گالری عکس: Google Pixel C، قاتل مایکروسافت سورفیس پرو

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "گالری عکس: Google Pixel C، قاتل مایکروسافت سورفیس پرو"

رونوشت

1 اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ آﻧﺪروﯾﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ Google Pixel C : ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻮرﻓﯿﺲ ﭘﺮو اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ آﻧﺪروﯾﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﯽ ) (Pixel C اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﯿﮑﺴﻞ ) (Chromebook Pixel ﮐﻪ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎ ﺑﻮد ﺗﻼش ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ آﻧﺪروﯾﺪی 2 در 1 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻮاب ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻮرﻓﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻧﻈﺮ اوﻟﯿﻪ ﻣﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﯽ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ آن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و وزن آن درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮ اﺳﺖ. و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﻼسﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ آن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام. در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ آن ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ را دارد و ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ. ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺪل از ﺳﺮی ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮرت USB Type-C ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد. رزوﻟﻮﺷﻦ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ 10.2 اﯾﻨﭽﯽ آن 1800 در ) 2560 ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ (308ppi و روﺷﻨﺎﯾﯽ آن 500 ﻧﯿﺖ ) (nit اﺳﺖ وﺗﻤﺎم ﻃﯿﻒﻫﺎی RGB را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎرشﻣﺎﻟﻮ ) (Marshmallow ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازهاش 10.2 اﯾﻨﭻ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻔﺤﻪ A4 ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻠﺖ را در دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدم ﮐﻪ از دﺳﺘﻢ در ﻧﺮود ﭼﻮن ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 7 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن اﻗﺘﺎدن وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ وزن اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎ 450 ﮔﺮم اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻮاری ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮی اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺗﺒﻠﺖ دو ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮار روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺷﺎرژ اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد. دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺗﺒﻠﺖ 8 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ 2 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞﺳﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪه اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺗﮕﺮا اﯾﮑﺲ وان ) (Nvidia Tegra X1 و 3 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

2 ﺣﺮف ﺳﯽ " "C در اﺳﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ) (Convertible آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﮐﯿﺒﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ از داک ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روی ﮐﯿﺒﻮرد ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﺳﺖ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮔﻮﮔﻞ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﯿﺒﻮرد و اﻓﺘﺎدن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻦ ﮐﯿﺒﻮرد را ﮐﺎﻣﻼ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن دادم وﻟﯽ ﮐﯿﺒﻮرد اﺻﻼ از ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﯿﺒﻮرد را از ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم وارد ﮐﻨﻢ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﮑﻼت ﮐﯿﺖﮐﺖ را دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

3 ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺒﻮرد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 99 درﺻﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺪارد. ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 19 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﯿﺒﻮرد ﭘﯿﮑﺴﻞﺳﯽ 18.5 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم رﺿﺎﯾﺘﻢ را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮآورده ﮐﺮد. ﺣﺴﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺑﺎ آن داﺷﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﯿﮑﺴﻞ اﻧﺪاﺧﺖ. ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﺎ آن واﻗﻌﺎ راﺣﺖ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﮐﯿﺒﻮرد ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻒ دﺳﺖ را ﺑﺮای آرام ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﭗ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت روی آن ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺒﯿﻮردﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﺖ در ﻣﺪﻟﻬﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﯿﺒﻮرد را ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞﺳﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ دو ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺒﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

4

5

6

7

8

9

10 ﻣﻨﺒﻊ : اﻧﮕﺠﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر : 09 ﻣﻬﺮ 1394 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ :

معماری کامپیوتر نام استاد: سالار سیدابراهیمی ترم دوم سال تحصیلی 93-92

معماری کامپیوتر نام استاد: سالار سیدابراهیمی ترم دوم سال تحصیلی 93-92 ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ + ﯾﺎد آوري ﺳﻮال :1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺳﻮال :2 ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮك ) (BUS ﭼﯿﺴﺖ ﺳﻮال :3 ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮك ) (BUS وﺟﻮد دارد ﺳﻮال :4 رﯾﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻧﺪن از ﺣﺎﻓﻈﻪ

توضیحات بیشتر

دسترسی کامل به آندروید روی کامپیوتر شخصی

دسترسی کامل به آندروید روی کامپیوتر شخصی ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺪروﻳﺪ را روی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺠﺎزی ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﺪروﯾﺪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺪروﻳﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ

توضیحات بیشتر

با روش جدید هیوندای همه صاحب خودروی خودران می‌شوند + عکس

با روش جدید هیوندای همه صاحب خودروی خودران می‌شوند + عکس ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و دﯾﺘﺎی زﯾﺎد دو ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺎ روش ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ + ﻋﮑﺲ ﻓﻌﻼ آﯾﻨﺪه راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدران ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد. ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ GM و ﻓﻮرد در ﺣﺎل

توضیحات بیشتر

چگونه پس زمینه یک عکس را در فتوشاپ تغییر دهیم

چگونه پس زمینه یک عکس را در فتوشاپ تغییر دهیم ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation اﮔﺮ Router Board ﺷﻤﺎ در اﺛﺮ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ رﻋﺪ و ﺑﺮق اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮه آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺗﻌﻤﯿﺮات اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را در ﺑﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ : اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ I/O

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Problems III

Microsoft Word - Problems III : 2/7 gr/cm 3-1 ( (. 1/312 gr 2/15 mm 40/5 mm -2 (. gr/cm 3 (. 40 60-3 10 20-4. a=0.22 nm a=0.2 nm O 2- Mg 2+ -5 . -1 [012] [221] [103] [321] (120) (321) (301) (210)... -2-3 -4 BKD JL LF=¼EF AFCH JN CK=KD

توضیحات بیشتر

Ja, klar! Das weiß ich

Ja, klar! Das weiß ich Ja, klar! Das weiß ich ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن اوﻟﯿﻦ درس از ﮐﺘﺎب Ideen 1 را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درس ﺑﻪ درس ﮐﻤ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﮐﻨﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺘﺎب ﻫﺎ اﮔﺮ

توضیحات بیشتر

معرفی کامل مادربرد KC5015,اتصال Panel از طریق پورت LVDS مادربرد

معرفی  کامل  مادربرد KC5015,اتصال Panel از طریق پورت LVDS مادربرد ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎدرﺑﺮد KC5015 ﻣ cpu j1900 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻣ ﺳﺎﻧﺘ 17*17 اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮد در ﺳﺎﯾﺰ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ RS485 از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮد ﭘﻮرت intel HD را داردو ﮔﺮاﻓﯿ ﻣﻌﻤﻮﻟ 8 و 7 اﯾﻦ ﻣﺎدر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - win7.docx

Microsoft Word - win7.docx ترجمه: مھندس مصطفی شمیزی منبع : 2010 PC Magazine November -1 ھر شخصی حل کردن مسي له باز کردن تخم مرغ شانس و دانستن یک راز را دوست دارد. ویندوز 7 نیز گنج ھای پنھان خود را دارا میباشد. بله تعدادی قابلیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - g145 report.docx

Microsoft Word - g145 report.docx ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا ﭘﺮوژه درس ﻛﻨﺘﺮل ﻏﯿﺮﺧﻄﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻘﺎوم ﻟﻐﺰﺷﻲ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ Ball And Beam 1 ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻜﯿﺪه ٢... ﻣﻘﺪﻣﮫ ٣... ﻣﻌﺮﻓﻲ روش ﻣ ﺪ ﻟﻐﺰﺷﻲ ۴... ﺳﻄﻊ ﻟﻐﺰش ) ۴... (SLIDING SURFACE ﭘﺪﯾﺪه ۶... CHATTERING ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ

توضیحات بیشتر

خبرنامه داخلی گروه صنعتی شایان برق سال دوم / شماره 6/ مهر 1392 بخش اول : بررسی ویژگیها و تفاوت هاي محصولات LED با یکدیگر بخش دوم : پروژه هاي اجرا شده

خبرنامه داخلی گروه صنعتی شایان برق سال دوم / شماره 6/ مهر 1392 بخش اول : بررسی ویژگیها و تفاوت هاي محصولات LED با یکدیگر بخش دوم : پروژه هاي اجرا شده بخش اول : بررسی ویژگیها و تفاوت هاي محصولات LED با یکدیگر بخش دوم : پروژه هاي اجرا شده گروه صنعتی شایان برق نصب و راه اندازي فاز چهارم روشنایی سازمان میراث فرهنگی شهر زاهدان تامین روشنایی محوطه دانشگاه

توضیحات بیشتر

Arash Habibi Lisrel,Amos,SPSS Thesis Analysis Parsmodir.com LISREL, Amos, SPSS For Student of Management

Arash Habibi Lisrel,Amos,SPSS Thesis Analysis Parsmodir.com LISREL, Amos, SPSS For Student of Management Arash Habibi Lisrel,Amos,SPSS Thesis Analysis Parsmodir.com LISREL, Amos, SPSS For Student of Management 1 آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﺮماﻓﺰار ﻟﯿﺰرل ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ آرش ﺣﺒﯿﺒﯽ زﻣﺴﺘﺎن 1390 وﯾﺮاﺳﺖ

توضیحات بیشتر

Synthesis of Nano Powder Zirconium Carbide (ZrC) Using Self-Propagating High Temperature

Synthesis of Nano Powder Zirconium Carbide (ZrC) Using Self-Propagating High Temperature رﺿﺎ ﺗﺠﻠﯽ *1 ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺎروﻧﺪي 2 ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪيزاده 3-1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان -2 داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺗﻬﺮان -3 داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي و ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان )درﯾﺎﻓﺖ

توضیحات بیشتر

شیوه نامه مسابقات دومینو تاپلینگ اولین دوره مسابقات منطقه اي دومینو (غرب و شمال غرب کشور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان واحد همدان انجمنمعماري دانشگا

شیوه نامه مسابقات دومینو تاپلینگ اولین دوره مسابقات منطقه اي دومینو (غرب و شمال غرب کشور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان واحد همدان انجمنمعماري دانشگا شیوه نامه مسابقات دومینو تاپلینگ اولین دوره مسابقات منطقه اي دومینو (غرب و شمال غرب کشور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان واحد همدان انجمنمعماري دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان Www.iRDomino.Com (کلیه حقوق

توضیحات بیشتر

مطالعه بهینه‌سازی جذب سطحی کادمیوم با نانوذرّات نقره ساخته‌شده توسط کلرلا ولگاریس

مطالعه بهینه‌سازی جذب سطحی کادمیوم با نانوذرّات نقره ساخته‌شده توسط کلرلا ولگاریس Abstract Original Article Downloaded from journal.bums.ac.ir at 20:25 IRDT on Friday September 13th 2019 Study of optimizing the process of Cadmium adsorption by synthesized silver nanoparticles using

توضیحات بیشتر

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آب ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره 3 ﺑﻬﺎر

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آب ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره 3 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آب 37 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ در اﺛﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر ﺳﯿﻼﺑﻬﺎي وارﯾﺰه اي ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻨﯽ ﺣﺒﯿﺐ دﮐﺘﺮاي ﻋﻤﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

توضیحات بیشتر

روشی جدید برای اندازه‌گیری پارامترهای چشمه‌های آلفازای فوق اورانیوم

روشی جدید برای اندازه‌گیری پارامترهای چشمه‌های آلفازای فوق اورانیوم ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ و اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻠﺪ 4 ﺷﻤﺎرة 3 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1395 ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺰدانﭘﻨﺎهﮐﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻣﻌﯽرﺷﺘﯽ * آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه واﻧﺪوﮔﺮاف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪاي ﺗﻬﺮان اﯾﺮان. *ﺗﻬﺮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه واﻧﺪوﮔﺮاف

توضیحات بیشتر

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و تي وري نمایندگی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 سونیا پناهی 2 ع

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و تي وري نمایندگی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 سونیا پناهی 2 ع بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و تي وري نمایندگی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 سونیا پناهی 2 علیرضا اقبالی چکیده با توجه به اهمیت اطلاعات مالی و

توضیحات بیشتر

روشی جدید برای انتخاب نقاط مرجع در آزمایش مودال محیطی سازه ها

روشی جدید برای انتخاب نقاط مرجع در آزمایش مودال محیطی سازه ها 166-157 صص 3 ﺷﻤﺎره 14 دوره 1393 ﺧﺮداد ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس mme.modares.ac.ir Downloaded from journals.modares.ac.ir at 1:06 IRDT on Friday June 14th 2019 3 ﻣﺤﻤﺪ

توضیحات بیشتر

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ / ﺟﻠﺪ /4 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اراك در اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادي ﻧﮋاد 1 و ﻧﺎ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ / ﺟﻠﺪ /4 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI:   ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اراك در اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادي ﻧﮋاد 1 و ﻧﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ / ﺟﻠﺪ /4 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: http://dx.doi.org/10.22092/lmj.2017.109489 ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اراك در اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺮادي ﻧﮋاد 1 و ﻧﺎدر ﻗﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي

توضیحات بیشتر

Examining Effect of Emotional Intelligence on Managers Performance Case Study: Parsian Gas Refining Co

Examining Effect of Emotional Intelligence on Managers Performance Case Study: Parsian Gas Refining Co ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي : ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن( ﻋﺎﺑﺲ ﺷﯿﺮﭘﻮر -1 ﻋﻠﯽ ﻣﻼﺣﺴﯿﻨﯽ -2 ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻬﺮاﻣﯽﮐﯿﺎ -3 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ 4 5 ﭼﮑﯿﺪه ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation hp LaserJet 00 02 05 08 020 series printer ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻢ : اﮔﺮ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮ آوردﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﻮال آن ﻣﺪل ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا

توضیحات بیشتر

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 3 DOI: ﺑﺮآورد اﺟﺰاء ردﭘﺎي آب ﻣﺠﺎزي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ در ﻣﻘ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 3 DOI:   ﺑﺮآورد اﺟﺰاء ردﭘﺎي آب ﻣﺠﺎزي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ در ﻣﻘ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 3 DOI: http://dx.doi.org/10.22092/jwra.2016.107161 ﺑﺮآورد اﺟﺰاء ردﭘﺎي آب ﻣﺠﺎزي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎدي رﻣﻀﺎﻧﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ * 1 و ﺑﻬﻨﺎم آﺑﺎﺑﺎﯾﯽ

توضیحات بیشتر

ارزیابی دورگه‌‌‌های برتر انگور در مقایسه با رقم‌های بی‌دانه بومی ایران

ارزیابی دورگه‌‌‌های برتر انگور در مقایسه با رقم‌های بی‌دانه بومی ایران ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺟﻠﺪ 8 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 0 ﺗﺎ ( 96) 0 ارزﯾﺎﺑﯽ دورﮔﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﻢﻫﺎي ﺑﯽداﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان Evaluation of Superior Hybrids Grape Genotype in Comparison with Iranian

توضیحات بیشتر

رابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل هویت‌بخش در معماری

رابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل هویت‌بخش در معماری 93 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 146 ﺷﻤﺎره Downloaded from jhre.ir at 18:50 +0430 on Monday July 8th 2019 راﺑﻄﻪ وﺟﻮه ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ در ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ : 1392/10/01 ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

توضیحات بیشتر

روشی نیمه خودکار برای یافتن مشکلات گرافیکی بازی های رایانه ای با استفاده از رایانش ابری محمدرضا تا ثیری ۱ محمد امین فضلی ۱ و جعفر حبیبی ۱ ۱ دانشکده ی

روشی نیمه خودکار برای یافتن مشکلات گرافیکی بازی های رایانه ای با استفاده از رایانش ابری محمدرضا تا ثیری ۱ محمد امین فضلی ۱ و جعفر حبیبی ۱ ۱ دانشکده ی روشی نیمه خودکار برای یافتن مشکلات گرافیکی بازی های رایانه ای با استفاده از رایانش ابری محمدرضا تا ثیری ۱ محمد امین فضلی ۱ و جعفر حبیبی ۱ ۱ دانشکده ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف چکیده یکی از مشکلات

توضیحات بیشتر

توسعه و معتبرسازی روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با اسپکتروفتومتری برای استخراج و اندازه‌گیری رنگ کارموزین در مواد غذایی

توسعه و معتبرسازی روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با اسپکتروفتومتری برای استخراج و اندازه‌گیری رنگ کارموزین در مواد غذایی ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 1 ﺑﻬﺎر 1395 ﺻﻔﺤﺎت 95-106 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺳﺎزي روش ﻣﯿﮑﺮواﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﯾﻊ - ﻣﺎﯾﻊ ﭘﺨﺸﯽ ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺮﯾﺴﺎ اﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎدﯾﺠﺎﻧﯽ 1 ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﯽ 2 ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻼﻣﯽ

توضیحات بیشتر

گالری عکس: شاسی‌بلندهای روز دنیا همراه با جدیدترین سدان‌ها در نمایشگاه خودروی نیویورک 2018

گالری عکس: شاسی‌بلندهای روز دنیا همراه با جدیدترین سدان‌ها در نمایشگاه خودروی نیویورک 2018 آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ : ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺪانﻫﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻧﯿﻮﯾﻮرک 2018 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدروی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎﯾﯽ

توضیحات بیشتر

اپیدمیولوژی آسیب های ناشی از سرسوزن و اجسام تیز و برنده در کارکنان بهداشتی درمانی ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

اپیدمیولوژی آسیب های ناشی از سرسوزن و اجسام تیز و برنده در کارکنان بهداشتی درمانی ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﺳﻮزن و اﺟﺴﺎم ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان : ﮐﻮرش ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯿﺮي 1 اﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪي 2 اﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪي 3 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯿﺮي ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 92/09/04 : 4 ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺮاﯾﺶ 93/02/01

توضیحات بیشتر

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺘﻦ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎرة دو م ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 92 ص ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 93/3/ 7 : ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 93/12/12 : ﻣﺪلﺳﺎزي ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻤﯿﺪ اﺳﮑﻨﺪ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺘﻦ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎرة دو م ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 92 ص ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 93/3/ 7 : ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 93/12/12 : ﻣﺪلﺳﺎزي ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻤﯿﺪ اﺳﮑﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺘﻦ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎرة دو م ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 92 ص 25-38 ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 93/3/ 7 : ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 93/12/12 : ﻣﺪلﺳﺎزي ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻤﯿﺪ اﺳﮑﻨﺪري * اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮑﺪة ﻓﻨﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه

توضیحات بیشتر

ﺑﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ - ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺮك زاده ﺑﻬﺎر 1386 اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎري )ﻓﻨﯽ - اﺟﺘﻤ

ﺑﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ - ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺮك زاده ﺑﻬﺎر 1386 اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎري )ﻓﻨﯽ - اﺟﺘﻤ ﺑﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ - ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺮك زاده ﺑﻬﺎر 1386 اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎري )ﻓﻨﯽ - اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ

توضیحات بیشتر

مقایسه تأثیر ویتاگنوس Vitex agnus castus و گل‌مغربی Evening primrose بر شاخص توده بدنی

مقایسه تأثیر ویتاگنوس Vitex agnus castus و گل‌مغربی Evening primrose بر شاخص توده بدنی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﺘﺎﮔﻨﻮس و ﮔﻞﻣﻐﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﯽ 1 ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺆﻣﻨﯽ 1 اﺷﺮف ﺻﺎﻟﺤﯽ *1 اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﺮاﺟﯽ.1 ﻣﺮﺑﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

توضیحات بیشتر

و 2 Journal of Agricultural Machinery Vol. 4, No. 1, Spring - Summer 2014, p نشریه ماشینهاي کشاورزي 56 نشریه ماشینهاي کشاورزي جلد 4 شماره 1 نیم

و 2 Journal of Agricultural Machinery Vol. 4, No. 1, Spring - Summer 2014, p نشریه ماشینهاي کشاورزي 56 نشریه ماشینهاي کشاورزي جلد 4 شماره 1 نیم و 2 Journal of Agricultural Machinery Vol. 4, No. 1, Spring Summer 2014, p. 5056 نشریه ماشینهاي کشاورزي 56 نشریه ماشینهاي کشاورزي جلد 4 شماره 1 نیمسال اول 1393 جلد 4 شماره 1 نیمسال اول 1393 ص 5056 طراحی

توضیحات بیشتر

ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ. رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد

ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ. رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ. رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد..

توضیحات بیشتر

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی ارزش و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي *2 ﻫﺎﯾﺪه ﻣﺘﻘﯽ 1 اﮐﺒﺮ ﻗﺪردان.1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﯾﺮان.2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ 1391/1/23 : ﭘﺬﯾﺮش

توضیحات بیشتر

Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas

Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزهﻫﺎي اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﻧﻈﺮﯾﻪاي در زﻧﺎن ﺑﻨﻔﺸﻪ آﮔﺎه 1 ﺗﯿﻤﻮر آﻗﺎﻣﻼﯾﯽ 2 ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺰاده 3 ﺷﯿﺪه رﻓﻌﺘﯽ 4 ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺴﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ 5 1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

توضیحات بیشتر

مقایسه تجربی پاسخ آشکارسازی و دزیمتری میکرو/ نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل- اکسید تنگستن به پرتوهای گاما و نوترون

مقایسه تجربی پاسخ آشکارسازی و دزیمتری میکرو/ نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل- اکسید تنگستن به پرتوهای گاما و نوترون ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ و اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻠﺪ 6 ﺷﻤﺎرة 2 ﺑﻬﺎر 1397 ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ و ﻧﻮﺗﺮون ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﻠﮑﯽ *1 ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﯽدﯾﺰﺟﯽ 1 ﻓﺮﻫﻮد ﺿﯿﺎﺋﯽ 1 ﻓﺮﯾﺪه ﮐﺎﻇﻤﯽ 2 و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ 3 1 ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم

توضیحات بیشتر

ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن

ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ PDMS-SiO2-CuO ﺑﺮ ﻓﻮﻟﺎد زﻧﮓﻧﺰن و ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر آﺑﮕﺮﯾﺰي آن ﺷﯿﻤﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ *1 ﺳﺮور دروﯾﺸﯽ 1 ﺷﺮوﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ 2 و ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺧﺮازﯾﻬﺎ 1-2 داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ )درﯾﺎﻓﺖ

توضیحات بیشتر

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI:   ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي / ب / ﺟﻠﺪ / 30 ﺷﻤﺎره 1395 / 2 DOI: http://dx.doi.org/10.22092/jwra.2016.106648 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ

توضیحات بیشتر

بررسی الگوی حوادث شغلی و فاکتورهای مرتبط با آن در ماه های قبل و بعد از اجرای تغییر رسمی ساعت در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران

بررسی الگوی حوادث شغلی و فاکتورهای مرتبط با آن در ماه های قبل و بعد از اجرای تغییر رسمی ساعت در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان * اﻟﻬﺎم ﻗﺎزاﻧﭽﺎﯾﯽ : داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ) HSE اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ارس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان

توضیحات بیشتر

تحلیل پایداری و طراحی قانون هدایت پایدار در زمان محدود با در نظر گرفتن نویز اندازه گیری در حلقه هدایت

تحلیل پایداری و طراحی قانون هدایت پایدار در زمان محدود با در نظر گرفتن نویز اندازه گیری در حلقه هدایت ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮواز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻮاﺑﺮد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎدي ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﻓﺮﻛﻴﺎن ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻴﺎت 97 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﻳﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺣﻠﻘﻪ

توضیحات بیشتر

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو: نقش تعدیل‌کننده الکسیتایمیا

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو: نقش تعدیل‌کننده الکسیتایمیا ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮان. ﻓﺮوردﯾﻦ - اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1394 دوره ) 14 ﺷﻤﺎره 247-254 (4 راﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادراك ﺷﺪه و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو : ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﺴﯿﺘﺎﯾﻤﯿﺎ 6 ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

توضیحات بیشتر

چرخه تولید مثلی، شاخص رسیدگی جنسی و طول بلوغ ماهی مید (Liza klunzingeri) در سواحل شرقی استان خوزستان (بحرکان)

چرخه تولید مثلی، شاخص رسیدگی جنسی و طول بلوغ ماهی مید (Liza klunzingeri) در سواحل شرقی استان خوزستان (بحرکان) ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ وﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ وﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺪ ) (Liza klunzingeri در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﺑﺤﺮﮐﺎن( Email: mt.kashi@yahoo.com

توضیحات بیشتر

تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران

تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎل دوم )دﻫﻢ ﭘﯿﺎﭘﯽ( ﺷﻤﺎره ) 4 ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﭘﯽ( ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1391 ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدل رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻟﯿﮓ ﺣﺮﻓﻪاي ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان * اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ** داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي

توضیحات بیشتر

اعتبار تشخیصی تست های سرولوژی رایج در بروسلوز

اعتبار تشخیصی تست های سرولوژی رایج در بروسلوز Arak Medical University Journal (AMUJ) 2012, 14(6, Suppl 3): 71-77 Original Article Diagnostic validity of the conventional brucellosis serological tests in Downloaded from jams.arakmu.ac.ir at 9:46 +0430

توضیحات بیشتر

معرفی کامل مادربرد KC5015,معرفی کامل مادربرد kc5002,معرفی کامل مادربرد KC5014,معرفی کامل مادربرد kc5101-مادر برد صنعتی با قابلیت ساپورت تاچ مستقیم,م

معرفی  کامل  مادربرد KC5015,معرفی کامل مادربرد kc5002,معرفی کامل مادربرد KC5014,معرفی کامل مادربرد kc5101-مادر برد صنعتی با قابلیت ساپورت تاچ مستقیم,م ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎدرﺑﺮد KC5015 ﻣ cpu j1900 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻣ ﺳﺎﻧﺘ 17*17 اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮد در ﺳﺎﯾﺰ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ RS485 از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮد ﭘﻮرت intel HD را داردو ﮔﺮاﻓﯿ ﻣﻌﻤﻮﻟ 8 و 7 اﯾﻦ ﻣﺎدر

توضیحات بیشتر

کاربرد حسابان کسري در کنترل مقاوم تدوین: دکتر علی اکبر جاللی محمدرضا رحمانی مهديآبادي مهدي قاسمی نراقی بهار 4931

کاربرد حسابان کسري در کنترل مقاوم تدوین: دکتر علی اکبر جاللی محمدرضا رحمانی مهديآبادي مهدي قاسمی نراقی بهار 4931 کاربرد حسابان کسري در کنترل مقاوم تدوین: دکتر علی اکبر جاللی محمدرضا رحمانی مهديآبادي مهدي قاسمی نراقی بهار 4931 ش پیشگفتار از سال 1387 بحث حسابان کسري در گروه کنترل دانشکدهي مهندس ی بر ق دانشگاه علم

توضیحات بیشتر

Study on the Effect of Annealing Process on Microstructure and Electrochemical Behavior of the Binary Mn-Ni Nano-Oxide Pseudocapacitor Synthesized by

Study on the Effect of Annealing Process on Microstructure and Electrochemical Behavior of the Binary Mn-Ni Nano-Oxide Pseudocapacitor Synthesized by ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻧﯿﻞ ﺑﺮ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و رﻓﺘﺎر اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺒﻪ ﺧﺎزن ﻧﺎﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ - ﻧﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ *1 ﮐﯿﻮان رﺋﯿﺴﯽ 1 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮔﻠﻌﺬار 1 و آﻧﺘﻮﻧﯿﻠﻮ وﯾﭽﻨﺰو 2 و

توضیحات بیشتر

مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی‌های اجتماعی

مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی‌های اجتماعی 143 ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺷﻤﺎره 66 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1392 ﺻﻔﺤﺎت 143 168 ﻣﺪﻟﺴﺎزی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ١ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ javid_bahrami@yahoo.com

توضیحات بیشتر

ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺧﯿﺺ Reception&Dischrge

ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺧﯿﺺ Reception&Dischrge ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺧﯿﺺ Reception&Dischrge ﻫﺪف از ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺪف از ﭘﺬﯾﺮش آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ دارد اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ دو ﺻﻮرت -1 ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ در اﻣﺎﮐﻨﯽ

توضیحات بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه فرزند پروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی خواندن کودکان نارسا خوان

اثربخشی آموزش برنامه فرزند پروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی خواندن کودکان نارسا خوان http://jcp.khu.ac.ir ﭘﮋوﻫﺸﯽ - ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ 1393 زﻣﺴﺘﺎن 4 ﺷﻤﺎره 2 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دوره اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ Downloaded from jcp.khu.ac.ir at 14:25 IRST on Sunday

توضیحات بیشتر

Toward a Satisfaction Criteria of Physical Changes Magnitude in the Formerly Rural Neighborhoods by the Original Inhabitants

Toward a Satisfaction Criteria of Physical Changes Magnitude in the Formerly Rural Neighborhoods by the Original Inhabitants 96 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 158 ﺷﻤﺎره Downloaded from jhre.ir at 18:21 +0430 on Saturday June 29th 2019 ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺻﯿﻞ از ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ : 1394/10/03

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 6. nohe.doc

Microsoft Word - 6. nohe.doc 1392 89-102 (1986-2009) - - 1-1392/6/14: 1391/4/12 :... 1986. 2009.... :.1.. Email: ehsantamasoki@yahoo.com 09188369107 : 1 90..(1384 ) :...(1389 1388 1387 ). 30 ) DNA 2 1.(2006 2005 1389..(1384 1389 )

توضیحات بیشتر

Document2

Document2 https://t.me/riazisara https://www.instagram.com/riazisara.ir 6 دو ن ا ن وه از یات و ن تاب ی ز ز ا فاده ده و در ی از و الات از گار ده ر ل م و ی ود د نا ل دیده ا ت. حرف آخر (عبدالرضا منتظري) دیفرانسیل تخته

توضیحات بیشتر

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رازي دوره 22 ﺷﻤﺎره 140 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ) (MAGT ﺑﺮ ﮐﺎ

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رازي دوره 22 ﺷﻤﺎره 140 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ) (MAGT ﺑﺮ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ) (MAGT ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ * ﺷــﯿﻤﺎ ﻇﻬﺮاﺑــﯽ : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ روان ﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑــﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔــﺮوه

توضیحات بیشتر

تأثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی (MAGT) بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

تأثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی (MAGT) بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ) (MAGT ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ shima.zohrabi@gmail.com ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻌﯿﺮي : داﻧﺸﯿﺎر روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

توضیحات بیشتر

Ghoddusi_ML_Economics

Ghoddusi_ML_Economics ا ز ج ل س ه ه د ف ب س م ه ت ع ا ل ی ب ا ز ک ر د ن ج ع ب ه س ی ا ه ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن ب ر ا ی ا ق ت ص ا د د ا ن ا ن ا ر ا ي ه ت ص و ی ر م ق ا ی س ه ا ی ا ز ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن و ا ق ت ص ا د س ن ج

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E3DEC7E1E E3EDCFC7E420E4DDCAED205FCED4DFED20CFD1EDC7EDED5F20C8D2D19020CCE5C7E42E646F6378>

<4D F736F F D20E3DEC7E1E E3EDCFC7E420E4DDCAED205FCED4DFED20CFD1EDC7EDED5F20C8D2D19020CCE5C7E42E646F6378> ( / ) 10 s.rahmati777@gmail.com; :. 4,000 85. 20,000 %3. 100,000. 10. 1,500 %94... - - - : : 13 10.3 25 20) 1. ( 56. 83 54. 2010 1 ( / ). 1333 2009 ١ BP (British Petroleum) ١ 754.2.. 56.6. 10.3 2009 137.6

توضیحات بیشتر

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در گذر از سلامت بانکی به ثبات مالی

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در گذر از سلامت بانکی به ثبات مالی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ - ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎره ۲۵ ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴ ﺻﻔﺤﺎت ۴۲۷-۴۰۱ زﻫﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد * ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ : ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ : ﭼﮑﯿﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

توضیحات بیشتر

ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد (1397) 35:10 : اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ CeO2-TiO2 رﺷﺪ داده ﺷﺪه روي ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓ

ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد (1397) 35:10 : اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ CeO2-TiO2 رﺷﺪ داده ﺷﺪه روي ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓ www.nm.iau-shahrood.ac.ir ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد 151-160 (1397) 35:10 : اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ CeO2-TiO2 رﺷﺪ داده ﺷﺪه روي ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ 2 ﺳﻮﺳﻦ ﺻﻤﺪي* 1 اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﺮﻧﻈﺮ 1 و ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ذﮐﺮﯾﺎ

توضیحات بیشتر

استفاده از نانوالیاف حاصل از الکتروریسی زئین به عنوان نانوحامل وانکومایسین: بررسی ویژگیها، آزادسازی و خاصیت ضد‫ میکروبی

استفاده از نانوالیاف حاصل از الکتروریسی زئین به عنوان نانوحامل وانکومایسین: بررسی ویژگیها، آزادسازی و خاصیت ضد‫ میکروبی ﺷﻤﺎره 80 دوره 15 ﻣﻬﺮ 1397 ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ واﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ : ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ آزادﺳﺎزي و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ 1 ﻧﻔﯿﺴﻪ اﻣﯿﺮي 2 ﺳﺠﺎد اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ 3 ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻼﻟﯽﻧﯿﺎ 4 8 ﺑﯽ ﺑﯽ ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺰاز 5 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰزاده

توضیحات بیشتر

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻞ ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي Ajhineh Formwork Makers Tunnel Form System System introduction & Formworking

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻞ ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي Ajhineh Formwork Makers Tunnel Form System System introduction & Formworking ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻞ ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي Ajhineh Formwork Makers Tunnel Form System System introduction & Formworking ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت 1 ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزان آژﯾﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي

توضیحات بیشتر

بررسی شاخصهای سندرم متابولیک در زنان چاق با وزن نرمال در مقایسه با زنان غیر چاق

بررسی شاخصهای سندرم متابولیک در زنان چاق با وزن نرمال در مقایسه با زنان غیر چاق ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮان. ﻓﺮوردﯾﻦ - اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1394 دوره ) 14 ﺷﻤﺎره 279-286 (4 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در زﻧﺎن ﭼﺎق ﺑﺎ وزن ﻧﺮﻣﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﭼﺎق 2 ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده

توضیحات بیشتر

Genetic and Non-Genetic Factors Affecting Longevity of Mehraban Sheep

Genetic and Non-Genetic Factors Affecting Longevity of Mehraban Sheep ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ / ﺷﻤﺎره /17 ﭘﺎﯾﯿﺰ 157... 1396 ﺳﭙﯿﺪه رﻣﻀﺎﻧﯽ اﮐﺒﺮآﺑﺎد 1 و ﻧﻮﯾﺪ ﻗﻮي ﺣﺴﯿﻦ زاده -1 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن -2 داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

توضیحات بیشتر

٣٠/٠١٧٢٧ ١٣٩٦/٠٣/١٦ ﻧﺪارد اﻃﻼﻋﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﻼي ﻟﻮﺗﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي اﯾﺮان)در ﺷﺮف ﺗﺎﺳﯿﺲ( از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮر

٣٠/٠١٧٢٧ ١٣٩٦/٠٣/١٦ ﻧﺪارد اﻃﻼﻋﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﻼي ﻟﻮﺗﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي اﯾﺮان)در ﺷﺮف ﺗﺎﺳﯿﺲ( از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮر اﻃﻼﻋﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﻼي ﻟﻮﺗﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي اﯾﺮان)در ﺷﺮف ﺗﺎﺳﯿﺲ( از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1396/03/20 ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﮐﺎري ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﻼي

توضیحات بیشتر

سنتز و بررسی هدایت یونی نانوکامپوزیت Ca0.05Sm0.2Ce0.75O1.9-δ-(Li,Na)2CO3 برای الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC)

سنتز و بررسی هدایت یونی نانوکامپوزیت Ca0.05Sm0.2Ce0.75O1.9-δ-(Li,Na)2CO3 برای الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ دورهي 5 ﺷﻤﺎرهي 1 ﺑﻬﺎر 1395 Ca0.05Sm0.2Ce0.75O1.9-δ-(Li,Na)2CO3 ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪ دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) (LT-SOFC 3 ﻧﻮﻳﺪ ﺗﻮﺳﻠﻲ 1 ﺣﺎﻣﺪ ﺻﻤﺪي 2 ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺘﻲ 1 داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد واﺣﺪ

توضیحات بیشتر

تأثیر رایحه بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

تأثیر رایحه بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻤﺎره 1 ﺑﻬﺎر 1393 رﺿﺎ ﺿﯿﻐﻤﯽ 1 ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪي ﺣﺮﯾﺮي *2 ﺷﺒﻨﻢ ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر 3 ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺣﯿﺪري.1.2.3.4 رﺿﺎ ﺿﯿﻐﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر دﮐﺘﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

توضیحات بیشتر

تفکر انتقادی، سبک‌های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علّی

تفکر انتقادی، سبک‌های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علّی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ دوره ﭼﻬﺎرم ﺷﻤﺎره 2 Contemporary Psychology Vol.4 No.2 ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﯾﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن : اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻋﻠ ﯽ * دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ ﺣﺠﺎزي ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺮﺟﻌﻠﯽﻟﻮ ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ﻣﻘﺎوﻣﺖ ) (Resistor وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺪار اﺳﺖ. و داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ : ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﯿﻮزي ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ داراي اﻧﺪازه اﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روي ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه

توضیحات بیشتر

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رازي دوره 23 ﺷﻤﺎره 143 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎري ﺑﺎ ﻫﺴﭙﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿ

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رازي دوره 23 ﺷﻤﺎره 143 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎري ﺑﺎ ﻫﺴﭙﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رازي دوره 23 ﺷﻤﺎره 143 اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1395 http://rjms.iums.ac.ir ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎري ﺑﺎ ﻫﺴﭙﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 07.doc

Microsoft Word - 07.doc available online @ www.jcst.icrc.ac.ir 243250 (1389) 4 / (Pr,Zr)SiO 4 3 *2 1 () 288 : 1 () 288 : 2 () 288 : 3 1389 / 12 / 20 : 89 / 5 / 26 : 88 / 12 / 4 : (Pr,Zr)SiO 4. 1050 o C. L*a*b*. ZrSiO 4 ZrO 2

توضیحات بیشتر

بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران)

بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن  (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران) ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 92/07/06 : ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 93/04/20: راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي : ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره اﯾﺮان( ﺧﺪاﯾﺎر اﺑﯿﻠﯽ -2 اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺎدري - 3 رﺿﺎ اﺛﺮزاده 1 4 ﭼﮑﯿﺪه در ﻋﺼﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزشدﯾﺪه

توضیحات بیشتر

Untitled

Untitled اهداف ۰ معرفی شرکت ها و فناوری های جدید به صنایع و ۰ ۰ واحدهای صنعتی مستقر در پارس جنوبی. تبادل بازار و هم افزایی در خلق فرصت های جدید برای تولید کنندگان و صنعت گران داخلی. کشف زمینه های جدید جهت فعالیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - What is philosophy of Technology

Microsoft Word - What is philosophy of Technology ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﻴﺴﺖ? What is Philosophy of Teechnology ا ﻧﺪ ر و ﻓ ﻴ ﻨ ﺒﺮ گ Andrew Feenberg ﺑﺮﮔﺮدان ﭘﺎرﺳﻲ : ﺟﻼل ﻧﺒﻬﺎﻧﻲزاده Persian (Farsi) Translator: Jalal Nabhan nizadeh داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - samaneh tahlile etelaat.doc.doc

Microsoft Word - samaneh tahlile etelaat.doc.doc اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٨ ﻣﻘﺪﻣﻪ : اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷـﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﺻـﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻬـﺮه ﻛـﺎﻓﻲ را ﺑﺒﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ

توضیحات بیشتر

shiny.cdr

shiny.cdr ﻣﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﯾﻨﺘﯽ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ درﭘﻮش S-821 N-8 S-822 N-8 S-823 N-8 S-824 N-8 S-825 N-8 26X10 26,500 47X18 26,500 38X14 40,000 58X22 50,000 70X25 ﻣﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﯾﻨﺘﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ S-841 S-842 S-843 S-844 S-845 S-846 S-826

توضیحات بیشتر

بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی

بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ - 1392 ﺷﻤﺎره 5 ﭘﯿﺎﭘﯽ 118 ﺑﺎ اﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﺮآﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﻋﺎدي دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﯿﻒ ﻧﺮاﻗﯽ / اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﻬﯿﻼ ﻓﺮﯾﻘﯽ / ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭼﮑﯿﺪه : ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 5-vision1

Microsoft Word - 5-vision1 -2 Optic -1 :. (Optic) ( ).. ( ) (2 (1 :. (4 (3. ( ). 1/34 1/40 ( ) 1/33 1/38 1... (reduced) 17. 59 ) 59 (. 1/3 20.. :.. (Suspensory ligament) 70. ( ).. : (meridional). (Peripheral insertion).. ( ) ١ (circular)..

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Main.doc

Microsoft Word - Main.doc آشنايي با اجزاء و ساختمان ديزل ژنراتور يك ديزل-ژنراتور ازسيستمهاي مختلفي تشكيل شده است كه هر يك وظيفه مشخص و تعيين شدهاي را دارا ميباشد. در اين جا به شرح مختصري از عملكرد اين سيستمها پرداخته ميشود: 1.

توضیحات بیشتر

نیازسنجی آموزشی قابلیت‌های رهبری در بین متخصصان علوم و صنایع غذایی در ایران

نیازسنجی آموزشی قابلیت‌های رهبری در بین متخصصان علوم و صنایع غذایی در ایران ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎره 3 ﭘﺎﯾﯿﺰ 1392 ﺻﻔﺤﺎت 269-278 ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي رﻫﺒﺮي در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان 4 آزاده داوري 1 آرش رﺷﯿﺪي 2 ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زاﻟﯽ 3 ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

توضیحات بیشتر

ISSN: Y25 Y25 Y25 1 Primary suspension system 2 Secondary suspension system

ISSN: Y25 Y25 Y25 1 Primary suspension system 2 Secondary suspension system ISSN: 1605-9719 Y25 b.darabi@iauctb.ac.ir Y25 Y25 1 Primary suspension system 2 Secondary suspension system ﺣﺴﻦ ﺳﺮاﯾﻠﻮ و ﺑﺎﺑ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ ﺳﺎل ٢۶ ﺷﻤﺎره ١١٧ ﺻﻔﺤﺎت ۶۶ ۶٠ داراﺑﯽ اﺟﺰای اﺻﻠ واﮔﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر ﺷﺎﻣﻞ

توضیحات بیشتر

Untitled-1

Untitled-1 Sina Airin Asia دفترچه راهنماي استفاده و انتخاب تایرهاي سواري تاندرر حس واقعی کنترل...!! ساخت تایلند T I R E S کاهش مصرف سوخت با استفاده از تایر هاي رادیال سواري تاندرر راهنماي استفاده صحیح از تایر به

توضیحات بیشتر

Bioaerosol Sampling ١

Bioaerosol Sampling ١ Bioaerosol Sampling ١ ﺑﯿﻮآﺋﺮوﺳﻮﻟﻬﺎ Bioaerosols ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ذرات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎي زﻧﺪه( ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ آﻟﺮژﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻤﻮﻣﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد

توضیحات بیشتر

کاپتوپریل و پاراکوات در بیان ژن و پروتئین p53 و Bcl-2 در نمونه‌های بافت ریه موش صحرایی: روش RT-PCR و ایمونوهیستوشیمی

کاپتوپریل و پاراکوات در بیان ژن و پروتئین p53 و Bcl-2 در نمونه‌های بافت ریه موش صحرایی: روش RT-PCR و ایمونوهیستوشیمی ﺑﻴﺎن p53 و ﭘﺎراﻛﻮات ﺑﺮ ﻛﺎﭘﺘﻮﭘﺮﻳﻞ ﻣﻬﺮ 456-461 1387 ﺷﻤﺎره 7 دوره 66 ﭘﺰﺷﻜﻲو ﺗﻬﺮان اﺛﺮﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﭘﺘﻮﭘﺮﻳﻞ و ﭘﺎراﻛﻮات در ﺑﻴﺎن ژن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ p53 و Bcl-2 در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ :

توضیحات بیشتر

فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها

فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﺮان ﻓﺮاروش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در اﻳﺮان : ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ در روش ﻫﺎ 4 ﺷﻬﺮام ﻓﺮدوﺳﻲ *1 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻼﻳﻲ 2 ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﭘﻮر 3 ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ﻓﺮج اﺑﺎد.1 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ

توضیحات بیشتر

ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ Lang et al 2015 ژاﻧﻮﯾﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ : ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻔﺮات ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺗﺎزهﻫﺎي

ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ Lang et al 2015 ژاﻧﻮﯾﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ : ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻔﺮات ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺗﺎزهﻫﺎي Lang et al 2015 ژاﻧﻮﯾﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ : ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻔﺮات ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺗﺎزهﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اروﭘﺎ Roberto

توضیحات بیشتر

DOI: ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ اﻳﺮان ﺟﻠﺪ 29 ﺷﻤﺎره 4 ﺻﻔﺤﻪ (1393) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ دياﻛﺴﻴ

DOI:   ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ اﻳﺮان ﺟﻠﺪ 29 ﺷﻤﺎره 4 ﺻﻔﺤﻪ (1393) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ دياﻛﺴﻴ DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijwpr.2014.8457 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ اﻳﺮان ﺟﻠﺪ 29 ﺷﻤﺎره 4 ﺻﻔﺤﻪ (1393) 526-537 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ دياﻛﺴﻴﺪﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻨﮕﺮهاي

توضیحات بیشتر

مقالات تریبون بحث غذا و تغذیه: تغذیه و توسعه پایدار

مقالات تریبون بحث غذا و تغذیه: تغذیه و توسعه پایدار Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir at 18:27 +0430 on Friday July 5th 2019 Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir at 18:27 +0430 on Friday July 5th 2019 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره

توضیحات بیشتر

Vaccination in Iran Dr Mostafavi SN Pediatric Infectious Disease Departement Isfahan University of Medical Sciences ١٣٩٣/٩/۶ ١

Vaccination in Iran Dr Mostafavi SN Pediatric Infectious Disease Departement Isfahan University of Medical Sciences ١٣٩٣/٩/۶ ١ Vaccination in Iran Dr Mostafavi SN Pediatric Infectious Disease Departement Isfahan University of Medical Sciences ١٣٩٣/٩/۶ ١ Immunization schedule Age At birth BCG Old OPV HBV 2 mo. OPV HBV 4 mo. OPV

توضیحات بیشتر

تظاهرات سی ‌تی با قدرت تفکیک بالا(HRCT) در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز: یافته‌ های تیپیک و اتیپیک

تظاهرات سی ‌تی با قدرت تفکیک بالا(HRCT) در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز: یافته‌ های تیپیک و اتیپیک دوره ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﻣﺮداد 92 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ) (HRCT در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎرﮐﻮﺋﯿﺪوز : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﯿﭙﯿﮏ و اﺗﯿﭙﯿﮏ 3 ﺷﯿﻮا ﮐﻼﻧﺘﺮي 1 ﺷﯿﺪا رﺳﺘﻢزاده *2 ﺷﻬﺮام

توضیحات بیشتر

تعیین ضرایب هیدرودینامیکی زیرسطحی‌ها به روش تست مدل

تعیین ضرایب هیدرودینامیکی زیرسطحی‌ها به روش تست مدل 3 ﺑﻬﻨﺎم ﺻﺎدقزاده ﭘﺮاﭘﺮي *1 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﻒ 2 ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻬﺪﻳﻘﻠﻲ ﭼﻜﻴﺪه در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ

توضیحات بیشتر

بررسی رفتار ترمولومینسانس α-Al2O3سنتز شده با روش سنتز احتراقی محلول در اثر ورود ناخالصی‌های لیتیم و مس

بررسی رفتار ترمولومینسانس α-Al2O3سنتز شده با روش سنتز احتراقی محلول در اثر ورود ناخالصی‌های لیتیم و مس ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﺮﻣﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ α-al2o3 ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﺰ اﺣﺘﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻠﻮل در اﺛﺮ ورود ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي ﺧﻴﺮاﷲ ﻣﺤﻤﺪي* ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲزاده داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﺧﻴﺮاﻟﻪ ﻣﺤﻤـﺪي ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر

توضیحات بیشتر

ﻣﺤﺼﻮﻻت.1 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارشﺳﺎز و داﺷﺒﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺪﯾﺮان راﻣﯿﮑﺲ )ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ وب(.2 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺳﺎ

ﻣﺤﺼﻮﻻت.1 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارشﺳﺎز و داﺷﺒﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺪﯾﺮان راﻣﯿﮑﺲ )ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ وب(.2 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺳﺎ www.reportfa.com www.bpb.ir www.iranqlik.ir ﻣﺤﺼﻮﻻت.1 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارشﺳﺎز و داﺷﺒﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺪﯾﺮان راﻣﯿﮑﺲ )ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ وب(.2 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺳﺎز BPB )ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ (BPMN2 ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ.3

توضیحات بیشتر

ﻧﺴﺨﻪ 2018 وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ديﻣﺎه 1396 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎراﺗﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داوري در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎراﺗﻪ )ﮐﺎﺗﺎ و ﮐﻮﻣﯿﺘﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ : ﺳﻌﯿﺪ آرﯾـﻦ )ﺗـﻦزاده(

ﻧﺴﺨﻪ 2018 وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ديﻣﺎه 1396 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎراﺗﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داوري در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎراﺗﻪ )ﮐﺎﺗﺎ و ﮐﻮﻣﯿﺘﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ : ﺳﻌﯿﺪ آرﯾـﻦ )ﺗـﻦزاده( وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ديﻣﺎه 1396 ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎراﺗﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داوري در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎراﺗﻪ )ﮐﺎﺗﺎ و ﮐﻮﻣﯿﺘﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ : ﺳﻌﯿﺪ آرﯾـﻦ )ﺗـﻦزاده( ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﺴﺨﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ )ﻧﺴﺨﻪ (2017 ﺑﺎ ﻫﺎيﻻﯾﺖ

توضیحات بیشتر

24-Sector Direct Torque Control for Multilevel Drives

24-Sector Direct Torque Control for Multilevel Drives ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ»ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﻣﺪرس«دورة دﻫﻢ ﺷﻤﺎرة 4 زﻣﺴﺘﺎن 389 ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي 24 ﻗﻄﺎﻋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺸﺘﺎور در ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﻲ *! داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان 2 داﻧﺸﻴﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق

توضیحات بیشتر