untitled

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "untitled"

رونوشت

1 4 از کدام فروشگاه دیجیتال و چگونه بازي اصل PC تهیه کنیم / صحبت کنید متن تحویل بگیرید 2 انواع واقعیت هایی که فناوري به ارمغان آورده است واقعیت هاي غیرواقعی 3 موش هاي بازیگوش 6 طرح: آرش جهانگیرى

2 ذره بین عدد خبر هفته برگزارى اولین انتخابات الکترونیکى سازمان نصر تهران پنجمین دوره انتخاب هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفى رایانه اى (نصر) تهران پنجشنبه 7 دى برگزار خواهد شد. در این دوره تعداد کل برگ راى قانونى اعضاى سازمان حدود پنج برابر بیشتر شده و تعداد واجدین شرایط استان تهران که حق راى در انتخابات دارند نیز نسبت به دوره گذشته دو برابر افزایش داشته است. به گفته ناصرعلى سعادت ري یس سازمان نظام صنفى رایانه اى با توجه به این افزایش چشمگیر و با بررسى هایى که سازمان انجام داده این دوره از انتخابات استان تهران براى اولین بار در کشور به صورت الکترونیکى برگزار خواهد شد. شرکتى که به عنوان مجرى انتخابات الکترونیکى سازمان برگزیده شده تنها شرکتى است که مجوز وزارت کشور را براى انتخابات الکترونیکى دارد. برگزارى الکترونیکى آخرین دوره انتخابات ریاست جمهورى و شوراى شهر برخى استان ها و شهرهاى کشور نیز در کارنامه این شرکت دیده مى شود. ري یس سازمان نظام صنفى رایانه اى درباره روند انتخابات الکترونیکى سازمان گفت: «براساس مکانیسم راى الکترونیکى در این انتخابات راى دهندگان پس از احراز هویت مى توانند راى خود را در صندوق هاى مخصوص به صورت الکترونیکى با وارد کردن کد کاندیداهاى موردنظر ثبت کنند. پس از اتمام ثبت کد کاندیداها یک پرینت از راى به صورت محرمانه چاپ و در صندوق انداخته مى شود که این مساله حتى امکان شمارش دستى آرا را هم فراهم مى کند.» با توجه به اهمیت محرمانه بودن آرا تاکید شده امکان شناسایى راى دهندگان در این سیستم الکترونیکى وجود ندارد. لزوم گسترش دیتاسنترهاى داخلى اراي ه خدمات الکترونیکى و تولید محتوا رشد سریعى پیدا کرده و به تبع آن ایجاد دیتاسنترهاى داخلى نیز اهمیت بیشترى یافته این مسالهاى است که دبیر شوراى عالى فضاى مجازى بتازگى به آن اشاره کرده است. دکتر ابوالحسن فیروزآبادى در بازدید از دیتاسنتر داخلى افرانت گفت: «به منظور ایجاد مراکزى امن و پایدار در حال تدوین استراتژى و مقرراتگذارى در پیادهسازى مدلهاى مناسب براى رشد و رونق ایجاد دیتاسنترهاى داخلى در تراز جهانى توسط بخش خصوصى هستیم.» تا چند سال قبل سازمانهاى دولتى و خصوصى براى اراي ه خدمات خود چارهاى جز میزبانى سرورهاى خود در دیتاسنترهاى خارج از کشور نداشتند. دکتر فریدون قاسمزاده مدیرعامل شرکت افرانت نیز به این نکته اشاره کرد که حتى اگر مساله امنیت را کنار بگذاریم استفاده از دیتاسنترهاى خارجى روى سرعت کیفیت و قیمت نهایى دسترسى کاربران تاثیر مىگذارد به همین دلیل اراي هدهندگان خدمات و کسبوکارهاى دیجیتال و تولیدکنندگان محتواى ایرانى داوطلبانه و با هدف ارتقاى کیفیت خدمات و رضایتمندى مشتریان وبسایتها و اپلیکیشنهاى خود را به دیتاسنترهاى داخل منتقل مىکنند. speechtexter یاور تایپ با مراجعه به وبسایت تحویل میتوانید براحتی با صحبت کردن متن بگیرید. تنها موارد موردنیاز یک سیستم رایانهاي است و یک میکروفن که بتوانید با آن صحبت کنید. نکته مهم اینکه این سایت روي گوشیهاي تلفن همراه هم در دسترس است و میتوانید از میکروفن گوشی تلفن همراه این استفاده کنید. البته برنامه مخصوص تلفن همراه توانید آن را روي وبسایت هم آمادهشده و از طریق سایت می گوشیهاي اندرویدي نصب کرده و از آن استفاده کنید. نکته حاي ز اهمیت اینکه براي استفاده از برنامه در رایانه باید حتما از مرورگر کروم استفاده کنید. شروع کنید پس از ورود به سایت با عبارت TYPE WITH YOUR VOICE مواجه می شوید. هیجان انگیز است با صداي خود تایپ کنید. در پایین عبارت START DICTATING قابل مشاهده است که با زدن این کلید می توانید با استفاده از صدا تایپ کنید. به طور پیش فرض زبان انگلیسی انتخاب شده ولی شما می توانید از سمت راست -بالا زبان موردنظر خود را انتخاب کنید. جالب است بدانید براي برخی از زبان ها مثل عربی که در کشورهاي مختلف با هم تفاوت دارد این سایت گزینه هاي خاص هر کشور را در نظر گرفته است. زبان فارسی را انتخاب کرده و شروع به صحبت کنید تعجب برانگیز است اما هوش مصنوعی و سیستم شناسایی صوتی این سایت فوق العاده عمل می کند و با خطاي بسیار کم کلمات بیان شده توسط شما را تشخیص و آنها را تایپ می کند. ابزارى براى تبدیل صدا به متن تایپ شده صحبت کنید متن تحویل بگیرید محسن سمسارپور اززمانیکهخطاختراعشد مردمبرايبرقراريارتباطبایکدیگر انتقالدانشوتجربهبهنسلهايبعدي خبررسانیو...ازنوشتناستفادهکردند. بهمرورزمانماشینهايتایپبهصورتمکانیکیوبعدازآنماشینهايتایپبرقیجایگزیننوشتنبادستشد.باحضوروظهوررایانههااینمهم آسانترشدوامروزرایانههابهکمککاربرانآمدهاندتادرهرلحظهبراحتیبتوانندبایکصفحهکلیدسادهمتونخودراتایپکردهوازآناستفاده کنند.امافناوريبههمینجاختمنمیشود... اگرباکارتایپمتندرگیربودهباشیدیازمانهاییحالوحوصلهبرايتایپمتننداشتهباشید احتمالابهاینفکرکردهایدکهچهخوببوداگرشما میگفتیدویکدستیارتایپمیکرد.بایدبگوییمامروزفناوري اینکاررابرايشماانجامدادهواینآرزويدیرینهبسیاريازانسانهارابهواقعیتپیوند کنید و متنتحویلبگیرید آنهمبهبیشترزبانهايزندهدنیا. توانیدصحبت زدهاست.امروزبافناوريپردازشصدامی ویرایش کنید ویرایشگر متنی آنلاین موجود در سایت به شما کمک میکند که نوع فونت خود را انتخاب کنید. کلماتی را که به هر دلیلی اشتباه تایپشدهاند اصلاح کنید و درنهایت با استفاده از بخش استایل طراحی بصري موردنظر را روي متن خود انجام دهید. تایپ علاي م با صدا زمانی که در حال صحبت هستید ممکن است این سوال براي شما پیش بیاید که علامتها را چگونه تایپ کنید. سیستم هوشمند این سایت توانایى تشخیص دونقطه: نقطهویرگول نقطه. ویرگول علامت تعجب! علامت سوال و پاراگراف جدید را دارد و اگر شما هر یک از این عبارات را به کار ببرید علامت موردنظرتان تایپ میشود. در بررسی انجامشده این بخش از سایت در زبان فارسی کمی با مشکل مواجه بود اما در نوع خود به نظر جذاب میرسد. هدف مهم افراد کم توان یا ناتوان درست است که تا اینجا در مورد راحت تر شدن تایپ براي انسان هایی صحبت کردیم که توانایی تایپ با دستان خود را دارند اما در بخش توضیحات سایت اشاره شده که هدف مهمی که سازندگان این سایت داشته اند کمک به افراد کم توان یا ناتوانی است که توانایی تایپ با دست را ندارند ولی با استفاده از صحبت کردن و به کمک این سایت آنلاین براحتی می توانند متون مدنظر خود را تایپ کرده و از آن استفاده کنند. اما نکته جالب اینجاست که این گروه با این کار با یک تیر به دو نشان زده اند. هم مشکل این افراد را حل کرده اند و هم به تایپ کردن سرعت بیشتري بخشیده اند و شاید آرزوى بسیاري از مردم را برآورده کرده اند. 2

3 آیا مى دانستید عدد محمود صادقی انواع واقعیت هایی که فناوري به ارمغان آورده است واقعیت هاي غیرواقعی به تکنولوژي هاي بسیاري در بازه هاي زمانی مختلف القابی مانند انقلابی متحیرکننده فوق تصور و از این قبیل نسبت داده شده است. کامپیوتر اینترنت تلفن هاي هوشمند و... اما آیا به نظرتان جادویی تر از آن چه که دید ما را به واقعیت اطرافمان تغییر دهد وجود دارد در سال هاي اخیر نه یک بلکه سه تکنولوژي متفاوت در راستاي این تحول به عرصه وجود پا گذشته اند: واقعیت مجازي (VR) واقعیت افزوده (AR) و واقعیت ترکیبی.(MR) هر کدام از این تکنولوژي ها تعریف خاص و کاربردهاي خاصی دارد که در این مطلب آنها و تفاوت هایشان با یکدیگر را بررسی می کنیم. واقعیت مجازي واقعیت مجازي Reality) (Virtual آنقدر مشهور است که اکثر کاربران نام آن را شنیده و شاید از آن استفاده هم کرده باشند. اگر بخواهیم واقعیت مجازي را تعریف کنیم باید ابتدا به نکته متمایزکننده آن از دیگر تکنولوژي هاي مشابه اشاره کنیم: قطع ارتباط با دنیاي واقعی! هنگامی که شما دستگاه واقعیت مجازي را به چشم می گذارید صفحه نمایش (یا صفحات نمایش) در مقابل چشمانتان فضایى مجازي را شکل می دهد که در این حالت و همراه با گذاشتن هدفون شما دیگر ارتباطی بصري و صوتی با دنیاي اطرافتان نخواهید داشت و عملا در دنیاي ایجادشده غرق می شوید. بر این اساس هدف فرصت هاي مجازي مخاطرات واقعی غایی در تکنولوژي VR آن است که آن قدر این دنیاي مجازي ساخته شده طبیعی و واقعی به نظر برسد که کاربر فریب خورده و به سختی بتواند تفاوتی میان آن و واقعیت بیرونی بیابد. اتفاقی که البته هنوز با دستگاه هاي کنونی نمی افتد. واقعیت مجازي سابقه اي بیشتر از آنچه فکر می کنید دارد. نخستین ایده هاي ساخت دستگاه واقعیت مجازي در دهه هاي 60 و 70 میلادي مطرح شد و خود اصطلاح «واقعیت مجازي» هم محصول دهه 80 میلادي است! پس از هیجان هاي اولیه ساخت چنین واقعیت هایی این تکنولوژي در بازه اي دچار افول شد و کمتر شرکتی سراغ آن می رفت. تا سال 2011 که نوجوانی به نام پامر لاکی نمونه اي از هدست دست سازش را براي یکی از مشهورترین بازي ساز هاي دنیا یعنی جان کارمک (سازنده بازي هاي Doom و (Quake فرستاد و با تولد Oculus Rift واقعیت مجازي دوباره به تیتر اول دنیاي تکنولوژي تبدیل شد. امروزه پرطرفدارترین کاربرد واقعیت مجازي براي بازي هاي کامپیوتري است. اما این تکنولوژي ظرفیت استفاده در بسیاري از زمینه ها از جمله سینما هنر سفر و حتی شبکه هاي اجتماعی را نیز دارد. ظرفیتی که با خرید Oculus توسط فیسبوك کم کم به واقعیت البته از نوع مجازي اش می پیوندد. علاوه بر فیسبوك و Oculus شرکت هاي گوگل با تکنولوژي Daydream روي گوشی هاي اندرویدي سامسونگ با دستگاه Gear همیشه همراه با تکنولوژي هاي نوینی که معرفی می شوند فرصت ها و مخاطرات آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد. واقعیت هاي مجازي افزوده و ترکیبی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در باب فرصت هاي این سه تکنولوژي در زمینه هاي مختلف از سری تا پزشکی فراوان صحبت شده است. اما باید مخاطرات و ریسک هاي آنها را هم به طور جدي در نظر داشت. در میان این سه خطرات واقعیت مجازي شاید واضح تر باشد بخصوص خطرات جسمی به دلیل آن که کاربر عملا هیچ دیدي نسبت به محیط اطرافش ندارد! همچنین طبق تحقیقات حتی کاربران دستگاه هاي واقعیت افزوده و ترکیبی (بخصوص عینک) هم در معرض آسیب هاي بینایی و تمرکزي هستند. حتی اگر آسیب هاي جسمی را کنار بگذاریم باید به بحث روانی قضیه هم توجه کنیم. تصور کنید رؤیاي طراحان واقعیت مجازي به حقیقت بپیوندد و دنیاي مجازي آن قدر طبیعی و البته جذاب شود که فرد اصلا نخواهد آن را ترك کند! آیا این جز نوع جدیدي از اعتیاد خواهد بود VR و HTC با سیستم Vive بازیگران اصلی واقعیت مجازي این سال ها هستند. واقعیت افزوده هنگامی که سونامی بازي پوکمون گو Go) (Pokemon دنیا را درنوردید اصطلاح واقعیت افزوده Reality) (Augmented همه جا بر سر زبان ها افتاد. خیلی ها کنجکاو شدند که این تکنولوژي چیست و چه کاربردهایی غیر از گرفتن سه واقعیت مجازي افزوده و ترکیبی آینده واقعیت دنیاي ما را رقم خواهند زد پوکمون هاي عجیب و غریب دارد! واقعیت افزوده از آن تکنولوژي هایی است که نامشان به خوبی می تواند تعریفشان کند. در واقعیت افزوده برخلاف واقعیت مجازي شما دنیاي بیرونی را می بینید ولی روي این دنیا لایه اي از واقعیت مجازي قرار می گیرد. مثلا در یک بازي با مشاهده یک خیابان در صفحه تلفن همراه موجودي را در آن می بینید که در دنیاي واقعی وجود خارجی ندارد یا در یک روزنامه می توانید فیلمی از خبر نوشته شده را در گوشی تان تماشا کنید. با توجه به کارکرد گسترده تر دستگاه هاي واقعیت افزوده نیز نسبت به واقعیت مجازي از تنوع بیشتري برخوردار در واقعیتترکیبی شمافضاياطرافتانرابه طورکاملمیبینیدومانندواقعیت افزوده اشیایاافراديمجازيبهآن اضافهمیشوند.علاوهبراین شمااین امکانراخواهیدداشتکهبااین اشیايافزودهشدهفعلوانفعال داشتهباشید هستند. در حالت کلی هر دستگاهی که هم توانایی نمایش دنیاي بیرون و هم واقعیتی افزون بر آن را داشته باشد یک واقعیت افزوده تلقی می شود. احتمالا برایتان عجیب خواهد بود که بدانید ایده ها و تکنولوژي واقعیت افزوده از حدود 50 سال پیش شروع شده است! اما مانند واقعیت مجازي پس از سال ها اغما در سال 2013 این عینک گوگل Glass) (Google بود که توانست واقعیت افزوده را از آزمایشگاه ها و مراکز نظامی به یک تکنولوژي آینده دار براي کاربران تبدیل کند. درست است که عینک گوگل پروژه موفقیت آمیزي نبود ولی راه را براي ورود AR به دنیاي روزمره باز کرد. امروزه با قدرت پردازش و پیشرفت چشمگیر تلفن هاي همراه اصلی ترین دستگاه هاي واقعیت افزوده به شمار می آیند و باز هم مانند واقعیت مجازي بازي ها حرف اول را در کارکرد این تکنولوژي جذاب می زنند! البته با ورود شبکه هاي اجتماعی و همچنین شرکت اپل به بازار واقعیت افزوده دنیاي آن روز به روز جذاب تر می شود. به گفته خود مسي ول بخش واقعیت مجازي در شرکت فیسبوك آینده در اصل از آن واقعیت افزوده است و واقعیت مجازي هیچ گاه نخواهد توانست همپاي آن فراگیر شود. واقعیت ترکیبی واقعیت ترکیبی یا Mixed Reality نسبت به VR و AR کمتر شناخته شده اما این هیجان انگیزترین نوع واقعیت است و اگر دموهاي آن را ببینید جادوي آن را تاي ید خواهید کرد! واقعیت ترکیبی را می توان ترکیبی از واقعیت هاي افزوده و مجازي در نظر گرفت ولی اتفاقی که آن را از دونوع دیگر متمایز می کند برهم کنش با اشیاي مجازي است! در واقعیت ترکیبی شما فضاي اطرافتان را به طور کامل می بینید و مانند واقعیت افزوده اشیا یا افرادي مجازي به آن اضافه می شود. علاوه بر این شما این امکان را خواهید داشت که با این اشیاي افزوده شده فعل و انفعال داشته باشید. مثلا تصور کنید در یک زمین فوتبال باشید که نه توپ نه بازیکن و نه تماشاگري وجود داشته باشد. واقعیت ترکیبی می تواند همه این ها را به فضا اضافه کند و یک بازي کامل را براي شما بسازد. توپ مجازي را شوت کنید و به بازیکن مجازي پاس بدهید در حالی که تماشاگران مجازي شما را تشویق می کنند. انگار که واقعیتی مجازي با واقعیت واقعی مخلوط شده باشد! واقعیت ترکیبی هم تکنولوژي کاملا جدیدي به شمار نمی آید و ایده ها و آزمایش هاي آن مربوط به پیش از سال 2000 است اما به دلیل نیاز به پردازش بالا و دستگاه هاي خاص این تکنولوژي نتوانست براي کاربران عادي آماده شود تا در سال 2015 که مایکروسافت با معرفی عینک هولولنز (HoloLens) نشان داد که این کار قابل انجام است. البته هولولنز هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد و با قیمت 3000 دلار به علاقه مندانی که میخواهند پیش از بقیه نمونه اي از آن را داشته باشند عرضه می شود.

4 از کدام فروشگاه دیجیتال و چگونه بازي اصل PC تهیه کنیم فروشگاه Battlenet دربست تا دانلود قسمت سوم مگر می شود بلیزارد را فراموش کنیم شرکت بلیزارد مدت هاست فروشگاه اختصاصی خود را دارد و چون همیشه جامعه مخاطبان خود را داشته فروشاش نیز تامین بوده است. در صورتی که بخواهید بازي هاي شرکت بلیزارد را به صورت اورجینال براي PC تهیه کنید تنها راه فروشگاه بتل نت است و خوشبختانه پیدا کردن سایت هایی که کد بازي هاي بتل نت را بفروشند چندان دشوار نیست. در صورتی که امکان استفاده از کارت هاي اعتباري بین المللی را دارید تخفیف هاي بتل نت را از دست ندهید. از آنجا که شرکت بلیزارد و اکتیویژن چند سالی است که با یکدیگر ادغام شده اند لازم است بدانید نسخه PC بازي Destiny 2 نیز تنها از طریق بتل نت قابل تهیه است. region یا منطقه در بتل نت اهمیت زیادي دارد پس اگر قصد دارید با دوستان خود از طریق بتل نت آنلاین بازي کنید بهتر است در یک region باشید. فروشگاه Humble Bundle با زى کده عدد مجید رحمانی اگر ستون از دو هفته پیش مطالعه کرده باشید با خرید از فروشگاه استیم آشنا شده اید. از آنجا که تعداد فروشگاه هاي دیجیتال کم نیست و زمان هم با توجه به نزدیک شدن سیل بازي هاي اول سال میلادي کوتاه است تصمیم گرفتیم سومین و آخرین بخش از سري مقالات «فروشگاه هاي دیجیتال» مفصل تر باشد تا به تمام سوالات شما پاسخ داده شود. لازم به ذکر است تمام فروشگاه هایی که معرفی می شود براي خرید نسخه PC هستند و در فرصت مناسب به فروشگاه هایی از جمله PSN و Xbox Live خواهیم پرداخت. همچنین باید یادآوري کنیم مزیت اصلی خرید بازي هاي اصل جدا از حمایت از بازي سازهاي مستقل تا حد زیادي کوتاه کردن دست دلال ها و سودجوهایی است که سلیقه اي روي بازي ها قیمت می گذارند و نسخه هاي کرکی و دزدي را بسته بندي کرده و می فر وشند. ضمن این که شما به راحتی می توانید باز هاي اصل یا اورجینال را به روزرسانی کرده و به تمام ویژگی هاي آنلاین آنها دسترسی داشته باشید. فراموش نکنید بسیاري از باگ ها و مشکلات فنی که در نسخه هاي ابتدایی بازي ها وجود دارند با به روزرسانی برطرف می شوند. با جدي ترین رقیب استیم یعنی GOG شروع می کنیم. نام این فروشگاه مخفف Good Old Games است که ابتدا با هدف توزیع دیجیتال بازي هاي قدیمی که دیگر روي استیم موجود نیستند توسط سازنده سري بازي هاي ویچر یعنی شرکت CD Projekt Red لهستانی بنیان گذاشته شد. البته این فروشگاه اکنون همچون استیم بازي هاي روز را هم منتشر می کند و به نوعی دیگر به آن هدف اولیه اش محدود نیست ولی بازي هاي GOG یک تفاوت اساسی با استیم و دیگر فروشگاه هاي دیجیتال دارند و آن هم این است که DRM-Free هستند. یعنی شما پس از خرید به راحتی می توانید تمام فایل هاي بازي را روي سیستم هاي دیگر نیز کپی و تجربه کنید. خرید از GOG نسبتا سخت است و به صورت پیش فرض باید با کارت هاي اعتباري بین المللی خرید کنید. هرچند می توانید از سایت هاي مختلف کارت اعتباري مجازي خریده یا کد بازي هاي GOG را تهیه کنید اما معمولا انجام این کارها چندان به صرفه نیست. به هرحال بهترین زمان براي خرید از GOG نیز استفاده از تخفیف هاي مناسبتی آن مثل کریسمس و هالووین و میانه تابستان است ضمن این که هر از چند گاهی ممکن است یک بازي نیز براي مدتی محدود به صورت رایگان قرار داده شود. ممکن است با Humble Bundle کمتر آشنا باشید. این فروشگاه به بسته هاي ماهانه خیریه اش معروف است. به این صورت که درصدي از خرید مشتریان به خیریه هاي مختلف در سرتاسر دنیا تعلق میگیرد. درواقع Humble Bundle از چند بخش تشکیل شده است. یکی فروشگاه عادي آن است که بازي ها را می توانید به صورت دیجیتال خریده و انتخاب کنید که می خواهید آنها را روي حساب کاربري استیم تان فعال کرده یا مستقیم از سایت Humble Bundle دانلود کنید. با وجود این که تخفیف هاي فصلی و مناسبتی خوبی هم در اینجا وجود دارد اما ما به دو دلیل دیگر این فروشگاه را به شما معرفی می کنیم. اولین دلیل باندل ها یا پکیج هاي آن است. این فروشگاه هر ماه چند باندل از کتاب و نرم افزار گرفته تا بازي هاي کامپیوتر کنسول و موبایل را ممکن است باندل یا بسته کند. البته هر باندل مجزاست و مثلا ترکیبی از بازي هاي موبایل و کامپیوتر نیست. این باندل ها معمولا محدودیت زمانی 20 یا 30 روزه دارند و در چند طرح اراي ه می شوند. معروف ترین طرح بسته یک دلاري است که این قیمت حداقل مبلغ براي خرید است و اگر دوست داشته باشید بیشتر به خیریه ها کمک کنید می توانید مبلغ بیشتري پرداخت کنید. با حداقل یک دلار سه بازي به شما داده می شود اما اگر مثلا حداقل 6 دلار بسته به نوع بازي هاي داخل باندل پرداخت کنید می توانید علاوه بر سه بازي اول چند بازي دیگر که معمولا چشمگیرتر هستند نیز دریافت کنید. این روند تا طرح سوم باندل و معمولا بهترین بازي هاي آن ادامه دارد. یک یا دو ماه سایت Humble Bundle را با VPN بررسی کنید متوجه ساز و کار باندل ها خواهید شد. دیگر ویژگی Humble Bundle اشتراك ماهانه آن است. با پرداخت مبلغ 12 دلار در ماه دو تا سه بازي که معمولا عناوینی تراز اول هستند و ماه به ماه معرفی می شوند بلافاصله به شما تحویل داده می شود و با اتمام ماه نیز 5 تا 6 بازي دیگر به صورت تصادفی به شما تعلق می گیرد. خرید از Humble Bundle هم متاسفانه خیلی ساده نیست اما در دسترس تر از UPlay و GOG است و با کمی حوصله و جست وجو می توانید سایت هایی را پیدا کنید که این کار را براي شما انجام دهند. همچنین باندل هاي ماهانه این فروشگاه ممکن است مربوط به بازي هاي Origin یا UPlay هم باشد و به این ترتیب شاید بتوانید عناوینی مانند Titan Fall 2 را تهیه کنید. فروشگاه Origin این فروشگاه را از منظر اراي ه سرویس و خدمات به نوعی می توان لجبازترین و شاید منفورترین پلتفرم توزیع دیجیتال بازي هاي PC دانست هرچند گاهی تخفیف هاي خیلی خوبی هم می دهد! مسي ولان Origin EA را تاسیس کردند و تصمیم گرفتند نسخه دیجیتال PC تمام بازي هایشان را تنها از طریق این پلتفرم منتشر کنند. تصمیمی که باعث شکست هاي سنگین و دیده نشدن شایسته عناوینی مانند Unravel مس افکت 3 Inquisition Dragon Age و Mirror s Edge براي کاربران PC آنها شد. به هرحال براي خرید از Origin می توانید با یک جست وجوي ساده سایت هایی را پیدا کنید که یا گیفت کارت هاي آن را می فروشند یا کد دیجیتال بازي هایش را. قاعده کلی اینجا نیز برقرار است و آن هم استفاده از زمان تخفیف هاي مناسبتی براي حداکثر بهره وري است. با این حال در جریان باشید سرورهاي Origin برخلاف استیم و GOG تعریف چندانی ندارد و قطع و وصلی هاي مکرر خواهید داشت. البته امکان ادامه دانلود را داشته و اکثر اوقات می توانید با کپی کردن فایل هاي نسخه کرك شده در محل نصب نسخه اورجینال از مدت زمان دانلود به میزان زیادي بکاهید. فروشگاه UPlay فروشگاه GOG شرکت یوبیسافت از زمانی که بزرگ و بزرگ تر شد همواره به نوعی رقابتی در سهم بازار نه لزوما تولید بازي هاي مشابه با شرکت EA پیدا کرد و بعد از این که دید آنها Origin را راه انداختند یوبیسافت نیز Uplay را به صورت رسمی رونمایی کرد. البته یوبیسافت ذکاوت به خرج داد و بازي هایش را از پلتفرم اصلی بازي هاي PC یعنی استیم بیرون نکشید! در UPlay علاوه بر تمام بازي هاي شرکت یوبیسافت می توانید تعدادي از بازي هاي دیگر شرکت ها را نیز پیدا کنید ولی به صورت کلی منطقی است که براي خرید بازي هاي یوبیسافت به Uplay مراجعه کنید. براي خرید از UPlay هم همان دردسرهاي خرید از GOG را خواهید داشت اما پیداکردن کد بازي هاي UPlay به مراتب راحت تر است. سرورهاي UPlay چندان جالب نیستند و با خیال راحت نمی شود از آن دانلود کرد اما یک خوبی خیلی بزرگ دارد و آن هم این است که یوبیسافت طی دو سال گذشته به بهانه هاي مختلف بازي هایش را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده و آخرین بازي رایگانش نیز Assassin s Creed IV Black Flag بود. 4

5 حجم زیادي از اطلاعات ما از طریق صفحات وب دریافت می شود. چگونه این اطلاعات را به سرعت ذخیره کنیم اسکرین شات با خود مرورگر کم نیستند کاربرانی که به دلیل آشنا نبودن یا حوصله نداشتن علاقه اي به نصب و استفاده از افزونه ها براي مرورگرشان ندارند. پس اجازه دهید ابتدا از ابزارهایی که خود مرورگرها براي گرفتن اسکرین شات از صفحات در اختیارمان می گذارند شروع کنیم. اگر از کاربران فایرفاکس هستید این مرورگر در نسخه جدیدش (کوانتوم) گرفتن اسکرین شات از صفحه را بسیار آسان کرده است. کافی است پس از آن که صفحه به طور کامل بارگذاري شد روي سه نقطه در قسمت راست نوار آدرس کلیک کرده و گزینه Take a Screenshot را بزنید تا به حالت گرفتن اسکرین شات بروید. در این حالت علاوه بر ذخیره تصویر کل صفحه وب یا قسمتی از آن خود فایرفاکس با تشخیص المان هاي مختلف به شما کمک می کند براحتی یک قسمت مشخص را انتخاب کنید. پس از انتخاب اسکرین شات دلخواه می توانید آن را به قسمت My Shots بفرستید یا به صورت عکس ذخیره کنید. گرفتن اسکرین شات در نسخه هاي پیشین فایرفاکس پیچیدگی بیشتري دارد. براي این کار باید از منوي اصلی گزینه Developer Tools را انتخاب و از زیرمنو هاي آن روي Responsive Design Mode کلیک کنید (یا میانبر Ctrl+Shift+M را بزنید). با انجام این کار فایرفاکس به حالت نمایش صفحه در دستگاه هاي مختلف می رود. حال می توانید دستگاهی را که می خواهید شکل صفحه را در آن ببینید (مثل یک موبایل یا خود کامپیوتر) تعیین کرده و با زدن دکمه اي با آیکون دوربین اسکرین شاتی از صفحه موردنظرتان داشته باشید. براي کاربران مرورگر کروم هم قضیه تا حد زیادي به همین صورت است. براي گرفتن اسکرین شات در کروم ابتدا از منوي اصلی و راهکارهایی براي گرفتن اسکرین شات از صفحات وب تصویربرداري از وب گرفتن اسکرین شات از صفحات اینترنت به دلایل مختلفی صورت می گیرد. گاهی براي ذخیره تصویر یا یک متن جالب گاهی براي داشتن نسخه اي از اطلاعات داخل صفحه و حتی گاهی براي دیباگ و نشان دادن ایرادات فنی. دلیل آن هرچه باشد گرفتن اسکرین شات از صفحات وب عمل مهمی است که گاهی وقتی می خواهیم انجامش دهیم تازه یادمان می افتد ابزار خوبی براي این کار نداریم! می توانیم از همان روش اسکرین شات گرفتن عمومی در خود سیستم عامل استفاده کنیم اما چرا براي این کار از ابزارها و راهکارهاي دقیق و مخصوص به خود بهره نگیریم بخش More tools پنجره Developer.(Ctrl+Shift+I را باز کنید (میانبر tools در سمت چپ و بالاي این پنجره روي گزینه Toggle Device Mode کلیک کنید تا به حالت نمایش در دستگاه هاي مختلف بروید. در اینجا با انتخاب نوع دستگاه دلخواهتان و زدن Capture full size screenshot تصویري از تمام صفحه خواهید داشت. آنهایی هم که از مرورگر Edge مایکروسافت استفاده می کنند می توانند براحتی با کلیک روي دکمه Make a Web Note اسکرین شاتی از صفحه به همراه افزودن یادداشت یا حتی نقاشی کردن روي آن ذخیره کنند! اسکرین شات با افزونه هاي مرورگر مرورگر کروم شاید هنوز مثل فایرفاکس کوانتوم نتواند به خوبی بدون نیاز به افزونه اسکرین شات بگیرد اما در عوض افزونه هاي متعددي براي این کار در کروم استور وجود دارد. در رتبه اول این افزونه ها Awesome Screenshot قرار دارد که با بیش از دو میلیون کاربر و امتیاز 4/5 به طور کلی یکی از بهترین افزونه هاي کروم به شمار می آید. این افزونه به شما امکان می دهد از هر صفحه اي با مدل هاي مختلف اسکرین شات بگیرید روي آن متن بنویسید علامت بگذارید و حتی اطلاعات حساس را تار کنید. به اینها فیلمبرداري از صفحه وب را اضافه کنید تا قدرت این افزونه محبوب تکمیل شود! در کنار این Firshot هم افزونه بی نظیري است که اسکرین شات گرفتن ویرایش و حاشیه نویسی روي آن را براي کاربران کروم آسان می کند. علاوه بر این دو افزونه فوق العاده می توانید Lightshot یا Screenshot Extension را هم امتحان کنید که هر دو گزینه هاي خوبی هستند. در سوي دیگر فایرفاکس که همیشه به داشتن انواع و اقسام افزونه ها براي هر عمل مشهور بوده با تغییرات رادیکالی اخیرش و پشتیبانی نکردن از تعداد زیادي از افزونه ها اوضاع آنها را کمی به هم ریخته اما این به هم ریختگی سبب نمی شود نتوان افزونه هاي خوبی براي گرفتن اسکرین شات در آن پیدا کرد. در بازار افزونه هاي فایرفاکس Awesome Screenshot Plus هم دقیقا مانند نسخه کروم آن است با همان قابلیت هاي عالی و همان عملکرد فوق العاده! افزونه دیگر در این زمینه Screengrab است. این افزونه که از قدیمی هاي فایرفاکس به حساب می آید شاید قابلیت هاي پر زرق و برقی نداشته باشد ولی اسکرین شات گرفتن با آن بسیار آسان و سرراست است. یکی از امکانات جالب این افزونه ویژگی قرار دادن اسکرین شات در سایت هاي آپلود تصویر و دریافت لینک است که به اشتراك گذاري آن اسکرین شات را خیلی راحت تر می کند. اسکرین شات در اکوسیستم ها تمام راهکارهایی که در متن معرفی کردیم پس از گرفتن اسکرین شات آن را به عنوان یک تصویر در اختیار شما قرار می دهند تا در هاردتان ذخیره کنید یا آن را به اشتراك بگذارید. این امر شاید در اغلب موارد چندان بد نباشد ولی براي کاربران برخی نرم افزارهاي ذخیره و مدیریت اطلاعات راه حل هاي آسان تري هم براي گرفتن مستقیم این اسکرین شات ها وجود دارد. نرم افزار Evernote را قبلا در همین صفحه معرفی کرده و گفته بودیم یکی از بهترین برنامه هاي مدیریت اطلاعات و یادداشت هاست. این نرم افزار همراه خود افزونه اي به نام Evernote Web Clipper براي هر دو مرورگر فایرفاکس و کروم دارد که با وجود برخی ایرادات کاربري براي کاربران آن غنیمتی است. این افزونه به شما اجازه می دهد با چند کلیک قسمتی یا کل یک صفحه وب را در دفترچه هایتان ذخیره کنید. علاوه بر این امکان تگ گذاري خوکار یا دستی و همچنین ذخیره صفحات PDF بازشده در مرورگر نیز از قابلیت هاي کاربردي افزونه وب کلیپر به شمار می آید. رقیب باسابقه Evernote یعنی OneNote مایکروسافت هم در این زمینه عقب نیفتاده و افزونه خود را با نام مشابه OneNote Web Clipper عرضه کرده است. این افزونه در عمل کارکردي شبیه به وب کلیپر Evernote دارد که با فعال کردن آن روي یک صفحه اینترنت می توانید اسکرین شاتی از آن را در یک دفترچه ذخیره کنید اما یکی از ویژگی هاي جالب و منحصر به فرد «وب کلیپر وان نوت» امکان ذخیره چند تکه از صفحه است. با استفاده از این قابلیت می توانید به صورت پشت سر هم چند قسمت از صفحه را ببرید و همه را با هم ذخیره کنید! براي آنهایی هم که مشتري Google Keep هستند این شرکت افزونه اي به همین نام براي مرورگر کروم اراي ه کرده که به کاربران اجازه می دهد اطلاعاتی اعم از متن تصویر یا لینک را از صفحه وب مستقیم در یادداشت هاي Keep ذخیره کنند. هنگام این ذخیره سازي می توانید هشتگ هم به اطلاعات اضافه کنید تا بعد با جست وجو براحتی به این اطلاعات دسترسی یابید. البته این افزونه یک ایراد بزرگ دارد و آن هم نبود امکان ذخیره صفحه به طور کامل است که در وب کلیپرهاي Evernote و OneNote وجود دارد. عدد فایرفاکس که همیشه به داشتن انواع و اقسام افزونه ها براي هر عمل مشهور بوده با تغییرات رادیکالی اخیرش و پشتیبانی نکردن از جمع زیادي از افزونه ها اوضاع آنها را کمی به هم ریخته است. اما این به هم ریختگی سبب نمی شود نتوان افزونه هاي خوبی براي گرفتن اسکرین شات در آن پیدا کرد کارگاه

6 ROG Spatha ایسوس Surface Arc 2017 مایکروسافت Sabre RGB کورسیر 5 پیشنهاد مشابه لاجیتک G402 Hyperion Fury نحوه اتصال با سیم و بی سیم نوع ارتباط بلوتوث پورت USB موش هاي بازیگوش 144 نوع حسگر اپتیکال طول کابل 2 متر قیمت تومان آرش جهانگیرى ماوس براي یک گیمر مانند عصاي دست می ماند و اگر این عصا در لحظه اي که باید عملکرد مطلوب را نداشته باشد دیگر کار از کار گذشته است. فرض کنید مشغول بازي کانتر هستید یک ماوس با حساسیت بالا دکمه هاي نرم و سرعت انتقال فوق العاده چقدر در تجربه شما تاثیرگذار است اگر دنبال بازي با کامپیوترتان هستید باید بدانید ماوس نقشی کلیدي در تجربه شما خواهد داشت پس صفحه بازار این شماره را با توجه بیشتري مطالعه کرده و ماوس ویژه بازي خود را انتخاب کنید. 1 ماه XMSB01MW 150/000 شیاي ومى نبض بازار نحوه اتصال بی سیم نوع ارتباط بلوتوث نوع حسگر اپتیکال طول کابل ندارد ریزر راند اول اگر طرفدار ماوس هاي سبک وزن هستید ماوس فوق العاده سبک مایکروسافت می تواند گزینه مناسبی باشد. این ماوس با طراحی جالب دکمه یکپارچه و حسگر لمسی که جایگزین اسکرول ماوس شده ترکیب جذابی از یک ماوس ساخته است. این ماوس گران قیمت چندان شبیه ماوس هاي رایج براي بازي نیست اما با وجود ظاهر متفاوت یک ابزار کاربردي براي گیمرهاست. رانددوم بعد از مورد عجیب شرکت مایکروسافت بهتر است به ماوسهاي کلاسیک بازيبازها برگردیم. شرکت کورسیر با ماوس Sabre RGB یک محصول جالب براي گیمرها تولید کرده است. این ماوس تنها صد وزن دارد که وزن نسبتا کمی به حساب میآید. این ماوس 16 عدد دکمه مختلف را در خود جاي داده است دکمه هایی که حتی کم و زیاد کردن صدا را هم در خود جاي داده است. محدوده دقت این ماوس بیش از 3200 است که به دلیل حسگر اپتیکال بسیار قدرتمند آن است. البته نکته قابل البته سرفیس آرك 2017 حتی می تواند براي گرافیست ها نیز وسیله مناسبی باشد. نکته دیگر در مورد این ماوس پیشرو باتري فوق العاده قوي آن است به طوري که تا شش ماه هیچ احتیاجی به تعویض باتري موس نیست. البته نکته اي که هنگام خرید این ماوس باید توجه کنید نوع اتصال آن یعنی بلوتوث 4 است چراکه بسیاري از دستگاه هاي نچندان جدید توانایی پشتیبانی از بلوتوث 4 را ندارند. عرض در مورد این ماوس بی سیم نبودن آن است و تنها راه اتصال به دستگاه استفاده از پورت USB کامپیوتر است. پس اگر دنبال ماوس بی سیم هستید این گزینه از فهرست شما خارج خواهد شد. البته لازم است نگاهی به جیب تان هم بیندازید. 10 روز 80/000 نحوه اتصال با سیم نوع ارتباط پورت USB نوع حسگر اپتیکال طول کابل 2 متر 77 Abyssus V2 111 تومان ندارد راندآخر آخرین گزینه یک مورد کامل است. شرکت ایسوس این ماوس گرانقیمت را در کنار دیگر محصولات گیمینگ خود از جمله مادربوردها کارت گرافیکها و... قرار داده تا خیال گیمرها را کاملا راحت کند. این ماوس هم بهصورت باسیم و هم بیسیم کار میکند. بهطوري که اگر شارژ آن کاهش پیدا کند یا باتري خالی شود احتیاج به زمانی براي شارژ دوباره نیست. برد ماوس شرکت ایسوس 10 متر است و دقت 8200DPI را در اختیار کاربرانش قرار میدهد. این ماوس خوشدست 12 کلید مختلف را در خود جاي داده و جالب است بدانید شرکت تولیدکننده اعلام کرده عمر دکمه هاي این ماوس دو میلیون بار کلیک است. طول کابل دستگاه در زمان استفاده با سیم دو متر است و با هر 12 ساعت شارژ ماوس سري روگ ایسوس تا یک ماه روشن می ماند. همچنین ماوس ایسوس از هر سه سیستم عامل ویندوز مک و لینوکس پشتیبانی می کند. WM615 دل 290/000 بیسیم نحوه اتصال بلوتوث نوع ارتباط تومان 76 نوع حسگر اپتیکال طول کابل ندارد 6 ماه 320/000 تومان Surface Arc 2017 ROG Spatha Sabre RGB مایکروسافت Sculpt Ergonomic عدد بیسیم نحوه اتصال بلوتوث نوع ارتباط لیزري نوعحسگر ندارد طول کابل باسیم نحوه اتصال پورت USB نوع ارتباط اپتیکال نوع حسگر 2 متر طول کابل بیسیم و باسیم نحوه اتصال: پورت USB و بلوتوث نوع ارتباط لیزري نوع حسگر 2 متر طول کابل بیسیم نحوه اتصال: بلوتوث نوع ارتباط لیزري نوع حسگر ندارد طول کابل 155 تومان تومان تومان 700/ / /000 3 هفته 260/000 ندارد : 6 ماه 1 ماه : 6

7 دنبال کردن هشتگ ها در اینستاگرام امیر عصارى یکی از جالب ترین امکانات موجود در اینستاگرام هشتگ گذاري است. هشتگ ها در اینستاگرام بیانگر موضوعات مطالبی هستند که در این شبکه اجتماعی منتشر می شوند و به کمک این هشتگ ها براحتی می توان به مجموعه اي عظیم از موضوعات مشابه هم دسترسی یافت. به عنوان مثال با جست وجوي هشتگ «#رایانه» به مطالب زیادي که هرکدام به نوعی به رایانه مربوط می شوند دسترسی خواهید یافت. این طبقه بندي موضوعی در بسیاري از موارد می تواند براي کاربران اینستاگرامی جذاب باشد چراکه ممکن است یک کاربر همواره قصد داشته باشد مطالب مرتبط با یک موضوع خاص (نه یک فرد خاص) را دنبال کند. در چنین شرایطی دنبال کردن هشتگ می تواند بهترین راهکار باشد که خوشبختانه این قابلیت براحتی توسط اینستاگرام در اختیار کاربران قرار گرفته است. اگر شما نیز تمایل دارید مطالبی با موضوعات موردنظر را دنبال کنید کافی است از این روش کمک بگیرید: 1 به حساب کاربري خود در اینستاگرام مراجعه کنید. 2 از پایین صفحه روي آیکون جست وجو فشار دهید. 3 روي نوار جست وجو در بالاي صفحه فشار داده و در ادامه ضمن انتخاب تب Tags هشتگ موردنظر (عبارت مرتبط با موضوع دلخواه شما) را وارد کنید. 4 از میان نتایج یافت شده روي نتیجه نکته: توجهداشتهباشیدبا دنبالکردنیکهشتگ استوريهايمرتبطباآنهشتگ نیزدرنواراستوريهابراي شمانمایانخواهدشد دلخواه فشار دهید. 5 در این مرحله پنجره اي به صورت پاپ آپ براي معرفی این قابلیت به شما نمایش داده می شود. روي گزینه Got it فشار دهید. 6 پس از به نمایش درآمدن مطالب مرتبط با هشتگ انتخابی با فشار روي گزینه Follow در بالاي صفحه می توانید هشتگ موردنظر را دنبال کنید. کلیک شما ترجمه خودکار گوگل مترجم گوگل یکی از قدرتمندترین مترجم هاي هوشمندي به شمار می رود که اکثر زبان هاي دنیا ازجمله زبان فارسی را پشتیبانی کرده و ترجمه از فارسی یا به فارسی را بخوبی به شکلی که مفهوم کلی یک مطلب را دریافت کنید در اختیار شما قرار می دهد. آیا می دانید این قابلیت بسیار مفید می تواند به شکلی بسیار ساده در مرورگر کروم در اختیار شما قرار گیرد تا به عنوان مثال با مراجعه به یک سایت به زبان چینی یا روسی نیز بسادگی عملیات ترجمه سایت به زبان موردنظر را اجرا کنید با اجراي این ترفند می توانید قابلیت ترجمه سریع در کروم را فعال کنید. 1 مرورگر کروم را اجرا کرده و از منوي اصلی روي گزینه Settings کلیک کنید. 2 در پایین صفحه تنظیمات روي گزینه Languages کلیک کرده و در بخش Advanced روي گزینه Language کلیک کنید. 3 در این مرحله فهرستی از زبان ها به ترتیب اولویت براي شما نمایش داده می شود. با کلیک روي گزینه Add language می توانید زبان هایی را که به آن مسلط هستید به فهرست اضافه کنید. (به عنوان مثال زبان فارسی یا انگلیسی یا هر دو زبان) 4 در ادامه با فعال سازي کلید وضعیت مقابل گزینه Offer to translate pages that aren t in a language you read هرگاه به سایتی مراجعه کنید که به زبانی به جز زبان هاي مشخص شده در مرحله 3 باشد مترجم گوگل پیامی براي ترجمه خودکار سایت مورد نظر را براي شما نمایش می دهد که با تاي ید آن عملیات ترجمه به زبان موردنظر شما به سرعت انجام می شود. دکتر کلیک سوالات خود را به ایمیل کنید تا پاسخگوى شما باشیم. ذکر نام نام خانوادگى و شهر یا روستاى محل اقامت خود را فراموش نکنید زیرا به سوالات بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمى شود. براى ارتباط بیشتر با ضمیمه فناورى روزنامه جام جم کانال کلیک را در تلگرام به دنبال کرده یا نظرات خود را به حساب jamejam در تلگرام ارسال کنید. رسول سحري برنامه اي به نام سروش ایمان 2 دارم. سروش ایمان نرم افزاري قرآنی است و در ویندوز 8/1 کار می کرد اما در ویندوز 10 کار نمی کند. لطفا راهنمایی کنید. هر کاري می کنم اجرا نمی شود. به نظر و با تجربیات خودم مشکل از فلش پلیر است چون ویندوز 10 اجازه نصب فلش را نمی دهد مگر با آپدیت خودش انجام شود. هنگام نصب فلش پلیر داخل DVD نرم افزار مربوطه با خطاي مواجه می شود. حتی به این سایت هم رفتم ولی به نتیجه نرسیدم. به پشتیبانی زنگ زدم گفتند باید ویندوز را عوض کنی! متاسفانه به خطاي هنگام اجراي برنامه اشاره اي نکردید و نگفتید خطاهاي دریافتی دقیقا مربوط به مراحل نصب نرم افزار است یا اجراي آن اما چنانچه نرم افزار نیازمند فلش پلیر باشد و مشکل در نصب این نرم افزار وجود داشته باشد می توانید با مراجعه به لینک زیر و با توجه به شماره نسخه ویندوز نصب شده روي رایانه خود بسته به روزرسانی فلش پلیر را مستقیما از سایت مایکروسافت دریافت کرده و آن را روي سیستم عامل نصب کنید: نکته: مواردي که در نام آنها عبارت x64 به چشم می خورد براي ویندوزهاي 64 بیت و گزینه هایی که فاقد این عبارت است براي ویندوزهاي 32 بیت هستند. درادامهازجمله راهکارهاي دیگري که می توانیدبه کاربگیریداستفادهاز قابلیت Compatibility یا سازگارپذیري در ویندوز است. به این منظور کافی است روي آیکون هریک از فایل هاي اجرایی موردنظر (فایل مربوط به نصب نرم افزار یا فایل اجرایی پس از مراحل نصب) کلیک راست کرده و از منوي به نمایش درآمده گزینه Properties را انتخاب کنید. در پایان به تب Compatibility رفته و در بخش Campatibility mode علامت چک مارك گزینه Run this program in compatibility mode for را فعال کرده و از فهرست موجود گزینه ویندوز 8 را انتخاب کنید. همچنین در انتهاي همین پنجره علامت چک مارك کنار گزینه Run this program as an administrator را نیز فعال کرده و با کلیک روي Apply, OK تغییرات را ذخیره کنید. چنانچه مشکل خاص دیگري در نرم افزار شما وجود نداشته باشد قادر به اجراي آن خواهید بود. عدد

8 دستبندي براي اطمینان خاطر والدین صالح سپهري فر دریستی (Dristee) گجتی است که توسط یک خانم نوآور هندي طراحی شده و می تواند به عنوان ابزاري براي پایش موقعیت و وضعیت فرزندان خانواده به کار برود. دریستی که می توان آن را یک موقعیت یاب پوشیدنی نامید ظاهري شبیه یک ساعت هوشمند دارد. پس از این که پدر یا مادر منطقه اي مشخص را از طریق اپلیکیشن این گجت به عنوان ناحیه امن علامت گذاري کرد به محض خروج کودك از این ناحیه پیامی حاوي موقعیت دقیق او به گوشی پدر یا مادر ارسال می شود. همچنین این موقعیت را می توان به صورت آنی روي نقشه این اپلیکیشن مشاهده کرد. اپلیکیشن دریستی از قابلیت اتصال همزمان به پنج دستبند دریستی و نیز تعیین ناحیه امن متفاوت براي هریک برخوردار است. دریستی داراي حسگرهایی براي پایش ضربان قلب دماي بدن و نیز حرکات غیرعادي است و در صورت بروز هر تغییر مشکوکی آن را به اطلاع کاربر اپلیکیشن می رساند. گجتی براي فراري دادن پشه ها پشه از حشراتی است که می تواند دردسرهاي زیادي را علاوه بر کلافه کردن برایمان به همراه آورد که براي نمونه می توان به انتقال برخی بیماري ها از طریق نیش به بدن قربانی اشاره کرد. ردیوس (Radius) گجتی است که با ترکیب دانش مصر باستان با فناوري نوین این مساله را تا حد زیادي برطرف می کند. مصریان باستان با تجربه متوجه شدند گل داوودي موجب دفع پشه می شود. حال یک تیم نوآور با تهیه ماده اي مشابه ماده موثره موجود در این گیاه و قرار دادن آن درون کارتریجی ویژه ردیوس را طراحی کرده است. این گجت با بهره گیري از باتري لیتیوم-یونی این ماده را کرده و به اطراف می پاشد و به این ترتیب محیطی بدون پشه به مساحت 10 متر مربع ایجاد می کند. کوچک ترین تلفن همراه جهان شاید اگر tiny t1 را در دست بگیرید باور نکنید یک گوشی واقعی است چون این گجت بیشتر به یک اسباب بازي شبیه است تا یک تلفن همراه! این گوشی 46 میلیمتر طول 21 میلیمتر عرض و 12 میلیمتر قطر دارد و وزن آن نیز فقط 13 است. tiny t1 از قابلیت ذخیره 300 شماره تلفن تماس گرفتن و دریافت تماس و نیز ارسال پیامک برخوردار است. موارد کاربرد این گوشی نیز می تواند متفاوت باشد. حمل یک گوشی هوشمند با ابعاد بزرگ و وزن زیاد هنگام فعالیت هایی نظیر ورزش چندان خوشایند نیست و به همین دلیل tiny t1 می تواند جایگزین خوبی براي آن باشد. همچنین از آنجا که این گوشی فضاي زیادي اشغال نمی کند می توان آن را در موقعیت هاي مختلف نظیر مسافرت در کنار دیگر وسایل همراه مان قرار دهیم. این گوشی سال آینده میلادي با قیمت 35 پوند به بازار عرضه می شود. فناورى هاى نو دوربینی براي لحظات هیجانی تاکنون دوربین هاي زیادي براي موقعیت هاي پرتحرك به بازار آمده اند. کپلی (Caply) یکی از محصولاتی است که در این دسته قرار می گیرد و قرار است تا تابستان آینده به بازار عرضه شود. کپلی با وجود اندازه کوچک خود می تواند تا 5 ساعت فیلمبرداري کند. این گجت به سامانه فرمان صوتی مجهز است و کاربر با این قابلیت می تواند دستور فیلمبرداري یا عکاسی را به دستگاه بدهد. حافظه 128 گیگابایتی کپلی نیز خیال کاربر را از تمام شدن ظرفیت ذخیره اطلاعات راحت می کند. لنز کپلی محیطی 140 درجه اي را پوشش می دهد. همچنین گیره موجود روي بدنه این دوربین امکان اتصال آن به لباس کیف یا هر چیز دیگر را فراهم می کند. به این ترتیب کاربر بدون نیاز به در دست گرفتن این دوربین از موقعیت موردنظر خود فیلم می گیرد. کپلی 150 دلار قیمت داشته و قرار است تا تابستان سال آینده به بازار عرضه عدد محافظ هوشمند صفحه آیفون تقریبا در همه مدل هاي جدید آیفون شاهد بزرگ تر شدن صفحه نمایش آن هستیم. این بزرگ تر شدن صفحه نمایش دردسرهایی نیز دارد که براي نمونه می توان به لیز خوردن گوشی از دست و افتادن آن هنگام تلاش کاربر براي اسکرول صفحه وب به سمت بالا اشاره کرد. اینتلی پلاس (Intelli+) نخستین محافظ هوشمند آیفون است که می تواند این مشکل را تا حدي برطرف کند. درون لایه این محافظ صفحه تعدادي مدار شفاف قرار دارد که نقش دو کلید جدید را براي گوشی بازي می کنند. با کلید نامري ی اول که در سمت راست دکمه خانه (Home) آیفون قرار می گیرد کاربر می تواند به راحتی و بدون لمس نوار اسکرول به ابتداي صفحه وب یا صفحه اینستاگرام برود. دکمه دوم که براي کاربران اندروید آشناست در سمت چپ دکمه خانه آیفون قرار می گیرد. این دکمه مانند همتاي اندرویدي خود براي رفتن به مرحله قبل استفاده می شود. خداحافظ چین و چروك لباس شرکت ال جی محصولی به نام استایلر (Styler) تولید کرده که می تواند با از بین بردن چین و چروك و بهبود وضعیت ظاهري لباس ها با کاهش نیاز به دادن لباس به خشکشویی یا اتوي لباس به اقتصاد خانواده نیز کمک کند. این دستگاه ظاهري شبیه به یک کمد لباس دارد و کافی است کاربر لباسهاي موردنظرش را داخل آن آویزان کند. استایلر از فناوري ویژهاي استفاده میکند که در آن بخار آب به سمت لباسهاي قرار گرفته درون محفظه دستگاه دمیده میشود. این کار سبب میشود بسیاري از چین و چروكهاي ریز و درشت موجود روي لباسها از بین برود. همچنین براساس اعلام شرکت سازنده این فناوري میتواند انواع میکروب و باکتري موجود روي لباسها را تا 99/9 درصد از بین ببرد. از بین رفتن بوي بد لباس نیز از دیگر کارکردهاي این فناوري است. ما را در فضاى مجازى دنبال نظراتوپیشنهادهاىخودرادربارهمطالبکلیکبهنشانىتهران - بلوارمیرداماد - جنبمسجدالغدیر-روزنامهجامجمیاپستالکترونیکى کنید بفرستیدیابهشماره پیامکبزنید. 8 ماندگاري بیشتر غذاها پسماند غذایی یکی از مشکلاتی است که به دلایل مختلف از نقطه تولید تا مصرف روي می دهد. آمارها نشان می دهد موادغذایی هدررفته در ایالات متحده در هر سال به تنهایی می تواند غذاي دو میلیارد نفر را تامین کند اما چطور می توانیم در خانه مان جلوي فاسد شدن غذاها را بگیریم. فاسد شدن غذا به دلیل حضور هوا و رطوبت روي می دهد. در نتیجه حضور غذا در خلا سبب افزایش ماندگاري آن می شود. گجت جدیدي به نام کیوآ (Quva) بر همین اساس طراحی شده است. کافی است غذاي موردنظر را درون ظرف شیشه اي یا نایلون ویژه همراه این دستگاه قرار دهید و لوله خلا کیوآ را به منفذ آن وصل کنید. پمپ کیوآ هوا و رطوبت درون محفظه را بیرون می کشد و در نتیجه موجب افزایش ماندگاري ماده غذایی می شود. این گجت 379 دلار قیمت داشته و به زودي به بازار عرضه می شود.

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟ فیلمبرداری حرفهای از دستگاههای همراه چطور میتوانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم شما با کمک کامپیوتر خود میتوانید محتوایی که روی صفحهنمایش گوشی اندرویدی نشان داده میشود را ضبط کنید.

توضیحات بیشتر

بهترین ابرهای مجازی

بهترین ابرهای مجازی ی ک ی نور ت ک ال کده وزش آم ایران مدنی جامعه برای http://www.tavaana.org پروژۀ http://www.eciviced.org مجازی ابرهای بهترین E-Collaborative for Civic Education ناشر: توانات ک تدوین: E-Collaborative for

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از کامپیوتر رومیزی لب تاب تب لت و مانند تصویر زیر یندوزی

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

حذف و غیر فعال‌سازی فلش در مرورگرهای وب

حذف و غیر فعال‌سازی فلش در مرورگرهای وب دیر یا زود باید با فلش خداحافظی کنید... حذف و غیر فعالسازی فلش در مرورگرهای وب افزونه فلش شرکت ادوبی مثل سیبل تیراندازی است. اخیرا خبری درز کرده که نشان میدهد یک باگ در فلش وجود دارد که به مهاجمان امکان

توضیحات بیشتر

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را - -1 1 1- ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را تا برنامه نهایی هدایت خواهد کرد. اولین گام تست برنامه

توضیحات بیشتر

چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساد

چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساد چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساده حاوی متن و چند تصویر فراتر برده است. ویدئو و موسیقی

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود بر روی کامپیوتر شما باقی می گذارند از جمله کوکیها تصاویر

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید روشی بسیار ساده که تمام فضای دیسک USB را بهشما برمیگرداند با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید یکی از موضوعاتی که تقریبا همه کاربران با آن برخورد میکنند از دست رفتن مقداری

توضیحات بیشتر

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsoft Outlook 2010 مراحل 1 الی 11 را دنبال کنید. براي تنظیمات

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی

راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی 1 نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه در هنگام تهیه ویدئوهای

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

اسمارت‌فون‌های جدید اچ‌تی‌سی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس

اسمارت‌فون‌های جدید اچ‌تی‌سی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس اچتیسی یو اولترا و اچتیسی یو پلی اسمارتفونهای جدید اچتیسی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس شرکت اچتیسی ساعتی پیش و در جریان کنفرانس اختصاصی خود از دو گوشی هوشمند جدید و بسیار جالب اچتیسی یو اولترا Ultra)

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

مقابله با ویروس باج افزار wanna cry

مقابله با ویروس باج افزار wanna cry روش مقابله با باج افزار wanna cry wanna cry باج افزاری است که با استفاده از حفره امنیتی ویندوزهایی که بروز نشده اند و از طریق یکی از سرویسهای اشتراک فایل وارد سیستم شما می شود و تقریبا تمامی فایلها اعم

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

کنگره جهانی موبایل: ال‌جی جی 6 معرفی شد + عکس

کنگره جهانی موبایل: ال‌جی جی 6 معرفی شد + عکس وضوح تصویر QHD+ دوربین دوگانه و باتری 3300 میلی آمپر ساعتی کنگره جهانی موبایل: الجی جی 6 معرفی شد + عکس شرکت الجی دقایقی پیش و در جریان کنفرانس اختصاصی خود در MWC 2017 از گوشی هوشمند الجی جی 6 (G6 (LG

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب توتال سکیوریتی توتال سکیوریتی را میتوان بر روی ویندوز مک اندروید و ios نصب کرد. با توجه به اینکه این محصول حداقل 5 کاربره است به یاد داشته

راهنمای نصب توتال سکیوریتی توتال سکیوریتی را میتوان بر روی ویندوز مک اندروید و ios نصب کرد. با توجه به اینکه این محصول حداقل 5 کاربره است به یاد داشته راهنمای نصب توتال سکیوریتی توتال سکیوریتی را میتوان بر روی ویندوز مک اندروید و ios نصب کرد. با توجه به اینکه این محصول حداقل 5 کاربره است به یاد داشته باشید که برای فعالسازی آن بر روی اولین دستگاه باید

توضیحات بیشتر

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند در ویندوز مک و دیسکهای قابل بوت چگونه اطلاعات روی هارددیسکها و حافظههای فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند وقتی میخواهید کامپیوترتان را بفروشید یا حافظه فلش USB را به کسی بسپارید بد نیست اگر روی درایوتان

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کار

آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کار آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کاربران رایگان غیر فعال کرده است و برای این که از این

توضیحات بیشتر

Scam چیست Scam به فعالیت های غیرقانونی در سطح اینترنت گفته میشود که به منجر به کالهبرداری از افراد و کاربران میشود. Scamها اشکال مختلفی در دنیای دیجیت

Scam چیست Scam به فعالیت های غیرقانونی در سطح اینترنت گفته میشود که به منجر به کالهبرداری از افراد و کاربران میشود. Scamها اشکال مختلفی در دنیای دیجیت Scam چیست Scam به فعالیت های غیرقانونی در سطح اینترنت گفته میشود که به منجر به کالهبرداری از افراد و کاربران میشود. Scamها اشکال مختلفی در دنیای دیجیتال دارند و اگر کاربران به آنها توجه نکنند میتواند منجر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات همراه بانک پارسیان با نام "پارسیان من" با امکاناتی منطبق بر نیازهای روز مشتریان این بانک طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی -

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - صفحه 1 نصب افزونه به کمک داشبورد وردپرس - صفحه 1 نصب

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید. برای تست کارتابل را باز کرده و متن نامه همراه ارجاع

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

آنالین آموزشی دورههای در حضور بهگام آموزشگام ) وبینار ( آموزشیآنالین دورههای در حضور بهگام آموزشگام آمدید. خوش اقتصاد دنیای روزنامه مجازی دورههای دپار

آنالین آموزشی دورههای در حضور بهگام آموزشگام ) وبینار ( آموزشیآنالین دورههای در حضور بهگام آموزشگام آمدید. خوش اقتصاد دنیای روزنامه مجازی دورههای دپار آنالین آموزشی دورههای در حضور بهگام آموزشگام ) وبینار ( آموزشیآنالین دورههای در حضور بهگام آموزشگام آمدید. خوش اقتصاد دنیای روزنامه مجازی دورههای دپارتمان به گرامی: دانشپذیر فرمایید: اجرا و مطالعه دقت

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آن‌ها اطلاع داشته باشد (بخش اول)

20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آن‌ها اطلاع داشته باشد (بخش اول) بهکارگیری کارآمدتر گوشی اندرویدی 20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آنها اطلاع داشته باشد (بخش اول) در این مقاله تصمیم گرفتیم 10 ترفند و قابلیت پنهان گوشیهای اندرویدی را مورد بررسی قرار دهیم.

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمائید جه

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت   دانلود نمائید جه راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت www.4786.ir دانلود نمائید جهت دانلود نرم افزار مراحل زیر را دنبال نمائید : 1 ابتدا

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده زیپ در محلی آپلود کرده و لینک فایل فشرده رو در سیستم

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم بدون اینکه بدانید اطلاعات مکانی شما ثبت میشود پس جلوی آنها را بگیرید چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم گوشی شما میداند که دیشب کجا بودید. اما آیا دیگران هم باید بدانند شرکتهای فناوری میتوانند

توضیحات بیشتر

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید قابلیتهایی متناسب با نیاز کاربران پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آنها با خبر باشید مطابق با روال سال گذشته تقریبا یک هفته پیش کاربران باید بهروزرسانی جدید ویندوز 10 موسوم به بهروزرسانی

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر

فثسف

فثسف نصب و را ه اندازی فکس سرور پیش نیازها: برای استفاده از سرویس فکس مایکروسافت سرور شما باید حداقل یک دستگاه فکس مودم مختص این کار داشته باشد البته مودم مذکور باید به یک خط تلفن مناسب برای ارسال و دریافت

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

پیش قرارداد

پیش قرارداد بخش اول دریافت ایمیل ابتدا بایستی در بخش تنظیمات.1-1.2-1 تعریف جدید درج مشخصات ایمیل: نکته 1: اگر گزینه ایمیل مشخصات ایمیل یا ایمیل ها رو ثبت کنیم: private برای ایمیل تعریف شده غیر فعال باشد هر کاربری

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

مقایسه HTC One M9 و HTC One M8

مقایسه HTC One M9 و HTC One M8 کدامیک پرچمدار کنونی اچتیسی است مقایسه HTC One M9 و HTC One M8 اگر قبلا از One M8 استفاده کردهاید یا میکنید هیچ نیازی نیست که به One M9 مهاجرت کنید. HTC One M9 نیامده است که دنیای اسمارتفونها را به کلی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده میکنند. طول عمر باتری لپتاپها و دوام آنها جزو مواردی

توضیحات بیشتر

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی نباشید خود خانگی شبکه سیگنال قدرت ضعف نگران دیگران خانگی وای فای شبکه تقویت طلایی ترفند ۱۰ زا و است کامپیوتر از استفاده بخش های مهم ترین و مفیدترین از یکی وای فای همان یا بی سیم شبکه از استفاده سرعت اگر

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و... 8 8 آموزش استفاده از نرم افزار... Khazama AVR Programmer 13 آموزش استفاده از نرم

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Final Edition02

Seasonal Report Final Edition02 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار تابستان ١٣٩٧ فهرست عناوین اینفوگرافیک ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ درصد کاربران فعال نسخههای بازار نسخه API دستگاههای اندرویدی کاربران درصد کاربران هر برند مقایسهی مجموع

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

C312214

C312214 زمان عملي نظري اهداف رفتاری:.2.3 در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که بتواند :. نیازمندیهای سیستم برای نصب نرمافزار SnagIt راتوضیح دهد نرم افزار SnagIt را نصب و اجرا کند نماهای مختلف نرم افزارSnagIt

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

بهترین اسمارت‌فون‌های زیر ۵۰۰ هزار تومان بازار ایران

بهترین اسمارت‌فون‌های زیر ۵۰۰ هزار تومان بازار ایران راهنمای خرید گوشی هوشمند ارزان قیمت (مهر ماه 95) بهترین اسمارتفونهای زیر ۵۰۰ هزار تومان بازار ایران اگر بودجه ناچیزی در اختیار داشته و تمایل به خرید یک گوشی هوشمند مناسب دارید توصیه میکنیم که حتما این

توضیحات بیشتر