139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک شگذاری ارز راهکار و چالشها مسئله بیان 1 آهنگری سعیدهالسادات چکیده رقابتی مزیت

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک شگذاری ارز راهکار و چالشها مسئله بیان 1 آهنگری سعیدهالسادات چکیده رقابتی مزیت"

رونوشت

1 139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک شگذاری ارز راهکار و چالشها مسئله بیان 1 آهنگری سعیدهالسادات چکیده رقابتی مزیت حکم در فناوری بر مبتنی شرکتهای آن تبع به و پیشرفته فناوریهای و دانش دانشمحور اقتصاد در کشورهای در محققان از بسیاری توجه اخیر سالهای در و میشوند مطرح اقتصادی رشد محرک موتور و کشورها دردسترسبودن دارد. بستگی متعددی عوامل به شرکتها این ارزشآفرینی و موفقیت کردهاند. جلب خود به را گوناگون راههای از یکی میرود. بهشمار بنگاهها این توسعۀ در اساسی عنصری عوامل مهمترین از یکی بهمنزلۀ مالی منابع سرمایهگذاری راه از مالی تأمین فرایند در است. خطرپذیر سرمایهگذاری بنگاهها این ویژۀ ماهیت علت به مالی تأمین تسا موضوعاتی شبرانگیزترین چال و مترین مه از یکی فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکت ارزشگذاری خطرپذیر مسئله بیان و موضوع این قتر دقی واکاوی با مقاله این در مواجهاند. آن با کارآفرینان و ریسکپذیر سرمایهگذاران که میان ادبیاتی شکاف زمینه این در خارجی و داخلی پژوهشهای بررسی با و شده تشریح زمینه این در موجود چالشهای مدیریت رویکرد از استفاده و است شده عنوان شرکتها نوع این ارزشگذاری مسئلۀ به کارآفرینی رویکرد و مالی رویکرد است. شده مطرح راهکار حکم در شکاف این ازبینبردن برای استراتژیک خطرپذیر. سرمایهگذاری فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای شرکت ارزشگذاری کلیدی: واژگان مقدمه رب مبتنی تازهتأسیس شرکتهای اخیر سالهای در توجه اقتصادی سریع رشد موتور حکم در ۲ فناوری) NTBF ( کردهاند. جلب خود به را گوناگون کشورهای در محققان از بسیاری قابلیت و فناوریاند عرصۀ در پیشرفت اصلی منبع شرکتها این فرصتهای خلق در شرکتها این نقش بهویژه دارند سریع رشد کانون در را آنها تخصصی شغلهای و باال کیفیت با شغلی دیگر مهم نقش است. داده قرار دنیا کشورهای از بسیاری توجه است. نوآوری شبکههای در فناوریاشاعۀ NTBF شرکتهای به تحقیقاتی بخشهای از فناوری انتقال به کمک با شرکتها این فناوری توسعۀ در مهمی بسیار سهم صنعتی و تولیدی بخشهای فناوری بر مبتنی شرکتهای 1383(. )قاضینوری داشتهاند برعهده عناصر شامل فعالیتشان که میشوند تعریف بنگاههایی بهمنزلۀ و محصول در نوآوری منبع و رقابتی مزیت منبع حکم در فناوری و ظهور در مهمی بسیار نقش شرکتها این بنابراین است فرایند حفظ و بهبود در زیادی تأثیر و فناوری بر مبتنی بخش شکلگیری.)McNally, )1995 دارند صنایع در اقتصادی رقابتپذیری است نهفته آنها سازمانی عملکرد شیوۀ در شرکتها این برتری نشان واکنش خارجی تغییرات دربرابر و انعطافپذیرند شرکتها این سوی از اما بهرهمندند کارآمدتری داخلی ارتباطات از و میدهند و مدیریتی استعدادهای و انسانی منابع نظر از شرکتها این دیگر و )باقری مواجهاند مشکالتی با مالی منابع کمبود همچنین و فنی 1383(. محبوبی 2. New Technology Based Firms (NTBFs) تهران دانشگاه مدیریت دانشکدۀ تکنولوژی مدیریت دکتری دانشجوی 1.

2 139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ - فناوری و علم سیاستنامۀ 6 بنگاههای توسعۀ در اساسی عنصری مالی منابع دردسترسبودن پساندازهای اگرچه میرود هشمار ب تازهتأسیس فناوری بر مبتنی خانواده و دوستان داراییهای همچنین و NTBF بنیانگذار و سرمایهها این اما است 1 بذر مرحلۀ در سرمایهگذاری شالودۀ سرمایهای نیازهای برآوردن برای هتنهایی ب شرکتها این اولیۀ سود به حرکت و رشدشان و توسعه برای شرکتها نوع این باالی نسبتا میزان.)Oakey, )1984 نیست کافی توسعه بعدی مراحل سمت سرمایهگذاری برابر بیست تا ده محصول توسعۀ برای الزم منابع طی منابع این به نیاز میزان و است توسعه و تحقیق مرحلۀ در الزم است افزایش درحال همچنان و داشته افزایشی روند اخیر دهههای در هنوز شرکتها این درحالیکه بنابراین, McNally ( )1995 از سرمایه جذب پی در مجبورند توسعهاند اولیۀ بسیار مراحل باشند. بنگاه از خارج منابع شرکتها این برای بانکی وام گرفتن راه از مالی تأمین طرفی از سهام فروش که است داده نشان تحقیقات نیست. مناسب آنها شریککردن و سرمایهگذاران به فناوریمحور شرکتهای شرکتها این سود زیرا است وامگرفتن از بتری مناس بسیار شیوۀ بازپرداخت عهدۀ از که نیست معلوم و نیست مطمئن و یکنواخت سرمایهگذاری باالی ریسک علت به نیز بانکها برآیند. خود بدهی مبتنی شرکتهای کاری زمینههای با ناآشنایی و شرکتها این در اعتبار و وثیقه ارائۀ در شرکتها این ناتوانی همچنین و فناوری بر تازهتأسیس شرکتهای در سرمایهگذاری به تمایلی پایینشان بقای برای شرکتها این بنابراین ) ibid ( ندارند فناوری بر مبتنی نیاز توسعه مرحلۀ سمت به حرکت و بذر مرحلۀ از گذار و خود کنند. تأمین را الزم سرمایۀ سرمایهگذار به سهام فروش با دارند فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای روی بر سرمایهگذاری برخالف دارد سنتی و متعارف بنگاههای از متفاوت اقتضائاتی فناوری: بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای سنتی بنگاههای بیشتر ندارند بانک نزد هگذاشتن وثیق برای منقولی اموال 1. ندارند درآمدزایی ارزیابی برای زیان و سود حساب و فعالیت سابقۀ 2. برای مشابهی گروه یا رقیب مقایسه برای موارد از بسیاری در 3. یگیرند م هدف را جدیدی بازار عموما زیرا نیست آنها است پیشبینیناپذیر کامال محصول به ایده تبدیل در توفیق 4. جدیدبودن اقتضای به نیز محصول به مشتریان اقبال میزان 5. )پیشنهاد: 2 ریشهای نوآوریهای موارد در بهویژه محصول هک پیشبینیهایی است ممکن و دارد و باالیی ریسک بزده( شتا نشود. محقق کامال است شده بازار تحقیقات در بسیار سرمایهگذار افراد سرمایۀ نرفتن ازبی ریسک اساس براین تازهتأسیس شرکتهای که اندکی موارد در این وجود با باالست. ارزششان سال چند عرض در گاه میشوند موفق فناوری بر مبتنی جزیی اولیۀ سرمایهگذاریهای و میرسد دالر میلیارد دهها به بسیار ریسک که شرایطی چنین شود. برابر صدها است ممکن نیاز دارند وجود توأمان شگفتانگیز بازدهی امکان با همراه باال ای 3 جسورانه سرمایهگذاری نام به سرمایهگذاری از خاصی نوع به دیدپ را ریسکپذیر یا مخاطرهآمیز هگذاری سرمای تدیگر بهعبار 1394(. همکاران و )تابش میآورد است مالی تأمین از خاصی گونۀ ریسکپذیر هگذاری سرمای حرکت با است. کارآمد شرکتها این مشکالت بر غلبه برای که سخت را رقابت شرکتها این از بسیاری جهانی اقتصاد هسوی ب یتوانند م ریسکپذیر سرمایهگذاران که است جایی این ییابند. م ریسکپذیر سرمایهگذاری شرکتهای از بسیاری شوند. واقع مؤثر قادرند هفقط ن که یکنند م هدایت باتجربه های حرف مدیران را بلکه دهند تشخیص را مناسب هگذاری سرمای موقعیتهای اوقات بسیاری دارند. واقعی تجربۀ شرکتها رشد فرایند درمورد از مدیریتی کمک دریافت بدون نمیتوانند کوچک شرکتهای ار نقش این میتواند ریسکپذیر سرمایهگذار روند فراتر حدی بترین مناس بنابراین 1388 ( همکاران و )قاضینوری کند ایفا فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای برای سرمایهگذاری نوع است. مخاطرهپذیر سرمایهگذاری شرکتهای اقتصادی ارزش تعیین سرمایهگذاری نوع این در چالشآور و مهم بحثهای از یکی فناوری بر مبتنی تازهتأسیس.)Quindlen, )2000 است سرمایهگذاران و کارآفرین میان احتمالی در بپردازیم. بحثبرانگیز موضوع این به داریم سعی مقاله این در سپس یکنیم. م تدقیق و واکاوی را مقاله موضوع مسئله بیان بخش در پژوهشها بخش این در میپردازیم. پژوهش پیشینۀ تشریح به مدیریت رویکرد و مالی مدیریت رویکرد دستۀ دو در را زمینه این میکنیم. ارائه را ایران در تحقیقات سپس و یکنیم م تقسیم کارآفرینی راهکار حکم در را استراتژیک مدیریت رویکرد بعدی بخش در بیانشده شکاف پرکردن برای راهکاری بهمنزلۀ را آن و میکنیم معرفی میدهیم. پیشنهاد کارآفرینی مدیریت و مالی مدیریت رویکرد دو میان مسئله بیان 1. نوع به فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای مالی تأمین دارد. نیاز خطرپذیر سرمایهگذاری نام به سرمایهگذاری از خاصی بحثهای از یکی شرکت ارزش تعیین هگذاری سرمای نوع این در است. هگذاری سرمای و کارآفرین میان شبرانگیز چال و مهم روی بر مطالعات اولین از که خود مطالعۀ در برونو و تیبجی سرمایهگذاری یکنند م عنوان است ریسکپذیر هگذاری سرمای 3. Venture Capital 1. Seed capital 2. Radical innovation

3 7 راهکار و چالشها مسئله بیان ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک ارزشگذاری هک است شده تعریف بهخوبی و مرحلهای فرایندی ریسکپذیر مییابد خاتمه سرمایه خروج با و میشود آغاز 1 معامله منشأ از.)Tyebjee and Bruno, 1984( فناوری بر مبتنی شرکت ارزشگذاری های مرحل فرایند این در هم که است موضوعاتی شبرانگیزترین چال و مترین مه از یکی میشوند. مواجه آن با کارآفرینان هم و ریسکپذیر سرمایهگذاران ریسکپذیر سرمایهگذاری در تگذاری قیم برونو و تیبجی باور به بالقوه سرمایهگذاران و ونچر مؤسسان میان مذاکرهای هر قلب درۀ درمورد خود پژوهش در همکاران و تابش.)ibid( است موفق فناوری بر مبتنی شرکتهای بیشتر که )جایی سیلیکون به گرفتهاند( شکل آنجا از ا پل پی اچ گوگل مانند امروز هب معرفی برای شرکتها نوع این شگذاری ارز سختیهای کردهاند: بیان نچنین ای آنها کردند. اذعان امریکا در سرمایهگذار محصوالتی خلق فناوری بر مبتنی شرکتهای اصلی»ویژگی بازار اینکه تصور حتی است. جدید بازارهای آن به و جدید تبع دالر میلیارد صدها مرز از امروزه آیفون نظیر هوشمند گوشیهای است شرایطی چنین در بود. ممکن بهسختی پیش سال ده بگذرد حوزههای در تازهتأسیس تهای شرک شگذاری ارز و ارزیابی که به قریب اکثریت دیگر سوی از است. دشوار بسیار فناوری کوتاه مدتی از پس فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای اتفاق چراکه میشوند خارج رقابت عرصۀ از کلی به و خورده شکست است. فراوان قطعیت عدم با همراه خود ذات در نوآوری فرایند یا و خود مطلوب محصول خلق در شرکتها این از بسیاری میشوند. منقرض و ییابند نم توفیقی مشتریان متقاعدکردن در پرمخاطره بهشدت را آنها روی سرمایهگذاری نفس امر همین و فناوری بر مبتنی شرکت یک اصلی سرمایۀ بهعالوه میسازد. و معنوی داراییهای در که امالک و تجهیزات در نه شبنیان دان این ارزش میزان سنجش متأسفانه استعدادهاست. سازماندهی 1394(. همکاران و )تابش نیست«ممکن بهسادگی سرمایهها درمورد را عملیاتی راهنمای که ندارد وجود پژوهشی بااینحال.)Ge et al., )2005 کند فراهم اقتصادی شگذاری ارز چنین چندانی»پژوهش که: کردند نتیجهگیری چنین رابی و رایت 2 مخاطرهای سرمایۀ سرمایهگذاریهای شگذاری ارز درخصوص.)Wright and Robbie, 1998( ندارد«وجود حقیقت مخاطرهای: سرمایهگذاران برخی باور به همچنین که است آن تازهتأسیس شرکت یک ارزشگذاری درخصوص دعوتکردن با مثال است. گمان و حدس یک غالبا کار این مخاطرهای )سرمایهگذاران ارزشگذاری کارشناس 31 از ارزش تعیین برای کسبوکار( استادان و ارزشگذاری مشاوران دستگاههای به )مربوط 3 اویونیک کوچک شرکت اقتصادی والدرون بود کرده خریداری را آن 4 گودییر که هواپیما( خودکار ارزشگذاری کارشناسان این که دریافتند )1991( هابارد و برآوردهای یکسان دقیقا اطالعات براساس اقتصادی را دالر میلیون 17/5 تا دالر میلیون 6 از متغیر ارزشگذاری نتیجهگیری والدرون و هابارد کردند. ارائه شرکت همان برای افراد چرا که فهمید میتوان بهسادگی نتایج این»از کردند: همچون را 5 بسته مالکیت با کسبوکار ارزشگذاری بسیاری )Ge et al., 2005 ( میکنند«تلقی کیمیا کمترین با را معامله میخواهند ریسکپذیر سرمایهگذاران دریافتی سهمهای نسبت کار این بدهند. جوش ممکن قیمت هک هنگامی و میرساند حداکثر به را آنها هگذاری سرمای از تجاری فروش راه از سهام یا بپردازد سهام فروش به شرکت چنانچه میشود. آنها نهایی بازده افزایش سبب شود فروخته بیشازحد زیان از کارآفرینان باشد پایین بسیار ارزشگذاری شرکت واقعی ارزش که هنگامی آن پی در و برد خواهند رنج خواهند دریافت را عواید از کمتری نسبت شود محقق آینده در حاد بسیار است ممکن ناصحیح ارزشگذاری پیامدهای کرد. است معامله انجام راه سد اغلب مسئله این اینرو از باشد.)Wright and Robbie, 1998( اقتصادی ارزش 7 مالی تأمین تئوری 6 اصلی جریان براساس آن آیندۀ نقدی جریان حاضر حال ارزش هگذاری سرمای هر قاعدۀ این سادگی وجود با.)Brealey et al., )2012 است آنها از استفاده مواقع در مالی شگذاری ارز روشهای کلی شیوههای است. بزرگ چالشی جدید ونچر ارزشگذاری در بهکار شرکتها مالی تأمین در رایج شکل به که شگذاری ارز ضریب روش 8 تنزیلشده نقدی جریان روش )مثال میرود 3. Avionic 4. Goodyear فقط که است شرکتهایی نویسنده منظور اینجا در Closely held business 5. سهام عمومی شکل به زمانی است ممکن درحالیکه و دارد سهامدار محدودی تعداد نمیکنند. پیروی سهام بازار معمول قوانین از ولی شود معامله آن 6. Main stream 7. Finance theory تابعی دارایی هر ارزش کلی بهطور ( :)FCD( wolf hsac detnuocsid 8. تولید آینده در را مدوردنظر دارایی که نقدی جریانهای میزان 1. است: متغیر سه از با مرتبط قطعیت عدم و دارایی از حاصل نقدی جریانهای وقوع زمان 2. میکند برای نقدی جریان تنزیل روش 3. میآید بهوجود آینده در که نقدی جریانهای میگیرد نظر در همزمان بهطور را متغیر سه این. دارایی هر ارزش محاسبۀ محاسبه میآید: بهدست زیر شکل به بهصورت ارزش این دارایی هر مفید عمر = n t دورۀ دوره در دارایی از حاصل نقدی جریان = CFt است. آینده در انتظار مدنظر مورد نقدی جریان ریسک با مرتبط که تنزیل نرخ r= 1. Deal origination 2. Valuation of venture capital investments

4 139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ - فناوری و علم سیاستنامۀ 8 مشخص مفروضات به وابسته ( ۲ خالص دارایی روش و ۱ درآمدی نمیتوانند معموال جدید ونچرهای که دارد نیاز اطالعاتی به و است آنها کاربردیبودن بنابراین حسابداری( اطالعات )مانند دهند ارائه اولیۀ مراحل در جدید فناوری بر مبتنی شرکتهای ارزشگذاری در هم و خطرپذیر سرمایهگذاران هم و است محدود بسیار توسعهشان ارزشهای میان که زیادی اختالف و واریانس علت به کارآفرینان مشابه دقیقا جدید ونچرهای برای گوناگون روشهای از محاسبهشده.)Miloud et al., )2012 شدهاند ناامید دارد وجود مالی( تأمین معمول شیوۀ )به شرکتها ارزشگذاری هنگام منبع اولین کرد. تهیه منبع سه از را مدنظر اطالعات میتوان تعیین تا میبرند بهکار را گزارشها این است. جاری مالی گزارشهای سودآور حد چه تا شرکتها این روی سرمایهگذاریشده مبالغ کنند ارزشگذاری هر در الزم یهای ورود به توجه با و بود خواهد یا بوده نیاز مجدد سرمایهگذاری میزان چه آینده در رشد به رسیدن برای و هم و سود لحاظ از هم است شرکت تاریخچۀ منبع دومین است. در شرکت هر درآمدهای و سودها تاریخچۀ بازار. قیمت لحاظ از شرکت آن تجاری چرخۀ چگونگی دربارۀ میکند کمک زمان طول شرکت قیمت تاریخچۀ همچنین کنیم. قضاوت رشدش میزان و درنهایت کنیم. اندازهگیری را آن احتمالی ریسک میکند کمک آنان به نگاهی با است. منبع( )سومین همتا گروههای یا شرکت رقبای یا بهتر خود رقبای از اندازه چه تا مدنظر شرکت که سنجید میتوان و رشد ریسک با را کلیدی دادههای میتوان همچنین و است بدتر شرکتهای برای اطالعاتی منابع این اما زد تخمین نقدی جریان شرکتها این زیرا نیست دسترس در تکنولوژیمحور تازهتأسیس محدودی تاریخچۀ و شدهاند تأسیس که است سال دو یا یک حداکثر دربارۀ را کمی اطالعات آنها جاری مالی گزارشهای همچنین دارند مدنظر( رشد از غیر )به میکند مشخص داراییهایشان جزئیات شرکتها این میکند آنها ارزش به را کمک بیشترین خود این که موارد از بسیاری در اولیناند. خود تجارت نوع در اغلب همچنین بنابراین نمیشود دیده آنها برای مشابهی گروه یا رقیب مقایسه برای در را شرکت ارزش درآمدی ضریب روش Earning multiple method ۱. ضریب دو از میگیرد. اندازه است مرتبط آن تولیدشدۀ درآمدهای با که تجارتی بازاری ارزش ضریب آنها عمومیترین و نخستین میشود. استفاده اساسی درآمدی میشود. نامیده فروش به قیمت نسبت که است شرکت درآمدهای نسبت به سهام و بدهی شامل )که درآمدهاست به نسبت شرکت ارزش ضریب قویتر و دوم نسبت است. فروش به ارزش نسبت این که میشود( سهام کل ارزش شکل به که شرکت یک داراییهای ارزش خالص Net asset method ۲. میشود. تعریف بدهیها کسر از پس داراییها دارایی خالص = داراییها ارزش - بدهیها این شگذاری ارز حین در که اطالعاتی در مورد سه این به توجه با.)2001 )داموداران دارد وجود محدودیت میآید بهدست شرکتها شرکتهای ارزشگذاری برای ذکرشده محدودیتهای به توجه با براساس شرکتها این ارزشگذاری تازهتأسیس فناوری بر مبتنی محدودیتهایی با و دشوار )... و آینده نقدی )جریان خروجی )کارآفرین ورودیها براساس ارزشگذاری بنابراین است مواجه است بهتری جایگزین تنهاحدس از...( و صنعت جذابیت.)Miloud et al., 2012( دیدگاه و ارزشگذاری روشهای که میرسد نظر به طرفی از است. متفاوت گوناگون کشورهای در مسئله این به سرمایهگذاران ره سرمایهگذاری فرهنگ با معموال ارزشگذاری روشهای مانیگارت.)Durrani and Boocock, 2006( مرتبطاند کشور در ارزشگذاری روشهای مقایسۀ به پژوهشی در همکاران و شیوۀ پرکاربردترین که گرفتند نتیجه و پرداختند گوناگون کشورهای احتمالی سود یا گذشته سود ضربکردن بریتانیا در ارزشگذاری بلژیک و هلند در مقابل در است سود به قیمت نسبت در آتی نقدی جریان شیوههای بر معموال ریسکپذیر سرمایهگذاران دفتری ارزش فرانسه در اغلب درحالیکه میکنند تکیه تنزیلشده همچنین.)Manigart et al., )2000 میرود بهکار دارایی خالص در آلمانی سرمایهگذاری تحلیلگران که دریافتند همکاران و پایک استفاده بیشتری فنی تحلیل از بریتانیاییشان همتایان با مقایسه نظیر شیوههایی بر بیشتر معموال بریتانیاییها درحالیکه میکنند میکنند تکیه سهام سود رشد مدل و سهم هر ازای به خالص دارایی در VC بازارهای تجانس فقدان به توجه با.)Pike et al., )1993 پروژههایVC ارزشگذاری»روشهای در گوناگون کشورهای انتظار را اختالفاتی میتوان نیز رفته«بهکار اطالعات همچنین و میدهند هشدار مطالعات این.)Manigart et al., )2000 داشت ممکن دیگر کشور به کشور یک از بهدستآمده نتایج تعمیم که کشورهای در رفته بهکار اطالعات و ارزشگذاری روشهای و نیست کانون امریکا اینکه به توجه با دارند. گستردهای اختالف گوناگون سرمایۀ صنعت درمورد تحقیقات بیشتر و میشود تلقی VC فعالیت محققان از فزایندهای شمار است افتاده اتفاق امریکا در مخاطرهای این دهند. ارائه کشورها سایر در مشابهی تحقیقات کوشیدهاند و کانادا جنوبی کرۀ در همچنین اروپا باقی یا بریتانیا در تحقیقات نظر به بنابراین Hudson ( and Evans, )2005 شدهاند ارائه هند ایران در ریسکپذیر سرمایهگذاران درمورد جامع مطالعهای میرسد است. ضروری نیز آنها ارزشگذاری روشهای و فعلی ارزشگذاری شیوههای برخی ممنوعیت به توجه با همچنین از استفاده شامل است پذیرفته VC جهانی جامعۀ که اسالم در الزم )Durrani and Boocock, )2006 )ربا( بهره نرخهای بهکارگیری قابلیت که اسالمی اصول با شیوهها این مطابقت است با که شود ارائه مدلی و شوند بررسی باشند داشته را کشورمان در

5 9 راهکار و چالشها مسئله بیان ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک ارزشگذاری سرمایهگذاران فرهنگ همچنین و کشور نیازهای و الزامها تمامی باشد. داشته مطابقت ایرانی پژوهش پیشینۀ 2. رب مبتنی تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری زمینۀ در تحقیقات تحقیقاتی اول دستۀ کرد دنبال اصلی مسیر دو در میتوان را فناوری پرداختهاند شرکتها این ارزشگذاری به مالی مدیریت رویکرد با که تحقیقاتی دیگری و دارند مسئله این حل در سعی مالی دید با و از میکوشند و پرداختهاند آن به کارآفرینی مدیریت رویکرد با که شرکتها نوع این ارزشگذاری به مخاطرهپذیر سرمایهگذاری دید از هریک به که تحقیقاتی مهمترین از برخی به ادامه در بپردازند. آنها از هریک کمبودهای و است پرداخته اصلی مسیر دو این میپردازیم. مالی مدیریت رویکرد مالی اقتصاد مبحث شرکت ارزشگذاری شیوۀ سنتی دیدگاه از اطالعات مبتنیبر موجود ارزشگذاری روشهای بیشتر و است به شرکتها ارزش مالی اقتصاد نظریۀ براساس حسابداریاند. به وابسته اطمینان فقدان و نقدی جریانهای خلق در آن ظرفیت و گی دینگکون 2001(. )داموداران است استوار جریانها این زا بیش که مالی ارزشگذاری روشهای که میکنند بیان همکاران منابع و میروند بهکار تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری در همه جریان از عبارتاند میکنند گزارش را آنها 2 شرکتی مالی تأمین معتقدند آنها 5 خالص. دارایی و 4 سود مضرب 3 تنزیلشده نقدی برای روشها این از چیک هی میشود بیان ذیل در که دالیلی به که نیست. رضایتبخش کامال تازهتأسیس کارآفرینی شرکتهای تنزیل نرخ تعیین و آتی نقدی جریان تخمین DCF رویکرد درمورد مطرح چالش سه سود ضریب رویکرد درمورد است. دشوار مناسب گروه مرز تعیین سودند 2. فاقد جدید کسبوکارهای بیشتر 1. است: نیست امکانپذیر حتی یا آسان همواره ضریب( تعیین )برای مرجع زیست شرکتهای قبیل از 6 ساختارشکن نوآوریهای برخی )مثال تعریف مرجع گروه اگر حتی 3. خود( 7 نوزادی مرحلۀ در فناوری هیچگونه و است ذهنی کامال همچنان ضرایب انتخاب باشد شده رویکرد محدودیت است. نشده ارائه انتخاب این برای نظری رهنمود فرصتهای اقتصادی ارزش که است این نیز خالص داراییهای سطوح فاقد جدید کسبوکارهای بیشتر و میگیرد نادیده را رشد.)Ge et al., )2005 مشهودند داراییهای از توجهی شایان نتیجهگیری اثباتشان با که میپردازند فرضیاتی بررسی به آنها سپس مالحظات فقط از فراتر شرکتها نوع این ارزشگذاری یکنند م بیان آنها مثال است. مالی پیشبینیهای و درآمد بیان ترازنامه مالی ورود موانع و رقابت شدت مانند صنعت خصوصیات که میکنند رقابتپذیری و توسعه مرحلۀ مانند بنگاه خصوصیات و خروج و درخور شکل به که کیفیاند باشند کمی فاکتورهای آنکه از بیش عنوان درنهایت میدهند. قرار تأثیر تحت را بنگاه ارزش مالحظهای برای فاکتورها این درمورد بینش بهدستآوردن برای که یکنند م تئوریهای از غیر تئوریهایی به است الزم ارزشگذاری اهداف شود. توجه مالی ارزشگذاری به مالی مدیریت رویکرد با که تحقیقاتی دیگر در بیان ضمن پرداختهاند فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای استفاده سنتی شرکتهای که مالی روشهای در موجود ایرادهای ارزشگذاری برای را 8 واقعی اختیارات رویکرد اکثرا میکنند در همکاران و میالنسی مثال دانستهاند مناسب NTBFها با فناوری بر مبتنی نوپاهای»ارزشگذاری عنوان با تحقیقی که میکنند عنوان» 9 اجورت بسط با واقعی اختیارات از استفاده یافتهاند اختصاص فناوری پیشرفت به که نوپاهایی ارزشگذاری برای مشکالت شاهد سنتی ارزشگذاری روشهای از استفاده هنگام در اشاره بدان محققان این که سنتی روشهای جمله از هستیم. زیادی 11 ترازنامه بر مبتنی روشهای 10 حسابداری روشهای یکنند م نقدی جریان مبتنیبر روشهای 12 نسبی ارزشگذاری روشهای باور به است. 13 سرقفلی ارزش مبتنیبر شهای رو و تنزیلشده فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری دربارۀ آنها میشود باعث نامشهود داراییهای از زیادی تعداد دراختیارداشتن سازمان ارزش حسابداری روشهای از برآمده ایستای ارزشهای شرکتهای فقدان همچنین کنند. ارزیابی واقعی مقدار از کمتر را ارزشگذاری مضارب روشهای بهکارگیری پیچیدگی سبب رقیب ریسک درمورد تخمین نرخهای برآورد برای صنعتی میانگین روش یا رد تئوریک نظر از تاریخی دادههای فقدان میشود. سیستماتیک وضع را موانعی مناسب رشد نرخ و بازده نرخ تنزیل نرخ یافتن مبتنیبر تازهتأسیس شرکتهای به مربوط زیاد قطعیت عدم میکند. زا استفاده آنها پیشنهاد میکند. دشوار را 14 بیثباتی تخمین فناوری 8. Real Options 9. Edgeworth Expansion 10. Accounting methods 11. Balance sheet-based methods 12. Relative valuation methods 13. Goodwill-based methods 14. Volatility 1. Financial Economics 2. Corporate finance literature 3. DCF 4. Earnings multiple 5. Net asset 6. Breakthrough innovation 7. Infant stage

6 139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ - فناوری و علم سیاستنامۀ 10 پرداختهاند 4 آربیتراژ بدون مجموعهای در 3 آینده به موکول مطالبات برای ارزشگذاری امکان 5 جایگزین( روند فرض )بهسبب که کسبوکارهای در که ارزشگذاری میکند فراهم را منفی درآمدهای نشان آنها میافتد. اتفاق معموال توسعهشان اولیۀ مراحل در نوپا رد رشد( )گزینههای گزینههایی اضافهکردن چگونه که میدهند هنگام در منفی نقدی جریانات تولید وجود با )حتی نوپا بنگاه ارزش.)Bank and Wibmer, 2011( میگذارد تأثیر سرمایهگذاری( شرکتهای ارزشگذاری به مالی رویکرد با که مطالعاتی بسیار محاسباتی پیچیدگی پرداختهاند فناوری بر مبتنی تازهتأسیس مبتنی تازهتأسیس شرکتهای کارآفرینانۀ ویژگیهای و دارند باالیی توسعۀ و بسط اغلب مدلها این نمیگیرند. نظر در را فناوری بر و کاربردی و میدهند قرار اولویت در را مالی و ریاضی مدلهای تازهتأسیس کسبوکارهای واقعی ماهیت با تطابق و مدل عملیبودن اساسی فرضیات از یکی میگیرند. نظر در کمتر را فناوری بر مبتنی سرمایۀ بازار که است آن مالی ارزشگذاری روشهای این زیربنای است ممکن فرض این دارد. وجود 7 شرکت مالکشدن برای 6 مؤثری وضع حقوقیای قوانین زیرا باشد درست 8 عمومی سرمایۀ بازار برای اطالعات همۀ میکنند موظف را 9 عمومی شرکتهای که شدهاند رایج 11 خصوصی اطالعات دادن و دهند ارائه بازار به را 10 مادی آنها( )ارزشگذاری شرکتها این مالکیت نقدینهکردن نیست. امکانپذیر مالی روشهای با یکنند م دادوستد رقابتی بازار در که بازارهای در است ممکن کامل سرمایۀ بازار فرض این اما است بازار قوی ظن ه ب نباشد. صادق جدید کسبوکارهای برای سرمایه بازار با جنبه چندین در و است ناکارآمد بازاری مخاطرهای سرمایۀ دارد: تفاوت عمومی سرمایۀ خصوصی و جدید کسبوکارهای در مخاطرهپذیر سرمایهداران 1. عملیاتی سابقۀ جدید کسبوکارهای یکنند. م سرمایهگذاری است محدود آنها حسابداری اطالعات بنابراین دارند کوتاهی را جدید کسبوکار آیندۀ نقدی وجوه جریان تخمین امر همین و میکند دشوار هرگونه خصوصی شرکتهای که ندارد وجود قانونی الزام 2. چنین تأیید و گردآوری کنند. گزارش را مالی یا مدیریتی اطالعات 3. contingent claims approach 4. Arbitrage-free setting 5. Alternative process assumption 6. Efficient capital market 7. Ownership of the firm 8. Public capital market 9. Public companies 10. Material information 11. Private information این که میکند وضع را اصالحاتی که است واقعی اختیارات نظریۀ نظریۀ از آنها بگذاریم. کنار را 1 عادی بازده فرض میدهد را امکان که کردهاند استفاده اجورت بسط راه از تطبیقیافته واقعی اختیارات گشتاورهای افزودن با را نرمال توزیع احتمال فرض میدهد امکان نتایجی بگذاریم. کنار کشیدگی و تقارن فقدان ازجمله باالتر اختیارات و شرکت ارزش میدهد نشان آوردهاند بهدست آنها که متأثر تصادفی باالتر گشتاورهای رفتار از چگونه آن استراتژیک مرتبط نرمال رفتار درنظرگرفتن علت به اغلب موارد این یشوند. م نمیشوند گرفته نظر در اساسی داراییهای تصادفی مسیر با.)Milanesi et al., 2013( ارزشگذاری به دیگری تحقیق در همکاران و لین باری 2 اختراع حق دریافت انتظار درحال که نوپایی کسبوکارهای معتقدند محققان این پرداختهاند. واقعی اختیارات روش با هستند ذاتی قطعیتهای عدم با رویارویی برای واقعی اختیارات روش که زا موردی بیان با آنها است. مناسب تازهتأسیس کسبوکارهای مورد میپردازند. واقعی اختیارات روش ارائۀ به قطعیتها عدم این دریافت انتظار در که است شرکتی میکنند ذکر آنها که خاصی حق درخواست نتیجۀ است. خود محوری فناوری برای اختراع حق به که شرکت و میشود مشخص آتی سال یک تا شرکت این اختراع سرمایه جذب با میخواهد است پرداخته اینترنتی اپلیکیشن تولید حق دریافت به موفق )چه دیگر سال تا مخاطرهپذیر سرمایهگذار از به توجه با اما دهد ارائه بازار به را محصولش نه( یا بشود اختراع متفاوتی احتمالی ارزشهای با اختراع حق دریافت در قطعیت عدم شود اختراع حق دریافت به موفق درصورتیکه بود. خواهد روبهرو سخت بسیار محصولش از کپیبرداری درصد( 50 احتمال )با بنابراین میشود مواجه خوبی و انحصاری بازار با و بود خواهد ارائۀ از پس اینصورت غیر در میرود باالتر شرکت فعلی ارزش و داشت خواهند را آن از کپیبرداری امکان رقبا بازار به محصولش از پایینتری مراتب به سود حاشیۀ که میشود مواجه رقابتی بازاری با به نیز شرکت فعلی ارزش حالت این در داشت خواهد اول حالت مسئله این حل به مطالعه این رفت. خواهد پایینتر اول حالت نسبت واقعی اختیارات روش با قطعیت( عدم هنگام در )ارزشگذاری.)Lin and Herbst, 2003( میپردازد بنگاههای»ارزشگذاری عنوان با مطالعهای در ویبمر و بنک روشهای مشکالت بررسی به واقعی«اختیارات رویکرد نوپا: مسئله این ذکر با آنها پرداختهاند. نوپاها ارزشگذاری برای معمول منفی نقدی جریان فعالیتشان اولیۀ سالهای در معموال نوپاها که برای را تنزیلشده نقدی جریان مبتنیبر روشهای از استفاده دارند رویکرد با مدلی ارائۀ به و نمیدانند مناسب نوپاها ارزشگذاری 1. Normal returns 2. Patent

7 11 راهکار و چالشها مسئله بیان ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک ارزشگذاری میان 1 اطالعاتی تقارن فقدان بنابراین است دشوار اطالعاتی باالست معموال احتمالی سرمایهگذاران و کارآفرین این در 2 سهامداریها تجارت امکان قوانین به توجه با 3. جدید کارآفرینی شرکتهای برای بنابراین است پایین شرکتها نیست فراهم آمادهای بازار مختص و نامشهود کارآفرینی شرکتهای این یهای دارای بیشتر 4. سبب مخاطرهای سرمایۀ بازار 3 ناکارآمدی این شرکتاند. به ارزشگذاری در مالی صرفا ارزشگذاری روشهای که میشود هب رضایتبخش چندان فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای.)Ge et al., 2005( نرسند نظر سرمایهگذاران واقعی دنیای در نمیرسد بهنظر همچنین چنین از شرکتها این روی بر سرمایهگذاری برای مخاطرهپذیر کنند. استفاده طوالنی محاسبات و پیچیده رویکردهای کارآفرینی مدیریت رویکرد 2-2. تازهتأسیس شرکتهای ارزش بررسی به مطالعات از دیگری دستۀ پرداختهاند. کارآفرینی مدیریت رویکرد با فناوری بر مبتنی سرمایهگذاری روی بر را پژوهشها نخستین که برونو و تایبجی ریسکپذیر سرمایهگذاری میکنند بیان کردهاند ارائه ریسکپذیر مرحله شش از که است تعریفشده بهخوبی و های مرحل فرایندی معامله منشأ 1( از عبارتاند مراحل این است. شده تشکیل ساختاردهی 4( 5 معامله ارزیابی 3( 4 معامله غربالگری 2( خروج 6( 7 سرمایهگذاری از پیش فعالیتهای 5( 6 معامله مبحث.)Tyebjee and Bruno, 1984( 8 سرمایهگذاری از میشود آغاز معامله غربالگری مرحلۀ از NTBFها ارزشگذاری و قیمتگذاری با معامله ساختاردهی مرحلۀ در ارزیابی از پس و مییابد. خاتمه سرمایهگذار و کارآفرین سهم مشخصکردن بحث به کارآفرینی مدیریت رویکرد با که مطالعات از دسته این معیارهایی و فاکتورها بر بیشتر میپردازد NTBFها ارزشگذاری ارزیابی و غربالگری برای مخاطرهپذیر سرمایهگذاران که دارند تمرکز ونچر صحیح ارزشگذاری چگونگی و میکنند استفاده ت معامال.)Ge et al., )2005 است مانده مغفول رویکرد این در جدید ارائۀ به همکاران و میالن مک دسته این در تحقیقات نخستین در ارزیابی برای مخاطرهپذیر سرمایهگذاران که میپردازند معیارهایی معیار 28 آنها میکنند. استفاده جدید ونچرهای پروپوزالهای عبارتاند دسته شش این یکنند. م عنوان کلی دستۀ شش در را خصوصیات 3. کارآفرین تجربۀ 2. کارآفرین شخصیت 1. از: مالی مالحظات 5. بازار خصوصیات 4. سرویس یا محصول کارآفرین شخص که دارند تأکید نکته این بر آنها مؤسس. گروه 6. و دارد تمرکز باالتر اولویت با معیار 10 بر معیار 28 این میان از سرمایهگذاران دیدگاه از کارآفرین فرد اهمیت نشاندهندۀ این.)MacMillan et al., 1986( است مخاطرهپذیر تصمیمگیری»معیارهای عنوان با خود تحقیق در نیز هافر و هال شش جدید«ونچر ارزیابی در مخاطرهپذیر سرمایهگذاران شرکت الزامات 1. از: عبارتاند که یکنند م معرفی معیار دسته ویژگیهای 3. پروپوزال ویژگیهای 2. ریسکپذیر سرمایهگذار پیشنهادی کسبوکار ماهیت 4. کارآفرینی گروه کارآفرین/ کسبوکار استراتژی 6. پیشنهادی صنعت اقتصادی محیط 5. محققان این که است این مطالعه این در توجه شایان نکتۀ پیشنهادی. خصوصیات و الزامات پیشنهادی کسبوکار و کارآفرین افزونبر ارائه ارزیابی معیارهای بهمنزلۀ نیز را ریسکپذیر سرمایهگذار شرکت.)Hall and Hofer, 1993( میکنند تصمیمگیری چگونگی بهتر فهم را خود تحقیق هدف نیز سیلوا رد 9 اولیه مراحل در طرحها درمورد ریسکپذیر هگذاران سرمای شرکتهای که مطالعه این میکند. بیان 10 کوچک سهام بازارهای میدهد نشان است کرده بررسی را پرتغالی خطرپذیر سرمایهگذار نوع این در سرمایهگذاران این که تصمیمگیری فرایند و معیارها فرایند و معیارها با توجهی درخور شکل به میکنند استفاده بازارها میشود استفاده 11 توسعهیافته سهام بازارهای در که تصمیمگیری همانند که میدهد نشان محقق این موردی مطالعۀ است. متفاوت همه از بیش مخاطرهپذیر سرمایهگذاران که معیاری تحقیقات سایر پس است کارآفرین)ان( شخص ویژگیهای دارند تمرکز آن بر مدنظر نیز رشد پتانسیل و 12 پایدار مزایای کسبوکار ایدۀ آن از مطالعۀ براساس تحقیقات سایر برخالف اما است سرمایهگذاران پروژههای انتخاب در عمدهای نقش 13 مالی چشمانداز تصویر وی.)Silva, )2004 نمیکند ایفا اولیه مراحل در ارزیابی معیارهای به متفاوتی نگاه با تحقیقشان در گیمن و ل وی سرمایهگذاران دید از فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای معیارهای میان اینکه بیان با محققان این میپردازند. مخاطرهپذیر که معیارهایی و سرمایهگذاران( مدنظر )معیارهای 14 اعتقادی 9. Early-stage projects 10. Small equity markets 11. Developed equity markets 12. Sustainable advantages 13. Financial projection 14. Espoused criteria 1. Information asymmetry 2. Tradeability of shareholdings 3. Inefficiency 4. Deal screening 5. Deal evaluation 6. Deal structuring 7. Post-investment activity 8. Exit of investment

8 139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ - فناوری و علم سیاستنامۀ 12 و است تفاوت یکنند م 1 استفاده واقعیت در سرمایهگذاران زا گستردهای شکل به مگیری تصمی هنگام در سرمایهگذاران یکنند م استفاده انتخاب و ارزیابی برای 2 درونیشان احساسات باور به میپردازند. تصمیمگیری نوع این و تفاوت این دالیل بیان به کارآفرینان بینش و توانمندی سرمایهگذاران برخی است ممکن آنها عنوان جدید ونچرهای موفقیت در کلیدی فاکتورهای را مؤسس بازارهای یا خوب صنایع پی در که کنند ادعا دیگر برخی و کنند این و متکیاند شهودشان بر زیادی تاحد عمل در اما خوباند دچار 3 عقالنی محدودیت تئوری به توجه با که میشود باعث امر کنند. دریافت را اشتباه لهای سیگنا برخی و شوند 4 سوگیریهایی ای موفق سرمایهگذاریهای با را پیشنهادها است ممکن VCها»سوگیری نشاندهندۀ این که دهند مطابقت قبلی شکستخوردۀ سرمایۀ کارآفرین)ان( طرفی از و است 5 دسترس«در اطالعات سرمایهگذار به بهگونهای را داشتههایشان و سرمایهها سایر و انسانی بتوانند که میکنند ارائه را سیگنالهایی و میدهند نشان مالی سرمایهگذاران مسئله که کنند جذب سرمایه کسبوکارشان برای بدینترتیب میکند. مواجه 6 اطالعات تقارن فقدان مشکل با را استفاده مگیری تصمی برای هگذاران سرمای عمل در که معیارهایی :)Levie and Gimmon, )2008 است شرح بدین میکنند کمکردن راه قبلی(: )ارتباط ین کارآفر با سرمایهگذار آشنایی 1. کارآفرینانی با معامله سرمایهگذاران برای اشتباه سیگنالهای کارکردن سرمایهگذاران همچنین آشنایند. آنها با بهخوبی که است به دارند کارآفرینی چندین تجربۀ که را سریالی کارآفرینان با جدید کسبوکار راهاندازی به اقدام اولینبار که کارآفرینانی نسبت میدهند ترجیح کردهاند مدنظر: شرکت در ین کارآفر شخص سرمایهگذاری 2. ریسک ارزیابی برای کافی اطالعات که زمانی هگذاران سرمای تا یکنند م استفاده معیار این از ندارند را تازه بوکار کس تازه کسبوکار در خود کارآفرین اگر و بیاورند پایین را ریسک ریسک سرمایهگذاران باشد داشته توجهی شایان هگذاری سرمای یکنند م ارزیابی کمتر را هگذاری سرمای و تجربه نبود صورت )در ین کارآفر اجتماعی موقعیت 3. بازار با مواجهه در سرمایهگذاران قبلی(: ارتباط و قبلی بازار 7 هستند ن رشدشا اولیۀ مراحل در که باال فناوری با کسبوکارهایی کارآفرینی قبلی )تجربۀ هستند 8 اولی مرتبۀ آن کارآفرینان و بسیار را آنها نشده میسر آنها با قبلی ارتباط و شناخت و ندارند( تجربۀ بر نمیتواند سرمایهگذار زیرا یکنند م ارزیابی نامطمئن این کند. تکیه او از قبلی شناخت همچنین و کارآفرین قبلی نوپای تحصیلی( مدرک )مثال 9 اجتماعی موقعیت میشود باعث عوامل شود. تلقی وی حقانیت برای معیاری مثابۀ به کارآفرین که پرداختهاند معیارهایی به صرفا تحقیقات از دسته این تازهتأسیس شرکتهای ارزیابی هنگام در مخاطرهپذیر سرمایهگذاران معیارها این اثرگذاری چگونگی و میکنند استفاده فناوری بر مبتنی است شده بررسی کمتر شرکتها نوع این ارزشگذاری بر ایران در تحقیقات 3-2. سرمایهگذاری به متعددی و جدی تحقیقات نیز ایران در سرمایهگذاری نوع این دربارۀ کتاب چندین پرداختهاند. مخاطرهپذیر باقری کتاب جمله از است درآمده تحریر رشتۀ به فن اهل بهدست تابش کتاب )1383( خطرپذیر سرمایهگذاری عنوان با محبوبی و رستمی اثر و )1394( سیلیکون درۀ شناخت عنوان با همکاران و سرمایهگذاری کاربردی مبانی ریسک: پاداش عنوان با صیقلی و ارزشگذاری نحوۀ به تحقیقی هیچ در اما )1391( ریسکپذیر سرمایهگذاران دید از بهویژه فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای است. نشده پرداخته ایرانی مخاطرهپذیر مطالعات با مقایسه در کمتر مطالعات تعداد به توجه با نیز ایران در رد کوچکتر بسیار مقیاس در را دسته دو این میتوان بینالمللی به مالی رویکرد با ایران در که مطالعاتی یافت. تحقیقات میان شرایط در ارزشگذاری به بیشتر پرداختهاند ارزشگذاری مسئلۀ عنوان با ارشد کارشناسی پایاننامۀ مثال پرداختهاند قطعیت عدم فعلی خالص ارزش روش با قطعیت عدم شرایط در»ارزشگذاری بررسی را فناوری بر مبتنی شرکت خاص بهگونهای که 10 استوار«پرداخته ارزشگذاری مالی و ریاضی مدل ارائۀ به و است کرده مدنظر را سرمایهگذاران دیدگاه و کسبوکار واقعی ماهیت است 1395(. )موسوی است نداده قرار که پرداختهاند کارآفرینی مدیریت رویکرد به نیز مطالعه چند اسالمی مثال کردهاند اکتفا ارزیابی معیارهای ارائۀ به نیز آنها اثرگذار معیارهای بررسی به تحقیقی در اول احمدی و بیدگلی سرمایهگذاری شرکتهای در کارآفرینانه طرحهای ارزیابی بر عوامل این از هریک اهمیت میزان مشخصکردن و ایرانی خطرپذیر 11 شبکهای تحلیل فرایند روش از استفاده با نهایی تصمیمگیری در مصاحبه و VC حوزۀ در تحقیق ادبیات مطالعۀ با آنها پرداختهاند. 8. First time entrepreneurs 9. Social status 10. Robust NPV (RNPV) 11. Analytic Network Process (ANP) 1. In-use criteria 2. Gut feeling 3. Theory of bounded rationality 4. Biases 5. Availability bias 6. Information asymmetry 7. Market of early stage, high technology ventures

9 13 راهکار و چالشها مسئله بیان ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک ارزشگذاری کارآفرینانه طرحهای ارزیابی بر اثرگذار معیار 25 امر این خبرگان با مدیریت محصول بازار مقولۀ پنج در سپس و کردهاند شناسایی را دستهبندی خطرپذیر( سرمایهگذاری )شرکت صندوق و مالی بیان محققان این 1389(. اول احمدی و بیدگلی )اسالمی کردهاند فضای در سرمایهگذاری نوع این جدیدبودن به توجه با که میکنند این در تهران شهر محدودۀ در که را شرکتهایی ایران کسبوکار شرکتهای بررسی از پس و کردهاند شناسایی دارند فعالیت حوزه شرکت دو حوزه این در صاحبنظر افراد با مصاحبه و گوناگون را نخبگان«فناوری توسعۀ»مؤسسۀ و ایران«کارآفرینی»گسترش درنهایت و دادهاند تشخیص حوزه این در فعال شرکتهای حکم در تحقیق فرایند در خبرگان مقام در شرکت دو این اعضای از نفر سیزده مترین مه بهدستآمده نتیجۀ به توجه با )همان(. شدند انتخاب بازار معیار پژوهش این در کارآفرینانه طرحهای ارزیابی معیار مالی مدیریت معیارهای معیار این از پس است. شده عنوان ترتیب به محصول و خطرپذیر( سرمایهگذاری )شرکت صندوق به مربوط معیار 25 میان در رتبه باالترین همچنین دارند. اهمیت شاید امر این محققان نظر از که است بازار به دستیابی قابلیت انحصاری بازارهای وجود و ایران در آزاد اقتصاد فقدان علت به شرکتهای و نیست آسانی کار آنها به ورود و حضور که باشد امکان آیا که دارند را این دغدغۀ ایرانی خطرپذیر سرمایهگذاری خیر. یا دارد وجود بازار در موجود تقاضای به دسترسی دیدگاه که ادعاست این بر خوبی مثال تحقیق این نتایج متفاوت کشورها دیگر از ایرانی خطرپذیر سرمایهگذار شرکتهای که است امر این بیانگر کشورها دیگر در تحقیقات بیشتر زیرا است باالترین وی شخصیت و تجربه و کارآفرین برای VC سرمایهگذاران و بازار و اقتصاد تفاوت علت به ایران در اما قائلاند را اهمیت شده داده بازار به اهمیت باالترین حوزهها این در کشور مشکالت نیمۀ و 1387 سال تحقیق این زمانی دورۀ اینکه به توجه با البته است تغییرات دچار حوزه این تاکنون سالها این طی در و است 1388 اول میشود. احساس مجدد ارزیابی و مطالعه به نیاز است شده زیادی ارزیابی بر اثرگذار عوامل به که جدیدتری نسبتا تحقیق در درخشان میپردازد ایران در خطرپذیر سرمایهگذاری طرحهای کارآفرین شخصیتی ویژگیهای اصلی گروه شش محمدی و ویژگیهای خدمت و محصول ویژگیهای کارآفرین تواناییهای بهمنزلۀ را جغرافیایی مالحظات و مالی مالحظات محصول بازار مربعات حداقل روش از و میدهند ارائه ارزیابی اصلی معیارهای )درخشان میکنند استفاده دادهها تحلیل و تجزیه برای جزئی بیدگلی مطالعۀ نتایج از مطالعه این نتایج 1393(. محمدی و احمدی و اسالمی )بیدگلی است متفاوت اول احمدی و اسالمی ارزیابی در معیار مهمترین بازار معیار مطالعه آن در 1389(. اول در مالی مالحظات معیار مطالعه این در اما بود کارآفرینانه طرحهای و دوم اولویت در کارآفرین شخصیتی ویژگیهای معیار اول اولویت بازار ویژگیهای و محصول ویژگیهای کارآفرین توانایی معیارهای تفاوت این علت مهمترین محققان دارند. قرار بعدی اولویتهای در زیرا میدانند مطالعات این مدنظر زمانی دورۀ و آماری جامعۀ در را است تکامل درحال و نوپا نهادی خطرپذیر سرمایهگذاری معتقدند تأسیسشده سرمایهگذاری شرکتهای تعداد اخیر سالهای در و به همچنین است. شده بیشتر قبلی مطالعۀ زمانی دورۀ نسبت به معیار( )48 پژوهش این در مدنظر معیارهای باالتربودن آنها باور شمار به پژوهش این مزایای از معیار( )25 قبلی مطالعۀ نسبت به روش نسبت به را جزئی مربعات حداقل روش همچنین آنها میآید. میدانند. مناسبتر کوچک اندازههای برای شبکهای تحلیل فرایند سرمایهگذاری موضوع به نیز دیگری گوناگون تحقیقات به تحقیقش در ابوجعفری مثال پرداختهاند ایران در مخاطرهپذیر و میپردازد ربا بدون بانکی نظام سازماندهی الگوهای بررسی میکند. پیشنهاد را ریسکپذیر سرمایهگذاری روشهای از استفاده برای ریسکپذیر هگذاری سرمای اینکه به توجه با تحقیق این در میشود مشارکت وارد ایده صاحبان با نوآوریها تجاریسازی )ابوجعفری دارد زیادی هماهنگی اسالمی مالی تأمین ماهیت با بلکه نیست بانکی نظام کل سازماندهی تحقیق این هدف 1388(. مراستایی ه به توجه با نوپا شرکتهای حوزۀ در تخصیص بخش در پیشنهاد ریسکپذیر سرمایهگذاری مکانیسم اسالمی مالی تأمین با نیز امریکا در بهویژه دنیا در که سرمایهگذاریای است شده در بانکی نظام واردشدن پیشنهاد تحقیق این است. موفقی تجربۀ مطالعۀ برای نظر این از میکند. مطرح را مخاطرهپذیر سرمایهگذاری و بانکداری متداول عملیات بررسی با که است اهمیت حائز حاضر منابع تخصیص بهمنظور معرفیشده ابزارهای و اعطایی تسهیالت اب را مخاطرهپذیر سرمایهگذاری ربا بدون بانکی عملیات قانون در میداند. هماهنگ اسالمی مالی تأمین و اسالمی عقود اجزای»تحلیل عنوان با تحقیقی در عزیزی و ایمانیپور تبیین به ایران«در خطرپذیر سرمایهگذاری فرایند تشکیلدهندۀ در فرایند این اجزای شناسایی با خطرپذیر سرمایهگذاری فرایند مشابه کشورهای در VC فرایند با آن احتمالی تفاوتهای و ایران مبنا با مقاله این در 1390(. عزیزی و )ایمانیپور پرداختهاند علت به محققان گفتۀ )به )2007( کلونوفسکی الگوی قراردادن شده انتخاب ایران با اقتصادی ساختار شباهتهای و جامعبودن میزان صنعت خبرگان از نفر نه با عمیق و باز مصاحبۀ با و است( تعیین یادشده الگوی با ایران در سرمایهگذاری فرایند تمایز و تشابه تحقیق در که های مرحل نه است. شده شناسایی تمایز این علل و معامله ایجاد 1. از: اند عبارت است شده اشاره آن به کلونوفسکی ارزیابی 1 فاز 4. ارزیابی کمیتۀ از بازخورد 3. اولیه غربال 2. 2 فاز و رسمی تأیید 6. تصویب از پیش فرایند تکمیل 5. جامع این نتایج خروج. 9. نظارت 8. معامله تکمیل 7. جامع ارزیابی ایران در خطرپذیر سرمایهگذاری فرایند که میدهد نشان تحقیق

10 139۶ تابستان ۲ شمارۀ ۷ دورۀ - فناوری و علم سیاستنامۀ 14 است. پایه الگوی از کمتر مرحله سه که میشود شامل را مرحله شش حذف ایران در تحقیق این ههای یافت به توجه با که مراحلی از یکی حذف محققان این نظر از است. جامع ارزیابی دوم مرحلۀ میشود ضعف نشاندهندۀ کشور کنونی شرایط در جامع ارزیابی دوم مرحلۀ لحاظ از چه و علمی لحاظ از چه کشور در طرحها ارزیابی توان ارزشگذاری و ارزیابی همان درواقع مرحله این است. اجرایی مطالعۀ اصلی محور که است سرمایه خواستار شرکتهای و طرحها ناتوانی و ضعف بر بهخوبی یادشده تحقیق نتایج و است حاضر ارزیابی در ایرانی خطرپذیر سرمایهگذار شرکتهای اجرایی و علمی دارد. اذعان فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری و از برخی به پرداختن و تحقیقات اینگونه معرفی از هدف ایران در زمینه این در تحقیقات فضای با آشنایی آنها جزئیات مخاطرهپذیر سرمایهگذاری صنعت فضای با آشنایی همچنین و به نیز دیگری تشمار انگش داخلی تحقیقات است. ایران در خطرپذیر هگذاری سرمای و نوآورانه ایدههای و طرحها مالی تأمین و ایمانیپور 1384 کاظمیان و بیدگلی )اسالمی پرداختهاند و پورزندی 1389 سیفالدینی و تشکن ب 1388 کنعانی ارزشگذاری و ارزیابی چگونگی چیک هی اما 1394( شهریاری سرمایهگذاران دید از را فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکت یک نکردهاند. بررسی خاص بهگونهای ایرانی خطرپذیر ارزشگذاری مسئلۀ به مالی رویکرد با که مطالعات از دستهای مالحظات پرداختهاند فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای مطابق مدلهایی و نگرفتهاند نظر در را شرکتها نوع این خاص اهنآ مدلهای علت بههمین دادهاند ارائه آنها برای شرکتها دیگر ویژگیهای و دارند باالیی بسیار محاسباتی و ریاضی پیچیدگی نظر در را فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای کارآفرینانۀ کارآفرینی مدیریت رویکرد با که دیگری دستۀ طرفی از نمیگیرند. پرداختهاند معیارهایی به صرفا کردهاند توجه مسئله این به شرکتهای ارزیابی هنگام در مخاطرهپذیر سرمایهگذاران که چگونگی به و میکنند استفاده فناوری بر مبتنی تازهتأسیس کمتر شرکتها نوع این ارزشگذاری در معیارها این اثرگذاری حل در هتنهایی ب رویکرد دو این از هریک بنابراین کردهاند توجه اب فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری مسئلۀ پرکردن برای تلفیقی رویکردی به نیاز که روبهرویند کاستیهایی میدهد. نشان را آنها میان شکاف راهکار 3. مدیریت جریان دو میان شکاف درمورد عنوانشده مباحث به توجه با تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری در کارآفرینی مدیریت و مالی این حل در که راهکارهایی از یکی میرسد نظر به فناوری بر مبتنی این حل برای استراتژیک مدیریت رویکرد از استفاده راهگشاست مسئله را فاکتورهایی مهمی بسیار تجربی پژوهش در پاور و هیل است. مسئله استفاده نوپا کسبوکارهای ارزشگذاری در خطرپذیر سرمایهگذاران که کلیدی فاکتورهای این.)Hill and Power, )2001 دادند ارائه میکنند حکم در استراتژیک مدیریت تئوریهای در که است فاکتورهایی مشابه دارد مهمی تأثیر بنگاه عملکرد بر که است شده شناخته فاکتورهایی تقسیم عمده دستۀ دو به یشده شناسای کلیدی فاکتورهای اغلب بنابراین دو با دستهبندی دو این بازار. ساختار 2. توانمندیها و منابع 1. شوند: و منبعمحور تئوری یعنی استراتژیک مدیریت تئوریهای عمدۀ حوزۀ.)Ge et al., )2005 سازگارند صنعتی سازمان تئوری و بنگاه عملکرد پیشنیازهای از استراتژیک مدیریت ادبیات توجهی درخور بینش کارآفرینانه فرایندهای در ارزش خلق چگونگی عملکرد پیشبینی و توضیح برای گذشته دهۀ پنج در میدهد. ارائه دو که است شده داده ارائه تئوری چندین توسعه ارزش خلق و بنگاه رب مبتنی تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری بستر با آنها از مورد رویکرد 2. صنعتی سازمان تئوری 1. دارد: ویژهای ارتباط فناوری منبعمحور. صنعتی سازمان تئوری 1-3. سازمان دیدگاه پرتر 1380 دهۀ اوایل و 1370 دهۀ اواخر در که کرد ادعا وی کرد. معرفی کسبوکار استراتژی در را صنعتی قرار تأثیر تحت را مدیران فعالیتهای صنعتی خارجی نیروهای همینطور و هکنندگان عرض و مشتریان جایگزین کاالهای و میدهد می قرار تأثیر تحت را شرکت عمل انتخاب بالقوه و موجود رقبای کسبوکار محیط موفقیت کلیدی عوامل دیدگاه این براساس دهند. شرایط با را خود باید سازمان و است شرکت عملکرد تعیینکنندۀ دهد. تطبیق محیط عمحور منب رویکرد 2-3. توانایی و محیطی فشارهای صنعتی سازمان رویکرد براساس تعیینکنندۀ اصلی عوامل آن فرصتهای و تهدیدها به پاسخدادن خاص منابع مجموعۀ به منابع مبتنیبر دیدگاه اما سازماناند موفقیت و میکند رقابت بهتر شرکت کدام میکند تعیین و دارد اشاره شرکت عملکرد صنعتی سازمان رویکرد درحالیکه دارد. باالتری عملکرد و قیمت تفاوت مانند معیارهایی با صنعت سطح در را شرکت نسبی مبتنیبر دیدگاه د میکن توصیف محصوالت تنوع و کیفیت هزینه منجربه که یکند م تأکید مستقلی عوامل مهم ویژگیهای بر منابع شرکت(. منابع )مانند شدهاند قیمت کاهش یا محصوالت تنوع منابع دارد. تأکید شرکت استراتژیک منابع بر رویکرد این سازمانی منابع و انسانی نیروی فیزیکی )منابع شرکت استراتژیک شهرت اطالعاتی دانش سازمانی فرایندهای توانمندیها مانند و جایگزینی و کمیاباند و ارزشمند که منابعیاند )... و سازمان و است رقابتی مزیت منشأ استراتژیک منابع هزینهزاست. آن از تقلید است. منابع این مدیریت و شناسایی در مدیران چالش

11 15 راهکار و چالشها مسئله بیان ایران: در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس تهای شرک ارزشگذاری که یکنند م تأیید را اساسی فرضیۀ این متعددی تحقیقات استراتژیک مدیریت فاکتورهای مخاطرهپذیر سرمایهگذاران تمایز مانند )فاکتورهایی صنعتی سازمان تئوری رویکرد دو شامل تجربۀ و )توانمندی منبعمحور تئوری و صنعت( رشد و محصول در مهماند بنگاه عملکرد برای که را مدیریتی( تیم و کارآفرین مدنظر تازهتأسیس کسبوکارهای برای ارزشگذاریهایشان Hill and Power, 2001; Ge et al., 2005;( میدهند قرار تئوریهای میان تجربی یافتههای این.)Miloud et al., 2012 تازهتأسیس شرکتهای ارزشگذاری مدل و استراتژیک مدیریت واردکردن با که بدینصورت میکند برقرار ارتباط فناوری بر مبتنی رویکرد دو )با استراتژیک مدیریت در مدنظر کلیدی فاکتورهای ارزشگذاری مسئلۀ به منبعمحور( تئوری و صنعتی سازمان تئوری موجود مالی مدلهای و فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای میکند پر را کارآفرینی و مالی رویکرد دو میان شکاف تاحدودی مدلهای مدنظر که خروجیها براساس ارزشگذاری بهجای و متغیرهای و ورودیها برمبنای مالیاند رویکرد با ارزشگذاری رویکرد مدنظر متغیرهای کنار در که استراتژیک مدیریت مدنظر زا مناسبی تخمین تا میکند ارزشگذاری میگیرند قرار کارآفرینی رویکرد دو از تلفیقی مدلی و دهد بهدست آینده در شرکت عملکرد شود. ارائه حوزه این ادبیات در مذکور نتیجهگیری شرکتهای نقش و دانشبنیان اقتصاد روزافزون اهمیت توجه همچنین و آن اهداف پیشبرد در فناوری بر مبتنی تازهتأسیس کاهش در آنها نقش و ایران کنونی اقتصاد در شرکتها این به فزاینده به بیشتر تا داشت آن بر را ما منابع و نفت فروش به اقتصاد وابستگی بنگاهها این مسائل مترین مه از یکی به و کنیم توجه بنگاهها نوع این نوع این خاص ماهیت به توجه با بپردازیم. آنها مالی تأمین یعنی اب سرمایهگذاری از خاصی نوع به آنها مالی تأمین برای بنگاهها راه از مالی تأمین فرایند در است. نیاز خطرپذیر سرمایهگذاری عنوان رب مبتنی تازهتأسیس شرکت ارزشگذاری خطرپذیر سرمایهگذاری که است موضوعاتی چالشبرانگیزترین و مهمترین از یکی فناوری میشوند. مواجه آن با کارآفرینان هم و ریسکپذیر سرمایهگذاران هم روی پیش چالشهای و مسئله این تشریح و بسط به مقاله این در بهتر مواجهۀ راهکارهای از یکی و شد پرداخته محققان و مدیران تا شد بیان استراتژیک مدیریت رویکرد از استفاده مسئله این با موضوع این به آینده در که محققانی روی پیش حل راه حکم در ارزشگذاری مدلهای ارائۀ برای بتوانند آنها و گیرد قرار میپردازند حکم در نیز را رویکرد این فناوری بر مبتنی تازهتأسیس شرکتهای باشند. داشته نظر در راهکار منابع و ربا بدون بانکی نظام سازماندهی الگوهای»بررسی )1388(. ر. ابوجعفری اقتصاد مطالعات ریسکپذیر«. سرمایهگذاری روشهای از استفاده پیشنهاد )2(2 اسالمی بر اثرگذار عوامل»بررسی )1389(. م. اول احمدی و غ. بیدگلی اسالمی خطرپذیر«هگذاری سرمای شرکتهای در کارآفرینانه طرحهای ارزیابی )8( کارآفرینی توسعۀ صندوق الگوی»طراحی )1384(. م. کاظمیان و غ. بیدگلی اسالمی مالی تحقیقات فصلنامۀ امامیه«. فقه به توجه با ریسکپذیر هگذاری سرمای.26-3 )2( 7 به تصمیم بر مؤثر عوامل»شناسایی )1388(. م. کنعانی و ن. ایمانیپور )4( کارآفرینی توسعۀ مخاطرهپذیر«. سرمایهگذاران خروج فرایند تشکیلدهندۀ اجزای»تحلیل )1390(. ح. عزیزی و ن. ایمانیپور )12( کارآفرینی توسعۀ ایران«. در خطرپذیر هگذاری سرمای نشر تهران: خطرپذیر. سرمایهگذاری )1383(. محبوبی ج. و ک. باقری فردا. توسعۀ بنیاد همکاری با پاکنویس مالی تأمین منابع و»کسبوکارها )1389(. ج. سیفالدینی و م. تشکن ب دهم دورۀ اقتصادی سیاستهای مسائل بررسی ماهنامۀ آنها«. با متناسب )10 و 9( سرمایهگذاری جامع مدل»طراحی )1394(. م. شهریاری و م. پورزرندی )24( بهادار اوراق مدیریت و مالی مهندسی خطرپذیر«. تهران: سیلیکون. درۀ شناخت )1394(. م. اکبرپور و م. مروتی ی. تابش ایران. اسالمی جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت مهدی حنفیزاده پیام ترجمۀ ارزشگذاری. پنهان نیمۀ )2001(. آ. داموداران ترمه. تهران: نصیری. سعید و یزدانی بر اثرگذار عوامل تبندی»اولوی )1393(. پ. محمدی و ش. درخشان 3)4( نوآوری مدیریت خطرپذیر«. هگذاری سرمای طرحهای ارزیابی سرمایهگذاری کاربردی مبانی ریسک: پاداش )1391(. م. صیقلی و م. رستمی خدمات و اطالعرسانی شرکت به وابسته بورس انتشارات تهران: ریسکپذیر. بورس. از حمایت سیاستهای تدوین و»طراحی )1383(. س. نوری قاضی کارشناسی پایاننامۀ درکشور«تکنولوژیمحور تازهتأسیس شرکتهای ایران. صنعت و علم دانشگاه ارشد کارآفرینی و دولت )1388(. پ. علیزاده و آ. سرکیسیان س. نوری قاضی تازهتأسیس شرکتهای از حمایت سیاستهای بر های مقدم تکنولوژیک: ایران. صنعتی تحقیقات و آموزش مرکز انتشارات تهران: تکنولوژیمحور. ارزش روش با قطعیت عدم شرایط در»ارزشگذاری )1395(. س. موسوی پایاننامۀ تکنولوژیمحور«شرکت موردی: مطالعه استوار فعلی خالص فرهنگ. و علم دانشگاه ارشد کارشناسی

12 16 سیاستنامۀ علم و فناوری - دورۀ ۷ شمارۀ ۲ تابستان 139۶ Bank, M., and Wibmer, K. (2011). Start-up firm valuation: A real-options approach In Midwest Finance Association 2012 Annual Meetings Paper. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., and Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance. Newyork: McGraw-Hill Education. Durrani, M., and Boocock, G. (2006). Venture capital, Islamic finance and SMEs: valuation, structuring and monitoring practices in India. Springer. Ge, Dingkun, Mahoney, J. M., and Mahoney, J. T. (2005). New venture valuation by venture capitalists: An integrative approach. University of Illinois at Urban Champaign Working Paper, (124), Hall, J., and Hofer, C. W. (1993). Venture capitalists decision criteria in new venture evaluation. Journal of business venturing, 8(1), Hill, B., and D. Power (2001). Inside Secrets to Venture Capital. John Wiley and Sons, Inc. Hudson, E., and Evans, M. (2005). An international comparison of the valuation methods and techniques used by Australian VCs in the appraisal of new ventures. Journal of Economic and Social Policy, 10 (1), 4. Klonowski, D. (2006). Venture capital as a method of financing enterprise development in Central and Eastern Europe. International Journal of Emerging Markets, 1(2), Levie, J., and Gimmon, E. (2008). Mixed signals: why investors may misjudge first time high technology venture founders. Venture Capital. 10(3), Lin, J. B., and Herbst, A. F. (2003). Valuation of a startup business with pending patent using real options. El Paso, TX. MacMillan, I. C., Siegel, R., and Narasimha, P. S. (1986). Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business venturing, 1(1), (2000). Venture capitalists, investment appraisal and accounting information: a comparative study of the USA, UK, France, Belgium and Holland. European Financial Management, 6(3), McNally, K. (1995). Corporate venture capital: the financing of technology businesses. International journal of entrepreneurial behavior & research, 1(3), Milanesi, G., Pesce, G., and El Alabi, E. (2013). Technology-based startup valuation using real options with Edgeworth expansion. Journal of Finance and Accounting, 1(2), Miloud, T., Aspelund, A., and Cabrol, M. (2012). Startup valuation by venture capitalists: an empirical study. Venture Capital, 14(2-3), Oakey, R. P. (1984). Innovation and regional growth in small high technology firms: evidence from Britain and the USA. Regional Studies, 18(3), Pike, R., Meerjanssen, J., and Chadwick, L. (1993). The appraisal of ordinary shares by investment analysts in the UK and Germany. Accounting and Business Research, 23(92), Quindlen, R. (2000). Confessions of a venture capitalist: inside the high-stakes world of new venture financing. New York, NY: Warner books. Silva, J. (2004). Venture capitalists decisionmaking in small equity markets: a case study using participant observation. Venture Capital, 6(2-3), Tyebjee, T. T., and Bruno, A. V. (1984). A model of venture capitalist investment activity. Management science, 30(9), Waldron, D., & Hubbard, C. M. (1991). Valuation methods and estimates in relationship to investing versus consulting. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), Wright, M., and Robbie, K. (1998). Venture capital and private equity: A review and synthesis, Journal of Business Finance & Accounting, 25(5-6), Manigart, S., Waele, D., Wright, M., Robbie, K., Desbrieres, P., Sapienza, H., and Beekman, A.

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx اين روزها با رشد روزافزون شكلگيري استارتاپ در كشورمان كلمهي شتابدهنده نيز زياد به گوش ميخورد و بسياري از افراد با اين مفهوم آشنايي ندارند.اما به واقع مفهوم شتابدهنده به چه معنا است و آيا اين مفهوم در كشورمان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موتورسازان تراكتورسازي ایران به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نسبت به صورت هاي مالی بند مقدمه 1. صورتهاي مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران )سهامي عام( شامل ترازنامه

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc شماره: مب/ ٥٠٠ تاريخ : ٨/ «بسمه تعالي» جهت اطلاع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک موسسه احترام ا اعتباري توسعه و مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد به استحضار ميرساند سازمان

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

g9503.xls

g9503.xls 1 خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي (1) 95 94 95 94 به 93 به 94 به 93 به 94-2/5 5/7 6/7 1/4 5679/4 5823/0 5324/1 503 525 خارجي داراييهاي دا 9/6 6/7 2 26/3 1906/0 1738/6 156 1466/0 1238/5 12/7 7/5 26/7

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation بحران شفافیت در گزارشگری مالی بانک های ایران: تحلیل آسیب شناسانه دکتر احمد بدری Noruzbeigi@gmail.com 1 Noruzbeigi@gmail.com 2 بخش اول بخش اول: طراحی صورت های مالی نمونه جدید بانک ها به عنوان بخشی از»پروژه

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 29 بهار 3199 صص رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام غالمحسین اسدی علیرضا پورباقریان چكیده انتخاب شیوه

فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 29 بهار 3199 صص رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام غالمحسین اسدی علیرضا پورباقریان چكیده انتخاب شیوه فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 29 بهار 3199 صص 351 319 رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام غالمحسین اسدی علیرضا پورباقریان چكیده انتخاب شیوه تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جهان بوده است. ژاپن در پي بزرگترین حباب مسکن در تاریخ

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري  مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397 صندوق سرمايهگذاري مشترک شاخصی کار آفرين گزارش عملكرد براي دوره مالی سه ماهه منتهی به 21 خرداد ماه سال 1397 1 2- اطالعات کلی صندوق تاريخچه تاسيس صندوق صندوق سرمايه گذاري مشترك شاخصی كارآفرين كه صندوقی با

توضیحات بیشتر

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک برای ثبت اصل و فرع تسهیلات بانکی دریافت شده به طریقه ی زیر عمل می کنیم کدینگ حسابداری : گروه حساب بدهی های کوتاه مدت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسمه تعالی Financial Planing ارائه دهندگان : احمد سوری کیوان مظفری وظایف اصلی مدیران عبارتند از : برنامه ریزی ( Planing ) سازماندهی ( )Organizing کارگزینی Staffing( ) هدایت Directing( ) هماهنگی Coordinating(

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

توسعه کارآفرینی دورة 8 شمارة 4 زمستان 4934 از ص شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز هستی چی

توسعه کارآفرینی دورة 8 شمارة 4 زمستان 4934 از ص شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز هستی چی توسعه کارآفرینی دورة 8 شمارة 4 زمستان 4934 از ص 134-903 شناسایی و سطحبندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسبوکارهای جدید توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز هستی چیتسازان 1 مهران رضوانی 2 رضا بافکر دوست آباد.4 استادیار

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx خدمات شرکت پ ر ش ی ا ک ا م د ه ن د ه ا ر ا ی ه ا ن ت ش ا ر و ت و ل ی د ح و ز ه د ر ا ل م ل ل ی ب ی ن ه ا ي س ر و ی س ا ف ز ا ر ي ن ر م م ح ص و لا ت ن م ا ی ن د ه TrinityTech ش ر ک ت ا ی ر ا ن د ر ت ر ک

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

بخش 1

بخش 1 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 04 زمستان 9312 صص 11 77 مدیریت سود و رفتار سرمایهگذاری واحدهای تجاری چکیده شهناز مشایخ نازنین بشیری منش سیده سمانه شاهرخی مخارج سرمایهای برای موفقیت

توضیحات بیشتر