Iranian Journal of Biomedical Engineering 55 (8) (1154) , DOI: /ijbme Estimation of Low Back Muscles and

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Iranian Journal of Biomedical Engineering 55 (8) (1154) , DOI: /ijbme Estimation of Low Back Muscles and"

رونوشت

1 Iraia Joural of Biomedical Egieerig 55 (8) (1154) , DOI: /ijbme Estimatio of Low Back Muscles ad Joits Forces i Various Physical Tasks usig a Combied Optimizatio-EMG based Spial Model Y. Mohammadi 1, R. Abedi 1, N. Arjmad 2, G. R. Ataei 3, N. Fatouraee 4* 1 Ph.D Studet, Facualty of Biomechaics, Departmet of Biomedical Egieerig, Amirkabir Uiversity of Techology, Tehra, Ira 2 Associate Professor, Facualty of Biomechaics, Departmet of Mechaical Egieerig, Sharif Uiversity of Techology, Tehra, Ira 3 Istructor, Faculty of Paramedical Scieces, Departmet of Radiological Techology, Babol Uiversity of Medical Scieces, Babol, Ira 4 Associate Professor, Facualty of Biomechaics, Departmet of Biomedical Egieerig, Amirkabir Uiversity of Techology, Tehra, Ira Receipt i the Olie Submissio System: 4 May 1154, Received i Revised Form: 55 Jue 1154, Accepted: 54 Jue 1154 Abstract The growth of low back pai ad disoreders are icreasig i differet societies. Furthermore, the direct i vivo measuremet of spial ad muscle forces is so difficult. Hece, the use of musculoskeletal biomechaical models has bee emerged applicably as a tool for calculatig ad estimatig spial forces uder various activities. Thus, the purpose of this study is to estimate the metioed forces with differet methods especially i liftig tasks. To this ed, a six-joit model with eightee degrees of freedom ad 67 truk muscle fascicles has bee developed. Due to more umber of ukows (muscle forces) tha equilibrium equatios, the system is redudat ad the problem is idetermiate to be solved. So the electromyography assisted optimizatio (EMGAO) approach is used for estimatig muscle forces. Sice foregoig EMG muscle forces do ot satisfy equilibrium equatios, correctio coefficiets have bee used for satisfyig equilibrium at all lumbar joit levels. Accordig to results i a idetical task, all of the approaches idicated substatial differeces i correctio coefficiets for each muscle. Although the stability ad muscle forces are differet i various EMGAO methods, spial compressio ad shear forces are closer to each other i these methods. For validatio of results, the itradiscal pressure (IDP) at L4-L5 i various methods are i agreemet with i vivo IDP value of a experimetal test measuremet so that both of them reported this quatity i the rage of (MPa). Keywords: Electromyography, Hybrid Methods, Itradiscal Pressure, Low Back Muscle Force, Optimizatio Correspodig Author Address: Biomechaics Departmet, Biomedical Egieerig Faculty, Amirkabir Uiversity of Techology, P. O. Box: , Tehra, Ira Tel: Fax:

2 مجله مهندسی پزشکی زیستی دوره 55 شماره 8 زمستان شناسه دیجیتال: /ijbme تخمین نیروهای عضالت و مفاصل کمری تحت فعالیتهای فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات *۴ یوسف محمدی 1 رسول عابدی 1 نوید ارجمند 2 غالمرضا عطایی 3 ناصر فتورائی 1 دانشجوی دکترا گروه بیومکانیک دانشکدهی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 2 دانشیار گروه بیومکانیک دانشکدهی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران 3 مربی گروه پیراپزشکی دانشکدهی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل ۴ دانشیار گروه بیومکانیک دانشکدهی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران تاریخ ثبت در سامانه: 5184/4/54 بازنگری: 5184/1/45 پذیرش قطعی: 5184/1/44 چکیده شیوع کمردرد و ناهنجاریهای کمری در جوامع مختلف رو به افزایش است به عالوه اندازهگیری مستقیم نیروی مربوط به عضالت و مهرههای ستون فقرات بسیار دشوار است. از اینرو استفاده از مدلهای بیومکانیکی اسکلتی-عضالنی به عنوان یک ابزار جهت محاسبه و تخمین نیروهای وارده بر ستون فقرات در فعالیتهای مختلف کاربرد فراوانی پیدا کرده است. لذا هدف این پژوهش تخمین نیروهای مذکور به روشهای مختلف به خصوص در فعالیت باربرداری میباشد. بدین منظور از یک مدل اسکلتی-عضالنی آناتومیکی توسعه یافته شامل 4 مفصل سه درجهی آزادی و 44 فسیکل عضالنی استفاده شده است. به علت بیشتر بودن تعداد مجهوالت )نیروی عضالت( از تعداد معادالت تعادل سیستم دچار افزونگی بوده و مساله جهت حل نامعین میباشند. بنابراین از روشهای ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی برای تخمین نیروی عضالت استفاده شده است. از آنجا که نیروهای عضالت حاصل از روش الکترومایوگرافی معادالت تعادل را ارضا نمیکند از یکسری ضرایب تصحیح جهت ارضای معادالت تعادل در تمام سطوح مفصلی کمری استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده برای یک فعالیت فیزیکی خاص به علت استفاده از الگوریتمهای مختلف جهت یافتن نیروها ضرایب تصحیح متفاوتی برای هر عضله در روشهای ترکیبی مختلف به دست میآید. مقادیر متفاوتی برای نیروی عضالت و میزان پایداری تخمینی توسط روشهای ترکیبی مختلف به دست آمد اما نیروهای فشاری و برشی مفصلی در مدلهای ترکیبی به یکدیگر نزدیک میباشد. جهت صحتسنجی نتایج مدل از دادههای مربوط به فشار دیسک چهارم و پنجم کمری در یک مطالعهی آزمایشگاهی استفاده شد که هر دو مورد فشار را در محدودهی - /1 5/4 مگاپاسکال گزارش کردهاند. کلیدواژهها: الکترومایوگرافی بهینهسازی روشهای ترکیبی فشار درون دیسکی نیروی عضالت کمری * نویسنده مسئول نشانی: گروه بیومکانیک دانشکدهی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران کد پستی: تلفن: )45( دورنگار: )45( پست الکترونیکی:

3 151 مجله مهندسی پزشکی زیستی دوره 55 شماره 8 زمستان مقدمه کمردرد یکی از شایعترین دردهای مزمن در جوامع مختلف و مهمترین عامل از کارافتادگی بزرگساالن به شمار میرود. از اینرو همه ساله هزینههای سنگینی بر افراد جامعه و دولتها تحمیل میشود. بیش از %45 از بزرگساالن جامعه حداقل یک بار کمردرد را تجربه کردهاند.]5[.]5 برای افرادی که کمردرد فعالیتهای سنگینی داشتهاند هزینههایی بالغ بر 5 میلیارد دالر را به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال 44 بر دولتها تحمیل کرده است ]4, 1[. به طور کلی علل کمردرد به سه عامل فردی )سن جنسیت ژنتیک( روانی- اجتماعی )مانند عدم رضایت از شغل( و بیومکانیکی )مانند بارهای مکانیکی وارد بر ستون فقرات درحین فعالیتهای فیزیکی( تقسیم میشود لذا ]8 تخمین دقیق نیروی عضالت مهرهای و تعیین میزان پایداری ستون فقرات و دیسکهای بین تحت فعالیتهای مختلف فیزیکی نقش موثری در جلوگیری از ناهنجاریهای ستون فقرات و نیز طراحی برنامههای ویژهی توانبخشی دارد ]4 4[. هماکنون روشی برای اندازهگیری مستقیم نیروهای وارد بر ستون فقرات وجود ندارد در انسان زنده ]5 بلکه ]8 آزمایشهایی جهت اندازهگیری فشار داخل دیسک انجام گرفته است که به کمک آن میزان نیروی دیسک به طور غیرمستقیم اندازهگیری میشود ]4 8[. اما این روش تهاجمی بوده و کمتر مورد استقبال قرار گرفته است لذا استفاده از مدلهای بیومکانیکی به منظور ارزیابی نیروی وارد بر مهرهها و پایداری ستون فقرات طی فعالیتهای مختلف به رسمیت شناخته شده است 5[.]55 5 با برقراری دوالن و همکاران [54] از روش الکترومایوگرافی رابطهی خطی بین سطح فعالیت و نیروی عضالت جهت تخمین نیروی عضالنی استفاده ارضای کردهاند. اما این روش به دلیل عدم معادالت تعادل در تمامی سطوح از دقت کافی در برقراری قیود مکانیکی برخوردار نیست. گراناتا و همکارانش [51] به منظور تخمین نیروهای عضالنی از روشی مبتنی بر بهینهسازی با قیود تساوی تعادل و قیود غیرخطی پایداری استفاده کردهاند. اما به دلیل عدم استفاده از دادههای فیزیولوژیک صورت نگرفته است. گنیون و همکارانش در آن تطابقی با دادههای آزمایشگاهی [58] پژوهشی در زمینهی به کارگیری روشهای ترکیبی برای تخمین نیروهای عضالنی انجام دادهاند که در آن معادالت تعادل تنها حول یک سطح مفصل بین مهرهای L4-L5 در پژوهش حاضر ارضا شده است. کمری تعمیم داده شده معادالت مذکور به تمامی سطوح مفصلی است. سپس به کمک دادههای آزمایشگاهی از قبیل دادههای الکترومایوگرافی و سینماتیک مفاصل ستون فقرات کمری مدلی شبهاستاتیک برای تخمین نیروهای عضالت و مفاصل بین مهرهای ایجاد شده است. همچنین در مدل حاضر از همزمانی قیود مکانیکی )بهینهسازی( و فیزیولوژیکی )الکترومایوگرافی و مدل هیل( بهره گرفته شده تا همزمان از مزایای هر دو روش استفاده شود. عالوه بر آن در کنار قیود پایداری در سیستم معادالت تعادل نیز در تمام سطوح )مفاصل( مدل ارضا شدهاند. تمام موارد مذکور در مدلی توسعهیافته از ستون فقرات صورت گرفته و نقش عناصر غیرفعال در هر دو معادلهی پایداری و تعادل لحاظ شده است درحالیکه در مطالعات پیشین بخشی از این موارد در نظر گرفته نشده و یا این موارد در مدلهایی غیر از ستون فقرات و یا مدلهایی سادهتر به کار گرفته شده است. 2- مواد و روشها 1-2- روش مدلسازی در این پژوهش جهت فراهم کردن ورودیهای یکسان برای تمامی روشها از یک مدل فرد-محور برای فردی با سن /5 قد سال سانتیمتر وزن 44/8 کیلوگرم و بدون هیچگونه سابقهی کمردرد استفاده شده است [55]. مشخصات فرد مذکور با مشخصات فردی که در مطالعهی آزمایشگاهی بررسی شده [8] ویلکه است مطابقت دارد. مدل مذکور به صورت اسکلتی-عضالنی و عملکردی شامل 54 درجهی آزادی و 4 لینک صلب )بیانگر مهرهها( با دقت باال میباشد که از آن جهت پیشبینی نیروی عضالت و نیروهای مفصلی استفاده شده است. در این مدل 4 مفصل با سه درجهی آزادی بیانگر رفتار دیسکهای بین مهرهای میباشد و خواص مکانیکی بافتهای غیرفعال مانند دیسکها و لیگامانها به صورت گشتاورهایی در سه جهت فضایی مدل شدهاند ]54[. عناصر فعال این مدل عضالت سواس ماژور کوادراتوس المبروم النجیسیموس ایلیوکستالیس مولتیفیدوس اکسترنال ابلیک اینترنال ابلیک و رکتوس ابدومینیس هستند فاسیکل عضالنی میباشند )شکل 5( ]54[. که هر کدام دارای چندین 5 Electromyography (EMG)

4 158 یوسف محمدی: تخمین نیروهای عضالت و مفاصل کمری تحت فعالیتهای فیزیکی مختلف با استفادهاز یک مدل ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی 2-2- معادالت تعادل در این تحقیق کمر در حالت استاتیکی و شبهاستاتیکی مدل میشود. بنابراین معادالت تعادل استاتیکی بر آن حاکم است. یعنی مجموع گشتاورهای وارد بر هر مفصل در هر راستا باید برابر با صفر باشد. گشتاورهای وارد بر مدل عبارتند از: -5-4 گشتاور نیروهای خارجی شامل وزن باالتنه یا باری که فرد در دست نگه داشته است گشتاور عضالت که در روابط )5( و )4( نشان داده شدهاند LOA( همان خط اثر عضله میباشد(. M exteral =(Load positio global -joit positio global ) Load Magitude ) 5( M muscle = ((Origi global -joit positio global ) LOA) Force Muscle ) 4( باالتنه میزان گشتاور ناشی از بافتهای غیرفعال نیز به طور غیرخطی افزایش مییابد که این رابطه از مطالعات آزمایشگاهی مانند مقالهی شیرازیعدل [54] حاصل شده است معادالت پایداری برای برقراری پایداری در مدل از مشتق دوم انرژی پتانسیل استفاده شده است. تغییر کل انرژی پتانسیل در یک موقعیت استاتیکی مشخص ناشی از انرژی االستیک ذخیره شده در فنرهای خطی فنرهای پیچشی و کار انجام شده توسط نیروهای خارجی میباشد که در آن عضالت نقش فنرهای خطی و دیسکها نقش فنرهای پیچشی را ایفا میکنند. به طور کلی جهت اعمال پایداری به سیستم مشتق دوم انرژی پتانسیل طبق رابطهی )1( مثبت در نظر گرفته میشود ]4, 58[. D=det[ 2 E ] > ) 1( Q i Q j در رابطهی )1( E سیستم ستون فقرات است. انرژی پتانسیل و Q i درجهی آزادی ما- i فرض کنید در یک موقعیت ایستادهی مشخص طول و سختی برابر با om وl ما- عضلهی m k m باشد. در این صورت انرژی ذخیره شده در عضالت از رابطهی )8( به دست میآید. U L = F m (l pm l om ) + 1 m=1 k 2 m (l pm l om ) 2 ) 8( در رابطهی )8( pm l طول عضله بعد از تحریک میباشد. بنابراین با دو بار مشتق گرفتن از تابع انرژی پتانسیل بخش فعال عضله U LM سهم بخش )رابطهی 5(. فعال عضله در پایداری مشخص میشود 2 U LM = (k α i α m l 2 p F m l 3 l p ) [(l px l py px + l j α py + i α i l l pz l pz ) (l px l py l α px + l i α py + l pz j α pz )] + j α j F m l p 1 ( l px α i l px α j + l px 2 l px α i α j + l py α i l py α j + l py 2 l py α i α j + l pz l pz + l 2 l pz α i α pz ) ) 5( j α i α j شکل )1(- مدل اسکلتی-عضالنی باالتنه و ستون فقرات منبع سوم برای ایجاد گشتاور حول یک مفصل بافتهای غیرفعال شامل دیسکها و لیگامانها میباشد. میزان گشتاور این عناصر متناظر با میزان چرخش کمر میباشد که با یکدیگر رابطهی مستقیم دارند. به عبارت دیگر با افزایش زاویهی خمش در رابطهی )5( i α درجهی از تحریک میباشد. مقدار آزادی i -ام مدل و l p طول عضله بعد k m از رابطهی )4( بهدست میآید. k m = q F m ) 4( l pm در رابطهی )4( q برابر با 5 فرض شده است [4] F m را نشان داده و ما- عضلهی m بعد از تحریک میباشد طول l pm نیز نشان دهندهی طول عضله که به علت کوچک بودن تغییرات

5 155 مجله مهندسی پزشکی زیستی دوره 55 شماره 8 زمستان 5184 جابهجاییها l pm به طور تقریبی برابر l m و به عنوان طول عضله در موقعیت مورد نظر فرض شده است. کار نیروی خارجی از ضرب داخلی نیرو در جابهجایی به دست میآید. 5 مربوط به آن از کمیت برای محاسبهی ماتریس هسین اسکالر کار نیروی خارجی نسبت به درجهی )زوایای مفصلی( مشتق مرتبهی دوم گرفته میشود آزادی سیستم که در نهایت یک ماتریس حاصل میشود. در رابطهی )4( موقعیت نیروی خارجی را نشان میدهد و برآیند نیروهای خارجی است. h p نشان دهندهی F 2 W α i α j = F x 2 h px α i α j + F y 2 h py α i α j + F z 2 h pz ) 4( α i α j ۴-2- روشهای ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی جهت محاسبهی نیروهای عضالنی هدف استفاده از مدلهای بیومکانیکی اسکلتی-عضالنی بهدست آوردن نیروی عضالت و نیروهای وارد بر مفاصل است. روشهای بهینهسازی و استفاده از دادههای سیگنال الکترومایوگرافی عضالت میباشند. دو روش پایه جهت محاسبهی نیروهای عضالنی روش بهینهسازی یک تابع هدف مجموع مانند مربعات تنشهای عضالنی را جهت بهینه یا کمینهسازی در نظر دیگر عبارت به میگیرد. فرض میشود که در همهی افراد مجموع مربعات تنشهای عضالت کمینه میگردد. از اینرو بین افراد مختلف تفاوتی قائل نمیشود زیرا هر فرد بسته به شرایط فیزیولوژیکی مربوط به خود ممکن است معیارهای متفاوتی را جهت کمینهسازی فعالیت و یا خستگی عضالت داشته باشد. تفاوت توان عضالنی در افراد مختلف به سیستم اعصاب مرکزی و پارامترهای فیزیولوژیکی عضالنی آنها وابسته است. اما از آنجا که مدل مورد مطالعه در این پژوهش فردمحور میباشد خطای مربوط به تفاوت افراد قابل چشمپوشی است. 4 به عالوه روش بهینهسازی اغلب نیروهای عضالت آنتاگونیست )عضالتی که در خالف جهت حرکت حول مفصل نیرو اعمال میکنند( شرط پایداری به را ناچیز یا صفر محاسبه میکند هرچند با اعمال مدل سهم عضالت آنتاگونیست نیز ناچیز خواهد بود [4]. روش الکترومایوگرافی نیز اگر چه اثر بیولوژیکی عضالت را در معادالت وارد کرده و بین افراد مختلف تفاوت قائل میشود اما نیروهای آن مستقل از معادالت تعادل به دست آمده و آنها را ارضا نمیکنند )مگر با لحاظ کردن ضریب تصحیح که خود این ضریب در فعالیتهای مختلف عوض شده و محاسبات را دچار خطا میکند. در این پژوهش جهت ارضای معادلهی تعادل در تکتک مفاصل مدل 54 درجهی آزادی و نیز جهت حفظ الگوی فیزیولوژیکی فعالسازی عضالت توسط سیستم اعصاب مرکزی که توسط دادههای الکترومایوگرافی به مدل وارد میشود از روشهای ترکیبی )بهینهسازی-الکترومایوگرافی( استفاده گردیده است. در این روشها ابتدا نیروی عضالت توسط رابطهی خطی بیان کنندهی ارتباط میان سیگنال الکترومایوگرافی عضله و نیروی عضله محاسبه شد. سپس با محاسبهی گشتاور حول یکی از مفاصل مدل 54 درجهی آزادی مشاهده شد که معادالت تعادل در این مفصل ارضا نمیگردد. لذا جهت ارضای معادالت تعادل از یک ضریب تصحیح یکسان برای تمامی عضالت به منظور ارضای معادلهی تعادل حول مفصل دلخواه تعیین شده استفاده گردید که اتخاذ چنین شرایطی سبب ارضای معادلهی تعادل حول این مفصل شد. اما با انتخاب یک مفصل دیگر مشاهده شد که نیروهای عضالنی اصالحشده در مرحلهی توانایی ارضای قبل تعادل معادلهی حول مفصل جدید را ندارند. بدین منظور استفاده از یک ضریب تصحیح به دلیل عدم ارضای معادلهی تعادل در تمامی مفاصل از روشهای مورد بررسی در این پژوهش کنار گذاشته شد. در مرحلهی بعد سعی بر آن شد تا برای هر فاسیکل عضله از یک ضریب تصحیح منحصر به فرد استفاده گردد. اما در این حالت به علت بیشتر بودن تعداد مجهوالت )ضرایب تصحیح( از تعداد معادالت تعادل امکان استفاده از روشهای تحلیلی برای به دست آوردن مجهوالت وجود نداشت. بدین منظور از روشهای بهینهسازی که دادههای الکترومایوگرافی نیز در آنها وارد میگردد استفاده گردید. در این پژوهش از سه روش ترکیبی زیر استفاده شده است: 1-۴-2- روش ترکیبی الکترومایوگرافی و بهینهسازی در ]22[ یک مفصل 3 در این حالت معادالت تعادل و دادههای الکترومایوگرافی تنها در یک سطح یا مفصل ارضا میشوند )رابطهی 4(. Miimize [Cost Fuctio= M i (1-g i ) 2 i=1 ] M i = M 2 xi +M 2 2 yi +M zi i=1 g i.m xi =M x, g i.m yi =M y i=1 g i.m zi =M z, g i > i=1, ) 4( 1 SEMGAO (Sigle-Joit EMG Assisted Optimizatio) 5 Hessia 4 Atagoist

6 154 یوسف محمدی: تخمین نیروهای عضالت و مفاصل کمری تحت فعالیتهای فیزیکی مختلف با استفادهاز یک مدل ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی در رابطهی )4( i M برآیند گشتاور عضله در سه جهت متفاوت M z و نشانگر گشتاورهای ناشی از بار خارجی و وزن M y M x باالتنه در سه راستای y x و z و g i جهت ارضای معادلهی تعادل هستند. ضرایب تصحیح عضالت این روش که ترکیبی از الکترومایوگرافی ]45[ و بهینهسازی است برای اولین بار توسط چلویکی ]4[ در سال 5888 ارائه شد. این روش سعی دارد تا با اعمال کمترین میزان تغییر در نیروهای به دست آمده از الکترومایوگرافی معادالت تعادل را حول مفصل L5-S1 ارضا کند. 2-۴-2- روش ترکیبی الکترومایوگرافی و بهینهسازی 1 )روش اول( ]22[ برای چند مفصل در این روش ضرایب تصحیح توسط تابع بهینهسازی به گونهای به دست میآیند که معادلهی تعادل در تمامی سطوح یا مفاصل ارضا گردد )رابطهی 8(. 6 j=1 i=1 Miimize [Cost Fuctio= M ij (1-g i ) 2 ] M ij = M 2 xij +M 2 2 yij +M zij i=1 g i.m xi =M x, g i.m yi =M y g i.m zi =M z i=1, i=1, RA, EO, IO, ICPT, LGPT, MF: 1 a i g i.5.a i other muscle: g i ) 8( در این روش برخالف روش قبلی تابع بهینهسازی در تمامی سطوح کمینه میگردد. در رابطهی )8( i a نسبت فعالیت عضله در تمرین مورد نظر به ماکزیمم فعالیت عضلهی i و ما- ما- M xij i گشتاور عضلهی M zij و M yij y x و z نشان میدهند. را حول مفصل j -ام در راستای همچنین به منظور کمینهسازی میزان تغییرات نیروی عضالت نسبت به دادههای الکترومایوگرافی حد پایین ضریب تصحیح برای عضالت گلوبال و مولتیفیدوس برابر با نصف میزان فعالیت آنها در نظر گرفته شده است. البته با مقایسهی این شرط با شرط مقالهی چندانی در نیروی عضالت مشاهده نشده است. )به استثنای تفاوت [4] چلویکی تمرینات ایستاده( 3-۴-2- روش دوم ترکیبی الکترومایوگرافی و بهینه- سازی برای چند مفصل ]23[ این روش نیز مانند روش قبل روی تمامی سطوح اجرا میگردد. این روش ترکیبی توسط ویگورو ]41[ در سال 44 برای به دست آوردن نیروی عضالت دست مورد استفاده قرار گرفته است )رابطهی 5(. 6 i=1 ) 2 ) PCAS i Miimize (Cost Fuctio= ( F i r i F i =M i=1 (a) RMS_EMG m (b) RMS_EMG m max EMG m = F m EMG σ max.pcsa m (c) (1-μ)F m EMG <F m <(1+μ)F m EMG (d) ) 5( در رابطهی )5( m -ام در یک RMS_EMG m فعالیت هموارشدهی عضلهی m ما- مورد نظر سیگنال هموارشدهی عضلهی RMS_EMG m max در ماکزیمم فعالیت آن عضله حداکثر تنش تولیدشده در قسمت فعال عضله سیگنال σ max سطح PCSA m مقطع فیزیولوژیک عضله و μ یک ضریب تصحیح با مقداری بین صفر و یک میباشد که در صورت صفر بودن جواب با روشه یا مبتنی بر الکترومایوگرافی یکسان میشود و با حرکت آن به سمت یک به جوابهای مبتنی بر بهینهسازی نزدیک میگردد. بعد از محاسبهی نیروی عضالت با استفاده از زاویهی قرارگیری مهرهها نیروهای فشاری و برشی آنها و فشار داخل دیسک بین مهرهای محاسبه میگردد. همچنین با قرار دادن نیروی عضالت در تابع پایداری به این پرسش که "آیا نیروی وارد بر ستون فقرات از نیروی بحرانی تجاوز میکند یا خیر " میشود. پاسخ داده جواب این سوال با عالمت کمیت پایداری که کوچکترین مقدار ویژهی ماتریس پایداری است مشخص شده و از آن برای تخمین حاشیهی پایداری استفاده میگردد فعالیتهای فیزیکی شبیهسازی شده فعالیتهای انجام شده در این پژوهش مطابق جدول )5( به دو دستهی فعالیتها در حالتهای ایستاده و فلکشن تقسیمبندی میشود. قسمت اول که مربوط به فعالیتهای ایستاده است به سه بخش تقسیم میگردد که عبارتند از: الف( حالت ایستاده که در آن دستها موازی و چسبیده به بدن قرار دارند ب( حالت ایستاده بههمراه بار 4/58 کیلوگرمی که در فاصلهی 45 و 55 سانتیمتری از مهرهی ساکروم قرار گرفته است. حالتی که بار در فاصلهی 55 سانتیمتری قرار دارد به علت بازوی گشتاور باال فعالیت سختی به شمار میآید که توسط تمامی افراد قابل اجرا نمیباشد. ج( این نوع فعالیتها بیشتر برای سنجش پایداری ستون فقرات استفاده میشود. بهگونهایکه فاصلهی افقی بار تا مهرهی ساکروم 5 MEMGAO (Multi-Joit EMG Assisted Optimizatio)

7 L4-L5 itradiscal Pressure (MPa) مجله مهندسی پزشکی زیستی دوره 55 شماره 8 زمستان سانتیمتر بوده و ثابت باقی میماند اما ارتفاع بار از زمین به عنوان پارامتر متغیر در نظر گرفته میشود. به گونهای که در این قسمت از پژوهش از 8 ارتفاع و 54 سانتیمتر استفاده گردیده است. در حرکات فلکشن فرد از فاز ایستاده خارج شده و شروع به خم شدن در دامنهی تا 8 درجه در صفحهی ساجیتال با گامهای 5 درجهای میکند. همچنین طی فاز فلکشن از فرد خواسته میشود که مفصل زانوی خود را تکان ندهد. الزم به ذکر است که دادههای الکترومایوگرافی مورد نیاز جهت محاسبات نیروی عضالت در فعالیتهای مذکور از مطالعهی گنیون و همکاران [45] اتخاذ شده است. جدول )1(- فعالیتهای شبیهسازی شده در مدل [41] فعالیت ایستاده دستها موازی در طرفین فعالیت بدون بار در دست فلکشن باالتنه اعمال فلکشن 5 تا 4 درجه در فواصل 5 درجهای فعالیت با بار در دست بار نزدیک و بار دور بار Kg 4/58 در فواصل 45 و cm 55 از ساکروم بار در ارتفاعهای متفاوت بار Kg 5 در ارتفاعهای و cm یافتهها و بحث در این بخش نتایج و تحلیلهای مرتبط ارائه شده است. این نتایج میتواند مورد استفادهی فیزیوتراپها متخصصان توانبخشی ورزشکاران و غیره واقع شود. همچنین به دلیل عدم امکان اندازهگیری نیروی عضالت و عدم امکان اندازهگیری مستقیم نیروهای فشاری و برشی وارد بر ستون مهرهها استفاده از یک مدل بیومکانیکی امری ضروری به نظر میرسد. تا کنون مدلهای مختلفی جهت به دست آوردن نیروی عضالت و نیروهای وارد بر ستون مهرهها ارائه شده است که در بخش مرور مقاالت انواع مدلها و معایب و مزایای آنها به تفصیل توضیح داده شده است. بنابراین در این پژوهش از روشهای ترکیبی که نسبت به سایر روشها دارای برتری میباشند استفاده گردیده و نتایج روشهای ترکیبی نیز با یکدیگر مقایسه شده است نیروهای کمری در حالت ایستاده سه وضعیت ایستاده بدون بار در دست ایستاده با بار 4/58 کیلوگرمی در فاصلهی سانتیمتری از مفصل 45 و L5-S1 ایستاده با بار 4/58 کیلوگرمی در فاصلهی 55 سانتیمتری از مفصل انتخاب L5-S1 و در نرمافزار شبیهسازی شده است. نتایج مربوط به فشار وارد بر دیسک بین مهرهای با استفاده از روش مختلف به دست آمد. این روشها شامل ترکیبی چندمفصلی یک روش ترکیبی تکمفصلی و دو روش روش مبتنی بر بهینهسازی )مجموع مکعب تنش عضالت( میباشند. شرط پایداری نیز در شکل )5( نشان داده شده است. زاویهی دیسک L4-L5 نسبت به افق 4 درجه در نظر گرفته شده ]48[ و سطح مقطع دیسک برابر با 5/54 سانتیمتر مربع فرض شده است اما تنها قسمتی از سطح مقطع دیسک در ایجاد فشار در آن نقش دارد. پژوهشها نشان میدهد که سطح مقطع موثر دیسک در حدود %44 درصد سطح مقطع ظاهری آن میباشد. بنابراین جهت به دست آوردن فشار وارد بر دیسک L4-L5 نیروی عمودی وارد بر آن بر سطح مقطع موثر دیسک تقسیم میشود,45[.]44 مطالعات معدودی جهت اندازهگیری نیروی که فشاری وارد بر دیسک در محیط آزمایشگاهی انجام شده است [4 44]. در این گونه روشها فشار داخل دیسک از طریق یک فشارسنج سوزنی وارد دیسک میشود اندازهگیری شده ویلکه و است. همکارانش ]8 44[ فشار داخل دیسک L4-L5 را در موقعیتهای مختلف اندازهگیری کردهاند که نتایج کار آنها جهت مقایسه در شکلهای )4( و )8( آورده شده است. مطابق شکل )4( در موقعیت ایستاده به علت سبک بودن فعالیت و نزدیک بودن نیروهای فشاری در روشهای مختلف میزان فشار داخل دیسک بین مهرهای در این روشها به هم نزدیک است اما با سنگینتر شدن فعالیت به علت تفاوت در نیروهای فشاری این مقادیر تفاوت قابل توجهی با هم پیدا میکنند. بیشینهی این تغییرات در فعالیت بار دور دیده میشود. Task شکل )2(- مقایسهی فشار داخل دیسک L4-L5 در روشهای مختلف با مقادیر آزمایشگاهی اندازهگیری شده توسط ویلکه در ارتفاعات مختلف [8 44] Stadig posture 19.8 (Kg) close 19.8 (Kg) away Optimizatio Gago

8 Shear at L5-S1 (N) Total force i LGPT (N) Active force i LGPT (N) Compressio at L5-S1 (N) 154 یوسف محمدی: تخمین نیروهای عضالت و مفاصل کمری تحت فعالیتهای فیزیکی مختلف با استفادهاز یک مدل ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی 2-3- نیروی عضالت و دیسک کمری در فلکشن در این بخش نیروی عضالت کمری که متشکل از عضالت گلوبال )سرتاسری( و لوکال )موضعی( میباشد نشان داده شده است. شکل )1( مجموع نیروی بخش فعال و کل فاسیکلسینه- ای عضلهی النجیسیموس )LG( را به کمک روشهای ترکیبی تکمفصلی چند مفصلی و بهینهسازی نشان میدهد. نیروی هر عضله از دو قسمت فعال و غیرفعال تشکیل شده است. مطابق شکل )1( با افزایش زاویهی فلکشن به علت افزایش طول کشیدگی عضالت پدیدهی "استراحت" در آنها رخ داده از میزان نیروی بخش فعال کاسته شده و به نیروی بخش غیرفعال عضله افزوده میشود. اما میزان نیروی کل عضله همچنان رو به افزایش است. به دلیل عدم تحمل نیروی فشاری توسط عضالت شکمی نیروی غیرفعال برابر با صفر و نیروی کل عضله برابر با نیروی فعال آن میباشد. همچنین تفاوت موجود بین روش بهینهسازی و سایر روشها )که ترکیبی هستند( سبب جابهجا شدن قلهی نمودار نیروی بخش فعال این روش به سمت راست گردیده است. این موضوع نشان دهندهی تغییر در مدت زمان به کارگیری عضالت در روش بهینهسازی نسبت به سایر روشها میباشد. شکل )3(- نیروی بخش فعال )نمودار اول( و کل )نمودار دوم( فاسیکل سینهای عضلهی النجیسیموس )LG( بر حسب زاویهی فلکشن در روشهای بهینهسازی و ترکیبی مقدار نیروی فشاری دیسکها همواره معیاری برای سنجش میزان آسیب آنها بوده است. از اینرو نیروی فشاری دیسک بین مهرهای در حرکت فلکشن برای مدلهای مختلف به دست آمده است. در شکل )8( نیروی فشاری وارد بر مفصل در چهار روش مختلف نشان داده شده است. L5-S1 شکل )۴(- نیروی فشاری وارد بر دیسک L5-S1 برای مدلهای مختلف در حرکت فلکشن مطابق شکل )8( از آنجا که نیروی فشاری مهره تا حدودی بیانگر تاثیر مجموع برآیند نیروهای عضالنی هستند به دلیل نزدیک بودن مجموع این نیروها در روشهای مختلف نیروهای فشاری نیز روند مشابهی دارند. دستهای دیگر [54] از تحقیقات از قبیل ارجمند [55] و شیرازیعدل نیروی برشی را دیسک بین مهرهای L5-S1 عاملی به عنوان خطرناک در تخریب گزارش کرده و نقش این نیرو را در ناهنجاریهای ستون فقرات بیشتر از نیروی فشاری میدانند. از اینرو در شکل )5( نیروی برشی وارد بر دیسک زوایای مختلف فلکشن نمایش داده شده است. L5-S1 5 Gago Vigouroux Thorax flexio (deg) Thorax flexio (N) Optimiztio Gago Vigouroux در شکل )5(- نیروی برشی وارد بر دیسک L5-S1 در حرکت فلکشن برای مدلهای مختلف Thorax flexio (deg) Optimiztio از آنجا که نیروهای برشی نیز مانند نیروهای فشاری نمایانگر برآیند نیروهای عضالنی هستند بنابراین این نیروها نیز روند مشابهی در روشهای مختلف نسبت به هم دارند Thorax flexio (deg) Optimiztio Gago Vigouroux

9 Stability idex (N.m) 158 مجله مهندسی پزشکی زیستی دوره 55 شماره 8 زمستان کمیت پایداری با استفاده از کوچکترین مقدار ویژهی ماتریس هسین میتوان به پایدار بودن فعالیتهایی که در آنها عضالت نیروی بیشتری دارند پی برد. در جدول )4( نتایج مربوط به شاخص پایداری در هر 8 فعالیت )بار در ارتفاعات متفاوت( با استفاده از 8 روش مذکور استخراج و نمایش شده است. با افزایش ارتفاع بار به علت سنگین شدن فعالیتها نیروی تولیدشده توسط عضالت و همچنین میزان پایداری عضالت افزایش مییابد. منفی بودن کمیت دلیل پایداری در روش چلویکی ارضای معادالت تعادل تنها در یک سطح مفصلی است. این موضوع سبب کاسته شدن نیروهای عضالنی و در نتیجه کاهش اندازهی ماتریس هسین میشود. در ضمن با افزایش ارتفاع اگرچه بازوی گشتاور عضالنی ثابت مانده و انتظار میرود که نیروهای عضالنی )با یا بدون لحاظ کردن پایداری( یکسان باشند اما با افزایش سطح بار میزان انرژی پتانسیل تغییر کرده و این موضوع روی سهم ماتریس هسین بار خارجی تاثیر میگذارد. شاخص پایداری افزایش پیدا میکند. بنابراین با افزایش ارتفاع جدول )2(- شاخص پایداری در روشها و ارتفاعهای مختلف بار روش ارتفاع 8)cm( بر حسب )N.m( ارتفاع 54)cm( ارتفاع 55)cm( ارتفاع 54)cm( / / Optimizatio Gago Vigouroux شکل )4( نیز شاخص پایداری را در زوایای مختلف از فلکشن تنه نشان میدهد. در فعالیتهای سبک مانند فعالیت ایستاده و یا زوایای فلکشن پایین به علت عدم نیاز به نیروهای آنتاگونیست و نیز پایین بودن سهم نیروهای عضالنی مقادیر درایههای ماتریس هسین کاهش مییابد. این موضوع سبب کاهش پایداری در فعالیتهای سبک و حتی منفی شدن شاخص پایداری میگردد. با افزایش زاویهی فلکشن اگرچه سطح انرژی پتانسیل سیستم به علت کاهش ارتفاع پایین میآید اما به دلیل نزدیک شدن عضالت به سطوح مفصلی از بازوی گشتاور آنها کاسته شده و نیروهای عضالنی افزایش پیدا میکنند. این موضوع بزرگ شدن ماتریس هسین نیروهای عضالنی را به همراه داشته که تا حدودی تاثیر کاهشی ماتریس هسین بار خارجی را جبران کرده و در نتیجه شاخص پایداری افزایش پیدا میکند. شکل )6(- شاخص پایداری در روشها و زوایای مختلف فلکشن تنه ۴-3- مقایسهی روشهای مختلف ارائه شده از آنجا که متغیر مورد نظر برای بهینهسازی مجموع نیروهای نامساوی قیود در حتی و است عضله هر غیرفعال و فعال روشهای مختلف یاد شده نیز مشاهده میگردد )به عنوان مثال در روش ویگورو( متغیر مورد نظر برای بهینهسازی که نیروی کل عضله است دارای قید نامساوی مشخصی میباشد. به عالوه اهمیت نیروی عضالت گلوبال )سرتاسری( در نیروهای فشاری وارد بر مفاصل مهرهای بیشتر از عضالت لوکال )موضعی( است. از آنجا که نیروهای فشاری در محاسبهی فشار داخل دیسک بین مهرهای به عنوان یک پارامتر سنجش ریسکپذیری دخیل هستند لذا مجموع نیروی عضالت گلوبال در روشهای مختلف در شکل )4( مقایسه شده است. مجموع نیروی عضالت گلوبال در روش بهینهسازی میزان بیشتری را نسبت به سایر روشها به خود اختصاص میدهند. شکل )4( نیز نیروی فشاری مفصل L5-S1 را در فعالیتها و روشهای مختلف نشان میدهد. مطابق شکل )4( همانطور که قبال توضیح داده شد به دلیل آن که معادالت تعادل در روش چلویکی تنها در یک سطح مفصلی ارضا میشود بنابراین نیروهای آن در مقایسه با سایر روشها از مقادیر کمتری برخوردار هستند. همچنین از آنجا که روش بهینهسازی تنها سهم سطح مقطع و بازوی گشتاور را در توزیع نیروهای عضالنی لحاظ میکند این روش به علت عدم در نظر گرفتن سطح فعالیت نیروهای عضالنی بیشتری را برای عضالت گلوبال که نزدیک به ستون مهرهها هستند پیشبینی میکند Optimiztio Thorax flexio (deg)

10 L4-L5 itradiscal pressure (MPa) Compressio at L5-S1 (N) Global force (N) 14 یوسف محمدی: تخمین نیروهای عضالت و مفاصل کمری تحت فعالیتهای فیزیکی مختلف با استفادهاز یک مدل ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی شکل )7(- مجموع نیروهای عضالت گلوبال )سرتاسری( شکل )8(- نیروی فشاری وارد بر مفصل L5-S1 مطابق شکل )4( نیروی فشاری در تمامی روشها و در تمامی فعالیتها به غیر از فعالیتهای سنگین دارد. مقادیری نزدیک به هم علت بزرگ بودن نیرو در روش چلویکی ارضا شدن معادالت تعادل در یک سطح مفصلی )L5/S1( است و چون در این سطح مفصلی عضالت گلوبال بازوی LGPT و ICPT گشتاوری کمتری نسبت به سطح مفصلی مذکور دارند بنابراین این عضالت بیشترین نیروهای عضالنی را به خود اختصاص میدهند. از آنجا که عضالت گلوبال نقش بیشتری در تولید نیروی فشاری دارند بنابراین روش چلویکی نیروی فشاری بیشتری را تولید میکند. علت بزرگ بودن نیروی فشاری در روش ویگورو در فعالیت ارتفاع و 8 ارضای قیود تعادل به ازای ضریب تصحیح زیرا به ازای 54 μ μ عدم سانتیمتر بین و 5 است. بین و 5 قیود تعادل ارضا نشده اما در این μ قیود ارضا میشوند که این موضوع سبب بزرگ شدن نیروهای فشاری مفصلی در این روش میگردد. همانطور که در شکل )8( مشاهده میشود به ازای زوایای فلکشن کوچک )کوچکتر از 8 درجه( تمامی روشها مقادیر 5 فشار درون دیسکی را یکسانی پیشبینی میکنند با اما افزایش زاویهی فلکشن این مقدار در روش گنیون بیشتر از سایر روشها میباشد. علت این امر بزرگتر بودن کران باالی قیود نامساوی بهینهسازی برای متغیرهای بهینهسازی )ضریب تصحیح نیروی عضالت گلوبال( میباشد. رابطهی همانطور که در )8( مشاهده میشود این مقدار کران باالی ضریب 4 عضالت گلوبال در نظر گرفته تصحیح برابر با معکوس فعالیت شده است که برخالف روش ویگورو که مقداری بین و 5 دارد )البته در بعضی موارد به علت واگرا شدن مساله از این محدوده فراتر میرود( مقدار بزرگتری را به خود اختصاص میدهد. بنابراین از آنجا که در محاسبهی نیروی عضالت این ضریب در سطح مقطع و فعالیت عضالنی ضرب میشود موجب بزرگتر شدن نیروی میگردد. در نتیجه افزایش عضالت و نیروهای مفصلی شکل )9(- مقایسهی فشار داخل دیسک L4-L5 در روشهای مختلف با مقادیر آزمایشگاهی اندازهگیری شده توسط ویلکه در ۴- نتیجهگیری زوایای مختلف فلکشن تنه [8 44] 1-۴- نیرو و فشار دیسک بین مهرهای با ازدیاد نیرو در عضالت نیروی فشاری و فشار داخل دیسک بین مهرهای نیز افزایش مییابد. همانطور که در شکلهای )4( و )4( مشاهده میشود با افزایش فاصلهی بار از بدن و ارتفاع آن از زمین میزان نیروی وارد بر دیسک L4-L Optimiztio Gago زیاد میشود که این امر احتمال آسیب دیدن بافتها و به دنبال آن کمردرد را افزایش میدهد. همچنین با وجود اختالف قابل مالحظهای که بین نیروهای عضالت در روشهای مختلف ترکیبی چندمفصلی وجود دارد مقادیر نیروی وارد برستون مهرهها در روشهای ترکیبی چندمفصلی نسبتا به یکدیگر نزدیک است )شکلهای 5 8 و.) Optimizatio Gago Vigouroux Wilke Thorax Flexio (deg) Optimiztio Gago Vigouroux 4 Activity 5 Itradiscal Pressure

11 145 مجله مهندسی پزشکی زیستی دوره 55 شماره 8 زمستان 5184 فشار داخل دیسک بین مهرهای نیز در دیسک فعالیت بیومکانیکی با یکدیگر در چهار L4-L5 مقایسه شده و سپس برای صحتسنجی این دادهها از روش آزمایشگاهی ویلکه ]8 44[ بهره گرفته شده است. با افزایش فاصلهی بار میزان فشار وارد بر دیسک بین مهرهای L4-L5 از مقادیر )54/5-15/5( مگاپاسکال در بار نزدیک به )54/4-5/1( مگاپاسکال در بار دور جهش مییابند. همچنین مطابق شکل )8( مقادیر فشار داخل دیسک روشهای به کار رفته در مدل تطابق مطلوبی با نتایج آزمایشگاهی ویلکه ]8 44[ به خصوص تا زاویهی فلکشن 8 درجه دارند. محدودهی کلی نتایج فشار درون دیسکی در روشهای مختلف بین 1/ تا 4/5 مگاپاسکال میباشد. با توجه به اینکه نیروهای متعادلکنندهی کمر در فلکشنهای کم دارای پایداری کافی نیستند میزان پارامتر پایداری مطابق شکل )4( در این زوایا منفی میباشد. اما با افزایش زاویهی فلکشن این مقدار روند صعودی به خود میگیرد. 2-۴- نیروی عضالت در تمام روشهای مذکور الگوی نیروی عضالت در بخش فعال و غیرفعال مشابه یکدیگر میباشد. بهگونهایکه با افزایش زاویه- ی فلکشن به علت کشیدگی عضالت سهم بخش غیرفعال در مقایسه با بخش فعال در خنثی کردن گشتاور خارجی به طور قابل توجهی بیشتر میشود با وجود همچنین 1(. )شکل یکسان بودن بار خارجی و وزن باالتنه در روشهای مختلف نحوهی توزیع نیرو بین عضالت به دلیل استفاده از الگوریتمهای حل گوناگون با هم تفاوت دارند )شکل 4(. 3-۴- معایب و محدودیتهای پژوهش از معایب این پژوهش میتوان به در نظر گرفتن رفتار یکسان نیرو-جابهجایی و گشتاور-زاویه برای تمامی عضالت و لیگامانها اشاره کرد. اگرچه الگوی کلی رفتار نیرو-جابهجایی برای عضالت مختلف یکسان است اما از لحاظ مقادیر کمی به طور قابل توجهی متفاوت میباشد. به عالوه در زوایای فلکشن کوچک به علت کشش اندک عضالت سهم بخش غیرفعال عظله کمتر است. با افزایش زاویهی فلکشن از سهم بخش فعال کاسته شده و به بخش غیرفعال افزوده میشود. این موضوع خود را در مجموع نقش این دو بخش برای محاسبهی نیروی کل نشان میدهد به گونهای که تغییر منحنی نیرو-جابهجایی برای بخش غیرفعال عضالت موجب تغییر در نحوهی به کارگیری نیروی عضالت میگردد. ایراد دیگر موجود در این پژوهش در نظر گرفتن مرکز آنی دوران ثابت حین انجام فعالیت میباشد به گونهای که با جابهجایی این نقطه در جهت عقبی )جلویی( ستون فقرات میزان نیروی عضالت کمری به ازای بار خارجی یکسان افزایش )کاهش( مییابد که این موضوع تاثیر خود را در نیروهای مفصلی آشکار میسازد [48 15]. 1 ایراد دیگر عدم اندازهگیری غیرتهاجمی فعالیت عضالت عمقی )مانند مولتیفیدوس( است. در این پژوهش برای به دست آوردن سطح فعالیت این عضالت از رابطهی سینرژی )هماهنگی( برای برقراری ارتباط میان سطح فعالیت این عضالت با سایر عضالت سطحی بهره گرفته شده است [44] چرا که جهت ثبت سیگنال الکترومایوگرافی از عضالت مذکور به الکترودهای سوزنی نیاز میباشد که یک روش تهاجمی به شمار میرود. ۴-۴- آیندهنگری یکی از اهداف مورد نظر برای ادامهی این پژوهش در آینده ارتقای مدل از حالت شبهاستاتیکی به حالت دینامیکی است که با انجام اینکار معادالت حاکم از حالت تعادلی به حالت دینامیکی تبدیل میگردند. در ضمن به منظور تخمین دقیق نیروی عضالت مانند مدل هیل تالش میشود تا ضرایب تغییر طول و سرعت نیز به مدل اضافه شوند. به عالوه پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی از مدلهای کاملتر عضله مانند هاکسلی و زهلک استفاده گردد تا تاثیر غلظت یونهای انتقالی مانند کلسیم و تاثیر ارتباط پل عرضی بین میوفیالمانهای اکتین و میوزین نیز در تولید نیروی فعال عضله در نظر گرفته شود. پارامترهای مربوط در این مدلها میتوانند جداگانه برای عضالت مختلف بررسی و لحاظ گردند. همچنین به منظور تخمین دقیقتر نیروی عضالت عمقی پیشنهاد میگردد تا از الکترودهای سوزنی جهت ثبت سیگنال الکترومایوگرافی استفاده شود. 5- مراجع [1] J. W. Frymoyer, ad W. L. Cats-Baril, A overview of the icideces ad costs of low back pai, Orthop. Cli. North. Am., vol. 22, o. 2, pp , Apr [2] J. N. Katz, Lumbar disc disorders ad low-back pai: socioecoomic factors ad cosequeces, J. Boe. Joit. Surg. Am., vol. 88, Suppl 2, pp , Apr. 26. [3] B. Silverstei, E. Viikari-Jutura, ad J. Kalat, Use of a prevetio idex to idetify idustries at high risk for work-related musculoskeletal disorders of the eck, back, ad upper extremity i Washigto state, , Am. J. Id. Med., vol. 41, o. 3, pp , Mar. 22.

12 یوسف محمدی: تخمین نیروهای عضالت و مفاصل کمری تحت فعالیتهای فیزیکی مختلف با استفادهاز یک مدل ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی biomechaical models, Cli. Biomech. (Bristol. Avo)., vol. 24, o. 7, pp , Aug. 29. [16] N. Arjmad, ad A. Shirazi-Adl, Model ad i vivo studies o huma truk load partitioig ad stability i isometric forward flexios, J. Biomech., vol. 39, o. 3, pp , 26. [17] N. Bogduk, Fuctioal aatomy of the spie, Hadbook. Cli. Neurology., vol. 136, pp , 216. [18] A. Shirazi-Adl, Aalysis of large compressio loads o lumbar spie i flexio ad i torsio usig a ovel wrappig elemet, J. Biomech., vol. 39, o. 2, pp , 26. [19] F. Ghezelbash, N. Arjmad, ad A. Shirazi-Adl, Effect of itervertebral traslatioal flexibilities o estimatios of truk muscle forces, kiematics, loads, ad stability, Comput. Methods. Biomech. Biomed. Egi., vol. 18, o. 16, pp , Sep [2] J. Cholewicki, ad S. M. McGill, EMG assisted optimizatio: A hybrid approach for estimatig muscle forces i a idetermiate biomechaical model, J. Biomech., vol. 27, o. 1, pp , Oct [21] S. Kia-Bostaabad, ad M.-R. Azghai, The relatioship betwee RMS electromyography ad thickess chage i the skeletal muscles, Med. Eg. Phys., vol. 43, pp , May [22] D. Gago, N. Arjmad, A. Plamodo, A. Shirazi- Adl, ad C. Lariviere, A improved multi-joit EMG-assisted optimizatio approach to estimate joit ad muscle forces i a musculoskeletal model of the lumbar spie, J. Biomech., vol. 44, o. 8, pp , May [23] L. Vigouroux, F. Quaie, A. Labarre-Vila, D. Amaratii, ad F. Moutet, Usig EMG data to costrai optimizatio procedure improves figer tedo tesio estimatios durig static figertip force productio, J. Biomech., vol. 4, o. 13, pp , May. 27. [24] J. R. Meaki, J. S. Gregory, F. W. Smith, F. J. Gilbert, ad R. M. Aspde, Characterizig the shape of the lumbar spie usig a active shape model: reliability ad precisio of the method, Spie. (Phila Pa 1976)., vol. 33, o. 7, pp , Apr. 28. [25] M. Dreischarf, A. Rohlma, R. Zhu, H. Schmidt, ad T. Zader, Is it possible to estimate the compressive force i the lumbar spie from itradiscal pressure measuremets? A fiite elemet evaluatio, Med. Eg. Phys., vol. 35, o. 9, pp , Sep [26] M. Dreischarf, A. Shirazi-Adl, N. Arjmad, A. Rohlma, ad H. Schmidt, Estimatio of loads o huma lumbar spie: A review of i vivo ad computatioal model studies, J. Biomech., vol. 49, o. 6, pp , Apr [27] A. Rohlma, F. Graiche, A. Beder, R. Kayser, ad G. Bergma, Loads o a telemeterized vertebral body replacemet measured i three patiets withi the first postoperative moth, Cli. 144 [4] A. Shirazi-Adl, ad M. Pariapour, Load-bearig ad stress aalysis of the huma spie uder a ovel wrappig compressio loadig, Cli. Biomech., vol. 15, o. 1, pp , Dec. 2. [5] A. Shirazi-Adl, ad M. Pariapour, Computatioal biomechaics of huma spie uder wrappig compressio loadig, America Society of Mechaical Egieers, Applied Mechaics Divisio, AMD, vol. 242, pp , 2. [6] S. Zeiali-Davarai, H. Hemami, K. Bari, A. Shirazi-Adl, ad M. Pariapour, Dyamic stability of spie usig stability-based optimizatio ad muscle spidle reflex, IEEE. Tras. Neural. Syst. Rehabil. Eg., vol. 16, o. 1, pp , Feb. 28. [7] M. Hajihosseiali, N. Arjmad, A. Shirazi-Adl, F. Farahmad, ad M. S. Ghiasi, A ovel stability ad kiematics-drive truk biomechaical model to estimate muscle ad spial forces, Med. Eg. Phys., vol. 36, o. 1, pp , Jul [8] A. Rohlma, M. Dreischarf, T. Zader, F. Graiche, ad G. Bergma, Loads o a vertebral body replacemet durig locomotio measured i vivo, Gait. Posture. vol. 39, o. 2, pp , Oct [9] H. Wilke, P. Neef, B. Hiz, H. Seidel, ad L. E. Claes, Itradiscal pressure together with athropometric data--a data set for the validatio of models, Cli. Biomech. (Bristol. Avo)., vol. 16 Suppl 1, pp. S , 21. [1] N. Arjmad, ad A. Shirazi-Adl, Sesitivity of kiematics-based model predictios to optimizatio criteria i static liftig tasks, Med. Eg. Phys., vol. 28, o. 6, pp , Nov. 26. [11] F. Ghezelbash, A. Shirazi-Adl, N. Arjmad, Z. El- Ouaaid, ad A. Plamodo, Subject-specific biomechaics of truk: musculoskeletal scalig, iteral loads ad itradiscal pressure estimatio, Biomech. Model. Mechaobiol., vol. 15, o. 6, pp , Dec [12] P. Dola ad M. A. Adams, "The relatioship betwee EMG activity ad extesor momet geeratio i the erector spiae muscles durig bedig ad liftig activities," J. Biomech., vol. 26, pp , [13] K. P. Graata ad W. S. Marras, "A EMG-assisted model of loads o the lumbar spie durig asymmetric truk extesios," J. Biomech., vol. 26, pp , [14] D. Gago, C. Lariviere, ad P. Loisel, Comparative ability of EMG, optimizatio, ad hybrid modellig approacches to predict truk muscle forces ad lumbar spie loadig durig dyamic sagittal plae liftig, Cli. Biomech. (Bristol. Avo)., Vol. 16, o. 5, pp , Ju. 21. [15] N. Arjmad, D. Gago, A. Plamodo, A. Shirazi- Adl, ad C. Lariviere, Compariso of truk muscle forces ad spial loads estimated by two

13 141 [3] F. Ghezelbash, Z. EI Quaaid, A. Shirazi-Adl, A. Plamodo, N. Arjmad, Truk musculoskeletal respose i maximum volutary exertios: A combied measuremet-modelig ivestigatio, J. Biomech., vol. 7, pp , March [31] F. Azari, N. Arjmad, A. Shirazi-Adl, T. Rahimi-Moghadam, A combied passive ad active musculoskeletal model study to estimate L4- L5 load sharig, J. Biomech., vol. 7, pp , March مجله مهندسی پزشکی زیستی دوره 55 شماره 8 زمستان 5184 Biomech. (Bristol. Avo)., vol. 23, o. 2, pp , Feb. 28. [28] H.-J. Wilke, A. Rohlma, G. Bergma, F. Graiche, ad L. E. Claes, Compariso of itradiscal pressures ad spial flexor loads foe differet body positios ad exerccises, J. Biomech., vol. 34, Supplemet 1, pp , 21. [29] F. Ghezelbash, A. H.Eskadari, A. Shirazi-Adl, N. Arjmad, Z. El-Ouaaid, ad A. Plamodo, Effects of motio segmet simulatio ad joit positioig o spial loads i truk musculoskeletal models, J. Biomech., vol. 7, pp , March. 218.

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 6 Least Square Rules مقدمه Give a set of observatios, which model parameters gives a model which approximates those up to the smallest sum of squared

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc پاسخنامه تشريحي فصل بيست و يكم Ío ͱò ou» ( ) حال اگر از اين دو مثلث همنهشت مثلث را حذف كنيم نتيجه 80 يا است. آزمون جامع. گزينهي با توجه به شكل هدف محاسبهي زاويهي با توجه به علامتهاي روي شكل متوجه ميشويم

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx تمرين فولاد I سري 1- نيروهاي طراحي و ضراي ب بار چنانچه مقدار متوسط حد اكثر نيروي محاسباتي جهت طراحي يك عضو كششي در طول عمر مفيد آن 500 kn با انحراف معيار 30 kn باشد و توزيع آماري نرمال فرض شود احتمال آنكه

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس 5 تعيين علامت 5, 5 5 y باشد پس: y بايد بنابراين با توجه به دامنهي متغير معادله و ريشهي داخل قدر مطلق خواهيم داشت: () طرفين

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc شركت مديريت شبكه برق ايران 3 7 8 2 3 4 5 5 6 6 7 7 فهرست مطالب مقدمه نحوهي محاسبهي شاخصها جدول -2: فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن گزارشها نمودار -2 : فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

تحقیقات منابع آب ايران Iran-Water Resources Research سال چهاردهم شماره 0 زمستان 0962 Volume 14, No. 5, Winter 2019 (IR-WRR) Technical Note Pre

تحقیقات منابع آب ايران Iran-Water Resources Research سال چهاردهم شماره 0 زمستان 0962 Volume 14, No. 5, Winter 2019 (IR-WRR) Technical Note Pre تحقیقات منابع آب ايران Ira-Water Resources Research سال چهاردهم شماره 0 زمستان 096 90-99 Techical Note Predictio of Groudwater Level Usig MODFLOW, Extreme Learig Machie ad Wavelet-Extreme Learig Machie

توضیحات بیشتر

فصل چهام: حساب تغييرات

فصل چهام: حساب تغييرات با سم ه تعا ل ی سیستم های کنترل بهینه Lcr 5 h Vriionl Aroch o Oiml Conrol Problms مقدمه استفاده از روشهاي حساب تغييرات در حل بهينه و اعمال آن به تابع معيارهايي که گفته شد. مسائل کنترل در فصل سوم -5 شرايط

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word رياضي مهندسي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد درسنامه (): اعداد مختلط و خواص آن اعداد مختلط تعريف : هر عدد مختلط به فرم نمايش داده ميشود كه و دو عدد حقيقي بوده و و لذا ميباشد. از اين رابطه در ضرب تقسيم

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

فصل پنجم تعیین مختصات ایستگاهی مطالب این فصل پیمایش باز پیمایش بسته حلقوی )پلی گون( سؤاالت نکتهدار و چالشی آزمون تشریحی آزمون چندگزینهای

فصل پنجم تعیین مختصات ایستگاهی مطالب این فصل پیمایش باز پیمایش بسته حلقوی )پلی گون( سؤاالت نکتهدار و چالشی آزمون تشریحی آزمون چندگزینهای فصل پنجم تعیین مختصات ایستگاهی مطالب این فصل پیمایش باز پیمایش بسته حلقوی )پلی گون( سؤاالت نکتهدار و چالشی آزمون تشریحی آزمون چندگزینهای ١ ٥ پیمایش باز گام 1 تشکیل جدول هشت ستونی و وارد کردن مشاهدات: موارد

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی چقدر b مقدار باشند x ax b معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 اگر 7 ) ) - ) - ) چقدر x x مقدار x> x و باشند x -( xx ) x - معادلهی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی پایتون operator( )Python عملگرها سازه هایی هستند که

توضیحات بیشتر

سيستم هاي کنترل بهينه

سيستم هاي کنترل بهينه با سم ه تعا ل ی کنترل اتوماتیک ترافیک Lecure Opimal Polices مقدمه تعريف عام مديريت يا کنترل بهینه يک سیستم: تعيين سيگنال کنترل بطوري که در محدوديت ها يا قيود فيزيکي صدق کرده و در ضمن معيار معيني را حداقل

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

مبانی بیومکانیک 2

مبانی بیومکانیک 2 1 اصول توانبخشی و 2 وسایل و دستگاهها مدرس: زهرا هاشمی شهرکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد شناخت کلی بدن انسان 3 4 انواع صفحات مورد استفاده در پزشکی برای بیان موقعیت و حرکت بدن: جلسه اول

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode]

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode] بسم االله الرحمن الرحيم شبكه هاي عصبي مصنوعي Artificial Neural Networks (ANN) دکتر زارعی دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی برق و الکترونیک گروه کنترل II 90-91 ترم فصل دوم: مدل نرون و معماري شبکه فهرست

توضیحات بیشتر

درس نامه جامع هندسه تحلیلی (ویژه ی کنکورکارشناسی)

درس نامه جامع    هندسه تحلیلی   (ویژه ی کنکورکارشناسی) ماتریس و خواص آن مفهوم ماتریس: شبکه ای از داده های عددی که هریک را با نام... می شناسیم. تعداد سطرها را معموال با... و تعداد ستون ها را با... نمایش می دهیم. جمع درایه های ماتریس a, i m j n mn ij 3 4 a ij

توضیحات بیشتر

Background

Background رشته ها string 1 معرفي رشته ها در زبان C براي رشته ها متغير جديدي وجود ندارد رشته ها در زبان C بصورت آرايه اي از كاراكترها تعريف ميشوند. رشته ها براي ذخيره بازيابي و دستكاري متنها )مانند اسامي افراد( استفاده

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي چهاردهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب گذرداده ي تك سيكلي در برابر گذر داده ي چندسيكلي

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Published Online: 2018.September.26 Research Article Comparison of the Electromyographic Activity of Trunk and Hip Muscles during Standing in Females

Published Online: 2018.September.26 Research Article Comparison of the Electromyographic Activity of Trunk and Hip Muscles during Standing in Females Published Online: 2018.September.26 Research Article Comparison of the Electromyographic Activity of Trunk and Hip Muscles during Standing in Females with and without Swayback Posture Zahra Darzi Sheikh

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی و آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلینده محسن دهقانی کاظمی ایالم دانشگاه ایالم چكیده فرمول کاردی ورلینده آنتروپی یک میدان متقارن همدیس را به انرژی کل و انرژی کازیمیر آن در یک فضای d

توضیحات بیشتر

اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گ

اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گ با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گذاري توسط مهندس معمار صورت می پذیرد البته باید توجه داشت که این مسي له به این معنی نیست که نظر مهندس معمار نظر نهایی و غیر قابل تغییر است و می توان در صورت

توضیحات بیشتر

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران روش پیشنهادی ماتریسی نقشه برداری کنترل و ساخت قطعات پل های پیش ساخته نادر افشاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشکده عمران nafshari@srttuedu خالصه قطعات پل های پیش ساخته (SEGMENT) در کارخانه تولید قطعات

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 2

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه   Lecture 2 با سم ه تعا ل ی تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 4 فيلتر وينر مقدمه فيلتر وينر يک فيلتر LTI است که در کنترل و پردازش سيگنال داراي کاربرد فراوان است. اين فيلتر يک تخمين LMMSE از سيگنال ارائه مي کند.

توضیحات بیشتر

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه و زمان اجرا 3 2 1 شهاب روشنكار علي ضياءشمس علي تنباكوساز 2,1 -كارشناس ارشد عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي

توضیحات بیشتر

Published Online: 2016.July.19 Review Article Investigation of Structure and Action of Spinal Muscles Using USI, MRI, and EMG Methods in Individuals w

Published Online: 2016.July.19 Review Article Investigation of Structure and Action of Spinal Muscles Using USI, MRI, and EMG Methods in Individuals w Published Online: 2016.July.19 Review Article Investigation of Structure and Action of Spinal Muscles Using USI, MRI, and EMG Methods in Individuals with Sway-Back Posture Elnaz Mahdavi 1*, Asghar Rezasoltani

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advaced Numercal Methods 6 برازش چند جملهاي سه معادله و سه مجهول به این ترتیب مقادیر ضرایب چندجملهاي محاسبه میشود. این

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

untitled

untitled الف( توجه! لطفا سوالات را در کادر مشخص شده پاسخ دهید.(پاسخهاي خارج از کادر تصحیح نخواهد شد) نام و نام خانوادگی: طراح: علی صادقی صفحه از 5 مدرسه: نام درس: هندسه کلاس: پایه: یازدهم رشته: ریاضی سوال جاهاي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 (۱۱-۱۳-۱۳۹) جلسه ی بيست و دوم دانشگاه شهيد بهشتی پاييز ۱۳۹۳ دانشکدهی مهندسی برق و کامپيوتر احمد محمودی ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب ارسال آرايه به تابع آرايه هاي چند بعدي

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid مثالهایی از تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته تحقیق در عملیات مقدماتی روشهاي حل مساي ل تحقیق در عملیات مقدماتی 1- ترسیمی - 2 روش سیمپلکس - 3 روش -M 4- روش دوال روش ترسیمی مثال Max P= X 1 +4X 2 St: X 1

توضیحات بیشتر

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت مثال های فصل اول مثال) - (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 0e t و > 0 t می باشد توان تامین شده توسط عنصر و انرژی تولید شده را بیابید. i + - p = vi = 8e t 0e t = 60e t

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure ماشينهای کنترل عددی پيشرفته Lecture 5 ساخت ماشينهای ابزار CNC واحد قدرت ماشين/ Power Unit واحد کنترل سرعت Unit/ Speed Control کنترل خطی بودن حرکت / Movement Controlling Line of سيستم محرکه ابزار/ قطعه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

8/9/2007 مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحل

8/9/2007 مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحل مبحث پنجم منطقتت ترتيبيهزا همزمان Synchronous Sequential Logic مقدمهاي بر مدارهاي ترتيبي عناصر ذخيرهساز: ل چها عناصر ذخيرهساز: فليپفلاپها تحليل مدارهاي ترتيبي ساعتدار كاهش و تخصيص حالت طراحي مدارهاي ترتيبي

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر