تاریخ دریافت: آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان /11/42 از صفحه تاریخ پذیرش: 39 /12/11 33 تا صفحه 111 چکیده شبیهسازی کشف و شناسایی اهداف

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تاریخ دریافت: آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان /11/42 از صفحه تاریخ پذیرش: 39 /12/11 33 تا صفحه 111 چکیده شبیهسازی کشف و شناسایی اهداف"

رونوشت

1 تاریخ دریافت: آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان /11/42 از صفحه تاریخ پذیرش: 39 /12/11 33 تا صفحه 111 چکیده شبیهسازی کشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و در قرون آینده تصووور دنیای بدون مسووافر کنترل با بهرهگیری از نظریه فازی 1 محمدرضا مهرگان 4 محمدرضا خراشادیزاده 9* محمدتقی پرتوی های هوایی امری غیرممکن تلقی میگردد. همه روزه شورتتهای هواپیمایی میلیونها مسوافر و تاال را بین تشورها و شهرهای مختلف جابجا مینمایند. در این فرایند امنیت پرواز هواپیماها از اهمیت ویژهای برخوردار است. تشورهای مختلف امنیت خود نیازمند سامانههای برای تامین پیشرفته تشف شناسایی مراقبت هوافضایی آسمان برای همه اهداف پروازی هسوتند. در بسویاری از تشوورها فرایند تشوف با استفاده از انواع رادارها صور فرایند شوناسوایی به چندین روش مختلف و عمدتا توسو افراد متخصو میپذیرد و در مراتز تنترل فضایی انجام میشود. اشکال عمده روشهای فعلی احتمال بروز خطاهای تصمیمگیری انسانی میباشد. لذا به نظر میرسد با توجه به پیشبینیهای انجام شده و روند رو به افزایش ترافیک هوایی الزم است با اسوتفاده از مدلهای تصومیمگیری فازی و هوش مصونوعی سوامانههای نرمافزاری طراحی نمود ته بتواند به عنوان تصمیمیار به نفرا مقاله با اسوتفاده از دادههای موجود به عنوان اطالعا محی الگوریتم فازی راب تصمیمگیرنده در این حوزه تمک نماید. بر همین اساس در این تاربری تاتاچی- سوگنو در محی بهینهای جهت فرایندهای تشوف و شناسایی توس نتیجه این تحقیق بهبود تشخی آموزشی آزمون و اعتبارسنجی و آموزش در نرم افزار متلب استفاده شده و الگوی سامانه پیشنهادی ارائه گردیده است. مهمترین و اقدام مناسب اهداف پروازی به میزان حدود 41 درصد میباشد. با توجه به اینکه الگوریتم پیشنهادی به دلیل بهرهگیری از پایگاه دانش قابلیت یادگیری و پیشبینی روندها را دارا میباشد در مأموریتهای آینده تاربرد وسیعتری خواهد داشت. واژههای کلیدی: شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پروازی سامانه فرماندهی و تنترل الگوریتم فازی.ANFIS. 1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 4 دانشیار ریاضی دانشگاه عالی دفاع ملی. 9 دانشجوی دتتری تحقیق در عملیا پردیس بینالملل تیش دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا * نویسنده مسئول:

2 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان مقدمه با توجه به گسترش پروازهای بینالمللی و توسعه حمل و نقل هوایی امنیت پرواز از اهمیت بسیار فوقالعادهای برخوردار است بهطوریته توچکترین اشتباه نیز در این حوزه هرگز پذیرفته نیست. تشورها بایستی برای تامین امنیت پروازها از باالترین استاندارد در این زمینه برخوردار باشند. لذا برای این منظور سازمانهای بینالمللی بوجود آمده و قوانین و مقررا ویژهای وضع تردند ته برای همه تشورها الزماالجرا میباشد. ولی از آنجاییته پرواز هواپیما همواره نمیتواند دقیقا مطابق مسیرهای از پیش تعیین شده باشد و همواره هواپیماها به دالیل فنی اشتباها تروی پروازی و یا شرای جوی مجبور به تخلف از مسیر پروازی از پیش تعیین شده میگردند. در این راستا چه بسا هواپیماها به آسمان تشورهای دیگر نیز ورود پیدا میتنند. سیستمهای تنترل و مراقبت فضایی تشورهای مختلف برای امنیت هوایی خود عالوه بر قوانین بین المللی قوانین داخلی خاص خود را دارند. هر تشوری برای جلوگیری از ورود هواپیماهای متخلف و امنیت مناطق حساس مهم و حیاتی خود از سامانههای پیشرفته فرماندهی و تنترل و پدافند هوایی استفاده مینماید. اشتباه در تشخی و اقدام توس سامانههای پدافندی نیز غیرقابل قبول خواهد بود. بر همین اساس لزوم استفاده از سامانههای هوشمند و تصمیمیار با دقت باال الزامآور به نظر میرسد. در این مقاله با توجه به این ضرور ها مدلهای مختلف و سامانههای نسلهای مختلف فرماندهی و تنترل یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته و مدل شبیهسازی شده با تمک نرمافزار متلب برای یادگیری روزمره عملکرد و ارتقاء عملکرد شناسایی و طبقهبندی معرفی میگردد. تصمیمسازان و تصمیمگیران در بخش تشف و شناسایی اهداف پروازی عمدتا به دو روش اصلی )با بهرهگیری از حساسههایی مانند رادارهای مختلف( و روش تکمیلی )با بهرهگیری از دیدهبانی بصری و سامانههای اطالعا شناسایی( صور میگیرد و شبکههای یکپارچه اطالعا پروازی یا پدافند هوایی با نرمافزارهای مختلف بعد از تشف اهداف اقدام به طبقهبندی )آقاباالزاده و محمدی 49(. 1934: و شناسایی هر یک از این اهداف مینمایند به منظور افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیری در مراحل تشف و شناسایی ته بر اساس آییننامههای موجود الزم است در حداقل زمان ممکن )حداتثر پذیرد از دقیقه( صور 4 نرمافزارهای مختلف استفاده میگردد. در تهیه این نرمافزارها باید با دقت عمل زیادی فرایندها و منطق تصمیمگیری مدلسازی گردند. برای مدلسازی مطلوب این مراحل استفاده از شبیهسازی و شبیهسازها افزون بر اینکه دقت و سرعت را باال می برد امکان بهرهگیری از آن در آموزش را نیز

3 111 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل... بهبود میدهد و در صور استفاده از شبیهسازی با هوش مصنوعی و منطق فازی آموزش مداوم سامانه و تاهش خطای مستمر را به دنبال دارد. شبیهسازی یکی از فنون آیندهپژوهی است و تصمیمگیران سامانههای فرماندهی و تنترل میتوانند در تحلیل و بررسی طرحها و نتایج از آن استفاده تنند. شبیهسازی تامپیوتری دارای مزایای متعددی نسبت به سایر روشهای مرسوم ارزیابی سامانهها مانند روشهای پایلو است. گاهی اوقا به دلیل اندازه و پیچیدگی سامانهها در دنیای واقعی تنها ابزار تارا برای ارزیابی آنها شبیهسازی است. همچنین سامانههایی وجود دارند ته استفاده مستقیم از آنها خطرناک و پرهزینه است بنابراین استفاده از شبیهسازی ضروری به نظر میرسد )مقدس و بیگدلی 5(. 1931: با نگاهی اجمالی و گذرا میتوان به جایگاه و اهمیت پرواز هواپیماها برای جابجایی انسانها و تاالها پی برد در هر ثانیه از شبانه روز بیش از هواپیما در آسمان حضور دارند. 1 میانگین جمعیتی ته همواره داخل هواپیماهای شرتتهای هواپیمایی مختلف حضور دارند چند میلیون نفر و ارزش تاالهای ته در هر لحظه داخل هواپیماها در حال جابجایی هستند بیش از چندین میلیون دالر میباشد. لذا هرگونه خطا در تشخی و شناسایی اهداف پرنده ته در برخی مواقع بایستی در تسری از ثانیه صور پذیرد و الزم است میزان خطا به صفر رسانده شود تشف طبقه بندی و شناسایی را فوقالعاده با اهمیت نموده است. بنابراین یافتن یک روش و الگوریتم بهینه و با حداقل خطا در این زمینه نیازمند تحقیقا فراوان علمی میباشد. هدف از این پژوهش معرفی یک سیستم شبکه محور فازی در جهت شناسایی اهداف پروازی توس سامانههای فرماندهی و تنترل تشور میباشد. سوال عمده و اصلی این پژوهش عبار است از: با استفاده از روش منطق فازی و آموزش شبکه عصبی میزان دقت شناسایی اهداف پرنده را به چه میزان میتوان بهبود بخشید در این مقاله با توجه به اینکه محقق مدل مشخصی در اختیار ندارد و دسترسی به الگوریتم نرمافزارهایی ته تشف و شناسایی اهداف پرنده را انجام میدهند ممکن نیست لذا با استفاده از اطالعا گذشته و حال اشیاء پرنده ته بدون محرمانگی و از طریق سامانههای عمومی میتوان در اختیار گرفت اطالعا استخراج شده و در محی فازی روش مورد نظر وارد میگردد. 9 4 ANFIS. 1 بر اساس بررسی و محاسبه میانگین تعداد هواپیماهای در حال پرواز ثبت شده و معرفی شده مطابق مقررا ICAO و بر اساس استخراج از سایت رسمی www. flightradar24.com 2. ANFIS: Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. 9 اطالعا استخراجی از سامانه اطالعا پروازی )FIC( سایت flightradar24 و اطالعا سامانههای تشف و شناسایی

4 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش سامانه فرماندهی و کنترل شامل فرماندهی تنترل ارتباطا سامانه فرماندهی و تنترل عمدتا جایگزین و مخفف 1 C 4 I تامپیوتر و اطالعا است. سامانه فرماندهی و تنترل اولین بار توس نیروهای ایاال متحده در اواخر دهه 11 میالدی و به منظور بهبود عملکرد فرماندهان در عملیا مشترک طراحی توسعه و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. تاربرد این سامانهها تصمیمگیری بهینه فرماندهان با بهرهگیری از ابزارهای ارتباطی و رایانهای برای دستیابی به برتری اطالعاتی با هدف اتخاذ تصمیما بهتر سریعتر و مداوم حتی در شرای عدم اطمینان و به ویژه تمک به فرماندهان در پیشبینی و تهیه برآوردهای متعدد میباشد 3( Worth, 1994:.)Brian J. آنچه سامانه C 4 I را مفید جلوه میدهد»همبستگی«اجزای این سیستم با همدیگر در سایه گردیده است )عبدی»یگانگی تالش«است ته منجر به ارتقاء سامانه جدیدی با شناسه 4 C 5 I 2 R 21(. 1931: یکی از قابلیتهای اصلی ته سامانههای فرماندهی و تنترل را در فرماندهی توانا میسازد آگاهی از وضعیت است آگاهی شامل اطالعاتی راجع به موقعیت و وضعیت نیروهای دشمن و نیروهای خودی است. فرماندهی برای تصمیمگیری اطالعا مرتب را دریافت نموده و آنها را با معیارهای خود ترتیب مینماید. این تصمیمگیری متاثر از دادههای غیرقطعی و وضعیتهای محتمل آینده نیز میباشد )آقابابایی و مجید 14(. 1931: اتثر سامانههای فرماندهی و تنترل بر اساس یک الگو و معماری مشخصی تار میتنند ته ارائه گردیده به این برگرفته از نظریهای است ته توس جان بوید تحت عنوان حلقه 9 OODA نظریه در بخش بعد به صور گذرا اشاره میشود. 1.Command, Control, Communication, Computer, Intelligence 2. Command, Control, Communication, Computer, Collaboration, Intelligence, Integration, Reconnaissance 3. Observe, Orient, Decide, Act

5 119 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل... حلقه OODA بوید جان بوید برای توضیح چگونگی ورود به محدوده تصمیم دشمن از حلقهای به شرح زیر استفاده ترد. با توجه به شوووکل )1( ماهیت در حلقه OODA )ته الگوی اصو ولی و نحوه عملکرد انواع مختلف C 4 I میباشود( تصومیمگیرنده ابتدا باید صوحنه نبرد را دیدهبانی و مشاهده تند. پس از مشواهده تصومیمگیرنده تجزیه و تحلیل نموده و اطالعا را برای شووناخت وضووعیت دشوومن پردازش مینماید. یکی از راههای انجام این تار طراحی عملیا احتمالی آینده اسوت. در برخی مواقع تصوومیمگیرنده با یک روش عملی تصوومیم میگیرد. تصوومیمگیری نکتهای اسووت ته هر فرمانده یا تصمیمگیرندهای در شرای استثنایی با آن روبرو میشود. دنبال تردن تصمیم یعنی آنکه برای تصمیمگیرنده یا سامانهای ته هدایت عملیا را انجام میدهد موضوع عمل تردن به آن تصوومیم مطرح میباشوود و بوید این مرحله را مرحله اجرا معرفی میتند ته بالفاصووله با دیدهبانی و مشواهده بیشوتر و در قالب یک سری حلقهها در حلقه تصمیم دشمن وارد میشود و باعث میگردد ته دشمن به طور ثابت واتنش نشان دهد و این مسئله به شکست وی میانجامد. او تایید ترد ته این وضوعیت ادامه فرایند را به یک حلقهی دیگر در سطح باالتر هدایت میتند. در این مرحله از حلقه OODA فرمانده و یا ستاد او از طریق یک سری قدمهای تجزیه و تحلیل و ترتیب اطالعا برای تعیین وضوعیت دشومن اسوتفاده میتند. وضوعیت مرحلهای از فرایند اسووت ته تصوومیمگیرنده را از موفقیت میدان نبرد آگاه مینماید )رضووایی پرتوی و نصوویرپور.)191 :1931 شکل )1( حلقه جان بوید )Clarke,2010(

6 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان سامانههای شناسایی هواپیما سابقه شناسایی هدفهای هوایی تقریبا همزمان با آغاز استفاده از رادار و عملکرد موفقیتآمیز رادار در سال 1393 صور گرفت زیرا موفق شدند یک دسته بمب افکن تشف تنند اپراتورهای رادار )در نیروی دریایی آلمان( بمبافکنهای دشمن توس دریافت سیگنالی بازگشتی شده شناسایی تنند. از آن موقع به بعد استقرار سامانههای راداری در نقاط مختلف بیشتر تشورها گسترش پیدا تردند. امروزه هر تشوری تالش دارد در نخستین لحظه ممکن همه پروازهایی ته 1 قرار میگیرند را تشف و مورد شناسایی قرار در برد تشف راداری و منطقه شناسایی دفاع هوایی دهد. بدین منظور باید سامانههای تشف همواره از میزان آمادگی تامل همچنین از قدر و دقت سامانههای مختلف پدافندی در تشف شناسایی برخوردار بوده و در صور تشخی تهدید اقدام به رهگیری و انهدام هر نوع پرنده دشمن نمایند. گرچه در این فرایند سامانههای دیگری مانند سامانههای شنود و دیدهبانی بصری و یا سایر شیوهها ممکن است مورد استفاده قرار گیرند ولی مبنای تشف اهداف پروازی سامانههای مختلف راداری میباشد و مبنای تشخی این ته هواپیمای تشف شده تدام یک از انواع هواپیمای خودی 4 مجاز 9 ناشناس 2 مشکوک 5 بیگانه 1 میباشد )2016:267.)Bilik, بنابراین 11 و خنثی 11 مظنون به متخاصم 1 متخاصم 9 ویژه 3 هدف در سامانه فرماندهی و تنترل هر هدف هوایی تشف شده بالفاصله به یکی از حاال جدول )1( طبقهبندی میگردد و برای هر یک از حاال و شرای هدف هوایی تشف شده اقدام خاص آن صور میپذیرد. X H K T N جدول )1( طبقه بندی هدفهای هوایی کشف شده F A U B Z نوع هدف متخاصم ویژه هدف خنثی مظنون به متخاصم بیگانه مشکوک خودی مجاز ناشناس مفهوم 1. ADIZ: Air Defense Identification Zone 2. Friend 3. Authorized 4. Unknown 5. Bogy 6. Zombie 7. X-ray 8. Hostile 9. Kilo 10. Target 11. Neutral

7 115 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل... تصمیمگیری فازی نظریه مجموعههای فازی و منطق فازی برای اولین بار توس پروفسور لطفیزاده در سال 1315 معرفی شد. هدف از معرفی و بررسی آن توسعه مدلی تارآمدتر برای توصیف و مدلسازی زبانهای طبیعی بود. وی مفاهیمی چون مجموعههای فازی رویدادهای فازی اعداد فازی و فازیسازی را وارد علوم ریاضیا و مهندسی ترد )میرفخرالدینی آذر و پورحمیدی 11(. 1934: منطق فازی دارای چهار بخش اصلی است ته در ادامه معرفی شدهاند. همچنین در شکل )4( نحوه ارتباط این بخشها به خوبی دیده میشود. خروجیها )اطالعا ) از ازفازی برگردان مجموعه خروجی فازی قوانین هوش مجموعه ورودی فازی سازی فازی ورودیها )دادهها( شکل (2) نمودار فرایند و روابط منطق فازی ) قوانین پایه: این بخش شامل همه قواعد و شروطی است ته به صور متخصصین آن حوزه مشخ «گا ر- آنگاه«از طریق میشوند. با توجه به روشهای موجود در نظریه فازی امکان تنظیم و تاهش قوانین و قواعد به وجود آمده است به طوری ته با تمترین قوانین میتوان بهترین نتیجه را گرفت. فازیسازی: در این گام ورودیها بر اساس ماهیت صحتشان به اطالعا فازی تبدیل میشوند. به این معنی ته اعداد ارقام و اطالعاتی ته باید پردازش شوند به مجموعهها و اعداد فازی تبدیل خواهند شد. دادههای ورودی ته مثال توس حسگرها در یک سیستم تنترل اندازهگیری شدهاند به این ترتیب تغییر یافته و برای پردازش برمبنای منطق فازی آماده میشوند Wang & Zeshui, (.)2016 موتور استنتاج یا هوش: در این بخش میزان انطباق ورودیهای حاصل از فازیسازی با قوانین پایه مشخ میشود. به این ترتیب براساس درصد انطباق تصمیما مختلفی به عنوان نتایج حاصل از موتور استنتاج فازی تولید میشود. برگرداندن از فازی: در آخرین مرحله نیز نتایج حاصل از استنتاج فازی ته به صور مجموعهه یا فازی هستند به دادهها و اطالعا تمی و زبانی تبدیل میشوند. در این مرحله شما با توجه به خروجیها ته شامل تصمیما مختلف به همراه درصدهای انطباقهای متفاوتی هستند دست

8 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان به انتخاب بهترین تصمیم میزنید. معموال این انتخاب برمبنای بیشترین میزان انطباق خواهد بود 305( Daneshgar, 2005:.)Shahrestani & ساختار سیستم تصمیم گیری و استنتاج فازی یک سیستم استنتاج فازی از مجموعه قواعد اگر آنگاه فازی مطابق فرم زیر استفاده میتند: R j : if x 1 is A 1j and x 2 is A 2j and and x n is A nj then y = g j (x 1, x 2,, x n ) j = 1,2,, R در رابطه فوق n تعداد متغیرهای ورودی و R تعداد قواعد بازی A ij مجموعه فازی متناظر با iامین متغیر ورودی برای j امین قانون فازی و خطی ساده به صور زیر دارد: g i یک تابع ثابت از x میباشد ته معموال یک فرم g j (x 1, x 2,, x n ) = q 1 + q 1 x q n x n خروجی نهایی سیستم فازی به صور زیر قابل بیان است: y = n g m j j=1 j( )T i=1 μ ij (x i ) R m j j=1 T i=1 μ ij (x i ) ته در آن ij تابع عضویت برای مجموعه فازی Aij است. 1( mj )n mj نشان دهنده تعداد متغیرهای ورودی در بخش مقدم فازی است و T یک عملگر T-norm فازی میباشد. قابل توجه است ته عملگرهای فازی شامل جمع ضرب اشتراک اجتماع گاما T-norm S-norm و... هستند ته نرم مثلثی )T-norm( به شکل تابع زیر تعریف میشود. t: [0,1] [0,1] [0,1] نگاشت تابع عضویت دو مجموعه فازی A و B به یک مجموعه فازی دیگر )اشتراک تعمیم یافته مجموعههای فازی( یعنی t یک تابع برآورده تند: t[ A (x), B (x)] = A B (x) t-norm فازی است اگر اصول موضوعه زیر را )ته از نظر ذهنی توجیه پذیر هستند( t(0,0) = 0 and t(1, a) = t(a, 1) = a t(a, b) = t(b, a) اصل 1 : شرط مرزی اصل 4 : شرط جابجایی اصل 9 : شرط شرتتپذیری

9 111 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل یا یکنواختی اصل 2 : شرط غیرنزولی t(t(a, b), c) = t(a, t(b, c)) a, b, a, b [0,1], if a b and a b, then t(a, b) t(a, b ) بنابراین افراز فضای ورودی با استفاده از روشهای خوشهبندی شبکهبندی به منظور تارایی بهتر سیستم فازی امری الزامآور است 74( F, 2010:.)Fernandez, Del Jesus & Herrera تصمیمگیری سریع و دقیق در مواجهه با تهدیدهای هوایی یکی از چالشهای مهم تصمیمگیران و فرماندهان سامانه فرماندهی و تنترل است رفع این چالش بدون بهرهگیری از تصمیمگیری هوشمند عمال غیرممکن است. شناسایی تخصی سالح و در نتایج ارزیابی تهدید بر عملکرد فرایند تشف ادامه موفقیت عملیا دفاعی تاثیر بسزایی دارد. در محی عملیا دنیای واقعی معموال دادههای دریافتی دارای مقادیر دقیق نبوده و همیشه درجهای از عدم قطعیت وجود دارد. بنابراین استفاده از روشهای منطق فازی درحل این گونه مسائل راهکاری مناسب و نوین در ایجاد و توسعه سامانههای مدرن پردازش اطالعا روش گرادیان نزولی 3 در شبکههای عصبی میباشد )فتاحی و گروسی 1931(. روش گرادیان نزولی یکی از محبوبترین الگوریتمها برای بهینهسازی و با فاصلهی زیاد پرتاربردترین روش برای بهینهسازی شبکههای عصبی است. در عین حال پیشرفتهترین تتابخانهی یادگیری عمیق ماشین شامل نمونههایی از پیادهسازی الگوریتمهای متفاو برای بهینهسازی روش گرادیان نزولی است. روش گرادیان نزولی راهی برای یافتن مینیمم یک تابع هدف مثل J(θ) است ته بر اساس بردار پارامترهای مدل یعنی θ R d نوشته شده است به این صور ته پارامترها در خالف جهت گرادیان تابع نسبت به پارامترها یعنی J(θ) θ تغییر میتنند. نرخ یادگیری شبکه عصبی یا η اندازهی گام تغییر پارامترها برای یافتن مینیمم )یا مینیمم نسبی( را تعیین می تند. به عبار دیگر در جهت شیب سطح ایجاد شده توس تابع به سمت پایین حرتت میتنیم تا به یک دره برسیم. روش گرادیان نزولی انطباقی الگوریتمی برای بهینهسازی بر پایهی گرادیان است ته نرخ یادگیری را با پارامترها انطباق میدهد به این معنی ته به ازای پارامترهایی ته میزان رخداد 1. non-decreasing 2. monotonicity 3. Gradient Descent

10 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان تمتری دارند تغییرا بزرگتری داده و به ازای پارامترهایی ته بیشتر رخ دادهاند تغییرا تمتری میدهد. به همین دلیل برای محاسبا روی دادههای پراتنده بسیار مناسب است. از این روش برای یاد دادن تکنیک تلمه تعبیه شده استفاده شده است. از آنجایی ته روش گرادیان انطباقی نرخ یادگیری متفاوتی برای هر پارامتر θi با هر گام زمانی t استفاده میتند ابتدا تغییرا هر پارامتر مستقل در این روش نشان داده شده است سپس پارامترها را برداری شدند. برای اختصار gt,i را گرادیان تابع هدف نسبت به θi و در لحظهی t در نظر گرفته شده است: g t.i = θt J(θ t.i ) پس تغییرا ایجاد شده توس تابع SGD بر روی هر پارامتر θi در هر لحظهی t برابر خواهد بود با: η θ t+1.i = θ t.i G t.ii + ε g t.i در اینجا Gt Rd d یک ماتریس قطری است ته در آن هر درایهی قطری i,i جمع مربعا گرادیانها نسبت به θi در گام زمانی t است و ε یک ضریب هموارسازی است ته از ایجاد صفر در مخرج جلوگیری میتند. جالب است ته بدون جذر گرفتن الگوریتم عملکرد بسیار ضعیف تری دارد. از آنجایی ته قطر اصلی ماتریس Gt شامل جمع مربعا گرادیانهای قبلی نسبت به همهی پارامترها یعنی بردار θ است میتوانیم فرمول را با یک ضرب درایه به درایهی ماتریس و بردار بین Gt و gt تبدیل به یک فرمول برداری تنیم: η θ t+1 = θ t G t + ε g t یکی از مزایای اصلی روش گرادیان نزولی این است ته نیاز به تعیین نرخ یادگیری را از بین می برد. در بیشتر تاربردها مقدار 1/11 انتخاب شده و تغییر داده نمیشود )2011 al,.)duchi et ساختار ANFIS )در سامانه نرم افزاری متلب( شبکههای عصبی و سیستم فازی تخمینگرهای مستقل از مدل میباشند و قابلیتهای مشابهی را در برخورد با عدم قطعیتها و نویز از خود نشان میدهند. لذا امکان تبدیل تردن سیستم استنتاج فازی )مثل سامانه تشخی نوع هواپیما ته فازی است( به فرم یک شبکه آموزشپذیر وجود دارد. ساختار ANFIS از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست مقدم و بخش دوم تالی

11 خf 113 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل... نامیده میشود. ته این دو بخش توس قواعد فازی در فرم شبکه به یکدیگر متصل میشوند. شکل )9( نشان دهنده ساختار یک شبکه ANFIS در 5 الیه میباشد. در اغلب سناریوهای دنیای واقعی مقادیر تامال دقیق نبوده و همیشه درجهای از عدم قطعیت برای آنها وجود دارد. تفاو و تضاد بین فازی بودن و دقت یک تناقضگویی برجسته در توسعه سامانههایی مانند فرماندهی و تنترل میباشد یک ابزار مفید برای رفع این تناقضا استفاده از نظریه فازی هست )فتاحی و گروسی 1931(. X ورودی اول A1 A2 Prod الیه پنجم الیه چهارم الیه سوم x y الیه دوم الیه اول Norm w 1 w 1 f 1 Sum روجی Y B1 ورودی دوم Prod Norm w 2 f 1 w 2 B2 x y شکل )3( ساختار شبکه ANFIS با دو ورودی و یک خروجی )2002 )Abraham, الیههای مدل فرضی به شرح زیر است. O l,i الیه اول: خروجی گره i ام الیه اول میباشد هر گره i در این الیه یک گره انطباقی هست ته تابع هر گره به صور زیر است: O 1,i = Ai (x) for i = 1,2, or O 1,i = Bi 2 (x) for i = 3,4 ته در اینجا x و y به ترتیب ورودیهای گرههای A i و B i هستند. بنابراین O i,1 درجه عضویت فازی مجموعه 2) (A 1, A 2, B 1,B میباشد. الیه دوم: تابع عضویت عبارتست از: 1 μ A (x) = 1 + x c i 2b i a i ته در رابطه فوق a,i b,i c i پارامترهای مجموعه هستند و پارامترها در اینجا ثابت است درنظر گرفته میشوند. هر گره در این الیه یک گره ثابت میباشد و خروجی توس همه مقادیر ورودی

12 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان ایجاد میگردد. بنابراین به ازای = 1, 2 i = w i = µ Ai (x) µ Bi (y), O 2,i و هر گره بیانگر توان تاثیر قاعده میباشد. هر عملگر T-norm میتواند توس عملگر اشتراک )AND( به تار گرفته شود. الیه سوم: هر گره در این الیه یک گره ثابت فرض میگردد. گره i ام نسبت تاثیرگذاری قاعده i ام را در قاعده جمع و سایر قاعدهها محاسبه میتند: w i Q 3,i = w i =, i = 1,2 w 1 + w 2 خروجیها تحت تاثیر پارمترهای نرمال شده در این الیه قرار میگیرند. الیه چهارم: هر گره i در این الیه یک گره انطباقی با یک تابع به صور زیر است: ته در آن O 4,1 = w if i = w i(p x + q iy + r i) w i یک مقدار نرمال شده برای الیه سوم میباشد.{ i p},i q,i r مجموعه پارامترهای گره مورد نظر هستند و این مقادیر پارامترهای استنتاجی محسوب میشوند. الیه پنجم: در این الیه هر گره را یک گره مفروض در نظر گرفته ته عملگر جمع را محاسبه مینماید خروجی تل حاصلجمع به صور زیر خواهد بود: overall output: Q 5,1 = w i f i i = w i if i i w i شبیهسازی و نتایج در این بخش تارایی روش معرفی شده با روش متداول )سنتی( و نرم افزار موجود برای تشخی و تعیین نوع هدف بر اساس معیارهایی زیر معرفی میگردد. برای تعیین نوع هدفها معیارهای زیر مدنظر قرار گرفته است. دورشونده/ نزدیک شونده/گذرنده 1-1 شماره ثبتی داشتن 4- دارا بودن تد شناسایی 9- سرعت 2- سرعت در راستای عمودی 5- ارتفاع پروازی 1- طول جغرافیایی 1-1. register code

13 111 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل عرض جغرافیایی مسیر حرتت 11 -سمت حرتت 11 -نسبت بیلیپ به اسکن در مدل فعلی بر اساس دادههای فوق ته به صور مقادیر تمی و یا تیفی و فازی هستند نفرا خبره با دانش و تجربه تافی و بر اساس شرای زمانی و وضعیت درجه آمادگی )شرای صلح شرای محیا و یا شرای رزمی( نسبت به تعیین نوع هدف اقدام مینمایند. برای تعیین و معرفی هدف تشف شده بصور مشخصی وجود دارد ولی آنچه شرای هر یک از 11 نوع معرفی شده در جدول )1( قواعد تامال را برای تصمیمگیرنده پیچیده مینماید افزایش تعداد هواپیماها در یک محدوده مشخ در یک زمان بسیار محدود است. در حال حاضر در هر لحظه از شبانه روز حدودا بین تا هواپیما در آسمان تره زمین حضور داشته و در برخی از تشورها مثل تشورهای اروپایی و منطقه خلیج فارس حجم بسیار زیاد هواپیماها در هر لحظه وجود دارد. نرمافزارهای فعلی ته به تصمیمگیران در این زمینه تمک میتنند احتمال بروز خطا در شرای بحرانی را داشته و فق از یک پایگاه داده برای تشخی استفاده مینماید. در حالیته در مدل پیشنهادی بر اساس مدل فازی و استفاده از یک سیستم یادگیرنده تشخی نوع هدف به حداقل ممکن تاهش مییابد. معیار جدول )2( معیارها و زیر معیارهای ورودی ANFIS زیر معیار سرعت در راستای عمودی احتمال خطای سرعت افقی SPD دورشونده/ نزدیک شونده/گذرنده طول جغرافیایی/ عرض جغرافیایی مسیر حرتت DIR ارتفاع پروازی سمت حرتت ALT نسبت بیلیپ به اسکن داشتن ریجستری دارا بودن تد شناسایی REG

14 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان مطابق جدول )4( متغیرهای ورودی مدل در چهار گروه معیار و ده زیر معیار طبقهبندی شده است. جهت ساخت مدلی برای پیش بینی و تشخی نوع هدف و اقدام احتمالی از پنج ANFIS جداگانه استفاده شده است. چهار ANFIS به ترتیب بیانگر مشخصا موقعیت ارتفاع و مطابقت با اطالعا پروازی برای تشخی سرعت هدف نوع هدف و معیار خروجی و اقدام الزم برای هر هدف شناسایی نشده در نظر گرفته شده ته ورودی اطالعا مدل از 11 زیر معیار جدول )4( در نظر گرفته شده است و خروجی چهار ANFIS فوق به عنوان ورودی ANFIS پنجم در نظر گرفته شد. به منظور آموزش سیستم در یک بازه زمانی 15 روزه و اطالعا ثبت شده برای حدود رتورد به عنوان تل رتوردهای برنامه منظور گردیده است. لذا در مرحله بعد با مدل سوگنو برای مقایسه جواب به دست آمده از طریق ANFIS با اطالعا واقعی و تشخی و اقدامهای انجام شده توس افراد و سیستم واقعی به عمل آمده است. نکتهای ته باید بدان توجه نمود این است ته اقدام سیستم و نفرا در شرای مختلف عادی مراقبت و مهیا به عنوان وضعیت آمادهباش نیروهای پدافندی متفاو میباشد. این مدل برای اقداماتی ته در شرای مراقبتی الزم است منظور گردیده است. بنابراین خروجی مدل متغیر دو ارزشی اقدام تاتتیکی شرای مراقبتی و یا عدم اقدام تاتتیکی در لحظه تصمیمگیری میباشد. بعد از ایجاد مدل و آموزش دادهها در سیستم از دادههای وارسی و آزمایشی ته در فرایند آموزش استفاده نشده بود برای تعیین اعتبارسنجی مدل استفاده گردید. ته در شکل )2( و )5( نشان داده شده است. شکل )4( خطای وضعیت تشخیص و اقدام اولیه

15 119 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل... شکل )5( ساختار Testing Data و میزان خطای آنها شکل )6( ساختار Checking Data و میزان خطای آن

16 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان عالمت * بیانگر خروجی سیستم و عالمت + در شکلهای )9( و )2( نشاندهنده Checking Data در ANFIS وضعیت اقدام اولیه جهت هدفهای ناشناس در مراحل اولیه تشف و شناسایی میباشد. ته تقریبا همپوشانی منطقی با وضعیت عادی دارد. و این امر بیانگر پدیده عدم برازش در مدل طراحی شده خواهد بود. شکل )7( منحنی وضعیت کارایی تشخیص و اقدام با توجه به دو معیار اصلیتر در مدل طراحی شده در بازه مورد نظر )15 روز( و برای رتورد با دقت درصد تشخی درست توس مدل ANFIS انجام گرفته است. در اجرای این مدل از رتوردهای ثبت شده به میزان 11 درصد برای دادههای آموزشی میزان 91 درصد جهت تست و حدودا 11 درصد جهت اعتبارسنجی استفاده گردیده است. نتیجهگیری و پیشنهادها روزانه تعداد زیادی اهداف هوایی به دالیل گوناگون مجبور به تخلف پروازی و یا خروج از مسیر تعریف شده پروازی میشوند. عدم تشخی صحیح و تنترل نادقیق و اقداما انسانی توام با خطا همواره مشکال فراوانی را به همراه داشته است تعداد بسیار اندتی از این نوع اتفاقا روزمره رسانهای میگردد. به طور مثال خروج هواپیمای مالزی در سال 4112 از مسیر پروازی در همان لحظا اولیه توس سامانه فرماندهی و تنترل )I C( 4 تشورهای منطقه از جمله مالزی و تایلند تشف گردید ولی به دلیل خطای انسانی و عدم اقدام مناسب منجر به ناپدید شدن هواپیما و فاجعه بزرگ گردید )203.)Masys, :2016 به طور متوس و تجربی حدودا 11 درصد مواقع تشخی و اقدام مناسب توس سامانههای فعلی )تصمیمگیری انسانی یا نرم افزار غیرفازی(

17 115 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل... صور میپذیرد درحالیته در این مدل طراحی و پیشنهاد شده این عدد به باالی 31 درصد رسیده است. در این مقاله سیستم شناسایی هواپیما در سامانههای C 4 I معرفی گردید. تاربرد این سامانهها نقاط قو و ضعف سامانه فعلی بیان گردید و نیز ساختار سامانه فعلی C 4 I و نرم افزار موجود تشریح شد. سپس ساختار ANFIS نرم افزار متلب تشریح گردید در ادامه برای تاهش ابعاد ورودی و تعداد متغیرهای ورودی یک ساختار چند الیه پیشنهاد شد. با استفاده از آموزش پارامترهای ANFIS و روش آموزشی بر پایه گرادیان نزولی تاهش تعداد قوانین فازی اجرا گردید ته این امر موجب تاهش میزان حافظه مورد نیاز و زمان الزم جهت پیاده سازی ساختار پیشنهادی را به همراه دارد. نکته دیگر انعطافپذیری سیستم را ارتقاء داد و عالوه بر قابلیت تفسیرپذیری در سیستم فازی خطاهای احتمالی تاهش بعد را نیز تاهش داد و در نهایت تارایی شبکه معرفی شده در مقایسه ساختار فعلی تا حد مطلوبی ارتقاء پیدا ترد. درصورتیته تعداد قواعد و پارامترهای فازی و تعداد ورودی آن بسیار زیاد شود امکان مدیریت و پیادهسازی همه مجموعه قوانین را از سیستم سلب میتند ته این امر موجب عملکرد تند و تاهش سرعت همگرایی در زمان آموزش سیستم فازی خواهد شد. به طور تلی نتایج تامل از این تحقیق نشان میدهد ته سیستم فازی مطرح شده تارایی بسیار مناسبی در برابر روشهای متداول فعلی شبکه C 4 I در بخش DSS )سیستم پشتیبانی تصمیم( فعلی دارد و تعداد خطاهای احتمالی در مورد تصمیمسازی و تشخی و طبقهبندی نوع هدف بوجود آمد. پیشنهاد میگردد برای ارزیابی دقیقتر تارایی سیستم اوال برای مد زمان بیشتری این سیستم به موازا سیستم فعلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد و در ثانی جهت ارزیابی دقیقتر مدل قواعد بیشتری در مدل گنجانده شود.

18 فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی سال سوم شماره 11 زمستان منابع آقابابایی مجید. و خویشه محمد. )1931(. تاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکههای عصبی در بهینهسازی سامانه C 4 I زیردریایی :)14( آقاباالزاده علیاصغر. و محمدی اردشیر. اساسی( تهران: انتشارا دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا پرتوی محمدتقی. جلیل. مظلوم جاللی علی. )1934(. مدیریت صحنه نبرد در پدافند هوایی )اصول و ژالهپوران )1931(. علی. معماری دوسویه در سامانههای فرماندهی و تنترل ششمین تنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و تنترل ایران تهران انجمن علمی فرماندهی و تنترل ایران دانشکده برق و تامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی. رضایی بهرام. پرتوی محمدتقی. و نصیرپور غالمرضا. )1931(. شبیهسازی تشف و شناسایی تهدیدا هوایی در سامانههای فرماندهی و تنترل فصلنامه علوم و فنون نظامی :44. عبدی فریدون. )1931(. سامانة فرماندهی و تنترل C5I2 مدیریت نظامی :)24( فتاحی محمد. و گروسی سحر. )1931(. و بررسی نقش رایانهها در آن فصلنامه الگوریتم ارزیابی تهدید با استفاده ازمنطق فازی ششمین تنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و تنترل ایران تهران انجمن علمی فرماندهی و تنترل ایران دانشکده برق و تامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی. CCCI06_008.html. مقدس محمد. و بیگدلی حمید. )1931( شبیهسازی نبرد با استفاده از شبکههای عصبی زمان پیوسته فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی 11 )5(. میرفخرالدینی سیدحیدر. آذر عادل. و پورحمیدی مسعود. مدیریت تهران: انتشارا دانشگاه یزد. )1934(. منطق فازی و تاربرد آن در Abraham A. (2002). A framework for optimization of fuzzy inference systems using neural network learning and evolutionary computation, In Proc. Of the 17th IEEE Int. Symp. Intelligent Control, pp Bennett Simon A. (2016). The Benefits of a Systems-Thinking Approach to Accident Investigation, Springer International Publishing Switzerland, Advanced Sciences and Technologies, for Security Applications, DOI / _10. Bilik, I. & Tabrikian, J. (2006). GMM-Based target classification for ground surveillance Doppler radar. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 42 (1): Brian J. Worth, M. & USAF, B.S., (1994). Command, Control, Communications, Computers, And Intelligence (C4I) Interoperability: Are we there yet?, University of Maryland, European Division, 1994 M.A., Webster University, St. Louis, Missouri, 1994.

19 111 شبیهسازی تشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانههای فرماندهی و تنترل... Clarke, R. A. (2010). Cyber War, HarperCollins. Duchi, J. Elad, H. & Yoram, S. (2011). Adaptive Subgradient Methods for Online Learning and Stochastic Optimization, Journal of Machine Learning Research, 12: Fernandez, A. Del Jesus M.J. & Herrera, F. (2010). Analyzing the Hierarchical Fuzzy Rule Based Classification Systems with Genetic Rule Selection, In Proc. Of the Fourth International Workshop on Genetic and Evolutionary Fuzzy Systems, pp last visited in 2019/04/12. Huang, Y.P. & Wang, S.F. (2000). Designing a fuzzy model by adaptive macroevolution genetic algorithms, Fuzzy Sets Syst. 113: Masys Antony, J. (2016). Applications of Systems Thinking and Soft Operations Research in Managing Complexity from Problem Framing to Problem Solving, Springer, dward C. Morse, University of California, Berkeley, CA, USA Panagiotis Karampelas, Hellenic Air Force Academy, Attica, Greece. Rainer, H. (1997). Rule generation for hierarchical fuzzy systems, In Proc. of Annu. Conf. North American Fuzzy Information Processing, pp Raju, G.V. & Zhou, J. (1993). Adaptive hierarchical fuzzy controller, IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. 23 (4): Shahrestani, S.A. & Daneshgar, F. (2005). The Role of Fuzzy Awareness Modelling in Cooperative Management, Information Systems Frontiers 7 (3): Simpson, Marvin Leo, Jr. (2015). Command and control in the information age: A case study of a representative air power command and control node, Old Dominion University. Wang, D. Zeng, X.J. & Keane, J.A. (2010). Intermediate Variable Normalization for Gradient Descent Learning for Hierarchical Fuzzy System, IEEE. Wang, H. & Zeshui, X. (2016). An overview on the roles of fuzzy set techniques in big data processing: Trends, challenges and opportunities. Available from: [accessed Apr ]. Wang, L.X. (1999). Analysis and design of hierarchical fuzzy systems, IEEE Trans. Fuzzy Syst. 7 (5): Wu, T.P. & Chen, S.M. (1999). A new method for constructing membership functions and fuzzy rules from training examples, IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. B, Cybern. 29 (1):

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

free download pnu pdf file from کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق

free download pnu pdf file from   کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق سري سوال : يك ۱ - ريلي,مهندسي پليمر - صنايع پليمر,مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ,مهندسي نفت - صنايع گاز,مهندسي نفت - راه ا هن - بهره برداري,مهندسي پزشكي - بيومكانيك,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي

توضیحات بیشتر

سیستمهای فازی

سیستمهای فازی سیستمهای فازی درس کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان هیئت علمی دانشگاه نجف اباد تعاریف مجموعه های فازی: مجموعه فازی A از زیر مجموعه مرجع U دارای عناصر x میباشد که هرکدام از این عناصر با

توضیحات بیشتر

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

خلاصه

خلاصه Kavosh University From the SelectedWorks of Abbas Madraky 2016 خلاصه روش های داده کاوی Abbas Madraky Available at: https://works.bepress.com/madraky/12/ Data Mining: داده کاوي: به طور خلاصه یافتن اطلاعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

و 1 يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران مهرماه 1389 دانشگاه تبريز كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي ف

و 1 يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران مهرماه 1389 دانشگاه تبريز كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي ف و كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي فرآيند پوشش زدايي با واترجت 3 عبدالحميد خواجوي فرهاد كلاهان* محمد باقر خطيبي - دانشجوي كارشناسي ارشد ساخت و توليد دانشكده مهندسي

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مصنوعی و سیستم خبره ١ عامل :(Agent) به هر چیزي اطلاق میشود که قادر به

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 6 Least Square Rules مقدمه Give a set of observatios, which model parameters gives a model which approximates those up to the smallest sum of squared

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص و اندازهگیري THD جریان منابع تغذیه سوي یچینگ 1 امین

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

سيستم هاي کنترل بهينه

سيستم هاي کنترل بهينه با سم ه تعا ل ی کنترل اتوماتیک ترافیک Lecure Opimal Polices مقدمه تعريف عام مديريت يا کنترل بهینه يک سیستم: تعيين سيگنال کنترل بطوري که در محدوديت ها يا قيود فيزيکي صدق کرده و در ضمن معيار معيني را حداقل

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس 5 تعيين علامت 5, 5 5 y باشد پس: y بايد بنابراين با توجه به دامنهي متغير معادله و ريشهي داخل قدر مطلق خواهيم داشت: () طرفين

توضیحات بیشتر

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای چیست کسبوکار هوشمندی سازمانها اما میشود ثبت نرمافزارها در و ایجاد سازمانها در بسیاری اطالعات حجم روزانه کنند استفاده ارزشمند اطالعات انبوه حجم این در نهفته دانش از میتوانند

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

Data structure

Data structure لیست پیوندی- 2 سید مهدی وحیدی پور با تشکر از دکتر جواد سلیمی دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر لیستهای پیوندی اشاره گرها ليست ها ليست هاي دايره اي پشته ها و صفهاي پيوندي چند جمله اي ها روابط

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي چهاردهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب گذرداده ي تك سيكلي در برابر گذر داده ي چندسيكلي

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir 1395 داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی 3 any program you might want to write objects functions and modules graphics,

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

List

List لیست www.snrazavi.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی معرفی 2 لیست پیادهسازی لیست با آرایه لیست پیوندی لیست پیوندی دو طرفه لیست 3 لیست. تعداد محدودی عنصر دادهای است. مهم آنها ترتیب که :n :n = 0 اندازهی لیست 0) (n لیست

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این بخش با الگوریتم های BFS و DFS ا شنا خواهیم شد که برای

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation شبکه برنامه ریزی پروژه Network( )Project Planning نمایش کلی فعالیتها و روابط آنها به صورت گرافیکی مقدمه ای برای برنامه ریزی زمان پروژه است وضعیت کل پروژه را مشخص می کند. برنامه ریزی هزینه برنامه ریزی منابع

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سیستم های دیجیتال )مدار منطقی( دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا مدرس: فیروزه باقری فصل پنجم مدارهای منطقی ترکیبی- دیکدرها و مالتی پلکسر ها *دیکدر )Decoder( دیکدر یک مدار ترکیبی به است آن مدار کشف کننده ی

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن - 90 بخش 3 عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن : حلقه )مباحث تکمیلی( قالب بندی)فرمت( ورودی/خروجی حلقه Do عمومی حلقه Do با نمو غیر-صحیح increment( )Do with non-integer آشیانه

توضیحات بیشتر

کارگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار Business Process Management Workshop

کارگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار Business Process Management Workshop کارگاه ارزیابی بلوغ های سازمانی Organizational Process Maturity Assessment Workshop مدرس: مير سامان پيشوايي عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران pishvaee@iust.ac.ir & ms-pishvaee@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي آموزشی مهندسی برق را با بهره گیري از اساتید مجرب جهت

توضیحات بیشتر