JVR 73-3.indd

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "JVR 73-3.indd"

رونوشت

1 Original Article شماره 73 دوره 1397 دامپزشکی تحقیقات مجله DOI: /jvr تحقیقی مقاله بیهوشکنندگی اثر بررسی و ) LC 50 ( نیمهکشنده غلظت تعیین بچهماهی در )Lavandula angustifolia( اسطوخودوس اسانس )Cyprinus carpio( معمولی کپور 2 عادل میالد 1* یگانه سکینه 1 بهشتی نرگس ایران ساری ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه شیالت و دامی علوم دانشکده شیالت گروه ۱( ایران تهران کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه آبزیان بیماریهای و بهداشت گروه 2( چکیده )1397 ماه تیر 26 نهایی: پذیرش 1397 ماه اردیبهشت 17 مقاله: )دریافت بهمنظور مطالعه این هدف: است. نهاده افزایش به رو آبزیپروری صنعت در دارویی گیاهان از استفاده به تمایل اخیر دهه در مطالعه: زمینه آن بیهوشی اثر بررسی و 96 h زمان مدت طی در )Lavandula angustifolia( اسطوخودوس اسانس )LC 50 ( نیمهکشندگی غلظت تعیین بصورت و OECD استاندارد اساس بر اسانس نیمهکشنده غلظت تعیین کار: روش شد. انجام )Cyprinus carpio( معمولی کپور بچهماهی در از بعد شدند. تیماربندی گروه در 6 26/96 ±1/98 وزنیg میانگین با معمولی کپور بچهماهی قطعه 150 LC 50 تعیین برای شد. انجام ساکن هب هک 75/16 mg/l و 74/13 73/11 72/11 71/12 مختلف غلظتهای معرض در بچهماهیها هفته( )دو سازشپذیری دوره سپریشدن اسانس با گرفتن قرار معرض در از پس 96 h و زمانهای در تلفات و رفتاری تغییرات و گرفتند قرار شدند محاسبه لگاریتمی روش 165 )160 صعودی غلظتهای معرض در تایی 10 گروه در 5 معمولی کپور بچهماهیان بیهوشی اثر تعیین برای شد. ثبت اسطوخودوس اسانس 96 h ) LC 50 ( نیمهکشندگی غلظت نتایج: شد. گرفته نظر در شاهد بعنوان گروه یک و گرفتند قرار اسانس 180( mg/l و بیهوشی زمان با 170 mg/l غلظت در بیهوشی( 3 )مرحله کامل بیهوشی برای زمان کوتاهترین گردید. تعیین 70/99 mg/l اسطوخودوس شد. تعیین آزمایش این در اسطوخودس اسانس بیهوشی غلظت بهترین که آمد بدست 3/91±0/55 min کامل احیا زمان و 3/74±0/35 min شود. برده بکار هوشکننده بی بعنوان میتواند اسطوخودوس اسانس تحقیق این نتایج اساس بر نتیجهگیرینهایی: معمولی کپور LC50 تعیین بیهوشی اسطوخودوس واژههایکلیدی: مقدمه بیهوشکنندهدرآبزیپروریبهمنظوررقمبندی وزنکشی استفادهازمواد اهمیت از نقل و حمل هورمونی تزریقات و مصنوعی تکثیر خونگیری مؤثر بیهوشی ماده یک انتخاب )32(. است برخوردار مالحظهای قابل )4(. میباشد ماهی فیزیولوژی سیستم بر آن تأثیر میزان به وابسته اساسا سختی( شوری ph )دما محیطی شاخصهای به وابسته تأثیر میزان این رد )18 21(. میباشد ماهی( گونه و وزن )طول بیولوژیک شاخصهای و به رو آبزیپروری صنعت در دارویی گیاهان از استفاده به تمایل اخیر دهه دارویی مواد باقیماندههای وجود امر این دالیل از یکی است. نهاده افزایش این مناسب تأثیر عدم و دارویی مقاومت امکان آبزیان بافت در شیمیایی اکوسیستم روی بر سرطانزا و سمی اثرات وجود و سو یک از آبزیان بر مواد جهت نظر مورد معیارهای جمله از )16(. است دیگر سوی از انسانها و زنده عضالت شلی و تحرک عدم به: میتوان بیهوشکننده ماده یک انتخاب از بازگشت زمان 3 ازmin کمتر ترجیحا و 5 ازmin کمتر بیهوشی ایجاد آن )مشتقات جانبی عوارض بدون و کمتر( یا 5 min )حدود کوتاه بیهوشی منفی تأثیر ماهی فیزیولوژی و ایمنی روی بر و شود خارج بدن از آسانی به )25(. کرد اشاره انسان برای سالمبودن و آسان دسترسی باشد( نداشته خانواده از Lavandula angustifolia علمی نام با اسطوخودوس میرسد 0/5 m حدود ارتفاع به چندساله گیاهی است. Labiatea نعنایئان گوش بابرگهایمتقابلسبزرنگوپوشیده خیلیپرشاخه ساقههایآن 4 )17(. میشود ظاهر بهار در آن برگهای و است پنبهای سفید کرکهای از )%27/89( لینالول شامل اسطوخودوس اسانس عمده شیمیایی ترکیبات بورنئول )%5/04( ترپینئول آلفا )%9/05( سینئول 8 و 1 )%10/82( کامفور سال در Rao و Santos )29(. میباشد )%8/86( لینالول استات و )%7/29( اثر )Writhing( رایذینگ تست در سینئول 8 1 و که دادند نشان 2000 این از باالیی درصد حضور به توجه با بنابراین دارد. سوری موش در درد ضد )11(. باشد داشته بیهوشیکنندگی اثر است ممکن گیاه این اسانس در ماده در مؤثر غلظت فاصله بیهوشی ماده انتخاب در مهم موارد از یکی همچنین متداولترین و بهترین حاضر حال در )6(. بیهوشیوغلظتسمیتمیباشد تریکایینمتانسولفانات ماهی پرورش و تکثیر صنعت در بیهوشی داروی امکان و است گرانقیمت نسبتا دارو این ولی است. MS222 تجاری نام با میخک گل پودر )19(. ندارد وجود کشورها تمام در آن به آسان دسترسی صورت به آبزیپروری در آسان دسترسی دلیل به و بوده حل قابل آب در نمابر: تلفن: مسئول: نویسنده )*

2 شماره 73 دوره دامپزشکی تحقیقات مجله 300 دارد. نیز معایبی میخک گل وجود این با )18(. میشود استفاده متداول سمی غلظت به درمانی غلظت نسبت یا درمانی شاخص اینکه جمله از سال در همکاران و Velisek مطالعه در بهطوریکه است پایین نسبتا آن شد. تعیین 1 2/7: رنگینکمان قزلآالی ماهی برای نسبت این 2005 آزاد بهخصوص ماهیان بویایی حس روی میخک اسانس این بر عالوه استفاده با ماهیان بیهوشی با ارتباط در مطالعاتی )31(. دارد منفی اثر ماهیان به مربوط مطالعات بیشتر اگرچه که است شده انجام دارویی گیاهان از دارویی گیاهان سایر از استفاده مورد در مطالعه تعدادی اما میباشد میخک میتوان انجامشده مطالعات جمله از دارد وجود ماهی بیهوشی برای اثر بررسی در 2002 سال در همکاران و Shariphpoor مطالعه به بچهماهیان در میخک گل اسانس بیهوشکنندگی بر ph و درجهحرارت مقایسه بررسی در سال 2002 در همکاران و Abtahi )25( معمولی کپور رد تریکایینمتانسولفانات و میخک اسانس )LC50( کشنده غلظت قزلآالی )Acipenser persicus( ایرانی تاسماهی بچهماهی Cyprinus( معمولی کپور و )Oncorhynchus mykiss( رنگینکمان غلظت بررسی در سال 2006 در Mohammadi Arani )1( )carpio اسانس با )Acipenser persicus( ایرانی تاسماهی بیهوشی بهینه و Shariph Rohani )14( )Eugenia caryophyllata( میخک Zataria( شیرازی آویشن اسانس از استفاده در 2011 سال در همکاران و )Salmo caspius( خزر دریای آزاد ماهی بیهوشی در )multiflora Akhlaghi )26( )Oncorhynchus mykiss( رنگینکمان قزلآالی و بیهوشکنندگی اثر بررسی در 1999 سال در Mirab Brojerdi و رنگینکمان قزلآالی ماهی در میخک گل پودر کشنده غلظت تعیین بیهوشی اثرات 2008 سال در همکاران و Sadigh Eteghad )2( بادرنجبویه )Valeriana officinalis( سنبلالطیب گیاهان عصاره و )Papaver samniferum( خشخاش )Melissa officinalis( Carassius( حوض قرمز ماهی بر )Papaver bracteatum( شقایق اثر بررسی در 2012 سال در Maleki و Yeganeh )22( )auratus )Valeriana officinalis( سنبلالطیب عصاره کنندگی بیهوش )Salvia officinalis( مریمگلی و )Melissa officinalis( بادرنجبویه Mousavi )34( )Cyprinus carpio( معمولی کپور بچهماهی روی بر غلظت و سمیت محدوده تعیین بررسی در 2012 سال در همکاران و Velisek )15( )Barbus sharpeyi( بنی ماهی در اوژنول نیمهکشندگی ماهی در میخک گل اسانس حاد سمیت بررسی در سال 2005 در همکاران و سال در همکاران و Cunha و )31( )Cyprinus carpio( معمولی کپور نقرهای گربهماهی بیهوشی در Lippia alba اسانس بررسی در 2010 شده عنوان مطالب به توجه با داشت. اشاره )5( )Rhamdia quelen( هدف بیهوشکننده بهعنوان اسطوخودوس اسانس از استفاده امکان و در اسطوخودوس اسانس بیهوشیکنندگی اثرات بررسی تحقیق این از و شیمیایی ترکیب تعیین و )Cyprinus carpio( معمولی کپور بچهماهی میباشد. گیاه این اسانس 96 h )LC50( نیمهکشنده غلظت روشکار و مواد میانگین با معمولی کپور بچهماهی قطعه 320 آزمایش این انجام برای ساری شهرستان ماهیان نصر پرورش کارگاه از 26/96 ±1/98 g وزنی ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ونیرو سالن به و خریداری منظور به روز 10 مدت به و بوده سالم ظاهر به ماهیها گردیدند. منتقل با معمولی کپور ماهی اکسترود پلت با مخازن در شرایط با سازشپذیری روز در بار دو مازندران( آبزیان و دام خوراک )کارخانه 2/5±0/2 mm قطر مدت این در شدند. تغذیه عصر و صبح نوبت دو در بدن وزن %3 میزان به اکسیژنمتر اکسیژنمحلولبوسیله آبشامل: فاکتورهایفیزیکوشیمیایی -Sartorius, مدلPB متر بوسیلهpH انگلیس ph ساخت 200 CMD بوسیله )EC( الکتریکی هدایت و )TDS( سختی دماسنج بوسیله دما 11 این در شد. اندازهگیری آمریکا ساخت Senciun Hach مدل سنج EC حجم از %30 میزان به آب روزانه تعویض آب کیفیت حفظ منظور به مدت میگرفت. انجام مخازن اسطوخودوس:اسانس تهیهوسنجشترکیباتتشکیلدهندهاسانس جداسازی شد. تهیه کاشان اسانس باریج دارویی شرکت از اسطوخودوس گازکروماتوگرافی دستگاههای از استفاده با اسانس ترکیبات شناسایی و انجام )GC/MS( جرمی طیفسنج به متصل کروماتوگرافی گاز و )GC( دتکتور به مجهز 7890N USA) Agilent( مدل گازی کروماتوگراف شد. و 30 طولm به 5M5-HP ستون هیدروژن( شعله )یونیزاسیون FID گاز بود 0/25 μ ساکن فاز الیه ضخامت بود. 0/25 mm داخلی قطر حرارتی برنامه بود. 1 ml/min حامل گاز جریان سرعت و هلیوم حامل بود. 260 C تزریق محفظه دمای و 3 C/min سرعت با 250 تا 40 C 5975C Agilent مدل جرمی طیفسنج به متصل گازی کروماتوگراف mm داخلی قطر 30 m بهطول 5M5-HP ستون و یونی تله سیستم با 240 تا C 40 حرارتی برنامه بود. 0/25 μ ساکن فاز الیه ضخامت و 0/25 /C حامل گاز جریان سرعت هلیوم حامل گاز بود. 4 C/min سرعت با درجه بود. 70 EV معادل جرمی طیفسنج در یونیزاسیون انرژی و 1 min شد تنظیم C 260 الین ترانسفر دمای و C 260 تزریق محفظه حرارت.)23( برای :)LC50( کشنده غلظت و سمیت محدوده تعیین آزمایش روش از اسطوخودوس اسانس )LC50( نیمهکشنده غلظت تعیین Organization Economic Cooperation استانداردand آن در که شد استفاده ساکن بصورت )OECD(اDevelopment آزمایشی محیط در آزمایش دوره طول در اسطوخودوس اسانس غلظتهای شد استفاده 100 و 75 mg/l غلظتهای از پایه آزمایش در ابتدا بود. ثابت

3 301 معمولی کپور ماهی در اسطوخودوس اسانس بیهوشی و نیمهکشنده غلظت.GC/MS از استفاده با اسطوخودوس اسانس در آنها )%( میزان و تشکیلدهنده مواد آنالیز 1. جدول )%( ترکیبات ترکیبات )%( 2/48 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl 0/08 methyl-2,pentene-1 2/41 Alpha,Terpineol 0/07 Tricyclene 1/93 ۱,l6-Octadien-3-ol, 3,l7-dimethyl 2/38 Alpha,pinene 0/5 Trans- Anethole 0/88 Camphene 0/91 Lavandulyl Acetate 2/7 Bicyclo 0/75 trans-caryophyllene 1/26 beta.-myrcene 1/46 trans-.beta.-farnesene 1/4 Delta.3-Carene 0/14 Butanoic acid,3,l7-dimethyl 25/14 ۱,l8-Cineole 0/66 gamma.-terpinene 3/64 cis-ocimene 0/27 Caryophyllene oxide 0/74 Alpha,Terpinolene 0/28 Alpha-Cadinol 18/26 Linalol 0/61 Alpha-Bisabolol 7/26 Camphor 10/52 Borneol غلظتهای سپس گردید. 12 h عرض ماهیان %100 تلفات موجب که لگاریتمی روش به که 75/16 و 74/13 73/11 72/11 71/12 mg/l غلظتی و 70( mg/l( نشد مشاهده تلفاتی آن در که غلظتی بین 1( )رابطه گردید. استفاده شد مشاهده 75( mg/l( 24 h طی تلفات صد در صد که 24 در تلفات تعداد شده ذکر غلظتهای از یک هر با آزمایش دوره طول در شد. ثبت اسطوخودوس اسانس با ماهی مجاورت از پس 96 h و X= (Log Cn- Log C1)/ n-1 اول تیمار غلظت = C 1 1: رابطه آخر تیمار در غلظت = C n لگاریتمی نسبت قدر = X ))C 2 =Anti log (log C 1 ))اXا+ دوم تیمار در غلظت = C 2 ))C 3 =Anti log (log C 2 سوم))اXا+ تیمار در غلظت C= 3 روش به ماهیان کردن بیهوش بیهوشی: غلظت تعیین آزمایش آزمایشپایهبهمنظورتعیینغلظتهای غوطهوریصورتگرفت.ابتدایک 160 mg/l از کمتر غلظتهای در که گرفت صورت اسانس مناسب 1 نسبت به ابتدا تعیینشده غلظتهای نکرد. ایجاد ماهیان در را بیحسی تیمار هر بچهماهی( قطعه )10 ماهیان سپس شد. حل %95 اتانول در 10 به اسانسمنتقلشدند.هوادهی بطورمجزابهتانکمحتوایغلظتمشخص انجام از قبل 24 h بچهماهیان میشد. انجام هوا سنگ توسط تانکها در مختلف غلظتهای با تیمار 6 در آزمایش نشدند. غذادهی آزمایش شروع تکرار سه با اسطوخودوس اسانس 180 و ۰ mg/l به رفتن و آبششی سرپوش حرکت )توقف بیهوشی شروع زمان شد. انجام شدن شناور بیهوشی: 3 )مرحله کامل بیهوشی زمان ظرف( کنارههای مجدد )تحرک بیهوشی از بازگشت زمان و تانک( کف در ماهی توقف و شده بیهوش ماهیان سپس )31(. شد ثبت فعال( شنای و آبششی سرپوش بود هواده با همراه اسانس بدون تازه آب محتوی که دیگری تانکهای به طبیعی حالت به برگشت و بیهوشی حالت از بازگشت زمان و شدند منتقل شد. ثبت دیجیتال کرنومتر توسط نیمهکشندگی غلظت به مربوط دادههای آماری: تحلیل و تجزیه آماری نرمافزار از استفاده با 96 h زمان مدت طی در اسطوخودوس )LC50( Probit Analysis آماری روش از استفاده با و پردازش 21 نسخه SPSS قالب در بیهوشی غلظت تعیین آزمایش گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد نرمالبودن از اطمینان از پس دادهها آنالیز و شد انجام تصادفی كامال طرح آماری نرمافزار از استفاده با Kolmogorov-Smirnov آزمون با دادهها One-Way( یکطرفه واریانس آنالیز روش با و 21 نسخه SPSS دامنهای چند آزمون کمک با میانگینها مقایسه و گرفت انجام )ANOVA شد. انجام %95 اطمینان سطح در و )Duncan( دانکن نتایج شیمیایی آنالیز در اسطوخودوس: اسانس شیمیایی ترکیب تعیین کروماتوگرافی روش به که تحقیق این در رفته بکار اسطوخودوس اسانس مواد بیشترین شد انجام )GC/MS( جرمی طیفسنج به متصل مایع گاز %25/14 میزان به )Cineole-1,8( سینئول 8 1 و را آن دهنده تشکیل میزان به )Camphor( کامفور %18/26 میزان به )Linalool( لینالول ترکیبات میدادند. تشکیل %10/52 میزان به )Borneol( بورنئول %7/26 است. آمده 1 جدول در کامل صورت به اسانس تشکیلدهنده انجام از پس اسطوخودوس: اسانس نیمهکشنده غلظت تعیین اسانس کشندگی محدوده یافتن منظور به ابتدایی آزمایشهای بر mg/l غلظتهای معمولی کپور ماهی روی بر اسطوخودوس اسطوخودوس اسانس کشندگی محدوده عنوان به لگاریتمی روش اساس

4 شماره 73 دوره دامپزشکی تحقیقات مجله 302 معمولی. کپور بچهماهی در اسطوخودوس اسانس با مجاورت 96 h و از پس تلفات % 99 و ایجادکننده غلظتهای 2. جدول کشنده غلظت %95( اطمینان )سطح )SE) (mg/l( معیار خطای ± کشنده غلظت 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت 96 ساعت 69/90±0/235 70/99±0/436 71/95±0/144 72/35±0/139 LC10 70/54±0/235 71/38±0/436 72/78±0/144 73/23±0/139 LC30 70/99±0/235 71/65±0/436 73/36±0/144 73/85±0/139 LC50 71/43±0/235 71/92±0/436 73/93±0/144 74/47±0/139 LC70 72/07±0/235 72/31±0/436 74/77±0/144 75/36±0/139 LC90 72/96±0/235 72/84±0/436 75/92±0/144 76/56±0/139 LC99 مختلف غلظتهای با معمولی کپور ماهی مجاورت طی در بیهوشی از بازگشت و بیهوشی( 3 )مرحله کامل بیهوشی بیهوشی شروع زمان معیار( انحراف )± میانگین 3. جدول )0/05<P(. میباشند معنیدار اختالف نشاندهنده ستون هر در متفاوت حروف اسطوخودوس. اسانس )min( بیهوشی از برگشت زمان متوسط )min( کامل بیهوشی زمان متوسط )min( بیهوشی شروع زمان متوسط )mg/l( تیمارها )شاهد( صفر 4/51±0/35 b 4/37±0/50 a 2/43±0/28 a 160 2/92±0/78 c 4/41±0/57 a 2/51±0/29 a 165 3/91±0/55 b 3/74±0/35 b 2/23±0/47 a 170 5/31±0/65 a 4/01±0/43 ab 2/21±0/31 a /54±0/82 a 3/76±0/47 b 2/26±0/12 a در و 2/92±0/78 min بیهوشی از بازگشت زمان میانگین کمترین 165 مشاهده بیهوشی از بازگشت زمان میانگین بیشترین 180 mg/l غلظت mg/l غلظت در بیهوشی از بازگشت زمان مدت میانگین )0/05<P(. شد معنیداری تفاوت 160 mg/l غلظت با که بود 3/91±0/55 min 170 غلظتهای در بیهوشی از بازگشت زمان میانگین )0/05>P(. نداد نشان اما )0/05>P( نداشتند معنیداری آماری تفاوت هم با 180 mg/l و 175 )0/05<P(. دادند نشان معنیداری تفاوت تیمارها سایر با بحث در استفاده برای آن جایگزینی و جدید کننده بیهوش ماده هر از استفاده درتحقیقحاضر دارد. آنماده سیستمبیولوژیکنیازبهتعیینمیزانسمیت کپور ماهی در اسطوخودوس اسانس 96 h )LC50( نیمهکشنده غلظت فراوردههای و مواد تقسیمبندی برای آمد. بدست 70/99 mg/l معمولی 48 h LC50 )16(. میشود استفاده 48 h LC50 از سمیت نظر از دارویی mg/l( مطالعه این در معمولی کپور بچهماهی در اسطوخودوس اسانس برخوردار متوسط سمیت از اسطوخودوس اسانس که داد نشان 73/36( تیرهشدن اسطخودوس اسانس معرض در بچهماهیان در 4(. )جدول است تعداد افزایش آبششی تیغههای و بدن سطح موکوس افزایش پوست ترشح افزایش شد. مشاهده آبششی سرپوش شدن بسته و باز دفعات آبششی مویرگهای به اکسیژن انتقال مانع آبشش سطح در موکوس میشود بچهماهیها تلفات موجب تنفسی اختالل ایجاد با و گردیده قزلآالی گونه سه روی سال در همکاران و Abtahi مطالعه در )26(. اسانس 70 mg/l غلظت گردید. تعیین 96 و h زمانهای در غلظت در نداشت. همراه به را تلفاتی هیچگونه 96 h تا اسطوخودوس مشاهدهشده رفتاری عالیم شدند. تلف اول 24 h در ماهیان تمام 75 mg/l موکوس افزایش پوست تیرهشدن شامل اسانس معرض در بچهماهیان در بستهشدنسرپوش تیغههایآبششی افزایشتعداددفعاتبازو سطحبدنو غلظت نداشت. تلفاتی هیچ 72 h تا 71/12 mg/l غلظت بود. آبششی ماهیها همه اول 48 h در 74/13 mg/l و اول 24 h در 75/16 mg/l برای اسطوخودوس اسانس 96 h )LC50( نیمهکشنده غلظت شدند. تلف 2(. )جدول شد تعیین 70/99 mg/l معمولی کپور بچهماهی مرگ هیچ 3( )جدول حاصله نتایج اساس بر بیهوشی: غلظت تعیین نشد. مشاهده بیهوشی از بازگشت از بعد 24 h تا جانبی عوارض یا میر و غلظتهای بین در بیهوشی از بازگشت و کامل هوشی بی زمان میانگین )0/05<P(. داد نشان معنیداری اختالف اسطوخودوس اسانس مختلف 160( mg/l( استفاده درکمترینغلظتمورد زمانبیهوشیکامل میانگین min 180( mg/l( استفاده مورد غلظت بیشترین در و 4/37±0/50 min کامل بیهوشی زمان مدت میانگین کمترین )0/05<P(. بود 3/76±0/47 mg/l و 175 غلظتهای با که 3/74±0/35( min( 170 mg/l غلظت در زمان مدت میانگین بیشترین )0/05>P(. نداشت معنیداری تفاوت 180 که آمد دست به 4/41±0/57 min 165 mg/l غلظت در کامل بیهوشی رد )0/05>P(. نداشت معنیداری تفاوت 175 mg/l و 160 غلظتهای با میانگین 160( mg/l( اسطوخودوس اسانس از شده استفاده غلظت کمترین مورد غلظت بیشترین در و 4/51±0/33 min بیهوشی از بازگشت زمان mg/l غلظت در.)P>0/05( بود 5/54±0/82 min )180 mg/l( استفاده

5 303 معمولی کپور ماهی در اسطوخودوس اسانس بیهوشی و نیمهکشنده غلظت رب LC50 اساس بر دارویی فرآوردههای و مواد سمیت میزان تقسیمبندی 4. جدول.)15( 48 h از پس mg/l حسب mg/l سمیت میزان کم خیلی سمیت کم سمیت سمیتمتوسط زیاد سمیت زیاد خیلی سمیت بینهایتسمی 4/1 g وزن میانگین با )Oncorhynchus mykiss( رنگینکمان و 4/3 g وزنی میانگین با )Acipenser persicus( ایرانی تاسماهی سمی غلظت 3/8 g وزنی میانگین با )Cyprinus carpio( معمولی کپور برای 199 mg/l رنگینکمان قزلآالی گونه در میخک گل اسانس برای مشخص 297 mg/l ایرانی تاسماهی برای و 271 mg/l معمولی کپور h LC50 مقادیر 2005 سال در همکاران و Velisek مطالعه در )1(. گردید mg/l 15 g وزنی میانگین با معمولی کپور ماهی برای میخک اسانس 96 در مشاهدهشده کشنده غلظت در اختالف که )31( گردید تعیین 18/10 سن و اندازه گونه چون عواملی دلیل به است ممکن انجامشده مطالعات Shariph Rohani )13(. باشد متفاوت آب کیفیت و درجهحرارت ماهی آویشن اسانس نیمهکشنده غلظت بررسی در 2011 سال در همکاران و رنگینکمان قزلآالی بچهماهی روی )Zataria multiflora( شیرازی h LC50 مقدار 5 g وزنی میانگین با )Oncorhynchus mykiss( Macova )26(. کردند تعیین 13/6 mg/l را شیرازی آویشن اسانس h )LC50( نیمهکشنده غلظت بررسی در 2011 سال در همکاران و و 18/2 mg/l Danio (ا rerio( گورخری ماهی روی میخک گل اسانس )13(. کردند تعیین 21/7 mg/l Poecilia ( ا reticulata( گوپی ماهی در اسطوخودوس اسانس 96 h )LC50( نیمهکشنده غلظت حاضر مطالعه در آمد. بدست 70/99 mg/l )LC50( نیمهکشندگی غلظت محدوده 1000 <LC50 > <LC50 > <LC50 >100 1 <LC50 >10 0/1 <LC50 >1 LC50 >0/1 بیهوشی: در آن تأثیر و اسطوخودوس اسانس شیمیایی ترکیب 8 1 و شامل اسطوخودوس اسانس تشکیلدهنده ترکیب مطالعه این در میزان به )Linalol( لینالول %25/14 میزان به )Cineole-1,8( سینئول )Borneol( بورنئول %7/26 میزان به )Camphor( کامفور %18/ سال در Taha Nejad گزارش طبق میباشد. %10/52 میزان به )%27/89( لینالول شامل اسطوخودوس اسانس عمده شیمیایی ترکیبات بورنئول )%5/04( ترپینئول آلفا )%9/05( سینئول 8 و )%10/82( 1 کامفور محیطی مختلف فاکتورهای میباشد. )%8/86( استاتلینالول و )%7/29( کاشت منطقه اقلیمی شرایط خاک در موجود غذایی مواد میزان قبیل از میزان روی تأثیرگذار مهم عوامل از برداشت زمان و بارندگی( و دما )ارتفاع اب معموال بیهوشی )33(. میباشند گیاه تشکیلدهنده شیمیایی ترکیبات بیهوشکننده ماده و میشود انجام بیهوشی درمحلول ماهی غوطهوری روی سپس میشود شریان وارد و شده جذب آبششی رشتههای طریق از )18 21(. میکند بیهوش را ماهی و گذاشته تأثیر مرکزی عصبی سیستم شرایط با ماهی گونههای بر متفاوتی اثرات مختلف بیهوشکنندههای شوری مانند محیطی شرایط دارند جنس و اندازه سن نظر از متفاوتی ماده به نسبت ماهی واکنش در ph و محلول اکسیژن مقدار آب دمای هک رسپتور-هایی اسطوخودوس اسانس )35(. میباشد مؤثر بیهوشکننده لیمبیک دستگاه به را بویایی پیام و کرده تحریک را دارند قرار بویایی پیاز در در میتواند که است مغز احساس مرکز لیمبیک سیستم میکند. منتقل ایجاد در و شود ترشح سروتونین و اندورفین انکفالین استرس به پاسخ آزمایش این از بدستآمده نتایج به توجه با )33(. باشد مؤثر آرامش حس را بیهوشی استفاده مورد مختلف غلظتهای در اسطوخودوس اسانس بازگشت زمان و کرده القا معمولی کپور بچهماهی در 5 min از درکمتر کمتر در اسانس 170 و mg/l غلظتهای در بیهوشی از اسطوخودوس اسانس که گفت میتوان بنابراین افتاد اتفاق 5 min از اثر بگیرد. قرار استفاده مورد جدید بیهوشی ماده یک بعنوان میتواند 1 زیاد مقدار حضور به است ممکن اسطوخودوس اسانس بیهوشکنندگی بیهوشی مو ثر غلظت مطالعه این در )11(. باشد مرتبط آن در سینئول 8 و زمان مدت در را بیهوشی که آمد بدست 170 mg/l اسطوخودوس اسانس min زمان مدت در را بیهوشی از بازگشت زمان و 3/74 ± 0/35 min که است حالی در این کرد. القا معمولی کپور بچهماهی در 3/91 ± 0/55 min زمان میانگین بیشترین 165 mg/l غلظت با پایینتر غلظت در زمان کمترین آمد. بدست کامل بیهوشی به رسیدن برای 4/41±0/ و 170 mg/l غلظتهای از بهترتیب تحقیق این در احیا و بیهوشی همچنین آمد. بهدست 2/92±0/78 و 3/74±0/35 min زمان میانگین با 180 و 165 mg/l غلظتهای از بهترتیب احیا و بیهوشی زمان بیشترین افزایش با آمد. بهدست 5/54±0/82 min و 4/41±0/57 زمان میانگین با این در یافت. افزایش نیز بیهوشی از بازگشت زمان مدت اسانس مقدار غلظتهای بررسی با 2002 سال در همکاران و Shariphpoor راستا کپور ماهی روی میخک گل اسانس 200 و mg/l بیهوشی میخک گل اسانس غلظتهای تمام در که دادند نشان معمولی به بازگشت و تعادل بازگشت زمان ولی شد ایجاد 3 min از کمتر در دلیل که بود 5 min از بیشتر و طوالنیتر موارد بیشتر در خارجی محرک و ماهی تنفسی سیستم بر میخک گل اسانس بازدارندگی تأثیر در را آن از بیهوشی ماده دفع توانایی کاهش آن بهتبع و تنفس میزان کاهش 2001 سال در همکاران و Soltani )25(. دانستند ماهی آبشش سیستم عصاره و اسانس 100 و 50 mg/l غلظتهای از استفاده که دادند نشان کامل بیهوشی موجب بهترتیب s و از پس میخک )19(. گردید 7 برابر ph و 15 C دمای در رنگینکمان قزلآالی ماهی بیهوشکنندگی اثر بررسی با 2014 سال در Imanpoor و Roohi

6 شماره 73 دوره دامپزشکی تحقیقات مجله 304 کپور ماهی روی )methyl salicylate( سالیسیالت متیل و نعناع اسانس )20(. کردند بیان 3 و 5 ml/l بهترتیب را بیهوشی مناسب غلظت معمولی مطالعه مورد غلظتهای 2012 سال در همکاران و Mousavi مطالعه در بدلیل میتواند که گردید تنفس در اختالالتی باعث 30( و mg/l( باشد. ماهی تنفسی فعالیت کاهش و ماهی عصبی سیستم بر اوژنول اثرات بیهوشی برای غلظت بهترین اوژنول 40 mg/l غلظت مطالعه این در همکاران و Tamaru )16(. شد تعیین )Barbus sharpei( بنی ماهی به رسیدن زمان مدت دارو غلظت افزایش با که کردند بیان 1995 سال در همسو نیز حاضر مطالعه نتایج که مییابد کاهش عمیق بیهوشی مرحله سال در همکاران و Hajek همچنین )28(. میباشد محققین این نتایج با فرایند شدن کند باعث غلظت افزایش که دریافتند خود مطالعات در 2006 بیهوشی از برگشت زمان مدت شدن طوالنیتر و ماهی توسط تنفسی عصاره با بیهوشی القای 1998 سال در همکاران و Keene )10(. میشود min mg/l غلظت در رنگینکمان قزلآالی در را میخک گل کردند گزارش min را بیهوشی از برگشت زمان مدت و 3-4 سال در Mohammadi Arani و سال 2000 در Griffiths )12(. و آوردند بهدست میخک عصاره روی مطالعه در را مشابهی نتایج 2006 در ماهی قرارگیری زمان مدت و غلظت چه هر که رسیدند نتیجه این به سریعتر بیهوشی شروع مرحله باشد بیشتر بیهوشکننده مواد حاوی آب و Grush )8 14(. میافتد اتفاق آهستهتر بیهوشی از بازگشت مرحله و باعث اوژنول mg/l غلظت که دریافتند 2004 سال در همکاران )9(. میشود )Danio ا) rerio Zebra fish گونه در سریع بیهوشی Tambaquiا ماهی روی سال 2001 در همکاران و Gomes مطالعات از بازگشت زمان مدت که داد نشان )Colossoma macropomum( بیهوشیدرماهیانیکهتحتتأثیرمقدارباالییازمادهبیهوشیبنزوکائین 50 mg/l از پایینتر مقادیر در اما 8/9( min( است باالتر گرفتند قرار در همکاران و Velisek مطالعه در )7(. بود 2/6±1/02 min میزان این در معمولی کپور ماهی بیهوشی از بازگشت زمان که شد بیان 2005 سال غلظتهای در و 15 min حدود زمان مدت در 30 mg/l پایین غلظتهای و یافته افزایش میزان این 90 mg/l تا غلظت میزان افزایش با بتدریج باال بیهوشی از بازگشت 100 mg/l به غلظت افزایش با و رسید 30 min به که ماهیانی در بیهوشی از بازگشت زمان که شد گزارش و نیفتاد اتفاق بازگشت زمان گیرند قرار بیهوشی ماده معرض در 15 min از بیشتر این نتایج با که )31( مییابد افزایش مرگ و شده طوالنی هوشی بی از دارد. یافت( افزایش احیا زمان اسانس غلظت افزایش )با همخوانی پژوهش اسانس غلظت افزایش با 2004 سال در همکاران و مطالعه Grush در افزایش هوشی بی از بازگشت زمان 100( تا 60 ppm محدوده )در میخک تأثیر دلیل به بیهوشی از بازگشت زمان مدت افزایش میرسد نظر به یافت. تنفس نرخ کاهش نتیجه در و عروقی و تنفسی سیستم بر بیهوشی ماده بیشتر ماندگاری و آن سیستمیک تأثیر به منجر که میباشد قلب ضربان و )9(. میگردد عروقی سیستم در اوژنول 170 mg/l غلظت که داد نشان تحقیق این نتایج نهایی: نتیجهگیری اسانساسطوخودوسمیتواندبرایبیهوشیبچهماهیکپورمعمولیبهکار نظر از متفاوت شرایط شود. معرفی جدید بیهوشی ماده عنوان به و رود میباشد مو ثر بیهوشی در مؤثر غلظت بر محیطی شرایط و جنس گونه بهدست نتایج به توجه با دارد. بررسی به نیاز گونه هر برای آن تعیین لذا خونی شاخصهای روی اسانس این اثرات بررسی پژوهش این در آمده به اسطوخودوس اسانس بافتی باقیمانده نیز و سرم بیوشیمیایی و استرس اثرات بررسی و گازی کروماتوگرافی طریقه به ماهی گوشت بهداشت لحاظ میتواند پوست و آبشش بافتهای روی بر اسانس این پاتولوژیک احتمالی شود. توصیه قدردانی و تشکر در ایشان کمکهای جهت به خلیلی جانی خسرو مهندس آقای از میگردد. سپاسگزاری تحقیق این انجام References Abtahi, B., Shariph poor, A., Aghajanpoor, M., Rasooli, A., Faghih Zadeh, S., Omid Baigi, R., Mohammad Nazari, R. (2002) Compared LC50 clove oil (Eugenia caryophyllata) and MS222 in Persian sturgeon (Acipenser persicus), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common carp (Cyprimus carpio). Iran Sci Fish. J. 11(3): Akhlaghi, M., Mirab Brojerdi, M. (1999) Anesthetic effect of clove tree and LC50 determination in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J Vet Res. 54 (2): Bagheri, M., Soltani, R., Haj Hashemi, R., Sohailipoor, S., and Asghari, GH. (2013) Effect of Lavender Essential Oil on Pain Using Aromatherapy. J Islamic and Iran Traditional Med. 3(4): Burka, J. F., Hammell, K. L., Horsberg, T. E., Johnson, G. R., Rainnie, D. J., Speare, D. J. (1997) Drugs in salmonid aquaculture - a review. J Vet Pharmacol Ther. 20: Cunha, M. A., Barros, F. M., Lima Veek, P., Heinzmann, B. M., Loro, V. L. (2010) Essential oil of Lippia alba: A new anesthetic for silver catfish, Rhamdia quelen. Short communication.

7 غلظت نیمهکشنده و بیهوشی اسانس اسطوخودوس در ماهی کپور معمولی 305 Aquaculture. 306: Ghaffari, M., Khosravani Zadeh, A. (2012) Effect of clove oil (Eugenia cairyophillata) essence loaded on iron nanoparticles on aminotransferase enzymes and some tissues in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J Comp Pathol. 9 (4): Gomes, L. C., Chiparri-Gomes, A. R., Lopes, N. P., Roubach, R., Araujo-Lima, C. A. R. M. (2001) Efficacy of benzocaine as an anaesthetic in juvenile tambaqui Colossoma macropomum. J World Aquac Soc. 32: Griffiths, S. P. (2000) The use of clove oil as an anaesthetic and method for sampling intertidal rockpool fishes. J Fish Biol. 57(6): Grush, J., Noakes, D. L. G., Moccia, R. D. (2004) The efficacy of clove oil as an anesthetic for the zebrafish, Danio rerio (Hamilton). Zebrafish. 1(1): Hajek, G. J., Keyszejko, B., Dziaman R. (2006) The anaesthetic effect of clove oil on common carp,cyprinus carpio L. Acta Ichthyol. Piscat. 36(2): Juergens, U. R., Stober, M., Kleuver, T., Vetter, H. (1998) Antiinflammatory effects of euclyptol (1,8-cineole) in bronchial asthma: inhibition of arachidonic acid metabolism in human blood monocytes exvivo. European J Med Res. 3: Keene, J. L., Noakes, D. L. G., Moccia, R. D., Soto, C. G. (1998) The efficacy of clove oil as an anaesthetic for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquac Res. 29(2): Macova, S., Dolezelova, P., Plhalova, L., Pistekova, V., Svobodova, Z. (2011) The acute toxicity of clove oil to fish Danio rerio and Poecilia reticulate. Acta Vet Brno. 80: Mohammadi Arani, M. (2006) Study on anesthetization of Persian sturgeon (Acipenser persicus) fingerlings using clove (Eugenia caryophyllata) oil. Iran J Med Aromat Plants. 22(3): Mousavi, S. M., Majdi Nasab, E., Yavari, V., Rajabzadeh Ghatarami, E., Razi Jalali, M. (2012) Determination of toxicity and mean lethal concentration (LC50) of Eugenol on Barbus sharpey Iran. J Med Aromat Plants. 29 (3): Mousavi, S. M., Mirzargar, S. S., Ebrahim Zadeh, H., Khosravi, A., Bahonar, A., Ahmadi, M. R. (2009) Evaluation of antifungal activity of new combined essential oils in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs. J Fish Aquat Sci. 4(2): Nasiri moghaddam, H., Bidar, N., Hassanabadi. (2012) The effect of the effect of lavender (Lavandula angustifolia) essential oil on performance and blood metabolites of broiler chicks. Iran. J Animal Sci Res. 4 (2): Okey, I. B., Keremah, R. I., Gabriel, U. U. (2018) The effcacy of clove (Eugenia caryophyllata) powder as anaesthesia on African catfshes (Clarias gariepinus and Heterobranchus bidorsalis) fingerlings. J Aquac Mar Biol. 7(4): Pirhonen, J., Schreck, C. B. (2003) Effects of anaesthesia with MS-222, clove oil and CO2 on feed intake and plasma cortisol in steelhead trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 220: Roohi, Z., Imanpoor, M. (2014) The efficacy of the oils of spearmint and methyl salicylate as new anesthetics and their effect on glucose levels in common carp (Cyprinus carpio L., 1758) juveniles. Aquaculture. 437: Ross, L.G., Ross, B. (2008) Anesthetic and Sedative Techniques for Aquatic Animals. (3 rd ed.) Blackwell Publishing Editorial Office, London, UK. 221 p. 22. Sadigh Eteghad, S., Ghavami, S., Mortazavi, J., Mirzaei, H. (2008) Comparative survey on anesthetizing effects of medicinal herbs Valerian officinalis, Melissa officinalis, Papaver somniferum and Papaver bracteatum on gold fish (Carassius auratus). Iran Sci Fish J. 17 (1): Saeedi, K. A., Sayedi, F. S., Kiani, M. (2016) Evaluation of essential oil content and composition of some improved cultivars of chamomile, moldavian dragonhead and fennel in Shahrekord climate condition. Agric Crop Manage. 17(4): Santos, F. A., Rao, V. S. (2000) Anti-inflammatory and anti-nociceptive effects of 1.8-cineole a

8 306 مجله تحقیقات دامپزشکی دوره 73 شماره terpenoid oxide present in many plant essential oils. J Phytother Res. 4: Sharifphpoor, A., Soltani, M., Abdolhay, H., Ghaumi, R. (2002) Effect of clove oil (Eugenia caryophyllata) at different ph and ºC in comoon carp (Cyprinus carpio) finger lings. Iran Sci Fish J. 11(4): Sharif Rohani, M., Haghighi, M., Assaeian, H. (2011) The lethal concentration (LC50) of Zataria multiflora essential oil in fries of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iran Sci Fish J. 20(2): Soltani, M., Omidbeigi, R., Rezvani, S., Mehrabi, M. R., Chitsaz, H. (2001) Study of Anesthetic effects induced by clove flower (Eugenia caryophillata) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under various water quality conditions. J Fac Vet Med. 56 (4): Tamaru, C. S. C. C., Trickand, W. J., Gerald, F. (1995) Clove oil, minyak cengkeh, a natural fish anesthices sustainable aquaculture. Voail. Proceeding of the pacon conference on sustainable Aquaculture. 955: Taha Nejad, M., Barzegar, M., Sahari,. M. A., Naghdi badi, H. A. (2012) Evaluation of antioxidant of essential oil (Lavandula angustifolia) in crude Soybean oil system. J Med Aromat Plants. 11 (1): Vakilian, K., Karamat, A., Mousavi, A., Shariati, M., Ajami, M.E., and Atarha, M. (2011) The effect of Lavender essence via inhalation method on labor pain. Shahrekord. J Uni Med Sci. 14(1): Velisek, J., Svobodova, Z., Piackova, V., Groch, L., Nepej CHalova, L. (2005) Effects of clove oil anaesthesia on common carp (Cyprinus carpio L.). Vet Med-Czech. 50(6): Weber, R. A., Peleteiro, J. B., García Martín, L. O., Aldegunde, M. (2009) The efficacy of 2-Phenoxyethanol, metomidate, clove oil and MS-222 as anaesthetic agents in the Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup, 1858). Aquaculture. 288: Yazdani, D., Jamshidi, A. H., Mojab, F. (2002) Comparison amount of menthol and essential oil in peppermint (Mentha piperita) plant in different parts of the country. J Med Plants. 3: Yeganeh, S., Maleki, P. (2012) Comparison of anesthetic effects produced by extracts of Valeriana officinalis, Melissa officinalis and Salvia officinalis on common carp (Cyprinus carpio). J Aquat exploit Cultiv. 2(2): Zahl, I. H., Kiesling, A., Smuelsen, O. B., Hensen, M. K. (2009) Anaesthesia of Atlantic cod (Gadus morhua)-effect of pre-anaesthetic sedation, and importance of body weight, temperature and stress. Aquaculture. 295:

9 307 Journal of Veterinary Research. 73,3: ,2018 Original Article Determination of Mean Lethal Concentration (LC 50 ) and Anaesthetic Effect of Topped Lavender Essential Oil (Lavandula angustifolia) on Common Carp (Cyprinus carpio) Juvenile Beheshti, N. 1, Yeganeh, S. 1*, Adel, M. 2 1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran 2 Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran (Received 7 May 2018, Accepted 17 July 2018) Abstract: BACKGROUND: In recent years, medicinal plants have become an important option for use in aquaculture industry. OBJECTIVES: This study was conducted to determine mean lethal concentration (LC 50 ) and investigated the anesthetic effect of Topped lavender essential oil (Lavandula angustifolia) on common carp (Cyprinus carpio) juveniles. METHODS: Mean lethal concentration of essential oil was calculated based on the OECD (Organization Economic Cooperation and Development) standard in static system. For determining LC 50, 150 common carp juveniles with mean body weight of ± 1.98 g were used in 6 groups and one control group and each group with three replications (7 juveniles were used for each replication). After Compatibility period (about 2 weeks), juveniles were exposed to different concentrations including 71.12, 72.11, 73.11, 74.13, mg/l that were calculated by logarithmic formula. Juvenile behavioral changes and mortality were recorded in the time period at 24, 48, 72 and 96 hours after exposed to Topped lavender essential oil. Determination of Topped lavender essential oil anesthetic effect was done in 6 groups (with 3 replicates), as 10 fish exposed to increasing concentrations including 0 (control), 160, 165, 170, 175 and 180 mg/l. RESULTS: Mean lethal concentration (LC50) after 96 hours was obtained mg/l. The lowest time for completion of anesthesia (stage 3 anesthesia) was obtained at a concentration of 170 mg/l with 3.74± 0.35 min and the full recovery of this concentration was obtained at 3.91±0.55 min. The results showed that the best anaesthetic concentration of Topped lavender essential oil was 170 mg/l. CONCLU- SIONS: It seems that Topped lavender essential oil could be used as anesthetic agent. Keyword: Topped lavender, Essential oil, Anaesthetic, LC 50, Cyprinus carpio Figure Legends and Table Captions Table 1. Ingredient analysis and their amount (%) in Topped Lavender essential oil using GC/MS. Table 2. The dosage for 10, 30, 50, 70, 90 and 99 % mortality after 24, 48, 72 and 96 h exposure to Topped Lavender essential oil in Common carp Juvenile. Table 3. Mean (± STD) time to start of anesthesia, completion (step 3 of anesthesia) of anesthesia and recovery time during exposure to different levels of Lavender essential oil in Common Carp Juvenile. Different letters in each column show significant difference (P< 0.05). Table 4. Toxicity classification of materials and medicinal products based on LC50 (mg/l) after 48h (17). *Corresponding author s Tel: , Fax: J. Vet. Res. 73, 3, 2018

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

تأثیر مواجهه کوتاه مدت غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر شاخص های انرژی و تنظیم اسمزی بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 طی دوره ساز

تأثیر مواجهه کوتاه مدت غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر شاخص های انرژی و تنظیم اسمزی بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 طی دوره ساز تا ثیر مواجه کوتاهمدت غلظتهاي تحت کشنده سم دیازینون بر شاخصهاي انرژي و تنظیم اسمزي... چیکده 1 2 دانشگاه گنبد کاووس نشریه "پژوهشهاي ماهیشناسی کاربردي" دوره چهارم شماره دوم تابستان 95 http://jair.gonbad.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

1 سید مرتضی حسینی و همکاران چکیده بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد هشتم شماره اول بهار DOI: /japu مقای

1 سید مرتضی حسینی و همکاران چکیده بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد هشتم شماره اول بهار DOI: /japu مقای سید مرتضی حسینی و همکاران چکیده بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد هشتم شماره اول بهار 398 http://japu.gau.ac.ir DOI: 0.22069/japu.209.5268.446 مقایسه شاخصهاي ایمنی ماهی قزلآلاي رنگینکمان mykiss) (Oncorhynchus

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و ترکیبات اسانس 2 اکوتیپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.)

بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و ترکیبات اسانس 2 اکوتیپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.) ه ب فصلنامه گياهان دارويي تاريخ دريافت: 89/2/20 چكيده بررسي ويژگيهاي مورفولوژيك و تركيبات اسانس 2 اكوتيپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.) 3 2 *1 بهلول عباسزاده محمدباقر رضايي معصومه لايق حقيقي 1- استاديار

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus)

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus) فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری سال یازدهم شماره 2 تابستان 1398 اثرات مولتیآنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخصهای رشد بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز gibelio) (Carassius auratus مهرداد عادلیان*:

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus)

بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus) مجله علمي شيالت ايران سال بيست وسوم/شماره 3 /پاييز 3333 بررسی اثر سمیت مزمن علفکش آترازین )Atrazine( بر روند تجمعپذیری آن در فیلهی ماهی شیربت grypus( )Barbus )2( * )1( علی خبازیان زاده علی دادالهی سهراب

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه 5 گونه ماهي در تالاب انزلي چكيده نسبت جهت تعيين اندازه چشمه ادوات صيادي

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی (م

علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی (م علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار 139 http://japu.gau.ac.ir اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی ( و ) روي کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ماهی قرمز auratus)

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - CV DR mahdizadeh.doc

Microsoft Word - CV DR mahdizadeh.doc ه عا ی * 1359/3/25 : : : : : : 1393/09/23 : - : smehdizadeh@semnan.ac.ir : 023_33654214 : : :( ) : : : - : - : : 1- Report of Heteronchocleidus Bychowsky,1956( Monogenea: Dactylogyridae ) in Dwarf gourami

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

راهنمای جامع طب غواصی 365 فصل بیست و سه مسمومیت با مونواکسیدکربن Carbon Monoxide Toxicity

راهنمای جامع طب غواصی 365 فصل بیست و سه مسمومیت با مونواکسیدکربن Carbon Monoxide Toxicity راهنمای جامع طب غواصی 365 فصل بیست و سه مسمومیت با مونواکسیدکربن Carbon Monoxide Toxicity 366 راهنمای جامع طب غواصی مسمومیت با منو اکسید کربن 367 مونواکسیدکربن )CO( گازی است که با احتراق ناقص ترکیبات حاوی

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

1524-Final proof Corrected

1524-Final proof Corrected فصلنامه گیاهان دارویی مقایسه درصد و اجزاي اسانس بومادران شیرازي DC. Achillea eriophora رویشگاهی و زراعی در شرایط 4 3 عسکر غنی * مجید عزیزي علیاصغر پهلوان پور فرد جهرمی محمد حسنزاده خیاط دانشجوي کارشناسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

اثر جایگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب 3n- در بافت مأکول

اثر جایگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب 3n- در بافت مأکول دوفصلنامه طب جنوب پژوهشكده زيست پزشكي خليج فارس مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر سال دهم شماره ۲ صفحه ۱۳۵ ۱۲۸ (اسفند ۱۳۸۶) چکيده ۵ ٣ ٢ ۴ ١ اثر جايگزني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word B.DOC

Microsoft Word B.DOC بررسي غلظت گازهاي هيدروژن سولفوره و دي اكسيد نيتروژن در محيط هاي نمونه گيري نفت ترش و نفت شيرين يكي از كارخانه هاي بهره برداري شركت ملي نفت ايران 2 منا رويوران نعمت االله جعفر زاده حقيقي دانشجوي كارشناسي

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1>

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1> معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد آموزش شايستگي كشت گياه دارويي گل هميشه بهار گروه شغلي فناوري هاي راهبردي سلامت طب ايراني و گياهان دارويي كد استاندارد شايستگي 62/49/ تاريخ تدوين : 93/4/

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - equib86.doc

Microsoft Word - equib86.doc درس : شيمي پيش گردآوري : ح - محمد شيميايي تعادلهاي اگر در يك واكنش اين امكان وجود داشته باشد كه فرآوردهها از طريقي دوباره به واكنشدهندهها تبديل شوند واكنش را برگشت پذير مينامند. در واكنشهاي برگشت پذير

توضیحات بیشتر

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک را تشکیل می دهند به دلیل میزان باالی نامنظمی در شکل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 32.doc

Microsoft Word - 32.doc و 4-1 چکیده مقایسه دو روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره و آنالیز پوششی پتانسیومتری در اندازهگیری سرب و کادمیم در عضله ماهی 2 1 1* دکتر مهدی ري یسی دکتر ابراهیم رحیمی مهندس مهسا انصاری گروه بهداشت مواد غذایی

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chap-1-f

Microsoft Word - chap-1-f سوالهاي پرتكرار امتحاني-كد كتاب 567 7 سينتيك شيميايي آ ( مفاهيم پايه سينتيك سرعت واكنش و تغييرات آن مرجع در مدت شش دقيقه پايان پذيرد بين سرعت متوسط توليد شيراز دكترحسابي (0 بار تكرار) Zn HSO4 ZnSO4. اگر

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade 1396/08 بازنگری: 00 عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade نام كتاب: نام پديد آورنده: شركت كناف ايران شمارگان: 0 نوبت چاپ: دوم تاريخ چاپ: فروردین ماه 1397 نسل جدید عایقهای

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

4

4 بررسي اثر جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس بر عملكرد و قابليت هضم در گوساله ها آرام حيدرپور 1* اميرداور فروزنده و شاهين اقبال سعيد 1- دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه دام و طيور دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان -

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر