Microsoft Word - 8- Golestani final.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - 8- Golestani final.doc"

رونوشت

1 Journal of Plant Protection Vol. 25, No., Fall 211, P نشريهحفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 25 شماره پاييز 19 ص سميت تنفسي اسانس اسطوخودوس Mill) (Lavandula angustifolia و آويشنشيرازي Boiss) (Zataria multiflora بر حشرات كامل سوسك چهار نقطهاي حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) چكيده زهرا گلستاني 4 *2 1 كلات - غلامحسين مروج - مجيد عزيزي اراني - سعيد هاتفي تاريخ دريافت: 189/9/16 تاريخ پذيرش: 19/7/25 سوسك چهار نقطهاي حبوبات Callosobruchus maculatus يكي از آفات كليدي حبوبات در انبار است كه به حبوبات مختلف مانند لوبيا چشم بلبلي نخود عدس ماش و باقلا خسارت وارد ميكند. جهت كنترل جمعيت اين آفت در چند دهه اخير حشرهكشهاي سازگار با محيط زيست بويژه تركيبات با منشا گياهي بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان سميت تنفسي اسانس گياهان آويشن- شيرازي multiflora) (Zataria و اسطوخودوس angustifolia) (Lavandula بر سوسك چهار نقطهاي حبوبات است. اسانس آويشن شيرازي و اسطوخودوس توسط دستگاه كلونجر استخراج شد. آزمايشات زيستسنجي اسانسها بر حشرات كامل 1 تا 2 روزه نر و ماده سوسك چهار نقطهاي 29±1 رطوبت نسبي %6±5 و تاريكي در ظروف شيشهاي درپوشدار به حجم 27 ميليليتر انجام شد. با تعيين حبوبات در شرايط دمايي C شاخصهاي LC 9 LC 5 و معادلات پروبيت مرگ و مير-غلظت توسط نرمافزار POLO - PC سميت تنفسي اسانسها مقايسه و ارزيابي شد. سميت تنفسي اسانسها با غلظت اسانس و مدت زمان اسانسدهي همبستگي مثبت و معنيدار داشت (.5 < value P). حشرات نر در مقايسه با افراد ماده نسبت به اسانسها حساسيت بيشتري داشتند. حشرات نر و ماده به اسانس آويشنشيرازي در مقايسه با اسانس اسطوخودوس حدود 9-1 برابر مقاومتر بودند. مقادير LC 5 براي اسانس آويشنشيرازي معادل 29 و 1- µl.l 562 و براي اسانس اسطوخودوس معادل 4 و 1- µl.l 54 به ترتيب عليه افراد نر و ماده محاسبه گرديد. نتايج اين بررسي نشان داد كه اسانس دو گياه مورد بررسي اثرات حشرهكشي مناسبي بر سوسك چهار نقطهاي حبوبات داشتند لذا تحقيقات بيشتر به منظور كاربرد آنها عليه اين آفت جهت حفاظت محصولات انباري توصيه ميشود. واژههاي كليدي: اسانس گياهي سميت تنفسي آويشنشيرازي اسطوخودوس آفات انباري لوبيا چشم بلبلي مقدمه 1 حبوبات و از جمله لوبيا چشم بلبلي از مهمترين منابع تامين پروتي ين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ميباشند. اكثر مردم اين كشورها بنا به دلايل اقتصادي قادر به تامين پروتي ين مورد نياز خود از منابع گران حيواني نيستند بنابراين آن را از حبوبات تامين ميكنند (1). يكي از آفات كليدي حبوبات در انبار سوسك چهار نقطهاي حبوبات (.F) Callosobruchus maculatus است. بنا به گزارش سينگ و همكاران (1978) در افريقاي غربي %1 بذور لوبيا چشم بلبلي پس از الي 5 ماه انبار كردن به اين آفت آلوده ميشوند (5). تانزوبيل (7) اظهار داشت كه اين حشره قادر است وزن بذور لوبياي انبار شده را به ميزان %6 كاهش دهد. در نيجريه هر ساله 29 ت ن لوبيا چشم بلبلي توسط اين آفت از بين ميرود (1). با حمله اين آفت كيفيت بذر كاهش يافته و اندوخته غذايي آن مصرف ميگردد و متعاقبا قدرت جوانه زني بذور كم شده و گياهچه- هاي توليد شده ضعيف خواهند بود (6) به منظور حفاظت محصولات انباري از حمله آفات تركيبات مصنوعي شيميايي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است اما بطور كلي استفاده مداوم از اين تركيبات مشكلات جدي و رو به افزايشي از قبيل ايجاد مسموميت در پارازيتوي يدها شكارگران حشرات گرده افشان ماهيها و انسان و احتمالا مرگومير آنها را به دنبال داشته است (22). همچنين اين تركيبات موجب گسترش پديده مقاومت 2 1 و 4- به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد حشرهشناسي استاديار و مربي گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد -*) نويسنده مسي ول: ( - دانشيار گروه باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

2 سميت تنفسي اسانس اسطوخودوس Mill) (Lavandula angustifolia و آويشنشيرازي حشرات به آفتكشها (2 4 و 41) افزايش حساسيت محصولات گياهي به آفات (28) و افزايش آلودگيهاي زيست محيطي (29) شدهاند. تركيبات با منشاء گياهي در چند دهه اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است. پوشش گياهي مناطق گرمسيري منبع مهمي از حشرهكشهاي گياهي ميباشد (6). گياهان معط ر خصوصا گونههاي گياهي متعلق به خانواده نعناعيان (Lamiaceae) منبع مهمي از اسانسهاي فعال زيستي بوده كه داراي خاصيت حشرهكشي زيادي ميباشند (2). آويشنشيرازي Boiss) (Zataria multiflora يكي از گونههاي اين خانواده است كه به صورت وحشي در مناطق مركزي و جنوبي ايران ميرويد (4). اين گياه كه در طب سنتي ايران به "ص عت ر" مشهور است به عنوان ضدعفوني كننده ضد نفخ و م سك ن مورد استفاده بوده است 7) و.(25 اسطوخودوس Mill) (Lavandula angustifolia نيز گياه ديگري از همين خانواده است كه به عنوان م سك ن ضد نفخ و 1 آرام بخش در عطردرماني استفاده ميشود (11). در طب سنتي اين گياه براي ضدعفوني زخمهاي حاصل از سوختگي و يا نيش حشرات و در دامپزشكي براي از بين بردن شپشهاي دامي و ساير پارازيتهاي حيوانات مورد استفاده بوده است. همچنين خاصيت 2 ضد جهشزايي اسانس اسطوخودوس بر باكتري Salmonella typhimurium نشان داده شده است (14). اسانس اين گياهان حاوي تركيبات منوترپنوي يدي بوده كه خواص حشرهكشي و ضد تغذيهاي برخي از اين تركيبات عليه تعدادي از حشرات آفت مورد بررسي قرار گرفته است ( و 4 ). اثر حشرهكشي اسانس اسطوخودوس بر برخي سخت بال پوشان بررسي شده است (2 و 26) اما در مورد خواص حشرهكشي اسانس آويشنشيرازي هيچ مطالعهاي صورت نگرفته است در تحقيق حاضر سميت تنفسي اسانس گياهان آويشنشيرازي و اسطوخودوس بر حشرات كامل نر و ماده سوسك چهار نقطهاي حبوبات مورد بررسي قرار گرفت. مواد و روشها تهيه اسانس در اوايل تير ماه تا اواخر مرداد ماه 187 و همزمان با گل دهي شاخههاي گلدهنده گياه اسطوخودوس از محل پرديس دانشگاه فردوسي مشهد جمعآوري گرديد و پس از حذف شاخهها گلها در شرايط سايه و تهويه مناسب به مدت روز خشك شدند. گلهاي خشك شده توسط آسياب برقي به پودر تبديل گرديد. گياه آويشنشيرازي از يك بازار محلي در مشهد خريداري و به همان روش پودر گرديد. تاييد نامهاي علمي و خلوص گياهان جمعآوري شده يا خريداري شده به ترتيب توسط پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد و بخش گياهان دارويي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي صورت گرفت. اسانس- گيري به وسيله دستگاه كلونجر انجام شد. اسانسهاي جمعآوري شده به كمك سولفات سديم آبگيري گرديد و تا زمان استفاده در ظروف شيشهاي تيره با در پوش آلومينيومي در يخچال در دماي C 4 نگهداري شدند. پرورش حشرات كلني اوليه سوسك چهار نقطهاي حبوبات maculatus) (Callosobruchus از بخش تحقيقات حشرهشناسي كشاورزي موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي تهران تهيه گرديد. از ظروف پرورش شيشهاي به حجم يك ليتر براي پرورش و تكثير حشره استفاده شد.به منظور تكثير حشره تعداد 5 حشره نر و ماده روي 1 گرم لوبيا چشم بلبلي منتقل شد. روز پس از انتقال حشرات كامل حذف گرديد و بذور لوبياي حاوي تخم تا زمان خروج حشرات كامل نسل جديد در ژرميناتور در دماي 29±1 رطوبت نسبي 6±5 % و تاريكي مطلق نگهداري شدند. C حشرات ظاهر شده در طي 2 روز براي انجام آزمايشات زيستسنجي مورد استفاده قرار گرفت. آزمايشات براي هر يك از جنسهاي نر و ماده به طور جداگانه انجام گرفت. تشخيص جنس حشرات در زير استريوميكروسكوپ از روي اندازه كلي بدن طرح رنگ بال پوشها و به ويژه رنگآميزي و اندازه نيمحلقه پشتي انتهايي شكم (Pygidium) صورت گرفت (9). آزمايشات زيستسنجي زيستسنجي بر اساس روش كيتا و همكاران (21) و رحمان و اشميت (21) در ظروف شيشهاي درپوشدار به حجم 27 ميلي ليتر (به قطر 2/2 و ارتفاع 7 سانتيمتر) انجام شد (17 ). پس از انجام چند سري آزمايشهاي مقدماتي به منظور يافتن غلظتهاي مناسب اسانسها جهت زيستسنجي به وسيله ميكروپيپت (ساخت شركت Brand آلمان) مقادير 4/4 19 1/2 9/1 6/ و ميكروليتر اسانس آويشنشيرازي (به ترتيب معادل و 1111 ميكروليتر بر ليتر هوا) و مقادير /4 /9 /6 1/9 1/ و ميكروليتر اسانس اسطوخودوس (به ترتيب معادل و 111 ميكروليتر بر ليتر هوا) روي قطعات كاغذ - Clevenger (Labor Műszeripari Művek Esztergom, Made in Hungary) 1- Aromatherapy 2- Antimutagenic activity

3 288 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 25 شماره پاييز 19 صافي مربع شكل (واتمن شماره 1 2) به ضلع 2 سانتيمتر درون درپوش ظروف شيشهاي قرار گرفت. ظروف شاهد (غلظت صفر ميكروليتر) فاقد اسانس بود. قبل از بستن درپوش تعداد 1 حشره كامل 1-2 روزه به درون هر ظرف شيشهاي منتقل گرديد. به منظور جلوگيري از تماس حشرات با كاغذ صافي و حذف اثر سميت تماسي اسانسها روي دهانه شيشه با توري پوشانده و سپس درپوش آن محكم بسته شد. براي اطمينان بيشتر از عدم انتشار تركيبات فرار اطراف درپوش به وسيله پارافيلم پوشيده شد. پس از گذشت و 24 ساعت اسانسدهي تعداد حشرات مرده در ظروف شاهد و تيمار شمارش شد. حشراتي كه قادر به حركت دادن پا و شاخك نبودند مرده تلقي شدند. آزمايشات زيستسنجي براي هر مدت اسانسدهي در واحدهاي آزمايشي جداگانه و در شرايط يكسان انجام شد. آزمايش در هر غلظت و مدت اسانسدهي و براي هر جنس نر يا ماده شش مرتبه تكرار گرديد. آناليز دادهها روابط بين درصد مرگومير حشرات و مدت زمان اسانسدهي در غلظتهاي مختلف توسط رگرسيون خطي با استفاده از نرمافزار ver. 16. SPSS مورد تجزيه قرار گرفت. دادههاي درصد مرگومير پس از 24 ساعت براي هر اسانس بر اساس مدل پروبيت و با استفاده از نرمافزار POLO-PC آناليز شد. پارامترهايي از قبيل LC 9 LC 5 شيب و عرض از مبدا (ثابت) خط رگرسيون پروبيت 2 مرگومير-غلظت نسبت آزمون t فاكتور ناهمگني و فاكتور g با استفاده از اين نرمافزار به دست آمد. مقايسه سميت اسانسها و نيز مقايسه حساسيت جنس نر و ماده توسط روش رابرتسون و پريسلر (1992) با استفاده از نسبت مقاومت به عبارت ديگر نسبت LC 5 يا LCها 9 و حدود اطمينان %95 آنها صورت گرفت (). نتايج ميزان مرگومير حشرات كامل بسته به نوع اسانس غلظت اسانس مدت اسانسدهي و جنس حشرات متغير بود. با افزايش غلظت اسانسها و افزايش مدت اسانسدهي ميزان تلفات در حشرات هر دو جنس نر و ماده افزايش يافت. حشرات به بخار اسانس اسطوخودوس در مقايسه با آويشنشيرازي بسيار حساستر بودند. هر دو اسانس صرفنظر از ميزان غلظت مورد آزمايش در مدت ساعت اسانسدهي اثري بر حشرات نداشتند. در آزمايشات زيست سنجي هر دو اسانس حشرات شاهد فاقد تلفات بودند (شكل 1 الف-د). نتايج تجزيه رگرسيون بين درصد مرگومير حشرات و مدت زمان اسانسدهي نشان داد كه بين اين دو متغير در كليه غلظتهاي مورد آزمايش هر دو اسانس همبستگي خطي مثبت و معني دار وجود داشت (.5 < value P). شيب خطوط رگرسيون بين اين دو متغير با افزايش غلظت اسانس افزايش يافت. ضرايب همبستگي ) 2 R) نشان دادند كه در محدوده آزمايشات انجام شده در اسانس آويشنشيرازي بين 9 تا 97 درصد و در اسانس اسطوخودوس بين 77 تا 97 درصد از تغييرات در مرگومير حشرات كامل به وسيله تغييرات در مدت زمان اسانسدهي قابل توجيه است (جدول 1). ارزيابي سميت اسانسها با استفاده از آناليز پروبيت بر درصد مرگومير حشرات پس از 24 ساعت اسانسدهي صورت گرفت. نتايج حاصل شامل معادلات رگرسيون پروبيت مرگومير-غلظت و ساير پارامترهاي آناليز سميت در جدول 2 اراي ه شده است. نتايج آناليز پروبيت نشان داد كه در تمام موارد نسبت آزمون t بيش از 1/96 و فاكتور g در تمام سطوح احتمال كمتر از /5 بود. فاكتور ناهمگني در كليه موارد به جز در زيستسنجي اسانس اسطوخودوس عليه حشرات ماده (1/9) كمتر از 1 بدست آمد. فاكتور ناهمگني بزرگتر از 1 در آناليز پروبيت نشاندهنده اعمال فاكتور g در تصحيح مقادير LC 5 و LC 9 بود. مقايسه بين سميت اسانسها و نيز مقايسه بين حساسيت حشرات نر و ماده به وسيله پذيرش و يا رد آزمونهاي تساوي و متوازي بودن خطوط پروبيت و مقايسه مقادير LC 5 يا LC 9 انجام گرديد. در اسانس آويشنشيرازي شيب خطوط رگرسيون پروبيت مرگومير حشرات نر و ماده به ترتيب 2/81 و 2/52 بدست آمد كه بر اساس آزمون فرضيه موازي بودن تفاوت معنيداري با يكديگر نداشتند.475) = value.(x 2 =.59, df = 1, P بنابراين شيب معادل ( /2) 2/66 به عنوان شيب مشترك بين خطوط پروبيت مرگ و مير افراد نر و ماده براي سميت اين اسانس محاسبه گرديد. همچنين در آزمايش زيستسنجي اسانس اسطوخودوس بين شيب خط پروبيت حشرات نر (/9) و ماده (4/29) تفاوت معنيداري مشاهده نشد = 1 df (X 2 =.552,.458) = value., P لذا شيب معادل ( /26) 4/9 به عنوان شيب مشترك بين خطوط پروبيت عنوان شده در اين اسانس تعيين گرديد. مقايسه شيب خطوط پروبيت افراد ماده يا نر بين دو اسانس نشان داد كه براي افراد ماده شيب خط پروبيت در اسانس اسطوخودوس (4/29) به طور معنيدار بزرگتر از شيب خط پروبيت در اسانس آويشنشيرازي (2/52) بود.1) = value.(x 2 = 14.78, df = 1, P همچنين براي حشرات نر شيب خط پروبيت در اسانس اسطوخودوس (/9) به No. 2-1 Whatman طور معنيدار بزرگتر از شيب خط پروبيت در اسانس آويشنشيرازي 2- Heterogeneity

4 سميت تنفسي اسانس اسطوخودوس Mill) (Lavandula angustifolia و آويشنشيرازي همچنين در اسانس آويشنشيرازي بين ثابت پروبيت مرگومير افراد نر و ثابت پروبيت مرگومير افراد ماده تفاوت معنيدار وجود داشت.1) = value.(x 2 = 5.18, df = 2, P نتيجه مشابهي نيز در اسانس اسطوخودوس بين ثابتهاي معادلات پروبيت مرگومير حشرات نر و ماده حاصل شد.(X 2 = 48.71, df = 2, P value =.1) (2/81) بود.16) = value.(x 2 = 5.82, df = 1, P نتايج مقايسه زوج ثابتهاي خطوط پروبيت با استفاده از آزمون فرضيه يكساني خطوط نشان داد كه ثابت معادله پروبيت مرگومير براي افراد نر در اسانس آويشنشيرازي (7/7-) با اسانس اسطوخودوس (5/97-) اختلاف معنيدار داشت.1) = value.(x 2 = , df = 1, P نتيجه مشابهي در مورد مقايسه بين ثابتهاي معادلات پروبيت دو اسانس براي حشرات ماده نيز بدست آمد.1) = value.(x 2 = , df = 2, P الف ب ج د شكل - 1 ميانگين درصد مرگ و مير حشرات كامل 1-2 روزه ماده ( ) و نر ( ) maculatus.c بر حسب مدت اسانس دهي در اثر غلظته يا مختلف اسانسه يا آويشن شيرازي (الف-ب) و اسطوخودوس (ج-د).

5 29 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 25 شماره پاييز 19 جدول 1- نتايج تجزيه رگرسيون خطي بين درصد تلفات حشرات كامل.C maculatus و مدت اسانسدهي بر حسب جنس حشره در غلظت هاي منبع اسانس غلظت اسانس (µl.l -1 ) مختلف از اسانس هاي آويشنشيرازي و اسطوخودوس جنس حشره شيب رگرسيون (خطاي معيار ±) ضريب همبستگي P value F(1,) آويشنشيرازي Zataria multiflora ماده /8 /8 /1 / /2 / 9/4 9/4 127/87 88/94 117/9 8/9 /96 /96 /969 /956 /967 /952 /61(±/96) /61(±/96) 1/518(±/14) 2/412(±/256) 2/6(±/24) 4/(±/448) نر /5 /2 / /2 /4 / /7 72/64 118/7 6/4 5/1 /9 /966 /947 /967 /97 /925 1/16(±/15) 1/617(±/152) 2/84(±/29) /474(±/19) /972(±/511) 4/692(±/662) /2 /6 /4 /4 /4 /16 /6 /7 /2 /4 /17 14/52 46/7 6/85 66/41 64/ 24/15 2/76 44/61 115/67 66/89 2/9 /772 /92 /97 /942 /941 /85 /925 /916 /966 /94 /846 /167(±/44) /5(±/88) /841(±/12) 1/948(±/25) /497(±/429) 4/89(±/61) /667(±/18) 1/1(±/155) 2/67(±/9) /485(±/24) 4/715(±/577) 5/95(±1/6) ماده نر اسطوخودوس Lavandula angustifolia قطعات كاغذ صافي مربع شكل (واتمن شماره 2) به ضلع 2 سانتيمترآغشته به اسانس داخل درپوش ظروف آزمايش قرار داده شد. به دليل عدم مشاهده تلفات رگرسيون غير قابل محاسبه بود. مقادير شاخصهاي LC 5 و LC 9 نشان داد كه اسانس اسطوخودوس در مقايسه با اسانس آويشنشيرازي داراي سميت تنفسي بالاتري عليه حشرات كامل سوسك چهار نقطهاي حبوبات بود. كمترين ميزان سميت مربوط به اسانس آويشنشيرازي عليه حشرات ماده با LC 5 معادل 1- µl.l 562 و بيشترين ميزان سميت مربوط به اسانس اسطوخودوس عليه حشرات نر با LC 5 معادل 1- µl.l 4 بود (جدول 2). مقايسه زوج سميت اسانسها با استفاده از نسبت و حدود اطمينان %95 آن نشان داد كه در اسانس آويشنشيرازي ميزان LC 5 عليه حشرات ماده بطور معنيداري بيشتر از ميزان اين شاخص عليه حشرات نر بود (1/7 برابر). نتيجه مشابه در مورد مقايسه LC 5 اسانس اسطوخودوس عليه حشرات ماده و نر نيز حاصل گرديد (1/6 برابر). مقايسه زوج سميت اسانسها با استفاده از نسبت LC 5 و حدود اطمينان %95 آن نشان داد كه براي حشرات ماده LC 5 اسانس آويشنشيرازي بطور معنيداري بزرگتر از LC 5 اسانس اسطوخودوس بود (9/7 برابر). LC 5

6 سميت تنفسي اسانس اسطوخودوس Mill) (Lavandula angustifolia و آويشنشيرازي منبع اسانس جنس حشره n جدول 2- آناليز پروبيت روابط مرگ و مير-غلظت پس از 24 ساعت ناشي از سميت تنفسي اسانسهاي آويشن شيرازي و اسطوخودوس روي.C maculatus برحسب جنس حشرات كامل پروبيت مرگ ومير-غلظت نسبت t ناهمگني غلظت كشنده ) -1 (µl.l فاكتور g (/95) (±SE) ثابت (±SE) شيب (حدود اطمينان %95) LC 9 LC 5 آويشن شيرازي Z. multiflora نر ماده 1814 (14-255) 941 ( ) 17 (87-146) 72 (6-87) 562 (52-68) 29 (289-71) 54 (47-62) 4 (1-7) /48 /42 /88 /7 8/96 9/54 2/52(±/28) 2/81(±/29) -6/9(±/75) -7/7(±/76) اسطوخودوس L. angustifoli a نر ماده /67 /1 1/1 /62 11/22 11/8 4/29(±/8) /9(±/5) -7/42(±/65) -5/97(±/55) n تعداد حشرات مورد آزمايش SE خطاي معيار نتيجه مشابه در مورد مقايسه LC 5 دو اسانس عليه حشرات نر نيز بدست آمد (1/5 برابر) (جدول ). همچنين بر اساس شاخص LC 9 حساسيت حشرات نر نسبت به هر دو اسانس به طور معنيداري بيشتر از حساسيت حشرات ماده بود. مقايسه زوج سميت اسانسها بر اساس شاخص LC 9 نشان داد حشرات ماده و نر به ترتيب 17 و 1 برابر به اسانس آويشنشيرازي در مقايسه با اسطوخودوس مقاومتر بودند (جدول 4). نتيجه اينكه بر اساس اين بررسي سميت اسانس اسطوخودوس بر هر دو جنس نر و ماده سوسك چهار نقطهاي حبوبات نسبت به اسانس آويشنشيرازي بيشتر بود. همچنين افراد ماده نسبت به افراد نر مقاومت بيشتري به اسانس- ها داشتند. متغير جدول - نسبت هاي LC 5 و حدود اطمينان %95 آنها جهت مقايسهي سميت تنفسي اسانسهاي آويشن شيرازي (Zm) و اسطوخودوس (La) نوع اسانس آويشن شيرازي اسطوخودوس جنس حشره ماده نر روي حشرات كامل.C maculatus نسبت LC 5 ) 5 LC نر : 5 LC ماده) 1/78 1/58 (Zm LC 5 : La LC 5 ) 9/7 1/489 محاسبه حدود اطمينان %95 نسبت LC 5 بر اساس روش روبرتسون و پريسلر (1992). نشان دهنده وجود اختلاف معني دار بين LC 5 هاي مقايسه شده در سطح %5 حدود اطمينان %95 مقايسه حساسيت حشرات ماده و نر *(1/41-2/6) *(1/8-1/84) مقايسه سميت اسانس ها *(8/22-11/45) *(8/849-12/42) جدول 4- نسبت هاي LC 9 و حدود اطمينان %95 آنها جهت مقايسهي سميت تنفسي اسانسهاي آويشن شيرازي (Zm) و اسطوخودوس (La) روي حشرات كامل.C maculatus حدود اطمينان %95 نسبت LC 9 متغير مقايسه حساسيت حشرات ماده و نر ) 9 LC نر : 9 LC ماده) نوع اسانس *(1/282-2/896) 1/927 آويشن شيرازي *(1/172-1/859) 1/476 اسطوخودوس مقايسه سميت اسانس ها ) 9 (Zm LC 9 : La LC جنس حشره *(11/674-24/782) 17/9 ماده *(1/176-16/68) 1/29 نر محاسبه حدود اطمينان %95 نسبت LC 5 بر اساس روش روبرتسون و پريسلر (1992). هاي مقايسه شده در سطح %5. نشان دهنده وجود اختلاف معني دار بين LC 5

7 سي- سي- 292 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 25 شماره پاييز 19 بحث بررسي حاضر نشان داد كه ميزان سميت تنفسي اسانس گياهان اسطوخودوس و آويشنشيرازي با غلظت اسانس و مدت اسانسدهي همبستگي مثبت و معنيدار داشت. پاپاچريستس و استمپولوس (22) سميت تنفسي و خاصيت دوركنندگي اسانسهاي 1 گونه گياهي متعلق به هفت خانواده را روي حشرات كامل سوسك لوبيا obtectus) (Acanthoscelides بررسي كردند و نشان دادند كه بين ميزان تلفات حشرات و غلظت اسانس رابطه مستقيم و مثبت وجود داشت. همچنين نتايج مطالعه اين محققان نشان داد كه حساسيت حشرات نر نسبت به كليه اسانسهاي مورد مطالعه بيشتر از حشرات ماده بود (26). تفاوت حساسيت جنس نر و ماده به اسانس ممكن است ناشي از تفاوت حشرات نر و ماده از نظر اندازه يا وزن ميزان چربي بدن و نيز تفاوت ذاتي در مكانيسم عمل اسانسها بر آنها باشد (8 و 9). لي و همكاران (2) بدون مشخص كردن نام علمي گونههاي گياهي سميت تنفسي 18 اسانس گياهي از جمله سه اسانس متعلق 2 1 به گياهاني از خانواده نعناعيان شامل رزماري اسطوخودوس و آزربه را روي شپشه برنج oryzae) (Sitophilus بررسي كردند. نامبردگان مقادير LC 5 تنفسي سه اسانس اخير را پس از 24 ساعت به ترتيب 54/ /5 و 1- µl.l 6/9 برآورد كردند. نتايج اين تحقيقات در مورد سميت اسطوخودوس بر شپشه برنج تقريبا مشابه با مقدار LC 5 بدست آمده براي اين اسانس روي سوسك چهار نقطه- اي حبوبات در بررسي حاضر ميباشد. در تحقيقات پاپاچريستس و استمپولوس (26) روي سميت تنفسي و اثرات بيولوژيكي تعدادي از اسانسهاي گياهي روي سوسك لوبيا با استفاده از آزمايشهاي انتخابي و غيرانتخابي نشان داده شد كه اكثر تركيبات خاصيت دوركنندگي داشته و باعث كاهش ميزان توليدمثل كاهش تفريخ تخم افزايش مرگ و مير لاروهاي ني ونات و كاهش ميزان خروج حشرات كامل نسل اول گرديدند. در بررسيهاي اين محققان سمي- ترين تركيبات عليه حشرات نر اسانسهاي Mentha microphylla و.M viridis و سميترين تركيبات عليه حشرات ماده اسانسهاي Lavandula hybrida و Rosmarinus officinalis بودند. در تحقيقات ذكر شده ميزان LC 5 براي اسانس گونه.L hybrida از خانواده نعناعيان كه مشابه گونه اسطوخودوس مي باشد معادل 1/6 و 1- µl.l 2/ به ترتيب روي افراد نر و ماده سوسك لوبيا گزارش گرديد (26) كه بسيار كمتر از مقادير LC 5 محاسبه شده روي سوسك چهار نقطهاي حبوبات در تحقيق حاضر براي اسانسهاي اسطوخودوس و آويشنشيرازي ميباشد. علت اين تفاوت ميتواند ناشي از تفاوت در گونه گياه و نيز گونه حشره مورد بررسي باشد. حتي اسانسهاي استخراج شده از جمعيتهاي يك گونه گياهي مشخص در محلهاي رويش يا فصول مختلف ممكن است در اجزاي متشكله از نظر كمي و كيفي با يكديگر اختلاف داشته باشند كه در نتيجه اثرات بيولوژيكي مختلفي روي حشرات خواهند داشت. رنالت-روگر و همكاران (2) نشان دادند كه الگوي فيزيولوژيكي گياهان با توجه به فصل متغير ميباشد. محققين ديگر نشان دادند كه كيفيت فراورده استخراج شده از گياهان و تركيب آن بسته به شرايط اقليمي تركيب خاك اندام گياهي مورد استفاده در اسانسگيري و مرحله رويشي متفاوت است (5 و 24). س ميت تنفسي بسياري از اسانسهاي گي اهي روي آفات محصولات انباري ناشي از تركيبات متشكله آنها عمدتا مونوترپنها- است. اين تركيبات بسيار فرار بوده و براي كنترل اين نوع آفات به 4 روش تدخيني مناسب مي باشند ( و 21). اجزاي اصلي اسانس آويشنشيرازي تيمول كارواكرول و ρ -سيمن و اجزاي اصلي اسانس اسطوخودوس لينالول لاواندولول 1 8 -سيني ول كامفور و ليمونن و مشتقات استات آنها است كه اثرات بيولوژيكي متنوع آنها از جمله سميت تنفسي آنها روي حشرات توسط بسياري از محققان مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است ( و.(4 نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه اسانس اسطوخودوس سميت تنفسي بالايي روي سوسك چهارنقطهاي حبوبات داشت اما اسانس آويشنشيرازي عليرغم داشتن تركيباتي چون لينالول 8 1 ني ول و ρ من با خواص حشرهكشي بالا و اثبات شده سميت تنفسي كمتري روي سوسك چهار نقطهاي حبوبات داشت كه اين موضوع ممكن است ناشي از برهمكنش بين اجزاي اسانس و يا تجزيه سريع تركيبات مو ثر اسانس قبل از رسيدن به محل هدف باشد (8). همچنين بايد توجه داشت كه در دو اسانس مذكور خالصسازي انجام نشده است و علاوه بر اين اجزاي مو ثر تركيبات ديگري نيز حضور 4- Fumigation 5- Thymol 6- Carvacrol 7- ρ-cymene 8- Linalool 9- Lavandulol 1-1,8-Cineole 11- Camphor 12- Limonene 1- Rosemary 2- Lavender - Thyme

8 سميت تنفسي اسانس اسطوخودوس Mill) (Lavandula angustifolia و آويشنشيرازي دارند كه بر خواص بيولوژيكي اسانس از جمله اثر حشره كشي تا ثير خواهند گذاشت. تا ثير ناخالصي و اجزاي غير موثر اسانسها روي اجزاي فعال آنها در بررسي انجام شده توسط شهسواري و همكاران (2) در مورد فعاليت آنتي اكسيداني اسانس آويشنشيرازي بيان گرديده است. بنابراين در صورت خالصسازي اسانسها امكان تا ثير در غلظتهاي كمتر وجود داشت. با توجه به اين كه مقدار اسانسها در گياهان معطر بسيار كم ميباشد بايد تلاشهايي در زمينه رفع موانع موجود بر سر راه تجاري شدن و توليد انبوه اين تركيبات در مقياس وسيع و تجاري انجام گيرد. از آنجا كه در تحقيقات انجام شده روي يك تركيب امكان بررسي تمامي اثرات بيولوژيكي آن تركيب وجود ندارد و احتمال وجود اثرات ناخواسته در آن نيز ميرود و با توجه به اينكه در مورد اسانس گونه ديگري از اسطوخودوس hybrida).l) گزارشاتي وجود دارد كه بيان ميكند اين تركيب پس از چندين نسل در سوسك لوبيا مقاومت ايجاد كرده است (27) پيشنهاد ميگردد كه مطالعات بيشتري در زمينه مكانيسم و محل اثر اين دو اسانس در آفات انباري خطرات احتمالي آنها بر روي ساير موجودات غير هدف و نيزبررسي تركيباتي كه قادرند با ايجاد نقش سينرژيسم احتمال ايجاد مقاومت در حشرات به اين تركيبات را كاهش دهند انجام پذيرد. سپاسگزاري تحقيق حاضر بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد نگارنده اول مي باشد كه بدين وسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه به خاطر حمايت مالي سپاسگزاري مينماييم. از كارشناس محترم آزمايشگاه حشره شناسي به خاطر همكاري در تهيه لوازم مورد نياز و نيز مساعدت در انجام آزمايشات كمال تشكر را داريم. منابع -1-2 پارسا م. و باقري ع حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد. 528 صفحه. شهسواري ن. برزگر م. سحري م.ع. و نقدي بادي ح.ع بررسي فعاليت آنتياكسيداني اسانس گياه آويشنشيرازي Bioss.) (Zataria multiflora در روغن سويا. فصلنامه گياهان دارويي : - Ahn Y.J., Lee S.B., Lee H.S. and Kim G.H Insecticidal and acaricidal activity of carvacrol and β- thujaplicine derived from Thujopsis dolabrata var. Hondai sawdust. Journal of Chemical Ecology, 24: Amin G.H Popular Medicinal Plants of Iran. Deputy Minister of Research Publication, Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Tehran. 5- Angioni A., Barra A., Coroneo V., Dessi S. and Cabras P. 26 Chemical composition, seasonal variability and antifungal activity of Lavandula stoechas L. ssp. stoechas essential oils from stem/leaves and flowers. Journal of Agricultural Food Chemistry, 54: Arnason J.T., Philogene B.J.R. and Morand P Insecticides of plant origin. ACS Symp, 87: Avicenna Al-Qanun fi al Tibb, (The Canon of Medicine). 1 st ed. Persian Edition, ed. Sharaf-Kandi A.R. Vol. 2 Soroush Press. Tehran. 8- Bakkali F., Averbeck S., Averbeck D. and Idaomar M. 28. Biological effects of essential oils - A review. Food and Chemical Toxicology, 46: Brown L. and Downhower J.F Analyses in Behavioral Ecology: A Manual of Lab and Field. Sinauer Associates. 1- Caswell G.H The impact of infestation on commodities. Tropical Stored Product Infestation, 25: Cavanagh H.M. and Wilkinson J.M. 22. Biological activities of lavender essential oil. Phytotherapy Research, 16: Coats J.R., Karr L.L. and Drewes C.D Toxicity and neurotoxic effects of monoterpenoids in insects and earthworms. p In: Naturally Occurring Pest Bioregulators. Hedin P.A. (ed) American Chemical Society. Washington DC. 1- Don-Pedro K.N Fumigant toxicity is the major route of insecticidal activity of citrus peel essential oils. Pesticide Science, 46:71 78.

9 294 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 25 شماره پاييز Evandr M.G., Battinelli L., Daniele C., Mastrangelo S., Bolle P. and Mazzanti G. 25. The antimutagenic activity of Lavandula angustifolia (lavender) essential oil in the bacterial reverse mutation assay. Food and Chemical Toxicology, 4: Ezeonu F.C., Chidume G.I. and Udedi S.C. 21. Insecticidal properties of volatile extracts of orange peels. Bioresource Technology, 76: Gonzalez-Coloma A., Martin-Benito D., Mohamed N., Garcia-Vallejo M.C. and Sori A.C. 26. Antifeedant effects and chemical composition of essential oils from different populations of Lavandula luisieri L. Biochemical Systematic and Ecology, 4: Kéita S.M., Vincent C., Schmit J.P., Arnason J.T. and Bélanger A. 21. Efficacy of essential oil of Ocimum basilicum L. and O. gratissimum L. applied as an insecticidal fumigant and powder to control Callosobruchus maculatus (Fab.) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Stored Products Research, 7: Kim S.I., Park C., Ohh M.H., Cho H.C. and Ahn Y.J. 2. Contact and fumigant activities of aromatic plant extracts and essential oils against Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae). Journal of Stored Products Research, 9: Konstantopoulou L.L., Vassilopoulou L., Mavragani-Tsipidou P. and Scouras Z.G Insecticidal effects of essential oils. A study of the effects of essential oils extracted from eleven Greek aromatic plants on Drosophila auraria. Experientia, 48: Lee B.H., Choi W.S., Lee S.E. and Park B.S. 21. Fumigant toxicity of essential oils and their constituent compounds towards the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.). Crop Protection, 2: Lee S., Peterson C.J. and Coats J.R. 2. Fumigation toxicity of monoterpenoids to several stored product insects. Journal of Stored Products Research, 9: Mahfuz I. and Khalequzzaman M. 27. Contact and fumigant toxicity of essential oils against Callosobruchus maculatus. University Journal of Zoology, Rajshahi University, 26: Mahmud M.K., Khan M.M.H., Husain M., Alam M.I. and Afrad M.S.I. 22. Toxic effects of different plant oils on pulse beetle Callosobruchus chinensis Linn. (Coleoptera: Bruchidae). Journal of the Asiatic Society of Bangladesh Science, 28: Masotti V., Juteau F. and Viano J.M. 2. Seasonal and phenological variations of the essential oils from the narrow endemic species Artemisia molinieri and its biological activities. Journal of Agricultural Food Chemistry, 51: Mozzaffarian V.A A Dictionary of Iranian Plant Names. 2 ed. Farhang Moaser Publication. Tehran. 26- Papachristos D.P. and Stamopoulos D.C. 22. Repellent, toxic and reproduction inhibitory effects of essential oil vapours on Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Stored Products Research, 8: Papachristos D.P. and Stamopoulos D.C. 2. Selection of Acanthoscelides obtectus (Say) for resistance to lavender essential oil vapour. Journal of Stored Products Research, 9: Pimentel D Ecological basis of insect pest, pathogen and weed problems. P.. In: Origin of Pest, Parasites, Disease and Weed Problems. Cherrett S.M., and Sagar G.R. (eds.) Blackwell's Scientific Publications, Oxford, UK. 29- Pimentel D., Andow D., Dyson-Hudson R., Gallahan D., Jacobson S., Irish M., Croop S., Moss A., Schreiner I., Shepard M., Thompson T. and Vinzant B Environmental and social costs of pesticides: a preliminary assessment. Oikos, 4: Rahman M.M. and Schmidt G.H Effects of Acorus calamus (L.) (Aceraceae) essential oil vapours from various origins on Callosobruchus phaseoli (Gyllenhal) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Stored Products Research, 5: Regnault-Roger C. and Hamraoui A Fumigant toxic activity and reproductive inhibition induced by monoterpenes on Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera), a bruchid of kidney bean (Phaseolus

10 سميت تنفسي اسانس اسطوخودوس Mill) (Lavandula angustifolia و آويشنشيرازي vulgaris L.). Journal of Stored Products Research, 1: Regnault-Roger C., Hamraoui A., Holeman M., Theron E. and Pinel R Insecticidal effect of essential oils from Mediterranean plants upon Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) a pest of kidney bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Chemical Ecology, 19: Robertson J.L. and Preisler H.K Pesticide Bioassays with Arthropods. CRC Press, Florida. 4- Rozman V., Kalinovic I. and Korunic Z. 27. Toxicity of naturally occurring compounds of Lamiaceae and Lauraceae to three stored-product insects. Journal of Stored Products Research, 4: Singh S.R., Luse R.A., Leuschner K. and Nangju D Groundnut oil treatment for the control of Callosobruchus maculatus (F.) during cowpea storage. Journal of Stored Products Research, 14: Sousa A.H., Maracaja P.B., Silva R.M.A., Moura A.M.N. and Andrade W.G. 25. Bioactive of vegetal powders against Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) in caupi bean and seed physiological analysis. Revista de Biologia e Ciencias da Terra, 5(2). 7- Tanzubil P.B Control of some insect pests of cowpea (Vigna unguiculata) with neem (Azadirachta indica A. Juss) in Northern Ghana. Tropical Pest Management, 7: Weaver K.D., Dunkel V.F., Ntezurubanza L., Jackson L.L. and Stock T The efficacy of linalool, a major component of freshly-milled Ocimum canum Sims (Lamiaceae), for protection against postharvest damage by certain stored product Coleoptera. Journal of Stored Products Research, 27: Weaver K.D., Wells D.C., Dunkel V.F., Bertsch W., Sing E.S. and Sriharan S Insecticidal activity of floral, foliar and root extracts of Tagetes minuta (Asterales: Asteraceae) against adult Mexican bean weevils (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Economic Entomology, 87: Zettler J.L Pesticide resistance in Tribolium castaneum and T. confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) from flour mills in the United States. Journal of Economic Entomology, 84: Zettler J.L. and Cuperus G.W Pesticide resistance in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) and Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) in wheat. Journal of Economic Entomology, 8:

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور ) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی ندارند.

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی درس اول

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1>

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1> معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد آموزش شايستگي كشت گياه دارويي گل هميشه بهار گروه شغلي فناوري هاي راهبردي سلامت طب ايراني و گياهان دارويي كد استاندارد شايستگي 62/49/ تاريخ تدوين : 93/4/

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 16-zandi[1].doc

Microsoft Word - 16-zandi[1].doc Journal of Plant Protection Vol. 27, No. 2, Summer 2013, P. 258-262 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 2 تابستان 1392 ص 258-262. مقاله كوتاه پژوهشي بررسي تغييرات جمعيت مگس خيار Tephritidae)

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری در بلوچستان نویسندگان: مهندس سیامک غفاری پور دکتر خالد

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P ISSN: نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز

Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P ISSN: نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P. 491-500 ISSN: 2008-4730 نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز 1395 ص. 491-500 شاپا: - 4730 2008 تا ثیر کاربرد کودهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter5-2

Microsoft PowerPoint - chapter5-2 منحني ولتاژ خروجى به ولتاژ ورودى db 4.17KHz فرآانس قطع توابع هدف استفاده از دستور HPBW(DB(V(out)/V(in),3) فرآانس قطع 4.2153KHz 34.186 db با توجه شكل: فرآانس نقطه ده برابر A 1 A 2 مقدار اختلاف فرآانس اين

توضیحات بیشتر

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت مثال های فصل اول مثال) - (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 0e t و > 0 t می باشد توان تامین شده توسط عنصر و انرژی تولید شده را بیابید. i + - p = vi = 8e t 0e t = 60e t

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف كود در باغات مركبات جنوب استان كرمان نگارندگان: جواد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - kerme narenje

Microsoft Word - kerme narenje وزارت جهاد كشاورزي سازمان حفظ نباتات كشور راهنماي شناساي ي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم نارنجي Navel orange worm Paramyelois transitella Walker Lepidoptera:Pyralidae تهيه و تننظيم: چراغيان احمد خطر تحليل

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي پيش از اين اشاره نموديم که لنز هاي کيت براي عکاسي از سوژه هاي مختلف مناسب هستند اما عکاسان حرفه اي اين لنز ها را براي عکاسي پرتره چندان مناسب نمي دانند.بسياري

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

Microsoft Word safikhani.doc

Microsoft Word safikhani.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 23 شمارة 2 صفحة 183-194 (1386) تا ثير خشكي بر و صفات مرفولوژيك گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) 2 1 2 1 1 فضلاله صفيخاني حسين

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال حرارت بین آنها صورت میپذیرد بنابراین میتوان گفت که در مبحث

توضیحات بیشتر

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار 95 109-125 http://ejcp.gau.ac.ir تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica

توضیحات بیشتر

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای مقدمه است. خانواده سانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان شتر در کل شامل دو گروه شترهای کوهان دار )یک کوهان و شترهای دو کوهان( و شترهای

توضیحات بیشتر

_93-98_ mdi

_93-98_ mdi مجله دانش گياهپزشکي ايران دوره,۴۰ شماره (۹۳ ۹۸) ۱۳۸۸ ۲ تغييرات تراکم جمعيت پسيل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در منطقه رفسنجان ۱ محمدرضا حسني * قدير نوري قنبلاني ۱ ۳ ۲ ۴ حمزه ايزدي استاديار

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر