Text 32 (Repaired).xps

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Text 32 (Repaired).xps"

رونوشت

1 ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ر ا م ن ی ت ا ی ر ا ن م و ر د ی ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی( ن ا د ر ق ل ي ز ا د ه پ ا ك د ا ن ش ج و ی ک ا ر ش ن ا ر س ی ا ر ش د ج غ ر ا ف ی ا ی س ی ا س ی و ا ح د گ ر م س ا ر د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی گ ر م س ا ر ا ی ر ا ن ح ی د ر ل ط ف ی 1 د ا ن ش ی ا ر گ ر و ه ج غ ر ا ف ی ا د ا ن ش ک د ه ع ل و م ا ن س ا ن ی و ا ح د گ ر م س ا ر د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی گ ر م س ا ر ا ی ر ا ن ش ی د ا م ر ت ض ا ی ی د ا ن ش ج و ی د ک ت ر ا ی ج غ ر ا ف ی ا ی س ی ا س ی و ا ح د گ ر م س ا ر د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی گ ر م س ا ر ا ی ر ا ن ت ا ر ی خ دریافت: 1397/04/10 ت ا ر ی خ پذیرش: 1397/09/21 چ ک ی د ه ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ا ی ر ا ن پ ی و ن د ن ا گ س س ت ن ی ا ی ب ا ه م س ا ی گ ا ن د ا ر د و م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ب س ی ا ر ی ا ز م س ا ئ ل و چ ا ل ش ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا ی ر ا ن ر ی ش ه د ر ک ش و ر ه ا ی پ ی ر ا م و ن ی د ا ر ن د. ه د ف ا ی ن م ق ا ل ه ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه و ی ژ ه ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی ب ر ا م ن ی ت ا ی ر ا ن است. سؤال متأثر ساخته ا س ت ن ت ا ی ج م ل ی ا ص ل ی م ق ا ل ه ا ی ن ا س ت ک ه ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ا ف غ ا ن س ت ا ن در حوزه م و ا د م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی چ گ و ن ه ا م ن ی ت ا ی ر ا ن ر ا ا ی ن م ق ا ل ه ن ش ا ن میدهد که ا ی ر ا ن ش ا ه ر ا ه ژئوپلیتیکی منطقه ژئوپلیتیکی کشورهای پ ی ر ا م و ن ی تأثیر چشمگیری ب ر ا م ن ی ت و ن ا ا م ن ی آ ن دارند. کشور خ ا و ر م ی ا ن ه ا س ت ب ه ن ح و ی که چالشششششششششششششششششششششهای ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه د ل ی ل س ا خ ت ا ر س ی ا س ی ا م ن ی ت ی و ق و م ی غ ی ر م ن س ج م غ ی ر م ت م ر ک ز و غ ی ر م ل ی و ن ی ز ا ق ت ص ا د س ی ا ه و غ ی ر ش ف ا ف و م ب ت ن ی ب ر ک ش ت ت و ل ی د و صادرات م و ا د م خ د ر ب ه شدت ااااااامنیت ا ی ر ا ن ر ا د ر ح و ز ه ا ق ت ص ا د ی و م ر ز ی ب ا ن ا ا م ن ی م و ا ج ه ه س ا خ ت ه ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م ق د م ه د ر ا ی ن م ق ا ل ه ت ال ش خ و ا ه د ش د ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز منابع کتابخانهای و ن ی ز م ق ا ال ت ع ل م ی و پ ژ و ه ش ی ب ه ت ح ل ی ل و ت ب ی ی ن م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی ب ر ا م ن ی ت ا ی ر ا ن پ ر د ا خ ت ه ش و د. ب ه و ی یییییی ژ ه ت ر ا ن ز ی ت ت م و ا د دد و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ا ف غ ا ن س ت ا ن ا م ن ی ت ا ی ر ا ن ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر ن ا ا م ن ی م ر ز ی. 1- م س ئ و ل(

2 58 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 م ق د م ه ژ ئ و پ ل ی ت ی ک 1 م ف ه و م ی م س ت ق ل و د ر ب س ت ه ن ی س ت ک ه ت ن ه ا ع و ا م ل د ر و ن م ر ز ه ا ی ک ش و ر ت ش ک ی ل د ه ن د ه آ ن ب ا ش ن د. ب ه ع ب ا ر ت ی د ی گ ر د ر ا ص ط ل ح ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ه م ژ ئ و م ف ه و م ی پ ی و س ت ه ا س ت و ه م پ و ل ی ت ی ک. ت ال ش ب ر ا ی تعیین مرزها م و ا ن ع و ا ی ج ا د م ص ن و ع ی و ا ن س ا ن ساخت خود د ل ی ل ی ا س ت ب ر ا ی ا ث ب ا ت ک ش د ا ر ب و د ن ژ ئ و ا س ت و ا ز ط ر ف د ی گ ر پ و ل ی ت ی ک ن ی ز د ر د ن ی ا ی م ع ا ص ر م ت أ ث ر ا ز د و د س ت ه م ت غ ی ر د ر و ن ی و ب ی ر و ن ی ا س ت ب ه ن ح و ی ک ه ه ی چ د و ل ت ی ن م ی ت و ا ن د ب د و ن ت و ج ه خ ا ر ج ی و ت ن ه ا ب ر ا س ا س ا ط ال ع ا ت م ل ی س ی ا س ت گ ذ ا ر ی ک ن د. د ر و ا ق ع ب ا ی س ت ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ر ا م ت د ا خ ل ی ت ص و ر ک ر د ک ه ه ر چ ه ا ز ک ا ن و ن د و ر ت ر م ی ش و ن د ب ز ر گ ت ر و و س ی ع ت ر م ی ش و ن د. ب ه م ت غ ی ر ه ا ی ب ه ص و ر ت د ا ی رهه هه ه هه هههههههه ه ا ی ن م و د ا ر ش م ا ر ه 1- کش د ا ر ب و د ن م ف ه و م ژ ئ و پ ل ی ت ی ک م ن ب ع : ( ن گ ا ر ن د ه ) س ی ا س ت گ ذ ا ر ی ه ا ی و ا ح د ه ا ی س ی ا س ی ن ی ز ب ا ی س ت ی ع ال و ه ب ر ا ی ن ک ه م ت غ ی ر ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ر ا د ر ن ظ ر د ا ش ت ه ب ا ش ن د ن ب ا ی د ت ن ه ا خ و د ر ا ب ر ک و چ ک ت ر ی ن س ط ح ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ع ن ی س ط ح م ل ی و ک ش و ر ی م ت و ق ف ک ن ن د. ش ا ی د ب ه ا ی ن د ل ی ل ب ا ش د ک ه ب ه ت ر ی ن ش ی و ه م ق ا ب ل ه ب ا م ع ض ال ت ا ج ت م ا ع ی و ا ق ت ص ا د ی و... م ح د و د ن ش د ن د ر س ط ح م ک ا ن و ج غ ر ا ف ی ا ی م س ئ ل ه ب ا ش د. ج ه ا ن ی ش د ن 2 و گ س ت ر ش ا ر ت ب ا ط ا ت ب ی ن ا ل م ل ل ی ن ی ز ب ع د ت ا ز ه ا ی ر ا ب ه ا ی ن م س ئ ل ه ا ف ز و د ه ا س ت ب ه ن ح و ی ک ه ق ا ب ل ی ت ت س ر ی 1. Geopolitics 2. Globalization

3 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م س ا ئ ل ا ق ت ص ا د ی و ا ج ت م ا ع ی و ا ق ت ص ا د ی ا ز ن ظ ر ش د ت و س ر ع ت د و چ ن د ا ن ش د ه ا س ت و ا ی ن خ و د ن ی ز د ل ی ل ی ا س ت ب ر ا ث ب ا ت ا ی ن م و ض و ع ک ه ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ک ش د ا ر ت ر و و د ا ر ا ی ا ف ق ه ا ی د و ر ت ر ی ش د ه ا س ت. ا ل ب ت ه ش د ت ا ی ن م س ئ ل ه د ر م و ر د م و ض و ع ا ت م ر ت ب ط ب ا ا م ن ی ت و ن ی ز ا ع م ا ل م ج ر م ا ن ه و ق ا چ ا ق چ ن د ب ر ا ب ر م ی ش و د ز ی ر ا ا ی ن ن و ع ا ع م ا ل و گ ر و ه ه ا ی ک ه ب ه ا ی ن ن و ع ا ق د ا م ا ت د س ت م ی ز ن ن د ا ز ق د ی م ا ال ی ا م م ح ص و ر د ر م ک ا ن ج غ ر ا ف ی ا ی ی خ ا ص ی ن ب و د ه ا ن د و م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ح ت ی مهمترین چالش ف ع ا ل ی ت آن ه ا د ا ش ت ن م ک ا ن و ج غ ر ا ف ی ا ی ف ع ا ل ی ت م ش خ ص ب و د ه ا س ت ز ی ر ا م ب ا ر ز ه و ا ن ه د ا م آ ن ه ا ر ا آ س ا ن نن م ی ن م و د ه ا س ت ب ن ا ب ر ا ی ن گ ر و ه ه ا ی ت ر و ر ی س ت ی و ق ا چ ا ق چ ی ا ن م و ا د م خ د ر و ک ال ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر م س ئ ل ه هه ا ی ا س ت ک ه ب ا ی س ت ی ب ا ت و ج ه ب ه ک ش د ا ر ب و د ن م ف ه و م ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ت ح ل ی ل ش و د. ه د ف ا ی ن م ق ا ل ه ب ر ر س ی م س ا ئ ل ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر رر ا ف غ ا ن س ت ا ن 1 ب ه و ی ژ ه ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی ب ر ر ررر ا م ن ی ت ت ا ی ر ا ن ا س ت. س ؤ ا ل ا ص ل ی م ق ا ل ه ا ی ن ا س ت ک ه ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ا ف غ ا ن س ت ا ن د ر ح و ز ه م و ا د م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی چ گ و ن ه ا م ن ی ت ا ی ر ا ن ر ا م ت أ ث ر س ا خ ت ه ا س ت ن ت ا ی ج ا ی ن م ق ا ل ه ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ا ی ر ا ن ش ا ه ر ا ه ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی م ن ط ق ه خ ا و ر م ی ا ن ه ا س ت ب ه ن ح و ی ک ه چ چ چچچچچ ا ل ش ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ک ش و ر ه ا ی پ ی ر ا م و ن ی ت أ ث ی ر چ ش م گ ی ر ی ب ر ا م ن ی ت و ن ا ا م ن ی آ ن د ا ر ن د. ک ش و ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه د ل ی ل س ا خ ت ا ر س ی ا س ی ا م ن ی ت ی و قومی غیر م ن س ج م غ ی ر م ت م ر ک ز و غ ی ر م ل ی و ن ی ز ا ق ت ص ا د س ی ا ه و غ ی ر ش ف ا ف و م ب ت ن ی ب ر ک ش ت ت و ل ی د و صادرات مواد م خ د ر ب ه ش د ت ا م ن ی ت م ل ی ا ی ر ا ن ر ا د ر ح و ز ه ا ق ت ص ا د ی و م ر ز ی ب ا ن ا ا م ن ی م و ا ج ه ه س ا خ ت ه ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م ق د م ه د ر ا ی ن م ق ا ل ه ت ال ش خ و ا ه د ش د ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز م ن ا ب ع ک ت ا ب خ ا ن ه ا ی و ن ی ز م ق ا ل تا ع ل م ی و پ ژ و ه ش ی ب ه ت ح ل ی ل و ت ب ی ی ن م س ا ئ ل لل ل للللللللللل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه و ی ژ ه ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی ب ر ا م ن ی ت ا ی ر ا ن پ ر د ا خ ت ه ش و د. ر و ی ک ر د ن ظ ر ی ا م ن ی ت و ا ژ ه ع ر ب ی ا ز ر ی ش ه ا م ن ا س ت و ت ع ا ر ی ف گ و ن ا گ و ن ی ک ه ت ق ر ی با ا م ع ا ن ی ی ک س ا ن ی ر ا م ی ر س ا ن د ا ز آ ن ب ه د س ت آ م د ه ا س ت. د ر ف ر ه ن گ ف ا ر س ی ع م ی د ا م ن ی ت ب ه : د ر ا م ا ن ب و د ن ا ی م ن ی ب ی ت ر س ی آ ر ا م ش و آ س و د گ ی م ع ن ا ش ش د ه ا س ت ( ع م ی د دد ) 25 : د ر د ا ن ش ن ا م ه س ی ا س ی ا م ن ی ت د ر ل غ ت ح ا ل ت ف ر ا غ ت ا ز ه ر گ و ن ه ت ه د ی د ی ا ح م ل ه ی ا آ م ا د گ ی ب بب ر ا ی ر و ی ا ر و ی ی ب ا ه ر ت ه د ی د و ح م ل ه آ م د ه ا س ت ( آ ش و ر ی 1366 ) 38 :. ه م چ ن ی ن به صورت ن س ب تا ا ج ا م ع د ر ف ر ه ن گ ع ل و م س ی ا س ی ا م ن ی ت چ ن ی ن ت ع ر ی ف ش د ه ا س ت :. 1 ت ض م ی ن ا ی م ن ی ی ع ن ی ق ر ا ر د ا د ه ا ی ت ن ظ ی م ی س ی ا س ی ب ر ا ی ک ا ه ش ا ح ت م ا ل ب ر و ز ج ن گ ب ر ق ر ا ر ی م ذ ا ک ر ه ب ه ج ا ی م ح ا ر ب ه و ق ص د ح ف ا ظ ت ا ز ص ل ح ب ه ع ن و ا ن ش ر ط ط ب ی ع ی ب ی ن د و ل ت ه ا. 2 مصونیت از تعرض و ت ص ر ف ا ج ب ا ر ی و د و ر م ا ن د ن ا ز م خ ا ط ر ا ت و ت ع د ی ا ت ب ه ح ق و ق و آ ز ا د ییییی ییییی یی ی ی ی یی ییییییی ه ا ی م ش ر و ع ( آ ق ا ب خ ش ی 1376 ) 384 :. ا ن س ا ن ه ا ب ر ا ی م ش خ ص س ا خ ت ن پ ی ر ا م و ن ف ع ا ل ی ت خ و د آ ن گ و ن ه ک ه ب ا گ س ت ر ه ف ع ا ل ی ت ه م س ا ی ه ت د ا خ ل پ ی د ا ن ک ن د ن ا چ ا ر ب ه ت ع ی ی ن خ ط و ط ی ق ر ا ر د ا د ی د ر ب خ ش پ ا ی ا ن ی و پ ی ر ا م و ن ی م ح ی ط ز ی س ت ی ا ق ل م ر و خ و د م ی ب ا ش ن د ک ه گ و ن ه گ س ت ر ش ی ا ف ت ه ا ی ن م ف ه و م خ ط پ ی ر ا م و ن ی ا س ت ک ه ب خ ش پ ا ی ا ن ی گ س ت ر ه ف ع ا ل ی ت ی ک م ل ت ر ا م ش خ ص م ی س ا ز د و ج ن ب ه هه ا ی س ی ا س ی پ ی ی ییی د ا م ی ک ن د ک ه م ر ز خ و ا ن د ه م ی ش و د ( م ج ت ه د ز ا د ه 1381 ) 40 :. م ر ز ه ا ح د و د م ل ت ه ا و ک ش و ر ه ا ر ا م ش خ ص ک ر د ه و ب ن ا ب ر ا ی ن 1. Afghanistan

4 60 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 م ع ر ف ک ش و ر- م ل ت ه ا ه س ت ن د. م ر ز ه ا ب ه ط و ر ه م ز م ا ن ا ب ز ا ر س ی ا س ت ک ش و ر ت ج ل ی ا م ن ی ت م ل ی ه س ت ن د ( م ی ر ح ی د ر 1375 ) 141 :. و و س ی ل ه ق د ر ت و ت ع ی ی ن ک ن ن د ه ق ا چ ا ق ک ل م ه ا ی ت ر ک ی ا س ت ب ه م ع ن ی : ت ر د س ت ی ک ا ر ی ک ه پ ن ه ا ن ی و ب ا ت ر د س ت ی ا ن ج ا م شود خرید و ف ر و ش ک ا ال ه ا ی ی ک ه د ر ا ن ح ص ا ر د و ل ت ب و د ه ی ا م ع ا م ل ه آ ن ه ا م م ن و ع ب ا ش د و ا ر د ی ا ص ا د ر ک ر د ن کالهاایی که و ر و د و ص دوو وو ووووو ر آ نه ا اا م م ن و ع ا س ت ( ع م ی د 1355 ) 156 :. ق ا چ ا ق ی ع ن ی ک ا ر ی ب ر خ ال ف ق ا ن و ن ک ه پ ن ه ا ن ی ا ن ج ا م ش و د و م ت ا ع ی ک ه م ع ا م ل ه ی ا و ر و د آ ن ب ه ک ش و ر م م ن و ع ب ا ش د. ب ه ط و ر ک ل ی ه ر ن و ع م ع ا م ل ه ی ا م ب ا د ل ه ک ا ال ب ا پ و ل ی ا ک ا ال ی ی د ی گ ر ک ه د و ل ت م ح د و د ی ت ی ا م م ن و ع ی ت تت ی ع ل ی ه آ ن و ض ع ک ر د ه ب ا ش د ق ا چ ا ق م ح س و ب م ی ش و د ( ب ن ا ئ ی ی 1377 ) 76 :. ق ا چ ا ق تحت عناوین م خ ت لف فففففففف د س ت ه ب ن د ی م ی ش و د م ث ال ا د ر ی ک د س ت ه ب ن د ی م ی ت و ا ن آ ن ر ا ب ه ق ا چ ا ق د ا خ ل ی ا ز ی ک س و و ا ز سویی دیگر ب ه ق ا چ ا ق خ ا ر ج ی ت ق س ی م ک ر د. د ر ا ی ن ت ق س ی م ب ن د ی م ب د أ و م ق ص د ق ا چ ا ق د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه م ییی یییی ش و د و ه ر گ ا ه ا ی ن د و ن ق ط ه د ر و ن ک ش و ر و ا ح د ی ب ا ش ن د ق ا چ ا ق د ا خ ل ی و د ر غ ی ر ا ی ن ص و ر ت ق ا چ ا ق خ ا ر ج ی م ح س و ب م ی ی ش و د ( س ی ف ف ( :. ت ر و ر ی س م : ت ر و ر د ر ا د ب ی ا ت س ی ا س ی ب ه ا ع م ا ل و ا ق د ا م ا ت خ ش و ن ت آ م ی ز ج ه ت ن ی ل ب ه م ق ا ص د س ی ا س ی ب ا ه د ف ا ز م ی ا ن ب ر د ا ش ت ن ر ق ب ا ا ااا ا ط ال ق م ی ش و د و ا گ ر چ ه پ ی ش ی ن ه د ی ر ی ن ه د ا ر د ا م ا د ر ن ی م ه د و م ق ر ن ب ی س ت م ب ه ع ن و ا ن آ م و ز ه ف ک ر ی ت و ج ی ه ک ن ن د ه ب ه ر ه گ ی ر ی ا ز ف ش ا ر و خ ش و ن ت ب ر ا ی پ ی ش ب ر د ا ه د ا ف س ی ا س ی ب ه د ل م ش غ و ل ی م س ت م ر ی ت ب د ی ل ش د ( س ی م ب ر ر ررر 1384 ) 148 :. ت ر و ر ی س م م ا س ا سا ا پ د ی د ه ا ی س ی ا س ی ا س ت ا م ا ا ز س ا ی ر پ د ی د ه ه ا ی ی ک ه س ی ا س ی ه س ت ن د و د ر ع ل م س ی ا س ت م و ر د ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ق ر ا ر می گ ی ر ن د ا ز ج م ل ه پ د ی د ه ه ا ی ا ن ق ال ب ش و ر ش ک و د ت ا ر ا ه ز ن ی ج ن گ عملیات چریکی و ا م ث ا ل ا ی ن ه ا م ت ف ا و ت ا س ت. ب ا ا ی ن ح ا ل ت ر و ر ی س م ه م ر ا ه ب ا خ ش و ن ت ا س ت و س ع ی د ا ر د د ر ج ا م ع ه ا ر ع ا ب و و ح ش ت ا ی ج ا د ک ن د ت ا ب ه ا ه د ا ف س ی ا س ی خ و د د س ت ی ا ب د. ت ا به حال ه ی چ ت ع ر ی ف ج ا م ع و م ا ن ع د ر ب ا ر ه ت ر و ر ی س م ا ر ا ئ ه ن ش د ه ا س ت ک ه م ح ق ق ا ن و م م ممم ت خ ص ص ا ن و ص ا ح ب ن ظ ر ا ن ا ی ن ح و ز ه ر و ی آ ن ت و ا ف ق د ا ش ت ه ب ا ش ن د. د ر ن ت ی ج ه د ر ت ع ر ی ف ت ر و ر ی س م و ح د ت ن ظ ر ی و ج و د ن د د ا ر د ا م ا ص ا ح ب ن ظ ر ا ن د ر م و ر د ی ک و ی ژ گ ی آ ن ا ت ف ا ق ن ظ ر د ا ر ن د و آ ن ه م ا ی ن ا س ت ک ه ت ر و ر ی س م ه م ی ش ه ب ا خ ش و ن ت و ی ا ت ه د ی د ب ه خ ش و ن ت ه م ر ا ه ا س ت ( ف ی ر ح ی 1387 ) 148 :. ا ص ط ال ح ق و می و ت ب ه گ ر و ه ی ا ش ا ر ه د ا ر د ک ه ب ا و ی ژ گ ی ه ا ی ب ن ی ا د ی ا ز ق ب ی ل ز ب ا ن آ د ا ب و ر س و م و م ی ر ا ث ت ا ر ی خ ی ا ز س ا ی ر گ ر و ه ه ا ی ا ج ت م ا ع ی ک ه د ا ر ا ی پ ی و س ت گ ی و ه م ب س ت گ ی ن ژ ا د ی ه س ت ن د م ت م ا ی ز ن د ( ک ر ی م ی 1387 ) 22 :. و ا ژ ه ق و م ی ت ب ی ش ت ر رر ا س ت ف ا د ه ک ا ر ب ر د ی د ا ر د و ب ر د ا ش ت ه ا ی م ت ف ا و ت ی ا ز آ ن ص و ر ت گ ر ف ت ه ا س ت. د ر ا ی ن م ی ا ن ت ع ر ی ف ک ا ر ب ر د ب ا ال ی ی ا س ت : «ق و م ع ب ا ر ت ا ز ی ک ج م ع ی ت ا ن س ا ن ی م ش خ ص ب ا ی ک ا ف س ا ن ه ا ج د ا د م ش ت رککککککک خ ا ط ر ا ت آنتونی اسسسسسسسمیت د ا ر ا ی م ش ت ر ر رررک ع ن ا ص ر ف ر ه ن گ ی پ ی و ن د ب ا ی ک س ر ز م ی ن ت ا ر ی خ ی ی ا و ط ن و م ی ز ا ن ی ا ز ح س م ن ا ف ع و م س ئ و ل ی ت ا س ت» ک ه ع ن ا ص ص ر م ح و ر ی ه و ی ت ا ع ت ق ا د آ گ ا ه ی و ف ر ه ن گ م ش ت ر ک ر ا د ا ر ا س ت ( ا ی و ب ی 1377 ) 54 :. م س ئ ل ه ق و م ی ت د ر د ن ی ا ی ا م ر و ز ی ک ی ا ز م س ا ئ ل ب س ی ا ر ر ا ی ج د ر ع ر ص ه س ی ا س ت و ف ر ه ن گ و جامعه ا س ت. د ر ز ب ا ن ر و ز م ر ه و ا ژ ه ق و م ی ت ه ن و ز د ال ل ت ب ه م س ا ئ ل ا ق ل ی ته ا اا و ر و ا ب ط ن ژ ا د ی د ا ر د ا م ا ف ا ر غ ا ز ا ی ن ن گ ا ه ع ا م ی ا ن ه و سنتی به ق و م یتت ت تتتتتت ع ل و م ر و ی ک ر د ه ا ی د ق ی ق ت ر و ع ق ال نی ت ر ی ر ا د ر ب ر ر س ی ا م ر قومی تدوین ک ر د ه است. اهمیت یافتن م س ئ ل ه ا ج ت م ا ع ی و و ب ر ا ا ن نننننن س ا ن نن ش ن ا س ی ق و م ی ت د ر ا ن س ا ن ش ن ا سی ب ه ح د ی ا س ت ک ه د ر س ا خ ت ا ر ت ح ل ی ل ی ا ن س ا ن ش ن ا خ تی و ا ح د ا س ا س ی ت ح ل ی ل ی ا ز ق ب ی ل ه ب ه گ ر و ه ق و م ی ک ر د ه ا س ت ( ج ن ک ی ن ز (. : ت غ ی ی ر ر ررر

5 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ط ب ق ت ع ر ی ف د ک ت ر پ ی ر و ز م ج ت ه د ز ا د ه ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ع ب ا ر ت ا س ت ا ز ا ث ر م ح ي ط و ا ش ك ا ل ي ا پ د ی دهه ه هه هههههه ه ا ی م ح ي ط ي چ و ن موقعيت جغرافيايي ش ك ل ز م ي ن م ن ا ب ع ك م ي ا ب ا م ك ا ن ا ت ا ر ت ب ا ط ي و ا ن ت ق ا ل ي ( ز م ي ن ي د ر ي ا ي ي ه و ا ي ي و ف ض ا ي ي ) ) و س ا ي ل ا ر ت ب ا ط ج م ع ي و... د ر ت ص م ی م گ ی ر ی ه ا ی س ي ا س ي ب هو ی ژ ه د ر س ط و ح گ س ت ر د ه م ن ط ق ه ه هههای و ج ه ا ن ي ج غ ر ا ف ی ا ی. ) 128 ( م ج ت ه د ز ا د ه ه ههه 1381 : س ی ا س ی پ د ی د ه ه ا ی س ی ا س ی ر ا د ر ف ض ا ی د ر و ن ی ی ک ک ش و ر م و ر د ب ح ث ق ر ا ر م ی د ه د ک ه ب ه ط و ر ر س ن ت ی ی ش ا م ل م ف ا ه ی م ی م ا ن ن د م ر ز م ل ت ح ک و م ت و س ر ز م ی ن ا س ت. ن ظ ر ب ه ا ی ن ک ه ی ک ک ش و ر د ر ب ط ن م ط ا ل ع ا ت ج غ ر ا ف ی ا ی س ی ا س ی ج ا ی د ا ر د ا ز پ ی و ن د س ه ع ا م ل م ل ت ح ک و م ت و س ر ز م ی ن ک ش و ر ت ش ک ی ل م ی ش و د ب ن ا ب ر ا ی ن ه م ه م و ض و ع ا ت م ر ت ب ط ب ا اا ا ی ن ن م ف ا ه ی م مم م ا ن ن د د ر ی ش ه هه ی ا ب ی ی م س ا ئ ل ل ق و م ی ی ج ر ی ا ن ا ت ت م ه ا ج ر ت ت ح ل ی ل ق د ر ت س ی ا س ی ن و ا ح ی ش ه ر ی ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ق د ر ت س ی ا س ی د ر س ط ح ک ش و ر ر ت ق س ی م ا ت ت ک ش و ر ی ی و ر ق ا ب ت ه ا ی م ک ا ن ی د و ل ت م ح ل ی ت م ر ک ز و ع د م ت م ر ک ز ق د ر ت س ی ا س ی ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن ت خ ا ب ا ت ا ز ج م ل ه م س ا ئ ئئل م ر ت ب ط ط ب ا اا ک ش و ر ه س ت ن د ک ه ا م ر و ز ه د ر ج غ ر ا ف ی ا ی س ی ا س ی م و ر د ت و ج ه و ب ر ر س ی ق ر ا ر م ی گ ی ر ن د. ت أ م ی ن ا م ن ی ت م ر ز ه ا ه م و ا ر ه ی ک ی ا ز م و ض و ع ا ت م ه م و ک ا ر ب ر د ی د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ی س ی ا س ی می ب ا ش د ک ه ن ه ت ن ه ا ب ا گ ذ ش ت ز م ا ن ا ز ا ه م ی ت آ ن ک م ن ش د ه ب ل ک ه م ع ی ا ر ه ا ی و م س ا ئ ل ج د ی د ی ن ی ز ب ه آ ن ا ض ا ف ه گ ر د ی د ه ا س ت. د ر ح ق ی ق ت آ ن چ ه ک ه ا م ر و ز ه ه م ه د ر ب ا ر ه آ ن م ت ف ق ا ل ق و ل ه س ت ن د ا ی ن ا س ت ک ه د ا ش ت ن م ر ز ه ا ی سیاست حسن ه م ج و ا ر ی و ا ع م ا ل ح ا ک م ی ت د و ل ت د ر ه ر ک ش و ر ی ن ق ش ک ل ی د ی و ه د ا ی ت م ط م ئ ن و ا م ن د ر ا ج ر ا ی ک ن ن د ه د ا ش ت ه و ا ز ک ا ر ب ر د و س ی ع ی ب ر خ و ر د ا ر م ی ب ا ش د و پ ی چ ی د گ ی م س ا ئ ل م ر ز ی د ر ع ص ر کنونی ضرورت ت و ج ه ب ه ا ب ع ا د گ و ن ا گ و ن آ ن ر ا خ ص و ص را ا ا ز ب ع د ا م ن ی ت ی ب ی ش ت ر ن م ا ی ا ن م ی س ا ز د. ا ف ز و ن ب ر ا ی ن ت أ ث ی ر ا ت م س ت ق ی م و گ س ت ر د ه م ر ز ه ا ی ه ر ک ش و ر ب ر ا س ر ت ق ال ل ت م ا م ی ت ا ر ض ی ح ا ک م ی ت م ل ی ا م ن ی ت د ا خ ل ی ا و ض ا ع ا ق ت ص ا د ی ف ر ه ن گ ی و... آ ن ک ش و ر ا ه م ی ت پ ر د ا خ ت ن ب ه ت أث ثث ثثثث ی ر ات ا م ن ی ت ی م ر ز ه ا ر ا آ ش ک ا ر م ی س ا ز د ا م ا ن ک ت ه ا ی ک ه ب ا ی د د ر ن ظ ر د ا ش ت ه ب ا ش ی م ا ی ن ا س ت ک ه ح ف ظ و ا م ن ی ت و ر ا ه ه ا ی و ص و ل ب ه آ ن ا س ت ک ه ه م و ا ر ه د چ ا ر ت ح و ل م ی ش و د م ث ال ا : ا گ ر د ر د و ر ا ن ج ن گ س ر د ت ن ه ا ر ا ه و ص و ل ا م ن ی ت ا ب ز ا ر نظامی بوده ب ا ا ااااا ی د ع ل ت ر ا د ر ش ر ا ی ط ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی آ ن دوره جستجو ن م و د چ ر ا ک ه ت ه د ی د ا ت ت ن ه ا ج ن ب ه ه ا ی ن ظ ا م ی و د ر ع ی ن ح ا ل ع ی ن ی د ا ش ت ن د ب ن ا ب ر ا ی ن ا س ت ف ا د ه ا ز ت س ل ی ح ا ت ن ظ ا م ی م ع ق و ل و ق ا ب ل ت و ج ی ه ب و د ا م ا د ر ق ر ن ب ی س ت ی ک م ب ا و ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا و ن ی ز ت ه د ی د ا ت ر ا ه ه ای و ص و ل ب ه ا م ن ی ت ن ی ز ب ه ه م ا ن م ی ز ا ن پ ی چ ی د ه و م ت ف ا و ت گ ر د ی د ه ا س ت ه م ا ن ش ی و ه گ ذ ش ت ه ن ه ت ن ه ا ک ا ر ب ر د ی ن خ و ا ه د ب و د ب ل ک ه ت غ ی ی ر باعث افزایش د ر گ ی ر ی ی ییییییی ه ا خ و ا ه د ش د ب ن ا ب ر ا ی ن و ا ه د د د د د ا ف د ر ا س ت ف ف ففف ا د ه ا ز توجه به م ع ی ا ر ه ا ی ج د ی د ا م ن ی ت ب ر ا ی ر ه ب ر ا ن ی ک ک ش و ر ( خ ص و صا ا ا گ ر د ر م ن ا ط ق ک م ر ب ن د ش ک ن ن د ه ب ا ش ن د ) م ه م و س ر ن و ش ت ت س ا ز خ و ا ه د بود خصوصا ا ب ر ا ی ک ش و ر ه ا ی ی ک ه ا ز ت ج ا ن س ق و م ی و ف ر ه ن گ ی ب ر خ و ر د ا ر ن ی س ت ن د د ددد ح ی ا ت ی ا س ت ت ب ن ا ب ر رر ا ی ن د ر ک ش و ر ه ا ی ی م ث ل ا ی ر ا ن ک ه ا ز ن ظ ر م ر ز ی ن ی ز ب ا ک ش و ر ه ا ی ه م س ا ی ه ا خ ت ال ف ا ت ی د ا ر ن د ت و ج ه ب ه ا ی ن م س ئ ل ه ب س ی ا ر ب ا ا اا ه م ی ت و د ر ع ی ن ح ا ل ح ی ا ت ی ا س ت. و ج و د ث ب ا ت و ی ا ب ی ث ب ا ت ی د ر ی ک ک ش و ر ر ر ر ر ح د ا ق ل ب ر ت أ ث ی ر م ه م ی ب ع د د و ا ز ا و ل ا ی ن ک ه ه ر گ و ن ه ب ی ث ب ا ت ی س ی ا س ی د ر ی ک کشور ضمن ا ی ج ا د ب ح ر ا ن د ر ا م و ر د ا خ ل ی ک ا ر ک ر د م ر ز ه ا اا ااااااااااااا ز ن ظ ر ا م ن ی ت ی د ا ر د د ددد: ک ش و ر م ز ب و ر ب ا ع ث س ر ا ی ت ب ح ر ا ن و پ ی ا م د ه ا ی م خ ر ب ا ن ب ه ک ش و ر ه ا ی ه م ج و ا ر ب ه و ی ژ ه م ن ا ط ق م ر ز ی خ و ا ه د ش د. د و م ا ی ن ک ه ب ی ث ب ا ت ی س ی ا س ی و ت غ ی ی ر پ ی د ر پ ی ح ک و م ت م ن ج ر ب ه ع د م ث ب ا ت د ر و ض ع و ا ج ر ا ی ق و ا ن ی ن و م ق ر ر ا ت م ی ش و د. ب د ی ه ی ا س ت ت ع د م ث ب ا ت

6 62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 ق و ا ن ی ن و برخوردهای چندگانه د ر م و ر د ف ع ا ل ی ت ه ا ی و م ق ر ر ا ت م و ج و د د ر م ن ا ط ق م ر ز ی ب ا ع ث ع د م ت و س ع ه پایدار در ا ی ن م ن ا ط ق م ی گ ر د د. چ ن ا ن ک ه ب ه ع ن و ا ن م ث ا ل ا گ ر ی ک د و ل ت ا س ال م گ ر ا د ر ت ر ک ی ه ب ر س ر ک ا ر آ ی د ر و ا ب ط د و ک ش و ر ر و ن د ر و ب ه ر ش د ی ر ا خ و ا ه د د ا ش ت و ب ا ز ت ا ب ا ی ن ا م ر د ر م ن ا ط ق م ر ز ی د ر ق ا ل ب گ س ت ر ش ا ر ت ب ا ط ا ت م ر ز ی خ و د ر ا ن ش ا ن خ و ا ه د د ا د ا م ا ب ه م ح ض ت غ ی ی ر د و ل ت و ب ه خ ص و ص ر و ی ک ا ر آ م د ن ن ظ ا م ی ا ن م ع م و و ال ا ر و ا ب ر ط ح س ر ن ه ک ش ور ر رر ررررر س ی ر ن ز و ل ی پ ی د ا م ی ک ن د و ا و ل ی ن ب ا ز ت ا ب ه ا ی ا ی ن ک ا ه ش س ط ح ر و ا ب ط د ر م ن ا ط ق م ر ز ی د ر ق ا ل ب ب ر ج س ت ه ش د ن ک ا ر ک ر د ه ا ی ا م ن ی ت ی و م ح د و د ش د ن ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ر ت ب ا ط ی م ی ا ن م ر ز ن م ا ی ا ن م ی ش و د. ا ز آ ن ج ا ک ه م س ئ ل ه ا ر ت ب ا ط ا ت م ب ا د ال ت م ر ز ا ز ط ر ی ق ا ی ج ا د ب ا ز ا ر چ ه ه ا ی م ر ز ی و... ی ک م و ض و ع د و ج ا ن ب ه ا س ت. ه ر گ و ن ه ت غ ی ی ر د ر م ر ز ی ق و ا ن ی ن م ق ا ب ل ط ر ح ه ا و ا ق د ا م ا ت ک ش و ر م ا ن ر ا ب ر ا ث ر ت ف ا ه م ن ا م ه ه ای ق ب ل ی ا ی ج ا د ش د ه ا س ت ن ا ک ا م خ و ا ه د گ ذ ا ش ت. ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ا ف غ ا ن س ت ا ن و گ س ت ر ش ک ش و ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ک ش و ر ی ا س ت و ا ق ع د ر آ س ي ا ى م ر ک ز ى. ا ی ن ک ش و ر ر ح د ف ا ص ل ل آ س ی ا ی ی م ی ا ن ه هه آ س ی ا ی ی غ ر ب ی ی و خاورمیانههه و پ ا ی ت خ ت آ ن ک ا ب ل ا س ت. ه م س ا ی گ ا ن ا ف غ ا ن س ت ا ن پ ا ک س ت ا ن د ر ج ن و ب و ش ر ق ا ی ر ا ن د ر غ ر ب ب ت ا ج ی ک س ت ا ن نن و ا ز ب ک س ت ا ن نن و ت ر ک م ن س ت ا ن د ر ش م ا ل و چ ی ن د ر ش م ا ل ش ر ق ی ه س ت ن د ( ک و ال ی ی 1384 ) 201 :. ن ق ش ه ش م ا ر ه 1- م و ق ع ی ت ک ش و ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : Net( )Security Info ا ف غ ا ن س ت ا ن ۶۵۲۸۶۴ ک ی ل و م ت ر م ر ب ع م س ا ح ت چ ه ل و ی ک م ی ن ک ش و ر و س ی ع د ن ی ا ا س ت و ج م ع ی ت آ ن د ر س ا ل ۲۰۱۵ ب ی ش ش ا ز ۳۲ م ی ل ی و ن ن ف ر ب و د ه ک ه آ ن ر ا د ر رتبه چهل و د و پ ر ج م ع ی ت ت ر ی ن ن ک ش و ر ه ا ی ی د ن ی ا اا ق ر ا ر رر م ی ی د ه د د د. ا ف غ ا ن س ت ا ن نن ا ز ن ظ ر رر ج غ ر ا ف ی ا ی ی ب ه س ه م ن ط ق ه م ت م ا ی ز ا ز ی ک د ی گ ر ت ق س ی م م ی ش و د د ش ت ه ا ی ش م ا ل ی ک ش و ر ک ه ن ا ح ی ه ا ی ع م د ت ت ا ا ز ر ا ع ی ی ا س ت ت.

7 ا غ ل ب) ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن فالت جنوب غ ر ب ی ک ه ب ی ش ت ر چ ش م ا ن د ا ز ی ب ی ا ب ا ن ی و ن ی م ه خ ش ک د ا ر د و ا ر ت ف ا ع ا ت م ر ک ز ی ا ز ج م ل ه ر ش ت ه ک و ه هه ه ن د و ک ش ش ک ه ا ی ن د و ر ا ا ز ه م ج د ا م ی ک ن د ( ی و س ف ی 1386 ) 127 :. ن ق ش ه ش م ا ر ه 2- ت ق س ی م ا ت س ی ا س ی ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : Maps( )World ا ف غ ا ن س ت ا ن د ا ر ا ی ۳۴ و ال ی ت ( ا س ت ا ن ) و ح د و د چ ه ا ر ص د و ب ل ک س و ا ل ی ( 1 ش ه ر س ت ا ن ) ا س ت. ه ر و ال ی ت ت و س ط ی ک ک و ا ل ی ی ا د ا ر ه م ی ش و د ک ه ر ئ ی س ج م ه و ر و ی ر ا ب ه ا ی ن م ق ا م م ن ص و ب م ی ک ن د و ه ر و ل س و ا ل ی ب ه د س ت ی ک و ل س و ا ل ک ه هه ا ز س و ی ی و ا ل ی ی م ن ص و ب م ی ش و د. د ر ه ر و ال ی ت ی ک ش و ر ا ی و ال ی ت ی و ج و د د ا ر د ک ه ا ع ض ا ی آ ن د ر ا ن ت خ ا ب ا ت ع م و م ی ا ن ت خ ا ب م ی ش و ن د دد. ن ق ش ش و ر ا ه ا ی و ال ی ت ی م ش ا ر ک ت د ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ه ا ی ت و س ع ه ه و ال ی ت ت و ن ظ ا ر ت ت و ا ر ز ی ا ب ی ی ع م ل ک ر د د ن ه ا د ه ا ی ی د و ل ت ی ی و ال ی ت ا س ت. ا ف غ ا ن س ت ا ن ی ک ی ا ز ک ش و ر ه ا ی ف ق ی ر و ب ا اا ک ش و ر ه ا ی ی ت و س ع ه ه ن ی ا ف ت ه هه ی ک ی ی ا ز ف ق ی ر ت ر ی ن ن ک ش و ر ه ا ی ی ج ه ا ن نن ا س ت ( ح ک م ت ن ی ا 1383 ) 84 :. د ر س ا ل ۲۰۰۹ م ی ال د ی ح ج م ت و ل ی د ن ا خ ا ل ص د ا خ ل ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ۱۴ م ی ل ی ا ر د د ال ر ب و د و س ر ا ن ه ت و ل ی د ن ا خ ا ل ص د ا خ ل ی ی ب ه هه ۱۰۰۰ د ال ر م ی ر س ی د. ن ر خ ب ی ک ا ر ی آ ن ۳۵ د ر ص د و ت ق ر ی با ا ۳۶ د ر ص د س ا ک ن ی ن آ ن ز ی ر خ ط ف ق ر ز ن د گ ی م ی ک ن ن د. م ط ا ب ق ب ا اا د ا د ه ه ا ی ن م ا ی ن د گ ی ا ی ا ال ت م ت ح د ه آ م ر ی ک ا ب ر ا ی ت و س ع ه ب ی ن ا ل م ل ل ی 2 ب ی ش ۴۲ د ر ص د از جمعیتتت ا ف غ ا ن س ت ا ن نن ب ا اا ک م ت ر رر ا ز ۱ د ال ر د ر ر و ز ز ن د گ ی م ی ک ن ن د. ح د و د ۸۱ د ر ص د م ر د م ا ی ن ک ش و ر ک ش ا و ر ز ه س ت ن د و ب ق ی ه ش ا م ل ب ا ف ن د گ ی ) و ۹ د ر ص د د ر خ د م ا ت م ش غ و ل ب ه ک ا ر ه س ت ن د ( ه ا د ی ا ن 1388 ) 133 :. ۱۱ د ر ص د د ر ص ن ع ت 1. wuleswali 2. USAID

8 64 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 ن م و د ا ر ش م ا ر ه 2 ج م ع ی ت- ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : Factbook( )The World ع م د ه ت ر ی ن م ح ص و ل ص ا د ر ا ت ی ا ی ن ک ش و ر م ر ف ی ن ی ا ت ر ی ا ک ا س ت. ح ج م ت و ل ی د ت ر ی ا ک د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ح دی ا س ت ک ه هه ب ن ا ب ر گ ز ا ر ش ه ا ی س ا ز م ا ن ه ا ی ب ی ن ا ل م ل ل ی ب خ ش ع م د ه ت ر ی ا ک ج ه ا ن د ر ا ی ن ک ش و ر ت و ل ی د م ی ش و د. بر ا س ا س گ ز ا ر ش ش شه ا اای س ا ل ١٣٨٦ ت و ل ي د م و ا د م خ د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ي ش ا ز ن ص ف ا ق ت ص ا د ک ش و ر ر ا ت ش ک ي ل می د ه د ک ه د ر ح ک و م ت ط ا ل ب ا ن ت و س ع ه ي ا ف ت ه ب و د. ب ي ش ا ز ٩٠ د ر ص د ت ر ي ا ک ج ه ا ن ک ه مواد خام ه ر وو وو ووووو ی ی ن ا س ت ت د ر ا ي ن ک ش و ر ت ه ي ه مم مم مممممی ش و د د د. ب ی ش ت ر ی ن ن م ح ص و ال ت ص ا د ر ا ت ی ا ی ن ک ش و ر ب ه س ه ک ش و ر آ م ر ی ک ا )25/4 د ر ص د( پ ا ک س ت ا ن )۲۲ د ر ص د ) و ه ن د )19/5 د ر ص د( ا س ت ت ک ه ح ج م آ ن ۵۰۰ م ی ل ی و ن د ال ر آ م ر ی ک ا ت خ م ی ن ز د ه م ی ش و د ( غ و ث ی 1356 ) 94 :. ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ط و ر ک ل ی از چهار ق و م ب ز ر گ پ ش ت و ن ت ا ج ی ک ه ز ا ر ه ا ز ب ک و د ی گ ر ا ق ل ی ت ه ا ی ق و م ی ت ش ک ی ل ش د ه ا س ت.. ت ع د ا د پ ش ت و ه ا ب ی ن ۴۰ ت ا ۴۲ د ر ص د ت ا ج ی ک ه ا ۳۱ ت ا ۳۷ د ر ص د ه ز ا ر ه ه ا 9/2 ت ا ۱۱ د ر ص د ازبکه ا اا ۸ ت ا اا 9/2 د ر ص د د ت ر ک م ن ه ا ۱ ۷ ت ا ۳ د ر ص د ا ی م ا ق ه ا 0/1 ت ا ۲ د ر ص د ب ل و چ ه ا 0/5 ت ا ۱ د ر ص د و ب ق ی ه ( پ ش ه ا ی ه ا ن و ر س ت ا ن ی ع ر ب ت ب ا ر رر و ) 1/4 ت ا ۵ د ر ص د ب و د ه ا س ت. پ ی و ن د ه ا ی ق و م ی و ق ب ی ل ه ا ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب س ی ا ر ق و ی ا س ت. ق و م ب ل و چ ه ن و ز ب ه ص و ر ت ا ب ت د ا ی ی ز ن د گ ی م ی ک ن ن د. آ ن ه ا ق ا ل ی ه ا ی س ا د ه و ز ی ب ا ی ی می ب ا ف ن د. ه ز ا ر ه ه ا د ر ک و ه س ت ا ن م ر ک ز ی ز ن د گ ی م ی ک ن ن د و ا ز س ا ی ر ا ق و ا م ا ف غ ا ن س ت ا ن ظ ا ه ر ی آ س ی ا ی ی ت ر د ا ر ن د. آ ن ه ا ا ز س ا ک ن ی ن ا ص ل ی ا ف غ ا ن س ت ا ن م مم ممممی ب ا ش د د ک ه قدمت آنان ق ب ل از ززز ززززز ا س ل ما ب ر می گ ر د د ک ه د و ر ا ن ط ال ی ی آ ن ا ن می ب ا ش د م ت أ س ف ا ن ه ب ع د و ر و د ا س ال م ق د ر ت ا ز د س ت آ ن ا ن خ ا ر ج ش د و ب ه دست اقواممممممم م ه ا ج م ک ه ا ز ه ن د و ا ع ر ا ب ب و د ن د ا ف ت ا د ن د و ت ا ا م ر و ز ح ک م ر ا ن ی می ک ن ن د ک ه آ ن ش ک و ه و ا ق ت د ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ق ب ل ا ز ز ززز ا س ل ما ه ی چ گ ا ه ب ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ر ن گ ش ت و ت ن ه ا ی ا د گ ا ر ب ا س ت ا ن ی آ ن د و ر ا ن م ج س م ه ه ای ب ا م ی ا ن می ب ا ش د ک ه ب ه د س ت آ ن ا ق و ا م م ه ا ج م ک ه د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ت ا ر ی خ ی ن د ا ش ت ن د ن ا ب و د ش د ( ج ا ن پ ر و ر 1389 ) 43 :.

9 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ن ق ش ه ش م ا ر ه 3- ق و م ی ت ه ا ی ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : ) د و ز ب ا ن ا ص ل ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ف ا ر س ی ا ف غ ا ن ( د ر ی ) و پ ش ت و ا س ت. ف ا ر س ی د ر ی د ر ش م الل للللللل ب ا خ ت ر و م ر ک ز ا ف غ ا ن س ت ا ن ص ح ب ت م ی ش و د. ت ق ر ی با ا ۱۱ د ر ص د م ر د م ا ف غ ا ن س ت ا ن ز ب ا ن ا و ل ش ا ن ی ک ی ا ز ز ب ا ن ه ا ی ت ر ک ی ا ز ب ک ی ی ا ت ر ک م ن ی ا س ت. ۹۹ د ر ص د م ر د م ا ف غ ا ن س ت ا ن م س ل م ا ن ه س ت ن د ک ه ح د و د ۸۰ ۸۹ د ر ص د آ ن ا ن س ن ی ۱۰ ۱۹ د ر ص د ش ی ع ه ه و ک م ت ر رر ا ز ۱ د ر ص د پ ی ر و د ی گ ر ا د ی ا ن ه س ت ن د. ت ا د ه ه ۱۸۹۰ م ی ل دا ی ی و ال ی ت ت ن و ر س ت ا ن نن ب ه هه ب ا اا ن ا م مم ک ا ف ر س ت ا ن نن ( س ر ز م ی ن ن ک ا ف ر ه ا اا ) ش ن ا خ ت ه هه م ی ش د ( خ ی ر ا هلل 1389 ) 58 :. ن م و د ا ر ش م ا ر ه 3- ت ق س ی م ا ت م ذ ه ب ی و د ی ن ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : )

10 ه ر ي ر و د ح د و د) 66 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 م ر ز ا ی ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن م ر ز م ش ت ر ک ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز د ه ا ن ه ذ و ا ل ف ق ا ر ک ه م ح ل ت ال ق ي م ر ز م ش ت ر ک ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن و ت ر ک م ن س ت ا ن ا س ت ت ا م ل ک س ي ا ه ک و ه ن ق ط ه ت ال ق ي م ر ز م ش ت ر ک ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن و پ ا ک س ت ا ن ا م ت د ا د ي ا ف ت ه ا س ت.. ط و ل م ر ز م ش ت ر ک ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن ح د و د 945 ک ي ل و م ت ر ش ا م ل ح د و د 709 ک ي ل و م ت ر م ر ز خ ش ک ي و ح د و د 157 ک ي ل و م ت ر - ر و د ه ي ر م ن د و س ي خ س ر ح د و د می ب ا ش د ). ا ي ن خ ط م ر ز ى که حدود ۸۵۰ ک ي ل و م ت ر ط و ل آ ن ا س ت ق س م ت م ا ک ل ي ن 1 و ا ن ت ه ا ى ج ن و ب ى آ ن ( ا ط ر ا ف س ي س ت ا ن ) ت و س ط د و ل ت ي ن ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن گ ر د ي د ( ح ا فظ ن ی ا 1383 ) 69 :. د و ل ت ب ه ح ک م ي ت ترکيه توسط 236 ک ي ل و م ت ر م ر ز 55 ک ي ل و م ت ر و د ر ي ا چ ه ه ا م و ن ح د و د ک ل ن ل م ا ک م ا ه وننن نننن 2 ا ن گ ل ي س ى س پ ه ب د فخرالدين آلتاى و ا ز آ ب ي م ت ش ک ل 24 ک ي ل و م ت ر شمالى آن ت و س ط ژ ن ر ا ل ا ن گ ل ي س ى ب ه ن ا م س ا ل ب ا ق ى د ر م ر ز ب ن د ى و ت ع ي ي ن ح د و د ۱۳۱۴ ب ا م و ا ف ق ت م ر ز م ش ت ر ک ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز د ه ا ن ه ذ و ا ل ف ق ا ر ک ه م ح ل ت ال ق ي م ر ز م ش ت ر ک ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن و ت ر ک م ن س ت ا ن ا س ت ت ا م ل ک س ي ا ه ک و ه ن ق ط ه ت ال ق ي م ر ز م ش ت ر ک ا ي ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن و پ ا ک س ت ا ن ا م ت د ا د ي ا ف ت ه ا س ت. ن ق ش ه ش م ا ر ه 4- ن ق ا ط م ر ز ی ا ی ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : ) 1. Mackline 2. Mac Mahon

11 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن گ ذ ر گ ا ه م ر ز ی م ی ل ک ک ه ا ز ر و س ت ا ه ا ی ش ه ر س ت ا ن ه ی ر م ن د ا ز ت و ا ب ع ا س ت ا ن س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن ب و د ه و د ر 45 ک ی ل و م ت ر رر ی ز ا ب ل و ا ق ع ش د ه ا س ت ی ک ی ا ز د ر و ا ز ه ه ا ی م ر ز ی ا ی ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ح س ا ب م ییی یییی آ ی د. میلک در م ج ا و ر ا و ر ت وال ی رت ن ی م ر و ز ا ف غ ا ن س ت ا ن و ا ق ع ش د ه و د ر س ا ل 91 م س ی ر ت ر د د چ ی ز ی د ر ح د و د 15 ه ز ا ر م س ا ف ر ب و د ه ا س ت. ا م ا م ه م ت ر ی ن ک ر ی د و ر م ر ز ی ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن ر ا ب ا ی د د و غ ا ر و ن د ا ن س ت. د و غ ا ر و ن ا ز ت و ا ب ع ت ا ی ب ا د د ر ا س ت ا ن خ ر ا س ا ن ر ض و ی ا س ت. ف ا ص ل ه آ ن ب ا ت ا ی ب ا د 15 ک ی ل و م ت ر و ب ا ه ر ا ت 135 ک ی ل و م ت ر ا س ت. ت ن ه ا د ر ه ش ت م ا ه ه نخست سال گ ذ ش ت ه 62 م ی ل ی و ن ت ن ک ا ال ا ز ا ی ن م ر ز ص ا د ر ش د ه ا س ت. د و غ ا ر و ن د ر د و ل ت د ه م ب ه م ن ط ق ه و ی ژ ه ا ق ت ص ا د ی ا ر ت ق ا پ ی د ا ک ر د. ا ی ن گ ذ ر گ ا ه د ر ج ا د ه ا ب ر ی ش م ج د ی د ن ی ز ق ر ا ر د ا ر د ( ب د ی ع ی ا ز ن د ا ه ی و د ی گ ر ا ن 1390 ) 197 :. ن ق ش ه ش م ا ر ه 5 ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ا ف غ ا ن س ت ا ن و ا م ن ی ت ا ی ر ا ن ش ه ر ه ا ی- م ر ز ی ا ی ر ا ن ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : ) ا ز ا ب ت د ا ی ش ک ل گ ی ر ی افغانستان جمهوری ا س ال م ی ا ی ر ا ن ی ک ی ا ز ب ا ز ی گ ر ا ن م ه م و ت أ ث ی ر گ ذ ا ر د ر ت ح و ال ت ا ف غ ا ن س ت ا ن ب و د ه ا س ت و ع ل ت ا ی ن ا م ر آ ن ا س ت ک ه ا م ن ی ت م ل ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د ر ح و ز ه ش ر ق ک ش و ر ب ه ن و ع ی ب ا ا م ن ی ت و ث ب ا ت د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن گره خورده ا س ت. د ر س ی ر ط و ال ن ی ت ا ر ی خ ی ک ه م ر ک ز ی ت ق د ر ت د ر ا ی ر ا ن ب ا ر ه ا و ب ا ت ح و ل ج ج ج ج ججججج ا ب ه هه ج ا ی ی ر و ب ه ر و ش د ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ج ا ی گ ا ه خ ا ص خ و د ر ا د ر س ی ا س ت خ ا ر ج ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د ا ش ت ه ا س س س ت. م و ض و ع ا ت ی ه م چ و ن ح ض و ر ن ی ر و ه ا ی خ ا ر ج ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن د ر د و ر ه ه ا ی م خ ت ل ف ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر ا ز ط ر ی ق ج م ه و ر ی ایران حضور م ه ا ج ر ا ن ا ف غ ا ن ی د ر ا ی ر ا ن و د ر گ ی ر ی ه ا و ت ن ش ه ا ی د ا خ ل ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م و ض و ع ا ت م ط ر ح ی ت أ ث ی ر ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ل ی و ر و ا ب ط د و ج ا ن ب ه د و ک ش و ر د ا ش ت ه ا س ت ( م ج ت ه د ز ا د ه 1378 ) 43 :. ا س ل ا یم هستند که

12 68 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ب ر ا ی ر ف ع ت ه د ی د ا ت ا م ن ی ت ی خ و د ا ف غ ا ن س ت ا ن ر ا د ر ح ل ق ه م ح ی ط ف و ر ی ا م ن ی ت ی خ ود د دد ددددد ق ر ا ر د ا د ه ا س ت. د ر چ ا ر چ و ب ت ن ظ ی م س ی ا س ت خ ا ر ج ی و ر ا ه ب ر د د ف ا ع ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ع ن ص ر ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ن ق ش د ر ج ه ت گ ی ر ی سیاست خارجی د ر ح ل ق ه م ح ی ط ف و ر ی ا م ن ی ت ی د ا ر د. م ا ه ی ت و و ی ژ گ ی ت ه د ی د ه ا د ر ا ی ن خ ط ر ه ا ی ن ا ش ی ا ز گسترش جنگ داخلی ر ق ا ب ت ه ا ی ق و م ی م ذ ه بی ی ییییی م س ا ئ ل م ر ب و ط پ ن ا ه ن د گ ا ن ب ی ث ب ا ت ی ب ر ا ث ر خ أل ق د ر ت ف ع ا ل ی ت ه ا ی ت ر و ر ی س ت ی و غ ی ر ه ب ه گ و ن ه هه ا ی ا س ت ب ه ج ا ب بب ب بببببه ج ا ی ی ع م ل گ ر ا ی ا ن ه ر ا ب ر ا ی ت ع ا م ل ی ا ت ق ا ب ل ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ن ت خ ا ب م ی ک ن د ب ن ا ب ر ا ی ن ا ز ی ک ط ر ف م ن ط ق س ا خ ت م س س س س س ل ط ح ل ق ه ه م چ و ن ج م ع ی ت و ک ه ا ی ر ا ن س ی ا س ت خ ا ر ج ی ق د ر ت ت ت و م ح ی یی ط ا س ت ر ا ت ژ ی ک ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ر و ی ک ر د س ی ا س ت خ ا ر ج ی ر ا ب ر م ب ن ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ا س ت و ا ر م ی س ا ز د و ا ز ط ر ف د ی گ ر ع ن ص ر ا ی د ئ و ل و ژ ی ک م ط ر ح ا س ت ک ه د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ا ب ه ر ه گ ی ر ی ا ز ه ز ا ر ه ه ا ی ش ی ع ه و ت ا ج ی ک ه ا ز م ی ن ه ه ا ی ا ف ز ا ی ش ن ق ش و چ ا ن ه ز ن ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ر ا د ر ر ف ع ت ه د ی د ه ا ی ا م ن ی ت ی ف ر ا ه م م ی آ و ر د. ا ز ا ی ن ر و ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ن ه ت ن ه ا ب ه ع ن و ا ن ی ک ک ش و ر ا س ال م ی ب ه س ر ن و ش ت ا ف غ ا ن س ت ا ن ع ال ق ه م ن د ا س ت ب ل ک ه م ال ح ظ ا ت ا م ن ی ت ی ا ی ن ع ال ق ه هه م ن د ی ت و ج ی ه م ل ی و د س ت ی ا ب ی ب ه م ن ا ف ع خ ا ص ر و ب ه ر و م ی س ا ز د ( ع ب ا س ی 1391 ) 182 :. ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ه م و ا ر ه د ر ت ح ک ی م ر و ا ب ط خ و د ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن گ ا م ب ر د ا ش ت ه و د ر م ق ا ط ع ح س ا س ک ن ا ر د ر ر ا ب ا ا ی ن ک ش و ر ب و د ه ا س ت. ب ه ط و ر م ث ا ل ب ا ا ش غ ا ل ن ظ ا م ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ت و س ط ق و ا ی ا ت ح ا د ج م ا ه ی ر ش و ر و ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن نن ن خ س ت ی ن ک ش و ر ی ب و د ک ه ا ز خ و د و ا ک ن ش ن ش ا ن د ا د. ه م چ ن ی ن پ س ا ز پ ی ر و ز ی م ج ا ه د ی ن ن ی ر و ه ا ی ب ر ا ت ح ا د ج ج ج م ا ه ی ر ش و ر و ی و ت ش ک ی ل ح ک و م ت ا س ال م ی د ر ک ا ب ل ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ا ز ن خ س ت ی ن ک ش و ر ه ا ی ی ب و د ک ه ح ک و م ت ا س ال م ی ر ا ب ه ر س م ی ت ش ن ا خ ت و د ر ص د د ک م ک و حمایت ا ز آ ن ب ر آ م د. ب ا ظ ه و ر ط ا ل ب ا ن د ر س ا ل ت ص ص ص ص ص ر ف و 1994 م ی ل دا ی ه ر ا ت ت و س ط ط ا ل ب ا ن و ش ه ا د ت د ی پ ل م ا ت ه ا ی ا ی ر ا ن ی د ر م ز ا ر ش ر ی ف ب ر ش د ت ن گ ر ا ن ی و ع ک س ا ل ع م ل ا ی ر ا ن ا ف ز و د ه ش د و د ر ن ه ا ی ت ب ا ت ن د ر و ی ط ا ل ب ا ن ب ن ی ا د گ ر ا د ر ب ر پ ا ک ر د ن ی ک ر ژ ی م ب ا ث ب ا ت ک ه پ س ا ز ا ش غ ا ل ک ا ب ل د ر 1996 ب ه ص و ر ت آ ش ک ا ر م ش خ ص ش د ف ر ص ت ی ت ا ر ی خ ی ب ر ا ی ب ا ز گ ش ت ب ن ی ا د گ ر ا ی ی س ن ت ی ف ر ا ه م ک ر د و ا ی ن ب ا ع ث ش د ت ا ن گ ر ا ن ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د و چ ن د ا ن ش و د ( ش ف ی ع ی 1382 ) 827 :. ب ن ا ب ر ا ی ن ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د ر م ق ا ب ل ه ب ا ق د ر ت گ ی ر ی ط ا ل ب ا ن ب ه ش د ت د ر پ ی ا ی ج ا د ر ا ه ک ا ر ه ا ی ی ب و د ک ه ب ت و ا ا ااا ن د ا ز ض ر ر ه ا ی ب ی ش ت ر ا ز ج ا ن ب آ ن ه ا ج ل و گ ی ر ی ک ن د. د ر ا ص ل چ ه ا ر د ل ی ل ع م د ه ب ر ا ی ت ق ا ب ل ا ی ر ا ن ب ا ط ا ل ب ا ن و ج و د د ا ش ت : 1- ن گ ر ا ن ی ا ز ت س ل ط ا ف ر ا ط گ ر ا ی ا ن س ن ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ک ه ا ز م ه م ت ر ی ن ه م س ا ی گ ا ن ا ی ن ک ش و ر ا س ت 2- پ ش ت ی ب ا ن ی ش د ن آ ن ه ا ت و س ط ر ق ب ا ی م ن ط ق ه ا ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن و م ت ح د ا ن آ م ر ی ک ا ه م چ و ن پ ا ک س ت ا ن نن ع ر ب س ت ا ن و ا م ا ر ا ت م ت ح د ه ع ر ب ی ک ه ا ی ن د ر ت ض ا د ب ا م ن ا ف ع ا ق ت ص ا د ی و س ی ا س ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ب و د 3- ش ک ل گ ی ر ی ی ک م ل ی گ ر ا ی ی پ ش ت و ن ک ه ب ا م ت ح د ا ن ط ب ی ع ی ج م ه و ر ی- 4 ج م ه و ر ی ا س ل ا م ی ا ی ر ا ن ه م چ و ن ه ز ا ر هه ههه ه ههههههه ه ا ی و ش ی ع ه ت ا ج ی ک ه ا د ر ت ض ا د ب و د ن د و ب ا و ج و د ا ی ن س ا خ ت ا ر ق و م ی و ن ژ ا د ی د ر ج ا م ع ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ک ا م ال ا ر و ش ن ب و د ک ه ط ا ل ب ا ا ااااا ن ب ه ت ن ه ا ی ی ن م ی ت و ا ن س ت ث ب ا ت و ا م ن ی ت ر ا د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ر ق ر ا ر ک ن د. ا س ال م ی ا ی ر ا ن ط ا ل ب ا ن ر ا ب ه عنوان تروریستتتتتتتهای س ا ز م ا ن ه ا ی ت ر و ر ی س ت ی ب ه و ج و د آ و ر د ه ا ن د ( ش ف ی ع ی 1382 ) 827 :. مواد مخدر می ییی ییییی ش ن ا خ ت ک ه پ ن ا ه گ ا ه ی ر ا ب ر ا ی

13 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ط و ر ک ل ی ظ ه و ر ط ا ل ب ا ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز چ ن د ی ن ج ه ت م و ج ب ا ت ت ه د ی د ا م ن ی ت م ل ی ا ی ر ا ن گ ر د ی د ک ه ا ز م ه م ت ر ی ن آ ن ه ا م ی ت و ا ن ب ه ا ی ج ا د ی ک ر ق ی ب ا ی د ئ و ل و ژ ی ک و گ س ت ر ش د ه ن د ه ر ف ت ا ر س ی ا س ی س ل ف ی ی گ ر ی ی ک ا ه ش ش م ا ل ک ه م و ر د ح م ا ی ت ایران بوددددددد ن ف و ذ گ س ت ر د ه ه ه ی پ ا ک س ت ا ن و ع ر ب س ت ا ن قدرت نسبی ج ب ه ه هههههههه ی ب ه ع ن و ا ن ر ق ب ا ی س ی ا س یییییی ییییییی ا ق ت ص ا د ی ا ی د ئ و ل و ژ ی ک د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ک ه ا ز ی ک ط ر ف م ت ح د ا ن ا ص ل ی آ م ر ی ک ا ب ه ش م ا ر م ی ر ف ت ن د و ا ز ط ر ف د ی گ ر ح ا م ی ا ن ا ص ل ی و ط ا ل ب ا ن ب و د ن د و د ر نهایت حمایتهای ا ی ا ال ت م ت ح د ه ا ز ط ا ل ب ا ن ر ا ن ا م ب ر د. ت ح ل ی ل گ ر ا ن ی ه م چ و ن پ ی ر و ز م ج ت ه د ز ا ده ه د ف ا ی ا ال ت م ت ح د ه د ر پ ش ت ی ب ا ن ی ا ز ط ا ل ب ا ن ر ا د ر آ ن م ق ط ع ا ی ن گ و ن ه ب ی ا ن م ی ک ن د ک ه : د ر ج ن ا ح خ ا و ر ی ا ی ر ا ن ر ژ ی م ی ح ا ک م ی ت پ ی د ا ک ن د ک ه د چ ا ر ج ن و ن ض د ش ی ع ی و ض د ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ب ا ش د و ب ه ع ن و ا ن ح ل ق ههههههههه ا ی ا ز ز ن ج ی ر ه آ م ر ی ک ا ی ی م ح ا ص ر ه ا س ت ر ا ت ژ ی ک ا ی ر ا ن ن ق ش آ ف ر ی ن ی ک ن د. د ر ع ی ن ح ا ل ا ی ا ال ت م ت ح د ه امیدوار بود ب ا ح ا ک م ی ت ط ا ل ب ا ن م و ج ب ا ت ت أ س ی س ل و ل ه ه ا ی گ ا ز ر س ا ن ی ت ر ک م ن س ت ا ن ب ه د ر ی ا ی آ ز ا د ا ز ر ا ه ا ف غ ا ن س ت ا ن و پ ا ک س ت ا ن و ا ق ع ی ت ی ا ب د و ب ر ن ا م ه م ن ز و ی س ا خ ت ن ا ی ر ا ن د ر ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ن ف ت و گ ا ز خ ز ر آ س ی ا ی م ر ک ز ی ت ک م ی ل ش و د ب ن ا ب ر ا ی ن ا ز ط ر ف ج م ه و ر ی ا س ل ا م ی ا ی یی ی یییییی ر ا ن ب ا ی د س ی ا س ت م ن ا س ب ی د ر ق ب ا ل ت ح و ال ت ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ت خ ا ذ م ی ش د ک ه م ی ب ا ی س ت م ش خ صا ا ب ر د و ع ا م ل گ ر ی ز ا ز و ا ک ن ش و ن ی ز آ ی ن د ه ن گ ر ی و ب ر آ و ر د د ر س ت ا ز ن ق ش و ت و ا ن ب ا ل ق و ه و ب ا ل ف ع ل ط ا ل ب ا ن د ر ش ک ل د ا د ن ب ه ت ص و ی ر م نن نن ننننن ط ق ه هه ا ی م و ر د ن ظ ر ن ی ر و ه ا ی ن ی م ه پ ن ه ا ن و م ؤ ث ر ی ک ه ط ا ل ب ا ن ر ا ر ش د د ا د ه ی ا ا ز ع م ل ک ر د آ ن ه ا س و د م ی ب ر ن د د ا س ت و ا ر ب ا ش د. به هههههه ط و ر ک ل ی ی ی ت ع ا ر ض ا ت ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن و آ م ر ی ک ا د ر ز م ا ن ط ا ل ب ا ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ر ا س ا س ا ی ن ن ک ت ه ب و د ک ه اا ااااا ز ی ک ط ر ف ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ا ز ح ف ظ و ض ع م و ج و د ی ع ن ی ق د ر ت گ ی ر ی ا ئ ت ال ف ش م ا ل پ س ا ز خ ر و ج ا ت ح ا د ج م ا ه ی ر ش و ر و ی ح م ا ی ت م ی ک ر د و ا ز ط ر ف د ی گ ر آ م ر ی ک ا خ و ا ه ا ن ح م ا ی ت ا ز ط ا ل ب ا ن و ب ر ه م ز د ن و ض ع م و ج و د ب و د ت ا ا ی ن ک ه ب ا و ق و ع ح ا د ث ه ی ا ز د ه س پ ت ا م ب ر 2001 م ی ال د ی و ا ش غ ا ل ا ف غ ا ن س ت ا ن ت و س ط آ م ر ی ک ا و س ق و ط ط ا ل ب ا ن م ع ا د ال ت ا م ن ی ت ی و م ن ط ق ه ا ی ب ر ا ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د چ ا ر ت غ ی ی ر ا ت ب ن ی ا د ی ن ش د و ت ه د ی د ا ت ا م ن ی ت ی ن ی ز ب ا ز م ی نههههههه ه ا ی گ ش ت ( ز ر ق ا ن ی 1385 ) 166 :. م ه م ت ر ی ن د غ د غ ه و خ و ا س ت ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ث ب ا ت و ا م ن ی ت پ ا ی د ا ر ا ی ن ک ش و ر متفاوتی با گ ذ ش ت ه ا س ت ت ت ر و ب ر و و و وو وووووو ز ی ر ا ی ک ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ی ث ب ا ت ث ب ا ت ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ب ه و ی ژ ه ا س ت ا ن ه ا ی ه م م ر ز م ن ا ط ق غ ر ب ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ر ا ت ه د ی د م ی ک ن د. د ر ا ی ن ج ا ب ا ی د ا ش ا ر ه ک ر د ط ر ح د و ل ت م ل ت س ا ز ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ک ه م و ض و ع ا ص ل ی ک ن ف ر ا ن س ب ن 1 ن ی ز ب و د س ط ح ت ح ل ی ل د ر ن ظ ر گ ر ف ت د ر س ط ح د ا خ ل ی ماهیت جامعه ا ف غ ا ن س ت ا ن د ر س ط ح م ن ط ق ه هه ا ی س ی ا س ت ر ا ب ا ی ی ییی د د ر س ه ک ش و ر ه ا ی م ن ط ق ه م ا ن ن د پ ا ک س ت ا ن ک ه م ا ن ع ی ر ا د ر ا ی ن م س ی ر ا ی ج ا د م ی ک ن ن د و د ر س ط ح ج ه ا ن ی آ ث ا ر ا ش غ ا ل ا ی ن ک ش و ر م ط ر ح ا س ت ب ن ا ا ااا ب ر ا ی ن ث ب ا ت د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن د ر س ا ی ه پ ا ی ه ه ا ی س ه گ ا ن ه د ر س ه س ط ح د ا خ ل ی م ن ط قه ا ی و ج ه ا ن ی س ط ح د ا خ ل ی ح ص و ل ف ه م م ش ت ر ک ب ی ن ا ق و ا م و گ ر و ه هه ه ا ی مختلف در ق ا ب ل ح ص و ل س ط ح م ن ط قههههههههه ا ی ه م ک ا ر ی ه م س ا ی ه د ر ع ر ص ه ا ف غ ا ن س ت ا ن و د ر س ط ح ج ه ا ن ی ی ا ر ی ر س ا ن د ن ب د و ن ت ح م ی ل ا ل گ و ه ا ی ب ر س ا خ ت ا ر ب ی گ ا ن ه خواهد بود. د ر پایدار کشورهای ا ج ت م ا ع ی ج ا م ع ه ا ف غ ا ن س ت ا ن پ ا ی ه ه ا ی ا ص ل ی ث ب ا ت د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ر ا م ح ک م خ و ا ه ن د ک ر د ( خ ا م ه ی ا ر 1389 ) 74 :. سی ی یی ییییی ا س ی ه د ف استراتژیک جمهوری ا س ال م ی ا ی ر ا ن د ر ق ب ا ل ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ا ت ک م ی ل د و ل ت - م ل ت س ا ز ی د ر ا ی ن ک ش و ر ک ا م م ال ا م ن ط ق ق ق م ی ب ا ش د. ش ا ی د ب ت و ا ن ا د ع ا ن م و د چ ن ی ن ا ن ط ب ا ق ی ر ا د ر م و ر د ه ی چ ی ک ص ح ن ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ن ت و ا ن ی ا ف ت. ا ز بازیگران مممممنطقهههای و ف ر ا م ن ط ق ه ه هههای ح ا ض ر د ر

14 70 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن ک ه ه د ف ا ی ن م ق ا ل ه ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه و ی ژ ه ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر و ن ا ا م ن ی م ر ز ی ب ر ا م ن ی ت ا ی ر ا ن ا س ت د ر ا د ا م ه ب ه ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ا ی ن د و م و ض و ع پ ر د ا خ ت ه م ی ش و د. 1- ت ر ا ن ز یت م و ا د م خ د ر م س ئ ل ه م و ا د م خ د ر و ق ا چ ا ق آ ن د ر س ا ل ه ا ی ا خ ی ر ب ه ی ک ی ا ز ن گ ر ا ن ی ه ا ی ا ص ل ی ج م ه و ر ی اسلایم ایران ت ب د ی ل ش د ه ا س ت. ا ی ن م س ئ ل ه ک ه م ت أ ث ر ا ز ت ح و ال ت ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ع ن و ا ن ت و ل ی د ک ن ن د ه ب ی ش ت ر ی ن م و ا د م خ د ر د ن ی ا اا م ی ی ب ا ش د ب ه هه ص و ر ت ت ر و ز ا ف ز و ن م و ج ب ب ر و ز م ش ک ال ت س ی ا س ی ا ج ت م ا ع ی ع د ی د ه ا ی د ر ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ش د ه ا س ت.. ت ج ا ر ت ق ا ن و ن ی م و ا د م خ د ر ن ه ت ن ه ا ت ه د ی د ی ج د ی ب ر ا ی ا م ن ی ت ا ف غ ا ن س ت ا ن و ب ر ن ا م ه ه ههه ب ا ز س ا ز ی آ ن ا س ت ت ت ب ل ک ه همچنین ثبات غ ی ر م ن ط ق ه ا ی و ب ی ن ا ل م ل ل ی ر ا م خ ت ل م ی س ا ز د. پ س ا ز 11 س پ ت ا م ب ر 2001 م ی ال د ی و د ر ش ر ا ی ط ح ض و ر ن ی ر و ه ا ی آ م ر ی ک ا و ن ا ت تت و د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ن ر خ ت و ل ی د م و ا د م خ د ر و ت ر ا ن ز ی ت آ ن ا ف ز ا ی ش ی ا ف ت ه ا س ت ا ی ن د ر ح ا ل ی ا س ت ک ه آ م ر ی ک ا ب ه ص ر ا ح ت ا ع عع ال م ک ر د ه ک ه ه د ف ا ز ح ض و ر ش د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م ب ا ر ز ه ب ا م و ا د م خ د ر ن ب و د ه ب ل ک ه ه د ف ا ص ل ی م ق ا ب ل ه ب ا ت ر و ر ی س م م ی ی ی ی ی ب ا ش د د د. آ م ر ی ک ا ب ا ب ی ت و ج ه ی ن س ب ت ب ه م ی ز ا ن ک ا ش ت و ب ر د ا ش ت م و ا د م خ د ر د ر ص د د ا س ت ب ا س و د ی ک ه ا ز آ ن ب ه د س ت م ی آ ی د د م ا ن ع ب ر و ز ش و ر ش ه ا ی ا ج ت م ا ع ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ش و د و بهانه حضور آ م ر ی ک ا و غ ر ب پ ا ی د ا ر ب م ا ن د ا ز س و ی د ی گ ر ت ج ا ر ت ت م و ا د م خ د ر م ی ت و ا ن د ب ه ن ا ا م ن ی م ر ز ه ا و ا خ ال ل د ر ا م و ر ک ش و ر ه ا ی ه م س ا ی ه ب ا ال خ ص ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن و پ ا ک س ت تتا ن ر ا د ا م ن ز ن د ک ه آ م ر ی ک ا ا ز ا ی ن م س ئ ل ه م ن ت ف ع م ی گ ر د د. ه م چ ن ی ن ب ر ا س ا س ا ر ز ی ا ب ی ص ن د و ق ت و س ع ه و ت ج ا ر ت م ل ل م ت ح د آ ن ک ت ا د - ت و ل ی د ه ر و ئ ی ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن پ س ا ز ا ش غ ا ل آ ن ت و س ط آ م ر ی ک ا ی ع ن ی د ر س ا ل 2002 ح د و د د ا ش ت ه ا س ت. )21 Report, :2011 ) World Drug. ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ج د و ل ش م ا ر ه 1- م ی ز ا ن ت و ل ی د م و ا د م خ د ر د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن س ا ل م ی ز ا ن ت و ل ی د ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن 675 د ر ص د ا ف ز ا ی ش - Source: United Nation Office on Drug and Crime,The Opium Situation in Afghanistan, August 29, ج د و ل ف و ق ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ت و ل ی د م و ا د م خ د ر د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن د ر س ا ل ه ا ی ا خ ی ر ن و س ا ن ا ت ز ی ا د ی د ا ش ت ه و پ س ا ز س پ ت ا م ب ر 2001 ا ف ز ا ی ش ی ا ف ت ه ک ه ب ی ش ت ر ن ا ش ی ا ز ح ض و ر ن ی ر و ه ا ی ا ش غ ا ل گ ر ب ه و ی ژ ه آ م ر ی ک ا و س ی ا ستت تتتتت ه ا ی م ی ب ا ش د. ا ی ن ک ش و ر ا ز آ ن ج ا ی ی ک ه ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ن ز د ی ک ت ر ی ن و ک م ه ز ی ن ه ت ر ی ن م س ی ر ب ر ا ی ا ن ت ق ا ل م و ا د م خ د ر ب ه ا ر و پ ا اا و آ س ی ا ی 11 م ی ا ن ه ا س ت آ س ی ب پ ذ ی ر ت ر ا ز د ی گ ر ک ش و ر ه ا ی م ن ط ق ه ا ی ن ی ز ه س ت. ی ک ی ا ز ن ت ی ج ه ه ا ی و ر و د ک ال ن ا ی ن م و ا د ب بب ه ا ی ر ا ن نن ب ا ال ر ف ت ن آ م ا ر م ع ت ا د ا ن و ج ر م و ج ن ا ی ت ه ا ی ن ا ش ی ا ز ت ر ا ن ز ی ت و ت و ز ی ع ا ی ن م و ا د د ر ک ش و ر ب و د ه س ت. به ع ن و ا ن ن م و ن ه ت ا س ا ل 1342 ت ع د ا د م ع ت ا د ا ن ب ه ه ر و ئ ی ن د ر ا ی ر ا ن 4 ه ز ا ر ن ف ر ب و د ه ا س ت. ا اای ن ن ر ق م م ی ل ی و ن ن ف ر و د ر س ا ل 1379 ب ه 5/2 م ی ل ی و ن ن ف ر ر س ی د ه ا س ت. ع ال و ه ب ر ا ی ن ت ن ه ا ط ی س ا ل د ر رر س ا ل لل 1360 ب ه ح د و د ی ک ح د و د 1368 ز ن د ا ن ی ا ن ا ی ر ا ن د ر ا ر ت ب ا ط ب ا م و ا د م خ د ر د س ت گ ی ر و ز ن د ا ن ی ش د ه ب و د ن د ( ی ز د ا ن ی و ب د خ ش ا ن 1393 ) 118 :. 80 د ر ص د ن ک ت ه ا ی ک ه د ر ا ی ن ج ا و ج و د د ا ر د ا ی ن ا س ت ک ه ا م ر و ز ه ط ا ل ب ا ن ب ا ب ا ز ی ا ب ی ق د ر ت خ و د ا ز د ر آ م د ح ا ص ل از فروش م و ا د م خ د ر ب ر ا ی ت أ م ی ن هزینه جنگ ع ل ی ه ن ی ر و ه ا ی خ ا ر ج ی و د و ل ت ا ف غ ا ن س ت ا ن ا س ت ف ا د ه م ی ی ی ک ن د. د ر و ا ق ع ع ع ی ک ی ا ز د ل یا ل

15 ح ج م- ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ق د ر ت ی ا ب ی م ج د د ط ا ل ب ا ن د ر س ا ل ه ا ی ا خ ی ر ت و ل ی د م و ا د م خ د ر ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ا ب ز ا ر ت ر غ ی ب و ت ه د ی د ک ش ا و ر ز ا ن ا ز س و ی ب ق ا ی ا ی ط ا ل ب ا ن م ی ب ا ش د. گ ز ا ر ش د ف ت ر م ب ا ر ز ه ب ا م و ا د م خ د ر س ا ز م ا ن م ل ل ا ش ا ر ه م ی ک ن د ک ه ب ی ن س ا ل لل ه ا ی گ ر و ه ط ا ل ب ا ن ا ز م ا ل ی ا ت و ت ج ا ر ت ک ش ت م و ا د م خ د ر ر س ا ل نا ه 2005 ت ا م ی ل ی و ن د ل را د ر آ م د د ا ش ت ه ا س ت ( ))) ))))) Drug World Report, : ). ا ز ط ر ف د ی گ ر آ م ر ی ک ا ه ی چ ت ع ه د ی ر ا د ر ز م ی ن ه ن ا ب و د ی ز م ی ن ه ا ی ک ش ت خ ش خ ا ش و ج ل و گ ی ر ی ا ز ق ا چ ا ق آ ن ب ر ا ی خ و د د ر ن ظ ر ن گ ر ف ت ه ا س ت و ح ت ی د ر ب س ی ا ر ی ا ز م و ا ر د ب ا د ن ب ا ل ک ر د ن س ی ا س ت ع د م م ق ا ب ل ه ب ا ا ف غ ا ن ن ننن ه ا د ر ک ش ت و ت و ل ی د م و ا د م خ د ر ا ز آ ن ب ه ع ن و ا ن ا ب ز ا ر ی ک ه د ا ر ا ی س و د ی د و و ج ه ی ا س ت ب ه ر ه ب ر د ه ا س ت. ا ز ی ک ا ز ب ی ک ا ر ی ر و ز ا ف ز و ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ج ل و گ ی ر ی ک ر د ه و ا ف غ ا ن ه ا ر ا م ش غ و ل ن گ ا ه م ی د ا ر د ب د ی ن د ل ی ل ک ه ک ش ت د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز ه ر م ح ص و ل ج ا ی گ ز ی ن د ی گ ر ی م ق ر و ن ب ه ص ر ف ه ه ههه ت ر ا س ت و ا ز س و ی د ی گ ر خ و د ن ی ز ب ا ق ا چ ا ق و ط ر ف خ ش خ ا ش ب ه ر ه ب ر د ا ر ی ا ز آ ن ب ه س و د س ر ش ا ر ی م ی ر س د. ا ز د ی د آ م ر ی ک ا م ب ا ر ز ه ب ا م و ا د م خ د ر م ی ت و ا ن د خ و د ب ه ع ا م ل ی آ ش و ب س ا ز و ض د ن ظ م د ر ج ا م ع ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ت ب د ی ل ش و د ز ی ر ا د ر ح ا ل ح ا ض ر م ه م ت ر ی ن م ن ب ع د ر آ م د م ر د م ا ف غ ا ن س ت ا ن ر ا ت و ل ی د م و ا د م خ د ر ت ش ک ی ل م ی د ه د و ا گ ر آ م ر ی ک ا ب خ و ا ه د ا ی ن م ه م ت ر ی ن م ن ب ع ا ر ت ز ا ق م ر د م ر ا ق ط ع م و ا ج ه م ی ش و د ( ش ف ی ع ی 1388 ) 114 :. م س ئ ل ه م و ا د م خ د ر ن ا ش ی ا ز ک ش ت ک ن د ب ا ش و رش شش شششششش ه ا ی ا ج ت م ا ع ی خ ش خ ا ش و م ش ت ق ا ت آ ن ب ر ا ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ی ک م ق و ل ه ا م ن ی ت ی ا س ت ک ه ن ه ت ن ه ا ب ا ع ث ت ح م ی ل ه ز ی ن ه ه ا ی م ا د ی و ا ن س ا ن ی و ا ف ز ا ی ش ح ج م مواد مخدر د ر ک ش و ر ش د ه و م ی ش و د ب ل ک ه د ر م ن ا ط ق ش ر ق ی ک ش و ر ا ب ع ا د گ س ت ر د ه ت ر ی ی ا ف ت ه و ب ه ن و ع ی ب ا م ط ا ل ب ا ت پ ی و ن د م ی خ و ر د ( ح ق پ ن ا ه 1377 ) 14 :. ق و م ی و م ح ل ی ا ز آ ن ج ا ی ی ک ه ب ی ن ث ب ا ت و ا م ن ی ت ا ف غ ا ن س ت ا ن و م ی ز ا ن ک ش ت و ت و ل ی د م و ا د م خ د ر ر ا ب ط ه ت ن گ ا ت ن گ ی و ج و د د ا ر د ن م ی ت و ا ن د ر ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن م ب ا ر ز ه ا ی ج د ی و ق ا ط ع و ب ا ز د ا ر ن د ه ع ل ی ه ت ر ا ن ز ی ت و ح م ل و ن ق ل م و ا د م خ د ر ا ن ج ا م د ا د ب د د د و ن آ ن ک ه د ر د ا خ ل ا ف غ ا ن س ت ا ن ث ب ا ت ک ا ف ی و د و ل ت م ر ک ز ی ق د ر ت م ن د و م س ئ و ل ب ه و ج و د آ ی د ک ه ب ت و ا ن د ب ا ک ش ش ش ت خ ش خ ا ش م ب ا ر ز ه ک ن د و ه م ا ن گ و ن ه ک ه د ر م و ر د س ی ا س ت ه ا ی آ م ر ی ک ا د ر ق ب ا ل ا ی ج ا د د و ل ت م ر ک ز ی ق د ر ت م ن د ب ح ث ش د د ر ا ی ن ج ا ن ی ز ب ا ی د ا ش ا ر ه ک ر د ک ه ه ن و ز د و ل ت م ر ک ز ی ق د ر ت م ن د ی ب ر ا ی ک ن ت ر ل ت و ل ی د و ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر ا ی ج ا د ن ش د ه ا س ت. ن م و د ا ر ش م ا ر ه 4 ت و ل ی د م و ا د م خ د ر ب ه ت ف ک ی ک م ن ا ط ق ت ح ت ک ن ت ر ل ط ا ل ب ا ن و ن ا ت و د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م ن ب ع : )geopolitica.ru(

16 72 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن ن ا ا م ن ی م ر ز ی ا ی ر ا ن ب ا 639 ک ی ل و م ت ر م ر ز ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن و ق ر ا ر گ ر ف ت ن د ر م س ی ر ا ن ت ق ا ل مواد مخدر آ س ی ببب بببببب ه ا ی ف ر ا و ا ن ی ر ا م ت ح م ل گ ر د ی د ه ا س ت و ه ز ی ن ه ه ا ی س ن گ ی ن ی ر ا ب ا ب ت آ ن پ ر د ا خ ت ن م و د ه ا س ت. م ب ا د ی ا ص ل ی و ر و د م و ا د م خ د ر م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ب و د ه ب ه ط و ری ک ه 55 د ر ص د ک ش ف ی ا ت م و ا د م خ د ر ا ز د و ا س ت ا ن خ ر ا س ا ن و س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن ب ه د س ت آ م د ه ا س ت ت ت. ا ی ن ت ج ا ر ت ت و أ م ب ا خ ش و ن ت و ش ر ا ر ت م ی ب ا ش د ا م ا د ر ا ی ر ا ن ب ن ا ب ر ع و ا م ل ی د ا م ن ه ا ی ن ش ر ا ر ت و ن ا ا م مم ن ی ب ی ش ت ر ش د ه ا س ت. ق ب ل ا ز ا ن ق ال ب ف ئ و د ا ل ه ا و خوانین م ح ل ی د ر ا ز ا ی ا خ ذ ا م ت ی ا ز ا ت ی م ن ا ط ق م ر ز ی ر ا ک ن ت ر ل د ا ش ت ن د ک ه ب ا و ق و ع ا ن ق ال ب ا ی ن س ا خ ت ا ر د ر ه م ر ی خ ت ا م ا ب ا خ ال ء ق د ر ت د ر ا و ا ی ل ا ن ق ال ب و ط ی آ ن ه ا ب ه ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر و ا ی ج ا د ش ر ا ر ت و ن ا ا م ن ی د ی گ ر ی ر و ی آ و ر د ن د ( م ح م د ی و غ ن ج ی 1385 ) 90 :. مانند قتل و و د ر ا خ ت ی ار رر رررر خ و د غ غغ ا ر ت ا خ ا ذ ذذی و گ ر و گ ا ن نن گ ی ر ی ج ن گ ت ح م ی ل ی ی م و ا ر د و م ق ا ب ل ه ب ا ا ی ن گ و ن ه ش ر ا ر ت ه ا که ضریب ا م ن ی ت ی م ن ط ق ه م ر ز ی ر ا ک ا ه ش م ی د ه د ت ن ه ا ب ا ا خ ت ص ا ص ا م ک ا ن ات تتتتتت و ق ت ن ی ر و ی ا ن س ا ن ی ف ر ا و ا ن ا ز س و ی د و ل ت م س ی ر ا س ت. س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی و ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ط م ی ن ا ن خ ا ط ر س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ا ن ا س ت ا م ا گ س ت ر ش ش ق ا چ ا ق ا ق ت ص ا د ی م س ت ل ز م و ج و د ا م ن ی ت و و مواد مخدر د ر م ن ا طققققققققق م ر ز ی ی ب ه ناامن کردن ف ض ای ی ییییییی س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ب ه ط و ر ا خ ص د ر آ ن م ن ا ط ق و ب ه ط و ر ع م و م د ر ک ل ک ش و ر ا ن ج ا م ی د ه ا س ت ( م خ ت ا ر ی ا ن (. : و ج و د ن ا ا م ن ی ک ه ع م د تا ا ب ا ت و ج ه ب ه ن ب و د ش ن ا خ ت د ق ی ق ا ز ا ی ن م ن ا ط ق ب ه ش ک ل ا غ ر ا ق قق آ م ی ز ی ی ن ی ز ب ا ز ت ا ب م یی ی یییی ی ا ب د د م و ج ب ب ی م ی ل ی س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ا ن گ ر د ی د ه و ا ز س و ی ی د ی گ ر د و ل ت م ر ک ز ی ب ر ا ی م ق ا ب ل ه ب ا ا ی ن ر و ن د ن ا چ ا ر ا ز ت ش د ی د ا ق د ا م ا ت ا م ن ی ت ی و ن ظ ا ر ت م ت م ر ک ز ب ر ا م و ر ی ا س ت ک ه د ر م ن ا ط ق ا م ن چنین موضوعیتی ن د ا ر ددد د ددددد ت ع د ا د ا ی س ت ت ت ه ا ی ب ا ز ر س ی د ر م س ی ر ه ا ی م ن ت ه ی ب ه م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ب ا ع ث ت ب د ی ل آ ن ه ا ب ه پ ا د گ ا ن ن ظ ا م ی گ ر د ی د ه ا س ت. ا ن ج ا م چ ن ی ن ا ق د ا م ا ت ی ک ه گ ر ی ز ن ا پ ذ ی ر ا س ت ب ه ه ر ح ا ل ت أ ث ی ر م ن ف ی د ر ا م ر س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ب ه و س ی ل ه بخش خصوووووصی د ا ش ت ه و ب ر م ی ز ا ن ه ز ی ن ه ه ا ی د و ل ت ی م ی ا ف ز ا ی د. ب ه ه م ی ن د ل ی ل پ س ا ز ا ن ق ال ب ا ک ث ر س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ه ا د ر م ن ا ط ق ی م ا ن ن د س ی س ت ا ن نن و ب ل و چ س ت ا ن ت ن ه ا ت و س ط دولت صورت گ ر ف ت ه ک ه ب ا ا ی ن و ج و د ا ی ن م ن ا ط ق ه ن و ز د ر ش م ا ر ن و ا ح ی ی ی م ح ر و م ب ه ش م ا ر م ی ر و د ( ه م ا ن 1382 ) 77 :. ع و ا ی د ح ا ص ل ا ز ف ع ا ل ی ت ه ا ی ت ج ا ر ت م و ا د م خ د ر د ر د ی گ ر ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ش د ه و ب ه ع ل ت و ج و د د ق ا ب ل ت و ج ه ی ک ه د ر د س ت ر س د ا ر ن د ب ه آ ن ه ا ک م ک م ی ک ن د م ح ص و ال ت و خ د م ا ت خ و د ر ا ب ا ق ی م ت ی ک م ت ر ع ر ض ه ک ر د ه و ق ا د ر ه س ت ن د د ی گ ر ش ر ک ت ه ا ر ا ا ز م ی د ا ن رقابت خارج ک ن ن د و ب ا ع ث. ) 155 : 1385 تضعیف بخششششششش ق ا ن و ن ی ی م ی ی گ ر د د ( ا م ی ر خ ی ز ی ی م ج ا و ر ت ا ی ر ا ن ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ع ن و ا ن ب ز ر گ ت ر ی ن م ر ک ز ت و ل ی د و ا ن ت ق ا ل م و ا د م خ د ر س ب ب ن ا ا م ن د ر ا ی ر ا ن د ا د ن ج ل و ه ن ز د ج ه ا ن ی ا ن گ ر د ی د ه ک ه ا ی ن خ و د ب ا ع ث ن ظ ر م ن ف ی س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ا ن خ ا ر ج ی و ج ل ب ت و ر ی س م گ ر د ی د ه ا س س ت. ه م چ ن نن ی ن پ ی ا م د ه ا ی ا ی ن پ د ی د ه م ی ت و ا ن د ا ز ت ح ر ک س ا ز م ا ن ه م ک ا ر ی ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ا ک و 1 ک ا س ت ه و م و ج ب ف ر ا و ا ن ی گ ر د د ( ر ش ی د ی 1390 ) 130 :. ز ی ا ن ن ننن ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ا ز ع م د ه ت ر ی ن ا ه د ا ف ا س ت ک ب ا ر ج ه ا ن ی ب ه س ر ک ر د گ ی ا م ر ی ک ا م ن ز و ی ک ر د ن ا ی ر ا ن د ر م ش ا ن د و ا ن ب ا ر ب ز ر گ ا ن ر ژ ی ی ع ن ی ی خ ل ی ج ف ا ر س و د ر ی ا ی خ ز ر ( آ س ی ا ی م ر ک ز ی ) ب و د ه و ب ر ه م ی ن ا س ا س ن ی ز ک ش و ر ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر ی ک ر ق ا ب ت ت ش د ی د دد

17 ن م ا ی ن د ۀ) ر ا. ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن س ع ی د ا ش ت ه ت ا ن ظ ر ک ش و ر ه ای ت و ل ی د ک ن ن د ۀ ن ف ت و گ ا ز م ن ط ق ه و ک م پ ا ن ی ه ا ی ن ف ت ی س ر م ا ی ه هه گ ذ ا ر ک ن ن د. د ر ا ی ن م ی ا ن پ ا ک س ت ا ن ک ه خ و د ا ز ا ی ن ر ه گ ذ ر ب ه ر ه ز ی ا د ی م ی ی ب ر د ب ا ر ا ب ه خ و د دد دددد ج ل ب ب ر ا ه ا ن د ا خ تن ن ن نننن ی ک ک ج ن گ گ خ ا ن م ا ن نن س و ز د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ت و س ط گ ر و ه ک ط ا ل ب ا ن و ا ن ج ا م ق ت ل ع ا م ه ا ی و س ی ع و م ج ب و ر ک ر د ن م ر د م ب ه ک و چ ا ج ب ا ر ی د ر ص د د ب و د ت ا ب ا ا ی ج ا د ا م ن ی ت د ر مسیر خط ل و ل ه ن ف ت و گ ا ز ا ز زز ط ر ی ق ق ا ف غ ا ن س ت ا ن نن ن ف ت م ن ا ط ق آس سس سسسس ی ا ی م ی ا ن ه هه- خ ز ر ر ا ب ه ب ا ز ا ر ه اا ااااای ب ی ن ا ل م ل ل ی ص ا د ر ن م ا ی د و س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ه ا ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ر ا ک ه ب ا م خ ا ل ف ت ا س ت ک ب ا ر جهانی روبرو ب و د د دد ددددد ع ق ی م گ ذ ا ر د. ب ا ظ ه و ر ط ا ل ب ا ن ا ی ن خ و ا س ت ه ب ر آ و ر د ن ش د و ب ا و ر و د ا م ر ی ک ا ب ه ص ح ن ۀ ا ف غ ا ن س ت ا ن ر و ا ب ط د و ک ش و ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و پ ا ک س ت ا ن ب ه ت ی ر گ ی گ ر ا ئ ی د و د ر و ا ق ع ت ض م ی ن ی ب ر ا ی ا م ن ی ت ص د و ر ا ن ر ژ ی ب ه و ج و د ن ی ا م د. ع م ل ک ر د ط ا ل ب ا ن د ر ص ح ن ۀ س ی ا س ت ا ف غ ا ن س ت ا ن پ ی ا م د ه ا ی ن ا گ و ا ر ی ر ا ب ر ا ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن د ا ش ت ه ک ه ب ا ر ف ت ن آ ن ه ن و ز ر ی ش ه ه ه ه ا و ب ق ا ی ا ی ا ی ن ع م ل ک ر د ب ا ق ی ا س ت و و ض ع ی ت ه ا و س ن ا ر ی و ه ا ی م خ ت ل ف ی ر ا ب ر ن ظ ا م م ا ت ح م ی ل م ی ک ن د ( ه م ان 1390 ) 130 :. ب ا ت و ج ه ب ه و ض ع ی ت ف ع ل ی ا ف غ ا ن س ت ا ن و ع د م ت و ا ن ا ی د و ل ت آ ن د ر س ا م ا ن د هی ا و ض ا ع ج ا ر ی ب ه ن ظ ر م ی ر س د ب ح ر ا ن نن ه ا ی گ ذ ش ت ه ک ه ن ا ش ی ا ز ه و ی ت و م ش ر و ع ی ت د ر ن ظ ا م ا ف غ ا ن س ت ا ن ب و د ه ا س ت ه م ا ک ن و ن ن ی ز ا د ا م ه د ا ش ت ه و ب ا ت و ج ه ب ه ض ع ف ا ق ت ص ا د ی ف ر ه ن گ ی و.. ۀ. ا د ا م ن ز ا عه ا ی د ا خ ل ی و ح ض و ر س ی ا س ی ا م ر ی ک ا د ر ا ی ن ن ک ش و ر ر ق س م ت ه م چ ن ا ن د چ ا ر آ ش و ب و ه ر ج و م ر ج ب و د ه و ن ا آ ر ا م ی ه ا ی م ک ر ر م و ج ب ا ت ح ض و ر و ر ق ا ب ت ق د ر ت ه ا ی ی ا ن گ ل ی س پ ا ک س ت ا ن و.. ف ر ا ه م ن م و د ه ا س ت ( ش ف ی ع ی 1381 ) 29 :. ش ر ق ق قققی م ر ز ه ا ی م ا ن ظ ی ر ا م ر ی ک ا ا ااااا ب ر ا ث ر ت ه ا ج م ا ر ت ش ش و ر ی ب ه ا ف غ ا ن س ت ا ن س ی ل م ه ا ج ر ت ب ه ک ش و ر ه ا ی ه م س ا ی ه و ج م ه و ری ا س ال م ی ا ی ر ا ن ر و ا ن ه ش د و م ت ع ا ق ب ت ه ا ج م ا م ر ی ک ا پ س ا ز ح ا د ث ه 11 س پ ت ا م ب ر ب ه ا ی ن ک ش و ر ن ی ز س ی ل م ه ا ج ر ت ت ش د ی د و ب ر د ا م ن ۀ ۀۀ ن ا ا م ن ی ی ک ش و ر ه ا اا ا ف ز و د ه ش د. د ر س ا ل ه ای ا خ ی ر ه ر چ ن د ب ا ز گ ش ت م ه ا ج ر ی ن ب ه ک ش و ر ش ا ن ش ر و ع ش د ه ا م ا ا ز ت ب ع ا ت ن ا ا م ن ن نننی آ ن ه ا ک ا س ت ه ن ش د ه و ا م ر و ز ا ن ب و ه ی ا ز م ه ا ج ر ی ن ا ف غ ا ن ی ب ه ص و ر ت غ ی ر م ج ا ز د ر ک ش و ر م ا ا ق ا م ت د ا ش ت ه و ب ع ض ر ا ا ب ر ا ر ت ک اب بببببب ج ن ا ی ا ت ی ی ب د و ن گ ذ ا ش ت ن ر د پ ا ی ی ب ه ر ا ح ت ی ا ز ک ش و ر خ ا ر ج م ی ش و ن د. ب ن ا ب ه گ ف ت ۀ ی ک ی ا ز ن م ا ی ن د گ ا ن س ا ب ق م ج ل س ش و ر ا ی ا س ر ر ال م می س ا ب ق م ر د م ش ا ه ر و د آ ق ا ی ک ا ظ م ج ال ل ی ) ا ز س ه م ی ل ی و ن و د و ی س ت ه ز ا ر م ه ا ج ر ا ف غ ا ن ی ک ه د ر ک ش و ر م ا ا ق ا م ت د ا ر ن د ت ن ه ا 17 ن ف ر ا ق د ا م ب ه پ ر د ا خ ت م ا ل ی ا ت می ک ن ن د. ب س ی ا ر ی ا ز ا ی ن ا ف ا غ ن ه پ و ل ه ا ی خ و د ر ا د ر ک ش و ر ه ز ی ن ه ن ک ر د ه هه و آ ن ر ا ا ز ک ش و ر خ ا ر ج م ی ک ن ن د ( ه ا د ی ا ن 1388 ) 133 :. د ر ح ا ل ح ا ض ر ن ز د ی ک ب ه ی ک م ی ل ی و ن و چ ه ا ر ص د ه ز ا ر ن ف ر م ه ا ج ر ا ف غ ا ن ی د ر ا ی ر ا ن ن ننن ب ص و ر ت س ر ا س ر د ر ب ی ی ی ی ی ض ا ب ط ه ک ش و ر پ ر ا ک ن د ه م ی ب ا ش ن د ک ه ط ب ق ا ع ال م م ن ا ب ع ر س م ی ی 95 د ر ص د آ ن ننه ا اا ف ا ق د د م د ر ک ک ش ن ا س ا اا ی ی ه س ت ن د دد و خ ا ر ج ا ز ا ر د و گ ا ه ه ا ز ن د گ ی م ی ک ن ن د و ب ه ع ب ا ر ت ی ا ی ن م ه ا ج ر ی ن ب ط و ر غ ی ر م ج ا ز و ا ر د ک ش و ر ش د ه و آ ز ا د ا ن ه ز ن د گ ی م ی یی ی ییییی ک ن ن د. ط ب ی ع ی ا س ت ک ه ا ی ن ا ف ر ا د م ه ا ج ر ن ق ش ه ا ی م خ ر ب ی د ر ک ش و ر م ا د ا ش ت ه و دارند. چنانچه س ر د ا ر ق ا ل ی ب ا ف ( ف ر م ا ن د ه ن ی ر و ی انتظامی ج. ا. ا ) گ ف ت ه ا س ت : ا ش ر ا ر ب ا هماهنگی و ک م ک ا ی ن ع د ه ا ز ه م و ط ن ا ن خ و د ق قق ا د ر ب ه گ ر و گ ا ن ن نننگ ی ر ی ی و ا ی ج ا د ن ا ا م ن ی م ی ش و ن د ب ر ا ث ر ت ح م ی ل ج ن گ ه ا ی خ ا ر ج ی ب ر ک ش و ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ه م چ ن ی ن ن ز ا ع ه ا ی د ا خ ل ی ک ش و ر ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن ا ز ب ا ب ت م ه ا ج ر ت ا ف ا غ ن ه د چ ا ر آ س ی ب پ ذ ی ر ی ش د ه ا س ت. ا ز پ ی ا م د ه ا ی م ه ا ج ر ا ف ا غ ن ه م ی ت و ا ن ب ه ا ف ز ا ی ش ج ر م و جنایت ت خ ل ف ا ت و ب ز ه ک ا ری ه ا ب ا ال ر ف ت ن س ر ق ف ل ی م غ ا ز ه ه ا و ا ف ز ا ی ش ا ج ا ر ه خ ا ن ه ه ا و گ ر ا ن ی م س ک ن د ر ن ق ا ط ش ه ر ی ی ش ر ق

18 74 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 و ج ن و ب ش ر ق ی ک ش و ر ت ش د ی د ت ر د د ه ا ی غ ی ر ق ا ن و ن ی د ر د و س و ی ی م ر ز د ر قالب راهزنننننننی گ ر و گ ا ن ننگ ی ر ی ی ا خ ا ذ ی ش ک ن ج ۀ گ ر و گ ا ن ه ا ف ع ا ل ش د ن د ر ا م ر ق ا چ ا ق ک ا ال و ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر ب ر ه م ش ی ع ه و س ن ی ت ش ک ی ل گ ر و ه ه ا ی ق و م ی و م ذ ه ب ی ت ع ا د ل ز د ن و توازن جمعیت و د ر م ر ا ک ز ش ه ر ی ا ز ج م ل ه م ش ه د و ز ا ه د انننننن ننننننن پ ی ا م د ه ا ی ی م ت ع د د ب ه د ا ش ت ی ا ز ج م ل ه گ س ت ر ش ب ی م ا ر ی ه ا ی ت ن ا س ل ی و ک ا ه ش س ط ح ب ه د ا ش ت و ا ر د ک ر د ن ف ش ا ر ب ر ا م ک ا ن ا ت خ د م ا ت ی ز ی ر ب ن ا ی ی خ ر ی د ز م ین ه ا ی زراعی و پ د ی د ا ر ش د ن م س ئ ل ۀ پ ی چ ی د ۀ م ا ل ک ی ت ت آ ن ه ا د ر جدار مرززززززز ت غ ی ی ر رر ب ا ف ت ب ه و ی ژ ه د ر ن و ا ح ی م ر ز ی و ب ر خ ی ا ز م ر ا ک ز ش ه ر ی ج ن و ب ش ر ق ر ا ه ی ا ب ی ن ف و ذ و د ی گ ر پ ی ا م د ه ا ی ا م ن ی ت ی د ر ا ب ع ا د م خ ت ل ف ا ف ز ا ی ش ن ر خ ب ی ک ا ر ی ی و پ ا ئ ئئ ی ن آ م د ن ن س ط ح د خ ت ر ا ن ش ی ع ه و.. ه. ا ش ا ر ج ا س و س و و ع و ا م ل م ز د و ر م ذ ه ب ی و د س ت م ز د ه ا ا ااا ا ز د و ا ج ا ف ا غ ن ه ب ا ک ر د ک ه د ر ب ع د م لی ی ک ب ح ر ا ن ف ا ج ع ه آ م ی ز ت ل ق ی م ی گ ر د د ( ج ا ن پ ر و ر 1389 ) 36 :. و ه ا ب ی ت ک ه ب ا س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی گ س ت ر د ه ا ی ش ک ل گ ر ف ت ه و ت و س ع ه ی ا ف ت ه ا س ت ب ه د ل ی ل ن ز د ی ک ی م ذ ه ب ا ه ل سنت حنفی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ن ی ز و ج و د م ذ ا ه ب ا ه ل سنت حنفی د ر ح ا ش ی ۀ ش ر ق ی و س ا ی ر م ن ا ط ق سنن نننننی ن ش ش ی ن ک ش و ر م ا ن نن ت ب لی غ ا ت ت و س ی ع خ و د ر ا ش ر و ع ن م و د ه و د ر ا ی ن ر ه گ ذ ر ا ک ث ر م و ل و ی ه ا ی س ن ی م ذ ه ب ر ا ت ح ت پوشش قرار ب ا ا ی ج ا د د ا د ه و ت س ه ی ال ت ا ق ت ص ا د ی و ف ر ه ن گ ی م و ج ب ت ن ش ه ا ی ف ر ا و ا ن ی د ر م ن ط ق ه ش د ه ا س ت. س پ ا ه صحابه در پ ا کسس س سسسس ت ا ن و ح ز ب ا ل ف ر ق ا ن ک ه ب ا ش ی و ه ه ا ی ن ظ ا م ی م و ج ب ا ت ن ا ا م نی ر ا د ر ش ر ق ک ش و ر و ک ش و ر ه ا ی د ی گ ر ف ر ا ه م ن م و د ه و ب ه د ن ب ا ل م ن و ی ا ت و ه ا ب ی ت ح ر ک ت و ش ک ل گ س ت ر د ه ا ی ب ه خ و د گ ر ف ت ه ا ن د. ت ش ک ی ل گ ر و ه ه ا ی ت ر و ر ی س ت ی ب ر ا ی ش ن ا س ا ی ی و ت ر و ر ا ی ر ا ن ی ا ن و ط ر ف د ا ر ا ن ا ن ق ال ب اسالمی و ش ر ک ت د ر ت ر و ر ت خ ر ی ب و آ ت ش ز د ن ا م ا ک ن ش ی ع ی ا ن و ا ی ج ا د ب ح ر ا ن د ر م ن ا ط ق ق م ر ز ی ا ز ع م د ه ف ع ا ل ی ت ه ا ی آ ن ا ن م ی ب ا ش د. ف ق ر ا ق ت ص ا د ی و ف ر ه ن گ ی ح ا ک م ب ر ن و ا ح ی م ر ز ی ش ر ق ک ش و ر ب ا ع ث ث ث ش ش شد ه ک ه م ر د م م م م ن ا ط ق س نی ن ش ی ن ت ح ت ت أ ث ی ر ا ل ق ا ئ ا ت و ه ا ب ی ت ق ر ا ر گ ر ف ت ه و آ ن ه ا ب ا چ ن ی ن ا ق د ا م ا ت م خ ر ب ببی س ع ی ج م ع ی ت ی و ب ر و ز ن ا ا م ن ی د ا ر ن د ( س ل ی م ا ن ی 1381 ) 587 :. د ر رر ت غ ی ی ر ا ت د ر ط و ل د و د ه ۀ گ ذ ش ت ه ت ه د ی د ن ظ ا م ی ع م د ه ا ی ا ز ج ا ن ب ا ف غ ا ن س ت ا ن د ر م ر ز ه ا ی ف ی م ا ب ی ن د ر ک ش و ر م ت ص و ر ن ب و د ه ک ه م ن ج ر ب ه د ر گ ی ر ی ه ا ی گ س ت ر د ۀ ن ظ ا م ی ش و د و لی د ر گ ی ر ی ه ا ی م ق ط ع ی م ح د و د و پ ر ا ک ن د ه د ر س ر ا س ر ن و ا ر م ر ز ی ب ا ف ت ت ت ت ت ح ت ی د ر ع م ق ن ظ ی ر ش ر ا ر ت ه ای م ر ز ی و ج و د د ا ش ت ه ا س ت ک ه ا ی ن ش ر ا ر ت ه ا ت و س ط ا ف ر ا د ب ا غ ی م ن ا ف ق قق ی ن ع و ا م ل ل گ ر و ه ک ط ا ل ب ا ن و ی ا ع و ا م ل و ه ا ب ی ن ظ ی ر س پ ا ه ص ح ا ب ه ح ز ب ا ل ف ر ق ا ن و.. ه. ا ز ج م ل ع م د تا ا ب ا گ ر و گ ا نگ ی ر ی عملیات چریکی ت خ ر ی ب ا م ا ک ن ت ر و ر و.. ه. ه م ر ا ت ه د ی د ا ت م و ج و د د ر نوار مرزی ب و د ه ک ک ک کک کککککک ه د ر ب و د ه ا س ت. ح ا ل ح ا ض ر شرر ررررررررر ا ر ت ه ا ی م ح ل ی د ر م ر ز ب ا ا ن ت ق ا ل م و ا د م خ د ر ت و أ م گ ش ت ه و ت ر ک ی ب ج د ی د ی ا ز ت ه د ی د ا ت ن ظ ا م ی س ی ا س ی ا ق ت ص ا دی و ف ر ه ن گ ی ر ا د ر ش ر ق ک ش و ر ب ه و ج و د آ و ر د ه ا س ت ( ب ز ی 1385 ) 23 :.. ) 27 ر و د خ ا ن ه ه ی ر م ن د ک ه آ ب ه ا ی ب خ ش و س ی ع ی ا ز ک ش و ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ر ا ج م ع ع آ و ری م ممی ک ن د د د ر ع ی ن ح ا ل لل ت ق س ی م مم ک ن ن د ۀ م ر ز ه ا ی ب ی ن ا ل م ل ل ی ا ی ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن ن ی ز ب ش م ا ر می ر و د. پ س ا ز ج د ا ی ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز ا ی ر ا ن ت ا ک ن و ن 12 ب ا ر ک م ب و د آ ب و ا ر د ا ت ی ا ز ه ی ر م ن د س ب ب ب ح ر ا ن ه ا ی ا ج ت م ا ع ی و س ی ع ی د ر س ی س ت ا ن ش د ه و م ش ک ال ت ع د ی د ه ه ا ی ر ا ب ر ا ی ی م ر د م مم س ی س ت ا ن ب ه و ی ژ ه ز ا ب ل ی ه ا د ا ش ت ه ک ه م ن ج ر ب ه آ و ا ر گ ی و پ ر ا ک ن د گ ی آ ن ه ا د ر س ط ح ک ش و ر ش د ه ا س ت ( ( ( س ت ا ر ه و د ی گ ر ا ن ن ننن 1393 :

19 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ح ق ا ب ۀ ر و د ه ی ر م ن د و ا خ ت ال ف ب ر س ر آ ن ه م و ا ر ه م و ر د ت ن ش ب ی ن ا ی ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن ب و د ه ه ه ک ه د ر رر ن ت ی ج ۀ ۀۀ ا ی ن ن ت ن ش ش ه ا م و ج ب ا ت ن ا ا م ن ی ط ر ف ین خ ش ک س ا ل ی پ ن ج س ا ل گ ذ ش ت ه د ر م ن ط ق ه و ا س ت ف ا د ۀ بیشتر افغانستان از آب روددددددددددد ه ی ر م ن د د س ب ب ق ط ع ک ا م ل آ ب ه ی ر م ن د گ ر د ی د ه ا س ت ( م ل ک ل ی 1383 ) 66 :. ع د م و ج و د ا ش ت غ ا ل م ن ا س ب س ط ح پ ا ي ي ن ر ف ا ه و ف ر ه ن گ گ گ ت ع ا ر ض ض ه ا ی ف ر ه ن گ ي و و و ق و م ي و م ذ ه ب ي ي ي و ج و د ب ر خ ي ج ر ی ا ن ه ا ی م ر ک ز گ ر ي ز ف ع ا ل ي ت ج ر ی ا ن ه ا ی ت ن د م ذ ه ب ي م ت أ ث ر ا ز خ ا ر ج م ر ز ه ا ع د م م د ي ر ي ت ص ح ي ح ن ب و د ک ن ت ر ل ک ا م ل ب ر م ن ا ط ق م ر ز ي د ر م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ا ز ج م ل ه د ال ی ل ی ا س ت ک ه ب ر ن ا ا م ن ی د ر س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن د ا م ن ز د ه ا س ت. خ و ي ش ا و ن د ي ب ر خ ي ب ل و چ ه ا ی ا ي ر ا ن ي ب ا ب ل و چ ه ا ی پ ا ک س ت ا ن و ن ی ز ا ف غ ا ن س ت ا ن و ا خ ذ ت ا ب ع ي ت پ ا ک س ت ا ن ه م ز م ا ن ب ا ت ا ب ع ي ي ي يييي ت ا ي ر ا ن ي ف ع ا ل ي ت ک م ب ا ز ا ر چ ه ه ا ی م ر ز ي م ش ا ر ک ت د ر ش غ ل ه ا ی ک ا ذ ب ي ا غ ی ر ق ا ن و ن ی ج ذ ب ش د ن ب ه باا ااااا ن د ه ا ي ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر و ش ر ا ر ت ع د م ر ف ا ه ا ق ت ص ا د ي و ا ج ت م ا ع ي م ن ا س ب د ر م ن ط ق ه و ت و س ع هن ی ا ف ت گ ی و ع د م ک ن ت ر ل و ا ن س د ا د ک ا م ل م ر ز ه ا ه م گ ی ا ز ع و ا م ل ی ا س ت ک ه ر ی ش ه د ر ا ت ف ا ق ا ت ت ر و ر ی س ت ی د ا ر د ( و ا ل ش 1386 ) 43 :. ب ی ک ا ر ی و ع د م ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی ا ز م ه م ت ر ی ن د ال ی ل ی ا س ت ک ه ب س ی ا ر ی ا ز ج و ا ن ا ن و خ ا ن و ا د ه ه ا ی ف ا ق د س و ا د و ش غ ل ر ا ب ر آ ن د ا ش ت ه ا س ت ت ا ب ر ا ی ا م ر ا ر م ع ا ش ب ه م ش ا غ ل ک ا ذ ب ا ز ج م ل ه ق ا چ ا ق س و خ ت ق ا چ ا ق ا ن س ا ن م و ا د م خ د ر و ی ا خ ر ی د و ف ر و ش ک ا ال ه ا ی ی غ ی ر م ج ا ز ک ه ا ز آ ن س و ی م ر ز ب ه ا ی ن ا س ت ا ن و ا ر د م ی ش و د ر و ی ب ی ا و ر ن د. فعاليت حاميان ر ا د ي ک ا ل ي س م ا س ال م ي ب ا گ ر ا ی ش ه ا ی ت ن د ن ز د ي ک به جريان س ل ف ي و و ه ا ب ي ت ک ه ع ا م ل ت ش د ي د ف ر ق ه هه گ ر ا ی ی م ذ ه ب ي ا س ت و ه م چ ن ی ن ر و ح ی ه ا س ت ق ال ل ط ل ب ی و ن ا س ی و ن ا ل ی س م ب و م ی ک ه ت ن ه ا م ن ا ف ع ر ا د ر د ا ی ر ه ق و م و ق ب ی ل ه خ و د ج س ت ج و می ک ن د ا ز ج م ل ه ع و ا م ل ن ا ا م ن ی د ر م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ا ی ر ا ن ا س ت. ا خ ت ال ف ا ت س ي ا س ي ن ا ش ي ا ز ق و م ی ت گ ر ا ی ی ق د ر ت طلبي جناحها ت م ا ي ال ت و ا گ ر ا ي ا ن ه و و ج و د س سر ال ح ف ر ا و ا ن د ر م ی ا ن ق ب ا ی ل و ط و ا ی ف ک ه ت س ل ی ح ر ا ب خ ش ی ا ز ه و ی ت و ا ق ت د ا ر خ و د د ا ن س ت ه و ا ز س ال ح ب ه ع ن و ا ن ن ا م و س خ و د ی ا د دد م ممی ک ن ن د ا ز ج م ل ه م ش ک ال ت ی ا س ت ک ه ب ه ا ی ج ا د ن ا ا م نی ه ا ی د ر م ن ط ق ه د ا م ن ز د ه ا س ت ( ح ق ش ن ا س و ی و س ف ی 1389 ) 96 :. ب ه د ل ی ل ر و ا ج ز ن د گ ی ع ش ی ر ه ا ی و ط ا ی ف ه ا ی ب س ی ا ر ی ا ز ا ف ر ا د ب ه م ح ض ا ی ج ا د ا خ ت ل فا ب ا ب ر د ا ش ت ن س ل ا ح و م ج ا ز ا ت ی ک د ی گ ر ب ا گ ل و ل ه س ع ی د ر م ج ا ز ا ت ی ک د ی گ ر می گ ی ر ن د ک ه م ت أ س ف ا ن ه ا ی ن م و ض و ع ع ال و ه ب ر ا ی ج ا د ف ض ا ی ن ا ا م ن ی ت ا ک ن و ن ب بب ه ف ر ا ر ب س ی ا ر ی ا ز س ر م ا ی ه ه ا م ن ج ر ش د ه ا س ت. گ ذ ش ت ه ا ز م س ا ئ ل د ا خ ل ی و س ه م خ و ا ه ی م ا ی ب ی ح د م ر ز ج ر ی ا ن ه ا ی م خ ت ل ف ب س ی ا ر ی ش ر ق ی ا ی ر ا ن م ت أ ث ر ا ز و ض ع ی ت م ر ز ه ا ي ش ر ق ی و ت أ ث ی ر ا ت ن ا م ط ل و ب ه م س س ا ی گ ا ن ا س ت ط ر ف د و ل ت م ر د ا ن ب ر ا ی ح ل آ ن د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه ن ش د ه ا س ت. از عوامل ن ا ا م ن ي د ر ک ه تاکنون تدبیر م ر ز ه ا ی ش ا ی س ت ه هه ا ی ا ز م ت أ س ف ا ن ه ت م ا ی ل د و ل ت پ ا ک س ت ا ن ب ه ه م ک ا ر ي ب ي ش ت ر ب ا آ م ر ي ک ا ن ا ت و ا ن ي س ر و ي س ا ط ال ع ا ت ي ا ی ن ک ش و ر د ر م ق ا ب ل ه ب ا ا ششش شششش ر ا ر م ر ز ي و ج و د ب ر خ ي ع و ا م ل ح م ا ي ت ک ن ن د ه ا ز اشرار ضد ا ي ر ا ن ي د ر س ر و ي س ا اا م ن ي ت ي م ر ک ز ي ب ر ب ر خ ي ا ز م ن ا ط ق ا ي ا ل ت ي ا ز ج م ل ه ب ر خ ي م ن ا ط ق ه م م ر ز ب ا ا ي ر ا ن ح ض و ر م ا ن و ر ا ن ا ط ال ع ا ت ي ن ظ ي ر آ م ر ي ک ا و ا ن گ ل ي س د ر م ن ط ق ه ا ز ج م ل ه ع و ا م ل ی ا س ت ک ه م ن ش أ آ ن د ر آ نس و و ی م ر ز ه ا اا ا س ت م ن ط ق ه ک م ک می ک ن د ( م ت و ل ی ح ق ی ق ی (. : و پ ا ک س ت ا ن ن ننن ع د م حاکميت دددددولت ک ش ش ش و ر ه ا ي غ ر ب ي ب ه ا یج جج جججج ا د ن ا ا م ن ی د ر

20 76 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 ف ع ا ل ي ت ب ا ن د ه ا ي ش ر و ر ا ع م ا ز ا ش ر ا ر س ي ا س ي م ع ا ن د ي ا م ج ر م ا ن و ا ع ض ا ي ب ا ن د ه ا ي ج ر ا ئ م س ا ز م ا ن نن ی ا ف ت ه و ق ا چ ا ق موو ووووو ا د م خ د ر د ر م ن ا ط ق م ر ز ي ع د م ه م ک ا ر ي ج د ي د ر ا س ت ر د ا د م ج ر م ا ن ف ر ا ر ي ب ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ا خ ت ال ط ج م ع ي ت د و س س و ي م ر ز ب ا ي ک د ي گ ر و آ س ی ب ه ا ی ف ر ا و ا ن ن ا ش ي ا ز ا ي ن ح ا ل ت ن ظ ي ر ا ي ج ا د ز م ی ن ه ه ا ی ت ج زی ه هه ط ل ب ی ق و م ي ي ي ب ي ک ا ر ي م ح ر ر ر و م ي ت و ش د ي د ا ق ت ص ا د ي د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ک ه م و ل د ج ر ا ئ م ز ي ا د ي د ر ا ي ر ا ن ا س ت ه م گ ی ا ز م ش ک ال ت ی ا س ت ک ه ب ا ن ا ا م نی ه ا و ش ر ا ر ت د ر ش ر ق ا ی ر ا ن گ ر ه خ و ر د ه ا س ت ( ع ب ا س ی 1391 ) 215 :. فعاليت حاميان ر ا د ي ک ا ل ي س م ا س ال م ي ب ا گ ر ا ی ش ه ا ی ت ن د ن ز د ي ک به جريان س ل ف ي و و ه ا ب ي ت ک ه ع ا م ل ت ش د ي د ف ر ق ه هه گ ر ا ی ی م ذ ه ب ي ا س ت ق ا چ ا ق ا ن س ا ن س ال ح و م ه م ا ت ک ا ال و س و خ ت ف ع ا ل ي ت گ س ت ر د ه ب ا ن د ه ا ي ق ا چ ا ق ح م ا ي ت آ م ر ي ک ا و ق د ر ت ه ا ی خ ا ر ج ي ا ز ت م ا ي ال ت و ا گ ر ا ي ا ن ه د ر د ر و ن ا ق و ا م ا ي ر ا ن ی و پ ا ک س ت ا ن ی ن ف و ذ مواد مخدررررررر ا ف ز ا ي ش و س ر م ا اا ی ه گ گگ ذ ا ر ی ب ر خ ي ک ش و ر ه ا د ر م ن ا ط ق ا ي ا ل ت ي پ ا ک س ت ا ن م ث ل ع ر ب س ت ا ن و ا م ا ر ا ت ن ی ز ا ز ف ا ک ت و ر ه ا ی ی ا س ت ک ه ن م ی ت و ا ن د ر ا ی ج ا د ن ن ننن ا ا م ن ی د ر م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ن ا د ی د ه گ ر ف ت. و ج و د ج م ع ي ت ب ا ال ي ب ي ک ا ر د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و م ه ا ج ر ت م د ا و م آ ن ه ا ب ه ا ي ر ا ن ب ر ا ي ي ي ک ا ر رر ت ش د ي د ت و ل ي د م و ا د م خ د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ا ف ز ا ي ش ق ا چ ا ق آ ن ب ه س م ت ا ي ر ا ن ع د م ح ا ک م ي ت د و ل ت م ر ک ز ي ب ر م ن ا ط ق همجوار با م ر ز ه ا ي دررر ر ررررر و ا ي ر ا ن ا س ت ف ا د ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز آ ب ه ي ر م ن د ب ه ب ه ا ن ه خ ش ک س ا ل ی ب ر ا ي ف ش ا ر ب ه ا ي ر ا ن و و ج و د م ث ل ث ط ال ی ی د ر ه م ج و ا ر ی م ر ز ه ا اا ی ش ر ق ی ا ز د ال ی ل بی ث ب ا ت ی و ش ر ا ر ت ه ا ی م ت ع د د د ر م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ا س ت. ف ق ر ف ر ه ن گ ي و ا ق ت ص ا د ي م ر د م م ر ز ن ش ي ن آ ن س و ی م ر ز و ن ف و ذ ب ا ن د ه ا ي ف ر ص ت ط ل ب و س و د ج و د ر م ي ا ن آن ه ا ا ز ع و ا م ل ع م د ه ن ا ا م ن ي و ب ر و ز ح و ا د ث م خ ت ل ف م ر ز ي ا ز ق ب ي ل ت ج ا و زات ز م ي ن ي د ر گ ي ر ي م س ل ح ا ن ه ب ا ا ش ر ا ر و ق ا چ ا ق چ ي ا ن ر ا ه ز ن ي ي و س ر ق ت ه ا ی م س ل ح ا ن ه آ د م ر ب ا ی ی و ت ر د د ه ا ي غ ی ر ق ا ن و ن ی د ر م ر ز ا س ت. - ن ت ی ج ه گ ی ر ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ع ن و ا ن ا و ل ی ن ق ط ب ت و ل ی د م و ا د م خ د ر د ر ج ه ا ن ب ر ا ی ت م ا م ی ک ش و ر ه ا ش ن ا خ ت ه ش د ه ا س ت. ب ا ت و ج ه به ه ههه ه ههههههههه م و ق ع ی ت گ ذ ر گ ا ه ی ا ی ر ا ن ک ه د ر م س ی ر ع ب و ر م و ا د م خ د ر ا ز ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ا ر و پ ا ق ر ا ر د ا ر د و ه م م م ر ز ی ی ا ی ن ن ک ش و ر ب ا ا س ت ا ن خ ر ا س ا ن ر ض و ی د ا ر ای ب ا ر ا م ن ی ت ی و س ی ا س ی ب ر ا ی ا ی ن ا س ت ا ن م ی ب ا ش د. ع ال و ه ب ر آ ن ک ه م ر ز ه ا د ا ر ا ی م و ا ه ب م ث ب ت و ا ر رر ز ن د ه ه ا ی د ر ا ر ت ب ا ط ط ب ا د ا د و س ت د و ب ا ز ر گ ا ن ی ب بب ب ببببب ر ا ی م ر ز ن ش ی ن ا ن نن و ب ه ز ی س ت ی آ ن ه ا م ی ب ا ش د م ر ز ه ای ش ر ق ی ک ش و ر ب ه د ل ی ل گ س ت ر د گ ی ب ر ا ی گ ذ ر ک ا ر و ا ن ه ا ی م و ا د م خ د ر ه م و ا ر ه م ص ا ئ ب و م ش ک ال ت ی ر ا ب ر ا ی م ر ز ن ش ی ن ا ن ب ه و ج و د آ و ر د ه ا س ت. ا ز ط ر ف ی ف ق د ا ن نن ح ک و م ت ی ی ف ر ا گ ی ر رر و ق و ی ن ت ی ج ه ع د م ک ن ت ر ل م ر ز ه ا ی خ و د و ا ن ت ق ا ل ب ا ر ن گ ه د ا ر ی آ ن ب ه ک ش و ر ا ی ر ا ن و ا ز ط ر ف ی د ی گ ر د ر م ر ز ه ا اقتدارو حاکمیت د و ل ت ت ت ت ت ت تته اا ا ا ی را ن ن ن ر ا و ا د ا ر س اخ خ خ ت ه ا س ت ب ر ا ی ک ن ت ر ل س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ه ا ر ا د ا ش ت ه ب ا ش د م و ق ع ي ت ج غ ر ا ف ي ا ي ي و م ر ز ه ا ي م ش ت ر ک ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ا کشورهايي هم چ و ن چ ي ن د ر ن ق ش ب ر ج س ت ه ا ف غ ا ن س ت ا ن و د ر و م ه م م ر ز ه ا ی خ و ی ش ب ی ش ت ر ی ن و ا ي ر ا ن و ن ز د ي ک ي م ر ز ه ا ي ش ب ه ر و س ي ه و ش ب ه ق ا ر ه ه ن د و م ج ا و ر ت ب ا م ن ط ق ۀ خ ا و ر م ي ا ن ه م و ج ب ا ه م ي ت ر و ز ا ف ز و ن ا ي ن ک ش و ر ش د ه ا س ت. ا ز ا و ا خ ر س ا ل ٢٠٠١ و پ س ا ز وقوع حمالت ١١ س پ ت ا م ب ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ک ش و ر ي ا ل م ل ل ت ب د ي ل گ ر د ي د. ب ه د ن ب ا ل ح و ا د ث ١١ س پ ت ا م ب ر و د ر پ ي ع د م ت و ج ه - ب ي ن ع ر ص ۀ د ر م ح و ر ي ط ا ل ب ا ن ب ه ا و ل ت ي م ا و ل ت ی م ر ا ت و م م ت ح دالت م تح ر رد هههههههههه د ر

21 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن خ ص و ص ت ح و ي ل س ر ا ن ا ل ق ا ع د ه ب ه ا ي ن ک ش و ر ن ي ر و ه ا ي ن ظ ا م ي آ م ر ي ک ا ب ه ه م ر ا ه ن ي ر و ه ا ي ن ظ ا م ي ک ش و ر ر ر ١١ د ي گ ر ب ا ا س ت ن ا د ب ه ق ط ع ن ا م ه ه ای ١٣٧٣ و ١٣٦٨ م ب ا ر ز ه ب ا ت ر و ر ي س م ش و ر ا ي ا م ن ي ت س ا ز م ا ن م ل ل ا ق د ا م ب ه ح م ل ه ب ه ا ي ن ک ش و ر ک ر د ن د ک ه م و ج ب س ق و ط د و ل ت ط ا ل ب ا ن و آ غ ا ز ر و ن د ج د ي د ي د ر ع ر ص ۀ م ل ت د و ل ت س ا ز ي ش د. د ر ا ي ن س ي ر ت ح و ل ي م و ا د م خ د ر ب ه ع ن و ا ن ي ک ع ا م ل ت أ ث ي ر گ ذ ا ر ن ق ش ج د ي د ي پ ي د ا ک ر د. س ا ب ق ۀ ت و ل ي د و ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ز م ا ن ج ن گ ن ي ر و ه ا ي ج ه ا د ي ا ف غ ا ن ب ا ز می گ ر د د. ت و ل ي د و ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر ب ه ع ن و ا ن ي ک ي ا ز م ن ا ب ع د ر آ م د ي ا ي ن گ ر و ه هه ه ا براي مقابله ت ب د ي ل گ ش ت. ا ي ن ت و ل ي د پ س ا ز خ ر و ج ش و ر و ي ه م چ ن ا ن ا د ا م ه ي ا ف ت. پ ي د ا ک ر د و ت ن ه ا د ر س ا ل ا ي ن د ر ح ا ل ي ا س ت ک ه پ س ا ز ا ي ن س ا ل ر و ن د ت و ل ي د ب ه غ ي ر ا ز د و ر ه ا ي د و س ا ل ه پ س س ا ز س ا ل ا ي ن ن ن ک ش و ر د ر ب ا ن ي ر و ه ا ي ش و ر و ي ب ا ش و ر و ي ٢٠٠١ م ی ل دا ی ٢٠٠٧ ک ا ه ش ه م و ا ر ه م ث ب ت و ر و ب ه ر ش د ب و د ه ا س ت. پ س ا ز ح ض و ر ن ي ر و ه ا ي ب ي ن ا ل م ل ل ي ب ه ر ه ب ر ي آ م ر ي ک ا د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن نن ت و ل ي د و ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر ه م چ ن ا ن ب ه ع ن و ا ن ي ک ي ا ز م ن ا ب ع ا ص ل ي د ر آ م د ي گ ر و هه ا اای م س ل ح مخالف روند س ي ا س ي ح ا ک م ب ر ک ش و ر اهميت خود ر ا ح ف ظ ک ر د ه ا س ت ب ه گ و ن های ک ه ب ر خ ي ا ز م ن ا ب ع د ر س ا ل ه ای گ ذ ش ت ه هه ا د ع ا اا ک ر د ه هه ا ن د ک ه گ ر و ه ط ا ل ب ا ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز ط ر ي ق د ر ي ا ف ت م ا ل ي ا ت ن ا ش ي ا ز ک ش ت و ت ر ا ن ز ي ت م و ا د م خ د ر م ی ل ی و نه ا اا د ال ر د ر س ا ل د ر آ م د ب ه د س ت می آ و ر د. گ س ت ر ه ت أ ث ي ر گ ذ ا ر ي ت ج ا ر ت غ ي ر ق ا ن و ن ي م و ا د م خ د ر ب ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ک ش و ر ه ا ي و ا ق ع د ر رر م س ي ر رر ت ر ا ن ز ي ت ت و ب ا ز ا ر ک ش و ر ه ا ي ه د ف ق ا چ ا ق م و ج ب ا ه م ي ت و ت و ج ه و ي ژ ه به جايگاه م و ا د م خ د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن د ر م ط ا ل ع ا ت ا م ن ي ت ي ش د ه ا س ت. ک ش و ر ه ا ي ي م ا ن ن د ا ي ر ا ن ب ه د ل ي ل ه م س ا ي گ ي ب ا ا ي ن ک ش و ر سالاهن متحمل هز زززززز ی ن ه هه ه ا ی ی ف ر ا و ا ن م ا ل ي و ا ن س ا ن ي د ر ع ر ص ۀ ب ر خ و ر د ب ا ا ي ن م ع ض ل می ش و ن د. ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ع ن و ا ن م ر ک ز ا ص ل ي ت و ل ي د دد م و ا د م خ د ر د ا ر ا ي ي ي ت أ ث ي ر ا ت ت ا م ن ي ت ي ب ر ک ش و ر ه ا ي پ ي ر ا م و ن خ و د ا س ت و م و ق ع ي ت خ ا ص ج غ ر ا ف ي ا ي ي و م ح ا ط ب و د ن د ر خ ش ک ي ي ب ه هه ه م ر ا ه ع د م ث ب ا ت س ي ا س ي ا ق ت ص ا د ي و ا م ن ي ت ي ب ه د ل ي ل ن ز د ي ک ب ه س ه هه د ه ه ج ن گ و ن ا آ ر ا م م مممی ه ا ی ی د ا خ ل ي م ي ا ن ا ق و ا م و م ش ک ال ت ع د ی د ه د ا خ ل ي ا ي ن ک ش و ر ک ه ب ا ع ث گ ش ت ه ا س ت ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه م ک ا ن ي م ن ا س ب ب ر ا ي ت و س ع ۀ ک ش ت ت و ل ي د م و ا د م خ د ر ت ب د ي ل ش و د. و ف ع ا ل ي ت گ س ت ر د ه ط ا ل ب ا ن د ر م ن ا ط ق ج ن و ب ي و ج ن و ب غ ر ب ي و م ن ا ط ق ق ب ا ي ل ي پ ا ک س ت ا ن ب ا ت و ج ه ب ه ق ر ا ب ت ه ا ی ف ر ه ن گ ي و ع د م ک ن ت ر ل م ؤ ث ر د و ک ش و ر ب ر م ن ا ط ق م ر ز ي خ و د م ن ج ر ب ه گ س ت ر ش ف ع ا ل ی ت ه ا ی ب ا ن د ه ا ي ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر د ر د و س و ي م ر ز ش د ه ا س ت. ط ا ل ب ا ن ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ا ي ن ت ج ا ر ت ب خ ش ي ا ز م ن ا ب ع م ا ل ي م و ر د ن ي ا ز خ و د ر ا ت أ م ي ن م ی یی ی ییییی ن م ا ی د. ب ر خ ي ا ز م ن ا ب ع د ر س ا ل ه ا ي گ ذ ش ت ه ا د ع ا ک ر د ه ا ن د ک ه ط ا ل ب ا ن ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز ط ر ي ق د ر ي ا ف ت م ا ل ي ا ت و ن ا ش ي ا ز ک ش ت ت ر ا ن ز ي ت م و ا د م خ د ر ٩٠ ت ا ١٦٠ م ي ل ي و ن د ال ر د ر س ا ل ب ه د س ت م ی آ و ر د. س و د آ و ر ي ت ج ا ر ت م و و ا د م خ د ر ب ا ع ث ش د ه ا س ت گ ر و ه ه ا ی ف ع ا ل د ر ا ي ن ت ج ا ر ت ا ز ج م ل ه ز ی ر م ج م و ع ه ه ا ی ط ا ل ب بب ا ن ه م چ و ن ش م ش ا ت و م ن ا ف ع خ و د ر ا د ر ت د ا و م بی ث ب ا ت ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ب ه و ي ژ ه ح و ز ه ج ن و ب و ج ن و ب ش شش شششش ب ک ۀ ح ق ا ن ي ا ي ن ش ر ق ا ر د و گ ا ه و ک ش و ر ر ر و ن ي ز زز پ ا ک س ت ا ن ب ه خ ص و ص م ن ط ق ۀ ق ب ا ي ل ي و ا ی ا ال ت س ر ح د ب د ا ن ن د. ا ي ن امر خود م ا ن ع ا ز م ش ا ر ک ت ا ي ن گ ر و ه ه ا د ر ر و ن د س ي ا س ي ح ا ک م ب ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ع ا م ل ي ب ر ا ي گ س ت ر ش ت ج ا ر ت م و ا د م خ د ر د ر م ن ا ط ق م ر ز ي ب ا ا ي ر ا ن ش د ه ا س ت.

22 78 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه ا و ل ز م س ت ا ن 1397 ب ا ت و ج ه ب ه ض ع ف ا ق ت ص ا د ي و ع د م ت و س ع ه ت و ل ي د و ت ج ا ر ت م و ا د م خ د ر ب ه ع ن و ا ن ش ا ه ر گ ح ي ا ت ي ج ن و ب ي و ج ن و ب غ ر ب ا ي ن ک ش و ر م ط ر ح ا س ت. ف ع ا ل ي ت گ س ت ر د ه ب ا ن د ه ا و ک کک ا ر ت ل ل ه ا ي م و ا د ق ا چ ا ق ا ق ت ص ا د م ن ا ط ق ا ي ن د ر م خ د ر م ن ا ط ق ا و ض ا ع ر ا پ ی چ ی د ه ت ر ک ر د ه ا س ت. ب ه گ و ن ه ا ي ک ه د و ل ت م ر ک ز ي ب ر ا ي ن م ن ا ط ق ک نتتت تتتتتت ر ل م ؤ ث ر ي ي ن د ا ر د. ع د م ب ر ن ا م هر ی ز ی م ن ا س ب د ر ج ه ت ب ر خ و ر د ب ا ت و ل ي د م و ا د م خ د ر ب ا ع ث ش ک س ت ا ک ث ر ي ت ب ر ن ا م ه ههه ا اای ا ص ل حا ي ي د ر ا ي ن ک ش و ر گ ش ت ه ا س ت. ا ي ن ا م ر ب ه ش ک ل م س ت ق ي م ب ر م ن ا ط ق م ر ز ي ک ش و ر ه ا ي ه م س ا ي ه ت أ ث ي ر گ ذ ا ر ا س ت چ ر ا ک ه م و ج ب ا ن ت ق ا ل م ع ض ال ت م و ا د م خ د ر ب ه ک ش و ر ه ا ي ه م س ا ي ه می ش و د. د ر آ م د ه ا ي غ ي ر ق ا ن و ن ي ن ا ش ي ي ا ز م و ا د م خ د ر ر ر ع مر ال ا م ا ن ع ا ز ش ک لگ ی ر ی ا ق ت ص ا د س ا ل م د ر ک ش و ر ه ا ي ي ه م چ و ن ن ا ف غ ا ن س ت ا ن نن و پ ا ک س ت ا ن ا س ت. پ و ل ش و ی ی و ت ب د ي ل پ و ل س ي ا ه ب ه س ف ي د ( ق ا ن و ني( ب ا ع ث ب ا ل ا ر ف ت ن ن ن ق ي م ت خ ا ن ه و ا م ل ا ک ا يي ييييي ن د ر آ م د ه ا ط ي پ ر و س ۀ ر ص و ر ت ک ا ذ ب ش د ه و ب خ ش ص ن ع ت ر ا ب ا م ش ک ل ا س ا س ي م و ا ج ه س ا خ ت ه ا س ت. ب ه ه م ي ن د ل ي ل ا ي ن ک ش و ر ه ا ب ه د و ل ت ت ت ته ا اای م ز ب و ر ب ع ضا ا د ر س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ي خ و د ب ا ش ک س ت م و ا ج ه می ش و ن د دد و ق ا ن و ن ن گ ر ی ز ی ی ب ه صورت لجاممممممم گ س ي خ ت ه ا ز ب ا ال ت ر ي ن ت ا پ ا ی ی ن ت ر ی ن م ق ا م ا ت د و ل ت ي ر ا ف ر ا گ ر ف ت ه ا س ت. ا ی ر ا ن س ا ل ه ا س ت ب ه د ل ی ل ه م ج و ا ری و د ا ش ت ن م ر ز ط و ال ن ی ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز پ د ی د ه ت ر و ر ی س م آ س ی ب د ی د ه ح ا ل م ب ا ر ز ه ب ا ا ی ن پ د ی د ه ا س ت. ب ا ا ن ت ق ا ل ف ع ا ل ی ت د ا ع ش ا ز م ر ز ه ا ی غ ر ب ی ا ی ر ا ن ب ه م ر ز ه ا ی ش ر ق ی چ ا ل للش ه ا ی ی و همواره دددددددر ج د ی ب ر ا ی ا ی ر ا ن ا ی ج ا د خ و ا ه د ش د. ن خ س ت آ ن ک ه ف ع ا ل ی ت ا ی ن گ ر و ه ب ه س م ت ه م س ا ی گ ا ن ش م ا ل ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ی ع ن ی ی ک ش و ر ه ا ی آ س ی ا ی م ر ک ز ی گ ر ا ی ش پ ی د ا خ و ا ه د ک ر د. ه م ی ن م و ض و ع س ب ب گ س ت ر د ه ش د ن ن ا ا م ن ی د ر ط و ل م ر ز ه ا ی ش ر ق ی و ش ر ق ی ا ی ر ا ن خ و ا ه د ش د. چ ا ل ش د و م ا س ت ف ا د ه ا ب ز ا ر ی ب ا ز ی گ ر ا ن م ن ط ق ه ه ههه ا ی و ف ر ا م ن ط ق ه هه ا ی ا ز ج ر ی ا ن نن ه ا ی ش م مم م ممممم ا ل ا ف ر ا ط ط ط ط ط گ ر ا ی ت ک ف ی ر ی د ر ر ا س ت ا ی ر ق ا ب ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک ا س ت. س و م نیز حادتر ش د ن م س ئ ل ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ا س ت ک ه ب ی ث ب ا ت ی و ن ا ا م ن ی ن ا ش ی ا ز آ ن ت أ ث ی ر ج د ی ب ر م ن ا ف ع و ا م ن ی ت م ل ی ا ی ر ا ن خ و ا ه د د ا ش ت. ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن ک ه ر ی ش ه گ ر و ه تروریستی داعش ا ز گ ر و ه ا ل ق ا ع د ه د ر افغانستان بوده ا ز ش ک س ت ه ا ی پ ی د ر پ ی ا ی ن گ ر و ه ت ر و ر ی س ت ی د ر ک ش و ر ه ا ی ع ر ا ق و س و ر ی ه ا ز م ا ه ه ا ی گ ذ ش ت ه و پ ی ش ش ش ب ی ن ی ی ک ک کس و و و ا ز س و ی ی د ی گ ر احتمالی از د س ت د ا د ن پ ا ی گ ا ه ر س م ی خ و د د ر ع ر ا ق و س و ر ی ه ا ی ن ا ن ت ظ ا ر و ج و د د ا ر د ک ه م ق ر ا ص ل ی و ج د ی د ا ی ن گ ر و ه هه ت ر و ر ی س ت ی د ر آ ی ن د ه ا ی ن ز د ی ک د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ا ش د. ب ه د ن ب ا ل ش ک س ت ط ا ل ب ا ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ی ن ف ر ض و ج و د د ا ش ت ک ه و ض ع ی ت ک ش و ر ب ه ح ا ل ت آ ر ا م ش و ث ب ا ت سی یی یییی ا س ی س و ق پ ی د ا خ و ا ه د ک ر د ا م ا ح و ا د ث ب ع د ی ن ش ا ن د ا د گ ر و ه ط ا ل ب ا ن و ا ل ق ا ع د ه ه ن و ز د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ح ت ی د ر پ ا ک س ت ا ن ف ع ا ل ه س ت ن د و ز م ی ن ه ه ا ی ت ر و ر ی س م د ر ح ا ل گ س ت ر ش ا س ت. د ر س ا ل ه ا ی ا خ ی ر ح م ال ت ط ا ل ب ا ن ا ز ن ظ ر ک م ی و ت ع د ا د و ک ی ف ی و ش د ت ت ه ا ج م ا ف ز ا ی ش د ا ش ت ه ا س ت. ن ی ر و ه ا ی ش ب ه ن ظ ا م ی ط ا ل ب ا ن نن ر و ش ه ا ی ت ل ه ا ن ف ج ا ر ی و ی ا ب م ب ب ب گ ذ ا ر رری ه ا ی ا ن ت ح ا ر ی ر ا ش د ت ب خ ش ی د ه ا ن د. گ ز ا ر ش ه ا ی د ی گ ر ا ز و خ ی م ت ر ب و د ن ا و ض ا ع ح ک ا ی ت می ک ن د. ب ر پ ا ی ه گ ز ا ر ش ا ر ا ئ ه ش د ه ب ه ک ن گ ر ه آ م ر ی ک ا د ر س ا ل 2008 م ی ال د ی عملیات ضد ن ا ت و ا ز س و ی ط ا ل ب ا ن گ س ت ر ش ب ی ش ت ر ی د ا ش ت ه است. بر پ اا ااااااا ی ه ا ی ن گ ز ا ر ش د ر ص د ا ق د ا م ا ت ت ر و ر ی س ت ی ع ل ی ه م ر د م ا ف غ ا ن س ت ا ن 30 د ر ص د و ع ل ی ه ق و ا ی آ م ر ی ک ا 40 د ر ص د د ر م ق ا ی س ه ب ا س ا ل 2007 ا ف ز ا ی ش د ا ش ت ه ا س ت.

23 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ج د و ل ش م ا ر ه 2- ت ع د ا د عملیات خرابکارانه و ت ر و ر ی س ت ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ی ن ا ک ت ب ر 2009 ت ا م ا ر س 2010 ف ر م ا ن د ه ی م ن ط ق ه ا ی ج ن و ب ش ر ق غ ر ب ش م ا ل پ ا ی ت خ ت ک ل ح م ل ه ا ن ت ح ا ر ی 123 ت ل ه ا ن ف ج ا ر ی 3594 آ ت ش غ ی ر م س ت ق ی م 346 آ ت ش م س ت ق ی م 3467 ک ل م ن ب ع : ( ب ز ر گ م ه ر ی ( : گ ر و ه ه ا ی ش و ر ش ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز ق ب ا ی ل و د س ت ج ا ت م ت ع د د ت ش ک ی ل ش د ه ا ن د ک ه ش ا م ل : ط ا ل ب ا ن ک ه ع م د ت ت ا ا ا ز پ ش ر ن ن ن ه ا ه س ت ن د القاعده حزب ا س ال م ی گلبدین حزب ا س ال م ی خ ا ل ص ش ب ک ه ح ق ا ن ی ش ر ی ع ت م ح م د ی ل ش ر ک ر ا س ر ال م ل ش ش ک ر ط ی ب ه و ج ن ب ش ا س ال م ی ا ز ب ک س ت ا ن م ی گ ر د ن د. ن م و د ا ر زیر حجم ت ل ف ا ت ق و ا ی م خ ت ل ف ا ع م ا ز ن ی ر و ه ا ی ا ی س ا ف و ن ظ ا م ی ا ن ش و ر ش ی ش ه ر و ن د ا ن ع ا د ی و ن ا ش ن ا خ ت ه ر ا ن ش ا ن م ی د ه د. آ م ر ی ک ا ی ی ی ی ن ی ر و ه ا ی امنیت ملی ا ف غ ا ن س ت ا ن ن نن ننننن ش ب ه ن م و د ا ر ش م ا ر ه 5 ح ج م- ت ل ف ا ت د ر اثر حمالت گ ر و ه ه ا ی ش ب ه ن ظ ا م ی ت ر و ر ی س ت ی ) ( م ن ب ع : 2010:23) Toward, (Report On Progress ص د و ر- 1 ب ا ت و ج ه ب ه ت ع ا ر ض و ت ض ا د م ن ا ف ع ا ی ر ا ن ب ا ا ی ا ال ت م ت ح د ه ا ی ن ک ش و ر د ر ه م س ا ی گ ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ی ش ت ر ی ن ت أ ث ی ر ا ت ا م ن ی ت ی ا ز ا ی ن ح و ز ه ت ر و ر ی س ت ی د ا ش ت ه ا س ت. ا ی ن ت أ ث ی ر ا ت ع ب ا ر ت ن د ا ز : ت ر و ر ی س م ب ه ا ی ر ا ن و ش ک ل گ ی ر ی ج ر ی ا ن ا ت ا ف ر ا ط ی م ذ ه ب ی و ق و م ی د ر ج ن و ب ش ر ق گ ر و ه ت ر و ر ی س ت ی ج ن د ا هلل و س ا ی ر گ ر و ه ه ا ی م ش ا ب ه... ش ر ق و 2- آ س ی ب پ ذ ی ر ی م ر ز ی و ش ک لگ ی ر ی گ ر و ه ه ا ی م ا ف ی ا ی ی م و ا د م خ د ر و ق ا چ ا ق و ت ش د ی د ن ا ا م ن ی و ب ببی ث ب ا ت ی ش ر ق ی ر ا ا ی ر اننن نننن م ا ن ن د م ر ز ه ا ی د ر 3- ش ک لگ ی ر ی م ر ز ه ا ی ی ب ا ک ا ر ک ر د ا م ن ی ت ی ب ه ج ا ی ت أ ک ی د ب ر ا م ر ت و س ع ه د ر م ن ا ط ق م ر ز ی و ع د م ت ب د ی ل م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ب ه هه م ر ز ه ا ی ا ق ت ص ا د ی 4- ت د ا و م ه ج و م م ه ا ج ر ی ن و آ و ا ر ه ش د گ ا ن ا ت ب ا ع ا ف غ ا ن ی ب ه ا ی ر ا ن ب ه د ل ی ل ع د م ث ب ا ت و ا م ن ی ت د ر م ب د أ

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ج. ی ا ت ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 2 1-36 0 : ص ص ج د ن ن س ر ه ش ی گ ن ه ر ف

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 229-244 س ن ج ش م و ل ف ه ه ا ی م و ث ر ب ر ر ض ا ی

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س م ا گ ن ه ن ا ر ه ت ی ر ه ش ر ب ا ع م ه ک ب ش ی ی آ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ی ا و ه ی س و ر ط ب ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 29-41 ت ع ا م ل م ف ه و م ه و ی ی ت ب ا م ف ا ه ی م

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 115-127 پ ه ن ه ب ن د ی ا ق ل ی م ی ا س ت ا ن ه ر م

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 4 1-7 5 1 : ص ص ا ن ی م می و م ع ت ا م د خ ر ی غ

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

text 40.xps

text 40.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 197 ب ر ر س ی آ ال ی ن د ه ه ا ی ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ب ر آ ل و د

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س د ر ک ی و ر ا ب ب ال ی س ز ا ی ش ا ن ر ط خ ر ب

توضیحات بیشتر

Text 28-new.xps

Text 28-new.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هفتم شماره 4 پاییز 6931 صص: 062-042 نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقهای برای اقتصاد

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س ت ه ج ر ه ش م ال س ا ا ه ا ر و ش و ي ر ا د ر ه ش ن ا ر ي د م ر

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ریزی ه م ا ن ر ب ی ی ا ر ج ا د ر ک وی ر ر د ر ث

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps فصلنام علمی-پژوشی جغرافیا )برنامریزی منطقای( سال نم شمار 1 زمستان 1931 صص: 939-913 تحلیل شاخصای توسع پایدار در کشورای صادرکنند عمد نفت جان حسین نظم فر دانشیار گرو جغرافیا و برنامریزی شری و روستایی دانشگا

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 2 5 3-4 5 0 : ص ص ر ه ش ا ف و ک ش ص خ ا ش ا ق ت ر ا ر د س ر ت س د ص

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د س ی و ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ل ص ف ی ا س ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ی ا ه ش ر گ 9 3 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ا ی ل ا س ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط م ه د و س ر ف ی ا ه ت ف ا ب ی ا س و و ی ا س ه ب ی

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه ل ا س 57 0-5 : ص ص ه ع س و ت د ر ک و ر ا ب خ ر ا ت ت ف ا ب ز ا س ه د ز ز ا ب ر ب ر ث ؤ م ل م ا

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 5-9 7 ص ص ق د ا ص و ش ز و م آ ل ک ه ر ا د ا ر د ش ن ا د ت ی ر

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان ( شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 5 3-8 5 ص ص د ی س ی ر ی ذ پ ت ی ل و ئ س م و ی و ن ع م ی ر ب ه

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama TOPSIS ش و ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ش ا ح ی ا ر و ش ک ی ل م ت ر د ی د ن ب ب ت ر ی ن ا ا ر ف ی ض ت ر م ن ا ر ت ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د د ر ف ی ا گ ش ی پ

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 4-8 5 4 ص: ص ز ا س پ ریز ب ت ر ه ش مدیریتی د ر ک ل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

5.xps

5.xps د- ی ع س خ ی ر ا ت ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ت ه ج د ا ز آ ي ا ض ف ر د ي ت ر ا ر ح ش ي ا س آ ي س ر ر ب ر ه ش ی د ه م ن ا ت س ر ه ش ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ن م س 1 ی ب ا ی م

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps با ضریب () 0/87 ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م ب ه ا ر 9 3 8 ع و ا م ل ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ب ر ظ ر ف

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 6931 بار 1 ر ا م ش م د ز ا ی ل ا س 3 3 1-7 4 1 ص ص 1 د ا ز ی د م ی س ح ر ی م ا د ی ع س ت ی ق ال خ د ش ر ر ب ی ا ت

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م ب ه ا ر 9 3 1 8 ا ر ز ا ب م ؤ ل ف ه ه ا م ؤ ث ر ب ر ا ج ا د ف ض ا ه ا چ ن د ع م ل

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان ش ز و م آ ت د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاز 3 ه ا م ش م ه د ل ا س 9 2-49 ص ص ن ا م ل ع م ش ا گ ا ب س ا د م ن ا م ز ا س گ ن ه ف ه ط ب ا س ب ش ز و م آ ا ه

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR کفیر( % ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی ل ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د ر ه چ ه ا ر د ه م ش م ا ر ه د م 9 3 پ ی ا پ ی 5-23 : 3 ت ل ی د م ا س ت پ ر ب ی ت ی ک ب ا ع ص ا ر ه گ ی ا ه ک ن گ ر ک ف ی ر پ ر ب ی ت ی ک ی ا ر ز

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 3 1-0 4 1 : ص ص ت- ی م ک ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ن د

توضیحات بیشتر

Ghoddusi_ML_Economics

Ghoddusi_ML_Economics ا ز ج ل س ه ه د ف ب س م ه ت ع ا ل ی ب ا ز ک ر د ن ج ع ب ه س ی ا ه ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن ب ر ا ی ا ق ت ص ا د د ا ن ا ن ا ر ا ي ه ت ص و ی ر م ق ا ی س ه ا ی ا ز ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن و ا ق ت ص ا د س ن ج

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

ESET Secure Business

ESET Secure Business ESET SECURE BUSINESS ن ا ر ی ا ر د ESET ت لا و ص ح م ع ی ز و ت ی م س ر ه د ن ی ا م ن ه د ی ا ا ر و ر ا ف ت ک ر ش ۸۸۲۰۳۲۹۰ : ن ف ل ت ب ا گ س ت ر ش ر و ز ا ف ز و ن ک ا ر ب ر د ه ا ی ف ن آ و ر ی ا ط لا ع

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps چ ك ي د ه ب ر ر س ی أ ثیر د و ق ا ر چ ک ش ج د ی د ب ل ی س و ک و ل ی س د ر ک ن ر ل ش ی م ی ا ی ی س ف ی د ک س ط ح ی ه ل و و ش ل ی ل ع ب ا س د ا و دی ( ن و ی س ن د ه م س ئ و ل ) *1 و س ی د و ح ی د ع ل وی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR 9 9-3 0 : 6 3 ی پ ا ی پ 7 9 3 ل و ا ه ر ا م ش م ه ا ه چ ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن ی م و ب ر و ی ط ر د س ی ز و م س ال پ و س ک و ت ی ژ و ل و ی م د ی پ ا و ر س 3 9 3 ل ا س

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ا ر ا ئ ا س و ر و ز ر و ا ش ک ع س و ا ص خ ا ش د ب و ر گ ر و ش ک ا ز ر و ا ش ک ا س ا ا ف ا ر غ ج ر ب ب م 1 صبور صادق محمد ارا گرمسار جوا وخبگا ا ر گ ش و ژ پ ا گ ش ا ب ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

96-3.xps

96-3.xps د ی ک چ و ی ف ی ک ی م ک ت ا ی ص و ص خ ب ی د گ و گ ش ش و پ ا ب و ا و و ا ک ی م و ی د ی س ا د ب ا ک ی ث ا ت (Trigonella fenum-gracum) ل ی ل ب ن ش ا ی گ ی م ی ز ن آ ت ی ل ا ع ف ل ی م ج خ ی ا ت *2 1 ) ل و

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان زش و م آ ت د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ه ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 1 3 2-25 ص ص ه ئ ا ا ل د م ن ت ب م ب ث أ ت ا ه ش ز و م آ ه ا گ ش ن ا د

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ب 2 ر ا م ش م ن ل ا س 65-81 : ص ص ی ن ا ا م گ- ن و ج ر ت ش و ر ب م ش ق ر ی ز ج م ی ل ق ا ا ب ز ا

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

Text.xps

Text.xps د- ی ع س ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ء ا ی ح ا ت ظ ا ف ح ر د ن ا ی ئ ا ت س و ر ی ر ا ک م ه ت ا ر ث ا و ش ق ن ی س ر ر ب ) ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ع ی ب ط ی ی ا ر ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ) د ن س و ن ش و ژ پ - م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز ر م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ب 2 ر ا م ش م ن ل ا س 35 2-4 3 2 : ص ص ع س و ا س ا ر ر د خ ر ا ا ر ش ق ال خ ب ا ز ر ا ) ن ا ف ص ا ر ش : د ر و

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

TEXT 42.xps

TEXT 42.xps 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ع ط ق د ر ج ت و ی د ر ج م ی گ د ن ز ه ب ن ا ن ا و ج ش ی ا ر گ ر ب

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR نشريه ميكربيولوژي دامپزشكي/ دوره دهم شماره اول 9 پياپي - 8 8: تاثير ضدويروسي عصارههاي الكلي ليمو بابونه موسير و گل سرخ بر ويروس بيماري نيوكاسل سيده الهام رضاتوفيقي * مريم ابراهيميان پريناز لردي فر ندا

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR ن ی ی ش 1 2 7-2 : 2 3 ی پ ا ی پ 5 9 3 1 ل و ا ه ا م ش م ه د ز ا و د ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن پ ی ت و س ی ل و ک ل و م ص ی خ ش ت B/793 ی ن و ف ع ت ی ش ن و ب س و ی و ز ا ی ش ف ا

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

30-new 1.xps

30-new 1.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 8/Issue 30/Autumn 2017 PP: 39-52 شاختی - تحلیلی ی س ا ش ا و ر ه م ا ل ص ف 6931 پاییز م ا ی س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 3-2 5 : ص ص ا و ر ت م ال س ا ب ی د م

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه چ ه ا ر د ه م ش م ا ر ه ا و ل 1 7 9 3 پ ی ا پ ی 9-8 : 6 3 8 1 ک ل و ن ی ن گ و ب ی ا ن ژ ن NP و ی ر و س آ ن ف ل و ا ن ز ا ی پ ر ن د گ ا ن ت ح ت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc 1 ب ح ج ر و س ل م «ب ی ت ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م ع م ر ی د ر ف ت ح ا ل م ق د س تعریف سریع ی ک ا ل م ق د س : ب ی ت ا ز ا ر ی ک ا چ ر ن و ف س ک ی خ ب ر ن گ ا ر م ش ھ و ر ب ی ب ی س ی د ر گ ز ا

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx)

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx) إر"دات 5 دم ط)ب ا & 2 ول )% 6 "رة وط 7 ت ارافءاتا ات واناط (اطءوارن) "!بادة 17a أو 16b ن$ونا%$ا (ا 8 دة طو) زد ن 90 و ) ار ا ن ر$ 01.08.2015 أ 2 @?#ن أ 2 &ب ا # ءات ا

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

1.xps

1.xps س ح ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-6 2 ص ص ی ا م ز ا س ی ر ی گ د ا ی با ی ر ا ک ی گ د ز ت ی

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ن) ئ و ژ ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 1 6 5-2 7 5 : ص ص ر و ش ک ی ل ا م ش ی ا ه ن ا

توضیحات بیشتر