اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4 /صفحات تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی درکشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت رضا هزاره ناصر شاهن

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4 /صفحات تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی درکشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت رضا هزاره ناصر شاهن"

رونوشت

1 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4 /صفحات 5799 تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی درکشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت رضا هزاره ناصر شاهنوشی حسین محمدی سید مهدی سقاییان تاریخ دریافت: 493/80/80 تاریخ پذیرش: 493/48/7 چكیده نوسانهای قیمت مواد غذایی و اثرگذاری آن بر امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به عالقهمندی اقتصاددانان به بررسی عاملهای مؤثر بر قیمت مواد غذایی شده است بهطوریکه شناسایی این عاملها میتواند ابزار مناسبی برای برنامهریزیه یا بهینه در راستای کنترل پیامدهای منفی این تغییرپذیرها بر رفاه جامعه باشد بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در بازه زمانی 330 در قالب دادهه یا ماهانه پرداخته است. برای این منظور از الگوی خود رگرسیون برداری دادهه یا ترکیبی )پانل( استفادهشده است. برآورد ضریبهای الگوی تحقیق نشان میدهد وقفهه یا قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشترین تأثیر را بر قیمت مواد غذایی در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. از سوی دیگر نتایج مربوط به توابع واکنش آنی نشان میدهد تکانهه یا مواد غذایی و نرخ بهره اثر گذاریهای موقتی و تکانههای نرخ ارز قیمت کود شیمیایی و قیمت نفت اثرگذاریهای دائمی بر قیمت مواد غذایی دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد تکانههای قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها بیش از 0 درصد از نوسانهای قیمت مواد غذایی را تبیین میدهد. طبقهبندی O4 E3 C8 C54 C3 C C3 C0 :JEL واژههای کلیدی: قیمت نفت نرخ ارز خود رگرسیون برداری دادهه یا مواد غذایی ترکیبی شاخص قیمت به ترتیب دانشجوی دکترا استاد و کشاورزی دانشگاه کنتاکی آمریکا. استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشیار گروه اقتصاد

2 59 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 مقدمه تأمین مواد خوراکی بهمنظور بهبود امنیت غذایی همواره در همه کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه یکی از مهمترین دغدغههای پیشروی سیاستگذاران بوده است. بهطوریکه شناسایی عاملهای تأثیرگذار بر بهبود عرضه مواد غذایی متناسب با نیاز مصرفکنندگان همواره یکی از موضوعهای مهم پیشروی اقتصاددانان تلقی میشود و آنان از متغیر قیمت مواد غذایی بهعنوان یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصوالت کشاورزی استفاده میکنند)دیتون و الروقوه 99(. به همین دلیل دولتها بهمنظور تأمین امنیت غذایی به دنبال شناسایی عاملهای تأثیرگذار بر قیمت مواد غذایی هستند تا با شناسایی این عاملها بتوانند وضعیت باثباتی برای کشورهای خود ایجاد کنند )گدفرای و همکاران 0(. بررسیها نشان میدهدکه عوامل بسیاری بر قیمت مواد غذایی تأثیرگذار است اما ارتباط بین نرخ بهره نرخ ارز قیمت نفت و قیمت مواد غذایی یک از مهمترین مباحثی است که موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته است و به دنبال شناسایی روابط بین آنها هستند )آبوت و همکاران 0 میتچل 0 رایت 09 فرانکل 9(. کریچن )0( در بررسی خود نشان داد نمیتوان رفتار یکسانی بین همه مواد غذایی و متغیرهای اقتصادی تعریف کرد. بهعنوانمثال قیمت مواد غذایی که تولید آنها بهطور مستقیم وابسته به نفت بوده و با افزایش قیمت نفت بار هزینهای بر تولیدکنندگان وارد میشود در مقایسه با دیگر محصوالت غذایی تأثیر بیشتری از تکانههای نفتی دریافت میکنند. از سوی دیگر قیمت محصوالت کشاورزی که در تولید سوخته یا گیاهی استفاده میشوند. بهطورمستقیم تحت تأثیر قیمت نفت قرار میگیرند چون با افزایش قیمت نفت تقاضا برای تولید سوخته یا گیاهی افزایش مییابد که این موضوع افزایش قیمت این محصوالت را به دنبال خواهد داشت )آوالوس 0 اکرم 09 آبوت و همکاران 0 میتچل 0 رایت 09(. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی است که نقش مهمی در سیاستگذاریها در بخش غذا دارد زیرا نرخ ارز تعیینکننده روند تجاری جریان سرمایه و سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و در نهایت تورم در یک نظام اقتصادی است )نصرت عزیز 0(. بررسیها نیز نشان میدهد تأثیر نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی یکسان نیست بهطوریکه میتواند اثرگذاری متفاوتی برای محصوالت مختلف کشاورزی داشته باشد )فرانک و گارسیا 0(. بهعنوانمثال رنجپور و

3 همکاران )9( نشان دادند تحلیل نقش متغیر های اقتصادی رابطه بلندمدتی بین نرخ ارز و شاخص قیمت مواد غذایی در ایران وجود دارد. این در حالی است که کاتو و چانگ )0( اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی را به کششپذیری قیمت کاالهای تجاری نسبت داد. بهطوریکه در صورتی مواد خوراکی کشوری وابسته به کاالهای تجاری باشد هر چه قیمته یا تجاری اثرگذاری بیشتری نسبت به نرخ ارز داشته باشند میتوان گفت تأثیر نرخ ارز نقش مؤثرتری بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت. نهادهه یا قیمت افزایش قیمت میتواند کشاورزی نهادهه یا اثرگذاریهای پیرامون قیمت مواد غذایی نماینده شاخص قیمت نهادهه یا 0 تروستل 0(. اثرگذار متغیر دیگری بر قیمت مواد غذایی است. کشاورزی هزینه تولید در بخش مواد غذایی افزایش خود را بر قیمت مواد غذایی نشان دهد. تأثیر در پایه بر این این متغیر در قالب شاخص قیمت کود شیمیایی بهطوریکه مییابد با که بررسیهای بهعنوان کشاورزی بررسی میشود )آبوت و همکاران 0 میتچل در میان متغیرهای اثرگذار بر قیمت مواد غذایی برخی از محققان تأثیر نرخ بهره را عامل مهم دیگری در توجیه دقیق رفتار قیمتی مواد خوراکی معرفی کردند. دورنبسچ )99( و فرانکل )0,9( نظریههای مربوط بین ارتباط بین نرخ بهره و قیمت مواد غذایی را بیان کردند. همچنین کالرد )999( اختالف قیمت پیشبینیشده برای سال + و قیمت کاالی سال را متناسب با نرخ بهره ساالنه و هزینههای ذخیرهسازی کاالها معرفی کرده است. درواقع فرض میکند که با افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری از مواد غذایی افزایش مییابد. هتلینگ )9( نشان داد افزایش نرخ بهره اسمی باعث کاهش تقاضا برای داراییهایی همچون اوراق قرضه و در پی آن افزایش تقاضای سرمایهگذاری روی کاالها و نیز منجر به افزایش قیمت مواد غذایی میشود اما نکتهای که بسیار مهم است کاهش نرخ بهره میتواند باعث افزایش سرمایهگذاری در تولید شده و در نتیجه موجب افزایش عرضه مواد غذایی خواهدشد در صورتی که تقاضا برای این مواد کمتر از نیاز بازار باشد ممکن است منجر به کاهش قیمت شود )اکرم 09(. با توجه به بررسیهای صورت گرفته مشخص متغیرهای کلیدی شد غذایی شامل قیمت نفت نرخ ارز مؤثر نرخ بهره و قیمت نهادهه یا اثرگذار بر قیمت مواد تولید در بخش کشاورزی است بنابراین در این پژوهش نیز تأثیر متغیرهای موردنظر بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و نفت واردکننده بررسی شد. یادآوری است رفتار الزم به

4 57 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 متغیرهای اقتصادی با یکدیگر با توجه به ماهیت و ساختار اقتصاد هر کشوری متفاوت خواهد بود. بدین منظور در بسیاری از بررسیها کشورها در گروههای همگن تقسیمبندی میشوند تا بتوان رفتار درست بین متغیرها را شناسایی کرد )انجی و اکسوی 0(. در این پژوهش بهمنظور شناسایی رفتار دقیق متغیرها کشورها به دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت )برزیل مکزیک عربستان تقسیمبندی شدند. گروه اول کشورهای منتخب صادرکننده نفت سعودی امارات متحده عربی کانادا و روسیه( و گروه دوم کشورهای منتخب واردکننده نفت )چین فرانسه آلمان ایتالیا اسپانیا ژاپن و آمریکا( بودند. روش تحقیق مرور بررسیهای صورت گرفته پیرامون قیمت مواد غذایی نشان میدهد که متغیرهایی همچون قیمت نفت نرخ ارز نرخ بهره و قیمت نهادههای کشاورزی بهعنوان متغیرهای اقتصادی اثرگذاراند. بر این پایه در این پژوهش سعی شد تأثیر متغیرهای قیمت نفت نرخ ارز نرخ بهره و قیمت کود شیمیایی را برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در قالب الگوی اقتصادسنجی الگوی خود رگرسیون برداری دادهه یا ترکیبی( VAR )PANEL بررسی شود. الزم به یادآوری است با توجه به ثابت نبودن اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در طول زمان وجود رابطه پویایی از ارتباطات و بازخوردها در تمامی همهی مقاطع و کمبود اطالعات در این تحقیق از الگوی موردنظر استفاده شد. این الگوها برای بررسی ارتباط پویا بین متغیرها ابزار مناسبی است )رزیتیسا 0(. در این الگوها همانند الگوهای VAR ساده فرض بر این است که همهی متغیرها درونزا و در معادلههای جداگانهای بهصورت متغیر وابسته وارد میشوند با این تفاوت که برخالف الگوییهای VARساده در این الگوها مقاطع وارد الگو میشوند بنابراین الگوهای PANEL VAR این امکان را ایجاد میکند که بتوان به بررسی ارتباط بین متغیرها در مقاطع مختلف پرداخت درحالی که این موضوع در مدلهای VAR امکانپذیر نیست. کاناوا و کیکارلی )0( جزئیات مدل PANEL VAR را ارائه دادند. مدل استفادهشده در این تحقیق بر پایه الگوی ارائهشده توسط کاناوا و کیکارلی )09( و کیکارلی و همکاران )09( است. برپایه این بررسی الگوی کلی PANEL VAR بهصورت رابطه )( بیان میشود: کشورهای همچون ایران عراق و کویت به دلیل نبود اطالعات ماهانه مربوط به دوره مورد بررسی در این گروه قرار نگرفتند.

5 تحلیل نقش متغیر های اقتصادی )( For i=,, N =,,T یک بردار از متغیرهای تصادفی است یک بردار از عرض از مبدأها یک ماتریس برای هر وقفه L و نیز یک بردار متغیرهای تصادفی است. در اینجا فرض شده است که P وقفه برای G متغیردرونزا قرار دارد. فرض در مدلسازی در نظر گرفتهشده است. رابطه )( سه ویژگی مهم را بازگو میکند: ضریبها در طول زمان تغییر میکند. 0 ارتباط پویا برای هر واحد مقطع. بازخورد پویا در همهی واحدهای مقاطع )بازخوردها میتواند در سراسر وقفهه یا متغیر حاکم باشد( )رزیتیسا 0(. بهمنظور برآورد مدل تحقیق از دادهه یا ماهانه شاخص قیمت غذایی طی ساله یا 0 0 در دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت استفاده شد. دادهه یا نرخ ارز موثر نرخ بهره از بانک جهانی شاخص قیمت مواد غذایی از سازمان خوار و بار کشاورزی)فائو( قیمت نفت و شاخص قیمت کود شیمیایی از سایت پژوهش اقتصادی گرد آوری شد. همچنین برای برآورد الگوی مورد نظر از نرم افزار STATA نسخه استفاده شد. الزم به یادآوری است در این نوشتار لگاریتم نرخ ارز موثر )LNEX( لگاریتم شاخص قیمت مواد غذایی )LNFP( و لگاریتم قیمت نفتی) LNOIL ( لگاریتم نرخ بهره) LNR ( و لگاریتم شاخص قیمت کودشیمیایی ) LNFE (به عنوان متغیرهای الگو استفاده شد. الزم به یادآوری است شاخص قیمت کود شیمیایی برپایه بررسیهای )آبوت و همکاران 0 میتچل 0 تروستل 0 رزیتسا 0( به عنوان نماینده شاخص قیمت نهاده های کشاورزی استفاده شد. تعیین طول وقفه بهینه یکی از مهمترین مراحل در الگوهای PANEL VAR گزینش طول وقفه بهینه است بهطوریکه پیشبینیهای درست وابسته به گزینش طول وقفه بهینه است. در این بررسی از آمارههای معرفیشده توسط اندروز و لو )0( استفاده شد. این آمارهها معیاری برای گزینش )MMSC( 0 برای مدلهایی که با روش GMM برآورد شده باشند مدل و سازگاری لحظهای قابلیت استفاده دارند. درواقع این آمارهها اصالحشده معیار اطالعات آکائیک ) AIC ()آکائیک Food & Agriculure Organizaion(F.A.O) Consisen momen and model selecion crieria (MMSC)

6 78 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 99( معیار اطالعات بیزین ) BIC ()شوارتز 99 رسانس 99 آکائیک 999( و معیار اطالعات حنان و کوئین )HQIC) )حنان و کوئین 999( است. روابط این معیارها بهصورت زیر تعریف میشوند: )0( )( )( در رابطههای )0( )( و )( آماره بیش از مشخص برای K متغیر VAR PANEL مرتبشده را نشان میدهند. همچنین وضعیت گشتاور بر پایه q وقفه از متغیرهای وابسته با حجم نمونه n تعریف میشوند )آبریگو و الو 0(. در الگوی PANELVAR درست دارای وقفه گزینش اهمیت ویژهای است زیرا وقفه کوتاه ممکن است نتواند پویاییهای سامانه را نشان دهد و به مسئله متغیرهای حذفشده در مدل منجر شود باقیمانده ضریبها را تورش دار کند و بهاحتمال خطاهای همبسته ایجاد کند. از سوی دیگر وقفه بسیار طوالنی ممکن است به کاهش سریع درجه بیشازحد بیانجامد. با توجه به نمیتوان سامانه را برای وقفهه یا همچنین متغیرهای شمار برای جلوگیری از رگرسیونهای ساختگی گنجاندهشده از VAR در آزادی و و بعد بزرگتر از و آزمون کرد )آبریگو و الو 0(. آزمون ایستایی استفاده مشخصههای زمانی دوره میشوند. در دادههای ترکیبی نمیتوان آزمونهایی همچون دکی فولر و دکی فولر تعمیمیافته استفاده کرد بلکه الزم است به گونهای ایستایی جمعی متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. در این تحقیق پیش از برآورد الگو ایستایی متغیرها با استفاده آزمون ایم پسران و شین ( 0 )IPS و آزمون لوین لین و چو ( )LLC بررسی شد. پژوهش در این بهمنظور بررسی اثرگذاریهای متقابل پویا ایجادشده در تکانههای از ناشی الگوی موردبررسی از روشهای توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شد. تابع واکنش آنی رفتار پویای متغیرهای دستگاه را در طول زمان به هنگام تکانه وارد شدن انحراف معیار نشان میدهد. با استفاده از این روش پاسخ پویای دستگاه به اعمالشده از سوی هر یک از متغیرها مشخص میشوند. بهاندازه تکانه یک واحد Surious Im, Pesaran and Shin 3 Levin, Lin and Chu

7 نتایج و بحث آزمون ریشه واحد بهمنظور بررسی ایستایی متغیرها الگو از آزمون ایم پسران و و چو )LLC( استفاده تحلیل نقش متغیر های اقتصادی شین )IPS( و آزمون لوین لین شد. این دو آزمونها در دو حالت دادههای مقطعی دارای یک مقدار ثابت یک مقدار ثابت و متغیر روند بررسی شد. نتایج این آزمون در جدول )( و )0( ارائه شد. جدول )( بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از دو آزمون IPS و LLC )کشورهای واردکننده نفت( IPS LLC متغیر مقدار ثابت احتمال مقدار ثابت و روند احتمال مقدار ثابت احتمال منبع: یافتههای پژوهش )* و ** *** به ترتیب معنیداری در سطح درصد درصد و مقدار ثابت و روند / *** / *** / *** / *** /99 *** احتمال / / / / / / / / / / / *** / *** /0 *** /9 *** /99 *** / / / / / / *** /90 *** /9 *** 00/ *** / *** / / / / / / *** /9 *** /9 *** 00/ *** / *** LNPF LNEX LNOLI LNR LNFE جدول )( بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از دو آزمون IPS و LLC )کشورهای صادرکننده نفت( IPS LLC متغیر آزمون منبع: یافتههای پژوهش )* و ** *** به ترتیب معنیداری در سطح درصد درصد و درصد( IPS مقدار ثابت احتمال مقدار ثابت و روند احتمال مقدار ثابت فرض وجود ریشه واحد جداگانه برای هر مقطع را نشان میدهد ازآنجاییکه و سطوح احتمال متغیرهای الگو در دو حالت مقدار ثابت و ثابت و روند کمتر از یکصدم است درنتیجه دارای مقدار ثابت و متغیر روند ایستا است و بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را نمیتوان پذیرفت و تمامی متغیرها ایستا هستند. همچنین احتمال مقدار ثابت و روند احتمال / / / / * /0 * /0 * / / / / * /0 * /0 * / / / /9 * /0 * 9/0 * / *** LNPF سطوح احتمال برای متغیرهای آزمون LLC با فرض وجود ریشه واحد مشترک در میان همه مقاطع کمتر از یکصدم است که / / / / *** 9/ *** LNEX LNR Uni Roo Tes

8 78 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 بیان میکند تمامی متغیرهای مدل برای هر دو گروه کشور ایستا هستند. با اطمینان یافتن از ایستایی متغیرها دیگر نیازی به انجام آزمون همجمعی و بیم از نادرست بودن رگرسیون وجود نداشته و میتوان به انجام برآورد الگو پرداخت. تعیین طول وقفه بهینه در الگوی PANEL VAR پیش از هرگونه برآورد باید به تعیین طول وقفه بهینه اقدام کرد. جدولهای )( و )( نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه ارائهشده توسط اندروز و لو )0( را برای کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت نشان میدهند. برای هر دو گروه کشور معیار MMSC AIC وقفه و آماره MMSC BIC و MMSCوقفه QIC را تأیید کرد. در چنین شرایطی که سه طول وقفه بهینه یکسانی را ارائه نمیدهد آماره آکائیک در ارتباط با دادههای ماهیانه نتیجه بهتری را نشان میدهد. بر میشوند. این پایه طول وقفه چهار برای الگوی PANEL VAR گزینش جدول )4( نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه )کشورهای واردکننده نفت( MMSCBIC /9 MMSCAIC / MMSCQIC 09/9 وقفه 0 0/ 9/ * /e0 9/99 9/9 /e0 * /0 09/9 * /e0 منبع: یافتههای پژوهش جدول )5( نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه )کشورهای صادرکننده نفت( MMSCBIC / MMSCAIC 0/ MMSCQIC 09/ وقفه 0 9/ /0 * 9/9e0 9/ /9 9/9e0 * 99/ 09/0 * 9/9e0 منبع: یافتههای پژوهش الگوی تجربی PANEL VAR با توجه به گزینش وقفه بهعنوان وقفه بهینه که در مرحله پیش تعیین شد و همچنین در نظر گفتن نتایج بررسی رزیتیسا )0( الگوی تجربی تحقیق بهصورت رابطه )9( برای هر دو

9 تحلیل نقش متغیر های اقتصادی گروه کشور پیشنهاد میشود. هر یک از متغیرها در پنج معادله جداگانه بهعنوان متغیر وابسته قرارگرفته و متغیر موردنظر به همراه سایر متغیرها با چهار وقفه وارد الگو موردنظر میشود. )7(

10 74 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 نتایج برآورد الگوی تجربی جداول )( و )9( نتایج برآورد الگوی PANEL VAR را برای دو گروه از کشور واردکننده و صادرکننده نفت نشان میدهد. نتایج جدولها نشان میدهد ضریب قیمت مواد غذایی در معادله اول در چهار وقفه برای کشور واردکننده نفت به ترتیب )/ / / /( و برای کشورهای صادرکننده نفت به ترتیب )/ /0 / /( است. همانطور که مشاهده های الگوی میشود تأثیرپذیری قیمت مواد غذایی از خود وقفهه یا در هر دو گروه از کشورها یکسان است. با توجه به مقدار ضریب ها بهدستآمده و سطح معنیداری هر یک از وقفهها قیمت مواد غذایی در هر مقطع برآیندی از تأثیرپذیریهای قیمت غیرهمسو قیمتهای دوره پیش است. بهطوریکه پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی بر روی سطح قیمت در هر مقطع طی چهار دوره بدینصورت است که افزایش قیمت تأثیر مثبتی بر سطح قیمت در دوره بعد دارد تأثیر این درحالیکه بهطوریکه میتوان بیان کرد که وقفهه یا رفتار قیمتها در دورههای آ یت بعد از چهار دوره در برای کاهش قیمت عمل میکند. قیمتی مواد غذایی میتواند عامل مهمی برای توضیح باشد. ضریبهای متغیر قیمت کود شیمیایی برای کشورهای واردکننده نفت به ترتیب )/ /( /0 /9 و برای کشورهای صادرکننده نفت به ترتیب )/ /0( / /0 محاسبه شد. بررسی معناداری ضریبها در هر دو گروه نشان میدهد وقفهه یا تأثیرپذیری که مواد غذایی از قیمتهای اثرگذاریهای قیمتی کود شیمیایی در پیشین متفاوت است. بهطوریکه در کشورهای صادرکننده نفت افزایش قیمت کود شیمیایی اثر آنی و مثبتی بر قیمت مواد غذایی در دوره بعد گذاشته و این تأثیر تا چهار دوره منجر به افزایش قیمت مواد غذایی میگردد درحالیکه در کشورهای واردکننده نفت این اثر خفیف بهصورت صادرکننده نفت برای کشورهای است. درمجموع میتواند نتیجه گرفت قیمت مواد غذایی در کشورهای بیشتر تحت تأثیر قیمت نهادههای تولیدی است. ضریبها متغیر قیمت نفت واردکننده صادرکننده نفت به ترتیب )/0 نفت به ترتیب )/ / / /0( محاسبه / / /( و برای کشورهای شد. بررسی معنیداری ضریبها نشان میدهد در گروه از کشورهای واردکننده نفت قیمت مواد غذایی از وقفه اول و دوم قیمت نفت به ترتیب تأثیر منفی و مثبت میپذیرد این در حالی است که الگوی رفتاری قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت بوده و تنها پس از چهار دوره تأثیر منفی و معنیداری بر قیمت مواد غذایی دارد این موضوع بیانگر این نکته است که قیمت نفت

11 تحلیل نقش متغیر های اقتصادی در توجیه قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده نفت نقش مؤثرتری در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. هرچند این تأثیر پس از چهار دوره زمانی نمایان میشود. ضریبها متغیر نرخ ارز برای کشورهای واردکننده نفت به ترتیب )/ /0 / /( و برای کشورهای صادرکننده نفت به ترتیب )/ / / /( محاسبه شد. بررسی معنیداری ضریب ها برآوردی نشان داد رفتار قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها ازنظر معنیداری ضریبها وقفهه یا نرخ ارز همسان است بهطوریکه نرخ ارز در وقفهه یا دوم و سوم موجب کاهش قیمت مواد غذایی در شرایط کنونی میشود. ضریبه یا متغیر نرخ بهره برای کشورهای واردکننده نفت به ترتیب )/ / / /( و برای کشورهای صادرکننده نفت به ترتیب )/ ) / / / محاسبه شد. معناداری ضریبها و اثرگذاریهای آنها نشان میدهد قیمت مواد غذایی در کشورهای واردکننده نفت تحت تأثیر ثرگذاریهای دورهه یا پیشین نرخ بهره در چهار دوره پیشین قرار میگیرد که بهجز وقفه سوم اثرگذاریهای افزایشی بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت. از سوی دیگر بخشی از رفتارهای قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر رفتارهای نرخ بهره در دوره اول و چهارم قرار میگیرد. درواقع هرچند نتایج گویای این است که تأثیرپذیری قیمت مواد غذایی از نرخ بهره در هر دو گروه از کشورها متفاوت عمل کند اما در هر دو گروه قیمت مواد غذایی اثر مثبتی از رفتارهای متغیر نرخ بهره میپذیرد.

12 /4 هرامش/9 دلج/یزرواشک داصتقا یارب یدروآرب یاهبیرض )6(لودج تفن هدننکدراو یاهروشک اهبیرض اه اهبیرض اه T اهبیرض اه بیرض اه اهبیرض / /0 /0 / 0/ /9 / / /9 / / /0 / / / / / / /9 / / / / /09 / / /09 / /9 / /0 0/0 / /9 / / / / / / 9/9 / /0 /0 / / / / / / / /0 0/09 / /9 / /0 /0 0/0 / / /99 / /0 /0 / / / /00 / /9 /09 / /9 / / /9 /9 / /0 /9 / / /90 /0 /00 / / / / / 9/ /0 /9 / / / / /9 / /0 /9 / / /9 / 0/ / / / / / 0/ / / 0/ /9 /0 0/0 /0 /0 / / / / / / / / / /9 / / /9 / / / /00 /9 /9 / / /9 /0 / /00 /0 / / / / /9 /9 / /0 / / /9 /0 / / /9 / /90 / / /0 /00 / 0/ / / / / /0 0/09 / /0 /0 /0 / /9 / /0 0/ /0 / 9/99 /0 / 0/ / / / / / 0/0 /0 /9 0/ / /9 /09 /09 / 0/ /9 /0 /0 / / / / /9 / / / /9 /09 / /0 /0 / /9 / / / /9 / /0 / / / / / /9 / / / /

13 75...یداصتقا یاه ریغتم شقن لیلحت یاهبیرض )6(لودج همادا یدروآرب تفن هدننکدراو یاهروشک یارب P T / /0 / / / / / /0 / / / /9 / /9 9 / /9 / /0 / / / / / / / 0/ /9 /9 / / / /9 /00 / /0 / / /9 /0 /9 / / / / / / / /0 / / / / / / / /0 /0 / / / T / / / /9 /9 / / / /0 /9 / /0 / 9/ / / / /9 / /9 / / /9 /09 / / /00 / / / / / /00 / /0 / / /9 /0 / / / /0 /0 / / /99 / / 0/9 /90 / / / / / / /9 / /0 / 0/ /0 /09 /9 / / /9 / / / / / /0 / / / /0 / 0/ /9 / / /9 / /9 / / / /0 / / / / /9 / / /9 / / 0/ / / / /0 / 0/ / / /9 / /9 9/0 / /0 /9 / / / / /0 / /0 / 0/9 /9 / / / / / /0 / / / یاهبیرض )7(لودج یدروآرب هدننکدراص یاهروشک یارب تفن

14 /4 هرامش/9 دلج/یزرواشک داصتقا شهوژپ یاههتفای:عبنم T / / / / 0/9 /0 /9 / / /0 /00 / /9 / / /90 / / / / / /9 / / / / / /0 / / / / / /9 / / / / /9 / 0/9 / / /0 / /9 / / / /90 /0 / /90 / /0 0/09 / / / / /0 /0 / / / / / 9/9 /9 / /0 / / /9 / / 0/ / / / /0 /9 0/ / / 0/ / /9 /0 / / /9 / /9 /9 / / /0 /0 / / / / / / / /9 / /9 / / / 0/9 /9 / / /0 / /9 /0 / / / / 0/ / / / /9 /9 /9 /9 /99 / / / / / / /0 /0 / / / / /9 /9 / / /0 / / / / 0/ / / /9 / / /0 / / /0 / )7(لودج همادا یدروآرب یاهروشک یارب هدننکدراو تفن

15 تحلیل نقش متغیر های اقتصادی ارزیابی اثرگذاریهای متقابل پویا ناشی از تکانهها توابع واکنش پویا برای دستیابی به اطالعات پیرامون تأثیر متقابل بین متغیرهای الگوی پویا ابزار مناسبی است. نمودار )( و )0( توابع ع واکنش به ضربه شاخص قیمت مواد غذایی کشورهای واردکننده نفت و صادرکننده نفت را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در اثر یک واحد تکانه در شاخص قیمت مواد غذایی )LNFP( واکنش شاخص قیمت مواد غذایی برای هر دو گروه از کشورها به گونهای است پس از شش دوره برای کشورهای صادرکننده نفت و پنج دوره برای کشورهای واردکننده نفت به کمترین میزان خود میرسد پس از ده دوره اثر آن خنثی میشود. واکنش شاخص قیمت مواد غذایی در مقابل یک تکانه وارده از سوی قیمت کود شیمیایی )LNFE( در هر دو گروه از کشورها متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت تکانهه یا ناشی از سوی قیمت کودشیمیایی موجب ایجاد روند بیثباتی در نوسانهای قیمت باقی میماند اما در مواد غذایی شده و پس از گذشت ده دوره اثرگذاریها بهصورت دائمی کشورهای صادرکننده نفت تکانهه یا ناشی از قیمت کود شیمیایی در چهارماهه اول موجب ایجاد نوسانهای افزایشی در قیمت مواد غذایی شده و پس از چهار دوره تأثیر تکانهها بهمرور زمان کاهشیافته و اثر این تکانهها از بین میرود در چنین شرایطی تکانههای کودشیمیایی 0 است. اثر تکانههای نفتی) LNOIL ( بر شاخص قیمت مواد غذایی برای هر دارای اثرات موقتی دو گروه از کشورها دائمی و غیر همگرا است. بهطوریکه پس از ده ماه اثر یک تکانه خنثی نشده و همچنان باقی میماند. واکنش شاخص قیمت مواد غذایی به یک تکانه واردشده از سوی نرخ ارز ) LNEX (در هر دو گروه از کشورها با یکدیگر متفاوت است. در مورد کشورهای واردکننده نفت تکانه نرخ ارز در پنج دوره اول باعث افزایش تکانههای شاخص قیمت مواد غذایی شده و اثر نوسانی آن بعد از ده دوره همچنان باقی است این در حالی است که برای گروه کشورهای صادرکننده نفت تکانه نرخ ارز در پنج دوره اول اثر کاهشی بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته و بعدازاین دوره این نوسانها افزایشیافته و در ده دوره موردبررسی نوسانها از بین نرفته و واگرا و دائمی شدهاست. از سوی دیگر اثر یک تکانه واردشده از سوی نرخ بهره )LNR( بر قیمت مواد غذایی برای کشورهای واردکننده نفت در دو دوره اول باعث نوسان شده و سپس این نوسانها کاهشیافته تا جایی که پس از دوره هشتم اثرات محو میگردد در واقع Permanen effec Transiory effec

16 98 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 اثرهای این تکانهها بهصورت موقتی است. این تکانهها در کشورهای صادرکننده نفت منجر به نوسانهای اندکی در قیمت مواد غذایی شده و این نوسانها در دوره دهم به سمت صفر همگرا میشود نمودار) ( توابع واکنش آنی برای شاخص قیمت مواد غذایی برای کشورهای وارد کننده نفت

17 تحلیل نقش متغیر های اقتصادی نمودار) ( توابع واکنش آنی برای شاخص قیمت مواد غذایی برای کشورهای صادرکننده نفت جدولهای )( و )9( سهم و اهمیت یک تکانه ناشی از متغیر را در تغییرپذیریهای خود متغیر به تغییرپذیریهای دیگر متغیرها نشان میدهد. بر پایه نتایج جدول )( در دوره ماهه در کشورهای واردکننده نفت بیش از 9 درصد از نوسان شاخص قیمت مواد غذایی توسط تکانه های مربوط به خود قیمت مواد غذایی توضیح داده میشود بهطوریکه این سهم در آغاز بیشتر و بهمرورزمان سهم دیگر متغیرها افزایش مییابد. از میان متغیرهای دیگر الگو نرخ بهره سهم باالتری نسبت دیگر متغیرهای الگو دارد. همچنین نرخ ارز و قیمت کود شیمیایی تأثیر یکسانی بر شاخص قیمت مواد غذایی دارد. از سوی دیگر سهم قیمت نفت در نوسان قیمت مواد غذایی بسیار ناچیز است. این موضوع نشاندهنده اهمیت بسیار پایین این متغیر در قیمت مواد غذایی است بهطوری کلی میتوان بیان کرد در کشورهای واردکننده نفت متغیر قیمت نفت نمیتواند عامل مهم در تبیین تورم مواد غذایی باشد درواقع باوجوداینکه این کشورها به واردات نفت وابستهاند اما توانستهاند اثرگذاریهای قیمت نفت را در بخش تولید غذا خنثی کنند. بااینوجود نرخ بهره پس از قیمت مواد غذایی باالترین تأثیر در تعیین و توجیه تغییرپذیریهای قیمت مواد غذایی را خواهد داشت. بهعبارتدیگر با توجه به اهمیت نرخ بهره

18 98 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 در سرمایهگذاری و به دنبال آن اثرگذاری بر تولید این متغیر نقش مهمی در عرضه محصوالت غذایی و درنتیجه نوسانهای قیمت آن به دنبال دارد. نتایج جدول )9( نشان میدهد در دوره ماهه در کشورهای صادرکننده نفت در دو دوره ابتدایی بیش از 99 درصد از نوسان قیمت مواد غذایی توسط تکانههای مربوط به خود قیمتها مواد غذایی توضیح داده میشود اما پس ازاین دوره سهم آن به حدود درصد میرسد. از میان دیگر متغیرهای الگو شاخص قیمت کود شیمیایی و پس ازآن نرخ بهره و نرخ ارز تأثیر قابلتوجهی از نوسانهای شاخص قیمت مواد غذایی را توضیح میدهد اما قیمت نفت همانند کشورهای واردکننده نفت تأثیر قابلتوجهی حتی در توجیه بر بلندمدت نوسانهای شاخص قیمت مواد غذایی ندارد. الزم به یادآوری است نشانههای اختصاری متغیرهای الگو به ترتیب بهصورت لگاریتم نرخ ارز مؤثر )LNEX( لگاریتم شاخص قیمت مواد غذایی )LNFP( و لگاریتم قیمت نفتی) LNOIL ( لگاریتم نرخ بهره) LNR ( )LNFE( تعریف شد. و لگاریتم شاخص قیمت کودشیمیایی جدول )8( تجزیه واریانس برای متغیرهای الگو برای دوره ماهه )کشورهای واردکننده دوره LNR LNEX LNOIL LNFER LNFP نفت( / / / / / 9 /0 / / 0 / 9 / 9 0 / / / / / 9 /9 / / / / 9 / / / / / 90 / / 9 / / / 90 / / 0 / 9 / / 9 9 /9 / 0 / 9 / 9 / 99 / / 0 / 9 / 9 / 9 9 / / 0 / 9 / / 99 LNFP منبع:یافتههای پژوهش

19 تحلیل نقش متغیر های اقتصادی جدول )9( تجزیه واریانس برای متغیرهای الگو برای دوره ماهه)کشورهای صادرکننده نفت( منبع: یافتههای پژوهش نتیجهگیری و پیشنهادها قیمت افزایش کشورهاست. مواد غذایی بهطوریکه دولتها بوده است. بر این پایه یکی همواره از چالشه یا مهار و کنترل رشد شدید این قیمت پیشروی مهم مواد غذایی یکی دولتها در همه از اهداف مهم بررسی به شناسایی عاملهای تأثیرگذار بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده مواد غذایی صورت گرفت. در کنار عاملهای پرشمار تأثیرگذار بر قیمت مواد غذایی در این بررسی با توجه به نتایج رزیتیسا )0( دو عامل مهم تکانهه یا نتایج بنابر نفتی و نرخ ارز و همچنین نرخ بهره و شاخص کودشیمیایی بررسی شد. بهدستآمده رفتار قیمتی مواد غذایی در دورهه یا پیشین قیمتی مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها دارد و برآیند کلی این کاهش قیمت مواد غذایی عمل غذایی در دورهه یا میتوان درواقع میکند. تأثیر اثرگذاریها معنیداری نتیجه گرفت که رشد قیمت بر در جهت مواد آتی تأثیر منفی بر رشد خود گذاشته و در جهت تعدیل قیمتها عمل می کند که نشاندهنده این است عاملهای اثرگذار بر قیمت مواد غذایی در جهت تعدیل افزایش قیمت مواد غذایی عمل کرده و پیامدهای این واکنشها در دورهه یا نتایج این تحقیق نشان میدهد وقفهه یا LNR LNEX LNOIL LNFER LNFP دوره / / / / 0 / 999 / / / / / 99 0 /0 / / / 0 / 9 /0 / / / / 90 / / 0 / 9 / / / / 0 / / / /9 / 00 / 9 / / 9 / / 00 / 9 / / 9 / / 00 / 9 / / 9 9 / / 00 / 9 / / LNFP آتی نمایان خواهدشد. قیمت نفت تأثیر مهمتری در توجیه رفتار قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. این نتایج گویای این نکته است قیمت نفت نمیتواند نقش مهمی در توجیه رفتاری قیمت مواد غذایی در

20 94 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 کشورهای واردکننده نفت داشته باشد که این موضوع میتواند به سازکار قیمتگذاری مواد غذایی و انرژی ساختار تولید سیاستهای حمایتی دولتها و دیگر عاملهای اثرگذار بر قیمت مواد غذایی در این گروه از کشورها بازگردد. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت تأثیر منفی بر قیمت مواد غذایی دارد که نشاندهنده این نکته است این کشورها از درآمدهای نفتی در جهت ثبات قیمتی مواد غذایی استفاده میکنند. این موضوع با توجه به نوسانهای قیمت نفت میتواند اثرگذاریهای نامطلوبی بر رفاه جامعه در این کشورها داشته باشد بنابراین بایستی برنامهریزان و سیاستگذاران در کشورهای صادرکننده نفت اقدام الزم برای هدایت درآمدهای نفتی به بخش تولید انبارداری و نگهداری فرآوری بازاریابی و دیگر اقدامها در راستای بهبود زیرساختها تولید مواد غذایی اعمال کنند تا این کشورها بتوانند در بلندمدت کمترین تأثیر را از نوسان متغیرهای اقتصادی بپذیرند. همچنین نتایج واکنش به ضربه متغیرهای الگو بر قیمت مواد غذایی نشان میدهد تأثیر تکانه های قیمت مواد غذایی نرخ بهره بر قیمت مواد غذایی پس از چند دوره خنثی شده و ثرگذاریهای آنها موقتی است بنابراین تکانهه یا واردشده از سوی این متغیرها نمیتواند عامل نگرانکنندهای بر بیثباتی قیمت مواد غذایی در این کشورها تلقی شود. همچنین تأثیر تکانههای واردشده از سوی قیمت کود شیمیایی)برای کشورهای واردکننده نفت( قیمت نفت نرخ ارز پس از ده دوره خنثی نشد. درواقع این تکانههای میتواند در دستیابی به ثبات قیمتی مواد غذایی در این کشورها اختالل ایجاد کند. از سوی دیگر نتایج مربوط به تجزیه واریانس برای هر دو گروه از کشورها نشان میدهد قیمت مواد غذایی سهم باالیی در توجیه رفتار خود دارد بر این پایه ضرورت دارد در بررسیهای آینده بهمنظور شناسایی رفتار دقیق قیمت مواد غذایی اثر متغیر مربوطه به همراه وقفهه یا آن در الگوسازیهای اقتصادی لحاظ شود. نتایج این تحقیق نشان داد تقسیمبندی کشورها به دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت توانست اثرگذاری برخی از متغیرها بهویژه متغیر قیمت نفت را در شناسایی عاملهای مؤثر بر قیمت مواد غذایی در کشورهای موردبررسی مؤثر باشد. بهطوریکه بررسیها نشان داد اثرگذاری برخی از متغیرها بر قیمت مواد غذایی در دو گروه از کشورها متفاوت بوده است اما بهمنظور دستیابی به نتایج جامعتری پیرامون عاملهای مؤثر بر قیمت مواد غذایی الزم است در بررسیهای آینده محققان دیگر متغیرها اثرگذار بر قیمت مواد غذایی را شناسایی کنند و

21 تحلیل نقش متغیر های اقتصادی همچنین در صورت بررسی رفتار قیمت مواد غذایی در بین کشورها از تقسیمبندیهای دیگر برای همگنسازی استفاده شود تا بتوان الگوی جامعی برای شناسایی رفتار قیمت مواد غذایی ارائه داد. منابع رنج پور ر. حقیقت ج. کریمی تکانل ز. مردی بیوه راه ر.) 9 ( بررسی تأثیر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بر قمت مواد غذایی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد )(: 99. Abbo, P. C., Hur, C., and Tyner, W. E. (0). Wha s driving food rices in 0. Fram Foundaion. Abbo, P. C., C. Hur, and W. E. Tyner. )008(. Wha s Driving Food Prices. Farm Foundaion. Abrigo, M. R., & Love, I.(05). Esimaion of Panel Vecor Auoregression in Saa: a Package of Programs. Akaike, H. (969). Fiing auoregressive models for redicion. Annals of he insiue of Saisical Mahemaics, (), Andrews, D. W., & Lu, B. (00). Consisen model and momen selecion rocedures for GMM esimaion wih alicaion o dynamic anel daa models. Journal of Economerics, 0(), 364. Avalos, F. (04). Do oil rices drive food rices? The ale of a srucural break. Journal of Inernaional Money and Finance 4, 537. Akram, Q. F. (009). Commodiy rices, ineres raes and he dollar. Energy Economics 3, Caão, L., and Chang, R. (03). World food rices, he erms of radereal exchange rae nexus, and moneary olicy. Ciaian, P., and d A. Kancs. (0). Inerdeendences in he energybioenergyfood rice sysems: a coinegraion analysis. Resource and Energy Economics 33: Deaon, A., and Laroque, G. (996). Comeiive sorage and commodiy rice dynamics. Journal of Poliical Economy, Dornbusch, R. )976(. Execaions and exchange rae dynamics. Journal of Poliical Economy 84, Frankel, J.A. (986). Execaions and commodiy rice dynamics: he overshooing model. American Journal of Agriculural Economics 68, Frank, J., and P. Garcia. (00). How srong are he linkages among agriculural, oil, and exchange rae markes? Proceedings of he NCCC34 Conference on Alied Commodiy Price Analysis, Forecasing, and Marke Risk Managemen, S. Louis, Mo.

22 99 اقتصاد کشاورزی/جلد 9 /شماره 4994/4 Hannan, E.J. and B.G. Quinn (979). The deerminaion of he order of an auoregression. Journal of heroyal Saisical Sociey, Series B, 4(), Hoelling, H. (93). The economics of exhausible resources. Journal of Poliical Economy 39, Kellard, N., Newbold, P., Rayner, T., and Ennew, C. (999). The relaive efficiency of commodiy fuures markes. Journal of Fuures Markes 9, Michell, D. (008). A noe on rising food rices. Policy Research Working Paer 468, Develomen Prosecs Grou, World Bank, Washingon, DC, USA. Ng, F., and Aksoy, M. A. (008). Food rice increases and ne food imoring counries: lessons from he recen as. Agriculural Economics 39, Trosle, R.)008(. Flucuaing food commodiy rices. A Comlex Issue wih No Easy Answers. Amberwaves 6: 0 7. Rissanen, J. (978). Modeling by shores daa descriion. Auomaica, 4(5), Schwarz, G. (978). Esimaing he dimension of a model. Annals of Saisics, 6(), Reziis, A. N. (05). The relaionshi beween agriculural commodiy rices, crude oil rices and US dollar exchange raes: a anel VAR aroach and causaliy analysis. Inernaional Review of Alied Economics, 9(3), Wrigh, B. D. (009). Inernaional grain reserves and oher insrumens o address volailiy in grain markes. Policy Research Working Paer 508, he World Bank, Washingon DC, USA.

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نف

بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نف بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نفت به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی جهان شناخته

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - jedp-03-04

Microsoft Word - jedp-03-04 دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامهریزي/ پاییز و زمستان 1391/ سال اول/ شماره دوم 9 اثر تکانههاي قیمتی نفت بر رشداقتصادي در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL * 1 ساناز بهمنیار 2 محمد حسن فطرس

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جهان بوده است. ژاپن در پي بزرگترین حباب مسکن در تاریخ

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی معاونت بررسی های اقتصادی رابطه پیچیده ای

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی معاونت بررسی های اقتصادی رابطه پیچیده ای مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی رابطه پیچیده ای میان تجارت و توسعه اقتصادی کشورها برقرار است. تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی فواید بسیاری را از طریق پرورش نیروی کار

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Investigation on the Granger Causality between Human Capital and Economic Growth in Iran

Investigation on the Granger Causality between Human Capital and Economic Growth in Iran بررسي رابطه عليت گرنجري بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي در ايران تاريخ دريافت: 87/9/30 دكتر ابوالقاسم مهدوي * دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران محمدامين نادريان ** كارشناس ارشد مو سسه مطالعات بينالمللي

توضیحات بیشتر

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است.

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. تهیه و تنظیم پژوهشگران گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی این

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 13-Nikoukar[1].doc

Microsoft Word - 13-Nikoukar[1].doc Journal of Agriculural Economics and Developmen Vol. 4, No., Fall, p. 849 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره پاييز 89 ص. 849 الگوي آستانهاي انتقال قيمت در بازار گوشت مرغ ايران

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات اولویتهای و کشورهای صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات خودرو سواری کشور 1 کشور 3 کشور 4 کشور 5 خودرو سواری 310 تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمرکی در کشور عراق کشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو

توضیحات بیشتر

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1 ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف ندا اکبرپور 1 اكبرپور ندا - 9389 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعیت فهرست نويسي رده بندي كنگره رده بندي ديويي شماره كتابشناسي

توضیحات بیشتر

تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني جزوات فارسي كتابخانه متاف

تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني جزوات فارسي كتابخانه متاف تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني 09121342654 جزوات فارسي كتابخانه متافاركس به همت اشخاص و سايت هاي مختلفي تهيه و قبلا در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي تحلیل وضعیت اقتصاد كالن ایران در سال 4949 كد موضوعي: 222 شماره مسلسل: 41241 معاونت پژوهشهاي اقتصادي دفتر: مطالعات اقتصادي خردادماه 4941 بهنام خدا فهرست مطالب چكیده...1 مقدمه...2 1. بررسی وضعیت اقتصادی

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.7 9. 6.6 95 8 87,844 3,506,497 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies 2019, Volume 6, Special Issue Research Paper The Impact of Endogenous Economy on Strengthening I

Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies 2019, Volume 6, Special Issue Research Paper The Impact of Endogenous Economy on Strengthening I Quarerly Journal of The Macro and Sraegic Policies 209, Volume 6, Special Issue Research Paper The Impac of Endogenous Economy on Srenghening Iranian Ouward-Looking Economy *Vahid Shaghaghi Shahri, Hossein

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال اول شماره 3 پاییز 1392 صفحات ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران یوسف محنتفر دکتراي اقتصاد و عضو

فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال اول شماره 3 پاییز 1392 صفحات ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران یوسف محنتفر دکتراي اقتصاد و عضو فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال اول شماره 3 پاییز 1392 صفحات 116-97 ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران یوسف محنتفر دکتراي اقتصاد و عضو هیا ت علمی دانشکده اداري و اقتصادي دانشگاه مازندران

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی

طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی بررسی اثرات نامتقارن تکانههای سیاستهای پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار سال هشتم شماره بيست و ششم تابستان 4931 تاریخ دریافت: 18//1 تاریخ

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 8.7. 0. 0.2 92.8 2 6 8,96,7,748 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال ششم شمارهي 22 تابستان 6931 صفحات: 11-1 DOI: /aes شناسایی اثر تأخیری در

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال ششم شمارهي 22 تابستان 6931 صفحات: 11-1 DOI: /aes شناسایی اثر تأخیری در فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال ششم شمارهي 22 تابستان 6931 صفحات: 11-1 DOI: 10.22084/aes.2017.11136.2209 شناسایی اثر تأخیری در نرخ بیکاری با تأکید بر نسل دوم آزمونهای ریشه واحد پانل

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

40-1.indd

40-1.indd نگاهی به بازارهاي واردات و صادرات محصوالت كشاورزي مرکز پژوهش های مجلس شورای امی دفتر مطالعات زیربنایی مقاله علمی مقدمه بررسي بازارهاي هدف در صادرات و واردات محصوالت كشاورزي نشان مي دهد كه كشورهاي حاشيه

توضیحات بیشتر

طال سکه قيمت بر پولي تكانه تأثير بررسي ايران در رييسپور علي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشکده اقتصاد گروه استاديار مکاتبات( مس

طال سکه قيمت بر پولي تكانه تأثير بررسي ايران در رييسپور علي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشکده اقتصاد گروه استاديار مکاتبات( مس طال سکه قيمت بر پولي تكانه تأثير بررسي ايران در raeispour@iauk.ac.ir رييسپور علي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشکده اقتصاد گروه استاديار مکاتبات( مسئول )نويسنده کرمان واحد اسالمي آزاد اثنيعشري هاجر اقتصاد

توضیحات بیشتر

Issue

Issue (طی دوره زمانی 1990 تا 2010) چکیده امروزه انرژي به عنوان یکی از اصلیترین عوامل براي شکلگیري و پیشرفت جوامع صنعتی شناخته شده است و میزان دسترسی کشورها به منابع گوناگون انرژي نشانگر پتانسیلهاي پیشرفت و قدرت

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 2.3 (0.7) 0. 0.2 (6.4) 04 6 78,985 3,97 2,67 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

تغییر سطح ورودی‌ها و ارزیابی خروجی‌ها در DEA وقتی که تعدادی از خروجی‌ها نامطلوب هستند

تغییر سطح ورودی‌ها و ارزیابی خروجی‌ها در DEA وقتی که تعدادی از خروجی‌ها نامطلوب هستند و 2 ج ه ق عم یات و کار د ی آن سال ھ م ماره دوم (ایپپی ٣٣ تان ٩١ ص ص -١٢١ ١٣٠ شاپا ٧٢٨٦-٢٢٥١ رسید مقاله: 2 آبان 390 پذیرش مقاله: 24 اسفند 390 چکیده در این مقاله تغییر سطح ورودیها و ارزیابی خروجیها در DEA

توضیحات بیشتر

خالصه مدیریتی به دلیل کنترل قیمتها در بازار کاال و سرکوب مالی در بازار پول و به دلیل دخالت کمتر دولت در مسکن بازار این بازار به صورت عمومی همواره محل

خالصه مدیریتی به دلیل کنترل قیمتها در بازار کاال و سرکوب مالی در بازار پول و به دلیل دخالت کمتر دولت در مسکن بازار این بازار به صورت عمومی همواره محل خالصه مدیریتی به دلیل کنترل قیمتها در بازار کاال و سرکوب مالی در بازار پول و به دلیل دخالت کمتر دولت در مسکن بازار این بازار به صورت عمومی همواره محل مناسبی برای سرمایهگذاری و پسانداز فعاالن اقتصادی بوده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - _11-19_728.doc

Microsoft Word - _11-19_728.doc حسيني و نعيميفر: الگوي تجربي سيکل تجاري و تحليل سياست نيروي کار در... مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره ۴۰ شماره ( ۹) ۳۸۸ الگوي تجربي سيکل تجاري و تحليل سياست نيروي کار در بخش کشاورزي ايران

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامه فناوری های نوين غذايی سال سوم شماره ١٠ صفحه ٨٩-٩٩ زمستان ١٣٩٤ کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى

DOI:   فصلنامه فناوری های نوين غذايی سال سوم شماره ١٠ صفحه ٨٩-٩٩ زمستان ١٣٩٤ کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى DOI: http://dx.doi.org/10.22104/jift.2016.276 فصلنامه فناوری های نوين غذايی سال سوم شماره ١٠ صفحه ٨٩-٩٩ زمستان ١٣٩٤ کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مو ثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده تیر تاریخ انتشار: /05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه عدد )100=( به 179.7 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 48.0 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان 1 2 فهرست مطالب چکیده............ 3... مقدمه...... 4 مواد و روش آزمایش... 5 مواد............ 5 آمادهسازی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای...... 5 روش پیرشدگی...... 6 آزمون خواص فیزیکی... 6 آنالیز

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی آموزش کاربردی مدل سوئیچینگ مارکف )بخش اول( بررسی سیکلهای روکود و رونق با استفاده از روش سوئیچینگ مارکف تهیه کننده: حسین خاندانی

بسمه تعالی آموزش کاربردی مدل سوئیچینگ مارکف )بخش اول( بررسی سیکلهای روکود و رونق با استفاده از روش سوئیچینگ مارکف تهیه کننده: حسین خاندانی بسمه تعالی آموزش کاربردی مدل سوئیچینگ مارکف )بخش اول( بررسی سیکلهای روکود و رونق با استفاده از روش سوئیچینگ مارکف تهیه کننده: حسین خاندانی مدل تغییر جهت سوئیچینگ مارکف برای تبیین رفتار متغیرهایی که به

توضیحات بیشتر

زمستان 77 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه در ایران صادرکنندگان قیمتگذاری استراتژیهای بررسی 1 تابلویی( دادههای پویای )رویکردهای بینالمللی

زمستان 77 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه در ایران صادرکنندگان قیمتگذاری استراتژیهای بررسی 1 تابلویی( دادههای پویای )رویکردهای بینالمللی 87-114 1394 زمستان 77 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه در ایران صادرکنندگان قیمتگذاری استراتژیهای بررسی 1 تابلویی( دادههای پویای )رویکردهای بینالمللی بازارهای * قربانی محمد ** توحیدی امیرحسین 94/8/9 پذیرش:

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که شاخص قیمت مصرف کننده فروردین تاریخ انتشار: /02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه عدد )100=( به 17 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 5 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم انسانی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه آزمون جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

فصل چهام: حساب تغييرات

فصل چهام: حساب تغييرات با سم ه تعا ل ی سیستم های کنترل بهینه Lcr 5 h Vriionl Aroch o Oiml Conrol Problms مقدمه استفاده از روشهاي حساب تغييرات در حل بهينه و اعمال آن به تابع معيارهايي که گفته شد. مسائل کنترل در فصل سوم -5 شرايط

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد کاربردي سال دوم/ شماره چهارم / بهار 1390 تا ثیر حذف یارانه انرژي بر تولید ناخالص ملی در ایران چکیده تاکنون تیمور محمدي جمشید پژوی

فصلنامه اقتصاد کاربردي سال دوم/ شماره چهارم / بهار 1390 تا ثیر حذف یارانه انرژي بر تولید ناخالص ملی در ایران چکیده تاکنون تیمور محمدي جمشید پژوی فصلنامه اقتصاد کاربردي سال دوم/ شماره چهارم / بهار 139 تا ثیر حذف یارانه انرژي بر تولید ناخالص ملی در ایران چکیده تاکنون 3 2 1 تیمور محمدي جمشید پژویان شیما عباس زاده مصرف انرژي در ایران به اختیار دلیل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - technical analysis

Microsoft Word - technical analysis اندیکاتور ھا : در بحث تحلیل تکنیکال : اندیکاتورها ابرازی هستند ک. ه با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قيمت سهم و حجم معاملات شکل می گيرند. در کنار مبحث اندیکاتور ها همواره به واژه ای به نام اسيلاتورها

توضیحات بیشتر