عرفان ايران (مجموعه مقالات) 18 ÇÇÇ گردآوري و تدوين دكترسي دمصطفيآزمايش

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "عرفان ايران (مجموعه مقالات) 18 ÇÇÇ گردآوري و تدوين دكترسي دمصطفيآزمايش"

رونوشت

1 عرفان ايران (مجموعه مقالات) 18 ÇÇÇ گردآوري و تدوين دكترسي دمصطفيآزمايش

2 آزمايش, مصطفي, / Ç 1329 عÇÇرفان ايÇÇران: مÇجموعه مÇقالات (18). گÇردآوري و تÇدوين مÇصطفي آزمايش/ ÇÇ تهران: حقيقت, 1382/ 139 ص/ ريال : ISBN فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا/ كتابنامه به صورت زيرنويس/ 1/ عÇرفان Ç ايÇران ÇÇ مÇقالهها و خÇطابهها/ 2/ آداب طÇريقت ÇÇ مÇقالهها و خطابهها/ 3/ تصوف ÇÇ مقالهها و خطابهها/ الف/ عنوان/ BP28ì. آ êì ع ê8ê7 82 Ç 3êìë3 م كتابخانه مليايران عرفان ايران : مجموعه مقالات (18) گردآوري و تدوين: دكتر سي د مصطفي آزمايش ناشر: انتشارات حقيقت; تهران, خيابان گاندي, خيابان نهم,پلا ك 2ê صندوق پستي: تهران, 113ìë Ç 33ë7 تلفن: ; 8772ë29 فا كس: 8791ìë2 تلفن مركز پخش: ëì331ë1 چاپ او ل: زمستان Ç 1382 انتشار: 1383 تعداد: 2ë00 نسخه چاپ و صحافي: شركت چاپ خواجه ÇÇ لطفH مقالات و مطالب خود را بÇه نشÇاني نÇاشر بفرستيد/ قيمت: 1000 تومان ÇÇ آرا¾ و نÇظرهاي مÇندرج در مÇقالات و مÇطال ب شابك: - 2 ë1 9ìê - 70ê0 - ISBN: عرفان ايران ضرورتH مورد قبول مسÃول آن نيست/ ÇÇ عرفان ايران در ويرايش و تلخيص مطالب مÇجاز است/

3 فهرستمندرجات مقالات////////////////////////////////////////////////////////////// ë دكتر حاج نورعلي تابنده ين نورالد يادي ديگر از حضرت سي د É شاه نعمتاالله ولي 1ë و دكتر نصراالله پورجوادي عارفانةمحض و شعر رندانÇه شعÇر É عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي É شÇاه نعمÇتاالله ولي در سرزمينهÇاي دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي 30 پايين دست ëê ريخته گران درضا دكتر محم اين دهان بستي دهاني باز شد É ìê دكتر سيد مصطفي آزمايش ريةمسيحي ق د É 79 دكتر سيد حسين نصر É برداشÇتهاي سن تگÇرا, تجد دگÇراو بنيادگرا از اسلاممعاصر ترجمه: مصطفي شهرآييني يادنامه////////////////////////////////////////////////////////////// 93 عرفان ايران É به ياد استاد هادي حاÄري 97 منوچهر صدوقي (سÔ ها) É فرزند عرفان و فرزندزادة عشق 11ê هادي حاÄري چهل حديثمنظوم É معرفي كتاب////////////////////////////////////////////////////////// É ذوالفقار دكتر حاج نورعلي تابنده 122 تا ليف: حاج ملا علي نورعليشاه گنابادي É قلب فلسفة اسلامي دكتر محم د لگن هاوزن 128 تا ليف: ويليام چيتيك ترجمه: مصطفي شهرآييني

4

5 يادي ديگر از حضرت سي د نورالد ين شاه نعمتاالله ولي 1 دكترحاجنورعليتابنده بسمااللهالر حمن الر حيم از اينكه بار ديگر توفيق يافتم كه زبان و ذهن خود را با بيان كلماتي دربارة شاه سيد نعمتاالله ولي شيرين كنم, خرسندمو از اين حيث از كل ية كساني كه در اين راه زحمت كشÇيده و ايÇن سÇمينار را فÇراهÇم كÇردهانÇد, مÇتشكرم و مسÇل مH هÇمة شنوندگان و حاضرين در اين جلسه نيز متشك ر خواهند بود/ البت ه با بودن اساتيد بزرگي كه صحبت خواهند كرد, مطالب جالب توج هي خواهيد شÇنيد و بÇههمين جهت نيز من وقت زيادي را اشغال نخواهم كرد/ اين ستارة تابان عرفان ايران درخشندگياش به تمام جÇهان رسÇيده است و امروز از شخصيتهاي مهمي است كه شعرا, فلاسفه, عرفا و اجتماعيون همه به او توج هدارند/راجعبهشرححالشاهنعمتاالله,همحتمHمطالبيگفتهخواهدشدو در تاريخ 19 و 20 مهر / متن پيام افتتاحية دومين سمپوزيوم بزرگداشت شاه نعمتاالله ولي در دانشگاه لايدن هلند/

6 عرفان ايران ì هم توج ه داريد و مطالعه كردهايد, لذا زندگي او ليه و به اصطلاح زندگي مÇعمولي ايشان موردنظر ما نيست چرا كه سير حوادث بر همه وارد مÇيشود و بÇه طÇريق يكنواخت همه را در برميگيرد/ آن حضرت از كوهبنان كه موطن او لية ايشان بود براي جستجوي راه حق در گردش آمدند به اين معني كه بنابر شعر مشهور درديوانشÇمس كÇه <آنÇها كÇه طلبكار خداييد, خود آييد>, 1 ايشان به خود آمÇد و بÇهدنبال مÇقصود بÇه سÇير و سياحت پرداخت تا در مك ه به حضور شيخ عبداالله يافعي رسيد و دست ارادت به او داد و تحت تربيت او قرار گرفت/ بعد از آن هم حضرت شاه سفرهاي فراواني به تمام گوشه و كنارهاي عالم اسلامي آن روز كردند تا آنكه به كوهبنان رسيده و در آنجا در ماهان زاويهاي براي سير و سلوك خويش و تربيت طالبين بنا كردند و تا آخر عمر هم در همانجا ماندند/ آن حضرت در مسÇير ايÇن سÇلوك, خÇود مÇصداق آن مÇطلبي است كÇه در رسالات خويش در بحث شرافت علم و حال فرمودهاند/ ايشان ميفرمايد كه اين مسا له بسته بهآن است كه علم از كجا باشد/ هرگاه علم ازمنشا¾ علم گرفته شده باشد اشرف است ازحال/ ميفرمايد كهعلم ا كتسابي از حال پايينتر استوحال در اين مواردقاطعيت بيشتري دارد/ ولي ا گر علم يعنيآن روابطي كه به آن علم ميگويند در عالم كشفبر او ظاهر شود, اين علم از حال مهمتر است و همان است كه به آن علم مكاشفهاي ميگويند/ خود آن حضرت در جستجوي خداوند بود و طبق معمول اين جستجو را در تحصيل علم ظاهري آغاز كرد/ بعد از اين جستجو و توج ه يافتن به اين كه فقط اين 1/ جذبات الهي ه, منتخبات كÇل يات شÇمسالد يÇن تÇبريزي, گÇردآورنده شÇيخ اسÇداالله ايÇزد گشسب, انتشارات حقيقت, تهران, 1378, ص 119/

7 ياديديگرازحضرتس ي د نورالد ين شاه نعمتاالله ولي 7 علم نميتواند راهنماي انسان باشد, بÇهحÇال روي آوردو چÇون بÇه سÇلاحعÇلم ا كتسابي مسل ح بود بسياري از علوم بر او كشف شد/ آن حضرت رسالات زيادي نوشتهاند كه تا كنون شصت و چند رساله احصا¾ شده است و حال آنكه ميگويند در حدود سيصد رساله بوده است/ به هر جهت از همين شصت و چند رساله علم مكاشفهاي و علم ا كتسابي ايشان از طريق حال نشان داده شده است/ براي اينكه نمونة كوچكي از علم مكاشفهاي را درك كنيم به مطلبي كه داراشكÇوه در كÇتاب سكين ¹ الاوليا¾ 1 در شرح حال مرشد خود مينويسد مراجعه ميكنيم/ وي قريب به اين مضمون ميگويد كه روزي ايشان حالشان از لحاظ جسماني نامناسب بود/ زيرا گلمژهاي در پلك چشمشان پيدا شÇده بÇود كÇه آزارشÇان مÇيداد/ خÇلاصه مطالبي در اين زمينه گفتند/ يكي از ارادتمندان خيلي ناراحت شد و از آن وضÇع ناراحتي به حالت مراقبه و انقطاع از اين دنيا رسيد/ بعد از مد تيكهبهحالتعاد ي بازگشت, خدمت آن حضرت عرض كرد كه بفرماييد تخم خيار را روي گÇلمژه شما بگذارنÇد/ ايشÇان ايÇن تÇوصية او را قÇبول كÇردند و هÇمين كÇار را كÇردند و خوشبختانه كسالت مرتفع شد/ بعد كسي از ايشان پرسيد شما كه مرشد و استاد آن شخص هستيد چگونه شد كه خود متوج ه اين مطلب نشديد و او متوج ه شد/ ايشان فرمودند من مرض و صح ت را مهمان خداوند ميدانم لذا با اين كه بهطور معمول به مداوا پرداختم ولي ناراحت نشدم ام ا اين شخص عارف از ناراحتي مÇن چÇنان ناراحت شد كه او را به عالمي بردند كه حقايق اشيا¾ را ميديد/ همان عÇالمي كÇه پيغمبر بهدرگاه خدا عرض كرد: ا لل هم ا رني الاشيا¾ كماهي/ 2 در آن عالم كÇه حÇقيقت همة موجودات و مخلوقات خداوند را ميتوان ديد, آن خاصيت خÇيار را ديÇد و 1/ تصحيح تاراچند و سي د محم درضا جلالي ناÄيني, تهران,,13êê ص 138/ Ç 139 2/ خدايا اشيا¾ را چنانكه هستند به من نشان بده/ شبيه اين حديث در عوالي اللÃالي, ابن ابÇيجمهور احساÄي, ج ê, ص 132 آمده است/

8 8 عرفان ايران پس از بازگشت از اين سفر معنوي, اين سوغات را آورد/ اين علم مكاشفهاي است و در اين علم ترديدي نيست و درجهاش بالاتر از حال است/ خود حضرت شاه نعمتاالله نيز تمام مراحÇلي را كÇه خÇود دربÇارهاش سخن گفته بودند, يا بعدG گفتند, طي كردند/ از طرف ديگر آن حضرت در اجتماع نفوذ معنوي داشتند و كÇل يه طÇبقات مردم را مورد تربيت و مورد لطف قرار ميدادند و غالب امرا هم از حضور ايشان بهره ميبردند/ حت ي مشهور است كه اميرتيمور نÇيز بÇه حÇضرت ارادت فÇراوان داشت/ در اينجا اين نكته را بايد يادآوري كنيم كÇه مÇتا س فانه مÇا ا كÇنون عÇادت كردهايم كه هر چÇيزي را سÇياه يÇا سÇفيد بÇبينيم/ مÇثÂ چÇون امÇيرتيمور را مÇرد خونخواري ميدانيم, عد هاي از ما هيچ كاري را از او خوب نميبينيم/ ايÇن عÇيب تاريخنويسيهاي قبلي است و حال آنكه بايد تمام خصوصيات يك فرد و يك جامعه را بيان كرد/ خوبي را خوب ديد و بدي را بد/ حضرت لوط به افراد قوم خود نفرين نميكند و ميفرمايد: ا ن ي ل ع ملكÔمم ن القالين, 1 يعني من از عمل شما بيزارم نه از خود شما/ اميرتيمور صرفH با خونخواري نÇبود كÇه دنÇيا را گÇرفت/ او نسÇبت بÇه بزرگان ديني و كساني كه مورد علاقه و اعتماد مردم بودند احترام و ادب فÇراوان به كار ميبرد و دوستدار معارف اسلامي بود/ مشهور است كه ششصد آبادي براي وقف كردن به شيخ صفيالد ين اردبيلي داد/ همينطور به حضرت شاه نÇعمتاالله ولي ارادت داشت/ يك بار به مناسبتي حضرت شاه به او فرمودند: مÇÇÔلك مÇÇن عÇÇالمي است بÇيپايان مÇÇÔلك تÇÇو از خÇÇتاست تÇÇا شÇيراز همچنين شاهرخ شاه پسر اميرتيمور كه بعد از امÇيرتيمور بÇر خÇراسÇان بÇه سلطنت رسيد ارادت پدر خود را به حضرت ديده بود و خود نيز به ايشان ارادت 1/ سورة شعرا, آية 1ì8/

9 ياديديگرازحضرتس ي د نورالد ين شاه نعمتاالله ولي 9 ميورزيد/ بديهي است اين ارادت موجب حسÇادت خÇيليها مÇيشد و حÇت ي در يكي از مجالسي كه حضرت شاه برهانالد ين خÇليلاالله فÇرزند ارشÇد و جÇانشين حضرت شاه نعمتاالله به ديدن همين شاهرخ آمد, تا دم ساختمان سواره آمدو بعد هم طبق معمول كنار امير نشست/ يكي از حاضرين مجلس از روي حسادت گفت كه چه بهتر است حضرت برهانالد ين خليلاالله رعايت آداب سلطنت را بكنند و چون شاه اوليالامر است, سواره تا دم ساختمان تشريف نياورند, كنار شÇاه هÇم ننشينند كما اينكه همة حاضرين ايستاده به خدمت ميرسند و مطالب ديگري از اين قبيل/ ايشان در جواب گفتند من پدرم هم بههمين صورت به ديدن پدر شÇاه ميآمدند و از طرفي شا ن من و شا ن شاه نيست كه من ايستاده باشم/ شنيدم از پدرم كه فرمود: ا گر كسي توق ع كند كه ما در حضور او ايستاده باشيم, حرامزاده است/ اين درواقع كنايهاي هم بود/ شاه به آن درباري فرمود: فضولي نكن, اين مساÄل به تو مربوط نيست/ منظور اينكه به حضرت شاه نعمتاالله احترام زيادي ميگذاردند/ منتهي در اثر اين كه پادشاهان هند علاقه و توج ه خاص ي به تشيع داشتند و بارها تقاضاي تشريففرمايي حضرت شاه نعمتاالله را به آن ديار داشتند, ايشان شÇاه برهانالد ين خليلاالله را به آنجا فرستادند و ايشان مد تي در آنÇجا بÇودند و چÇون برادرانشان و ساير اقوام ازدواجهايي با شاهزادگان هندي كÇردند و بسÇتگيهايي پيدا كردند, تقريبH مقيم آنجا شدند و حت ي بعد از حضرت شاه هم در آنجا بودند و تا مد تها سلسلة نعمتالل هي در هندوستان جاري بود/ در بسياري از كتب و نوشتهها مرسوم شده است كه اين اصطلاح را بÇه كÇار ميبرند كه حضرت شاه نعمتاالله باني و مÆس س سلسلة نعمتالل هي است/ چÇنين قولي براي كساني كه وارد به مساÄل عرفاني نباشند قدري شبههانگيز است/ زيÇرا لفظ مÆس س و باني معموÁ در مورد بانيان و مبتكرين يك مكتب و مذهب يا دين

10 10 عرفان ايران جديد به كار برده ميشود/ اساس اعتقاد اهل تصوف و عرفان اين است كه اخÇذ تربيت بايد از رهبر ديني باشد و بهصرف كتاب كافي نيست و الا ا گر بÇهصرف كتاب كافي بود,قرآنبالاترين كتاب است و ميتوانست همة مردم را ارشاد كند و حال آنكه همانهايي كهقرآن را ميخوانند و حت ي خوارج كه پيشانيشان از نماز پينه بسته بود ميبايست اصلاح شده بÇاشند/ پس بÇايد بÇهدست راهÇنما و رهÇبر تربيت شد/ اين رهبر چه كسي است? چون به قول مولانا: چÇون بسÇي ابÇليس آدم روي هست پس به هÇر دسÇتي نÇبايد داد دست 1 در همان اواخر دوران پيغمبر(ص) و بعد از پيغمبر در زمان ابوبكر, مسيلمه كذ اب براي خود ديني آورد يا أسود ع نÖسي هم ديني آورد كه چÇون هÇيچ پÇايه معنوي و اجتماعي يا علمي نداشت نابود شدند/ ولي ما علي(ع) را رهبر عارفان و رهبر تشيع ميناميم چون ايشان تربيت شده مستقيم حضرت پيامبر(ص) بود و ام ا به اين جهت علي(ع) را امام ميدانيم كه پيغمبر تصريح بÇه امÇامت او كÇرد/ و همينطور بعد از حضرت علي(ع) حضرت حسن(ع) را امام ميدانيم براي اينكه به امامت حضرتش تصريح شد/ از اين امر چنين استنباط شده است كه هر رهبري را بايد رهبر قبلي تعيين كند/ همانطور كه پيغمبر و امام را مردم انتخاب نكردهاند بلكه خدا انتخاب كرد, رهبران بعدي هم بهطور غيرمستقيم بايد با الهام خÇدايÇي انتخاب شوند يعني هر رهبريبراي بعد از خودش بايد جانشين تعيين كندو همين وضعيت در دوران دوازده امام برقرار بÇود/ بÇعد از غÇيبت امÇام دوازدهÇم مسا لة تعليمات و تربيت شريعتو طريقت از هم جدا شد/ امر شريعت را امام(ع) به فقها سپردند چنانكه نقل است كه فرمودند: م ن كان م ن الفÔقها¾صاÄنH ل ن فسهحافظH ل دينه مÔخالفH 1/ مثنوي معنوي, تصحيح نيكلسون, دفتر او ل, بيت 31ì/

11 ياديديگرازحضرتس ي د نورالد ين شاه نعمتاالله ولي 11 ع لي ه واه مÔطيعHلا مر مولاه ف ل لÖعواما نÖ يÔ ق ل دوه/ 1 بنابراين بÇر هÇر مكÇل في واجب است كÇه جستجو كند و به هر يك از فقها كه داراي اين صفات بودند اقÇتدا¾ كÇند البÇت ه از لحاظ اعمال نه از لحاظ اعتقاد/ ولي در زمان غيبت, اخذ بيعت و تربيت معنوي را حضرت به جنيد بغدادي سپرده و به او اجازه دادند كه خود براي خويش جانشين تعيين كند و آن جانشين هم, جانشين الي يوم القيام ¹ / اين ات صال و داÇÄمي بÇودن وجودرهبررادرتصوف اصطلاحH "سلسله" ميگويند/ بنابراين وقتي ميگوييم "سÇلسلة نÇعمتاللÇ هي" يÇعني سÇلسله اجÇازاتÇي كÇه حضرت شاه سيد نعمتاالله هم در آن جاي داشÇتند و حÇلقهاي از آن بÇودند والا حضرت شاه سيد نعمتاالله ولي نه با مرشدشان حضرت شيخ عبداالله يافعي و نه با جانشينشان حضرت شاه برهان الد ين خليلاالله از لحاظ رهبري مÇذهبي تÇفاوتي نداشتند و همه در يك رديف بودند/ منتهي در ايÇن سÇلسلة بÇزرگان عÇرفاني يÇا رهبران ديني بعضي بÇه مÇناسبتهاي مÇختلف از جÇمله مÇناسبتهاي اجÇتماعي درخشش بيشتري داشتند و دوران اقتضا كرده است كÇه تÇغييرات خÇاص ي در آن سلسله داده شود يا اينكه دستورات ديگري گفته شود/ به اين مناسبت از آن به بعد سلسله را بهنام آن رهبر خاص ميناميدند/ مثÂ ميگويند سلسلة سهروردي يÇعني سلسلة بعد از شيخ شهابالد ين سهروردي يÇا سÇلسلة نÇعمتاللÇ هي يÇعني هÇمان سلسلهاي كه جناب شاه نعمت االله در آن از مريدان بود و سپس قطب شد و بعد از حضرت شاه سيد نعمتاالله ولي بهنام آن بزرگوار شهرت يافت/ و ام ا عل ت شاخصيت حضرت شÇاه كÇه سÇلسله بÇهنام ايشÇان نÇاميده شÇد در خصوصيات بارزي است كه در اين سلسله ديده ميشود و براي تفصيل بيشتر بايد 1/ هركس از فقها كه خويشتندار و حافظ دينش بود و مخالف با هÇواي نÇفس خÇود و مÇطيع امÇر مولايش, بر عوام است كه از او تقليد كنند/

12 12 عرفان ايران به كتب مفص له مراجعه شود و در اينجا به موارد مهمي از آن اشاره ميشود/ يكي مسا له اشتغال به كار است كه در اين سلسله بيكاري جاÄز نÇيست, يكÇي رعÇايت اعتدال احوال است, يعني بين حالات صحو و سكر جمع ميكنند و يكي هم مسا له حذف سماع است/ البت ه خصوصيات ديگري هم هست كÇه فÇعÂ مÇجال بÇحثش نيست/ مسا لهاي كÇه در ايÇنجا بÇه آن مÇيپردازيÇم مسا لة سÇماع و مÇوسيقي است/ موسيقي عبارت است از نظم و هماهنگي در صداها و اصوات/ مثÂ وقتي شما در سحرگاهي آرام در كنار رودخانهاي كÇوهستاني نشسÇتهايÇد, صÇداي آبشÇارهاي كوچك و صداي رودخانه با صداي برگهاي درختان كه به هم برخورد ميكنند مÇجموعة ايÇنها مÇوسيقي خÇاص ي را تشكÇيل مÇيدهد كÇه عÇارف را بÇه حÇركت درميآورد, حركتي دروني يعني توج ه به خداوند و توج ه به ياد خداوند/ بنابراين به اين طريق ميتوان گفت كه خود موسيقي بهطور اعم نميتواند تÇحريم شÇود/ سعدي در داستاني ميگويد: دوش مÇÇÇرغي بÇÇه صÇÇبح مÇÇيناليد عقل و صبرم ببرد و طاقت و هÇوش يكÇÇÇÇي از دوسÇÇÇÇتان مÇÇÇÇخلص را مگÇÇر آواز مÇÇن رسÇÇيد بÇÇه گÇوش گÇÇفت بÇÇاور نÇÇداشÇÇتم كÇÇه تÇو را بÇانگ مÇرغي چÇنين كÇند مÇدهوش گÇÇفتم ايÇÇن شÇرط آدمÇيت نÇيست مÇÇرغ تسÇبيح گÇوي و مÇا خÇاموش 1 اين خود نوعي موسيقي است يا به اصطلاح سÇماع است/ سÇعدي در دنÇباله ميگويد: <اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب>/ 2 كهاشارهبهحÔدي است/ حدي آهنگ خاص ي بود كه شتربانان ميخواندندوشتر به 1/ گلستان سعدي, تصحيح غلامحسين يوسفي, انتشارات خوارزمي, 13ì8, حكايت 2ë, ص 97/ 2/ همانجا/

13 ياديديگرازحضرتس ي د نورالد ين شاه نعمتاالله ولي 13 هيجان ميآمد و حركت ميكرد/ نقل است كه كÇاروانÇي را از بÇغداد بÇه اصÇفهان ميخواستند بفرستند شتربان حÔ داي بسيار جذ ابي ميخوانÇد/ او تÇمام شب را كÇه حركت ميكردند حدي خواند و اشتران هم با حال دو رفتند بهطوري كه صبح به اصفهان رسيدند ولي شترها همه از شد ت خستگي و ضربه مردند/ بنابراين اساس اثر موسيقي مورد انكار نيست/ تا ثير مسل مي كه موسيقي در انسÇان دارد مÇمكن است هم در مسير تقرببهخداوندويادآوريوظايفانسانيومعنوياوباشدو هم خداي نا كرده در مسير دوري از خداوند و تسليم به هواي نفس باشد/ به اين جهت است كه ميتوان موسيقي را دو نوع تصور كرد: او ل موسيقياي كه انسان را به خداوند نزديك ميكندمثل خواندنكتب عرفانيبا صداي خوب كه الاÐن در مجالس عرفاني معمول است يا آنÇچه سÇعدي در مÇورد بÇانگ خÇروس ميگويد كه مقارن نماز صبح است موسيقي است كÇه انسÇان را بÇه خÇدا نÇزديك ميكند/ مسل مH چنين موسيقي را نميتوان منع كرد/ در مÇقابل مÇوسيقي است كÇه انسان را از خداوند دور ميكند/ بسياري از موسيقيهايي كه امروزه متداول است از اين قبيل است يعني تحريك احساسات و عواطف كه نتيجة قÇهري مÇوسيقي است موجب ميشود كه احساسات و غرايÇز و شÇهوات بÇهحركت در بÇيايد, در اينصورت مسل مH چنين موسيقي حرام است و اين موسيقي همان است كه بÇدان "غنا" نام دادهاند/ غنا درواقع موسيقي است كه انسان را از خداوند دور كند/ با اين تقسيمبندي چگونه است كه عد هاي مÇوسيقي را بÇهطور كÇل ي تÇحريم ميكنند? چون حد مشخ صي بين موسيقي الهي و غنا وجود ندارد و عبور از مرز اين دو بسيار ممتنع است و درواقع آن كساني كه خود را مسÆول حفظ اخلاقيات انسان ميدانند براي اينكه چنين انحرافي رخ ندهد بهطور كل ي موسيقي را تحريم كردهاند/ ام ا ا گر موسيقي از نوع الهي باشد صحيح است و البت ه آن هم بستگي به

14 عرفان ايران 1ê حالت طرف دارد/ كما اين كه بسياري از عرفاي سابق منجمله غز الي در مواردي موسيقي و سماع را اجازه داده و در مواردي منع كرده است/ آنچه كه از گذشتگان به يادگار مانده است اين است كه امروز در بين ارادتمندان حضرت شاه نعمتاالله در مجالس, كتب اشعار بزرگان با آواز خوب خوانده مÇيشود تÇا هÇم تÇوج ه بÇه موسيقي و هم توج ه بهمعناي آن اشعار موجب پيشرفت معنوي شنوندگان بشود/ بههمين دليل موسيقي سماع كه اضافهبر موسيقي متضم ن حركاتي هÇم هست در سلسلة نعمتالل هي منع شده است و حسن آن تÇحريم شÇايد امÇروزه روشÇنتر و بارزتر ديده شود/ ام ا هرگز حضرت شاه نعمتاالله ولي موسيقي را تحريم نكÇرده است/ در شرح حال حضرت سلطانعليشاه از جانشينان حضرت شاه نعمتاالله كه در سنة 1327 قمري شهيد شدند, آمده است كه يكÇي از ارادتÇمندانشÇان بÇه ايشÇان عرض كرد: اجازه ميدهيد مÇن سÇاز بÇزنم? ايشÇان اجÇازه نÇدادنÇد/ در تÇوضيح درخÇواست قÇبلي خÇود عÇرض كÇرد كÇه مÇرحÇوم مشÇتاق (اشÇاره بÇه حÇضرت مشتاقعليشاه است) هم تار ميزد/ ايشان فرمودند كه تو مشتاق شÇو, هÇر كÇاري خواهي بكن/ فاعÖملما ش تÃ هم كه بزرگان تصوف فرمودهاند منظورشان اين است كه ايمانبياوريد و سپس آنچه خواهيد بكنيد/ يعني ا گر ايمان آورديد و مثÂ ا گر مشتاق شديد جز خÇداونÇد هÇيچچيز نÇخواهÇيد خÇواست, پس آنÇچه خÇواسÇتيد ميتوانيد بكنيد نه اين كه هر كار نادرستي را ميتوانيد انجام دهيد/ در خاتمه مجد دG از دست اندركاران اين سمينارو بهخصوص آقاي دكتر سيد مصطفي آزمايش كه باني آن شدهاند متشك رم و اميدوارم كه اهل فن از اين سمينار بهره برده و براي ديگر رجال و بزرگان عرفاني همچنين مراسمي گرفته شÇود تÇا مردم و همميهنان ما بيشتر با مفاخر اجتماعي و مذهبي خود آشنا شوند/ والسلام

15 شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي دكترنصرااللهپورجوادي شهرت سÇيد نÇورالد يÇن شÇاهنعمتاالله ولي ( ) Ç عÇمدتH از جÇهت سلسلهاي است كه به نام او تا سيس شده و در ايران و هندوستان به مد ت شش قرن تداوم يافته است/ در دوقرن اخير به دليل از سرگيري فعاليت اين سلسله در ايران, پس از مهاجرت معصوم عليشاه دكني از هند به ايران, بÇر شÇهرت شÇاهنعمتاالله افزوده گرديد و در چهلÇ پنجاه سال اخير كه آثار شاه, اعم از نظم و نثر, تصحيح و چاپ شده است جنبة ديگري از شخصيت اين صوفي و عارف بزرگ شناختهشده است/ شاهنعمتاالله از پيروان تعاليم عرفاني محييالد ين ابن عÇربي است و آثÇار منثور او رسالههايي است كه اغلب در شرح آرا¾ محييالد ين نوشته شده است/ 1 تا ثير عقايد و اصطلاحات مكتب ابن عربي در اشعار شÇاهنعمتاالله, اعÇم از غزليات و قصايد و رباعيات, نيز كامÂ مشهود است/ بههمين دليل است كه بعضي 1/ دربارة اين آثار, بنگريد به: حميد فرزام, تحقيق در احوال و نقد آثار و افكÇار شÇاهنعمتاالله ولي, چÇاپ او ل, تهران, انتشارات سروش, 137ê,صëêë /ê72ç

16 عرفان ايران 1ì از محق قان, اشعار شاهنعمتاالله را به دليل اصطلاحات عرفانيي كه در آنها به كÇار رفته است, درست نقطة مقابل شاعراني چون عط ار و مولوي و حافظ دانستهانÇد/ اين محققان معتقدند كه مثÂ شاعري همچون عط ار, هرچند كه غÇزلهاي عÇرفاني سروده است, ولي اين غزلها عاري از اصطلاحات عÇرفاني است, درحÇاليكه در ديÇÇوان شÇاهنعمتاالله بÇهدليل انÇباشتهبودن از <فÇرهنگ عÇرفاني ابÇن عÇربي و اصطلاحات خاص تصوف او> با اشعاري روبرو هستيم كÇه بÇيشتر <بÇه درد آن ميخورد كه شواهد از آن استخراج شود براي فرهنگ اصطلاحات صوفيه>/ دكتر شفيعي كدكني كه اين اشعار شاهنعمتاالله ولي را <دقيقH يكÇصدوهشتاد درجÇه در جهت مخالف عط ار و مولوي> دانسته است معتقد است كÇه درواقÇع شÇعر بÇراي شاهنعمتاالله وسيلهاي بوده است براي بيان تعاليم عرفاني و تعريف اصطلاحات مكتب ابن عربي و به تعبير او كاري كه شاهنعمتاالله و امثال او كردهاند و ميكنند اين است كه: <شعر خويش را به عرفان سنجاق ميزنند>/ 1 دربارة تفاوت ميان اشعار حافظ و شاهنعمتاالله, از حيث كاربرد مÇضامين و اصطلاحات عرفاني در آنها, نيز گفتهاند كه <ديوان شاه نعمتاالله مجموعهاي از اصطلاحات عرفاني است, همچون كÔدهايي كه براي كشف معاني آنها محتاج بÇه كليد رمز هستيم>, و به همين دليلديوانشاهنعمتاالله درواقع به منزلة <رساله يا رسالات منظوم عرفاني است, ولي اثر هنري نÇيست>/ امÇ ا, شÇعر حÇافظ از نÇظر گوينده اين كلام, بها¾الد ين خرمشاهي, اينچنين نيست و حافظ هرچند كه <آشنا به مضامين و معارف عرفاني است /// ] ولي] دربند صح ت و دق ت اصطلاحات> نيست/ 2 1/ محم درضا شفيعي كدكني, زبور پارسي, نگاهي به زندگي و غزلهاي عط ار, تهران, 1378, صë9Çì0 / 2/ بها¾الد ين خرمشاهي, ذهن و زبان و حافظ, چ 2, تهران, 13ì2,ص ده/

17 شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي 17 در اين دو مقايسه, ميان اشعار شاهنعمتاالله و عط ار و مÇولوي از يكسÇو و شاهنعمتاالله و حافظ از سوي ديگر, يك چيز مشترك است و آن اين است كÇه اشعار شاه آ كنده از اصطلاحات عرفاني است, بÇهخصوص اصÇطلاحات عÇرفان ابنعربي, در حالي كه اشعار شعراي ديگر اينچنين نيست/ در اين كه در اشعار شاهنعمتاالله, چه در غزلها و چه در انواع اشعار ديگر او, اصطلاحات و تعبيرات ابن عربي به كار رفته است شك ي نيست/ ولي آيا واقعH اين اصطلاحات تا آن حد ي است كه شعر شÇاهنعمتاالله را فÇاقد ارزش هÇنري كÇرده باشد?و ا گر هم غزلهايي باشد كه به دليل كثرت استعمال اين نوع اصطلاحات فاقد جنبة هنري و شاعرانه باشد, آيا ميتوان در مورد همة غزلهاي شاهنعمتاالله همين حكم را صادق دانست, يا نه? و اساسH چه فرقي ميان سبك اشعار شاهنعمتاالله و حافظ و عط ار و سعدي وجود دارد كه موجب شده است اشعار شاه بÇيشتر مÇورد توج ه مريدان و پيروان طريقة نعمتالل هيباشدتاعمومكسانيكهبهشعرفارسي, حتي شعر عرفاني و صوفيانه, علاقهمندند/ براي پاسخگفتن به سÆالات فوق در اينجاميان دونوع شعر صوفيانهو عرفاني بايد تمييز داد/ در هر دو نوع شعر نيز البته از اصÇطلاحات صÇوفيانه و تÇعبيرات مجازي براي بÇيان مÇعاني عÇرفاني اسÇتفاده مÇيشود ولي بÇه دليÇل تÇفاوت نÇوع اصطلاحات و تعبيرات مجازي (متافورهايي) كه در هريك از اين دو قسم شعر به كار برده ميشود, آنها باهم متفاوتاند/ اين دو نوعشعر صوفيانه را ميتوان <شعر عارفانة محض> و <شعر رندانه و عاشقانه> ناميد/ منظور از شعر عارفانة محض شعري است كه صراحتH و بÇه وضÇوح دربÇارة نكته يا معنايي عرفاني است/ اين نوع اشÇعار را در ديÇوان شÇاهنعمتاالله فÇراوان ميتوان يافت, و عرفاني هم كه شاه بيان كرده است البته عرفان محييالديني است/

18 18 عرفان ايران مهمترين نظريهاي كه در اين مكتب مطرح است نÇظرية وحÇدت وجÇود است و شاهنعمتاالله نيز اين مطلب را به كرات و به صور مختلف بيان كرده است/ درواقع وجود حقيقي وجود حق است و وجود موجودات ديگر همه خيالي است/ عÇالم خلقت بطوركلي خيال است, ولي همين خيال نيز حق است, چون پرتوي از وجود حق است/ در بسياري از غزليات شاهنعمتاالله ولي همين مطلب تكرار شده است/ در اينجا فقط چند نمونه را ذ كر ميكنم : 1 مÇÇا خÇياليم و در حÇقيقت او جز يكي در دو كون ديگر كو مÇÇا خÇياليم و در حÇقيقت او هÇÇمه عÇÇالم خÇÇيال او بÇاشد (ش 1300 ) مÇÇا حÇبابيم و عÇين مÇا دريÇا (ش 32 ) در خÇيال آن جÇمال او بÇاشد (شëê1 ) مطلب فوق را شاهنعمتاالله از طريق تمثيل دريا و قطره يا حÇباب نÇيز بÇيان كرده است/ در ادبيات صوفيانة قديم ايران, مثÂ درسوانح غز الي, دريا نمودگار حقيقت است/ سالك غواصي است كه تا زماني كه در خشكي است از حÇق دور است, ولي وقتي به كنار دريا ميرسدو به آن نگاه ميكند در مرتبة علم است/ وقتي وارد دريا شد, به معرفت يا يافت ميرسد/ در آخرين مرحله صدف را به چÇنگ ميآوردودÔ ر حقيقت را كه همان عشق است مييابد/ در تمثيلي هم كه شاه به كار ميبرد, دريا كه همان بحر محيط است نمودگار كل عالم وجود است, يعني هرچه هست/ اين دريا در واقع عين حق است و امواج يا حبابهايي كه روي آب نÇقش 1/ ديوان شاه نعمتاالله بارها به چاپ رسيده است/ در اينجا من از چاپ خانقاه نعمتالل هي(به كوشش دكتر جواد نوربخش, تهران 13ê7) استفاده كردهام و غزلها را با شمارة آنها در همين چاپ مشخص كردهام/

19 شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي 19 ميبندد همه تعينات حق است, موجوداتياند كه ميپندارند مستقÂ وجود دارند و قاÄم به ذاتاند, ولي درحقيقت قاÄم بهوجود دريااند, و بلكه عÇين دريÇايند/ ايÇن تمثيل بارها و بارها, در ا كثر غزلها, تكرار شده است/ در اينجا مÇا آن را در پÇنج غزل پشت سر هم كه در ابتدايديوانآمده است نقل ميكنيم (از غزل شمارة 2 تا :(ì در بحر مÇحيط غÇرق گشÇتيم موجيم و حباب و عين مÇا مÇا (ش 2 ) غÇÇرق بÇÇحريم تÇÇا نÇپنداري تشنه جÇوياي آب جÇو مÇا را (ش 3 ) ا گر آيي در اين دريا بيابي آبروي ما بيابي آبروي ما ا گر آيي در اين دريا (شê ) غÇرقة دريÇاي بÇيپايان شÇديم غÇÇير مÇÇا ديگÇÇر نÇباشد آشÇنا (شë ) موج است و حباب و آب و دريا هÇÇرچÇÇار يكÇÇي بÇÇود بÇÇر مÇا (شì ) حباب ا گرچه از لحاظ وجودي همان دريا يا آب است, ولي بادي هم در سر دارد, و به همين دليل شاهنعمتاالله حباب را نمودگار خيال دانسÇته است/ انسÇان خيال ميكند كه داراي وجود مستقلي است, در حالي كه وجودي حقيقي غÇير از وجود حق نيست/ پس حباب نيز درحقيقت همان درياست/ اين درواقÇع هÇمان عقيدة ابن عربي است كه كل عالم را خيال و در عينحال هÇمين خÇيال را هÇم در حقيقت حق دانسته است, چنانكه درفصوصالحكم گÇفته است: <انÇما الكÇون خيال وهو الحق في الحقيق ¹ >/ اين معني را نيز شاهنعمتاالله در اشعار خود به صور

20 20 عرفان ايران گونا گون بيان كرده است/ مثÂ در مطلع غزلي ميگويد: مÇÇا خÇياليم و در حÇقيقت او جز يكي در دو كون ديگر كو (ش 1300 ) خيال بودن عالم را نيز گاهي سراب خوانده است: عÇÇالم سÇÇر آبÇÇي و سÇÇرابÇÇيست نÇظر كÇن بنگركهسÇرابوسÇرآبÇياستنÇظركÇن نقشي و خياليست از آنÇرو كÇه خÇيال است در ديدة ما صورت خÇوابÇي است نÇظر كÇن (ش 1231 ) اسما¾ و صفات الهي نÇيز نÇظرية عÇرفاني ديگÇري است از ابÇن عÇربي كÇه شاهنعمتاالله آن را در اشعار خود اظهار كرده است/ عالم مظهر اسÇما¾ و صÇفات الهي است و اين مظهريت را شاهنعمتاالله در مواردي به صÇورت آيÇنه در شÇعر خود به تصوير درميآورد/ حق تعالي از طريق اسما¾ و صفات خود در همة اشيا¾ تجل ي كرده است, و بÇه عÇبارت ديگÇر اشÇيا¾ هÇمه آيÇينههايي است كÇه حÇق را مينمايند/ در هÇÇÇمه آيÇÇينهها او را طÇÇلب يك مسÇÇم ي از هÇمه اسÇما بÇجو شرح اسماي الهي خوش بÇخوان مÇÇÇعنيش در دفÇÇتر اشÇÇيا بÇÇجو (ش 1327 ) اسما¾ و صفات متكث رند, ولي چون همه از ذات الهي سرچشمه گرفتهاند, لذا در عين متكث ربودن وحدت دارند/ به عبارت ديگر, آنچه موجب وحدت اسما¾ و صفات است همان ذات است كه در همه چيز تجلي كرده است/ ذات تو با هر صفت اسÇمي بÇود يك حقيقت در دو سه اسما نگر

21 شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي 21 وحدت و كثرت به همديگر ببين مÇÇÔظهري در مÇÇظهر اشÇÇيا نگÇر (ش 811 ) شاه نعمتاالله نه تنها عقايد عرفاني مشرب ابÇن عÇربي را در غÇزلهاي خÇود آورده, بلكه عقايد كلامي خود را نيز به نظم درآورده است/ علاوه بر مثنوي او به نام <منظومة ايمانيه> كه در آن عقايد ديني و كلامي او شرح داده شده است, گاهي در ابيات بعضي از غزلهاي شاه نيز عقايد كلامي او ديده ميشود/ مثÂ در اين بيت كه ميگويد: گر مشك ك را شكي باشد بÇهيك كي موحد در يكي افÇتد بÇه شك (ش 973 ) يا در غزل زير كه عقيدة خود را نسبت به خلفاي راشدين بيان كرده است: مÆÇÇÇÇÇÇمن كÇÇÇÇاملي و بÇÇÇÇيبدلي اي كÇÇه هسÇÇتي مÇÇحب آل عÇÇلي ورنÇÇÇÇه گÇÇمگشتهاي و در خÇÇللي ره سن ي گزين كÇه مÇذهب مÇاست خÇÇارجÇÇي كÇيست دشÇمنان عÇلي رافÇÇضي كÇÇيست دشÇÇمن بÇوبكر ام ت پÇÇا ك مÇÇذهب است و ولي هÇÇركه او هÇÇرچÇهار دارد دوست يÇÇÇÇار سÇÇÇن ي و خÇÇصم مÇÇعتزلي دوسÇÇÇÇتار صÇÇÇÇحابهام بÇÇÇÇهتمام (ش 1ë3ê ) همين نوع ابيات است كه غزلهاي شاه را از حالت شاعرانه و هÇنري بÇيرون ميآورد/ و مضمون ديگري كه اين حالت را از غÇزلهاي شÇاه تÇاحدودي سÇلب ميكند دعويهاي اوست/ شاعر در مقام عاشقي و غزلسرايي دردمند است/ كسÇي است كه معموÁ به درد هجران مبتلاست و مشتاق ديدار است/ ا گر لحظات خوشي دارد, به دليل اين است كه خيال معشوق را مثÂ در خÇواب مÇيبيند/ ولي شÇاه در بسياري از غزلهاي خÇود دعÇوي مÇرشدي و مÇعشوقي مÇيكند/ او از سÇاقي مÇي

22 22 عرفان ايران نميطلبد, بلكه ميگويد خود اوست كه ساقي است, چنانكه مثÂ ميگويد: ما مرشد عش اق خÇرابÇات جÇهانيم سÇÇاقي سÇÇراپÇردة مÇيخانة جÇانيم (ش 1019 ) ما ساقي سرمست خÇرابÇات جÇهانيم سÇÇلطان سÇÇراپÇÇردة مÇيخانة جÇانيم ما آب حياتيم كه در جوي وجÇوديم ما گوهر روحيم كه در جسÇم روانÇيم (ش 1020 ) شاه با وجود اين كه مضامين عاشقانهو متافورهاي خراباتي به كار برده است, ولي باز گاهي دعويهاي مرشدي و معشوقي خود را تكرار ميكند/ نمونة اين نوع دعويها را در ابيات زير ميتوان ديد: در خÇÇÇÇرابÇÇÇات مÇÇغان دارم مÇÇقام بÇÇاده مÇÇينوشم ز جÇÇام جÇÇم مÇدام جام و بÇاده هÇردو هÇمرنگ آمÇدند من نÇدانÇم ايÇن كÇدام است آن كÇدام دولتÇÇÇÇي دارم بÇÇه يÇÇمن وصÇÇل او ايÇن سÇعادت بÇين كÇه دارم بÇر دوام (///) عÇÇÇÇاشقان را بÇÇÇÇار دادم در حÇÇÇرم گر تويي عاشق در اين خلوت خرام (ش 10êê ) ابياتي كه تا كنون نقل كردهايم جÇنبههاي عÇرفاني غÇزلهاي شÇاهنعمتاالله و تاحدودي تا ثير آرا¾ ابن عÇربي را در ديÇوان او نشÇان مÇيدهد, و هÇمانطور كÇه ملاحظه ميشود به جز بÇعضي از اصÇطلاحات, مÇانند وحÇدت و كÇثرت, ذات و صفت, اسماي الهي و مسمي, جسم و روح و چند اصطلاح ديگر, الفاظي كÇه در شعر عاشقانة فارسي متداول نباشد ديده نميشود/ درواقع, آنچه بيشتر در اشÇعار شاهنعمتاالله بهچشم ميخورد متافورها و صورتهاي خيالي است كه ا كثرG بÇراي بيان آراي ابن عربي به كار رفته است, تعبيراتي مجازي همچون دريÇا و قÇطره و

23 شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي 23 موج, جام و باده, خرابات مغان, آيينه, دريا و تشنگي و امثال اينها/ و لذا اين كÇه بعضي از مÇنتقدان, غÇزلهاي شÇاه را آ كÇنده از اصÇطلاحات عÇرفاني ابÇن عÇربي ميانگارند و آنها را مجموعهاي از كÔدهايي ميدانند كÇه بÇراي كشÇف آنÇها بÇايد رمزگشايي كرد, 1 با واقعيت منطبق نيست/ از اين گذشته, شاه نعمتاالله مانند ساير شاعران فارسيزبان پيش از خود, از سن ت شعر عاشقانة فارسي نيز تا ثير پذيرفته است, سن تي كه در آن دو دسته از اصطلاحات خاص شعراي عاشق و ميخواره و رند به كاررفته, يك دسته اصطلاحات مربوط به باده گساري و دستة ديگر مربوط به شاهد و شاهدبازي/ نمونة ابياتي را كه شاهنعمتاالله در آنها اصطلاحات بÇاده گسÇاري, از قÇبيل خرابات مغان و باده و جام و ساقي, به كار رفته است قبÂ ملاحظه كرديم/ يكي از مضاميني كه شاه بارها به نظم درآورده است دو بيت عربي صاحب بن العباد است كه ميگويد: رق الز جÇÇاج و رق ت الخÇÇمر فÇÇتشابها و تشÇÇا كÇÇل الامÇر فكÇÇÇÇان ها خÇÇÇÇمر ولا قÇÇدح وكÇÇÇÇان ما قÇÇÇدح و لا خÇÇمر اين ابيات را فخرالد ين عراقي درلمعات بÇدينگونه بÇه فÇارسي بÇرگردانÇده است: از صÇÇÇÇفاي مÇÇÇÇيو لطÇÇافت جÇÇام درهÇÇم آمÇيخت رنگ جÇام و مÇدام همه جÇام است و نÇيست گÇويي مÇي يÇا مÇدام است و نÇيست گÇويي جÇام 1/ آقاي خرمشاهي كه غزلهاي شاه را مجموعهاي از كÔدÖ ها خوانده و آنرا از قول يكي از دوستانشان نقل كردهاند, سالها قبل خود نگارنده و آقاي ويلسون در كتاب انگليسي سÇلاطين عشÇق گÇفتهايÇم و منظورمانازاين كÔدÖ ها اصطلاحات ابن عربي نبوده بلكه اصطلاحات رايج در غزلهاي عاشقانه در ديوان شاه بوده مانند جام و باده و جام جم و ساقي و غيره; اصطلاحاتي كه حافظ و ديگران هم به كار بردهاند/ بنگريد به: N. Pourjavady and P. L. Wilson, Kings of Love, Tehran, 1978, p. 42.

24 عرفان ايران 2ê شاهنعمتاالله در شرحلمعاتهم ابيات عربي را آورده و هم ابÇيات فÇارسي عراقي را و سپس آنها را با اصطلاحات ابن عربي شرح داده است/ 1 در ديوان خود نيز همين مضمون را بارها به طريق شاعرانه بيان كرده است بدون اينكه آنÇها را بخواهد با اصطلاحات مكتب ابن عربي توضيح دهد/ نمونة آن بيت زير است كه ميگويد: جام و بÇاده هÇردو هÇمرنگ آمÇدند من نÇدانÇم ايÇن كÇدام است آن كÇدام (ش 10êê ) و نمونة ديگر بيت زير از غزلي ديگر: جÇÇÇÇام و بÇÇاده شÇÇدند هÇÇمدم هÇÇم مÇÇÇجلس مÇÇيفروش يÇÇافت نÇÇظام (ش 10ê3 ) شاه نعمتاالله از مضامين بادهنوشي و خرابات فراوان استفاده كرده است/ از مضامين عاشقانه نيز به همچنين/ ام ا مضامين عشقي و عاشقانه را بهصورتي به كار برده است كه معموÁ خواننده متوجه منظور شاعر ميشود, يÇعني درمÇييابد كÇه عشقي كه مراد شاعر است عشق حقيقي است, در مقابل عشق مÇجازي/ مÇثÂ در ابيات زير, شاه از تعابير و تمثيلهايي چون جام و ساقي و رنÇد و شÇراب اسÇتفاده كرده, ولي درضمن به خواننده نيز گفته است كه مراد از اين ساقي معناي متعارف آن نيست و منظور او از شراب و جام هم چيز ديگري است: مÇÇدام جÇÇام مÇÇي او حÇÇيات مÇÇيبخشد هÇÇميشه هÇÇم ت او كÇÇاينات مÇÇيبخشد كمال بخشش سÇاقي نگÇر كÇه رنÇدان را شراب و جام ز ذات و صفات مÇيبخشد (شëì8 ) 1/ شاه نعمتاالله ولي, شرح لمعات, به تصحيح دكتر جواد نوربخش, تهران 13ëê,ص 2ì /

25 2ë شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي در ابيات زير نيز كه متعل ق به يكي از غزلهاي نسبتH مÇعروف شÇاهنعمتاالله است,ملاحظهميكنيمكهشاعرهيچشك ي براي خواننده نميگذارد كه مراد او از محبوب و معشوق, حق است/ محبوبدلوراحتجانيچهتوانكرد سلطان همه خلق جهاني چÇه تÇوان كÇرد از سÇÇÇÇادهدلي آيÇÇÇنه بÇÇنمود جÇÇمالت در آينه برخود نگÇرانÇي چÇه تÇوان كÇرد تÇÇو پÇÇادشه مÇÇايي و مÇÇا بÇÇندة فÇÇرمان گر ز آنكه نخواني و براني چه توان كرد ما عشق تو داريم و ترا ميل به مÇا نÇيست ماييم چنين و تو چÇناني چÇه تÇوان كÇرد (شë29 ) در ابيات فوق شاهنعمتاالله در مقام يك عÇاشق بÇراي مÇعشوق الهÇي خÇود غزلسرايي كرده است و احتمال ميرود كه اين غزل و غÇزلهاي مشÇابه آن كÇه از همين مقام سروده باشد متعل ق به دوران جواني شاه باشد/ شاه غزلهاي عاشقانه و رندانة ديگري هم دارد كه در آنها دعوي مرشدي كرده و ايÇن دعÇوي را نÇيز بÇا استفاده از نسبت عشق و اصطلاحات خراباتي بيان كÇرده و لذا خÇود را در مÇقام معشوق و ساقي قرار داده است/ مثÂ در غزلي ميگويد: مÇÇا سÇÇاقي سÇÇرمست خÇÇرابÇÇات جÇهانيم سÇÇÇÇلطان سÇÇÇÇراپÇÇÇÇردة مÇÇÇيخانة جÇÇانيم مÇÇا آب حÇÇياتيم كÇÇه در جÇÇوي وجÇوديم مÇÇا گÇÇوهر روحÇÇيم كÇÇه در جسÇم روانÇيم

26 عرفان ايران 2ì جÇÇاميم و شÇرابÇيم بÇه مÇعني و بÇه صÇورت گÇÇÇÇنجيم و طÇÇلسميم و هÇÇويدا و نÇÇهانيم اين طرفه كه معشوق خود و عاشق خويشيم هÇÇرچÇÇيز كÇÇه مÇÇا طÇÇالب آنÇÇيم هÇÇمانيم (ش 1020 ) اين غزل هرچند كه خراباتي و عشقي است, ولي كامÂ پيداست كه عÇرفاني است/ در غزلهاي عاشقانه, اعم از صوفيانه و غيرصوفيانه, شاعر عاشق است و از درد عشق و هجران سخن ميگويد/ ا گر هم صوفي باشد و از شاهد و ساقي سخن گويد ÇÇ عشق او چه مجازي باشد و چه حقيقي ÇÇ صوفي و غير صوفي ميتوانند برداشت خود را از آن بكنند/ ولي در غزل فوق و امثال آن فÇقط يك بÇرداشت ميتوان كرد, و آنهم برداشت صوفيانه و عارفانه است/ در آخرين بيتي كه نقل كرديم يك نكتة مهم ديگر نيز وجود دارد و آن اين است كه شاه نعمتاالله وقتي خود را هم عاشق و هم معشوق تلقي ميكند درواقع از توحيد در عشق سخن ميگويد, و اين معنايي است كه در تصوف عاشقانة زبÇان فارسي, بهخصوص در تصوف احمد غز الي, بيان شده است/ احمد غز الي وقÇتي ميخواهد از توحيد در عشق سخن گويد, عشق رامنشا عاشقو معشوق ميداند, و ميگويد كه عاشق پس از طي مراحل سلوك به نقطهاي ميرسد كه در معشوق فاني ميشود و سرانجام دويي عاشقي و معشوقي در نقطة عشق از ميان مÇيرود/ پس آنگاه دربارة ذات عشق است كه ميتوان گفت: <هم او آفتابو هم او فلك/ هم او آسمانو هم او زمين/ هم او عاشق و هم او معشوق و هم او عشق, كه اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است/ چون عوارض اشتقاقات برخاست, كار باز بÇا يگÇانگي

27 شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي 27 حقيقت خود افتاد>/ 1 در اين عبارت و عبارات نظير آن, احمد غز الي در مقام يك نظريهپرداز دربارة توحيد در عشق سخن ميگويد, نه به عنوان عاشق/ او نميگويد كه من به اين نقطه رسيدهام و عين ذات عشقم و لذا من هم عاشقم و هم معشوق/ ولي شاهنعمتاالله به عنوان شاعر گفته است من هم عاشقم و هم معشوق/ اين معني را وي در غزلهاي ديگر نيز اظهار كرده است, ازجمله در اين بيت كه ميگويد: عÇÇاشقانه صÇÇحبتي بÇÇا مÇا بÇدار عاشق و مÇعشوق را يكÇجا بÇبين (ش 12ë3 ) اين دعوي معشوقي درحقيقت همان دعوي مرشدي است كه به زبان شÇعر عاشقانه بيان شده است و اين دعوي نيز خود چيزي نÇيست كÇه بÇراي خÇوانÇندة غيرصوفي و يا حتي صوفيي كه پيرو شاعر يÇا طÇريقة او نÇباشد چÇندان دلپسÇند باشد/ كمتوج هي شاهنعمتاالله به عشق مجازي و شاهدبازي بطوركلي موجب شده است كه در اشعار او وصف معشوق انساني كÇمتر صÇورت بگÇيرد/ در غÇزلهاي صوفيانهاي كه شاعر دم از شاهدبازي و رندي و مستي ميزند معموÁ در پارهاي از ابيات خود از اوصاف معشوق, مانند چشم و ابÇرو و زلف و خÇد وخÇالولبو دهان, ياد مÇيكند/ ولي در غÇزلهاي عÇاشقانة شÇاهنعمتاالله از ايÇن تÇوصيفات و تصاوير خيالي كمتر استفاده شده است/ در اينجا ما يك غزل را ميآوريم كه در آن شاه مانند شاعران عاشق و خراباتي, ازجمله حافظ, هم از مست و خراببودن و توبهشكستن خود سخن گفته و هم از ديدن خيال معشوق در خÇواب, و وقÇتي صورت معشوق را ميبيند دل به زلف پرپيچ و تاب او ميسپارد و زلف هم او را اسير ميكندو با خود كشانكشان ميبرد/ تصاويري كه شاه در اين غزل به كار برده 1/ احمد غز الي, سوانح, تصحيح نصراالله پورجوادي, تهران 13ë9, ص 10 /

28 28 عرفان ايران است, هرچند كه همه مÇعاني عÇرفاني دارد, ولي بÇهدليل پÇيروي از سÇن ت شÇعر صوفيانة فارسي كه شعري است خراباتي و عاشقانه, يكي از شيواتÇرين غÇزليات ديوان اوست/ در خÇÇرابÇÇات مÇÇغان مست و خÇÇراب افÇÇتادهايÇم تÇÇوبه بشكسÇÇتيم و ديگÇÇر در شÇÇراب افÇتادهايÇم در خÇÇيال آن كÇÇه بÇÇنمايد خÇÇيال او بÇÇه خÇÇواب نقش بستيم آن خيال و خوش به خواب افÇتادهايÇم دل بÇÇÇÇه دست زلف او داديÇÇم و در پÇÇا مÇÇيكشد لاجÇÇرم چÇÇون زلف او در پÇيچ و تÇاب افÇتادهايÇم آفÇÇÇÇتاب لطÇÇÇÇف او بÇÇÇÇنواخت مÇÇÇا را از كÇÇ رم روشÇÇن است احÇÇوال مÇÇا بÇÇر آفÇÇتاب افÇتادهايÇم سÇÇÇÇيد رنÇÇÇÇديم و بÇÇا سÇÇاقي حÇÇريفي مÇÇيكنيم بÇÇÇÇر در مÇÇيخانه مست و بÇÇيحجاب افÇÇتادهايÇÇم بÇÇر سÇÇر كÇÇوي مÇÇحبت مÇا و چÇون مÇا صÇدهزار جÇÇان بÇÇه جÇانان دادهايÇم و بÇيحساب افÇتادهايÇم (ش 1122 ) در غزل فوق هيچيك از اصطلاحات خاص عرفان محييالد ينبهكارنرفتهو شاهنعمتاالله در آن دعوي مÇرشدي هÇم نكÇرده است/ درعÇينحال, عÇلو مÇرتبة عرفاني شاعر نيز در سراسر غزل پيداست/ تعداد غزلهايي كÇه بÇيشتر ابÇيات آن مانند ابيات غزل فوق شيوا و دلنشين بÇاشد در ديÇوان شÇاه فÇراوان نÇيست/ ولي معموÁ در ا كثر غزلها ابياتي كه متعل ق به سن ت شعر عاشقانه و رندانة فارسي باشد پيدا ميشود/شايد ا گر انتخابي از غزلهاي شاهنعمتاالله صورت گيرد,قدرومنزلت

29 شعر عارفانة محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاهنعمتاالله ولي 29 شاعري او بيشتر شناخته شود/ معموÁ هÇمة شÇاعران در طÇول حÇيات خÇود هÇم شعرهاي ضÇعيف سÇرودهانÇد و هÇم شÇعرهاي دلنشÇين و بÇيعيب, و شÇاعرانÇي محبوبترند كه اشعار آنها را كموبيش غربال كرده و بهترينها را انÇتخاب كÇرده باشند/ ظاهرG در ديوان شاه چنين كاري صورت نگرفته است و ا گر روزي اشعار تكراري و ابيات سست و يا ابياتي كه در آنها از اصطلاحات ثقيل كلامي و عرفان محييالد ين استفاده شده است كنار گذاشته شود, هنر شاعري شاه نعمتاالله جلوة بيشتري پيدا كند و چه بسا اين موجب شود كÇه مÇنتقدان در اظÇهارنظرهايي كÇه دربارة اشعار شاه كردهاند تجديدنظر كنند/

30 شاه نعمتاالله ولي در سرزمينهاي پايين دست ) گزارشيازدومينكنگرهشاه نعمتااللهوليدر هلند) دكتر محمدابراهيمباستانيپاريزي <هركس كه همة اوليا او را رد كنند, من او را قبول دارم, و فراخور قÇابليتش تكميل كنم///> (شاه نعمتاالله ولي) ماه پيش سرزمين هلند مهماندار شاه نعمتاالله ولي بود/ از چند ماه پÇيشتر دانشگاه لايدن 1 از شهرهاي هلند, دعوتنامهاي براي كسÇاني كÇه عÇلاقهمند بÇه شركت در سميناري براي شاه نعمتاالله ولي بودند فرستاده بود, و آنها كه اجابت كرده بودندروزهاي يازدهمو دوازدهم ا كتبر 1993 ميلادي, نوزدهموبيستممهر 1382 شمسي, را در اين شهر زيبا از كشور هلند, در سرزمينهاي پÇايين دست, سپري كردند/ 2 1. Leiden 2/ كلمة "پايين دست" را من بهجاي Nederland انÇتخاب كÇردم/ خÇيليها آن را بÇه سÇرزمينهاي Ñ

31 شاه نعمتاالله ولي در سرزمينهاي پايين دست 31 اين سمپوزيوم براي بار دوم است كه در حق شاه نعمتاالله برگزار مÇيشود/ سال قبل از آن گويا در سنخوزة آمÇريكا بÇوده است/ جÇلسات, صÇبح و عÇصر تشكيل ميشد و چند تن از متخص صان به مناسبتهايي صحبت كردند, پروفسور دكتريوهانت هار 1 كه رÄيس بخش شرقشناسي دانشگاه ليدن است و بÇه زبÇان فارسي نيز آشنايي كامل دارد, جلسه را افتتاح كرد/ پس از آن آقاي دكتر نصراالله پورجوادي استاد فلسفه دانشگاه تهران, براسÇاس سÇابقة ادبÇيات عÇرفاني سÇخن گفت و تا ثير و تا ث ر شاه نعمتاالله را در حافظو ساير شعراي فارسيزبان بيان كرد, و او برخلاف بسياري از صاحباننظر, ميزان تا ثير ابن عربي را در شاه نعمتاالله, به آن حد اغراقآميز نميدانست, بلكه رگههاي فكري سعدي و حافظ را بÇيشتر در آن شعرها ميديد/ سخنرانيها اغلب به زبان انگليسي بود/ دكتر يانيس اشوتس 2 اهÇل لاتÇوني دربارة كلمه رند و رندي در شعر شاه نعمتاالله صحبت كرد/ اصوÁ اين كلمه رند در ادب عرفاني ما چيزي است از نوع كلماتي كه درك كردني هستند و وصف كردني و معني كردني نيستند/ ضيا¾ العلمايي بود در بيرجند, آدمي شلوغ كارو پرهياهو,و بيشتر در مساÄل فرهنگي و كيفيت كار مدارس بيرجند مÇداخÇله و شÇلوغ كÇاري ميكرد/ يك وقت مرحوم حكمت, وزير معارف, يكي از ما موران عÇاليرتبه را فرستاد براي سرپرستي و بازرسي امتحانات نهايي بيرجند, و ضمنH بÇه او گÇفت: <شنيدهام يك ضيا¾ العÇلمايي هست در بÇيرجÇند كÇه سÇروصداهÇاي فÇراوان راه Ø پست ترجمه كردهاند, و چون كلمه "پ ست" در زبان فارسي معني خوشايندي ندارد, گÇمان كÇنم از نظر اصطلاحات جغرافيايي, تركيب پايين دست مناسبتر باشد/ آبريز بيشتر رودخانة آلمÇان بÇه اين سرزمين سرازير ميشود/ 1. Johan Ter Haar 2. Yanis Eshots

32 32 عرفان ايران انداخته است/ ا گر فرصت كردي برو و تحقيق كن كه اين آدم چÇه كÇاره است و شنيدههاي ما دربارة او تا چه پايه, مبنا و مرجعي دارد?> آن بازرس رفت و بعد از چند روز به مرحوم حكمت تلگراف زد كه: <جناب وزير, اين ضيا¾ العÇلما¾ كÇه شما شنيدهايد, ديدني است نه شنيدني!> حالا اين كلمه رند هم در ادب عÇرفاني, درك كردندي است, نه تعريف كردني/ مرحوم جمالزاده يك كتاب دربارة "رند و رندي در شعر حافظ" نوشته و چاپ كرده است/ دكتر محمود ارول قيليچ از تركيه, مقاله دقيقي در باب شاه نÇعمتاالله ولي و ادب صوفيانه ترك خواند/ من ميدانستم كه مولانا مÇحم د بÇلخي و اوحÇدالد يÇن كرماني و امير سيد حسيني, كه سند فرقهاش را به شيخ شهاب الد ين سÇهروردي ميرساند, در دمشق و ساير جاها مفاوضاتي داشتهاند و با فخرالد ين عراقي دمخور بودهاند, ام ا اينكه شاه نعمتاالله ولي بعدها در تركيه عثماني تا چÇه حÇد در فÇرقه بكتاشيه و علوي ه صاحب نفوذ بوده, در اين مقالة آقاي قيليچ به خوبي روشن شد/ موزيك ميان جلسات توس ط يك جوان صاحب ذوق هلندي تÇرتيب داده شده بود بهنام ميشا/ 1 اين جوان عارف, خود يك سنتور اختراع كرده بود برپايه سنتورهاي ايراني و گيتار و پيانو فرنگي, و يك بانوي با كمال بهنام آن ماري 2 با ضربهاي كوتاهي بر يك ساز سيمي ديگر او را همراهي ميكرد و فÇاصلههاي ميان سخنرانيها و سكوت مجلس را با اين دو وسيله خيلي عارفانه و تاجرانه پÇر ميكردند/ ناهار هم طبق معمول هلنديها يك ساندويچ پنيرو سبزي بود كه بسيار هم خوشمزه بود, يا ساندويچ گوشتي كه بعضي چشيدند و بعضي ديÇدند, و البÇت ه چايي و قهوه كه از قديمترين اي ام ارتباط آنان با شرق در زندگي آنان وارد شÇده است/ 1. Micha 2. Annemarie

33 شاه نعمتاالله ولي در سرزمينهاي پايين دست 33 دكتر مصطفي آزمايش در باب رباعيات شيخ ابوسعيد ابوالخير صحبت كردو از حالت قوالي و گويندگي در مجامع صوفيانه سخن به ميان آورد/ در هÇمة ايÇن موارد چنانكه گفتم سنتور ميشا و آن ماري فضاي خالي سالن را مرو ح مÇيكرد/ ديداري از رصÇدخانه هÇلندي و اصÇطرلابهاي قÇديمي نÇيز بÇه راهÇنمايي يÇان هوگنجيك 1 و همكارانش صورت گرفت/ اوايل غروب يك كنسرت توس ط موسيقيدانان ايراني خوانده شد كه در اين ميان دكتر علي آنالوÄي, مترجم صاحب كمال, تمبك هم مÇينواخت/ شÇعرها از تورج نگهبان بود/ روز دوم سÇÇخنرانÇي آقÇاي يÇوهان ت هÇار در مÇوضوع مÇناسبات فكÇري نقشبنديه و شيعه صورت گرفت/ تا يادم نرفته, بگويم كه يك خواننده و نوازندة صوفي نقشبندي از تربتجام و تايباد هم بÇه دعÇوت دانشگÇاه آمÇده بÇود/ ايÇن نورمحم ددÔ رپور كه سÇلام خÇود را بÇر چÇاريار فÇرامÇوش نكÇرد, آنÇقدر دلپÇذير ميخواند و آنقدر تحريرات روحانگÇيز بÇه هÇمراه دو تÇار خÇود داشت كÇه كÇل جمعيت سالن مسحور لحن او شده بودند/ و وقتي نواي خود را تمام كرد, همه به احترام او برخاستند/ شعرهاي عادي در مدح بزرگان دين و بسÇياري از پÇيمبران چون نوح نبي و ابراهيم خليل خواند/ فولكور مردم جام در احوال پيمبراني چون نوح نبي و ابراهيم خليل و امثال آنان, در يك فرهنگ خاص كه مختص خانقاه احمد جام و پيروان او بوده حالت استثنا دارد/ البت ه طبق تقاضاي شنوندگان, آهنگ "غمت در نهانخانه دل نشيند" و "نوايي نوايي" را هم چند بار تكرار كرد/ دكتر شهرام پازوكي استاد فلسفه در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران تÇحت 1. J. Hogendijk

34 عرفان ايران 3ê عÇنوان نÇوآوريها و نÇوسازيهاي عÇارفانه سÇلطانعليشاه گÇنابادي در مكÇتب نعمت الل هي سخن گÇفت, و طÇبق مÇعمول مÇوسيقي مÇيشا هÇم آخÇر كÇار بÇه داد شنوندگان رسيد/ يك فيلم, هم از گناباد و مزار ماهان نشان دادند كه متا س فانه بÇا اصÇول فÇن ي جديد و دسÇتگاههاي الكÇترونيكي هÇمخوانÇي نÇداشت/ بسÇياري از شÇنوندگان ميخواستند ماهان و مزار شاه ولي را ببينند/ حق اين است كه يك فيلم زنده و گويا از تمام محوطههاي مربوط به مزار شاه ولي, از تمام كتيبهها و نوشتههاي گوشه و كنارآن, از منارهها, از سردرهاو همه جايآن برداشته شودو در اختيارمرا كزي كه مايل به استفاده از آن هستند, گذاشته شود/ از سلسلههاي تصوف ايراني كه بيشتر به شاه نعمت االله ولي مÇيرسند, تÇنها آقاي دكتر نورعلي تابنده بود كه پيامي به اين مجمع فرستاده بود و خلاصه مÇتن فارسي و ترجمه كامل انگليسي آن توس ط يكي از حض ار خوانده شد/ ماتيوس فان دن بوس, 1 محق ق هلندي نيز با نگاهي دقيق به وضع سلسلههاي تصوف در ايران پرداخت و احوال امروزي نحلهها را بيان كرد/ اين را هم عرض كنم كه هلنديها با شرق, خصوصH ايران, بيگانه نيستند, و تجارتخانههاي آنها سيصد سال پيش در لار و كرمان و البت ه اصÇفهان صÇفوي, يكي از پردرآمدترين تجارتخانهها بود كÇه افÇغانها پس از تسÇل ط بÇر كÇرمان و اصفهان, حساب آن را رسيدهاند/ آرشيو هلند به روايتي 17 كيلومتر طول دارد/ و به هر حال اسناد آن به 2ë0 ميليون برگ ميرسد و يكي از دانشجويان سابق مÇا آقاي كاوايي اينك به راهنمايي استادان ليدن, مشغول بررسي اسناد صفوي است/ در سمپوزيوم شاه نعمتاالله ولي, سه مركز فرهنگي عمده با دانشگاه لايدن 1. Matthijs Van den Bos

35 3ë شاه نعمتاالله ولي در سرزمينهاي پايين دست همكاري و كمك كÇرده بÇودند: او ل, مÇركز روابÇط مÇيان فÇرهنگي در آمÇريكا (C.I);.C دوم, انجمن فرهنگي جوهره در فرانسه كÇه دكÇتر آزمÇايش در آن فعاليت دارد و سوم انجمن مطالعات صوفيانه در آمريكا و هلند/ مÇÇتا س فانه رÅسÇÇاي نÇحلههاي تÇصوف كÇه در گÇوشه و كÇنار ايÇران و دنÇيا پرا كندهاند, در اين مباحث شركت نداشتند و تنها يك پيام دلپذير و خوش عنوان از آقاي دكتر نورعلي تابنده, پير و مراد صوفيه گنابادي نعمت الل هي, رسيده بود كه در صدر مجلس خوانده شد/ پيامي كه سازگاري مكتب خود را با پÇديدههاي قرن و صلح جهاني و هنر عصر اعلام ميداشت/ ات فاقH در همين روز, اعلام شد كه خانم شيرين عبادي از ايران برندة جايزة نÇوبل صÇلح شÇده است/ گÇويي تÇقارن مناسبي با آرمان شاه ولي داشت كه صلح كل را با نوع بشر مطرح ميكرد/ چقدر ما خوشحال شديم! آقاي مهندس قيومي, استاد دانشگاه شÇهيد بÇهشتي, دربÇارة سÇه سÇاختمان طريقة نعمت الل هي ÇÇ مزار گناباد, مزار شاه نعمت االله و مشتاقيه ÇÇ از جهت فن يو معماري صحبت كرد,و باز موسيقي به داد شنوندگان رسيد, سپس ميشا و آنماري همراه شدند با دكتر آزمايش, در دكلمه كردن شعرهاي شاه نعمتاالله با ترجÇمه و قراÄت خانم دكتر حنا استمردينگ, 1 زني عارفه, در قراÄت غزليات شاه با آهنگ و مطنطن و همراه با ضرب: اي عÇاشقان اي عÇاشقان, مÇن پÇير را بÇرنا كÇنم اي تشنگان اي تشنگان, من قطره را دريÇا كÇنم اي طÇÇالبان, اي طÇالبان, كÇحال مÇلك حكÇمتم مÇÇن كÇÇور مÇÇادر زاد را در يك نÇظر بÇينا كÇنم 1. Hanna Stemerding

36 عرفان ايران 3ì من رند كÇوي حÇيرتم, سÇرمست جÇام وحÇدتم زان در خÇÇرابÇÇات آمÇدم تÇا مÇيكده يÇغما كÇنم آمÇÇد نÇÇدا از لامكÇÇان كÇاي سÇيد آخÇر زمÇان پنهان شو از هر دو جهان, تا بر تو خود پيدا كنم # راهÇيم و رهÇنماييم, هÇم رهÇرويم و هÇم راه هم سيديم و بنده, هÇم چÇا كÇريم و هÇم شÇاه گاهي چنين كه بيني, بر تخت چون سليمان گاهي چنان كه داني, چون يوسفيم در چÇاه رنÇÇديم و لاابÇÇالي, سÇرمست در خÇرابÇات بÇÇا سÇاقيي حÇريفيم, داÇÄم بÇه گÇاه و بÇيگاه در راه بÇÇÇÇيكرانÇÇÇÇه مÇÇÇا مÇÇيرويم داÇÇÄم گÇÇر عÇÇزم راه داري, مÇÇا بÇا تÇوايÇم هÇمراه اي بÇÇنده, بÇÇندگي كÇÇن تÇÇا پÇادشاه گÇردي زيÇÇرا كÇÇه پÇÇادشاهند, ايÇن بÇندگان درگÇاه تÇÇÇÇÇÇوقيع آل دارد, حكÇÇÇÇم ولايت مÇÇÇÇا بÇاشد نشÇان ايÇن حكÇم, بÇر نÇام نÇعمت االله يا آنجا كه ميگويد: تÔرك مستم, مÇيپرستم يÇل لي سÇÇاغر بÇÇاده بÇه دسÇتم يÇل لي عÇÇهد بÇا سÇاقي بÇبستم, تÇن نا توبه را ديگÇر شكسÇتم يÇل لي مÇد تي بÇودم اسÇير بÇند عÇقل از چنين بÇندي بÇجستم يÇل لي زاهد هشيار را با من چÇه كÇار سÇÇÇيد رنÇÇدان مسÇÇتم يÇÇل لي

37 شاه نعمتاالله ولي در سرزمينهاي پايين دست 37 جالبترين غوغا در اين معركه اين بود كه من ندانم از كجا, ده بيست داريه (= دايره, دف) يك باره بهدست گروهي از حاضرين در مجلس رسيد و آنها كه در اطراف سالن پرجمعيت پرا كنده بودند با خÇوانÇدن ايÇن شÇطحيات آهÇنگين همراهي ميكردند, و يكباره براي نيم ساعتي او Á سالن پر از صدا و غوغاي اين دفها شد كه در كمال مهارت و زيبايي طنينانداز, مينواختند و بعضي حركات دستها و گردن نيز با آن همراه ميشد, و بعضي از كلمات را هم صوفيان موبلند هلندي و آلماني, بدون آنكه معني آن را بدانÇند, تكÇرار مÇيكردند, مÇثل ايÇنكه تصوف, زبان مرغان و به قول عط ار منطقالط يراست,احتياجبهترجمهندارد/ گويا همة اين مراسم به وسيلة ماهواره هم پخش شÇده است و مÇن فÇتوكپي حرفهاي خودم را بر طبق گزارش B.B.C در سوÄيس تÇوس ط دوسÇتي دريÇافت كردم/ اين ترتيب سماع بسيار گرم و عارفانه كه در آخرين جلسه ترتيب داده شده بود, درواقع خاتمه كار و نتيجه سمپوزيوم و به عنوان تشكÇ ر از آنÇها بÇود كÇه از آمريكا و آلمان و هلند و فرانسه و بلژيك و روسيه و تركيه و حت ي لاتوني آمده بودند/ تعج ب خواهيد كرد كه استادي از لاتوني در اين مÇحفل شÇركت كÇرد كÇه فارسي را خوب ميدانست ) گويا در تاجيكستان آموخته بود)/ او كامÂ در سلك عرفان بود و يك لحظه از اينكه خدا هرچه بخواهد, هÇمان خÇواهÇد شÇد, غÇافل نميشد/ سخنراني او هم نه به روسي و نه به لاتوني, بلكه به زبÇان انگÇليسي بÇود دربارة كلمه رند در شعر شاه نعمت االله/ يان هوگنجيك و همكارانش, يك نمايشگاه به عنوان كارگاه اصطرلاب در خارج از سالن سخنرانيها گذاشته بودند كه بخش رياضي دانشگاه اوترخت آن را ترتيب داده بود و ندانستم چه نسبت داشت با شاه نعمت االله ولي? ولي به هر حال

38 38 عرفان ايران چون بناي تصوف بر جذبه عاشقانه است و مولانا هم ميگويد: مذهب عاشق ز مÇذهبها جÇداست عشÇق اصÇطرلاب اسÇرار خÇداست 1 شايد بدين دليل, اين كارگاه هم, در سمپوزيوم راه يافته بود/ جالبتر از همه آنكه رياضيدان هلندي و دو دستيارش, در آغاز كارگاه, همدلانه و همآواز بÇه قراÄت سورة فاتحه پرداختند/ اين را هم عرض كÇنم كÇه دانشگÇاه اوتÇرخت يك بخش نيرومند عربي دارد, و چند سال پيش مخلص نيز در جمع عÇربيدانهÇاي هلندي 2 شركت داشت و در همان جمع بود كه ياد خيري از مرحÇوم هÇوتسماي هلندي كرد/ كسي كه قديمترين تاريخ كرمان, يعني بخش عمدة بدايÇع الازمÇان افضل كرماني را در صد و بيست سال پÇيش (188ì م. 130ê ه) چÇاپ كÇرده و درواقع آن را از آسيب نابودي نجات داده است/ 3 و من به همين دليل آن روزها همراه آقاي دكتر اتابكي استاد زبان فارسي در دانشگاه اوترخت بر مزار هوتسما در گورستان اوترخت رفتم و فاتحهاي و غزلي از حافظ بر مزار او خواندم/ اينكه گفتم كتاب را از نابودي نÇجات داده يك واقÇعيت است; زيÇرا نسÇخة منحصر به فرد اين كتاب كه در كتابخانة سلطنتي برلين بود, در اي ام جنگ جهاني دوم براي محفوظ ماندن از بمبارانها با اشياي قيمتي ديگر موزة برلين به خارج از شهر منتقل و در تونلهاي زغالسنگ توي صندوقها به امانت نهاده شد و بعدها كه اشيا را بازگرداندند,آن يك تونل كه اين كتاب هم درآن بوده بر اثر بمبارانها نابود شد و مهندس آن نيز كشته شد و بالنتيجه گويا كتابهاي ديگر به كÇتابخانه بازنگشته است/ يك دليل مرحمت دانشگاه ليدن به مخلص و دعوت براي سÇمپوزيوم شÇاه 2. Arabisan 1/ مثنوي معنوي, تصحيح نيكلسون, دفتر او ل, بيت 110 (با كمي اختلاف)/ 3 /دراينبابرجوعشودبهمقد مة نگارنده بر سلجوقيان و غز در كرمان چاپ دوم/

39 شاه نعمتاالله ولي در سرزمينهاي پايين دست 39 نعمت االله, علاوهبر كرماني بودن, نيز براي ابراز لطÇف در تÇجديد چÇاپ هÇمين كتاب و ياد خير از مرحوم هوتسما بود/ البت ه يك دليÇل آن هÇم ايÇن هست كÇه نوشتههاي من, اغلب بوي عرفان ميدهد/ هرچند تا مقصد فاصله بسيار است: نگويم نسÇبتي دارم بÇه نÇزديكان درگÇاهت كه خود را بر تو ميبندم به سالوسي و زر اقي هلنديها مردمي مقتصد و صرفهجو هستند/ منبع درآمد مهمي ندارند غير از رودخانههاي پرآبي كه مزاحم هستندو از آلمان ومركز اروپا به آنجا ميآيند و هر كدام در حكم دريايي هستند, و غير از مشÇتي خÇا ك كÇه هÇمين رودخÇانهها آوردهاند/ يا اينكه هلنديها با جنگيدن با دريا و بستن سدها از دريا گرفتهاند/ آنها گل لاله ميكارند, سبزه ميكارند, جو و گندم ميكارند, ميوه دارند/ گاوداريهÇا, كامÂ آشكار است كه پنير هلندي را تحويل دنيا خواهند داد و بهترين پنير/ وقتي با هواپيما از روي هلند رد ميشوي, متوج ه ميشوي كه يك مÇتر راه بدون كشت و زرع نيست/ علاوه بر آن تكليف رودخانههاي سركش را هم روشن كردهاند, كانالهاي فراوان از سه چهار طرف حفر كردهاند, ضمن اينكه آبهاي وحشي را رام كرده و به دريا راه دادهاند/ يك راه آبي هم براي خودشان ساختهاند, كانال هم ديوار مزرعه است و گاوها و گوسفندها را در چهار ديواري آبكي حفظ ميكند, هم وقتي محصول رسيد, با قايق آن را به كارخانه و بندر و انبار ميرسانند و هم وسيلة تفريح جوانان موشلال دختر و پسر در ساعات فÇراغت و مسÇابقه و ورزش است/ آنها درواقع از آب روغن گرفتهاند/ موشلالهايي از نوع دخÇتران ماهان كه شاه نعمت االله در حق شان گفته: خا ك در ميخانه مگر بÇيختهانÇد كاين گرد و غبار را برانگيختهاند يÇÇا مÇاه رخÇان خÇط ه مÇاهانانÇد كززلف,عبيردرجهان ريختهاند

40 عرفان ايران ê0 يك آقاي هلندي به اسم راين كوايمان 1 مسÆول كارهاي فن ي بود/ مخصوصH اسم او را آوردم براي اينكه ميدانم در سخنرانيها ما هرگز نتوانسÇتهايÇم فÇيلم و اسلايد را با سخنرانيها همخوان كنيم و اغلب باعث مÇزاح شÇنوندگان مÇيشويم, يعني ما چيزي ميگوييم و دستگاه چيز ديگري نشان ميدهد/ اين مسÆول فن ي, او Á تمام وقت ايستاده بود, چشمش صفحهاي را ميديد و گوشش آهنگ صدا را ميشنيد, با دست اشاره ميكرد كه تÔن صدا را پايين يا بالا بياورند/ او با يك گوشي ظريف كه در گوش و جلوي دهنش بود معلوم بود آهسته صÇحبت مÇيكند و فÇرمان مÇيدهد/ درواقÇع ششÇدانگ حÇواس او مÇتوج ه ايÇن دستگاههاي ظريف بود و تمام وقت از صبح تا شب او كار ميكرد/ من بعد از يك جلسه به عنوان تشك ر به او گفتم كه شما گÇوش و دست و دهÇن و چشÇم و هÇمة اعضايتان در آن واحد كار ميكرد كه حرفها باد هوا نشود/ او گفت: <يك چيز ديگر را هم فراموش كرديد, و آن اين بود كه در عين حال كه همة ايÇن كÇارها را ميكردم, ساندويچ خود را هم ميخوردم!> من آن وقت ياد اقتصاد يزدي افتادم كه سالها پÇيش در ازپÇاريزتاپÇاريس نوشته بودم كه پيرمردي يزدي سوار بر خر بÇود و پسÇرش پشت سÇرش خÇر را ميراند و چون ظهر شده بود, تك ه ناني از پر شÇال خÇود درآورده و مÇيخورد و پشت سر خر راه ميرفت/ در همين حال پدرش خواست از او چيزي بپرسد, آرام صدا زد: حسينوك! پسرك صداي پدر را شنيد/ با صداي بلند دهن باز كرد و جواب داد: "بله?" و البت ه لقمه كه در دهانش بود بيرون پريد و افتاد روي خا ك/ پدر, در جواب پسر, فرياد زد: بله و زهÇرمار, چÇه مÇوقع بÇله گÇفتن است? 1. Rein Kooiman

41 ê1 شاه نعمتاالله ولي در سرزمينهاي پايين دست ميگفتي: "هون"? كه هم جواب مرا داده بودي, هم لقمه خود را جويده بÇودي و بالاترازهمهخرخودراهمراندهبودي! با همة اينها, هلنديها امروز در خيلي از مراحل ا گر نÇه حÇرف او ل, بÇاري حرف دوم يا سوم را ميزنند/ وقتي عروسهاي مسكو با لالههاي هلندي آرايش مييابدووقتيهرجوانفرنگيوغيرفرنگي,صبحزود,ريشخودراباماشين فيليپس ميتراشد و بسياري از سالنها و اتاقها با لامپ فيليپس روشن ميشود و اغلب راديوهاي همين كارخانه نواي عالم را به گوش شÇنوندگان شÇرق و غÇرب ميرساند, ميتوانيم بفهميم كه اين جمعيت و اين سرزمين كوچك كه وسعت آن به اندازة جزيره قشم است, چطور راه خود را نهتنها در زمين و دريا بازيافته, بلكه در هوا نيز اين هواپيماهاي,C 10,D هلندي است كه شÇرق و غÇرب را بÇه هÇم پيوسته است/ هلنديها پروتستان هستند, يك نوع عرفان مذهبي از نوعي كÇه مÇيگويد: <دل به يار و دست به كار>, همانها بودند كه كشيشها را از كليساي ليدن بيرون كردندو استادان دانشگاه را به جاي آنان نشاندند/ همين دانشگاهي كه ما امروز در آن در باب عرفان شاه نعمت االله صحبت ميكرديم/ صحبت فروش لاله كه كردم, اشاره كنم كه چند سال پيش راديوها گفتند كه جايزه فروش گل لاله را به تاجري دادند كه با وجود عدم ارتÇباط تÇجارتي مÇيان شوروي و اسراÄيل در اي ام جنگ سرد, آن تاجر توانسته بود يك ميليون شاخة گل لاله در مسكو به فروش برساند, هر شاخه يك دلار/ جايزه به خاطر زيادي ميزان فروش نبود, زيرا بودهاند تجاري كه بيش از اينها معاملات داشتهاند/ ام ا به خاطر اين بود كه با وجود عدم روابط, اين تاجر توانسته بود لالهها را مارك هلندي بزند و از طريق هلند به مسكو ÇÇ پايتختي كه مطلقH با خريد اينگونه اشياي تجم لي, آن

چند خاطره از پرفسور پياتيه

چند خاطره از پرفسور پياتيه چند خاطره از پروفسور پياتيه دكتر حاج نورعلي تابنده او لين سفري كه پروفسور پياتيه به ايران كرد (مسل ما قبل از سفر دوم شيعه شدن و تشرف به قلمرو عرفان كه در اوايل سال 13êë شمسي صورت گÇرفت) بهمشهد مشرف شده

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

گزيده اشعار حضرت شاه نعمت الله ولي

گزيده اشعار حضرت شاه نعمت الله ولي گزيدة اشعار شاه نعمتاالله ولي گزينش, مقد مه, توضيح ابوالحسنپروينپريشانزاده نعمتاالله ولي, نعمتاالله بن عبداالله, 83ê Ç 730 ق/ [ديوان, برگزيده] گزيÇده اشعÇار شاه نعمتاالله ولي. گزينش, مقد مÇه, توضيÇح ابوالحسÇن

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

عرفان ايران (مجموعه مقالات) 12 ÇÇÇ گردآوريوتدوين دكترسيدمصطفيآزمايش

عرفان ايران (مجموعه مقالات) 12 ÇÇÇ گردآوريوتدوين دكترسيدمصطفيآزمايش عرفان ايران (مجموعه مقالات) 12 ÇÇÇ گردآوريوتدوين دكترسيدمصطفيآزمايش آزمايش, مصطفي, Ç 1329,گردآورنده/ عرفان ايران Ç مجموعه مقالات( 12 ). گردآوري و تدوين مصطفي آزمايش/ ÇÇ تهران: حقيقت, 1381/ 139 ص/ 9000

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

احکام برپایی جشن ها و عیدها

احکام برپایی جشن ها و عیدها احکام برپایی جشن ها عيدها و أحكام الا حتفالات و الا عياد باللغة الفارسية فتوای اجنمن دايم پژوهشهاي عليم و افتا اللجنة ا اي مة للا فتاء احكام برپايي جشن ها و عيدها س: حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس از سال آینده وارد بازار میشود نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس بیش از 3 سال از عرضه نسل دوم i10 میگذرد. حدود 4 ماه پیش بود که هیوندای نخستین تصاویر اولین فیسلیفت i10 را منتشر کرد. 3

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ س نت در گذرگاه هاي تاريخ ( ) . book@aqeedeh.com www.aqeedeh.com : www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم ریست کردن گذرواژه اپل ID آنچنان سخت و پیچیده نیست چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم اگر از دستگاههای اپل استفاده میکنید حتما اپل ID دارید. ممکن است زمانی نیاز به ریست کردن

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول یک نگاه چند بازی در این بخش که به طور ثابت در هر شماره نشریه شبکه چاپ میشود سعی میکنیم چهار بازی جذاب جدید منتشر شده برای پیسی یا کنسولهای معروف بازیهای ویدیویی را معرفی و یک مرور کوتاه داشته باشیم. با

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation فصل دوم: جستجوی منابع علمی درس روش تحقیق دانشگاه علوم و تحقیقات فارس مدرس: امین کشاورزی 1/19 چند نکته شما سعی در تالش برای پیدا کردن چه چیزی هستید سعی کنید دقیقا مشخص کنید در پی دانستن چه مطلبی هستید چه

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت ی

معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت ی معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت یک قسمت از زندگی بشر است که هر کسی میتواند در قسمتهایی

توضیحات بیشتر

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tiny13.docx

Microsoft Word - tiny13.docx ديتاشيت فارسی ميکرو های سری :avr ويژگی : کارای بالا و توان مصرفی کم دارای 120 دستور که اکثر انها در يک سيکل اجرا ميشوند 8*32 ريجيستر کاربردی سرعتی تا 20mipsدر فرکانس 20 مگاهرتز حافظه برنامه و داده غير

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx اين روزها با رشد روزافزون شكلگيري استارتاپ در كشورمان كلمهي شتابدهنده نيز زياد به گوش ميخورد و بسياري از افراد با اين مفهوم آشنايي ندارند.اما به واقع مفهوم شتابدهنده به چه معنا است و آيا اين مفهوم در كشورمان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر