عناوين پژوهشهاي انجام شده

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "عناوين پژوهشهاي انجام شده"

رونوشت

1 هواللطیف کارنامه سوابق اطالعات شخصی اکرم نام نام خانوادگی مرتبه علمی: حیدری دانشیار آدرس پست الکترونیکی سوابق تحصیلی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی نام دانشگاه تاريخ اخذ درجه مدرك دانشنامه تخصصی پزشكی اجتماعی علوم پزشكی تهران 1378 رتبه اول دانشگاه گواهینامه تخصصی پزشكی اجتماعی علوم پزشكی تهران 1378 رتبه اول دانشگاه 1374 دکترا پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی رتبه اول دانشگاه سطح سه حوزه تفسیر و علوم قرآنی جامعه الزهراء در حال تحصیل موقعیت های شغلی و حرفه ای الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی تدریس در دانشگاه های علو م آزاد اسالمی و علوم از سال 1378 تاکنون ب( سابقه موقعیت ها و پست های اجرايی و عضويت در کمیته ها و شوراها سمت مکان ازتاريخ تا تاريخ 92/11/21 مدیر آموزشی دانشگاه تاکنون عضو هیات تحریریه مجله از ابتدا تاکنون عضو کمیته برنامه ریزی تاکنون 88/10/3 درسی

2 87/12/19 استاد تاکنون 88/8/30 عضو شورای پژوهشی تاکنون دانشكده عضو شورای پژوهشی مرکزی 9 تاکنون دانشگاه عضو شورای پژوهشی مرکز 8 تاکنون توسعه تحقیقات بالینی 88/8/30 87/1/22 عضو شورای آموزشی پژوهشی دانشكده پزشكی 86/12/7-8 عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حفظ محیط زیست و توسعه پایدار روستایی 87/12/5 86/12/5 مدیر گروه پزشكی اجتماعی 86/9/27 عضو کمیته پژوهش در آموزش 86/9/25 عضو کمیته تخصیص امتیاز 86/4/14 عضو کمیته علمی اولین همایش مدیریت طب اسالمی 86/3/13 عضو شورای پژوهشی مرکز تاکنون تخقیقات طب و دین 86/2/16 نماینده معاونت در طرح استقرار بیمارستان های دوستدار مادر 86/12/1 86/2/10 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 86/1/21 عضو دفتر پرورش تاکنون استعدادهای درخشان 85/10/6 85/10/4 عضو کمیته علمی برگزاری مصاحبه 85/3/27 دبیر اجرایی همایش مدیریت طب اسالمی عضو کمیته علمی همایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد 4 و 85/3/5 یافته های نوین علوم پایه و پزشكی 86/10 85/2/12 دبیر شورای انتشارات 84/10/10 عضو کمیته گزینش استاد تاکنون 84/10/3 عضو شورای فنی دانشگاه 84/9/6 هیات ممیزه ارتقا کارکنان 84/11/2 84/8/25 سرپرستی معاونت آموزشی پژوهشی

3 84/5/23 کمیته اسناد و مدارک بیمارستان حضرت پزشكی و تنظیم پرونده ها معصومه)س( 84/5/17 مدیر اجرایی مجله علمی 85/5/30 84/4/1 عضو کمیته کارشناسی پژوهشی 83/8/6 عضو کمیته ارتقا اعضا هیات علمی 88/3/20 83/6/29 عضو کمیته اخالق در 91 پژوهش تاکنون 86/11/30 83/5/4 مدیرامور پژوهشی 84/4/13 مسئول راه اندازی مجله کمیته علمی دومین همایش دانشگاه آزاد اسالمی 27 و 28 /83/1 طب سنتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 87/10/2 82/5/16 کارگروه پژوهش آمار و فن سازمان مدیریت و برنامه آوری اطالعات استان ریزی 87/3/23 81/10/24 شورای پژوهشی 1382/4/31 80/2/5 عضو کمیته ناظر بر نشریات پزشكی دانشگاهی فاطمیه 1382/4/31 80/2/2 عضو کمیته پژوهش پزشكی دانشجویی فاطمیه 1382/4/31 79/11/17 عضوشورای پژوهشی دانشگاه پزشكی فاطمیه 1382/4/ /5/12 عضو کمیته انضباطی پزشكی دانشجویان فاطمیه 1382/4/ /5/9 عضو کمیته انضباطی دانشگاه پزشكی فاطمیه 1382/4/ /5/17 مدیر گروه پزشكی اجتماعی د( انتشارات 1( کتب منتشر شده عنوان همکاران نوع کار ناشر محل نشر سال چاپ 1386 نسیمی از حكومت حاذق مهر 2( مقاالت منتشر شده

4 نويسندگان عنوان مقاله نام نشريه سال چاپ Journal of Research in Medical Sciences e Scientific World Journal Caspian J Intern Med Effect of Dill (Anethum graveolens) on the severity of primary dysmenorrhea in compared with mefenamic acid: A randomized, double-blind trial Serum Adiponectin Level in Diabetic Patients with and without Helicobacter pylori Infection: Is There Any Difference? Diabetic patients infected with helicobacter pylori have a higher Insulin Resistance Degree Reza Heidarifar, Nahid Mehran, Akram Heidari, Hoda Ahmari Tehran, Mohammad Koohbor, Mostafa Kazemian Mansourabad Jamshid Vafaeimanesh, Akram Heidari, Marzieh Effatpanah, andmahmoud Parham Jamshid Vafaeimanesh, Mohammad Bagherzadeh, Akram Heidari, Fatemeh Motii, Mahmoud Parham مرضیه شاپوری جواد حیدری اکرم آقایی حقیقی سمانه کودکان در درمانی کم و درمانی بیش فراوانی استان مادرزادی به هایپوتیروئیدی مبتال مجله Health, Spirituality and Medical Ethics Govaresh (congress abstract) Problems of medical ethics from the viewpointsof the specialist physiciansin Qom Serum adiponectin level in diabetic patients with and without Helicobacter pylori infection: Is there any difference? Adeli, Heidari, Parsi, Bagheri, Shokravi, Hosseinzadeh jamshid vafaeimanesh, Akram Heidari, Marzieh Effatpanah, mohammad Parham Health, Spirituality and Medical Ethics Clin Transplant Journal of Medical Ethics and History of Medicine Patients and nurses awareness of patient s rights: A comparative study Public preferences for donor kidney allocation: a study in Iran Teaching medical ethics: problem based learning or small group discussion? Akram Heidari, Zahra Ahmadpour, Zahra GharehBoughlou Asghari F, Broumand M, Heidari A. Heidari A, Adeli SH, Taziki SA, Akbari V, Ghadir MR, Moosavi-Movahhed SM, Ahangari R, Sadeghi-

5 Dec Supple.1 April : 2012 Moghaddam P, Mirzaee MRand Damanpak- Moghaddam V شعبانعلی خانصنمی هدی احمری طهران* زهرا عابدینی اکرم حیدری تهمینه دادخواه تهرانی علیرضا علی نوری معصومه رزاقی Abolfazl Iranikhah; Mohammad-Reza Ghadir; Saeed Sarkeshikian; Hosein Saneian; Akram Heidari; Mohadeseh Mahvari KIANBAKHT S, KHALIGHI- SIGAROODI F, HEIDARI A, HOSEINI R, PARHAM M NOVIN L, HASHEM DABAGHIAN F HEIDARI A, ZIA SHEIKHOLESLAM N, AMIRI GH, AFSAHI SH, SARAHROODI S Zia Sheikholeslami N, Heidari A, Bahsoun M بررسی مقایسه سه شیوه آموزشی گروهی فردی )چهره به چهره (و لوح فشرده بر تصحیح تلفظ و قرائت نماز در دانشجویان پرستاری و مامایی مجله Iran J Pediatr IJPRBS IJPRBS Electronic Physicion Journal of Bioethical Inquiry IJRM hepatitis monthly Stool Antigen Tests for the Detection of Helicobacter Pylori in Children URTICA DIOICA L. IN TREATMENT OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A RANDOMIZED DOUBLE-BLIND PLACEBO- CONTROLLED CLINICAL TRIAL HAS THE NATURAL RAW HONEY ANY EFFECT ON HIV INFECTION? Impact of simulated patients on teaching the Sexually Transmitted Diseases (STDs) to medical student in Iran Addressing ethical considerations and authors' conflict of interest disclosure in medical journals in Iran The pattern of sexual behavior in married women during the engagement Prevalence of hepatitis D virus infection among hepatitis B virus infected patients in Qomprovince, center of Iran Heidari A, Adeli SH, Mehravaran SH, Asghari F. Ahmari H, Abedini Z, Heidari A, Kachoei A, Jafarbegloo E Ghadir MR, Belbasi M, Heidari A, Sarkeshikian SS, Kabiri A, Ghanooni AH, Iranikhah A, Vaez-javadi M,

6 2012 hepatitis monthly Distribution and Risk Factors of Hepatitis B Virus Infection in the General Population of Central Iran Moayed Alavian S Ghadir MR, Belbasi M, Heidari A, Jandagh M, Ahmadi I, Habibinejad H, Kabiri A, Ghanooni AH, Iranikhah A, Moayed Alavian S احمد کچویی هدی احمری دیدگاه دانشجویان پزشكی مجله طهران اکرم حیدری اعظم نسبت به اتانازی در سال 1388 پاییز حیدرپور مرضیه رییسی زهرا افراخته علی پرتوی نژاد هدی احمری مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه های مجله طهران اکرم حیدری محمد علوم پزشكی و طالب حوزه علمیه شهر سال پاییز 1388 کیهانی صادقعلی تازیكی 2010 Saudi J Kidney Dis Transpl Clinical Manifestations and Etiology of Renal Stones in Children Less than 14 Years Age Mohsen Akhavan Sepahi, Akram Heidari, Ahmad shajari 2010 Therapeutics and Clinical Risk Management Comparative evaluation of prophylactic single-dose intravenous antibiotic with postoperative antibiotics in elective urologic surgery Mohammad K Moslemi, Movahed2 Seyed MM, Akram Heidari, Hossein Saghafi, Mehdi Abedinzadeh 2010 Pak J Med Sci Infectious Diseases in hospitalized Children of Central Iran Hossein Ali Habibinejad, Ali Akbar Riahin, Akram Heidari, Farhad Mahjourian محمدرضا قدیر حسینعلی دوکسپین موثرتر از نورتریپتیلین و دارونما در دانشكده مجله حبیبی نژاد اکرم حیدری درمان سندرم روده تحری کپذیر با غلبه اسهال: علوم دانشگاه پزشكی شهریور همایون واحدی کارآزمایی بالینی شاه د دار تصادفی سه سوکور با دارونما تهران پزشكی اشرف خرمی راد اکرم مقایسه دو شیوه خودآموزی در آموزش گزارش دهی مجله ایرانی آموزش حیدری هدی احمری طهران بیماری ها به پزشكان عمومی در علوم پزشكی تابستان سید حسن عادلی حسین فراوانی افسردگی در بیماران مبتال به بیماری مجله فاکر ابوالفضل مظفری اکرم انسدادی مزمن ریوی در سال 1387 شهر تابستان حیدری مهدی میرزاپور محسن اسدی 1388 هدی احمری طهران احمد فراوانی زایمان سخت و برخی از عوامل مستعد نشریه پرستاری ایران

7 1389 کچویی اکرم حیدری آسیه سلحشوریان رقیه آهنگری حسنعلی حبیبی نژاد علی اکبر ریاحین اکرم حیدری کننده آن ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیماریهای عفونی منجر به بستری در مجله سید حسن عادلی اکرم حیدری اکرم حیدری فریبا اصغری سید حسن عادلی فرصت مطالعاتی اخالق پزشكی در مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشكی پزشكی تهران ار ائه ی ک ک م ک د ل ج ه ک ت پ ک ای ش ا خ الق کی ط ک ر ح ه ک ا ی پژوهشی با سوژه انسانی در ایران مجله اخالق و تاریخ پزشكی مجله اخالق و تاریخ پزشكی محمدرضا قدیر سیدمجید موسوی موحد احمد کمیلی موحد طاهره کمیلی موحد اکرم حیدری بررسی اثر هپاتیت همودیالیزی Bو C بر آنمی در بیماران مجله علمی نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران Transplant Proc. Is screening for IgG antibody to cytomegalovirus and Epstein-Barr virus infections mandatory in potential transplant recipients and donors in Iran? همبستگی بین نگرش نسبت به امور مذهبی و Saghafi H, Qorashi M, Heidari A هدی احمری طهران اکرم حیدری احمد کچویی مریم مقیسه آزاد ایرانی افسردگی در دانشجویان در سال 1387 مجله Phytotherapy research Portulaca oleracea L. in the treatment of patients with abnormal uterine bleeding: A pilot clinical tria مقایسه وضعیت فیزیكی و تجهیزات پزشكی و میزان S. F. Shobeiri, S. Sharei, A. Heidari, S. Kianbakht معصومه صیدی اکرم حیدری اشرف خرمی راد هدی احمری طهران اکرم حیدری معصومه صیدی اکرم حیدری سید محمد حسن رضوی اصل دکتر اکرم حیدری شمسی دارابی دکتر سعید خامنه دکتر اکرم حیدری دکتر محسن اخوان سپهی دکتر سیدرضا رئیس کرمی دکتر مصطفی شریفیان دکتر اکرم حیدری معصومه صیدی دکتر اکرم حیدری دکتر سیدرضارییس رضایتمندی بیماران در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سال 1385 رضایت بیماران از پزشكان عمومی شهر و عوامل موثر بر آن در سال های آگاهی و عملكرد کشاورزان استان در مورد بهداشت حرفه کشاورزی در سالهای میزان رضایتمندی زایرین از نحوه ارائه خدمات در شهر 1383 بررسی ارتباط غلظت پتاسیم و الکتات خون بر فرایند تهویه در طی ورزش بررسی ارتباط فاصله زمانی بین شروع درمان عفونت ادراری و اسكار کلیه میزان رضایت بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی از خدمات پزشكی و پرستاری نشریه پرستاری ایران مجله علمی نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران مجله نامه مجله علوم پایه پزشكی ایران بیماریهای کودکان ایران فصلنامه پرستاری ایران

8 2004 TANAFFOS Comparison of the Osteoporosis between Male Smokers with and without Chronic Obstructive Pulmonary Disease کرمی دکتر روزبه نقشین دکتر علی جوادزاده دکتر سید علی جواد موسوی دکتر سید حسن عادلی دکتر اکرم حیدری 3( مقاالت ارائه شده در همايش کنفرانس و غیره نويسندگان اکرم حیدری عنوان مقاله تاثیر آیات قران کریم بر آگاهی و عملكرد دانشجویان پزشكی نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منكر در جامعه دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان عنوان همايش کنفرانس وغیره پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشكی محل برگزاری یزد تهران تهران تهران زنجان نحوه ارائه سخنرانی سال ارائه th international Iranian congress laboratory & clinic The effect of Anethum Graveolens (Dill) on menstrual bleeding تهیهی مواد کمک آموزشی درس اصول اپیدمیولوژی چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشكی THC 4 THC 4 Prevalence of Hepatitis D Virus Infection among HBV Infected Patients in Qom Province, Center of Iran Prevalence of Hepatitis-B in the General Population of Qom: A Population-based Study Heidarifar, Mehran, Heidari, Ahmari, Koohbor, Kazemian, Khorasani اکرم حیدری Ghadir MR, Sarkeshikian SS, Iranikhah A, Heidari A, Belbasi M, Alavian SM Ghadir MR, Belbasi M, Heidari A, Jandagh M, Ahmadi I, Habibinejad HA, Kabiri A, Ghanooni AH, Iranikhah A And Alavian SM اکرم حیدری مهدی شاهرخ همدانی سید حسن عادلی علیرضا پارساپور تطبیق مفاد منشور حقوق بیمار با آموزه های قرآن همایش سراسری قرآن پژوهی و طب

9 اکرم حیدری شیرین افصحی سید حسن عادلی محمد جواد قاسم زاده صادقعلی تازیكی اکرم حیدری امیر حسین شكروی پویا پارسی حسین ثقفی اکرم حیدری محمد آقاعلی حسین ثقفی اکرم حیدری محمد آقاعلی اکرم حیدری انجام ارزیابی تكوینی توسط دانشجویان در درس اپیدمیولوژی و کنترل بیماری ها بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از حضور و نحوه عملكرد دانشجویان و دستیاران پزشكی بر بالین آن ها د رمراکز آموزشی درمانی شهرستان های و کاشان در سال 1389 نیازسنجی کاربردی مباحث نفرولوژی از دیدگاه پزشكان عمومی نیازسنجی پیرامون اهمیت مباحث واحد درسی نفرولوژی از دیدگاه دانشجویان پزشكی اینترن روش های مختلف تدریس بهداشت خانواده و امور جمعیتی توسط دانشجویان پزشكی همایش کشوری آموزش علوم پزشكی همایش کشوری آموزش علوم پزشكی همایش کشوری آموزش علوم پزشكی همایش کشوری آموزش علوم پزشكی همایش کشوری آموزش علوم پزشكی ساری ساری ساری ساری ساری تهران اصفهان اصفهان سخنرانی سخنرانی 4 th International Diabetes Update Congress دومین کنگره سالیانه اخالق پزشكی کشور Urtica dioica L in treatment of patients with type 2 diabetes mellitus Teaching medical ethics: Problem- Based Learning or Small Group Discussion? Kianbakht S, khalighi F, Heidari A, Hosseini R, Parham M, Adeli H, Novin L, abaghian F Adeli SH, Heidari A, Taziki SA, Akbari V, Ghadir MR, Moosavi Movahhed SM, Ahangari R, Sadeghi Moghaddam P, Damanpak Moghaddam V احمری کچویی تازیكی حیدری کریمی یزدی بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم نسبت به اتانازی در سال 1389 دومین کنگره سالیانه اخالق پزشكی کشور

10 Uric acid, a marker for prediction and evaluation of diabetes محمد رضا حائری اکرم حیدری دکتر مومنی چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین تهران آبان 1389 اکرم حیدری زهرا بررسی مقایسه ای میزان همایش سراسری گرگان سخنرانی احمدپور زهرا قره بوقلو آگاهی بیماران و پرستاران از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های دولتی شهر اخالق کاربردی حرفه ای در سال 1389 آبان 1389 اکرم حیدری شادی آیا عسل طبیعی بر عفونت کنگره سراسری طب لرستان سرهرودی نازنین تاثیر دارد HIV سنتی ضیاء شیخ االسالم شیرین افصحی قاسم امیری مهر 1389 سید حسن عادلی بررسی دیدگاه پزشكان کنگره سالیانه اخالق تهران سخنرانی اکرم حیدری پویا متخصص استان در مورد پزشكی کشور پارسی علیرضا باقری معضالت اخالق پزشكی در سال 1388 اکرم حیدری میزان اجرا و چالش های همایش کشوری یاسوج سخنرانی تیر فاطمه رحمانی فراروی حق دریافت مطلوب خدمات سالمت توسط بیمار فرصت ها و چالش های استقرار منشور از دیدگاه بیماران اساتید حقوق بیمار گروه اخالق پزشكی و دانشجویان سال آخر پزشكی در سال : یک ارزیابی 270 درجه اکرم حیدری میزان اجرا و چالش های همایش کشوری یاسوج تیر فاطمه رحمانی فراروی دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شكایت فرصت ها و چالش های استقرار منشور بیماران از دیدگاه بیماران حقوق بیمار اساتید گروه اخالق پزشكی و دانشجویان سال آخر پزشكی در سال : یک ارزیابی 270 درجه اکرم حیدری میزان اجرا و چالش های همایش کشوری یاسوج تیر فاطمه رحمانی فراروی ارائه خدمات سالمت مبتنی بر احترام از دیدگاه فرصت ها و چالش های استقرار منشور بیماران اساتید گروه اخالق حقوق بیمار پزشكی و دانشجویان سال آخر پزشكی

11 در سال : یک ارزیابی 270 درجه اکرم حیدری فاطمه رحمانی میزان اجرا و چالش های فراروی بیماران در حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سالمت از دیدگاه بیماران اساتید گروه اخالق پزشكی و دانشجویان سال آخر پزشكی در سال : یک ارزیابی همایش کشوری فرصت ها و چالش های استقرار منشور حقوق بیمار یاسوج Tehran شهرکرد یزد شیراز تهران Lecture سخنرانی تیر Oct st International Congress of Pediatrics 270 درجه Investigation the Rate of the Frequency of Clinical, Laboratory Manifestations of Patients Affected by Kawasaki Disease and Hospitalized in Qom Children's Hospital بررسی اولویت های پژوهشی Zahra Mohammad- Mirzaei1, Akram Heidary1, Seyed Mohammadreza Shokrollahi1, شمسی دارابی اکرم حیدری هدی احمری طهران خدیجه علیپور با شیوه پژوهش در ضرورت های ملی ENHR در اولین کنگره ملی توسعه تحقیقات نظام سالمت 1386 هدی احمری طهران اکرم حیدری مریم مقیسه آزاد ایرانی احمد کچویی تهمینه دادخواه تهرانی بررسی ارتباط افسردگی و نگرش نسبت به امور مذهبی در دانشجویان سال 1387 همایش کشوری قرآن و طب XIth congress of the middle east society for organ transplantation Is screening for IgG antibody to cytomegalovirus and Epstein-bar virus infections mandatory in potential renal transplants and donors in Iran? بررسی میزان رضایت بیماران Saghafi H, Qorashi M, Heidari A معصومه صیدی اکرم حیدری اشرف خرمی راد محمد عباسی از رعایت موازین شرعی در اقدامات همگن در بیمارستان های کامكار و نكوییی دانشگاه علوم دومین کنگره بین المللی اخالق پزشكی ایران

12 هند تهران ساری ساری اصفهان سنندج سخنرانی 17th International Leprosy Congress اولین همایش ملی The Islam view about primary prevention of leprosy Akram Heidari, Aum Kalthoum Idrissi اکرم حیدری سید محمد حسن رضوی اصل اکرم حیدری بهروز نبئی شیرین افصحی اکرم حیدری بهروز نبئی اکرم حیدری معصومه صیدی بررسی میزان آگاهی کشاورزان استان در مورد استفاده صحیح از سموم در سالهای عوامل موثر بر سالمت خانواده قبل از ازدواج از دیدگاه معصومین )ع( رهنمودهای معصومین )ع( در بهبود وضعیت تغذیه برای ارتقاء سالمتی از تولد تا مرگ رضایت بیماران از پزشكان عمومی شهر در سالهای حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روستایی همایش راهكارهای سالمت و چالشها همایش راهكارهای سالمت و چالشها اولین سراسری ارتقاء سراسری ارتقاء همایش سراسری علوم انسانی و سالمت اکرم حیدری شیرین افصحی درمان بیماری سل در رهنمودهای معصومین)ع( هجدهمین سراسری سل کنگره اکرم حیدری ژاله کوه بومی ارزشیابی آموزش بالینی کارآموزان در بخش بهداشت با استفاده از دفتر ثبت روزانه book) (Log در دانشكده هدی احمری طهران اکرم حیدری زهرا عابدینی زهره رییس میرزایی اکرم حیدری حورا شریف شمسی دارابی دکتر اکرم حیدری دکتر سمیه عالمه دکتر زهزا خادمی شمسی دارابی م.ر. یزدان پناه ا. حیدری س. باقری ش. دارابی پزشكی پزشكی فاطمیه سال 1380 بررسی علل عدم رویكرد به طب اسالمی در میان پزشكان عمومی شاغل در مراکز خصوصی شهر )1385( بررسی ارتباط بین مصرف قرص های پیشگیری از بارداری و ناباروری ثانویه بررسی میزان آگاهی و عملكرد پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های در مورد غربالگری کانسر پستان با استفاده از ماموگرافی در سال 1383 وزن حجمی آغوز و جنسیت نوزاد پزوهش در آموزش پرستاری مامایی و پیراپزشكی اولین همایش ملی مدیریت طب اسالمی سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران کنگره بین المللی سرطان پستان نهمین کنگره تغذیه ایران دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه دانشگاه علوم تهران دانشگاه شهید بهشتی تهران تبریز سخنرانی

13 1385 اکرم حیدری احیا بررسی میزان آگاهی دانش سومین کرمان کنگره ارشادی رویا هروی آموزان دختر مقطع پیش اپیدمیولوژی ایران دانشگاهی شهرستان ساری در مورد ایدز و عوامل موثر بر آن اکرم حیدری الله بررسی ارتباط منابع اطالعاتی دومین همایش زاهدان فرخ مهر و آگاهی و عملكرد پرسنل سراسری آموزش مراکز بهداشتی درمانی بهداشت و ارتقا درمورد ماموگرافی سالمت 1379 اکرم حیدری بهداشت خانواده در اسالم اولین همایش طب تهران مفردات و سنتی پزشكی 1382 دارابی شمسی خامنه ضربان قلب و آستانه بیهوازی شانزدهمین کنگره تهران سخنرانی سعید ابراهیمی در طی ورزش فیزیولوژی و منصور حیدری فارماکولوژی ایران اکرم 1382 دکتر اکرم حیدری بررسی میزان آگاهی پرسنل همایش تازه های سخنرانی فاطمه نجفی چیمه مریم فدایی فرد کادر درمانی بیمارستان های نكویی کامكار و شهید بهشتی در مورد بیماری ایدز میكروبیولوژی و عوامل موثر بر آن 1383 دکتر اکرم حیدری بررسی نظرات پزشكان دومین همایش طب سخنرانی منیره رموزی عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و سنتی خیریه شهر در مورد استفاده از داروهای گیاهی و( طرح ها و پروژه های تحقیقاتی تصويب شده عنوان طرح نوع موسسه مربوطه وضعیت فعالیت فعلی طرح بررسی نظرات مردم در مورد نحوه ابراز خطای پزشكی در شهر - مجری 1392 بررسی تأثیر عسل طبیعی برمتغیر های خونی و بیو شیمیایی افراد مجری آلوده به ویروس ایدز مقایسه تاثیر تخم شوید و مفنامیک اسید بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر بررسی مقایسه ای دو روش آموزشی یادگیری مبتنی بر مساله مجری در درس اخالق پزشكی در ( SGD )و بحث در گروه کوچک (PBL)

14 سال تحصیلی مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی براگاهی پزشكان در زمینه سیستم گزارش دهی بیماریها بررسی الگوی رفتار جنسی در زنان عقدکرده بررسی مقایسه ای میزان اثرگذاری شیوه های آموزشی :1- گروهی 2- فردی )چهره به چهره ) ( جهت تصحیح قرائت حروف و -3CD لوح فشرده آموزرشی ( حرکات اذکار نماز دانشجویان بررسی فراوانی مصرف مكمل آهن و علل عدم مصرف آن در دختران دبیرستانی استان در سال تحصیلی بررسی شاخص های بهداشت باروری در استان سال 1389 بررسی نحوه رسیدگی به تایید اخالقی پژوهش های پزشكی و اعالم پزشكی تعارض منافع در مجالت علمی پژوهشی علوم پزشكی در سال 1388 تهران بررسی شیوع هپاتیت B در استان پایگاه منطقه ای انتقال خون و مقایسه اثربخشی دو شیوه اموزشی بر اگاهی پزشكان در زمینه سیستم گزارش دهی بیماری ها بررسی روند 5 ساله شیوع هپاتیت B و C و HIV در اهداکنندگان پایگاه منطقه ای انتقال خون استان خون بررسی مقایسه ای تاثیر PDpoetin وEprex در افزایش هموگلوبین و هماتوکریت بیماران همودیالیزی بررسی کیفیت آب آشامیدنی روستایی و تاثیر مداخله در آن بررسی نوع و فراوانی جهش های ژن رسپتور LDL در بیماران با کلسترول خون باالی فامیلی در استان بررسی عالیم بالینی و علل سنگ های کلیوی در کودکان بررسی ارتباط بین افسردگی و نگرش به امور مذهبی در دانشجویان بررسی اثربخشی عصاره قسمت های هوایی گزنه در درمان بیماران مجری مبتال به دیابت نوع دو بررسی میزان آگاهی و عملكرد کشاورزان در مورد بهداشت حرفه ای مجری در استان در سال 85 برسی کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در استان نظرسنجی درمورد روش های اطالع رسانی در خصوص التور در شهر تابستان 1384

15 بررسی میزان رضایتمندی بیماران از پزشكان عمومی شهر و مجری سازمان مدیریت و برنامه عوامل موثر بران ریزی بررسی ارتباط فاصله زمانی بین شروع عالیم و شروع درمان عفونت ادراری و اسكار کلیه بررسی اختالف وزن حجمی آغوز در مادران دارای فرزند پسر با دختر تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان و دارو سال 1383 بررسی میزان رضایتمندی زائرین از نحوه ارائه خدمات در شهر مجری اداره ارشاد 1383 بررسی شیوع اختالالت اسكلتی عضالنی و برخی عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان های تابعه در سال 1382 بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری در بخش های داخلی و مجری جراحی بیمارستانهای کامککكار و نكویی بررسی وضعیت شاخص های رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان و مقکایسه با NCHS در سال تحصیلی اصلی ارزشیابی آموزش بالینی کارآموزان در بخش بهداشت با استفاده از پزشكی دفتر ثبت روزانه دانشجویان فاطمیه ز( پايان نامه های سرپرستی شده و ه شده عنوان مقطع تحصیلی محل انجام سمت تاريخ دفاع 1392 بررسی مقایسه ای میزان مقاومت به انسولین در افراد دیابتی مبتال و غیر مبتال به هلیكوباکتر پیلوری 1391 بررسی مقایسه ای HRCT ریه در دو حالت دم و بازدم و بازدم به تنهایی در تشخیص برونشیولیت ابلیتران در جانبازان شیمیایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی 1391 بررسی سطح سرمی اسید اوریک سرمی در بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزی 1391 بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین بر لیپیدهای سرم در بیماران مبتال به هیپوتیروئیدی خفیف 1391 بررسی فراوانی overtreatment و undertreatment در بیماران مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی ثبت شده دراستان از سال بررسی مقایسه ای HRCT ریه در دو حالت

16 دم و بازدم و بازدم به تنهایی در تشخیص برونشیولیت ابلیتران در جانبازان شیمیایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی 1391 بررسی حساسیت و ویژگی تست آنتی ژن مدفوع هلیكوباکترپیلوری در مقایسه با تست اوره آز سریع در کودکان مبتال به درد شكم راجعه 1391 بررسی تأثیر عسل طبیعی برمتغیر های خونی و بیو شیمیایی افراد آلوده به ویروس ایدز بررسی اثر تزریق تکدوز آنتیبیوتیک وریدی در پیشگیری از عفونتهای اعمال جراحی الكتیو اورولوژی و مقایسهی آن با روش پیشین بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتو یم در بیمارستان ایزدی مقایسه هزینه درمانی کودکان مبتال به شكستگی تنه استخوان ران در روش جراحی و غیر جراحی بررسی شیوع کوررنگی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر در سال بررسی سالمت روانی دانشجویان پزشكی و عوامل موثر بر آن 87/2/23 بررسی فراوانی تاخیر رشد و ارتباط با کمبود عناصر کمیاب مس و روی د رمبتالیان به تاالسمی ماژور د راستان در سال /2/15 بررسی اپیدمیولوژیک مبتالیان به کاوازاکی بستری در مرکز آموزشی درمانی سهامیه در سال های /2/15 بررسی فراوانی علل تعویض خون درنوزادان با هیپربیلیروبینمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سهامیه در سال های بررسی میزان بروزبی اختیاری استرسی ادرار پس از زایمان و عوامل موثر بر آن در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان های ایزدی- الزهرا- خرمی در سال بررسی میزان شیوع زایمان زودرس و عوامل موثر بر آن در زایشگاه ایزدی 1384 بررسی آگاهی و عملكرد پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستانهای دولتی وابسته به در سال 1383 نسبت به غربالگری سرطان سینه توسط ماموگرافی

17 1383 بررسی اپیدمیولوزی عفونت های دستگاه ادراری در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان فاطمی سهامیه در سال های بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان فاطمی- سهامیه در سال های بررسی تطابق آزمایش های پاراکلینیک و عالیم دانشگاه آزاد بهمن 1383 بالینی در نوزادان مشكوک به سپتی سمی اسالمی بستری در بیمارستان کودکان در 6 ماهه اول سال 1383 مهر 1383 بررسی بیماران مبتال به ویتیلیگو در مراجعه دانشگاه آزاد کنندگان به درمانگاه نور شهرستان در نیمه اسالمی اول سال 1383 بررسی شاخص های رشد کودکان زیر یكسال شهریور 1383 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سال بررسی ارتباط بیماری میگرن و سكته مغزی در دانشگاه آزاد اسالمی 161 بیمار مبتال به میگرنبستری یا سرپایی در بیمارستان کامكار عرب نیا بیمارستان آیت اهلل گلپایگانی از فروردین 1383 تا بهمن 1383 بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیماری تب دانشگاه آزاد شهریور 1383 مالت در بیماران بستری در بخش عفونی اسالمی بیمارستان کامكار- عرب نیا در طی سال های مرداد 1383 مقایسه فراوانی مصرف قرص های جلوگیری از بارداری خوراکی در خانم های بارور و نابارور مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان ایزدی و حضرت معصومه)س( مرداد 1383 بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک در بیماران مبتال به سرطان مری ثبت شده در مرکز بهداشت استان در طی سال های بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک یكصد بیمار دانشگاه آزاد با تشخیص اولیه تشنج مراجعه کننده به اسالمی اورزانس بیمارستان کامكار- عرب نیا درزمستان بررسی فراوانی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی دانشگاه آزاد در 220 بیمار بستری در بیمارستان کامكار اسالمی عرب نیا در سال های

18 1383 بررسی فاکتورهای زمانی موثر در تجویز t-pa دانشگاه آزاد در بیماران cva در بیمارستان کامكار در سال اسالمی 82 اسفند 1382 بررسی میزان آگاهی و عملكرد پرسنل مراکز بهداشتی - درمانی در مورد غربالگری سرطان پستان با استفاده از ماموگرافی 1382 زمستان 1382 تاثیر بذر گیاه خرفه ذر مبتالیان به خونریزی غیر طبیعی رحمی کاندید هیسترکتومی بررسی نحوه عملكرد مادران در مورد مكمل خرداد 1382 یاری با آهن برای شیرخواران در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر 1381 بهمن 1381 بررسی عالیم کلینیكی و ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیماران مبتآل به سل نستری شده در بخش عفونی بیمارستان کامكار بررسی مقایسه ای تاثیر نوع زایمان بر موفقیت تابستان 1381 در شیردهی مادران دارای شیرخوار 6 تا 12 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال تهران تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی در سال اردیبهشت 1381 بررسی فراوانی آریتمی های شایع پس از انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با تعدادی عوامل تعیین کننده پیش اگهی در بیماران بستری در ccu بیمارسان کامكار اسفند 1380 بررسی میزان آگاهی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان ساری در مورد ایدز و عوامل مؤثر بر آن 1380 بررسی فراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک در دی 1380 بیوپسی های معده انجام شده در بیمارستان شهید بهشتی و آزمایشگاه پاتولوژی ایران در مهر 1380 بررسی میزان شكست روشهای پیشگیری از بارداری در سال اول استفاده و عوامل مؤثر بر آن در زنان واجد شرایط روساهای باسمنج استان آذربایجان شرقی بررسی شاخص های تن سنجی دختران سال تیر 1380 دوم دبیرستان های شهر و عوامل مؤثر بر آن در سال تحصیلی و مقایسه آن با NCHS بررسی شیوع مشكالت روانی دوران بلوغ و خرداد 1380

19 عوامل مؤثر بر آن در دختران کالس سوم یی شهر 1380 بررسی میزان آگاهی پرسنل کادر درمانی زمستان 1379 بیمارستان های شهید بهشتی نكویی و کامكار در مورد ایدز و عوامل مؤثر بر آن 1379 مهر 1379 بررسی شیوع مواد مورد استفاده و عوامل مؤثر در اقدام به خودکشی در مراجعه کنندگان به بخش اورژانس مسمومیت بیمارستان شهید بهشتی مهر 1379 بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جهت واکسیناسیون از واکسیناسیون و عوامل مؤثر بر آن 1379 بررسی عوامل موثر بر مراجعه به مراکز انجام شهریور 1379 حجامت 1379 بررسی عوامل مؤثر بر تولد نوزاد پر خطر در مرداد 1379 بیمارستان شهید بهشتی 1378 بررسی شیوع زایمانهای زودرس و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان های ایزدی و الزهرا 1382 بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک عالیم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتال به کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز در بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه 1379 بررسی فراوانی عوامل مؤثر بر ابتال به بروسلوز در مبتالیان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان کرمانشاه ط( شرکت در دوره های مختلف آموزشی نام دوره نوع)سطح( دوره محل برگزاری مدت تاريخ 8 ساعت 88/9/19 مهارت های ارتباط پزشک با بیمار 8 ساعت 88/9/4 مدیریت آموزشی 8 ساعت 87/11/13 طرح درس 8 ساعت 87/3/9 ارزیابی درونی ه و یی 16 ساعت 7 و 86/9/8 تحصیلی دانشجویی 16 ساعت نیازسنجی آموزشی 2 و 86/3/3 16 ساعت طراحی سوال و ارزشیابی 21 و 85/10/22

20 آزمون ها 10 ساعت 13 و 85/10/14 osce 10 ساعت برنامه ریزی درسی 9 و 85/6/8 10 ساعت 84/12/11 آموزش بر بالین بیمار 6 ساعت 83/6/25 روش پرسش و پاسخ 6 ساعت 83/6/11 ویژگی های یک سخنران خوب 10 ساعت 83/3/28 روش های آموزشی و فنون تدریس 80/3/30 نسخه نویسی تشخیص پزشكی بیماری ها براساس ICD فاطمیه 2 روز آموزش بالینی پزشكی 27 و 80/1/28 فاطمیه 2 روز تكمیلی روش پزشكی 17 و 79/12/18 تدریس فاطمیه 2 روز طرح درس پزشكی 26 و 79/11/27 فاطمیه 3 روز مقدماتی روش پزشكی 13 و 14 و 76/11/15 تدریس فاطمیه 2 روز آموزش بالینی پزشكی 20 و 76/9/21 فاطمیه 2 روز روش درس پزشكی 24 و 75/11/25 فاطمیه ی( شرکت در دوره های مختلف پژوهشی نام دوره نوع)سطح( دوره محل برگزاری مدت تاريخ 88/2/27 پزشكی 3 ساعت Elsevier 10, 11 jan ساعت پزشكی INLM روش تحقیق پیشرفته پزشكی 16 ساعت 12 و 87/10/13 روش تحقیق مقدماتی و پزشكی 16 ساعت 7 و 87/9/8 متوسطه مقاله نویسی پزشكی 16 ساعت 8 و 87/8/9 جستجوی منابع پزشكی 16 ساعت 27 و 87/7/28 الكترونیكی مقدماتی و

21 متوسط 32 ساعت ده گام در پژوهش پزشكی 20 و 21 و 22 و 87/7/23 8 ساعت 86/11/16 چگونه مقاله را داوری پزشكی کنیم 8 ساعت 86/9/21 مقاله نویسی 2 پزشكی 8 ساعت 86/9/20 مقاله نویسی 1 پزشكی 86/5/23 تا 86/06/11 16 پودمان روش تحقیق استانداری پیشرفته)اقدام پزوهی( 16 EBMپیشرفته پزشكی 20 و 86/4/21 4 تا 85/12/6 کنگره سرطان پستان کنگره وزارت بهداشت 10 EBMپزشكی مبتنی بر پزشكی 18 و 85/11/19 شواهد 24 ساعت 27 تا 85/9/29 تحقیقات بالینی دانشگاه تهران 10 ساعت مقاله نویسی به زبان پزشكی 22 و 85/9/23 فارسی 16 ساعت 18 و 85/8/19 مدیریت پژوهش با تاکید وزارت بهداشت بر تعیین اواویت های تحقیقاتی 20 ساعت 85/5/9 تا 85/5/12 طراحی و تحلیل پرسشنامه پزشكی 20 ساعت 85/4/24 تا 85/4/27 پزشكی SPSS 8 ساعت 85/4/14 تا 85/4/15 تحلیل داده های پژوهش پزشكی های کیفی به روش کمی 8 ساعت 85/3/3 برنامه ریزی و مدیریت پزشكی ارتباط دانشگاه و صنعت 8 ساعت 85/2/28 پزشكی 4 ساعت 84/9/24 پزشكی Reference managing 84/4/26 تا 84/4/27 پزشكی Article writing 84/4/1 تا 84/4/3 اخالق در پژوهش تهران- معاونت پژوهشی پژشكی تهران 84/2/28 تا 84/2/29 سمینار تهران- تاالر امام How to design, write and present biomedical research posters

22 83/5/10 تا 83/5/14 پزشكی in english SPSS 83/6/26 تا 83/6/27 پژوهش در آموزش )3( پزشكی 82/4/15 تا 82/4/16 پژوهش در آموزش )2( پزشكی 81/12/1 تا 81/12/2 پژوهش در آموزش پزشكی 79/10/17 تا تهران معاونت توانمندسازی پژوهشگران 79/10/23 تحقیقات 77/6/28 تا 77/7/1 آشنایی با SPSS تهران- معاونت پژوهشی وزارت,STATA بهداشت 77/6/28 تا 77/7/1 داده پردازی و تحلیل تهران- معاونت اطالعات SPSS- پژوهشی وزارت بهداشت 77/5/10 تا 77/5/14 داده پردازی و تحلیل تهران- معاونت پژوهشی وزارت اطالعات- STATA بهداشت 77/4/13 تا 77/4/17 داده پردازی و تحلیل تهران- معاونت اطالعات - STATA پژوهشی وزارت بهداشت مقدماتی مدالین هاروارد گرافیک 76/10 روش تحقیق تهران- پزشكی تهران 75/10/23 تا آشنایی با سیستم های تهران- 75/10/24 اطالع رسانی پزشكی پزشكی تهران

23 ك( تشويق ها جوايز و تقديرها عنوان علت دريافت محل دريافت مقام اعطا کننده تاريخ دريافت 1393 استاد نمونه آموزشی پزشكی معاون آموزشی 1392 رتبه دوم ششمین فرآیند آموزشی پزشكی معاون آموزشی جشنواره شهید پژوهشی مطهری 90 پژوهشگر برتر با رتبه پژوهشی استان استاندار اول استان رتبه دوم پژوهشگر پژوهشی پزشكی معاون تحقیقات و برگزیده فناوری 1389 رتبه اول گروه بالینی پژوهشی پزشكی معاون آموزشی پژوهشی 1388 رتبه سوم جشنواره انجام ارزیابی تكوینی پزشكی معاون آموزشی شهید مطهری توسط دانشجویان در درس اپیدمیولوزی و کنترل بیماری 86/4/26 نمره ارزشیابی باال پزشكی معاون آموزشی 86/4/26 نمره ارزشیابی باال پزشكی معاون آموزشی 86/3/8 حضور در نشست هم پزشكی معاون تحقیقات وزارت اندیشی و کاشان بهداشت و درمان بررسی ابهامات و مشكالت در فرایند ایجاد پایگاه های تحقیقات جمعیتی کشور 1385 زحمات و اهتمام وافر پزشكی معاونت آموزشی در امر پژوهش 1385 مدیر پزوهشی نمونه استاندار 85/9/26 موفقیت در مرحله پزشكی مدیر دانشجویی مقدماتی و نیمه نهایی فرهنگی یازدهمین دوره مسابقات قرآن 85/3/9 ارائه مقاله در همایش پزشكی معاونت آموزشی سراسری آموزش بهداشت پژوهشگر نمونه پزشكی ریاست دانشگاه آذر 1384 شهریور 1384 تنظیم سند پزشكی ریاست دانشگاه

24 /8/11 توانمند نمونه استان استراتژیک پژوهش ی با آموزش و پرورش استاندار مدیر کل تغذیه و بهداشت مدارس وزارت آموزش و پرورش

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حمیدرضاصادق نیا گروه آموزشی: فارماکولوژی 94/01/27

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از اصفهان فارغالتحصیل دورهی دکترای تخصصی اندودانتیکس

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: دانشگاه آزاد اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سم

رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: دانشگاه آزاد اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سم رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سمت يا مسئوليت(: عضو هیئت علمی آخرين مدرک تحصيلی: دانشجوی دکتری تخصصی

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه بسمه تعالي سوابق علمي پژوهشي و اجرايي مشخصات فردي: نام و نام خانوادگي آدرس تلفن پست الکترونیک ساناز سادات محمودیان گروه مرتبه علمي مدارک پزشکي و فناوري اطالعات سالمت دانشکده علوم پیراپزشکي مشهد میدان آزادي

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برنامه ریزی عملیاتی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

Rejected Article عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN عليرضا عل

Rejected Article عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN عليرضا عل عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN10100820042 سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN10100720040 عليرضا علي نوری Investigate the relationship between happiness and mental health

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی:مدیریت دولتی 1379 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی) گرایش

بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی:مدیریت دولتی 1379 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی) گرایش بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی: دولتی 1379 کارشناسی ارشد دولتی) گرایش سیستمهای اطالعاتی( 1384 دکتری دولتی )گرایش رفتار سازمانی( 1394

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره درس : پیشنیاز : محیط کارآموزی: بخش ارولوژی مقدمه را به طور این بخش در این واحد کاراموزی دانشجویان آموخته های خود را در زمینه

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د )برای يک جلسه از درس برای مثال 2 ساعت از کالس درس در يک هفته( دانشکده: پیراپزشکی نام درس: قارچ شناسي زمان برگزاری کالس: روز: شنبه تعداد دانشجويان: 22 نفر شرح درس: )لطفا شرح دهید( گروه آموزشي: علوم آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : MazaheriM@varastegan.ac.ir سمت: عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت سوابق تحصیلی مقطع دکترا )PhD( : دکتری از عنوان پایان نامه:

توضیحات بیشتر

کار نامۀ سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضاء هیئت علمی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان اطالعات شخصی : نام:اسداله نام خانوادگی : تناسان شماره تلف

کار نامۀ سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضاء هیئت علمی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان اطالعات شخصی : نام:اسداله نام خانوادگی : تناسان شماره تلف کار نامۀ سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضاء هیئت علمی دانشکدۀ پزشکی پزشکی همدان اطالعات شخصی : نام:اسداله نام خانوادگی : تناسان شماره تلفن محل کار : 54628 * آدرس منزل : همدان * آدرس پست الکترونیکی : Asadolahtanasan@yahoo,com

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

به نام خدا برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

به نام خدا برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( به نام خدا برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( مقدمه و اهميت برنامه ريزي استراتژي پيشرفت و توسعه سريع در جهان امروز و تغييرات پرشتاب محيطي آگاهي از تحوالت

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی مرتبه علمی: استادیار

توضیحات بیشتر

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي 338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پيش دفاع به شرح ذيل برگزار نمايد: دانشجو پايان نامه را

توضیحات بیشتر

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و 59 بسمه تعالی مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و فناوری در کشور این آیین نامه به منظور ساماندهی یکپارچه سازی و تسهیل برگزاری همایش های علمی و بر مبنای آئین نامه وزارت متبوع به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر