FanavariNano-218.indd

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "FanavariNano-218.indd"

رونوشت

1 سازوکارها موانع روشهای تولید و راهردها داروهاودستگاههای ضداکتریاییرپایه نانوذرات نقره 2 مترجمان: معصومه قاسمی نژاد ۱ فاطمه احمدپور 2 ۱ دانشجوی دکتری فناوری نانو دانشگاه تریت مدرس ا وجود پیشرفت های اخیر در زمینه کشف دارو و زیست فناوری دارویی یماری های عفونی اکتریایی ه یکی از زرگ ترین مشکالت هداشتی در سراسر جهان تدیل شده است که سالیانه میلیون ها نفر ه آن متال می شوند. تقریا سیاری از میکروارگانسیم ها ه دلیل سهولت جهش ژنتیکی ذاتا توانایی مقاله ا سیاری از رویکردهای درمانی را دارند. شرکت های زرگ دارویی در حال از دست دادن عالقه خود در زمینه توسعه آنتی یوتیک های جدید و تغییر سرمایه گذاری ها و تحقیق و توسعه در زمینه های سود آورتر هستند. رای غله ر چنین نگرانی هایی راهکارهایی هوشمندانه مورد نیاز است و ایستی فرآیندهای تولید صنعتی آسان ا هزینه پایین و اثرخشی اال ا یکدیگر ترکی شوند. در این چارچو راه حل های متنی ر فناوری نانو و ه خصوص نانوذرات نقره ه عنوان عوامل ضد اکتریایی جدید گزینه مناسی هستند. نانوذرات نقره سیاری از ویژگی های ضد اکتریایی/ ضد ویروسی را دارند و روش سنتز آنها مقرون ه صرفه است. ا این حال ا وجود تأثیر فزاینده ر ازار هنوز رای رخی مسائل پاسخ مشخصی وجود ندارد. این مسائل شامل سازوکار مولکولی رهم کنش اکتری- نانوذره نقره پارامترهای فیزیکی-شیمیایی سمیت پروکایوت ها کمود روش های استاندارد و عدم قطعیت در تعریف راهردهای کلی در توسعه داروها و دستگاه های ضد اکتریایی هوشمند ر پایه نانوذرات نقره است. در این مقاله مروری داده های آزمایشگاه ی خاصیت ضد اکتریایی نانوذرات نقره مورد تحلیل قرار می گیرد و در ادامه مشکالت و محدودیت های موجود در تکنیک ها و روش های مورد استفاده ررسی می شود. عالوه ر این پس از تحلیل سازوکارهای اصلی رخی راهکارها / فرآیندها رای تست ضداکتریایی ارائه و رخی دستورالعمل ها نیز رای طراحی ضد اکتریایی نانوسیستم ها و دستگاه ها راساس نانوذرات نقره پیشنهاد می شود. کلمات کلیدی: نانوذرات نقره اثرات ضداکتریایی آنتی یوتیک 34 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

2 شکل ۱. سیر زمانی تأیید داروها و مقاومت دارویی. هزینه مراقت های هداشتی سالیانه درمان اکتری های مقاوم ه آنتی یوتیک ازار آنتی یوتیک سالیانه ج هزینه عفونت های سالیانه میلیارد دالر سویه های مقاوم ه سرعت در حال افزایش هستند شکل 2. ( هزینه های مستقیم سالیانه یماری های عفونی و اکتری های مقاوم ه آنتی یوتیک )چپ( ازار سالیانه آنتی یوتیک ها )راست( ( نرخ مقاومت سه اکتری: متیسیلین-مقاوم در رار استافیلوکوس آرئوس ونکومایسین-مقاوم در رار انتروکوکی و فلوروکویینولون - مقاوم در رار سودوموناس آئروژینوزا ج( روند منفی سیستماتیک جدید مولکول های ضداکتریایی تأیید شده ه وسیله ی سازمان غذا و دارو. ۱ مقدمه سازوکارهای تکاملی انسان و همزیستی ا اکتریها هزاران سال مسیر مشترکی داشته است که در نتیجه انتخا رهمکنش میان آنها ۲ اعث ایجاد همزیستی متقال ۱ یا همسفرگی شده است. وقتیکه تغییرات محیطی یا ژنتیکی/ فیزیولوژیکی اعث شود که این همزیستی ه یک راطه انگلی 3 تدیل شود عفونت در ارگانیسم میزان رخ میدهد. ر این اساس از سال ۱۸۰۰ میالدی اکتریها علت سیاری از یماریهای شر شناخته شدهاند. از آن زمان تا کنون تالشهای قال توجهی نظیر واکسیناسیون هود شرایط هداشتی و توسعه آنتی یوتیکها رای رطرف کردن این نگرانی جدی صورت گرفته است. داروهای ضدمیکروی از زمان کشف جان میلیونها نفر را نجات دادهاند و درد سیاری از یماران متال ه عفونتهای مزمن را التیام خشیدهاند. جدول ۱ خالصهای از تاریخچه و مراحل تصوی رخی از ترکیات ضد اکتریایی مورد تأیید سازمان غذا و دارو را نشان میدهد. اگرچه درگذشته جامعه پزشکی هطور خوشینانه از داروهای ضداکتریایی ه عنوان داروهای جادویی نام میرد اما شواهد عدی محدودیتهای زیاد این داروها را نشان داد. در واقع اکتریها در طول زمان چندین سازوکار مقاوم ه آنتی یوتیکها را نشان میدهند و در نتیجه درمان آنها سیار دشوار است. ه عنوان مثال در اوایل سال ۱94۰ میالدی پنیسیلینها رای درمان گسترده استافیلوکوسآرئوس و عفونتهای مرتط ا آن معرفی شدند. در سال ۱94۲ میالدی اولین مقاومت پنیسیلین ه استافیلوکوسآرئوس گزارش شد. شکل ۱ سیر زمانی مقاومت اکتریها ه آنتییوتیکها را نشان میدهد. همانطور که مشخص است چند سال پس از تجاریسازی یک ترکی ضداکتریایی جدید )معموال ین یک تا سه سال( مقاومت ه آن مشاهده میشود. ساالنه یش از ۱۲۰ میلیارد دالر از هزینههای درمانیجامعهآمریکامستقیما صرفمراقتهای هداشتی در درمان یماریهای عفونی میشود. ا این وجود هزینههای مرتط ا یماری مانند مراقت طوالنی مدت و یا درمان عفونتهای مزمن در این تخمین نادیده گرفته شده است. عالوهر این هزینه درمان عوامل یماریزای مقاوم ساالنه در حدود ۵ میلیارد دالر است و ه دلیل افزایش چشمگیر سویههای اکتریایی مقاوم ه آنتی یوتیکها این هزینه رو ه افزایش است )شکل ۲ (. علیرغم اینکه درمان عفونت فرصت مناسی را رای شرکتهای سازنده دارو ا ازار فروش ساالنه در حدود ۲۵/۵ میلیارد دالر فراهم کرده است اما اکثر شرکتهای دارویی تمایل خود را در تحقیق و توسعه در زمینه آنتییوتیکها از دست 35 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

3 شکل 3. روند علمی داده های در زمینه نانوذرات نقره و کاررد آنها ه عنوان عوامل ضداکتریایی ( تعداد ا زمان در مورد سنتز و استفاده از نانوذرات نقره ( علمی در مورد کاررد نانوذرات نقره ه عنوان ازارهای ضداکتریایی ج( سهم تحقیقاتی و مروری مروط ه نمودار )(. جدول ۱. تاریخچه کشف و تأیید رخی آنتییوتیکهای معروف سال دستهندی دارو معرفی داده اند. زیرا این داروها در مقایسه ا داروهای مورد استفاده در درمان یماری های مزمن که نیازمند درمان طوالنی مدت هستند سودآوری کمتری دارند. توسعه آنتی یوتیک ها سیار پرهزینه )تقریا یک میلیارد دالر رای یک داروی جدید در ازار مورد نیاز است( زمان ر و ریسک پذیر )نیاز ه سرمایه گذاری یش از ده سال( است همچنین ه دلیل چرخه عمر کوتاه )ه علت مقاومت اکتریایی( مورد توجه شرکت های دارویی نیست. این عوامل س می شود که شرکت های زرگ دارویی سرمایه گذاری تحقیقاتی خود را یشتر در مسیرهای تولیدی صرف کنند. تقریا 7۰ درصد زرگ ترین شرکت های دارویی خش تحقیق و توسعه آنتی یوتیک را از سال ۱999 میالدی ه حالت تعلیق درآورده اند در حالی که روش های درمانی رپایه عوامل ضد میکروی جدید در حال کاهش است )شکل ۲ ج(. ا در نظر گرفتن این موارد سیار واضح است که افزایش اکتری های مقاوم ه آنتی یوتیک ه همراه کاهش قال توجه در تأیید عوامل ضد اکتریایی در دهه های گذشته نگرانی گسترده ای را ایجاد کرده است و عفونت های اکتریایی ار دیگر ه عنوان یکی از زرگ ترین چالش های سالمتی مطرح می شوند. از این رو یک راه حل طوالنی مدت جدید که می تواند مجموع های از روش های زیستی و ازارهای در دسترس فناوری نانو اشد رای کنترل موفق چنین یماری هایی الزم است. در میان عوامل ضد اکتریایی غیر رایج نانوذرات نقره ه دلیل خاصیت ضدمیکروی قوی و گسترده گزینه ای مناس رای درمان عوامل یماری زای مقاوم در رار آنتی یوتیک های رایج محسو می شود. اگرچه نقره از دیراز ه عنوان عامل ضداکتریایی شناخته شده است اما پیشرفت های اخیر در رویکرد اال ه پایین طراحی چندین نوع نانوذرات نقره ا خواص فیزیکی- شیمیایی مختلف و قال تنظیم )مانند اندازه شکل و شیمی سطح( را مقدور ساخته است. این مطل ا حجم زیاد داده های موجود مروط ه تولید و استفاده از نانوذرات نقره و کاررد آنها ه عنوان عامل ضدمیکروی تأیید می شود )شکل 3 (. کاررد ضدمیکروی نانوذرات نقره ۱۰ درصد موارد تجاری/ تحقیقاتی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت رپایه نقره را ه خود اختصاص می دهد که موج تولید گسترده سالیانه حدود 3۲۰ تن نانوذره نقره در سال می شود. امروزه در سیاری از محصوالت مانند پوشاک فیلترهای آ خانگی لوازم آرایشی ضد ارداری و حتی در اسا ازی ها نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های نقره ه عنوان عوامل ضد اکتریایی استفاده می شوند. عالوه ر این در رخی زمینه های زیست پزشکی مانند دندانپزشکی دارورسانی ارتوپدی مراقت از چشم اقالم دارویی و همچنین در جراحی از نانوذرات نقره ه عنوان عامل ضد اکتریایی قوی استفاده می شود. ا این حال علیرغم استفاده گسترده و ی رویه از محصوالت نانو ذرات نقره هنوز دانش روشن و قطعی از اثرات این نانوذرات ر میکروارگانیسم ها وجود ندارد. نکته مهم عدم وجود سنجش استاندارد نانوذرات و تشریح دقیق سازوکار مولکولی فعالیت آنها است. اخیرا کارهای مهمی در زمینه جنه های تشریح نشده این موضوع انجام شده است. اکهارت 4 و همکارانش تحلیل گسترده ای از دیدگاه شیمیایی در مورد رهم کنش نقره در سطح مولکولی و سلولی )ا تمرکز ر پیوند ا آمینواسیدها پپتیدها پروتئین ها و دی ان ای( و همچنین حث های جزیی در مورد زیست سازگاری نقره رای دستگاه های پزشکی ارائه نموده اند. همچنین کرنوسو ا ۵ و همکارانش حاجی پور 6 و همکارانش در مقاله ای مروری ه اثرات کشندگی زیستی نقره در شکل های مختلف )عمدتا ه عنوان فلز نمک و نانوذره( پرداخته اند در حالی که لمیر 7 و همکارانش ر سازوکارهای اهداف مولکولی فلزات تمرکز نموده اند. در این مقاله مروری در اتدا اثرات کشندگی زیستی نانوذرات نقره راساس اطالعات موجود تحلیل می شود سپس در مورد چالش هایی ا در نظر گرفتن سازوکار فعالیت نانونقره کمود آزمایشات استاندارد و محدودیت یا موانع موجود در تکنیک ها و روش های ه کار رفته حث می شود. همچنین راهردهایی رای غله ر داده های آزمایشگاه ی نادرست که ر پایه تفاوت های رایج در پژوهش ها است ارائه می شود. ۱93۵ ۱94۱ ۱944 ۱94۵ ۱949 ۱9۵۰ ۱9۵۲ ۱9۵6 ۱9۵7 ۱9۵9 ۱96۲ ۱96۸ ۲۰۰۰ ۲۰۰3 سولفونامیدها پنی سیلینها آمینوگلیکوزیدها سفالوسپورینها کلورامفنیکول تتراسایکلینها ماکرولیدها/لینکوزامیدها/ استرپتوگرامینها گلیکوپپتیدها ریفامیسینها نیتروایمیدازولها کوینولونها تریمتوپریم اوکسازولیدیندون لیپوپپتیدها ج 36 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

4 د شکل ۴. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عوری )TEM( از )( سلول های شاهد در مقایسه ا )-د( سلول های در معرض نانوذرات نقره پوشش داده شده ا پلی اتیلن ایمین. پیکان سفید نانوذرات نقره و پیکان سیاه اثرات آنها ر غشا سلولی است. نانوذرات نقره کلرید نقره کلوئیدی و یون های + Ag ا یکدیگر مشاه است و نشان دهنده آن است که غلظت ROS عمدتا ا مقدار نهایی نقره ارتاط دارد. در مرحله سوم غشا سلولی )توسط تست های رپایه فلئورسنس اکتری مرده/زنده( مورد ررسی قرار گرفت یافته های این پژوهش رخ سایر پژوهش ها نشان داد که نقره ا غلظت ۱ mg/ml )در انواع مدل های آزمایش شده( می تواند ه غشا سلولی آسی وارد کند. این مطالعه نشان می دهد که سمیت نانوذرات نقره ه شدت ه مرگ سلولی ناشی از ROS واسته و دوز نهایی نقره پارامتری مهم رای تشخیص اثرات خاص است. در هرحال همان طور که پژوهشگران یان کردند تأیید مستقیمی از پیشگیری ناشی از ROS وجود ندارد و واضح نیست که کدام یک از گونه های یون نقره یا نانوذرات نقره در تولید ROS مؤثرتر است. همچنین این نویسندگان مطالعاتی در زمینه ررسی اثر ضد اکتریایی نانوذرات نقره کلرید نقره کلوییدی و + Ag عموما ا ترکی دو روش تنفس سنجی ۱۱ و تست فلورسانس میکرولیتر خودکار ۱۲ انجام دادند. اگرچه در این مورد.2µm 2nm 2nm 1nm ج نانوذرات نقره در مقایسه ا سایر اشکال نقره )در غلظت یکسان ۱( mg/ml مهارکننده قوی تر ۱3 تنفس ارگانیسم های نیترات ساز اتوتروف است اما تست طوالنی مدت میکرولیتر نشان می دهد که یون های + Ag در مقایسه ا نانوذرات نقره و کلرید نقره )همه در غلظت ۰/۵( mg/ml مؤثرترین مهارکننده رشد ایشریشیاکلی GFP است. چنین اطالعاتی اخت در اثرخشی نانوذرات نقره یا یون های + Ag ه عنوان عوامل ضداکتریایی را نشان می دهد. روشن است که نتایج ه روش مورد استفاده رای انجام تست یولوژیکی ستگی دارد و نیاز ه استاندارسازی یشتر روش ها است. این مطل ا کار ساندی ۱4 و همکارانش یشتر مورد تأیید قرار گرفت. آنها پیشگیری از رشد E.coli را در مجاورت نانوذرات نقره و در محیط های مایع و جامد ارزیای کردند. یافته ها نشان داد که نانوذرات نقره در مایع اثرخشی کمتری در مقایسه ا محیط جامد )در غلظت یکسان( دارد. این اخت ممکن است ا دوز نهایی مؤثر نقره موجود تشریح شود. تصویر TEM و SEM حفراتی در دیواره سلولی اکتری در مجاورت نانوذرات نقره ا اندازه متوسط ۲۵ 2 اثرات ضداکتریایی نانوذرات نقره در این خش رخی از مطالعات مهم در زمینه ویژگیهای اکتریایی نانوذرات نقره را مورد ررسی قرار داده و ه نقش خصوصیات فیزیکی-شیمیایی )اندازه شکل و ویژگیهای سطحی( سازوکار فعالیت و دوز آنها توجه میکنیم. مطالعه اثرات اکتریایی واسته ه اندازه نانوذرات نقره در محدوده ۱-۱۰۰ نانومتر در رار اکتری گرم منفی )عمدتا اشرشیاکلی ویریوکلرا سالمونالتیفی سودوموناس آئروژینوزا( هوسیلهی مورونس ۸ و همکارانش انجام شده است. آنها نشان دادند که نانوذرات نقره ا غلظت ۱- ml 7۵ gµ صرف نظر از اندازه ذرات قادر ه پیشگیری از رشد همه سویههای اکتری است. آنها ا استفاده از میکروسکوپ الکترونی عوری میدان تاریک حلقوی زاویه زیاد )HADDF-TEM( نشان دادند که نانوذرات نقره در محدوده ۱۰-۱ نانومتر در مقایسه ا نانوذرات زرگتر ا اتصال ه سطح غشای سلول ا تمایل اال عملکرد غشای سلول را مختل میکنند. چنین اثری ناشی از مساحت سطحی یشتر در نانوذرات کوچکتر است. رهمکنش غشا-نانوذرات نقره س ایجاد حفرات موضعی در غشا شده و ا ورود نانوذرات ه درون سلول و رهمکنش ا پروتئینهای درون سلولی )ه خصوص پروتئینهای غنی از سولفور( و DNA آسی یشتری ه سلول وارد میشود. همچنین نویسندگان دریافتهاند که یونهای + Ag آزاد شده از سطح ذرات نیز ا سازوکارهای مشاه )اتصال ه پروتئینهای غشا و حفرات موضعی( اعث افزایش خاصیت ضداکتریایی نانوذرات میشود. اگرچه علت اصلی آسی ه غشا راساس دینامیک رهمکنشهای فیزیکی-شیمیایی و اهداف مولکولی درون سلولی نانوذرات یا یون های نقره هنوز مشخص نشده است اما این دادهها نشان میدهد که اثرات ضداکتریایی از هر دو یون و نانوذرات نقره ناشی میشود زیرا سازوکار فعالیت آنها مشاه است. اثرات واسته ه اندازه و سازوکارهای فعالیت هوسیلهی چووهو 9 نیز مورد ررسی قرار گرفته است. در این پژوهش نانوذرات نقره ا اندازه ۵-۲۱ نانومتر تولید شده و ارتاط میان اندازه و تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر درونسلولی )ROS( و پیشگیری از نیتروفیکاسیون ۱۰ در میکروارگانیسمهای نیترات ساز مورد آزمایش قرار گرفته است. در اتدا آزمایشات مهار رشد را ا استفاده از نانوذرات نقره کلرید نقره کلوئیدی و یونهای + Ag انجام دادند و دریافتند که نانوذرات نقره یشترین اثرخشی را دارند. از سوی دیگر نانوذرات کوچکتر اثر یشتری را در مقایسه ا ذرات زرگتر دارند. در ادامه آنها نشان دادند که مقدار تولید و تجمع درون سلولی ROS رای 37 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

5 نانومتر نشان می دهد و یافته ها آسی نانوذرات ه غشا را تأیید می کند. تأثیر ویژگی های فیزیکی-شیمیایی نانوذرات ر آسی غشا ه وسیله ی ال داوی و همکارانش مورد ررسی قرار گرفت. نویسندگان سمیت نانوذرات نقره را ا تغییر ار سطحی آنها از منفی تا مثت در رار اسیلوس ررسی کردند. نانوذرات نقره استفاده شده در این پژوهش شامل نانوذرات دون پوشش mv( =Z( ۲۲- و پوشش داده شده ا سیترات mv( =Z( 4۰- پلی ونیل پایرولیدن mv( =Z( ۱۲- و پلی اتیلن ایمین شاخه دار mv( =Z( 39+ ود. داده های آزمایشگاهی ارتاط مستقیم میان فعالیت ضد میکروی نانوذرات نقره ا ار سطحی را نشان می دهد. نانوذراتی که دارای ار منفی یشتری هستند اثر سمیت کمتری دارند و نانوذرات ار مثت مؤثرترند. نویسندگان این پدیده را ه رهم کنش الکترواستاتیکی قوی تر ین نانوذرات نقره ا ار مثت و غشا اکتری )اسیلوس در شرایط آزمایش دارای =Z 37- mv است( مرتط می سازند که منجر ه تخری غشا و اثرات ضد اکتریایی قال توجهی می شود )شکل 4 تصاویر TEM رهم کنش نانوذرات پوشش داده شده ا پلی اتیلن ایمین را ا غشا اکتری نشان می دهد(. افزایش ار سطحی نانوذرات منجر ه افزایش رهم کنش ا غشا اکتری و دوز مؤثر می شود. پژوهش های دیگری نیز تأثیر شکل نانوذرات را در اثرات ضد اکتریایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. پال ۱۵ و همکارانش نانوذرات کروی میله ای شکل و نانوصفحات مثلثی ا صفحه {۱۱۱} را تولید کردند و ویژگی های ضد اکتریایی آن را در محیط مایع و جامد مورد ررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که نانوذرات مثلثی یشترین فعالیت ضد اکتریایی را در رار سلول های ای کوالی در مقایسه ا نانوذرات کروی و میله ای شکل و یون های نقره نشان می دهد. نویسندگان ه این نتیجه رسیدند که صفحه {۱۱۱} فعالیت نقره را در سطح نانومقیاس افزایش می دهد. عالوه ر این میکروسکوپ الکترونی فیلتر کننده انرژی )EFTE( نیز آسی قال توجه ه غشا اکتری را نشان می دهد که تأییدی ر مطالعات پیشین است. اگرچه نویسندگان نظر قطعی در مورد تأثیر شکل در فعالیت ضد اکتریایی نانوذرات ارائه نکرده ند اما ویژگی ضد اکتریایی نانوصفحات مثلثی شکل را ه ار سطحی مثت آن که رهم کنش ا سلول اکتریایی را افزایش می دهد نست داده اند. درحالی که همه این مطالعات سعی ر فهم ارتاط میان ویژگی های فیزیک وشیمیایی نانوذرات نقره ا اثرات ضداکتریایی دارند الک ۱6 و همکارانش سازوکارهای مولکولی فعالیت نانوذرات نقره را ا روش پروتئوم ا استفاده از ای کوالی ه عنوان سیستم مدل مورد ررسی قرار دادند. در این پژوهش پروتئوم موازی )الکتروفورز دو عدی شناسایی MS و آنالیز ایمنوالت ) ۱7 روی نانوذراتnm 9 و یون های + Ag انجام شد قرارگیری کوتاه مدت سلول های ای کوالی در معرض نانوذرات نقره و یون های + Ag تغییراتی را در پیش ماده پروتئینی )مانند OmpA MetQ )OppA OmpF OmpC که شاهد مستقیمی از نیرو محرکه ات پروتون است ه وجود آورد. همچنین پروتئین های شوک حرارتی IbpA( IbpB و 3۰S ریوزومی )S6 که فعالیت چپرونی در رار دناتوره شدن پروتئین های یان کننده تنش دارند در مورد نانوذرات نقره انکوه شده متفاوت است. رخی از محققان در ررسی پروتئوم نشان دادند که نانوذرات نقره قادر ه ناپایدار نمودن غشا خارجی اکتری تخری پتانسیل غشا و تخلیه سطح درون سلولی ATP است. سازوکار مولکولی فعالیت نانوذرات نقره و یون های + Ag تقریا ا یکدیگر مشاه است. خالصه ای از این نتایج در شکل ۵ نشان داده شده است. پژوهشگران سیاری نیز تالش کرده اند که توانند نقش اندازه نانوذرات و سازوکارهای فعالیت را در ویژگی های ضداکتریایی درک کنند. نانوذرات کوچک تر مهار قوی تری ر رشد میکروارگانیسم ها در مقایسه ا ذرات زرگ تر دارند )اگرچه اید توجه نمود که در دوز جرمی یکسان تعداد نانوذرات نقره کوچک تر نست ه نانوذرات زرگ تر یشتر است( در حالی که اثرات ضد اکتریایی عمدتا سازوکار نستا مشاهی ا آسی غشایی مستقیم یعنی تولیدROS ناشی از نانوذرات نقره و یون های + Ag دارد. علیرغم ۱/ /۷5 /5 /25 / ۱/ /۷5 /5 /25 / ۱ 2 3 ۴ Time)min( ۱ 2 3 ۴ Time)min( ۱5 /۱ /5 / 5 ۱ ۱ ۱ ۴/6 ۴/8 5/۱ 5/3 5/6 6/2 untreated nano-ag Nano-Ag AgNO 3 control nano-ag AgNO 3 ۱ 2 3 ۴ 5 Time)min( ۱ ۷ ۹ د و Intracellular K+)%( nano-ag BSA control.4 nm.8 nm AgNO 3 untreated 6µm 12µm +SDS Time)min( pl no pretreatment nano-ag AgNO 3 lll ATP )%( ll V Vll&Vlll DiSC 3 )5( fluorescence nano-ag Cells Vl 5min nano-ag AgNO 3 Valinomycin lv l MW )kd( ج ه OD 65 OD 65 O.D شکل 5. ( فعالیت ضد اکتریایی نانوذرات نقره و نیترات نقره ( تصاویر ژل دو عدی از سلول های E.coli در معرض نانوذرات نقره ج( تست ناپایداری غشا خارجی رپایه SDS رفتار مشاه نانوذرات نقره و یون نقره را تأیید می کند د( تست پتانسیل غشا که تخری پتانسیل غشا ا نانوذرات نقره و یون نقره را تأیید می کند ه( تست مقدار پتاسیم سلولی افت پتاسیم درون سلولی را ا قرارگیری در معرض نانوذرات نقره و یون نقره نشان می دهد و( یون های نقره و نانوذرات نقره سطح ATP سلولی را ه علت تخری پتانسیل غشا کاهش می دهند. 38 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

6 پژوهش های زیاد انجام شده در این راستا هنوز نگرانی هایی در مورد سازوکار سمیت خصوصا نقش نانوذرات و یا یون های + Ag آزاد شده از سطح نانوذرات وجود دارد. راساس مطالعات زو و همکارانش فعالیت ضداکتریایی نانوذرات نقره ه علت رهایش یون های + Ag از سطح ذرات در محیط است که سهم آنها در سمیت نادیده گرفته می شود. در نانوذرات نقره پوشش داده شده ا PEG که دارای اندازه ۵ و ۱۱ نانومتر وده و در شرایط غیرهوازی نگهداری شده اند از رهایش یون ها ه شدت جلوگیری شده است. در واقع انتشار یون های + Ag ا قرارگیری نقره در معرض اکسیژن ر طق رواط زیر حاصل می شود: 2Ag 2 O 4Ag() + O 2 ) ۱( 2Ag 2 O + 4H H 2 O )۲( مولکول های اکسیژن س تشکیل اکسید نقره می شوند که علت اصلی رهایش یون های + Ag از طریق رهم کنش ا یون های + H است. شرایط اسیدی رهایش را نست ه محیط هایی ا ph خنثی افزایش می دهد. عالوه راین محققان از ای کوالی ه عنوان مدل )ه دلیل حساسیت آن ه یون نقره در شرایط هوازی و غیرهوازی( رای آزمایشات ضدمیکروی استفاده نمودند. تا زمانی که غلظت نانوذرات هزار رار یشتر از غلظت کشندگی حداقل )MLC( در شرایط هوازی ناشد اثرات قال توجهی ر میکروارگانیسم ندارند )شکل 6(. این نشان می دهد که یون های نقره رها شده از سطح نانوذرات مسئول فعالیت ضداکتریایی هستند. پژوهشگران ه این نتیجه رسیدند که ویژگی های فیزیکی-شیمیایی نانوذرات نقره )اندازه شکل و ار( ه صورت غیرمستقیم و عمدتا از طریق عواملی که ر سرعت موقعیت و مقدار رهایش + Ag از سطح نانوذرات تأثیر می گذارد در سمیت نقش دارد. ه عنوان مثال نانوذرات نقره سیار کوچک سمیت یشتری را ایجاد می کنند زیرا ه دلیل مساحت سطح یشتر سرعت رهایش در مقایسه ا نانوذرات زرگ تر یشتر است. این یافته ها رخی از جنه های غیر مشخص سمیت اکتریایی نانوذرات نقره را آشکار می سازد. ا این وجود هنوز موارد نگران کننده در زمینه سازوکار آسی یونی ه اکتری محدودیت های آزمایشگاهی و کمود پروتکل های استاندارد رای تولید نانوذرات نقره وجود دارد که در خش عدی مورد ررسی قرار می گیرد. شکل 6. ( انحالل )5 PEG-AgNps و ۱۱ نانومتر( تحت شرایط هوازی و غیرهوازی. غلظت + Ag ا قرارگیری در معرض هوا رای هر دو اندازه نانوذرات PEG-AgNps تحت شرایط هوازی کاهش می یاد در حالی که یون های نقره در شرایط غیرهوازی وجود ندارند. ( تست های زنده مانی سمیت قال توجهی را ا غلظت تا ۱58 )رای نانوذرات 5 نانومتر( و ۱- mgl ۱۹5 )رای نانوذرات ۱۱ نانومتر( که ه ترتی 622۴ و ۷665 رار یشتر از MLC رای + Ag است نشان می دهد. تست های ضداکتریاییPEG-AgNps 5 نانومتر )6 ساعت در معرض ودن( تحت شرایط هوازی سمیت را نشان می دهد. ا نگهداری در اتمسفر هوازی )۴8 ساعت ا همزن مغناطیسی ه منظور افزایش اکسیژن( مقدار یون نقره یشتر شده و در نتیجه سمیت افزایش یافته است. نانوذرات نقره ه عنوان وسیله ای رای انتقال + Ag ه سیتوپالسم و غشا اکتری عمل نموده که نیرو محرکه پروتونی ph را کاهش داده و رهایش + Ag را افزایش می دهند. زمینه یان می کنیم. رای طراحی کارآمد دستگاه های ضداکتریایی رپایه نانوذرات نقره نیز راهکارهایی ارائه می کنیم و ه طور خاص در مورد اینکه چه زمان اید از نانوذرات نقره یا یون نقره رای دستیای ه اثرات ضداکتریایی در اهداف خاص استفاده کرد حث خواهیم نمود. dissolution)µg/l( 25 2 ۱5 ۱ 5 5nm)Aerobic( 11nm)Aerobic( 5nm)Anaerobic( 11nm)Anaerobic( 2 ۴ 6 8 ۱ ۱2 Time)h( E. coli alive)%( Anaerobic exposure Aerobic exposure 5nm Not aerated 11nm Aerated for48-h ۱2 ۱ 8 6 ۴ ۹ ۱2 ۱5 ۱8 2۱ PEG-AgNPs concentration)mg/l( ۱. 3 سازوکارفعالیتضداکتریایینانوذرات نقره در خش پیشین اشاره شد که سازوکار اصلی خاصیت ضداکتریایی نانوذرات نقره رهایش یونهای نقره است. درهرحال سازوکار فعالیت یونهای نقره از دیدگاه میکرویولوژی مولکولی هنوز ه طور کامل شناخته نشده است. رخی سازوکارهای اصلی عارت است از آسی ه غشا سلولی تولید گونههای فعال اکسیژن و حمله سلولی یونهای نقره )یا حتی نانوذرات نقره ه دلیل وجود حفرات غشائی( و در ادامه آسی ه محصوالت ATP و ازدارندگی تکثیر.DNA در پژوهشهای سیاری آسی ه غشا سلولی هوسیلهی یونهای نقره گزارش شده است. این گزارشها عمدتا رپایه مشاهده حفرهها یا حتی سوراخهای زرگ در غشا اکتریایی ا آنالیز TEM است. ممکن است یونهای نقره ا پروتئینهای غشایی حاوی سولفور )ه عنوان مثال ا گروه تیول پروتئین زنجیره تنفسی( رهمکنش داده و اعث آسی فیزیکی ه غشا شوند. خصوصا خش تیول راساس تئوری اسید- از نرم و سخت ۱۸ یک لیگاند نرم )قطشپذیر( است یعنی اندازه زرگ و پراکندگی الکترونی زیاد دارد و حاوی یک اوریتال هومو ۱9 ا سطح انرژی اال است. ناراین گروه تیول ممکن است ا کاتیون های نرم ا میل ترکیی اال یعنی کاتیون هایی که ۲۰ حاوی یک اوریتال لومو ا سطح انرژی کم هستند مانند یون نقره واکنش دهد. ه دلیل اندازه زرگ و ار کم اتم های شرکت کننده در پیوند و جدایش کوچک هومو-لومو ین کاتیون و آنیون پیوند شه کواالنسی در مقایسه ا پیوند یونی مطلو تر است. عالوه ر پپتیدها و پروتئین های غشایی حاوی سولفور + Ag ممکن است در پیوندهای Ag-N و Ag-O ه صورت هندسه کوردیناسیون خطی نیز شرکت نماید. چندین حالت دیگر پپتید/آمینواسید نقره از نظر تئوری و تجری پیشنهاد شده است که نشان می دهد هیستیدین در مقایسه ا سیستئین و متیونین )رایج ترین ترکیات قال پیوند ا نقره( میل ترکیی یشتری ه نقره دارد. در این زمینه پژوهش جالی ه وسیله ی میرلو ۲۱ و همکارانش انجام شده است. در خشی از این پژوهش پیوند پروتئین پری پالسمیک غنی از هیستیدین ا نقره )SiIE( مورد ررسی قرار گرفت و ه عنوان عامل مقاومت نقره شناخته شد. عد از انحالل ساختار کریستالی کمپلکس های نقره-هیستیدین )در phهای مختلف( نویسندگان نتیجه گرفتند که حلقه ایمیدازل در زنجیره هیستدین خش پیوند دهنده لیگاند ا نقره است و اینکه پیوند یون نقره تحت ph خنثی مستح کمتر از شرایط اسیدی است )پروتونه شدن حلقه ایمیدازول 3 موارد مورد حث ا وجود استفاده وسیع از نانوذرات نقره ه عنوان عامل ضداکتریایی در کارردهای تجاری و سیاری از مطالعات هنوز حثهای زیادی در این زمینه وجود دارد. در ادامه ه ررسی مشکالت و محدودیتهای رخی از روشها میپردازیم و پیشنهاداتی نیز در این 3۹ سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

7 یون نقره را از مکان همسایگی جاه جا می کند(. محاسات یشتر ر پایه نظریه تاعی چگالی )DFT( توسعه یک مدل رای حالت فعالیت SiIE را قادر می سازد. همه این رهم کنش های پروتئین ها و یون نقره می تواند ا افزایش رهایش لیپوپلی ساکارید )LPS( و پروتئین های غشایی منجر ه تغییر در قالیت نفوذپذیری غشا شود که س ات نیرو محرکه پروتونی و کاهش سطوح ATP درون سلولی می شود. ممکن است تجمع درون سلولی یون های نقره )و مقدار کمی از نانوذرات نقره( نیز رخ دهد. ه ویژه یون های نقره می توانند ه پروتئین های زنجیره تنفسی متصل شده و در ادامه تنفس را از مسیر فسفریالسیون اکسیداتیو )که انرژی آزاد شده از اکسید شدن مواد مغذی را رای تولید ATP استفاده می کند( جدا کند. همچنین یان شده است که یون های نقره اعث افزایش جهش DNA می شود. ارزیای ها ر پایه آنالیزهای ترکیی طیف سنجی FTIR و الکتروفورز موئینه نشان داده که در حضور یون نقره مکان های پیوندی در DNA رای N7 آدنین و N7 گوانین ه مقدار هینه می رسد. عالوه ر این یون نقره می تواند س چروکیدگی سیتوپالسم پدیده تراکم DNA و از شدن غشا دیواره سلولی شود. سازوکار دیگر ضدمیکروی نقره راساس ازدارندگی آنزیم های ویژه مخصوصا تقلید یونی است. در تقلید یونی یون نقره اعث جاه جایی مس و روی از همسایگی اش ا آنزیم سوپراکسید دیسماتوز SOD( )Cu-Zn و غیرفعال نمودن آن می شود. در این زمینه ار سطحی نانوذرات نقره می تواند ر قالیت اتصال نانوذرات ر اکتری تأثیرگذار اشد و ممکن است ه علت رهم کنش الکترواستاتیکی نقش مهمی را ایفا نماید. ه عنوان مثال ار سطحی مثت نانوذرات ممکن است اتصال آنها را ه غشا اکتری افزایش داده و منجر ه افزایش دسترسی ه دوز مؤثر و افزایش رهایش موضعی یون ها شود. در همین زمان رهایش یون های نقره در نزدیکی غشا خارجی اکتری ه علت نیروی محرکه پروتونی که کاهش موضعی شدید ph را القاء می کند ه شدت افزایش می یاد. درهرحال این امر ه این معنی نیست که نانوذرات ا ار مثت ه طور کلی در مقال اکتری ها مؤثرتر هستند همان طور که ار سطحی واقعی نانوذرات در محیط اکتریایی )مانند تأثیرات پروتئین کرونا( رهم کنش اکتری و نانوذره را هدایت می کند. یکی دیگر از سازوکارهای سمیت نقره مروط ه تولید ROS ا یون نقره است. در حقیقت ROS اضافی ه علت تولید رادیکال های آزاد اضافی که ه لیپیدها و DNA آسی می زند منجر ه تنش اکسایشی می شود. یون های نقره در ترکی ا مولکول های اکسیژن حل نشده ممکن است ه عنوان کاتالیست عمل کرده و سطح االیی از ROS را تولید کند. عالوه راین رادیکال های آزاد ممکن است از مضرات مستقیم آنزیم های زنجیره تنفسی اشد آنها ا نقره یا ه صورت فوتوکاتالیستی و یا ا واکنش های فنتون افزایش یافته ا نقره القاء می شوند. در مورد آخر یون نقره خوشه های پروتئینی )که معموال درE.coli در غلظت ۲۰ میکرو موالر ه عنوان شکل فعال ا فنتون حضور دارد( را مورد هدف قرار داده و آسی می زند و منجر ه افزایش رهایش سیتوپالسمی آهن فعال شده ا فنتون و در نتیجه افزایش تولید ROS می شود. در سیاری از پژوهش ها تأثیرات ضداکتریایی هر دو گونه ROS و RSN )گونه های نیتروژن فعال( حث رانگیز اقی مانده است. در حقیقت میکروارگانیسم ها چندین راهکار مولکولی رای از ین ردن تنش تولید شده ا ROS و RSN دارند. رخی از راهکارها عارتند از سم زدایی مستقیم انجام شده ا آنزیم هایی مانند کاتاالز سوپراکسید دیستاماز و پراکسیداز )رای حذف )ROS و رداکتاز NO رداکتاز -S nitrosogluthathione و رداکتاز پراکسی نیتریت )رای سم زدایی.)RNS عالوه راین اکتری ه صورت فعال ه تنش های اکسیژنی و نیتروژنی در سطح نسخه رداری ا تنظیم یان چندین پروتئین که امکان زنده ماندن اکتری را در رار چنین تنش هایی فراهم می سازد پاسخ می دهد. در شکل 7 نمای کلی توصیف کننده همه AgNPs AgNPs آسی فیزیکی مستقیم غشاء ۱ و رهمکنش ایون نقره و نانوذرات نقره ا پروتئینها زنجیره تنفسی رهمکنشالکترواستاتیکی تولیدافزایشیافتهیوننقره H + H + H + H + Ag+ Ag+Ag+ O 2 H + ROS 3 ROS Ag + Inner me Outer memb رهایش یون نقره سویه اکتریایی)اسیدی کردن رپایه سویه( شرایط مشاه سنجش ترکیات محیط پپتیدها/ پروتئین ها کروهیدرات ها نمک ها رهایش یون نقره واسته ه افزایش یافته ا ph اسیدی آسی DNA ولیپیدها رپایه ROS آسی DNA رپایه یون نقره ۱ ۴ شرایط هوازی اندازه شکل ار اثرات کرونا و پوشش دهی پراکندگی )توده ای شدن( شرایط غیر هوازی ر هم کنش یون نقره ا پروتئین های درون سلولی ۴ رهایش یون نقره ph کمتر موضعی غلظت یشتر AgNPs شکل ۷. )( افزایش یافتن رهایش یون نقره در محیط هوازی و اسیدی )( سازوکار پیشنهادی سمیت نانوذرات نقره.)AgNPs( 4 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

8 CHOCHO HN O N N N O O O CHOCHOCHO CHOCHOCHOCHO ج تأثیرات ممکن نانوذرات نقره ر میکروارگانیسم ارائه شده است..2 3 نقش خواص فیزیکی- شیمیایی نانو ذرات نقره تالش های زیادی رای یافتن ارتاط ین خواص فیزیکی- شیمیایی و اثر ضداکتریایی نانوذرات نقره انجام شده است. درحالی که ه نظر می رسید ار سطحی نقش مهمی را ایفا کند ا ارزیای داده های مروط ه اندازه و شکل نانوذرات موجود در پژوهش ها اختات زیادی آشکار شد. این امر عمدتا ه دلیل نود استانداردهای الزم رای نانوذرات نقره و رویکردها و پروتکل های استاندارد در ارزیای های میکرویولوژی است. رای غله ر فرآیندهای تولید و رویکردهای مشخصه یای نانوذرات موارد قال توجهی انجام شده است. در سال های اخیر تولید نانوذرات ا میانگین و توزیع اندازه کنترل شده و ازدهی اال چالش زرگی است. در واقع عوامل مختلف سینتیکی و ترمودینامیکی ر تولید نانوذرات نقره تأثیر می گذارد و مشکالت قال توجهی در کنترل مراحل متمایز هسته زایی و رشد ذرات وجود دارد. اخیرا اندک نتایج خوی حاصل شده است. خصوصا مشخص شده است که پپتیدهای خاصی می توانند ه عنوان کاتالیست و قال رای تولید سز نانوذرات نقره )ا قالیت االی کنترل اعادی نانوذرات( ه کار روند. رای مثال در رویکرد جالی غرالگری کالریمتری آمینواسیدهای طیعی و غیرطیعی رای ارزیای تشکیل نانوذرات نقره کنترل شده مورد استفاده قرار گرفت )شکل ۸ و(. رخ رخی رویکردهای ترکیی پیشین رای تشخیص پپتید مناس این غرالگری کالریمتری ارائه دهنده یک ازار قدرتمند رای تشخیص پپتید مناس تولید کننده نانوذرات نقره ا کیفیت اال و تنظیم کننده اندازه آنها است. در پژوهش دیگر آپرت و همکاران الیگوپروتئینی را رای تولید نانوذرات نقره ا اندازه کنترل شده کشف کرند. آنها از طول های مختلف الیگروپروتئین عامل دار شده ا آلدهید ا ترکی واکنش تالنز رای کاهش یون نقره استفاده کردند و دریافتند که اعاد مولکولی الیگوپروتئین راطه مستقیم ا افزایش اندازه نانوذرات نقره دارد)شکل ۸ ج و د(. در مقایسه ا رویکردهای تولیدی استانداردتر که معموال عوامل پایدارکننده پلیمرها اسید سیتریک تیروزین و تیول است هیرید پپتید- نانوذرات نقره گزینه هینه ای رای کاررد در حوزه پزشکی یوتکنولوژی و دستگاه های اپتیکی است. در هرحال اید ه این موضوع توجه کرد که اکثر پژوهش ها در زمینه اثرات ضداکتریایی نانوذرات نقره راساس استفاده از نانوذرات ا د شکل 8. تولید نانوذرات نقره ا پپتید )( ساختار کلی پپتیدهای استفاده شده رای غرالگری شرایط تولید )( تشکیل AgNPs در سنجش ترکیی پپتید ۱ کمپلکس شده ا یون نقره که متعاقا ا نور )چپ( یا آسکورات سدیم )راست( اصالح می شود. )ج( آکاری مارپیچ های الیگوپرولین عامل دار شده ا آلدهید )د( ساختار کلی و مدل الیگوپرولین عامل دار شده ا آلدهید در هر موقعیت سوم. خواص عمدتا غیرقال کنترل است)ه عنوان مثال پراکندگی اال در شکل و اندازه و یا مشکل تودهای شدن(. عالوه راین در سیاری از پژوهش ها نانوذرات را دون در نظر گرفتن مشخصه های فیزیکی-شیمیایی ه کار می رند که س افزایش اخت در نتایج می شود. ناراین یک نکته مهم رای ارزیای استاندارد و قال تکرار مشخصه یای نانوذرات قل از هر نوع ارزیای ضداکتریایی است: نانوذرات اید عد از فرآیند تولید )مثال در محلول آی( و مهم تر از همه ه صورت درجا )مثال عد از گرماگذاری ا محیط کشت اکتریایی( ارزیای شوند. ارزیای خواص فیزیکی- شیمیایی نانوذرات در سیاالت یولوژیکی از اهمیت زیادی رخوردار است زیرا محیط اکتریایی اعث تغییرات چشمگیری در خواص اصلی نانوذرات شده و نانومواد جدیدی ا مشخصه های کامال متفاوت تولید می شود. رای مثال ا توجه ه اینکه نانوذرات ا جذ پروتئین های معین و سایر مولکول های کوچک روی سطح شان می توانند اندازه زرگ تر ار سطحی و پوششدهی متفاوتی را در مقایسه ا نانوذرات تولید شده ا رویکرد مشاه داشته اشند و همچنین ممکن است ه صورت چشمگیری تحت تأثیر پدیده تودهای شدن قرار گیرند. در حقیقت اغل نانوذرات نقره در محیط اکتریایی پایدار نیستند ناراین شدیدا اثرات ضداکتریایی را تحت تأثیر قرار می دهند. ه عالوه ممکن است همه این عوامل دینامیک رهایش یون ها و دوز مؤثر یون نقره را تحت تأثیر قرار دهد که در نهایت منجر ه تکرارناپذیری نتایج می شود. نکته مهم دیگر تأثیر سینتیک رهایش یون در حضور اکتری است. معموال میکروارگانیسم ها ph محیط کشت اکتریایی را کاهش می دهند ناراین نرخ رهایش یون از سطح نانوذرات افزایش می یاد. میزان اسیدیته محیط عالوه ر محیط ه سویه نیز واسته است )مثال تاعی از الگو AA1 linker H N AA2 Ac library 1 AAn L-Ser, D-Ser, L-Asp D-Asp, L-His, D-His, or L-Tyr Gly, ß-Ala, no linker, Pro- Gly, linker Pro- Gly, 6-aminohexanoic acid (Ahx), orachc with H-Achc-OH CO 2 H (racemic) NH 2 CHO NH 2 O n 1nm متاولیکی اکتریایی و یا حضور مولکول های معین در محیط( و ممکن است اعث کاهش چشمگیر ph و تأثیر ر سمیت نانوذرات نقره شود. این امر ه این معنی است که نانوذرات نقره یکسان ممکن است تنها ه دلیل اسیدیته متفاوت محیط ازدهی ضدمیکروی متفاوتی در مقال دو سویه مختلف داشته اشند. رای مثال اکتری الکتیک اسید )مانند جنرا الکتواسیل پدیکوکوس استرپتوکوکوس لئوکونوستیک و الکتوکوکوس( الکتیک اسید تولید می کند که رای اسیدی کردن محیط و ازدارندگی رشد اکتری ها مفید است. اسیدی کردن محیط ا سایر اکتری ها مانند اکتری اسید استیک )مانند استواکتر گلوکواستواکتر و گلوکونواکتر( نیز انجام می شود. این موارد یک آنزیم متصل شده ه غشا دی هیدروژناز الکل واسته ه پیروکویینولین کویینون )PQQ_ADH( دارند که در تخمیر اسید استیک ا اکسیداسیون اتانول ه استیل آلدهید شرکت می کنند. دراین چارچو مشخصه یای رفتار دقیق انحالل نانوذرات در محیط انجام تست ضداکتریایی که مستقیما در محیط کشت و در حضور سویه خاص اکتریایی انجام می شود ضروری است. عامل دیگری که اعث متغیر شدن تست می شود تنوع زیاد محیط های کشت موجود است. اگرچه ترکیات شیمیایی اصلی آنها کامال رایج است ولی تغییر پذیری و غیریکنواختی زیاد در محیط های کشت استفاده شده در تست های ضدمیکروی وجود دارد. ناراین تنوع محیط ر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی نانومواد سیار تأثیرگذار است. این ه این معنی است که اگر تست در دو محیط مختلف انجام شود نانوذرات نقره یکسان خواص ضدمیکروی متفاوتی نمایش می دهند. همچنین ترکی محیط ر دوز یون نقره نهایی تأثیر می گذارد زیرا یون های آزاد سته ه میل ترکیی شان ا پروتئین های خاص و نمک های 41 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

9 موجود ه صورت جزئی روده خواهند شد. ه همین دلیل ه منظور اطمینان از تکرارپذیری نتایج اید رویکرد صحیحی ه کار گرفته شود. در این رویکرد نانوذرات اید ه طور کامل در محیط کشت یکسان مشخصه یای )رحس پایداری کلوییدی و سینتیک رهایش یون های نقره( شود و محیط مورد استفاده ه عنوان پارامتر مهم سنجش در نظر گرفته شود. مورد دیگری که الزم است ه آن توجه شود روش های شناسایی دینامیک انحالل نانوذرات در محیط های رایج است. در این زمینه چندین رویکرد ه منظور مشخصه یای رهایش یون های نقره از سطح نانوذرات کشف شده است. رایج ترین تکنیک هایی که نستا حساس هستند تکنیک های رپایه طیف سنجی پالسمای جفت شده ی القایی )یعنی ه ترتی نشر نوری یا طیف سنجی جرمی ICP-OES و )ICP-MS است. در هرحال این روش مشکالت اساسی دارد چون یون های نقره پیش از کمی سازی ICP اید ه صورت فیزیکی از نانوذرات نقره جدا شوند. رای مثال ممکن است رسو کامل نانوذرات کوچک ا سانتریفوژ امکان پذیر ناشد همچنین آلترافیلتراسیون نیز عالوه ر زمان ر ودن اعث جذ یون روی غشا شود )در این مورد این احتمال وجود دارد که نانوذرات در طول فرآیند طوالنی جداسازی حل شوند(. ناراین روش های جایگزینی مانند آنالیزهای UV-vis پیشنهاد شده است. اخیر ا پژوهش جالی پیشنهاد می کند که اکثر رویکردهای روش شناسی در ررسی انحالل نانوذرات نقره )حتی در ماتریس های محیطی و زیستی پیچیده( مشخصه یای اند جذ پالسمون سطحی شان است. نویسنده یان می کند که رخ سایر رویکردها روش جذی رای تعیین صحیح مقدار نقره ه صورت یون یا نانوذرات دقیق ترین رویکرد است حتی در سیاالت محیطی و زیستی که معموال حاوی کلرید هستند )که اعث تشکیل رسوات کلرید نقره می شود که ا رویکردهای رپایه ICP قال شناسایی نیست(. در هرحال اگرچه این روش اجازه می دهد که تجزیه نانوذرات نقره را دقیقا کنترل کنیم )ه شرط اینکه نانوذرات پایدار و ا توزیع اندازه یکنواخت اقی مانند( ولی ا درنظر گرفتن دسترس پذیری زیستی واقعی یون نقره اطالعات قال اطمینانی را ارائه نمی دهد زیرا یون ها ا پروتئین ها و نمک های محیطی واکنش داده و یا تشکیل رسو می دهد. در حقیقت پیک جذ تشکیل خوشه های AgCl و یا کمپلکس های پروتئین- نقره که هر دو دوز مؤثر نهایی یون نقره را کاهش می دهند شناسایی نمی کند )آنها عوامل اولیه تعیین کننده سمیت ضداکتریایی هستند(. ناراین رای دستیای ه اطالعات دقیق درمورد حالت انحالل و دینامیک نانوذرات نقره اید از ترکی هردو تکنیک UV-vis و ICP استفاده نمود. همان طور که در اال اشاره شد در هر مورد اید انحالل نانوذرات نقره در حضور اکتری ه دلیل اسیدیته مروط ه میکروارگانیسم در محیط کشت مشخصه یای شود. یکی دیگر از جنه های مهمی که اید مورد ارزیای قرار داد پایداری کلوییدی نانوذرات نقره در محیط اکتریایی است )در رخی موارد پدیده تودهای شدن ه دلیل تغییر رنگ سوسپانسیون ا چشم نیز قال شناسایی است(. یکی از راه حل های مناس رای غله ر چنین ناپایداری غیرفعال سازی سطح نانوذرات نقره ا عوامل پوشش دهنده خاص مانند آلومین سرم گاوی )BSA( است. مک کاسپیه در پژوهشی که ا استفاده از تکنیک های ازاری متنوع )شامل میکروسکوپ نیروی اتمی تفرق نور پویا و طیف سنجی )UV-vis انجام داد نشان داده است که پوشش دهندگی BSA در مقایسه ا پایداری الکترواستاتیک تنها مانند سیترات پایداری هتری رای نانوذرات نقره تأمین می کند. اگرچه این روش دقیق ترین رویکرد رای تست های استاندارد است اما اید ه این نکته اشاره نمود که چنین روش هایی کامال دور از شرایط واقعی هستند )هم درون تنی و هم رون تنی( ه عنوان مثال ممکن است BSA در شرایط واقعی پدیده ایمنولوژیک را القاء کند. عالوه راین در فرآیند پایدارسازی ه علت پوشش دهی سطح نانوذرات ا چندین الیه پروتئینی ار سطحی آنها تغییر کرده و نرخ رهایش یون ها ه شیوه غیرقال کنترلی تحت تأثیر قرار می گیرد. ناراین دستیای ه یک رویکرد معین و قال اطمینان رای کنترل دقیق پایداری کلوییدی نانوذرات نقره هنوز در حال ررسی و ارزیای است. جنه مهم دیگر ه وسیله ی فصل مشترک های ممکن در تست های زیستی رای ارزیای فعالیت ضدمیکروی ارائه داده می شود. یکی از مهم ترین روش ها آنالیز طیف سنجی چگالی نوری یا کدروت سنجی سوسپانسیون اکتریایی )معموال درnm 6۰۰=λ( رای اندازه گیری غلظت سلولی است. علی رغم اینکه سهولت استفاده از کدورت سنجی از مزایای این روش است مشکل این روش ضری خاموشی سیار زرگ نانوذرات نقره و تداخل آن در جذ نوری نمونه است )مخصوصا اگر اند پالسمونی نانوذرات نقره ا تودهای شدن آنها شیفت قرمز نماید و ا چگالی نوری غلظت اکتریایی هم پوشانی داشته اشد(. عالوه راین نتایج تست رنگ سنجی و فلورسنس رای تشخیص نست سلول های زنده ه مرده در مجاورت نانوذرات نقره ه دلیل رهم کنش نانوذرات نقره ا ترکیات کیت تجاری غیرواقعی وده و نتایج منفی یا مثت نادرستی را ارائه می نماید )در حقیقت کیت های تجاری رای تست نانوذرات نقره طراحی نشده اند(. درواقع رای اجتنا از نتایج غیرواقعی سنجش متاولیکی و قالیت زنده ماندن سلول نیاز ه آزمایشات دقیق و توجه ویژه ای است. ناراین همه موارد اشاره شده در اال یانگر نیاز ه تست هایی ا استانداردهای یشتر است که قالیت در نظر گرفتن همه ی محدودیت های موجود در هر تکنیک و روش را داشته اشد. ه خصوص حالت توده ای شدن نانوذرات نرخ رهایش یون ها و تغییر در خواص فیزیکی- شیمیایی در حین گرماگذاری نانوذرات ا محیط اکتریایی از پارامترهای مهمی ه شمار می رود که ه منظور دستیای ه داده های زیستی قال اطمینان اید مورد ارزیای قرار گیرد..3 3 نانوذرات یا یونهای نقره رای دستگاههای ضدمیکروی در خش قلی توضیح داده شد که سازوکار فعالیت ضداکتریایی نانوذرات نقره عمدتا ه دلیل رهایش یونهای نقره از سطح است. این دان مفهوم است که نانوذرات نقره در مقال میکروارگانیسمها در مقایسه ا یونهای نقره تأثیر کمتری دارند )ا دوز نقره یکسان(. در واقع در نانوذرات نقره یونهای کمتری ه صورت آنی رای از ین ردن اکتریها در دسترس است. انحالل فراوان و سریع نانوذرات نقره در زیستمحیطی رای تولید مقادیر یکسانی از یونهای آزاد ا نمکهای نقره غیرممکن است. در دوز یکسان از نانوذرات و یونهای نقره ازده متفاوتی در مهار رشد سلول ایکوالی گزارش شده است. همانطور که در شکل 9 نشان داده شده است یونهای نقره در مقایسه ا نانوذرات نقره ا دوز یکسان تأثیر یشتری در پیشگیری از رشد اکتری دارند. اطالعات مختلفی را میتوان از این دادهها استخراج نمود. سمیت یشتر نیترات نقره ه مقدار یشتر ترکیات ضداکتریایی در دسترس در محیط کشت اکتری نست داده میشود. در حقیقت نانوذرات نقره ه زمان یشتری رای رهایش یون نقره نیاز دارد و دوز اولیه هدست آمده از نانوذرات نقره معموال کم است )حداقل در مورد نانوذرات تازه تولید و شستشو شده(. نکته حائز اهمیت این است که آزمایشات ضداکتریایی ا نانوذرات نقره اید ا سوسپانسیون نانوذرات نقره تازه تولید و شستشو شده انجام شود. الزم است ا در نظر گرفتن این نکته که غلظت یونهای نقره تاعی از عمر نمونه است از غیرقال تکرار ودن داده پرهیز شود. همانطور که کیتلر و همکارانش گزارش کردند نانوذرات نقره از پیش سنتز شده در مقایسه ا نمونههای تازهتر در مقال اکتری مؤثرترند. ناراین تغییرپذیری نمونه از یک چ ه چ دیگر افزایش مییاد. نکته مهم دیگر مروط ه طراحی کلی دستگاه ضداکتریایی مورد استفاده رای نقره یا نانوذرات 42 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

10 نقره است. زمانی که یک دستگاه ا کاررد ویژه مد نظر است تأثیر زمانی خاصیت ضداکتریایی اید در نظر گرفته شود. کارردهایی که ه دوز اال و آنی ترکیات ضداکتریایی نیاز دارد اید ا نمک های نقره طراحی شود که قادر ه مهار رشد سریع میکروارگانیسم ها در مراحل اولیه است. در مقال اگر رهایش کنترل شده و طوالنی مدت یون های نقره مورد نیاز اشد نانوذرات نقره گزینه ترجیحی است زیرا ا تنظیم سینتیک رهایش یون می تواند مهندسی )ه وسیله عامل دار کردن سطحی( شود. در این چارچو نانوذرات نقره می تواند استخری از یون های نقره اشد که ه هر قسمت از دن حتی ارگان های درون سلولی نیز رسانش کند ناراین مسیری را رای درمان عفونت های مزمن مروط ه میکروارگانیسم های مقاوم فراهم می کند. عالوه راین عملکرد رخی دستگاه های پزشکی ویژه مانند دستگاه های مروط ه کاشت ا ترکی ا دو شکل نقره یون ها و نانوذرات هود پیدا می کند. مزایای این ازارهای ترکیی عارتند از ۱ منع آنی یون نقره که ممکن است مانع چسندگی و کلونی شدن اکتری شود. ناراین از تشکیل و توسعه عفونت های اکتریایی شدید پیشگیری می کند. 2 رسانش قال کنترل و طوالنی مدت مقدار کمی از یون نقره از نانوذرات نقره. همچنین شایان ذکر است که نانوذرات نقره ه دلیل رخی مشخصات ذاتی مثت در مقایسه ا یون های نقره گزینه مناسی رای توسعه داروهای ضداکتریایی جدید هستند. در حقیقت نانوذرات نقره رفتار اس تروجان دارند یعنی در مقایسه ا یون ها/نمک ها یشتر ه درون سلول ها و ارگانیسم ها وارد می شوند. از مزایای دیگر این ذرات هدفمند نمودن سلولی دقیق تر ا عامل دار کردن سطح است. عالوه راین رخ تست های کالسیک که در محلول انجام می شود )یعنی تست مدل( در شرایط واقعی )آزمایشات درون تنی( نانوذرات در مقایسه ا یون های نقره دوز مؤثر یشتری را تولید می کنند. شگفت انگیزی میکرویولوژیست ها دریافتند که رخی از سویه های ای کوالی یک خوشه ژنی کروموزمی خاص ا نام سیل را نمایش می دهند که رای چندین پروتئین مسئول مقاومت در مقال فلزات سنگین و ه ویژه نقره کدگذاری شده است. خوشه سیل شامل 9 ژن کدگذاری رای دو پروتئین سیستم افالکس SilCBA و SilP است که فعالیت مولکولی آن ا دو پروتئین پری پالسمیک پیوند دهنده ا نقره SilE و SilF ترکی می شود. کمپلکس پروتئینی SilCBA )شامل غشا خارجی SilC غشا داخلی SilA و SilB که SilC و SilC را ه هم متصل می کند( ه عنوان یک ضدارر عمل می کند در واقع یون های نقره را از سیتوپالسم ه خارج سلول و + H را از خارج سلول ه داخل پمپ می کند. در همین زمان پروتئین های SilC یون های نقره را مستقیما ه فضای پری پالسمیک انتقال می دهند و ناراین ه عنوان یک ATPase نوع P عمل می کنند. در اینجا پروتئین های پیونددهنده ا نقره SilE و SilF )یک نوع نگهان مولکولی( ا یون های نقره کمپلکس شده و آنها را ه کمپلکس SilCBA انتقال داده و فرآیند تخلیه ادامه پیدا می کند. اید توجه کرد که این سازوکارهای مقاومت مروط ه فعالیت یون های نقره درون سلولی است درحالی که آنها نمی توانند از آسی مستقیم غشا سلولی ا یون نقره پیشگیری و یا آن را ترمیم کنند. از طرف دیگر مدارک تجری تأکید می کند که مقاومت اکتریایی و حساسیت ه نقره ه شدت ستگی ه دسترس پذیری زیستی یون نقره دارد. ناراین ممکن است تغییرات در شرایط محیطی دسترس پذیری زیستی یون ها Bacterial growth (after2h) ۱2 ۱ 8 6 ۴ 2 Ctrl AgNPs AgNO 3 17µM 88µM 133µM 266µM [Ag] AgNO 3 )قرمز(. شکل ۹. سنجش رشد ای کوالی گرماگذاری شده ا 2± 3 nm )آی( و ۱33 88 ۱۷ و 266 میکرومتر نقره متناظر ا /۷5 /5 /۱ و ۱ نانومول از نانوذرات 2 نانومتری است. و ه دنال آن مقاومت یا حساسیت اکتری را تغییر دهد. گوپتا ۲۲ و همکارانش نشان دادند که یون های هالید ید رم و کلر ممکن است ا یون نقره در شرایط متفاوتی کمپلکس شوند و در هر دو محیط کشت جامد و مایع سته ه غلظت هالیدها منجر ه تشکیل نمک های نقره )ه شکل رسو یا خوشه( یا کمپلکس های محلول آی یونی شوند. ناراین وقتی محصول عمده کلرید نقره غیرقال انحالل در آ است کاهش کلی در دسترس پذیری زیستی یون های نقره آزاد ایجاد خواهد شد که منجر ه افزایش مقاومت نقره می گردد. از سوی دیگر وقتی محیط کشت حاوی مقادیر زیادی ترکیات هالیدی اشد کمپلکس های محلول آی مختلفی مانند AgX 2 آمده است. در ادامه ممکن - AgX 3 و 2- است کمپلکس های یونی هالید-نقره محلول در آ دسترسی ه غشا سلولی را هود و دسترس پذیری زیستی یون نقره را افزایش دهد که در نهایت منجر ه افزایش حساسیت هردو گونه اکتری حساس و مقاوم ه نقره می شود. ناراین در هر رویکرد تولیدی اید ه امکان اتصال شیمیایی نانوذرات نقره ا مهار کننده های مولکولی خاص پروتئین های پمپ کننده یون نقره توجه کرد. مشاه راهردهایی که رای رخی عوامل ضداکتریایی تجاری توسعه پیدا کرده است ه عنوان مثال فعالیت ترکیی آموکسی سیلین )آنتی یوتیک تا الکتام( و کالوالنیک اسید )ازدارنده تا الکتام اکتریایی که هسته تا الکتام تجزیه می کند(. عالوه راین شایان ذکر است که پدیده مقاومت نقره ممکن است از انترواکتریاسه )اولین میکروارگانیسم هایی که ه نقره مقاومت ۴. 3 مقاومتاکتریاییهنقره:یکموضوع نگرانکننده جدید همانطور که در مقدمه توضیح داده شد استفاده یرویه از آنتییوتیکها در دهههای اخیر اعث افزایش شدید گونههای اکتری مقاوم ه آنتییوتیک شده است. همچنین ه دلیل استفاده فزآینده از نقره یا نانونقره در ازارهای پزشکی و تجاری اکتریها در حال توسعه راهکارهای مولکولی رای مقاله ا این مواد هستند. معموال سازوکار مقاومت اکتریایی ه مواد سمی هوسیلهی توالی خاصی از DNA که در مواد ژنتیکی غیرکروموزمی ا نام پالسمید حضور دارند کدگذاری میشود. هطور 43 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

11 نشان دادند( ه سایر ترکیات خطرناک )مانند نیسریاسه یا استافیلوکوکوس( تدیل شود. چنین دیدگاهی می تواند یک نگرانی جدی همه گیر را مخصوصا رای ستری نمودن یماران )جایی که که عوامل یماری زای فرصت طل مروط ه عفونت ها یکی از اولین عوامل مرگ هستند( ه همراه داشته اشد. و سنجش های استاندارد )مانند رویکردهای عملیاتی استاندارد SOPs رای مشخصه یای نانوذرات و پراکندگی آنها در زیست محیطی رای تست های رونتنی( دارند. این عوامل س می شود که نتوان ه ارزیای جامعی از خطرات دست یافت. همچنین مشکالت نظارتی مهمی نیز وجود دارد ه عنوان مثال در اواخر ۲۰۱۱ کمیته اروپایی از SCENIHR )کمیته علمی خطرات هداشتی نوظهور و تازه شناسایی شده( درخواست کرد که گزارش قطعی دراره سمیت نانوذرات نقره ارائه شود ا وجود این که رخی محققان ه جای تحقیق و آنالیزهای یشتر ه شدت خواستار اقدامات نظارتی ه وسیله ی EU ودند. در این چارچو ذکر این نکته حائز اهمیت است که رخی چالش های موجود در ارائه یک تعریف درست از نانوذرات ه وسیله ی نهادهای نظارتی ناشی می شود که یک عد اساسی است و اید در تالش های پژوهشی آینده در نظر گرفته شود. کشف نانومواد استاندارد و سنجش محوری آنها رای یافتن ارتاط درست ین خواص فیزیک وشیمیایی نانوذرات و خروجی های زیستی و متعاقا اثرات جانی آن است. ۴ نتیجهگیری نتایج اثرات ضداکتریایی نانوذرات نقره قطعا ه کاررد یشتر آنها ه عنوان گروه جدیدی از پی نوشت ها: منع: عوامل ضداکتریایی منجر می شود. داده های موجود نشان می دهد که نانونقره در مقال طیف وسیعی از اکتری ها فعالیت کشندگی دارد و در نتیجه فرصت مناسی را رای صنایع داروسازی و نانو فراهم می کند. خواص کشندگی زیستی نانوذرات نقره ه شدت ه خواص فیزیکی شیمیایی مانند اندازه شکل و ار سطحی واسته است. ا این وجود نتایج اخیر نشان می دهد که مهم ترین عامل قالیت رهایش یون های نقره ه وسیله ی نانوذرات است که تصور می شود عامل اصلی سمیت اکتریایی اشد. مهندسی نمودن نانوذرات نقره ه منظور تنظیم پدیده رهایش یون نقره عالوه ر کنترل فرآیند رسانش مسیری قدرتمند را رای ساخت داروهای ضداکتریایی جدید و نانوکامپوزیت های هیریدی فراهم می سازد. از سوی دیگر هنوز مشکالت متعددی وجود دارد و تالش زیادی اید در جهت تعیین رویکرد مواد استاندارد و درک جامع از چگونگی رهم کنش نانوذرات نقره ا اکتری در سطح مولکولی متمرکز شود. عالوه ر نکات ذکر شده در اال اید ه این مطل اشاره کرد که ممکن است نانونقره ه عنوان منع سمی رای شر و محیط اشد و الزم است نظارت ویژه نانو کنترل های زیست محیطی و الینی توسعه یاد. همچنین اید ه مقاومت اکتریایی نقره نیز توجه زیادی نمود. 1. Mutualism 2. Commensalism 3. Parasitic 4. Eckhardt et al. 5. Chernousova et al. 6. Hajipour et al. 7. Lemire et al. 8. Morones et al. 9. Choi and Hu 1. Nitrification 11. Respirometry 12. Automatic Microtiter Fluorescence Assay 13. Autotrophic Nitrifying Organisms 14. Sondi 15. Pal 16. Lok 17. Immunoblot Analyses 18. Hard soft acid-base theory (HSAB) HOMO.19 )االترین اوریتالهای مولکولی اشغال شده( 2. LUMO )پایینترین اوریتال مولکولی اشغال نشده( 21. Mirolo 22. Gupta 23. Eco-toxicogenomic 24. Nematode Caenorhabditis elegans 25. Chlamydomonas reinhardtii 26. Zebrafish Loris Rizzello, Pier Paolo Pompa "Nanosilver-based antibacterial drugs and devices: Mechanisms, methodological drawbacks, and guidelines", Chem. Soc. Rev., 214, 43, مسائل مرتط ا انسان و محیط همانطور که در خش مقدمه یان شد محصوالت نانونقره کل جهان رای کارردهای تجاری حدودا 3۲۰ تن در سال است. همچنین رهایش نقره در محیط در حال افزایش است و تخمین زده میشود که ه ۲۰ تن در سال رسد. ا این وجود نظرات متفاوتی در ارتاط ا خطرات القوه رهایش یون نقره گزارش شده است. رای مثال تحقیقات اکوتوکسیکوژنومیک ۲3 ر نماتد سینورادیتیس الگانس ۲4 نشاندهنده سمیت شدید نانوذرات نقره ا رهایش آن در محیط است. در این پژوهش گزارش شده است که نانوذرات نقره هطور محسوسی قالیت تکثیر سی. الگانس را کاهش و یان سوپراکسید دیسموتاز- 3 (Sod-3( عامل ایجادکننده تنش اکسیدی را افزایش میدهند. نتایج مشاهی در سایر ارگانیسمها مانند جلک سز ۲6 کالمیدوموناس رینهاردتی ۲۵ یا مدل ماهی زرا مشاهده شده است. درهرحال این سوال که آیا یونهای نقره یا نانوذرات نقره نگرانی جدی رای شرایط اقلیمی )مانند جلک گیاه یا قارچ( ایجاد میکنند هنوز مطرح است. در حقیقت تحقیقات اکوتوکسیتی معموال در شرایط آزمایشگاهی انجام میشود که کامال دور از شرایطواقعی )جاییکهخواصفیزیکوشیمیایی مواد رپایه نقره هنوز غیرقال پیشینی است( است. رای مثال اید ه این نکته توجه کرد که مشخصه سطحی و پراکندگی نانوذرات نقره ر رهایش آنها در ماتریس محیطی تأثیرگذار است و ممکن است پس از پراکندگی آنها در دریا رودخانه و یا خاک تغییر شکل داده و ه صورت کلرید نقره یا سولفید نقره رسو کند. ناراین ارزیای اکوتوکسیلوژی )وم سمشناسی( تأثیر نانونقره ممکن است ه دلیل تغییر ذاتی مواد هنگام رهایش در محیط سیار دشوار اشد. عالوهراین افزایش غلظت نقره ه عنوان آلودگی محیطی احتمال در معرض قرار گرفتن انسانها را از طریق پوستی و استنشاقی افزایش میدهد. ههمین دلیل ارزیای سمیت نانوذرات نقره توجه زیادی را ه خود جل کرده است. ا این وجود دادههای موجود نمیتواند منجر ه تصمیمگیری مشخصی در مورد سمشناسی نانوذرات نقره و سازوکارهای مولکولی شود زیرا آزمایشات موجود محدودیتهایی مانند قالیت تغییر پذیری داده یا غیرقال تکرار ودن آنها کمود مواد مرجع نانوذرات و پروتکلها 44 سال چهاردهم آذر ۹4 شماره ۹ پياپي 218

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

مجموعه کتابهاي سه سطحی فصل اول : کیهان زادگاه الفباي هستی شیمی پایه کد کتاب : سو الهاي نسبتا دشوار انتظار داریم دانشآموزان ترازهاي 4750 تا 5500

مجموعه کتابهاي سه سطحی فصل اول : کیهان زادگاه الفباي هستی شیمی پایه کد کتاب : سو الهاي نسبتا دشوار انتظار داریم دانشآموزان ترازهاي 4750 تا 5500 فصل اول : کیهان زادگاه الفباي هستی کد کتاب : 496 9 سو الهاي نسبتا دشوار انتظار داریم دانشآموزان ترازهاي 470 تا 00 از هر سوال به سوال پاسخ دهند. انتظار داریم دانشآموزان ترازهاي 00 تا 60 از هر سوال به 6

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc پاسخهاي تشريحي D XSO4 H O () s XSO4 H O () 5 6 4 08 ( 5 6 4 08 08 ) XSO4 H O جرم مولي نمك متبلور را گرم فرض ميكنيم. molxso H O molh O H O XSO H O 4 8 5 6 4 08H O XSO4 H O molxso4 H O molh O 7mol 7 M M

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی آهنربا و قطب های مغناطیسی می دان مغن ا طیسی 1-4 2-4 3-4 خواص مغناطیسی مواد الکترو 4-4 مغناطیس تولید الکتریسیته امواج الکترو مغناطیسی 5-4 6-4 1 آهنربا

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با حالل و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آن

توضیحات بیشتر

1 ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ

1 ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ 1 ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ 6 زیست دوازدهم تستهای 15 دقیقه 20 سوال آزمون اول 1 درساختار 1- چه تعداد از موارد زیر باز آلی یوراسیل شرکت دارد الف( توالی راهانداز همانند توالی افزاینده 1 1 ب( رونوشت اگزون ج( توالی

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Hsj,;d,ljvd

Hsj,;d,ljvd C.F.C* *کاهش ضخامت الیهی اوزون )%05( برفراز قطب جنوب به علت وجودC..C F است. (g) UV (g) (g) (g) : (g)(g) در شرایط عادی فریون 11 11 CFCl Cl (g) : C. F. C UV اما در حضور کلروفلئوروکربن ها Cl (g) (g) Cl(g)

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی سازو کار واکنش های شیمیایی یکی از هدف های آشنایی با چگونگی انجام یک واکنش در سطح ذره ای است. برای این منظور باید به آنچه طی واکنش بر ذره های سازنده ی واکنش دهنده ها یا فراورده ها می آید و چگونگی تبدیل

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary -

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary - پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ بانک جهانی در این اواخر یک تیم را تنظیم نموده تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در قسمت تهیه یک ستراتیژی "دهلیز رشد

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 96-1991 مدت امتحان: 81 دقیقه ردیف سواالت محل مهر و امضاء مدیر بارم جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف-اجتماعات میکروبی

توضیحات بیشتر

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری :

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب زالل شفاف. آب مقطر آب مقطر از جمله مهم ترین حاللی

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک را تشکیل می دهند به دلیل میزان باالی نامنظمی در شکل

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

مقایسه اثر تسکینی دگزامتازون وریدی با و بدون فشردن شرایین سطحی پوست سر در حملات حاد سردرد میگرن

مقایسه اثر تسکینی دگزامتازون وریدی با و بدون فشردن شرایین سطحی پوست سر در حملات حاد سردرد میگرن مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 13 شماره 4/ مهر و آبان 94-101 1390/ مقاله پژوهشي حذف كروم شش ظرفيتي از پساب شبيه سازي شده صنايع آبكاري توسط نانو ذرات مگنتيت 1 گروه مهندسي بهداشت محيط- چكيده: زمينه

توضیحات بیشتر

1394/06/09 10:30 كارشناسي و كارشناسي ارشد سري سوال : تشريحي : زمان ا زمون (دقيقه) : تستي : تشريحي : تعداد سوالات : تستي : عنوان درس رشته تحصيلي/کد درس

1394/06/09 10:30 كارشناسي و كارشناسي ارشد سري سوال : تشريحي : زمان ا زمون (دقيقه) : تستي : تشريحي : تعداد سوالات : تستي : عنوان درس رشته تحصيلي/کد درس سري سوال, -,( ),,, - ١ توصيف زير ه کام سته از تعاريف هوش مصنوعي مروط مي گر ((مطالعه ي محاساتي که منر ه رک و استلال مي شو.)) سيستم هاييکه عقلايي فکر ميکنن. سيستم هاييکه مثل انسان فکر ميکنن. سيستم هاييکه

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

آنالين آجيل مرجع توليد و فروش انواع ميوه خشك Fruity ارتباط تلگرام واتساپ فروش

آنالين آجيل مرجع توليد و فروش انواع ميوه خشك Fruity ارتباط تلگرام واتساپ فروش آنالين آجيل مرجع توليد و فروش انواع ميوه خشك Fruity ارتباط تلگرام واتساپ 09108876456 فروش 09335257068 @AjiLonLine درباره ما گروه توليدي و تجاري رويان با نام تجاري " در زمينه سرمايه گذاري توليد فروش محصوالت

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade 1396/08 بازنگری: 00 عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade نام كتاب: نام پديد آورنده: شركت كناف ايران شمارگان: 0 نوبت چاپ: دوم تاريخ چاپ: فروردین ماه 1397 نسل جدید عایقهای

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان 1 2 فهرست مطالب چکیده............ 3... مقدمه...... 4 مواد و روش آزمایش... 5 مواد............ 5 آمادهسازی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای...... 5 روش پیرشدگی...... 6 آزمون خواص فیزیکی... 6 آنالیز

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر