192 تا 183 صفحه 105 شماره هفتم و بيست سال 96 پاييز دشت آبخوان موردی: مطالعه SCMAI روش از استفاده با هیدرولیکی هدایت برآورد شرقی( )آذربایجان بناب مراغه

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "192 تا 183 صفحه 105 شماره هفتم و بيست سال 96 پاييز دشت آبخوان موردی: مطالعه SCMAI روش از استفاده با هیدرولیکی هدایت برآورد شرقی( )آذربایجان بناب مراغه"

رونوشت

1 192 تا 183 صفحه 105 شماره هفتم و بيست سال 96 پاييز دشت آبخوان موردی: مطالعه SCMAI روش از استفاده با هیدرولیکی هدایت برآورد شرقی( )آذربایجان بناب مراغه- *2 ندیری عطاءاهلل و 1 یوسفزاده سعید ایران تبریز تبریز دانشگاه طبیعی علوم دانشکده زمین علوم گروه ارشد کارشناسی دانشجوی 1 ایران تبریز تبریز دانشگاه طبیعی علوم دانشکده زمین علوم گروه دانشیار /10 /04 پذيرش: تاريخ 1394 /10 /12 دريافت: تاريخ چكيده برای تقاضا جوامع توسعه یافتگی و جمعیت افزایش با است. بشری جوامع برای مختلف مصارف دیگر و کشاورزی و آشامیدنی آب اصلی منابع از یکی زیرزمینی آب امروزه با رویارویی برای اساس این بر است. بوده همراه آبخوانها محیط بر صدمه با آبی منابع کاهش با افزایش این است. یافته افزایش استراتژیک و حیاتی و مهم طبیعی منبع این متغیرها این مهم ترین از یکی میشود. احساس شدت به هیدروژئولوژیکی متغیرهای دقیق شناخت آن پی در و آنها مدیریت آبخوان ها تخریب از جلوگیری و کمآبی بحران روشهای مانند کالسیک روشهای با معموال که هیدروژئولوژیکی متغیرهای برآورد و است پیچیده سامانه یک زیرزمینی آب سامانه اینکه وجود با است. هیدرولیکی هدایت شوه روشهای از استفاده بنابراین است. وقت گیر و هزینه پر و بوده همراه ذاتی قطعیت عدم با میگیرد انجام پمپاز آزمونهای و ردیابی آزمایش تست اسالگ آزمایشگاهی چیره کالسیک روشهای در موجود نواقص بر بتواند تا بیافزاید آن دقت بر حدودی تا و کند کم متغیر این قطعیت عدم از میتواند هیدرولیکی هدایت برآورد برای مصنوعی مربعات کمینه پشتیبان بردار ماشین و موجکی عصبی شبکه ساجنو فازی استنتاج سامانه ممدانی فازی استنتاج سامانه روش مصنوعی هوش روش چهار پژوهش این در شود. از کدام هر اینکه به توجه با شد. گرفته کار به منطقه در سطحی ژئوفیزیکی دادههای از استفاده با بناب مراغه آبخوان هیدرولیکی هدایت برآورد برای منفرد مدلهای عنوان به مدل عنوان با غیرخطی ترکیب روش مدلها این همه کارایی از همزمان استفاده برای بنابراین دادند. ارائه خوبی نتایج محدوده این از بخشی در خود ذاتی ویژگی های پایه بر مدلها شد. داده نشان مختلف ارزیابی معیارهای از استفاده با آن نتایج و استفاده بناب مراغه- دشت در هیدرولیکی هدایت برآورد برای )SCMAI( شده نظارت مرکب مصنوعی هوش برای شده محاسبه مقادیر با مقادیر این مقایسه با آمد. دست به 0/97 و 0/045 برابر ترتیب به R 2 و RMSE مقادیر گرفت. قرار آزمایش مورد داده 15 از استفاده با SCMAI مدل کارآیی SCMAI مدل که میدارد بیان نتایج این است. منفرد مصنوعی هوش مدلهای از بهتر R 2 و کمتر RMSE داشتن با SCMAI مدل که شد دیده شده یاد منفرد مدلهای میدهد. نشان بناب مراغه- دشت هتروژن و آزاد آبخوان در هیدرولیکی هدایت مقادیر برآورد در باالیی شده. نظارت مرکب مصنوعی هوش هیدرولیکی هدایت فازی منطق پشتیبان بردار ماشین عصبی موجکی- شبکه کلیدواژه ها: ندیری عطاءاهلل مسئول: *نویسنده پيشنوشتار 1- زیرزمینی آب از بهینه بهرهبرداری و مدیریت اهداف مهم ترین از یکی متغیرهای دقیق شناخت مستلزم کار این انجام که آبخوانهاست شرایط پیشبینی هک متغیرهاست این مهم ترین از یکی هیدرولیکی هدایت آنهاست. آبزمین شناختی متغیر این راه از میتوان را متخلخل محیطهای در آب جریان ویژگیهای از بسیاری هدایت به آنها مقادیر که دارند وجود نیز دیگری متغیرهای که چرا کرد ارزیابی آبهای مطالعات در متغیر این باالی اهمیت خاطر به است. وابسته هیدرولیکی روشهای زیرزمینی آب منابع از بهینه بهرهبرداری و یکپارچه مدیریت و زیرزمینی است. کرده پیدا گسترس گذشته سالیان طی در گوناگونی صحرایی و آزمایشگاهی پمپاژ روشهای به میتوان هیدرولیکی هدایت برآورد صحرایی روشهای جمله از 1387(. همکاران و مقدم )اصغری کرد اشاره ردیابی آزمایش و تست اسالگ تست اسالگ روش برای صحرا در متغیر این تعیین برای متفاوت روش سه تاکنون معمول روش چندین و )Bouwer, 1989; Hvorslev, 1951; Cooper et al., 1967( Theis, 1935; Chow, 1952; Cooper and Jacob, 1946;( پمپاژ آزمایش برای آزمايشگاه در متغیر اين تعيين براي همچنین است. شده ارائه )Neuman, 1975 Hezen (1892) Shepherd )1989) شامل مشهور روش پنج تاكنون نيز شده ارائه Carman (1956) Fair and Hatch (1933) Alyamani and Sen (1993( و آزمايشگاهي روشهاي توانايي ارزيابي از پس Sperry and Peirce )1995) است. با ذرات دارای محيطهاي جز به كه گرفتند نتيجه چنين شده ارائه تجربي فرمولهاي و است Hezen )1892) تجربي فرمول زمینه این در روش بهترين نامنظم بسيار اشكال نزديكتر واقعي نتايج به Alyamani and Sen )1993) تجربي فرمول كلي حالت در از زیرسطحی شرایط شناخت مانند مختلفی مزایای اینکه وجود با روشها این است. دارند نیاز بیشتری انسانی نیروی به و هستند پرهزینه و وقتگیر اما دارند حفاری راه محیطهای بر حاکم ناهمسان و ناهمگن شرایط و غیرخطی رفتار علت به همچنین و قطعیت عدم روشها این وسیله به شده اندازهگیری متغیرهای هیدروژئولوژیکی جريان بر حاكم معادالت حل حاصل اخير روشهاي همه این بر افزون دارند. ذاتی تجربي فرمولهاي يا و متفاوت قيود و مرزي شرايط با و روشها با زيرزميني آب مدلهای زیرزمینی آبهای مطالعات حوزه در فناوری و علوم گسترش با بود. کردهاند. پیدا گسترش آب زمین شناختی متغیرهای تعیین برای نیز مصنوعی هوش مانند برآوردگری روشهای به میتوان مصنوعی هوش مختلف روشهای میان از کرد اشاره )NF( فازی نرو- و )ANN( مصنوعی عصبی شبکه )FL( فازی منطق مختلفی مطالعات گذشته سال چند در.)Nadiri et al., 2013; Asadi et al., 2014( فازی منطق روشهای از استفاده با آب زمین شناختی متغیرهای برآورد برای Bárdossy and Disse, 1993; Helmy et al., 2010; Tutmez and Hatipoglu, 2007;( Chu and Chang, 2009; Anifowose and Abdulraheem, 2011; Tayfure, 2012; مصنوعی عصبی شبکه 1393( همکاران و ندیری Morankar et al., 2013 Schaap and Leij, 1998; Merdun et al., 2006; Nayak et al., 2006;( Samani et al., 2007; Tayfur et al., 2007; Mohanty et al., 2010; ;Motaghian and Mohammadi, 2011; Shirmohammadi et al., 2013; نرو-فازی Chitsazan مختاریوهمکاران 1391 ( et al., 2015; Nadiri et al., 2015 Tutmez, 2010; Huang et al., 2010; Moosavi et al., 2013; Safavi et al., 2013;( است. گرفته انجام آب زمین شناختی متغیرهای برآورد برای )Nadiri et al., 2014 متغیرهای پیشبینی و برآورد زمینه در گرفته انجام مطالعات بررسی همچنین 183

2 ... SCMAI روش از استفاده با هیدرولیکی هدایت برآورد ضریب آب سطح تغییرات رواناب میزان مانند آب زمین شناسی و آب شناسی غیره و زیرزمینی و سطحی آبهای کیفیت انتقال قابلیت تخلخل ذخیره Nadiri et al., );2013 پشتیبان بردار ماشین مانند مصنوعی هوش روشهای موفقیت عصبی موجکی- هیبرید و 1395 الف( همکاران و ندیری Nadiri et al., 2017 a and c متغیرهای است. رسیده اثبات به 1396( یوسف زاده و ندیری Nourani et al., )2014 مواقع بیشتر در و ندارند ثابتی و قطعی مقادیر هیدرولیکی هدایت مانند آب زمین شناختی هدایت برآورد برای حال این با.)Tayfur et al., )2014 هستند همراه قطعیت عدم با Ross et al., 2007; Olatunji et al., 2011;( فازی منطق روشهای از هیدرولیکی Inan and Tayfur, 2012;( مصنوعی عصبی شبکه )Colin et al., 2011 Tamari et al., 1996; Garcia and Shigidi, 2006; Sun et al., 2011; Malki and Baldwin, 2002; Hurtado et al., 2009;( ونرو-فازی )Gaur et al., 2013 )Sezar et al., 2010; Dhar and Patil, 2012; Tayfur et al., 2014; Nadiri, 2015 مدلها این از کدام هر متفاوت و ذاتی توانایی به توجه با است. شده استفاده هیدروژئوشیمیایی متغیرهای برآورد برای را SICM ترکیبی روش Nadiri et al. )2013) هدایت برآورد بر مبنی مطالعهای Tayfur et al. )2014) آن دنبال به و دادهاند ارائه از استفاده با پژوهشگران این دادند. انجام SCMAI مدل از استفاده با هیدرولیکی انتقال قابلیت و هیدرولیکی هدایت برآورد به اشباع ستبرای و الکتریکی هدایت مصنوعی عصبی شبکه ساگنو فازی ممدانی فازی روشهای کمک به تسوج دشت استفاده با را مدلها این از یک هر خروجی مقادیر سپس و پرداختند فازی نرو- و در هیدرولیکی هدایت برآورد برای پژوهش این در کردند. بهینه عصبی شبکه از ترکیبی مدل در اینکه به توجه با شد. استفاده SCMAI روش از بناب مراغه- دشت مصنوعی هوش انفرادی مدلهای خروجی از مطالعه این در رفته کار به SCMAI و )FIS( فازی استنتاج سامانه )LS-SVM( مربعات حداقل پشتیبان بردار ماشین مانند این تکتک مزایای از میشود استفاده )Wavelet-ANN( عصبی موجکی- سامانه ترکیب یک توسط کار این که میشود برآورد نظر مورد متغیر و استفاده روشها روشهای مزایای از تجمیعی روش این بنابراین میگیرد. انجام غیرخطی کننده شده برآورد مقادیر صورت این در میشوند. اجرا انفرادی به صورت که است دیگر بهینه دیگر بار میشوند ترکیب SCMAI مدل در که روشها تک تک وسیله به هب نسبت بهتری نتایج میتواند نتیجه در میشوند. نزدیک تر مشاهداتی مقدار به و استفاده با که است شده سعی پژوهش این در بنابراین باشد. داشته انفرادی مدلهای هوش مدل کمک به متغیر این هیدرولیکی هدایت با مرتبط ژئوفیزیکی دادههای از شود. برآورد بناب مراغه- دشت در )SCMAI( شده نظارت مرکب مصنوعی روشها و مواد 2- مهم ترین 1(. )شکل دارد جای شرقی آذربایجان استان جنوب در بناب مراغه- دشت جنوب کیلومتری 70 حدود فاصله در مراغه شهرستان است. بناب و مراغه آن شهرهای حدود که است مربع کیلومتر 1000 از بیش محدوده کل گستردگی دارد. قرار تبریز تقسیمبندی دید از و میدهد تشکیل آبرفتی پهنههای و دشت را آن کیلومتر 300 گرفته جای ارومیه دریاچه آبریز حوضه در محدوده این کشوری آبریز حوضههای باختری شمال از ارومیه دریاچه به باختر از سهند ارتفاعات به شمال از منطقه این است. میانگین میرسد. ملکان دشت محدوده به جنوب و خاور از و عجب شیر محدوده به حدود در مراغه سینوپتیک ایستگاه در بناب مراغه- مطالعاتی منطقه در ساالنه بارندگی است. شده گزارش 1388( تا )1339 ساله 50 دوره یک برای سال در میلیمتر 330 تأمین اصلی منبع که است مطالعه مورد منطقه در جاری رودخانه مهم ترین صوفی چای جنوب سوی در رودخانه این میگیرد. سرچشمه سهند جنوبی دامنههای از آن آب میشود مراغه شهر وارد خود مسیر روستاهای از عبور از پس و مییابد جریان باختری 1392(. )فیجانی میشود ارومیه دریاچه وارد و میدهد مسیر تغییر باختر سوی در و زمینهای پوشش تحت بیشتر دارد گسترش مالم شیب با که دشت اصلی پهنه نمکی پهنههای و دانهریز رسوبات ارومیه دریاچه حاشیه در است. کشاورزی پوشیده بیشتر دشت در جاری رودخانههای بستر دادهاند. تشکیل را تبخیری کفههای ارتفاع میشوند. دانهریزتر باختر سوی به که است دانه درشت آبرفتی رسوبات از از متر 1262 نقطه پستترین ارتفاع و دریا سطح از متر 1607 سفره نقطه بلندترین آبخوان 1392(. )فیجانی است ارومیه دریاچه حاشیه شورهزارهای در دریا سطح از پارهای است. داده تشکیل کواترنری آبرفتی رسوبات را بناب مراغه- دشت و درز سازندهای در هستند. شکاف و درز تراوایی دارای منطقه سنگی سازندهای شیلدار آهکهای و سهند آتشفشانیهای جنس از عموم به طور که منطقه شکاف دار مشخص ناچیز آبدهی با چشمه تعدادی وسیله به که می کند نفوذ آب مقداری هستند منطقه زیرزمینی آب مخزن سنگ مهم ترین چهارم دوران آبرفتی نهشتههای میشود. است شده تشکیل بناب مراغه- دشت آبرفتهای در که پیوستهای آبخوان هستند. به که دارد ادامه ارومیه دریاچه شورهزارهای تا و میشود شروع مراغه شهر جنوب از حاصل اطالعات پایه بر است. شده نامگذاری بناب مراغه- دشت اصلی آبخوان عنوان آبخوان مشاهدهای و اکتشافی چاههای حفاری نتایج و ژئوفیزیکی بررسیهای از حدود در آبخوان محدوده گستره است. تک الیه و آزاد نوع از بناب مراغه- دشت کمک به دشت اصلی آبخوان از بهره برداری است. شده برآورد مربع کیلومتر 190 )مهندسین میگیرد صورت چشمه و قنات تعدادی و نیمه ژرف و ژرف چاه شماری مراغه-بناب دشت در زیرزمینی آب از زیاد برداشت علت به 1392(. یکم مشاور فعالیت علت به همچنین و آب منابع کمبود با بودن روبه رو نتیجه در و کشاورزی برای آالیندههای به آلودگی معرض در را زیرزمینی آبهای منابع که صنعتی شهرکهای مدیریت آب چاههای بازیابی و محافظت که میرسد نظر به داده اند قرار شیمیایی پیش از بیش باید مراغه-بناب دشت در آبزیرزمینی از بهینه بهرهبرداری و آبخوان شناخت زیرزمینی آب از بهینه بهرهبرداری و مدیریت برای گیرد. قرار توجه مورد شرایط این بهتر شناخت برای است. ضروری امری آبخوان آبزمینشناختی شرایط که شوند برآورد و پیشبینی بیشتری دقت با آبخوان رفتار بر مؤثر متغیرهای باید ویژگی های تشخیص برای است. هیدرولیکی هدایت متغیرها این مهمترین از یکی مجزا به صورت اکتشافی حفاریهای و ژئوفیزیک مطالعات منطقه آبزمینشناختی به بناب مراغه- دشت در گرفته انجام ژئوفیزیک مطالعات گرفتهاند. قرار توجه مورد راستای در سونداژ 68 آن طی و )Sadeghfam et al., )2016 بوده ژئوالکتریک روش جمله از رسوبات اشباع ستبرای 2(. )شکل است شده برداشت ژئوالکتریک نیمرخ 12 با آن آوردن دست به برای که است هیدرولیکی هدایت برآورد در مؤثر متغیرهای 3(. )شکل شد رسم آبرفت همستبرای نقشه شده انجام ژئوفیزیک مطالعات به توجه محیط در IDW درونیابی روش از 3( )شکل اشباع همستبرای نقشههای رسم برای بنابراین است. قطعی روشهای جمله از IDW روش شد. استفاده ArcGIS نرمافزار هستند باالیی قطعیت و مشاهداتی دادههای دارای که آبرفت همستبرای خطوط برای شد. استفاده روش این از است. شده حفاری پمپاژ چاه حلقه 6 و اکتشافی چاه حلقه 6 بناب مراغه- دشت در همچنین دارد. قرار خالصه قلعه روستای در ژرفا متر 72 با اکتشافی چاه ژرفترین گرفته انجام پمپاژ آزمایش داشتند نیز پیزومتر که اکتشافی چاههای از حلقه 6 روی شده یاد دادههای و اطالعات گرفتن نظر در با 1392(. یکم مشاور است)مهندسین هیبرید و پشتیبان بردار ماشین ساگنو فازی ممدانی فازی مدلهای از مطالعه این در شد. استفاده بناب مراغه- دشت در هیدرولیکی هدایت برآورد برای موجکی-عصبی استفاده با شده یاد منفرد مدلهای از یک هر خروجی SCMAI مدل پایه بر سپس که صورت این به شد. ترکیب چندالیه پرسپترون مصنوعی عصبی شبکه مدل از پرسپترون عصبی شبکه وارد ورودی عنوان به منفرد مدلهای از یک هر خروجی و ممدانی فازی مدلهای از مطالعه این در شد اشاره که همانگونه شد. چندالیه تعیین و دادهها دسته بندی مدلها این اجرای در مرحله اولین شد. استفاده نیز ساگنو شد استفاده ساگنو مدل برای کاهشی روش از پژوهش این در است. عضویت توابع اخیر پژوهشهای در فازی قوانین تعیین و دادهها دستهبندی در مفید و کارا روشی که.)Nadiri et al., 2014( است بوده 184

3 ندیری عطاءاهلل و یوسفزاده سعید است. شده ارائه Nadiri et al. )2017a) کارهای در LS-SVM رگرسیون مدلهای بردار ماشین مدل در اصلی متغیر دو خطا( کننده تنظیم )متغیر γ و کرنل( تابع )متغیر σ متغیر دو این مقادیر به زیادی میزان به برآورد دقت و خطا میزان که هستند پشتیبان مقادیر انتخاب پشتیبان بردار ماشین مربعات کمینه با مدل سازی در دارد. بستگی با میتواند هم متغیر دو این مقادیر دارد. زیادی بسیار اهمیت σ و γ متغیر دو مناسب برای دوم روش از مطالعه این در شود. تعیین بهینهسازی با یا و خطا و آزمون روش با میتوانند کرنل توابع انواع متغیر دو این بر افزون شد. گرفته بهره بهینه مقادیر تعیین خطی مانند کرنل تابع مختلفی انواع گیرند. قرار استفاده مورد مطالعات نوع به توجه از مطالعه این در که دارد وجود ای جمله چند و )RBF( شعاعی پایه سیگموییدی است. شده استفاده RBF نوع تابع معنی به Wave جزو دو از Wavelet واژه :)Wavelet-ANN( عصبی موجکی- مدل - یا گذرا موجک آن مفهوم و یافته تشکیل بودن گذرا و کوچکی معنی به Let و موج طول با شده ساخته توابع که میکند اشاره مسئله این به مادر واژه است. کوچک موج موجک یا اصلی تابع از موجک ضرایب محاسبه و سیگنال پیمایش برای متفاوت پیش بینی و شبیهسازی در عصبی موجکی- روش کلی به طور شده اند. منشعب مادر سیگنال موجکی تجزیه از استفاده با ابتدا که صورت بدین میرود. کار به سیگنالها و است اصلی سری زمینه یا برآورد آنها از یکی که می شود تبدیل زیرسری چند به عنوان به زیرسریها این گرفتن نظر در با سپس هستند. جزییات نیز زیرسریها بقیه مطالعه این در میشود. پرداخته سیگنالها تحلیل و پیشبینی به عصبی شبکه ورودی شدند. تجزیه سطح دو به تعدادشان به توجه با همچنین و خطا و آزمون پایه بر دادهها به ناپیوسته موجک انتقال از استفاده با ورودی سیگنالهای از یک هر اساس این بر هستند تناوب دارای که سیگنال هایی در به ویژه روش این شد. تجزیه زیرسیگنال دو توابع 1392(. همکاران و )اعلمی میبخشند بهبود را مصنوعی عصبی شبکه نتایج بودن. کوتاهمدت و بودن نوسانی دارند: مهم ویژگی دو که هستند توابعی موجکی نیز پیوسته غیر موجک انتقال نام با موجک انتقال از دیگری فرم از سیگنال تحلیل در پیوسته غیر به طور مقیاس و انتقال متغیرهای موجک انتقال نوع این در میشود. استفاده دریافت میتوان موجک تابع یک کننده مشخص رابطه به توجه با میشوند. انتخاب چند در 1386(. )کماسی باشند ویژگی این دارای که دارند وجود بسیاری توابع که انجام بسیاری کاوشهای موجک توابع زمینه در بسیاری پژوهشگران گذشته سال موجک تابع مانند است شده داده نشان توابع این از یک هر قابلیتهای و دادهاند این در غیره. و مورلت موجک تابع هار موجک تابع گوسین موجک تابع دابچیز این مختلف انواع شد. استفاده سیگنالها تحلیل برای برای db4 موجک تابع از مطالعه ریاضیاتی روابط است. شده داده شرح نیز MATLAB نرمافزار ابزار جعبه در توابع پژوهشی کارهای در مفصل به طور عصبی موجکی- شبکههای مدل به مربوط است. شده داده توضیح Nourani et al. )2014) معرفی Zadeh )1965) توسط بار اولین برای فازی تئوری اساس :)FL( فازی منطق - روش به نسبت برآوردی خطای کاهش در باالیی توانایی اخیر سالهای در که شد برآوردی خطای کاهش برای مناسب روشی فازی روش است. داده نشان احتماالتی دادههای.)Nadiri, )2015 است کرده ارائه دیگر تئوریهای به نسبت انسانی و صحیح دادههای و هستند ذاتی برآوردی خطای دارای عموما آبزمین شناختی و هیدرولیکی هدایت آوردن دست به نمونه برای نمیآیند. شمار به خطا بدون و روش بنابراین دارد. چشمپوشی قابل غیر خطایی پمپاژ آزمون راه از انتقال قابلیت 185 t t دادهها تحلیل و تجزیه بناب مراغه- دشت در مصنوعی هوش مدلهای از یک هر برای ورودی دادههای هدایت )R t ( عرضی ویژه مقاومت شامل هیدروژئولوژی و ژئوفیزیکی دادههای UTM(Y( و UTM(X( ومختصاتجغرافیاییشامل )B( ستبرایاشباع )EC( الکتریکی است. هیدرولیکی هدایت نیز مدل خروجی تنها و هیدرولیکی هدایت برداشت نقاط تجزیه مورد و تهیه شرقی آذربایجان استان منطقهای آب سهامی شرکت از دادهها این آزمون راه از هیدرولیکی هدایت 80 بناب مراغه- دشت در گرفتند. قرار تحلیل و در اندازهگیری نقاط موقعیت که است شده اندازه گیری متغیر و ثابت دبی با پمپاژ بر متر 39/26 با برابر هیدرولیکی هدایت بیشینه مقدار است. شده داده نشان 4 شکل هدایت برآورد برای است. شده برآورد روز بر متر 0/27 برابر آن کمینه مقدار و روز و آموزش مراحل برای دادهها درصد 80 مصنوعی هوش مدلهای در هیدرولیکی برای دادهها انتخاب روش که شدند داده اختصاص آزمایش مرحله برای دادهها باقی دسته دو این آماری ویژگی های که به طوری بود تصادفی به صورت داده دسته هر ستبرای مقادیر با آزاد سفرههای در هیدرولیکی هدایت اینکه به توجه با باشد. یکسان این است الزم دارد رابطه الکتریکی هدایت و عرضی ویژه مقاومت سفره اشباع مطالعات و چاهپیمایی نتایج دادههای تلفیق با شود. تعیین مطالعاتی محدوده در متغیرها متر 40 از بیش کمی تا بیشینه آبخوان اشباع ستبرای که شد مشخص ژئوفیزیک دادههای دشت این در گرفته انجام ژئوفیزیک مطالعات پایه بر همچنین می رسد. 3(. و 2 )شکل های شد رسم رسوبات همستبرای نقشه و عرضی ویژه مقاومت مقاومت و )RL( طولی مقاومت اصلی مؤلفه دو دارای ظاهری الکتریکی مقاومت ژرفی و جانبی آبزمینشناختی متغیرهای تغییرات ترتیب به که است )RT( عرضی هدایت مقادیر با را عرضی الکتریکی مقاومت میتوان بنابراین میدهند. نشان را است ممکن الکتریکی هدایت مقادیر اینکه به توجه با دانست. مرتبط هیدرولیکی سعی دلیل همین به گیرد قرار منطقه در صنعتی و کشاورزی فعالیتهای تأثیر تحت واقعیت به شده برآورد مقادیر تا شود استفاده دسترس در اطالعات آخرین از شد این در استفاده مورد )EC( الکتریکی هدایت مقادیر اساس این بر باشد. نزدیکتر سال در نمونه 37 گیری اندازه از حاصل هیدروشیمی آزمایشات نتایج از پژوهش آمد. دست به 1390 مصنوعی هوش روش های که است کارآمد یادگیری سامانه یک پشتیبان بردار ماشین پشتیبان: ماشین بردار - جواب یک سبب و میجوید بهره ساختاری خطای کمینهسازی استقرایی اصل از ماشینبردار کاربرد مهم ترین 1394(. همکاران و )قرهخانی میشود کلی بهینه کالسیک الگوریتمهای خالف بر دادههاست. خطیسازی و ردهبندی در پشتیبان خطا دوم توان یا خطا مطلق قدر کردن کمینه وسیله به که خطی رگرسیونهای و ریسک SVM میکنند. کمینه را عملیاتی ریسک پشتیبان بردار ماشین میکنند رفتار این کمینه مقدار سپس و بیان عددی سری یک به صورت را صحیح ردهبندی عدم موقع هر که چندالیه پرسپترون مصنوعی عصبی شبکه خالف بر میکند حساب را میدهد. ارائه راهحل یک عنوان به را آن باشد کم )تفکیک( تقسیمبندی خطای در افتادن گیر مشکل با عصبی شبکههای برخالف پشتیبان بردار ماشین همچنین مسئله حل مراحل.)Huang et al., )2010 نمیشود روبهرو خطا تابع محلی کمینههای مرحله دو به عصبی شبکههای الگوریتم همانند پشتیبان بردار ماشینهای الگوریتم در زا عبارتند پشتیبان بردار ماشین مدلهای انواع میشود. تقسیم آزمایش و آموزش پشتیبان بردار ماشین مربعات کمینه پشتیبان بردار رگرسیون پشتیبان بردار ردهبندی پژوهش این در.Nu پشتیبان بردار ماشینهای و پشتیبان ماشینبردار خطی برنامهریزی پشتیبان بردار ماشین مربعات کمینه شد. استفاده مربعات کمینه پشتیان بردار ماشین از Suykens et al. )2002) توسط که است شده اصالح SVM مدل یک )LS-SVM( است رگرسیون و ردهبندی برای اجرا قابل ماشین یادگیری روش یک و شده ارائه از SVM دوم درجه مسئله جای به LS-SVM روش.)Nadiri et al. 2017a and b( تابع یک از SVM میکند. استفاده خطی )Karush Kuhn Tucker) KKT معادالت ضعیفتری برآورد سبب که میکند استفاده قانونی هیچ بدون دوم درجه تلفات و می شود برگرفته وزندار LS-SVM این از جلوگیری منظور به رو این از میشود. دو آموزشی روش شود داده اختصاص دادهها به کوچک وزنهای که مواردی در مسائل حل در خطی معادالت از استفاده دلیل به مدل این میشود. ارائه مرحلهای و )ندیری دارد کالسیک پشتیبان بردار ماشین به نسبت باالتری محاسباتی دقت N درنظرگرفتهمیشود { xi, yi } داده همکاران 1395 ب(.یکمجموعهآموزشیازN i = 1 d فرمول بندییاجزییاتریاضیاتی است. خروجی داده y وR ورودی داده y R که

4 ... SCMAI روش از استفاده با هیدرولیکی هدایت برآورد 186 متغیرهای دقیق برآورد و خطا کاهش در کارا روشی عنوان به میتواند فازی مدلهای مدل سازی کلی فرایندهای 1393(. همکاران و )ندیری رود شمار به آبزمین شناختی کار این دادهها. کردن فازی 1( است: اصلی بخش سه شامل فازی سامانههای توسط و ورودی داده های میان ارتباط ایجاد 2( میشود انجام عضویت تابع تعریف با اگر-آنگاه««قانون مانند فازی قوانین سری یک ایجاد با کار این خروجی. داده های عملگرهای وسیله به کار این نافازی سازی. و سامانه نتایج تجمیع 3( میشود ایجا صورت دو به AND عملگر هستند. not و or و and شامل که میگیرد انجام فازی رفتار بیشینهسازی به صورت نیز or عملگر و وزندهی) prod ( و )min( کمینهسازی میتوان جمله آن از که است اجرا قابل مختلفی روشهای به فازی مدل میکنند. اشاره Sugeno (1985( و )MFL) (Mamadani and Assilian (1975( روشهای به که معنی این به آنهاست خروجی توابع در ممدانی و ساگنو فازی مدل تفاوت کرد. توسط که است خطی رابطه به صورت ساگنو فازی سامانه خروجی عضویت تابع نوع به باتوجه نیز ممدانی خروجی عضویت تابع آید. می دست به دستهبندی روش اولین گوسین. عضویت تابع مانند باشد متفاوت میتواند مطالعه و دادهها ماهیت و فازی مدل نوع به بستگی که دادههاست دستهبندی فازی مدل یک ایجاد در مرحله نآ از که کرد استفاده مختلف دستهبندی روشهای از میتوان و دارد استفاده مورد برای fuzzy C-means روش و ساگنو مدل برای subtractive روش به میتوان جمله دستهبندی روش در اصلی متغیر 1393(. همکاران و )ندیری کرد اشاره ممدانی مدل این مقادیر است. دستهبندی شعاع اگر-آنگاه قوانین و دستهها تعیین برای کاهشی افزایش و قوانین و دستهها افزایش سبب متغیر این کاهش است. متغیر 1 و 0 میان متغیر.)Nadiri et al., )2015 میشود قوانین و دستهها کاهش سبب آن از مدل این اجرای برای :)SCMAI( شده نظارت مرکب مصنوعی هوش مدل - عصبی موجکی هیبرید )LS-SVM( مربعات کمینه پشتیبان بردار ماشین روشهای ساگنو فازی و )MFL( ممدانی فازی شامل فازی استنتاج سامانه و )Wavelet-ANN( انفرادی به صورت ابتدا مدلها این از یک هر که اینصورت به شد. استفاده )SFL( اجرای برای شد. بهینه مصنوعی عصبی شبکه از استفاده با آنها خروجی و اجرا اشباع ستبرای و الکتریکی هدایت عرضی ویژه مقاومت از مدلها این از یک هر موقعیت و میروند شمار به هیدرولیکی هدایت مقدار در مؤثر عوامل که آبخوان مطالعه این در شد. استفاده مدلها ورودی عنوان به هیدرولیکی هدایت برداشت نقاط به مصنوعی شبکه یک از که است شده ارائه شده نظارت مرکب مصنوعی هوش مدل میانگین گیری و ساده میانگین گیری روشهای جای به خطی غیر کننده ترکیب عنوان 3 تا 1 روابط به صورت میتوان را مدل این ریاضیاتی دید از میکند. استفاده وزنی داد: نشان )1 )2 )3 باال معادالت در iامین عنوان به که است مصنوعی هوش مدلهای خروجی فعالسازی توابع ترتیب به f 2 و f 1 و میرود شمار به مصنوعی عصبی شبکه برای ورودی است. میانی الیه در گره j th خروجی O j هستند. خروجی الیه و مخفی الیه برای خروجی O k هستند. خروجی الیه و مخفی الیه بایاسهای و وزنها W ji W kj b j b k LM آموزشی الگوریتم با بایاسها و وزنها است. مرکب مصنوعی هوش مدل پایانی میدهد. نشان را SCMAI مدل کلی چهارچوب 5 شکل میشوند. بهینه بحث 3- دستهبندی شعاع به بستگی ساگنو فازی مدل بازده شد اشاره پیشتر که همان گونه از استفاده با و RMSE مقدار کمترین پایه بر مطالعه این در آن بهینه مقدار که دارد 6(. )شکل شد تعیین 0/4 خطا و آزمون روش 7 شکل شد. تعیین اگر-آنگاه قانون 8 و تقسیم دسته 8 به دادهها اساس این بر استفاده عضویت توابع میدهد. نشان را ورودی متغیرهای عضویت توابع از نمونهای به که است گوسی تابع هیدرولیکی هدایت مقادیر فازی مدلسازی برای شده تابعی ساگنو مدل خروجی عضویت تابع شد. داده برازش شده دستهبندی دادههای خروجی مطالعه این در نمونه برای میشود. ساخته ورودیها پایه بر که است خطی میشود. ایجاد ورودی پنج از عضویت تابع اولین output MF1=c 1 utmx+c 2 utmy+c 3 R t +c 4 b+c 5 EC+c 6 )4 R t, b, EC, وردی های ضرایب c 5, c 4, c 3, c 2, c 1 متغیرهای باال رابطه در برآورد با متغیرها این است. معادله ثابت متغیر نیز c 6 هستند. UTM X, UTM Y متغیر 6 خروجی عضویت تابع هر اساس این بر میآیند. دست به مربعات کمینه این پایه بر شد. استفاده FCM دسته بندی روش از ممدانی مدل در داشت. خواهد شد. تعیین خطا و آزمون روش با و دستی به صورت کاربر توسط دستهها تعداد روش به آزمایش و آموزش مراحل برای که RMSE مقدار کمترین در دستهها بهینه تعداد این در 8(. )شکل شد تعیین دسته 26 هستند روز بر متر 4/14 و 4/08 برابر ترتیب برای نیز تعیین ضریب مقادیر بود. گوسی تابع خروجی و ورودی عضویت تابع روش دست به 0/72 برابر آزمایش مرحله در و 0/75 برابر آموزش مرحله در ممدانی مدل نسبت به نتایج ساگنو مدل فازی مدلهای اجرای از آمده دست به نتایج پایه بر آمد. یک هر اینکه دلیل به بنابراین 1(. )جدول داد نشان ممدانی مدل با مقایسه در بهتری رد آنها دو هر برتریهای از استفاده برای دارند را خود خاص برتریهای مدلها از عصبی موجکی- مدل کارآیی شد. استفاده شده نظارت مرکب مدل از زمان یک بستگی میانی نودهای تعداد و موجکی تابع نوع تجزیه سطح مانند متغیرهایی به نیز آزمون روش از ورودی سیگنالهای تجزیه برای موجکی تابع نوع تعیین برای دارد. دقت مادر موجک عنوان به db4 موجکی تابع که شد دیده و شد استفاده خطا و تجزیه دادههای بعد مرحله در دارد. gusian و sym مانند دیگر توابع به نسبت بیشتری نودهای تعداد انتخاب برای شدند. چندالیه پرسپترون پیشخور عصبی شبکه وارد شده نرونهای تعداد وقتی اساس براین و شد استفاده خطا و آزمون روش از نیز میانی آمد. دست به حالت این در نتایج بهترین شد گرفته نظر در 3 میانی شبکه میشوند وارد عصبی شبکه به ورودی عنوان به زیرسریها که هنگامی سطح در نمونه برای میدهد. خاصی وزن تجزیهای زیرسریهای از یک هر به عصبی به نسبت d2 که چرا میدهد. اختصاص d2 به را باالتر وزن عصبی شبکه 2 تجزیه و هیدرولیکی هدایت اصلی سیگنال به را وابستگی بیشترین دیگر زیرسیگنالهای بردار ماشین مدل اجرای در دارد. هیدرولیکی هدایت برآورد در معناداری نقش متغیر مقادیر سپس و )LS-SVM( تعیین پشتیبان بردار ماشین نوع ابتدا پشتیبان راه از متغیر دو این مقدار شد. مشخص )σ( هسته یا کرنل متغیر و )γ( کننده تنظیم شعای) RBF ( پایه تابع مانند )Kernel( کرنل توابع انواع میان از و شد تعیین بهینهسازی در )Sinc( سینک و )MLP( چندالیه پرسپترون )Lin( خطی )Poly( چندجملهای 2/88 و 2/54 ترتیب به σ و γ متغیرهای مقادیر شد. انتخاب RBF نوع کرنل مطالعه این ارزیابی معیارهای از استفاده با آنها از هریک کارآیی مدلها اجرای از پس است. شد. ارائه 1 جدول در و بررسی دست دادههای برای محاسباتی و مشاهداتی مقادیر بصری مقایسه منظور به فازی و ساگنو فازی SCMAI LS-SVM Wavelet-ANN مدلهای برای آن منحنی اجرای از پس پیداست شکل این از که همان گونه شد. آورده 9 شکل در ممدانی هیدرولیکی هدایت محاسباتی و مشاهداتی مقادیر نزدیکی میزان SCMAI مدل مهم نتیجه این میکند. پیدا کاهش اندازهگیری خطای میزان نتیجه در و افزایش از حاصل محاسباتی مقادیر میتواند که دارد بستگی مدل این کارکرد و ماهیت به کند. بهینه توجهی قابل میزان به را منفرد مدلهای جای به آب زمین شناختی متغیرهای برآورد به مربوط مطالعات در میتوان نتیجه در ترکیب از و کرد استفاده همزمان به صورت را روش چندین روش یک از استفاده مدلهای میان در 9 شکل و 4 جدول به توجه با آورد. دست به بهتری نتایج آنها K = AI ) UTMX, UTMY, R, B, EC ( l i t O ) ( j f 1 bj W ji K i = + i O SICM ) ( k = K = f 2 bk + W kjo j j K l

5 ندیری عطاءاهلل و یوسفزاده سعید برآورد آزمایش مرحله در RMSE=1.08 مقدار داشتن با LS-SVM مدل منفرد با مقایسه در اما میدهد. نشان دیگر مدلهای به نسبت هیدرولیکی هدایت از بهتری منظور به دارد. بیشتری خطای است RMSE=0.045 مقدار آن در که SCMAI مدل بناب مراغه- دشت آبخوان محدوده در هیدرولیکی هدایت مقادیر توزیع مشاهده قطعیت عدم به توجه با شد. آورده 10 شکل در و تهیه هیدرولیکی هدایت توزیع نقشه هیدرولیکی هدایت همارزش نقشه رسم برای هیدرولیکی هدایت متغیر مقادیر در شد. استفاده ArcGIS نرمافزار محیط در کریجینگ درونیابی روش از )شکل 10 ( و دشت مراکز در هیدرولیکی هدایت مقدار بیشترین میرفت انتظار که همان گونه از حاصل محاسبات منطقی انطباق نشان دهنده نتیجه این است. آبرفتی پادگانههای در Nadiri et al. )2013) است. منطقه در موجود واقعیتهای با SCMAI مدل مدلسازی ماکو دشت در را زیرزمینی آب فلوراید تجمع میزان SCMAI مدل از استفاده با SFL MFL NF مصنوعی هوش مدلهای از کار این برای آنها کردند. پیشبینی گرفتند. بهره غیرخطی کننده ترکیب عنوان به ANN از و کردند استفاده ANN و به نسبت MFL مدل منفرد مدلهای میان در که داد نشان پژوهشگران این کار نتایج باالتری دارای کارآیی ANN مدل آن برابر در و دارد پایین تری دقت دیگر مدلهای تکتک به نسبت بهتری نتایج و شد بهینه SCMAI مدل وسیله به نتایج این است. دیگر منفرد مدلهای به نسبت MFL مدل نیز رو پیش مطالعه در آمد. دست به مدلها بر افزون اینجا در که است این در پیشین مطالعه با مطالعه این تفاوت دارد. پایینی دقت جدیدترین عنوان به LS-SVM و Wavelet-ANN مدلهای از SFL و MFL مدلهای کننده ترکیب عنوان به ANN مدل و استفاده هیدرولیکی هدایت برآورد در روش توسط مدلها این وسیله به شده برآورد مقادیر پایان در شد. گرفته کار به غیرخطی دیگر مطالعه یک در آمد. دست به بهتری نسبت به نتایج و شد بهینه SCMAI مدل دشت در هیدرولیکی هدایت برآورد برای SICM مدل Tayfur et al. )2014) توسط و استفاده ANN و SFL MFL NF مدلهای از نیز مطالعه این در شد. اجرا تسوج مقاله با مطالعه این مقایسه شد. گرفته بهره غیرخطی کننده ترکیب عنوان به ANN از در استفاده مورد ANN و NF مدلهای به نسبت LS-SVM مدل که داد نشان رو پیش مراحل نتایج مقایسه این بر افزون دارد. باالتری کارآیی Tayfur et al. )2014) مقاله نتایج نیز SICM مدل به نسبت SCMAI ترکیبی مدل که میدهد نشان مدلها آزمایش میکند. ارائه بهتری مصنوعی عصبی شبکه وارد عصبی موجکی- شبکه و پشتیبان بردار ماشین ساگنو برآورد مصنوعی عصبی شبکه توسط جدیدی هیدرولیکی هدایت دوباره و میشوند میشود: حاصل مطالعه این از زیر کلی نتایج میشود. که گرفت نتیجه میتوان R( 2,RMSE,MAE,I VF ( ارزیابی معیارهای مقادیر به توجه با - این که دارد دیگر منفرد روشهای به نسبت بیشتری دقت پشتیبان بردار ماشین مدل استفاده و خوشهبندی مانند پشتیبان بردار ماشین تواناییهای از ناشی میتواند مسئله دست به 1/08 با برابر LS-SVM مدل به مربوط RMSE مقدار باشد. کرنل توابع از ماشین مدل که نقاطی در که میشود دیده ترکیبی مدل با آن مقابسه با اما آمد. برآورد نقاط این در ترکیبی مدل است داده نشان ضعیفی عملکرد پشتیبان بردار و نقاط در نمونه برای میدهد. ارائه هیدرولیکی هدایت از بهتری بنابراین میدهد. نشان بهتری عملکرد پشتیبان بردار ماشین مدل به نسبت ترکیبی مدل به نسبت RMSE=0.045 داشتن با SCMAI ترکیبی مدل که گرفت نتیجه میتوان مدل برای R 2 تغییرات بررسی میدهد. نشان باالتری دقت پشتیبان بردار ماشین مدل نشان 0/97 به 0/999 مقدار از ترتیب به آزمایش و آموزش مراحل در SCMAI دارد. باالتری آموزش قابلیت دیگر مدلهای به نسبت مدل این که میدهد بهتری نتایج LS-SVM مدل اینکه وجود با شد داده نشان 9 شکل در که همانطور - فراهم را امکان این مدلها همه مزایای از استفاده سبب به SCMAI مدل میدهد نشان هر محاسباتی و مشاهداتی مقادیر میزان منفرد مدلهای نتایج ترکیب با که میکند همبستگی و کاهش را خطا میزان دیگر عبارتی به شود. نزدیک همدیگر به بیشتر چه برای میتواند بنابراین می دهد. افزایش را محاسباتی و مشاهداتی دادههای میان انفرادی به صورت که مدلهایی دیگر به نسبت هیدرولیکی هدایت مقادیر برآورد شود. واقع تر مفید رفته اند کار به هیدرولیکی هدایت برآورد برای داشتن با ترتیب به Wavelet-ANNs و MFL مدلهای که داد نشان مطالعه این - برآورد در ضعیفتری نتایج آزمایش مرحله در RMSE=2.85 و RMSE=4.81 دادند. نشان بناب مراغه دشت در هیدرولیکی هدایت مطالعه این دارند زیادی پیچیدگی و هتروژنیتی آبخوانها طبیعت در اینکه دلیل به - مدلهای نتایج ترکیب و قابلیتها از استفاده توانایی داشتن با SCMAI مدل که داد نشان انتقال قابلیت مانند آب زمین شناختی متغیرهای دیگر برآورد برای میتواند مختلف شود. گرفته کار به آزاد و ناهمگن آبخوانهای در غیره و رطوبت درصد تخلخل سپاسگزاری )CISSC( بینالمللی علمی همکاری های و مطالعات مرکز مالی حمایت با پژوهش این مراتب نگارندگان است. شده انجام 1479 قرارداد شماره به ICARD طرح قالب در میدارند. اعالم مرکز این از را خود سپاس نتیجه گیری 4- شد استفاده )SCMAI( شده نظارت مرکب مصنوعی هوش مدل از پژوهش این در دشت در هیدرولیکی هدایت برآورد برای را مصنوعی هوش مدلهای خروجی که فازی ممدانی فازی مدلهای خروجی مدل این در میکند. ترکیب بناب مراغه- 187

6 برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش... SCMAI شکل -1 موقعیت جغرافیایی محدوده آبخوان دشت مراغه - بناب و نقشه سنگ شناسی محدوده آبخوان دشت مراغه - بناب. شکل -2 نقشه مقاطع ژئوالکتریکی (تغییر یافته از مهندسین مشاور یکم.)1392 شکل -3 نقشه هم ستبرای رسوبات آبرفتی. شکل -4 موقعیت چاه های مشاهده ای و نقاط اندازه گیری هدایت هیدرولیکی. 188

7 سعید یوسفزاده و عطاءاهلل ندیری شکل 5- ساختار کلی مدل SCMAI به کار رفته. شکل 6- تغییرات تعداد قانون ها و RMSE در برابر تغییر مقدار شعاع دسته بندی برای تعیین بهترین شعاع دسته بندی. شکل 7- نمونه ای توابع عضویت متغیر ورودی B )ستبرای اشباع(. شکل 8- تغییرات تعداد قانونها و RMSE در برابر تغییر تعداد دستهها برای تعیین تعداد بهینه دسته ها. 189 شکل 9- منحنی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی هدایت هیدرولیکی برای انواع مدلها.

8 ... SCMAI روش از استفاده با هیدرولیکی هدایت برآورد.SCMAI مدل از حاصل هیدرولیکی هدایت مقادیر توزیع نقشه 10- شکل مصنوعی. هوش مدل های نتایج 1- جدول SFL MFL LS-SVM Wavelet-ANN SCMAI آموزش آزمایش آموزش آزمایش آموزش آزمایش آموزش آزمایش آموزش آزمایش R^ RMSE MAE I VF کتابنگاری.ص 2 ایران زمینشناسی انجمن و زمینشناسی سازمان مشترک کنفرانس تبريز شهر متروي محدودة در هيدروليكي هدايت مكاني پيشبيني ا. فیجانی ع. ندیری ا. اصغری مقدم..ص 299 تبریز تبریز دانشگاه ها داده سری مدلسازی ل. نقیپور و م. فاضلیفرد س. صادقفام م. اعلمی 200 ص. تبریز دانشگاه زمین علوم گروه هیدروژئولوژی دکترای رساله زیرزمینی آب مدلسازی از استفاده با بناب مراغه- دشت آبخوان هیدروژئوشیمی و هیدروژئولوژی ا. فیجانی ناوخبآ ذاتی آسیبپذیری ارزیابی بهمنظور مصنوعی عصبی شبکه و پشتیبان بردار ماشین از استفاده با دراستیک مدل بهینه سازی ص. صادقی اقدم و ا. اصغریمقدم ع. ندیری م. قره خانی 324. تا 311 صص. 3 اکوهیدرولوژی اردبیل. دشت ص. 135 تبریز دانشگاه عمران گروه هیدرولوژی ارشد کارشناسی پایاننامه مصنوعی عصبی موجک-شبکه ترکیبی مدل از استفاده با رواناب بارش- مدلسازی م. کماسی 345 صص. كاربردي 4 شناسي زمين فصلنامه شبستر( دشت موردي: )مطالعهي مصنوعي عصبي شبكه هاي مدل از استفاده با زيرزميني آب تراز پيش بيني ع. نديري و ا. ناظمي ز. مختاري 353. تا ص. 182 تبریز ای منطقه آب سازمان بناب مراغه- دشت زیرزمینی آب مطالعات گزارش یکم مشاور مهندسین مراغه-بناب دشت آبخوان هيدروليكي هدايت تخمين در تطبيقي نرو-فازي استنتاج سيستم و فازي منطق مصنوعي عصبي شبكهي مدل هاي كارآيي مقايسه س. يوسفزاده و ع. نديري 40. تا 21 صص. 10 هيدروژئومورفولوژي دانش نشريه تسوج دشت موردي: مطالعهي آبخوان انتقال قابليت تخمين در فازي منطق مدل ا. حبيب زاده و ع. حسينپور ع. اسكويي كالنتري ه. عبقري ا. اصغري مقدم ع. نديري 223. تا 209 صص خاك و آب هیدروژئومورفولوژی مشگینشهر(. دشت موردی: )مطالعه شده نظارت مرکب فازی منطق مدل از استفاده با زیرزمینی آب سطح پیش بینی 1395 الف- ا. اصغریمقدم و ف. واحدی ع. ندیری.134 تا 115 صص. )6( زیست محیط و عمران مهندسی زیرزمینی. آب سطح پیشبینی برای شده نظارت مرکب مصنوعی هوش مدل از استفاده 1395 ب- ع. کدخدایی و ا. اصغریمقدم ف. واحدی ع. ندیری.112 تا 104 صص

9 سعید یوسفزاده و عطاءاهلل ندیری References Alyamani, M. and Sen, Z., Determination of hydraulic conductivity from complete grain size distribution curves. Ground Water, 31, Anifowose, F. and Abdulraheem, A., Fuzzy logic-driven and SVM-driven hybrid computational intelligence models applied to oil and gas reservoir characterization. J Nat Gas Sci Eng, 3(3): Asadi, S., Hassan, M., Nadiri, A. A. and Dylla, H., Artificial intelligence modeling to evaluate field performance of photocatalytic asphalt pavement for ambient air purification. Environmental Science and Pollution Research, 21 (14): Bárdossy, A. and Disse, M., Fuzzy rule-based models for infiltration. Water Resour Res, 29(2): Bouwer, H., The Bouwer and Rice slug test- An update. Ground Water, 27: Carman, P. C., Flow of Gases Through Porous Media. Butterworths, London, Great Britain, 182 p. Chitsazan, N., Nadiri, A. A. and Tsai, F. F. C., Prediction and structural uncertainty analyses of artificial neural networks using hierarchical Bayesian model averaging, Journal of Hydrology, 528: Chow, V. T., On the determination of transmissibility and storage coefficnts from pumping test data. Transactions, American Geophysical Union, 33, Chu, H. J. and Chang, L.C., Application of optimal control and fuzzy theory for dynamic groundwater remediation design. Water Resour Manag, 23(4): Colin, F., Guillaume, S. and Tisseyre, B., Small catchment agricultural management using decision variables defined at catchment scale and a fuzzy rule-based system: a Mediterranean vineyard case study. Water Resour Manag 25(11): Cooper, H. H. and Jacob, C. E., A generalized graphical method for evaluating formation constants and summarizing well field history. Trans. Amer. Geophysical union, 27: Cooper, H. H., Bredehoeft, J. D. and Papadopulos, I. S., Response of a finite diameter well to an instantaneous charge of water. Water Resource Research, 3: Dhar, A. and Patil, R. S., Multiobjective design of groundwater monitoring network under epistemic uncertainty.water Resour Manag, 26(7): Fair, G. M. and Hatch, L. P., Fundamental factors governing the stream line flow of water through sand. Journal of American Water Work Association.. 25: Garcia, L. A. and Shigidi, A., Using neural networks for parameter estimation in groundwater. J Hydrol 318(1 4): Gaur, S., Sudheer, Ch., Graillot, D., Chahar, B. R., and Kumar, D. N., Application of artificial neural networks and particle swarm optimization for the management of groundwater resources. Water Resour Manag 27(3): Hazen, A., Some physical properties of sands and gravels. Massachusetts state board of health 24th Annual Report, Helmy, T., Fatai, A. and Faisal, K., Hybrid computational models for the characterization of oil and gas reservoirs. Expert Syst Appl, 37(7): Huang, Y, Gedeon, T. D. and Wong, P. M., An integrated neural-fuzzy-genetic-algorithm using hyper-surface membership functions to predict permeability in petroleum reservoirs. Eng Appl Artif Intell 14(1): Hurtado, N., Aldana, M. and Torres, J., Comparison between neuro-fuzzy and fractal models for permeability prediction. Comput Geosci, 13: Hvorslev, M. G., Time lag and soil pearmeability in groundwater observations. Bulletin No. 36, US Army Corps of Engineering, Waterways Experiments Stations, Vicksburg, Mississippi. 49pp.Isaaks EH and Srivastava RM, Applied Geostatistics. Oxford Universisity press, London. 561p. Inan, T. and Tayfur, G., A prediction model for the level of well water. Sci Res Essays 7(50): Malki, H. A. and Baldwin, J., A neuro-fuzzy based oil/gas producibility estimation method. IEEE Int Jt Conf Neural Netw, 1: Mamdani, E. H. and Assilian, S., An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man- Machine Studies, 7: Merdun, H., Inar, O. C., Meral, R., Apan, M., Comparison of artificial neural network and regression pedotransfer functions for prediction of soil water retention and saturated hydraulic conductivity, Soil Tillage Res 90: Mohanty, S., Jha, M. K., Kumar, A. and Sudheer, K. P., Artificial neural network modeling for groundwater level forecasting in a River Island of Eastern India. Water Resour Manag, 24(9): Moosavi, V., Vafakhah, M., Shirmohammadi, B., Behnia, N., AWavelet-ANFIS hybrid model for groundwaterlevel forecasting for different prediction periods. Water Resour Manag 27(5): Morankar, D. V., Raju, K. S. and Kumar, D. N., Integrated sustainable irrigation planning with multiobjective fuzzy optimization approach, Water Resour Manag, 27(11): Motaghian, H. R. and Mohammadi, J., Spatial estimation of saturated hydraulic conductivity from terrain attributes using regression, kriging, and artificial neural networks. Pedosphere, 21(2): Nadiri, A. A., Application of Artificial Intelligence methods in Geosciences and Hydrology. OMICS Publication. 124p. Nadiri, A. A., Fijani, E., Tsai, F. T. C. and Asghari Moghaddam, A., Supervised committee machine with artificial intelligence for prediction of fluoride concentration, Journal of Hydroinformatics, 15:

10 برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش... SCMAI Nadiri, A. A., Gharekhani, M., Khatibi, R. and Moghaddam, A. A., 2017a- Assessment of groundwater vulnerability using supervised committee to combine fuzzy logic models. Environmental Science and Pollution Research, 24 (9): Nadiri, A. A., Gharekhani, M., Khatibi, R., Sadeghfam, S. and Moghaddam, A. A., 2017b- Groundwater vulnerability indices conditioned by supervised intelligence committee machine (SICM).Science of the Total Environment, 574: Nadiri, A. A., Hassan, M. M. and Asadi, S., Supervised intelligence committee machine to evaluate field performance of photocatalytic asphalt pavement for ambient air purification. Transportation Research Record: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. 2528, Nadiri, A. A., Sedghi, Z., Khatibi, R. andgharekhani, M., 2017c- Mapping vulnerability of multiple aquifers using multiple models and fuzzy logic to objectively derive model structures. Science of The Total Environment, 593: Nadiri, A., Chitsazan, N., Tsai, F. and Moghaddam, A., Bayesian Artificial Intelligence Model Averaging for Hydraulic Conductivity Estimation, J. Hydrol. Eng., /(ASCE)HE , Nayak, P. C., Rao, Y. R. S. and Sudheer, K. P., Groundwater level forecasting in a shallow aquifer using artificial neural network approach, Water Resour Manag, 20(1): ( Neuman, S. P., Analysis of pumping test data from anisotropic unconfined aquifers considering delayed gravity response, water resources research, 11: Nourani, V., Hosseini Baghanam, A., Adamowski, J. and Kisi, O., Applications of hybrid wavelet Artificial Intelligence models in hydrology: A review. Journal of Hydrology, 514: Olatunji, S. O., Selamat, A. and Abdulraheem, A., Modeling the permeability of carbonate reservoir using type-2 fuzzy logic systems. Comput Ind, 62: Ross, J., Ozbek, M. and Pinder, G. F., Hydraulic conductivity estimation via fuzzy. Math Geol 39(8): Sadeghfam, S., Hassanzadeh, Y., Nadiri, A. A. and Zarghami, M., Localization of groundwater vulnerability assessment using catastrophe theory. Water resources management, 30(13): Safavi, H. R., Chakraei, I., Samani, A. K., Golmohammadi, M. H., Optimal reservoir operation based on conjunctive use of surface water and groundwater using neuro-fuzzy systems. Water Resour Manag, 27(12): Samani, N., Gohari-Moghadam, M. and Safavi, A. A, A simple neural network model for the determination of aquifer parameters. J Hydrol, 340:1 11. Schaap, M. G. and Leij, F. J., Using neural networks to predict soil water retention and soil hydraulic conductivity, Soil Tillage Res 47: Sezer, A., Göktepe, A. B. and Altun, S., Adaptive neuro-fuzzy approach for sand permeability estimation. EnvironEng Manag J, 9(2): Shepherd, R. G, Correlations of permeability and grain size. Ground Water, 27, Shirmohammadi, B., Vafakhah, M., Moosavi, V. and Moghaddamnia, A., Application of several data-drive techniques for predicting groundwater level. Water Resour Manag 27(2): Sperry, M. S. and Peirce, J. J., A model for estimating the hydraulic conductivity of granular material based on grain shape, grain size and porosity. Ground Water, 33: Sugeno, M., An introductory survey of fuzzy control. Inf. Sci. (NY), 36: Sun, J., Zhao, Z. and Zhang, Y., Determination of three dimensional hydraulic conductivities using a combined analytical/neural network model. Tunn Undergr Space Technol 26: Suykens, J. A. K., Van, G. T., Brabanter, J. D., De, M. B. and Vandewalle, J., Least Squares Support Vector Machines, World Scientific Publishing, Singapore. Tamari, S., Wosten, J. H. M. and Ruiz-Suarez, J. C., Testing an artificial neural network for predicting soil hydraulic conductivity. Soil Sci Soc Am J 60(6): Tayfur, G., Soft computing in water resources engineering. WIT Press, Southampton. Tayfur, G., Moramarco, T. and Singh, V. P., Predicting and forecasting flow discharge at sites receiving significant Lateral inflow. Hydrol Process, 21(14): Tayfur, G., Nadiri, A. A. and Asghari Moghaddam, A., Supervised Intelligent Committee Machine Method for Hydraulic Conductivity Estimation. Water Resour Manage, 28: Theis, C. V., the relation between lowering of the piezometric surface and the rate and duration of discharge of the well using groundwater storage. Trans. Amer. Geop. Union, 2: Tutmez, B, Assessment of porosity using spatial correlation-based radial basis function and neuro-fuzzy inference system. Neural Comput Appl, 19: Tutmez, B. and Hatipoglu, Z., Spatial estimation model of porosity. Comput Geosci 33: Zadeh, L. A., Fuzzy sets. Information and Control, 8(3):

11 Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 27, No.105, Autumn 2017 Estimation of hydraulic conductivity by using of SCMAI model Maraghe-Bonab aquifer as a case study S. Yusefzadeh 1 and A. A. Nadiri 2* 1 M.Sc. Student, Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran 2 Associate Professor, Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran Received: 2016 January 02 Accepted: 2016 December 24 Abstract Nowadays ground water is the main source of drinking, agriculture and other uses in arid and semi-arid areas. The demand for this critical and strategic natural resource has increased with population growth and society developments. This process decreases water resources and damages aquifers environment. Therefore, we need to manage aquifers and understand the hydrogeological parameters to deal with water crisis and prevent distraction of the aquifers. Hydraulic conductivity is one of the most important parameters for aquifer management. The ground water system is complex and estimation of hydrogeological parameters is associated with inherent uncertainty and also is costly and time consuming that is usually done with classical methods such as laboratory tests, slug test, tracing test and pumping tests. Therefore recently estimation of hydroulic conductivity by artificial intelligence methods has reduced the uncertainty of this parameter and add up some accuracy, so that it can overcome the shortcoming of classical methods. In this study, four artificial intelligence methods including Mamdani fuzzy logic (MFL) system, Sugeno fuzzy logic (SFL) system, Wavelet-neural network method and Least square support vector machine (LS-SVM) method were used as individual models to estimate the hydraulic conductivity using surface geophysical data in Maragheh-Bonab aquifer. Given that each of these models based on their inherent properties presented good results in some parts of area, therefore, for parallel use of the four models the nonlinear combination method as a supervised committee machine artificial intelligence (SCMAI) model was used to estimate the hydraulic conductivity in the Maragheh-Bonab aquifer. The result of this model showed that this new combinational model has higher performance than other single models presented by using different evaluation criteria. The SCMAI model was tested against 15 data. The RMSE and R 2 for SCMAI prediction were computed as and 0.97, respectively. A comparison between the values estimated by this model with those by individual mentioned models indicated that SCMAI model performs better than individual AI models supported by lower RMSE and higher R 2. This result implies that SCMAI model shows high performance for estimatiing the hydraulic conductivity values in the heterogeneous unconfined aquifer in the Maragheh-Boanb plain. Key words: Wavelet-neural network, Support vector machine, Fuzzy logic, Hydraulic conductivity, Supervised compound artificial intelligence. For Persian Version see pages 183 to 192 *Corresponding author: A. A. Nadiri; 314

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

خلاصه

خلاصه Kavosh University From the SelectedWorks of Abbas Madraky 2016 خلاصه روش های داده کاوی Abbas Madraky Available at: https://works.bepress.com/madraky/12/ Data Mining: داده کاوي: به طور خلاصه یافتن اطلاعات

توضیحات بیشتر

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE ارزیابی بیالن هیدروژئولوژیکی آبخوان بهاباد در استان یزد 2 1 ملیحه شیرافکن هادی جعفری 1- کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شاهرود 2- دکتری هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود maliheshirafkan@yahoo.com

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 6 Least Square Rules مقدمه Give a set of observatios, which model parameters gives a model which approximates those up to the smallest sum of squared

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه)

برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال سوم/ شماره 6/ پاي یز و زمستان... 1391 61 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چکیده م. خ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده¬های ASTER ,SPOTو ETM+

بارزسازی  و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده¬های  ASTER ,SPOTو ETM+ مقایسه مدلهای عددی و تحلیلی در شبیه سازی حوضه آبگیر سیستم چندچاهی در آبخوانهای محدود و کاربرد آنها نوذر سامانی استاد بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز فائزه کریمی کارشناس ارشد آبشناسی دانش آموخته

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode]

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode] بسم االله الرحمن الرحيم شبكه هاي عصبي مصنوعي Artificial Neural Networks (ANN) دکتر زارعی دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی برق و الکترونیک گروه کنترل II 90-91 ترم فصل دوم: مدل نرون و معماري شبکه فهرست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20DFC7D1C8D1CF20D4C8DFE520DAD5C8ED20CFD120D5E4DACA20E4DDCA20E62090C7D2>

<4D F736F F D20DFC7D1C8D1CF20D4C8DFE520DAD5C8ED20CFD120D5E4DACA20E4DDCA20E62090C7D2> كاربرد شبكه عصبي در صنعت نفت و گاز مهدي عسكري - كورش درودگر مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران مقدمه استفاده از شبكه هاي عصبي كه علمي جديد و نوپا محسوب مي شود با داشتن قابليتهاي خاص و مهم جايگاه

توضیحات بیشتر

و 1 يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران مهرماه 1389 دانشگاه تبريز كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي ف

و 1 يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران مهرماه 1389 دانشگاه تبريز كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي ف و كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي فرآيند پوشش زدايي با واترجت 3 عبدالحميد خواجوي فرهاد كلاهان* محمد باقر خطيبي - دانشجوي كارشناسي ارشد ساخت و توليد دانشكده مهندسي

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode] مهندسي پي پيشرفته مقدمه علي فاخر 1390 مقدمه مجموعه تصاوير و مطالب حاضر با عنوان مهندسي پي پيشرفته به همراه متن اصلي در اختيار خواننده قرار مي گيرد. اولين ويرايش كتاب مهندسي پي پيشرفته در پاييز 1376 به

توضیحات بیشتر

CV 96

CV 96 مشخصات فردي نام نام خانوادگی تاریخ تولد محل اشتغال سمت اکبر رحیمی 1359 دانشگاه تبریز عضو هیات علمی دانشگاه شماره تماس Email 04133392043 Akbar.rahimi@gmail.com مقطع رشته دانشگاه سابقه تحصیلات عالی تاریخ

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript آموزش بستارها

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

مجله سالمت و محيط فصلنامه ي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره ششم, شماره سوم, پاييز 1392, صفحات 277 تا 294 تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخ

مجله سالمت و محيط فصلنامه ي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره ششم, شماره سوم, پاييز 1392, صفحات 277 تا 294 تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخ مجله سالمت و محيط فصلنامه ي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره ششم, شماره سوم, پاييز 1392, صفحات 277 تا 294 تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخانه ها با استفاده از مدل هيبريد شبکه هاي عصبي- موجکي

توضیحات بیشتر

10icce Farsi Full Paper Format

10icce Farsi Full Paper Format 1037P-NWWCE مدیریت حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهری شاهرود با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی GIS زهرا رعیتی 1* ابراهیم باقری 2 1- کارشناس کنترل کیفیت شرکت آبفای استان سمنان شاهرود 2- مدیر امور

توضیحات بیشتر

b 1394 بهار آبخیزداری پژوهشهای 106 شماره b 1394 بهار 106 شماره سازندگی( و )پژوهش در چندگانه رگرسیون و مصنوعی عصبی شبکه روشهای مقایسه به موثر هواشناسی

b 1394 بهار آبخیزداری پژوهشهای 106 شماره b 1394 بهار 106 شماره سازندگی( و )پژوهش در چندگانه رگرسیون و مصنوعی عصبی شبکه روشهای مقایسه به موثر هواشناسی b 1394 بهار آبخیزداری پژوهشهای 106 شماره b 1394 بهار 106 شماره سازندگی( و )پژوهش در چندگانه رگرسیون و مصنوعی عصبی شبکه روشهای مقایسه به موثر هواشناسی عوامل ترین مهم تعیین و تشت از تبخیر برآورد اصلی مولفههای

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

سیستمهای فازی

سیستمهای فازی سیستمهای فازی درس کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان هیئت علمی دانشگاه نجف اباد تعاریف مجموعه های فازی: مجموعه فازی A از زیر مجموعه مرجع U دارای عناصر x میباشد که هرکدام از این عناصر با

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1 فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 4 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 96 تا 96 فاطمه تمدن هانیه نوذری 2* - دانش آموخته کارشناسی

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا فصلنامه اقتصاد كاربردي 9 شماره 28 بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريافت: 97/10/23 تاريخ پذيرش: 98/9/21 GMMSys O38 E62 C33 JEL

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

هیدروژئولوژی سال سوم شماره 2 زمستان 1397 Hydrogeology, Volume 3, No. 2, Winter 2019 تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدلهای فازی ساگنو

هیدروژئولوژی سال سوم شماره 2 زمستان 1397 Hydrogeology, Volume 3, No. 2, Winter 2019 تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدلهای فازی ساگنو هیدروژئولوژی سال سوم شماره 2 زمستان 1397 تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدلهای فازی ساگنو و ممدانی 4 3 2 1* اسفندیار عباس نوینپور یاسر باقری عطااهلل ندیری کیوان نادری تاریخ دریافت مقاله:

توضیحات بیشتر

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advaced Numercal Methods 6 برازش چند جملهاي سه معادله و سه مجهول به این ترتیب مقادیر ضرایب چندجملهاي محاسبه میشود. این

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر نتایج آزمایش پرسیومتری

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر نتایج آزمایش پرسیومتری مدرس عمران پژوهشی علمی مجله 393 پژوهشی تابستان / نامه علمی ویژه مجله چهاردهم دوره مدرسعمران 393 تابستان نامه ویژه چهاردهم دوره آزمايش نتايج تفسير در مصنوعي عصبي شبکه کاربرد پرسيومتري 2* يثربي الدين شهاب

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 (۱۱-۱۳-۱۳۹) جلسه ی بيست و دوم دانشگاه شهيد بهشتی پاييز ۱۳۹۳ دانشکدهی مهندسی برق و کامپيوتر احمد محمودی ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب ارسال آرايه به تابع آرايه هاي چند بعدي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - majale99.docx

Microsoft Word - majale99.docx ١۴ پژوهشهاي دانش زمین سال سوم شماره 9 بهار 9 صفحات - تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندي سیل خیزي زیر ها (مطالعه موردي: آبخیز جاماش استان هرمزگان ( احمد * نوحه گر نسیم قشقایی زاده ارشک حلی ساز -استاد دانشکده

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

نصب و پیکربندی VMware vsphere 5.5 مجازی سازی مؤلفین: محمد حسین شیرخدایی فرانک طالبی فهرست مطالب 11 11 11 81 81 معرفی گروه آموزشی فرزان مقدمه فصل اول معرفی VMware vsphere 5.5 بررسی VMware vsphere 5.5 VMware

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک را تشکیل می دهند به دلیل میزان باالی نامنظمی در شکل

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

سري سوال, -,( ),,, - ١ توصيف زير به کدام دسته از تعاريف هوش مصنوعي مربوط مي گردد ((مطالعه ي محاسباتي که منجر به درک و استدلال مي شود.)) سيستم هاييکه عقلايي فکر ميکنند. سيستم هاييکه مثل انسان فکر ميکنند.

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای توابع و کتابخانه ها: مسئله رضویwww.snrazavi.ir ۱۳۹۵ سید ناصر 4-2 مطالعه موردی: مسئله 2 مطالعه موردی: مسئله 3. مقداری خواهد رسید ماده زیرین قسمت به مایع آیا بریزید. متخلخل ماده یک سطح روی بر مایع کاربردها.

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۸ داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی ۳ any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and image

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر