ارزشیابی دارایی‌های رمزنگاری شده یا Cryptoassets

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ارزشیابی دارایی‌های رمزنگاری شده یا Cryptoassets"

رونوشت

1

2 2

3 فهرست مطالب تعاریف عمومی و ویژگی های ارزرمزها روش های ارزشگذاری نسبی روش های ارزشگذاری مطلق سخن پایانی 3

4 تعاریف عمومی ارزشیابی-ارزشگذاری قیمت گذاری )قیمت معامله( ریسک سرمایه گذاری بازده 4

5 یمومع فیراعت Crypto asset اراد ندوب مامت یاه یگژیو طوبرم هب Cryptocurrency اب نیا توافت هک کی نکوت راد هدهع شقن هریخذ و لاقتنا شزرا طوبرم هب زمرزرا تسا نیرتزراب هنومن Crypto asset مویرتا و رلاتسا مویرتا ناکما داجیا نکوت یاه یلاتیجید یراگزاس اب همه فیک لوپ اه تلااوس نیا ندیسرپ اهCryptoasset یارب تسین لوقعم! عون نیا یبایشزرا یبایشزرا اب اه ییاراد تسا توافتم ماهس نیوک تیب صلاخ دوس تبسن ای تسا نازیم هچ یددع هچ مویرتاP/E تسا 5

6 ارز رمزنگاری چیست محافظتازجعل تقلبوتغییراتمحافظت شمارهمنحصربفرد عملیاتبهصورتمخفیوبااستفادهازکلیدهایمخصوص عدمتواناییقابللغو دسترسیبهاطالعاتبهصورتآزاد نوشتنهربلوکاطالعاتبلوکقبلیدربیتکویت بدونکنترلداخلیوخارجی 6

7 ویژگی های ارز رمزها جهانی دیجیتال همتا به همتا رمزگذاری شده عدم نیاز به اعتماد سازی غیر متمرکز 7

8 8 انواع روش های ارزشگذاری Cryptoasset

9 روش های Relative مقایسهاستفادهنسبیاز شبکهدرطولزمان NVT (Network Value to Transactions) ارزششبکهمتناسببامربعتعداد کاربرانمتصلبهسیستماست Metcalfe s Law 9

10 روش NVT اینروشتوسط Woo Chris Burniske, Willy ارائهشدهاست: Market Cap حجم دالر معامله شده در تراکنش های روزانه UnderValue Overvalue با دورههای نسبت NVT باالتر پایینتر نسبت با و 10

11 روش NVT سقوط ارزش بازار بیت با رسیدن به پیک این شاخص با توجه به حرکت )90 روزه( ارزش بازار بیت کوین )نمودار زرد( همراه با شاخص NVT متحرک میانگین 11

12 روش NVT نسبت NVT بالکچینهای بین نسبی ارزشیابی مقایسه با مختلف کمترین :NVT سیگنال بازار گاوی )تقاضای باال( برای ارزرمز Cardano بیشترین :NVT خرسی)تقاضای ارزرمز Lisk سیگنال پایین( بازار برای مربوط به انواع ارزرمزها با اعمال میانگین متحرک 7 روزه جهت جلوگیری از نوسانات داده های July

13 روش Metcalfe s Law در ابتدا برای شبکههای میشود: تعریف زیر به صورت آن در شبکه ارزش که میشده استفاده مخابراتی قاعده این از U تعداد کاربران سیستم پیروی شبکههای اجتماعی دکتر Ken Alabi میکنند شبکههای که داد نشان بالکچین پیروی قاعده این از نیز دیجیتال میشود: تعریف بازار ارزش نیز سیستم به متصل روزانهی کاربران تعداد و M DAA 13

14 روش Metcalfe s Law 7 Metcalfe تست شکل دادهها روی زیر است: بالکچین های قانون برای مختلف میانگین لحاظ با به روزه متحرک Lisk در این جدول Cardano آنهاست. کاربران کم تعداد دلیل به این که بوده شاخص باالترین دارای و 14

15 روش های Absolute Cost of Production model INET model VOLT model DCF 15

16 مدل Cost of Production قابلیت mine برای مدل این کاربرد که ارزرمزهاییست کوین! بیت مانند دارند. شدن Hashrate هزینه تولید یک بیت کوین چقدر است با فرض استفاده از دستگاه Antminer S9 برای mining میتوانیم دستگاه را برای تولید یک بیت کوین با استفاده از کد زیر بدست آوریم: این مصرفی انرژی و در حال حاضر این هزینه در کشور ایاالت متحده این هزینه برابر دالر است 16

17 مدل INET مناسببرای ارزشگذاری ارزرمزهاو Utility Tokens توسعهدادهشده توسط Chris Burniske پیشبینیحداکثر بازارقابلجذب ایده اصلی: دستهبندی بازارهاییارزرمز 17

18 مدل INET تعیینکلبازار قابلجذب )TAM( Market Cap مراحلتعیین حجمبازار طراحی Adoption Curve Money Velocity Network Dynamics 18

19 بررسی زیرساخت Stellar برای مدل INET Stellar تکنولوژیپرداخت Open-Source ارزرمزمعروف: Lumen (XLM) رشد % درسال

20 TAM Remittances Services for Underbanked موارد استفاده Stellar Mobile Branches Micropaymen ts Mobile Money 20

21 Adoption Curve شدن سخت موبایلی پرداخت بازار بودن رقابتی دلیل به نو محصول بازار حدس سهم این به خاطر امر سه سناریو ارائه می دهیم: گرفتن 20 %ازکلسهمبازاربلندمدت سناریوی خوشبینانه از کل سهم بازار سناریوی متوسط گرفتن %10 از کل سهم بازار سناریوی بدبینانه گرفتن %1 21

22 Network Dynamics مجموع کل Lumen ها Lumen های در دسترس Lumen های توزیع شده کمتر از %10 لومن ها توزیع شده میزان عرضه با توجه به تجربیات عرضههای دیگر مثل %50 PIVX در نظر گرفته میشود. 22

23 Money Velocity )سرعت گردش پول( درنظرگرفتنعددبرابربیتکوین برایاستالر 14 برایبیت Circulation کوین نیزدرسال Circulation برایدالر امریکا 23

24 Equation of Exchange )معادله تبادل( در تبادل اصلی معادله مدل :INET معامالت سایز PQ سرعت V را نشان پول مورد انجام حجم از آنجایی که M عرضه پول مورد نیاز جهت میدهد پس برابر با ارزش بازار ارز محصوالتدر یا حال گردش است: قیمت و مقدار نیاز جهت عرضه سرویسهای معامله شده در سال توسط استالر و با قیمت لومن مجموع میزان لومن های در حال گردش 24

25 روش VOLT در سرعت ثابت مقدار گرفتن نظر در گردش مدل INET Alex Evans چارچوبی را برای سرعت گردش پول بر اساس مدل Baumol-Tubin تعریف کرد. این مدل ارتباطی را بین تقاضای تراکنش پول ( هب همراه هزینه تراکنش( و نرخ بهره سرمایهگذاری بدون ریسک برقرار میکند. Risk Free Rate Average Payments per User per Year Cost per Transaction چندبار در سال برداشت از حساب داشته باشیم تا tradeoff سپرده بهینه شود بین هزینه تراکنش و نرخ سود? 25

26 روش DCF )Security Tokens( بهترین ارزشیابی در کاربرد توکن های بهادار اوراق 26

27 روش DCF دوره طبق پایان ارزش بعدی مرحله در محاسبه زیر فرمول می شود: جریان نقدی پیشبینی شده در سال آخر برابر 30 میلیون دالر بوده که با لحاظ رشد Discount Rate برابر %40 ارزش پایان دوره برابر 75 میلیون دالر بدست میآید. نهایتا Enterprise Value برابر با 35 میلیون دالر است: و درصد صفر 115 میلیون توکن 0.3 دالر ارزش هر توکن ICO با قیمت 0.14 تا 0.17 دالر سرمایه گذاری خوبی خواهد بود 27

28 تحلیل P/E در این روش عمل کنیم: دوره یک در بلندمدت چنانچه EPS می توانیم باشیم داشته را آخر در سال زیر به صورت EPS= 0.26$ P/E for tech/startup= 50 Reference per Share= 13 $ PV 10 8 بنابراین بود. خواهد دالر تا با برابر سهم هر ازای به ساله تا نقدی جریان یک برای 28

29 ینایاپ نخس هب تهج تاناسون دایز شزرا یاهزرا یراگنزمر یراذگشزرا یلامتحا مزلا هب رظن یم یزاس هیبش یاهشور(.دسر تنوم ولراک )...و مزلا تاقیقحت عجار هب هژورپ و زیلانآ تیساسح نآ رد یاهویرانس فلتخم لبق زا هدافتسا زا باختنا شور یراذگشزرا موزل رییغت رد شرگن شزرا و تمیق و موزل هجوت هب یاهشور عیدب و.دیدج و رد تیاهن موزل داجیا crypto asset هب ناونع رازبا هیامرس یراذگ و رازبا تخادرپ رد داصتقا یلاتیجید هعلاطم(...دیدج تکرش یدروم )سونقق 29

30

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسمه تعالي IP Addressing & Subnet ting امیر عباس كرمي IP addresses and Subnet ting objectives IP addresses Introduction & IP addresses Classes ID & broadcast address subnet ting Supernetting IP Address

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

E Journals

E Journals Internet Searching: Approaches & Rules Dr Keshtiaray, Islamic Azad University, 1 پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی پایگاه اطالعات عبارت است از»نظامی برای ذخیره پردازش و دستیابی به مقادیر فراوان اطالعات که

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx خدمات شرکت پ ر ش ی ا ک ا م د ه ن د ه ا ر ا ی ه ا ن ت ش ا ر و ت و ل ی د ح و ز ه د ر ا ل م ل ل ی ب ی ن ه ا ي س ر و ی س ا ف ز ا ر ي ن ر م م ح ص و لا ت ن م ا ی ن د ه TrinityTech ش ر ک ت ا ی ر ا ن د ر ت ر ک

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 2.3 (0.7) 0. 0.2 (6.4) 04 6 78,985 3,97 2,67 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت 0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 9 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت تحلیل کلیت بازار شاخص بورس در سومین روز کاری هفته توانست 718 واحد رشد نماید و با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلت

جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلت جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلتر رو در مرحله اول بخونین و هدفش رو متوجه بشین. فعال

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 8.7. 0. 0.2 92.8 2 6 8,96,7,748 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات

به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات به نام خدا همراه بانک پارسیان نسخه ۱.۳.۱۲.۱ تهیه شده در اداره توسعه فناوری اطلاعات همراه بانک پارسیان با نام "پارسیان من" با امکاناتی منطبق بر نیازهای روز مشتریان این بانک طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران مشاغل دانش بنیان نمونه اجرا شده در استان گلستان روحانی: دکتر بیکاری مشکل حل و اشتغال است. دولت های دغدغه از مسئله اشتغال و حل مشکل بیکاری دغدغه دولت است و دولت باید

توضیحات بیشتر

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1(

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1( کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO 27001. )1( مزايای استفاده از سامانه کيهان شناسايي و احراز هويت چند عاملي کاربران دسترس پذيری باال تامين محرمانگي ترافيک شبکه ارتباطي کنترل اتصال به شبکه تامين صحت

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

اکوسیستم فینتک

اکوسیستم فینتک I اکوسیستم فینتک مرکز فینتک بانک انصار باشگاه کارآفرینی تیوان آذرماه 1397 Fintech Ecosystem 1 کارشناسی IT و کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشجوی DBA دانشگاه تهران I مصطفی ثابتی مدیر مرکز فینتک بانک انصار عالقمند

توضیحات بیشتر

Undergraduate course

Undergraduate course Yazd University Mechanical Engineering Department Undergraduate course 1 منابع درس Computer Aided Design Manufacture, Ibrahim Zeid Principle of CAD CAM CAE Systems, Kunwoo Lee طراحی ساخت به کمک کامپیتر

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 4.8 (0.7) (0.3) 6.2 70 (9) 80,933 3,97,990 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

Diapositiva 1

Diapositiva 1 چرا اغلب معامله گران در معامالت بازار ارز شکست می خورند چرا اغلب معامله گران در معامالت بازار ارز شکست می خورند در حالیکه ممکن است دالیلی برای اینکه چرا اغلب معامله گران در معامالت بازار ارز وجود داشته

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - technical analysis

Microsoft Word - technical analysis اندیکاتور ھا : در بحث تحلیل تکنیکال : اندیکاتورها ابرازی هستند ک. ه با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قيمت سهم و حجم معاملات شکل می گيرند. در کنار مبحث اندیکاتور ها همواره به واژه ای به نام اسيلاتورها

توضیحات بیشتر

فصل چهام: حساب تغييرات

فصل چهام: حساب تغييرات با سم ه تعا ل ی سیستم های کنترل بهینه Lcr 5 h Vriionl Aroch o Oiml Conrol Problms مقدمه استفاده از روشهاي حساب تغييرات در حل بهينه و اعمال آن به تابع معيارهايي که گفته شد. مسائل کنترل در فصل سوم -5 شرايط

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.7 9. 6.6 95 8 87,844 3,506,497 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تلفن: )021( تاالر حافظ آدرس: تهران

گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تلفن: )021( تاالر حافظ آدرس: تهران گزارش روزانه بازار شعب کارگزاری مطهری آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پالک 16 تاالر حافظ آدرس: تهران خیابان حافظ شماره 192 تلفن: 66735074 66735892 )021( مشهد آدرس: بلوار سجاد بین بزرگمهر

توضیحات بیشتر

فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 29 بهار 3199 صص رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام غالمحسین اسدی علیرضا پورباقریان چكیده انتخاب شیوه

فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 29 بهار 3199 صص رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام غالمحسین اسدی علیرضا پورباقریان چكیده انتخاب شیوه فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 29 بهار 3199 صص 351 319 رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام غالمحسین اسدی علیرضا پورباقریان چكیده انتخاب شیوه تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي)

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي) بسم االله الرحمن الرحيم بررسی اناع تابع بسل جلسه 4 سید رح االله کاظمی ریاضی پیشرفته تبدیل انرژي هتساریپ لسب هلداعم یضعب زا تلاداعم رپ هدافتسا هیبش هلداعم لسب زین زین دج دنراد هک يااج اهنآ مان یصاخ هداد

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم انسانی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه آزمون جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc يدربراك يطخربج سرد درفنم ريداقم هيزجت 88 - لرتنك و متسيس هورگ هداز يقدص :سردم درفنم رادقم (Sglar Vale سيرتام يارب - m نيعم همين اي نيعم تبثم سيرتام - نراقتم - يفنم ريغ و يقيقح هژيو ريداقم دماعتم هژيو ياهرادرب

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

دوره آموزشی محل دانشگاه صنعتی مباحث بالکچین تئوری مدرسه تابستانه بالکچین بالکچین شریف خواهد بود. درواقع در این ایران روز و در ۵ در )IBSS( برگزار میشود

دوره آموزشی محل دانشگاه صنعتی مباحث بالکچین تئوری مدرسه تابستانه بالکچین بالکچین شریف خواهد بود. درواقع در این ایران روز و در ۵ در )IBSS( برگزار میشود دوره آموزشی محل دانشگاه صنعتی مباحث بالکچین تئوری مدرسه تابستانه بالکچین بالکچین شریف خواهد بود. درواقع در این ایران روز و در ۵ در )IBSS( برگزار میشود. سه روز اول مربوط به و دو روز آخر کارگاهه یا صد فنی

توضیحات بیشتر

Mojtaba Lashkarbolouki

Mojtaba Lashkarbolouki 1 تعالی بسمه استراتژیک تفکر متا مدل پوینت و مجتبی لشکربلوکی دکتري مدیریت استراتژیک استاد مدعو دانشگاه هاي صنعتی شریف و امیرکبیر عضو هیات موسس انجمن برنامه ریزي استراتژیک کشور Lashkarbolouki.com برنامه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation w w w. k h a n e s a r m a y e. c o m اندیکاتورها با شما سخن میگویند برگزار کننده خانه سرمایه مدرس : مهندس علی صابریان www.alisaberian.ir علی صابریان مدیر عامل و بنیان گذار خانه سرمایه مولف کتاب 10 شاه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار )ویژه کاربران فرعی( فهرست کلیات... 1 مقدمه نحوه دسترسی و ورود به سامانه... 3 کاربران سامانه... 3....1.1-1.2-1.1-3.2.3 راهنمای کاربری...

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 پایگاه داده جلسه 7 مدرس :محمد علی فرجیان 1 1/31/2015 صحت و جامعيت آقای جیم گری در سال 1981 ثابت کرد که چهار کنترل زیر الزم است روی تمام تراکنش ها انجام شود تا صحت و جامعیت آن تضمین شود. : خاصیت به خواص

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

"نحوه افتتاح حساب مدیریت شونده "PAMM اولین کاری که سرمایه گذار باید انجام دهد انتخاب مدیر است مطابق شکل زیر به لیست مدیران برتر مراجعه کنید و مدیر خود

نحوه افتتاح حساب مدیریت شونده PAMM اولین کاری که سرمایه گذار باید انجام دهد انتخاب مدیر است مطابق شکل زیر به لیست مدیران برتر مراجعه کنید و مدیر خود "نحوه افتتاح حساب مدیریت شونده "PAMM اولین کاری که سرمایه گذار باید انجام دهد انتخاب مدیر است مطابق شکل زیر به لیست مدیران برتر مراجعه کنید و مدیر خود را انتخاب نمایید.)در انتهای این راهنما توضیح مختصری

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این بازار میشود. راهکار مناسب و شاید یگانه راه مواجهه با این امر استفاده از نهادهای مالی واسطی

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی و پاالیشی با توجه به بررسیهای انجام شده و پیش بینی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

untitled

untitled برطرف نمودن محدوديت تعداد كاربران همزمان در (Remote Desktop) معرفي كتاب الكترونيكي در اين كتاب الكترونيكي مختص به دوره آموزشي (7 XP& (Windows قصد داريم به معرفي ابزاري بپردازيم كه با استفاده از آن محدوديت

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

سمینار مطالعه و ارزیابی عنوان امنیت در تجارت الکترونیک توسط: 1

سمینار مطالعه و ارزیابی عنوان امنیت در تجارت الکترونیک توسط: 1 0 سمینار مطالعه و ارزیی عنوان امنیت در تجارت الکترونیک توسط: 1 چكيده به دليل اينكه تجارت الكترونيك در فضاي مجازي انجام مي شود وعملبات آن براي طرفين معامالت ملموس نيست حفظ امنيت دادهها بعنوان يكي از راههاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2 آزمایش 10: تقویتکننده قدرت: کوپلاژ L 1-10- مقدمه تقویتکنندههایی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند با داشتن بهره ولتاژ و جریان در واقع تقویتکننده قدرت نیز هستند. اما از آنجا که دامنه سیگنال خروجی آنها کوچک

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت دفتر پژوهش آموزش مقاله نویسی استاد سرکارخانم دکتر هیلدا صالح اردیبهشت 96 2 برخی از اصطالحات مهم : Article /paper / manuscript Letter paper Short/Rapid/Brief

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

اقتصاد به زبان ساده خیلی سریع و آسان می توانید تحوالت اقتصادی را تحلیل کنید و دیگر مقاالت و اخبار اقتصادی برایتان گنگ و نا مفهوم نخواهند بود. نویسنده:

اقتصاد به زبان ساده خیلی سریع و آسان می توانید تحوالت اقتصادی را تحلیل کنید و دیگر مقاالت و اخبار اقتصادی برایتان گنگ و نا مفهوم نخواهند بود. نویسنده: اقتصاد به زبان ساده خیلی سریع و آسان می توانید تحوالت اقتصادی را تحلیل کنید و دیگر مقاالت و اخبار اقتصادی برایتان گنگ و نا مفهوم نخواهند بود. نویسنده: علی کمیجانی شما حق فروش این کتاب را ندارید. شما حق

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري  مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397 صندوق سرمايهگذاري مشترک شاخصی کار آفرين گزارش عملكرد براي دوره مالی سه ماهه منتهی به 21 خرداد ماه سال 1397 1 2- اطالعات کلی صندوق تاريخچه تاسيس صندوق صندوق سرمايه گذاري مشترك شاخصی كارآفرين كه صندوقی با

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.8 9.3 0.0 0.0 (5.3) 4 87,868 3,507,866 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آدرس سایت این سامانه مراجعه و کننده حساب مراجعه و بعد

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آن‌ها اطلاع داشته باشد (بخش اول)

20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آن‌ها اطلاع داشته باشد (بخش اول) بهکارگیری کارآمدتر گوشی اندرویدی 20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آنها اطلاع داشته باشد (بخش اول) در این مقاله تصمیم گرفتیم 10 ترفند و قابلیت پنهان گوشیهای اندرویدی را مورد بررسی قرار دهیم.

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

نگاهی بر عرضه اولیه شرکت کشت و دامداري فکا "زفکا " تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت شرکت کشت و دامداری فکا)سهامی خاص(در سال 3131 در تهران به ثبت رسید و در

نگاهی بر عرضه اولیه شرکت کشت و دامداري فکا زفکا  تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت شرکت کشت و دامداری فکا)سهامی خاص(در سال 3131 در تهران به ثبت رسید و در نگاهی بر عرضه اولیه شرکت کشت و دامداري فکا "زفکا " تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت شرکت کشت و دامداری فکا)سهامی خاص(در سال 3131 در تهران به ثبت رسید و در سال 3131 آغاز به فعالیت نمود.در سال 3131 شرکت از اصفهان

توضیحات بیشتر

{كيفيت زندگي و شاخص خوش بختي}

{كيفيت زندگي و شاخص خوش بختي} }هشت خوان تحول{ کاتر- جان }نويسنده دان کوهن{ 1 تصویرسخنران }سيما عمروالعاليي{ مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 پيشگفتار پرشتاب تغییرات زمانه در است. تحول" عامل " نقش اساسی

توضیحات بیشتر