b b در پژوهش و سازندگی شماره 105 زمستان 1393 بررسی میزان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای) )PAHs در بافت ماهی کیلکاي معمولی در سواحل استان گیالن )بن

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "b b در پژوهش و سازندگی شماره 105 زمستان 1393 بررسی میزان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای) )PAHs در بافت ماهی کیلکاي معمولی در سواحل استان گیالن )بن"

رونوشت

1 b b پژوهش و سازندگی شماره 10 زمستان 19 بررسی میزان هیوکربن های آروماتیک چند حلقه ای) )PAHs بافت ماهی کیلکاي معمولی سواحل استان گیالن )بن انزلی( افشین فالح اسکنپور کارشناس ارشد کنترل کیفی آبزیان و رئیس گروه بهبود کیفیت آبزیان سازمان شیالت ایران آریا اشجع اردالن دانشكده منابع طبيعي يا دانشگاه علوم و فنون يايي خرمشهر گروه شيالت خرمشهر لیدا سلیمی )نويسنده مسئول( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون یایی گروه محیط زیست یا تاريخ يافت: آذرماه 192 تاريخ پذيرش: تيرماه 19 چکيده این تحقیق مقدار و نوع هیوکربن های آروماتیک چندحلقه ای )PAHs( سه گروه سنی سه پنج و هفت ساله ماهی کیلکای معمولی سواحل استان گیالن)بنانزلی( که به جهت پایش زیستی منطقه و قرار داشتن زنجیره غذایی انسان بسیار حائز اهمیت می باشد بررسی گردید. نمونه برداری تیر ماه 191 تنها صیدگاه استان گيالن )بن انزلی( صورت گرفت. حدود دو کیلوگرم از ماهی کیلکای صید شده به طور کامال تصادفی از مخزن مخصوص حمل ماهی جدا و پس از کد گذاری سریعا منجمد و جهت انجام مراحل بیومتری شامل اندازه گیری طول چنگالی وزن و سن نمونه ها و پس از آن تعیین PAHs به روش HPLC به آزمایشگاه منتقل شد. طبق نتایج بدست آمده ماهیان سه ساله از مجموع 16 ترکیب مورد آزمایش جدول )EPA( شش ترکیب نفتالن ایندنو) 1,2,cd ( پایرن پایرن فلورن آنتراسن و دی بنزو ) a,h (آنتراسن به ترتیب با مقادیر /99/ 8/4242/8 19//19 90/6 0//0 و 0/ )ppb( /0 ماهیان پنج ساله نفتالن ایندنو) 1,2,cd ( پایرن و فلورن به ترتیب با مقادیر 2/14 4 و )ppb( 96/ و ماهیان هفت ساله هیچ آالينده آروماتيك شناسایی نگردید. نتایج نشان داد که ترکیبات نفتالن فلورن آنتراسن پایرن ایندنو )1,2,cd( پایرن دی بنزو )a,h( آنتراسن با افزایش سن ماهيان روند کاهشی معنی داری وجود دارد )0/0<P(. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که خوشبختانه حال حاضر ميزان غلظت PAH ها سنین مختلف کیلکای معمولی کمتر از حد استاندارد می باشد. كلمات كليدي: PAHs ماهی کیلکا بن انزلی یای خزر

2 شماره 10 نشريه دامپزشكی زمستان 19 Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 10 pp: 06 Investigation of PAHs in tissues of C.cultriventris Caspia in coastal area of Guilan ( Anzali port) By: Eskandarpour, A. Msc Quality Control Aqutic Iran Fisheries Organization Ashja Ardalan, A. Faculty Member Islamic Azad University North Tehran, College Science and Technology Branch Salimi, L., (Corresponding Author), Faculty Member Islamic Azad University North Tehran, College Science and Technology Branch Received: December 201 Accepted: June In the present study common kilka from Guilan province coastal area (Port of Anzali) and fish meal produced from it, have been examined to investigate the type amount of polyaromatic hydrocarbons (PAHs). Bio monitoring is very important because these pollutants are carcinogenic and mutagenic compounds, if they enter human food chain. Sampling process was completed in Anzali fishing port. For sampling 2 kg of fishes randomly selected and sent to laboratory for biometric experiments including fork length (cm), weight (g) age (year) by inner ear otolith method. For determining PAH's frozen samples were eventually sent to laboratory. HPLC was used a total 16 PAH's in EPA table were determined. For year old fish, the compounds found were: Naphthalene, Indeno (1,2, cd) pyrene, Pyrene, Fluorene, Anthracene and Dibanzo (ah) anthracene with quantities of 90.6, 19., 8.42,.9,.0 and 0. (ppb), respectively. For year old fish the PAHs were Naphthalene, Indeno(1,2, cd)pyrene and Fluorene found with quantities of 4, (ppb), respectively, while for year old one no PAHs were found. The results also showed that PAHs amounts in tissues of kilka are fortunetly below the standard levels. Keyword: PAHs,Kilka, Naphthalene,Caspian Sea, Anzali Port مقدمه توسعه صنعتی کشورهای حاشیه خزر سده گذشته توانسته است ثروت های ملی را افزایش دهد ولی همگام با آن آلودگی محیط زیست و کاهش کیفیت آب را نیز به همراه داشته است. عالوه بر این استخراج نفت تخلیه مواد نفتی از طریق بنا مختلف نظیر باکو آذربایجان بنا شهر صنعتی بکالش و چلکن ترکمنستان وجود پاالیشگاههای نفتی گاز پتروشیمی الیاف صنایع سلولزی شیالتی آلودگی نفتی یای خزر را دو چندان نمود که این آلودگیها از طریق چرخش آبی خالف عقربههای ساعت وارد حوزه جنوبی یای خزر )ایران( شده و روند آلودگی نفتی آن را افزایش داده است ( نصرالهزاده ساروی 16(. ورود پسآب های صنعتی و شهری نیز باعث تشدید آالیندههای زيست محيطي نظیر PAH ها این حوزه می باشد. واقع هیوکربن های آروماتیک چندحلقه ای ypahs (polyc )clic Aromatic Hydrocarbons گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که دارای دو یا چند حلقه بنزنی بوده و این مواد به علت پتانسیل باالی سرطان زائی و ایجاد جهش های ژنی از اهمیت ویژهای مطالعات زیست محیطی برخوردارند. سرطان زائی PAHها اثر پیوند بین این ترکیبات به مولکول های شت DNA RNA و یا پروتئین حاصل میشود و با افزایش تعداد حلقه های آروماتیک و نتیجه افزایش وزن مولکولی قابلیت انحالل این ترکیبات آ ب کاهش می یابد. PAH ها اغلب حالل های آلی به خوبی حل می شوند و بدلیل خاصیت چربي دوستي پس از ورود به بدن به راحتی قاند بافت های چرب تجمع یابند وبه مروراثرات خطرناک خود رابدن موجودات ظاهر نمایند )سلیمی 18(. منشاء آلودگي آب با PAHs منابع استخراج نفت نشت از طريق مخازن وخطوط انتقال نفت استفاده از سوخت هاي فسيلي دفع غيراصولي پساب هاي صنعتي سوزاندن و خاكستر كردن زباله ها وغیره مي باشد. این ترکیبات نه تنها حیات آبزیان را به مخاطره انداخته است بلکه از طریق زنجیره های غذایی زندگی سایر موجودات خشکی که ارتباط غذایی با یا دارند را تهدید می کند که انتهای زنجیره می توان به جامعه انسانی اشاره نمود )باغبان و ناصری 188(. از آنجائیکه بیشترین غلظت هیوکربن های آروماتیک چندحلقه ای یاها و اقیانوس ها رسوبات کف آب ها و جمعیت زیستی موجود ساحل و نزدیک به مناطق شهری و صنعتی می باشد. این ترکیبات حتی غلظت هاي کم به عنوان آالینده های محیطی شناخته شده و می توانند به صورت محلول یا معلق محیط هاي آبی باقی مانده و توسط موجودات یایی از جمله ماهيان جذب شوند و از طریق زنجيره غذايي به بدن انسان وارد شده و به مرور زمان تجمع يافته و پس از آنكه به غلظت مشخصي رسيدند ايجاد مشكالت متعددي از جمله سرطان نمايند )تاتیناو 1

3 بررسي ميزان هيوكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي... همکاران 184(.. آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا EPA( ( شانزده PAH شاخص را به عنوان عواملی بسیارمهم که مسمومیت پستانداران و موجودات آبزی دخیل هستند معرفی نموده است )EPA198( جدول 1 نام و عالمت اختصاری این شانزده ترکیب را نشان می دهد. جدول 1 : نام ایوپاک عالمت اختصاری وزن ملکولی و نقطه جوش 16 ترکیب )Kennish )199 PAH نقطه جوش شماره نام آیوپاک عالمت اختصاری وزن ملکولی ( جه سانتی گراد( /2 N Naphthalene /2 Acl acenaphthylene /2 Ace acenaphthene /2 18/2 F P Fluorene Phenanthrene /2 An Anthracene / Fl Flouranthene 202/ Py Pyrene / BaA Benza (a) anthracene / C Chrysene 10 22/ BbF Benzo (b) flouranthene 11 22/ BkF Benzo (k) flouranthene / BaP Benzo (a) pyrene 1 26/0 DA Dibenzo (a,h) anthracene 14 <00 26/ BgP Benzo (ghi) pyrene /4 ID Indeno )1,2, cd) pyrene 16 یای خزر گونههای متعدد گیاهی و جانوری یافت میشود. یکی از ماهیان با ارزش غذایی و اقتصادی این ناحیه ماهیان کیلکا میباشند که متعلق به خانواده Clupeidae و دارای سه گونه آنچوی ( engra uclupeonella )liformis Svetovidov چشم شت Kessler(. C (و grimmi کیلکای معمولی )C) Bordin cultriventris caspia. است. کیلکای آنچوی و چشم شت مختص یای خزر و کیلکای معمولی یک نژاد از یای سیاه است. کیلکا ماهیان از جمله ماهیان پالژیک یای خزر هستند که بهصورت گلهای زندگی میکنند و بهعلت تغذیه از زئوپالنکتونها یکی از فراوانترین ماهیها یای خزر و بهعنوان نان یای خزر )بهدلیل تغذیه سایر آبزیان از آنها( محسوب میشوند ( فضلي و همکاران 184(. سالهای اخیر با کاهش میزان صید کیلکا به دالیلمختلف از جمله ورود و شكوفايي گونه مهاجم شانهدار leidyi( )Mnemiopsis متآسفانه روند صيد ماهيان كيلكا دستخوش کاهش شدید و تغييرات ترکیب گونههای صید شده است. برداشت زیاد از ذخایر کیلکا طی سالهای و نیز ورود این شانهدار مهاجم یک تاثیر هم افزایی مثبت رابطه با کاهش ذخایر کیلکا ماهیان داشته است )غفارزاده و هنربخش 18(. هم چنین احتمال تاثیر افزایش آالینده ها هم کاهش ذخایر این آبزیان مطرح است. مطالعات مختلفی زمینه تجمع ترکیبات مختلف PAHs جهان و ایران توسط محققین مختلف انجام شده است نصراله زاده سال 16 به بررسي هیوکربن های آروماتیک چندحلقه ای آروماتيك تعداد 20 نمونه ماهي آزاد یای خزر اقدام نمودند. مقایسه مقادير به دست آمده اين تحقيق با ديگر كشورها نشان مي دهد كه غلظت PAHs بافت عضالني ماهي آزاد ياي خزر از ماهيان آناليز شده كشورهاي مختلف از قبيل ژاپن استراليا خليج فارس و آمريكا بسيار كمتر است. كم بودن غلظت اين نوع تركيبات به دليل آلودگي كمتر و پايين بودن فاكتور غلظت زيستي ماهي و انجام فرآيند بيوترانسفورماسيون و متابوليت بافت هاي مختلف بدن ماهي عنوان گردید. قربانی و همکاران سال 190 به بررسی کمی و کیفی مقادیر PAHs بافت عضله اردک ماهی lucius( )Esox تاالب انزلی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که آسنفتن با وزن مولکولی پایین دارای بیشترین مقدار بوده و بنزو) a ( پایرن با وزن مولکولی باال دارای پایین ترین میزان غلظت می باشد. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که مقادیر PAH ها اردک ماهی پایین تر از حد استاندارد است. 2

4 شماره 10 نشريه دامپزشكی زمستان 19 این تحقیق صدد آن است که میزان ترکیبات PAHs را به عنوان یک آالینده مهم بافت سنین مختلف گونه کیلکای معمولی استان گیالن بررسی و مقایسه نموده و اثرات احتمالی تغییرات سن بر میزان PAHs را بررسی نماید. مواد و روش كار نمونه برداری این تحقیق مرداد ماه 191 منطقه بن انزلی انجام گرفت. مختصات جغرافیایی محل صید توسط شناور صیادی مطلع الفجر 2 ثبت گردید که عبارت از )عرض شمالی" 4',, ( و )طول شرقی ",'2, 49 ) بود. فاصله صیدگاه تا ورودی تاالب انزلی ( موج شکن( 6/68 مایل و عمق مکان صید نمونه ها 42 متر ثبت و اعالم گردید. ازمخازن نمونه های صید شده به طور تصادفی مقدار حدود 2 کیلوگرم ماهی برداشته و برای انجام بیومتری به آزمایشگاه پژوهشکده آبزی پروری شیالت انزلی منتقل شد. وزن دقیق نمونه ها 200 گرم و تعداد کل 206 عدد ماهی کیلکا بود. ابتدا تفکیک گونه ای انجام شد که از تعداد کل نمونه ها 2 عدد کیلکای آنچوی و مابقی کیلکای معمولی بود سپس به طور کامال تصادفی از 204 عدد کیلکای معمولی تعداد 100 عدد جهت زیست سنجی و انجام آزمایشات جدا گردید. زیست سنجی شامل اندازه گیری طول چنگالی )میلی متر( وزن کل )گرم( و سن )تعیین سن به روش شمارش حلقه های رشد اتولیت گوش داخلی ) انجام و نمونه ها بر اساس گروه های سنی )جدول 2 ( تفکیک گردید. نمونه ها پس از انجام بیومتری و تعیین سن بالفاصله فویل های آلومینیومی قرار داده برچسب گذاری و منجمد شدند و سپس به آزمایشگاه شیمی منتقل و تا مرحله آماده سازی جهت آنالیزهای شیمیایی فریزر نگهداری شدند. مرحله آماده سازی باتوجه به اینکه آنالیز PAH ها ترکیبات آبی مزاحم هستند بنابراین نمونه ها باید کامال خشک شوند. به این منظورنمونه ها به مدت 2 ساعت دستگاه خشك كن تحت انجماد drier( ) Freeze با برودت ( 0( جه سانتی گراد و تحت شرایط خالء قرارداده شد تا آب آنها کامال خشک شود. مرحله استخراج از طریق روش مايكروويو )2006,Pena( انجام شد. به این منظور مقدار 0/2 گرم از هر نمونه خشک شده داخل سل مايكروويو ريخته و به آن مقدار 4 میلی لیتر از محلول اشباع هیواکسید پتاسیم الکل و 10 میلی لیتر ان هگزان به آن اضافه و ب سل بسته شد. پس از گذاشتن سل داخل دستگاه عمل استخراج دمای 129 جه سانتی گراد و مدت زمان 1 دقیقه انجام گرديد. پس از خنک شدن سل حاوي محلول 6 میلی لیتر از فاز آلی موجود آن به لوله سانتریفوژ منتقل شد. عمل عصاره گيري سانتريفيوژ با 000 دور دقيقه به مدت دقیقه انجام گرفت. عصاره حاصل سپس توسط دستگاه تبخير كننده چرخان Rotary( )evaporator تا حجم 0/ میلی لیتر تبخیر و تغلیظ گردیده و پس از آن با استفاده از ورقه های سیلیسی که توسط 4 میلی لیتر محلول دی کلرومتان و پس از آن 4 میلی لیتر هگزان دی کلرو متان )نسبت 1 به 1 حجمی( فعال شده بود صاف گردید. مواد مربوطه با استفاده از 4 میلی لیتر هگزان دی کلرومتان شستشو و مجددا تا مقدار 0/ میلی لیتر توسط دستگاه تبخير كننده تغلیظ گردید. سپس یک میلی لیتر استونیتریل به آن اضافه و مخلوط مجددا تا مقدار 0/ میلی لیتر تغلیظ شد. عصاره به دست آمده به یک بالن ژوژه با حجم 2 میلی لیتر حاوی 0/ میلی لیتر آب فوق خالص منتقل و با استونیتریل به حجم رسانده شد. پس از آن عصاره حاصله توسط فیلتر پارچه ای با مش 0 22/ میکرون صاف شده و نهایت 20 میکرولیتر از آن به دستگاه HPLC تزریق و كروماتوگرام هاي PAHs به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت Pena( 2006(. برای آنالیز داده ها از نرم افزار آماری SPSS نگارش 16 استفاده شد. برای تست نرمال بودن داده ها از آزمون KolmogorovSmirnov برای مقایسه و یافتن اختالف معنی دار گروه سنی سه پنج و هفت سال از آزمون های (LSD) ANOVA Multiple Comparisons و Duncana استفاده شد. نتايج بر اساس نتایج مشاهده شده از زیست سنجی نمونه های ماهی کیلکای معمولی جدول 2 نمونه ها پنج گروه سنی سه چهار پنج شش و هفت سال با تعداد فراوانی به ترتیب و عدد دسته بندی شدند طول چنگالی نمونه ها از 84 تا 118 میلی متر و میانگین وزن آنها از /21 گرم برای سه سال تا 1/86 گرم برای هفت سال اندازه گیری و ثبت شد. با توجه به نتایج به دست آمده از اندازه گیری میزان هیوکربن های آروماتیک چند حلقه ای ماهیان کیلکای معمولی از مجموع 16 ترکیب مهم جدول EPA مورد بررسی این تحقیق تنها 6 ترکیب نفتالن جدول 2: زیست سنجی نمونه های ماهی کیلکای معمولی ردیف سن )سال( تعداد وزن نمونه ها )گرم( میانگین وزن کل )گرم( دامنه طول چنگالی )mm( 84 9 /21 2/ /1 6/ /62 26/ /9 1/86 212/20 9/ /1 100 جمع كل

5 بررسي ميزان هيوكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي... فلورن آنتراسن پایرن دی بنزو )a,h( آنتراسن وایندنو) 1,2,cd ( پایرن توسط دستگاه HPLC حد تشخيص دستگاه بود که جدول 2 مقادیر آن گزارش شده است. با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول ماهیان سه ساله از مجموع 16 ترکیب خطرناک جدول EPA تنها 6 ترکیب توسط دستگاه HPLC قابل سنجش بوده که به ترتیب از نظر مقدار شامل نفتالن ایندنو) 1,2,cd ( پایرن پایرن فلورن آنتراسن و دی بنزو )ای اچ( آنتراسن با مقادیر /0 /9 8/42 19/ 90/6 و )ppb( 0/ می باشند هم چنین براساس جدول ماهیان پنج ساله تنها سه نوع از ترکیبات PAH شناسایی شد که به ترتیب مقدار شامل نفتالن ایندنو) 1,2,cd ( پایرن و فلورن 14/2 4 و )ppb( /96 می باشد. طبق نتایج بدست آمده ماهیان هفت ساله نیز از 16 فاکتور مورد آزمایش هیچ یک حد تشخيص دستگاه نبودند. با مقايسه سني سه گروه مطابق جدول و مقدار ترکیبات به دست آمده مشاهده می شود كه تعداد ترکیبات PAHs شناسایی شده سن پنج سال نسبت به سن سه سال کمتر شده و مقدار PAHs شناسایی شده هم كاهش داشته است به این صورت که ترکیبات نفتالن ایندنو) 1,2,cd ( پایرن و فلورن مقادیر با افزایش سن از سه سال به پنج سال کاهش و سه ترکیب پایرن آنتراسن و دی بنزو )a,h( آنتراسن که گروه ماهیان سه سال شناسایی شدند گروه سنی پنج سال مقادیری یافت نگردید. با توجه به آنالیزهای آماری و براساس روش مقايسه چندگانه )آزمون ) LSD سطح اطمينان 9 صد این نتایج بدست آمد )شکل 1 (. بين ميانگين مقادیر نفتالن فلورن موجود گروه هاي سني سه و هفت سال جدول میانگین )± انحراف معیار( مقادیر PAHs گروه های سنی ساله کیلکای معمولی)برحسب ) ppb سن نفتالن فلورن آنتراسن پایرن دی بنزو)ای اچ( آنتراسن ایندنو )1,2,cd( پایرن مجموع مقادیر PAHs 128/4 19/ b±4/2 0/ b±0/0 8/42 b±/4 / b±1/92 /9 b±1/84 90/6*b**±1/14 92/21 14/2 b±2/19 /96 b±1/4 4 b±1/2 nd * مشاهده نشده ** حروف کوچک انگلیسی متفاوت باالی اعداد نشانگر اختالف معنی دار می باشد )0/0<P(. و هم چنین پنج و هفت سال اختالف معنی دار وجود دارد )0/0<P(. بين ميانگين مقدار آنتراسن پايرن و دی بنزو ) a,h (آنتراسن موجود گروه هاي سني سه و پنج سال و سه و هفت سال اختالف معنی دار وجود دارد )0/0<P(. بين ميانگين مقدار ایندنو) 1,2,cd ( پایرن موجود گروه هاي سني سه و پنج سه و هفت سال و پنج و هفت سال اختالف معنی دار وجود دارد )0/0<P(. نفت سواحلی که دارای بستر نرم هستند به راحتي از بين نمي رود و به اليه هاي زيرين منتقل مي گردد و خواص سمي آن مدت ها باقي مي ماند. امواج شديد و طوفان سبب به هم خوردگي رسوبات بستر شده و نفت را به همراه رسوبات به مناطق ساحلي منتقل مي كند كه همين امر سبب تاثير سوء بر نرمتنان سخت پوستان و ماهيان مي گردد )كالرك 180(. منطقه حوزه جنوبي ياي خزر نوار ساحلي داراي رسوبات نرم مي باشد كه مي تواند صورت ورود آالینده های نفتی آن ها را خود جاي داده و همراه با تالطم يايي سبب انتقال این آالینده ها به سایر مناطق گردد. با توجه به استخراج نفت و وجود نسبتا باالی آالینده های نفتی سواحل کشورهای آسیای میانه احتمال انتقال آلودگی های فوق به حوزه جنوبی یای خزر وجود دارد وجود پاالیشگاه های نفتی گاز پتروشیمی الیاف صنایع سلولزی شیالتی آلودگی نفتی یای خزر را دو چندان نموده که این آلودگی ها از طریق چرخش های آبی خالف عقربه های ساعت وارد حوزه جنوبی یای خزر)ایران( شده و احتمال روند آلودگی نفتی آن را افزایش دهد )سلیمی 18(. بین ترکیبات نفتی ترکیبات آروماتیک به لحاظ داشتن حلقه های بنزنی دارای پایداری بیشتری بوده و هر چه تعداد حلقه های بنزن بیشتر باشد تجزیه میکروبی آن نیز سخت تر خواهد بود Bauer( و,Capone 198(. این تحقیق به بررسی PAH ها بافت گروه های سنی و سال کیلکای معمولی پرداخته شد و با توجه به استاندارد )EPA( شانزده مورد PAHs مورد بررسی قرار گرفت. اختالف مقدار ترکیبات مورد بررسی را می توان تفاوت توزیع ترکیبات آروماتیک الیه های مختلف آب به دلیل اختالف وزن ملکولی تعداد زنجیره کربنی و دانسیته آنها از سوی دیگر توانایی متابولیزه کردن تعدادی از این ترکیبات با افزایش سن ماهیان استخوانی و نهایت تجمع زیستی برخی از PAH ها بافت چربی ماهیان بزرگ تر عنوان کرد. سه فاکتور به شدت تحمل بدن را مقابل PAHs موجودات یایی تحت تاثیر قرار می دهند که عبارت از غلظت ترکیبات PAHs محیط دسترس بودن زیستی ترکیبات و توانایی موجودات براي متابولیسم آنها مي باشند. Grandby( و,Spliid 199( تحقیقات نشان می دهد که گونه های بالغ و بزرگتر به دلیل عمل تولید مثل و یا تخم ریزی می توانند میزان زیادی از آالینده ها را از بدن خود دفع نمایند ولی گونه های نابالغ و کوچکتر به دلیل عدم فعالیت های تولید مثلی مقادیر بیشتری از آالینده ها 4

6 شماره 10 نشريه دامپزشكی زمستان 19 را بدن خود تغلیظ می کنند. بنابراین با توجه به اینکه نمونه گیری این تحقیق تیرماه یعنی پس از زمان تولید مثل و تخم ریزی این گروه از ماهیان انجام شده است می توان نتیجه گرفت یکی از دالیل پائین بودن مقادیر PAHها نمونه های آزمایش شده به دلیل فعالیت های تولید مثلی این ماهیان باشد. طبق مشاهدات جدول بین نفتالن فلورن آنتراسن پایرن ایندنو )1,2,cd( پایرن دی بنزو )a,h( آنتراسن و افزایش سن ماهی اختالف معنی دار کاهشی مشاهده می شود )0/0<P(. این احتمال وجود دارد که کاهش این ترکیبات بدن ماهی با افزایش سن آن به سبب متابولیته شدن آن باشد. این نتیجه با تحقیقات سلیمی سال 18 و قربانی و همکاران سال 190 مطابقت دارد. یکی از دالیل احتمالی تفاوت ترتیب تجمع ترکیبات مختلف PAHs این تحقیق را می توان به توانایی سوخت و ساز برخی از ترکیبات PAHs توسط آبزیان عنوان کرد که می توانند آنها را به ترکیبات دیگري و گاهی ترکیبات کم خطر تر تجزیه کنند. این نتیجه تحقیقات,Kennish( McElroy( 2001( و همكاران, 1989( و McLeese( و همكاران, 198( عنوان شده است. چربي ماهی کیلکای معمولی کمتر از سایر گونه ها است )کوچکیان صبور 1( و كم بودن غلظت تركيبات PAHs بافت کیلکا ماهيان معمولی را می توان تا حدودی وابستگی تركيبات PAHs به چربی و آلودگي كمتر منطقه صید هم چنین پايين بودن فاكتور غلظت زيستي این آبزیان دانست. ماهي کیلکا کم بودن بافت چرب و انجام فرآيند بيوترانسفورماسيون و متابوليت PAHs بافتهاي مختلف بدن این ماهي به نظر می رسد باعث خروج تركيبات PAHs به فرم هيوليز از بدن ماهي باشد که با تحقیق نصراله زاده ساروی )16( و اسماعيلي ساري )181( مطابقت دارد. ماهیان استخوانی ظرفیت باالیی جهت سوخت و ساز و دگرگونی PAHs دارند زیرا دارای مقادیر باالیی از خانواده آنزیم های سیتوکروم 40P بافت خود می باشند بویژه کبدشان که با اکسیداسیون PAHs آنها را به ترکیبات هیوکسیل تبدیل می کند. سیتوکروم 40P اغلب فاز یک متابولیزاسیون شرکت دارد ماهیان استخوانی هم چنین دارای سیستم های آنزیمی فاز دو نیز می باشند که قابلیت ترکیبات داراي هیوکسیل را برای حل شدن آب بیشتر می کند. بنابراین نتیجه واکنش یک و دو آنزیمی که مرکز آن کبد ماهیان است باعث تبدیل PAH های چربی دوست به ترکیبات آبدوست می شود و نهایت باعث دفع آنها از بدن می گردد Turcotte(, 2008( بنابراین می توان عدم شناسایی PAHs بافت ماهیان ساله را به سن بیشتر و نتيجه داشتن زمان طوالنی تر برای امکان تجزیه این ترکیبات دانست. این مطلب را نيز می توان مورد کاهش برخی از PAHs ماهيان ساله نسبت به ماهيان ساله هم نسبت داد. این نتیجه گیری با تحقیقات Tuvikene(,199( نیز خصوص متابولیت PAHs بافت ماهی مطابقت دارد. از روند کلی ترکیبات شناسایی شده می توان چنین نتیجه گرفت که PAH ها ي سبک تر بهتر ستون آب قرار گرفته و همراه با آب از طریق برانش ها می توانند وارد بدن ماهی شوند صورتی که ترکیبات سنگین تر معموال" رسوبات قرار گرفته و کمتر ستون آب وجود شکل : 1 مقایسه مقادیر PAHs گروه سنی ماهی کیلکای معمولی

7 بررسي ميزان هيوكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي Bauer, J.E., and capone D.G., (198). Effects of four aromatic organic pollutants on microbial glucose metabolism and hiymidine incorporation in marine sediments, Apple. Environ. Microbiol. No. 49.pp Cheevaporn, V., Pindang, M., Helander, H.F., (2010), Polycyclic Aromatic Hydrocarbon contamination in Nile Tilapia (oreochromis Niloticus) : Analysis in Liver and Bile, EnvironmentAsia (2) Turcotte,D., (2008). Toxicity and metabolism of alkylpolycyclic aromatic hydrocarbons in fish. Queen's Theses & Dissertations 1 Grandby, K. and Spliid, N. H. (199). Hydrocarbons and organochlorines in common mussels from the Kattegat and the belts and their relation to condition indices. Marine Pollution Bulletin, 0: Kennish, M. J., (199). Pollution Impacts on Marine Biotic Communities.CRC Press.10p. pp: Kennish, M. J.,(2001). Practical Handbook of Marine Science. Third Edition. CRC Press. 86pp. 18 Llobet, J. M., Bocio, A., Domingo, J.L., Teixido, A., Casas, C., and Mu ller, L., (2006), Levels of polychlorinated biphenyls in foods from Catalonia, Spain: estimated dietary intake. J. Food Prot. 66: McElroy, A. E., Farrington, J. W. and Teal, J.M., (1989). Bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons in the aquatic environment, in Metabolism of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Aquatic Environment, Varanasi, U., Ed., CRC Press, Boca Raton, FL, USA. pp McLeese, D. W., Ray, S. and Burridge, L. E., (198). Accumulation of polynuclear aromatic hydrocarbons by the clam Mya arenaria, in Wastes in the Ocean, Vol. 6, Nearshore Waste Disposal, Ketchum, B. H., Capuzzo, J. M., Burt, W. V., Duedall, I. W., Park, P. K., and Kester, D. R. Ends., John Wiley & Sons, NEW YORK. NY, USA. pp silva, E., PesoAguiar, M., Navarro, M., Chastinet, C., (200), Impact of petroleum pollution on aquatic coastal ecosystems in Brazil. Environ. Toxicol. Chem. 16, Pena., (2006), Optimization of a microwaveassisted extraction method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons from fish samples Tuvikene, A., 199. Institute of zoology and Hydrobiology, 2 University of Tartu, EE (2400) Tartu, Estonia,. Responses of fish to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Journal of Chromatography A, 21 July 2006, Pages دارند. این نتایج مشابه با تحقیقات Budzinski( و همكاران, 2004 ( Llobet( و همكاران, 2010 ( و Cheevaporn( و همكاران, 200 ( Silva( و همكاران, 2006 ) می باشد. همچنین با توجه به اینکه نفتالن دارای وزن مولکولی پایین و تعداد حلقه بنزنی كمتر است انحالل آن آب بیشتر بوده بنابراین می تواند به سهولت همراه با آب وارد بدن ماهی کیلکا که جزو ماهیان پالژیک می باشد شود. این نتایج با تحقیقات سلیمی سال 18 سازگار است. منابع مورد استفاده 1 اسماعیلی ساري ع. )181(. آالینده ها بهداشت و استاندارد محیط زیست. انتشارات نقش مهر. 6 ص. 2 باغبان م. و ناصري. ش. )188(. اندازه گيري تركيبات هيوكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي )PAHs( آب تصفيه شده تصفيه خانه ها وشبكه توزيع آب شهر تهران و مخازن استان تهران مجموعه مقاالت سومين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست تاتینا م. عریان ش. و قریب خانی م. )184(. بررسی میزان ترکیبات آروماتیک حلقوي. )PAHs( ماهی کفشک چپ رخ حوزه شمالی خلیج فارس. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی یا جلد 1 شماره 1 ص سلیمی ل. )18(. پایش زیستی هیوکربن های چند حلقه ای آروماتیک PAHs( ) و فلزات سنگین نیکل و وانادیوم د ر رسوبات و دوکفه ای آنادونت تاالب انزلی و تعیین کاربرد بایومارکر NRR به عنوان شاخص زیستی این آالینده ها. رساله دکترا دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. غفارزاده ح. و هنربخش ن )18(. بررسی تبعات اقتصادی عدم مبارزه با گونه مهاجم شانه دار خزر سواحل ایرانی یای خزر. علوم و تكنولوزي محیط زیست دوره نهم شماره چهارم فضلي ح. صياد بوراني م. جانباز ع ا. )184(. شاخص هاي زيستي كيلكاي معمولي Clupeonella cultriventris caspia سواحل جنوبي و اثرات emn miopsis leidyi بر اکوسيستم ياي خزر. قربانی س. سلیمی ل.و مطلبی ع. )190(. بررسی کمی و کیفی میزان Esox lucius بافت عضله اردک ماهی )EPA مورد لیست شاخص )16 PAHs تاالب انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال. 8 كالرك آر. بي آلودگي يا. ترجمه س.م.ت.ساداتي پور و ف.شريعتي فيض آبادي. 9 کوچکیان صبور ا. )1(. تهیه فراورده از ماهی کیلکا و تولید فیش بال از آن چاپ اولموسسه تحقیقات شیالت ایران 10 نصراله زاده ساروی ح. )16(. بررسی میزان آلودگی های نفتی و فلزات سنگین حوزه جنوبی یای مازنان پژوهشکده اکولوژی یای خزر مجله علمی شیالت 180 شماره 1 ص Budzinski, H., Mazeas, O., Tronczynski, J., Desaunay, Y., Bocquene, G., Claireaux, G., (2004), Link between exposure of fish (Solea Solea) to PAHs and metabolites: Application to the "Erika" oil spill, Aquat. Living Resour. 1, pp:

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - pah in persian golf-مقاله شماره 24.docx

Microsoft Word - pah in persian golf-مقاله شماره 24.docx تعيين مقادير اندك آروماتيك هاي چند هسته اي PAHs) ( در نمونه هاي آب درياي خليج فارس به روش ريز استخراج پخشي مايع-مايع (DLLME) و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گازي نويسندگان: محسن كريمي محمدناصر هاشمي مرتضي

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه 5 گونه ماهي در تالاب انزلي چكيده نسبت جهت تعيين اندازه چشمه ادوات صيادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ISIRI 9387-1 1st.Edition استاندارد ملی ایران جمهوری اسلامی ایران Islamic Republic of Iran مو سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9387-1 چاپ اول آب

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

Degradation of benzo (a) pyrene by photo-fenton oxidation process: Optimization of treatment conditions using experimental design

Degradation of benzo (a) pyrene by photo-fenton oxidation process: Optimization of treatment conditions using experimental design مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / دوره 18 شماره /3 مرداد و شهریور 118-127 /1395 مقاله پژوهشی تجزیه بنزو ( )a پیرن با استفاده از فرآیند اکسیداسیون فتوفنتون : بهینه سازی شرایط تصفیه با استفاده از طراحی آزمایش

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز  83 علوم و تکنولوژی محيط زيست دوره بيستم شماره سه پاييز 97 بررسی ميزان آلودگی خاک به فلزات سنگين نيکل و کادميوم و ارائه راهکار مديريتی در مکان دفن کنده های حفاری دشت آزادگان استان خوزستان محمد سعيد صارمپور*

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با حالل و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آن

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج ی از پروژه های انجام شده عدد ½ SS-36 برین نام سپاهان پتروشیمی شهید تندگویان عدد ½ PTFE برین نام سپاهان پتروشیمی کرمانشاه 2 عدد ½ PTFE شرکت هسته فناوری تصفیه سازان شرکت هسته فناوری تصفیه سازان Liquid Jet

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری :

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب زالل شفاف. آب مقطر آب مقطر از جمله مهم ترین حاللی

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش حلقه ها درPHP آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP در

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word B.DOC

Microsoft Word B.DOC بررسي غلظت گازهاي هيدروژن سولفوره و دي اكسيد نيتروژن در محيط هاي نمونه گيري نفت ترش و نفت شيرين يكي از كارخانه هاي بهره برداري شركت ملي نفت ايران 2 منا رويوران نعمت االله جعفر زاده حقيقي دانشجوي كارشناسي

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی آهنربا و قطب های مغناطیسی می دان مغن ا طیسی 1-4 2-4 3-4 خواص مغناطیسی مواد الکترو 4-4 مغناطیس تولید الکتریسیته امواج الکترو مغناطیسی 5-4 6-4 1 آهنربا

توضیحات بیشتر

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور ) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی ندارند.

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc زمین شناسی گیاهشناسی فیزیک منابع طبیعی ریاضی فیزیک منابع طبیعی زبان پیش دانشکده منابع طبیعی برنامه زمان بندي گروه مرتع و آبخیزداري (براي ورودیهاي قبل از 9) نیمسال دوم نیمسال اول ریاضی شیمی مهندسی گیاهشناسی

توضیحات بیشتر

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک را تشکیل می دهند به دلیل میزان باالی نامنظمی در شکل

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p:// KANGAROO FAST DELIVERY FAS

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://  KANGAROO FAST DELIVERY FAS WWW.YESKANGAROO.COM PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/79/vistamax KANGAROO FAST DELIVERY FAST SUPPLY WWW.YESKANGAROO.COM اطلاعات عمومي محصول TPE

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال 1 شاخص کل (بر مبناي ) در بهمن ماه سال براي کل کشور و مناطق شهري عدد 11 و براي مناطق روستایی عدد 11 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل براي

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

بررسی مولکولی جمعیت ماهی سوکلا Rachycentron Canadum در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن(NADH dehydrogenase subunit 2 (ND2

بررسی مولکولی جمعیت ماهی سوکلا Rachycentron Canadum در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن(NADH dehydrogenase subunit 2 (ND2 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره ششم شماره بیست و یکم - زمستان 1394 بررسی مولکولی جمعیت ماهی سوکال Rachycentron Canadum در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن )ND2( 2 NADH

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210 لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه 09 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي البرز 0 5 جغرافياي جغرافياي البرز 0 9 جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري البرز 0 09 زبان و ادبيات

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر