چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرست

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرست"

رونوشت

1 چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرسن رشت هر ساله تفاهم نامه اي بین سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور منعقد می گردد و براي گروه هاي مختلف پزشکی در جهت افزایش مالیات جداولی تنظیم و طی دستورالعملی به مورد اجرا گذاشته می شود. در این مقاله سعی می شود با زبانی ساده چگونگی انجام آگاهانه تفاهم براي پیشگیري از عوارض بعدي به ویژه جرایم و محرومیت از بخشودگی ماده 194 قانون مالیات هاي مستقیم براي گروه هاي پزشکی بیان گردد. البته مشکلات ماده 194 صرفا گریبان داروخانه ها را می گیرد چون خدمات آنان توأم با خرید و فروش بوده و ممکن است فاکتورهاي ی از خرید داروخانه بعد از انجام تفاهم به دست سازمان مالیاتی برسد. در مورد پزشکان طرف قرارداد با بیمه ها چنانچه توازن هر ساله اراي ه خدمت به بیمه شدگان و بیماران آزاد مدنظر قرار گیرد مشکل چندانی به وجود نمی آید و این امر در مورد پزشکان فاقد قرارداد بیمه بلااشکال خواهد بود چرا که بر اساس ماده 98 ق.م.م در تشخیص علی الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی هاي لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف ابتدا قرینه و یا قراین مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مو دي باشد با ذکر دلیل و توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید و همچنین بر اساس ماده 237 ق.م.م برگ تشخیص مالیات می باید بر اساس ما خذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی تنظیم شده باشد به طوري که کلیه فعالیت هاي مربوطه و درآمدهاي حاصل از آن به طور صریح در آن قید و براي مو دي روشن باشد و چنانچه مو دي خواسر شود حوزه مالیاتی موظف است جزي یات گزارشی را که مبناي صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مو دي تسلیم و توضیحات لازم را اراي ه نماید. با این توصیف چون در مورد پزشکان فاقد بیمه مدارکی وجود ندارد تعیین مالیات برخلاف روند معمول از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود و چنانچه همکار پزشک در فرصت قانونی ایسدگی و اعتراض نماید به خواسته خود خواهد رسید. در ماده 194 ق.م.م که سنگینی آن بر دوش داروخانه هاست آمده است : مو دیانی که اظهارنامه آن ها در اجراي مقررات ماده 158 (یعنی اجراي توافق یا تفاهم) این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده یا تفاهم شده از طرف مو دي بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوطه که قابل بخشودن نیز نخواهد بود سه سال از هرگونه تسهیلات همانند تقسیط مالیات و بخشودگی هاي مقرر در قانون محروم خواهد شد. البته این جرایم و محرومیت زمانی اعمال می شود که پرونده مو دي به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت چنانچه افزایشی در پرونده هر مو دي وجود داشته باشد میزان افزایش محاسبه و مبلغ آن بدون محرومیت و اعمال جریمه وصول می گردد (صدور برگ تشخیص متمم). حال براي انجام تفاهم با ملاحظه جدول حداقل افزایش سالیانه در تفاهم نامه ) جدول شماره ( 1 باید ببینیم در کدام ردیف جدول قرار گرفته ایم.

2 جدول شماره 1 ردیف نوع تخصص پزشکان عمومی و متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و مین اجتماعی قرارداد دارند پزشکان عمومی دندانپزشک عمومی متخصص عفونی ماما بینایی سنجی شنوایی شناس کار درمانگر گفر درمانگر و داروخانه متخصص طب اورژانس متخصص طب کار متخصص پزشکی قانونی روانپزشک دندانپزشک کودکان و متخصص بیماري هاي دهان و دندان تخصص هاي اطفال متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند متخصص رادیو تراپی آزمایشگاه پزشکی هسته اي متخصص بیهوشی و مراقبت هاي ویژه مشاور تغذیه و رژیم درمانی فیزیوتراپی جراح عمومی ارولوگ جراح زن ان جراح توراکس متخصص پوست فوق تخصص ریه فوق تخص گوارش فوق تخصص غدد فوق تخصص روماتولوژي فوق تخصص خون رادیولوژي کایروپراکتورها جراح اطفال متخصص پروتزهاي دندان متخصص ترمیم و زیبایی دندان جراح پلاستیک و زیبایی متخصص قلب وعروق جراح چشم پزشک متخصص جراحی گوش و حلق وبینی جراح قلب جراح عروق جراح ارتوپد جراح اعصاب جراح دهان و فک و صورت جراح لثه ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 شهرهاي با ب یش از 20 هزار نفر جمعیت مراکز سایر اسنها مشهد شیراز تبریز کرج اصفهان اهواز تهران بزرگ ش هرهاي کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور

3 ردیف جراحان قلب البته در مورد پزشکان این افزایش توافقی مالیات زمانی مورد قبول سازمان مالیاتی قرار می گیرد که رقم به دست آمده از حداقل مبلغ مالیات در جدول شماره 2 کمتر نباشد. نوع تخصص جراح پلاستیک و ترمیمی جراحان دندان فک و صورت دندانپزشک متخصص ارتودنسی جراح مغز و اعصاب متخصص قلب و عروق جراحان چشم گوش و حلق و بینی جراح ارتوپد جراح ارولوژي جراح عمومی جراح عروق متخصص پوست فوق تخصص گوارش متخصص جراح لثه متخصص پروتز دندان فوق تخصص خون متخصص مغز و اعصاب متخصص طب فیزیکی و توانبخشی دندانپزشکی متخصص ترمیمی دندانپزشک متخصص درمان ریشه جراح زنان و زایمان جراح توراکس فوق تخصص کلیه فوق تخصص غدد فوق تخصص ریه فوق تخصص روماتولوژي متخصص بیهوشی و مراقبت هاي ویژه متخصص رادیوتراپی دندان پزشک عمومی دندانپزشک اطفال متخصص بیماري هاي دهان و دندان متخصص طب اورژانس متخصص طب کار متخصص پزشکی قانونی متخصص پزشکی اجتماعی روانپزشک متخصص داخلی جراح کودکان متخصص و فوق تخصص اطفال متخصص عفونی کایروپراکتیک ها تهران بزرگ 43/750/000 جدول شماره 2 شهرهاي کرج تبریز مشهد شیراز اصفهان و اهواز حداقل مالیات ابرازي 43/050/000 مراکز سایر اسن ها 33/880/000 شهرهاي با ب یش از بیست هزار نفر جمعیت 26/910/000 20/592/000 12/460/500 11/349/000 9/711/000 7/780/500 6/201/000 6/206/000 5/616/000 4/988/000 4/859/000 4/107/000 3/663/000 26/620/000 15/488/000 14/520/000 12/705/000 10/043/000 8/470/000 7/552/000 7/260/000 6/608/000 6/210/000 4/746/000 4/520/000 33/825/000 19/680/000 17/220/000 15/375/000 12/300/000 10/455/000 9/520/000 9/225/000 8/330/000 7/670/000 6/037/500 5/750/000 34/375/000 20/000/000 17/500/000 15/625/000 12/500/000 10/625/000 9/680/000 9/375/000 8/470/000 7/800/000 6/142/500 5/850/000 به عنوان مثال چون محاسبه درآمد داروخانه از پیچیدگی خاصی نسبت به سایر مشاغل پزشکی برخوردار است به چگونگی انجام تفاهم یک داروخانه خواهیم پرداخت.

4 -1-2 در جدول شماره 1 داروخانه در ردیف یک قرار دارد و همانگونه که ملاحظه می فرماي ید حداقل درصد افزایش مورد توافق براي تهران بزرگ- 6 اسن بزرگ- مراکز سایر اسن ها- شهرهاي با بیش از 20 هزار و شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور به ترتیب 14 و 12 و 10 و 9 و 7 تعیین گردیده است. در مورد تفاهم هر ساله می بایست اطلاعات زیر را داشته باشیم مبلغ مالیات قطعی سال قبل میزان خرید دارو و آرایشی و بهداشتی به تفکیک براي انجام تفاهم عملکرد 91 چنانچه مالیات قطعی داروخانه اي در تهران بزرگ در سال 90 مبلغ 23/000/000 ریال باشد با توجه به درصد افزایش در نظر گرفته شده (14 درصد) به روش زیر عمل می نماي یم : مبلغ مالیات سال 91 23/000/000 % 114 = 26/220/000 حال با این رقم مالیاتی می باید با استفاده از جدول ماده 131 ق.م.م به روش معکوس میزان درآمد این مبلغ مالیاتی را محاسبه و مشخص نماي یم. جدول ماده 131 به شرح زیر است : ردیف 1 کسر می شود - نرخ % 15 درآمد مشمول به ریال 30/000/000 مالیات به ریال 4/500/000 % 20 1/500/000 2 از 30/000/ /000/000 18/500/000 % 25 6/500/000 3 از 100/000/ /000/000 56/000/000 % 30 19/000/000 4 از 250/000/000 1/000/000/ /000/000 % 35 69/000/000 5 از 1/000/000/000 ریال به بالا - از آنجایی که مبلغ مالیات سال 91 در ردیف 3 جدول می گنجد بنابراین با نرخ 25 درصدي به روش زیر درآمد آن محاسبه می شود. درآمد مشمول مالیات = 130/880/ % 6/500/ /220/000 سازمان امور مالیاتی در اجراي تبصره 2 ماده 186 ق.م.م معادل یک در هزار از مبلغ درآمد مشمول کسر و در حساب مخصوصی در خزانه منظور نموده در حدود اعتبارات مصوب سالانه به تشکل هاي صنفی و مجامع حرفه اي که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاري می نمایند ) به طور مشخص سازمان نظام پزشکی کشور ( پرداخت نماید که البته در حال حاضر این کار صورت نمی گیرد و مسي ولان محترم نظام پزشکی کشور می توانند این حق را مطالبه نمایند چرا که در سطح کلان کشور رقم قابل ملاحظه اي خواهد بود. 1 26/220/ /220/ /220 = = 26/220 مبلغ مالیات قابل وصول 26/246/220 با محاسبه فوق عملا مبلغ مالیات سال 91 مشخص گردیده و درآمد مشمول مالیات آن نیز با روش معکوس به دست آمده است حال براي مقایسه این درآمد با درآمد مشمول مالیات واقعی خود و به منظور پیشگیري از عوارض ماده 194 و مقایسه میزان افزایش 15 درصدي مورد کید قانون با دارا بودن میزان خرید دارو و آرایشی و

5 بهداشتی درآمد مشمول مالیات سال 91 را محاسبه می نماي یم. فرض کنیم که خرید دارویی این همکار تهرانی در سال 91 مبلغ 300 میلیون تومان و خرید آرایشی و بهداشتی هم مبلغ 50 میلیون تومان باشد. به طور معمول براي هر داروخانه در شهرهاي بزرگ چهار آیتم و شهرهاي کوچک و بخش ها و سه آیتم درآمدي را در نظر می گیرند. الف: درآمد حاصل از فروش دارو ب: درآمد حاصل از دریافت تعرفه فنی ج: درآمد حاصل از فروش بهداشتی و درآمد حاصل از فروش آرایشی که این مورد آخري براي شهرسن هاي کوچک و بخش ها در نظر گرفته نمی شود. براي محاسبه چهار آیتم اشاره شده از فرمول زیر استفاده نموده و به مبلغ فروش می رسیم که از حاصل ضرب مبلغ فروش در ضریب مربوطه به آن کالا یا خدمت مبلغ درآمد مشمول مالیات آن به دست می آید. 100 مبلغ خرید فروش = ضریب 100 از آنجایی که در دفترچه تعیین ضرایب در عملکرد سال 91 براي دارو ضریب 5/5 و حق فنی ضریب 15 و اقلام آرایشی ضریب 25 و اقلام بهداشتی ضریب 15 پیش بینی شده است (البته با فعالیت هاي صورت گرفته در گیلان با توجه به ناچیز بودن توزیع اقلام آرایشی در اکثریت داروخانه ها و اینکه ضریب اقلام متعدد بهداشتی در دفترچه بین متغیر است لذا با توافق به عمل آمده ضریب آرایشی و بهداشتی در مجموع با عدد 12 محاسبه می گردد) بنابراین با در دست داشتن میزان خرید سه آیتم فوق با فرمول بالا به محاسبه می پردازیم. 3/000/000/ مبلغ فروش دارو = 3/174/603/ /5 3/174/603/175 % 5/5 = 174/603/175 درآمد مشمول مالیات فروش دارو فرض کنیم از مبلغ 50 میلیون تومان خرید آرایشی و بهداشتی مبلغ 35 میلیون تومان به خرید بهداشتی و 15 میلیون تومان به آرایشی اختصاص داشته باشد بنابراین با توجه به ضریب متعلقه به آن ها درآمد مشمول مالیات مربوطه را با استفاده از روش فوق به دست می آوریم. 35/000/ = 411/764/706 فروش = 15 % 61/764/706 درآمد مشمول مالیات اقلام بهداشتی / = 200/000/000 % 25 = درآمد مشمول اقلام آرایشی 50/000/000 براي به دست آوردن درآمد حاصل از دریافت تعرفه فنی چون این عدد از حاصل ضرب تعداد تقریبی نسخ پیچیده شده در میانگین تعرفه دریافتی سال مورد نظر به دست می آید ابتدا باید ببینیم که در سال قبل ممیز مالیاتی مربوطه میانگین ریالی نسخ را در آن شهر چه عددي فرض گرفته است. معمولا این عدد در ارتباط با مشورت مسي ولین انجمن با حوزه مالیاتی تعیین می شود و هر ساله با افزایش قیمت دارو این میانگین نیز افزایش می یابد مثلا در عملکرد سال 90 میانگین ریالی نسخ در گیلان (رشت) مبلغ 120/000 ریال و براي سال 91 این مبلغ

6 140/000 ریال تعیین شده است با این توصیف با دانستن میانگین ریالی نسخ و به دست آوردن میانگین ریالی تعرفه که در سال 91 بین 10/000 5/000 ریال براي هر نسخه بوده است و میانگین آن 7/500 ریال می باشد. درآمد مشمول مالیات دریافت تعرفه از روش زیر به دست می آید : ابتدا با توجه به مبلغ فروش دارو ) 3/174/603/175 ریال ( و میانگین ریالی نسخ به تعداد تقریبی نسخ پیچیده شده می رسیم و از حاصل ضرب تعداد نسخه در مبلغ میانگین تعرفه مبلغ وجوه دریافتی تعرفه به دست می آید که با ضرب در ضریب مربوطه مبلغ درآمد مشمول مالیات تعرفه به دست می آید. مبلغ دریافتی تعرفه = 170/070/ = 140/000 3/174/603/175 1/700/170/000 % 15 = درآمد مشمول مالیات تعرفه دریافتی 25/510/500 حال مجموع این چهار آیتم درآمدي را با درآمد به دست آمده از توافق مقایسه می کنیم ببینیم که چند درصد تفاوت دارد. ) جمع درآمد واقعی که خود = 311/878/381 25/510/ /000/ /764/ /603/175 محاسبه کردیم ( هر مو دي مالیاتی در سال درصورت رعایت قوانین مالیاتی از مبلغ بخشودگی سالیانه برخوردار می شود از آنجایی که این رقم بخشودگی در عملکرد سال 91 به مبلغ 66/000/000 ریال تعیین شده بنابراین درآمد مشمول مالیات این همکار تهرانی به شرح زیر است : درآمد مشمول مالیات از راهی که خود محاسبه کردیم = 245/878/381 66/000/ /878/381 مقایسه دو درآمد یعنی درآمد به دست آمده از راه تفاهم (130/880/000 ریال) و درآمد به دست آمده واقعی از راه محاسبه (245/878/381 ریال) خود گویاي افزایش درآمدي بالغ بر 87/5 درصد است. ریال = 245/400/ /880/ /520/000 = درصد 87/5 130/880/000 بنابراین عقلانی نیست که با این افزایش درآمد تن به توافق مبلغ افزایش حداقلی یعنی 14 درصد بدهیم چون قطعا با رسیدن فاکتورهاي خرید به حوزه مربوطه که پنج سال نیز قابل مطالبه است گرفر عوارض ماده 194 خواهیم شد. بهترین راه در این حالت عدم انجام توافق و سپردن خود به شانس و وجدان ممیز است چون ممکن است همه فاکتورهاي پیش بینی شده مورد محاسبه به سازمان مالیاتی نرسد اگر هم قرار است توافق کنیم باید با درصد بیشتري مثلا درصد توافق نماي یم که مالیات آن با روش محاسباتی زیر به شرح زیر می باشد. 245/878/381 30/000/000 = 215/878/381 ریال = 4/500/ % 30/000/ /878/ /000/000 = 115/878/381 ریال = 14/000/ % 70/000/ /878/381 % 25 = 28/967/095 رقم واقعی مالیات با اطلاعاتی که خود داریم = 47/467/095 4/500/ /000/ / 28/967 ملاحظه می فرماي ید رقم توافق شده مالیات 26/220/000 ریال مبلغ واقعی آن 47/467/095 ریال 47/467/095 26/220/000 = 21/247/095 افزایشی معادل 101/5 درصد را شامل می شود که به هیچ وجه تن دادن به آن عقلانی نمی باشد.

7 جزي یات روش محاسباتی فوق از ماده 131 ق.م.م به شرح زیر می باشد: مبلغ 30/000/000 ریال درآمد با نرخ 15 درصد محاسبه می شود مازاد درآمد مبلغ 100/000/000 ریال پس از کسر مبلغ 30/000/000 ریال کسر شده با نرخ % 20 مازاد درآمد مبلغ 250/000/000 ریال پس از کسر مبلغ 100/000/000 ریال کسر شده با نرخ % 25 مازاد درآمد مبلغ 1/000/000/000 ریال پس از کسر مبلغ 250/000/000 ریال کسر شده با نرخ % 30 و چنانچه مازادي بود پس از کسر 1/000/000/000 ریال به نرخ % 35 در هر صورت چون تسلیم اظهارنامه در ماه تیر الزامی و اجتناب ناپذیر است در حالت عدم توافق با پرداخت مبلغی به عنوان علی الحساب از حوزه مالیاتی بخواهید که همین مبلغ پرداختی را در فرم اظهارنامه عمل نموده از جرایم احتمالی مبر ي گردید. چگونگی تکمیل اظهارنامه : حال که با چگونگی انجام توافق یا تفاهم آشنا شدید بد نیست که خود رأسا به تکمیل اظهارنامه مالیات بر درآمد و ارسال الکترونیکی آن اقدام نماي ید. براي این کار با ورود به سایت 9 برگ فرم مورد نظر چاپی را استخراج نماي ید که با بسیاري از صفحات آن کاري نداریم صرف نظر از صفحات اول و دوم که به درج اطلاعات شخصی پرداخته می شود ما فقط می بایست در صفحه 8 جدول شماره 10 را پر کنیم و با پر کردن آن خود به خود جداول صفحه ) 6 بخش ب- محاسبه مالیات ( پر گشته و کار به انجام می رسد. ) جدول شماره ( 10 : صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه 1391/12/30 ریخ از ریخ 1391/01/01 مبلغ سال قبل مبلغ سال جاري شرح ردیف 2/884/546/706 فروش کالا 1 درآمد حاصل از اراي ه خدمات 2 درآمد حاصل از فروش داراي ی ها 3 سایر درآمدها 4 2/884/546/706 جمع فروش و درآمد 5 2/500/000/000 خرید کالا کسر می شود: 6 هزینه اجاره محل 7 200/000/000 هزینه حقوق و دستمزد 8 هزینه استهلاك داراي ی ها 9 10/000/000 هزینه آب برق گاز تلفن و سایر هزینه ها 11 2/710/000/000 جمع خرید و هزینه ها 12 موجودي کالا در اول دوره کسر می شود: 13 موجودي کالا در پایان دوره اضافه می شود: /546/706 سود (زیان) ویژه 15

8 حال براي پر کردن جدول شماره 10 لازمست با اصطلاحات و معانی مالیاتی زیر آشنا شویم. سود (زیان) ویژه : از مجموع درآمد به دست آمده با مبلغ معافیت سالیانه سال مورد نظر به دست می آید. درآمد : از مبلغ مالیات تفاهم شده با استفاده از جدول ماده 131 به روش معکوس به دست می آید. روشی که توضیح مفصل آن در ابتداي مقاله آمده است بنابراین کافی است ما درآمد مشمول مالیات خود را با روش فوق به دست آوریم و با افزایش رقم بخشودگی سالیانه ) براي سال 91 مبلغ 66/000/000 ریال ( به آن به سود ) زیان ( ویژه برسیم و در ردیف 15 جدول قرار دهیم. مبلغ خرید کالا هم مبلغی است که در سال مورد نظر به فاکتورهاي قابل قبول اعم از دارو و بهداشتی و آرایشی و متفرقه پرداخت کرده ایم و حتی در بعضی از شهرسن ها به استناد قانون مبلغ آن طی فرم هایی به صورت 4 سه ماهه تسلیم سازمان مالیاتی شده است. این عدد در ردیف 6 جدول شماره 10 درج می گردد. براي پر کردن ردیف ) 8 هزینه حقوق و دستمزد ( به تعداد هر پرسنل شاغل که نامشان در لیست ماهیانه بیمه آمده به ازاء هر نفر در سال 40/000/000 ریال در نظر گرفته و به تعداد شاغلین مجموع آن را درج می نماي یم. بابت هزینه آب و برق و... سالیانه مندرج در ستون 10 هم مبلغی معادل 10/000/000 ریال در نظر می گیریم. توجه : دقت شود این هزینه ها دست بالا گرفته نشود چون به ضرر مو دي تمام خواهد شد البته ممکن است همکاري محل داروخانه اش اجاره اي باشد و مبلغ گزافی هم در سال بپردازد این گونه مبالغ زمانی قابل قبول خواهد بود که دفتر مالیاتی تنظیم کنیم که آن هم دردسر و اشکال خود را داراست. با پر کردن این چند آیتم در جدول شماره 10 خود به خود مبلغ فروش کالا و به عبارتی جمع فروش و درآمدها ) ردیف هاي 1 و 5 جدول ( تکمیل گشته و می توان آن را به صورت الکترونیکی ارسال نمود البته توافق زمانی مقبول می افتد که درصد مقرري پیش پرداخت در تفاهم نامه همزمان انجام و به همراه چک هاي تقسیطی به حوزه مالیاتی تسلیم گردد.

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک برای ثبت اصل و فرع تسهیلات بانکی دریافت شده به طریقه ی زیر عمل می کنیم کدینگ حسابداری : گروه حساب بدهی های کوتاه مدت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني آي ین نامه تحریر دفاتر قانونی مقدمه : در قانون محاسبات عمومی در خصوص دفاتر تعریف خاصی نشده است لیکن به استناد ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاترروزنامه ) اعم

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موتورسازان تراكتورسازي ایران به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نسبت به صورت هاي مالی بند مقدمه 1. صورتهاي مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران )سهامي عام( شامل ترازنامه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word DOC

Microsoft Word DOC حوزه فنی و درآمد 1 نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست PC) و (EPC درپروژه های گازرسانی انتقال نیرو تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت 2 نحوه

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Estandard 3.doc

Microsoft Word - Estandard  3.doc شماره بند 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 34 فهرست مندرجات هدف دامنه كاربرد تعاريف عمليات غيرمبادلهاي درآمد داراييهاي انتقالي مشروط ماليات تحليل جريان ورودي

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی در اجراي تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد 94-95 ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه شخصی کافی نت و سایر مراکز مخصوص این کار): می باشد:

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٢٦٠٨١٨ ١٣٩٠ /١١/٠١ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا پيرو بخشنامه شماره ٩٠/١٨١٢٢٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٣ موضوع

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده میشود. هزینه ناخالص: عبارت است از هزینهی خانوار بدون

توضیحات بیشتر

بسم هللا الرحمن الرحیم مرحله 1 :برای ارسال مالیات حقوق و دستمزد بصورت آنالین شما باید ابتدا وارد آدرس یا مستقیمآ با آدرس

بسم هللا الرحمن الرحیم مرحله 1 :برای ارسال مالیات حقوق و دستمزد بصورت آنالین شما باید ابتدا وارد آدرس   یا مستقیمآ با آدرس بسم هللا الرحمن الرحیم مرحله 1 :برای ارسال مالیات حقوق و دستمزد بصورت آنالین شما باید ابتدا وارد آدرس www.tax.gov.ir یا مستقیمآ با آدرس http://salary.tax.gov.irوارد صفحه اصلی شویدیا در کادر جستجوی مرورگر

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه پرونده سلامت مدرسه مجموعه کاملی جهت ثبت کلیه فعالیت هاي بهداشتی و درمانی در مدارس می باشد و براي تمام مدارس ابتداي ی راهنماي ی متوسطه که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سایت گلستان جایی که پرسیده میشود آیا متقاضی سرای دانشجویی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chek list.doc

Microsoft Word - chek list.doc عطف:... موضوع: واحد مورد رسیدگی:... سال / دوره مورد رسیدگی: هدف: تعیین این که آیا واحد مورد رسیدگی اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 را رعایت کرده 1- از اجرای وظایف بازرس قانونی تکمیل چک لیست حاضر برای

توضیحات بیشتر

راهنماي کاربري سامانه قبول مرسولات پستی شرکت پست جمهوري اسلامی ایران نسخه

راهنماي کاربري سامانه قبول مرسولات پستی شرکت پست جمهوري اسلامی ایران نسخه راهنماي کاربري سامانه قبول مرسولات پستی شرکت پست جمهوري اسلامی ایران نسخه 0.1 1392 فهرست مطالب : - 1 ورود... 7-2 مدیریت کاربران...8-3 تنظیمات سخت افزار... 8-1-3 تنظیمات دستگاه پوز و بارکد پرینتر... 8-2-3

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - سيمان

Microsoft Word - سيمان ت وری ریا ور سازمان د و ر ی رييس سازمان بسمهتعالي 94/33104 1394/03/10 بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانكاران شماره: تاريخ: موضوع: نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1393 به استناد

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ripe form instruction Document-province.doc

Microsoft Word - Ripe form instruction Document-province.doc فرم : Ripe جهت درخواست IP فرم Provider Aggregatable (PA) Assignment Request ) Ripe باید به طور کامل و مطابق راهنمایی های شرح داده شده در این متن تکميل گردد. 1- General Information 2- Address Space User

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه مدارك مورد نياز وام قرض الحسنه ضروري مربوط به نيمسال اول 96-97 1- تكميل فرم در خواست وام و تعهد نامه 2- فتوكپي از كارنامه تحصيلي 3- اصل مدارك بيمارستاني يا اصل مدارك حوادث و اتفاقات )سال جاري( 4- فتوكپي

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

دستورعمل اجرايي برنامه پزشک خانواده و بيمه روستايي - نسخه 18 معاو ن ت بهداشت سازمان بیم ه سالمت اریان دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستا

دستورعمل اجرايي برنامه پزشک خانواده و بيمه روستايي - نسخه 18 معاو ن ت بهداشت سازمان بیم ه سالمت اریان دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستا معاو ن ت بهداشت سازمان بیم ه سالمت اریان دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي 0 فهرست مطالب صفحه 5 7 7 11 14 15 16 17 17 20 21 21 22 22 23 23 23 24 27 29 مقدمه فصل اول: كليات برنامه پزشك

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

g9503.xls

g9503.xls 1 خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي (1) 95 94 95 94 به 93 به 94 به 93 به 94-2/5 5/7 6/7 1/4 5679/4 5823/0 5324/1 503 525 خارجي داراييهاي دا 9/6 6/7 2 26/3 1906/0 1738/6 156 1466/0 1238/5 12/7 7/5 26/7

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي باسمه تعالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت بهداشت مرکز مديريت شبكه راهنمای اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي قابل اجرا در سال 9312 خرداد 9312 نسخه 91 0 عنوان مقدمه فهرست مطالب: صفحه 2

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات همراه بانک پارسیان با نام "پارسیان من" با امکاناتی منطبق بر نیازهای روز مشتریان این بانک طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال

اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال اسناد ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی پیمانکاران طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال )شماره ارزیابی کیفی: 431 /ف/ 29 ( شرایط عمومی فهرست 3............... 5... فرم اطالعات ک یل......... 6............ 7............

توضیحات بیشتر

Copy of 2nd stage phd exam doc

Copy of 2nd stage phd exam doc ي م بسمه تعالي دانشگاه صنعتي شريف اطلاعيه ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتري تخصصی (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ بخش هايي از اين اطلاعيه برگرفته از اطلاعيه پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ است که

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر