Microsoft Word - Jeld.DOC

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - Jeld.DOC"

رونوشت

1 Jeld-Darooei-21-2.qxd 2005/09/13 11:52. Page 1 شماره پياپي 28 جمهوري اسلامي ايران وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي مو سسه تحقيقات جنگلها و مراتع تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 21 شمارة 2 سال 1384 اثرضد ميكربي اسانس گياه Ammi visnaga (.L) Lam بر برخي از باكتريهاي فلور دهان..139 زهرا آبروش احمد مجد محمد باقر رضايي و صديقه مهرابيان مطالعه تاثير سرماي مصنوعي و طبيعي بر روي برخي شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام زيتون علي سليماني حسين لساني و سيد رضا طباي ي عقدايي بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيكي گونه دارويي Boiss. Zataria multiflora در استان هرمزگان رحمان اسدپور و محمدامين سلطاني پور تاثير محل جمع آوري و تيمارهاي پيش رويشي بر روي صفات جوانه زني بذر گونه دارويي Zhumeria majdae Reh. f. & Wendelbo عبدالحميد حاجبي و محمد امين سلطاني پور بررسي ويژگيهاي رويشگاهي و برخي تركيبهاي شيميايي گياه Ferula gumosa Boiss در استان قم. 195 سيد مهدي ادناني حسين بشري و حسين باقري بررسي تا ثير محلول پاشي كود نيتروژندار بر عملكرد گياه دارويي.L Melissa offiinalis تحت شرايط گلخانهاي بهلول عباسزاده ابراهيم شريفي عاشورآبادي محمدرضا اردكاني و فرزاد پاكنژاد استخراج و تعيين ميزان تركيب اولي وروپين در پسĤب حاصل از شستشوي ميوه Olea europa L. كامكار جايمند محمد باقر رضايي و اكبر نجفي آشتياني مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژيكي ژنوتيپه يا گلمحمدي Mill.) (Rosa damasena جمعآوري شده از شش استان مركزي كشور سيدرضا طباي ي عقداي ي ساسان فرهنگيان علي اشرف جعفري و محمدباقر رضايي بررسي اثرتيمارهاي زخمي كردن آبسيزيك اسيد و ساليسيليك اسيد روي توليد پارتنوليد و فعالي ت آنت ي اك سيدان در گياهچ ه ه اي ريزازدي ادي ش ده وك الوس گي اه Tanaetum parthenium L. سمان عاكف فرانسواز برنارد حسين شاكر و عليرضا قاسمپور بررسي ميزان اسانس گياه Melissa offiinalis در طي دوره رشددر دومنطقه ارسباران و ملكان يوسف ايماني ISSN:

2 فصلنامة پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 21 شمارة 2 صفحة (1384) بررسي ميزان اسانس گياه Melissa offiinalis در طي دوره رشددر دومنطقه ارسباران وملكان چكيده 1 يوسف ايماني به منظور بررسي تغييرات كمي اسانس Melissa offiinalis در طي مراحل رشد (رويشي گلدهي بعد از گلدهي) نمونه برداري از مناطق ارسباران و ملكان طي سالهاي 81 و 1380 انجام گرديد. نمونه ها در محيط آزمايشگاهي خشك گرديدند. اسانس گيري تمام نمونه ها توسط روش تقطير با بخار آب انجام گرفت و بعد از آب گيري با سولفات سديم وزن اسانسها بدون آب تعيين گرديد.نتايج اين تحقيق به روش تجزيه واريانس ساده با آزمايش فاكتوريل وتجزيه واريانس مركب باطرح پايه كاملا تصادفي در سه تكرار انجام گرفت. درتجزيه واريانس با آزمايش فاكتوريل هر سال به طور جداگانه اثرات مراحل رشدواثرات متقابل منطقه در مراحل رشد در سطح احتمال %1 معني داربدست آمد. تجزيه واريانس مركب داده ها براي بادرنجبويه نشان داد كه اثرات سال مكان و مراحل فنولوژ كي معني دار نبودند ولي اثر متقابل (سال مكان) و (سال مكان مراحل فنولوژ ك)ي در سطح احتمال %1 معني دار بودند. مقايسه ميانگين ها با آزمون حداقل اختلاف معني دار (L.S.D) در سطح احتمال %5 انجام گرفت بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي بالاترين مقدار اسانس بادرنجبويه مربوط به منطقه ملكان در مرحله گلدهي در سال اول بود. (0/197 % ). ميانگين اثر متقابل (سال مكان) نشان داد كه ميزان اسانس بادرنجبويه در ملكان در سال اول و دوم به ترتيب 0% 0/108 0% 0/08 و در منطقه ارسباران به ترتيب % 0/018 0/035 % مي باشد. واژه هاي كليدي: تقطير با بخار آب. Melissa offiinalis اسانس مراحل فنولوژ كي تغييرات كمي 1 - عضو هيا ت علمي بخش منابع طبيعي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي پست الكترونيكي:

3 بررسي ميزان اسانس گياه Melissa offiinalis 260 مقدمه بادرنجبويه( offiinalis (Melissa متعلق به خانواده نعناع (Labiatae) مي باشد. اين گياه چند ساله بوده و بلندي آن به 30 الي 120 سانتيمتر مي رسد. برگهاي آن متقابل و دندانه دار به رنگ سبز تيره بوده و گلهاي آن در ماههاي ارديبهشت تا مرداد ظاهر مي گردد و در ايران در مناطق تهران رشت رودبار استانهاي غربي كرج قزوين گرگان و برخي از مناطق آذربايجان پراكنش دارد ) قهرمان 1363). اسانس اين گياه در طب سنتي و داروهاي گياهي داراي اثرات ضد روماتيسم تب بري باد شكن تقويت معده معرق ضد اسپاسم ضد قارچ و آرام بخش بوده و از برگهاي آن به عنوان طعم دهنده غذا و سالاد استفاده مي گردد( مسكوكي و حسيني 1373 Thomas 2000). بررسي تغييرات ميزان اسانس بادرنجبويه در فرانسه نشان داد كه بالاترين مقدار در مراحل اوليه گلدهي بدست مي آيد ( 0/014 %)وبعداز آن ميزان ا سانس كاهش مي يابد( %0/01 ).(1967 Guenther) Pohloudek و (1942) Bauer تغييرات اسانس مرزه( hortensis Satureja )را در طي دوره رشد مورد بررسي قرار دادند. برطبق اين مطالعه بالاترين حد اسانس درطي گلدهي كامل بدست آمد (%0/1 ). مطالعه بر روي اسانس گياه مريم گلي offiinalis) (Salvia در مراحل مختلف فنو لو ژي نشان داد كه اسانس اين گياه در مرحله گلدهي بالاتر از مراحل رويشي وبعداز گلدهي است (احمدي 1378). Pala-Paul و همكاران (2001) اثرات مراحل رشد را بر روي ميزان اسانس گونه Santolina rosmarinifolia را در اسپانيا بررسي نمودند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مقدار اسانس در طي مراحل رويشي وگلدهي سير صعودي دارد. همچنين (2002) Speroni تغييرات كمي وكيفي اسانس گياه آويشن vulgaris) (Thymus را در طي دوره رويشي مورد بررسي قرار دادند وبهترين بازده اسانس رادر اوايل مرحله گدهي %1/2 بدست آوردند. (2002) Mrlianova اثر ارتفاع برداشت محصول را بر روي كيفيت اسانس بادرنجبويه مورد بررسي قرار دادند و بر طبق اين تحقيق بيشترين اسانس در يك سوم انتهاي ي

4 261 فصلنامة پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 21 شمارة 2 گياه به مقدار 0/13 ميليمتر در 100 گرم بدست مي آيد. مقادير سيترال لينالول و بتا-كاريوفيلن در جهت پايين كاهش يافته و مقادير كاريوفيلين اكسيدوسيترونلال افزايش مي يابد. Adzet (1992) مقدار و تركيب اسانس بادرنجبويه را نسبت به موقعيت برگ و زمان برداشت مورد تحقيق قرار دادند. طبق اين بررسي برگهاي انتهاي ي 0/1 درصد بيشتر از ديگر برگها اسانس دارند و در تركيب اسانس نيز با يكديگر متفاوت مي باشند. Sarer و (1991) Kokdi سازنده هاي اسانس بادرنجبويه را به وسيله روشهاي GLC LSC و GC/MS مورد مطالعه قرار دادند كه هيدروكربنها و تركيبهاي اكسيژن دار به ترتيب 6/49 و 93/51 درصد اسانس را تشكيل مي دادند. تركيبهايي همچون آلفا- پي نن دلتا- كارن ميرسن و پاراسيمن از هيدروكربنهاي اصلي بوده و بتا- كاريوفيلن ژرانيال و نرال از تركيبهاي اصلي اكسيژن دار بودند. (1988) Mulkens اسانس برگهاي بادرنجبويه جمع آوري شده از مناطق مختلف رابا استفاده كروماتوگراف گازي كوپله شده با طيف سنج جرمي تجزيه كردند و 44 تركيب را در آن تعيين نمودند. در اين تحقيق يك نسبت ثابت بين مقدار نرال و ژرانيال مشاهده شد و نسبت سيترال به مشتقات كاريوفيلن رابطه اي معكوس نشان داد. Gasi و (1985) Luki چهارده ژنوتيپ بادرنجبويه را مورد مطالعه قرار دادند در اين بررسي نمونه ها 0/33 الي 0/53 درصد اسانس داشته كه شامل 3/42-8/82 درصد سيترونلال بودند و تركيبهاي كاريوفيلن ژرانيل استات و لينالول مورد شناساي ي قرار گرفتند. با توجه به كاربرد وسيع اسانسها در صنايع غذايي دارويي بهداشتي و صنعتي كه منشاء اغلب آنها گياهان بوده و بادرنجبويه نيز يكي از گياهان مهم اسانس دار مي باشد. بنابراين بررسي نوع تغييرات كمي اسانس اين گياه در اين طرح مورد مطالعه قرار گرفته است.

5 بررسي ميزان اسانس گياه Melissa offiinalis 262 مواد و روشها مشخصات اقليمي محل اجراي طرح ارسباران در شمال شهرستان تبريز واقع گرديده و در عرض جغرافياي ي 54 و 38 الي 56 و 38 شمالي و طول جغرافياي ي 44 و 46 الي 46 و 46 شرقي قرار دارد. منطقه ملكان در سمت جنوب غربي تبريز بوده و از نظر جغرافياي ي در 52 و 6 و 37 عرض شمالي و 15 و 4 و 46 طول شرقي قرار دارد. روش اجراي آزمايش به منظور بررسي تغييرات كمي اسانس بادرنجبويه در طي دوره رشد از مناطق ارسباران(عرصه طبيعي) و ملكان(درشرايط ديم: روش سيستماتيك تصادفي در سالهاي و 1380 استفاده ازنزولات آسماني)نمونه برداري به 1381 از سه مرحله فنولوژيك (رويشي گلدهي و بعد از گلدهي) انجام گرديد.مراحل فنولوژيك به عنوان سه تيمار براي هر سال وهر منطقه است. نمونه ها بعد از برداشت در شرايط آزمايشگاهي و سايه خشك گرديدند و در ظرفهاي در بسته پلاستيكي در محيط خشك و تاريك جهت اسانس گيري نگهداري گرديدند. جهت گرفتن اسانس گرم از هر نمونه با روش تقطير با بخار آب به مدت 75 دقيقه مورد استفاده قرار گرفت و اين عمل براي هر نمونه 3 بار تكرار گرديد. بعد از اتمام مرحله تقطير لايه روغني از لايه آبي جدا گرديد و عمل آب زدايي با استفاده از سولفات سديم بدون آب صورت گرفت. وزن اسانس خالص به وسيله ترازوي ديجيتالي با دقت يك ميلي گرم توزين گرديد و اسانسها در داخل تيوبهاي شيشه اي كوچك ريخته شد. تجزيه و تحليل نتايج براي " هر سال جداگانه در قالب آزمايش فاكتوريل با طرح پايه كاملا تصادفي و تجزيه واريانس مركب داده ها با استفاده از نرم افزار MSTAT-C انجام گرديده و مقايسه ميانگين ها با آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت و رسم نمودارها با نرم افزار گرافيكي هاروارد گرافيك انجام گرفت 1 -steam distillation

6 رديف بارندگي ( ساليانه(ميليمتر /6 282/6 469/5 290/9 مرحله برداشت اندام مورد استفاده ارتفاع از سطح دريا (متر) بافت خاك متوسط درجه متوسط بارندگي حرارت(سانتيگراد ماهيانه (ميليمتر) ( جدول شماره 1- مشخصات نمونه هاي جمع آوري شده: گلدهي برگ وگل 1295 بعد از گلدهي لومي شني 13/85 15/95 39,9 19,6 رويشي برگ /15 25/2 0 14,5 گلدهي برگ وگل 950 لومي 22/6 21/75 3,5 2,9 شني بعد از برگ و 23/35 24/6 18,2. /9 950 گلدهي ضماي م ميوه 9/3 15/1 169,5 39,4 رويشي برگ 950 برگ و 26/2 28/ ضماي م ميوه مرداد تير ارديبهشت مرداد تير ارديبهشت زمان برداشت ارسباران ارسباران ارسباران ملكان ملكان ملكان محل برداشت

7 بررسي ميزان اسانس گياه Melissa offiinalis 264 نتايج براساس جدول شماره 3 ميزان اسانس در نمونه مربوط به ملكان بيشتراز نمونه ارسباران در هر دو سال مي باشد(شكل شماره 1 ) و درمرحله گلدهي از حداكثرميزان اسانس برخوردار است ودر مرحله بعداز گلدهي اسانس كمتر از مرحله گلدهي بوده ودر مرحله رويشي به حداقل ميزان خود مي رسد. در نمونه مربوط به ارسباران ميزان اسانس در مرحله بعد از گلدهي حداكثر مقدار را در هر دو سال داشته ودر مرحله رويشي نيز حداقل مي باشد (شكل شماره 2 ). بر اساس جدول شماره 4 مربوط به تجزيه واريانس مركب اثر متقابل (سال مكان) و (سال مكان مراحل) در سطح احتمال %1 معني دار بود. بالاترين مقداراسانس مربوط به مرحله گلدهي در ملكان در سال اول (0/197 %) و كمترين آن مربوط به منطقه ارسباران در مرحله رويشي در سال دوم (0/011 %) است. مقايسه ميانگين ها مربوط به اثر متقابل (مكان سال) نشان داد كه مقادير اسانس در هر دو منطقه براي گياه بادرنجبويه در سال دوم نسبت به سال اول كاهش داشته است(شكل شماره 3 ). همچنين مقايسه ميانگين اثر متقابل (مرحله سال منطقه) بيانگر اين است كه ميزان اسانس نمونه ملكان نسبت به منطقه ارسباران در هر دو سال بيشتر مي باشد و مسير تغييرات آن در طول مراحل فنولوژي در طي دو سال مشابه هم است(شكل شماره 4 ).

8 265 فصلنامة پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 21 شمارة 2 جدول 2 - ميانگين مربعات در صد اسانس اندازه گيري شده براي نمونه هاي بادرنجبويه در مراحل مختلف رشد سال 1381 سال 1380 منابع تغيير درجه آزادي ميانگين مربعات منابع تغيير درجه آزادي ميانگين مربعات منطقه 024** 1 0 / منطقه /097** 1 0 مراحل رشد 010** 2 0 / مراحل رشد /010** 2 0 /003** 0 2 منطقه مراحل رشد /009** 0 2 منطقه مراحل رشد اشتباه آزمايشي 0 / اشتباه آزمايشي 0 / كل =11/ C.V % كل =3/72 17 C.V % ** : معني دار در سطح احتمال % 1 جدول شماره 3- مقايسه ميانگين درصد اسانس اندازه گيري شده با آزمون( LSD ) درسطح احتمال %5 منطقه ملكان ارسباران تيمار(مراحل) رويشي گلدهي بعد از گلدهي رويشي گلدهي بعد از گلدهي سال 80 d 0/0433 ميا نگين ها سال 81 b 0/043 a 0/103 a 0/095 0/012 0/02 0/022 a 0/1967 b 0/0833 e 0/0197 de 0/0327 0/0527 جدول شماره 4 - ميانگين مربعات درصد اسانس بادرنجبويه در طي 2 سال در دو مكان.

9 بررسي تغييرات كمي اسانس گياه Melissa offiinalis 266 (سال و مكان تصادفي و مراحل فنولژي ثابت) ميانگين مربعات 0/283 ns 2/654 ns 0/092 ** 0/003 0/504 ns 0/012 ns 0/102 ns 0/048 ** 0/002 درجه آزادي منابع تغيير سال مكان سال مكان خطاي الف مراحل فنولژي مراحل فنولژي سال مكان مراحل فنولژي مراحل مكان سال خطاي ب : n.s غير معني دار ** : معني دار در سطح احتمال % a b ملكا ن ارسباران سال 81 سال 80 شكل شماره 1 - مقايسه ميانگين مناطق در 2 سال با آزمون L.S.Dدر سطح احتمال %5

10 267 فصلنامة پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 21 شمارة a d b e d b a a رويشي گلدهي بعد از گلدهي ملكان سال 2 -ارسباران 80 سال ملكان سال ارسباران سال 81 شكل شماره - 2 مقايسه ميانگين اثر متقابل سال مكان در مراحل مختلف رشد با آزمون L.S.D در سطح احتمال %5 درصد اسانس 0.1 خطاي معيار/ S.E=0/018 درصد اسانس بادرنجبويه ملكان سال 0 ٨٠ ارسباران سال ٨٠ ٨١ ملكان سال ارسباران سال ٨١ شكل شماره 3- مقايسه ميانگين اثر متقابل مكان * سال با آزمون L.S.D در سطح احتمال %5

11 بررسي تغييرات كمي اسانس گياه Melissa offiinalis 268 L.S.D شكل شماره 4 - مقايسه ميانگين اثر متقابل مراحل سال مكان باآزمون درسطح احتمال 5 درصد.

12 269 فصلنامة پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 21 شمارة 2 بحث بر اساس جدول (شماره 3 )چنين نتيجه گيري مي گردد كه نمونه ملكان در هر دوسال از نظرمقداراسانس بالاتر از منطقه ارسباران است.تغييرات ميزان اسانس در ملكان در هر دو سال از مرحله رويشي به گلدهي بيشتر شده و بعداز ان كاهش مي يابد ودر ارسباران افزايش مقدار اسانس تا مرحله بعداز گلدهي ادامه دارد.البته اين سير صعودي در سال 1381 از مرحله گلدهي به بعد نا محسوس است. بررسي هاي انجام گرفته بر روي اسانس بادرنجبويه نشان مي دهد كه بالاترين ميزان اسانس در مرحله گلدهي مي باشد ) Guenther 1967). مطالعات انجام گرفته بر روي تغييرات فصلي اسانس گونه هاي آويشن نيز بيانگران است كه ميزان اسانس در اين گياه نيز در مرحله گلدهي داراي بازده بهتري مي باشد ) et Hudaib.(2002 al مقايسه نتايج دو سال با يكديگر نشان مي دهد كه ميزان اسانس در سال 1381 نسبت به سال 1380 در هر دو منطقه كاهش يافته است (جدول 3 ). توجه به مقدار بارش ساليانه درملكان و ارسباران نشان مي دهد كه ميزان بارندگي در هر دو منطقه در سال دوم افزايش داشته است.چنين به نظر مي رسد كه ميزان رطوبت تا ثير معكوسي در بازده اسانس اين گياه دارد.در مقايسه دو منطقه با يكديگراز لحاظ ميزان اسانس نمونه ملكان داراي بازده بيشتري نسبت به ارسباران مي باشد. بارندگي كمتر در ارسباران نسبت به ملكان در هر دو سال مي تواند تاثير معكوس رطوبت را در ميزان اسانس مورد تاييد قرار دهد. درمطالعاتي كه توسط Rhizopoulou و (1991) Diamantoglon انجام گرديده شرايط با رطوبت پايين بر ميزان اسانس مرزنجوش majorana) (Origanum افزوده است. تحقيقات Simon و همكاران (1992) در مورد ريحان( basilium (Oimum و بابايي (1374) بر روي سياهدانه sativa) (Nigella نشان داد كه رطوبت پايين بر مقدار اسانس گياهان فوق تا ثير مثبت دارد. همچنين تحقيقات نشان داده كه تنش كم آبي در افزايش غلظت مواد ثانويه گياهي مانند اسانسها مو ثر مي باشد. (لاهوتي 1370). مطالعه ميزان اسانس مرزه ) Satureja (hortensis نشان داد كه در اثر تنش خشكي مقداركم ى اسانس در اين گونه افزايش مي يابد

13 بررسي تغييرات كمي اسانس گياه Melissa offiinalis 270 و در حالت تنش شديد به بالاترين حد خود (%2/35) مي رسد (فاكر باهر 1380). مقايسه نتايج بدست آمده از اين تحقيق با يافته هاي محققان فوق الذكر مطابقت دارد. سپاسگزاري بدين وسيله از همكاران محترم بخش منابع طبيعي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي تبريز به ويژه از آقاي مهندس رزبان و مهندس طالب پور كه در تجزيه و تحليل آماري و نمونه برداري اينجانب را ياري نموده اند صميمانه قدرداني مي نمايم. منابع - احمدي ل بررسي تاثيرمراحل مختلف رشد گياه مريم گلي دارويي در توليد اسانس وتركيبهاي شيميايي آن.تحقيقات گياهان دارويي ومعطر موسسه تحقيقات جنگلها ومراتع باباي ي آ بررسي اثر تنش آبي در مراحل رشد و نمو كميت و كيفيت اسانس و مقدار روغن سياه دانه. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد تهران. وكيفي اسانس مرزه( hortensis Satureja )در طي تنش خشكي مزرعه. دارويي و معطر ايران موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع تحقيقات گياهان - قهرمان ا فلور رنگي ايران.انتشارات مو سسه تحقيقات جنگلها و مراتع تهران. -فاكرباهر ز. رضايي م. ب. ميرزا م. و عباس زاده ب بررسي تغييرات كمي -لاهوتي م اصول فيزيولوژي گياهي. انتشارات آستان قدس مشهد 322 صفحه. -مسكوكي ع. حسيني م گياهان داروي ي. پژوهشكده خراسان مشهد 113 صفحه. -Adzet, T., Ponz, R. Wolf R. and Shulte E Content and omposition of M. offiinalis oil in relation to leaf position and harvest time. Planta. Med, 58: Gasi, O. and Luki V Chemial study of the plant Melissa offiinalis. Arh Farm, 35:

14 271 فصلنامة پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 21 شمارة 2 -Guenther E Essential Oils. D. Van Nostrand Company publiation. Toronto, V:3, Hudaib, M. Speroni E. Pietra A.D. and Cavrini V GC/MS evaluation of Thyme (Thymus vulgaris) oil omposition and variations during the vegetative yle. Journal of Pharmaeutial and Biomedial Analysis 29(4): Mrlianova, M., Tekelova D. and Felklova M The influene of harvest ut height on the quality of the herbal drugs Melissa folium and Melissa herba. Planta Med., 68: Mulkens, A., Kapetanidis L Study of the essential oil of Melissa offiinalis. Pharm Ata. Helv 63: Pala-Paul, J., Perez-Alonso M.J. and Velaso-Negueruela A Seasonal variation in hemial onstituents of Santolina rosmarinifolia L. ssp. Rosmarinifolia. Biohemial Systematis and Eology, 29: Rhizophoulou, S. and Diamantoglon S.,1991.Water stress indued diurnal variation in leaf water relation stomatal ondutane, soluble, sugar, lipids and essential oil ontent of Origanum majoranal. J. of Hortiultural Siene, 66: Sarer. E., Kokdil G Constituents of the essential oil from Melissa offiinalis. Planta Med., 57: Simon, J.E., Reiss-Bubenheim, D. Joly R. and Charles D Water stress indued alterations in essential oil ontent and omposition of sweet basil. Journal of Essential Oil Researh, 4: Thomas, S.C.L., Mediinal plants. Tehnomi publiation, Pensylvania, U.S.A., 516 pp.

15 273 Iranian Journal of Mediinal and Aromati Plants Researh Vol. 21 No. (2), (2005) Investigation on Essential Oil Content of Melissa offiinalis during Growth Period in Malekan and Arasbaran Y. Imani 1 Abstrat: In order to investigate the quantitative hanges of essential oil during growth period (vegetative, flowering, after flowering) in Melissa offiinalis, samples were olleted from Arasbaran and Malekan for two years (2001 and 2002). All samples were dried in laboratory ondition and then essential oils were extrated by steam distillation method. The oils were dried over anhydrous sodium sulfate and weighted. Combined analysis of data was done with C.R.D design in 3 repliations. Combined analysis of data for Melissa offiinalis indiated that effets of year, loation and phenology phases weren t signifiantly different, but the interation of (year loation) and (loation year phenology phases) were signifiantly different at 1% probability level. Means were grouped using L.S.D (5%). Based on the results of this study, essential oil yield in Malekan was higher at first year at flowering stage (0.197%). Mean of interation (year loation) showed that oil yield of Melissa offiinalis in Malekan at first and seond year were respetively (0.108 and 0.080%), and in Arasbaran were (0.035 and 0.018%). The results of the two years showed that the average oil ontent at first year was more than that at seond year. Key words: Melissa offiinalis, essential oil, phenology phases, quantitative hanges, steam distillation. 1- Researh enter of Agriulture and Natural Resoures of East Azarbaijan. P.O. Box: ,

16 Islami Republi of Iran Ministry of Jihad-e-Agriulture Agriultural Researh and Eduation Organization Researh Institute of Forests and Rangelands Iranian Journal of Mediinal and Aromati Plants Contents Vol. 21 No.(2), 2005 Antimirobial Effet of Ammi visnaga Essential oil on Mouth Miroflora Z. Abravesh, A. Majd, M. B. Rezaee and S. Mehrabian Influene of Natural and Artifiial Freezing Temperature on some Morphologial and Physiologial Index of Olive Plant 279 A. Solimani, H. Lessani and S. R. Tabaei-Agdaei Study of some Eologial Charateristis of Zataria multiflora in Hormozgan Provine R. Asadpoor and M. A. Soltanipoor Effet of Colletion Area and Pre-treatments on Germination of Zhumeria majdae. Reh. f. & Wendelbo Seed A. H. Hajebi and M. A. Soltanipoor Investigation of Provenane Properties and some Chemial Components of Ferula gumosa Boiss. in Qom Provine S. M. Adnani, H. Bashari and H. Bagheri Effet of Spraying of Nitrogen Fertilizer on Melissa offiinalis L. Yield in the Greenhouse Condition B. Abbaszadeh, E. Sharifi Ashourabadi, M. R. Ardakani, M. B. Rezaee and F. Paknejad Extration and Identifiation of Oleuropein in Residue Waste Water of Washing Fruits of Olea europaea L. 274 K. Jaimand, M. B. Rezaee and A. N. Ashtiany Evaluation of Morphologial Variation in Rosa damasena Mill. Genotypes from Six Central Provines of Iran 273 S. R. Tabaei-Aghdaei, S. Farhangian, A. A. Jafari and M. B. Rezaee Investigation of Parthenolide Prodution and Antioxidant Defene in Tissue Culture of feverfew (Tanaetum parthenium) under Wounding, Absisi aid and saliyli aid Treatments S. Akef, F. Bernard, H. Shaker and A. Ghasem poor Investigation on Essential Oil Content of Melissa offiinalis during Growth Period in Malekan and Arasbaran Y. Imani ISSN:

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word safikhani.doc

Microsoft Word safikhani.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 23 شمارة 2 صفحة 183-194 (1386) تا ثير خشكي بر و صفات مرفولوژيك گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) 2 1 2 1 1 فضلاله صفيخاني حسين

توضیحات بیشتر

رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: آدرس الکترونیکی: سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتر

رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: آدرس الکترونیکی: سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتر رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: 1066638-5 آدرس الکترونیکی: :bzaji@yahoo.com سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتری زيست شناسی فیزيولوژی گیاهی سوابق تحصیلی _ کارشناسی

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار 95 109-125 http://ejcp.gau.ac.ir تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica

توضیحات بیشتر

Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P ISSN: نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز

Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P ISSN: نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P. 491-500 ISSN: 2008-4730 نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز 1395 ص. 491-500 شاپا: - 4730 2008 تا ثیر کاربرد کودهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3.docx

Microsoft Word - 3.docx 10.22092/ra c.2018.107393.1033 نشريه علمي- ترويجي يافتههاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي جلد ٦ شماره ٢ سال ١٣٩٦ عدلي رقم جديد گيلاس زودرس با اندازه و كيفيت مطلوب ابراهيم گنجي مقدم ١ ناصر بوذري ٢ عبدالرضا

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف كود در باغات مركبات جنوب استان كرمان نگارندگان: جواد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 13-ESCS81-A8980-SC

Microsoft Word - 13-ESCS81-A8980-SC محيطي در علوم زراعي مجله تنشه يا شماره اول نيمه اول 94 جلد هشتم 127-130 گزارش علمي كوتاه اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك و اسيد آسكوربيك بر جوانهز ين شرايط تنش تحت قرمز شبدر سفيد و بذر 3 2 *1 عاطفه طبسي يحيي

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 27 شمارة 2 صفحة (1390) تعيين ميزان

DOI:   فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 27 شمارة 2 صفحة (1390) تعيين ميزان DOI: http://dx.doi.org/1.2292/ijmapr.211.65 فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 27 شمارة 2 صفحة 38-357 (139) تعيين ميزان تانن در گلاب پسĤب و تفاله گلمحمدي Mill.) (Rosa damascena

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

بررسي اثرات سطوح مختلف كود هاي زيس يت عضو چكيده: علمي هيات دانشگاه پيام نور ميلاجرد بابونه گياهي است كه برروي گياه بابونه( chamomilla (Matricaria در م

بررسي اثرات سطوح مختلف كود هاي زيس يت عضو چكيده: علمي هيات دانشگاه پيام نور ميلاجرد بابونه گياهي است كه برروي گياه بابونه( chamomilla (Matricaria در م بررسي اثرات سطوح مختلف كود هاي زيس يت عضو چكيده: علمي هيات دانشگاه پيام نور ميلاجرد بابونه گياهي است كه برروي گياه بابونه( chamomilla (Matricaria در منطقه اراك بابك پيكرستان حميد مدني فرهاد فرح وش محمد

توضیحات بیشتر

نشریه دانش آب و خاک / جلد 28 شماره 3 صفحههای 155 تا / 168 سال 1397 اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر اسانس و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک بادرشبو

نشریه دانش آب و خاک / جلد 28 شماره 3 صفحههای 155 تا / 168 سال 1397 اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر اسانس و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک بادرشبو نشریه دانش آب و خاک / جلد 28 شماره 3 صفحههای 55 تا / 68 سال 397 اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک بادرشبو در شرایط تنش کمبود آب 3 2 2* افسانه بدل زاده عبدالرزاق دانش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1>

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1> معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد آموزش شايستگي كشت گياه دارويي گل هميشه بهار گروه شغلي فناوري هاي راهبردي سلامت طب ايراني و گياهان دارويي كد استاندارد شايستگي 62/49/ تاريخ تدوين : 93/4/

توضیحات بیشتر

بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و ترکیبات اسانس 2 اکوتیپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.)

بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و ترکیبات اسانس 2 اکوتیپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.) ه ب فصلنامه گياهان دارويي تاريخ دريافت: 89/2/20 چكيده بررسي ويژگيهاي مورفولوژيك و تركيبات اسانس 2 اكوتيپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.) 3 2 *1 بهلول عباسزاده محمدباقر رضايي معصومه لايق حقيقي 1- استاديار

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc مجله بهزراعي نهال و بذر جلد 34-2 شماره 1 سال 1397 بررسي امكان كشت زمستانه ارقام بهاره كلزا در منطقه معتدل سرد كرج در شرايط تنش كمآبي آخر فصل Investigation of the Possibility of Winter Planting of Spring

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری در بلوچستان نویسندگان: مهندس سیامک غفاری پور دکتر خالد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 16 A usefzadeh & dr naghdi

Microsoft Word - 16 A usefzadeh & dr naghdi فصلنامه گياهان دارويي تا ثير محلول پاشي نانوكلات آهن بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي و شيميايي گياه بادرشبو سعيد تاريخ دريافت: 95/2/10 چكيده مقدمه: هدف: (Dracocephalum moldavica L.) 3 3 2 يوسفزاده 1 حسنعلي نقديبادي

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج ی از پروژه های انجام شده عدد ½ SS-36 برین نام سپاهان پتروشیمی شهید تندگویان عدد ½ PTFE برین نام سپاهان پتروشیمی کرمانشاه 2 عدد ½ PTFE شرکت هسته فناوری تصفیه سازان شرکت هسته فناوری تصفیه سازان Liquid Jet

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 9-koochaki final

Microsoft Word - 9-koochaki final Irnin Journl of Field Crops Reserh Vol. 9, No. 1, Mr. Apr. 2011, p. 78-87 78-87 نشريه پژوهشهاي زراعي ايران جلد 9 شماره 1 فروردين - ارديبهشت 1390 ص تا ثير فواصل آبياري و نوع كود بر عملكرد كمي سه گياه دارويي:

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع 17,340,000 4,800,000 1,140,000 11,400,000 1 17,340,000 17,340,000 13,005,000 13,005,000 4,800,000

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

مشخصات فردي و شغلی ) c.v ( 1- نام و نام خانوادگی : غلامرضا گودرزي 2- تاریخ تولد : 1344/10/1 پژوهشی (پایه 27) 3- عضو هیي ت علمی مرتبه : استادیار 4 -آدر

مشخصات فردي و شغلی ) c.v ( 1- نام و نام خانوادگی : غلامرضا گودرزي 2- تاریخ تولد : 1344/10/1 پژوهشی (پایه 27) 3- عضو هیي ت علمی مرتبه : استادیار 4 -آدر مشخصات فردي و شغلی ) c.v ( 1- نام و نام خانوادگی : غلامرضا گودرزي 2- تاریخ تولد : 144/10/1 پژوهشی (پایه 27) - عضو هیي ت علمی مرتبه : استادیار 4 -آدرس محل کار : کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي - تلفن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

majale 41.docx

majale 41.docx فصلنامه علمی پژوهشی علوممحیطی دوره یازدهم شماره 3 پاي یز 1392 Environmental Sciences Journal, Vol. 11, No. 3, Fall 2013 تا ثیر سطوح کودهاي بیولوژیک و شیمیایی بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word moradi.doc

Microsoft Word moradi.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 6 شمارة صفحة 196-04 (1389) واكنش گياه دارويي اسفرزه Forsk.) (plantago ovata به فواصل آبياري و سطوح مختلف نيتروژن 3 *1 كاظم مرادي علي حمدي شنگري

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

doc

doc استفاده از کمپوست glabra) (Glycyrrhiza درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانهاي مجید رجایی 1 محمود عطارزاده 2* سید حسین موسوي 3 مصطفی عطارزاده 3 تاریخ دریافت: 93/11/30 تاریخ پذیرش: 94/7/25 1- استادیار بخش

توضیحات بیشتر

b b b 1393 زمستان 105 شماره سازندگی( و )پژوهش آلمانی بابونه مختلف تودههای ژنتیکی تنوع بررسی صفات از استفاده با )Matricaria Chamomilla ).L فنولوژیک و م

b b b 1393 زمستان 105 شماره سازندگی( و )پژوهش آلمانی بابونه مختلف تودههای ژنتیکی تنوع بررسی صفات از استفاده با )Matricaria Chamomilla ).L فنولوژیک و م b b b 1393 زمستان 105 شماره سازندگی( و )پژوهش آلمانی بابونه مختلف تودههای ژنتیکی تنوع بررسی صفات از استفاده با )Matricaria Chamomilla ).L فنولوژیک و مورفولوژیک مدرس تربيت دانشگاه کشاورزی دانشکده ارشد کارشناسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1391) اثر اسموپرا

DOI:   فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1391) اثر اسموپرا DOI: http://dx.doi.org/0.22092/ijmapr.202.4020 فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة صفحة 3-4 (39) اثر اسموپرايمينگ بذر و دور آبياري بر عملكرد كم ي و ميزان اسانس زيره سبز

توضیحات بیشتر

1524-Final proof Corrected

1524-Final proof Corrected فصلنامه گیاهان دارویی مقایسه درصد و اجزاي اسانس بومادران شیرازي DC. Achillea eriophora رویشگاهی و زراعی در شرایط 4 3 عسکر غنی * مجید عزیزي علیاصغر پهلوان پور فرد جهرمی محمد حسنزاده خیاط دانشجوي کارشناسی

توضیحات بیشتر

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری :

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب زالل شفاف. آب مقطر آب مقطر از جمله مهم ترین حاللی

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

109 لیلا صابرپور و همکاران چکیده مجله پژوهشهاي پنبه ایران جلد پنجم شماره اول بررسی فنولوژي و عملکرد ارقام پنبه لطیف و گلستا

109 لیلا صابرپور و همکاران چکیده مجله پژوهشهاي پنبه ایران جلد پنجم شماره اول بررسی فنولوژي و عملکرد ارقام پنبه لطیف و گلستا 109 لیلا صابرپور و همکاران چکیده مجله پژوهشهاي پنبه ایران جلد پنجم شماره اول 1396 109-124 www.jcri.ir 1 بررسی فنولوژي و عملکرد ارقام پنبه لطیف و گلستان (.L (Gossypium hirsutum تحت تاثیر تاریخ کاشت و کود

توضیحات بیشتر

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم تا ثير كاربرد كودهاي زيستي و شيميايي روي رشد و ميزان اسانس گياه دارويي بادرشبو ) Dracocehalum چكيده: و در (moldavica. L 1 1 سعيده رحيم زاده يوسف سهرابي غلامرضا حيدري - دانشجوي ارشد زراعت دانشگاه كردستان

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word ارزيابي تنوع عملكرد و صفات مورفولوژيكي برخي از ژنوتيپهاي بادرشبويه Droephlum molvi L. 2 مريم السادات سلامتي و مهدي يوسفي اردستان دانشگاه پيام نور گروه علوم گياهي 2 تهران دانشگاه پيام نور گروه زيست شناسي

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان مجله علمي پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهي سال دهم شماره سي و سوم 1397 تا ثير كودهاي بيولوژيك نيتروكسين و تيوباسيلوس بر صفات مورفولوژيك و فيتوشيميايي نعناع فلفلي (.L (Mentha piperita

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word =1937-طالبيان.doc

Microsoft Word =1937-طالبيان.doc مطالعه مورفومتريكي 14 گونه از جنس آويشن (Lamiaceae) Thymus.L در ايران 1 *1 2 1 عزيزاله جعفري كوخدان حسين زينلي زهرا طالبيان و معصومه يوسفي نژاد 1 ياسوج دانشگاه ياسوج گروه زيست شناسي 2 اصفهان مركز تحقيقات

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Field Crop Science Vol 49, No 4, Winter 2019 ( ) DOI: /ijfcs علوم گیاهان زراعی ایران دورة 49 شمارة

Iranian Journal of Field Crop Science Vol 49, No 4, Winter 2019 ( ) DOI: /ijfcs علوم گیاهان زراعی ایران دورة 49 شمارة Iranian Journal of Field Crop Science Vol 49, No 4, Winter 2019 (175-184) DOI: 10.22059/ijfcs.2018.249116.654428 علوم گیاهان زراعی ایران دورة 49 شمارة 4 زمستان 1397 )ص 175-184 ( تأثیر تنش خشکی و کودهای

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست بدون اصل مهر غير قابل استناد است باسمه تعالي تقويم رسمي كشور براي سال 0 هجري شمسي لحظة تحويل سال 0 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت و 0 دقيقه و ثانيه روز دوشنبه فروردين 0 هجري شمسي مطابق

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Horticultural Science Vol 50, No 1, Spring 2019 (13-23) DOI: /ijhs علوم باغبانی ایران دورة 05 شمارة 1 بهار

Iranian Journal of Horticultural Science Vol 50, No 1, Spring 2019 (13-23) DOI: /ijhs علوم باغبانی ایران دورة 05 شمارة 1 بهار Iranian Journal of Horticultural Science Vol 50, No 1, Spring 2019 (13-23) DOI: 10.22059/ijhs.2017.227727.117 علوم باغبانی ایران دورة 05 شمارة 1 بهار 1931 )ص 19-39( تأثیر برخی از شرایط اقلیمی و خاکی بر

توضیحات بیشتر

خلیل قربانی و افشین سلطانی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد سویا در منطقه گرگان 2 1 * خلیل قربانی و افشین سلطانی 1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاور

خلیل قربانی و افشین سلطانی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد سویا در منطقه گرگان 2 1 * خلیل قربانی و افشین سلطانی 1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاور اثر تغییر اقلیم بر عملکرد سویا در منطقه گرگان 2 1 * 1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 2 استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر