15 پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی پن

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "15 پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی پن"

رونوشت

1 15 پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی پندر سالمت بهداشت پرستاری آموزش ارشد کارشناس *1. پرستاری- دانشکده بهداشت گروه مربی جامعه واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی-بهداشت تلفن مسئول( )نویسنده ایران. کرمان کرمان )0341( نمابر مربی جراحی داخلی آموزش ارشد کارشناس 2. پرستاری-مامایی- دانشکده پرستاری گروه کرمان واحد اسالمی آزاد دانشگاه بهداشت ایران. کرمان 1392/11/5 دریافت: تاریخ 1392/11/19 پذیرش: تاریخ 2 کالنترزاده مژگان و 1 نژاد حسین مریم چکیده آنها بروز اولیه مراحل در ناسالم رفتارهای درصورتیکه هدف: و زمینه سالمتی تهدیدکننده عوامل از بسیاری از شوند داده تغییر و شناسایی زندگی شیوه تعیین هدف با حاضر مطالعه رو این از میشود. جلوگیری سال در پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان گرفت. صورت 1391 روش به دانشجو 520 توصیفی-مقطعی مطالعه این در روشها: و مواد زا استفاده با دادهها شدند. انتخاب چندمرحلهای تصادفی نمونهگیری جمعآوری سالمت( ارتقا زندگی شیوه و فردی ویژگیهای )شامل پرسشنامه شش و اصلی قسمت 2 شامل زندگی شیوه استاندارد پرسشنامه شدند. مسئولیت احساس شامل: سالمت ارتقا رفتارهای قسمت است زیرمقیاس روانی- سالمت قسمت و غذایی عادات بدنی فعالیت فردی سالمت قبال در دادهها است. استرس( مدیریت فردی بین ارتباطات معنوی )رشد اجتماعی پراکندگی و مرکزی شاخصهای از استفاده با و SPSS17 نرمافزار كمك با شدند. تحلیل و تجزیه توکی و واریانس تحلیل تی آزمونهای و دانشجويان در سالمتي ارتقاءدهنده زندگی شیوه نمره ميانگين یافتهها: 3/07±0/58 نمرات بیشترین 139 بود. 84±20/3/ حاضر مطالعه به مربوط نمرات کمترین و معنوی رشد زیرمقیاس به مربوط بود. بدنی فعالیت 2/27±0/60 و 2/45±0/54 استرس مدیریت زیرمقیاس سالمت ارتقادهنده رفتارهای حیطههای نمرات بین آماری نظر از یا موادمخدر مصرف سابقه یا مصرف به توجه با اجتماعی روانی سالمت و )0/05>p(. شد مشاهده معناداری تفاوت سیگار بدنی فعالیت ابعاد در خصوصا سالمت ارتقاءدهنده رفتارهاي نتیجهگیری: مداخالت اجراي بنابراین بود. نامناسب دانشجویان در استرس مدیریت و میرسد. نظر به ضروري سالمت ارتقا زندگی شیوه مؤلفههای بر تأکید با اجتماعی روانی سالمت سالمت ارتقا رفتارهای زندگی شیوه واژهها: ید دانشجویان زمستان. 4 شماره. اول سال

2 مریم حسین نژاد و همکار 16 Lifestyle among Students of Islamic Azad University, Kerman Branch based on the Pender s Health Promotion model Maryam Hosseinnejad 1 & Mozgan klantarzadeh 2 ABSTRACT Background and objective: If unhealthy behaviors are identified and changed at an early stage, many healththreatening factors among adults will be avoidable. The aim of this study was to determine the health promoting lifestyle based on the Pender s model among the students of Islamic Azad University, Kerman Branch. Materials and methods: In this cross-sectional descriptive study, 520 students were selected by a multi-stage sampling method. The data were gathered through a questionnaire consisting of two sections including demographic characteristics and health promoting lifestyle profile II that composed of two main categories and six subscales. The health promotion behaviors category included responsibility for health, physical activity, dietary habits subscales and the psychological health category including stress management, interpersonal relationships and spiritual growth subscales. Data were analyzed through SPSS17 by using measures of central tendency and t, ANOVA and Tukey s tests. Results: The mean score for health promoting lifestyle of students was 139/84 ±20.3. The highest mean in the subscales was 3.07 ±0.58 for spiritual growth and the lowest was 2/45±0.54 for stress management and 2/27 ±0.60 for physical activity. Statistical significant difference was scores of promoting health behavioral and seen between psychosocial health among students who were smoking and had substance misuse or had a history of using them (p<0.05). Conclusion: There was an inappropriate health behaviors, especially among the aspects of health promoting physical activity and stress management. Therefore, health promotion interventions with a focus on components of health promotion lifestyle seem to be necessary. Keywords: Lifestyle, Health promotion-behavior, Psychological health, Students. *1. MSc of Community Health Nursing Education, Instructor of Dept. of Health, College of Nursing, Midwife & Health, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran. (Corresponding author) Tel: Fax: MSc of Medical Surgical Nursing, Instructor of Dept. of Health, College of Nursing, Midwife & Health, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran. Received: 25/01/2014 Accepted: 08/02/2014 فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

3 17 شیوه زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرمان بر اساس الگوی ارتقا سالمت پندر مقدمه دانشجویان تصمیمگیرندگان آینده در سازمانها جوامع و کشورها هستند. سالهای دانشگاهی دورانی است که دانشجویان استقالل فزایندهای در مورد انتخاب شیوه زندگی و عملکردهای بهداشتی کسب میکنند. دانشجویان در تالش برای رسیدن به موفقیت در اهداف علمی و آزادی از محدودیتهای والدین ممکن است به شیوه زندگی مخاطرهآمیزی روی آورند. اگر چه برخی از این رفتارهای ناسالم ممکن است گذرا باشند اما برخی عادات میتوانند تداوم داشته و در دوران میانسالی و پیری ادامه یابند. از این رو شیوه زندگی دانشجویان و رفتارهای پرخطر آنها موجب افزایش نگرانی شده است )1(. شیوه زندگی یکیاز مهمترین عوامل تعیینکننده سالمتاست. بر طبق تحقیقات انجامشده %60 از کیفیت زندگی مربوط به شیوه زندگی و رفتارها است )2(. همچنین گزارششده است که %53 از علل مرگومیر افراد با شیوه زندگی آنها ارتباط دارد. بسیاري از مشکالت بهداشتی از قبیل چاقی بیماریهای قلب و عروق انواع سرطانها و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه به چشم میخورد با دگرگونیهای شیوه زندگی افراد آن جامعه ارتباط دارد. شیوه زندگی نامناسب همچنین یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز بیماریهای مزمن از جمله سرطان کولون پرفشاری خون بیماریهای مزمن انسدادي ریوي سیروز کبدي زخم معده ایدز و بیماریهای قلبی-عروقی هستند )3(. هم اكنون بیماریهای مزمن تهديدي جدي براي سالمت و طول عمر مردم كشورها هستند. پیشبینی میشود که از سال 1990 تا 2020 مرگومیر ناشی از این بیماریها به میزان %77 افزایش یابد که بیشترین موارد آن در کشورهای در حال توسعه خواهد بود )4(. بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت تا سال 2015 در پنج كشور بزرگ در حال توسعه بار اقتصادي ناشي از بیماریهای مزمن مانند ديابت سکته مغزی و بیماریهای قلبي- عروقي به 1/25 تريليون دالر خواهد رسید )5(. به همین جهت این سازمان هدفگذاری روشني مبني بر اینکه بیماریهای مزمن بايد بين سالهای 2005 تا 2015 به ميزان %2 در هر سال كاهش يابد براي تمامی کشورها مشخص کرده است که دستيابي به اين هدف سبب جلوگيري از مرگ 36 ميليون نفر خواهد شد )6(. بنابراین توجه جدي به رویکردهاي راهب ردی مقابله با شرایط و عوامل خطر که در افزایش وسعت و شدت بیماریها سهم عمدهای دارند اقدامی مهم است که در این خصوص توجه کافی به شیوه زندگی ارتقاءدهنده سالمت یک ضرورت به حساب میآید ) 7 ( زیرا شیوه زندگی سالم با اتخاذ رفتارهای مناسب رويكردی مثبت به زندگي دارد و باعث افزايش سالمتي و خودشکوفایی فرد میشود )8(. به علت اینکه جوانان در وضعیت نسبتا سالمی از زندگی در نظر گرفته میشوند تالشهای ارتقادهنده سالمت در سراسر جهان به عنوان یک اولویت در نظر گرفته نمیشوند )9(. این در حالی است که تحقیقات نشان میدهند که رفتارهای غیربهداشتی در بین این قشر مهم اجتماع رایج شدهاند. چنانچه مطالعه وی و همکاران در سال 2011 نشان داد که دانشجویان ژاپنی مسئولیتپذیری کمی در قبال سالمت خود داشتند )10(. لی و یوئنلوک در سال 2005 در گزارشی اعالم کردند که بیش از نیمی از دانشجویان چینی صبحانه را وعده غذایی حذف میکنند )11(. همچنین نتایج پژوهش دینیطالقیه و همکاران در سال 1391 بیانگر عملکرد ضعیف دانشجویان در مورد مصرف غذاهای سالم بود )12(. نوروزینیا و همکاران در سال 1392 با پژوهش خود در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز دریافتند دانشجویان از شیوه زندگی کمتحرکی پیروی میکنند )13(. از این رو ارتقاء و حفظ شیوه زندگی سالم براي متخصصین حیطه سالمت همچنان یک چالش همیشگی و جهانی باقی مانده است )7(. براي ارتقاي شیوه زندگي سالم در بین بالغين جوان بايد بر حيطههايي مانند تغذيه فعاليت بدنی ارتباطات میان فردی مديريت استرس رشد معنوی و مسؤوليتپذيري سالمتي توجه خاص داشت. به همين منظور اين حیطهها در قالب مقياس سبك زندگي سالم طراحي شدهاند )14(. بررسی شیوه زندگی روشی مفید برای تشخیص رفتار است. بنابراین بررسی رفتارهای افراد جامعه بهویژه رفتارهای بهداشتی و شیوه زندگی امری ضروری است که این امر در جامعه ما تا حدودی مغفول مانده است. همچنین ارزیابی شیوه زندگی در جوامع گوناگون راهنمایی برای کشف رفتارهای تهدیدکننده سالمتی است تا از این طریق بتوان با تدابیر مناسب رفتارهای مغایر با سالمت را کاهش داد و از عوارض و خسارات بعدی جلوگیری کرد. از سویی سال اول. شماره. 4 زمستان 1392

4 همکار و نژاد حسین مریم 18 بررسیهای از اندکی مطالعات در پندر سالمتی ارتقاء الگوي به توجه با شدهاند. استفاده راهنما عنوان به زندگی شیوه زندگی شیوه تعيين هدف با مطالعه اين مطرحشده دالیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجويان سالمت ارتقاءدهنده شد. طراحي پندر سالمت ارتقا مدل اساس بر کرمان روشها و مواد آزاد دانشگاه مصوب پژوهشی طرح از برگرفته مطالعه اين توصيفي تحليلي مطالعه نوع است. کرمان واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان بین در مقطعي روش به كه است است. شده انجام 1391 سال در کرمان واحد اسالمی مطالعه در گرفت. صورت چندمرحلهای روش به نمونهگیری با نسبت یک برآورد فرمول از استفاده با نمونه حجم حاضر تعیین نفر 260 d 0=/06 p=0/60 = %5 گرفتن نظر در افراد از بعضی مشارکت عدم احتمال به توجه با که گردید این فردی ویژگیهای به توجه با نمونه کفایت و نمونه در انتخاب یافت. افزایش نفر 520 یعنی برابر دو به نمونه حجم نمونهبرداری کسر ابتدا که بود ترتیب بدین آزمودنیها صورت طبقهای روش به نمونهگیری سپس و گردید محاسبه در طبقه دو عنوان به جنسیت و دانشکده بهطوریکه گرفت هر در نمونه حجم تعیین از بعد و شدند لحاظ نمونهگیری از نمونه تعداد نظاممند تصادفی نمونهگیری روش به طبقه گردیدند. انتخاب طبقه آن افراد تعداد نسبت به طبقه هر دو بر مشتمل خودگزارشی پرسشنامه از استفاده با دادهها فردی ویژگیهای به مربوط اول بخش شد: جمعآوری بخش زندگی شیوه دو نیمرخ استاندارد پرسشنامه دوم بخش و ارتقاءدهنده زندگی شیوه پرسشنامه )15(. سالمت ارتقا الگو این است. 1 پندر سالمت ارتقاء الگوي اساس بر سالمت ارتقاءدهنده رفتارهاي حد چه تا افراد که این تعیین برای آن پرسشنامه است. گردیده ارائه میدهند انجام را سالمتی است. زیرمجموعه شش و اصلی قسمت دو در سؤال 52 شامل سالمت و سالمت ارتقا رفتارهای شامل اصلی قسمت دو شامل سالمت ارتقا رفتارهای قسمت است. اجتماعی روانی- سالمت قبال در سالمت احساس است: زیر مجموعههای روانی- سالمت قسمت غذایی. عادات بدنی فعالیت فردی بین ارتباطات معنوی رشد است: زیر موارد شامل اجتماعی مقیاس اساس بر پرسشنامه این استرس. مدیریت فردی هیچگاه( و اوقات بعضی اغلب )همیشه درجهای 4 لیکرت بر مثبت عملکرد به نمره محاسبه در است. شده تنظیم تعلق و امتیاز ترتیب به مذکور مقیاس اساس نمره 208 تا حداقل 20 از زندگی شیوه نمره میگیرد. نمره زندگی سبک نمره سطحبندی در میشود. امتیازدهی نمره از و متوسط 150 تا 100 نمره از و 100 ضعیف زیر نمره زیرمقیاسها در میآید. حساب به خوب تا 27 از باالتر و 27 متوسط تا نمره 19 از ضعیف 18 از کمتر میشوند. دستهبندی خوب سالمت ارتقا زندگی شیوه دو نیمرخ استاندارد پرسشنامه و است استفادهشده سالمت ارتقا تحقیقات در وسیعی بهطور گروههای میان در استفاده برای کافی روایی که گزارششده و جوانان نوجوانان دانشجویان مانند اجتماعی مختلف تعیین و ارتباطات مقایسه و بررسی برای بزرگساالن میزان )11(. دارد را سالمت ارتقادهنده زندگی شیوه عوامل آلفایکرونباخ میزان و 0/94 پرسشنامه برای آلفایکرونباخ پرسشنامه این زیرمقیاس 6 برای 0/94-0/79 بین آلفایکرونباخ میزان پژوهش این در )8(. است گزارششده آمد. بهدست پرسشنامه قسمت 6 برای 0/83-0/68 بین و پژوهشي شوراي از مجوز گرفتن از پس پژوهشگران الهیات و )ادبیات مختلف دانشكدههای روساي به آن تحويل معماری( و مهندسی فنی علوم بهداشت مامایی پرستاری دادهها جمعآوری برای گرفتند. اجازه دادهها جمعآوری برای و مراجعه بررسي مورد افراد به حضوري بهصورت پژوهشگران اطمينان و پژوهش انجام از هدف بيان و خود معرفي از پس پژوهش نتايج و ماند خواهد محرمانه افراد اطالعات اينكه از قرار استفاده مورد تحقيقاتي طرح يك در كلي بهصورت تحويل تكميل جهت افراد به را پرسشنامه گرفت خواهد آگاهانه بهصورت پژوهش مورد واحدهاي بنابراین دادند. که افرادی کردند. شرکت تحقيق در شخصي رضایت با و توزیع زمان در اینکه یا و نداشتند مطالعه در شرکت به تمایلی برخوردار مناسبی روحی و جسمانی وضعیت از پرسشنامه هر تکمیل متوسط بهطور شدند. خارج مطالعه از نبودند خواسته دانشجویان از میکشید. طول دقیقه 15 پرسشنامه پرسشنامهها دهند. پاسخ سؤاالت به صداقت کمال در شد به توجه با نهایت در گرفتند. قرار بررسي مورد تكميل از پس همچنین و مطالعه در شرکت به دانشجویان بعضی تمایل عدم 1- Pender Health Promotion Model سالمت ارتقای و بهداشت آموزش علمی-پژوهشی فصلنامه

5 19 پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه پرسشنامه 479 پرسشنامهها از بعضی بودن استفاده غیرقابل گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد شاخصهای از استفاده با و SPSS17 نرمافزار كمك با دادهها و 2 واریانس تحلیل تی آزمونهای و پراکندگی و مرکزی شدند. تحلیل و تجزیه توکی یافتهها جدول 1 در بررسی مورد دانشجویان 479 فردی ویژگیهای است. شده داده نشان دانشجویان فردی ویژگیهای نسبی و مطلق فراوانی توزیع 1. جدول متغیر تعداد درصد انحرافمعیار ±4/75 23/06 27/6 56/5 15/9 5/ > <25 بیپاسخ )سال( سن 57/46 42/ جنس مرد زن 74/7 22/5 2/ تأهل وضعیت فوت و مطلقه مجرد همسر متأهل بیپاسخ 11/1 24/2 23/8 38/6 2/ زندگی محل خوابگاه شخصی مسکن اجارهای مسکن والدین با زندگی بیپاسخ 8/4 91/4 0/ بیماری به ابتال جسمی بیپاسخ 3/5 95/6 / بیماری به ابتال روانی بیپاسخ 84/1 11/1 2/3 1/9 0/ سیگار مصرف اصال تفریحی مرتب ترک بیپاسخ 90 6/3 1/7 1/3 0/ موادمخدر مصرف اصال تفریحی مرتب ترک بیپاسخ 2- ANOVA 1392 زمستان. 4 شماره. اول سال

6 همکار و نژاد حسین مریم 20 زیرمقیاسهای نمرات انحرافمعیار و فراوانی توزیع اجتماعی روانی سالمت و سالمت ارتقادهنده رفتارهای توجه با که است شده مشخص 2 و 3 جداول در دانشجویان بیشترین زیرمقیاس شش بین در 3 و 2 جداول نتایج به و معنوی رشد زیرمقیاس به مربوط 3/07 نمره فعالیت زیرمقیاس به مربوط 2/27 نمره کمترین جمع به توجه با زندگی شیوه نمره ميانگين بود. بدنی دانشجويان در زیرگروه 6 نمرات )انحرافمعیار±( به مربوط نمرات که آمد بهدست 139)±20/3( 84/ رفتارهای با مقایسه در اجتماعی روانی سالمت زیرگروه ± 11/9 برابر در 74/77± )11/10 بود بیشتر سالمت ارتقا 2 و 3 ( )جدول 65/06(. رفتارهای حیطه نمرات مقایسه 4 جدول به توجه با از برخی فردی ویژگیهای به توجه با سالمت ارتقادهنده زندگی محل تأهل سن جنس مثل مواردی با حیطه ابعاد سیگار مصرف سابقه یا مصرف و جسمی بیماری داشتن مقایسه اما داد. نشان را معناداری تفاوت موادمخدر یا و توجه با سالمت ارتقادهنده رفتارهای نمره و سیگار مصرف سابقه موارد در فقط فردی ویژگیهای به بهطوریکه داد نشان را معناداری تفاوت موادمخدر مصرف سابقه یا مصرف که کسانی در اجتماعی روانی سالمت نمره بود سایرین از کمتر داشتند موادمخدر یا سیگار مصرف )4 )جدول.)p<0/05( ابعاد از برخی نمرات که میدهد نشان 5 جدول محل تأهل مثل مواردی با اجتماعی روانی سالمت حیطه تفاوت موادمخدر یا و سیگار مصرف سابقه یا مصرف زندگی روانی سالمت نمره مقایسه اما دارد. معناداری سابقه موارد در فقط فردی ویژگیهای به توجه با اجتماعی نشان را معناداری تفاوت موادمخدر مصرف و سیگار مصرف که کسانی در اجتماعی روانی سالمت نمره بهطوریکه داد از کمتر داشتند موادمخدر یا سیگار مصرف سابقه یا مصرف 5( )جدول )0/05>p(. بود سایرین بحث زندگی شیوه ارزیابی طریق از جوانان رفتارهای تشخیص امری آنها سالمت سطح ارتقای جهت برنامهریزی بهمنظور درصورتیکه که میدهند نشان شواهد زیرا است ضروری ارتقاءدهنده فعالیتهای صحیح نحو به و معمول بهطور فرد داشت. خواهد بهتري زندگی شیوه دهد انجام را سالمتی مربوط عبارات از برخی 3 و 2 جداول نتایج به توجه با نمره کمترین برخی و بیشترین زیرمقیاسها به دیگر نتایج از برخی با که دادند اختصاص خود به را از نیمی از بیش داد نشان نتایج است. همسو مطالعات هنگام و سالمتی مسائل بیشتر فهم بهمنظور دانشجویان این میکردند. برقرار ارتباط سالمت حوزه کارشناسان با نیاز میشود. تأیید نیز )11( یوئنلوک و لی مطالعه توسط یافته روزمره کارهای طی دانشجویان %69/1 حاضر مطالعه در ار پلهها از رفتن باال و پیادهروی مانند بدنی فعالیتهای صبحانه اوقات اغلب یا همیشه افراد %63/9 میدادند. انجام ) 14 (بسیار مطلق مطالعه نتایج با یافته این که میخوردند نشان چین در پژوهشی که است حالی در این است. نزدیک خود غذایی وعدهای از را صبحانه دانشجویان %55 داد تفاوتهای دلیل به میتواند امر این )11(. میکردند حذف صرف به ایرانی خانوادهای زیرا باشد اجتماعی و فرهنگی این در نیز ضربالمثلهای که همچنان دارند. تاکید صبحانه همیشه پژوهش در حاضر افراد سوم دو دارد. وجود زمینه متصل )خداوند( برتر نیروی به را خود اوقات بیشتر یا بیشترین داد نشان نیز نیلساز) 3 ( مطالعه میدانستند. هستی پروردگار همان که برتر نیروی به پژوهش مورد افراد گزارش دانشجویان از نیمی از بیش داشتند. اعتقاد است میخوابند کافی میزان به اوقات بیشتر یا همیشه که کردند هب )11(. میشود تأیید دیگر مطالعهای توسط یافته این که به مربوط عبارات بین در باالتر نمرات کسب میرسد نظر ضروری نیازهای کردن برآورده راستای در که باشد مواردی هستند. افراد که است آن پژوهش این در اهمیت با یافته از یکی اما غذاهای مصرف مضرات مورد در کافی اطالعرسانی علیرغم مورد دانشجویان از نیمی به نزدیک سترول پر و چرب گزارش به نداشتند. موضوع این به توجهی پژوهش آگاهی درحالیکه 1391 سال در همکاران و دینیطالقیه مطلوب سطح در غذا مصرف الگوی به نسبت دانشجویان بود. ضعیف زمینه این در آنها عملکرد ولی داشت قرار باید نمونهها این بودن جوان مسئله احتماال وی اعتقاد به کمتر را خود نوجوانان و جوانان زیرا باشد برداشت این علت قلبی بیماریهای مانند مزمن بیماریهای خطر معرض در دقت خود غذای نوع به نسبت و میدانند غیره و سرطانها سالمت ارتقای و بهداشت آموزش علمی-پژوهشی فصلنامه

7 21 پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه دانشجویان سالمت ارتقادهنده رفتارهای زیرمقیاسهای نمرات انحرافمعیار و فراوانی 2.توزیع جدول انجام میزان درصد زیرمقیاس سؤاالت همیشه اغلب بعضی اوقات هیچگاه انحرافمعیار 0/94 2/37 19/2 38/6 28/4 13/8 ماه هر خطرناک عالئم یا فیزیکی تغییرات نظر از بدن ظاهری کردن چک 1-./95 2/65 12/ /4 22/5 سالمت حرفه شاغلین سایر یا پزشک به غیرمعمول نشانه یا عالمت هرگونه گزارش 2-0/99 0/95./94 0/92 0/93 0/91 0/86 2/7 2/8 2/5 2/5 2/6 2/4 1/75 12/3 9/2 14/4 13/8 12/7 13/6 47/ /6 36/7 35/7 33/4 43/2 34/9 31/9 32/6 30/7 33/6 34/4 27/1 12/7 27/8 28/6 18/2 16/9 19/4 16/1 4/8 سالمت برابر در مسئولیت احساس نیاز صورت در سالمتی به رسیدن خصوص این در مشاوره و راهنمایی جستجوی در 3- دستورات فهمیدن بهمنظور سالمت متخصصان از سؤال 4- سالمتی کارشناسان توصیه هنگام کارشناسان دیگر نظرات جستجوی 5- سالمت کارشناسان یا متخصصان از خود از مناسب مراقبت چگونگی درباره اطالعات درخواست 6- سالمتی کارشناسان یا متخصصان با خود سالمت با مرتبط نگرانیهای گذاشتن میان در 7- سالمت سطح افزایش درباره تلویزیونی برنامههای تماشای و نشریات مطالب خواندن 8- سالمت از مراقبت به مربوط آموزشی کالسهای و برنامهها در شرکت 9-0/60 2/49 1/07 2/3 27/6 30/9 22/5 19 منظم ورزشی برنامه کردن 10 -دنبال 1/1 2/4 23/6 32/1 19/4 24/8 ورزشی وسایل از استفاده دوچرخهسواری سریع پیادهروی مانند سنگینی ورزشهای انجام 11- هفته در بار 3 حداقل دقیقه 20 مدت و... ایروبیک 1/07 2/4 25/5 31/ /5 40 تا 30 مدت به مداوم پیادهروی مانند متوسط تا سبک ورزشی فعالیتهای در شرکت 12- هفته در بیشتر یا بار 5 دقیقه 1/01 1/08 0/95 2/4 2/1 20/7 39/2 5/9 36/5 29/ /8 15/9 25/ /4 43/4 بدنی فعالیت غیره و تفریحی پیادهروی دوچرخهسواری شنا مانند تفریحی فعالیتهای در شرکت 13- هفته در بار 3 حداقل میزان به کششی تمرینات انجام 14- روزمره. کارهای طی و... پلهها از رفتن باال پیادهروی مانند بدنی فعالیتهای انجام 15-0/92 1/1 55/5 26/3 11/3 6/9 ورزش هنگام نبض اندازهگیری 16-0/99 1/7 56/6 20/5 15/4 7/5 ورزش هنگام نظر مورد نبض سرعت به رسیدن 17-0/67 2/27 0/97 2/2 26/1 37/4 23/8 12/7 سترول و چربی کم غذایی رژیم انتخاب 18-0/99 2/3 24/4 36/5 24/6 4/4 شیرینیجات و شکر ز استفاده 19 -محدودیت 0/89 3 4/2 29/6 32/8 32/4 مانند مشابه غذاهای سایر و برنج غالت نان از قسمت 11 تا 6 میزان به روزانه مصرف 20- ماکارونی 0/86 2/8 5 30/9 38/2 25/9 میوهها گروه از قسمت 3 تا 2 میزان به روزانه مصرف 21-0/84 0/88 0/81 2/4 2/9 3 10/6 4/6 1/9 46/7 30/7 27/3 30/1 34/2 39/7 12/5 30/5 31/1 غذایی عادات سبزیجات از قسمت 3 تا 2 میزان به روزانه مصرف 22- لبنیات سایر و پنیر ماست و شیر 3 تا 2 میزان به روزانه مصرف 23- حبوبات مرغ تخم مرغ ماهی گوشت مانند غذاهایی از قسمت 3 تا 2 میزان به روزانه مصرف 24- آجیل و 1/05 2/6 16/7 29/2 27/1 26/9 غذایی بستهبندیشده محصوالت روی برچسب خواندن 25-0/98 8/8 21/9 24/8 44/5 صبحانه خوردن 26-0/49 2/ زمستان. 4 شماره. اول سال

8 مریم حسین نژاد و همکار 22 جدول 3. توزیع فراوانی و انحرافمعیار نمرات زیر مقیاسهای سالمت روانی اجتماعی دانشجویان درصد میزان انجام زیرمقیاس سؤاالت همیشه اغلب بعضی اوقات هیچگاه انحرافمعیار 0/90 2/8 6/ /6 26/1 27- رشد و تغییر در جهات مثبت 0/91 3/2 5/6 17/7 27/1 49/5 28 -باور به داشتن هدف در زندگی 0/91 3/3 5/8 13/4 20/5 60/3 29- امیدواری به آینده 0/86 2/9 5/8 25/3 41/5 27/3 30- احساس رضایت و آسودگی درباره خودم 0/84 0/89 3/2 2/6 3/3 7/5 17/7 40/3 32/8 31/1 46/1 21/1 رشد معنوی 31- تالش برای دستیابی به اهداف بلند مدت در زندگی 32- جالب و هیجانانگیز بودن هر روز از زندگی 0/86 6/5 17/ /4 33- آگاهی درباره موارد مهم در زندگی 0/92 3/4 6/7 12/5 6/9 63/9 34 -احساس اتصال به نیرویی بزرگتر از خود )پروردگار هستی( 0/88 5/6 20/5 34/ استفبال از چالش ها و تجربیات جدید 0/58 3/07 0/94 2/7 11/7 31/3 32/8 24/2 36- در میان گذاشتن نگرانی ها و مشکالت خود با افراد دیگر 0/8 3/3 1/7 14/6 34/9 47/8 37- مورد تشویق قرار دادن دیگران هنگام نائل شدنشان به موفقیت 0/78 3/2 13/6 39/9 38- تنظیم روابط خود با دیگران بهصورت هدفمند منطقی و رضایت بخش 43/4 0/88 3/7 22/1 30/1 44/1 39- صرف برخی اوقات با دوستان نزدیک 0/97 0/96 0/88 2/8 3 10/4 7/3 5/2 26/4 24/2 19/4 33/2 29/6 35/1 30/1 38/8 40/3 ارتبتطات بین فردی 40- آسان بودن نشان دادن احساساتی مانند نگرانی عشق و صمیمیت به دیگر افراد 41- آسان بودن لمس کردن و لمس شدن در ارتباط با اعضای خانواده و سایر افراد محرم 42- جستجوی راههای مناسب برای برآورده کردن نیازهای خصوصی خود 0/92 6/5 20/ /8 43- حمایت از سوی افراد دلسوز و نزدیک 0/87 3 4/8 25/2 37/6 44 -برطرف کردن اختالفات خود با دیگران از طریق مذاکره و توافق دوطرفه 32/4 0/49 3/04 0/94 2/95 7/ /4 34/9 45 -خوابیدن به میزان کافی 0/94 2/6 11/9 37/8 29/9 20/5 46- اختصاص ساعاتی به استراحت و تمدد اعصاب 0/91 2/ /2 22/8 47 -پذیرفتن موارد غیرقابل تغییر در زندگی 0/94 0/93 0/91 2/7 2/3 2/4 9/6 9/2 16/1 37/3 39/4 33/9 29/4 28/2 33/4 23/6 13/2 13/6 مدیریت استرس 48- تمرکز هنگام خواب بر افکار خوشایند 49- کنترل استرس با استفاده از روشهای اختصاصی 50- برقراری تعادل بین کار و تفریح 0/82 1/6 56/8 30/1 8/8 4/4 51- انجام تمرینات تمدد اعصاب به مدت 15 تا 20 دقیقه هرروز 0/88 2/3 17/5 44/4 26/5 10/6 52 -تنظیم برنامه کاری برای جلوگیری از خستگی 0/54 2/45 فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

9 23 شیوه زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرمان بر اساس الگوی ارتقا سالمت پندر جدول 4. مقایسه نمرات ابعاد رفتارهای ارتقادهنده سالمت با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان احساس مسئولیت در برابر سالمت فعالیت بدنی عادات غذایی متغیر انحراف معیار انحراف معیار انحراف معیار انحرافمعیار 0/52 11/79 11/99 65/74 64/76 0/000 4/38 4/40 25/22 23/8 0/001 5/16 5/51 17/18 18/92 0/44 5/44 5/35 23/06 22/06 جنس زن مرد 0/38 12/05 11/36 65/47 64/32 0/44 4/44 4/34 24/36 24/73 0/016 5/45 5/31 18/56 17/12 0/87 5/38 5/39 22/56 22/46 تأهل مجرد متأهل 12/10 64/97 4/33 23/79 5/46 18/64 5/27 22/ /23 0/77 11/83 0/02 4/22 24/46 0/03 5/39 18/48 0/08 5/26 22/ سن )سال( 12/84 66/23 5/26 25/6 5/46 16/75 5/96 23/88 <25 12/62 64/71 4/55 23/7 4/97 17/5 5/66 خوابگاه 23/5 0/08 10/99 11/24 67/25 63/26 0/05 4/43 4/37 25/09 23/28 0/19 5/61 4/9 19/13 18/01 0/2 4/94 5/09 23/02 21/86 محل زندگی شخصی استیجاری 12/61 65/29 4/33 24/93 5/7 17/97 5/7 با والدین 22/38 0/16 9/70 12/04 67/51 64/79 0/66 4/52 3/36 24/40 24/14 0/03 5/40 5/40 19/91 18/01 0/23 5/07 5/43 23/45 22/38 بیماری جسمی 0/38 11/97 65/12 0/67 3/75 4/46 23/94 24/41 0/19 5/63 5/40 16/47 18/21 0/79 4/47 5/45 22/4 22/49 بیماری روانی 0/003 11/79 11/81 61/26 65/7 0/ /45 22/65 24/63 0/99 5/42 5/44 18/16 18/17 0/000 5/78 5/27 20/43 22/83 مصرف سیگار 0/001 13/05 10/64 68/22 75/42 0/004 4/32 4/41 22/56 24/57 0/95 5/3 5/39 18/22 18/17 0/003 6/17 5/29 20/20 22/70 مصرف مواد مخدر سال اول. شماره. 4 زمستان 1392

10 مریم حسین نژاد و همکار 24 جدول 5. مقایسه نمرات ابعاد سالمت روانی اجتماعی با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان رشد معنوی ارتباطات بین فردی مدیریت استرس متغیر انحراف معیار انحراف معیار انحراف معیار انحراف معیار 0/41 11/49 10/56 74/41 75/25 0/55 4/35 4/39 19/79 19/53 0/15 4/36 5/11 27/74 27/71 0/99 5/11 5/33 27/71 70/27 جنس زن مرد 0/09 11/91 10/14 75/28 73/33 0/01 4/41 4/13 19/94 18/71 0/83 4/45 4/64 27/43 27/35 0/27 5/22 5/13 27/90 27/26 تأهل مجرد متأهل 10/77 74/97 4/43 19/88 4/48 27/32 4/6 27/ /58 11/47 74/48 0/63 4/30 19/53 0/83 4/48 27/55 0/15 5/49 27/ سن )سال( 10/44 76/07 4/30 19/98 4/62 27/25 5/05 28/76 <25 10/1 75/15 3/7 20/17 4/57 27/58 4/79 خوابگاه 27/39 0/72 11/12 11/18 73/99 73/26 0/22 4/36 4/16 19/38 19/13 0/04 4/67 4/50 27/07 26/62 0/4 5/39 5/01 52/27 27/50 محل زندگی شخصی استیجاری 11/28 76/47 4/66 20/06 4/27 28/07 5/28 با والدین 28/33 0/29 10/57 11/1 72/97 74/89 0/25 4/28 4/37 18/88 19/70 0/29 4/70 4/46 26/67 27/46 0/72 4/49 5/29 27/40 27/71 بیماری جسمی 0/09 10/72 11/1 70/23 74/88 0/37 3/86 4/36 18/70 19/66 0/15 3/95 4/50 25/86 27/46 0/10 4/97 5/24 25/65 27/75 بیمار ی روانی 0/000 12/16 10/72 70/27 75/56 0/001 4/64 4/2 18/05 19/93 0/12 4/43 4/74 27/54 26/65 0/000 5/7 5/04 25/55 28/08 مصرف سیگار 0/001 13/50 10/64 68/23 75/43 0/000 4/97 4/22 17/08 19/91 0/17 5/48 4/36 26/33 27/51 0/000 5/87 5/08 24/81 27/99 مصرف مواد مخدر فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

11 25 پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه )12(. میدادند خرج به کمتری شرکت مثل رفتارهایی مورد در نمرات بودن پایین نگرفتن خود از مراقبت آموزش کالسهای در نکردن در اعصاب تمدد تمرینات انجام عدم و ورزش هنگام نبض میشود تأیید مطالعات دیگر توسط استرس کنترل راستای دسترسی عدم و امکانات کمبود دلیل به احتماال )11(. خود( از مراقبت آموزش کالسهای نبود یا و کمبود )مثال برخی انجام مورد در دانشجویان آگاهی عدم همچنین آشنایی و ورزش هنگام نبض اندازهگیری مثل رفتارها از دانشجویان تنآرامی و اعصاب تمدد روشهای با نداشتن است ممکن طرفی از میدادند. انجام کمتر را رفتارها این دانشجویان بیشتر روزانه زندگی برنامه در تنوع عدم دلیل به هیجانانگیز و جالب آنها روزانه زندگی میکردند احساس میان در به دانشجویان کم تمایل دیگر سویی از نیست. به است ممکن افراد با خود مشکالت و نگرانیها گذاشتن و فردی باورهای و اعتقادات شخصیتی تفاوتهای دلیل باشد. فرهنگی رشد زیرمقیاسهای زمینه در دانشجویان داد نشان نتایج و 27( )باالی خوب نمره فردی بین ارتباطات و معنوی کسب )27-19( متوسطی نمره زیرمقیاسها سایر مورد در و بیشترین معنوی رشد زیرمقیاسها بین در کردند. اختصاص خود به را نمره کمترین بدنی فعالیتهای و باقیانیمقدم )14( همکاران و مطلق مطالعه با که دادند اما دارد. همخوانی )17( همکاران و ایوبی و )16( همکاران بیشترین 2012 سال در همکاران و وی مطالعه در به ابتدا نمره کمترین و فردی بین روابط به نمره بدنی فعالیت به سپس و سالمت برابر در مسئولیت احساس )10(. گرفت تعلق مسائل به توجه و اسالمی ارزشهای بودن حاکم شاید ما جامعه در معنوی رشد نمره بودن باالتر دلیل معنوی و معني زندگي در میدهد امكان افراد به معنويت باشد. داشته اعتقاد برتر نیرویی به پیداکرده را واحدي مفهوم رواني سالمت بر مثبت اثري میتواند معنوي سالمت باشند. معنوي سالمت دالیل همین به )18(. باشد داشته جسمي و گنجانده دنيا كشورهاي از بسياري آموزشي برنامههای در در و اساس آن بر درسي و آموزشي برنامههای و است شده در میشوند. پرداخته و ساخته معنوي مفاهيم از بستري دوره و پزشكي دكتراي دوره آموزشي برنامه در نيز ايران )19(. است گرفته صورت حرکتهایی پرستاري كارشناسي داد نشان مطالعات سایر با همسو پژوهش این نتایج میکنند پیروی بیتحرک زندگی شیوه از دانشجویان یکی بدنی فعالیتهای که است حالی در این )22-21(. خطر زیرا است سالمت بر تأثیرگذار عامل مهمترین از برخی و افسردگی دو نوع دیابت قلبی-عروقی بیماریهای فعالیتهای به نکردن توجه )1(. میدهد کاهش را سرطانها از یکی شاید دارد. زیادی موانع و علل دانشجویان بدنی دانشجویان حد از بیش مشغولشدن یافته این مهم دالیل میکند. پر را آنها فراغت اوقات بیشتر که باشد رایانه با کمک میتواند موانع رفع و عوامل شناسایی است بدیهی کند. معضل این حل به زیادی بودن پایین پژوهش این در اهمیت حائز دیگر نکته متفاوتی روشهای از است. استرس مدیریت نمره افکار بر تمرکز و مسئله حل روش مراقبه آرامی مانند به کرد. استفاده استرس تنآرامی برای میتوان را مثبت برنامه در استرس مدیریت آموزش دادن قرار میرسد نظر روانشناختی بهزیستی افزایش موجب دانشجویان مشاوره دانشجویان بیشتر سالمت نتیجه در و عاطفی و اجتماعی بهرهوری افزایش به کمک برای راهی خود که میشود به مربوط نمرات در است. دانشگاه آموزشی محیط رفتارهای با مقایسه در روانی-اجتماعی سالمت زیرگروه فعالیت مؤلفه قرارگرفتن بود. بیشتر سالمت ارتقادهنده گرفتن قرار و سالمت ارتقادهنده رفتارهای زیرگروه در بدنی روانی-اجتماعی سالمت زیرمقیاس در معنوی رشد مؤلفه است. یافته این تبیین سالمتي ارتقاءدهنده زندگی شیوه نمره ميانگين بهطوری با که 139/84±20/3 بود حاضر مطالعه دانشجويان در نمره 150( تا 100 بین )نمره سطحبندی به توجه ارتقا جهت در مداخالت انجام ضرورت که است متوسطی و ایوبی توسط كه مطالعهای در میکند. مطرح را سالمت 140/07 نمره ميانگين شد انجام 1391 سال در همكاران است. نزدیک بسیار حاضر مطالعه با كه )17( شد حاصل ) ( مطالعات سایر با همسو و بدنی فعالیتهای بر جنسیت داد نشان حاضر پژوهش که بهطوریکه ( )2 است تأثیرگذار غذایی عادات غذایی عادات و دختران از بیشتر پسران بدنی فعالیتهای بدنی فعالیت سن افزایش با اما بود پسران از بهتر دختران 1392 زمستان. 4 شماره. اول سال

12 همکار و نژاد حسین مریم 26 همکاران و 3 اولیا مطالعه با که مییافت کاهش دانشجویان میشدند. سالمتر غذایی رفتارهای اما )22( دارد همخوانی که کردند گزارش نیز 2009 سال در همکاران و وانگ غذایی عادات اول سال به نسبت آخر سال دانشجویان دانش و اطالعات افزایش شاید )20(. داشتند بهتری غذایی عادات مسنتر دانشجویان شده باعث تغذیهای نشان حاضر پژوهش همچنین بگیرند. پیش در سالمتری بهتر را خود استرس متأهلین با مقایسه در مجردها داد برنامه در را بدنی فعالیتهای بیشتر و میکردند مدیریت )22( همکاران و اولیا مطالعه توسط که میدادند قرار خود دانشجویانی حاضر پژوهش طبق همچنین میشود. تأیید که کسانی به نسبت میکردند زندگی اجارهای منزل در که عادات میکردند زندگی والدین با یا و داشتند شخصی منزل )10( همکاران و وی مطالعه داشتند. غیرسالمتری غذایی در غذایی سالم عادات رشد با والدین با زندگی میدهد نشان نشان پژوهش این نتایج طرفی از است. همراه دانشجویان ارتباطات از میکردند زندگی خود والدین با که کسانی داد بودند. برخوردار بهتری فردی بین دانشجویان توسط نامناسب جسمی وضعیت درک احتماال کنند اجتناب کمتحرکی از تا شده انگیزهای پژوهش مورد بیماری بودند کرده گزارش که کسانی به نسبت بنابراین و بدنی فعالیت زیرمقیاس در باالتری نمرات ندارند جسمی سابقه که کسانی پژوهش این نتایج طبق بر کنند. کسب مسئولیتپذیری داشتند موادمخدر یا سیگار مصرف رفتارهای و عادات داشته خود سالمتی برابر در کمتری و معنوی رشد از و پیشگرفته در نامناسبتری غذایی از بهطور و بودند برخوردار کمتری استرس مدیریت اجتماعی روانی سالمت و سالمت ارتقادهنده رفتارهای نظر از دور نتیجه این داشتند. قرار نامناسبتری وضعیت در همه در پیشروندهاش ماهيت دليل به اعتياد نبود. انتظار و انداخته خطر به را افراد سالمتي دارد تاثیر زندگي ابعاد هيجاني اجتماعی جسماني رواني سالمت بر آن سوء آثار )24(. است مشاهده قابل وضوح به فرد شناختي و معنوي بین در سالم زندگی شیوه حفظ بهمنظور نتیجهگیری: ورزش مناسب و کافی تغذیه مانند مواردی به باید جوانان مهارتهای کسب و مناسب اجتماعی ارتباطات داشتن كل در شود. توجه معنوی سالمت و استرس مدیریت است اين نشاندهنده پژوهش این یافتههای گفت میتوان روحي رشد نظر از بررسي مورد دانشجويان زندگی شیوه كه بدنی فعاليت نظر از و مطلوبتر سطح در فردي بين روابط داشتند. قرار نامطلوبتری سطح در استرس مدیریت و با خصوص به مداخالت لزوم مطالعه این نتایج به توجه با دانشجويان بين در استرس مدیریت و بدنی فعاليت بر تاكيد برنامهریزیهای مانند اقدامات از طیفی میباشد. ضروري گسترش موانع رفع زمینه در آنها کردن کاربردی و مناسب آموزش طریق از افراد تشویق و ترغیب تسهیالت و امکانات باشد. زمینه این در مناسبی مداخالت میتواند بهداشت کالن سیاستگذاریهای در میتواند امور این است بدیهی راستاي در افراد زندگی شیوه بر زیادی تأثیري کشوري سالم زندگی شیوه ارتقاي زیرا نماید. ایفا پایدار توسعه توانمندسازی راستاي در مداوم حرکت یک از امتدادي سالمت ارتقاي و حفظ تأمین زمینه در اجتماعی و فردي هست. بود خودگزارشدهی بهصورت پرسشنامه حاضر مطالعه در متغیرهای از برخی نادرست توصیف میتواند امر این که مطالعه این محدودیتهای از یکی عنوان به را گزارششده باشد. داشته همراه سپاسگزاری کرمان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از همکاری همچنین و کردند مالی حمایت تحقیق این از که میگردد. قدردانی و تشکر دانشگاه دانشجویان منابع 1. Ansari W, Stock C, John J, Deeny P, Phillips C, Snelgrove Sh, Adetunji H et al. Health promoting behaviours and lifestyle characteristics of students at seven universities in the UK. Cent Eur J Public Health 2011; 19 (4): WHO: The WHO cross-national study of health behavior in school-aged children from 35 countries: Findings from J Sch 9- Ulla سالمت ارتقای و بهداشت آموزش علمی-پژوهشی فصلنامه

13 27 شیوه زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرمان بر اساس الگوی ارتقا سالمت پندر 2012; 17: Lee R and Yuen Loke A.2005.Health- Promoting Behaviors and Psychosocial Well- Being of University Students in HongKong. Public Health Nursing(22)3: Dini Talatappeh, Tavakoli H.R, Rahmati Najarkolaei F, Dabbagh Moghadam A,, Khoshdel A. Knowledge, Beliefs and Behavior of Food Consumption among Students of Military University: The Application of Health Belief Model (HBM). Iranian Journal of Military Medicine 2012; 14(3): Persian. 13. Norouzinia R, Aghabarari M, Kohan M, Karimi M. Health promotion behaviors and its correlation with anxiety and some students demographic factors of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management 2013; 2 (4): Motlagh Z, Mazloomi- Mahmoodabad S, Momayyezi M. Study of Health-promotion behaviors among university of medical science students. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (ZJRMS) 2011; 13(4): Persian. 15. Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The Health-Promoting Lifestyle Profile II Omaha:University of Nebraska Medical Center, College of nursing. 16. Baghianimoghadam M,Ehrampoush M, Ardian N, Soltani T. Determine the condition of life and related factors among employees in Yazd. Journal of occupational Medicine. 2013; 5 (3) :79-87 Persian. 17. Aubi E, Shadnoush M, Nazarzadeh M, Bidel Z, Ranaei A, Delpisheh A. Translation and assessment of validity and reliability of the health-promoting lifestyle questionnaire, using Health 2004, 74: Nilsaz M,Tavassoli E, Mazaheri M, Sohrabi F, Khezli M, Ghazanfari Z, Mirzaei A. Study of Health-promoting behaviors and Life Style among students of Dezful universities. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 2012; 20(4):1-5. Persian. 4. Kelishadi R, Ardalan G, Gharatmand R, Sheikh al-islam R., Majdzadeh SR, Delaware A and et al. The eating habits of our society today and the future health of children and adolescents provides? Caspian study. The Journal of Pediatrics, Summer 1384; 15 (2) : Persian. 5. Karimi S, Javadi M, Jafarzadeh F. Economic Burden and Costs of Chronic Diseases in Iran and the World. Health Information Management 2012; 8(7): Persian. 6. Ebrahim SH. Chronic diseases and calls to action. International Journal of epidemiology 2008; 37: Tol A, Tavassoli E, Shariferad GH R, Shojaezadeh D. [The Relation between Health- Promoting Lifestyle and Quality of Life in Undergraduate Students at School of Health, Isfahan University of Medical Sciences]. J Health Sys Res 2011; 7:1-7. Persian. 8. Pender N: Health promotion in nursing practice 3rd edition. Stamford, CT: Appleton & Lange; Can G, Ozdilli K, Erol O. Comparison of the health promoting lifestyles of nursing and non-nursing students in Istanbu, Turkey. J Nurs Health Sci 2008; 10: Wei Ch N, Harada K, Ueda K, Fukumoto K, Minamoto K, Ueda A. Assessment of health-promoting lifestyle profile in Japanese university students. Environ Health Prev Med سال اول. شماره. 4 زمستان 1392

14 مریم حسین نژاد و همکار 28 factor analysis. Pejouhandeh 2012;17(3): Persian. 18. Abbasian L, Abbasi M, Shamsy E, Memariani Z. Survey of the Spiritual knowledge and its role in disease prevention: a pilot study. Medical Ethic.2010; 4(14): Persian. 19. Akbari M, Abbasi M, shamsy E. Spiritual Health in Medical Education. Medical Ethic 14(4;2012); Persian. 20. Wang, -Quan Ch, Yen Chen M, Duan N. Health-promoting lifestyles of university students in Mainland China. BMC Public Health 2009;9:379: Hosseini M1, Ashktorab T, Taghdisi MH. Health Promotion Lifestyle in Nursing Students: A systematic review. Journal of Health Promotion Management 2012; 2(1): Persian. 22. Al-Kandari F L, Vidal V. Correlation of the health-promoting lifestyle, enrollment level, and academic performance of college of nursing students in Kuwait. Nursing and Health Sciences. 2007; 9(2): Ulla Díez A, Pérez-Fortis A. Sociodemographic predictors of health behaviors in Mexican college students. Health Promotion International 2009; 25 (1): Hojjati H, Sharif Nia S, Faghani M, Hojjati H, Salmasi E. Study of social acceptance and relationship with quality of addict s life referred to addiction centers in Golestan province in Jundishapur Journal of Health Sciences 2012;4(3): Persian. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

بررسی شیوه زندگی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

بررسی شیوه زندگی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 15 پندر سالمت ارتقا الگوی اساس بر کرمان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی شیوه بهداشت پرستاری آموزش ارشد کارشناس *1. پرستاری- دانشکده بهداشت گروه مربی جامعه واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی-بهداشت تلفن

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآ

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآ به نام خداوند جان و خرد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مددکاری اجتماعي جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( ناجا( گردآورنده و مولف : محمد سبزی خوشنامي تحت نظارت : دکتر حسین

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )2( پيش نياز: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )1( گروه هدف: دانشجویان کار

بسمه تعالي گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )2( پيش نياز: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )1( گروه هدف: دانشجویان کار بسمه تعالي نام درس: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )2( پيش نياز: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )1( گروه هدف: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تعداد واحد: 2 واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1395-1396 مدت تدريس:

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده میشود. هزینه ناخالص: عبارت است از هزینهی خانوار بدون

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 «مشکل ما اين نيست که بسياری از چيزها را نمی دانيم مشکل ما اين است که معموال" به چيزهايی که می دانيم عمل نمی کنيم. اگر به چيزهايی که می دانيم عمل کنيم چيزهايی را که نمی دانيم خواهيم آموخت.«سيد جمال الدين

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال 1 شاخص کل (بر مبناي ) در بهمن ماه سال براي کل کشور و مناطق شهري عدد 11 و براي مناطق روستایی عدد 11 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل براي

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه خدمات حوزه معاونت دانشجویی بصورت خدمات الکترونیک و اینترنتی ارائه خواهد شد. چنانچه در حال حاضر ساکن خوابگاه هستید و یا متقاضی دریافت

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ميزان ا گاهي نگرش و عملكرد دختران دانش ا موز دبيرستاني در مورد بهداشت دوران قاعدگي چكيده ١ ١ علي فرهادي ١- مربي عضو هيي ت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان يافته

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع

جمه وری اسال م ی اریان م عاو ن ت علم ی و فناوری ریاست جمه وری ستاد را هب ری توسعه عل وم و فناوریهای شنا خت ی آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای ع آیین نامه حمایتهای تشویقی از: فعالیتهای علمی-پژوهشی با عنوان: آییننامه حمایت از «گروههای علمی و فناور اولویت الف«مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی تاریخ تصویب: //5 مقدمه: ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده تیر تاریخ انتشار: /05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه عدد )100=( به 179.7 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 48.0 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر