O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI Mamaras

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI Mamaras"

رونوشت

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI Mamarasulov Erali Bozorboy o gli «Ustav kapitali auditi» mavzusini mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo llash metodikasi BITIRUV MALAKAVIY ISHI «HIMOYAGA RUXSAT ETILDI» «Kasbiy ta lim» kafedrasi mudiri i.f.d.,prof. A.Omonov 2013 y. Bitiruvchi: Kasb ta lim (Buxgalteriya hisobi va Audit) ta lim yo nalishi 4- kurs talabasi Mamarasulov Erali Bozorboy o gli 2013 y. Ilmiy rahbar: _i.f.n.,dots. X.Iskanov 2013 y. Ilmiy maslahatchi : k. o qt.n.xolyigitova 2013 y. TOShKENT

2 Reja Kirish I BOB. Ustav kapitali auditining ahamiyati va uning nazariy asoslari Ustav kapitali auditining maqsadi, vazifalari Ustav kapitali auditini tashkil qilish va o tkazish tartibining o ziga xos xususiyatlari. II bob. Ustav kapitali auditi mavzusini mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo llash metodikasi 2.1. Mavzuni mustaqil o rganish uchun o ziga xos metodlarni tanlash va uning ahamiyati Ustav kapitali auditi mavzusini mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish. III BOB. Ustav kapitali auditi mavzusini mustaqil o rganish uchun metodlarni takomillashtirish masalalari Mavzuni o qitishda o ziga xos zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish, qo llash va tadbiq etish asoslari Ustav kapitali auditi mavzusini mustaqil o rganishni tashkil etishda metodlarni takomillashtirish yo llari. XULOSA 4

3 КIRISH Mavzuning dolzarbligi. Malakali kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biri - bu ta lim sifati va samaradorligini oshirishdir. Ta lim sifati va samaradorligini oshirishda o qitishning zamonaviy usullari, shakl va vositalari, o yin texnologiyalari, muammoli o qitish, xususan mustaqil ta limning noan anaviy metodlari muhim o rin tutadi. Bu esa kasb-hunar ta limi muassasalarida o quvchi-talabalar mustaqil ta limi mazmunini ishlab chiqish va uni tashkil etish hamda amalga oshirish usullarini takomillashtirish borasida ilmiy pedagogik izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Zero, ma naviy barkamol avlodni shakllantirishda ijodiy ishlar va mustaqil faoliyat yuritish o z-o zidan erkin tafakkurni talab qiladi. Mustaqil tafakkuri, o z nuqtai nazariga ega bo lmagan o quvchi ijodkor bo la olmaydi, mustaqil faoliyat yuritolmaydi. Iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalash jarayonida amalga oshirilayotgan ishlar ijtimoiy hayotimizning deyarli barcha jabhalariga tadbiq etilayotgan bir paytda aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish va yangi iqtisodiy taffakurni shakllantirishga bo lgan ehtiyoj tobora dolzarb muammo bo lib bormoqda. Shu bois, iqtisodiy fanlarni yoshlarga maktabdanok singdirib borish, o quvchilarni boshlang ich sinflardanoq iqtisodiyotning sir-asrorlaridan xabardor etish Xalq tizimi oldiga yangi vazifalarni qo ymoqda. Hukumat qaroriga muvofiq, bu vazifalarni amalga oshirish uchun oliy ta lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini modernizatsiya qilish va mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash bo yicha yillarga mo ljallangan dastur ishlab chiqildi va uni amalga oshirish uchun 277 milliard so mdan ortiq mablag yo naltirish ko zda tutilgan. 1 Yurtimizda ta lim sohasida olib borilayotgan keng ko lamli islohotlar ertamiz egalari bo lgan yosh avlodni har jihatdan barkamol qilib tarbiyalash, ta lim tizimini jahon andazalari darajasiga yetkazishga qaratilgan. 1 O z Res Prezidenti I.Karimovning 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O zbekistonni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantarishning yctuvop yo nalishlariga bag ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma ruzasi. 5

4 Zero, har bir davlat taraqqiyoti yuksak malakali zamonaviy ilm-fandan boxabar zakovatli mutaxassislar darajasi bilan belgilanadi. O zbekistonda har yili ta lim uchun sarflanayotgan harajatlar yalpi ichki maxsulotning foizini tashkil etadi. Holbuki, jahon tajribasida bu ko rsatkich 3-5 foizdan oshmaydi. Shuningdek, O zbekiston katta yoshdagi aholi savodxonligi darajasi bo yicha Italiya, Ispaniya, Janubiy Koreya va Isroil kabi iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarni ortda qoldirmoqda. Hozirgi kunda bir yarim milliondan ortiq o quvchi yangi qurilgan va zamonaviy jihozlangan 1396 ta kasb-xunar kolleji va 141 ta akademik litseylarda ta lim olmoqda. Ushbu ta lim muassasalarida ta lim ishlab chiqarish korxonalari bilan uzviy aloqada amalga oshirilmoqda. Yuksak malakali kadrlar tayyorlashning muhim talabi esa bu - ularda ijodkorkorlikni va mustaqillikni rivojlantirishdir. Bu esa o z navbatida o quvchi-talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish va ularni bajarishning sifatini oshirish bilan bog liq. Bitiruv malakaviy ishining dolzarbligi ham shunda. Tadqiqot ob yekti. Ushbu bitiruv malakaviy ish bakalavr darajasida bo lganligi uchun uzluksiz ta limning o rta maxsus, kasb-hunar ta limidagi kollejlarda o qitiladigan iqtisodiy fanlarning Ustav kapitali auditi mavzusi tadqiqot ob yekti sifatida ajratib olindi, mustaqil ishlarni tashkil etish va ularni tashkil etishda qo llaniladigan metod va vositalar bitiruv malakaviy ishining predmeti hisoblanadi. BMI ning maqsadi - o quvchi-talabalarning iqtisodiy savodxonligini oshirish. Mavzu bo yicha mustaqil ishlarni tashkil etish va ularni sifatini oshirish muammolarini bartaraf etish. Bu maqsadga erishish uchun esa quyidagi vazifalar belgilab olindi: - mustaqil o qish bo yicha adabiyotlarni o rganish va tahlil qilish. tadqiqot metodikasini tanlash va eksperimental modelini yaratish. - o quvchi-talabalarda mustaqil o rganishni shakllanishiga ta sir etuvchi omillarni tadqiq qilish. - mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish. 6

5 - Pedagogik xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish. Mavzuning nazariy - amaliy ahamiyati. BMI ning ahamiyatli tomoni shundaki, mavzuni o rganish orqali o quvchi-talabalarda ijodiy ishlash ko nikmasini hosil qilish va bu orqali ularni mustaqil fikr bildirishga o rgatish. BMI tarkibining qisqacha tavsifi. Bitiruv malakaviy ishi kirish, 3 ta bobda 6 ta savol, xulosa qismi va foydalanilgan adabiyotlar ro yxatidan tashkil topgan. Ishning I bobida ustav kapitali auditining ahamiyati va uning nazariy asoslari keltirilgan. II bobida ustav kapitali auditi mavzusini mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo llash metodikasi yoritilgan. Ishning III bobida ustav kapitali auditi mavzusini mustaqil o rganish uchun metodlarni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Bitiruv malakaviy ishining xulosa qismida mavzuga umumiy xulosa berilib, mavzuni mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqilishi va qo llanishi to g risida ma lumotlar hamda fikr mulohazalar keltirilgan. 7

6 I BOB. Ustav kapitali auditining ahamiyati va uning nazariy asoslari Ustav kapitali auditining maqsadi, vazifalari. Iqtisodiy yo nalishlardagi kasb-hunar kollejlarida zamonaviy o quv jarayonini tashkil etish, ularda ta lim olayotgan o quvchi-talabalarga mukammal iqtisodiy tafakkur g oyalarini singdirish bugungi kundagi eng muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, biz tomonimizdan o rganilayotgan Audit fanining tarkibiy mavzularidan sanalgan Ustav kapitali auditi bo yicha sifatli o quv jarayonini tashkil etishda eng avvalo uning nazariy asoslarini chuqurroq o rganishni taqozo etadi. Chunki, mavzu bo yicha mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo llash uchun eng avvalo mazkur mavzu bo yicha o quv jarayonini tashkil etishda pedagogka nazariy bilim zarur bo ladi. Nazariy bilimni chuqur o rganmasdan turib mustaqil ta limni tashkil etib bo lmaydi. Shuningdek, chuqur o rganilgan nazariy bilim turli metodlarni qo llashda va uni uyg unlashtirish jarayonini olib borishda qo l keladi. Shularni e tiborga olib biz ustav kapitali auditi mavzusining nazariy asoslarini o rganishga alohida e tiborimizni qaratamiz. Korxonaning o z mablag larini shakllantirish asosiy manbai bo lib uning mulkdorlari tomonidan korxonaga qo yilgan mablag lar majmui bo lgan ustav kapitali hisoblanadi. Ustav kapitalini shakllantirish tartibi qonunchilik va ta sis xujjatlari bilan amalga oshiriladi. Chunonchi, davlat korxonalarining ustav fondi korxona foydalanishga topshirilgan vaqtida o z faoliyatini amalga oshirish uchun davlat tomonidan (byudjet hisobidan) ajratilgan mablag lar (qurilish, montaj, sozlash ishlari xarajatlari, asbobuskunalar, aylanma mablag lar va pul mablag lari kiymati) ni aks ettiradi. Nodavlat tijorat strukturalarining ustav kapitali aksiyadorlar (ta sischilar) tomonidan qo yilgan (pul, moddiy va boshqa) mablag lar hisobidan shakllantiriladi, shuning uchun ham bir necha yuridik va jismoniy shaxslar aksiyadorlik jamiyatini, shirkat va boshqa tashkiliy-huquqiy shakldagi jamoat mulkini tashkil etadi. 8

7 Ma suliyati cheklangan jamiyatlarida ham boshqa mulk shaklidagi korxonalar singari buxgalteriya hisobining ob yekti bo lib, moliyaviy xo jalik faoliyatini shakllantiruvchi aktivlar va majburiyatlar hisoblanadi. Lekin shu bilan birgalikda ma suliyati cheklangan jamiyatlarida shu mulk shaklining o ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan va buxgalteriya hisobida inobatga olish shart bo lgan ob yektlar ham mavjud. Buxgalteriya hisobining shunday ob yektlaridan biri korxona va tashkilotlarda mulkni tasarruf etish, boshqarish va unga egalik qilish usuli yordamida liberal iqtisodiy-ijtimoiy faoliyat ko rsatishdir. Buxgalteriya hisobida bu jarayon o ziga xos xususiyatlarga ega. Bularga aksiya chiqarish va uning muomalasi bilan bog liq operatsiyalar, xususiy (ustav) kapital, qimmatli qog ozlar, daromad (foyda), dividend to lovlari, maxsus shakllanadigan fondlar va foydaning taqsimoti kabi jarayonlar kiradi. Ushbu ob yektlarni tadqiq qilishda buxgalteriya hisobining muhim fundamental tamoyillaridan biri bo lgan ikki yoqlama yozuv tamoyiliga asoslaniladi. Buning zamirida quyidagi tenglik yotadi: AKTIV = XUSUSIY KAPITAL + MAJBURIYATLAR Bu tenglikdan ko rinib turibdiki, xususiy kapital har bir xo jalik yurituvchi sub yektlar faoliyatining mulkiy va moliyaviy holatini ifodalaydi. O zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2004-yil 15-yanvaridagi 5-sonli buyrug i bilan tasdiqlangan Moliyaviy hisobot ning 5-shaklida xususiy kapitalning tuzilmasi quyidagilardan iboratdir deb ko rsatilgan: ustav kapitali, qo shilgan kapital, rezerv kapitali, taqsimlanmagan foyda, xususiy kapital bilan qoplanmagan zarar. Xususiy kapital Ustav kapitali Qo shilgan kapital Zaxira kapitali Taqsimlanmagan foyda Maqsadli jamg armalar 9

8 1-rasm. Xususiy kapitalning tashkil topish manbalari. 2 Xususiy kapital deganda, xo jalik yurituvchi sub yektga tegishli bo lgan mulkning qiymati tushuniladi. Bu kapital jami kapital bilan qarzga olingan kapitalning o rtasidagi farq sifatida aniqlanishi mumkin, ya ni: Kx = Kj - Kq Bunda: Kx - xususiy kapital. Kj - jami kapital. Kq-qarzga olingan kapital Xususiy kapitalni buxgalteriya hisobida aks ettirish uchun ularni bir qancha belgilar bo yicha tasniflashni taqozo qiladi. Aksariyat olimlar xususiy kapitalni tasniflash belgilari sifatida ularning turlarini, xizmat muddatlarini, tashkil etish manbalarini olish zarur deb hisoblaydilar. Xususiy kapitalni tasniflashning tarkibiy tizimi quyidagi ketma - ketlikdan tashkil topishi lozim. Moddiyligi bo yicha Xizmat muddati bo yicha Faoliyatda ishtrok etish darajasi bo yicha 2 Tadqiqotchi tomonidan tuzildi. Turgan joyi bo yicha Turi yoki ko rinishi bo yicha Tashkil toppish ma nbasi bo yicha 10

9 2 rasm. Xususiy kapitalni tasniflashning tarkibiy tizimi. 3 Ushbu rasmga ko ra, xususiy kapitalni tasniflashning yuqori bo g inida uning moddiylik belgisi turadi. Ushbu belgisiga ko ra, korxona va tashkilotlarning barcha xususiy kapitalini ikki guruhga, ya ni moddiy xususiy kapital va nomoddiy xususiy kapitalga ajratish mumkin. Moddiy xususiy kapital deganda, korxona va tashkilotlarining moddiy bo lgan barcha aktivlari tushuniladi. Korxonalarning barcha moddiy xususiy kapitali barcha aktivlarning bir qismi sifatida buxgalteriya balansining «AKTIV» qismida joylashadi. Nomoddiy xususiy kapital o z ifodasini nomoddiy aktivlarda topadi. Bu ham buxgalteriya balansining aktiv qismida joylashadi Korxona, tashkilot, turli jamiyatlarning xususiy kapitali, asosan, quyidagi manbalar hisobidan shakllanishini kuzatish mumkin, ya ni: mulk egalarining mablag laridan, ta sischilar ulushidan, faoliyatdan olingan foydadan, qaytarib bermaslik sharti bilan olingan mablag lardan va hokazolardan. Ustav kapitali - huquqlar va imtiyozlar olish uchun korxona muassislari tomonidan ta sis hujjatlariga muvofiq qo shilgan (to langan) hamda korxonaning xo jalik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo lgan moddiy boyliklar, pul mablag lari va xarajatlar majmuidir. Ustav kapitalining xususiyatlariga quyidagilar kiradi: Ustav kapitalining miqdori korxona ustavi va ta sis shartnomasiga muvofiq belgilanadi va nisbatan doimiy harakterga ega bo ladi. Ustav kapitalini haqiqatda shakllantirish vaqt bo yicha chegeralanadi. O zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq korxonalar ustav kapitalini shakllantirishning oxirgi muddati bo lib ta sis etilgan sanadan boshlab bir yil. 3 Tadqiqotchi tomonidan adabiyotlardan foydalanib tayyorlandi. 11

10 Ustav kapitaliga ta sischilarning hissalari uzoq va qisqa muddatli aktivlar bilan, ya ni asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, kapital va moliyaviy investitsiyalar, tovar-moddiy boyliklar va pul mablag lari bilan, kiritilishi mumkin. Хususiy kapitalning shakllanish manbalari Ichki manbalar Korxona ixtiyorida qolgan foyda Asosiy vosita va nomoddiy aktivlarning amortizatsiya ajratmalari Xususiy kapitalni shakllantirishning boshqa ichki manbalari Tashqi manbalar Qo shimcha aksionerlik kapitalini jalb etish Qaytarib bermaslik sharti bilan olinganmoliyaviy yordamlar (grant, subsidiya) Xususiy kapitalni shakllantirishning boshqa tashqi manbalari 3 rasm. Хususiy kapitalning shakllanish manbalari. 4 Ustav kapitali korxonalarning tashkiliy-huquqiy shakllariga va mulk shakllariga bog liqdir. Davlat korxonalarida ustav kapitali unga davlat tomonidan biriktirilgan mulklar majmuasidan tashkil topadi. Xususiy va kollektiv o rtoqchilik mulklari asosida tashkil etilgan korxonalarda ustav kapitali ta sischilarning pay va badallaridan iborat bo ladi. Aksionerlik jamiyatlarida ustav kapitali chiqarilgan oddiy va imtiyozli aksiyalarning nominal qiymatidagi summalarining yig indisidan tashkil topadi. Korxona ustav kapitali uning ustavi va ta sis shartnomasiga muvofiq qoidaga ko ra, ta sischilarning hissalari hisobiga barpo etiladi. U korxonaning xo jalik 4 Tadqiqotchi tomonidan adabiyotlardan foydalanib tayyorlandi. 12

11 faoliyatidan olinadigan foydasi hisobiga, zarur bo lganda ta sischilarning maqsadli badallari hisobiga ham to ldirilishi mumkin. Korxona ustav kapitaliga hissa sifatida binolar, inshootlar, qurilmalar va boshqa moddiy qiymatliklar: yer, suv va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish huquqlari, shuningdek, boshqa mulkiy huquqlar (shu jumladan, kashfiyotlardan foydalanish uchun, «nou xau» va boshqa nomoddiy aktivlar); qo shma korxona ishtirokchi davlatlarining valyutalaridagi erkin ayirboshlanadigan valyutalarda pul mablag lari qo shilishi mumkin. Korxona, tashkilotlar, birlashmalar, aksiyadorlik jamiyatlari va ma suliyati cheklangan jamiyatlar ustav kapitaliga chet el valyutasida qo shiladigan ulushlar «Chet el valyutasida amalga oshiriladigan muomalalarni buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarda aks ettirish tartibi to g risida»gi qonun talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Ustav kapitalini tashkil qilish amaldagi qonunlar va ta sis hujjatlari asosida amalga oshiriladi. Barcha mulk shakllaridagi korxonalarda kapital rezervlar va taqsimlanmagan foyda bo yicha buxgalteriya hisobining vazifalari quyidagilardan iborat: Ustav kapitalini shakllanishi va ulardan foydalanishni nazorat qilish; Korxona muassislari, kapitalining shakllanish bosqichlari va aksiyalar turlari bo yicha axborot to plash; Ustav kapitalininig holati va harakati xususida hisobot tuzish bo yicha ma lumotlar olishni ta minlash; Qo shilgan kapital hamda rezerv kapitalininig shakllanishi bilan bog liq muomalalani o z vaqtida hisobda aks ettirish; Korxona sof foydasining shakllanishi va uning taqsimlanishini o z vaqtida hisobga olish hamda nazorat qilish. Korxonalar xususiy kapitalining muhim turi bo lib ustav kapitali hisoblanadi. Ustav kapitali bo yicha buxgalteriya hisobining asosiy vazifalari bo lib quyidagilar hisoblanadi: 13

12 ü Ustav kapitalini korxonalarning ta sis etilgan kuniga aks ettirish; ü Ta sischilar tomonidan o z ulushlarini belgilangan muddatlarda kiritilishi ustidan nazorat o rnatish; ü Ustav kapitalidagi o zgarishlarni o z vaqtida va to g ri hisobga olish; ü Chet el investorlari tomonidan chet el valyutasida kiritilgan mablag lar bo yicha valyuta kurslari o rtasidagi farqlarni to g ri hisobga olish; ü Ta sischilar bilan olinadigan dividendlar va ularning hissalari bo yicha hisobkitoblarni to g ri olib borish; ü Ustav kapitaliga doir ma lumotlarni moliyaviy hisobotlarda to g ri aks ettirish va boshqalar. 21- son BHMS ga muvofiq ustav kapitalining hisobi quyidagi schyotlarda olib boriladi: ü 8300 «Ustav kapitali» - davlat korxonalarida; ü 8310 «Oddiy aksiyalar», ü 8320 «Imtiyozli aksiyalar» -aksionerlik jamiyatlarida ü 8330 «Pay va badallar» - xususiy va kollektiv o rtoqchilik korxonalarida (xususiy savdo va ishlab chiqarish korxonalarida, ma suliyati cheklangan jamiyatlarda, qo shma korxonalarda, xorijiy korxonalarda, sho ba korxonalarida, qaram xo jalik jamiyatlarida). Ushbu schyotlarning barchasi passiv schyotlar bo lib, ularning kreditida ustav kapitalini vujudga kelishi va ko payishi, debetida esa uning kamayishi aks ettiriladi. Debet4610 «Ta sischilarning ustav kapitaliga hissalari bo yicha qarzi» Kredit 8300 «Ustav kapitali», 8310 «Oddiy aksiyalar», 8320 «Imtiyozli aksiyalar», 8330 «Pay va badallar». Ustav kapitalini auditorlik tekshiruvidan o tkazishdan maqsad, ustav kapitalining holati aks ettiriladigan moliyaviy hisobot ko rsatkichlarining ishonchliligi, hamda uni hisobga olish uslubiyotining me yoriy hujjatlarga muvofiqligi to g risida fikr shakllantirishdan iborat. 14

13 Tekshiruvni korxona yuridik maqomini va ustavida belgilangan faoliyat turlarini, ta sischilar va ular ulushlarining tarkibi hamda summasini, ustav kapitalining moliyaviy-xo jalik faoliyatini amalga oshirish uchun yetarliligini aniqlashdan boshlash maqsadga muvofiq. Ta sis hujjatlari, ustav kapitalini shakllantirishga doir dastlabki hujjatlar, hisob registrlari va hisobot ma lumotlarini tekshirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi: - ta sis hujjatlari (ustav, ta sis shartnomasi) mavjudligi, shakllari va to g ri rasmiylashtirilganligi; - ta sis hujjatlari mazmunining amaldagi qonunchilak va me yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligi; - ta sischilar ulushlarining ustav kapitaliga to liq va o z vaqtida qo shilishi; - ta sischilar mulk shaklida qo shadigan ulushlarining to g ri baholanishini tekshirish; - ustavda ko rsatilgan faoliyat turlarining qonuniyligini tekshirish; - ustav kapitali hajmining ta sis hujjatlari va O zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiqligi; - ustav kapitalining to liq va to g ri shakllantirilganligi; - ta sischilarning ustav kapitaliga o z ulushlarini qo shish bo yicha yakuniy hisob-kitoblar uchun qonunda belgilangan muddatlarga rioya qilinishi; - ustav kapitalini shakllantirishga doir muomalalarning buxgalteriya hisobi schyotlarida to g ri aks ettirilganligini tekshirish; - ustav kapitaliga ulushlarning haqiqatan ham qo shilganligini aniqlash; - ustav kapitali hajmi o zgarishining asosliligi, ustav va ta sis shartnomasining qayta ro yxatdan o tkazilganligini hamda bu haqda tegishli hisob registrlari va hisobotda aks ettirilganligi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun quyidagi ma lumot manbalari tahlil qilinadi: korxonaning huquqiy maqomini, ustav kapitalini shakllantirish va hisobga olish masalalarini tartibga soladigan asosiy qonun hujjatlari va yo riqnomalari; 15

14 ta sis hujjatlari (notarial idora tomonidan tasdiqlangan ustav va ta sis shartnomasi); moliyaviy, statistik va boshqa tegishli hisobotlar; ustav kapitalini shakllantirish bo yicha muomalalar hisobga olingan dastlabki hujjatlar, analitik va sintetik hisob registrlari; Me yoriy hujjatlarga muvofiqlik masalasini tekshirish uchun ustav kapitalini shakllantirish va hisobga olish qoidalarini o zida mujassamlashtirgan me yoriy hujjatlar to plami zarur. Bunday to plam tekshirilayotgan korxonaning o ziga xos jihatlarini hisobga olgan holda shakllantiriladi. Audit moliyaviy hisobotlarning to g ri tuzilganligini tekshirishda: hisobotlarning aniqligini ta kidlash yoki ularning noaniqligi to g risida maslaxat berish; buxgalteriya hisobida qarzlar, daromadlar va korxona moliyaviy natijalarini tekshirilayotgan davrda to liq, aniq va xaqiqiy ko rsatilganligini tekshirish; buxgalteriya hisobini yuritish va hisobotlarni tuzishni tartibga soluvchi qoidalarga, me yoriy xujjatlarga hamda qonunchilikka amal qilinganligini, shuningdek aktivlar, majburiyatlar va o z kapitalini baxolash usullariga rioya etilganligini nazorat kilish; o z asosiy va aylanma mablag larini, moliyaviy zaxiralarini hamda qarz mablag laridan yaxshirok foydalanish buyicha takliflar berishdan iborat. Auditorning vazifalari - balansni, moliyaviy natijalar to g risidagi hisobotning to g ri tuzilganligi hamda tushuntirish xatlarida ma lumotlar aniqligini auditorlik tekshiruvi orqali yoritishdan iboratdir. Bunda quyidagilarga e tibor qaratilishi lozim: hisobotda hamma aktivlar va passivlar ko rsatilganligi; hisobotda barcha xujjatlardan foydalanilganligi; haqiqatdagi mulkni baholash usuli korxona buxgalteriya hisobi siyosatida belgilangan usulidan qanchalik farq qilishi. 16

15 Auditor moliyaviy natijalar to g risidagi hisobotda soliqqa tortilgan foyda to g ri hisoblanganligini tekshiradi. Auditor asosiy maqsadga erishish va xulosa berish uchun quyidagi savollar bo yicha o z fikrni shakllantirish kerak: ü hisobotning umumiy mos kelishi - ya ni hisobot umuman uning oldiga qo yilgan talablarga javob berishi, hamda bir-biriga to g ri kelmaydigan axborotdan xolis bo lishi. (tovar moddiy zaxiralarning summasi mos keladi, hamda korxonaning real talabiga to g ri keladi); ü asoslanganlik - ya ni ko rsatilgan summalarni hisobotga kiritish uchun asos borligi; (hamma tovar moddiy zaxiralar hisobotda ko rsatilgan va ular balans tuzilgan kunda mavjud bo lishi); ü yakunlanganlik - ya ni hisobotga hamma summalar kiritilganligi, shuningdek barcha aktivlar va passivlar korxonaga tegishliligi (barcha mavjud tovar moddiy zaxiralar sanalgan va balansga kiritilgan bo lishi). Bu tovar moddiy zaxiralar korxona mulkidir. ü baxolash - ya ni barcha mablag lar to g ri baxolangan va xatosiz hisoblanganligi (buxgalteriya hisobidagi tovar moddiy zaxiralar soni haqiqatda mavjud soni bilan mos keladi; tovar moddiy zaxiralarning bahosi uchun ishlatilgan narxlar to g ri; ko rsatilgan narxlar ishlatilgan davr hakikatga to g ri kelishi). ü turkumlash - ya ni summani shu hisob varaqda ko rsatish uchun asos borligi (tovar moddiy zaxiralar, materiallar, tugallangan ishlab chikarish va tayyor maxsulotlar sifatida to g ri turkumlanganligi). ü ajratish- ya ni operatsiyalar amalga oshirilgan davrda ko rsatilganligi (sotilgan va sotib olingan tovar moddiy zaxiralar summasi 2 davr orasida ajratilganligi). ü saranjomlik - ya ni analitik hisob-kitoblarida va jurnallarida keltirilgan ma lumotlarning aniqligi, ular to g ri qo shilganligi va bosh kitobdagi 17

16 ma lumotlarga mos kelishi (tovar moddiy zaxiralari umumiy qiymati kitoblarda keltirilgan analitik hisob ma lumotlari). ü ochib berish - ya ni moliyaviy hisobotga hamma kategoriyalar kiritilgan hamda ular hisobotda to g ri ko rsatilganligi (tovar moddiy zaxiralarni asosiy kategoriyalari va ularning bahosi hisobotda to g ri ko rsatilganligi) Ustav kapitali auditini tashkil qilish va o tkazish tartibining o ziga xos xususiyatlari. Mavzu bo yicha mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqishda va samarali o quv jarayonining asosiy shakllaridan hisoblangan ma ruza va amaliy mashg ulotda zamonaviy ta lim jarayonini tashkil etishda faqatgina «Ustav kapitali auditi» ni tashkil qilish va o tkazish tartibining nazariy jihatlari bilan cheklanish fikrimizcha noto g ri hisoblanadi. Chunki, o rganilayotgan mavzuyimiz bevosita audit faniga bog liq bo lib, uning amaliy jihatlarini, hamda o ziga xos xususiyatlarini o rganish zaruriyatini tug diradi. Mavzuimiz bevosita amaliyot bilan bog liq, nazariy ko nikma bilan cheklanish va amaliy xususiyatlarini e tiborga olmaslik biz tomonimizdan o rganilayotgan mavzu bo yicha mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqishni murakkablashtiradi. Ustav kapitali mablag larining boshqa manbalaridan farqli o laroq, nisbatan barqaror miqdor hisoblanadi. Bu esa buxgalteriya hisobida 8300-hisobvarak krediti bo yicha ustav kapitali summasining orttirilishi uchun va ushbu hisobvarak debeti bo yicha uning kamayishi summasiga oid yozuvlar faqat tashkilotning ta sis hujjatlariga tegishli o zgarishlar kiritilib bo lingandan keyingina qayd etilishini bildiradi. Xususan, bunday o zgarishlar tashkilotning yangi a zolari qabul qilinishi, ular tomonidan qo shimcha badallarning kirim qilinishi yoki olingan foydaning bir qismi ustav kapitali hajmini oshirish uchun yo naltirilishi chog ida amal qilish mumkin. Shuning uchun ham tashkilotning ustav kapitaliga va ta sis hujjatlariga kiritilgan o zgarishlarning asosliligi sinchiklab tekshirib ko rish kerak. 18

17 Bunga erishish uchun quyidagi audit manbalari kerak bo ladi: Audit manbalari Buxgalteriya hisobini tashkil etishningme yoriyhujjatlari: - O z Res Fuqorolik kodeksi - O z R Soliq kodeksi - O zr Buxgaleriya hisobi to g risidagi qonuni - O zr konuni Ommaviy Birlashuvlar hakida - Uz r konuni Aktsionerlik jamiyatlari xakida - BXMS 1 Xisob siyosati va moliyaviy xisobot - BXMS 2 Asosiy faoliyatdan olinadigan daromad - BXMS 3 Moliyaviy natijalar xisoboti - BXMS 10 davlat subsidiyalari xisobi va davlat yordamlarini koplash - BXMS 15 Buxgalteriya balansi - BXMS 8moliyaviy xisobotlarni konsolidatsiya kilish va shuba korxonalarini investitsiya xisobi - BXMS 19 tashkilotlar va inventarizatsiya utkazish - BXMS 20 kichik biznes sub ektlari xisobotlari ni tuzish va xisob yuritishning soddalashtirish tartibi xakida - BXMS 21 Schetlar rejasi va kullanilish Yo riqnomasi Moliyaviy xisobot shakllarini tuldirish Tartibi.( g. N 1117 Axborotlar manbalari: Ustav, shartnomalar, huquqiy normalarni o zgarishini ro yxatga olish hujjatlar, davlat va statistika organlarida ro yxatga olinganligi to g risidagi guvohnoma, soliq inspeksiyasi, budjetdan tashqari fondlar, yig ilish protokollari,..xisobotlarini tuzish va hisob yuritishning soddalashtirish tartibi haqida, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, bank xizmatlari shartnomalari, emissiya prospektlari, emissiya prospektlari bajarilish natijalari haqidagi hisobot, alohida turdagi faoliyatga ruxsatnoma va litsenziya, aksionerlar ro yxati, ishonchnomalarni ro yxatga olish va kayta ro yxatga olish, likvidatsiyalash jurnali, aksionerlar reestri, ustav kapitvlining sintetik va analitik hisob registrlari (8300, 8400, 8500), ustav kapitalini shakllantirishdagi birlamchi hujjatlar (bank ko chirmalari, kirim kassa orderlari, to lov topshiriqnomalari mulkni qabul qilish topshirish dalolatnomalari, nakladnoylar va boshqalar.), bosh kitob yoki aylanma -saldo vedomsi, Buxgalteriya balans(f. 1); xususiy kapital haqidagi hisobot(sh. 5) va boshqalar. Auditni tashkil etish me yoriy hujjatlari: -O zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to g risida» qonuni (yangi tahriri ) -Auditorlik tashkilotlari to g risida nizom ( yil PQ-615) -O zbekiston auditorlarning kasbga oid ahloq kodeksi o bama y o ap y. - 3-AFMS «Auditni rejalashtirish» - 5- AFMS «Auditor ishining sifatini nazorat qilish» - 6- AFMS «Auditni hujjatlashtirish» - 9- AFMS «Jiddiylik va auditorlik riski» - 12-AFMS «Auditorlik tekshiruvlari jarayonida buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimini baholash» AFMS «Tahliliy amallar» AFMS «Auditorlik tanlash» AFMS «Moliyaviy hisobotning buzib ko rsatilganligi aniqlanganida auditorlik tashkilotining ish tutishi» AFMS «Xo jalik yurituvchi sub yekt faoliyati (biznesi) bilan tanishish»* «Auditorlik dalillar» AFMS» Auditorlik hisoboti va moliyaviy hisobot haqidagi auditorlik xulosasi» - 80 AFMS -«Maxsus masalani tekshirish natijalari bo yicha auditor hisoboti» Auditorlik tashkilotlarining ichki standartlari (28) 19

18 4-rasm. Ustav kapitali auditini o tkazish manbalari. 5 Tekshirish sifatini oshirish uchun auditor ishtirokida tashkilotning ustav kapitaliga badallar ko rinishida kiritilgan mol-mulklar va boshqa mulkka oid inventarlashning o tkazilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ustav kapitaliga badal sifatida kiritilgan mol-mulkning tarkibida yaroqsiz holga kelgan asosiy vositalar va ishlab chiqarish zaxirilari, yoki bo lmasa boshqa mulkiy huquqlar bilan bir qatorda - foydani qo llash muddati allaqachon o tib ketgan intellektual mulklar ham uchrab turishi ma lum. Muassislar bilan hisob-kitob qilishlar bo yicha va ustav kapitalidagi o zgarishlar bilan bog lik operatsiyalarin o tkazish chog ida yuzaga keluvchi eng harakterli buxgalteriya yozuvlarini ko rib chiqish lozim. Auditor tomonidan ta sis hujjatlarida, shuningdek ustav kapitali hisobida tashkilot faoliyat yuritishining qonuniyligiga shubxa ostiga qo yuvchi yoki davlatga, mulkdorlarga (aksiyadorlarga) va kreditorlarga zarar yetkazishi mumkin bo lgan jiddiy qonun bo zulishlari aniqlangan hollarda yuzaga kelsa, u holda u (xo jalik yurituvchi sub yekt raxbariyatiga aniqlangan qonun bo zilishlarini bartaraf etish uchun vaqt berish kerak). Ustav kapital tekshirilganda auditor ta sis hujjatlar bilan tanishib chikadi. Ustav kapital tashkilot mulkdorlari tomonidan pul mablag lari, mulk, nomoddiy va boshqa aktivlar shaklida tashkil etilishi ta sis hujjatlarida belgilanishi lozim. Ta sischilar ulushi kirim qilinishi dastlabki hujjatlar va 4610-schet ma lumotlari asosida aniqlanadi. Hisob-kitob, valyuta scheti va kassa kirim orderlari asosida ta sischilar tomonidan to liq va o z vaqtida topshirilishi tekshiriladi. Qo shma korxonalarda chet el ta sischilarining ulushi o z vaqtida va to liq topshirilishi nazorat qilinadi. Agar ta sischilar tomonidan ulushlar vaqtida topshirilmasa tegishli idoralar korxonani yopish to g risida qaror qabul qiladi. 5 Audit sxemalarda, o quv uslubiy qo llanma. ТMI-Т.: bet 20

19 Audit o tkazishda amaldagi qonunchilikka muvofik tarzda mazkur iqtisodiy sub yektning yuridik maqomi va faoliyat ko rsatishga bo lgan huquqini tekshirib ko rishlari kerak. Bunda quyidagi hujjatlar: ta sischilar yig ilishi tomonidan tasdiqlangan qonunga muvofiq ro yxatga olingan mijoz ustavi; korxona ta sis shartnomasi. Tekshirishning borishi jarayonida quyidagilar belgilanadi: korxona qachon va qaerda ro yxatdan o tganligi; mazkur korxonaning hisob raqami va boshqa hisob raqami qaysi bankda ochilganligi; muassislari kimlar va ularning ustav kapitalidagi ulushi; har bir muassisning qo yilmalari hajmlari va jami ustav kapitalining hajmi qonun hujjatlari talablariga muvofiqligi. Audit o tkazilish jarayonida quyidagilar mavjudligi: davlat ro yxatidan o tkazilganligi to g risidagi guvohnoma yoki o zgartirishlar mavjud bo lsa, ustav va ta sis hujjatlarining yangi tahririga doir; muassislar yig ilishi bayonnomalari; chet el investitsiyasi ishtirokidagi iqtisodiy sub yektlar uchun, masalan qo shma korxonalar uchun O zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro yxatdan o tkazilganligi to g risidagi guvohnoma (litsenziya rakami); statistika organlari, Davlat soliq inspeksiyasida, byudjetdan tashqari va ekologiya fondlarining tegishli bo linmalarida ro yxatga olinganligi to g risida guvohnoma; davlat tasarrufida bo lgan tashkilotlarning, jamoat tashkilotlari, jamoa xo jaliklari va shu kabilar xususiylashtirilishi va aksiyalashtirilishi bilan bog lik hujjatlar. 21

20 Muassislarning ustav kapitaliga qilgan badallari manbasini, bunday manbalar bo lib faqat o z mablag lari hisoblanishi mumkin ekanligini inobatga olgan holda o rganib chiqilishi lozim bo ladi. Auditor ta sis shartnomasi bilan tanishishda, unda qanday shartlar keltirilganligini aniqlaydi. Jumladan. 6 mulklarni ulush sifatida qo shish (topshirish) faoliyatda ishtirok etish; foyda va zararlarni ta sischilar o rtasida taqsimlash; korxona faoliyatini boshqarish va unda ta sischilarning ishtiroki; ta sischilarning korxonadan chiqishi. Mas uliyati cheklangan jamiyatlar (MCHJ) ta sis shartnomasida yuqorida sanab o tilgan ma lumotlardan tashqari quyidagi shartlar ham bo lishi lozim: ustav kapitalining tarkibi va hajmi to g risida; har bir ta sischi ulushining hajmi va uni o zgartirish tartibi; ta sischilar ulushlarining tarkibi, hajmi va topshirish muddatlari; ulushlarni qo shishga doir majburiyatlarni bo zganlik uchun javobgarlik; ta sischilar tomonidan qo shiladigan ulushlarning jami summasi. Auditor korxona ustavi bilan tanishish chog ida unda quyidagilar ko rsatilganlini aniqlaydi: korxonaning o ziga xos hususiyatlari va tashqiliy-huquqiy shaklini ifodalaydigan nomi; korxonaning davlat ro yxatidan o tkaziladigan, joylashgan o rni; ustav kapitalining ko lami va uning barcha ta sischilar o rtasida ulushlarga taqsimlanishi; korxonaning maqsadi va faoliyat turlari; ijro organlarini saylash yoki tayinlash tartibi; 6 R.D.Do smuratov, SH.N.Fayziev, I.N.Qo ziev, A.Z.Avloqulov, G.V.Po latov Audit. O quv qo llanma II qismlar. - T.: Iqtisod-moliya,

21 korxona boshqaruv organining tarkibi va vakolatlari hamda ular tomonidan qaror qabul qilish tartibi; dividendlar taqsimlash tartibi; amaldagi qonunchilikda ko zda tutilgani hamda ta sischilar bilan kelishilgan, lekin qonunchilikka zid kelmaydigan boshqa zarur masalalar. Shuningdek, ta sis hujjatlarini tekshirishda korxonaning tashkiliy-huquqiy shaklini e tiborga olish zarur. Masalan, aksiyadorlik jamiyatining ta sischilari tomonidan tasdiqlangan ustavida, ustav kapitalining ko lami to g risidagi ma lumotlar bilan birga jamiyat tomonidan chiqariladigan aksiyalarning toifalari, ularning nominal qiymati va miqdori, aksiyadorlarning huquqlari to g risidagi shartlar har xil bo lishi lozim. Ishtirokchilar tarkibini tahlil qilishda, aksiyadorlik jamiyati va mas uliyati cheklangan jamiyat yagona ishtirokchisi sifatida, bitta shaxsdan iborat xo jalik yurituvchi sub yekt bo la olmasligiga e tibor berishi kerak. Aksiyadorlik jamiyatlari va mas uliyati cheklangan jamiyatlarda ham yuridik shaxslar, ham jismoniy shaxslar ta sischi sifatida ishtirok etishlari mumkin. Qo shma korxona ustav kapitaliga O zbekistonlik ishtirokchi tomonidan qo shiladigan hissa xorijiy ishtirokchilar bilan kelishuvga ko ra milliy valyutada qanday baholansa, kelishilgan baholar bo yicha chet el valyutasida ham jahon bozoridagi bahoni hisobga olgan holda shunday baholanadi. Xorijiy ishtirokchining hissasi ham shu tartibda qo shma korxonani tashkil etish haqidagi shartnoma imzolangan kundagi yoki uning ishtirokchilari kelishgan boshqa sanaga amalda bo lgan O zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining rasmiy valyuta kursi bo yicha so mga hisoblab o tkazish yo li bilan baholanadi. Jahon bozori bahosi bo lmaganda qo shilayotgan mulklar qiymati ishtirokchilarning kelishuviga muvofiq aniqlanadi. 23

22 Ta sis hujjatlarini tekshirishda amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq har bir tashkiliy-huquqiy shakldagi xo jalik yurituvchi sub yekt uchun turli mas uliyatlar belgilanishini inobatga olish zarur. 1-jadval. Xo jalik yurituvchi sub ektlar uchun qonunchilikda belgilangan ma suliyatlar. 7 Xo jalik yurituvchi sub yekt tashqiliyhuquqiy shakli Qishloq xo jalik kooperativlari (shirkat xo jaliklari) Fermer xo jaliklari Dehqon xo jaliklari Ma suliyat cheklangan jamiyatlar (MCHJ) Aksiyadorlik jamiyatlari Qonun va unda belgilangan mas uliyatlar O z. R. qonuni «Qishloq xo jaligi kooperativi (shirqat xo jaligi) to g risida» Q/x kooperativi (sh/x) faoliyatining asosiy turi qishloq xo jalik mahsuloti yetishtirishdir. Q/x kooperativi (sh/x) qishloq xo jalik mahsulotlari yetishtirish bilan bir qatorda kooperativning o z hududida ham, shuningdek undan tashqari ham qishloq xo jalik xom ashyosini qayta ishlash, oziq-ovqat mahsulotlari, xalq iste mol mollari, ishlab chiharishtexnika ahamiyatiga ega bo lgan mahsulotlar ishlab chiqarish, savdo-sotiq, ta mirlash va qurilish ishlari, yuridik va jismoniy shaxslarga xizmat ko rsatish, shuningdek qonunlarda ta qiqlanmagan boshqa faoliyat turlari baln shug ullanishga haqli. (32-modda) O z. R. qonuni «Fermer xo jaligi to g risida» Fermer xo jaligining mol-mulkiga egalik qilish undan foydalanish va uni tasarruf etish xo jalik a zolari tomonidan o zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi. (20-modda) O z. R. qonuni «Dehqon xo jaligi to g risida» Dehqon xo jaligining mol-mulkiga egalik qilish undan foydalanish va uni tasarruf etish xo jalik a zolari tomonidan o zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi. (16-modda) O Z. R. qonuni «Xo jalik jamiyatlari va shirqatlar to g risida» MCHJ ta sischilarning majburiyatlari bo yicha javobgar hisoblanadi. Ta sischilar MCHJ ustav kapitalidagi ulushlariga mutanosib majburiyatlari bo yicha javobgardir. (16-modda) O zbekiston Respublikasi Qonuni «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning himoya qilish to g risida» 7 R.D.Do smuratov, SH.N.Fayziev, I.N.Qo ziev, A.Z.Avloqulov, G.V.Po latov Audit. O quv qo llanma II qismlar. - T.: Iqtisod-moliya,

23 Ushbu talablarga rioya qilinishi korxonaning faoliyat ko rsatishi, hamda kreditorlarning manfaatlarini huquqiy va iqtisodiy himoyalash shartlaridan biri hisoblanadi. Korxona sof aktivlari maqdorining uning utav kapitalidan oshib ketishi (yoki teng bo lishi) to g risidagi majburiy talablarga rioya qilinishi shu maqsadlardagina tekshiriladi. Korxonaning xususiy kapitalini tekshirish uchun zarur ma lumotlar moliyaviy hisobotning quyidagi shakllarida aks ettiriladi: Buxgalteriya balansida (OKUD bo yicha 1-shakl): Ta sislarning ustav kapitaliga qo shadigan ulushlari bo yicha qarzlari - aktivdagi II-«Aylanma aktivlar» bo limining «Ta sischilar bilan hisoblashishilar» moddasi (4610-schyot) (280-satr); Passivdagi I»O z mablag lari manbalari» bo limida ustav kapitali (320 satr), qo shilgan kapitali (330 satr), zahira kapitali (340 satr), taqsimlanmagan foyda (350 satr); Xususiy kapital to g risidagi hisobot (5-shakl) da Xususiy kapitalning tarkibi bo yicha : yil boshiga qoldig i (010 satr 3, 4, 5, 6, 7, 8, -ustunlar), yil davomidagi o zgarishi ( satrlar) va yil oxiriga qoldig i (080- satr). Buxgalteriya hisobining jurnal-order shakli qo llaniladigan korxonalarda amaldagi qoidalarga muvofiq schyotlar bo yicha 13- jurnal-order va analitik hisob vedomostlari qo llaniladi. Buxgalteriya hisobi kompyuterlashtirilgan korxonalarda 8300-ustav kapitalini hisobga oladigan schyotlar ( ), 4610-»Ustav kapitaliga ulushlar bo yicha ta sislarning qarzlari» va Chiqib ketayotgan ta sislarning ulushlari bo yicha qarzlar» schyotlari bo yicha sintetik va analitik hisob yuritiladigan kompyuter dasturlari qo llaniladi. Shuningdek, Bosh daftar yoki oborot-saldo vedomostlari ham tekshiriladi. Qoidaga ko ra, ta sischilar tomonidan ustav kapitaliga qo shiladigan hissalar hisobda va balansda ularning haqiqatda kirim qilinish me yoriga qarab aks ettiriladi: 25

24 asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, tovar-moddiy qiymatliklar uchun qabo l qilishtopshirish dalolatnomasining to zilgan sanasi, pul mablag lari uchun mablag larining korxona schyotiga kelib tushgani (bank ko chirmasi va unga ilova qilingan tegishli hujjat). Bunda ushbu hissalarning analitik hisobi har bir ishtirokchi bo yicha yuritiladi. Hissalarning belgilangan miqdori kirim qilinganidan so ng ustav kapitalining tashkil etilishi hisobda aks ettiriladi. Ustav kapitalining miqdori ta sis hujjatlarida belgilanganidan oshib ketmasligini ta kidlab o tish zarur. Korxona ta sischilari ulushlarining yig indisi (ulushlar, aksiyalar, pay badallari) ta sis hujjatlarida qayd qilingan ustav kapitalining miqdori va summalari tegishli dastlabki hujjatlarga (dalolatnomalar, bank ko chirmalari, bank kassasiga naqd pul topshirilganligi to g risida kvitansiya va h. k) asosan schyotlar aloqasi to zilib, dastlabki buxgalteriya balansida aks ettiriladi. Ustav kapitali summasi ta sis hujjatlari, hisob registrlari va hisobotdagi ma lumotlarga teng bo lishi lozim. 21 -BHMS ga muvofiq ustav kapitalini hisobga oladigan schyotlar (8310- «Oddiy aksiyalar», 8320-«Imtiyozli aksiyalar», 8330-«Pay va ulushlar») krediti va «Ustav kapitaliga ulushlar bo yicha ta sischilarning qarzlari» schyotining debeti bo yicha yozuvlar korxona davlat ro yxatidan o tganidan so ng amalga oshiriladi. Ustav kapitali to liq va to g ri shakllanishi 4610-«Ustav kapitaliga ulushlar bo yicha ta sischilarning qarzlari» schyoti ma lumotlari bilan 8310-«Oddiy aksiyalar», 8320-«Imtiyozli aksiyalar» schetlari yoki 8330-«Paylar va ulushlar» schyoti (xo jalik yurituvchi sub yekt tashqiliy-huquqiy shakliga qarab tegishli schyot) ma lumotlarini solishtirish asosida tekshiriladi. 26

25 2-jadval. Xususiy kapitalni tekshirishda xato va huquqbuzarliklarni bo lishi va bularga nisbatan auditorlik harakatlari 8 Ataylab qilingan xatoliklar va ularning belgilari Hisob schyotlarida qo shimcha kapitalni yozuvlarda manipulyatsiya qilish - qo shimcha kapital summalarida kutilmagan va noodatiy kolebaniya qilish. - Yordamchi schyotlarda kutilmagan yoki noodatiy o zgarishlar To lanmagan dividentlar va farqlar - Investorlarning noroziliklari - Noodatiy qabul qilishlar Uni tekshirish yo llari - Buxgalteriya registrlarida yozuvlarni tekshirish. - Analitik hisob va bosh kitobni solishtirib tekshirish. - qo shimcha kapitalni hisoblab chiqish. Divident to g ri tekshirilganligini hisoblash -Uchinchi tomondan to langan divident summalarini hujjatlardagi bilan birxilligiga ishonch hosil qilish Aksiya savdosining teng emasligi - Bir aksiyani nusxalashtirish va soxtalashtirish. - Investorlarning noroziliklari Qarzlarni kapital sifatida ro yxatga olish -Aksiyalar narxini ushlab turishga qiziqishning borligi. -Kompaniya yangi zayomlarni noodatiy shartlarida qabul qilishga bog lik bo lsa yoki qarz to lashda kam imkoniyatga ega bo lishi Divident narxini ataylab tushirish. - Pul mablag larining yo qligi. - Aksiya savdolarini tekshirib to g riligini isbotlash. - Og zaki so rovlar o tkazish - qarz kelishuv shartlarini tahlil qilish va hisob siyosatidagi hisob metodlari bilan solishtirish. - Kerak bo lsa aksionerlardan kelishuv shartlarini tasdiqlatib olish - Aksionerlar reestrlarini jamiyat shartnomalarini, direktorlar kengashi yig ilishi protokollarini va boshqalarni tekshirish va majburiy to lanishi lozim bo lgan divident miqdorini aniqlash. - To langan divident yozuvlarini tekshirish. - Divident hisoblanishini tahlilini o tkazish 8 Audit sxemalarda, o quv uslubiy qo llanma. ТMI-Т.: bet 27

26 Ustav kapitalini auditorlik tekshiruvidan o tkazishning yakunlovchi bosqichida uning eng kam miqdori to g risidagi qonunchilik talablariga rioya qilinishi ham aniqlanadi. Ustav kapitalining sintetik va analitik hisobini yuritishning to g riligi mazkur korxonada qo llanilayotgan hisob shaklining registrlari (memorial-orderlar, daftarlar, jurnal-orderlar, mashinagrammalar va h. k) ma lumotlarini tekshirish bilan aniqlanadi. Ustav kapitalining analitik hisobini tekshirishda nafaqat uning sintetik hisob ma lumotlariga tengligi, balki aksiyalarning turlari, ularning egalari, aksiyalar uchun hisob-kitoblarning ahvoli va boshqalar bo yicha axborot olish imkoniyatlari ham aniqlanadi. Shuningdek, auditor «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyalarning huquqlarini himoya qilish to g risida»gi qonunning moddalariga muvofiq aksiyadorlar reestrini yuritish qoidalariga rioya qilinishini ham tekshiradi. Barcha bajarilgan tekshiruv amallari va aniqlangan nomuvofiqliklar auditorning ishchi hujjatlarida aks ettiriladi. Tekshiruv yakunida auditor ustav kapitalini hisobga olish va hisobotda aks ettirish bo yicha aniqlangan tafovutlarning qanchalik jiddiyligi(qatta-kichikligi)ni me yoriy hujjatlar talablariga nisbatan aniqlaydi. Agar auditor aniqlangan tafovut ustav kapitaliga doir hisobot ko rsatkichlariga unchalik ta sir qilmaydi deb hisoblasa, u ushbu ko rsatkichlarning ishonchliligi to g risida ijobiy auditorlik hulosasi to zishi mumkin. Agar ahvol bunga teskari bo lsa, ya ni aniqlangan tafovutlar ustav kapitaliga doir hisobot ko rsatkichlarini sezilarli darajada bo zib ko rsatilganligi aniqlansa, u holda auditor ushbu kamchiliklarni aks ettirib salbiy auditorlik xulosasi tuzadi. 28

27 II bob. Ustav kapitali auditi mavzusini mustaqil o rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo llash metodikasi 2.1. Mavzuni mustaqil o rganish uchun o ziga xos metodlarni tanlash va uning ahamiyati. Kasb-hunar kollejlarida malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda o qituvchilarniig kasbiy mahorati muhim ahamiyatga ega. O qituvchilarning kasb mahoratini oshirish omillaridai biri dars jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni, ayniksa, o quvchilarniig faolligini oshirishga qaratilgan interfaol usullarni qo llashdir. O qitishning interfaol usullari asosida o quvchilar mustaqil fikrlashga o rgatiladi. Davlatimiz tomonidan O zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 16-oktyabrdagi «O rta maxsus, kasb-hunar ta limining davlat ta lim standartlarini tasdiqlash to g risida»gi 400-sonli qaroriga muvofiq O MKHT markazida 2005 yil 17-avgustdagi 192- sonli buyrug i 6-ilovasida akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o quvchining mustaqil ishini tashkil qilish to g risida muvaffaq nizom qabul qilindi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir katorda tanlangan sohasi bo yicha mustaqil faoliyat ko rsata oladigan, o z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muommali vaziyatlarni to g ri baholab, tahlil qilib, sharoitga tez moslasha oladigan mutaxasislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ta lim tizimida ta lim jarayoni tashkil etish tarixiga nazar tashlasak ta limning rivojlansh tendensiyasini ko rish mumkin: 1. Xotira maktabi (diniy maktablar). 2. Reproduktiv ta lim. 3. Fikrlashga o rgatuvchi muammoli ta lim. 4. Pedagogik texnologiyalar 29

28 Mustaqil o rganish usuli. Ushbu usul ta lim oluvchilarning o quv materialini mustaqil o zlashtirishini, o z - o zini tekshiruv malakalarini, berilgan matnning mazmunini to liq va ongli ravishda bayon eta bilishiga qaratilgan usuldir. Har bir o quvchi alohida yoki umumiy tarzda tashkil qilinadigan topshiriqni bajaradi. O qituvchi o quvchilarning amaliy faoliyatiga aralashmay, tashqaridan teskari aloqa muloqot yordamida yo naltirib boshqaradi va nazorat qiladi. shaxsiy, kasbiy, individual xususiyatlarni namoyon etish ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga asos bo ladi Mustaqil ta lim o quvchitalabalarda umumtexnik, maxsus fanlarga oid bilimlarini rejalashtirish o quv topshiriqlarini tartibga solish va nazorat qilish uchun ongli ravishda foydalana bilish bilim, ko nikma, malakalarni shakllantirish 5-rasm. Mustaqil ta limning samarasi. 9 Mustaqil ish faoliyatida bilimlarni egallash bilan birga, ko nikmalarni shakllantirish ham mustaqil amalga oshiriladi. Borgan sari ortib boradigan mustaqil tayyorlanish vaqtini samarali bo lishini ta minlashda ikki narsaga e tibor qaratish kerak: 10 - mustaqil ish o qishning, aqliy mehnatning alohida turi. - axborotning asosiy qismini talaba mustaqil ravishda oladi. Ayniqsa, internetning kirib kelishi bilan uning doirasi yanada kengaydi. Talaba mustaqil ishlash ko nikmasini egallamasa, zamon talabi darajasidagi mutaxassis bo lib etisha olmaydi, chunki talabaning o qish yillari davomida olgan bilimlarining 9 Tadqiqotchi tomonidan adabiyotlardan foydalanib tayyorlandi. 10 D.Tojiboeva Maxsus fanlarni o qitish metodikasi. O quv qo llanma. - T.: Fan va texnologiya, b. 30

29 ko p qismi u faoliyat boshlagunga qadar eskiradi, ko pgina bilimlar esa unutiladi. Bilimning eskirishi tez, axborot oqimi nihoyatda katta bo lgan hozirgi davrda mustaqil o qishga, o z ustida tinmay ishlash, izlanishga o rganish har bir mutaxassis uchun nihoyatda zarur.ta limning reyting tizimi, ayniqsa, o qish jarayoniga kirib kelayotgan yangiliklar, axborot hajmining kattaligi o quvchi-talabalardan mustaqil ishlash va vaqtdan to g ri foydalanishni, uni tejash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Dars davomida mavzuga tegishli barcha asosiy savollarni muhokama qilib bo lmaydi. Uning iloji yo q, ma ruzada o tilgan, muhokama qilingan masalalarni psihologlarning tadqiqoti natijalariga ko ra, atigi 5 foizi o quvchi-talabalar yodida qolar ekan. O zi o qib o rgangani, o rganganlarini boshqalarga o rgatishi esa bir necha baravar ko p yodida qolar ekan. Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, talabaning o zini mustaqil tayyorlanib o qishi fanni o rganishda, uni asosiy mazmunini tushunish va o zlashtirishida, tahlil qilishi, o z fikrini ifodalashida muhim rol o ynaydi. O quvchi-talabaning mustaqil ishidan maqsad o qituvchining rahbarligi va nazorati asosida muayyan o quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo lgan bilim va ko nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishdir. O quvchi-talabaning mustaqil ishi vazifalari quyidagilardan iborat bo ladi: 11 yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o zlashtirish ko nikmalariga ega bo lish; kerakli ma lumotlarni izlab topish, ularning qulay usullari va vositalarini aniqlash; axborot manbalaridan samarali foydalanish; an anaviy o quv va ilmiy adabiyotlar, me yoriy hujjatlar bilan ishlash; elektron o quv adabiyotlar va ma lumotlar banki bilan ishlash; internet tarmog idan samarali foydalanish; berilgan topshiriqni muntazam va me yorida bajarish; 11 D.Tojiboeva Maxsus fanlarni o qitish metodikasi. O quv qo llanma. - T.: Fan va texnologiya, b. 31

30 ma lumotlar bazasini tahlil etish; topshiriqlarni bajarishga tizimli va ijodiy yondashish; natijalarni muhokamaga tayyorlash va ko rsatilgan kamchiliklarni qayta ishlash. ishlab chiqilgan echim, loyiha yoki g oyani asoslash, mutaxassislar jamoasida himoyaqilish va boshqalar. Mustaqil ishni tashkil etishning muhim xusutsiyati, uni o quvchi-talabaning o zi tashkil qiladi.mustaqil ishni bajarish uchun o quvchi-talaba o zinio zi majbur qilishi kerak. Mustaqil ishlash quyidagi guruhlarga bo linadi: 1. Dars o tilgandan so ng bajariladigan ishlar, uy vazifalarini bajarishda darslik, o quv qo llanmalari bilan ishlash, konspekt tayyorlash. Tipik topshiriqlarni echish. Bunda talaba avvalgi bilimlarini xotirasida qayta tiklaydi va qisman qayta o zgartirib, aniq topshiriqlarda qo llaydi. Masalan: masala, mashq echish; 3. O rganilgan bilimlarni tipik bo lmagan sharoitda qo llash. Talaba o rgangan bilimlaridan yangi sharoitda foydalanadi. Sharoitlarda ma lum umumiylik bo lishi mumkin. 4. Ijodiy faoliyatga asos yaratish. Bunda talaba o rganilayotgan sohaning mohiyatigatushunadi, uning yangi munosabat, bog lanishlarini aniqlaydi, g oyalar va tushunchalarni yangi sharoitga bog laydi. Barcha mustaqil ishlar o quvchi-talabalarda ijodiy ishlash ko nikmasini hosil qilishga qaratilgan.talaba ijodiy ishlashga o rgatilmasa, u ma lum mavzuga oid materiallarni turli manbalardan ko chirib kelish bilan kifoyalanib qolishi hamda o zi mustaqil fikr bildirishga qiynalishi mumkin. 12 O quvchi-talabalar mustaqil ishini shartli ravishda ikkiga ajratish mumkin: 12 Rochinskiy V.M. Azbuka pedagogicheskogo truda M: 1990 str

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil yanvar-dekabr oylarida O zbekiston Respublikasida o

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI Yuridik shaxs maqomiga ega bo lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (dastlabki ma lumot) oylarida O zbekiston Respublikasi bo yicha yuridik shaxs

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA LIM SOHASI. MAKTABGACHA TA`LIM. Ma lumki, uzluksiz ta`limning boshlang'ich qismi hisoblanadigan maktabgacha ta lim bolalarning sog lom o sishi va tizimli o qitishga tayyorlanishida

توضیحات بیشتر

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 1 8 sinfda

توضیحات بیشتر

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 02 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 8 sinfda

توضیحات بیشتر

KIRISH

KIRISH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.7 (338) JURAEV AZIZJON GAFURJON-O G LI INVESTITSIYA FAOLIYATINI

توضیحات بیشتر

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОќ⠀㼄င ᠄尨ДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ РОЛИ

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОќ⠀㼄င ᠄尨ДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ РОЛИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYA-IQTISOD FAKULTETI MOLIYA KAFEDRASI ISMAILOV TIMUR «INVESTITsIYa JARAYoNLARINI MOLIYaLAShTIRIShDA DAVLAT BYuDJETI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR fanidan O quv-uslubiy qo llanma QARSHI - 2016 Tuzuvchilar:

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim sohasi: 200 000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq Ta

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.22 ARIFBAEV BOBUR DILSHODOVICH IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29.08.1997 y. N 464-I I. Umumiy qoidalar (1 8 moddalar) II. Ta lim tizimi va turlari (9 19 moddalar) III. Ta lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy ximoya qilish (20

توضیحات بیشتر

“Бухгалтерия ҳисоби назарияси” фанидан ўқув-услубий мажмуа и

“Бухгалтерия ҳисоби назарияси” фанидан ўқув-услубий мажмуа и O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI ANDIJON QISHLOQ XO JALIK INSTITUTI BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT KAFEDRASI BYUDJET HISOBI FANIDAN MA RUZA MATNI Bilim sohasi: Ta lim sohasi: 200000-Ijtimoiy

توضیحات بیشتر

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar Kimyo fanidan test topshiriqlarini yechish bo`yicha abituriyentlar uchun ayrim tavsiyalar 1-test topshirig i Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan necha marta katta? A)

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion faoliyat kafedrasi Himoyaga ruxsat etiladi Kafedra mudiri

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI BOSHLANG`ICH VA MAKTABGACHA TA'LIM METODIKASI KAFEDRASI «BOSHLANG ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH»

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта VIII. XIZMATLAR 2018 yil yanvar-dekabr oylarida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo yicha hajmi 4403,5 mlrd. so mni tashkil qildi va 2017 yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan

توضیحات بیشتر

Baholash tizimi

Baholash tizimi Oliy ta lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to g risida NIZOM Mazkur Nizom O zbekiston Respublikasining «Ta lim to g risida»gi (O zbekiston Respublikasi

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта O ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI XORAZM VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI XORAZM VILOYATINING STATISTIK AXBOROTNOMASI 2018 YIL YANVAR DEKABR Urganch 2019 SO Z BOSHI Xorazm viloyatining

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI «Tasdiqlayman» Kafedra mudiri: G.Tursunboyeva 2015-y. BITIRUV MALAKAVIY ISHLARNI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida UDK: XO JAYOROVA NAFISA SULTONMURODOVNA 5A110901 -

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI 07.08.2015 y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HISOBGA OLINGAN HOLDA INTERNET TARMOG IDA O ZBEKISTON

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi soni 533,4 ming kishiga ko paydi. Tug ilganlar soni

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TOR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TOR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH KAFEDRASI SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH FANIDAN R E F E R A T MAVZU: JISMONIY SHAXSLARNING

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Та lim sohasi: 230000 - Iqtisod Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONA IQTISODIYOTI VA INNOVASIYALARNI BOSHQARISH FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Toshkent-2018 Korxona iqtisodiyoti

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI Tasdiqlayman Markaz direktori v.b A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 330.341 USMANOV ABBOS ADXAM O G LI TADBIRKORLIKDA INNOVATSION FAOLLIKNI

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I YA R. M. MAXMUDOV, R. X. DUSHANOV PEDAGOGIKA Ma ruzalar kursi TOSHKENT 2014 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Tahririyat-noshirlik hay

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo lyozma huquqida UDK: 336.11 KICHIK BIZNES VA XUSUSIY

توضیحات بیشتر

Reja

Reja 2 3 M U N D A R I J A KIRISH...3 1-BOB. TURIZM SOHASIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.7 1.1. Investitsiyalarni nazariy asoslari, mohiyati va turlari...7 1.2. O zbekiston iktisodiyotida

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohalari: Ta lim sohalari: 100000 Gumanitar soha; 200000

توضیحات بیشتر

Demografik holat

Demografik holat DEMOGRAFIK HOLAT O zbekiston bo yicha asosiy demografik ko rsatkichlar (, ming kishi) 2018 y. 2019 y. Doimiy aholi soni, davr oxiriga 33 085,7 33 724,5 Tug ilganlar 553,4 589,7 Vafot etganlar 112,6 112,2

توضیحات بیشتر

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA SAMARQAND-2019 1 2 O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI

توضیحات بیشتر

Pedagogik texnologiya turlari

Pedagogik texnologiya turlari O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI FARG ONA VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI MASOFADAN O`QITISHNI HUDUDIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZI O`qitishning

توضیحات بیشتر

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti Bank-moliya xizmatlari fakulteti Bank va jamg arma ishi kafedrasi Himoyaga tavsiya etildi kafedra

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI F.M.MATMURODOV, SH.X.AXMADJANOV KO CHMAS MULKKA INVESTITSIYALASH O QUV QO LLANMA Toshkent IQTISOD-MOLIYA 2010 Ko

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.126) Xusnidinova Gulnoza Zoxidjon qizining «Bo lajak

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI FANIDAN O

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Matematikaning Planimetriya bo limini axborot texnologiyalaridan

توضیحات بیشتر

Государственный комитет Республики Узбекистан

Государственный комитет Республики Узбекистан O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi 2018 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi RAQAMLAR: - Sanoat ishlab chiqarish hajmi 151,2 trln.so'mni,

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV-METODIK MAJMUA 2 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI

توضیحات بیشتر

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt 0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi tomonidan darslik sifatida

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKULTETI Bitiruv malakaviy ishi himoyaga tavsiya etildi

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XO JAMURODOV MIR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XO JAMURODOV MIR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XO JAMURODOV MIRONSHOX TO LQIN O G LI TIJORAT BANKLARI FOLIYATINI DAROMATLILIGINI

توضیحات بیشتر

1-илова

1-илова O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI IBROXIMOV LUTFULLA IBROXIM O GLI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GIDROMELIORATSIYA fakulteti PEDAGOGIKA,PSIXOLOGIYA VA

توضیحات بیشتر

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirilishi bilan bir qatorda sanoat sohasida ham

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI P

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI P O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI 29.12.2017 y. N PQ-3454 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 2018 YILGI ASOSIY MAKROIQTISODIY KO RSATKICHLARI PROGNOZI VA DAVLAT BYUDJETI PARAMETRLARI TO G RISIDA

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TABIIY VA ANIQ FANLAR TA LIMI KAFEDRASI Tasdiqlayman O`quv

توضیحات بیشتر

ÌIKRO MAKRO

ÌIKRO MAKRO OLIMJON ABDULLAYEV, JANOBOY ISAQOV, DONIYOR ABDULLAYEV, ODILJON O RINBOYEV MAKRO-MIKRO IQÒISODIYOÒ ASOSLARI O quv qo llanma «CHO LPON» NASHRIYOTI ÒÎSHKENÒ 2004 65.012 M20 Akademik S.S. G ulomov tahriri

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O q

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O q O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O quv qo llanma Namangan-2019 1 Mazkur o quv qo llanma

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Dasturlash asoslari fanidan Реферат Mavzu: Kutubxona

توضیحات بیشتر

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi,

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, 2018 й. 864 бет. 178000 сўм. 2 нусха. 2. Ўзбекистон

توضیحات بیشتر

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI TEXNIKA VA KASBIY TA LIM FAKULTETI Iqtisodiyot ta lim yo nalishi 3-kurs 303-guruh talabasi Ahmedova Mohiraning PEDAGOGIK MAHORAT fanidan tayyorlagan KURS ISHI Mavzu: Pedagogik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM Oliy va o rt

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM Oliy va o rt O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM-343-3400-3.09 Oliy va o rta maxsus «09» 06 2003 y. ta lim vazirligi S.Tulyaiov

توضیحات بیشتر

К И Р И Ш

К И Р И Ш O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIU-IQTISODIYOT FAKULTETI IQTISODIYOT KAFEDRASI BOTIROV O ROL MAMLAKAT PUL-KREDIT SIYOSATI VA UNI YANADA TAKOMILLASTIRISH

توضیحات بیشتر

Bank qonunchiligi

Bank qonunchiligi Опубликовано на Aloqabank.uz (http://aloqabank.uz) O'zbekiston Respublikasining Qonunlari Davlat dasturlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari «Eksport-import operatsiyalari bo'yicha valyuta

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - лотин ЭКФ тайёр.doc

Microsoft Word - лотин ЭКФ   тайёр.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I Y A EKSPERT-KRIMINALISTIK FAOLIYAT MA RUZALAR KURSI TOSHKENT 2017 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Tahririyat-noshirlik hay atida

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY nomidagi SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI TARIX FAKUL TETI O ZBEKISTON TARIXI KAFEDRASI O ZBEKISTON TARIXI FANIDAN Mavzu: Mustaqillik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Ish ko rib

توضیحات بیشتر

Tariflar

Tariflar Опубликовано на Aloqabank.uz (http://aloqabank.uz) I. Mijozlarga joriy operatsiyalar bo yicha ko rsatiladigan xizmatlar undiriladigan tariflar t/r Ko rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari Undiriladigan

توضیحات بیشتر

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI A.V.Vohobov, A.T.Ibrohimov, N.F.Ishonqulov MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta

توضیحات بیشتر

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR VA GEOGRAFIYA FAKULTETI Geografiya yo nalishi 4-bosqich 401-guruh talabasi Narzullaeva Umidaxonning

توضیحات بیشتر

Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va m

Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va m Matematika fanidan 4-sin f uchun kompententsiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va dastur negizida tuzilgan yillik taqvim - mavzuiy re a T/R Bo lim va mavzular Shakllantiriladigan tayanch kompetentsiyalar

توضیحات بیشتر

Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi I. UMUMIY QOIDALAR N I Z O M I 1. Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi (keyingi o r

Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi I. UMUMIY QOIDALAR N I Z O M I 1. Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi (keyingi o r Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi I. UMUMIY QOIDALAR N I Z O M I 1. Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi (keyingi o rinlarda Boshqarma deb yuritiladi») arxiv ishi bo yicha

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI XOLXO JAYEV IFTIXOR BERDIYOROVICH Qo lyozma huquqida UDK: 336.71 TIJORAT BANKLARINING KAPITALLASHUV

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO`MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI UMAROV HASAN ABDULLAYEVICH Qo l yozma

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BYUDJET HISOBI VA DAVLAT JAMG ARMALARI FAKULTETI TASDIQLAYMAN Byudjet hisobi va davlat jamg armalari fakulteti dekani,

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI BAXTIYOROV QULAXMAD DONIYOR O G LI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLlY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O'RTA MAXSUS, KASB-IflJNAR TA'LIMI MARKAZI 0 _ t:::it" U. I. Inoyatov, S. D. Yusupova,

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLlY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O'RTA MAXSUS, KASB-IflJNAR TA'LIMI MARKAZI 0 _ t:::it U. I. Inoyatov, S. D. Yusupova, O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLlY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI O'RTA MAXSUS, KASB-IflJNAR TA'LIMI MARKAZI 0 _ t:::it" U. I. Inoyatov, S. D. Yusupova, F. R. Salimbekova BUXGALTERIYA HISOBI Kasb-hunar kollejlari

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D1C0C4C8CACEC2C020CACECCC8CBC020ECE0E32E20E4E8F1F12E646F63>

<4D F736F F D20D1C0C4C8CACEC2C020CACECCC8CBC020ECE0E32E20E4E8F1F12E646F63> O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURASI Qo lyozma huquqida Udk: SADIKOVA KOMILA SAIDMURATOVNA IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA

توضیحات بیشتر

Пул-кредит-банк

Пул-кредит-банк O ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO JALIGI VAZIRLIGI SAMARQAND QISHLOQ XO JALIK INSTITUTI PUL, KREDIT VA BANKLAR (Uslubiy qo llanma) Samarqand - 2015 Uslubiy qo llanma Buxgalteriya hisobi va audit

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti 5142000 Mehnat ta limi bakalavriat ta lim yo nalishi Meh 401

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSHUNOSLIK FAKULTETI BITIRUV MALAKAVIY ISHI XITOY MOLIYA-KREDIT

توضیحات بیشتر

ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 0

ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 0 ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO MITASI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 02:004 MUXAMMADJONOV SHERZOD MUXAMMADJON O G LI Elektron

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI PEDAGOGIKA FAKULTETI BOSHLANG ICH TA LIM VA SPORT

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI PEDAGOGIKA FAKULTETI BOSHLANG ICH TA LIM VA SPORT O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI PEDAGOGIKA FAKULTETI 5111700-BOSHLANG ICH TA LIM VA SPORT TARBIYAVIY ISH YO NАLISHI 14.416-guruh bitiruvchisi

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYA-IQTISOD FAKULTETI MOLIYA KAFEDRASI XUDAYBERDIYEVA ADOL

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYA-IQTISOD FAKULTETI MOLIYA KAFEDRASI XUDAYBERDIYEVA ADOL O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYA-IQTISOD FAKULTETI MOLIYA KAFEDRASI XUDAYBERDIYEVA ADOLAT SOBIRJON QIZI DAVLATNING BYUDJETDAN TASHQARI MAQSADLI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XOLDOROV SHERZOD

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XOLDOROV SHERZOD O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK ISHI KAFEDRASI XOLDOROV SHERZOD OYBEK OG LI TIJORAT BANKLARIDA QO LLANILADIGAN KREDITLASH

توضیحات بیشتر

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MAKROIQTISODIYOT Guliston-2006 O zbekiston Respublikasi Oliy va O rta Maxsus Ta lim Vazirligi A. A. Abduvohidov, O.R. Rayimberdieva Makroiqtisodiyot

توضیحات بیشتر

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK681.3.06 NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH Dasturlash texnologiyalarini o qitish metodikasi Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

XALQ TA LIMI ISSN O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI Muassis: O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi v

XALQ TA LIMI ISSN O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI Muassis: O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi v XALQ TA LIMI ISSN 2181-7839 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI Muassis: O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vazirligi PUBLIC EDUCATION SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Himoya

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Himoya O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Himoyaga ruhsat ATT kafedra mudiri 2016 yil INTERFAOL USULLARDAN

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: KARIMOV D

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: KARIMOV D O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.22 KARIMOV DILSHOD TURABBOEVICH O ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNI

توضیحات بیشتر

Integral Mikrosxemalar Topologiyalarini Ro‘Yxatdan O‘Tkazish uchun Talabnoma Tuzish va Topshirish Qoidalari va Davlat Ekspertizasini O‘Tkazish Tartibi

Integral Mikrosxemalar Topologiyalarini Ro‘Yxatdan O‘Tkazish uchun Talabnoma Tuzish va Topshirish Qoidalari va Davlat Ekspertizasini O‘Tkazish Tartibi O zbekiston Respublikasi O zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida Davlat patent idorasi direktorining 2002 yil 27 avgustda 2002 yil 19 avgustdagi 1168-son bilan 42-son buyrug i bilan «RO YXATGA OLINGAN»

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termiz 2014 Fanning mazkur ma ruza matni DTS va fanning

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK HISOBI VA AUDIT KAFEDRASI AMANO

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK HISOBI VA AUDIT KAFEDRASI AMANO O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK HISOBI VA AUDIT KAFEDRASI AMANOV AKMAL DILSHOD O G LI O ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARI

توضیحات بیشتر

L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 Kitobx

L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 Kitobx L.N. TEN, R.N. G ANIXO JAYEV, A.A. AKMALOV MATEMATIKA DARSLARI 6-SINF O QITUVCHILAR UCHUN METODIK QO LLANMA «TAFAKKUR» NASHRIYOTI TOSHKENT 2012 UDK: 372.851(072) BBK: 74.262.21 T-85 Metodik qo llanma Respublika

توضیحات بیشتر

Bank tarixi

Bank tarixi Бош саҳифа Bank tarixi 1994 yil O zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 311-sonli qaroriga asosan 8,0 mln. so'm ustav kapitali bilan Respublika ixtisoslashtirilgan aksiyadorlik tijorat G allabank

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqi asosida UDK: XO J

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqi asosida UDK: XO J O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqi asosida UDK: 35.01 XO JAMBERDIYEV BEXZOD SHUXRAT O G LI GLOBALLASHUV SHAROITIDA

توضیحات بیشتر

n222

n222 O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2010 yil 25 iyunda 2117-son bilan ro`yxatga olingan O`zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDAGOGIKA» fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA TOSHKENT-2018

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULT

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULT O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI INFORMATIKA KAFEDRASI MAXSUS FANLARNI O QITISH

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK ESIRGAPOV BUNYOD IBRAGIMOVICH O ZB

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK ESIRGAPOV BUNYOD IBRAGIMOVICH O ZB O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK ESIRGAPOV BUNYOD IBRAGIMOVICH O ZBEKISTON TARIXINI O RGANISHDA ARXIV MANBALARIDAN FOYDALANISH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohasi: 100000 Gumanitar 200000 Ijtimoiy

توضیحات بیشتر

Жуманиязов Зокиржон Рустамбаeвич

Жуманиязов Зокиржон Рустамбаeвич 1 MUNDARIJA: Kirish...3-5 I-bob. Tijorat banklari tizimida ipotekali kreditlash jarayonini samarali tashkil etishning nazariy asoslari 6-34 1.1. Ipotekali kreditlashning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati

توضیحات بیشتر

O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI ОLIY VA O RTA MAХSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISОDIYOT VA SЕRVIS INSTITUTI «Himоyaga tavsiya etildi» «Kasb ta limi» kafе

O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI ОLIY VA O RTA MAХSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISОDIYOT VA SЕRVIS INSTITUTI «Himоyaga tavsiya etildi» «Kasb ta limi» kafе O ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI ОLIY VA O RTA MAХSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISОDIYOT VA SЕRVIS INSTITUTI «Himоyaga tavsiya etildi» «Kasb ta limi» kafеdrasi mudiri, p.f.n. dоts. Suyunоv О.J. «17» may 2017

توضیحات بیشتر

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar

Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalar Blog kiritish ko rsatmasi Avvalambor, blogerlar tanlovida ishtirok etishga ahd qilganingiz uchun tashakkur. Quyida blogni saytga kiritish ko rsatmalari bosqichma-bosqich berilgan. 1. Sahar maktabi vebsaytidan

توضیحات بیشتر