O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA 0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Ro yxatga olindi: HP V 6* O f 201^_y. Olfy v a / r t a maxajns ta lirii v

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA 0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Ro yxatga olindi: HP V 6* O f 201^_y. Olfy v a / r t a maxajns ta lirii v"

رونوشت

1

2 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA 0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Ro yxatga olindi: HP V 6* O f 201^_y. Olfy v a / r t a maxajns ta lirii vazii BIOKIMYO FAN DASTURI liilim sohasi: Ishlab chiqarish- texnik soha X izm atlar soxalari I a lim sohasi: Ishlab chiqarish texnologlyaftl Xizmnt k o 'r g n t t a h n o x i i n I I a lim yo nalishi: lliotcxnolnglytt (o/i«j «, o/uqtt, klniyo vw qlnhloq xo'jttllgl) O ziq-ovqat texnologlynni (y o g -moy m ahiulotlarl) O/.iq-ovqat tcxnologiyasi (don mahsulotlari) Oziq-ovqat texnologiyasi(non, makaron, qandolatchilik m ahsulotlari) Oziq-ovqat texnologiyasi (qand va bijg ish m ahsulotlari) Oziq-ovqat texnologiyasi (go sht-sut va konserva m ahsulotlari) Oziq-ovqat texnologiyasi (oziq-ovqat xavfsizligi) Xizmatlar sohasi (ovqatlanishni tashkil etish va servis) TO SHKENT 201 X

3 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligining yil /ty 06 dagiio/ sonli buyrug ining /O- ilovasi bilan fan dasturi ro yxati tasdiqlangan. Fan dasturi Oliy va o rta maxsus, kasb- hunar ta limi yo'nalishi bo yicha O quv uslubiy birlashmalari faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kcngashning 201 % yil 0*F d a g i^, - sonli bayonnomasi bilan ma qullangan. Fan dasturi Toshkent kimyo - texnologiya institutida ishlab chiqildi Tuzuvchilar: T.O. Qarshiyev - TKT1, "Biotcxnologiya katcdrasi dotscnti, b.f.n. M.S. Toshmuxamedov - TKTI, Biotcxnologiya" kitf'cdntsi professor), k.f.d. Mamatov Sh.M. - TKTI, Biotexnologiya kalcdnisi mudirl, b.f.d., dotsent Suyundikov U. - GDF-export MCHJ texnologi Taqrizchilar: J.E.Safarov - TGTU, Qishloq xo jaligi texnikasi kafedrasi dotsenti, t.f.d Xalilov I.M. - 0 z.rfa Mikrobiologiya instituti, katta ilmiy hodimi, b.f.n., Fan dasturi Toshkent kimyo-texnologiya InMllull kt'iigiinhida ko rib chiqilgan va tavsiya qilingan (201^ yil j06 M QJ dug! 3 - sonli bayonnoma).

4 I. 0 quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta limdagi o rni Ushbu fan dasturida «Biokimyo» fani tirik mavjudotlar asosini tashkil qiluvchi oqsillar, uglevodlar, lipidlar, fermentlar va vitaminlar, nuklein kislotalar, moddalar almashinishini bir biriga bog likligi kabi moddalar hususiyatlari va biologik fimksiyalari xamda tirik mavjudotlar xayot faoliyatini ta minlovchi m odda almashinish jarayonlari va mexanizmlari xaqida bilim berishdir. Mazkur dastur asosida bilim olgan talabalarga, oziq-ovqat sanoatida mutaxassis sifatida biokimyoviy jarayonlam i tushunib, texnologik jarayonlam i boshqarish, uni ilmiy asoslab berish, yuqori sifatli maxsulot ishlab chiqarishni ta minlash va oziq-ovqat xom-ashyosidan maqsadga muvofiq foydalanishni tashkil qilishga yaxshi yo l ochib berishdan iborat. II. 0 quv fanining maqsadi va vazifasi Fanni o qitilishidan maqsad talabalarga barcha biokimyoviy jarayonlar, oqsillar, yog lar, uglevodlar, fermentlar, vitaminlar, nuklein kislotalar, moddalar almashinish jarayonlarini organizmda kechishi, barcha organik moddalami sintez bo lishi jarayonlari, biokimyoviy jarayonlam ing oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati bilan tanishish, ko nikma va m alakani shakllantirishdir. Fanning vazifasi - talabalarda o simlik va xayvon organizmlarining asosiy kimyoviy moddalari ulaming tuzilishi va biologik funksiyalarini, oqsil moddalar, turlari, nuklein kislotalar, ribosomalar, kodon, antikodon, translyasiya va transkripsiya tushunchalari, Genetik kod, uglevodlar, fotosintez, fermentlar, vitaminlar, suvda va yog da eruvchi vitaminlar vazifasi, achish va bijg ish jarayonlari, bir necha asosli karbon kislotalar sikli, moddalar almashinish jarayonlari asosida ishlab chiqarishni tashkil etish malakasini shakllantirishdan iboratdir. Biokim yo fanini o zlashtirish jarayonida bakalavr: - o simlik va xayvon organizmlarining asosiy kimyoviy moddalari ulaming tuzilishi va biologik funksiyalarini bilib oladi; - hayot faoliyatining m olekulyar asoslarini o rganadi; - biokimyoviy jarayonlam ing turli xildagi asosiy mexanizmlari to g risidagi tushinchalarga ega bomadi; - oqsillar, qaytaruvchi qantlar, vitam inlam i ajratib, aniqlab bera oladi; - oqsillar, yog lar, uglevodlar, fermentlar, vitaminlar, nuklein kislotalar, moddalar almashinish jarayonlarini organizmda kechishi, tashkil etishi ko nikmasiga va tassovuriga ega bo ladi; 3

5 - ayrim fermentlami biologik materiallardan ajratib, ulam ing katalitik aktivligini baholay oladi; - biokimyoviy jarayonlam ing oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati bilan tanishadi va ko nikmalarga ega bo ladi. - ozuqa maxsulotlari tarkibidagi turli xildagi yog simor> moddalar, oqsillar uglevodlar, vitaminlar va boshqa turli xildagi moddalami biomateriallardan ajratib olish usu liar ini biladi. Ushbu fanni ixtisoslik fanlar majmuasiga taalluqli bo lib, talabalar uni III semestrda o rganishadi. M azkur dastur asosida olgan bilimlari oziq-ovqat sanoatidagi mutaxassislarga biokimyoviy jarayonlam i tushunib, texnologik jarayonlam i boshqarish, uni ilmiy asoslab, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta minlash va oziq-ovqat homashyosidan maqsadga muvofiq foydalanishni tashkil qilishga yaxshi yo l ochib beradi. «Biokimyo» fanni yaxshi o zlashtirish uchun talaba «Noorganik kimyo», «Organik kimyo» fanlarini o zlashtirgan bo lishi kerak. III. Asosiy nazariy qism (ma ruza mashg ulotlari) 1-Modul. Kirish. Biokimyo fani, tarixi va uning vazifalari. Biokimyo fani tarixi va vazifalari. Hayotda xo jayra tuzilishini tashkil bo(lishini axamiyati. Xayot jarayonida moddalar almashinishining (assimilyasiyalanish va dissemilyasiyalanish) axamiyati. Tanadagi energetik jarayonlar. Hujayra tuzilishi va metabolizm jarayonlari. Xo jayradagi moddalar almashinish jarayonini tartibga solish. Genetik axborot va uning axamiyati. Molekula bosqichidagi biologiya va uning axamiyati. Tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning umumiy ta rifi va axamiyati. Oqsillar, yogmar, uglevodlar, vitaminlar, fermentlar va nuklein kilotalar xamda modda almashinishi va odamlar, xayvonlaming ovqatlanishdagi axamiyati. Oziq-ovqat maxsulotlarining xazm bo lishi va kaloriyasi. 2-Modul. Oqsil moddalar, ularning turlari va sinflanishi Tirik organizmlaming yashash jarayonlarida oqsillarning axamiyati. Oqsillaming ajratish, tozalash va aniqlash asoslari. Oqsillarni tarkibiga kiruvchi aminokislotalar. Oqsillami tashkil qiluvchi aminokulotitlhrning xossalari. 0 mini qoplanmaydigan va* qoplanadigan aminokillotillmr. Polipcptidlar. Oqsillaming birlam chi, ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlnm ohi ln/illnlii. Oqsil molekulasini ichki

6 tuzilishini o rganish asoslari. Oqsil molekulasining birlamchi tuzilishi bilan keyingi tuzilishlari orasidagi aloqalar. Oqsil molekulasi uchlamchi tuzilishining biologik aktivligini namoyon bo lishiga ta siri. Oqsillaming izoelektrik no qtasi. Oqsillaming denaturatsiyasi. Oqsillar denaturatsiyasining oziq-ovqat maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasidagi ahamiyati. Oqsillaming sinflanishi. Albuminlar globulinlar, prolaminlar, glyutaminlar lipoproteidlar, xromoproteidlar, glikoproteidlar, nukleoproteidlar. 3-Modu I. Nuklein kislotalar. Tirik organizmlarda nuklein kislotalaming turlari va axamiyati. Purin va pirimidin asoslari. Nukleozidlar. Nukleotidlar. Adinozin tri-fosfor kislota va uning moddalar almashinuvidagi axamiyati. Polinukleotidlar. Ribonuklein kislotaning tuzilishi va uning xosil bo lishida azotli asoslaming bir-biriga ju ft asoslari. DNKning xujayralarda nasi axborotini saqlashi. 4-Modul. Oqsillam ing biosintezi Oqsillar biosintezida nuklein kislotalaming axamiyati. Informatsion RNK, DNK dan ribosomaga xabar tashuvchi vosita sifatida va uning sintezi. Transkripsiya jarayoni. Transport RNKning oqsil sinteziga tayyorlash jarayoni. Tashuvchi RNK va uning oqsil biosintezdagi roli. 5-Modul. Uglevodlar va ularning fermentlar ta sirida o zgarishi Uglevodlaming sinflanishi va turlari. Tabiatda keng tarqalgan pentoza va geksozalaming xossalari. Monosaxaridlarning bir-biriga aylanishi. Qandlaming fosfor kislota bilan efirlari va fosfor kislotasini organizmda qandlaming bir-biriga o tishdagi axamiyati. Bu jarayonlam ing fermentlari. Uglevodlar va ulaming fermentlar ta sirida o zgarishi. Xossalari va oziq-ovqat sanoatidagi axamiyati. Ikki va uch qandlar. Oligosaxaridlami gidrolizlaydigan fermentlar. Nukleozid ikki fosfat qandlar, bulam ing o simliklarda polisaxaridlaming biosintezidagi axamiyati. Kraxmal va glikogen. Amilazalar. Tabiatda keng tarqalgan amilazalar va ayrimlarining xossalari. Amilazaning oziq-ovqat sanoatidagi roli. 0 simliklarda kraxmal va saxarozaning birbiriga aylanishi. Kraxmalning biosintezi. Polifruktozidlar. Kletchatka va gemitsellyulozalar. Ulam ing xossalari va fermentli gidrolizi. Pektin moddasi. Xossasi. Ferment ta sirida o zgarishi va oziq-ovqat sanoatidagi axamiyati. Glikoziltransferazalar. 5

7 6-ModuI. 0 simliklarda organik moddalarning hosil bo lishi Tabiatda organik moddalami asosiy manbai. Xloroflll. M.S.Svet ishlari va uni xozirgi zamon biokimyosida qo llanishi. Xloroplastlaming tuzilishi va tarkibi. Fotosintezda suvni fotolizi va yorug lik reaksiyalari. Fotosintezning qorong ulik reaksiyalari. 0 simliklarda qorbonat angidrid singishi (assimilyasiya). 7-Modul. Fermentlar K.S.Kirxgof tomonidan fermentlaming ta sir etish kuchini aniqlashining axamiyati. Oqsil molekulasining ferment sifatida bioximik reaksiyalami tezlatishi xaqida tushuncha. Fermentli kataliz nazariyasini asoslari. Ferment substrast oraliq kompleks xosil bomishi. Fermentlami aktiv markazi xaqida tushuncha. Bir va ikki komponentli fermentlar. Kofermentlar. Fermentlaming kimyoviy xossalari. Fermentlaming aktivligiga ta sir qiluvchi. Fizik va kimyoviy omillar. Temperatura va vodorod ionini konsentratsiyasining ta siri. Fermentli jarayonlam i tezlatadigan va sekinlatadigan (to xtatadigan) aloxida omillar. Fermentlami ta sir etish kuchini to xtatish usullari. Fermentlaming turkumlari. Oqsidlanish qaytarilish fermentlari. Tashuvchi fermentlar. Gidrolizlash fermentlari. Bu fermentlaming tabiatda tarqalishi va oziq-ovqat texnologiyasidagi axamiyati. Lipazalar. Pimvatdekarboksilazalar. Izomerazalar va ligazalar. Bu turkum fermentlarining ayrim vakillari. Gem obilizlangan fermentlar. 8-Modul. Vitaminlar 1 Xayvon va odamlaming ovqatlanishidagi vitaminlaming axamiyati. Vitaminlaming N.I. Lunin tomonidan ochilishi. Vitaminlar fermentlaming tarkibiga kiruvchi moddalar. Yog da eriydigan vitaminlar. Vitamin A, E, D. Suvda eriydigan vitaminlar. Vitamin Bi. Katalitik ta siri B2 va PP vitaminlari. Bu vitam inlam ing anaerob koferment sifatida degidrogenaza xosil qilishda ishtiroq etishi. Vitam in B i2. Bu guruxga kiruvchi boshqa vitaminlar. A skorbin kislota. Askorbin kislotaning ferment ta sirida oksidlanishi. Askorbinoksidaza. Hozirda m a lum boshqa vitam inlar. Antivitaminlar. 9-ModuI. Bijg ish, nafas olish va ularning axamiyati Dissimilyasiya jarayoni xaqida m a lumot. Uglevodlaming aerob va anaerob dissim ilyasiyalanishini bir-biri bilan bog liqligi. Spirtli, sut kislotali va eg 6

8 kislotali bijg ish. Bu xaqida L. Paster ishlari. Bijg ish jarayonining asosiy va yonaki maxsulotlari. Provinograd kislotaning oksidlanishi. Ikki va uch karbon kislotali sikl. Oksidlanish yo li bilan fosforlanish va ATF sintezi. Bijg ish va nafas olish jarayonini xo jayradagi o m i. Oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan organik kislotalami ishlab chiqarishda o simlik maxsulotlari va mikrobiologik jarayonlam ing axamiyati. 10-Modul. Lipidlar. Yog larning biosintezi Organizmda o zgarishi. Lipidlaming turlari. Yog lar va ulam ing xossalari. Yog laming fermentli gidrolizi. Lipazalar, tabiatda uchrashi va tavsifi. Lipoksigenaza, uning xossasi, ta sir etish mexanizmi. Yog kislotalarining oksidlanishi. KoA va uning moddalar almashinishidagi roli. Atsetil KoA. Yog kislotalarining biosintezi. U rug lam ing unishi va mevalaming etilishida yog laming o zgarishi. Fosfotidlaming oziq-ovqat sanoatidagi roli. Fosfotid molekulasining polyarligi va ulam ing xo jayra membranasidagi funksiyasi. Mum va steroidlar. Steroidlaming vitamin D ga aylanishi. 11-Modul. 0 simlik organizmida azot almashinishi 0 simliklarda nitratlar tarkibidagi molekulyar azotning assimilyasiyalanishi. 0 simliklarda aminokislotalami birlamchi sintezi. Aminokislotalami ketokislotalardan xosil bo lishi. T o g ridan-to g ri aminlash va aminni bir moddadan boshka moddaga o tkazish jarayoni. Aminotransferazalar. Aminokislotalar xosil bo lishining boshqa usullari. Oqsilni gidrolizlanishidan xosil bo lgan aminokislotalar. Oqsillar parchalaydigan fermentlarpeptidgidrolazalar ayrim vakillari, tabiatda uchrashi xayvon va o simlik proteinazalari. Proteolitlik fermentlardan sanoatda foydalanish usullari. Aminokislotalaming dissimilyasiyalanishi. Aminokislotalaming dezaminlanishi. 0 sim liklarda azotni alm ashinishida asparagin v a glyutam inlam ing axamiyati. 12-Modul. Tirik organizmlarda moddalar almashinishining bir-biriga bog liqligi M oddalar almashinishi birdamligi. Assimilyasiya va dissimilyasiya jarayonlarining bog liqligi. M oddalar almashinishi energetikasi. Oqsillar, uglevodlar va lipidlar almashinishining bir-biriga bog liqligi. 0 simlik va m ikroorganizm lar o sishini rivojlantiruvchi vositalar, biostum liyatorlar, 7

12

12 12 0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA 0 RTA MAXSUS TA LIIV1 VAZIRLIGI IMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI ISHILDI s*ta lim vazirligi 3T D-5321100-3.05 l^yil /A CX GEN VA XUJAYRA MUXANDISLIGI FAN DASTURI Bilim sohasi:

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil yanvar-dekabr oylarida O zbekiston Respublikasida o

توضیحات بیشتر

IX sinflar uchun test savollari

IX sinflar  uchun  test  savollari IX sinflar uchun biologiyadan test savollari 1. Hujayra tarkibida moddalar 2 xil bo ladi: A. Biogen elementlar B. Makroelementlar C.Mikroelementlar D. B va C 2. Ko p hujayrali organizmda suvning o rtacha

توضیحات بیشتر

biolog 10-2.indd

biolog 10-2.indd BIOLOGIYA О rta ta lim muassasalarining 10-sinfi va o rta maxsus, kasb-hunar ta limi muassasalarining o quvchilari uchun darslik 1-nashr O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vazirligi tasdiqlagan «SHARQ»

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI Yuridik shaxs maqomiga ega bo lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (dastlabki ma lumot) oylarida O zbekiston Respublikasi bo yicha yuridik shaxs

توضیحات بیشتر

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar Kimyo fanidan test topshiriqlarini yechish bo`yicha abituriyentlar uchun ayrim tavsiyalar 1-test topshirig i Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan necha marta katta? A)

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA LIM SOHASI. MAKTABGACHA TA`LIM. Ma lumki, uzluksiz ta`limning boshlang'ich qismi hisoblanadigan maktabgacha ta lim bolalarning sog lom o sishi va tizimli o qitishga tayyorlanishida

توضیحات بیشتر

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 1 8 sinfda

توضیحات بیشتر

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 02 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 8 sinfda

توضیحات بیشتر

12

12 12 offj 0 Z B E K IS T 0N RESPIJBLIKASI OLIY VA ( ) RTA M AXSUS T A LIM VA/IKIK.I K o'yxatga olindi: HI) -5320500-3.04 2 0 1 ^ yil 'b * 6 " BIO TK XNOLO G IYA A SO SLARI FAN DASTURI Bilim sohasi: 300 0

توضیحات بیشتر

o'quv yili uchun o'tkazilgan qabul test sinovlarida kimyo fanidan qo'llanilgan test topshiriqlari (bitta variant misolida) Test topshirig'i

o'quv yili uchun o'tkazilgan qabul test sinovlarida kimyo fanidan qo'llanilgan test topshiriqlari (bitta variant misolida) Test topshirig'i Test topshirig'i raqami Test sinovlarida tekshiriladigan fan mazmunining tarkibi 61 Umumiy kimyo. Kimyoviy reaksiya tezligi va unga ta sir etuvchi omillar. 62 Anorganik kimyo. Metallmaslar. IV-A guruh

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI EKOLOGIYA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI EKOLOGIYA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI EKOLOGIYA YO NALISHI FIZIOLOGIYA, GENETIKA VA BIOKIMYO KAFEDRASI

توضیحات بیشتر

V – BOB

V – BOB O ZBEKISTОN RESPUBLIKASI ОLIY VA O RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI JISMONIY MADANIYAT FAKULTETI HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI KAFEDRASI I. T. QODIROVNING TO G RI OVQATLANISH INSON

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TABIIY VA ANIQ FANLAR TA LIMI KAFEDRASI Tasdiqlayman O`quv

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV-METODIK MAJMUA 2 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TIBBIY TA LIMNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI Jurayeva A., Karimov A. BIOLOGIK KIMYO fanidan amaliy mashg`ulot darslarida pedagogik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR fanidan O quv-uslubiy qo llanma QARSHI - 2016 Tuzuvchilar:

توضیحات بیشتر

Baholash tizimi

Baholash tizimi Oliy ta lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to g risida NIZOM Mazkur Nizom O zbekiston Respublikasining «Ta lim to g risida»gi (O zbekiston Respublikasi

توضیحات بیشتر

Tosh ken t Ped&gogika kolleji

Tosh ken t Ped&gogika kolleji Toshkent to qimachilik va yengil sanoat instituti Kimyo kafedrasi Organik kimyo fanidan Uglevodlar mavzusida R E F E R A T Bajardi: S.X.Karimov Toshkent-2016 Mavzu: Uglevodlar Reja: 1.Monosaxaridlar.Tabiatda

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI BOSHLANG`ICH VA MAKTABGACHA TA'LIM METODIKASI KAFEDRASI «BOSHLANG ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH»

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI "Suzish va uni o qitish metodikasi" fanidan o quv-uslubiy majmua Guliston-2014 Sariboev Sh.T. «Suzish va uni

توضیحات بیشتر

O‘ZBeKISTON ReSPUBLIKASI

O‘ZBeKISTON ReSPUBLIKASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK 574/577+572.79+613.2 HAZRATOVA HULKAR NORMURODOVNA QISHLOQ VA SHAHAR AHOLISINING MIKRONUTRIENTLARGA

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DASTURIDA TURLI XIL PRINZENTATSIYALAR TAYYORLASH Bajardi:Jumayev

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT VILOYATI DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI BIOLOGIYA KAFEDRASI U M U M I Y M I K R O B I O L O G I

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT VILOYATI DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI BIOLOGIYA KAFEDRASI U M U M I Y M I K R O B I O L O G I O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT VILOYATI DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI BIOLOGIYA KAFEDRASI U M U M I Y M I K R O B I O L O G I YA fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI «Tasdiqlayman» Kafedra mudiri: G.Tursunboyeva 2015-y. BITIRUV MALAKAVIY ISHLARNI

توضیحات بیشتر

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirilishi bilan bir qatorda sanoat sohasida ham

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29.08.1997 y. N 464-I I. Umumiy qoidalar (1 8 moddalar) II. Ta lim tizimi va turlari (9 19 moddalar) III. Ta lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy ximoya qilish (20

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG BEK NOMIDAGI O ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI MAXKAMOV SARDOR ANVARJONOVICH Qo`lyozma huquqida UDK: 579/578:582.657.24 Otquloq

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI «TASDIQLAYMAN» Markaz direktori v.b A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Adilbekov Amir

Microsoft Word - Adilbekov Amir O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO`JALIGI VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT AGRAR UNIVERSITETI NUKUS FILIALI AGROINJENERIYA FAKUL`TETI Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi soni 533,4 ming kishiga ko paydi. Tug ilganlar soni

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI «TASDIQLAYMAN» Markaz direktor v.b. A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA SAMARQAND-2019 1 2 O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI

توضیحات بیشتر

О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI Ekologiya va atrof muhofazasi yо nalishi II-kurs 21-guruh ta

О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI Ekologiya va atrof muhofazasi yо nalishi II-kurs 21-guruh ta О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI Ekologiya va atrof muhofazasi yо nalishi II-kurs 21-guruh talabasi Amirqulova Zarifaning «Ekologik konsepsiyasi

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Matematikaning Planimetriya bo limini axborot texnologiyalaridan

توضیحات بیشتر

P.Uzoqov., Sh. Holiqulov., I. Boboxo jayev TUPROQSHUNOSLIK 1

P.Uzoqov., Sh. Holiqulov., I. Boboxo jayev TUPROQSHUNOSLIK 1 P.Uzoqov., Sh. Holiqulov., I. Boboxo jayev TUPROQSHUNOSLIK 1 O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi P. Uzoqov., Sh. Holiqulov., I. Boboxo jayev TUPROQSHUNOSLIK Qishloq xo jaligi

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI Tasdiqlayman Markaz direktori v.b A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONA IQTISODIYOTI VA INNOVASIYALARNI BOSHQARISH FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Toshkent-2018 Korxona iqtisodiyoti

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bmi tayyor.doc

Microsoft Word - bmi tayyor.doc O ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI URGANCH DAVLAT UNIVЕRSITЕTI TABIATSHUNOSLIK VA GEOGFARIYA FAKULTЕTI UMUMIY BIOLOGIYA kafedrasi 403-guruh talabasi Olloyorov Jo shqinning 5140100

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I YA R. M. MAXMUDOV, R. X. DUSHANOV PEDAGOGIKA Ma ruzalar kursi TOSHKENT 2014 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Tahririyat-noshirlik hay

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohasi: 100000 Gumanitar 200000 Ijtimoiy

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim sohasi: 200 000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq Ta

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 330.341 USMANOV ABBOS ADXAM O G LI TADBIRKORLIKDA INNOVATSION FAOLLIKNI

توضیحات بیشتر

Nbbbbktrfk,rtttttToshkent Sog`Liqni Saqlash Vazirligi Toshkent Farmatsevtika instituti Tayyor dori turlari texnologiyasi kafedrasi Mavzu: Hab dorilar

Nbbbbktrfk,rtttttToshkent Sog`Liqni Saqlash Vazirligi Toshkent Farmatsevtika instituti Tayyor dori turlari texnologiyasi kafedrasi Mavzu: Hab dorilar Nbbbbktrfk,rtttttToshkent Sog`Liqni Saqlash Vazirligi Toshkent Farmatsevtika instituti Tayyor dori turlari texnologiyasi kafedrasi Mavzu: Hab dorilar (Pilyulyalar). Pilyulyalar dori turiga ta'rif. Hab

توضیحات بیشتر

Pedagogik texnologiya turlari

Pedagogik texnologiya turlari O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI FARG ONA VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI MASOFADAN O`QITISHNI HUDUDIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZI O`qitishning

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Ish ko rib

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.126) Xusnidinova Gulnoza Zoxidjon qizining «Bo lajak

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. XODJITDINOVA, A. RIZAYEV SUV KIMYOSI VA MIKROBIOLOGIYA O zbekiston Respublikasi Oliy

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. XODJITDINOVA, A. RIZAYEV SUV KIMYOSI VA MIKROBIOLOGIYA O zbekiston Respublikasi Oliy O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. XODJITDINOVA, A. RIZAYEV SUV KIMYOSI VA MIKROBIOLOGIYA O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi Oliy o quv yurtlari

توضیحات بیشتر

Касб касалликлари

Касб касалликлари O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Sh. K. MAHMUDOVA KASB KASALLIKLARI O zbekiston Respublikasi oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi tomonidan tibbiyot oliy o quv yurtlari uchun

توضیحات بیشتر

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt 0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi tomonidan darslik sifatida

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

توضیحات بیشتر

Demografik holat

Demografik holat DEMOGRAFIK HOLAT O zbekiston bo yicha asosiy demografik ko rsatkichlar (, ming kishi) 2018 y. 2019 y. Doimiy aholi soni, davr oxiriga 33 085,7 33 724,5 Tug ilganlar 553,4 589,7 Vafot etganlar 112,6 112,2

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI Qo`lyozma huquqida UDK Sharipov Mi

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI Qo`lyozma huquqida UDK Sharipov Mi O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI Qo`lyozma huquqida UDK 685.655.043 Sharipov Mirali Hasan o`g li CO 2 gazi bilan ekstraktsiyalash

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termiz 2014 Fanning mazkur ma ruza matni DTS va fanning

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI FANIDAN O

توضیحات بیشتر

Mavzu: Umumtalim maktablarida

Mavzu: Umumtalim maktablarida O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huquqida UDK RAXMONOVA NIGORA EKOLOGIK DEGRADATSIYANI KELTIRIB CHIQARUVCHI KIMYOVIY OMILLAR VA UNI BARTARAF

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR FAKULTETI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR k

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR FAKULTETI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR k O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR FAKULTETI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR kafedrasi 113 BT guruhi talabasi Xaytbayev Tohir Shuxrat

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY M O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYATI XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI «TASDIQLAYMAN» Markaz direktori v.b. A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта VIII. XIZMATLAR 2018 yil yanvar-dekabr oylarida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo yicha hajmi 4403,5 mlrd. so mni tashkil qildi va 2017 yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GIDROMELIORATSIYA fakulteti PEDAGOGIKA,PSIXOLOGIYA VA

توضیحات بیشتر

54599 biologiya

54599 biologiya O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O RTA MAXSUS, KASB - HUNAR TA LIMI MARKAZI B I O L O G I Ya (80 soat) fanidan akademik litsey va kasb- hunar kollejlari uchun o quv dasturi

توضیحات بیشتر

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR VA GEOGRAFIYA FAKULTETI Geografiya yo nalishi 4-bosqich 401-guruh talabasi Narzullaeva Umidaxonning

توضیحات بیشتر

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK681.3.06 NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH Dasturlash texnologiyalarini o qitish metodikasi Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта O ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI XORAZM VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI XORAZM VILOYATINING STATISTIK AXBOROTNOMASI 2018 YIL YANVAR DEKABR Urganch 2019 SO Z BOSHI Xorazm viloyatining

توضیحات بیشتر

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ 2 SO ZBOSHI Mamlakatimiz xalq xo jaligini mineral xomashyoga bo lgan talabini amalda to la ta minlashga imkoniyati bo lgan qudratli xomashyo bazasiga ega. O zbekiston hududida tabiiy gaz, neft, ko mir,

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO YO NALISHI 2-BOSQICH 201-GUR

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO YO NALISHI 2-BOSQICH 201-GUR O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR FAKULTETI KIMYO YO NALISHI 2-BOSQICH 201-GURUH TALABASI ABDUBANNOYEVA HURRIYATNING ANALITIK KIMYO

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti 5142000 Mehnat ta limi bakalavriat ta lim yo nalishi Meh 401

توضیحات بیشتر

Государственный комитет Республики Узбекистан

Государственный комитет Республики Узбекистан O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi 2018 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi RAQAMLAR: - Sanoat ishlab chiqarish hajmi 151,2 trln.so'mni,

توضیحات بیشتر

F841 Farsi IranArze

F841 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت :! "#$ % & '( ) * +&!,. +3! +# 45 +.)& + )781 &! ) $ / 01 2 $ )9 :3, ; & & + (?.& ; @ (# 9 )! + /# A 4 #8.B 01,CD? E# B@F! G + +;

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI Qo lyozma xuquqida UDK / Abdulaxadova Gulnora S

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI Qo lyozma xuquqida UDK / Abdulaxadova Gulnora S O ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI Qo lyozma xuquqida UDK.547.944/945+972+664 Abdulaxadova Gulnora Sherali qizi Delphinium semibarbatum (sariq gulli isfarak)dan

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKULTETI Bitiruv malakaviy ishi himoyaga tavsiya etildi

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da

O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Da O zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti C++ Dasturlash asoslari fanidan Реферат Mavzu: Kutubxona

توضیحات بیشتر

54596 biologiya_

54596 biologiya_ OLIY VA O`RTA MAXSUS KASB- HUNAR TA LIMI VAZIRLIGI SIRDARYO VILOYATI O`RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA LIMI BOSHQARMASI GULISTON MAKTABGACHA TA'LIM VA XIZMAT KO'RSATISH KASB- HUNAR KOLLEJI BIOLOGIYA FANIDAN

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULT

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULT O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI INFORMATIKA KAFEDRASI MAXSUS FANLARNI O QITISH

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - лотин ЭКФ тайёр.doc

Microsoft Word - лотин ЭКФ   тайёр.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I Y A EKSPERT-KRIMINALISTIK FAOLIYAT MA RUZALAR KURSI TOSHKENT 2017 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Tahririyat-noshirlik hay atida

توضیحات بیشتر

2013 yil-uzbek_2013 yil.qxd

2013 yil-uzbek_2013 yil.qxd I. R. ASQAROV, N. X. TO XTABOYEV, K. G. G OPIROV Umumiy o rta ta lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik O zbekiston Respublikasi Xalq ta limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan Qayta ishlangan to rtinchi

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AKT soh

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AKT soh O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti Menejment

توضیحات بیشتر

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA LIMI MARKAZI ISKANDAR TUXLIYEV BAHODIRXON SAFAROV TURIZM ASOSLARI Kasb-hunar kollejlarining turizm tayyorlov yo

توضیحات بیشتر

KIRISH

KIRISH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.7 (338) JURAEV AZIZJON GAFURJON-O G LI INVESTITSIYA FAOLIYATINI

توضیحات بیشتر

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI A.V.Vohobov, A.T.Ibrohimov, N.F.Ishonqulov MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI ORGANIK VA NOORGANIK KIMYO KAFEDRASI HAYITOVA MADINA TABI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI ORGANIK VA NOORGANIK KIMYO KAFEDRASI HAYITOVA MADINA TABI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI ORGANIK VA NOORGANIK KIMYO KAFEDRASI HAYITOVA MADINA TABIIY MANBALAR HAMDA DORIVOR PREPARATLAR TARKIBIDAN VITAMIN

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI F.M.MATMURODOV, SH.X.AXMADJANOV KO CHMAS MULKKA INVESTITSIYALASH O QUV QO LLANMA Toshkent IQTISOD-MOLIYA 2010 Ko

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida UDK: XO JAYOROVA NAFISA SULTONMURODOVNA 5A110901 -

توضیحات بیشتر

О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI TABIATSHUNOSLIK VA GEOGRAFIYA FAKULTETI Himoyaga tavsiya eti

О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI TABIATSHUNOSLIK VA GEOGRAFIYA FAKULTETI Himoyaga tavsiya eti О ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA О RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI TABIATSHUNOSLIK VA GEOGRAFIYA FAKULTETI Himoyaga tavsiya etilsin Tabiatshunoslik va geografiya fakulteti dekani

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta`limda multimedia texnologiyalari fanidan KURS ISHI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.22 ARIFBAEV BOBUR DILSHODOVICH IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI BAXTIYOROV QULAXMAD DONIYOR O G LI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI 07.08.2015 y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HISOBGA OLINGAN HOLDA INTERNET TARMOG IDA O ZBEKISTON

توضیحات بیشتر

G3

G3 O ZBEKISTОN RESPUBLIKАSI ОLIY VА O RTА MАХSUS TА LIM VАZIRLIGI GULISTОN DАVLАT UNIVERSITETI G. MIRSHARIPOVA «DEHQONCHILIK ILMIY IZLANISH ASOSLARI BILAN» FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Gulistоn 2013 Mirsharipova

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI Qo`lyozma huquqida UDK Sharipova Nazira

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI Qo`lyozma huquqida UDK Sharipova Nazira O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI Qo`lyozma huquqida UDK 664.8 Sharipova Nazira Raxmatilloyevna Meva-sabzavotlarni saqlashni axborot-kommunikatsiya

توضیحات بیشتر

ELEKTR ENERGIYASINI OLISHNING AN’ANAVIY VA NOANA’NAVIY USULLARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR

ELEKTR ENERGIYASINI OLISHNING AN’ANAVIY VA NOANA’NAVIY USULLARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI UMUMIY FIZIKA kafedrasi EKOLOGIK TOZA ENERGIYA TURLARI VA NANOTEXNOLOGIYA fanidan MA RUZALAR MATNI Tuzuvchi: dots. I.R.Kamolov

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDAGOGIKA» fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA TOSHKENT-2018

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Та lim sohasi: 230000 - Iqtisod Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر