1 Congenital infection

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "1 Congenital infection"

رونوشت

1 1 Congenital infection

2 Toxoplasmosis توکسوپالسما گوندی یکی از بیماری انگلیانسان و حیوان توکسوپالسموز میباشد که ایجاد عفونت اولیهآن بدون عالیم بالینی است. نوع وخیم و حادبیماری با تب و بزرگ شدن غدد لنفاوی همراه می باشد. از نشانه های نوع وخیم بیماری که به ندرت دیده می شود عالیم مغزی ذات الریه ابتالی عمومی ماهیچهها ومرگ می باشد مادران باردار با ابتال به عفونت اولیه در ابتدایحاملگی ممکن است باعث مبتال شدن جنین به عفونت و مرگ آن شوند و یا این که نوزاد متولد شده دچار ضایعات مغزی بزرگی و یاکوچکی جمجمه گردد 2 Congenital infection

3 ممکن است عالیمفوق در هنگام تولدکامال مشهود باشد و یا درمدت کوتاهی بعد از تولد شروع به ظاهرشدن کند عامل این بیماری توکسوپال سما گوندئی است که یک پروتوزای داخل سلولی است که از طریق مدفوعی - دهانی از مدفوع گربه که حاوی اووسیتها یا تخم انگل آلوده است منتقل میشود. عامل بیماری ممکن است از طریق خوردن گوشت پخته نشده انتقال خون یا پیوند اعضا و یا از طریق جفت به جنین با وجود عفونت حاد در یک زن حامله اتفاق افتد تظاهرات بالینی این بیماری ممکن است بدون عالمت و نشانه باشد. نوع عالمت دار این بیماری تقریبا 7 روز بعد از مواجه شدن با عامل بیماری رخ می دهد و با یک سندرم مونوکلئوز مانند هتروفیل منفی توام با لنفادنوپاتی یا بیماری غدد لنفاوی و اسپلنومگالی یا بزرگی طحال مشخص میشود. در بیمارانی که مبتال به نقص سیستم ایمنی هستند ممکن است عفونت گسترش یابد و با درگیری قلب ریهها و مغز قابل مشاهده باشد روش های انتقال بیماری فرم اکتسابی در حدود 77 تا 07 درصد موارد نوع اکتسابی عفونت بدون نشانه میباشد و در حدود 07 درصد عالیمی مانند تورم غدد لنفاوی مخصوصا در ناحیه گردن غدد تحت فکی وبناگوشی تب سردرد و دردهایعضالنی ظاهر می شود. گاهی عالیمی مانند ضایعاتچشمی نیز در این موارد مشاهده شدهاست 3 Congenital infection

4 فرم مادرزادی اگر مادری در هنگام بارداری برایاولین بار مبتال به توکسوپالسموز شود احتمال دارد جنین نیز مبتال شود.اگر در سه ماهه اولبارداری مادر مبتال شود با عبور انگل ازجفت و رسیدن به جنین در اغلب موارد عوارض وخیم یاسقط جنین بروز خواهد کرد. عقب ماندگی ذهنی و روانی تشنج و از عالیم مهم توکسوپالسموز محسوب میشوند پیشگیری و کنترل حتی االمکان گوشت کبابی و نیم پز احشایی پرندگان مصرف نشود و غذاها وگوشت در درجه حرارت 07 درجه به طورکامل پخته شود گوشت را باید در سرمای -80 درجه سانتی گراد بهمدت 87 روز فریز یا منجمد کرد از بین بردن مدفوع گربهها و بچه گربهها به طور روزانه قبل از آنکه اووسیستها یا تخم های انگل موجود در آنآلودهکننده شوند. مدفوع این حیوانات را با هدایتکردن به طرف فاضالب سوزاند و یا دفن عمیق می توان از بین برد زنان باردار باید از تماس باگربههایی که ممکن است ناقل بیماری باشند اجتناب کنند; بهتر است این زنان باردار ازکارهای باغبانی اجتناب کنند و یا هنگام کار دستکش بپوشند وبعد از انجامکار به درستی دست های خود را شستشو دهند 4 Congenital infection

5 پس از تماس دستها باگوشت خام و یا باغبانی در محل هاییکه ممکن است آب آن محل آلوده به مدفوع گربهها باشد شستشوی دستها الزامی می باشد غذاها را باید از دسترسحیوانات مخصوصا گربه دور نگهداشت پس از کارکردن در مزرعه و باغ حتما باید دستها را با آب صابون به خوبی شست سبزیها ومیوهها باید به طور کامل شستشو و ضد عفونی شوند از تماس با خون و وسایل پزشکی آلوده به خون باید خودداری کرد خونهای اهدایی را حتما باید از نظر آلودگی به توکسوپالسموز آزمایش کرد عوارض بیماری سقط تولد مرده نوزاد اختالالت مزمن مختلف مانند تشنج و نقایص تولد مثل كوري و كري در نوزاد که ممكن است برخي از آنها حتی سالها ظاهر نشوند براي زنان باردار مخصوصا وقتي عفونت در اوایل بارداري آنها رخ دهد ممکن است به وجود آید. در اواسط و اواخر بارداري ابتال به عفونت معموال اثرات بدي ندارد براي بیمارانی که مبتال به نقص سیستم ایمني هستند عوارضی مانند آسیب ریه و قلب التهاب مغزممکن است به وجود آید اما براي بیماراني كه مبتال به نقص ایمني نیستند التهاب ریه یا مغز به ندرت ممكن است ایجاد گردد. التهاب چشم برای كودكان كمسن معموال زیر 5 سال ممكن است رخ دهد 5 Congenital infection

6 6 Congenital infection

7 7 Congenital infection

8 Reference Congenital infection

9 Syphilis سیفلیس شیوع سیفلیس در زنان رو به کاهش است و در کل شیوع در مر دان 3/5 برابر زنان است به علت رابطه جنسی مرد با مرد در سالهای اخیر شاهد افزایش شیوع سیفلیس در این افراد بوده چگونه اشخاص به سیفلیس مبتال می شوند ایم 9 Congenital infection

10 سیفلیس در اثر تماس مستقیم با یک زخم سیفلیس از شخص مبتال به شخص سالم منتقل می شود. زخمها اغلب در ناحیه تناسلی خارجی واژن مقعد یا در داخل مجرای مقعدی ایجاد می شوند. زخمها همچنین می تواند در داخل دهان یا روی لبها ایجاد شود. انتقال باکتری از طریق رابطه جنسی واژینال مقعدی یا دهانی صورت می گیرد. زنان حامله می توانند بیماری را به جنین خود منتقل کنند. سیفلیس از طریق نشستن روی توالت فرنگی دستگیره در استخر وان لباس مشترک و ظرف غذا منتقل نمی شود عالئم و نشانه های سیفلیس در بالغین چیست خیلی از افراد تا سالها بدون عالمت می مانند اگرچه در صورت عدم درمان همچنان احتمال بروز عوارض تاخیری وجود دارد. با وجود اینکه انتقال از زخمهای شخص دچار بیماری مرحله اول یا دوم رخ می دهد اما بسیاری از زخمها تشخیص داده نمی شوند. اکثر موارد انتقال از اشخاصی رخ می دهد که از عفونت خودآگاه نیستند سیفلیس مرحله اول مرحله اول سیفلیس معموال با یک زخم منفرد که شانکر نامیده می شود شناخته می شود اما ممکن است زخمها متعدد باشند. زمان بین عفونت و شروع عالئم اولیه ممکن است بین روز طول بکشد ( به طور متوسط 08 روز ) زخم شانکر معموال سفت گرد کوچک و بدون درد است. 10 Congenital infection

11 این زخم درهر نقطه ای از بدن مانند ناحیه تناسلی مقعد دهان و یا ناحیه ای که باکتری وارد آن شده است ایجاد می گردد. شانکر بین 3-0 هفته باقی می ماند و سپس بدون درمان بهبود پیدا می کند نباید این تصور غلط برای بیمار پیش آید که دیگر نیازی به درمان ندارد چرا که اگر درمان مناسب صورت نگیرد سیفلیس وارد مرحله دوم می شود سیفلیس مرحله دوم ضایعه پوستی مشخصه بیماری می تواند به صورت ضایعات قرمز یا قرمز- قهوه ای کف دست و پاها پدیدار شود این ضایعات همانند شانکر بسیار مسری هستندو حدود 4 تا 0 هفته بعد از عفونت اولیه ایجاد می گردد و افراد سالم با تماس مبتالء می شوند. ممکن است ضایعات پوستی با نماهای متفاوت و مشابه سایر بیماریها ی پوستی در جاهای مختلف بدن با سایز به طور متوسط 0 سانتی متر ایجاد شود. گاهی اوقات ضایعات پوستی بیماری به قدری خفیف است که فرد متوجه آن نمی شود سایر عالئم این مرحله شامل تب تورم غدد لنفاوی گلودرد 11 Congenital infection

12 ریزش موی تکه ای)به خصوص در ناحیه ابرو و مژه ها ) سردرد بیقراری کاهش وزن درد عضالنی واحساس خستگی مفرط در تمام بدن عالئم و نشانه های سیفلیس مرحله دوم با درمان یا بدون آن برطرف می شود اما در صورت عدم درمان عفونت به سمت مرحله آخر بیماری پیشرفت می کند مرحله پنهانی سیفلیس: در این مرحله به طور موقت عالئم بیماری ناپدید می گردد ولی بیماری همچنان وجود دارد این مدت ممکن است بین 5 تا 07 سا ل طول بکشد 12 Congenital infection

13 سیفلیس مرحله آخر مرحله آخر بیماری وقتی شروع می شود که عفونت درمان نشود بیماری همچنان در بدن فرد می ماند حتی اگر عالمتی نداشته باشد. در مراحل آخر سیفلیس آسیب به ارگانهای داخلی از قبیل مغز اعصاب چشم قلب عروق خونی کبد استخوانها و مفاصل رخ می دهد. این آسیب می تواند سالها بعد خود را نشان دهد. عالئم مرحله آخر سیفلیس شامل اختالل در هماهنگی حرکت فلج بی حسی کوری تدریجی و دمانس)فراموشی( می باشد. عالئم می تواند به قدری شدید باشد که منجر به مرگ شود چگونه سیفلیس یک خانم حامله و نوزادش را درگیر می کند باکتری مولد سیفلیس طی حاملگی می تواند مادر و جنین او را آلوده کند. بر اساس اینکه خانم حامله چه مدتی مبتال به عفونت باشد ممکن است منجر به نوزاد مرده یا مرگ نوزاد طی مدت کوتاهی بعد از تولد شود. نوزاد مبتال می تواند بدون عالمت باشد. اگر نوزاد بالفاصله درمان نشود طی چند هفته درگیر اختالالت جدی می شود. نوزاد درمان نشده ممکن است دچار تاخیر رشد و نمو تشنج و یا حتی مرگ شود 13 Congenital infection

14 14 Congenital infection

15 15 Congenital infection

16 Reference Congenital infection

17 Rubella سرخچه سرخچه یکی از علل شایع بیماری های حاد تبدار و بثوری می باشد. بیماری دارای چندین عارضه می باشد.عفونت سرخچه در حاملگی می تواند منجر به سقط مرده زایی یا نوزاد مبتال به عفونت سرخچه مادرزادی.گردد ویروس سرخچه از ویروس های RNA دار و نسبت به حاللهای چربی حساس است 17 Congenital infection

18 در حرارت اطاق تا ۷۳ درجه سانتی گراد ویروس ناپایدار است و بهترین درجه حرارت جهت نگهداری آن ۰۶ درجه سانتی گراد زیر صفر است انسان تنها میزبان طبیعی ویروس سرخچه است انتقال عامل بیماری از طریق ترشحات دستگاه تنفس شخص مبتال صورت می گیرد و در اکثر موارد ناشی ازتماس طوالنی و نزدیک با بیمار است. سرخچه بیشتر از همه در کودکان دیده می شود اما سن ابتال به آن بعد از زمان معمول برای ابتال به سرخک است اگر چه واگیر بودن سرخچه کمتر از سرخک و بسیاری از بیماری های دیگر کودکی است ولی با بروز اپیدمی در سربازخانه ها و یا موسسات شبانه روزی کلیه افراد حساس به بیماری مبتال خواهند شد در سرخچه اکتسابی زمان سرایت پذیری بیماری کوتاه است و از یک هفته قبل از بروز بثورات تا ۵ روز بعد از آن ادامه خواهد داشت بیماری که در جریان سرخچه دچار راش نمی شود نیز آلوده کننده است نوزادان مبتال به سرخچه مادرزادی نیز یک منبع عفونت محسوب می گردند و در حلق ادرار ومدفوع بسیاری از این نوزادان ویروس یافت می شود تماس افراد حساس با چنین نوزادانی موجب ابتال آنها به سرخچه می گردد به طور کلی یک بار ابتال طبیعی به سرخچه شخص را برای تمام عمر در مقابل بیماری سرخچه محافظت می کند هر چند که وقوع عفونت مجدد با یا بدون نشانه های بالینی در افراد واکسینه شده و بندرت در آنهایی که قبال به بیماری مبتال شده اند گزارش شده است. 18 Congenital infection

19 بیماری سرخچه مانند بسیاری از بیماریهای ویروسی می تواند در دوره حاد عفونت موجب کاهش پاسخ های ایمنی سلولی میزبان گردد نشانه های بالینی پس از دوره نهفتگی )حدود ۸۱ روز ) نشانه های دوره مقدماتی به صورت بی اشتهایی ضعف سردرد کونژونکتیویت تب خفیف و عالئم تنفسی از یک تا ۵ روز قبل از بروز بثورات جلدی مشاهده شده و در بالغین معموال واضح تر است در بالغین یا اطفال بزرگتر ورم ملتحمه بثورات جلدی چند غده لنفاوی بزرگ و حساس افزایش درجه حرارت بین ۷۳/۲ تا ۷۳/۱ درجه سانتی گراد و ضعف مختصر تظاهرات بالینی بیماری سرخچه هستند چنانچه بثورت جلدی وجود نداشته باشد. تنها معدودی از افراد متوجه بیماری خود می شوند به ندرت بیماران نیاز به بستری شدن و مراجعه به پزشک می کنند بثورات جلدی در مدت یک تا دو روز محو می شوند و بیمار فعالیت طبیعی خود را از سر می گیرد و به این جهت آن را سرخک سه روزه می نامیدند بثورات جلدی به صورت ماکول قرمز رنگ و کوچک هستند بثورات جلدی کامال مسطح و دایره ای می باشند و با وجود خصوصیات ذکر شده گاهی تشخیص آنها از بثورات سرخکی بثورات مربوط به حساسیت دارویی و مخملک دشوار می گردد. 19 Congenital infection

20 شود بثورات جلدی ابتدا روی صورت و خط رویش مو در پیشانی در اطراف دهان و پشت گوش ها ظاهر می معموال بثورات جلدی حدود ته سنجاق و در موارد کمی به ابعاد ۷ تا ۴ میلی متر می رسد. در انواع شدید بیماری بثورات عالوه بر تنه روی ساعد و ساق پا دیده می شود به ندرت لکه ها به هم متصل گردیده و به صورت اریتم منتشر ( شبیه به مخملک ) ظاهر می شوند. پتشی و پور پورا در نوزادان مبتال به سرخچه مادرزادی غیرمعمول نیست اما در سرخچه بالغین پیدایش پورپرا نادر است این عارضه ممکن است در جریان بیماری سرخچه و یازمان کوتاهی پس از محو بثورات جلدی و یا اواخر دوره نقاهت پیش آید. در مرحله اول غالبا پوریورا ناشی از اثر ویروس روی پالکتها یا عروق خونی است ولی در دوره نقاهت علت ایمونوپاتولوژیک دارد. در موارد نادر خونریزی شدید پیدا می شود و منجر به مرگ بیمار می گردد بزرگ شدن غدد لنفاوی در سرخچه شایع ترین عالمت است و اغلب به تشخیص بیماری کمک می کند بخصوص زمانی که بثورات جلدی غیر مشخص هستند غالبا غدد لنفاوی ناحیه پشت سر و گوش بزرگ می شوند ولی هر غده لنفاوی گردنی ممکن است گرفتار گردد طحال بزرگ اما در اکثر موارد غیر قابل لمس است حساسیت غدد لنفاوی بزرگ شده در بیماران متفاوت است. تقریبا همیشه تورم غدد لنفاوی آدنوپانی مقدم بر ظهور بثورات جلدی است پرخونی خفیف ملتحمه بخصوص در بالغین شایع است اما به شدت سرخک نیست و بیمارترس از نور ( فتوفوبی ) یا اشک ریزش ندارد. در موارد استثنایی پرخونی شدید ملتحمه 20 Congenital infection

21 ( کونژونکتیویت ) و حتی خشکی چشم ( کراتیت ) در سرخچه گزارش شده است لوزه ها و کام نرم اغلب قرمز هستند لکه های ماکولوپاپولر یا خونمردگی ( اکیموتیک ) قرمز روشن را در روی کام نامیده اند. تورم مخاط بینی و سقف دهان و لثه ها در برخی از اپیدمیها گزارش شده است سرخچه اغلب یک بیماری خفیف و در مقایسه با سرخک در شروع بیماری معموال فاقد آبریزش شدید از بینی است. سرخچه بندرت به صورت یک بیماری شدید ظاهر می شود و گاهی نیز به علت وجود تورم غدد لنفاوی پشت گردن ( آدنوپانی ) ممکن است بیماری با سفتی گردن نیز همراه باشد. گاهی لرز و تب تا ۷۳/۵ درجه سانتی گراد همراه با درد عمومی شدید بدن وجود دارد. افراد بالغ بیشتر از کودکان ۷۱ ۵/ از چنین نشانه هایی رنج می برند عالئم بیماری معموال در مدت یک تا دو روز فروکش می کنند و به سرعت رو به بهبودی می روند. احتمال عفونت دوباره در سرخچه نسبت به سایر بیماریهای ویروسی بیشتر و حدود ۵ تا ۱ درصد است درمان کودکی که مبتال به سرخچه می شود معموال احساس درد آزار دهنده ای ندارد واحتیاج به بستری شدن هم ندارد کودک در ایام بیماری بهتر است در خانه بماند و احتیاج به بستری شدن ندارد خوردن آنتی بیوتیک ضرورت ندارد زیر علت بیماری سرخچه ویروس است و آنتی بیوتیک هیچ اثری روی ویروس ندارد 21 Congenital infection

22 واکسن سرخچه واکسن سرخچه ای که امروزه در اختیار است واکسنی است که از ویروس سرخچه زنده و ضعیف شده تهیه شده است و واکسن بسیار خوبی است زیرا نه فقط پادتن آن در سرم خون بلکه در ترشحات بینی و حلق افرادی که واکسن می زنند بوجود می آید و اثر آن شبیه موقعی است که آن شخص مبتال به بیماری سرخچه شده باشد. واکسن سرخچه به صورت جداگانه یا توام با واکسن سرخک و اوریون تهیه شده است و می توان آن را در ۸۲ تا ۸۵ ماهگی زیر جلد تزریق کرد مگر در مواقعی که بیماری در مناطق شایع باشد که در این صورت می توان در نه ماهگی تزریق نمود چون ویروس واکسن در اثر نور و حرارت از بین می رود بنابراین واکسن را باید قبل از مصرف در یخچال و دور از نور نگهداری نمود و در هنگام مصرف زیر جلد تزریق کرد. تحقیقات نشان داده است که تزریق یک نوبت واکسن سرخچه کافی است و بعد از تزریق در ۳۱۹ موارد پادتن ضد سرخچه در خون کودکی که واکسن زده است بوجود می آید دومین تزریق واکسن سرخچه توام با سرخک و اوریون در ۴ تا ۰ سالگی توصیه می شود به کودکان که دومین تزریق انجام نشده است در بین ۰ تا ۸۲ سالگی می توان تزریق کرد واکسن سرخچه را به خانم های باردار نباید تزریق کرد زیرا امکان ابتالی جنین آنها وجود دارد همچنین به کودکانی که دچار تب حاد عفونی هستند یا به کودکانی که دچار اختالل ایمنی هستند یا داروهایی مصرف می کنند که دفاع بدن آنها را کم می کند نباید تزریق کرد 22 Congenital infection

23 بعد از تزریق واکسن سرخچه به کودکان معموال عوارضی رخ نخواهد داد ولی ممکن است تزریق واکسن موجب بثورات بزرگی غدد لنفاوی و درد مفاصل ( مخصوصا در دختران جوان ) گردد. تزریق واکسن به ندرت ممکن است موجب بی حسی موقتی زودگذر در دست و بازوها که درشب و به مدت یک ساعت طول می کشد یا درد مفاصل زانو و تورم مفصل بوجود آید که چندین هفته ادامه خواهد یافت و سپس خود به خود از بین می رود 23 Congenital infection

24 24 Congenital infection

25 REFERENCE Congenital infection

26 ویروس هرپس سیمپلکس HSV ویروس هرپس سیمپلكس شدیدا مسري بوده و باعث بروز اختالالت متعددي مي شود كه مشخصه آنها تاولهاي كوچك و دردناك بر روي پوست و غشاهاي مخاطي مي باشد كه اكثرا در اطراف لب و یا آلت.تناسلي ایجاد مي شود. ویروس هرپس سیمپلكس )تبخال( براثر تماس مستقیم با این تاولها انتقال مي یابد یك بار آلوده شدن به این ویروس باعث مي گردد كه این ویروس در عصب ها بصورت مخفي باقي بماند و در هنگام استرس و یا بیماري دوباره فعال شده و بیمار را دچار تبخال سازد این بیماري در افراد مبتال به ایدز دچار كاهش ایمني بطور شایعتر و شدیدتر رخ مي دهد دو نوع ویروس هرپس سیمپلكس وجود دارد هرپس سیمپلكس نوع یك معموال باعث عفونت لبها دهان و صورت مي شود و هرپس سیمپلكس نوع دو باعث عفونتهایي در آلت تناسلي مي گردد 26 Congenital infection

27 اكثر افراد تا هنگام بزرگسالي به ویروس هرپس سیمپلكس نوع یك مبتال مي شوند. در اكثر موارد عفونت اولیه باعث هیچگونه عالمتي نمي شود. با اینحال بعضي از كودكان ممكن است دچار تاولهایي در داخل دهانشان بشوند. بعد از گرفتاري اولیه به عفونت هرپس سیمپلكس این ویروس در سیستم عصبي مخفي شده و هرچند وقت یك بار خود را بصورت تبخال نشان مي دهد منتقل مي شود و باعث بروز تاولهایي در فعالیت جنسي ویروس هرپس سیمپلكس نوع دو معموال از طریق منطقه تناسلي مي گردد. این ویروس نیز همانند تبخال ساده صورت بطور مكرر بروز مي كند عفونت هرپس سیمپلكس را مي توان از ظاهر و محل ایجاد تاول ها تشخیص داد. تبخال هاي كوچك و خفیف را معموال مي توان به راحتي با مصرف پمادها یا كرمهاي ضد ویروس درمان نمود. با اینحال در صورت بروز هرپس سیمپلكس در منطقه تناسلي یا انواع شدید و عود كننده آن نیاز به درمان با داروهاي ضد ویروسي خوراكي وجود دارد بیشتر موارد هرپس مادرزادی دیده میشود که مادران آنها سابقه خاصی از هرپس ژینال را نشان نمیدهند. به کمک غربالگری و آزمایش از نظر ویروس هرپس سیمپلکس در طی دوران بارداری و زایمان میتوان و مناسب میتوان از آلودگی نوزاد پیشگیری نمود. 27 Congenital infection

28 همچنین شناسائی ریسک فاکتورهای تولد نوزاد مبتال به هرپس میتواند در کاهش هزینههای غربالگری مؤثر باشد. به کمک غربالگری مناسب میتوان از وقوع ۰۶ درصد از موارد هرپس مادرزادی پیشگیری کرد. بررسیها نشان میدهند که تب در طی زایمان و پارگی زودرس پردهها نیز در ارتباط با هرپس مادرزادی هستند. غربالگری از نظر این فاکتورها بهعالوه بررسی سابقه مادری هرپس ژنیتال در شناسائی و پیشگیری از هرپس در نوزادان بسیار کمککننده خواهند بود. با توجه به هزینه باالی این غربالگری پیشنهاد میشود این غربالگری تنها در مادران زیر ۲۵ سال و یا والدین زیر ۲۶ سال و زنان در معرض خطر باال از نظر هرپس ژنیتال )رفتارهای جنسی پرخطر شریکهای جنسی متعدد( صورت گیرد. 28 Congenital infection

29 29 Congenital infection

30 REFERENCE Congenital infection

31 HBV INFECTION عفونت هپاتیت ب هپاتیت ب بوجود میآید. در بعضی از افراد (HBV) یک عفونت حاد و جدی کبدی است که توسط ویروس هپاتیت ب سرطان کبد و یا سیروز کبدی میشود. اکثر افراد مبتال به مشکالت کبدی هپاتیت ب مزمن شده و باعث هپاتیت ب بعد از طی مراحل درمان کامال بهبود پیدا میکنند. نوزادان و کودکان بیشتر از دیگران در خطر ابتال به نوع مزمن هپاتیت ب میباشند. برای پیشگیری از ابتال به این بیماری میتوانید از واکسن های آن استفاده کنید همچنین اگر به این بیماری آلوده شدهاید میتوانید با اتخاذ اقدامات احتیاطی از پخش شدن ویروس و آلوده شدن دیگران جلوگیری نمایید 31 Congenital infection

32 ظاهر میشوند و میتوانند طیف عالیم و نشانههای هپاتیت ب معموال 3 ماه بعد از آلوده شدن به ویروس گسترده ای از عالیم را شامل شود عالیم هپاتیت ب میتواند شامل درد شکم ادرار تیره تب درد مفاصل و ماهیچه ها کاهش و یا از دست دادن اشتها حالت تهوع و استفراق خستگی و ضعف زرد شدن پوست و سفیدی چشم ها جوش های پوستی دلیل ابتال به بیماری هپاتیت ب ویروس این بیماری است این ویروس از فردی به فرد دیگر از طریق خون منی و یا سایر مایعات بدن منتقل میشود. 32 Congenital infection

33 زمانیکه ویروس هپاتیت ب وارد کبد میشود به سلول های کبد حمله کرده و همچنین شروع به تکثیر میکند. این فرآیند های هپاتیت ب در کبد باعث التهاب کبد میشود.دالیل معمول انتقال هپاتیت ب به بدن افراد شامل درصورتیکه شما رابطه جنسی محافظت نشده با فرد مبتال به این بیماری داشته باشید تماس جنسی که خون بزاق منی و یا ترشحات واژنیاش وارد بدن شما شود ممکن است شما مبتال شوید ویروس هپاتیت ب براحتی از طریق سوزن و سرنگ آلوده به خون فرد استفاده از سوزن مشترک مبتال منتقل میشود زنان باردار مبتال به این بیماری میتوانند ویروس را به بدن فرزند خود منتقل انتقال از مادر به فرزند نمایند هپاتیت ب برای افراد بخش بهداشت و همه افرادیکه بطور ناگهانی فرو رفتن سوزن آلوده در بدن سوزن در بدنشان فرو میرود یکی از بزرگترین نگرانی هاست 33 Congenital infection

34 34 Congenital infection

35 REFERENCE 35 Congenital infection

36 CHLAMYDIA کالمیدیا کالمیدیا ازآن دسته بیماری هایی است که ازطریق تماس جنسی ایجاد می شود.این بیماری قابل درمان می باشد و به وسیله یک باکتری به نام کالمیدیا تراکوماتیس ایجاد می شود.فرد به وسیله یک تماس جنسی مقعدی مهبلی و دهانی با یک شریک جنسی آلوده به بیماری ممکن است به عفونت کالمیدیایی ناحیه تناسلی مبتال شود. بیماری کالمیدیا مشکالت خطرناکی مانند ترشحات آلت تناسلی ناباروری و ابتالی نوزاد تازه به دنیا آمده از مادر آلوده را در زنان و مردان ایجاد نماید. آمارها نشان می دهد که ساالنه بیش از 3 میلیون فرد به این بیماری مبتال می شوند دوره نهفتگی بیماری 0 تا 84 روز می باشد. باوجود این ممکن است شخصی برای ماهها یا حتی سال ها کالمیدیا داشته باشد بدون اینکه بداند 36 Congenital infection

37 عالئم بیماری به طور معمول باکتری کالمیدیا در مایع واژن و مایع منی وجود دارد. کالمیدیا را گاهی اوقات بیماری خاموش می نامند. زیرا ممکن است شخص مبتال به بیماری باشد ولی نداند. عالئم معموال در مدت 8-3 هفته بعد از آلودگی به عامل بیماری ظاهر می شوند افرادی که بیماری در آنها به شکل عالمتدار بروز می کند ممکن است شاهدیک ترشح غیر طبیعی موکوس.یا چرک از مهبل یا آلت تناسلی مردانه باشند و یا درهنگام ادرار احساس درد کنند زنان در صورتی که عفونت به درستی درمان نشود ممکن است در بدن شروع به حرکت کردن نماید. باکتری در مدخل رحم لوله های تخمدانی و کانال ادراری را آلوده می نماید تا جایی که در نهایت منجر به بیماری التهابی لگن می شود. از دیگر عالیم این بیماری می توان تغییر در ترشحات احساس سوزش در هنگام ادرار کردن و در برخی موارد خونریزی بین دوره های عادت ماهانه احساس سوزش یا خارش در هنگام ادرار کردن ترشحات از مجاری ادرارو در برخی موارد درد در بیضه ها را نام برد. احساس درد در قسمت پائین شکم می تواند نشانه گسترش عفونت در دهانه رحم باشد باکتری در مردان می تواند باعث ایجاد اپیدیدیمیت شود. باید توجه داشت که بیماری های التهاب لگن و التهاب اپیدیدیم دو بیماری بسیار جدی و خطرناک می باشند 37 Congenital infection

38 کالمیدیا تراکوماتیس می تواند باعث ایجادعفونت رکتوم و چشم ( التهاب ملتحمه یا چشم صورتی ) گردد. در صورت تماس جنسی آلوده حتی ممکن است شخص دچار عفونت گلو گردد تشخیص بیماری تشخیص کالمیدیا از سوزاک بسیار دشوار می باشد زیرا نشانه های هر دو بیماری یکسان است و بیماری می تواند به صورت همزمان رخ دهد. اما بهترین روش تشخیص کالمیدیا استفاده از روش های آزمایشگاهی می باشد. جمع آوری یک نمونه از ترشحات آلت تناسلی مردانه و زنانه و انجام آزمایشات الزم جهت یافتن باکتری از معمول ترین تست ها برای تشخیص می باشد. بررسی یک نمونه اداری از لحاظ باکتری از دیگر روش های آزمایشگاهی می باشد که در این روش دیگراحتیاجی به معاینه لگن یا سواب آلت تناسلی مردانه نیست و نتایج آن 04 ساعت بعد حاضر می باشد و تشخیص این بیماری معموال از طریق آزمایش ادرار انجام می شود. در زنان اغلب آزمایش با چوب سر پنبه ای و از دهانه رحم و مهبل انجام می شود و پس از چند روز نتیجه آزمایش مشخص می کند که آیا شخص مزبور مبتال شده است یا نه پیشگیری از بیماری دقت در روابط جنسی و انتخاب یک شریک جنسی غیر آلوده از مطمئن ترین راه ها برای پیشگیری از آلودگی به بیماریهای منتقله از طریق جنسی می باشد. استفاده از کاندومهای التکسی مردانه در هنگام برقراری روابط جنسی احتمال ابتال به بیماری را در شخص و شریک جنسی کاهش می دهد. 38 Congenital infection

39 غربالگری ساالنه کاالمیدیا و مراجعه به پزشک متخصص برای تمام زنان جوان و فعال از نظر جنسی توصیه می شود همچنین برای زنان مسن تری که دارای فاکتورهای خطر برای مبتال شدن به بیماری می باشند نیز یک تست ساالنه غربالگری توصیه می شود. یک شریک جنسی جدید و یا وجود چند شریک جنسی از جمله عوامل خطر می باشند. تمامی زنان باردار عالمت دار باید از نظر ابتال به کاالمیدیا آزمایش شوند. با مشاهده عالئمی مانند سوزش ادرار یا ترشحات در ناحیه تناسلی باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد درمان بیماری با تشخیص عفونت کاالمیدیا آنتی بیوتیک تجویز می شود. آزیترومایسین تک دوز یا داکسی سیکلین برای هفت روز یا اریترومایسین و یا اوفلوک سین از این دسته آنتی بیوتیک ها می باشند آزیترومایسین اریترومایسین آموکسی سیلین یا پنی سیلین برای درمان عفونت کالمیدیا در زنان باردار استفاده می شود. در صورت درگیری با عفونت کالمیدیا حتی بعد از نابودی باکتری نیز باید مصرف داروها را ادامه داد وحتی اگر یک تا دو هفته بعد از اتمام داروها نشانه های بیماری از بین رفت باید مجددا به پزشک مراجعه شود بهتر است شریک جنسی فرد آلوده نیز تست شده و درمان شود.و فرد مبتال تا پایان کامل و موفق درمان نباید نزدیکی جنسی داشته باشد 39 Congenital infection

40 نشانههاي عفونت كالمیدیا در نوزاد نوزادي كه به دلیل عفونت كانال زایمان و هنگام تولد آلوده ميشود ممكن است به عفونت چشمي یا ریوي مبتال شود. عالئم التهاب ملتحمه شامل ترشحات و تورم پلكها است و معموال در 87 روز اول زندگي بروز ميكند. نشانههاي عفونت ریوي شامل سرفه پایدار در سه تا شش هفته اول زندگي فرد است. هر دو عفونت گفته شده با تجویز آنتيبیوتیك به خوبي درمان ميشوند. به علت خطرعفونت نوزادان بسیاري از پزشكان توصیه ميكنند كه در مراقبتهاي قبل از تولد زنان از نظر ابتال به كالمیدیا بررسي شوند 40 Congenital infection

41 41 Congenital infection

42 REFERENCE 42 Congenital infection

43 Gonorrhea سوزاک سوزاک یا گنوره به التهاب مجرای ادراری و نوعی بیماری جنسی و مقاربتی است که از طریق تماس جنسی با فردی دیگرمنتقل میشود و عامل آن باکتری به نام کالمیدیا می باشد در مردان ۲-۳ روز پس از تماس جنسی با فرد آلوده ترشحات چرک مانندی شود و میزان دفع ادرار نیز افزایش می یابد از مجرای ادرار خارج می و نیز در هنگام ادرار مقدار کمی خون از مجاری ادرار خارج می شود و مقدار باقی مانده در مجاری به صورت خون لخته شده از مجاری ادرار خارج میگردد 43 Congenital infection

44 هر شخصی که از نظر جنسی فعال است می تواند به این بیماری مبتال شود. این بیماری بیشتر در میان افراد جوان سنین بین ساله و کال در بین کسانی که دارای شرکای جنسی متعددی می باشند وجود دارد میکروب سوزاک در زمینه های مخاطی بدن موجود می باشد دستگاه تناسلی آلت تناسلی مرد مقعد گلو مهبل )واژن( در زنان انتقال سوزاک از طریق تماس جنسی از جمله آلت تناسلی مرد به واژن آلت تناسلی مرد به دهان آلت تناسلی مرد به مقعد دهان به مهبل )واژن ) از مادر به کودک :هنگام تولد فرزند وعبور از کانال تولد در طی زایمان ازطریق عفونت چشم )نوزادان ممکن است مبتال به عفونت گنوگوکی ملتحمه چشم( شوند که اگر به سرعت و به مقدار کافی درمان نشوند ممکن است منجر به نابینایی و کوری انان گردد عالئم و عوارض سوزاک در مردان 44 Congenital infection

45 ترشحات چرک مانند یا خونی از آلت تناسلی مرد ادرار کردن دردناک )سوزش ) درد بیضه تورم بیضه ها است که می تواند باعث عقیم شدن مردان گردد عالیم و عوارض سوزاک در زنان خونریزی بین دوره ترشحات کرم یا خونی از مهبل خونریزی بیش از حد در طول دوره قاعدگی سوزش فرج درد قسمت تحتانی شکم مقاربت دردناک ادرار کردن دردناک )سوزش ) عفونت مقعد) یبوست ترشحات چرکی اجابت مزاج با درد و خونریزی خارش ) عفونت گلو 45 Congenital infection

46 راه های پیشگیری داشتن رابطه جنسی سالم : جهت جلوگیری از ابتال به این بیماری در اشخاصی که مشکوک به آلودگی به.این بیماری میباشند حتما بایستی از کاندوم استفاده شود فرد مبتال به عفونت با لمس کردن منطقه آلوده بدن خود می تواند آلودگی را به منطقه دیگر انتقال دهد.بنابراین ترشحات بیمار و اشیایی که به آنها آلوده شدهاند بایستی میکروب زدایی شود راه های درمان سوزاک اگر تست برای سوزاک انجام دادید و مثبت بود نگران نباشید این بیماری به راحتی قابل درمان است پزشک شما احتماال آنتی بیوتیک برای شما تجویز می کند که به صورت قرص و یا تزریق.)آمپول( می باشد. آنتی بیوتیک های رایج برای سوزاک عبارتند از : افلوکسین و سفتریاکسین و سفیکسین 46 Congenital infection

47 47 Congenital infection

48 Reference 48 Congenital infection

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید از کودک خود در برابر بیامری های عفونی محافظت کنید برنامه رسارسی و کشوری واکسیناسیون تقریبا ۹۵ از همه کودکان در هلند علیه بیماری های عفونی واکسینه شده اند. با توجه به بهداشت بهتر مراقبت های بهداشتی بهتر

توضیحات بیشتر

دفترچه مراقبت مادر

دفترچه مراقبت مادر ( دفترچه مراقبت مادر و نوزاد بارداری زایمان و پس از زایمان ) مادر عزیز: لطفا این دفترچه را هنگام مراجعه به مطب پزشک یا ماما بیمارستان یا هر واحد بهداشتی درمانی همراه داشته باشید. و تا تا 31 22 تا نیمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation هو العلیم Stomach Disease Babashahi اهداف رفتاری پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در گاستریت را بیان نماید..1 2.پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در زخم های معده

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثیر قرار میدهد. این بیماري معمولا در اثر عفونت ناشی از

توضیحات بیشتر

شماره :

شماره : باسمه تعالی راهنمای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ )آموزش پزشکان( پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بزرگراه چمران خیابان یمن خیابان اعرابی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است با افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور انتظار می رود بروز موارد سرطانی در دو دهه ی آینده به دو برابر افزایش یابد

سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است با افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور انتظار می رود بروز موارد سرطانی در دو دهه ی آینده به دو برابر افزایش یابد سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است با افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور انتظار می رود بروز موارد سرطانی در دو دهه ی آینده به دو برابر افزایش یابد. در صورت افزایش آگاهی تشخیص به موقع و درمان مؤثر بسیاری

توضیحات بیشتر

14 روش درمان گیاهی-طبیعی عفونت ادراری طبق تحقیقات جدید روز-وبسایت سالم زیبا داشتن عفونت ادراری بسیار دردناک و سخت است. اگر ما عالیم و نشانه های عفونت

14 روش درمان گیاهی-طبیعی عفونت ادراری طبق تحقیقات جدید روز-وبسایت سالم زیبا داشتن عفونت ادراری بسیار دردناک و سخت است. اگر ما عالیم و نشانه های عفونت 14 روش درمان گیاهی-طبیعی عفونت ادراری طبق تحقیقات جدید روز-وبسایت سالم زیبا داشتن عفونت ادراری بسیار دردناک و سخت است. اگر ما عالیم و نشانه های عفونت ادراری را بدانیم میتوانیم قبل از استفاده از آنتی بیوتیک

توضیحات بیشتر

پیش گفتار دکتر سید مؤید علویان استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد بیماری های کبدی دارای اهمیت زیادی بوده و شناسایی به موقع مبتالیان و درمان صحیح و د

پیش گفتار دکتر سید مؤید علویان استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد بیماری های کبدی دارای اهمیت زیادی بوده و شناسایی به موقع مبتالیان و درمان صحیح و د پیش گفتار دکتر سید مؤید علویان استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد بیماری های کبدی دارای اهمیت زیادی بوده و شناسایی به موقع مبتالیان و درمان صحیح و دقیق می تواند آنها را به سالمتی باز گرداند. بیماری هپاتیت

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - anfolanza.doc

Microsoft Word - anfolanza.doc 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده پرستاری و مامايی تهيه کننده : سعيد حجت شمامی دانشجوی پرستاری دوره ٣٦ استاد راهنما : سرکار خانم نکته دان مهر ١٣٨٧ 2 فهرست مطالب صفحه ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٨

توضیحات بیشتر

سکته مغزی

سکته مغزی فهرست مطالب سکته مغزی چیست... 2 عالئم سکته مغزی...3 سکته مغزی و چند نکته حیا یت...3 عالئم بیماری... 4 عوامل زمینه ساز سکته مغزی...4 عوارض گریبانگیر کننده بیمار سکته مغزی... 4 پیامدهای سکته مغزی...5 پیشگیری

توضیحات بیشتر

فصل اول کلیات بیماری های کودکان هدف هاى رفتارى: از فراگىر انتظار مى رود در پاىان اىن فصل بتواند : 1 دوران کودکى را تعرىف کند. 2 پدىده رشد و تکامل را ت

فصل اول کلیات بیماری های کودکان هدف هاى رفتارى: از فراگىر انتظار مى رود در پاىان اىن فصل بتواند : 1 دوران کودکى را تعرىف کند. 2 پدىده رشد و تکامل را ت فصل اول کلیات بیماری های کودکان هدف هاى رفتارى: از فراگىر انتظار مى رود در پاىان اىن فصل بتواند : 1 دوران کودکى را تعرىف کند. 2 پدىده رشد و تکامل را توضىح دهد. 3 مشخصات بیماری ها در کودکان و بزرگساالن

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکزي منشاء می گیرندیا از سرطان هاي سایر بافت ها یه مغز

توضیحات بیشتر

موارد در بحراني آزمايشگاه ميكروب شناسي آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابستان 1396

موارد در بحراني آزمايشگاه ميكروب شناسي آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابستان 1396 موارد در بحراني آزمايشگاه ميكروب شناسي آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابستان 1396 موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي شامل نتايج

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: قبل از عرضه ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) بیماري همولیتیک جنین و نوزاد در %10 حاملگیها دیده میشد و یک

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

به نام خدا نکات بهداشتی مربوط به زائران محترم الف - توصيه هاي قبل از عزيمت : قبل از عزيمت به کشور عراق دقيقا به نکات ذيل توجه فرمائيد : مسافرتي شرکت آ

به نام خدا نکات بهداشتی مربوط به زائران محترم الف - توصيه هاي قبل از عزيمت : قبل از عزيمت به کشور عراق دقيقا به نکات ذيل توجه فرمائيد : مسافرتي شرکت آ به نام خدا نکات بهداشتی مربوط به زائران محترم الف - توصيه هاي قبل از عزيمت : قبل از عزيمت به کشور عراق دقيقا به نکات ذيل توجه فرمائيد : مسافرتي شرکت آموزشي جلسات کليه در توسط مطروحه نکات به و فرمائيد شرکت

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج در جنوب و شرق آسیا به ویژه چین و ژاپن طرفداران بیشتری

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

Kan jou baby goed horen- in Farsi taal

Kan jou baby goed horen- in Farsi taal آیا شنوایی نوزاد شما خوب است تست ]آزمایش[ شنوایی نوزاد میریآم و دنیس میریآم و دنیس یک نوزاد دارند. میریآم و دنیس یک نوزاد دارند. میریآم و دنیس بسیار شاد هستند. آنها یک نوزاد دارند. نوزاد چند روز پیش بدنیا

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توض حات کل در تکنیک هاي متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهاي Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور

به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور خاص D-Dimers می باشد البته قبل از وارد شدن به اصل موضوع

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung für die Influenzaimpfung auf Persisch

Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung für die Influenzaimpfung auf Persisch جهت واکسیناسیون پیشگیرانه در برابر آنفلوانزا بیماری های حاد مجاری تنفسی از جمله بیماری های متداول بیماری های انسانی می باشند. این بیماریها از طریق تعداد زیادی از عوامل بیماری زا مختلف به ویژه ویروس ها

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

0044.doc

0044.doc ا نتوپلوييدي دو انسان: حدود 50% جنين ها در بين زنان ا مريکايي بعلت ناهنجاري هاي کروموزومي جنين بوده اند که حدود نيمي از اين ناهنجاريها trisomy کروموزومهاي غير جنسي بوده اند. حدود 1 مورد از هر 160 زايمان

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode] بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي COPD COPD يياهيراميب تسا هك رد نآ نايرج اوه هب ليلد مزيفمآ تيشنورب نمزم و مسآ دودسم.دوش يم دادسنا اوه لاومعم هدنورشيپ و تشگرب ريذپان.تسا COPD نيمراهچ تلع رجنم هب گرم رد اكيرما.تسا

توضیحات بیشتر

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396 آرخ ی ن آمار رمبوط هب عف و ن ت اچ آی وی رد جمه وری اسال م ی اریان اپیان هس ماهه دوم 1396 جه ت استفاده عم و م ی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ شک ی رمزک دمری ی ت بی ماریهای وا گی ر 1 فهرست ن گا ه ی اج ما

توضیحات بیشتر

موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكرب شناسي شامل نتايج آزمايش هايي است كه مي توانند تهديد كننده حيات بيمار باش

موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكرب شناسي شامل نتايج آزمايش هايي است كه مي توانند تهديد كننده حيات بيمار باش موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكرب شناسي شامل نتايج آزمايش هايي است كه مي توانند تهديد كننده حيات بيمار باشند و بايد فورا" و از هر طريق ممكن به اطالع پزشك معالج

توضیحات بیشتر

GOULBURN VALLEY & REGIONAL WOUNDS VICTORIA

GOULBURN VALLEY & REGIONAL WOUNDS VICTORIA HAZARAGI از چه طریقی 2 صفحه زخم ر بست چه یم باشد بست ی زخم ر زمان رخ یم دهد که جلد تحت فشار باشد یا کشیده شود. جلد سست و دردناک تغت یم نماید و بعد از آن شکسته یم شود. شما آن را درجلدتان مشاهده و یم گردد

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 practical guide to the preparation, maintenance and methods of injection Acyclovir به صورت فقط تزریق قابل تزریق: نوع وریدي انفوزیون آید. دست به نحوه انفوزیون: 250 mg vial + 5 ml SWI=50 mg/ml محلول بدست

توضیحات بیشتر

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی تعریف: موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشن

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی تعریف: موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشن موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی تعریف: موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشند و باید فورا" و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp. 25-29, September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: 92-92 هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی پس از سزارین به دنبال بیهوشی اسپاینال.1.2.3.4.5 دکتر

توضیحات بیشتر

اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی

اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی احمد منتظری کارشناس بیماری های واگیر پاییز 1393 فیراعت تیتاپه : یارب هورگ یعیسو زا تلااح کیژولوتاپوکینیلک هب یمراک هکدور یشان تامدصزا لصاح تلامحزا یسوریو کیسکوت کیژولوکامراف

توضیحات بیشتر

ALTبرای کنترل کبد اندازه گیری می شود. این تست معموال همراه تستهای دیگری همچون AST آلکالن فسفاتاز الکتات دهیدروژنار (LDH) و بیلی روبین درخواست می شود.

ALTبرای کنترل کبد اندازه گیری می شود. این تست معموال همراه تستهای دیگری همچون AST آلکالن فسفاتاز الکتات دهیدروژنار (LDH) و بیلی روبین درخواست می شود. ALTبرای کنترل کبد اندازه گیری می شود. این تست معموال همراه تستهای دیگری همچون AST آلکالن فسفاتاز الکتات دهیدروژنار (LDH) و بیلی روبین درخواست می شود. ALTآنزیمی است که بیشتر در سلول های کبد و کلیه یافت

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

1- سكته مغزي کامل) حوادث عروقی مغز( )CVA( سكته مغزي )حوادث عروقي مغز(: در اين وضعيت برخی اعمال سيستم عصبي مركزي مغز به علت اختالل در خونرساني دچار مشك

1- سكته مغزي کامل) حوادث عروقی مغز( )CVA( سكته مغزي )حوادث عروقي مغز(: در اين وضعيت برخی اعمال سيستم عصبي مركزي مغز به علت اختالل در خونرساني دچار مشك 1- سكته مغزي کامل) حوادث عروقی مغز( )CVA( سكته مغزي )حوادث عروقي مغز(: در اين وضعيت برخی اعمال سيستم عصبي مركزي مغز به علت اختالل در خونرساني دچار مشكل ميشود. سكته مغزي به دو نوع اصلي تقسيم بندي ميگردد:

توضیحات بیشتر

بـه : دادستان محترم عمومي انقلاب شهرستان لنجان

بـه   : دادستان محترم عمومي انقلاب شهرستان لنجان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان واحد خدمات باروری سالم وجمعیت راهنمای تغذیه با شیر مادر : طی یک ساعت اول تولد نوزاد بایداز شیر مادر تؽذیه شود. وقتی احساس کردید نوزاد آماده است او را به پستان بگذارید.

توضیحات بیشتر

ICNP - Farsi code axis term description DC ادرار کردن موثر ادرار کردن مثبت IC ارزیابی آمادگی خانواده برای خود مدیریتی ارزیابی

ICNP - Farsi code axis term description DC ادرار کردن موثر ادرار کردن مثبت IC ارزیابی آمادگی خانواده برای خود مدیریتی ارزیابی ICNP - Farsi code axis term description 10047245 DC ادرار کردن موثر ادرار کردن مثبت 10046885 IC ارزیابی آمادگی خانواده برای خود مدیریتی ارزیابی 10007680 M دستگاه گرمایشی -سرمایشی دستگاه گرمایشی -سرمایشی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA>

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA> مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما Pre-Hospital Trauma Care آسيب ستون فقرات و محدودسازي حركات ستون فقرات اهداف و نشانه هاي پيشنهاد كننده آسيب ستون فقرات علايم پيش بيمارستاني ستون فقرات نخاع و سيستم مربوطه

توضیحات بیشتر

"بسمه تعالی" طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد کار

بسمه تعالی طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد کار "بسمه تعالی" طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد 21-22 کارشناسی پیوسته مدت زمان ارائه درس: مقطع : پيش نياز: بهداشت

توضیحات بیشتر

مجموعه ایمنی سالمت شغلی بهداشت محیط و کنترل عفونت بخش اول کنترل عفونت

مجموعه ایمنی سالمت شغلی بهداشت محیط و کنترل عفونت بخش اول کنترل عفونت بخش اول کنترل عفونت مقدمه بنام آنکه جان را فکرت آموخت در دنیای امروز اداره امور بیمارستان ها مبتنی بر اصول علمی نوینی انجام می گردد بطوریکه دیگر توفیق یک مجموعه بیمارستانی الزاما با حضور پزشکان مجرب به

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور ) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی ندارند.

توضیحات بیشتر

مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری دکتر سمیه نصیری پور- متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مریم فراستی نسب - متخصص داروس

مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری دکتر سمیه نصیری پور- متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مریم فراستی نسب - متخصص داروس مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری دکتر سمیه نصیری پور- متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مریم فراستی نسب - متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در

توضیحات بیشتر

آموزش سونداژ معده(گاواژ) تالیف : مهندس وحید بهروان

آموزش سونداژ معده(گاواژ) تالیف : مهندس وحید بهروان آموزش سونداژ معده )گاواژ ) گرد آوری و ترجمه : مقدمه : یکی از راههایی که برای تغذیه بیماران در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از لوله بینی معده است که در این کتابچه آموزش سعی کرده ام به ساده

توضیحات بیشتر

وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی معاونتبه اد شت دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی شورایف ر هنگی وزارت بهدا شت ردمان و آموزش

وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی معاونتبه اد شت دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی شورایف ر هنگی وزارت بهدا شت ردمان و آموزش وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی معاونتبه اد شت دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی شورایف ر هنگی وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی معاونتبه اد شت دفتر بیماری اهی غیر واگیر/ اداره

توضیحات بیشتر

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه پرونده سلامت مدرسه مجموعه کاملی جهت ثبت کلیه فعالیت هاي بهداشتی و درمانی در مدارس می باشد و براي تمام مدارس ابتداي ی راهنماي ی متوسطه که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان ادار

نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان ادار نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش شهر تهران اداره ی آ موزش و رپورش

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Death Instraction.docx

Microsoft Word - Death Instraction.docx - د ور ا م ل БR و ه ندی ع ل گ 1/2 1392 ١ ٢ 1 ٣ :.() ) (. ( ) :... ٤ 1. / /.... 1. ٥ . ( ) ( ). : ٦ ... ٧ -.. :1385 )...(. ( ) 4.. ( ). 10. - - - - - ٨ -.... : 1 2 /. -. ٩ 2 ١٠ 70 ( ) 30 1383. ( ) - - -..

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد چگونگي تست وضعيت لوله كشي Modern Homes Fantasy 2 -تست

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر