FastZaban.com

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "FastZaban.com"

رونوشت

1 بسم اهلل الرحمن الرحیم Fast Bank (MSRT, UTEPT, MHLE, TOLIMO) بانک سؤاالت ادوار گذشتۀ آزمونهای زبان دکتری تألیف: مهرداد زنگیهوندی انتشارات جنگل

2 کتاب پرفروش Fast Grammar وبسایت و فروشگاه تخصصى آزمونهاى زبان دانلود منابع و جزوات باکیفیت آزمونهاى MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS کارشناسی ارشد و دکترى همۀ رشتهها خرید اینترنتى کتابه یا چاپ انتشارات جنگل تألیفی و استاد )پرفروشترین برند آموزش زبان در کشور( توضیح کامل ۶۰ مهارت النگمن و گرامر آزمونهای زبان و آموزش نحوۀ تستزنی در آزمونها )در ۲8۰ صفحه( کتابهای تألیفی مهرداد زنگیهوندی را میتوانید از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور تهیه کنید. آزمونها و دورهه یا بههمراه سؤاالت ادوار گذشتۀ کنکورهاى سراسرى و آزمونهاى MHLE EPT MSRT با پاسخ کامال تشریحى چاپ هفتم آنالین در: FastZaban.com ویرایش جدید کتاب قدرتمند واژگان جامع Fast Vocab با روش یادگیری الیتنر چاپ انتشارات جنگل شامل لغات دبیرستان لغات کتابهای ۵۰۴ لغات ضروری تافل و ۱۱۰۰ واژه با دستهبندی موضوعی کتاب پرفروش Fast Reading چاپ انتشارات جنگل توضیح نکات و مهارتهاى درك مطلب آزمونهای زبان و آموزش تکنیکهای تستزنی در آزمونها )در ۱۶8 صفحه( بههمراه سؤاالت کنکور کارشناسی ارشد و دکترى همۀ رشتهها و آزمونهاى MHLE EPT MSRT با پاسخ تشریحى چاپ دوم هفتم چاپ کتاب پرفروش( EPT ) Fast Bank بانک سؤاالت EPT با پاسخ تشریحی چاپ انتشارات جنگل شامل سؤاالت کامل ۲8 دورۀ اخیر آزمون EPT )تا مهر ۹۷( با پاسخ کامال تشریحى و تحلیل آزمون )با بهروزرسانی ماهیانه( ویرایش چهارم خرید اینترنتی کتابهای فوق در: کانال آموزش و مشاورۀ استاد مهرداد زنگیهوندى در تلگرام t.me/fastzaban

3 فهرست مطالب بخش اول: سؤاالت بخش گرامر آزمونه یا 9۶-9۷... ۷ بخش دوم: پاسخ تشریحی سؤاالت گرامر آزمونه یا UTEPT MSRT و... 9۶-9۷...۰۵ بخش سوم: نمونه سؤاالت درک مطلب آزمونه یا UTEPT MSRT و...9۶-9۷... ۱۱۵ بخش چهارم: پاسخ تشریحی سؤاالت درک مطلب آزمونه یا MSRT و... 9۶-9۷... ۱۷۱

4 مقدمه حتما مطالعه نمایید کسب نمرۀ مناسب در آزمون زبان دکتری یکی از دغدغههای اصلی داوطلبان آزمونهای MSRT MHLE UTEPT و تولیمو است. سؤال مشترک بسیاری از داوطلبان این است که با وجود مشغلههای دیگر و زمان اندکی که در اختیار دارند چگونه میتوانند برای آزمون آمادگی الزم را کسب نمایند برای رفع این مشکل تالش کردم تا منابعی را فراهم کنم که بتوانند داوطلبان را در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل مهیای شرکت در آزمون کنند. در این راستا کتابهای Fast Grammar )گرامر جامع آزمونهای زبان( Fast Vocab )واژگان جامع( و Fast Reading )درک مطلب جامع آزمونهای زبان دکتری( را در حجم مناسب و به شکلی جامع تألیف کردم که با استقبال گرم شما عزیزان هر دو ماه یکبار تجدید چاپ میشوند و در حال حاضر جزو پرفروشترین کتابهای منبع آزمونهای زبان ارشد و دکتری هستند. در قدم بعد تالش نمودم کتاب حاضر را تحت عنوان Fast Bank»بانک سؤاالت ادوار گذشتۀ آزمونهای زبان دکتری«تهیه کنم. همانطور که میدانید یکی از بهترین روشهای آمادگی برای یک آزمون تمرین و تجزیهوتحلیل آزمونهای ادوار گذشتۀ آن آزمون است. از اینرو تالش کردیم تا مجموعه سؤاالت ادوار گذشتۀ آزمونه یا زبان دکتری را گردآوری نموده و با ارایۀ پاسخهای کامال تشریحی-تحلیلی بتوانیم آن را به منبعی مفید و کامل برای داوطلبان عزیز تبدیل کنیم. در پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب از نکات ارائهشده در کتابهای Fast Grammar گرامر جامع آزمونهای زبان )ویرایش جدید( Fast Vocab )واژگان جامع( و Fast Reading درک مطلب جامع آزمونهای زبان دکتری )ویرایش جدید( استفاده شده است. بخشهای مختلف آزمونهای زبان دکتری برای تسلط بر بخش گرامر توصیه میشود ویرایش جدید کتاب Fast Grammar گرامر جامع آزمونهای زبان را که با حجمی مناسب تمامی نکات موردنیاز برای پاسخگویی به تستهای گرامر آزمونه یا زبان دکتری و نیز تکنیکها و نمونه سؤاالت آزمون را در بر میگیرد را بهدقت مطالعه نمایید. پس از بررسیهای صورتگرفته به این نتیجه رسیدیم که با مطالعۀ دقیق ویرایش جدید کتاب Fast Grammar داوطلبان توانایی پاسخگویی به بیش از ۵۹ درصد سؤاالت بخش گرامر را خواهند داشت. مهمترین بخشهای کتاب Fast Grammar در آزمونهای ادوار گذشته به ترتیب بخشهای ۷ ۵ ۱۴ ۸ ۴ ۳ و ۹ بودهاند. برای تسلط بر بخش درک مطلب که بهنوعی مهمترین بخش آزمون است نیز توصیه میشود کتاب Fast Reading درک مطلب جامع آزمونهای زبان دکتری را که راهنمای کامل تافل النگمن و کتاب تافل ریدینگ فلش است و نمونه تستهای آزمون را در بر میگیرد را مطالعه نمایید. پس از بررسیهای صورتگرفته به این نتیجه رسیدیم که با مطالعۀ کتاب Fast Reading داوطلبان بهراحتی توانایی پاسخگویی به سؤاالت این بخش را خواهند داشت. همچنین دریافتیم که مهمترین بخشهای کتاب Fast Reading در آزمونهای ادوار گذشته به ترتیب بخشهای ۴ ۲ ۳ و ۱ بودهاند. در قسمت پاسخنامه لغات مهم و پرتکرار متنها با رنگ قرمز مشخص شدهاند. توصیه میشود این لغات را به ذهن بسپارید. برای

5 مبحث واژگان هم به ترتیب کتابهای ۹۰۴ واژه واژگان ضروری تافل و ۱۱۰۰ واژه حائز اهمیت هستند. جالب است بدانید که کتاب Fast Vocab واژگان جامع ما با دربرداشتن لغات دبیرستان همۀ لغات ۹۰۴ لغات مهم کتابهای واژگان ضروری تافل و ۱۱۰۰ میتواند به داوطلبان کمک زیادی کند. در کتاب Fast Vocab تالش شده تا داوطلبان را از هر نظر از مطالعۀ منابع دیگر بینیاز کنیم و با متمرکز کردن آنها بر روی یک منبع کامل و با حجم مناسب راه آنها را در مسیر قبولی هموار نماییم. برای تسلط بر بخش شنیداری نیز توصیه میشود نکات کتابچۀ مهارت شنیداری فست زبان را که با تالش گروه ما تهیه شده و از سایت بصورت رایگان قابل دانلود است را مطالعه نمایید. همچنین شما عزیزان میتوانید نمونه سؤاالت بخش شنیداری آزمونها را از سایت ما دانلود نمایید. در پایان خداوند را سپاس میگویم که توفیق تهیۀ این اثر را عنایت نمود و امیدوارم با این کار توانسته باشیم خدمتی هرچند کوچک به هموطنان گرامی کرده باشیم. از همکاران تالشگرمان در کلیۀ واحدهای انتشارات جنگل که با دقت و کیفیت مثالزدنی مراحل چاپ کتاب را انجام میدهند کمال تشکر را دارم. ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی یکایک داوطلبان دانشجویان و مدرسین گرامی از شما تقاضا دارم هرگونه پیشنهاد و انتقادی که میتواند در جهت بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راههای ارتباطی زیر با من در میان بگذارید. مهرداد زنگیهوندی آبان 9۷ برای دریافت سؤاالت آزمونهای MSRT هر ماه با پاسخ کامال تشریحی و تحلیل آزمون به وبسایت یا کانال مراجعه نمایید.

6 کتاب پرفروش Fast Grammar )گرامر جامع آزمونهای زبان( )چاپ هفتم( قسمتهای مختلف این کتاب به شرح زیر است: ۱. توضیح نکات درس به زبان ساده ۲. در آزمون: در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمونهای مختلف عنوان شده است. همچنین مثالهایی از آزمون با ذکر نکات ارائه شده است. ۳. قسمت :Sample Test در انتهای هر بخش یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل سؤاالتی است که در آزمونها از مباحث آن بخش بطور مکرر مطرح شدهاند. پاسخهای تشریحی این سؤاالت را میتوانید در انتهای کتاب مطالعه نمایید. سؤاالت این قسمت تستهای ادوار گذشته را شامل میشود. ۴. آزمونهای جامع آزمونهای کنکور سراسری ۹ سال گذشته تستهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونهای ادوار گذشتۀ EPT MSRT و...: در انتهای کتاب آزمونهای جامع سؤاالت آزمونهای سراسری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای مختلف تا آبان ۵۷ تستهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونهای ادوار گذشتۀ MHLE MSRT EPT و تولیمو قرار داده شده است. برای همۀ سؤاالت پاسخهای کامال تشریحی-تحلیلی ارائه گردیده و دلیل درستی یا نادرستی هر چهار گزینه تشریح گردیده است. براي دریافت رایگان سو الات بخش شنیداري آزمونهاي MHLE MSRT و تولیمو ادوار گذشته با پاسخ به وبسایت ما مراجعه نمایید.

7 بخش اول: سؤاالت بخش گرامر آزمونهای 9۹-9۷ ۷ 1. Billie Holiday s reputation as a great jazz-blues singer rests on her ability... emotional depth to her songs. اردیبهشت ) ۷۹ MSRT( (A) be giving (B) are given (C) being given (D) to give 2. A hero of the war of 1813,... President of the US. ) ۷۶ MSRT( (A) Andrew Jackson later became (B) that Andrew Jackson later became (C) who was Andrew Jackson (D) later became Andrew Jackson strength of 70 horses, a forklift toils all day long in a warehouse lifting great weights. ) ۷۶ MSRT( (A) Because the (B) With the (C) Some (D) The 4. The illusion of motion pictures rests on the eyes tendency... an image for a fraction of a second after the image has been withdrawn. (A) to retain (B) that retaining )تولیمو خرداد ۷۶( (C) to be retained (D) has retained )تولیمو خرداد )۷۶ species. 5. Through reproduction... the properties of a (A) successive generations that carry on (B) that successive generations carry on (C) successive generations carry on (D) carry on successive generations 6. Glaciers begin to form... more snow falls during the winter than melts and evaporates in the summer. )تولیمو خرداد ۷۶( (A) is when (B) when there are (C) when (D) when does 7. Four flags have flown over the Palace of the Governors in Santa Fe, New Mexico:... Spain, Mexico, the Confederacy, and the United States. )تولیمو خرداد ۷۶( (A) which of (C) those of (B) of those being (D) those that of 8. The author Mark Twain worked as a newspaper reporter in Nevada and California before moving to Hartford, Connecticut,... he wrote most of his books. )تولیمو مرداد ) ۷۶ (A) where (B) which (C) in addition to (D) such as

8 Fast Bank (MSRT,...) سؤاالت گرامر آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ 9. Manufacturing is Canada s most important economic activity, percent of the workforce. )تولیمو مرداد ) ۷۶ (A) engage (B) and to engage (C) that it engage (D) engaging 10. Natural selection is defined as the process... the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism s survival. (A) to which directs it (B) of which directs )تولیمو مرداد )۷۶ (C) directs it (D) that directs is rooted in experiments in iron and steel conducted in the nineteenth century. )تولیمو مرداد ۷۶( (A) While the history of twentieth-century architecture (B) The history of twentieth-century architecture (C) That the history twentieth-century architecture (D) Both twentieth-century architecture and its history 12. Many small birds use new sites for each nesting,... large birds often reuse the same nest. MSRT( مرداد ) ۷۹ (A) by (B) how (C) within (D) whereas 13. Open-pit mining follows the same sequence of operations... mining: drilling, blasting, and loading and removing waste and ore. MSRT( مرداد ) ۷۹ (A) where underground (B) that underground (C) underground (D) as underground ballet dancers learn five basic positions for the arms and feet. )تولیمو مرداد ۷۶( (A) all of (B) of every (C) all (D) every 15. When natural gas burns, its... into atoms of carbon and hydrogen. (A) hydrocarbon molecules, breaking up )تولیمو مرداد ۷۶( (B) broke up by hydrocarbon molecules (C) hydrocarbon molecules break up (D) broken up hydrocarbon molecules 16. The celesta, an orchestral percussion instrument, resembles.... )تولیمو شهریور ۷۶( (A) a small upright piano (C) a small upright piano is (B) how a small upright piano (D) as a small upright piano 17. Amanda Way s career as a social reformer... in 1851 when, at an antislavery meeting in Indiana, she called for a state woman s rights convention. )تولیمو خرداد ) ۷۶ (A) begin (B) began (C) have begun (D) to have begun 8

9 ...) (MSRT, Fast Bank سؤاالت گرامر آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ Scientists finding out that the universe is even larger and more complex A B C than anyone has ever imagined. MSRT( بهار )۷۶ D 153. Abraham Lincoln delivery his most famous address at the dedication of the A B C soldiers cemetery in Gettysburg. )۷۶ MSRT( D 154. For make adobe bricks, workers mix sand and clay or mud with water and A B small quantities of straw, grass, or a similar material. MSRT( بهار )۷۶ C D 155. Like all ecological systems, a forest is made up of a living environment and A a nonliving environment, the latter composed of air, rocks, soiled, and water. B C D تیر ) ۷۶ MSRT( 156. The waterwheel is a mechanism designed to harness energy from a source A B C instead than animals. MSRT( شهریور )۷۶ D 157. Unlike animals such as cows and horses, human beings are neither able to A B C digest cellulose, the fibrous carbohydrate found in grass. D MSRT( شهریور ) ۷۶ 158. At the age of 94, composer, conductor, arranger, and acting Eva Jessye led A B her choral group in the first production of the opera Porgy and Bess, written in C D MSRT( شهریور ) ۷۶ Farming becomes more expensive when farmers are forced to apply greater A quantities of costly fertilizers for to sustain yields. MSRT( شهریور )۷۶ B C D 160. The type of precipitation is affected by electrical conditions, air temperature A B and the percentage of humid in the air. MSRT( شهریور )۷۶ C D

10 بخش دوم: پاسخ تشریحی سؤاالت گرامر آزمونهای UTEPT MSRT و تولیمو 9۹-9۷ ۱. گزینۀ D هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال reputation فاعل مفرد و rests on فعل مفرد است. بدلیل اینکه در صورت سؤال فاعل و فعل داریم و از ربطدهنده استفاده نشده گزینهه Aای و B که فعل هستند رد میشوند. پاسخ گزینۀ D است )بخش ۳ کتاب.)Fast Grammar روش دوم: بعد از اسم ]اینجا ]ability بایس یت )بخش ۵ کتاب.)Fast Grammar از مصدر با to استفاده شود بنابراین پاسخ گزینۀ D است ترجمۀ جمله:»شهرت ب لی هالید ی بهعنوان یک خوانندۀ بزرگ ]سبک[ جاز بلوز ]نوعی موسیقی غمگین[ به توانایی او در افزودن عمق احساسی به آهنگهای او متکی است.«۲. گزینۀ A هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال فاعل و فعل نداریم 1813 the A hero of بدلی است که با کاما از بقیۀ جمله جدا شده است. حال به سراغ گزینهها میرویم: گزینهه Bای و C دارای ربطدهندۀ اضافی that و who هستند و رد میشوند. در گزینۀ D هم جابجایی فاعل Jackson) (Andrew و فعل (became) نادرست است. پاسخ گزینۀ A است که در آن Andrew Jackson فاعل و became فعل است )بخش ۳ کتاب(. ترجمۀ جمله: «ا ندرو ج کسون از قهرمانان جنگ ۱۸۱۳ بعدها رئیسجمهور ایاالتمتحده شد.«۳. گزینۀ B هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال a forklift»جرثقیل باربردار«فاعل مفرد و toils فعل مفرد است. بدلیل اینکه در صورت سؤال فاعل و فعل داریم و از ربطدهنده استفاده نشده گزینهه Cای و D که با تبدیل strength به فاعل اضافی تعادل جمله را بر هم میزنند رد میشوند. گزینۀ A دارای ربطدهندۀ قیدی because است ولی با انتخاب این گزینه دو جملهواره نداریم و جملهوارۀ اول بدون فعل باقی خواهد ماند. پاسخ گزینۀ B است که با انتخاب آن strength مفعول حرف اضافۀ with خواهد بود )بخش.)Fast Grammar ۳ ترجمۀ جمله:»جرثقیل باربردار با قدرت ۷۰ اسب کل روز را مشغول بلند کردن بارهای سنگین در انبار است.«۴. گزینۀ A در صورت سؤال با دو جملهواره مواجهیم illusion فاعل جملهوارۀ اول و rests on هم فعل آن است. در جملهوارۀ دوم هم image فاعل مفرد و has been withdrawn فعل مجهولی مفرد آن است. after هم ربطدهندۀ قیدی زمان است که دو جملهواره را به یکدیگر وصل کرده )بخش ۴ درس دوم(. حال به سراغ گزینهها میرویم: گزینۀ B رد میشود زیرا دارای ربطدهندۀ اضافی that است. گزینۀ D هم دارای فعل اضافی has retained است. بعد از جای خالی از مفعول an image استفاده شده پس کاربرد حالت مجهولی to be retained در گزینۀ C هم نادرست است. پاسخ گزینۀ A است. ۰۵

11 پاسخ تشریحی سؤاالت گرامر آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ Fast Bank (MSRT,...) ۰۱ روش دوم: بعد از اسم ]اینجا ]tendency بایس یت )بخش ۵ کتاب.)Fast Grammar از مصدر با to استفاده شود بنابراین پاسخ گزینۀ A است ترجمۀ جمله:»توهم سینما ]فیلمها[ بر تمایل چشم برای حفظ یک تصویر برای کسری از ثانیه بعد از برداشتن آن مبتنی است.«۹. گزینۀ C یک تست قشنگ! همانطور که در بخش ۳ کتاب Fast Grammar گفتیم هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال نه فاعل داریم و نه فعل. دقت کنید که reproduction»تولیدمثل«مفعول حرف اضافۀ through»از طریق «است و نمیتواند فاعل جمله محسوب شود )بخش ۳ صفحۀ.)Fast Grammar ۲۰ پس گزینۀ صحیح بایستی یک فاعل و یک فعل داشته باشد. گزینههای A و B بدلیل داشتن ربطدهندۀ اضافی that رد میشوند. در گزینۀ D هم جای فاعل و فعل نادرست است. بنابراین گزینۀ C صحیح است که در آن generations فاعل جمع و carry on فعل آن است. ترجمه:»نسلهای متوالی از طریق تولیدمثل خصوصیات و ویژگیهای یک گونه را ادامه میدهند.«۶. گزینۀ C در صورت سؤال دو جملهواره داریم Glaciers فاعل اول و begin فعل آن است. snow هم فاعل مفرد جملهوارۀ دوم و falls فعل مفرد آن است. پس به یک ربطدهندۀ مناسب نیاز داریم. تحلیل گزینهها: گزینۀ A نادرست است زیرا دارای فعل اضافی is است. گزینۀ B نیز نادرست است زیرا snow مفرد است و با فعل جمع are مطابقت ندارد. همچنین بدلیل وجود فعل falls در صورت سؤال نیا یز به فعل دیگری (are) نداریم. گزینۀ D هم نادرست است زیرا در آن از حالت سؤالی when does استفاده شده که نادرست است. پاسخ گزینۀ C است که در آن از ربطدهندۀ قیدی when بهدرستی استفاده شده )بخش ۴ درس دوم(. ترجمه:»زمانیکه نسبت بارش برف در زمستان به آب شدن و تبخیر آن در تابستان بیشتر باشد تودههای یخ شروع به شکلگیری میکنند.«۷. گزینۀ C با توجه به نکات انتهای صفحۀ Fast Grammar ۸۲ )بخش ۸( بجای حالت م لکی میتوان از those of استفاده کرد. در اینجا نیز بجای Spain,... flags of میتوان از... Spain, those of استفاده کرد. ترجمه:»چهار پرچم بر فراز قصر دولتمردان در سانتافه نیومکزیکو برافراشته شدهاند: پرچمهای اسپانیا مکزیک کنفدراسیون و ایاالتمتحده.«۸. گزینۀ A قبل و بعد از جای خالی جملهواره داریم Mark Twain فاعل جملهوارۀ اول و worked فعل آن است. در جملهوارۀ دوم نیز he فاعل و wrote فعل آن است. پس برای ارتباط دو جملهواره به یک ربطدهندۀ مناسب نیاز داریم. گزینههای C و D رد میشوند. بدلیل اینکه جملهوارۀ وصفی برای توصیف مکان.)Fast Grammar پاسخ مناسبی است )بخش ۴ درس ۴ کتاب A بکار رفته گزینۀ (Connecticut)

12 Fast Bank (MSRT,...) پاسخ تشریحی سؤاالت گرامر آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ ترجمه:»مارک تواین نویسنده قبل از نقلمکان به هارتفورد کن کتیکات جاییکه بیشتر کتابهایش را ]در آنجا[ نوشت بهعنوان خبرنگار روزنامه در ن وادا و کالیفرنیا کار میکرد.«۵. گزینۀ D در صورت سؤال یک فعل (is) داریم پس یک جملهواره داریم. Manufacturing هم فاعل جمله است. تحلیل گزینهها: گزینۀ A نادرست است زیرا با انتخاب آن یک فعل اضافی engage خواهیم داشت. در گزینۀ C هم بعد از فاعل مفرد it از فعل جمع engage استفاده شده که نادرست است. همچنین دقت کنید که رابطۀ that با کاما شکرآب است! پاسخ گزینۀ D است که در آن از حالت کوتاهشدۀ جملهوارۀ وصفی (engaging) بهدرستی استفاده شده در اصل which engages بوده )بخش ۴ درس چهارم.)Fast Grammar ترجمۀ جمله:»تولید مهمترین فعالیت اقتصادی کاناداست که ۱۷ درصد نیروی کار را شامل میشود.«۱۰. گزینۀ D در صورت سؤال natural selection فاعل و is defined فعل آن است. تحلیل گزینهها: گزینۀ C غلط است زیرا دارای فعل اضافی directs است. گزینهه Aای و B هم نادرست هستند زیرا بعد از آنها از فاعل مناسب استفاده نشده است. پاسخ گزینۀ D است که در آن that ربطدهندۀ وصفی فاعلی و directs هم فعل آن است )بخش ۳ کتاب(. ترجمه:»انتخاب طبیعی بهعنوان فرایندی تعریف میشود که روند تکامل را با حفظ ویژگیهایی که به بهترین شکل برای بقای یک موجود زنده سازگار هستند هدایت میکند.«.۱۱ گزینۀ B پس در جای هر جمله به خالی تنها به یک فاعل مفرد نیاز داریم. یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال یک فعل مفرد rooted) (is داریم. گزینهه Aای و C رد میشوند زیرا دارای ربطدهندهه یا اضافی while و that هستند. در گزینۀ D هم فاعل جمع داریم ]بعد از both and به فعل جمع نیاز داریم[. بنابراین D نیز رد میشود. پاسخ گزینۀ B است که در آن از فاعل مفرد the history بهدرستی استفاده شده )بخش ۳ کتاب(. ترجمه:»تاریخ معماری قرن بیستم ریشه در آزمایشات انجامشده بر روی آهن و فوالد در قرن نوزدهم دارد.«۱۲. گزینۀ D در صورت سؤال دو فعل use( و )reuse و در نتیجه دو جملهواره داریم. پس به یک ربطدهندۀ مناسب برای ارتباط دو جملهواره نیاز داریم. در جملهوارۀ اول small birds فاعل و use فعل است. در جملهوارۀ دوم هم large birds فاعل و reuse فعل آن است. فقط گزینۀ D میتواند برای ارتباط دو جملهواره بکار رود )بخش ۴ درس دوم(. ۱۳. گزینۀ D با توجه به الگوی کاربرد the same as در جای خالی به as نیاز داریم. در نتیجه پاسخ گزینۀ D است )بخش ۱۹(. ۰2

13 یک) پاسخ تشریحی سؤاالت گرامر آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ Fast Bank (MSRT,...) ۰3 ۱۴. گزینۀ C قبل از اسم قابلشمارش جمع dancers به یک کمیتسنج نیاز داریم. از every قبل از اسامی قابلشمارش مفرد استفاده میشود بنابراین گزینهه یا B و D رد میشوند. پاسخ گزینۀ C است که در آن از کمیتسنج all بهدرستی استفاده شده )بخش.)Fast Grammar ۱ ترجمه:»همۀ رقاصان باله پنج حالت اصلی بازوها و پاها را یاد میگیرند.«۱۹. گزینۀ C با توجه به استفاده از ربطدهندۀ قیدی زمان when در صورت سؤال متوجه میشویم که با دو جملهواره مواجهیم. natural gas فاعل جملهوارۀ اول و burns فعل آن است. در جای خالی به یک جملهواره فاعل و یک فعل( نیاز داریم حال به سراغ گزینهها میرویم: در گزینۀ breaking up A فعلواره است و نمیتواند نقش فعل را به عهده بگیرد. پس این گزینۀ رد میشود )بخش ۳(. گزینۀ B هم نادرست است زیرا فقط یک فعل up) (broke داریم. hydrocarbon molecules هم مفعول حرف اضافۀ by است. گزینۀ D نیز نادرست است زیرا وجه وصفی broken up هم نمیتواند نقش فعل را ایفا کند. پاسخ گزینۀ C است که در آن از فاعل جمع hydrocarbon molecules و فعل جمع.)Fast Grammar بهدرستی استفاده شده )بخشه یا ۳ و ۴ درس دوم break up ترجمه:»هنگامیکه گاز طبیعی میسوزد مولکولهای هیدروژن آن به اتمهای کربن و هیدروژن تجزیه میشوند.«۱۶. گزینۀ A در صورت سؤال celesta فاعل مفرد an orchestral percussion instrument بدل و resembles فعل مفرد جمله است. بایس یت گزینهای را انتخاب کنیم که تعادل جمله را بر هم نزند گزینۀ B نادرست است زیرا دارای ربطدهندۀ اضافی how است. گزینۀ C نیز نادرست است زیرا دارای فعل اضافی is است. گزینۀ D هم نادرست است زیرا as در آن حشو است )بخش ۳(. ۱۷. گزینۀ B بعد از فاعل career در جایخالی به یک فعل نیاز داریم. با توجه به قید زمان گذشتۀ in 1851 در انتهای جملهواره زمان فعل بایس یت بصورت گذشتۀ ساده باشد. در گزینۀ begin A فعل جمع زمان حال ساده و نادرست است. در گزینۀ C هم have begun فعل جمع زمان حال کامل و نادرست است. گزینۀ D نیز نادرست است زیرا to have begun فعلواره است و نمیتواند نقش فعل را ایفا کند. پاسخ گزینۀ B است که در آن از فعل زمان گذشتۀ began بهدرستی استفاده شده است )بخشه یا ۳ و.)Fast Grammar ۵ ترجمه:»حرفۀ آماندا و ی بهعنوان یک اصالحطلب اجتماعی در سال ۱۸۹۱ آغاز شد وقتیکه در یک جلسۀ ضد بردهداری در ایندیانا خواهان یک توافقنامۀ ایالتی برای ]دفاع از[ حقوق زنان شد.«۱۸. گزینۀ A در صورت سؤال یک فاعل Calgary و یک فعل is داریم. گزینۀ B نادرست است زیرا با انتخاب فاعل و فعل it is بایس یت از یک ربطدهنده برای ارتباط دو جملهواره نیز استفاده میشد. از مصدر با to ]اینجا C برای بیان هدف از انجام یک کار استفاده میشود در اینجا به بیان هدف نیاز نداریم پس گزینۀ ]to build هم رد میشود. در اینجا با حالت کوتاهشدۀ جملهوارۀ وصفی مواجهیم. در اصل which was built بوده که با حذف ضمیر موصولی which و فعل کمکی was به built تبدیل میشود. پاسخ گزینۀ A است )بخش ۴(.

14 پاسخ تشریحی سؤاالت گرامر آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ Fast Bank (MSRT,...) ۷۰ ۱۹۱. گزینە B همانطور که در انتهاي بخش ۹ اشاره شد حروف اضافه بایستی قبل از ضمایر موصولی which و whom قرار گیرند. پس در گزینۀ B بجای which by بایستی از by which استفاده شود )بخش ۹(. ترجمه:»استعاراتی که بصورت روزمره مورد استفاده قرار میدهیم ابزارهایی هستند که از طریق آنها تجارب روزمرهمان را توصیف میکنیم.«۱۹۲. گزینۀ A قبل از ربطدهندۀ that به یک جملهواره )فاعل و فعل( نیاز داریم scientists فاعل است ولی finding out فعلواره است و نمیتواند نقش فعل را بهعهده بگیرد. بنابراین پاسخ گزینۀ A است. برای اصالح جمله بجای finding بایستی از فعل found استفاده شود )بخش.)Fast Grammar ۳ دلیل رد دیا گزینههی گر: گزینۀ B صحیح است زیرا بعد از فاعل مفرد the universe بهدرستی از فعل مفرد is استفاده شده )بخش ۶(. گزینۀ C هم صحیح است زیرا بههمراه than بهدرستی از شکل تفضیلی more complex استفاده شده )بخش ۸(. گزینۀ D نیز صحیح است زیرا بعد از فعل کمکی has بهدرستی از قسمت سوم فعل استفاده شده است )بخش ۵(. ترجمه:»دانشمندان دریافتهاند که هستی بزرگتر و پیچیدهتر از آن چیزی است که تاکنون تصور میشده است.«۱۹۳. گزینۀ A هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در این جمله Abraham Lincoln فاعل است ولی بعد از آن از فعل مناسبی استفاده نشده برای اصالح جمله بایستی اسم delivery را به فعل delivered تبدیل کنیم )بخش ۳ کتاب(. گزینۀ B صحیح است زیرا بعد از صفت famous از اسم address بهدرستی استفاده شده )بخش ۸(. گزینۀ C نیز صحیح است زیرا بعد از حرف تعریف the از اسم dedication ]با پسوند اسمساز ]-tion بطور صحیح استفاده شده )بخش ۱۴(. گزینۀ D نیز صحیح است زیرا بعد از حالت ملکی s از اسم cemetery بهدرستی استفاده شده )بخش ۱۲(. ترجمه: «آبراهام لینکلن مشهورترین خطابهاش را در افتتاحیۀ آرامگاه سربازان در Gettysburg ایراد کرد.«

15 Fast Bank (MSRT,...) پاسخ تشریحی سؤاالت گرامر آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ ۱۹۴. گزینۀ A بعد از حروف اضافه بایستی از اسم مصدر )شکل ing دار فعل( استفاده شود. بنابراین پاسخ گزینۀ A است و بجای make بایستی از making استفاده شود )بخش ۵(. ۱۹۹. گزینۀ D در این تست با یک الگوی همسانی )یا پارالل( در لیستها )با )and مواجهیم )بخش ۷ صفحۀ ۷۲ کتاب.)Fast Grammar پس قسمتهای بعد از composed of بایستی همگی اسم باشند )در نقش مفعول حرف اضافۀ rocks air.)of و water اسم هستند پس بجای soiled بایستی از soil استفاده شود. ۱۹۶. گزینۀ D در گزینۀ D بجای instead بایستی از other استفاده شود. other than به معنی «هب غیر از«میباشد. ترجمه:»چرخ آبی سازوکاری است که برای مهار انرژی از یک منبع غیر از حیوانات بکار میرود.«۱۹۷. گزینۀ C با توجه به نکات مربوط به کاربرد ربطدهندههای دوتایی بههمراه neither بایستی از nor استفاده شود ولی در اینجا از nor استفاده نشده پس برای منفی کردن جمله بایستی بجای neither از not استفاده شود )بخش ۷ کتاب(. ترجمه:»برخالف حیواناتی چون گاوها و اسبها انسانها قادر به هضم سلولز کربوهیدرات فیبری موجود در چمن نیستند.«۱۹۸. گزینۀ A با توجه به مبحث همسانی )پارالل( در لیستها بایستی از ساختارهایی همسان استفاده شود. در نتیجه در گزینۀ A بههمراه اسمهای شغلی conductor composer و arranger بجای اسم مصدر.)Fast استفاده شود )بخشهای ۷ و Grammar ۱۴ actor بایستی از اسم شغلی acting ۱۹۵. گزینۀ for C و to هر دو به معنی»برای«هستند. از for قبل از اسمها یا اسم مصدر و از to قبل از فعل استفاده میشود ولی کاربرد همزمان for و to نادرست است. در نتیجه گزینۀ C نادرست است و بجای for to sustain بایستی یا از for sustaining یا از to sustain استفاده شود )بخش ۵(. گزینۀ A صحیح است زیرا بعد از فعل ربطی becomes از صفت )تفضیلی( more expensive بهدرستی استفاده شده )بخش ۸(. گزینۀ B نیز صحیح است زیرا قبل از اسم fertilizers از صفت costly بطور صحیح استفاده شده است )بخش ۸(. ترجمه:»زمانیکه کشاورزان مجبور میشوند مقادیر زیادتری از کودهای گرانقیمت را بکار گیرند کشاورزی پرهزینهتر میشود.«۱۶۰. گزینۀ C بعد از حرف اضافۀ of به یک اسم )در نقش مفعول حرف اضافه( نیاز داریم. در نتیجه کاربرد صفت humid در گزینۀ C نادرست است و بجای آن بایستی از اسم humidity استفاده شود )بخشهای ۱۳ و.)Fast Grammar ۱۴ دلیل رد دیا گزینههی گر: گزینۀ A صحیح است زیرا بعد از اسم type از حرف اضافۀ of بطور صحیح استفاده شده )بخش ۱۳(. گزینۀ B نیز صحیح است زیرا بعد از فعل کمکی is از قسمت سوم فعل (affected) )برای اشاره به مفهوم مجهولی( بطور صحیح استفاده شده )بخش ۵ کتاب(. گزینۀ D هم صحیح است زیرا بعد از حرف اضافۀ in از اسم the air بطور صحیح استفاده شده )بخش ۱۳(. ۷۶

16 بخش سوم: نمونه سؤاالت درک مطلب آزمونهای UTEPT MSRT و تولیمو 9۹-9۷ Passage 1 Archaeological discoveries have led some scholars to believe that the first Mesopotamian inventors of writing may have been the people that later Babylonians called Subarians. According to tradition, they came from the north and moved into Uruk in the south. By about 3100 B.C, they were apparently subjugated in southern Mesopotamia by the Sumerians, whose name became synonymous with the region immediately north of the Persian Gulf, in the fertile lower valleys of the Tigris and Euphrates. Here the Sumerians were already well established by the year 3000 B.C. They had invented bronze, an alloy that could be cast in molds, out of which they made tools and weapons. They lived in cities, and they had begun to acquire and use capital. Perhaps most important, the Sumerians adapted writing (probably from the Subarians) into a flexible tool of communication. Archaeologists have known about the Sumerians for over 150 years. Archaeologists working at Nineveh in northern Mesopotamia in the midnineteenth century found many inscribed clay tablets. Some they could decipher because the language was a Semitic one (Akkadian), on which scholars had already been working for a generation. But other tablets were inscribed in another language that was not Semitic and previously unknown. Because these inscriptions made reference to the king of Sumer and Akkad, a scholar suggested that the new language be called Sumerian. But it was not until the 1890s that archaeologists excavating in city-states well to the south of Nineveh found many thousands of tablets inscribed in Sumerian only. Because the Akkadians thought of Sumerian as a classical language (as ancient Greek and Latin are considered today), they taught it to educated persons and they inscribed vocabulary, translation exercises, and other study aids on tablets. Working from known Akkadian to previously unknown Sumerian, scholars since the 1890s have learned how to read the Sumerian language moderately well. Vast quantities of tablets in Sumerian have been unearthed during the intervening years from numerous sites. MSRT( اردیبهشت ) ۷۹ ۱۱۵ 1. According to the passage, the inventors of written language in Mesopotamia were probably the.... (A) Babylonians (B) Subarians (C) Akkadians (D) Sumerians 2. The word subjugated in line 5 is closest in meaning to.... (A) distinguished (B) segregated (C) concentrated (D) conquered

17 (... (MSRT, Fast Bank سؤاالت درک مطلب آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ ۱۱۱ 3. The phrase synonymous with in line 6 is closest in meaning to.... (A) equivalent to (B) important for (C) respected in (D) familiar with 4. According to the passage, by the year 3000 B.C. the Sumerians had already done all of the following EXCEPT.... (A) They had abandoned the area north of the Persian Gulf. (B) They had established themselves in cities. (C) They had started to communicate through writing. (D) They had created bronze tools and weapons. 5. The word some in line 15 refers to.... (A) archaeologists (B) Sumerians (C) years (D) clay tablets 6. Which of the following can be inferred from the passage concerning the Sumerians? (A) They were descendants of the Persians. (B) They were the first people to cultivate the valley of the Tigris. (C) They were accomplished musicians. (D) They had the beginnings of an economy. 7. According to the passage, when did archaeologists begin to be able to understand tablets inscribed in Sumerian? (A) In the early nineteenth century (B) More than 150 years ago (C) After the 1890s (D) In the mid-eighteenth century 8. According to the passage, in what way did the Sumerian language resemble ancient Greek and Latin? (A) It was invented in Mesopotamia. (B) It became well established around 3000 B.C. (C) It became a classical language. (D) It was used exclusively for business transactions. 9. The word excavating in line 21 is closest in meaning to.... (A) living (B) digging (C) assembling (D) building 10. According to the passage, how did archaeologists learn to read the Sumerian language? (A) By translating the work of the Sumerians (B) By using their knowledge of spoken Semitic languages (C) By comparing Sumerian to other classical languages (D) By using their knowledge of Akkadian

18 Fast Bank (MSRT,...) سؤاالت درک مطلب آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ Passage 2 Organic architecture that is, natural architecture may vary in concept and form, but it is always faithful to natural principles. The architect dedicated to the promulgation of organic architecture rejects outright all rules imposed by individual preference or mere aesthetics in order to remain true to the nature of the site, the materials, the purpose of the structure, and the people who will ultimately use it. If these natural principles are upheld, then a bank cannot be built to look like a Greek temple. Form does not follow function; rather, form and function are inseparably two aspects of the same phenomenon. In other words, a building should be inspired by nature s forms and constructed with materials that retain and respect the natural characteristics of the setting to create harmony between the structure and its natural environment. It should maximize people s contact with the utilization of the outdoors. Furthermore, the rule of functionalism is upheld; that is, the principle of excluding everything that serves no practical purpose. Natural principles, then, are principles of design, not style, expressed by means and modes of construction that reflect unity, balance, proportion, rhythm, and scale. Like a sculptor, the organic architect views the site and materials as an innate form that develops organically from within. Truth in architecture results in a natural, spontaneous structure in total harmony with the setting. For the most part, these structures find their geometric shapes in the contours of the land and their colors in the surrounding palette of nature. From the outside, an organic structure is so much a part of nature that it is often obscured by it. In other words, it may not be easy, or maybe not even possible, for the human eye to separate the artificial structure from the natural terrain. Natural light, air, and view permeate the whole structure, providing a sense of communication with the outdoors. From the inside, living spaces open into one another. The number of walls for separate rooms is reduced to a minimum, allowing the functional spaces to flow together. Moreover, the interiors are sparse. Organic architecture incorporates built-in architectural features, such as benches and storage areas, to take the place of furniture. MSRT( اردیبهشت )۷۹ ۱۱2 1. According to the passage, what is another name for organic architecture? (A) Natural architecture (B) Aesthetic architecture (C) Principle architecture (D) Varied architecture 2. The word ultimately in paragraph 1 could best be replaced by.... (A) fortunately (B) eventually (C) supposedly (D) obviously 3. The word upheld in paragraph 1 is closest in meaning to.... (A) invalidated (B) disputed (C) promoted (D) perceived

19 (... (MSRT, Fast Bank سؤاالت درک مطلب آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ ۱۱3 4. The following examples are all representative of natural architecture EXCEPT.... (A) a bank that is built to look like a Greek temple (B) a bank built so that the location is important to the structure (C) a bank that is built to conform to the colors of the natural surroundings (D) a bank that is built to be functional rather than beautiful 5. Why does the author compare an organic architecture to a sculptor? (A) To emphasize aesthetics (B) To give an example of natural principles (C) To make a point about the development of geometry (D) To demonstrate the importance of style 6. The word obscured in paragraph 3 is closest in meaning to.... (A) difficult to see (B) in high demand (C) not very attractive (D) mutually beneficial 7. With which of the following statements would the author most probably agree? (A) Form follows function. (B) Function follows form. (C) Function is not important to form. (D) Form and function are one. 8. Which of the following statements best describes the architect s view of nature? (A) Nature should be conquered. (B) Nature should not be considered. (C) Nature should be respected. (D) Nature should be improved.

20 چی» بخش چهارم: پاسخ تشریحی سؤاالت درک مطلب آزمونهای UTEPT MSRT و... 9۹-9۷ ۱۷۱ متن ۱ اکتشافات باستانشناسی موجب شدهاند که برخی از دانشمندان به این باور برسند که نخستین ابداعکنندگان خط در بینالنهرین )میانرودان( احتماال مردمی بودهاند که بابلیهای جدید آنها را سوبریها مینامیدند. بنا بر روایات آنها از شمال آمدند و به اوروک در جنوب نقلمکان کردند. تا حدود سال ۳۱۰۰ قبل از میالد ظاهرا در بینالنهرین )میانرودان( تحت سلطۀ سومریها بودند که نامشان مترادف با سرزمین شمال خلیجفارس در درههای حاصلخیز پایین رود دجله و فرات شد. در اینجا سومریها تا سال ۳۰۰۰ قبل از میالد بهخوبی شناخته شده بودند. آنها برنز آلیاژی که میتوانستند آن را در قالبها ریخته و با آن ابزار و اسلحه بسازند را کشف کرده بودند. آنها در شهرها زندگی میکردند و شروع به کسب و استفاده از سرمایه کرده بودند. مهمتر از همه شاید این بود که سومریها نوشتن را بهعنوان ابزاری انعطافپذیر برای برقراری ارتباط )احتماال از سوبریها( اقتباس کردند. باستانشناسان بیش از ۱۹۰ سال است که سومریها را میشناسند. باستانشناسانی که در اواسط قرن نوزدهم در نینوا واقع در بینالنهرین شمالی کار میکردند لوحهای گ لی )کتیبه یا سنگنوشته( حکاکیشدۀ زیادی پیدا کردند. برخی از آنها را توانستند بخوانند زیرا به زبان سامی )ا ک دی( بودند که دانشمندان پیشتر به مدت یک نسل روی آن کار کرده بودند. اما برخی دیگر از لوحها به زبان دیگری نوشته شده بودند که سامی نبوده و از قبل شناختهشده نبود. بدلیل اینکه این نوشتهها اشارههایی به پادشاه سومر و ا ک د داشتند یکی از دانشمندان پیشنهاد کرد که این زبان جدید سومری نامیده شود. اما تا دهۀ ۱۸۵۰ طول کشید تا باستانشناسانی که شهرها را تا جنوب نینوا کاوش میکردند هزاران لوح که فقط به زبان سومری نوشته شده بود را پیدا کردند. از آنجا که ا ک دیها زبان سومری را بهعنوان یک زبان برجسته میشناختند )همانطور که امروزه یونانی و التین باستان زبانهای برجسته محسوب میشوند( آن را به افراد فرهیخته آموختند و واژگان ترجمههای انجامشده و سایر مطالب کمکآموزشی را بر روی این لوحها ثبت میکردند. با کار کردن بر روی زبان ا ک دی شناختهشده و سپس سومری سابقا ناشناخته از دهۀ ۱۸۵۰ دانشمندان تقریبا بهخوبی یاد گرفتهاند که چطور زبان سومری را بخوانند. در این سالهای میانی تعداد گستردهای از لوحها به زبان سومری از مکانهای متعددی کشف شدهاند. ۱. گزینۀ B ]جزئیات بیانشده در متن[ بدلیل استفاده از According to the passage»برطبق متن«در صورت سؤال متوجه میشویم که پاسخ این سؤال بطور مستقیم در متن ارائه شده است. کلمات کلیدی ما Mesapotamin و inventors هستند. پس از جستجوی کلمات کلیدی متوجه میشویم که پاسخ در ابتد یا متن است. با توجه به سطرهای اول و دوم متن نخستین مخترعان خط در بینالنهرین سوبریها بودند. بنابراین پاسخ گزینۀ B است )بخش ۳ کتاب.)Fast Reading ۲. گزینۀ D ]معنای واژگان[ لغت subjugated»تحت اختیار درآوردن چیره شدن بر«معنای نزدیکی با.)Fast است )بخش Reading ۶ D ره شدن«دارد. پاسخ گزینۀ conquer توجه: برای تسلط بر تسته یا لغت و درک مطلب آزمونها کتاب Fast Vocab را با تأکید بیشتر بر روی ۴۰ درس اول بهدقت مطالعه نمایید.

21 Fast Bank (MSRT,...) پاسخ تشریحی سؤاالت درک مطلب آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ ۳. گزینۀ A ]معنای واژگان[ لغت synonymous»هممعنا مترادف«معنای نزدیکی با equivalent»هممعنی معادل«دارد. پاسخ گزینۀ A است )بخش ۶(. ۴. گزینۀ A ]جزئیات بیاننشده در متن[ با توجه به استفاده از EXCEPT در صورت سؤال متوجه میشویم که این تست از نوع سؤاالت مربوط به جزئیات بیاننشده در متن است. بنابراین سه گزینۀ صحیح و یک گزینۀ نادرست خواهیم داشت که پاسخ این تست خواهد بود. کلمات کلیدی ما Sumerians و.B.C 3000 هستند. پس از جستجوی کلمات کلیدی متوجه میشویم که پاسخ در سطرهای پایا ین پاراگراف اول متن است. با توجه به سطر نهم متن تا سال ۳۰۰۰ پیش از میالد سومریها در شهرها مستقر شده بودند. پس گزینۀ B رد میشود. همچنین با توجه به دو سطر آخر پاراگراف اول گزینۀ C نیز رد میشود. با توجه به سطر هشتم پاراگراف اول گزینۀ D نیز صحیح بوده و رد میشود. پاسخ گزینۀ A است. با توجه به سطرهای ششم و هفتم پاراگراف اول گزینۀ A نادرست است زیرا سومریها در ناحیۀ شمال خلیجفارس زندگی میکردند و آنجا را ترک نکرده بودند )بخش ۳ کتاب.)Fast Reading ۹. گزینۀ D ]مرجع کلمه[ این سؤال در ارتباط با مرجع کلمه است. برای یافتن پاسخ بایس یت به کمی قبلتر مراجعه کرده و با جایگذاری گزینهها در متن گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم. فقط archaeologists و they رد میشوند. دقت کنید که C و وجود دارند. پس گزینهه Bای some در جملۀ قبل از clay tablets به archaeologists رجوع میکند و گزینۀ A هم رد میشود. some به clay tablets رجوع میکند. پاسخ گزینۀ D است )بخش ۴ کتاب.)Fast Reading ۶. گزینۀ D ]جزئیات قابل استنباط از متن[ با توجه به استفاده از کلمۀ infer»استنباط کردن«در صورت سؤال متوجه میشویم که برای پاسخ به این سؤال بایس یت از جزئیات موجود در متن نتیجهگیری کنیم. با توجه به سطر دهم پاراگراف اول متن: they had begun to acquire and use capital. میتوان استنباط کرد که سومریها بهنوعی شروع به فعالیته یا )بخش ۹ کتاب.)Fast Reading اقتصادی نمودند. بنابراین پاسخ گزینۀ D است ۷. گزینۀ C ]جزئیات بیانشده در متن[ بدلیل استفاده از According to the passage»برطبق متن«در صورت سؤال متوجه میشویم که پاسخ این سؤال بطور مستقیم در متن ارائه شده است. پس از جستجوی کلمات کلیدی و با توجه به سطرهای هشتم و چهاردهم پاراگراف دوم متن بعد از دهۀ ۱۸۵۰ بود که باستانشناسان توانستند الواحی که به زبان سومری نوشته شده بودند را بخوانند. بنابراین پاسخ گزینۀ C است )بخش ۳ کتاب(. ۸. گزینۀ C ]جزئیات بیانشده در متن[ بدلیل استفاده از According to the passage»برطبق متن«در صورت سؤال متوجه میشویم که پاسخ این سؤال بطور مستقیم در متن ارائه شده است. کلمات کلیدی ما Greek و Latin هستند. پس از جستجوی کلمات کلیدی متوجه میشویم که پاسخ در سطرهای دهم و یازدهم پاراگراف دوم متن است. با توجه به متن زبان سومری هم مانند زبان یونانی و التین قدیم بهعنوان یک زبان برجسته تلقی میشد. بنابراین پاسخ گزینۀ C است )بخش ۳ کتاب.)Fast Reading ۱۷2

22 پاسخ تشریحی سؤاالت درک مطلب آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ Fast Bank (MSRT,...) ۵. گزینۀ B ]معنای واژگان[ لغت excavate»کندن حفر کردن«دارد. پاسخ گزینۀ B است )بخش.)Fast Reading ۶ معنای نزدیکی با dig»کندن حفر کردن«۱۰. گزینۀ D ]جزئیات بیانشده در متن[ بدلیل استفاده از According to the passage»برطبق متن«در صورت سؤال متوجه میشویم که پاسخ این سؤال بطور مستقیم در متن ارائه شده است. با توجه به سطرهای سیزدهم تا پانزدهم پاراگراف دوم متن با استفاده از دانش خود دربارۀ زبان ا کدیها باستانشناسان توانستند زبان سومریها را بخوانند. در نتیجه پاسخ گزینۀ D است )بخش ۳ کتاب(. ۱۷3 متن ۲ معماری ارگانیک یا به عبارت دیگر معماری طبیعی ممکن است مفاهیم و ا شکال متنوعی داشته باشد اما همیشه به اصول و قواعد طبیعی پایبند است. معمار متعهد به ترویج معماری ارگانیک تمام قواعد تحمیلشده توسط سلیقۀ فردی یا زیباییشناسی محض را بهمنظور پایبندی به ماهیت مکان مواد هدف سازه و مردمی که در نهایت از آن استفاده خواهند کرد رد میکند. اگر این اصول معماری ارگانیک حفظ شوند در آن صورت یک بانک نمیتواند به شکل یک معبد یونانی ساخته شود. شکل )فرم( از کاربرد پیروی نمیکند بلکه شکل )فرم( و کاربرد دو جنبۀ جدانشدنی یک پدیده هستند. به عبارت دیگر یک بنا بایستی از ا شکال طبیعت الهام گرفته و با موادی ساخته شود که ویژگیهای طبیعی محیط را بهمنظور ایجاد هماهنگی بین سازه و محیط طبیعی اطراف خود حفظ کرده و رعایت کند. سازه باید ارتباط مردم را با کاربرد محوطۀ بیرونی به حداکثر برساند. عالوه بر این اصل کارکردگرایی نیز حفظ میشود یعنی اصل حذف هر چیزی که هدفی غیرکاربردی ارائه میدهد. بنابراین اصول طبیعی نه اصول سبک بلکه اصول طراحی هستند که توسط ابزار و حاالت سازه نمایان میشوند و یکپارچگی توازن تقارن نظم و سنجه )میزان( را منعکس میکنند. معمار ارگانیک مانند یک مجسمهساز محل و مواد را بهعنوان یک شکل ذاتی میبیند که بطور طبیعی از درون پرورش مییابد. واقعیت در معماری به یک سازۀ طبیعی و فیالبداهه در هماهنگی کامل با محیط منجر میشود. اغلب این سازهها ا شکال هندسی خود را در خط تراز زمین و رنگهای خود را در پالت طبیعت پیرامون خود پیدا میکنند. از بیرون یک سازۀ ارگانیک عمدتا بخشی از طبیعتی است که اغلب توسط آن مستور میشود. به عبارت دیگر برای چشم انسان احتماال تفکیک سازۀ مصنوعی از بافت طبیعی نهتنها آسان بلکه حتی ممکن نخواهد بود. نور هوا و چشمانداز طبیعی با ایجاد حس ارتباط با محیط بیرون در تمام سازه رسوخ میکنند. از داخل فضاهای نشیمن یکی به دیگری باز میشوند. تعداد دیوارها برای اتاقهای جداگانه به حداقل کاهش یافته و این امکان را فراهم میکند که فضاهای کاربردی با یکدیگر مرتبط باشند. از این گذشته فضاهای داخلی نامتراکم هستند. معماری ارگانیک ویژگیهای معماری توکار از قبیل سکوها و محوطههای انباری را در خود میگنجاند تا جایی برای اسباب و اثاثیه باشند.

23 Fast Bank (MSRT,...) پاسخ تشریحی سؤاالت درک مطلب آزمونهای سالهای ۵۶-۵۷ ۱. گزینۀ A ]جزئیات بیانشده در متن[ بدلیل استفاده از According to the passage»برطبق متن«در صورت سؤال متوجه میشویم که پاسخ این سؤال بطور مستقیم در متن ارائه شده است. تست سادهای هست و با توجه به سطر اول متن نام دیگر معماری ارگانیک معماری طبیعی architecture) (natural است. بنابراین پاسخ گزینۀ A است )بخش ۳ کتاب.)Fast Reading ۲. گزینۀ B ]معنای واژگان[ لغت ultimately»باالخره سرانجام«سرانجام«دارد. پاسخ گزینۀ B است )بخش ۶(. معنای نزدیکی با eventually»باالخره ۳. گزینۀ C ]معنای واژگان[ لغت promote»ترویج دادن«نزدیکترین معنی را با uphold»حفظ کردن«دارد. پاسخ گزینۀ C است )بخش ۶(. ۴. گزینۀ A ]جزئیات بیاننشده در متن[ با توجه به استفاده از EXCEPT در صورت سؤال متوجه میشویم که این تست از نوع سؤاالت مربوط به جزئیات بیاننشده در متن است. بنابراین سه گزینۀ صحیح و یک گزینۀ نادرست خواهیم داشت که پاسخ این تست خواهد بود. با توجه به سطرهای چهارم تا هشتم گزینهه Bای و C و D صحیح هستند و رد میشوند. با توجه به سطرهای ششم و هفتم با تبعیت از اصول معماری طبیعی یک بانک نبایس یت شبیه یک معبد یونانی باشد و در نتیجه گزینۀ D نیز رد میشود. با توجه به سطر هشتم پاراگراف اول گزینۀ A نادرست و پاسخ تست است )بخش ۳ کتاب.)Fast Reading ۹. گزینۀ B ]جزئیات بیانشده در متن[ تستهایی که یک سؤال را مطرح میکنند از نوع سؤاالت مربوط به جزئیات بیانشده در متن هستند. پاسخ گزینۀ B است. در سطر سوم پاراگراف دوم نویسنده بهعنوان مثال یک معمار ارگانیک را به یک مجسمهساز تشبیه میکند )بخش ۳ کتاب(. ۶. گزینۀ A ]معنای واژگان[ صفت obscured»مبهم ناآشکار«معنای نزدیکی با difficult to see»مبهم«دارد. پاسخ گزینۀ A است )بخش ۶(. ۷. گزینۀ D ]جزئیات قابل استنباط از متن[ با توجه به استفاده از کلمۀ probably»احتماال «در صورت سؤال متوجه میشویم که برای پاسخ به این سؤال بایس یت از جزئیات موجود در متن نتیجهگیری کنیم. با توجه به سطرهای هفتم و هشتم پاراگراف اول متن: form and function are inseparably two aspects of the same phenomenon. میتوان استنباط کرد که شکل و کارکرد یکی هستند. در نتیجه پاسخ گزینۀ D است )بخش ۹ کتاب(. ۸. گزینۀ C ]هدف و نظر نویسنده[ با توجه به سطرهای نهم و دهم و دیگر بخشه یا کرد که از نظر نویسنده بایس یت به طبیعت احترام بگذاریم. متن میتوان استنباط ۱۷4

24 سپ از همین مؤلف: کتاب Fast Grammar )گرامر جامع آزمونهای زبان( )ویرایش دوم-چاپ هفتم( از استقبال گرم زبان آموزان عزیز چاپ جدید ویرایش دوم کتاب Fast Grammar تألیف مهرداد زنگیهوندی در دو رنگ و ۲۸۰ صفحه به بازار آمد... کاملترین منبع آزمونه یا زبان با بیش از ۷۹۰ تست و سؤاالت واقعی آزمونه یا MHLE EPT MSRT ارشد و دکتری همۀ رشتهها تا آبان ۵۷ با پاسخ کامال تشریحی و تحلیل همۀ گزینهها... شامل: آموزش کامل نکات به زبان ساده در ۱۶ بخش مباحث و تستهای کتابه یا تافل النگمن تافل بارونز با پاسخ کامال تشریحی آموزش گرامر از طریق کالبدشکافی اجزا جمله مانند فاعل فعل مفعول صفت قید... و نشانهه یا تشخیص سادۀ آنها در جمله و جایگاه و ترتیب قرار گرفتن آنها در جمله تستهای مبحثی و جامع هدفمند مشخص کردن مباحث مهم آزمون نکات تستز ین نخواهید دید... سریعتر بصورت ابداعی تستهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونها و انحصاری که در کتابه یا قرار دادن مباحث به ترتیبی که یک سیر آموزشی منسجم هدفمند و دنبال میشود مشابه آکادمیک آموزش پسوندهای کلمه و نحوۀ استفاده از آنها برای پاسخ صحیح به سؤاالت و...

25 در کتاب زیبایی از آنها استفاده نشده! Fast Grammar رنگها اهمیت نکات را نشان میدهند و فقط برای قسمته یا رنگی برای مرور سریع شما متمایز شدهاند... Fast Grammar: کالس درس همراه

26 از همین مؤلف: کتاب Fast 504 )ترجمۀ کامل کتاب ۵۰۴ واژۀ ضروری( )به روش الیتنر( کاری از مهرداد زنگیهوندی - محمدرضا ربیعی چاپ انتشارات جنگل

27 از همین مؤلف: کتاب Fast Reading )درک مطلب جامع آزمونهای زبان( )ویرایش دوم-چاپ هفتم( در پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب (MSRT) Fast Bank»بانک سؤاالت آزمونهای زبان دکتری ادوار گذشته«از نکات ارائهشده در کتابهای Fast Grammar گرامر جامع آزمونهای زبان )چاپ هفتم( و Fast Reading درک مطلب جامع آزمونهای زبان )چاپ هفتم( استفاده شده است. کتاب Fast Reading درک مطلب جامع آزمونهای زبان با هدف آماده ساختن داوطلبان برای بخش درک مطلب آزمونهای MHLE EPT MSRT تولیمو تافل و کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای مختلف نگاشته شده است. در این کتاب تالش شده تا با دستهبندی انواع سؤاالت درک مطلب آزمونها روشها و تکنیکهای پاسخدهی به هر نوع از سؤاالت در کمترین زمان ممکن آموزش داده شود. برای تهیۀ کتابهای ما و دریافت نمونه سؤاالت آزمونها و ویدئوهای آموزشی و همچنین بهرهگیری از مشاورۀ تخصصی رایگان میتوانید به وبسایت اینترنتی ما به نشانی (FastZaban.com) مراجعه کنید.

28 از همین مؤلف: )واژگان جامع( )چاپ سوم( کتاب Fast Vocab شامل: لغات دورۀ دبیرستان لغات کتاب ۹۰۴ لغات کتاب واژگان ضروری تافل لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار الیتنر

29 به همراه: بیش از ۸۰۰ جمله با ترجمۀ فارسی بیش از ۱۵۰۰ کلمۀ مترادف تلفظ IPA لغات بههمراه آموزش دستهبندی موضوعی لغات مترادفها و متضادهای لغات کلمات همخانواده حروف اضافۀ لغات اصلی نکات تستی و نکات کاربردی آزمونه یا اولویتبندی لغات مهمتر طبقهبندیشده و آزمونه یا جامع با پاسخ تشریحی برای تهیۀ کتابهای ما و دریافت نمونه سؤاالت آزمونها و مطالب آموزشی و همچنین بهرهگیری از مشاورۀ تخصصی رایگان میتوانید به وبسایت اینترنتی ما به نشانی (FastZaban.com) مراجعه کنید.

سوالات آزمون EPT مورخ 21 تیر 98

سوالات آزمون EPT  مورخ 21   تیر   98 Cloze Passage Read the following passage and fill in the blanks with the most appropriate choice. Fitness experts are now telling us that cycling is one of the best forms of exercise. As (1).. as making

توضیحات بیشتر

کتاب پرفروش Fast Grammar وبسایت و فروشگاه تخصصى آزمونهاى زبان دانلود منابع و جزوات باکیفیت آزمونهاى MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS کا

کتاب پرفروش Fast Grammar وبسایت و فروشگاه تخصصى آزمونهاى زبان   دانلود منابع و جزوات باکیفیت آزمونهاى MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS کا کتاب پرفروش Fast Grammar وبسایت و فروشگاه تخصصى آزمونهاى زبان www.fastzaban.com دانلود منابع و جزوات باکیفیت آزمونهاى MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS کارشناسی ارشد و دکترى همۀ رشتهها خرید اینترنتى کتابه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation برنامه جامع آموزش رایگان و تمرین آنالین آیلتس ویژه بهار 96 سالم! به همه شما دوستانی که مدتیه همراه ما هستید و همه شما عزیزانی که برای اولین بار با وبسایت ZabanTips.com آشنا میشید. سال نو مبارک! براتون

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

شماره صفحه : 1 باسمه تعالي تعداد صفحات : 3 نام و نام خانوادگي: شماره كارت: نام آموزشگاه: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران سؤاالت ارزشياب

شماره صفحه : 1 باسمه تعالي تعداد صفحات : 3 نام و نام خانوادگي: شماره كارت: نام آموزشگاه: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران سؤاالت ارزشياب شماره صفحه : باسمه تعالي تعداد صفحات : 3 نام و نام خانوادگي: شماره كارت: نام آموزشگاه: سؤاالت ارزشيابي هماهنگ دانش آموزان و داوطلبان آزاد تذكر: پاسخ سؤاالت را با خودكار آبي يا مشكي بنويسيد. نام درس: زبان

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاسخگویی: 45 دقیقه طراح :زینب چربگو دخترم با آرامش و دقت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی )برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران( سؤاالت آزمون EPT دیماه ۷۹ با پاسخ گروه تألیفی-آموزشی ا

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی )برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران( سؤاالت آزمون EPT دیماه ۷۹ با پاسخ گروه تألیفی-آموزشی ا سؤاالت آزمون EPT دیماه ۷۹ با پاسخ گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی توجه کنید که زیر کلمات کلیدی صورت سؤال که در پاسخ به تست کمکرسان هستند خط کشیده شده است. 1 Section One: Vocabulary Read each

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

Diapositiva 1

Diapositiva 1 آشنایی با استاندارد بین المللی CFA معرفی CFA در سطح جهان توسط موسسه Institute) CFA (CFA برگزار میشود. CFA آزمون این موسسه موسسه اي آمریکایی غیرانتفاعی و متشکل از متخصصین سرمایه گذاري می باشد. اعتبار مدرک

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color property همان طور که از اسم آن پیدا است ویژه ی انتخاب

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: پایه هشتم شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 4 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: پایه هشتم شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 4 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: پایه هشتم شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 4 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه...4... تهران دبیرستان دوره

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ شارپ سی برنامه ساختار آموزش از تر( )کوچک تر ساده ساختار به

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ آد

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ آد بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ ایجاد طرح بندی چند قابه قسمت اول بکاربردن Fragment ها

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی 95-96 هدف کلی آیههای تمدن با ارزیابی عملکرد دانشآموزان بر اساس کسب

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode] د نا یک خاک SOIL DYNAMICS Hasan Ghasemzadeh http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh دا ش گاه ی وا ه را د ن و ی قول الحق اذا ز الارض ز ا ھا ز ه 1 ج 1 یا ا ھا ا ناس ا و ر بک م ان ز ه ا سا ي م 2 Soil Dynamics 1

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

free download pnu pdf file from کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق

free download pnu pdf file from   کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق سري سوال : يك ۱ - ريلي,مهندسي پليمر - صنايع پليمر,مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ,مهندسي نفت - صنايع گاز,مهندسي نفت - راه ا هن - بهره برداري,مهندسي پزشكي - بيومكانيك,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ ها شرط کردن تودرتو کنید. اصالح زیر ترتیب به را Management.csc فایل

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش حلقه ها درPHP آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP در

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ه حم بس م ا ه لل الر ن ه الر حی م 1 DATA MINING IN VISUAL STUDIO SSAS (SQL Server Analysis Services) 2 فهرست ) مقدمه هدف از انجام پروژه سرویس های آنالیز چگونگی ایجاد و کار با مدل های داده کاوی ایجاد یک

توضیحات بیشتر

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از کامپیوتر رومیزی لب تاب تب لت و مانند تصویر زیر یندوزی

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

Finding Info on the Web

Finding Info on the Web حسن بشیری آموزشکده فنی و حرفهای 1395 o o آشنایی با روشهای مدیریت منابع الکترونیکی در پژوهش مبانی اینترنت و منابع اطلاعاتی ابزارهای جستجو در وب کاربست برخی ابزارهای پژوهش o شیوههای موثر جستجو کردن در وب

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی WordPress آموزش نحوه ی بهبود

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این بخش با الگوریتم های BFS و DFS ا شنا خواهیم شد که برای

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد قواعد کلی درخصوص ساختار پایاننامه در مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده توسط: واحد پژوهش و کتابخانه مرداد ماه 7931 مشخصات ظاهری ابعاد و رنگ جلد 1. اندازه کلیه صفحات A4 با حاشیه از باال و راست 5.3 سانتیمتر از

توضیحات بیشتر

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی امنیتی برنامه کاربردی تحلیل پویا ارائهدهنده: امینچهاردولی) amin.chahardoli@aut.ac.ir ( پژوهشکده:امنیتفناوریارتباطاتواطالعات تاریخ: تیرماه 1395 سرفصل مطالب ۱ تعامل با دستگاه از طریق درگاه USB ۲

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از سامانه آرشیکد من راهنمای ثبت نام و الیسنس دانشجویی طرحکده م لک آوا )مسؤلیت محدود( نمایندگی انحصاری گرافیسافت در ایران

راهنمای استفاده از سامانه آرشیکد من راهنمای ثبت نام و الیسنس دانشجویی طرحکده م لک آوا )مسؤلیت محدود( نمایندگی انحصاری گرافیسافت در ایران راهنمای استفاده از سامانه آرشیکد من راهنمای ثبت نام و الیسنس دانشجویی طرحکده م لک آوا )مسؤلیت محدود( نمایندگی انحصاری گرافیسافت در ایران اعتبارات طرحکده م لک آوا )مسؤلیت محدود( نمایندگی انحصاری گرافیسافت

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی )برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران( ۱ Section One: Vocabulary 1. It is very important not

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی )برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران( ۱ Section One: Vocabulary 1. It is very important not ۱ Section One: Vocabulary 1. It is very important not to of the main point of the story. 1) forget 2) lose sight 3) understand 4) find out 2. Mr. Johnson didn t write the report himself. He.. it with his

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

Default Normal Template

Default Normal Template نحوه مطالعه زیست شناسی مقدمه تو این چندسال اخیر طراحان کنکور سراسری کامال سبک سواالت رو تغییر دادن از سال 29 به این طرف حتی طول گزینه های سوال خیلی بیشتر شده به طوری که خواندن سواالت به همراه گزینه ها

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر