سعيد گلابي

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "سعيد گلابي"

رونوشت

1 بسمه تعالی سعيد گالبی دانشيار گروه مکانيک دانشگاه کاشان متولد 92 فروردین سال 2439 در تهران تحصيالت: دكتراي مكانيك از دانشگاه استرالياي جنوبي (South Australia) در سال 2227 كارشناسي ارشد مكانيك در طراحي كاربردي از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 2432 كارشناسي مكانيك در طراحي جامدات از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 2433 دوران قبل از دانشگاه و دیپلم تماما در گروه فرهنگي هدف تهران از سال 2431 تا 2431 داراي گواهينامه ASME Sec VIII Div 1 تابستان 2412 افتخارات کسب شده در دانشگاه: استاد برگزیده آموزشي دانشگاه كاشان در سال 2413 استاد برگزیده آموزشي دانشگاه كاشان در سال 2417 استاد برگزیده آموزشي دانشگاه كاشان در سال 2412 استاد برگزیده پژوهشي در زمينه صنعت دانشگاه كاشان در سال 2422 استاد برگزیده فناور ادواري دانشگاه كاشان در سال 2429 استاد برگزیده آموزشي دانشگاه كاشان در سال 23 )2 )9 )4 )5 سوابق تدريس: تدریس درسهاي طراحي اجزا ماشين كنترل اتوماتيك مقاومت مصالح ارتعاشات دیناميك ماشين و سيستمهاي اندازهگيري- دانشگاه آزاد اسالمي كاشان 2432 تا 2472 و از سال 2473 تا 2413 )2

2 تدریس درسهاي طراحي اجزا ماشين كنترل اتوماتيك مقاومت مصالح روشهاي توليد و سيستمهاي اندازهگيري و طراحي مكانيزمها در دوره كارشناسي و دروس طراحي اجزا پيشرفته طراحي بهينه طراحي براي توليد در دوره كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه كاشان- از سال 2473 ادامه دارد تدریس درسهاي طراحي اجزا ماشين- دانشگاه استرالياي جنوبي تدریس ASME Sec VIII Div 1 )9 )4 سوابق کاری: عضو تيم طراحي و ساخت هليكوپترهاي ردیاب- نيروي هوایي سپاه پاسداران- تابستان ( سرپرست طراحي وساخت جيگ و فيكسچرهاي ساخت قطعات موشك مركز تحقيقات شهيد شاهآبادي - از پایيز 2433 تا 9( 2432 مدیر كارخانه شركت كاشان فوالد )سازنده ماشينهاي قاليبافي( كاشان شهرك صنعتي راوند- ازپایيز 2432 تا ( مدیر كارخانه شركت نخ یاسمن كاشان )توليد كننده نخهاي )BCF شهرك صنعتي رواند- از تابستان 2473 تا پایيز ( مدیر كارخانه شركت تقطيران كاشان )توليد كننده تجهيزات فلزي( كاشان مشهد اردهال ( معاون علمي مدیرعامل و رئيس طراحي و مهندسي شركت تقطيران كاشان تا ( مدیر گروه مكانيك دانشگاه كاشان از سال 2411 تا ( 1( نماینده مدیریت شركت تقطيران براي اخذ گواهينامه ISO ( عضو شوراي آموزشي دانشگاه كاشان 2477 تا ( عضو انجمن مهندسان مكانيك ایران 22( عضو شوراي انفورماتيك دانشگاه كاشان از سال 2472 تا ( عضو شوراي مركز رشد دانشگاه كاشان از سال 2414 تا كنون 24( عضو شوراي دانشگاه كاشان از سال 2471 تا 2411 و از سال 2413 لغایت ( عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي كاشان تا سال ( عضو كميته فني و طرحهاي عمراني از سال ( معاون اداري مالي دانشگاه كاشان از سال 2413 تا ( عضو كارگروه مهندسي هيئت مميزه دانشگاه كاشان از سال ( عضو شوراي پژوهشكده اسانس دانشگاه كاشان از سال ( مدیر كارخانه شركت رزگاز كاشان از شهریور 12 لغایت مهر 22 91( عضو شوراي مركز پژوهشي انرژي دانشگاه كاشان از سال ( عضو كارگروههاي مختلف اداري مالي چشم انداز 91 ساله دانشگاه كاشان 99( نماینده ریيس دانشگاه در كميسيون مناقصات 94( مدیر اجرائي طرح كالن توليد ميكروتوربين 911 كيلو وات PHC مهر ماه 22 93( رئيس پژوهشكده انرژي دانشگاه كاشان از دي ماه 22 95( مدیر تحقيق و توسعه شركت تقطيران كاشان از خرداد ماه سال 29 93( مدیر عامل شركت پویش گستر منيل از مهر ماه 29 97( معاون اداري مالي دانشگاه كاشان از خرداد 24 لغایت شهریور 25 91( مشاور اقتصادي و فني رئيس دانشگاه از شهریور 25 92( عضو هيئت مميزه دانشگاه كاشان از 5 بهمن 25

3 تجربههای کاری: Jig Grinding and Centreless grinding 2( طراحي و ساخت جيگ و فيكسچر براي قطعات ظریف و با دقت باال 9( راهاندازي و كار با دستگاههاي سنگ خارج از مركز و جيگ طراحي دستگاههاي قاليبافي 4( طراحي ماشينهاي فرمدهي و نورد 3( طراحي قالبهاي فرمدهي 5( 3( آشنایي با توليد نخ BCF و ماشينآالت مربوطه استفاده از اتوكد در استخراج داده و طراحي براي ساخت و سواركردن 7( طراحي با نرم افزارهاي طراحي و اجزا محدود 1( طراحي مخازن تحت فشار و مبدلهاي حرارتي 2( 21( آشنایي با استانداردهاي ASME و استانداردهاي مورد استفاده دیگر مانند... DIN API, 22( آشنایي با روشهاي ورقكاري و جوشكاري و استانداردهاي ساخت مبدلهاي حرارتي مانند TEMA 29( آشنائي با فرایند طراحي و توليد لوازم خانگي 24( فرمدهي نموي 23( فرمدهي با ليزر سوابق پژوهشی: طراحي و ساخت هليكوپتر مدل نيروي هوائي سپاه پاسداران ( 2431 طراحي و ساخت قطعات و فيكسچرهاي موشك در مركز تحقيقات شهيد شاهآبادي تهران 2433 تا 9( 2431 تعيين روش طراحي گيجهاي كنترل قطعات موشك در مركز تحقيقات شهيد شاهآبادي تهران 2433 تا 4( ساخت مدل یك درجه آزادي دوراني قابل كنترل دانشگاه كاشان ( مدیریت گروه مكانيك ساخت ربات هوشمند دانشگاه كاشان ( استاد پروژه ساخت ربات برشكار هوشمند دانشگاه كاشان براي برش سوراخ گرد بر روي سطوح غير مسطح 3( مدیر پروژه ساخت خودروي الكتریكي و كسب مقام پنجم كشوري در سال 2411 در دانشگاه صنعتي شریف 7( 1( مدیر پروژه توليد همزمان گرما سرما و توان CCHP به ظرفيت 2 مگا وات در دانشگاه كاشان و به ارزش 23 ميليارد ریال 2( مدیر پروژه ساخت خودروي هيبریدي و كسب مقام سوم كشوري در سال 2421 در دانشگاه صنعتي شریف 21( مدیر پروژه گيربكس خودروي شني با مركز بني هاشم 22( همكاري براي بهينه سازي مصرف گاز در شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل و نطنز 29( مدیریت هوشمند ساختمان دانشكده مهندسي جدید دانشگاه كاشان تابستان 2423 موضوعات تحقيقاتی فعلی: بهينه سازي اجزا مخازن تحت فشار تقویت پوسته مخازن تحت فشار براي تحمل بارهاي محلي اعم از پوسته هاي فلزي و كامپوزیتي طراحي براي سوار كردن ساخت بازیافت محيط زیست شكل دهي با روش فرمدهي نموي شكل دهي با ليزر شكل دهي مواد هدفمند كنترل تنش پوسته با كمك پيزو الكتریكها )2 )9 )4 )5 )7

4 کتابهای منتشره: سيد حسين شكروي مهدي طاهريفر سعيد گالبي "خودآموز اتوكد 9111" انتشارات ادبستان 2472 سعيد گالبي هادي یوسفي و عليرضا اشرفي " گلند پكينگها" انتشارات آثار جاویدان مقاالت منتشر شده در مجالت خارجی: 1) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., An automatic Approach for assembly sequence planning. Engineering Design and Automation, 2(3), pp , ) Ghorbanpour A., Golabi S., Saadatfar M., "Stress and Electric Potential Fields in Piezoelectric Smart Spheres." Journal of Mechanical Science and Technology (KSME Int. J.), Vol 20, No 11, pp , ) Ghorbanpour A., Golabi S., Logman A., Daneshi, H " Investigating Elastic stability of cylindrical shell with an elastic core under axial compression by energy method." Journal of Mechanical Science and Technology (KSME Int. J.), Vol 21, pp , ) Golabi Sa'id, Ghorbanpour-Arani Ali, Zamani Arash," Numerically studying the effect of stiffening rings on reducing the thickness of torospherical heads under pressure on their concave side." American Journal of Applied Sciences, 5(5), pp , ) Rahmani R., Ghorbanpour A., Arefmanesh A. & Golabi S., "Buckling Analysis of multi-walled carbon nanotubes under combined loading considering the effect of small length scale." Journal of Mechanical Science and Technology, Vol 22, pp 1-11,2008 6) Golabi Sa'id, Ghorbanpour-Arani Ali, Tahvilian Amir Masoud," Numerically and experimentally study of the effect of stiffening rings on reducing the thickness of torispherical heads under pressure on their concave side." Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 32, No. B4, pp , ) J. Jafari Fesheraki, Sa'id Golabi, Amir Atrian, "Effect of Lorentz Force on Non-Axisymmetric Thermo-Mechanical Behavior of Functionally Graded Hollow Cylinder", Advanced Materials Research Vols (2011) pp (J10) 8) Sa'id Golabi, Javad Jafari Fesharaki, Maryam Yazdipoor, " Gear train optimization based on minimum volume/weight design", Mechanism and machine theory, Vol 73, pp , March 2014 (J11) 9) Sa'id Golabi, Javad Jafari, "Reducing stress concentration factor around a hole on a plate by piezoelectric patch", International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol 6. No3, Dec 2013 (J12) 10) Tarkesh Esfahani Rasoul, Golabi, Sa'id, " An investigation on the deflection estimator models in laser forming of the full circular paths.' Journal of current research in science, Vol 2. No. 2, April 2014 (J 13) 11) Tarkesh Esfahani Rasoul, Golabi, Sa'id, " Experimental and numerical analysis of the collar production on the pierced flat sheet metal using laser forming process" Journal of current research in science, Vol 2. No. 2, April (J14) 12) Sa'id Golabi and Hossain Khazaali, 'Determining frustum depth of 304 stainless steel plates with various diameters and thicknesses by incremental forming', Journal of Mechanical Science and Technology, Vol 28, No 8, (2014), Pp , (J15) 13) E. Maleki Pour, S. Golabi, Design of Continuously Variable Transmission (CVT) with Metal Pushing Belt and Variable Pulleys', International Journal of automotive engineering, Vol 4, No. 2, June 2014, Pp , (J16) 14) Javad Jafari Fesharaki, Sa id Golabi, "Optimum pattern of piezoelectric actuator placement for stress concentration reduction in a plate with a hole using particle swarm optimization algorithm" Journal of Mechanical Engineering Science, Part C, June 2014, (Q2, IF=0.392) (J17) 15) JJ Fesharaki, A Loghman, M Yazdipoor, S Golabi, "Semi-analytical solution of time-dependent thermomechanical creep behavior of FGM hollow spheres", Mechanics of Time-Dependent Materials, Vol 18, No 1, Feb 2014, PP (J18) 16) AG Arani, Javad Jafari Fesharaki, M Mohammadimehr, S Golabi, "Electro-magneto-thermo-mechanical Behaviors of a Radially Polarized FGPM Thick Hollow Sphere", Journal of Solid Mechanics Vol 2 (4), , 2010, (J19) 17) * E. Maleki Pour, S. Golabi, "Examining the Effects of Continuously Variable Transmission (CVT) and a new mechanism of planetary gearbox of CVT on Car Acceleration and Fuel Consumption', International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM), Vol 3, No9, pp 69-79, Sep 2014, (J21) 18) Rasoul Tarkesh Esfahani, Sa'id Golabi, Zahra Zojaji, 'Optimization of finite element model of laser forming in circular path using genetic algorithms and ANFIS', Soft Computing, DOI /s ,, Volume 20, Issue 5, pp , May ) Madani Nasab H., Golabi, S., "FEM SIMULATION OF THE BENDING ANGLE DURING THE LASER FORMING OF FGM PLATES", Journal of Thermal Stresses, 38: , 2015, (J23) 20) S. Golabi, J. Jafari Fesharaki, "Analytical solution for response of piezoelectric cylinder under electro-thermomechanical fields" Journal of Solid Mechanics, Vol. 5, No. 4, Autumn 2013, pp (J24)

5 21) *Ali Foroozmehr, Mohsen Badrossamay, Ehsan Foroozmehr, Sa id Golabi, 'Finite Element Simulation of Selective Laser Melting process considering Optical Penetration Depth of laser in powder bed', Materials and Design 89, 2016, pp (J25) 22) J. Jafari Fesharaki, S. Golabi, A novel method to specify pattern recognition of actuators for stress reduction based on particle swarm optimization method', Smart structure and systems, Vol 17, No. 5, 2016, pp 725, 742, DOI: (J26) 23) J. Jafari Fesharaki, S. Gh. Madani, S. Golabi " Effect of stiffness and thickness ratio of host plate and piezoelectric patches on reduction of the stress concentration factor", International Journal of Advanced Structure Engineering, DOI /s x, , Vol 8, 2016, pp (J31) 24) J. Jafari Fesharaki, S. Golabi," Effect of stiffness ratio of piezoelectric patches and plate on stress concentration reduction in a plate with a hole" Mechanics of Advanced Materials and Structures, V 24, Issue 3, 2017 (Q2, IF=1: 2015, 2016) (J32) 25) Javad Jafari Fesharaki, Seyed Ghasem Madani, Sa id Golabi, "Investigating the effect of stiffness/thickness ratio on the optimal location of piezoelectric actuators through PSO algorithm", Journal of Solid Mechanics, Accepted (J33) 26) Javad Jafari Fesharaki, Seyed Ghasem Madani, Sa id Golabi, "Numerical and analytical investigation of a cylinder made of functionally graded materials under thermos-mechanical fields", Journal of Modern processes in Manufacturing and production, Vol. 5, No. 3, pp 59-68, ) Javad Jafari Fesharaki, Seyed Ghasem Madani, Sa id Golabi, Best pattern for placement of piezoelectric actuators in classical plate to reduce stress concentration using PSO algorithm Mechanics of advanced materials and structures, DOI: / , (J34) مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی: محسن نصيحتگذار عباس راستگو سعيد گالبي آلياژي سبك مجله علمي خودرو دانشگاه علم و صنعت پایيز 2412 تحليل استاتيكي اكسل عقب پژو 315 و جایگزیني آن با محسن نصيحتگذار عباس راستگو سعيد گالبي تحليل خستگي اكسل عقب پژو 315 و جایگزیني آن با آلياژي سبك مجله علمي خودرو دانشگاه علم و صنعت تابستان 2412 علي قربانپور سعيد گالبي مریم ستوده "ميدانهاي تنش و پتانسيل الكتریكي در مخزن استوانه اي پيزوالكتریك." نشریه علمي پژوهشي استقالل شماره 9 ص 23-2 اسفند زماني, آرش سيد خليل حسن دخت سعيد فاضلي و سعيد گالبي عدسي توریسفریكال تحت فشار داخلي مجله مبدل گرمایي 2417 اثر استفاده از رینگ براي تقویتي )21( 4 JR_MOBADEL-JR_MOBADEL-3-18_001.html علي حبيبي زاده سعيد گالبي " پيش بيني عمر خستگي اتصاالت جوش نقطه اي تحت بارگذاري برشي دیناميكي (J20) یك سویه" مجله مهندسي مكانيك مدرس دوره 23 شماره 25 ص ص اسفند ( ابوالفضل حلوایي و سعيد گالبي" طراحي و ساخت خودروي هيبرید برقي پراید در دانشگاه كاشان" نشریه انرژي )J27( ایران دوره 21 شماره 3 زمستان 2423 صفحه 25 تا 224 7( جواد جعفري فشاركي سعيد گالبي سيد قاسم مدني "بررسي تاثير پارمترهاي موثر بر الگوي قرارگيري بهينه عملگرهاي پيزوالكتریك در كاهش تمركز تنش با استفاده از الگوریتم پرندگان" مجله علمي پژوهشي مهندسي )J28( مكانيك دانشگاه تبریز 2425 كد (J28) ) (1479 )2 )2 )4 )5

6 1( سعيد گالبي حميد مسفروش محسن ایر يان رهقي " هب ينه سازي محل یاتاقانها در روتورهاي چند پله اي با استفاده از الگوریتم ژنتيك" مجله علمي پژوهشي مكانيك سازه ها و شاره ها دوره 3 شماره صفحه (J29) ( سعيد اميني محمدرضا اميري سعيد گالبي "بررسي موقعيت محور پين ابزار نسبت به محور شانه ابزار در فرایند جوشكاري اغتشاشي اصطكاكي بر روي آلومينيوم 5114" فصل نامه مكانيك هوا و فضا دوره 22 شماره )J30( صفحه (سعيد گالبي مهرداد بابائيان ذرات چندهدفه بهينه سازي فرآیند كلدینگ با استفاده از كوبش ليز ير مجله علمي پژوهشي شریف بهار 21 پذیرفته شده براي چاپ براساس الگوریتم ازدحام مقاالت منتشر شده در کنفرانسها 1) Golabi S., Luong L. H. S., Abhary K., Design For Assembly Using Knowledge-Based Systems. International conference on Advanced Manufacturing Technology, August, Johor Bahru, Malaysia, (Con1) 2) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., Reducing Geometric Reasoning For Generation Of All Feasible Decompositions In Assembly Sequence Planning. Proceeding 6th International conference on Manufacturing Engineering, Melbourne, Australia, pp , (Con2) 3) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., Automatic Generation Of All Geometrically Feasible Assembly Sequences Using Solid Modelling. Proceedings of the 6th International Conference-Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM96), Atlanta, U.S., pp , 1996 (Con 3) 4) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., Contact Recognition For Assembly Planning Using Solid Modelling. Proceedings of the Twelfth International Conference on CAD/CAM robotics and factories of the Future, London, Aug, pp , (Con 4) 5) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., A Technique For Planar Contact Recognition In Automatic Assembly Planning. Proceedings of The 1996 ASME Design Engineering Technical Conferences, on CD, August 18-22, Irvine, California, 96-DETC/DFM, (Con 5) 3( سعيد گالبي و كاظم ابهري ساختار روشي نوین براي بدست آوردن تمامي روشهاي شدني تجزیه یك محصول با استفاده از مدل كامپيوتري. مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس مهندسي مكانيك دانشگاه تبریز تبریز جلد 3 (Con6)( ص اردیبهشت ) Golabi S., Abhary K., Determining local disassembly directions of mated parts of an assembly in assembly planning. The 3rd International Mechanical Engineering Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers, Tehran Iran, pp , May (Con 7) 8) Golabi S., Abhary K., Collision Detection for Assembly Planning Using Solid Modelling. Proceeding of the 1998 ASME Design Engineering Technical Conferences, DETC 98, on CD, Sept 13-16, Atlanta, Georgia, 1998 (Con 8) 2( سعيد گالبي محسن نصيحت گزار سيد عليرضا موسویان "تحليل دیناميكي حركت دفتين در ماشينهاي قاليبافي و ارائه راه حل مناسب براي مشكل شكست ميللنگ " هشتمين كنفرانس ساالنه انجمن مهندسان مكانيك ایران (Con 9) دانشگاه صنعتي شریف تهران ص , 2472

7 ی( 21( سعيد گالبي سيد محمد حسين شكروي مرتضي روغني "بدست آوردن ضرائب اطمينان یك محور با تحليل مدل جامد آن", مجموعه مقاالت نهمين كنفرانس ساالنه انجمن مهندسان مكانيك ایران دانشگاه گيالن رشت جلد اول ص , ( سعيد گالبي سعيد عابدي مجموعه مقاالت نهمين كنفرانس (Con 10) (Con 11) "تحليل روشهاي مختلف طراحي چرخدندههاي مارپيچ و بررسي تفاوت آنها", ساالنه انجمن مهندسان مكانيك ایران دانشگاه گيالن رشت جلد سوم ص 29( سعيد گالبي عباس فيروزیان شناسایي خودكار خارهاي فنري با استفاده از مدل جامد آن مجموعه مقاالت دهمين كنفرانس ساالنه انجمن مهندسان مكانيك ایران دانشكاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي تهران ص (Con 12) ( سعيد گالبي الهه حري "طراحي براي ساخت و تحليل پایداري یك قطعه با استفاده از مدل جامد آن." یازدهمين كنفرانس ساالنه مهندسان مكانيك ایران دانشگاه مشهد مشهد 2419 (Con 13) 23( علي قربانپورآراني سعيد گالبي علي شاعري "اتوفرتاژكاري بهينه در مخازن كروي با یك سوراخ شعاعي به روش المان محدود." مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بينالمللي انجمن هوافضاي ایران" پژوهشكده هوافضا 97 تا 92 بهمن 2419 ص" (Con 14) سعيد 25( گالبي حسينعلي سپياني علي قربانپور آراني "بررسي اثر رینگ تقویت بر كاهش ضخامت كلگي هاي بيضوي و طراحي بهينه آنها." لوح فشرده مجموعه مقاالت دوازدهمين كنفرانس ساالنه و هشتمين كنفرانس بينالمللي انجمن مهندسان مكانيك ایران اردیبهشت 2414 تهران دانشگاه تربيت مدرس. (Con 15) 16) Ghorbanpour-Arani Ali, Golabi Sa'id and Baba Ali, "3D elastic plastic finite element analysis of stressstrain in autofrettaged spherical pressure vessel with a radial hole". Proceeding of 12th annual and Int. Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Tarbeyat Modaress University, May 2004, Tehran, Iran, on CD (Con 16) 27( سعيد گالبي عليرضا نيكنام علي قربانپور آراني "بررسي اثر رینگ تقویت و ابعاد آن بر كاهش ضخامت كلگي هاي مخروطي به روش عددي." لوح فشرده مجموعه مقاالت سيزدهمين كنفرانس ساالنه و نهمين كنفرانس بينالمللي انجمن مهندسان مكانيك ایران اردیبهشت 2413 اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان. (Con 17) ف ين زداني دماوندي, كامران علي قربانپور و سعيد گالبي 2411 بررسي پایداري نانولوله كربني دوجداره تحت بار محوري در محيط كشسان با استفاده از روش انرژي هفدهمين كنفرانس ساالنه مهندسي مكانيك تهران دانشكده دانشگاه تهران 22 (سعيد گالبي رضا اشرفي سيدهادي یوسفي " حت ليل اثر فشار و توان اتالفي بر گلند پكينگها" 21 مين همایش ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك ایران دانشگاه صنعتي شریف اردیبهشت 12 لوح فشرده (Con 18) )91 یوسفي, سيدهادي رضا اشرفي و سعيد گالبي 2411 بررسي اثر فشار و ضریب اصطكاك در طراحي گلند پكينگ ها دومين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

8 92( سعيد گالبي حميد محمدزكي " تدوین روش كالسيك براي تعيين ابعاد كلوژر در مخازن تحت فشار جليقه دار" 21 مين همایش ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك ایران دانشگاه صنعتي شریف اردیبهشت 12 لوح فشرده (Con 19) 99( سعيد گالبي ابوالفضل حلوائي نياسر " طراحي و ساخت سواري هيبرید برقي پراید در دانشگاه كاشان بخش اول: محاسبه و طراحي اجزا مكانيكي" نخستين كنفرانس ملي انرژي فناوریهاي خودرو توسعه پایدار با رویكرد توسعه فناوري خودروهاي هيبریدي و الكتریكي تهران آبان 2421 لوح فشرده (Con 20) 94( ابوالفضل حلوائي نياسر سعيد گالبي " طراحي و ساخت سواري هيبرید برقي پراید در دانشگاه كاشان بخش دوم: طراحي سيستم محركه الكتریكي" نخستين كنفرانس ملي انرژي فناوریهاي خودرو توسعه پایدار با رویكرد توسعه فناوري خودروهاي هيبریدي و الكتریكي تهران آبان 2421 لوح فشرده (Con 21) 93( سعيد گالبي حسين خزاعلي " تعيين عمق كشش ورق زنگ نزن با توجه به زاویه كشش و ضخامت ورق در فرمدهي نموي " بيستمين همایش ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك ایران دانشگاه شيراز 93 تا 91 اردیبهشت 22 لوح فشرده (Con 22) 95( مجيد سبزپوشاني سعيدگالبي " بررسي و ارزیابي اقتصادي سيستم توليد همزمان برق حرارت و تبرید (Con (23 با ظرفيت توليد برق یك مگاوات )مطالعه موردي: سيستم توليد همزمان دانشگاه كاشان(" (CCHP) 93( رسول تركش اصفهاني سعيد گالبي محمد علي كشتي آرا " بررسي پارامترهاي مدل المان محدود فرآیند ليزر فرمينگ مسيرهاي دایروي به روش هاي تجربي و عددي" بيست و یكمين همایش ساالنه بينالمللي مهندسي مكانيك ایران ISME2013 دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه ایران 27 لغایت 22 اردیبهشت 24) 2429 (Con صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي تهران )97 محمدامين خشوعي 2 سعيد گالبي " معادالت ماتریسي شاخص شكل براي انتخاب بهينه شكل مقطع تير تحت بار خمشي و پيچشي" همایش ساالنه یكمين بيست و بينالمللي مهندسي مكانيك ایران مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي تهران ایران 27 لغایت 22 اردیبهشت 2429 دانشكده مهندسي (Con 25) )91 محمد نظيفي فرد سعيد گالبي" تخمين آالینده هاي زیست محيطي ناشي از بكارگيري سيستم هاي توليد همزمان گرما برودت و الكتریسيته" كنفرانس ملي توليد برق همزمان با حرارت و برودت و سيستمهاي هيبریدي 3 الي 7 شهریور 2429 دانشگاه كاشان 26) (Con *)92 حميد مدني نسب سعيد گالبي "كنترل بهينه پدیده نوسانات غيرخطي غلتش بال" سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ایران 24 الي 25 اسفند دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران. شناسه 03( *حميد مدني نسب سعيد (Con 27) Aero2014P354T506 گالبي رسول تركش اصفهاني " شبيه سازي عددي ليزر فرمينگ ورق از جنس مواد با خواص متغير و بررسي پارمترهاي سرعت حركت و قطر ليزر." اسفند دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران. شناسه 03( * حميد مدني نسب سعيد سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ایران 24 الي 25 (Con 28) Aero2014P348T507 گالبي رسول تركش اصفهاني " بررسي عددي پارامترهاي ضخامت ورق توان و تعداد پاس ليزر در فرایند شكل دهي ورق از جنس مواد با خواص متغير." 25 اسفند دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران. شناسه سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ایران 24 الي (Con 29) Aero2014P351T507 09( علي حبيبي زاده و سعيد گالبي" بررسي تجربي و المان محدود عمر خستگي اتصاالت جوش نقطه اي روي ورقه هاي نازك فوالدي ST12 تحت بارگذاري كششي- برشي." مجموعه مقاالت بيست و دومين كنفرانس سالنه بين

9 0 المللي مهندسي مكانيك ایران دانشگاه شهيد چمران اهواز 9 تا 3 اردیبهشت ISME Con ( 44( سعيد گالبي حامد خاني آراني محمد جواد سعيدیان "بررسي ضریب تمركز تنش ميلگرد شياردار تحت پيچش و بهينه سازي ضریب تمركز تنش به روش اجزا محدود." اسالمي تبریز مهرماه 24 (con31) اولين كنفرانس ملي مكانيك كاربردي دانشگاه آزاد 34)Madani Nasab H., Golabi, S., "Numerical simulation of power, movement speed and laser beam diameter in forming process of FGM plates according to the exponential law", The 14th International conference of Iranian Aerospace Society, Iranian research organization for science and technology, Tehran, 3th to 5th of March, 2015, Aero2015P142 (con32) 45( علي فروزمهر محسن بدرسماي سعيد گالبي" شبيه سازي المان محدود فرآیند ذوب انتخابي توسط ليزر به منظور پيش بيني ابعاد حوضچه مذاب" بيست و سومين همایش بين المللي مهندسان مكانيك ایران 99 الي 93 اردیبهشت ماه 2423 دانشگاه صنعتي اميركبير تهران (con33) ISME )Ehsan Maleki Pour1, Sa'id Golabi, " Continuously Variable Transmission (CVT) Push Belt Type Design", Intenational conference on mechanical engineering and advanced technology, ICMEAT 2012, Islamic Azad University, Majlesi, Oct 2012, Isfahanm Iran, ICMEAT (con34) 47( اميد قرباني سعيد گالبي " بهينه سازي قابهاي تقویت اطراف گشودگي ها ي مستطيلي در مخازن تحت فشار خارج به منظور بدست آوردن دیاگرامهاي طراحي" پانزدهمين كنفرانس بين الملي انجمن هوافضاي ایران- تهران اسفند 23 شناسه Aero2016P700T4-7 (con35) 41( جواد جعفري فشاركي سعيد گالبي سيد قاسم مدني "بررسي اثر نسبت سفتي/ضخامت بر محل بهينه عملگرهاي پيزوالكتریك بوسيله الگوریتم بهينه سازي پرندگان" پانزدهمين كنفرانس بين الملي انجمن هوافضاي ایران- تهران اسفند 23 شناسه (con36) Aero2016P50T4-7 42( مهرداد بابائيان سعيد گالبي "بهينه سازي فرایند كلدینگ با استفاده از كوبش ليزري بر اساس آزمایش تجربي" بيست و چهارمين همایش بين المللي مهندسان مكانيك ایران 7 الي 2 اردیبهشت ماه 2425 دانشگاه یزد یزد (con37) ISME ( محمدعلي كشتي آرا سعيد گالبي " استفاده از الگوریتم ژنتيك در تعي ني كمك ليزر" بيست و دومين كنفرانس ساالنه مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز متغيرهاي بهينه خمكاري تيوب ها به 9 تا 3 اردیبهشت ( سعيد گالبي عليرضا قاسمي علي حبيبي زاده " جوش نقطه اي ر يو و مكاترونيك 2424 ورق هاي نازك فوالدي "ST14 39( سعيد گالبي ضخامت كلگيه يا اميري وحيد عباس تحليل المان محدود تنش و تخمين عمر خستگي اتصاالت دومين همایش م يل ابریشمي راد " مطالعه عددي و ازمایشي پژوهش هاي كاربردي در برق مكانيك اثر رینگ كاهش برروي تقویت توریسفریكال تحت فشار در طرف محدب آنها " نوزدهمين همایش ساالنه مهندسي مكانيك دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند بيرجند 91 تا 99 اردیبهشت 2421

10 34( مریم هاشمي طاهري سعيد گالبي " تعي ني ضرایب تمركز تنش و كرنش ناحيه پالستيك ورق شياردارتحت خمش با استفاده تحليل نرم افزاري" هفتمين كنفرانس دانشجویي مهندسي مكانيك دانشكده مكانيك دانشگاه تهران 4-2 اسفند ( جواد جعفري فشاركي سعيد گالبي سيد قاسم مدني "الگوي بهينه از محل قرارگيري عملگرهاي پيزوالكتریك بر توزیع تنش در اطراف شيار در یك صفحه شياردار تحت كشش با استفاده از الگوریتم بهينه سازي پرندگان" بيست و پنجمين كنفرانس ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك ایران 29 تا 23 اردیبهشت -( 2423 ISME ( حميد مسفروش سعيد گالبي محسن ایراني رهقي " كاهش ارتعاش روتورهاي دوار دورباال بوسيله ي تعيين موقعيت بهينه یاتاقان ها توسط الگوریتم ژنتيك" ششمين كنفرانس تجهيزات دوار در صنایع نفت و نيرو 41 دي و 2 بهمن مركز همایشهاي شهيد بهشتي تهران ) (مجيد سبزپوشاني سعيد گالبي " بررسي و ارزیابي اقتصادي توليد همزمان برق حرارت و تبرید توليد برق یك مگاوات" اولين كنفرانس بين المللي اميركبير تهران 2 تا 9 آذر 2421 رویكردهاي نوین در نگهداشت انرژي CCHP با ظرفيت دانشگاه صنعتي

Microsoft Word - Resume971208Golabi.docx

Microsoft Word - Resume971208Golabi.docx بسمه تعالي سعيد گلابي دانشيار گروه مكانيك دانشگاه كاشان متولد 29 فروردين سال 1342 در تهران تحصيلات: دكتراي مكانيك از دانشگاه استرالياي جنوبي Australia) (South در سال 1997 كارشناسي ارشد مكانيك در طراحي

توضیحات بیشتر

مهدي یزدانی استادیار دانشگاه اراك دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران تلفن: پست الکترونیکی: تحصیلات دانشگاهی: دکتري تخصصی: مهندسی س

مهدي یزدانی استادیار دانشگاه اراك دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران تلفن: پست الکترونیکی: تحصیلات دانشگاهی: دکتري تخصصی: مهندسی س مهدي یزدانی استادیار دانشگاه اراك دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران تلفن: پست الکترونیکی: m-yazdani@araku.ac.ir تحصیلات دانشگاهی: دکتري تخصصی: مهندسی سازه ) مکانیک محاسباتی) دانشگاه تربیت مدرس 1395 کارشناسی

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ اولين نمايشگاه جامع مردم شناسي 1 از ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ چهارمين

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی بسمه تعالی توچاهی استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن دانشگاه گیالن مشخصات: آدرس محل کار: شماره تماس: تاریخ تولد: رودسر- دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن- دانشگاه گیالن 01342688447 1365/04/28 rezvani@guilan.ac.ir

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل:

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل: احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: 091090336 ایمیل: ehsaanaderi@alumni.ut.ac.ir مشخصات تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک گرایش

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure ماشينهای کنترل عددی پيشرفته Lecture 5 ساخت ماشينهای ابزار CNC واحد قدرت ماشين/ Power Unit واحد کنترل سرعت Unit/ Speed Control کنترل خطی بودن حرکت / Movement Controlling Line of سيستم محرکه ابزار/ قطعه

توضیحات بیشتر

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از اصفهان فارغالتحصیل دورهی دکترای تخصصی اندودانتیکس

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves Forged Steel Valves شيرآلات فولادي فشارقوي(فورج) شيرهاي فشارقوي بسياري از شيرآلات به روش هاي ريخته گري ساخته مي شوند. درچنين حالتي ابتدا فلز تا دماي ذوب گداخته مي شود سپس ماده مذاب درون قالبهاي مربوطه

توضیحات بیشتر

چکیده

چکیده شکل رفتار بررسي غيرخطي ستونهای مزدوج مرکب در سازه های رايج فوالدی * PB H PB H PE PE [ ] شکل : 1 نمای سه بعدی ستونهای مرکب مزدوج شکل به- همراه اتصاالت گيردار. PE PE Email: mghassem@ut.ac.ir * 3m PE PE PE

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

میلاد مبتکر شرق در یک نگاه

میلاد مبتکر شرق در یک نگاه به نام نگارنده خوش نگار می الد مب تک ر ش رق رد یک ن گاه از دیروز تا امروز: در زمره اولین شرکتهای بخش خصوصی است که به طور رسمی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ با هدف ارتقای سطح کیفی رویدادهای اقتصادی کشور علیالخصوص

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی مرتبه علمی: استادیار

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین متد آموزشی متداول در جهان بهرمند بوده و جهت آمادگی امتحانات

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

Undergraduate course

Undergraduate course Yazd University Mechanical Engineering Department Undergraduate course 1 منابع درس Computer Aided Design Manufacture, Ibrahim Zeid Principle of CAD CAM CAE Systems, Kunwoo Lee طراحی ساخت به کمک کامپیتر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode] د نا یک خاک SOIL DYNAMICS Hasan Ghasemzadeh http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh دا ش گاه ی وا ه را د ن و ی قول الحق اذا ز الارض ز ا ھا ز ه 1 ج 1 یا ا ھا ا ناس ا و ر بک م ان ز ه ا سا ي م 2 Soil Dynamics 1

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

تقويم آموزشي سال 9317 آكادمي طوبي تاك مركز آموزش تخصصي جوش ايمني بازرس فني و تست هاي غيرمخرب نام دوره آموزشي مدت )روز( هزينه دوره )ريال( فروردين ارديب

تقويم آموزشي سال 9317 آكادمي طوبي تاك مركز آموزش تخصصي جوش ايمني بازرس فني و تست هاي غيرمخرب نام دوره آموزشي مدت )روز( هزينه دوره )ريال( فروردين ارديب دوره هاي تست هاي غیر مخرب ASNT مطابق با استاندارد NDT 6- - 6- - 1111 6 RTI Level II تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح -1-7-6-1111 پرتونگاري صنعتی سطح 9 و RT Level I,II - -7-1- 1111 UT Level I,II التراسونيك

توضیحات بیشتر

درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی

درباره ما   شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی ویژگان بسپار شرق درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله هاي پلی اتیلن ویژه آبیاري و آبرسانی تحت فشار لوله هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

untitled

untitled م رکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا مسعود عابدى کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف Masoud13571978@yahoo.com رحیم آق باشلو کارشناس مکانیک دانشگاه تبریز ابزارهاى کنترلى مورد استفاده در صنعت خودرو

توضیحات بیشتر

تقویم دوره هاي عمومی آکادمی توف ایران-آلمان 1396 آموزشی شناسه دوره کد گروه شماره درس گروه آموزشی وضعیت عنوان دوره آموزشی پیش نیاز دوره مدت دوره (روز)

تقویم دوره هاي عمومی آکادمی توف ایران-آلمان 1396 آموزشی شناسه دوره کد گروه شماره درس گروه آموزشی وضعیت عنوان دوره آموزشی پیش نیاز دوره مدت دوره (روز) گروه عنوان هزینه ثبت نام,00,000 الف آشنایی با تغییرات ویرایش استا ISO 900:0 آشنایی با ویرایش قبلی A0-7 0/0-/0 - -7 0- -7-6 0-0- الف مبانی تشریح الزامات و استقرار سیستم بر اساس ISO 0 :900 آشنایی با ویرایش

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ali_Azarhoosh-Resume_96.docx

Microsoft Word - Ali_Azarhoosh-Resume_96.docx نام: علي اطلاعات شخصي نام خانوادگي: آذرهوش تلفن همراه : 98-912-5496829+ تلفن مستقيم : 02188824824 وضعيت تاهل : متاهل وضعيت خدمت سربازي : داراي زبان ه يا كارت پايان خدمت داراي تسلط : فارسي انگليسي (آي ين

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

حمیدرضا آخوندی شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course شبیه سازی کمانش استوانه

حمیدرضا آخوندی شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی   به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course شبیه سازی کمانش استوانه به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course )ساخته شده به روش الیاف پیچشی( نویسنده: برای تمامی نسخههای انسیس شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی )ساخته شده به روش الیاف پیچشی( Simulation

توضیحات بیشتر

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : MazaheriM@varastegan.ac.ir سمت: عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت سوابق تحصیلی مقطع دکترا )PhD( : دکتری از عنوان پایان نامه:

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation گزارش وضعیت علمی فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری مرداد 1396 تعداد و رتبه ترازیابی نوآوری کشور رتبه ایران از نظر نوآوری مطابق گزارش Index) GII (Global Innovation 15 1 5 95 125 141 142 143 141

توضیحات بیشتر

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE تجزیه و تحلیل عددی فرایند تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک برروی قطعه کار آلومینیوم T6-7075 و فوالد AISI 1045 محمد کی منش *,1 سید حامد رضوی 2 عقیل کی منش 3 حسین رفیعزاده 4 m.keymanesh70@gmail.com hamed.razavi@modares.ac.ir

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه و زمان اجرا 3 2 1 شهاب روشنكار علي ضياءشمس علي تنباكوساز 2,1 -كارشناس ارشد عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال کارسوقهای تابستانه در دبیرستانهای دورهی دوم پسرانه )دریاچه( و دخترانه )سعادتآباد( کارسوق

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی فراخوان شرکت در: بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد بستر الزم برای

باسمه تعالی فراخوان شرکت در: بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد بستر الزم برای باسمه تعالی فراخوان شرکت در: بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد بستر الزم برای تبادل نظر در خصوص آخرین دستاوردهای پژوهشی علوم زمین

توضیحات بیشتر

طراحی ماشین مدرس: محسن اصفهانیان روانسازي و یاتاقانها: 7- مکانیزمهاي روانسازي 1-7- یاتاقانهاي لغزشی 2-7- یاتاقانهاي غلتشی 3-7- چرخدندهها: 8- چرخدندهها

طراحی ماشین مدرس: محسن اصفهانیان روانسازي و یاتاقانها: 7- مکانیزمهاي روانسازي 1-7- یاتاقانهاي لغزشی 2-7- یاتاقانهاي غلتشی 3-7- چرخدندهها: 8- چرخدندهها طراحی ماشین مدرس: محسن اصفهانیان روانسازي و یاتاقانها: 7 مکانیزمهاي روانسازي 17 یاتاقانهاي لغزشی 27 یاتاقانهاي غلتشی 37 چرخدندهها: 8 چرخدندههاي ساده 18 چرخدندههاي مارپیچ 28 چرخدندههاي مخروطی 38 چرخدندههاي

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT RONA LIGHTING WOOD & CLOSET RONA چراغهای خطی توکار رونا با عرض کم را میتوان بدون زیرسازی در چوب نصب نمود. این چراغها داخل لولههای فلزی و چوبی داخل انواع کمدهای لباس و باالی رگالها قابل نصب هستند. مدلهای

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

ResumeFa

ResumeFa تاریخ آخرین بروزرسانی رزومه: 1398/01/24 شرکت طرح و توسعه لاله گستر نیایش - تجارت / بازرگانی - تهران تیر 1396 تا کنون (1 سال و 10 ماه) راه اندازی کل شبکه شرکت از ابتدا سیدعلی موحدحسنی دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx تمرين فولاد I سري 1- نيروهاي طراحي و ضراي ب بار چنانچه مقدار متوسط حد اكثر نيروي محاسباتي جهت طراحي يك عضو كششي در طول عمر مفيد آن 500 kn با انحراف معيار 30 kn باشد و توزيع آماري نرمال فرض شود احتمال آنكه

توضیحات بیشتر

هب انم خدا

هب انم خدا هب انم خدا هیدروفرمینگ سارا رمضان پور 1 اردیبهشت 8938 فهرست 8- مقدمه... 2 8- هیدروفرمینگ... 5 9- نحوه تولید قطعه در روش هیدروفرمینگ... 6 2- انواع فرآیندهای هیدروفرمینگ... 7 8-2- هیدروفرمینگ لوله... 7 8-8-2-

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

دوره آموزشي الزامات و استفاده از چكينگ فيكسچر هاي كنترلي

دوره آموزشي الزامات و استفاده از چكينگ فيكسچر هاي كنترلي دوره ا موزشي الزامات و استفاده از چكينگ فيكسچر هاي آنترلي ا موزش چكينگ فيكسچر تعريف چكينگ فيكسچر تعيين نقاط آنترل طرح اوليه (CONCEPT) گرفتن ۶ درجه ا زادي قطعه بر روي چكينگ فيكسچر گيره بندي مناسب آنترل

توضیحات بیشتر

MAFTOOLIRAN COMPLEX, Mesh and Truss Girder Welding Producer

MAFTOOLIRAN COMPLEX, Mesh and Truss Girder Welding Producer , Mesh and Truss Girder Welding Producer به نام ایزد یکتا, مجموعه تولیدی صنعتی مفتولیران در سال 1334 و با هدف تولید انواع محصوالت مفتولی تاسیس گردیده است. این مجموعه در جهت افزایش کمی و کیفی محصوالت خود

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهران بهار 1395 C P F R

برنامه آموزشی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهران بهار 1395 C P F R برنامه آموزشی تهران بهار 1395 C P F R تهران - فروردین ماه 1395 95/01/23 95/01/22 11006 حسابداری برای مدیران غیرمالی 95/01/23 95/01/22 12012 آشنایی با فاینانس و روش های تامین اعتبار )تکمیلی( 95/01/30 95/01/29

توضیحات بیشتر

راهنمای فشرده و سریع آزمون نظام مهندسی طراحی سازه های فوالدی مهندس محمدجواد مهدی زاده انتشارات جاودان خرد

راهنمای فشرده و سریع آزمون نظام مهندسی طراحی سازه های فوالدی مهندس محمدجواد مهدی زاده انتشارات جاودان خرد راهنمای فشرده و سریع آزمون نظام مهندسی طراحی سازه های فوالدی مهندس محمدجواد مهدی زاده انتشارات جاودان خرد - ۱۳۶۷ جواد محمد زاده مهدی : سرشناسه فوالدی سازههای طراحی مهندسی نظام آزمون سریع و فشرده راهنمای

توضیحات بیشتر