جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96"

رونوشت

1

2 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

3 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی

4 درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره با مفهوم دایره و بعضی از ویژگی هاش سال های قبل آشنا شدیم حاال می خوایم با ویژگی های دیگش آشنا بشیم و حتی این ویژگی ها رو اثبات کنیم. قضیه : یک خط و یک دایره بر هم مماسند اگر و تنها اگر این خط در نقطه تماس با دایره بر شعاع آن عمود باشد. اثبات : چون قضیه دو شرطی هستش باید هر دو طرف ثابت بشه!! فرض کنید خط d بر دایره در نقطه F مماس است پس هر نقطه دیگرمانند A روی OA و این یعنی OF کوتاه ترین فاصله بین خط d خارج از دایره است پس OF نقطه O و خط d است پس خط d بر شعاع OF عمود است. OA فرض کنید خط d بر شعاع OF عمود باشد پس برای هر نقطه دیگر مانند A روی خط OF )وتر بزرگ ترین ضلع مثلث قائم الزاویه است ) لذا تمام نقاط روی خط d به جز F خارج از دایره است پس تنها نقطه تماس F است و خط بر دایره مماس است. تمرین : طریقه رسم مماس بر دایره از نقطه ای روی آن را توضیح دهید. طول کمان و مساحت قطاع : با توجه به محیط و مساحت دایره طول کمان و مساحت قطاع مربوط تناسب بدست آورد : L L r 2 r 2 به زاویه مرکزی رادیان را می توان به کمک S r S r 2 2 3

5 تمرین : طول کمان های AB, CD مساحت قسمت هاشور خورده را بدست آورید. تمرین : ثابت کنید در یک دایره طول کمان های نظیر دو وتر مساوی با هم برابرند و برعکس. تمرین : ثابت کنید اگر در یک دایره شعاع بر وتر عمود باشد آن وتر و کمان مقابلش را نصف می کند و برعکس. 4

6 تمرین : ثابت کنید از دو وتر یک دایره آنکه به مرکز نزدیک تر است بزرگ تر است و برعکس. قضیه : اندازه هر زاویه محاطی برابر است با نصف اندازه کمان مقابل آن. اثبات : الف( فرض کنید یکی از اضالع زاویه از مرکز دایره می گذرد. در این صورت با وصل کردن نقاط B و O داریم : O 1 A B 1 1 O 1 2A A O 1 A BC A B 2 2 ب( فرض کنید اضالع زاویه اطراف مرکز دایره باشد. با رسم قطر گذرنده از A طبق قسمت الف داریم : A A CD A 1 A 2 ( CD BD ) A BC 1 BD ج( فرض کنید اضالع زاویه در یک طرف مرکز باشد. با رسم قطر گذرنده از A طبق قسمت الف داریم : 1 A BD A A 1 ( BD DC ) A 2 BC 1 A 1 DC

7 قضیه : اندازه هر زاویه ظلی برابر است با نصف کمان مقابل آن. اثبات : الف( اگر زاویه ظلی حاده باشد با رسم قطر گذرنده از A داریم : 1 A 90 A AD A A 1 ( AD BD ) A 2 AB 1 A 1 BD ب( اگر زاویه ظلی منفرجه باشد با رسم قطر گذرنده از A داریم : 1 A 2 90 A AD A 2 A 1 ( AD BD ) A AB 1 A 1 BD تمرین : قضیه قبل را با وصل کردن B به D و در یک مرحله ثابت کنید. تمرین : ثابت کنید دو وتر از دایره با هم موازیند اگر و تنها اگر کمان های محدود بین آنها مساوی باشند. 6

8 قضیه : زاویه حاصل از برخورد دو وتر در بیرون از دایره برابر با نصف تفاضل اندازه کمان هایی است که بین اضالع زاویه محصورند. اثبات : از نقطه B وتری موازی DE رسم می کنیم در این صورت : EF BD EC BD 1 1 A B 1 FC EC EF A قضیه : زاویه حاصل از برخورد دو وتر در درون دایره برابر با نصف مجموع اندازه کمان هایی است که بین اضالع زاویه محصورند. اثبات : از نقطه B وتری موازی DC رسم می کنیم در این صورت : FC BD EC BD 1 1 A 1 B 1 EF EC FC A تمرین : قضیه قبل را با وصل کردن B به C و قضیه قبلی آن را با وصل کردن B به E اثبات کنید. 7

9 تمرین های کتاب صفحات 16 و : 17 8

10 9

11 10

12 درس دوم : رابطه های طولی در دایره قضیه : هرگاه خط هایی شامل دو وتر دلخواه AB و CD در نقطه ای مانند ( M درون یا بیرون دایره ) همدیگر را قطع کنند. MA. MB MC. آنگاه : MD الف( اگر درون دایره همدیگر را قطع کنند : A را به D و B را به C وصل می کنیم : AC B D ز ز MA MD 2 ADM MBC MA. MB MC. MD MC MB M M 1 2 ب( اگر بیرون دایره همدیگر را قطع کنند : A را به D و B را به C وصل می کنیم : AC B D ز ز MA MD 2 ADM MBC MA. MB MC. MD MC MB M M قضیه : هر گاه از نقطه ای خارج از دایره یک مماس و یک قاطع بر دایره رسم شود مربع اندازه مماس با حاصل ضرب ) MT 2 MA. اندازه های دو قطعه قاطع برابر است. ( MB 11

13 تمرین : طریقه رسم مماس بر دایره از نقطه ای خارج آن را توضیح دهید و دلیل خود را برای درستی روش بیان کنید. حل : اگر T نقطه ای باشد که خط گذرنده از M بر دایره مماس شده است آنگاه مثلث MTO قائم الزاویه است و میانه وارد بر وتر نصف وتر است ( سال قبل اثبات کردیم ) یعنی NM NO NT پس دایره ای که به قطر MO رسم شود از T خواهد گذشت. در نتیجه برای رسم مماس کافیست دایره ای به قطر MO رسم کنیم و نقاط برخورد دو دایره را به M وصل کنیم. تمرین : ثابت کنید اندازه دو مماس رسم شده بر یک دایره از نقطه ای خارج آن با هم برابرند. حالت های دو دایره نسبت به هم : طبق جدول مقابل برای اینکه بدانیم دو دایره نسبت به هم چه وضعی را دارند بهتر است ابتدا مجموع دو شعاع و تفاضل دوشعاع را بدست آوریم و سپس اندازه فاصله دو مرکز را با دو عدد بدست آمده مقایسه کنیم. اگر برابر با یکی از این اعداد باشد مماس درون یا بیرون است ( به جدول نگاه کنید ) اگر عددی بین این ها باشد متقاطع است. اگر عددی اطراف اینها باشد متداخل یا متخارج است ( به جدول نگاه کنید ) 12

14 مماس شترک خارجی : می خواهیم اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع های R و R و طول خط المرکزین d را بدست آوریم : اگر شعاع های OT و OT را رسم کنیم بر مماس مشترک عمود خواهند بود. پاره خط O H را موازی TT رسم می کنیم و چون چهار ضلعی حاصل TT ' d ( R R ') 2 2 مستطیل است مثلث OHH مثلث قائم الزاویه خواهد بود و داریم : مماس شترک داخلی : می خواهیم اندازه مماس مشترک داخلی دو دایره به شعاع های R و R و طول خط المرکزین d را بدست آوریم : اگر شعاع های OT و OT را رسم کنیم بر مماس مشترک عمود خواهند بود. پاره خط O H را موازی TT رسم می کنیم تا امتداد شعاع OT را TT ' d ( R R ') 2 2 قطع کند OHH.مثلث مثلث قائم الزاویه خواهد بود و داریم : تمرین : دو دایر به شعاع های 3 و 4 مماس خارجی هستند. طول مماس مشترک آنها چقدر است 13

15 تمرین ها صفحه : 23 14

16 15

17 16

18 درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی چند ضلعی محاطی : چند ضلعی که تمام رئوس آن روی یک دایره باشد. ( آن دایره بر چند ضلعی محیط خواهد بود ) توجه : می دانیم تمام نقاطی که از دو سر یک پاره خط به یک فاصله هستند روی عمود منصف پاره خط قرار دارند. چرا پس می توان گفت «چند ضلعی محاطی است اگر و تنها اگر همه عمود منصف های اضالع در یک نقطه همرس باشند». چند ضلعی محیطی : چند ضلعی که تمام اضالع آن بر یک دایره مماس باشد.)آن دایره در چند ضلعی محاط خواهد بود ) توجه : می دانیم تمام نقاطی که از دو ضلع زاویه به یک فاصله هستند روی نیمساز آن زاویه قرار دارند. چرا پس می توان گفت «چند ضلعی محیطی است اگر و تنها اگر همه نیم ساز های زاویه ها در یک نقطه همرس باشند». نتیجه : از آنجایی که سال گذشته ثابت کردیم عمود منصف ها و نیمساز های مثلث همرسند پس مثلث هم چند ضلعی محیطی است و هم محاطی و محل همرسی عمود منصف های اضالع مرکز دایره محیطی و محل همرسی نیمسازها مرکز دایره محاطی است. 17

19 S است تمرین : نشان دهید یک n ضلعی محیطی با شعاع دایره محاطی r و محیط 2P دارای مساحت rp راهنمایی : مساحت n مثلث را بدست آورده ( اضالع لزوما مساوی نیستند ) و جمع کنید. ( P نصف محیط است ) r S P نتیجه : شعاع دایره محاطی هر مثلث برابر است با دایره محاطی خارجی و شعاع آن : هر مثلث سه دایره محاطی خارجی نیز دارد که از بیرون بر یک ضلع و امتداد دو ضلع دیگر مثلث مماس هستند و مرکز آنها محل برخورد یک نیمساز داخلی با دو نیمساز خارجی است. آیا می توانید بگویید چرا نیمساز داخلی و دو نیمساز خارجی همرس هستند حاال می خواهیم شعاع هر دایره محاطی خارجی را حساب کنیم : در مثلث ABC فرض کنید ضلع مقابل به زاویه A را a r a شعاع دایره خارجی محاطی مقابل آن را بنامیم حال داریم : 18

20 1 S ABC S ADO S ACO S BCO ra ( b c a) 2 از طرفی 2p a b c 2p 2a b c a S r ( p a) r a a S p a پس داریم : r c S p c r b S p b در نتیجه برای دایره های محاطی خارجی دیگر نیز داریم : و است ra rb rc r تمرین : نشان دهید رابطه شعاع دایره محاطی و دوایر خارجی محاطی به صورت 1 ) h a a 2s است.) ha hb hc r تمرین : نشان دهید رابطه شعاع دایره محاطی و ارتفاع های مثلث به صورت قضیه : چهار ضلعی محاطی است اگر و تنها اگر دو مقابل آن مکمل باشند. 19

21 اثبات : فرض کنید چهار ضلعی محاطی باشد پس : BCD BAD 360 A, C A C و به همین ترتیب دو زاویه مقابل دیگر نیز مکمل هستند. حال فرض کنید زاویه های A,C مکمل باشد نشان می دهیم دایره ای که از سه نقطه B,C,D میگذرد از نقطه A نیز خواهد گذشت و چهار ضلعی خواهد بود. ( فرض خلف( فرض کنیم اینطور نباشد و دایره خط BA را در A قطع کند در این صورت چهار ضلعی A BCD محاطی است و A,C مکمل هستند. پس A و A هم اندازه خواهند بود که این امکان ندارد در نتیجه A همان A است. قضیه : چهار ضلعی محیطی است اگر و تنها اگر مجموع اندازه دو ضلع مقابل برابر با مجموع اندازه دو ضلع دیگر باشد. اثبات : فرض کنید چهار ضلعی محیطی باشد پس : AB DC AF BF DH CH AE BG DE CG AD BC حال فرض کنید AB CD AD BC و نیم ساز های زاویه های A و D را رسم می کنیم تا همدیگر را در O قطع کنند فاصله این نقطه از سه ضلع AD,AB,AC برابر است ( چرا ) پس دایره ای به مرکز O و شعاع OE بر این سه ضلع مماس است ثابت می کنیم بر ضلع چهارم نیز مماس است. ( فرض خلف ) فرض کنید این دایره بر BC مماس نباشد از C مماسی بر دایره 20

22 رسم می کنیم در این صورت چهار ضلعی AB CD محیطی است و AB CD AD B C از تفاضل دو رابطه قبل داریم : AB AB BC B C AB BB AB BC B C BC B C BB و این رابطه غیر ممکن است زیرا طبق نامساوی مثلثی در هر مثلث مجموع دو ضلع از ضلع سوم بزرگ تر است. پس B همان B است و دایره بر ضلع BC نیز مماس است. چند ضلعی منتظم : یک چند ضلعی محدب را منتظم می گویند هرگاه تمام ضلع های آن هم اندازه و زاویه های آن نیز هم اندازه باشند. قضیه : هر چند ضلعی منتظم هم محاطی است و هم محیطی. عمود منصف های اضالع AB و BC را رسم می کنیم تا در O همدیگر را قطع کنند اگر OA OB OC k و بنا به حالت )ض ض ض ) O را به A,B,C وصل کنیم مثلث های OAB و BOC همنهشت هستند و A 1 B 1 B 2 C 1 در نتیجه. OD k همنهشتند و OCD و OBC وصل کنیم بنا به حالت )ض ز ض ) دو مثلث D را به O اگر.حال C 2 به همین ترتیب فاصله O از بقیه رئوس نیز برابر K است و این یعنی O مرکز دایره ای است که از رئوس چند ضلعی می گذرد و از آنجایی که فاصله O از تمام ضلع ها نیز برابر است مرکز دایره ای است که بر اضالع مماس است و این یعنی چند ضلعی منتظم هم محیطی و هم محاطی است. 21

23 تمرین های صفحه 29 و : 30 22

24 23

25 24

26 حل قسمت ت : 25

27 دوم فصل : تبدیالت هندسی درس اول : تبدیالت هندسی درس دوم : کاربرد تبدیل ها

28 درس اول : تبدیالت هندسی 27

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation t.me/riazi_khanalipoor مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله ی آن ها از یک نقطه ثابت به نام مرکز دایره به اندازه ی R یا شعاع می باشد. دایره O R وضعیت نسبی خط و دایره کافی است خواهیم گاه آن کنیم مقایسه شعاع

توضیحات بیشتر

untitled

untitled الف( توجه! لطفا سوالات را در کادر مشخص شده پاسخ دهید.(پاسخهاي خارج از کادر تصحیح نخواهد شد) نام و نام خانوادگی: طراح: علی صادقی صفحه از 5 مدرسه: نام درس: هندسه کلاس: پایه: یازدهم رشته: ریاضی سوال جاهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc پاسخنامه تشريحي فصل بيست و يكم Ío ͱò ou» ( ) حال اگر از اين دو مثلث همنهشت مثلث را حذف كنيم نتيجه 80 يا است. آزمون جامع. گزينهي با توجه به شكل هدف محاسبهي زاويهي با توجه به علامتهاي روي شكل متوجه ميشويم

توضیحات بیشتر

استدالل و هندسی ترسیمهای 1: فصل 8 هندسی ترسیمهای اول: درس 19 استدالل دوم: درس 34 اول فصل پاسخنامه آن کاربردهای و تشابه تالس قضیءه 2: فصل 42 هندسه در ت

استدالل و هندسی ترسیمهای 1: فصل 8 هندسی ترسیمهای اول: درس 19 استدالل دوم: درس 34 اول فصل پاسخنامه آن کاربردهای و تشابه تالس قضیءه 2: فصل 42 هندسه در ت استدالل و هندسی ترسیمهای 1: فصل 8 هندسی ترسیمهای اول: درس 19 استدالل دوم: درس 34 اول فصل پاسخنامه آن کاربردهای و تشابه تالس قضیءه 2: فصل 42 هندسه در تناسب و نسبت اول: درس 52 تالس قضیءه دوم: درس 68 مثلثها

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63>

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63> و- و- و- دنباله هاي عددي : - دنباله هاي عددي و هندسي 5 t.كدام جمله از اين رشته مساوي است جمله ام رشته اي عبارت است از 5 5. t كدام جمله از اين رشته مساوي صفر است جمله ام رشته اي عبارت است از 0. t آيا جمله

توضیحات بیشتر

این دفترچه توسط آقایان هیراد عالی پناه و ایمان مقصودي با همکاري آقایان مرتضی ثقفیان هومن فتاحی مقدم داوود وکیلی مهدي اعتصامی فرد امیررضا احمدزاده و سیامک احمدپور تهیه شده است. هر گونه حق چاپ و تکثیر محفوظ

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

فهرست مطالب ریاضی )2( فهرستمطالب شماره صفحه 5 آزمون نوبت اول )1( 7 آزمون نوبت اول )2( 9 آزمون نوبت اول )3( 10 آزمون نوبت اول )4( 12 آزمون نوبت دوم )1(

فهرست مطالب ریاضی )2( فهرستمطالب شماره صفحه 5 آزمون نوبت اول )1( 7 آزمون نوبت اول )2( 9 آزمون نوبت اول )3( 10 آزمون نوبت اول )4( 12 آزمون نوبت دوم )1( فهرست مطالب ریاضی )( فهرستمطالب شماره صفحه آزمون نوبت اول )( 7 آزمون نوبت اول )( 9 آزمون نوبت اول )( 0 آزمون نوبت اول )4( آزمون نوبت دوم )( 4 آزمون نوبت دوم )( 6 آزمون نوبت دوم )( 8 آزمون نوبت دوم )4(

توضیحات بیشتر

دفترچهسؤاالت پایه هایسومدبیرستانوپیش دانشگاهی Iranian Geometry Olympiad چـهارمین الـمپیاد هـندسـة ایـران 4th Iranian Geometry Olympiad شرکت کنندة گرام

دفترچهسؤاالت پایه هایسومدبیرستانوپیش دانشگاهی Iranian Geometry Olympiad چـهارمین الـمپیاد هـندسـة ایـران 4th Iranian Geometry Olympiad شرکت کنندة گرام دفترچهسؤاالت پایه هایسومدبیرستانوپیش دانشگاهی Iranian Geometry Olympiad چـهارمین الـمپیاد هـندسـة ایـران 4th Iranian Geometry Olympiad شرکت کنندة گرامی لطف ا قبل از شروع به پاسخگویی به موارد زیر توجه کنید

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : هشتم اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 4 دبیرستان دوره اول دخترانه )سرای دانش( امتحانات پایان ترم اول

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : هشتم اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 4 دبیرستان دوره اول دخترانه )سرای دانش( امتحانات پایان ترم اول نمره تجدید نظر به عدد: نمره به حروف: نمره به عدد: نمره به حروف: محل مهر و امضاء مدیر نام دبیر: تاریخ و امضاء: نام دبیر: تاریخ و امضاء: ردیف سواالت بارم جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: الف( تنها عددی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت مثال های فصل اول مثال) - (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 0e t و > 0 t می باشد توان تامین شده توسط عنصر و انرژی تولید شده را بیابید. i + - p = vi = 8e t 0e t = 60e t

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word رياضي مهندسي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد درسنامه (): اعداد مختلط و خواص آن اعداد مختلط تعريف : هر عدد مختلط به فرم نمايش داده ميشود كه و دو عدد حقيقي بوده و و لذا ميباشد. از اين رابطه در ضرب تقسيم

توضیحات بیشتر

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري مفهم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشد كه به ازاي 8 ( غيرقابل قبل 0000 تمام مقادير برقرار ميباشند.

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

درس نامه جامع هندسه تحلیلی (ویژه ی کنکورکارشناسی)

درس نامه جامع    هندسه تحلیلی   (ویژه ی کنکورکارشناسی) ماتریس و خواص آن مفهوم ماتریس: شبکه ای از داده های عددی که هریک را با نام... می شناسیم. تعداد سطرها را معموال با... و تعداد ستون ها را با... نمایش می دهیم. جمع درایه های ماتریس a, i m j n mn ij 3 4 a ij

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی چقدر b مقدار باشند x ax b معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 اگر 7 ) ) - ) - ) چقدر x x مقدار x> x و باشند x -( xx ) x - معادلهی

توضیحات بیشتر

Document2

Document2 https://t.me/riazisara https://www.instagram.com/riazisara.ir آهنگ تغیرات اتبع : اگرتغییرات تابع را با دهیم آهنگ تغییرات تابع به صورت در شکل روبرو می خواهیم دست آوریم : و تغییرات متغیر را با نمایش تعریف

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

فصل پنجم تعیین مختصات ایستگاهی مطالب این فصل پیمایش باز پیمایش بسته حلقوی )پلی گون( سؤاالت نکتهدار و چالشی آزمون تشریحی آزمون چندگزینهای

فصل پنجم تعیین مختصات ایستگاهی مطالب این فصل پیمایش باز پیمایش بسته حلقوی )پلی گون( سؤاالت نکتهدار و چالشی آزمون تشریحی آزمون چندگزینهای فصل پنجم تعیین مختصات ایستگاهی مطالب این فصل پیمایش باز پیمایش بسته حلقوی )پلی گون( سؤاالت نکتهدار و چالشی آزمون تشریحی آزمون چندگزینهای ١ ٥ پیمایش باز گام 1 تشکیل جدول هشت ستونی و وارد کردن مشاهدات: موارد

توضیحات بیشتر

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس 5 تعيين علامت 5, 5 5 y باشد پس: y بايد بنابراين با توجه به دامنهي متغير معادله و ريشهي داخل قدر مطلق خواهيم داشت: () طرفين

توضیحات بیشتر

عنوان سمینار:کاربرد دایره در زندگی)قسمت اول ) تدوین: سرکارخانم قابل رحمت 1

عنوان سمینار:کاربرد دایره در زندگی)قسمت اول ) تدوین: سرکارخانم قابل رحمت 1 عنوان سمینار:کاربرد دایره در زندگی)قسمت اول ) تدوین: سرکارخانم قابل رحمت 1 2 3 سپاس بی کران از خداوند متعال و تقدیر تشکر از زحمات خالصانه و راهنمایی های دلسوزانه ی استاد ارجمند سر کار خانم قابل رحمت که

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

بسيار خرسنديم كه كتاب «حسابان يازدهم» از مجموعه رشادت را تقديم دانشآموزان گرامي ميكنيم. اين كتاب در هر فصل به «آموزش» درس به درس مطالب كتاب درسي با ار

بسيار خرسنديم كه كتاب «حسابان يازدهم» از مجموعه رشادت را تقديم دانشآموزان گرامي ميكنيم. اين كتاب در هر فصل به «آموزش» درس به درس مطالب كتاب درسي با ار بسيار خرسنديم كه كتاب «حسابان يازدهم» از مجموعه رشادت را تقديم دانشآموزان گرامي ميكنيم. اين كتاب در هر فصل به «آموزش» درس به درس مطالب كتاب درسي با اراي ه مثالهاي فراوان ميپردازد سپس براي استفاده دانشآموزان

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفوآ چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا در بخش قبل

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

ریاضی ششم دبستان 1394

ریاضی ششم دبستان 1394 ریاضی ششم دبستان 9 وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری برنامهریزی محتوا و نظارت بر تألیف: ریاضی ششم دبستان /6 نام کتاب: مؤل فان: خسرو داودی

توضیحات بیشتر

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن مجموعه سوالات مدرس:مسعود 1) اگر بارهاي الکتریکی دو جسم... باشند نیروي بین دو جسم رانشی و اگر بارهاي الکتریکی دو جسم... باشند نیروي بین دو جسم ربایشی خواهد بود. دي 84- شهریور - 84 خرداد 87-84 تجربی 2) اگر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2 آزمایش 10: تقویتکننده قدرت: کوپلاژ L 1-10- مقدمه تقویتکنندههایی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند با داشتن بهره ولتاژ و جریان در واقع تقویتکننده قدرت نیز هستند. اما از آنجا که دامنه سیگنال خروجی آنها کوچک

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

نكات آزمون 10 آبان چهارم رياضي - گسسته

نكات آزمون 10 آبان چهارم رياضي - گسسته بررسي گراف ساده و تعاريف مرتبط (رأس يال مرتبه و اندازه) تعریف گراف ساده هر گراف ساده مانند G عبارت است از زوج مرتب (E,V) که در آن V مجموعهاي است شمارا متناهي و ناتهي که اعضاء آن رئوس G را تشکیل ميدهند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc سري دم تمرينات آمار احتمال مهندسي (متغيرهاي تصادفي اميد رياضي ( 0 4 4 فرض كنيد كه x داراي تابع تزيع تجمعي بصرت زير مي باشد. x p x p x p x p 5 x 5 ( ) ( ) ( ) ( ) مطلبست : الف) ب) د) ( p ) ( 0.4 p p 4)

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

فصل سوم اعداد اعشاری

فصل سوم اعداد اعشاری فصل سوم اعداد اعشاری کتاب معلم)راهنمای تدریس( ریاضی 101 نگاه کلی به فصل این فصل شامل ٤ درس است. درس اول به یادآوری مفاهیم مرتبط با اعداد اعشاری پرداخته است که دانش آموزان درپایه چهارم و پنجم فراگرفته اند.

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from to remove the watermark نقشه کشی تأسیسات رشتۀ تأسیسات زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه ای شمارۀ درس

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from   to remove the watermark نقشه کشی تأسیسات رشتۀ تأسیسات زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه ای شمارۀ درس A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark نقشه کشی تأسیسات رشتۀ تأسیسات زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه ای شمارۀ درس ١٨٥٥ نقشهکشی تأسیسات / مؤلفان: داود بیطرفان رضا افشاری

توضیحات بیشتر

F841 Farsi IranArze

F841 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت :! "#$ % & '( ) * +&!,. +3! +# 45 +.)& + )781 &! ) $ / 01 2 $ )9 :3, ; & & + (?.& ; @ (# 9 )! + /# A 4 #8.B 01,CD? E# B@F! G + +;

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Content.doc

Microsoft Word Content.doc فهرست پيشگفتار معلمان... i فهرست علاي م اختصارات... iii مباني مثلثات...1 تعريف تابع مثلثاتي به سيله اجزاي مثلث قاي مالزايه... خاصي از تابع مثلثاتي... 5 شما يك زايه قاي مه داريد... 7 تابع مثلثاتي دايره

توضیحات بیشتر

کسر 2 3 گرده افشانی گیاهان را حشرات انجام می دهند. 4 5 گرده افشانی ای که حشرات انجام می دهند توس ط زنبورها صورت می گیرد. چه کسری از کل گرده افشانی را

کسر 2 3 گرده افشانی گیاهان را حشرات انجام می دهند. 4 5 گرده افشانی ای که حشرات انجام می دهند توس ط زنبورها صورت می گیرد. چه کسری از کل گرده افشانی را کسر گرده افشانی گیاهان را حشرات انجام می دهند. گرده افشانی ای که حشرات انجام می دهند توس ط زنبورها صورت می گیرد. چه کسری از کل گرده افشانی را زنبورها انجام می دهند برای تهیهی یک گرم عسل الزم است زنبور

توضیحات بیشتر

نقشه کشی تأسیسات رشتۀ تأسیسات زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه ای شمارۀ درس ١٨٥٥ نقشهکشی تأسیسات / مؤلفان: داود بیطرفان رضا افشاری نژاد محمد قربانی حس

نقشه کشی تأسیسات رشتۀ تأسیسات زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه ای شمارۀ درس ١٨٥٥ نقشهکشی تأسیسات / مؤلفان: داود بیطرفان رضا افشاری نژاد محمد قربانی حس نقشه کشی تأسیسات رشتۀ تأسیسات زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه ای شمارۀ درس ١٨٥٥ نقشهکشی تأسیسات / مؤلفان: داود بیطرفان رضا افشاری نژاد محمد قربانی حسن ضیغمی محمد فرخزاد. تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهاى

توضیحات بیشتر

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران روش پیشنهادی ماتریسی نقشه برداری کنترل و ساخت قطعات پل های پیش ساخته نادر افشاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشکده عمران nafshari@srttuedu خالصه قطعات پل های پیش ساخته (SEGMENT) در کارخانه تولید قطعات

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

فيزيك كنكور كميتها و اندازهگيري در طبيعت و محيط پيرامون ما همواره وقايع و اتفاقاتي در شرف رخ دادن است كه براي بررسي آنها مجبور به اندازهگيري و تجزيه و

فيزيك كنكور كميتها و اندازهگيري در طبيعت و محيط پيرامون ما همواره وقايع و اتفاقاتي در شرف رخ دادن است كه براي بررسي آنها مجبور به اندازهگيري و تجزيه و فيزيك كنكور كميتها و اندازهگيري در طبيعت و محيط پيرامون ما همواره وقايع و اتفاقاتي در شرف رخ دادن است كه براي بررسي آنها مجبور به اندازهگيري و تجزيه و تحليل اين اندازهگيريها ميباشيم. اين اندازهگيريها توسط

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx تمرين فولاد I سري 1- نيروهاي طراحي و ضراي ب بار چنانچه مقدار متوسط حد اكثر نيروي محاسباتي جهت طراحي يك عضو كششي در طول عمر مفيد آن 500 kn با انحراف معيار 30 kn باشد و توزيع آماري نرمال فرض شود احتمال آنكه

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

x x x x + x + x = x و قرار دادن 2 مستطیل قبل در کنار مربع x 2 تساوی صفحه قبل به صورت زیر در میآید: - شکل سمت چپ بر

x x x x + x + x = x و قرار دادن 2 مستطیل قبل در کنار مربع x 2 تساوی صفحه قبل به صورت زیر در میآید: - شکل سمت چپ بر + + + = + و قرار دادن مستطیل قبل در کنار مربع تساوی صفحه قبل به صورت زیر در میآید: - شکل سمت چپ برای آنکه به یک مربع کامل تبدیل شود نیاز به مربعی به ضلع.. دارد. + + + با اضافه کردن آن به ٢ طرف تساوی: +

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

گسترش و برخورد دهم پایۀ متوسطه دوم دورۀ كاردانش : شاخۀ صنعت : زمینۀ مكانيک : تحصیلی گروه رايانه كمک به صنعتی نقشهكشی : مهارتی رشتۀ 2 درجۀ صنعتی نقشهكش

گسترش و برخورد دهم پایۀ متوسطه دوم دورۀ كاردانش : شاخۀ صنعت : زمینۀ مكانيک : تحصیلی گروه رايانه كمک به صنعتی نقشهكشی : مهارتی رشتۀ 2 درجۀ صنعتی نقشهكش گسترش و برخورد دهم پایۀ متوسطه دوم دورۀ كاردانش : شاخۀ صنعت : زمینۀ مكانيک : تحصیلی گروه رايانه كمک به صنعتی نقشهكشی : مهارتی رشتۀ 2 درجۀ صنعتی نقشهكشی : مبنا مهارتی استاندارد نام 0-32/12/2/3 متولی: استاندارد

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

ریاضی )1( رشته های ریاضی و فیزیک علوم تجربی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

ریاضی )1( رشته های ریاضی و فیزیک علوم تجربی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه ریاضی )( رشته های ریاضی و فیزیک علوم تجربی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي نام کتاب: پدیدآورنده: مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف: شناسه افزوده برنامهریزی و

توضیحات بیشتر

0036.doc

0036.doc اصل شمول و عدم شمول مقدمه همان طور که در قبل ديديم در حل مسايلي شمارشي مجموعه اشيايي را که بايد شمرده شوند مي توان به چند زيرمجموعه قابل شمارش جدا از هم تقسيم کرد و با استفاده از اصل جمع جواب مساله را

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

621_Qazal & Mathnavi

621_Qazal & Mathnavi ن *+, " ی/ ب< ل ن/ و ن/ و ل; ره 0 ر% یK ون/ % ز; ر#%شj ر د م" ر م 0 E ر ی% ۱۹۰۶ +* د' - #"! 3 2 3 2!" #$ ')((۱) ر ز ز ر و " 4 / 4 5 % ز ر م ز و! / = د 3 C B و ز د ر 2 3 9 = " < 8 # ; : 9 8 2 ز ; D! E "

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

آزمایش شماره بهشاد محمودی

آزمایش شماره بهشاد محمودی و و : آزمایش شماره تحقیق قوانین كیر شهف (بستن سری وموازی ومختلط مقاومت ها( هدف آزمایش: - بررسي قوانين به هم بستن سري و موازي مقاومت ها و آشنايي با نحوه اندازه گيري جريان و ولتا در مدار هاي الكتريكي - تحقيق

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Editor 1

Microsoft Word Editor 1 331 جداسازي نقاط دو رنگ با دو-گوه با زاويه مريم ملكي شهركي عليرضا باقري و مهديس نيري مشخص چكيده: مسي له پوشش از مسايل مهم و پركاربرد در هندسه محاسباتي است كه در اين مسا له نقاط بايستي با حداقل يك شكل هندسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03-Padid

Microsoft Word - 03-Padid آزمون غيرحضوري سال رياضي يازدهم 96 آذر (96 آذر 7 آزمون (مباحث گروه فني و توليد: مسي ول توليد آزمون مسي ول دفترچه كتاب كار گروه حروفچيني ناظر چاپ معصومه عليزاده فرزانه پورعليرضا الهام فرد عليرضا سعدآبادي

توضیحات بیشتر

یازدهمین دورۂجشنوارۂ بین امللیل th International Math Kangaroo این دفترچه 30 سؤال 5 گزینه ای دارد. سؤال های 1 تا 10 سه امتیازی سؤال های 11 تا

یازدهمین دورۂجشنوارۂ بین امللیل th International Math Kangaroo این دفترچه 30 سؤال 5 گزینه ای دارد. سؤال های 1 تا 10 سه امتیازی سؤال های 11 تا یازدهمین دورۂجشنوارۂ بین امللیل th International Math Kangaroo 2019 11 این دفترچه 30 سؤال 5 گزینه ای دارد. سؤال های 1 تا 10 سه امتیازی سؤال های 11 تا 20 چهار امتیازی و سؤال های 21 تا 30 پنج امتیازی هستند

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

برای مشاهده این آموزش در سایت فری لرن لطفا بارکد سمت راست را اسکن نمایید. سایت آموزشی رایگان - فری لرن آدرس سایت : FreeLearn2018

برای مشاهده این آموزش در سایت فری لرن لطفا بارکد سمت راست را اسکن نمایید. سایت آموزشی رایگان - فری لرن   آدرس سایت : FreeLearn2018 کار با تصاویر یا Images درHTML همونطور که میدانید تصاویر در دنیای ما نقش بسیار مهمی رو میتونن داشته باشند نه تنها در یک وبسایت بلکه بطور کلی در هر مکانی وجود تصاویر بسیار مهم و تاثیر گذار خواهند بود. برای

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سالمیان بسط دو جمله ای مثلث خیام پاسکال مجموع ضرایب بسط ارائه شده توسط مهندس سامان سالمیان بسط دو جمله ای نیوتن ( غیاث الدین جمشید کاشانی ) بسط ) n ( را بسط دو

توضیحات بیشتر

سري اول

سري اول w = 225 مثال : 1 نمونه اي از یک خاك چسبنده در آزمایشگاه براي بدست آوردن اطلاعات زیر مورد آزمایش قرار گرفته استدرصد رطوبت نمونه % و 26= s G بدست آمده و براي تعیین وزن مخصوص تقریبی آن, نمونه اي از آنرا به

توضیحات بیشتر

F291 Farsi IranArze

F291 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت !" $ # :&' # /&. 1 $. # +,- $ #)& #* (& / # 23 45 657 89:. ;!" &5 ( &?@$, A3!" +/,- E/F / 6/ # / 23 #3 B) 33 CD) # 6. $./.

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

سري سوال, -,( ),,, - ١ توصيف زير به کدام دسته از تعاريف هوش مصنوعي مربوط مي گردد ((مطالعه ي محاسباتي که منجر به درک و استدلال مي شود.)) سيستم هاييکه عقلايي فکر ميکنند. سيستم هاييکه مثل انسان فکر ميکنند.

توضیحات بیشتر

0026.doc

0026.doc ش k ي م ش n ش k ي م ش k ش k ي م ترکيب با تکرار در فصل قبل ديديم وقتي بخواهيم از بين n شي ي را با ترتيب انتخاب کنيم (از هر شي حداکثر يکي توان برداشت) به n P k طريق مي توانيم اين کار را بکنيم. همچنين اگر

توضیحات بیشتر