16+اصلاحيه1

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "16+اصلاحيه1"

رونوشت

1

2 باسمهتعالی لایحه تجارت- قراردادهاي تجارتی فصل اول - مقررات عمومی ماده 1 - مقررات این قانون در موارد زیر اعمال میشود: - 1 کلیه قراردادهاي منعقدشده بین صاحبان حرف با یکدیگر 2-2 کلیه قراردادهاي منعقدشده بین صاحبان حرف با مصرفکنندگان مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتري به نفع مصرفکننده بر رابطه قراردادي بین صاحب حرفه و مصرفکننده حاکم نباشد. - 3 کلیه قراردادهاي منعقدشده بین مصرفکنندگان با یکدیگر مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحا تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند. تبصره - 1 شخصی که قرارداد را خارج از فعالیته يا شغلی خود منعقد میکند مصرفکننده و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیتهاي شغلی خود منعقد میکند صاحب حرفه نامیده میشود. تبصره - 2 کلیه قراردادهاي توزیع کنندگان کالا اراي هکنندگان خدمات و تولیدکنندگان در راستاي فعالیتهاي شغلی آنان محسوب میشود مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. ماده 2 - اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند. ماده 3 - قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگري قرار داده باشند. ماده 4 - طرفین قرارداد میتوانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء تحدید یا تغییر نیست. عمومی. تبصره - قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی مباحات اقتضاي ی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم ماده 5 - انعقاد قرارداد ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. باشد. ماده 6 - قرارداد ممکن است دو تعهدي یا تکتعهدي باشد. قرارداد دوتعهدي قراردادي است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده میگیرند و قرارداد تکتعهدي قراردادي است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدي را به عهده میگیرد بدون آن که متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته ماده 7 - تعهد یک طرفه قراردادي است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگري ) يذ نفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادي را میدهد که عناصر ضروري آن تعیین شده و فقط اراده ذينفع براي تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یکطرفه در دوره زمانی تعیینشده براي ذينفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یکطرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است باطل است.

3 ماده 8 - در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود. حقوقی است. ماده 9 - در این قانون: «هویت» شامل نام نام خانوادگی و شماره ملی براي اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاري براي اشخاص «دادگاه» شامل هر دیوان داوري نیز میشود. «نوشته» شامل هر چیزي است که حاوي ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد. ماده 10 - کلیه اخطارهاي مقررشده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است. تبصره - مقصود از اخطار هر بیانیه تقاضا درخواست یا ابراز قصد دیگر است. ماده 11 - اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وي از مصادیق وصول اخطار است. تبصره - چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد نزدیکترین ارتباط را با قرارداد یا اجراي آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است. ماده 12 - طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجراي قرارداد اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمیتوانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند. ماده 13 - رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. ماده 14 - هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجراي قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقیاي که خود براي طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد یا هزینههایی را متحمل گردد شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده مسو ول خسارات واردشده است. ماده 15 - هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادي به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوي طرف دیگر به او اراي ه میشود حفظ نماید ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشاي اطلاعات مذکور یا استفاده از آنها براي مقاصد شخصی متخلف مسو ول جبران خسارات واردشده است. تعهد به عدم افشاي اطلاعات مذکور در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است مگر این که به موجب توافق طرفین مدت دیگري مشخص شده باشد. در هر صورت تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدتهاي مذکور نیست. ماده 16 - شروع مذاکره قراردادي و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا براي اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل اراي ه نمایند. در غیر اینصورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید مسو ول خسارات و هزینههاي تحمیلشده بر طرف مقابل است. تبصره - شروع مذاکره صرفا با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگري ورود به مذاکرات با هدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل شروع مذاکرا یت که بینتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص 3

4 شروعکننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکرهکننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب میشود. ماده 17 - در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطاي نمایندگی است نماینده نمیتواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاءکننده نمایندگی داراي تعارض منافع شود مگر آنکه این امر را قبلا به اعطاءکننده نمایندگی اطلاع داده باشد. ماده 18 - چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگري نماینده یا داراي اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند اصیل نمیتواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند. ماده 19 - عزل نمایندهاي که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیدهاست باید ثبت و آگهی شود. در غیر این صورت عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیر قابل استناد است. ماده 20 - اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدي یا شخص ثالث موکول کرده باشند این امر مانع از انعقاد قرارداد نیست. در این صورت چنانچه طرفین بعدا در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند قرارداد باطل نمیشود مشروط بر اینکه معیار متعارفی براي تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجه به آن معیار تعیین شود. ماده 21 - طرفین میتوانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطهاي معین تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین میشود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطهاي تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست نزدیکترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود. ماده 22 - در موارد زیر شرط مندرج در قرارداد چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد غیرمنصفانه محسوب میشود و زیاندیده میتواند خواهان ابطال شرط شود: - 1 شرط مندرج در قرارداد بین مصرفکننده و صاحب حرفه چنانچه شرط به زیان مصرفکننده باشد - 2 شرط مندرج در قراردادي که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن داراي انحصار است چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد ش- 3 رط مندرج در قرارداد نمونه اراي هشده از سوي یکی از طرفین چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد تبصره - 1 در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود. تبصره - 2 در مواردي که زیاندیده خواهان ابطال شرط است اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف میدهد. ماده 23 - در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرفکننده منعقد میکند درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کا نلمیکن محسوب میشود: - 1 شرطی که مسو ولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید. - 2 شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجراي جزي ی یا کلی قرارداد از سوي صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید. 4

5 - 3 شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد. - 4 شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد اختیار بدهد. - 5 شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد. - 6 شرطی که تفسیر قرارداد یا داوري در خصوص مطابقت کالا یا خدمات اراي هشده با مفاد قرارداد را به شخص اراي هکننده یا ثالثی که از جانب او تعیین میشود واگذار کند. - 7 شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند اما انجام تعهد از سوي صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است. - 8 شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود. - 9 شرطی که وجه التزام تعیینشده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجراي تعهد یا تا خیر در آن و اوضاع و احوال دیگر به نحو غیرمتعارفی بیشتر تعیین کرده باشد شرطی که مصرفکننده را به قبول داوري ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین میکند. تبصره - در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن داراي انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد حکم این ماده مجري است. ماده 24 - هر قراردادي که صحیحا منعقد شده است براي طرفین الزامآور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکانپذیر است مگر این که قانون به نحو دیگري مقرر کرده باشد. ماده 25 - طرفین به رعایت رویهها و شیوههاي معمول بین خود ملزم هستند. ماده 26 - طرفین به رعایت عرفهایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت میشود ملزم هستند مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادي نامتعارف باشد. ماده 27 - در تفسیر کلیه قراردادها سکوت قرارداد در صورت فقدان قوانین آمره به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین عرف خاص عرف عام و قوانین تکمیلی محمول است. ماده 28 - اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاددهنده آن تفسیر خواهد شد. ماده 29 - هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجراي قرارداد است به طرف مقابل اراي ه نماید. هیچ یک از طرفین نمیتواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم اراي ه آنها در قرارداد شرط شده است از انجام این تکلیف خودداري نماید. ماده 30 - تا زمانی که متعهد اخطاري از متعهد له مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد براي انتقالدهنده از تعهد خود بري میشود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد فقط با ایفاي تعهد براي منتقل الیه از تعهد خود بري میشود. اگر حق واحدي به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد شخص متعهد با ایفاي تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بري میشود. ماده 31 - در موردي که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست چنانچه متعهد له از دادگاه اجبار متعهد به اجراي قرارداد را تقاضا کند دادگاه میتواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوا 5

6 یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند مبلغ مزبور را براي هر روز تا خیر به محکوم له بپردازد. ماده 32 - چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضاي قرارداد یا هویت منوب عنه را افشاء ننماید طرف مقابل میتواند علاوه بر اصیل اجراي قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند. ماده 33 - چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضاي قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید طرف مقابل فقط میتواند اجراي قرارداد را از اصیل مطالبه کند مگر این که نماینده نیز صریحا یا ضمنا اجراي قرارداد را تعهد نموده باشد. ماده 34 - چنانچه پیش از تاریخ اجراي تعهد با توجه به اوضاع و احوال ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد طرف دیگر میتواند خواستار اراي ه تضمین متناسب براي اجراي تعهد باشد و تا اراي ه آن از اجراي تعهدات خویش خودداري کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف اراي ه نشود طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این چنانچه عدم اجراي تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد تقاضاي اراي ه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می تواند رأسا قرارداد را فسخ کند. تبصره - در احراز اساسی بودن تعهد نقضشده اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقضشده شدت زیانبار بودن نقض و ناکارآمدبودن اجبار متعهد به ایفاي تعهد مناط اعتبار است. ماده 35 - در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادي متعهد له می تواند رأسا قرارداد را فسخ نماید. در این مورد وجود حق فسخ مانع الزام به ایفاي تعهد و اعمال آن مانع تقاضاي جبران خسارات ناشی از نقض نیست. ماده 36 - در صورت نقض تعهدات غیراساسی قراردادي متعهد له میتواند به موجب اخطار مهلت اجراي قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت متعهد له مجاز به الزام متعهد به ایفاي تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجراء نکرد یا اعلام نمود که اجراء نمیکند متعهد له میتواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است قرارداد را فسخ نماید. در هر حال متعهد له میتواند حسب مورد خسارات ناشی از عدم اجراي قرارداد یا تا خیر در اجراي آن را از متعهد مطالبه کند مگر اینکه عدم اجراء یا تا خیر به حادثه خارجی غیر قابل پیشبینی و غیر قابل رفع مستند باشد. ماده 37 - هرگونه نقض قرارداد شامل عدم اجراي قرارداد یا تا خیر در اجراي آن به زیاندیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را میدهد مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراءهاي دیگر درنظرگرفته شده براي نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراءهاي مذکور نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمیباشد. تبصره - خسارت شامل هر ضرر واردشده اعم از مادي و معنوي و هر محرومیت از نفع از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت میگردد. ماده 38 - اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادي طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معاملهاي جایگزین منعقد نماید میتواند مابهالتفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیاندیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی براي اجراي موضوع تعهد وجود داشته باشد وي میتواند مابهالتفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تا خیر در اجراي قرارداد را از 6

7 طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفا براي کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه در محل اجراي قرارداد مقرر است. ماده 39 - در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجراي تعهد را براي یک طرف افزایش داده است طرف زیاندیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادي در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداري از اجراي تعهدات را به طرف زیاندیده نمیدهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف هریک از طرفین میتوانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده حکم به تعدیل قرارداد میدهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد از تاریخ حکم قرارداد را ابطال میکند. تبصره 1 - چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد در موارد مقرر در این ماده متضمن مقرراتی باشد مفاد این ماده اجراء نخواهد شد مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال طرفین نمیتوانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد در موارد مقرر در این ماده توافق نمایند. تبصره 2 - حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیاندیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع میبود حوادثی که براي زیاندیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیشبینی یا کسب اطلاع بوده است بعضی از حوادثی که زیاندیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردي که تا خیر زیاندیده موجب آن شده است موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست. ماده 40 - در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطاي نمایندگی است سمت نمایندگی حسب مورد با انحلال فوت یا حجر اعطاءکننده نمایندگی پایان مییابد لکن در صورت اقتضاي ضرورت نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید با رعایت مصلحت مسو ولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت. ماده 41 - نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد یا قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد. فصل دوم - دلالی 7 ماده 42 - دلالی عقدي است که به موجب آن دلال در برابر دیگري (آمر) تعهد میکند که براي او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید. مبحث اول - حقوق و تکالیف دلال ماده 43 - دلال میتواند در رشتههاي مختلف دلالی کند و شخصا نیز به تجارت بپردازد. ماده 44 - دلال میتواند در یک زمان براي چند آمر دلالی کند. در این صورت باید آنها را از این موضوع و مساي ل دیگري که ممکن است موجب تغییر رأي آنها شود آگاه کند. ماده 45 - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسو ول خسارات ناشی از تقصیر خود است. ماده 46 - دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزي یات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله اراي ه کند حتی اگر دلالی را فقط براي یکی از طرفین انجام دهد. ماده 47 - دلال نمیتواند از سوي یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت دینی را تا دیه و یا اینکه تعهدات وي را اجراء کند مگر اینکه چنین اجازهاي داشته باشد.

8 8 ماده 48 - دلال مسو ول حفظ و نگهداري کلیه اشیاء و اسنادي است که ضمن معاملات به او تسلیم میشود مگر اینکه ثابت کند تلف اشیاء یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وي مستند نیست. ماده 49 - هرگاه اسناد معامله در حضور دلال امضاء و یا بهوسیله او رد و بدل شود دلال ضامن اصالت امضاءهاي مندرج در اسناد مذکور است. ماده 50 - دلال ضامن اجراي معاملاتی که به وساطت او منعقد میشود نیست. ماده 51 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی میکند مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسو ولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسو ولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد ضامن اعتبار آمر خود نیست. ماده 52 - دلال در مورد ارزش یا جنس کالاي مورد معامله در برابر آمر مسو ول است مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسو ولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسو ولیت دلال مانع از رجوع به وي در صورت تقصیر نیست. ماده 53 - هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند دلال در مقابل متعهد له مسو ول اجراي معامله است. ماده 54 - چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذينفع یا سهیم باشد باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند. در غیر اینصورت مسو ول خسارات واردشده است و به جزاي نقدي از ی ک محکوم میشود. دهم تا نصف ارزش مورد معامله ماده 55 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسو ول اجراي تعهد است. ماده 56 - دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وي ما موریت داده است به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وي وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت دلال مستحق اجرت و هزینههاي صرفشده نیست و به جزاي نقدي درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم میشود. مبحث دوم - اجرت و هزینههاي دلال ماده 57 - میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین میشود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذي صلاح میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد. ماده 58 - دلال نمیتواند اجرت را مطالبه کند مگر معامله به وساطت او منعقد شود. ماده 59 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت است. ماده 60 - مخارجی که دلال در اجراي دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز قابل مطالبه است. باشد. ماده 61 - اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را ما مور میکند مگر اینکه ترتیب دیگري مقرر شده ماده 62 - در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمیشود مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد. ماده 63 - دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد. ماده 64 - درموردي که فروش از روي نمونه باشد دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجراي تعهدات طرفین یا زمانی

9 که در قرارداد معین شده است نگاه دارد مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالاي فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است. ماده 65 - دلال مکلف است از هرگونه افشاي اسرار دو طرف معامله که وي به اقتضاي شغل خود از آن آگاه شده است خودداري نماید. در صورت افشاي اسرار مذکور یا استفاده از آنها براي مقاصد شخصی مسو ول جبران خسارات وارده است. ماده 66 - دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرفهاي آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند. فصل سوم - حقالعملکاري 9 ماده 67 - حقالعملکاري عقدي است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگري (آمر) تعهد میکند که به نام خود و حساب او معامله نماید. مبحث اول - حقوق و تکالیف حقالعملکار ماده 68 - حقالعملکار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله بهفوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد. باشد. ماده 69 - حقالعملکار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده ماده 70 - حقالعملکار مسو ول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی میشود. ماده 71 - اگر کالایی که به منظور فروش براي حقالعملکار ارسال میشود داراي عیوب ظاهري باشد حقالعملکار باید براي حفظ حق رجوع آمر به متصدي حملونقل و تعیین میزان خسارت اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیراینصورت مسو ول خسارت ناشی از این تقصیر است. ماده 72 - اگر فروش کالایی که براي حقالعملکار ارسال میگردد ممکن نشود و یا آمر از إذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حقالعملکار بگذارد وي میتواند آن را از طریق مو سسه حراجی بفروشد. ماده 73 - در هر صورت چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش براي حقالعملکار ارسال شده است حقالعملکار میتواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد. ماده 74 - درصورتیکه حقالعملکار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا براي خرید پیشپرداختی بدهد ضررهاي ناشی از آن برعهده وي است. با وجود این اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجراي حقالعملکاري باشد حقالعملکار به انجام آن مجاز است مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد. ماده 75 - چنان چ ه حقالعملکار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده است بخرد در برابر آمر مسو ول تفاوت قیمت است مگر اینکه حقالعملکار ثابت کند معامله انجامشده به منظور جلوگیري از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وي در آن زمان مقدور نبوده است.

10 ماده 76 - اگر حقالعملکار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند. ماده 77 - در موارد زیر حقالعملکار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد: - 1 چنانچه آمر صریحا به حقالعملکار إذن داده باشد. - 2 چنانچه حقالعملکار ما مور به خرید و یا فروش کالا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداري باشد که قیمت بورسی یا بازاري دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد. ماده 78 - در موارد مذکور در ماده (77) اگر آمر از امر خود رجوع کند و حقالعملکار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع گردد دیگر نمیتواند خود خریدار یا فروشنده باشد. ماده 79 - در موارد مذکور در ماده (77) اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب میشود. معرفی نماید. ماده 80 - در مواردي که حقالعملکار خود نمیتواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر ماده 81 - حقالعملکار در مقابل آمر مسو ول اجراي تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حقالعملکار مسو ولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسو ول بشناسد. مبحث دوم - اجرت و هزینههاي حقالعملکاري ماده 82 - مفاد ماده (57) این قانون درباره میزان حقالعمل نیز مجري است. حقالعملکار در صورتی مستحق حقالعمل است که معامله اجراء شده یا عدم اجراي آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگري که مستند به حقالعملکار نیست اجراء نشود حقالعملکار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجراي حقالعملکاري معین میکند. ماده 83 - هزینههایی که صرف آن براي انجام حقالعملکاري ضروري بوده است حتی در صورت عدم استحقاق حقالعمل نیز قابل مطالبه است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد. ماده 84 - در موارد مذکور در ماده( 77 ) این قانون حقالعملکار مستحق حقالعمل و مخارج عادي حقالعملکاري است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حقالعملکاري منظور کند. ماده 85 - در صورت تقلب حقالعملکار از جمله در موردي که حقالعملکار به حساب آمر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند وي مستحق حقالعمل نیست. علاوه بر این در دو صورت أخیر آمر میتواند حقالعملکار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. ماده 86 - حقالعملکار براي وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که أخذ کرده است حق حبس دارد با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمیتواند بیش از طلب خود را حبس نماید. فصل چهارم - نمایندگی تجارتی 10 ماده 87 - نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی انجام مذاکرات مقدماتی انعقاد قرارداد ویا اراي ه خدمات بهنام و بهحساب دیگري به نحو مستمر بدون اینکه نماینده مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.

11 11 ماده 88 - مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگیهایی که قانون در مورد آن ها ترتیب دیگري مقرر کرده است نمیباشد. مبحث اول - حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی ماده 89 - نماینده تجارتی میتواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند مگر اینکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگري منع شده باشد. در هر حال چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگري را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطاءکننده نمایندگی رقابت دارد این موضوع را باید به اطلاع اعطاءکننده نمایندگی برساند. ماده 90 - اعطاءکننده نمایندگی میتواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطاء و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگري توافق کرده باشد. ماده 91 - نماینده تجارتی و اعطاءکننده نمایندگی باید اطلاعات لازم براي انجام نمایندگی از جمله پیشبینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مدارك مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند. ماده 92 - نماینده مسو ول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاءکننده نمایندگی در تصرف دارد مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص مستند به او یا اشخاص تحت امر وي نبوده است. ماده 93 - نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل اجراي نمایندگی مهر و موم (پلمب) میشود. ماده 94 - چنانچه اقامتگاه اعطاءکننده نمایندگی خارج از کشور باشد نماینده تجارتی نیز مسو ول اجراي قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است. ماده 95 - قرارداد نمایندگی از حیث مدت محدود است مگر این که بر نامحدودبودن آن تصریح شده باشد. ماده 96 - در قرارداد نمایندگی محدود مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود و الا مدت نمایندگی دو سال فرض میشود. ماده 97 - چنانچه اعطاءکننده نمایندگی قرارداد را پیش از موعد فسخ نماید نماینده مستحق خسارات واردشده خواهد بود مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده نباشد. فسخ قرارداد نمایندگی نامحدود پیش از دو سال از زمان اجراي ی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است. ماده 98 - در صورت عدم ایفاي تعهدات از سوي هریک از طرفین نمایندگی تجارتی از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه متخلف مسو ول جبران زیانهاي واردشده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود زیاندیده باید ظرف مدت یکسال از تاریخ قطع رابطه براي مطالبه خسارات واردشده اقامه دعوا کند. ماده 99 - قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آنها مربوط میشود محدود باشد و الا باطل است. شرط عدم رقابت حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است. مبحث دوم - اجرت و هزینههاي نماینده تجارتی ماده میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین میشود. ماده نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی انعقاد قرارداد

12 یا اراي ه خدمات باشد به ترتیب بهمحض انعقاد قرارداد بهوسیله اعطاءکننده نمایندگی اجراي قرارداد یا اراي ه خدمت بهوسیله نماینده مستحق اجرت میشود. چنانچه عدم انعقاد یا اجراي قرارداد مستند به اعطاءکننده نمایندگی باشد نماینده حسب مورد پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد میشد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء میگردید مستحق اجرت میشود. اگر معامله به علل دیگري منعقد یا اجراء نشود نماینده تجارتی براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجراي نمایندگی معین میکند مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجراء مستند به نماینده نباشد. ماده نماینده انحصاري از بابت کلیه اقدامات اعطاءکننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد ویا اشخاصی که به حساب اعطاءکننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاري اقدام کردهاند مستحق اجرت خواهد بود. ماده اگر اعطاءکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجراي قراردادي که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است مطلع نکند نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگري توافق کرده باشند. ماده پس از خاتمه قرارداد نمایندگی نماینده تجارتی حسب مورد بابت انعقاد یا اجراي قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیتهاي نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجراء میشوند مستحق اجرت است. ماده چنانچه طبق ماده( 104 ) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد مگر اینکه قرارداد وي با اعطاءکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجراي قرارداد مو ثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم میشود. ماده اعطاءکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ استحقاق اجرت فهرست اجرتهاي پرداختنشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است. همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود. ماده درموردي که قرارداد نمایندگی براي مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضاي مدت آن را ادامه میدهند تعهدات قراردادي آنها باقی است مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی سهماهه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمیتوانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند مهلت پیشبینیشده براي اعطاءکننده نمایندگی نباید کوتاهتر از مهلتی باشد که براي نماینده تجارتی پیشبینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیرقابل پیشبینی غیرقابل رفع منحل شود مقررات این ماده لازمالرعایه نیست. اگر قرارداد براي مدت نامحدود منعقد شده باشد مقررات این ماده مجري است. ماده هرکس بر خلاف واقع ادعاي نمایندگی از طرف دیگري نماید علاوه بر جبران خسارات واردشده به جزاي نقدي درجه سه محکوم میشود. فصل پنجم - حملونقل ماده قرارداد حمل و نقل قراردادي است که به موجب آن متصدي حمل و نقل در برابر دیگري تعهد میکند که در مقابل اجرت اشخاص ویا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا به حساب 12

13 وي با متصدي حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وي به متصدي حمل و نقل تحویل داده شده است فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد میباشد گیرنده نامیده میشود. تبصره - کالا شامل هرگونه مال منقول میگردد. درموردي که کالا در داخل بارگنج (کانتینر) جعبه قفس یا بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگري قرار داده شده یا بهگونهاي بستهبندي شده است کالا شامل بارگنج (کانتینر) جعبه قفس بارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز میگردد به شرط آنکه به وسیله فرستنده تهیه شده باشد. ماده حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهاي اجاره وسایل نقلیه زمینی هوایی ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهاي حمل و نقل هرچند بهصورت قرارداد اجاره تنظیم شود مشمول این فصل است. ماده قراردادهاي مشمول معاهدات بینالمللی که دولت ایران به آنها پیوسته است مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون حسب مورد مقررات معاهدات بینالمللی که دولت ایران به آنها پیوسته است تا حدي که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجري مبحث اول - حقوق و تکالیف متصدي حملونقل است. ماده متصدي حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلف یا گم شود متصدي حملونقل مسو ول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است مگر اینکه ثابت کند تلف یا گمشدن کالا به جنس آن ویا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیشبینی غیرقابلرفع مستند است. طرفین میتوانند در قرارداد براي میزان خسارت مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کنند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است. ماده اگر بستهبندي کالا عیب ظاهري داشته باشد و متصدي حملونقل نیز کالا را بدون قید عدم مسو ولیت قبول کند مسو ول خسارت است. ماده متصدي حملونقل مطابق این قانون مسو ول خساراتی است که در مدت حملونقل واقع میشود اعم از اینکه خود مباشر حملونقل باشد یا متصدي حمل و نقل دیگري را ما مور کرده باشد. در صورت أخیر متصدي حملونقل حق رجوع به حملکننده ویا متصدي حملونقل فرعی را دارد. تبصره - متصدي حمل و نقل فرعی متصدي حمل و نقلی است که اجراي قرارداد حمل و نقل یا اجراي بخشی از آن توسط متصدي حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است. ماده در مورد خسارات ناشی از تا خیر تسلیم عیب ویا نقص کالا متصدي حمل و نقل در حدود ماده( 112 ) این قانون مسو ول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند مگر اینکه در قرارداد خلاف این ترتیب مقرر شده باشد. تبصره - 1 تا خیر در تسلیم هنگامی رخ میدهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و درصورت فقدان چنین توافقی در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدي مواظب انتظار میرود یا قبل از آن به گیرنده تسلیم نشده باشد. تبصره - 2 اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (1) این ماده بیش از شصت روز سپري شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد مدعی خسارت میتواند آن را تلف یا گمشده فرض کند. ماده چنانچه کالا بدون هیچ قیدي توسط گیرنده قبول و کرایه آن تا دیه شود هیچ دعوایی علیه متصدي 13

14 حملونقل جز در مورد تدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمیشود. با این حال متصدي حملونقل مسو ول خسارات غیرظاهر است مشروط بر اینکه گیرنده آن خسارت را بهفوریت پس از مشاهده به متصدي حملونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویلگرفتن کالا ارسال شود. ماده متصدي حملونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد گیرنده را مطلع کند. ماده اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد ویا مخارج و سایر مطالبات متصدي حملونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تا دیه نشود متصدي حملونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را بهطور موقت نزد خود بهعنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد هزینههاي ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدي حمل و نقل مسو ول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست مگر آنکه تقصیر او ثابت شود. ماده گیرندهاي که بدوا از گرفتن کالا امتناع کرده است میتواند از متصدي حمل و نقل بخواهد که کالا را به وي تحویل دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد. ماده اگر فرستنده و یا گیرنده در فروض موضوع ماده (118) این قانون در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینههایی که براي کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود متصدي حملونقل میتواند و در صورتیکه منافع صاحب کالا اقتضاء میکند مکلف است آن را از طریق مو سسه حراجی بفروشد. ماده اگر کالا در معرض ضایعشدن سریع باشد متصدي حملونقل باید بهفوریت کالا را از طریق مو سسه حراجی بفروشد. ماده مسو ولیت متصدي حمل و نقل کالا از لحظهاي شروع میشود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او نماینده یا قاي ممقام وي قرار میگیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده نماینده یا قاي م مقام وي قرار داده شود ادامه دارد. ماده مهلت اقامه دعاوي خسارت علیه متصدي حملونقل جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گمشدن کالا یا تا خیر در تسلیم روزي است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم میگردید و در مورد سایر خسارات واردشده به کالا روزي است که مال به گیرنده تسلیم شده است. ماده متصدي حملونقل مسو ول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابلپیشبینی غیرقابلرفع مستند است. در مورد خسارات واردشده بر کالاهاي مسافران رعایت مواد (112) تا (116) و (123) این قانون الزامی است. مبحث دوم - حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا ماده فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدي حملونقل اطلاع دهد: - 1 هویت و نشانی دقیق گیرنده - 2 نشانی دقیق محل تحویل کالا - 3 تعداد بستهها و روش بستهبندي - 4 وزن و محتواي بستهها - 5 زمان مقرر براي تسلیم کالا به گیرنده - 6 مسیر حمل کالا - 7 فهرست اشیاي گرانبها و قیمت آنها 14

15 15 8- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد مانند کالاهاي خطرناك آتشزا تبخیرشونده فاسدشدنی خورنده و حیوانات خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهاي لازم براي نگهداري و حمل آنها - 9 اسناد لازم براي حمل کالا در صورت اقتضاء ماده خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (125) این قانون یا اطلاعرسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است: - 1 در خصوص بند (8) ماده (125) این قانون اگر متصدي از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمیتواند به عدم اطلاعرسانی فرستنده استناد نماید. است. - 2 اگر فرستنده مسیر معینی را براي حمل تعیین نکرده باشد متصدي حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معینشده را بپیماید مسو ول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب مینموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده - 3 چنانچه اسنادي براي حمل کالا لازم باشد فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدي قرار دهد. مسو ولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدي از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمیتواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید. ماده فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بستهبندي کند و عهدهدار خسارت ناشی از عیوب بستهبندي است ولی خسارات ناشی از بارگیري بارچینی و تخلیه نادرست برعهده متصدي حمل و نقل است. ماده تا زمانی که کالا در تصرف متصدي حمل و نقل است فرستنده میتواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدي حملونقل متحمل شده است مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدي حمل و نقل است فرستنده میتواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهاي جدید است به متصدي اراي ه شده و هزینه دستورهاي جدید نیز پرداخت یا تضمین گردد. در این صورت متصدي مکلف به رعایت دستورهاي صادرشده است مشروط بر اینکه امکان اجراي دستورهاي مذکور وجود داشته باشد و لطمهاي به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهاي دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود. ماده در موارد زیر فرستنده نمیتواند از حق مذکور در ماده (128) این قانون استفاده کند: - 1 بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد. - 2 متصدي حملونقل به فرستنده کالا رسیدي داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند. - 3 درصورتی که متصدي حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. - 4 گیرنده پس از رسیدن کالا به مقصد تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. - 5 در بارنامه قید شده باشد که حق دراختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است. ماده متصدي حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (129) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (2) ماده مذکور مادام که کالا به مقصد نرسیده است متصدي حملونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدي حمل اراي ه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد فرستنده بدون اینکه مجبور به اراي ه نسخه اول بارنامه باشد حق موضوع

16 ماده (128) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرندهاي که از گرفتن کالا امتناع کرده است میتواند از متصدي بخواهد که کالا را تحویل وي دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد. 16 ماده اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدي حملونقل بابت حمل کالا مطالبه میکند قبول نکند حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستري تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبهشده نامتعارف باشد دادگاه به تقاضاي گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازمالتودیع را مشخص میکند. ماده در هر موردي که بین متصدي حملونقل و گیرنده اختلافی باشد دادگاه صالح میتواند به تقاضاي یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا درصورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضع کالا ویا ضرورت فروش عندالاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا میشود یا سپردن آن به صندوق دادگستري میتوان از فروش کالا جلوگیري کرد. چنانچه مبلغ مطالبهشده نامتعارف باشد دادگاه به تقاضاي گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است مشخص میکند. مبحث سوم - بارنامه ماده بارنامه سندي است که بنا بر تقاضاي فرستنده توسط متصدي حمل و نقل یا نماینده او صادر میشود و بر مالکیت کالا براي دارنده آن وجود قرارداد حمل و نقل دریافت کالا توسط متصدي و تعهد وي مبنی بر تسلیم کالا در ازاي دریافت آن دلالت میکند. ماده بارنامه علاوه بر امضاء یا مهر و امضاي متصدي حمل و نقل حداقل باید حاوي اطلاعات ذیل باشد: - 1 عنوان «بارنامه» - 2 مکان و تاریخ صدور سند - 3 هویت فرستنده - 4 هویت متصدي حمل و نقل - 5 هویت گیرنده کالا اگر بارنامه به نفع حامل نباشد - 6 مبدأ و مقصد کالا - 7 اطلاعات ویژهاي که کالاي موضوع قرارداد را مشخص میکند مانند: وزن حجم کیفیت بستهبندي تعداد بستهها و هر اطلاع دیگري که براي تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است. - 8 تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیري - 9 اجرت حملونقل و هزینههاي دیگر با بیان اینکه بر عهده فرستنده است یا گیرنده شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیري یا تخلیه نوع وسیله انتخابی مسیر تعیینشده حدود مسو ولیتها و اعلام صریح خطرناك بودن کالا در موارد مقتضی - 11 وضعیت ظاهري کالا. تبصره - 1 بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضاي صادرکننده رسیده است به فرستنده تسلیم میشود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک مفاد نسخه الکترونیک معتبر است. تبصره - 2 عدم ذکر مفاد بند (9) این ماده در بارنامه اماره بر این است که اجرت و سایر هزینهها بر عهده

17 فرستنده است و متصدي حمل و نقل نمیتواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است اجرت و سایر هزینهها را مطالبه نماید. تبصره - 3 وزارت راه و شهرسازي مکلف است سامانه متمرکزي براي صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند به نحوي که امکان استعلام اصالت بارنامه براي دریافتکنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد. ماده بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب میشود مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد. ماده بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضاي فرستنده ممکن است به حوالهکرد شخص معین یا به نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حوالهکرد شخص معین صادر شده باشد با امضاي دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامهاي که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است. ماده در بارنامه «غیرقابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول این ماده نیست. ماده در صورت انتقال بارنامه متصدي حمل و نقل نمیتواند در برابر شخص ثالث ناآگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیريشده» به عدم بارگیري آن وفق بارنامه استناد نماید. ماده فرستنده در برابر متصدي حمل و نقل مسو ول اظهاراتی است که براي درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس وزن و تعداد آن اراي ه کرده است. در هر صورت متصدي حمل و نقل نمیتواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید. ماده در صورتی که متصدي حمل و نقل یا نماینده او ظن قوي و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (7) ماده (134) این قانون از سوي فرستنده داشته باشد و به دلیل مواردي از قبیل بارگیري شدن یا نحوه بستهبندي کالا امکان شناسایی یا تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد متصدي حمل و نقل یا نماینده او باید مواردي را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدي حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسو ول خسارات ادعایی در خصوص موارد قیدشده نیست. صدور بارنامه بدون هیچ قیدي دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است. ماده دریافت بارنامه از سوي فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معناي پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوي فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد شروط مندرج در بارنامه ملاك عمل است. ماده در صورتیکه بارنامه صادر نشده باشد فرستنده میتواند از متصدي حملونقل بخواهد رسیدي امضاءشده مبنی بر دریافت کالاي موضوع قرارداد حملونقل را به وي تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدي حمل یا نماینده او مسترد گردد. ماده تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی میشود مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیري با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درجشده در یادداشت بارگیري به عنوان تاریخ حمل تلقی میشود. در صورتیکه صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آنرا مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویلگیرنده کالا مسو ول کلیه خسارات وارده بهعلت این تغی ری تاریخ میباشد. فصل ششم - قرارداد امانتگذاري در انبار عمومی ماده امانتگذاري در انبار عمومی قراردادي است که به موجب آن انباردار تعهد میکند کالایی را در قبال 17

18 صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده یا دارندگان اسناد مذکور نگهداري کند. ماده قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هریک از آنها که به امضاء یا مهر و امضاي صادرکننده رسیده است به امانتگذار تسلیم میشود. قبض انبار و قبض وثیقه باید داراي شماره انحصاري باشد و نحوه صدور آن به موجب آییننامه اجراي ی موضوع ماده (177) این قانون تعیین میشود. ماده قبض انبار علاوه بر امضاء یا مهر و امضاي متصدي انبار عمومی حداقل باید حاوي اطلاعات زیر باشد: - 1 عنوان «قبض انبار» - 2 هویت کامل امانتگذار - 3 هویت شخصی که قبض به نام ویا به حوالهکرد او صادر میشود - 4 نشانی کامل امانتگذار - 5 جنس وصف مقدار یا تعداد و ارزش کالا - 6 تاریخ تودیع کالا - 7 نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدي آن 8. - هویت و اقامتگاه شرکت بیمهگر انبار عمومی - 9 میزان پوشش بیمهاي کالاي تودیعشده - 10 ت ا دیه ی ا عدم تا دیه حقوق دولتی - 11 اجرت انباردار شیوه پرداخت و مسو ول پرداخت آن. ماده قبض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه» مشتمل بر موارد مذکور در بندهاي (2) تا (10) ماده (146) است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود. ماده در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک مفاد نسخه الکترونیک معتبر است. ماده متصدي انبار عمومی مسو ول حفظ و نگهداري کالایی است که به وي سپرده شده است. اگر کالاي تودیعشده تلف گم یا ناقص شود متصدي انبار عمومی مسو ول جبران خسارت به میزان ارزش اظهارشده در قبض انبار است مگر اینکه ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی عیوب بستهبندي خود کالا مربوط بوده است. غیرقابلپیشبینی غیرقابل رفع ناشیشده و یا به ماده چنان چه در کالاي تودیعشده تغییراتی حاصل شود که نگهداري آن موجب افزایش هزینه نگهداري باشد متصدي انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد. ماده متصدي انبار مکلف است هرگونه ادعاي اشخاص ثالث در خصوص مال به وثیقه گذاشتهشده یا هرگونه توقیف قضاي ی آنها را به اطلاع ودیعهگذار برساند. ماده اگر بستهبندي عیب ظاهر داشته و انبار عمومی کالا را بدون قید عدم مسو ولیت در قبض انبار و قبض وثیقه قبول کرده باشد مسو ول خسارات است. ماده متصدي انبار عمومی باید کالاي تودیعشده را در قبال مفقود شدن آتشسوزي و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهاي تودیعشده قبلا بیمه شده باشد متصدي انبار تکلیفی بر بیمه کردن کالاها ندارد مگر بعد از سپري شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه براي پوشش دادن ضررهاي احتمالی ناکافی باشد. ماده در صورتی که کالاي تودیعشده تلف گم یا ناقص شود متصدي انبار عمومی دارنده قبض انبار و 18

19 قبض وثیقه نسبت به خسارات تا دیهشده ازجمله خسارات تا دیهشده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت که نسبت به خود کالاها داشتند. ماده اگر کالاي تودیعشده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشد ماده (121) این قانون لازمالرعایه است. ماده متصدي انبار عمومی به میزان مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداري کالا نسبت به کالاهاي تودیعشده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعی نی شده در این فصل حق حبس دارد. ماده تخلیه و بارگیري کالا در انبارهاي عمومی بر عهده متصدي انبار است مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدي انبار مسو ول خساراتی است که از چیدن نادرست کالاها در انبار وارد میشود. ماده متصدي انبار عمومی نمیتواند تحت هیچ عنوان خواه به حساب خود یا به حساب دیگري به فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وي مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه براي آنها است. در غیر اینصورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت ششماه تا دوسال و جزاي نقدي درجه چهار محکوم میشود. شرکا ویا سهامداران شرکت متصدي انبار عمومی نیز که بیش از دهدرصد( %10 ) سرمایه ثبتشده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع میباشند. در غیر اینصورت به محرومیت از ثبتنام در دفتر ثبت تجارتی و جزاي نقدي درجه چهار محکوم میشود. ماده متصدیان انبارهاي عمومی مکلفند علاوه بر دفاتري که تنظیم و نگهداري آنها به موجب قوانین و مقررات ضروري است دفتري الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که براي نگهداري در انبار عمومی تحویل میگیرند اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدي انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقهاي را که صادر کرده است براي متقاضی دریافت آن مطابق آییننامه اجراي ی موضوع ماده (177) این قانون فراهم نماید. ماده وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزي براي صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهاي عمومی ایجاد کند به نحوي که امکان استعلام اصالت قبوض مذکور براي دریافتکنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد. ماده امانتگذار باید جنس نوع مقدار یا تعداد ارزش و سایر خصوصیات مو ثر در تعیین ماهیت کالا و نحوهي بستهبندي کالاي تودیعشده را به اطلاع متصدي انبار عمومی برساند. ماده امانتگذار دارنده برگ وثیقه ویا قاي م مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاري انبار از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونهاي از آن را بررسی نماید مگر آنکه در ای ن بین طرفین توافق دیگري وجود داشته باشد. خصوص ماده هرگاه کالاي امانت گذاشتهشدهاي که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیاء مثلی باشد امانتگذار میتواند آن را با کالایی از همان نوع و با همان وصف که در قبض رسید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کالاي جدید تعلق میگیرد. ماده امانتگذار میتواند کالاي خود را به مجموعهه يا متعدد تجزیه و براي هریک از مجموعهه يا مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانتگذار یا قاي م مقام او میتواند با اراي ه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار قبض انبار 19

20 و قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید. ماده اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدي قبول و مخارج آن را تا دیه کند هیچ دعوایی علیه متصدي انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمیشود. با این حال متصدي انبار عمومی مسو ول خسارات غیرظاهر است مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدي انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوي خسارت علیه متصدي انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یکسال اقامه شود. در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسو ولیت متصدي انبار عمومی مجري نمیباشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست. ماده قبض انبار حسب درخواست امانتگذار به نام ویا به حوالهکرد او صادر میشود. شخصی که قبض انبار به نام ویا حوالهکرد او صادر شده است میتواند کالاي تودیعشده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگري واگذار کند مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت منتقل الیه و امضاي ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل میآید. شخصی که قبض انبار به نفع وي ظهرنویسی شده است میتواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویس ی دفتر انبار ثبت گردد. نمیزند. در تبصره - انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمهاي ماده صرفا دارنده قبض وثیقه میتواند کالاي تودیعشده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد. ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ هویت منتقل الیه و امضاي ظهرنویس به عمل میآید. ظهرنویس میتواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته میشود در قبض وثیقه درج نماید. در غیر این صورت چنین فرض میشود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهارشده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است. ماده شخصی که قبض وثیقه براي اولین بار به نفع وي ظهرنویسی شده است باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در دفتر انبار عمومی و تا یید آن بر روي قبض را از متصدي انبار عمومی بخواهد. ایادي بعدي که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد میتوانند دفتر انبار ثبت گردد. درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در ماده کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفع وي ظهرنویسی شده باشد میتواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد. ماده دارنده قبض انباري که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وي نیست میتواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقهگذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند. هزینه ماده هرگاه قبض انبار بدون قب ض وثیقه به متصدي انبار عمومی اراي ه شود و وثیقهبودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد متصدي انبار عمومی باید تقاضاي استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به متصدي انبار عمومی اراي ه نشود وي باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در اینصورت متصدي انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسو ولیتی در مقابل اراي هکننده قبض وثیقه ندارند. 20

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٢٦٠٨١٨ ١٣٩٠ /١١/٠١ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا پيرو بخشنامه شماره ٩٠/١٨١٢٢٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٣ موضوع

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله سوم- موسسه مکتوب آخر اردیبهشت 98

پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله سوم- موسسه مکتوب آخر اردیبهشت 98 نام : نام خانوادگی : شماره داوطلبی : پاسخنامه آزمون آزمایشی هشتم مرحله گروه آموزشی مکتوب آخر تعداد سواالت : 1 مدت زمان پاسخگویی : 135 دقیقه ردیف درس تعداد سواالت سوال 1 الی حقوق مدنی 1 21 الی 40 آیین دادرسی

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chek list.doc

Microsoft Word - chek list.doc عطف:... موضوع: واحد مورد رسیدگی:... سال / دوره مورد رسیدگی: هدف: تعیین این که آیا واحد مورد رسیدگی اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 را رعایت کرده 1- از اجرای وظایف بازرس قانونی تکمیل چک لیست حاضر برای

توضیحات بیشتر

شماره ابلاغ : 8516 شماره انتشار : 4464 تاريخ ابلاغ: 1339/03/18 تاريخ روزنامه رسمي : 1339/03/22 قانون مسي وليت مدني مصوب 1339/02/07 ماده - ١ هر كس بدون

شماره ابلاغ : 8516 شماره انتشار : 4464 تاريخ ابلاغ: 1339/03/18 تاريخ روزنامه رسمي : 1339/03/22 قانون مسي وليت مدني مصوب 1339/02/07 ماده - ١ هر كس بدون شماره ابلاغ : 8516 شماره انتشار : 4464 تاريخ ابلاغ: 1339/03/18 تاريخ روزنامه رسمي : 1339/03/22 قانون مسي وليت مدني مصوب 1339/02/07 ماده - ١ هر كس بدون مجوز قانون عمدا يا در نتيجه بياحتياطي بجان يا سلامتي

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20DED1C7D1CFC7CFCAED8120D3D1E6EDD3A1E490E5CFC7D1ED20E620CADAE3EDD12E646F63>

<4D F736F F D20DED1C7D1CFC7CFCAED8120D3D1E6EDD3A1E490E5CFC7D1ED20E620CADAE3EDD12E646F63> بسمه تعالي شركت مادر تخصصي مديريت توليد انتقال و وتوزيع نيروي برق ايران ) توانير) قرارداد تيپ سرويس نگهداري و تعمير ٠ قرارداد شماره... اين قرارداد در تاريخ... بين... كه در اين قرارداد (كارفرما) ناميده

توضیحات بیشتر

تعداد تعداد قدرت فاز آمپر رديف جمع آوري تغيير لوازم نصب مجدد تغيير مكان ادغام تفكيك كاهش افزايش جديد موجود انشعابات جديد انشعابات موجود 6 کد: F

تعداد تعداد قدرت فاز آمپر رديف جمع آوري تغيير لوازم نصب مجدد تغيير مكان ادغام تفكيك كاهش افزايش جديد موجود انشعابات جديد انشعابات موجود 6 کد: F تعداد تعداد قدرت فاز آمپر جمع آوري تغيير لوازم نصب مجدد تغيير مكان ادغام تفكيك كاهش افزايش جديد موجود انشعابات جديد انشعابات موجود کد: F- 259 صفحه 1 از این قرارداد بر اساس موافقت کتبی با اعالم شرایط شماره...

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C2C6EDE420CFC7CFD1D3ED2098C7D1>

<4D F736F F D20C2C6EDE420CFC7CFD1D3ED2098C7D1> آي ين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 و تاريخ اجراء 1392/1/1 فهرست: مقدمه... ٢ فصل اول اصول ك يل...٢ فصل دوم صلاحيت...٣ فصل سوم وكالت... ٣ فصل چهارم دادخواست... ۴ فصل پنجم ابلاغ...۴ فصل ششم جلسه رسيدگي...۶ فصل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر

قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

شماره: محل الصاق تمبر مالیاتی ))بسمه تعالی(( تاریخ:»قرارداد فروش اقساطی مسکن«ماده 1- طرفین قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا )ب

شماره: محل الصاق تمبر مالیاتی ))بسمه تعالی(( تاریخ:»قرارداد فروش اقساطی مسکن«ماده 1- طرفین قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا )ب شماره: محل الصاق تمبر مالیاتی ))بسمه تعالی(( تاریخ:»قرارداد فروش اقساطی مسکن«ماده 1- طرفین قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( آییننامهها مصوب 2661/6/8 مجلس شورای اسالمی و دستورالعملها

توضیحات بیشتر

اعتبار امر مختوم

اعتبار امر مختوم دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری( شماره 1 بهار و تابستان / 1931 صفحات 3 تا 11 متن رأی منصور رحمدل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز»ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني آي ین نامه تحریر دفاتر قانونی مقدمه : در قانون محاسبات عمومی در خصوص دفاتر تعریف خاصی نشده است لیکن به استناد ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاترروزنامه ) اعم

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل

توضیحات بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی در اجراي تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C2EDEDE420E4C7E3E520E4D9C7D1CAED205FE6EDD1C7D3CAC7D1ED5FC7D5E1C7CDEDE5372E646F63>

<4D F736F F D20C2EDEDE420E4C7E3E520E4D9C7D1CAED205FE6EDD1C7D3CAC7D1ED5FC7D5E1C7CDEDE5372E646F63> ضوابط و دستورالعمل هاي نحوه نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كميته فناوري اطلاعات بهار 1388 فصل اول- تعاريف فصل دوم- تعهدات دارنده پروانه فصل سوم- نظارت و اعمال مقررات 3,1. شناسايي

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم - موسسه مکتوب آخر اردیبهشت 98

سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم - موسسه مکتوب آخر اردیبهشت 98 نام : نام خانوادگی : شماره داوطلبی : سوالات آزمون آزمایشی مرحله هشتم گروه آموزشی مکتوب آخر تعداد سوالات : 1 مدت زمان پاسخگویی : 135 دقیقه ردیف درس تعداد سوالات سوال 1 الی حقوق مدنی 1 21 الی 40 آیین دادرسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - made164

Microsoft Word - made164 آي ين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار ماده 1- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات (اعم از فردي يا جمعي) بين كارفرما و كارگر يا كارفرما و كارآموز

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه مدارك مورد نياز وام قرض الحسنه ضروري مربوط به نيمسال اول 96-97 1- تكميل فرم در خواست وام و تعهد نامه 2- فتوكپي از كارنامه تحصيلي 3- اصل مدارك بيمارستاني يا اصل مدارك حوادث و اتفاقات )سال جاري( 4- فتوكپي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

تا ثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادي (نقد آراء شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) مشخصات رأي 1 شماره د

تا ثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادي (نقد آراء شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) مشخصات رأي 1 شماره د تا ثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادي (نقد آراء شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) مشخصات رأي شماره دادنامه: 9099704600787 خواسته: مطالبه وجه التزام قراردادي

توضیحات بیشتر

Full page fax print

Full page fax print دستورالعمل نحوة جبران هزينههاي ناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي PC, EP, EPC و P ۱. هدف هدف از اين دستورالعمل حل مشكلات ناشي از افزايش هاي نامتعارف در قيمت تجهيزات و فلزات پايه و فولاد

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

(105000) ( )..

(105000) ( ).. (105000) ( ).. www.tehrancement.co.ir ( ) ( ). 5 : -1 ( ) (105000). ( ) 3 : -2. (1) : -3. : 3-1 ( ) : 3-2. : -4 : 4-1 (300 000 000) 1 . 5 : 4-2. : 4-3. ( ) : 4-4.. :. : -5 ) ) 97/4/31 (15. (4-1 : 5-1 :

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

محل الصاق تمبر مالياتي بسمهتعالي شماره: تاريخ: «مرابحه» ماده ۱- طرفين قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مج

محل الصاق تمبر مالياتي بسمهتعالي شماره: تاريخ: «مرابحه» ماده ۱- طرفين قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مج محل الصاق تمبر مالياتي بسمهتعالي شماره: تاريخ: «مرابحه» ماده ۱- طرفين قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مج ل س ش و راي ا س لامي و اصلاحات بعدي ا ن و نيز ا ييننامهها

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2081EDE6D3CA203220D4D1C7EDD820DAE3E6E3ED20DED1C7D1CFC7CF>

<4D F736F F D2081EDE6D3CA203220D4D1C7EDD820DAE3E6E3ED20DED1C7D1CFC7CF> پیوست 2 شرایط عمومی قرارداد ١ شرایط عمومی قرارداد تعهدات عمومی کارگزار ماده 1- موارد عمومی 1-1- کارگزار اعلام مینمایدکه متن قرارداد وکلیه اسناد آن را کاملا مطالعه نموده و دامنه قرارداد و الزامات تعریف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Estandard 3.doc

Microsoft Word - Estandard  3.doc شماره بند 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 34 فهرست مندرجات هدف دامنه كاربرد تعاريف عمليات غيرمبادلهاي درآمد داراييهاي انتقالي مشروط ماليات تحليل جريان ورودي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tender docs.98.19

Microsoft Word - tender docs.98.19 بسمه تعالي شركت مديريت توليد برق نكا شرايط و اسناد مناقصه عمومي شماره ٩٨/١٩ پروژه : خريد ٨٠٠٠ كيلوگرم ايزوله توربين واحد هاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا شرايط فرم هاي مناقصه و مقادير نام مناقصه گزار بسمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word DOC

Microsoft Word DOC حوزه فنی و درآمد 1 نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست PC) و (EPC درپروژه های گازرسانی انتقال نیرو تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت 2 نحوه

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج باسمهتعالی شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که از

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به باسمهتعالی!! شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

GHANOON 23 AZAR.doc

GHANOON 23 AZAR.doc صفحه 1 581 نظریههاي ري یس مجلس شوراي اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به» قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران» 1 579 شماره ٥٤٦٤٢

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی «شرایط مناقصه عمومی» الف: شرایط عمومی.1 موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازیتجهیزات مور نیاز مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی مجازی طبق شرایط

بسمه تعالی «شرایط مناقصه عمومی» الف: شرایط عمومی.1 موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازیتجهیزات مور نیاز مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی مجازی طبق شرایط بسمه تعالی «شرایط مناقصه عمومی» الف: شرایط عمومی.1 موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازیتجهیزات مور نیاز مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی مجازی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه مدت انجام کار: 10 روز از زمان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (2)

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (2) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي فصل اول : تعاريف فصل دوم : روشها و ضوابط پذيرش فصل سوم : نظام پذيرش فصل چهارم: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي فصل پنجم : مقررات ورود ارزشيابي و ثبت

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: عمومی تهیه كننده: مدیر فروش تجاری تائید كننده: معاون کسب و کار تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند: تاریخ تهیه اولیه: 1396/03/21 شماره BU-GL-22 جدول شرح تغییرات رد یف شماره

توضیحات بیشتر

4176

4176 صفحھ ١ از ٧ به:نمايندگي ھاي محترم مجاز ايران خودرو خرداد 98 موضوع: فروش فوري تنظیم بازار به روش اعتباري در رهن شرکت ایران خودرو با سلام و احترام بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم شرکت ایران خودرو

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

آي ین نامه اجراي ی قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1373/7/27 هیا ت وزیران با اصلاحات بعدي فصل اول- تشكیلات وظایف و صلاحیت ماده 1 هیا ت بدوي رسیدگی ب

آي ین نامه اجراي ی قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1373/7/27 هیا ت وزیران با اصلاحات بعدي فصل اول- تشكیلات وظایف و صلاحیت ماده 1 هیا ت بدوي رسیدگی ب آي ین نامه اجراي ی قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1373/7/27 هیا ت وزیران با اصلاحات بعدي فصل اول- تشكیلات وظایف و صلاحیت ماده 1 هیا ت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان- که در این آیین نامه هیا ت

توضیحات بیشتر

سياست مبارزه با پولشويي و تامين در بانك گردشگري مالي تروريسم

سياست مبارزه با پولشويي و تامين در بانك گردشگري مالي تروريسم سياست مبارزه با پولشويي و تامين در بانك گردشگري مالي تروريسم 0Bمقدمه پولشويي و حمايت مالي از تروريسم تهديدي بزرگ براي اقتصاد جهاني محسوب مي شود. جمهوري اسلامي ايران علاوه بر فراهم ساختن زيرساختهاي لازم

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Company.doc

Microsoft Word - Company.doc به نام خدا با سلام از اينكه سيستم پرداخت اينترنتي پارسيان را انتخاب آرديد از شما سپاسگذاريم. خواهشمند است پس از تكميل فرمهاي بصورت آامل و تهيه ساير مدارك لازم ا نها را براي واحد پرداخت اينترنتي شرآت تجارت

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 کلیات با توجه به مفاد استاندارد اصول كلي دیوان محاسبات كشور بیان ميشود. حسابرسي اصول مندرج در ذیل به عنوان اصول اساسي تبیین كننده استقالل اصل یک وجود چارچوبی

توضیحات بیشتر

حق آزادی حرکت

حق آزادی حرکت حقوق زنان حق آزادی حرکت جلسه سوم حقوق معنوی - اختصاص این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative for Civic Education سازمان تهیه کننده انجام شود. اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر

توضیحات بیشتر

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل سهمیه استخدامی شماره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc

Microsoft Word - asasnameh eslahi.doc بسمه تعالي وزارت بازرگاني- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيي ت وزيران در جلسه مورخ 1383/4/21 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/7740 مورخ 1383/4/20 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - mexico1.docx

Microsoft Word - mexico1.docx باسمه تعالی پیشنویس اصول استقلال (تاریخ انتشار: 1391/12/23) مرکز آموزش و برنامهریزي دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها کلیات با توجه به مفاد بیانیه مفاهیم بنیا يد دیوان محاسبات کشور بیان میشود.

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company باسمه تعا لی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company / Organization Name: نام اختصاری شرکت ( در صورت وجود (: سال تاسیس: کد اقتصادی:

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار )ویژه کاربران فرعی( فهرست کلیات... 1 مقدمه نحوه دسترسی و ورود به سامانه... 3 کاربران سامانه... 3....1.1-1.2-1.1-3.2.3 راهنمای کاربری...

توضیحات بیشتر

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آدرس سایت این سامانه مراجعه و کننده حساب مراجعه و بعد

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق امضا کنن

فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق امضا کنن فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق -1-2 -3-4 -5 امضا کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل از مطالب و مندرجات

توضیحات بیشتر

آئين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري.docx

آئين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري.docx دش ی عاو آي یننامه ایجاد اصلاح تکمیل و درجهبندي نرخگذاري گردشگري وو تا سیسات نظارت برر فعالیت آنها» به همراه آخرین اصلاحات «1384/5/10 اصلاحات با مصوب 1368/02/13 بعدي د را ور ا و دمات دش ی صفحه 1 از 9 3

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي و ن ش گاه عل وم زپ شک ی دا خدمات ب هدا شت ی ردما ن ی اریان معاو ن ت بی ن ا ل مل ل آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدمه: با استعانت از خداوند متعال و

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word = Chek list Salamat Edari = = C1 = NO Adress

Microsoft Word =  Chek list  Salamat Edari = =  C1  =  NO Adress شماره جدول : موضوع : شركت مورد رسيدگي :...... سال/ دوره مالي : هدف : اطمينان از اينكه واحد مورد رسيدگي تمهيدات لازم را در جهت ارتقاء سلامتي اداري و مقابله با فساد به كار گرفته و براي جلوگيري از هرگونه

توضیحات بیشتر