عرفان ايران (مجموعه مقالات) 12 ÇÇÇ گردآوريوتدوين دكترسيدمصطفيآزمايش

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "عرفان ايران (مجموعه مقالات) 12 ÇÇÇ گردآوريوتدوين دكترسيدمصطفيآزمايش"

رونوشت

1 عرفان ايران (مجموعه مقالات) 12 ÇÇÇ گردآوريوتدوين دكترسيدمصطفيآزمايش

2 آزمايش, مصطفي, Ç 1329,گردآورنده/ عرفان ايران Ç مجموعه مقالات( 12 ). گردآوري و تدوين مصطفي آزمايش/ ÇÇ تهران: حقيقت, 1381/ 139 ص/ 9000 ريال : ISBN فهرستنويسي براساس اطلاعاتفيپا/ كتابنامه به صورت زيرنويس/ 1/ عÇرفان Ç ايÇران ÇÇ مÇقالهها و خÇطابهها/ 2/ آداب طÇريقت ÇÇ مÇقالهها و خطابهها/ الف/ عنوان/ 484 ع 46 آ. BP Ç م كتابخانه مليايران عرفان ايران : مجموعه مقالات (12) گردآوري و تدوين: دكتر سيد مصطفي آزمايش ناشر: انتشارات حقيقت; تهران, خيابان گاندي, خيابان نهم,پلا ك 2ê صندوق پستي: تهران, 113ìë Ç 33ë7 تلفن: ; 8772ë29 فا كس: 8791ìë2 تلفن مركز پخش: ëì331ë1 چاپ او ل: بهار 1381 تذكر: تعداد: 2ë00 نسخه ÇÇ لطفH مقالات و مطالب خود را بÇه نشÇاني نÇاشر چاپ و صحافي: شركت چاپ خواجه بفرستيد/ قيمت: 900 تومان ÇÇ آرا¾ و نÇظرهاي مÇندرج در مÇقالات و مÇطالب 9ìê - 70ê ê شابك: عرفان ايران ضرورتH مورد قبول مسÃول آن نيست/ ISBN: ÇÇ عرفان ايران در ويرايش و تلخيص مطالب مÇجاز عكس روي جلد: مزار شاه نعمتاالله ولي است/ در ماهان كرمان

3 فهرست مندرجات مقالات////////////////////////////////////////////////////////////// ë حاج دكتر نورعلي تابنده جمععيدوعزا É 22 دكتر يانيس ءاشوتÖس É شاه نعمتااللهوليكرماني:شاعرعارف êê دكتر حسن ابراهيمي ÉجستÇاريپيرامÇوناسÇماعظÇمدر عرفان اسلامي É معماريذا كرانه مهندس مهرداد قيومي بيدهندي 83 يادنÇامه///////////////////////////////////////////////////////////// Éجنابحاجمحم دكاظماصفهانيسعادتعليشاه عÇÇÇÇÇÇÇÇرفان 9ë ايران شعر///////////////////////////////////////////////////////////////// 12ë پريشانزاده Ç دشتكربلا ابوالحسن پروين É معرفي كتاب////////////////////////////////////////////////////////// É سن تعقلي اسلاميدرايران دكتر مهدي امين رضوي 128 ترجمه: سعيد دهقان

4 جمععيدوعزا 1 حاجدكترنورعليتابنده بسمااللهالر حمن الر حيم درشروع نوروز امسال نميدانيم چه بگوييم/ گاهي بايد از وقايع محر م سال ì1 در تا س ف باشيم و گاهي هم بايدشادي كنيم كه بنا به سن ت چند هزارسالة اجداد ما, نوروز يادگار زرتشت پيغمبر است و مورد تا ييد معصومين(ع) چون حضرت صادق نيز قرار گرفته است, يعني بايد آب و آتش را با هم جمع كنيم/ ما به طريق معمولي نميتوانيم آب و آتش را در يك ظرف با هم جمع كنيم, ولي ا گر تدبير كنيم ميتوانيم آن دو رابا هم جمع كنيم/ البته ا گر روي آتش آب بريزند هر دو از بين ميروند ولي سماور را درست كردهاند كه آتشÖ آب را گرم ميكندو آب هم نميگذارد نيروي آتش به هدر رود/ يا كساني كÇه قÇليان مÇيكشند, مÇيبينند كÇه چگونه در قليان آب با آتش جمع ميشود/ 1/ متن سخنراني جناب آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده مÇجذوبعليشاه در روزهÇاي او لوسÇوم فروردين سال 1381 خورشيدي به مناسبت حلول سال نو و تÇقارن آن بÇا مÇاه مÇحر م در حسÇينيه اميرسليماني تهران/

5 عرفان ايران ì در همة دستورات مذهبي ما فرمودهاند و عمل هم ميشود كه چه در عزا و چه شادي (عروسي يا عيد) در همة اينها بايد به ياد خدا باشيم وشكر خدا را بكنيم/ بنابراين از اين حيث عيد و عزا تشابهي دارند و بلكه مثل هم ميباشند/ تفاوتي كه دارند در جنبة عاطفي ميباشد/ البته جنبة عاطفي بشري و نه عاطفي مذهبي/ هر بشري وقتي عزيزي را از دست ميدهد, ناراحت ميشود و وقتي كه به مÇناسبتي خÇÇبر خÇÇوبي بÇه او مÇيرسد,شÇاد مÇيگردد/ خÇود پÇيغمبر(ص) وقÇتي فÇرزند دوسالهشان, ابراهيم, رحلت كرد خيلي ناراحتشدند و حت ي گريه كردند/ اين امر اختياري نيست, طبيعت بشري است و بايد هم اينجور بÇاشد, خÇداونÇد بشÇر را به گونهاي آفريده كه همه با هم مهربان باشند و انس و الفت داشته باشند/ لذا يك ريسمان و نخ معنوي بينشخص و آن كسي كه دوست دارد, برقرار است/ وقتي اين نخ بريدهشود ناراحت ميگردد و اين امر به اين اندازه طÇبيعي است/ امÇ ا در اينجا مسÃله محرم و جريان عاشورا است كه مقارنشده است با عيد نوروزي كه عرف ما آن را تا ييد ميكند/ براي اينكه حضرت جعفر صادق(ع) هم عÇيد مÇا را تا ييد فرمودند و دعايي هم دستور دادند و گفتند كه در آن زمان به ياد خدا باشيد و حت ي در خبر ديگري كهشايد زياد معتبر نÇباشد وليشÇبيه فÇرمايشات حÇضرت است, به معلي بن خنيس دستور مفص لي دادند كه عيد نوروز چنين و چنان كنيد و نماز بخوانيد/ يعني عيد نوروز را به رسميتشناختند/ حضرت جعفر صادق(ع) فرزند همان امام حسين(ع) بودند, فرزند هÇمان كسي كه حضرت سج اد در تمام عمر وقتي آب ميآوردند كه وضÇو بگÇيرند يÇا مصرف كنند و بنوشند, حضرت مد تي گريه ميكردند/ اين اختياري نيست/ بارها گفتهشده كهدر اسلام ÇÇ چه در مقررات رسميو چه در سن ت پيغمبرÇÇ عزا نداريم/ دو عيد داريم: يكي عيد قربان و ديگري عيد فطر كه مراسم رسمي عÇبادي مÇثل

6 جمع عيد و عزا 7 نمازخواندن در آن برقرار كردهاند, و يك عيد هفتگي داريم كه جمعه است/ پس عزا نداريم/ وقايع تا ث رانگÇيزي كÇه بÇراي پÇيغمبر اتÇ فاق افÇتاد, هÇيچكدام را عÇزا نگرفتند و سنوات بعد هم سالروز نگرفتند/ ما هم كه بر سن ت پيغمبر هستيم و اÄم ه هم بر سن ت پيغمبر بودند و ما هم بر سن ت آنها/ ايÇن مسا لة يÇاد امÇام حسÇين كÇه اسمش را "روضه" گذاشتهاند و اين اسم ما خوذ از كتابروض ¹ الش هدا است كه از ملا حسين كاشفي ميباشد و آقايان واعظين بهتدريج از آن زمان بÇالاي مÇنبر از روي ايÇن كÇتاب مÇيخوانÇدند و ذ كÇر مÇصيبت مÇيكردند/ لذا, يÇاد حÇضرت را روضهخواني گفتند/ در زمان اÄم ه, ياد حضرت به اين اسم و به اين صورت نبود ولي به هر جهت ياد اين وقايع مرت بH بود/ اÄم ه هم كه بهتر از ما اسلام را ميشناختند و اصÂÇ خÇودشان اسÇلام مÇجس م بودند/ در اين يادآوري يك حكمتي بود كه در اين حكÇمت,شÇيعيان و از بÇين مل تهاي مختلف مسلمان, مل ت ايران افتخار داشتو دارد كه دنبالهرويو پيروي از سن ت حضرت ميكند/ ما همة اÄم ه را به حكم اينكه كل هÔم Õ نور واحد هستند, اتوالي آخرهمكما ت واليتÔ اولهم, يعني همانطوري كه او ليرادوستداريÇمآخÇريراهÇم دوست داريم/ بنابراين رحلت هر يك از اÄم ه براي ما تا ث رانگيز است/ ام ا چطور شده كه در طول تاريخ چند تا وفات براي ما خيلي برجسته است/ آنقدر برجسÇته است كه يك عرف و سن ت چند هزارسالة ما را تÇحت نÇفوذ قÇرار داده و بÇا هÇم, همرديف هستند و هر دو را به اصطلاح عرف حساب كردهاند و از آنها آثاري ر د و بدل ميشود كه تا ثير و تا ث ر صورت ميپذيرد/ از وفاتهايي كه مراسم مÇيگيرند يكÇيشÇهادت عÇلي(ع) و يكÇي رحÇلت حضرت فاطمه(ع) و يكي ديگر همشهادت حضرت امام حسين(ع) است/ اين وفاتها چه خصوصياتي داشتهاند كه برجستهشدهاند? البتهشيعيان رحÇلت امÇام

7 8 عرفان ايران حسن را هÇم يÇادآوري مÇيكنند و اظÇهار ارادت مÇينمايند, بÇه سÇاير اÇÄم ه هÇم همينطور اظهار ارادت كردهاند ولي اين سه مورد برجستگي خاص ي دارد كÇه از او ل موردتوج ه و نظرشيعيان و ايرانيان بوده است/ شهادت حضرت علي(ع) به منزلة حملة قشري ون بÇه مÇعنوي ت اسÇلام بÇود/ خوارج بسيار قشري بودند/ آنها آنقدر متعب د بودند كه پيشانيشان پينه بسته بود/ نه اينكه پÇيشاني را داغ كÇنند, واقÇعH تÇمامشب را در سÇجده بÇودند و آنÇقدر نÇماز ميخواندند كه از كار و زندگي ميافتادند/ به قول حضرت كه فرمودند: كلمÔ¹ حق يÔراد به الباطل/ مورد استنادشان قول خوارج بود كه هيچ كس جز خداوند نميتواند حكم كند: ا ن الÖحÔكÔم Ö ا لا ل ل ه / 1 از اين سÇخن بÇهتر چÇيست? ولي هÇمانطور كÇه حÇضرت فرمودند: كلمÔ¹ حق يÔراد به الباطل/ اين چه اثري در ايران و ايرانيان داشت? بحث و بÇررسي پÇيرامÇون وقÇايع كربلارا ا گر عمريو توفيقي باشد در سحر عاشورا دربارهاش سخن خواهيم گفت/ امروز بيشتر از ارتباط اين وقايع با ايراني و عيد نوروز صحبت ميكنيم/ ايرانيها ميديدند كه خلفا¾ ÇÇ و با صد درجه بدتر خلفا¾ بنياميه ÇÇ عرب را ترجيح ميدهند و عجم را هم تحقير ميكردند چنانكه به غيرعرب, "عجم" مÇيگفتند/ عÇجم لغÇتH بهمعناي گاو است/ درحالي كه علي(ع) به حكمقرآن ميفرمود: ا ن ا كÖر Ö م كÔم ع دÖنÇ ا الله ا Ö تÖق يكÔم / 2 سياه و سفيد, عرب و غيرعرب, همه مثل هم هستند, همه مسلمان هستند/ هر كدام باتقواتر باشيد نزد خدا محبوبتر هستيد/ بنابراين ايرانيان دور علي جمع شدند/ به همين دليل است كه برخي از مستشرقين اشتباهH ولي با حسن نيت يا با سو¾نيت ميگويند: تشيع را ايرانيان علم كردند/ بدين قرار ازشهادت علي(ع) به 1/ سورة انعام, آية ë7; سورة يوسف, آيات ì7: ê0, حكم جز حكم خدا نيست/ 2/ سورة حجرات, آية 13: به راستي گراميترين شما نزد خدا, پرهيزگارترين شماست/

8 جمع عيد و عزا 9 ايران و ايراني لطمهاي خورد/ حضرت فاطمه هم وقتي كه آن دو نفر براي تعزيت و سرسلامتي حضرت فاطمه آمدند, اجازه ندادند كه وارد مÇنزلشÇوند/ در ايÇن فاصله حضرت علي(ع) هم از بيرون آمدند دم در آنان را ديدند و پرسيدند چÇرا ايستادهايد/ گفتند: به ما اجازة ورود به منزل را ندادند/ حضرت رفت و از فÇاطمه پرسيد: آيا اجازه ميدهي كه اينها بيايند? حضرت فاطمه فرمود: منزل تو است/ هرچه تو بگويي من حرفي ندارم/ و بعد آنها با اجازه و راهÇنمايي عÇلي(ع) وارد شدند/ حضرت فاطمه به آنها گفت:شنيديد كه پدرم فرمود هÇر كÇه فÇاطمه بÇر او غضب كند, من بر او غضب كردهام و هر كه من بر او غÇضب كÇنم, خÇدا لعÇنتش ميكند/ گفتند: بلهشنيدهايم/ فاطمه(ع) فرمودند: پس بدانيد كه من ازشما ناراضي هستم و برشما غضب كردهام (حالا عين عبارت دقيقH يÇادم نÇيست ولي مÇنظور اينكه من بهشما غضب كردهام) و ديگر سخني نگفتند/ آنها گريه كÇنان بÇيرون آمدند و بخصوص ابوبكر گريه ميكرد و ميگفت: مرا چه به اين كار? به هر جهت اين هم يك مقطعي بود كه براي تشيع مسا له مهم ي است/ چون اسلام ايرانيان, اسلام تشيع بود/ حالا اسلام هزاران تك هشÇده; وهÇ ابيها مسÇلمان هستند, زيديها مسلمانند, اسماعيليه مسلمان هستند, همه مسÇلمان هسÇتند/ آن زمان اسلام اينگونه نبود/ بدين قرار لطمهاي به تشيع كه اسلام اساسي بÇود, وارد شد/ واقعة ديگر يعنيشهادت حضرت حسين(ع), واقعهاي است كه ما بÇرايش عزادار هستيم/ از اين واقعه اسلام كه به جاي خود, تشيع و ايرانيان, لطمه خوردند/ اين واقعه ورق جديدي بود از تاريخ تشيع و تاريخ ايرانيان/ روش علي(ع) ايÇن بود كه ا ن ا كÖر Ö م كÔم ع نÖد االلها Ö تÖق يكÔم / علي(ع) به اين فرمايش, عمل ميكرد و همه را مثل هم حساب ميكرد در خاندان علي هم وضع همينطور بود/ علي واضع آن نبود,

9 10 عرفان ايران خداوند اين قاعده را وضع كرد و درقرآن فرمود: ا ن ا كÖر Ö م كÔم ع نÖد االله ا Ö تÖق يكÔم, علي هم كه قرآنناطق بود, يعنيقرآنمجس م بود/ يعني ا گر ميخواهيد بدانيد كهقرآنچيست به علي نگاه كنيد/ اين روش در تشيع اصيل نزد اÄم ه هÇميشه وجÇود داشت/ كÇما اينكه حسين(ع) فرزند علي(ع) زن ايراني گÇرفتند/ بÇه نÇام بÇيبيشÇهربانو, دو خواهر بودند كه از خاندانشاهي ايران در خلافت عمر طي جÇنگي بÇا ايÇرانÇيان بهاسارت درآمدند ميخواستند آنها را مثل ساير اسرا تقسيم كنند و به كنيزي ببرند ولي علي(ع) فرمودند اولياي حكومت مÇخلوع ÇÇ يÇعنيشÇاهزادگÇان حكÇومت مخلوع ÇÇ كنيز نميشوند/ اين همان چيزي است كه حالا ميگويند و مجرم سياسي را احترام ميكنند/ در سيستم حقوقي فرانسه است كه ميگويند مجرم سياسي لباس زندان نبايد بپوشد يا اينكه مكالماتش آزاد است (البته تحت كنترل)/ يا مÇثÂ در جنگهاي اخير اروپا در قرن گذشته كه ناپلÃون بناپارت راشكست دادند و اسير شد و تبعيدش كردند و گفتند فرماندار آنجا باشد البته به اسم و بعد به جزيرة سنت هلن تبعيد شد/ فرماندار انگليسي هم به ديدنش مÇيآمد, احÇترام مÇيگذاشت/ يÇا وقتي ميخواستند اسرا¾ را محا كمه كنند ميگفتند: قضات بايد يك درجه بÇالاتر باشند مثÂ ا گر مت هم سرهنگ است قاضي بايد سرتيپ باشد و امثال اينها/ گويي قوانين آنها درواقع همين فرمايش حضرت را تبعيت كرده است/ به هر حال در اينجا علي(ع) به آن دو خواهرشاهزادة ايراني فرمود كهشما آزاديد از ميان جوانها هر كدام را كه پسنديديد همسرش بشويد/ اينها مقد ر الهي بود ولي به صورت ظاهر, يكي از آنها زن حضرت امام حسينشد و خواهرش هم زن محم د بن ابيبكر كه او هم مثل فرزند علي بود و علي(ع) مثل فرزندش او را تربيت كرده بود/ وجود اين قاعده و روش براي ايرانيان خيلي مهم بود/ ايرانيهايي كÇه قÇبÂ

10 جمع عيد و عزا 11 ديده بودند وقتيشاهپور در جنگ امپراتور روم را اسير كرد, امپراتÇور بÇه پÇاي اسب او زانو ميزند و شاهپور پايش را بر پشت او ميگذاشت و بعد روي ركÇاب اسب پا ميگذاشت و سوار ميشد/ يا شاهپور ذوالا كÇتاف كÇه شÇانهها را سÇوراخ ميكرد و نخ از ميان آنها ميگذرانيد, حال ايرانيها كه علي را ديدند و اينها را هم ديده بودند, حق دارند ايشان را انتخاب كنند/ در دوران تسل ط بر ايران, ايرانيان هميشه با خلفاي بنياميه و بعد بني عباس در جنگ بودند و اعراب يعني قشون اسلام بهتدريج همه جا را فتح كردند/ آنچه از قلمرو اسلام كه در زمان پيغمبر فتح كردند, خود پيغمبر حاضر بودو نظاره ميكرد/ وليجاهاييكهبعدGفتحشدعمومHرويتعص ب عربي بود/ لذا همه جا فرماندار عرب گذاشتندو همه جا اعراب حكومت ميكردند/ به همين دليل مستشرقين اسم اين جنگها را توسعهطلبي حكومت عرب ميگذارند/ يعني حكومتي كه اسمش حكومت اسلام بود ولي به دست عرب آلت دستشده بود/ عرب از اسم اسلام استفاده ميكردو به نام اسلام ميخواست حكومت كند/ همه جاهايي كه اسلام فتح كرده بود مثلشام, سوريهو لبنانو فلسطينوشمال آفريقا و سودان و حبشه همه به حكومت عرب تن دادند جز ايرانيها/ در تاريخ هÇم كÇه مÇيبينيم هÇمه جÇا را حكومت عرب دربرگرفت/ ايرانيان به حكومت حا كماني كه تعيين ميكردند, تن ندادند, تن به حكومت اسلام دادند نه حكومت عرب/ تÇمام انÇقلاباتي كÇه بÇعدG ايرانيها كردند براي اين بود كه ميخواستند بÇا حÇفظ اسÇلام, اسÇتقلال ايÇران را داشته باشند/ آنهايي كه عليه عرب جنگ مÇيكردند, فÇرض مÇيكردند ايÇران را عرب فتح كرده ولي اينها فرض كردند ايران را اسلام فتح كرده است/ عرب روي موج سوارشد و آمد و ايران را گرفت/ سمبل اين وقايع زندگي امام حسين بود/ يعقوب ليث صفاري قشÇون جÇمع

11 12 عرفان ايران كرده بود كه عليه خليفه عباسي جنگ كنند/ اوبراي تحريكو آماده كردن قشون, شرح زندگي حضرت حسين(ع) را بيان ميكرد و ميگفت: اينها همان جانشينان و وارثين قتله سبط پيغمبر هستند و مÇا درواقÇع مÇيخواهÇيم انÇتقام حسÇين(ع) را بگيريم/ به همين دليل ايران و ايراني همانطوري كه نميتواند عيد نوروز و آثÇار و حواشي عيد نوروز ÇÇ مثل چهارشنبه سوري و سÇيزده عÇيد ÇÇ را فÇرامÇوش كÇند, همينطور هم نميتواند و محال است كه وقايع زندگي امام حسين را فراموش كند, اينها در خونش عجينشده است/ اين عزا و اين عيد مثل همان آب و آتش است كه گفتم هر دو به هم مدد ميرسانند, دو تا نيستند/ اين عيد براي تجليل اين امÇر است كه ما از زير بوته درنيامدهايم و چهار, پنج هزار سال پيش پيغمبري داشتيم كه اين حرفها را گفته, و اين عزا هم براي ايÇن است كÇه بگÇوييم مÇا بÇزرگاني داشتهايم كه فرمودند: ا گر اسلام جز با خون من آبياري نميشود بياييد شمشيرها, زودتر مرا دربرگيريد/ به اصطلاح هم جنبة مثبت اين استقلالطلبي را و هم جنبة انفعالي يا منفي آن را نشان ميدهد/ اين است كه اينها با هم هيچ مÇنافاتي نÇدارد/ لازم نيست كه كوششي بكنيم تا اينها را از هم تفكيك كنيم/ به دلمان كه نگاه كنيم ميبينيم اين دو واقعه پهلوي هم است/ انشا¾االله بخصوص امسال براي ما عيد باشد و البته هر روزمان كه بهتر از روز قبل باشد, براي ما عيد است, انشا¾االله/

12 بسمااللهالر حمن الر حيم انشا¾االله سال جديدي كه ميآيد, همة ما موف ق باشيم در پيروي از حسين بن علي(ع) كهشيريني عيد ما هم ياد اوست/شيرينياي كه گفتم, براي ما يادآوري بهصورت عزا است ولي براي خود آنها عيد وصال محبوب است/ به هÇر جÇهت امسال دو واقعة عاطفي با هم همزمان شده كه هيچكدام را نميشود حذف كÇرد و هركس بگويد اين يكي را حذف كنيد, اشتباه كرده و قÇولش درروÇÄي نÇدارد/ و هركس بگويد آن يكي را حذف كنيد, اين قول هم درروÄي ندارد/ همانطور كه انسان در درون خود عواطف و احساسات متضاد دارد; هممهر داردو هم كين, هم غضب دارد و همشفق ت, هر دوي اينها در نهانخانة دل وجود دارد و هيچكدام را نميتواند كنار گذارد/ ما نيز هر دو اينها را كم و بيش داريم/ روز او ل نوروز گوش و زبانمان را به نام حسين بن عÇلي مÇتيم ن و مÇتبر ك كرديم و رسم ايران قديم, ايران باستان, كه سه روز تمام است (البت ه بيشتر از سه روزبودهولياخيرGسهروزشده)راهمرعايتكرديم/امريراكهچندهزارسال در ذهن مردم مانده و از پدر به پسر, تا به ما رسيده نميتوان گفت كه رهايش كنيم و يا اصÂ ناديده بگيريم/ چنين چيزي محال است/ فرض كنيدشÇما تسÇبيحي يÇا انگشتري به يادگار از پدر و اجدادتان داريد و خيلي برايتان ارزش دارد, هرچÇه

13 عرفان ايران 1ê اين يادگار قديميتر باشد, ارزشش بيشتر است/ ا گر فقط از پدرتان يادگار باشد يك ارزش دارد و ا گر پدر بدهد و بگويد اين از جد تو است ارزش بيشتري پيدا ميكند/ حال خاطرهاي را كه چند هزار سال است كه هر پدر ايÇرانÇي بÇه پسÇرش منتقلكرده,جامعههمباآنهمراهيكردهودرذهنمامستقرشدهÇÇبهخصوص كه مبنايش را به زرتشت پيغمبر منسوب ميكنند و هر دو از دوران خيلي قÇديم هستند ÇÇ چگونه ميتوان كنار نهاد? او لين جشن به عنوان جشن نوروز را به جÇمشيد پÇادشاه افسÇانهاي نسÇبت ميدهند/ پادشاهان دوران پيشداديان به غير از جنبة سلطنت به قولي يك جÇنبة الهي هم داشتند ÇÇ مثل انبيا¾ بنياسراÄيل كه مد تها طالوت از طرف سموÄيل پيغمبر به پادشاهي تعيينشده بود, داوود هم منصوب از طرف سموÄيل پÇيغمبر بÇود و خودش هم پيغمبر بود و سليمان هم به همين ترتيب پادشاه و نبي بود/ همانطور كه آنها يادگارهايي از حضرت داوود و حضرت سليمان نگه داشتند, ما هم بايد اين يادگارها را نگه داريم/ بايد كه ميگويم, مقصود ايÇن نÇيست كÇه كسÇي مÇا را مجبور كند, بلكه خودمان نگه ميداريم/ اين تصور كه با آمدن اسلام بايد همة گذشتهشستهشÇود غÇلط است/ زمÇان چيزي است كه اجزايش به هم مت صل است/ ميگوييم پÇريروز, ديÇروز, امÇروز, فردا, پس فردا/ اينها بريده نيست و مثل يك رشته به هم مت صل است/ وقايعي كه در ملل مختلف به وجود آمده, رشتهاي است يكسره مت صل/ مقطع و قطعه قÇطعه نيست/ ا گر به فرض محال, در جايي بريدهشود, مردمي كه ايÇن كÇار را كÇردند, ارتباطشان با گذشتة خودشان قطع ميشود مثل اينكه ÇÇ بنا به اصطلاح رايÇج ÇÇ از زير بوته درآمدهاند/ اين اصÂ خودش يك بÇيماري روحÇي است/ در بÇعضيها بيماري آلزايمر ايجاد ميشود كه شخص گذشته خويش را به كل ي از ياد مÇيبرد/

14 1ë جمع عيد و عزا حت ي نزديكانش را ممكن است نشناسد/ البت ه ايÇن جÇنبة بÇدني دارد ولي از نÇظر رواني هم كسي كه گذشتهاش را فراموش كند, دچار يك بيماري است/ جامعهاي هم كه اين كار را ميكند دچار اين بيماري است/ بعضيها خواستند اين كار را انجام دهند ÇÇ ظاهرG به عنوان خيرخواهÇي ÇÇ و شايد هم خودشان واقعH نيت خيرخواهي داشتند ولي نفهميدند كه نميتوان رابطة مردم و مل تي را با گذشتهشان قطع كرد/ اسلام كه آمد دستور نداد كه هرچه مربوط به گذشتةشماست بايد از بين برود/شما وقتي از نردباني بالا ميرويد ابتدا روي پلة او ل هستيد/ گو اينكه نميايستيد و يكسره ميرويد بالا, ولي در يك مقطع زماني روي پلة او ل ايستادهايد و بعد ميرويد به پلة دوم و سوم/ وقتي در پل ههاي بالاتر هستيد, درست است كه روي پلة او ل نيستيد ولي اين پايشما مÇرهون پÇلة او ل است كه ا گر پلة او ل نبودشما توفيق پيدا نميكرديد كه به پلة بالاتربرويد; بنابراين وقتي بالا رفتيد, راههاي پشت سر را نÇبايد خÇراب بكÇنيد/ وقÇتي از نÇردبان بÇالا ميرويد, از پلة او ل, دوم و سوم كه بالا رفتيد, نبايد پا بزنيد و نردبان را بيندازيد/ ايرانيها هم با قبول آن عادات و رسومي كه زرتشت برايشان گذاشته بود و متدي ن به دين زرتشت بودند, وقتي با مكتب الهي جديدي برخورد كردند كه مترق يتر از آنچه آنها داشتند, بود, اين آيين جديد را پذيرفتند و ديدند كه اسلام كاري ندارد كه آنها عيد نوروز را جشن بگيرنديا خير/ كاري ندارد كه سفرة هفتسين درست كنند يا نه/ پس آنها فقطتيم نHقرآنرا به سفرة هفتسين اضافه كردند/ يعنيقرآن مافوقالف,ب,سينوجيموكل يه اشيايي است كه حرف او لش حرف سين باشد/ اينها همه سر جاي خودش هست ولي قرآني اضافهشد/ عظمت اسلام مانند چتر و روپÇوشي روي هÇمه ايÇنها قÇرار گÇرفت/ بÇه هÇمين دليÇل هÇم در عÇلم تÇاريخ و جامعهشناسي و هم در حقوق و هم در طب ميگويند كه اسلام آداب و رسوم تمام

15 عرفان ايران 1ì ملل را محترم ميشمرد مگر آنچه كه با اصول مÇذهبياش مÇخالف بÇاشد/ اصÇول اعتقادي همة اديان الهي توحيد و نبوت و معاد است/ عادات و رسومي كه با اين اصول منافات داشته باشد اسلام قبول نميكند ولي ساير عادات و رسوم را محترم ميشمارد/ يكي ميخواهد دو وعده غذا بخورد: يكي صبح, يكيشب, و ديگري سه وعده غذا ميخورد/ اين است كه تمام عادات و رسوم ايرانÇيان در مÇد تي كÇه اسلام را قبول كردند, بر جاي مانده است و تا اين تاريخ با اسلام مخالفتي نداشته است/ براي اينكه ا گر مخالفتي داشت علماي بزرگشيعه يا سن ي در طي تاريخ از آنها منع ميكردند ولي وقتي منع نشده معلوم ميشود كه منافاتي با اسÇلام نÇدارد/ مثÂ سفرة هفتسين را ممكن است بگويند: كار لغوي است, بيمعناست/ ما هزار كار بيمعني ميكنيم, بگذاريد اين يكيرا به خاطر پدرانمان, اجدادمان, بهياد آنها انجام دهيم/ دو خبر ديدم ÇÇ با ذ كر روا ÇÇ كه پيغمبر به عد هاي ايراني كه از جاهاي دور آمده بودندو عيد داشتندو مسلمان هم بودند, فرمودند: خيلي خوب است انشا¾االله سعي كنيد شادي داشته باشيد/ خبر ديگري از معلي بن خنيس از حضرت جÇعفر صادق است كه ايشان هم عيد را تا ييد فرمودند و دعاي يا مقل ب القلوب والابصار را كه ما ميخوانيم, دستور دادند/ وقتي چيزي به تا ييد حضرت صادق رسÇيد ÇÇ حÇضرت صÇادق و حÇضرت سج ادي كه تمام عمر عزادار بودند (مقايسه كنيد بÇا مÇا كÇه حÇالا وقÇتي يك مÇاه محرمي را عزا ميداريم, در دلمان چقدر بر سر امام حسين و حضرت سÇجاد(ع) من ت ميگذاريم) ÇÇ آنگاه ما چه ميتوانيم بگوييم? پÇيامبر فÇرمود: شÇاد بÇاشيد, منتهي درشادي هم به ياد خداوند باشيد/ چرا كهشادي از آن عواطف دروني است كه متناسب با تحرك است, يعني تحرك وشادي دو چيز هستند كه يكي جÇلوة

16 جمع عيد و عزا 17 بروني و يكي هم جلوة دروني آن است/ بالعكس, ركود و عÇزاداري و نÇاراحت بودن هم از يك سنخاند/ البت ه ركود و ناراحت بودن از لحاظ فردي است ولي از نظر اجتماعي ا گر هر دو هدف داشته باشد مÇوجب تÇحرك مÇيشود/ عÇزاداري همگانيكههدفدارد,موجبتحرك ميشود/ يعني وسيلهاي كه با آن به مقصد ميرويم, ا گر هدف داشته باشد خوب ميرود/ از او ل مسير مشخ ص است كه رو به سوي آن ميرود/ ولي وقتي هدف نداشته باشد از هيچ جا نميخواهد برود/ به اين طريق همه مراسمي كه به يادگار مانده و از بين نرفته, با اسلام موافق بوده است يعني اسلام كاري به آن نداشته است/ عيد نوروز هم با همة تحولاتو تغييرات و اصلاحاتي كه در طي تاريخ رخ داده و اصلاحاتي كه در تقويم به كÇار بردند, معذلك به جاي خودش باقي است/ ا گÇر تÇقويم را اصÇلاح كÇردند و او ل فروردين را چند روز اين طرفتر آوردند, عيد نوروز را هم اين طرف آوردند/ اينها به اين مردم چسبيده بود/ اين مردم كه ميگوييم و مÇيگوييم ايÇران, مÇنظور نهفقط اين محدوده جغرافيايي است, بلكه كساني است كه در اين سن ت و در اين خط ه فكر ميكنند/ چنانكه الاÐن در تاجيكستان عيد نوروز ميگيرند, در افغانستان نيز, همشيعه و هم سن ي عيد نÇوروز مÇيگيرند/ در بسÇياري جÇاهاي ديگÇر مÇثل پا كستان, هندوستان و عراق هم, چنين است/ براي اينكه اين تقويم جلالي يك وقتي تقويم همة اين مل تها بود/ اينكه اوضاع تاريخي موجبشده كه در بعضي جاها فعÂ عوضشود, چيز ديگري است والا اين تاريخ همة اين مÇل تها بÇوده است/ در هر تقويمي يك او ل سالي وجود دارد/ تاريخ قمري او ل سالش مÇحرم است/ بعضي از كشورهاي عربي كه من خودم سوريه را ديدهام, روز او ل محرم را جشن ميگيرند البت ه نه به اين عظمتي كه ما براي نوروز قاÄل هستيم/ در طي تاريخ محق قيني كه ÇÇ يا با غرض يا بيغرض ÇÇ ميخواستند اخÇتلافات را بÇيشتر كÇنند,

17 18 عرفان ايران ميگفتند: چونشما عزادار هستيد آنها جشن ميگيرند/ ولي اينطور نيست/ غالب محق قين و فقهاي آنها ميگويند: در طي تاريخ اسلام بزرگان و صحابة بزرگواري بودند كه كشتهشدند, مثل سميه, ياسر, حضرت حمزه, كساني هم فوت كردند مثل حضرت ابوطالب و حضرت خديجه و مسلمين متا ث ر همشدند و تجليل هم كردند ولي برايشان عزا نگه نميدارند/ و اين كشورها نيز او ل سال را جشن ميگيرند/ در اسلام هم, ما او ل سال قمري را عيد نميگيريم ولي در تمام مد ت سال دو عيد داريم: يكي عيد فطر و ديگري عيد قربان كه بزرگترين اعياد اسلامي است/ البت ه ماشيعيان عيد ولايت را هم براي خودمان جشن ميگيريم/ چرا كه مهمترين خاطرهاي كه براي شيعيان باقي مانده واقعة عيد غÇدير مÇيباشد/ بÇنابرايÇن بÇراي كساني كه معتقد به مسا له ولايت هستند, عيد غدير خيلي مهم است و مÇثل عÇيد نوروز ميباشد/ عيد ديگري در اسلام نداريم/ البت ه عزا هم در اسلام نداريم/ پيغمبر فرمودند: شاد باشيد ولي به ياد خدا باشيد; چه در شادي و چه در اندوه, به ياد خدا باشيد/ مسيحيها ژانويه را به عنوان او ل سالشان جشن مÇيگيرند/ ايÇرانÇيها هÇم چنين حق ي را دارند و لذا چند هزار سال است كه او ل سالشان را جشن مÇيگيرند/ او ل سال در ابتدا متفاوت بود/ چون او لين بار كه خواستند اصÇلاحاتي در تÇقويم انجام دهند, اردشير بابكان آمد و سي روز براي هر ماه قاÄلشد و دوازده ماه براي يك سال/ درقرآن مجيد هم آمده: ا ن ع د الش هÔور ع نÖد االله اثÖن ا ع ش ر ش هÖرG â في كÇ ت اب االله ; 1 عدد ماهها در نزد خدا در يك سال دوازده ماه است/ قبل از اسلام هم ميبينيم كه تمام ملل سالشان 12 ماه داشته است; سالشان تغيير ميكرده و كم و زياد ميشده, ماههاي قمري 29 روز يا 30 روز بوده است و در مجموع ماه در هر سال 11 روز از حركت خورشيد و ستارهها زودتر حركت ميكند; بنابراين 11 روز از سالشمسي 1/ سورة توبه, آية 3ì/

18 جمع عيد و عزا 19 عقب ميماند/ اردشير سال را به 3ì0 روز تقسيم كرد ولي ميدانيم كÇه سÇال 3ìë روز است/و يك پنج روزي ميماند/ اين پنج روز را بدون اينكه اسم بگذارند كنار گذاشتند و گفتند: چون خداوند هم مخلوقاتش را در پنج روز آفريد و خÇلقت را انجام داد و روزششم استراحت كرد و يا اينكه بشر را آفريد, به هÇر جÇهت روز ششم او ل سال بود كه عيد ميگرفتند/ اين پنج روز خداوند كار ميكرد و روزششم استراحت ميكرد/ اين مساÄلي كه به خداوند ارتباط دارد مثل خلقت و امثال اينها, آنچه از زبان پيغمبران الهي صادرشده است واقعيتي دارد/ منتهي به درجة فهم ما بيان شده/ چون ما طاقت نداشتيم همة واقعيت را بشنويم, مقداري از واقÇعيت را گفتند/شايد عيد هم كه در اينجا ماشش روز ميگيريم و بعدG در مذاهب يهود و مسيحيت و اسلام هم آمد, در اين تاريخ سال را 3ìë روز حساب ميكردند و بÇه او ل سالشان نوروز ميگفتند/ سال بعد كه اردشير آمد به ياد قديم 3ì0 روز را عيد گرفتندو بعد ازëروز هم يك عيد گرفتند يعني دو تا نوروزو اينها به هموصلشد مثل اينكه الاÐن ادارات و كارمندان بين التعطيلين را به اصطلاح پل ميزنند/ آنÇها هم بين او ل فروردين خودشان يعني عيد نوروز قبل از اردشير و عيد نوروز بعد از اردشير پل زدند و به همين دليل در اين اي ام ë روز جشن ميگرفتند و روزششم جشن به حد اعلا ميرسيد و عيد او لي را عيد نوروز كوچك ميگفتند و بÇعدي را عيد نوروز بزرگ/ آن وقت در آن اي ام كه به قول بعضيها (البت ه من خودم محق ق در اين قسمت نيستم) و به قول مرحوم پارسازاد ÇÇ كهشايد خيليها او را بشناسيد ÇÇ معتقد بودند كه تمام پادشاهان پيشدادي و كياني جنبة مÇعنوي و الوهÇيت هÇم داشتند يعني ما ذون به هدايت خلق بودند/ همانطوري كه قبÂ گفتم و مثال زدم, مثل بسياري از سلاطين بنياسراÄيل كه اينها هم حافظ سن ت بودند و هم مصلح آن/ اردشير هم وقتي در تقويم ايراداتي پيداشد, او يا ديگران آن را اصÇلاح كÇردند,

19 20 عرفان ايران چندين اصلاحشد/ آخرين اصلاح, تقويم جلالي بود كه خي امبانيآنبود/تقويم جلالي همان تقويمي است كه ما حالا داريم/ بنابراين ما اين خاطرات را ارج مينهيم و هرچه بيشتر احترام بگذاريم, ارج خودمان بيشتر ميشود/ ما هرچه بيشتر اظهار ارادت به مقام مقد س امÇام حسÇين بكنيم و واقعH ارادت قلبي به ايشان داشته باشيم, معلوم مÇيشود ارزش خÇودمان بيشتر است/ البت ه ارج گذاشتن هم اين نيست كه فقط گريه كنيم و اشك بÇريزيم/ حت ي بعضيها آنقدر قشري هستند كÇه شÇيشهاي مÇيآورند و اشكشÇان را جÇمع ميكنند تا روز قيامت به حساب خدا بگذارند كه ما اين قدر اشك ريختهايم/ اينها ارزش ندارد, ارادت قلبي آنست كه وقتي حضرت ميفرمايد: ه لÖ م نÖ ناصر ي نصرني? فرياد بزنيم: لبيك/ البت ه اين فÇريادزدن و قÇبول دعÇوت ايÇن نÇيست كÇهشÇمشير برداريم/ نه, بايد در راه او برويم/ حضرت سج اد در زمان خود بالاترين نÇاصر و پيرو امام حسين بودندو درآن اي ام دست بهشمشير نبردند/ خودمان ا گر فكر كنيم ميفهميم كه راه امام حسين چيست? نصرت امام حسين اين است كه در راه او برويم/ اين تÇعبير و تÇفسير كÇامÂ درست است و منطبق باقرآن هم هست كه قبÂ هم در اين باره صÇحبت كÇرده و گفتيم كه عيسي(ع) خطاب به حواري ون ميفرمايد: م نÖ ا نÖص â اري ا ل ي االله ق ال الÖح و ار ي و ن ن حÖنÔ ا نÖص ار Ô االله ; 1 عيسي فرمود كه كيست كه مرا به سوي خدا ياري دهد (م نÖ ا نÖص اريâ ا ل ياالله ) حواري ون چه در جواب گفتند? گفتند: ما ياران خداييم (ن حÖنÔ ا نÖص ار Ô االله )/ يعني همراهي امام حسين به سوي خداوند اين است كه ما بگوييم: ن حÖنÔ ا نÖص ار Ô االله, ما هم ياران خدا هستيم/ فرقي نميكند/ به هر جهت تكرار ميكنم انشا¾االله سال جديد, سال پربركت و خير و بازشدن 1/ سورة صف, آية 1ê/

20 جمع عيد و عزا 21 تمام گرهها باشد/ يا مسب ب الاسباب, يا مفت ح القلوب والابصار; چشمها و دلهÇاي مÇا را خداوند در اين سال جديد از هم باز كند, انشا¾االله/

21 شاه نعمتااللهوليكرماني:شاعرعارف دكتريانيس ءاشوتÖس 1 به نور عشق توان يافت نÇعمت االله را كسي كه عشق ندارد ورا كÇجا يÇابد 2 مجلس عشق است و ساقي در حضور ذوق يÇÇاران بÇÇاد يÇا رب بÇر مÇزيد 3 چنان كه از خود عنوان مقاله روشن است, موضوع آن فقطشعر عرفانيشاه نعمتاالله ولي است و گفتار من تنها به ميراثشعري اين حضرت سر و كار خواهد داشت/ به علل مختلف بنده تا حالا امكان نداشتهام به مطالعة جد ي رساÄل ايشان بپردازم/ از اينرو خودداري از اظهارنظر سطحي را اوليتر دانستم و كار خود را به نتيجه گيري از مطالعة ديوان اشعار ايشان انحصار كردم/ اميدوارم صاحبنظران و 1/ Eshots : Janis استاد دانشگاه لاتÖويا (Latvia) در لاتويا/ اين مقاله را محق ق محترم به مناسبت همايش شاه نعمت االله ولي كه قرار بود و رسمH اعلام شده بود كه در سال 1381 در كÇرمان بÇرگزار شود, نوشتند ولي به جهات نامعلوم كه برگزاري آن همايش لغو شد, ايشان آن را براي درج در عرفان ايران فرستادند/ 2/ ديوان شاه نعمت االله ولي كرماني, با مقد مة سعيد نفيسي, چاپ دوم, تهران, سÇياماي دانشÇي, 1378, غزل ê77, ص 1ë8/ 3/ ديوان شاه نعمت االله, غزل 79ê, ص 2ë9/

22 شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف 23 متخص صان,بندهرا از اغلاطو اشتباهاتكه وارد اين مقالهشده, آ گاه كنند, انشا¾االله/ در اينجا تفك رات خود را دربارةشعر عرفانيشاه نعمت االله ولي بÇه سÇه قسÇمت تقسيم كردم: قسمت او لشامل تحليل رابطه نظري اتشيخ بÇا تÇعاليم مكÇتب ابÇن عربي; قسمت دومشامل بحث دربارة رابطةشاه نعمتاالله ولي با مكÇتب بÇايزيد بسطامي يا "مكتب خراسان" در تصوف و قسمت سومشامل بحث دربارة رابÇطه نظري اتشÇÇاه نÇعمت االله ولي بÇا روش و سÇلÇوك رنÇدان و قÇلندران و مÇلامتيان ميباشد/ شاه نعمتااللهوليو مكتبابنعربي چون آشناييشيخ با تعاليم ابن عربي و مكتب او و استفادهاش از نوشتههاي ايشان امري غيرمشكوك و انكارناپذير است, بنده صواب دانستم مقالة خÇود را بهتحليل رابطه نظري ات اين دو بزرگ و بحث دربارة اقتباساتشاه نعمت االله ولي از ابن عربي آغاز كنم/ علاوهبر اين, اين مسا له از دو مسا له دگر ÇÇ كه انشا¾االله در قسمتهاي بعدي مطرح خواهند شد ÇÇ بسا روشنتر و سادهتر به نظر ميآيد/ كتاب اصلي ابن عربي 1 كهشاه نعمت االله آن را مÇطالعه كÇرده است, هÇمان فصوصالحكم بوده ) كه حالا نيز كتاب اصÇلي درسÇي عÇرفان نÇظري ÇÇ چÇه در حوزهها و چه در دانشگاهها ÇÇ است)/ و خود ايشان صراحتH بدان گواهي ميدهد: كÇÇلمات "فÇÇصوص" در دل مÇÇا چون نگين در مقام خود بنشست 1/ غير از اين كتاب, شاه نعمت االله حداقل با كتاب فكوك صدرالد يÇن قÇونوي نÇيز آشÇنايي داشÇته, چون عبدالر زاق كرماني در رسالة خود مÇÇناقب حÇضرت شÇاه نÇعمتاالله ولي در فÇهرست رسÇاÄل شÇيخ رسالهاي به عنوان رساله در بيان فص فصوص از فكوك ياد ميكند/ ر/ ك: مÇجموعه در تÇرجÇمة احÇوال شÇاه نعمتاالله ولي كرماني, به تصحيح و مقد مه ژان اوبن, چاپ دوم, تهران, انÇتشارات طÇهوري, 1982 م, 13ì1 ه / ش, ص 117/

23 عرفان ايران 2ê از رسÇÇÇول خÇÇدا رسÇÇيد بÇÇه او بÇÇاز از روح او بÇه مÇا پÇيوست 1 از جملة اقتباسات مهمشاه نعمت االله از تعاليم ابن عربي اقتباس تعليمشÇيخ ا كبر دربارة ترتيب تجل يات ذات الهي به واسطه اسما و اعيان در مراتب مختلف مظاهر است/ البت ه پيش از ابن عربي عرفا نيز اعتقاد داشتند كÇه اشÇيا¾ طÇلسمات اسماي الهي هستند و اصل تعليم دربارة اسماي الهي و مجالي و مظاهر آنها را بايد از قرآن كريم بجوييم/ ام ا خدمت ابن عربي آن بود كه اين تعليم را بÇه يك نÇظام ارزشمندلطيف ترتيب داد و آن رابا نظري ة خود دربارة "اعيان ثابته" ) كه البت ه اين نظري هشباهتي با تعليم معتزله دربارة "معدومات" دارد) و "فيض اقدس" و "فيض مقد س" پيوست و درنتيجه موف ق به ساختن يك نظام كامل جهانشناسيشد/ در ديوان شاهنعمت االله ولي اين مساÄل دقيقتر از همه جÇا در مÇثنويهاي ايشÇان مطرحشده است/ مثÂ در يكي از مثنويهاي خود چنين ميگويد: مÇÇÇÇظهر اعÇÇÇيان مÇÇا ارواح مÇÇا مÇÇÇÇظهر ارواح مÇÇا اشÇÇباح مÇÇا ظÇÇÇÇل اعÇÇÇÇيانند ارواح هÇÇÇÇمه ظÇÇÇÇل ارواحÇÇند اشÇÇباح هÇÇمه بÇÇاز اعÇÇيان ظÇل اسÇماي حÇقند بÇÇÇاز اسÇÇما ظÇÇل ذات مÇÇطلقند ذات او در اسÇÇÇÇم پÇÇÇيدا آمÇÇده اسÇÇم در اعÇÇيان هÇÇويدا آمÇÇده اسموعين و روحوجسم اينهرچهار ظÇÇل يك ذاتÇÇند نÇيك يÇاد دار جÇÇمله مÇÇوجودند امÇ ا از وجÇود بيوجود اينها كجا خواهند بÇود 2 شاه نعمتاالله تعليم ابن عربي را ميپذيرد و از آن استفاده ميكند ولي توج ه اصلي ايشان به كدام نكته است? البت ه به هÇمين نكÇته وحÇدت وجÇود حÇق/ وي صراحتH ميگويد: وجود همةمراتب عالم, به وجود ذات خداوند ) كه عين وجودو 1/ مقد مة سعيد نفيسي ÇÇ ديوان شاه نعمت االله, صفحه بيست و يك/ 2/ ديوان شاه نعمتاالله, مثنوي 2ê, ص /ëë9

24 2ë شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف وجود حقيقي است) است, يعني وقتي از مراتب وجود بحث ميكنيم درحقيقت بحثماازمراتبظل و سايه وجود حق ميباشد/ اين سايهها و اظÇلال ظÇاهرG از جهت لطافت و كثافت خود از يكدگر تفاوت ميكنند ولي سياه و ظل هيچ وجود حقيقي ندارد و حت ي وجود مجازي او بدون وجودشخص صÇاحب سÇايه مÇحال است/ اعتبار اين مراتب سايه نزد عارف يك اعتبار نسبي است كه واقعHشايستة توج ه صاحبدلان نميباشد/ در يك مثنوي ديگر,شاه نعمتاالله دربارة تعين اعيان در علم خÇداونÇد بÇه فيض اقدسي چنان ميگويد: فياض به فيض اقÇدسي اي جÇان فÇÇÇÇÇرموده تÇÇÇÇعينات اعÇÇÇÇيان اعÇÇÇÇÇÇÇيان در عÇÇÇÇلم ثÇÇÇÇابتند بÇÇالذ ات بÇÇدان كÇÇه عÇين ذاتÇند هÇÇر عÇÇين بÇÇه تÇو عÇيان نÇمايد اسÇÇÇمي چÇÇو نÇÇقاب بÇÇرگشايد مÇÇÇجموع صÇÇفات او نسب دان انسÇÇان هÇÇمه از او فÇÇرو خÇوان بحر است و حباب و موج و جوچار هÇÇر چÇار يكÇي بÇود بÇه نÇاچار 1 گوياشيخ ما با همه علاقه به تعاليمشيخ ا كبر و احترام بÇه مÇقام والاي او و استفادة فراوان از اصطلاحات ايشان, توج ه اصلي خود را به وحدت مراتب وجود معطوف داشته و حقيقتH همة اينها را اظلال يكشخص و پÇرتو يك نÇور ديÇده است/ از اينروشاه نعمتاالله وحدت آنها را وحدت حقيقي دانسته ام ا كثرتشان را امري اعتباري و معقولشناخته ) كه ميتوانيم آن را درنظر نگيريم و متوج ه آن نميشويم)/ وي در اشعار خود از الفاظ "حباب" و "موج" و "جو" و "دريا" فراوان استفاده ميكند و احتماÁ هميشه بدان نتيجه ميرسد كه چون حقيقت اين چÇهار چيز يك حقيقت يعني حقيقت آب است, هÇرگونه تÇفاوت بÇين ايÇنها تÇفاوت 1/ همان, مثنوي,ìì ص ë80/

25 عرفان ايران 2ì مجازي و اعتباري است كه واقعيت ندارد/ همانطوري كه ميدانيم, ابن عربي قاÄل به پنج حضرت (يا عوالم پنجگانه) است كه اين پنج حضرت يا عالم, همة دار وجود را در برميگيرند, چه غيب و چه شهادت/شاه نعمتاالله نيز اين نظري ه ابن عربي را پذيرفته و در اشعارش قاÄل بÇه پنج حضرت است: غيب مطلق حضرتي از حضرتش عÇÇالم اعÇÇيان بÇود در خÇدمتش همشهادت حضرتي ديگÇر بÇود عالم او ملك خÇوش پÇيكر بÇود حضرتي ديگر بود غيب مضاف در ميان هر دو حضرت بيخلاف وجه غيب مطلقش جÇبروت دان علم معقولات از اين عالم مخوان هÇÇم مÇÇثال مÇطلقش را گÇفتهانÇد عÇÇارفان بسÇÇيار در ي سÇفتهانÇد باز ملكوت است وجهي ديگرش بÇÇا مÇÇثال روشÇÇن مÇه پÇيكرش ايÇÇن مÇÇثالش را مÇÇقيد نÇÇام گÇو عÇÇالم مÇÇلكوت را ايÇÇنجا بÇÇجو حضرتي كو جامع اين هر چÇهار بÇÇاشد آن انسÇÇان كÇامل يÇاد دار چار حضرت در يكي حضرت نگر تا ببيني پÇنج حÇضرت اي پسÇر 1 با اين كهشاه نعمتاالله ظاهرG اين تعليم ابن عربي را قبول كÇرده است, بÇايد گفت اين نظري ه ÇÇ مانند دگر نكات عرفان نظري ÇÇ در تعليم خاص خود او چندان اثر نكرده و به هر حال نميتوانيم بگوييم كÇÔنه و لب تÇعليم او بÇاشد/ بÇهتر است بگوييم امثال اين نكات از جملة اعتقادات عمومي اهل عرفان آن دوره بوده كه پس از پخش تعاليم مكتب ابن عربي در سراسر جهان اسلاميو جنبة نظري يافتن عرفان و تصوف, در مÇيان عÇرفاي آن زمÇان رواج يÇافته است/ (مÇعذلك بÇايد بگوييم, الحمدالله تصوف و عرفان ايراني هيچ وقت صد درصد نظري و مجموعة 1/ همان, مثنوي 23, ص /ëë9

26 شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف 27 تعاليم عقلي بدون ايمان و عشق و ذوق نبوده و نيست و انشا¾االله هم نخواهد بود/) اصل مهم دگر مكتب ابن عربي كهشاه نعمتاالله آن را پذيرفته, اصل "خلق جديد" است كه طبق آن, عالم هر لحظه نابود و در همان لحظه از نو ايجاد ميشود و به عل ت مشابهت اين دو عالم ا كثر مردم ÇÇ به غير از عرفا ÇÇ از اين امر بياط لاع ماندهاند/ مثÂ در يكي از غزلهاي خود,شاه نعمتاالله, چنين ميگويد: در هر دو جهان يكي است موجود هÇÇر لحÇÇظه بÇÇه صÇورتي مÇجد د 1 و در جاي دگر صريحتر از اين به خلق جديد قاÄل است: بÇÇرد خÇÇلقي و مÇÇيآرد هÇÇميشه از آن عÇالم بÇه يك حÇالي نÇپايد 2 و البت ه اين درحالي است كه او ÇÇ مانند ابن عربي ÇÇ همچنينقاÄل به اعتباري ت مفاهيم "حق" و "خلق" (و "وحدت" و " كثرت" بلكه اعتباري تمÇراتبوجÇودو اسما و صفات و اعيان) ميباشد: ا گر گويي همه حق است حق است وگر خلقشهميخواني خطا نÇيست 3 و در جاي دگر ميفرمايد: كثرتو وحدت كه ميگويي چنان اعÇÇÇتبار عÇÇقل بÇÇاشد ايÇÇن و آن علم و عقل و زهد من بر بÇاد رفت غÇÇÇير يÇÇاد او مÇÇرا از يÇÇاد رفت 4 اعÇÇÇÇتباري دان مÇÇراتب را تÇÇمام نيك درياب اين لطÇيفه والسÇلام 5 و همچنين ميگويد: 1/ همان, غزل ë99, ص 198/ 2/ همان, غزل 7ë8, ص 2ê7/ 3/ همان, غزل 380, ص 129/ همان, مثنوي 70, ص ë82/ ê/ ë/ همان, مثنوي 12, ص /ëëê اين بيت نيز در مثنوي 2ê, ص ëì0 به همين صورت وارد آمده/

27 28 عرفان ايران ما عاشق مستيم ز جام مي وحÇدت خود كثرت معقول خيالات چه بÇاشد چون گوشة خلوت ميخانه عشق است با منزل ما راه و مقامات چه بÇاشد 1 اعتباري مÇينمايد وصÇل و فÇصل گÇÇه قÇريبت مÇينمايد گÇه بÇعيد 2 نا گفته نماند, اعتباري ديدن همه اشيا¾ و مفاهيم و نگاه به اشيا¾ از حيثيات و نقاط مختلفو توج ه به كثرت نسب بين آنها اصل اصيلو كنه ولب عرفان نظري, مخصوصH مكتب ابن عربي است و حت ي ميتوانيم فرض كنيم, بدون ايÇن اصÇل (اصل اعتباريت همة اشيا¾) چنان تعليمي و مكتبي هرگز گريبان عÇدم را پÇا ك نكردي و به وجود نيĤمدي و حال يك عارف نظري حال كسي باشد كه از مشاهدة تغيير داÄمي اشيا¾و اعتباريات آنها, بالخصوص اعتباريت مفاهيم "حق" و "خلق", به حيرت آمده و براي هميشه حيران خواهÇد مÇاند/شÇاه نÇعمتاالله نÇيز قÇاÄل بÇه اعتباريت صفات الهي است: اعتباري دان بÇه نÇزد مÇا صÇفات گرچه باشددرحقيقت عين ذات 3 وشايد تنها راهي برايشناختن ذات خداوند راهشناختن صفات و اسماي او است: عÇارفي كÇو هÇم زنÇد از مÇعرفت نزد مÇا جÇز عÇارف اسÇما نÇبود 4 در جاي دگرشاه نعمتاالله در اين باره توضيحات بيشتر ميدهد: بياسÇم كسÇي درك مسÇم ا نكÇند نÇÇام ار نÇÇبود تÇميز اشÇيا¾ نكÇند عقل ار چه مصف ا و مÇزك ي بÇاشد ادرا ك اله جÇÇز بÇه اسÇما نكÇند 5 1/ همان, غزل,ëëë ص 18ê/ 2/ همان, غزل 79ê, ص 3ë9/ 3/ همان, مثنوي 2ë, ص /ëì0 همان, غزل 1303, ص ê21/ ê/ همان, رباعي 97, ص ì37/ ë/

28 شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف 29 ام اشاه نعمتاالله چون يك عارف حقيقي از قصور و نقص اين معرفت كام مط لع و واقف است: تÇÇا بÇه اسÇما و صÇفاتش عÇارفم از حÇÇÇضور ذات او وامÇÇاندهام 1 آيا راهي بهتر براي معرفت خدا هست كه مرد خدا را از اين نقصان رها كند? در پاسخ به اين سÆال مشكل, فع به اين نكته ا كتفا ميكنيم كه تا انسان, انسÇان است و به چشم دوبين عقل مينگرد, تا دويي بين عارف و خÇدا از مÇيان نÇرفته است, فقط اين راه ÇÇ يعني معرفت ذات خداوند از راه اسما و صفات او ÇÇ براي او گشاده است/ شايد خواننده اين مقاله منتظر آن است كه بحث دقيقتري را دربارة "وحدت وجود"شروع كنيم/ چون مكتب ابن عربي قرنها به اين تعليم مشهور است/ بايد بگويم,شهرت يافتن مكتب ابن عربي به عنوان "وحدت وجود" بيشتر مÇرهون خدمت منق دان او, از جمله ابن تيميه ميباشد تÇا خÇود ابÇن عÇربي وشÇا گÇردان مستقيمش چنانكه يكي از رساÄل ابن تيميه در رد مذهب ابن عربي اين عنوان را دارد: "حقيت مذهب الاتحاد ينأ و وحدت الوجود" 2 آقاي دكتر ويليام چت يك كه سالهاي متمادي دربارة ابن عربي و مكتب او تحقيق كرده, مÇيگويد: اصÇطلاح "وحدت الوجود" را در نوشتههايشيخ ا كبر حت ي يك بار پيدا نكرده وشا گÇرد مستقيم او صدرالد ين قونوي اين اصطلاح را فقط دو بار به كÇار بÇرده, بÇه مÇعني "وحدت وجود حق" (وحد وجوده) / 3 چه ابن عربي و چه صدر قونوي هÇميشه 1/ همان, غزل 1013, ص 328/ 2/ ابن تيميه, مجموع ¹ الرساÄل والمساÄل, جلد چهارم, بيروت 1983 م, صص 11êÇ3 / 3/ يك بار در مفتاح الغيب و يك بار در النفحات الالاهي ¹,ر/ ك: به مقالة چت يك: W. CHTTiK, "Rumi and wahdat al-wojud" in "Poetry and Msyticism in Islam: The Heritage of Rumi", ed. ley A.Banani, R.Hovannision and g. sabegh, Cambridge, Cambridge university press 1994, P , erp.p.79;p, 106, n. 30 and p. 107, n

29 30 عرفان ايران وجود حقيقي ) كه مال خدا است و كسي دگر در آنشركت نÇدارد) را از وجÇود مجازي و ظل ي "ماسوي االله" تميز دادهاند زيرا ات هامات را كه ابن تÇيميه در رسÇالة خود بدانها ميبندد كامÂ بياساس هستندو فقط از قصور ادرا ك خود مت هم گواهي ميدهد/ حالا نظرشاه نعمتاالله دربارة "وحدت وجود" چه بوده, در پاسخ به اين سÆال دو جواب ميتوان داد: او ل اين كهشاه نعمتاالله ظاهرG قاÄل به "وحدت وجود و كثرت ظهور" باشد چنان كه در ابيات زيرين خود ميگويد: به وجود او يكÇي است تÇا دانÇي اين دوÄي از چه خاست? از من و تو بÇه ظÇهور آن يكÇي هÇزار نÇمود مÇÇÇÇينمايد هÇÇÇÇزار امÇÇÇ ا كÇÇو 1 و در جاي دگر نيز ميفرمايد: از ظهور است اين دوÄي از ما و او او بÇÇه مÇا پÇيدا و مÇا قÇاÄم بÇه او 2 و حال آنكه خود ميگويد: متوج هكثرتم ظاه رم شويد بلكه متوج همÇÔظه ر شويد/ م ظه رومÔظه ر به نزد ما يكي است آباينامواجوايندريايكياست 3 و در جاي دگر قاطعتر از اين ميگويد: م ظه رومÔظه ر به نÇزد مÇا يكÇيست صورت و معني نگر عالي و پست تÇو بÇيا مÇطلق پÇرست اي يÇار مÇا گر مÇقيد مÇيپرستد بت پÇرست 4 مطلق يعني وجود مÇطلق يÇا نÇ ف س رحÇماني/ وي در جÇاي دگÇر نÇيز چÇنين ميسرايد: 1/ ديوان شاه نعمتاالله, غزلي ات, غزل 13ê1, ص /ê3ë 2/ همان, غزل 13ì0, ص /êê0 3/ همان, مثنوي 3ê, ص /ëìë ê/ همان, غزل,3ìë ص 121/

30 شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف 31 عÇÇالم از بسÇط وجÇود عÇام اوست هرچه مييابي ز جود عÇام اوست 1 ام ا پاسخ دوم بدين سÆال باطنتر است/ به اعتقاد اين بندة ضعيف ) كهشايد آن نزد صاحبنظران درست به نظر نميآيد و غلط مينمايد) "وجود" ÇÇ كه البت ه اصطلاح اصلي عÇرفان نÇظري است ÇÇ نÇزدشÇاه نÇعمتاالله و پÇيروان حÇقيقي او اصطلاح اصلي نيست و اعتباري است/ چونشيخ ما بارها اد عا ميكند كه عاشق و رند واقعي بايد چه بر وجود (البت ه وجود مجازي و ظل ي خÇود نÇه وجÇود حÇق اني خداوند)وبرعدمپشتپابزندتابهم سن د عشق بنشيند/ مثÂ در جايي ميگويد: از وجÇÇود و از عÇÇدم آسÇودهايÇم بÇÇÇÇاز رسÇÇÇÇته از فÇÇنا و از بÇÇقا 2 مذهبشاه نعمتاالله مذهب عشق است و اصطلاحات اصلي در اين مذهب نه "وجود" و "عدم" بلكه "عشق" و "ذوق" باشند و گويا او كناي ¹ ميگويد كه بÇراي حقيقت والاي خداوند نام "وجود" حت ي يا "وجود حقيقي",شايستة قدر و مقام او نيست و در عوض آن بايد از نام "عشق" استفاده كرد و او را "عشق" ناميد: همه عالم تن است و جان عشق است جان و جانان عÇاشقان عشÇق است 3 ليس فÇÇÇÇÇÇي الدار غÇÇÇÇيره ديÇÇÇÇار اين حÇديث از روايت عشÇق است 4 از اينرو چون نام "عشق" از نام "وجود" بدان حقيقت مناسبتر است, بهتر است كه از "وحدت عشق" سخن بگوييم نه از "وحدت وجود"/ عشق است كه عاشق است و معشوق در مÇÇذهب عÇÇاشقان چÇÇنان است 5 عاشقومعشوقشÇدمÔشÖ Çت ق زعشÇق گر تو مشتاقي در اين مشÇتق نگÇر 6 1/ همان, مثنوي 27, ص /ëì0 2/ همان, غزلي ات,غزلì8,ص 21 / 3/ همان, غزل 230, ص 7ê/ 7ë/ ص 23ê, همان, غزل ê/ ë/ همان, غزل 280, ص 91/ ì/ همان, غزل 8ì2, ص 281/

31 32 عرفان ايران عاشق و معشوق و عشÇقي اي عÇزيز يÇÇادگار مÇÇا نگÇÇهدار ايÇÇن سÇخن 1 ام ا حالا به بحث دقيقتر دربارة عشق و مذهب عاشقان ) كه به اعتقاد جد ي بنده مذهب واقعيشاه نعمتاالله است) نميپردازيم و طرح اين مسا له را اندك به تا خير بياندازيم تا بتوانيم بحث كنوني را دربارة رابطهشاه نعمتاالله با مكتب ابن عربي به پايان بياوريم/ هÇÇيچشÇÇبهه نÇÇيست كÇهشÇيخ مÇا از آثÇار ابÇن عÇربي بÇالخصوص كÇتاب فصوص الحكم فراوان استفاده كرده است و تا زماني كÇه سÇرگرم بÇحث مÇطالب نظرياست,اوراميتوانيمازجملةپيروان ابن عربيشماريم/ ولي بايد متوج ه آن شويم كه عرفانشاه نعمتاالله در ذاتو كنه خود عرفان عملي نه نظري استو بنده معتقدمشاه و پيروان او در اصل تعليم خود و در دل و جان خود از سلوك و روش عرفان نظري و مكتب ابن عربي به مراحل دور باشند/ چرا? چون عرفاي نظري اغلب كساني هستند كه مقام "صحوبعد از سكر" رسيدهو در آنجا وحدت در كثرت و كثرت در وحدت را مشاهده ميكنند/ درحÇالي كÇه بÇرايشÇاه نÇعمتاالله چÇنان مشاهده دو طرفي و "نگاه با دو چشم" يا اصÂ معني ندارد يا ا گر دارد, گواهي از نقص و قصور كساني كه صاحب اينگونه مشاهده هستند, ميباشد/ چÇونشÇاه و پيروان او, مثل بسياري از عرفاي ايرانزمين از قرون او ل اسلام ÇÇ چون بÇايزيد بسطامي و حسين منصور حلا ج ÇÇ فقط سرگرم مشاهده وحدت در كثرت بÇوده و مشاهده كثرت در وحدت را نتيجه پيروي عقل گمراه و مغرور و دليل قصور عشق حقيقي بلكه عدم و فقدان آن دانستهاند/ حضورشاهدغيباست و سرخوشان موحد سخن ز وحدت ما گومگو حديثخلايق 2 1/ همان, غزل 12ì8, ص ê10/ 2/ همان, غزل 972, ص 31ë/

32 شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف 33 عÇÇاشقان مسÇÇتند عÇÇاقل در خÔ ÇÇمار 1 عشÇÇÇÇق مÇÇيبيند يكÇÇي و عÇÇقل دو خود كثرت معقول خيالات چه باشد 2 ما عÇاشق مسÇتيم ز جÇام مÇي وحÇدت ازخÔ مار كثرت معقول مسان را چه غم 3 بادة وحدت به شادي نعمتاالله ميخورند رندانه مجردشو و مسÇتانه گÇذر كÇن 4 هشيارصفتبرسركويشم رو اي دل شاه نعمتااللهو مكتبخراسان (مكتببايزيد) چون بحث دربارة مستي رفت, بايد نام مبارك پير اين طريقت و اسمشريف صاحباينمذهب(يعنيمذهبسÔ كر و طريقت مستي) ابويزيد بسطامي را ذ كر كنيم/ ا كنون ببينيد/ ابن عربي كه عارف بزرگي است وشايد بزرگترين عارف نظري در جهان اسلام باشد وشاه نعمتاالله از نظري ات او چه قدر استفاده كرده ولي ÇÇ تا اندازهاي كه بنده اط لاع دارم ÇÇ يك غزل يا قصيده در مدح او نگفته است/ دگر آنكه سلسلةشيوخشاه نعمتاالله به جنيد بغدادي, پير طريقت صحو و رÄيس آن مذهب ميرسد ام ا با همه اين غزلي در مدح و ثناي جنيد نيز نگفته/ درحالي كه در ديوان او دو غزل پيدا ميكنيم در مدح بايزيد و علاوهبر اين, در جايهاي ديگر ديوان خود از او ياد كردهيا صراحتHوبا ذ كرنام اويا كناي ¹ وبدون ذ كرنام, يكياز آن دو غزل حت ي رديف "بايزيد" دارد/ مطلع و مقطع اين غزل چنان است: آفÇÇÇÇتاب چÇÇرخ مÇÇعني بÇÇايزيد سÇÇÇايه خÇÇورشيد اعÇÇلي بÇÇايزيد سÇÇÇÇيد از صÇÇاحبدلاني لاجÇÇرم كÇرده بÇر جÇانت تÇجل ي بÇايزيد 5 /1 همان, غزل, 81ê ص /2ìë 2/ همان, غزل,ëëë ص 18ê/ 3/ همان, غزل 1072, ص /3êì ص ê03/ همان, غزل 12ê7, ê/ /2ëë ص 78ê, همان, غزل ë/

33 عرفان ايران 3ê و در غزل دگر هر بيت به اسم بايزيد آغاز ميشود/ بيت او ل و آخر اين غزل از اين قرار است: بايزيد است جان و هÇم جÇانان دل بÇايزيد است سÇرور و سÇلطان دل بÇايزيد است بÇايزيد است بÇايزيد سÇÇÇيد اقÇÇليم هÇÇفت ايÇÇوان دل 1 حال بايد بپرسيم: س ر بايزيد چيست?شÇاه نÇعمتاالله در يكÇي از مÇثنويها توضيح ميدهد كه "بايزيد" كنايه به عارف كامل است كه از خود فاني و به حÇق باقيشده, بهطوري كه هيچ دوÄي بين او و حق دگر وجود ندارد (يا بگوييم, بايزيد م ظه ر حق است كه وقت مشÇاهده ظÇهور حÇق در خÇود از غÇايت مسÇتي چÇنان ميپندارد كه هيچ "بايزيد" دگر وجÇود نÇدارد و قÇاÄل بÇه فÇناي مÇ ظه ردرمÇÔظه ر ميشود): گÇÇفت سÇÇلطان صÇورت و مÇعني با تÇو گÇويم كÇه كÇيست آن يÇعني بÇÇÇÇايزيد است و بÇÇÇايزيد يÇÇقين در ميان نيست ايÇن عÇجايب بÇين از تÇÇÇÇعين دويÇÇÇÇي پÇÇديد آمÇÇد نÇÇÇÇام يك عÇÇÇين بÇÇايزيد آمÇÇد مÇÇÇÇژدگاني كÇÇÇه بÇÇايزيد نÇÇماند مÇÇÇÇيل او هÇÇÇÇيچ بÇÇايزيد نÇÇماند ا گÇر تÇو فÇانيشÇوي بÇقاي يÇابي خود از اين بÇيخودي خÇدا يÇابي تÇÇÇو ز هسÇÇتي و نÇÇيستي بگÇÇذرشÇÇايد ايÇÇنجا كÇÇه نÇÇيستي بگÇذر ساية اوست هسÇتيات اي دوست برگذر از سايه هرچÇه هسÇتي اوست 2 پس "بايزيد" درحقيقت لقب يك عارف كامل ميباشد كه در حق فانيشده و به او باقي است/ ا گر كسيشعر عرفاني فارسي را جÇد G مÇطالعه كÇند, در بسÇيار جايها با مدح بايزيد دچار ميشود, درحالي كهشعراي عÇرفاني در حÇق جÇنيد, 1/ همان, غزل 99ê, ص 322/ 2/ همان, مثنوي ì, ص /ëê9

34 3ë شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف بنيادگذار مذهب صحو, كمتر مدح و ثنا گفته و اصÂ نام او را خÇيلي كÇمتر از نÇام بايزيد ياد كردهاند/ سبب آن چيست? بنده فكر ميكنم, عÇرفاي مشÇرق زمÇين, بالخصوص عرفاي ايراني گرايشي بيشتر به مكتب بايزيد ÇÇ يا به اصطلاح "مكتب خراسان" ÇÇ داشتند و اين گرايش به مذهب سÔ كر و طريقت مستي از ديرباز يكي از خاص يات عرفان ايراني بوده/ آنچه ما به نام "مكتب خراسان" ميشناسيم, يك مكتب عرفان عملي است كه پيوسته قرب معشوق الهي جسته و از همه چيز و در همه جا معشوق خود را جست و جو كرده و به ملاحظة مرايا و مظاهر او چÇندان توج هنكردهوبهسببغايتمستيازبادةوحدتكثرتمراياومظاهررانايده گرفته: اين عاشقان سرمست گه گاهي نيز كوشيدهاند مستي خود را بپوشندو محرمانه و مخفيانه باده بنوشند/ ام ا چون زورباده از زورايشان قويتر بوده اغلبو ا كثر در رعايت خفيه و پوشيدن سر موف ق نشده چون در حالت مستي, بÇه قÇول عÇارف, "باده ابريق را ميشكند"/شاه نعمتاالله نيز ÇÇ ظاهرG در آغاز مجلس ÇÇ بهحريفان خود پند خوبي ميدهد: نوشوپوش وخموشو خوش ميباش آشكÇÇارا مكÇن بÇه پÇنهان نÇوش 1 ولي ديري نگذشته ميبيند كه پند و نصيحت او دگر سود ندارد و پير و ساقي خود نيز سرمست ميشود بلكه از همه مستتر: ساقيام مي رفت و رندان در پيش جام مي در دست و مستان در پيش عÇÇزم كÇÇرده تÇÇا خÇÇرابÇات مÇغان عÇÇاشقان و مÇÇيپرستان در پÇيش نÇÇعرة مسÇÇتانه مÇÇيزد دم بÇÇه دم هاي و هوي باده نوشان در پيش 2 1/ همان, غزل 9ë8, ص 311/ 2/ همان, غزل 9ë9, ص 311/

35 عرفان ايران 3ì و چون حال چنين است, چه عجب كه: در حÇÇÇÇرم كÇÇÇÇبرياي عشÇÇÇق او هاي و هوي عاشقان است و سÇماع 1 البت ه بحث بين هشياران (هشياران بعد از مستي) و سرمستان عرفان طولاني و تمامناپذير است/ هر فرقه اد عا ميكند كه به كمال عرفان و معرفت رسيده و در روشي دگران نقص و قصور ميبيند ولي بندة گستاخ و بيادب ميگويم: هشياري هشياران فداي خا ك پاي سرمستان بادا! هشيار صفت بر سر كويش م رو اي دل! اي كاش ميدانستم چطور كسي كه در خلوت با معشوق بÇاشد مÇيتوانÇد هÇنگام صحبت معشوق متوج ه مرايا و مظاهر آن معشوق بشود و آنها را ملاحظه كند! (با اين كه بنده هيچ وقت اعتباريت وجود ظل ي و مجازي اين مظاهر و مرايÇا انكÇار نميكنم فقط ميپرسم: آيا اين وجود ظل يشايستة ملاحظه و توج ه عاشق هنگام حضور معشوق ميباشد?) مشايخ مذهب سكر البت ه نيز در يك مقام و مرتبه نبوده و احتماÁ بايزيد بر ديگر پيران اين مذهب از جمله حسينمنصورحلا ج, نزدشاه نعمتاالله مقام والاتر داشته است/ با آنكه خود وي در هيچ جاي ديوان خود برتري بايزيد بر حلا ج را بهعبارت صريح اثبات نكرده, از بعضي نكات ميتوان حدسي زد كه اين گÇمان (يعني برتري اين بر آن در نزد شاه نعمتاالله) بياساس نباشد/ او Á اين كه گوياشاه نعمتاالله بيت زيرين را در نكوهش حلا ج گفته و او را موح د حقيقي ندانسته: از انا بگذر به حق مÇيگو كÇه حÇق نÇعمتاالله بÇاشي و مÇنصور بÇمان 2 1/ همان, غزل,9ìì ص 313/ 2/ همان, غزل 1228, ص 397/ البت ه بايد اعتراف كنيم كه شاه نعمتااللهگاه گاه در حالت مستي توج ه به بايزيد و ستايش او نيز نامناسب ميداند: عÇÇاشق سÇÇرمست در كÇÇوي مÇغان فÇÇارغ است از بÇÇايزيد و از يÇÇزيد ديوان شاه نعمتاالله, غزلي ات, غزل 79ê, ص 3ë9/

36 شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف 37 يعني منصور حلا ج وقتي كه "انا الحق" گفت هنوز خود را ديد و حق را ديد/ از اينرو دوبين و احول بود درحالي كه من از آن دوبيني گذشتهام/ ديگر آن كه در ديوانشاه ما حت ي يك غزل يا قصيده در مدح حلا ج پيدا نميكنيم واسÇم حÇلا ج اغلب در رابطه با بر سردار آمدن او ذ كرشده يعني گويا از نظرشاه نعمتاالله اين تنها كار مردانه و عمل پسنديده او بوده درحالي كه حت ي گفت مشهور او "انا الحق" در چشمشيخ كرمان خالي از نقص نبوده, يعني حلا ج كسي است كه فقط در لحظة مرگ ÇÇ مرگ جسماني و حيواني ÇÇ كامل و پخته ميشود ام ا تا در دنيا ميبود خام بود ام ا بايزيد كسي باشد كه "پيشي از مرگ مÔرد" يعني جسم و هيكل او هنوز در عالم اجسام بود ام ا روح او دار فاني را ترك كرده و به دار بقا پيوسته بود: مÇÇÇÇژدگاني كÇÇه بÇÇايزيد نÇÇماند مÇÇÇيل او هÇÇيچ بÇÇايزيد نÇÇماند 1 علاوهبر اين ميتوان حدسي زد كهشايد كتاب "طواسين" حÇلا ج كÇه بÇعضي قطعات معم انما دارد و خالي از حكمت س فÖ س طهآميز عرفاي مسيحي نباشد, نÇزد شاه نعمتاالله (ا گر او با اين كتاب آشنايي داشته) چندان پسنديده نبود وشايد نيز قول حلا ج دربارة سه تن جوانمرد حقيقي ÇÇ يعني خود حلا ج و فرعون و ابليس ÇÇ مورد قبول آن حضرت نشده, ام ا از نظر بنده عل ت اصلي ترجيح بايزيد بر حلا ج آن بود كهشاه نعمتاالله بايزيد را يك عارف پخته و موح د كامل دانسته كه "پيش از وفات فوت كرده" بود درحالي كه حلا ج تا بر سر دار نيامد از دوÇÄي و احÇولي نرست/ (البت ه ا گرفكربندهغلطباشداز ارواح پا كآنسهمردبزرگازت هدلعذر ميخواهم/) 1/ همان, مثنوي ì, ص /ëê9

37 38 عرفان ايران شاه نعمتااللهوليو اهل ملامت چون ملامتيه و قلندريه دو فرقه بودند كه اهÇل آنÇها گÇÔمنامي و بÇينشاني را شرط راه دانستند و از ترس ريا و تزوير از اظهار اعتقادات و هنرهاي خود پيش مردم خودداري كردند, عجب نيست كه ما اط لاعات كافي دربارة سلوك و روش آنها در دست نداريم و حت ي اسامي بزرگان آنها را نميدانيم به استثناي چند نفر/ يكي از بزرگان قلندريه كه اسم و محل مÇزار او را مÇيدانÇيم, قÇطبالد يÇن حÇيدر سالورزي از مردم شهر زاوه بوده كه در سال ì13 يا ì18 هجري در گÇذشته و در همانشهر زاوه مدفونشده كه به خاطر آن اسمشهر بعدG به "تربت حيدر" تبديل شد/ عجب اين است كهشاه نعمتاالله در مدح اين پير قلندران كه بيش از صد سال پيش از تولد او درگذشته بود, غزلي سروده است كه مطلع و مقطعش چنين است: عÇاشقم آن قÇطب الد يÇن حÇيدر وان يÇÇاران قÇطب الد يÇن حÇيدر همچو من سÇيدي سÇزد كÇه بÇود يÇار يÇاران قÇطب الد يÇن حÇيدر 1 آنچه ميتوانيم حدس زد آن است كهشاه نعمتاالله هنگام سفرهاي خود به مناطق مختلف جهان اسلام ÇÇ و احتماÁ در خراسان ÇÇ با پيروان آن پير مÇلاقات كردهو رفتارو گفتار ايشان وي را خوش آمدهو از اين ملاقات تجربة خوبي داشته (وشايد تا حد ي سعي كرده پيروي ايشان كند)/ اساتيد برجسته (چون جلالالد ين همايي و بديعالز مان فÇروزانÇفر) دربÇارة رابطة حافظ با ملامتيان تحقيق كرده و بعضي براهين (هرچند غيرقاطع) آورده و بنده نيز در پيروي ايشان ميگويم: احتمال زياد است كه رندان همچو يك فرقة عرفاني از گريبان اين دو فرقه يعني ملامتيه و قلندريه برون زده, ام ا چونشÇرط سلوك آنها گمنامي بود و هيچ وقت جريده براي ضبط اسامي مÇريدان نÇداشÇته, /1 همان, غزل, 828 ص /270

38 شاه نعمت االله ولي كرماني: شاعر عارف 39 براهين قاطعشايد هرگز به دست ما نخواهند آمد و اين مطلب (يعني چگÇونگي پيدايش "رندان" به معني عرفاني آن كلمه) از جملة مطالب ذوقي خواهد ماند/ حالا بپرسيم: آيا اين امر قابل اعتقاد صÇاحبنظران مÇيباشد كÇه مÇردي از سادات و آل رسول كه فرقة خود را از پيري گرفته كه سلسلة مشايخ او به جنيد و معروف كرخي و حسن بصري بلكه حÇضرت عÇلي و خÇود پÇيغمبر مÇيرسد بÇه اعتقاداتو آداب يك فرقة گمنام ÇÇ خواه آنان را "ملامتيه" خواه "قلندريه" و خواه "رندان" بخوانيم ÇÇ بگرايد تاحد ي كه در آداب بيادبي و رفتار لاابالي آنها كمال عرفان ببيند? در پاسخ اين سÆال بايد بگويمشÇتاب مكÇنيد ايÇن مسا له نÇازك و لطيف است و به شتاب و عجله حل نميشود/ "رنÇدي" يك حÇالت و يك روش روحاني و عرفاني است كه احتماÁ هÇيچ نشÇان ظÇاهري (در چشÇم ظÇاهربينان) ندارد/ هشيار صفت بر سر كويش مÇ رو اي دل رندانه مجردشو و مستانه گÇذر كÇن 1 رند كسي باشد كه از همه عالم مجرد است, بيپروا و مست است ام ا نه مست مي بلكه مست عكس روي ساقي كه آن را در ساغر مي ديده است/ وطن صوفي صومعه است و وطن رند ميكده و كوي خرابات/ مذهب او عشق است و سبيل او ميخانه,ورداو"عاشقانراذوقبادابرمزيد" 2 يعني رند اهل ذوق است كه پيوسته از ساغر مظاهربادهمÔظه ر مينوشد و جز با ساغر و باده و ساقي با كسي كار ندارد و متوج ه به غيرجÇانان (مÇا سÇوي االله) نÇميشود و از سÇاقي خÇود جÇز افÇزايش ذوق 1/ همان, غزل 12ê7, ص ê03/ 2/ همان, غزل 19, ص ì/ در اينجا براي مقايسه ورد شاه نعمتاالله را كÇه عÇبدالعÇزيز بÇن شÇيرملك واعظي مÆل ف رساله در سير حضرت شاه نعمتاالله ولي آورد, ذ كر ميكنيم: <ال لهم ارزقني حبلو حب من يحبكو حب عمل يقربني الي حب ك و اجعل حب ك احب الينا من الما¾ البارد للعطاشان Ç مجموعه در ترجمه احوال شاه نÇعمتاالله ولي كرماني به تصحيح و مقد مه ژان اوبن, ص 272/

39 عرفان ايران ê0 نميطلبد/ بحث و مجادلة او با كيست و طاعن او چه كسي? ظاهرG بح اث و مجادل او زاهد مخمورو صوفيمغرور است ) كه ميتوانيم بگوييم او مجل يوم ظه ر ظهور عقل باشد) كه رياضات را انجام داده و مقامات را طي كرده و خرقه پوشيده و اسم او در جريدة طريقة او ضبطشده/ ا گرديوان شاهنعمتاالله را جد G بخوانيم با اين مزاحم ملاقات زيادي خواهيم داشت و احتماÁ در ابيات زيرينشيخ او را درنظر داشته و به طعنههاي او پاسخ ميدهد و از مكر او هشدار ميدهد: بر سر و پاي در اين راه بيابان ميرو منزليرا م ط ل ب كان ره بÇيپايان است 1 چون گوشة خلوت ميخانة عشق است با مÇنزل مÇا راه و مÇقامات چÇه بÇاشد ما عاشق مستيم كÇرامÇات چÇه بÇاشد ما بÇاده پÇرستيم مÇناجات چÇه بÇاشد مÇا هÇمدم رنÇدان سÇراپÇرده عشÇقيم در مجلس ما حالت طامات چه باشد 2 يعني رند عارف است كه به مراسم و آداب اهل تصوف اهميتنميدهدو آنها را رعايت نميكند, كسي است كه ميگويد فقط ذوق و عشÇق و د رد دوست اهميت دارد دگر هيچ; تنها خواست او از خدا افزايش ذوق (يÇعني درد دوست) است/ در اين معني اين كÇلمه ÇÇ يÇعني "رنÇد" ÇÇ يك اصÇطلاح خÇاص عÇارفانو صوفيان بوده/ مستيوعشقوذوقودردجانان,وآنگاهديدنوحدتدركثرتوناديده گرفتن كثرت در وحدت/ حضور شاهد غيب است و سرخوشان مÔو ح د سخنزوحدتماگومگوحديثخÇلايق 3 /1 همان, غزل,37ì ص / 89 /2 همان, غزل,ëëë صص / 18ê Ç 183 3/ همان, غزل 972, ص 31ë/

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

احکام برپایی جشن ها و عیدها

احکام برپایی جشن ها و عیدها احکام برپایی جشن ها عيدها و أحكام الا حتفالات و الا عياد باللغة الفارسية فتوای اجنمن دايم پژوهشهاي عليم و افتا اللجنة ا اي مة للا فتاء احكام برپايي جشن ها و عيدها س: حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در

توضیحات بیشتر

چند خاطره از پرفسور پياتيه

چند خاطره از پرفسور پياتيه چند خاطره از پروفسور پياتيه دكتر حاج نورعلي تابنده او لين سفري كه پروفسور پياتيه به ايران كرد (مسل ما قبل از سفر دوم شيعه شدن و تشرف به قلمرو عرفان كه در اوايل سال 13êë شمسي صورت گÇرفت) بهمشهد مشرف شده

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

عرفان ايران (مجموعه مقالات) 18 ÇÇÇ گردآوري و تدوين دكترسي دمصطفيآزمايش

عرفان ايران (مجموعه مقالات) 18 ÇÇÇ گردآوري و تدوين دكترسي دمصطفيآزمايش عرفان ايران (مجموعه مقالات) 18 ÇÇÇ گردآوري و تدوين دكترسي دمصطفيآزمايش آزمايش, مصطفي, / Ç 1329 عÇÇرفان ايÇÇران: مÇجموعه مÇقالات (18). گÇردآوري و تÇدوين مÇصطفي آزمايش/ ÇÇ تهران: حقيقت, 1382/ 139 ص/ 10000

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

گزيده اشعار حضرت شاه نعمت الله ولي

گزيده اشعار حضرت شاه نعمت الله ولي گزيدة اشعار شاه نعمتاالله ولي گزينش, مقد مه, توضيح ابوالحسنپروينپريشانزاده نعمتاالله ولي, نعمتاالله بن عبداالله, 83ê Ç 730 ق/ [ديوان, برگزيده] گزيÇده اشعÇار شاه نعمتاالله ولي. گزينش, مقد مÇه, توضيÇح ابوالحسÇن

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول یک نگاه چند بازی در این بخش که به طور ثابت در هر شماره نشریه شبکه چاپ میشود سعی میکنیم چهار بازی جذاب جدید منتشر شده برای پیسی یا کنسولهای معروف بازیهای ویدیویی را معرفی و یک مرور کوتاه داشته باشیم. با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

0026.doc

0026.doc ش k ي م ش n ش k ي م ش k ش k ي م ترکيب با تکرار در فصل قبل ديديم وقتي بخواهيم از بين n شي ي را با ترتيب انتخاب کنيم (از هر شي حداکثر يکي توان برداشت) به n P k طريق مي توانيم اين کار را بکنيم. همچنين اگر

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

0036.doc

0036.doc اصل شمول و عدم شمول مقدمه همان طور که در قبل ديديم در حل مسايلي شمارشي مجموعه اشيايي را که بايد شمرده شوند مي توان به چند زيرمجموعه قابل شمارش جدا از هم تقسيم کرد و با استفاده از اصل جمع جواب مساله را

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ س نت در گذرگاه هاي تاريخ ( ) . book@aqeedeh.com www.aqeedeh.com : www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست بدون اصل مهر غير قابل استناد است باسمه تعالي تقويم رسمي كشور براي سال 0 هجري شمسي لحظة تحويل سال 0 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت و 0 دقيقه و ثانيه روز دوشنبه فروردين 0 هجري شمسي مطابق

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63>

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63> فنون شناخت درماني- فصل دوم 1 برگه 2-1. تعريف اصطلاحات اصطلاحاتي را كه در افكار خود آيندتان زياد استفاده ميكنيد در ستون سمت راست يادداشت كنيد. در ستون مياني هر اصطلاح را تعريف كنيد. در ستون سمت چپ از خودتان

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid مثالهایی از تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته تحقیق در عملیات مقدماتی روشهاي حل مساي ل تحقیق در عملیات مقدماتی 1- ترسیمی - 2 روش سیمپلکس - 3 روش -M 4- روش دوال روش ترسیمی مثال Max P= X 1 +4X 2 St: X 1

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc پاسخنامه تشريحي فصل بيست و يكم Ío ͱò ou» ( ) حال اگر از اين دو مثلث همنهشت مثلث را حذف كنيم نتيجه 80 يا است. آزمون جامع. گزينهي با توجه به شكل هدف محاسبهي زاويهي با توجه به علامتهاي روي شكل متوجه ميشويم

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار... یعنی وقتی بخوایم یک سری اطالعات رو برای تمامی نمادها

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9 5,912,550,000 189.30 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به حیب آبادي 1 حبه 2,25,000,000 750 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به بدیع الصنایع 2 1,950,000,000 335

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی پایتون operator( )Python عملگرها سازه هایی هستند که

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش حلقه ها درPHP آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP در

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

untitled

untitled الف( توجه! لطفا سوالات را در کادر مشخص شده پاسخ دهید.(پاسخهاي خارج از کادر تصحیح نخواهد شد) نام و نام خانوادگی: طراح: علی صادقی صفحه از 5 مدرسه: نام درس: هندسه کلاس: پایه: یازدهم رشته: ریاضی سوال جاهاي

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم تربیت پژوهشگر سرفصل جلسات دکتر مهدی نصرتیان اهور امور آموزشهای آزاد تنظیم: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث خرداد 1395 1 2 تسرهف یفرعم سرد 3... ۀسلج 4...لوا ثحابم یتامدقم

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز از مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر مقبول درگاه

توضیحات بیشتر

Difficult Jungle Persian.indd

Difficult Jungle Persian.indd نام سخت کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک ی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر