Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 8, No. 4, Winter 2017, p نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 ص

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 8, No. 4, Winter 2017, p نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 ص"

رونوشت

1 Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 8, No. 4, Winter 2017, p نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 ص استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین *2 1 اکرم تیمورنژاد - محمد زندي - محمدرضا سنجابی - خسرو حسینی پژوه - حمیده افقی تاریخ دریافت: 1395/02/13 تاریخ پذیرش: 1395/05/26 چکیده اساس انتقال ژن از طریق اسپرم بر مبناي توانایی سلولهاي اسپرم براي اتصال به ملکول DNA خارجی و انتقال آن به اووسیت در موقع لقاح است. از مزایاي عمده این روش نسبت به سایر روشها میتوان به بهرهوري بالا هزینه کم و سهولت استفاده اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی امکان انتقال ژن به اسپرم گاو بود. براي این منظور اسپرم از ناحیه اپیدیدم بیضه گاوهاي نژاد هلشتاین استحصال شد. با استفاده از روش لیپوفکشن حامل حاوي ژن GFP به سلولهاي اسپرم انتقال داده شد. به منظور بررسی انتقال DNA به اسپرم و همچنین زنده مانی اسپرمهاي ترانسفکت به ترتیب از رودامین و رنگآمیزي آکریدین اورنج استفاده شد. نتایج نشان داد در حدود 19 درصد از اسپرمهاي حاصل از ناحیه اپیدیدیم بیضه قادر به جذب DNA لیپوفکتامین با اسپرم از 30 تا 120 دقیقه اثر معنیداري بر روي جذب -DNA خارجی بودند و افزایش مدت زمان انکوباسیون کمپلکس DNA خارجی نداشت. همچنین نتایج نشان داد انتقال ژن به اسپرم گاو تا ثیر معنیداري بر روي زنده مانی و تعداد اسپرمهاي پیشرونده در مقایسه با اسپرمهاي طبیعی 120 دقیقه پس از ترانسفکشن نداشت اگرچه در 30 الی 60 دقیقه اول از ترانسفکشن اختلاف معنیداري در تحرك اسپرمهاي ترانسفکت مشاهده شد. به منظور بهینهسازي جذب DNA توسط اسپرم پیشنهاد میشود علاوه بر استفاده از ترکیباتی مانند EDTA به منظور حذف DNase استفاده از سایر حاملها مانند توربوفکت و FuGene 6 نیز بررسی گردد. واژههاي کلیدي: اسپرم انتقال ژن به واسطه اسپرم ترانسفکشن گاو لیپوفکتامین. 1 مقدمه به جاندارانی که از نظر ژنتیکی دستکاري شدهاند تراریخت گفته می شود. در فناوري تولید جانداران تراریخت یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه میشود (19). تولید حیوانات تراریخته از جنبههاي افزایش سرعت رشد حیوانات و بازده بیشتر تولید محصول مقاومت بیشتر حیوانات در برابر بیماريها تولید ترکیبات دارویی در شیر تولید حیواناتی که قادر به تامین هموگلوبین انسانی و یا قادر به تا مین اندامها براي انسان باشند تولید شیر شبیه شیر انسان و تغییر ترکیبات شیر (لاکتوز لیزوزیم و...) اهمیت فراوانی دارد (18). روشهاي انتقال ژن شامل ریزتزریق به داخل پیش هسته انتقال هسته سلولهاي بدنی و انتقال ژن از طریق ویروسها سلولهاي پایه رویانی اسپرم و تخمک میباشند (6). هر چند ریز تزریق به داخل پیش هسته اولین روشی بود که توسط آن موشهاي تراریخته تولید شد و از آن به بعد براي ایجاد سایر گونههاي تراریخته مانند خرگوش گوسفند خوك و گاو مورد استفاده قرار گرفت (34) اما این روش که همان ریز تزریقی نام دارد به طور کلی براي حیوانات مزرعهاي کارآمد نمیباشد و داراي محدودیت است (33). به طوري که در صورت استفاده از این روش براي گاو به دلیل دارا بودن چربی زیاد و اووسیت کدر لازم است براي مشاهده پرونوکلي وسها از روشهاي رنگپذیري و میکروسکوپهاي داراي فازکانتراست استفاده شود. همچنین روش ریز تزریق به داخل پیش هسته داراي معای یب همچون بازدهی بسیار کم وارد شدن تصادفی ترانس ژن به داخل ژنوم میزبان و نرخ موزاییک زیاد میباشد (5). استفاده از لنتی ویروسها براي انتقال ژن به درون تخمک یا سلول تخم داراي بازدهی بالا است که مهمترین محدودیت این روش عدم توانایی حمل ترانس ژنهایی با طول بیش از 8/5 کیلوباز میباشد (29). روش 1- پژوهشکده کشاورزي سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران 2- استادیار گروه علوم دام طیور و آبزیان پژوهشکده کشاورزي سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران 3- استادیار گروه زیست انرژي و فرآیندهاي تبدیلی پژوهشکده بیوتکنولوژي سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران 4- دانشیار گروه زیست فناوري پزشکی و صنایع داروي ی پژوهشکده بیوتکنولوژي سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران. ( (*- نویسنده مسي ول: DOI: /ijasr.v1i

2 استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین دیگر انتقال ژن با استفاده از سلولهاي پایه رویانی است (27). در روش سلولهاي پایه رویانی سلولهاي پایه رویانی را در شرایط برونتنی تکثیر کرده و ژن مورد نظر را به ساختار DNA آنها انتقال میدهند. سپس سلولهاي پایه رویانی را به درون حفره بلاستوسیست رویان تزریق میکنند. بعد از مدتی سلولهاي پایه رویانی بخشی از توده سلولی درونی رویان میشوند. با انتقال رویانهاي ترانس ژن به رحم حیوانات گیرنده میتوان منتظر متولد شدن حیوانات تراریخته بود. این حیوانات نیز از نوع کایمریک هستند (12). روش انتقال ژن با استفاده از انتقال هسته روش دیگري است که براي انتقال ژنهاي جدید و تولید حیوانات تراریخته استفاده میشود (15). این روش معتبرترین تکنیکی است که در انتقال ژن استفاده میشود و حیوان تراریخته ایجاد شده در این روش فاقد سلولهاي موزاییک بوده است. با این وجود مراحل انجام کار پیچیده و نیاز به بهینهسازي بیشتري دارد (21). روش بسیار ساده دیگر استفاده از اسپرم به عنوان حامل ترانس ژن به تخمک است. انتقال ژن با استفاه از اسپرم در سال 1989 براي موش موفقیت آمیز بود. این روش یک فنآوري بر اساس توانایی جذب DNA خارجی توسط سلول هاي اسپرم و انتقال آن به درون تخمک در موقع لقاح است( 15 ). از آنجا که DNA داراي بار الکتریکی منفی است میتواند با پروتي ینهاي بخش پشتی آکروزوم و کنارههاي سر اسپرم که داراي بار الکتریکی مثبت هستند پیوند یابد (22). در این روش DNA با منشا خارجی به درون DNA اسپرم وارد میشود به طوري که نه تنها DNA اسپرم بلکه DNA خارجی هم به داخل سلول مورد نظر وارد میشود (36). مشخص شده است که از این روش میتوان براي تولید اسپرمهاي تراریخته حیوانات مختلف استفاده کرد (23). همچنین انتقال ژن به واسطه اسپرم میتواند انتقال ژن را در مقیاس انبوه فراهم کند (36). اگرچه حیواناتی با روش انتقال ژن به واسطه اسپرم تولید شدهاند ولی بازده این روش هنوز هم کم است که عمدتا دلیل آن جذب کم اسپرمهاي با DNA خارجی میباشد. در نتیجه کاهش باروري و لقاح تخمک با اسپرم ترانس ژن شده را به همراه دارد (18). علاوه بر این درصد موفقیت در این روش بین و درون گونهها متفاوت است (8). در تولید حیوانات تراریخته توسط روش انتقال ژن به واسطه اسپرم بسیار مهم است که DNA خارجی با سر اسپرم ترکیب شود و این نیز اهمیت دارد که اسپرم ترانسفکت شده قدرت عملکرد و باروري خود را به داخل تخمک حفظ کند (8). غشاي پلاسمایی اسپرم نیز نقش مهمی در تعامل پیوند با DNA ایفا میکند (10). بنابراین تغییر غشا و فرآیندهاي غشایی روي پیوند DNA و کروماتین اسپرم به طور مستقیم تا ثیر میگذارد و در نتیجه سبب افزایش احتمال ادغام آنها میشود. به منظور بهبود اتصال DNA و اسپرم روشهاي گوناگونی مانند استفاده از کمپلکس DNA و لیپوزوم (6) الکتروپوریشین (34) استفاده از آنتیباديهاي مونو کلونال براي برقراري پیوند DNA خارجی به اسپرم (5) و استفاده از دي متیل سولفوکسید که به انتقال DNA خارجی به اسپرماتوزوآ کمک میکند.(29) هدف از این مطالعه انتقال DNA خارجی به اسپرمهاي گاو نژاد هلشتاین با استفاده از حامل لیپوفکتامین و بررسی زنده مانی و تحرك اسپرمهاي ترانسفکت بود. مواد و روشها مواد مورد استفاده 1 به منظور انجام آزمایش محیطهاي کشت از شرکت اینوکلون (ایران) و سایر مواد شیمیایی که در متن به آنها اشاره نشده است از شرکت سیگما (امریکا) تهیه شدند. آماده سازي سازه ژنی(حامل (GFP به منظور آماده سازي سازه ژنی 1-2 میلیلیتر باکتري ايکولاي (سویه تاپتن) حاوي پلاسمید pegfp N1 (شکل 1) در 15 میلیلیتر محیط کشت LB براث به مدت یک شبانه روز کشت داده شد و باکتري ايکولاي به 50 میلیلیتر از محیط کشت LB براث حاوي کانامایسین (30 میکروگرم در هر میلیلیتر) اضافه شد و در شیکر با دماي 37ᵒC و دور 150 RPM به مدت یک شب قرار داده شد پس از رسیدن به جذب نوري مناسب (بیشتر از 1/7) استخراج DNA پلاسمید بر اساس روش شرکت سازنده (کیاژن آمریکا) انجام گرفت. خطی کردن حامل حاوي GFP توسط آنزیم StuI بعد از تهیه سازه ژنی حامل مورد نظر توسط آنزیم برش دهنده Takara BIO خطی گردید. براي این منظور از روش شرکت StuI INC استفاده شد. به طور خلاصه یک میکرولیتر آنزیم StuI دو میکرولیتر از بافر 10 X و یک میکروگرم DNA توسط آب مقطر به حجم 20 میکرولیتر رسانده شد و چهار ساعت در دماي 37ᵒC قرار گرفت. سپس به مدت 30 دقیقه در دماي 70ᵒC نگهداري شد تا آنزیم غیرفعال گردد. براي تا یید خطی کردن حامل حاوي GFP بر روي ژل آگارز 1 درصد الکتروفورز افقی صورت گرفت. خالصسازي پلاسمید به منظور خالصسازي پلاسمید از کیت E.Z.N.A. Plasmid Midi Kit (شرکت Omega bio-tek آمریکا) استفاده شد. به طوري که در این آزمایش حجم نمونه 570 میکرولیتر بود که هم حجم آن 1- E.coli (Top 10 strain)

3 658 نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 دماي 50ᵒC انکوبه شد. یعنی 570 میکرولیتر بافر اتصال اضافه شد و به مدت 5 دقیقه در (Clontech Laboratories, Inc.) pegfp شکل 1- حامل پلاسمید N1 Figure 1 - pegfp-n1 plasmid vector (Clontech Laboratories, Inc.) 800 میکرولیتر از کل نمونه و بافر روي ستون ریخته شد و به مدت 1 دقیقه با دور RPM سانتریفیوژ شد و مایع رویی بیرون ریخته شد. سپس 700 میکرولیتر از بافر شستشو را روي ستون ریخته و دوباره به مدت 1 دقیقه با دور RPM سانتریفیوژ شد و محلول رویی دور ریخته شد و براي بار سوم به منظور خارج کردن الکل محلول شستشو با دور RPM به مدت 2 دقیقه سانتریفیوژ شد. در نهایت به میزان 50 میکرولیتر بر روي ستون آب ریخته شد و دوبار با دور پایین سانتریفیوژ شد به طوري که براي بار دوم 50 میکرولیتر اول را از قسمت زیر ستون جمع کرده و روي ستون ریخته شد. مایع جمع شده در تیوپ حاوي پلاسمید خالص شده بود. نشاندار کردن پلاسمید با رودامین به منظور نشاندار کردن پلاسمید از روش شرکت Thermo dntps استفاده شد. به طوري که از هرکدام از (آمریکا) Scientific به مقدار 1 میکرولیتر به میکروتیوپهاي حاوي 9 میکرولیتر آب مقطر اضافه شد. سپس 2 میکرولیتر از هرکدام از dctp dgtp datp و 1/3 میکرولیتر از dttp را با هم مخلوط کرده و 7/5 میکرولیتر از ethyltetram-rhodamine-5-dutp به آن اضافه شد و حجم نهایی به 20 میکرولیتر رسانده شد. میزان 7/3 میکرولیتر از dntp را با 7/5 میکرولیتر از dutp مخلوط شد. به طوري که حجم آن 14/8 میکرولیتر بود سپس حجم به 20 میکرولیتر رسانده شد که براي این منظور 5/2 میکرولیتر آب مقطر به آن اضافه شد به طوري که در نهایت 3 میکروگرم DNA خطی مقدار 1/25 میکرولیتر dntp 0/75 میکرولیتر dutp 2 میکرولیتر هگزانوکلي وتید 1 میکرولیترآنزیم کلنو 2 میکرولیتر بافر آنزیم کلنو را با هم مخلوط شده و حجم نهایی به 20 میکرولیتر رسانده شد. به صورت جداگانه پلاسمید برش خورده و خالص شده به مدت 10 دقیقه در انکوباتور C 90 ᵒ قرار گرفت و سریعا روي یخ انتقال داده شده و مخلوط DNA و dntp که در مرحله قبل تهیه شده بود به آن اضافه شد. پس از سانتریفیوژ کوتاه و مخلوط شدن تمام ترکیبات به مدت یک شب در در دماي 37 ᵒC قرار گرفت. به منظور غیر فعال کردن آنزیم به مدت

4 استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین و 120 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 100 اسپرم در سه تکرار شمارش شدند. آزمایش دوم: بررسی زنده مانی و تحرك اسپرمهاي ترانس ژن در فاصله زمانی و 120 دقیقه زنده مانی اسپرمهاي ترانس ژن در زمانهاي انکوباسیون و 120 دقیقه با استفاده از رنگ آمیزي آکریدین ارنج و تحرك اسپرمهاي ترانسفکت در سه گروه داراي حرکت پیش رونده حرکت غیر پیش رونده و فاقد تحرك در زمان هاي انکوباسیون و 120 دقیقه مورد بررسی قرار گرفتند. 15 دقیقه در دماي 52 ᵒC انکوبه گردید. آماده سازي بیضه و استحصال اسپرم گاو بیضههاي گاو از کشتارگاه صنعتی میثم واقع در رباط کریم تهران جمعآوري شده و در فاصله زمانی دو الی چهار ساعت در فلاسک حاوي یخ به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از شستشوي بیضه ها با آب مقطر و ضد عفونی با الکل %70 و شستشو مجدد با آب مقطر حاوي آنتیبیوتیک جنتامایسین μg/ml) 50) با استفاده از تیغ جراحی اپیدیدیم از جایی که رگ خونی نباشد برش زده شد و 200 میکرولیتر از نمونه اسپرم در 1 میلی لیتر محیط کشت DPBS جمعآوري شد. ترانسفکشن نمونه اسپرم به منظور ترانسفکشن سلولهاي اسپرم 2 میکروگرم از کمپلکس DNA نشاندارشده با رودامین و 0/5 میکرولیتر از لیپوفکتامین در 25 میکرولیتر محیط کشت DMEM بصورت جداگانه به مدت 5 دقیقه انکوبه شدند پس از آن DNA و توربوفکت با همدیگر ترکیب شده و به مدت 20 دقیقه در دماي 37ᵒC انکوبه شدند. سپس اسپرم با کمپلکس DNA و لیپوفکتامین بر اساس طرح آزمایشات در دماي 37ᵒC انکوبه شدند. تعداد اسپرمها به روش هموسیتومتر با استفاده از میکروسکوپ نوري روي لام ني وبار شمارش شدند. جهت بررسی اسپرمهاي ترانس ژن از میکروسکوپ فلورسنت و فیلتر رنگ آبی استفاده شد. رنگ آمیزي نمونه اسپرم روش اکریدین ارنج یک رنگ آمیزي فلورسنت است که براي تمایز DNA سالم دورشته اي از DNA دناتوره شده و تک رشتهاي به کار میرود و به عنوان تست مقاومت اسپرم در مقابل دناتوره شدن مطرح است. به طوري که زیر میکروسکوپ فلورسنت با فیلتر سبز اسپرمهاي مرده را به رنگ قرمز و زنده را به رنگ سبز نشان میدهد. براي این منظور 2/4 میلیگرم از پودر اکریدین ارنج با 18 میلیلیتر آب مقطر مخلوط شد. سپس نمونههاي اسپرم با استفاده از رنگ اکریدین ارنج رنگ آمیزي شده و به مدت 5 دقیقه در انکوباتور قرار داده شد. جهت بررسی از میکروسکوپ فلورسنت و فیلتر رنگ سبز استفاده شد. طرح آزمایشات آزمایش اول: بررسی زمان انکوباسیون کمپلکس -DNA لیپوفکتامین با اسپرم: براي این منظور 50 میکرولیتر محیط DMEM حاوي اسپرم و کمپلکس DNA و لیپوفکتامین در زمانهاي انکوباسیون 30 آنالیزهاي آماري براي هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد و در مجموع در هر تکرار تعداد 100 اسپرم شمارش شد. نتایج به صورت ± Mean SEM 1 نمایش داده شدند. آنالیزهاي آماري براي مقایسه دو تیمار توسط t-test و بیش از دو تیمار با استفاده از رویه ANOVA از نرم افزار آماري SPSS 16 صورت گرفت. مقایسه بین میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن انجام شد و معنیداري در سطح >P 0.05 گزارش شد. نتایج و بحث آزمایش اول: بررسی زمان انکوباسیون کمپلکس -DNA لیپوفکتامین با اسپرم در این مطالعه با توجه به نتایج حسینی پژوه و همکاران (17) از زمان هاي و 120 دقیقه به منظور انکوباسیون کمپلکس -DNA لیپوفکتامین با اسپرم استفاده شد. نتایج حاصل از ترانسفکشن اسپرمهاي حاصل از ناحیه اپیدیدیم با استفاده از لیپوفکتامین نشان داد که اسپرمها قادر به جذب DNA خارجی میباشند (شکل 2) اما افزایش مدت زمان انکوباسیون کمپلکس -DNA لیپوفکتامین با اسپرم اثر معنیداري بر روي جذب DNA خارجی نداشت. میانگین جذب DNA خارجی در زمانهاي مختلف انکوباسیون در حدود 19 درصد بود. اتصال DNA خارجی به اسپرم نه تنها در گونههاي مختلف بلکه در بین نژادهاي داخل گونهها نیز متفاوت و بین 5 تا %88 گزارش شده است. بازدهی انتقال ژن از روش انتقال ژن از طریق اسپرم از 12/5 درصد در گاو تا 88 درصد در خوك گزارش شده است (11.(35 1- The standard error of mean

5 660 نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 شکل 2- ترانسفکشن اسپرمهاي رنگ آمیزي شده با رودامین با استفاده از لیپوفکتامین رنگ قرمز نشان دهند جذب DNA توسط اسپرم میباشد. Figure 2- Transficion of spermatozoa stained Rhodamine with lipofectamine The red colors revealed the uptake of DNA by spermatozoa. علاوه بر تفاوتهاي بین گونهاي از دیگر عوامل بسیار مو ثر در این زمینه متفاوت بودن نسبت اسپرم به ترانس ژن و نیز حجم محیط انکوباسیون اسپرم و ترانس ژن است. افزایش حجم محیط انکوباسیون بر تعداد کپیهاي ترانس ژن وارد شده به داخل اسپرم به شدت مو ثر بوده است (30). مولکر و همکاران (16) به منظور انتقال ژن به اسپرم گاو از FuGene 6 استفاده کردند و کارایی روش انتقال ژن به واسطه اسپرم را مربوط به استفاده از ترکیبات ترانسفکشن و نوع سازه پلاسمید دانستهاند. در مطالعات مختلف از محیطهاي مختلفی براي انکوباسیون اسپرم و ترانس ژن استفاده شده است (2 3 و 16). بر این اساس تعیین یک محیط مطلوب براي انکوباسیون اسپرم و ترانس ژن که اسپرمها بتوانند تحرك خود را در آن محیط حفظ کرده و جذب ترانس ژن توسط آنها نیز به خوبی انجام شود ضروري به نظر میرسد. حسینی پژوه و همکاران (17) با مطالعه بر روي اسپرم گوسفند گزارش کردند که زمان انکوباسیون اسپرم با DNA خارجی میتواند در میزان جذب آن مو ثر باشد. در حالی که مایونی و همکاران (26) نشان دادند اگرچه افزایش زمان انکوباسیون باعث افزایش میزان جذب می شود اما اعتقاد آنها بر این است که افزایش زمان انکوباسیون باعث شروع روند فعالیت آندونوکلي ازهاي اسپرم میگردد. بعضی مشاهدات نشان دادند که DNA خارجی غالبا روي غشاي اسپرم متصل میشود و به داخل نمیرود (28). به طوري که چو و همکاران (9) با آنالیز (Liquid scintillation counting) LSC نشان دادند که اسپرم انکوبه شده با کمپلکس /DNA لیپوزوم DNA خارجی متصل شده به اسپرم با تیمار با DNase تجزیه شده و به شدت کاهش مییابد. در این آزمایش نشان داده شد که DNA خارجی تنها به صورت سازهاي به غشا اسپرم متصل شده و به داخل نرفته است. در حالی که گزارشاتی مبنی بر این که DNA خارجی میتواند به داخل هسته اسپرم نفوذ کند و حتی ممکن است به داخل ژنوم اسپرم وارد شود وجود دارد (37). فرانکولین و همکاران (13) نشان دادند که حدود 15 تا 23 درصد از DNA متصل شده به اسپرم به هسته اسپرم وارد میشود. لاویترانو و همکاران (24) با بررسی سه گروه مختلف پروتي ینهاي موجود در سطح سلول هاي اسپرم مکانیسم اتصال DNA خارجی به سلولهاي اسپرم را بررسی کردند. گروه پروتي ینهاي کیلودالتونی تنها گروهی بودند که در بین 1 گونههاي مختلف پستانداران خاصیت الکتروفورتیک خود را حفظ کرده و توانایی اتصال به DNA خارجی را داشتند. در مایع انزال 1- Electrophoretic

6 استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین پستانداران گروهی از گلیکوپروتي ینها که غلظت آنها بسیار زیاد است ممانعت کننده اتصال DNA خارجی به ترشحات کیسه سمینال و دیگر غدد ضمیمه داراي خاصیت DNase بسیار قوي بوده که از دیگر عوامل ممانعت کننده انتقال ژن از طریق اسپرم محسوب میشوند. افزودن EDTA یا حرارت دادن ترشحات غدد ضمیمه باعث حذف خاصیت DNase آنها میشود. براي حذف این ممانعت کنندهها شستشوي کامل اسپرم یک مرحله ضروري است. باسی و همکاران (4) بیان کردند که حذف منی در خوك اثر منفی بر پارامترهاي تحرك اسپرم و قابلیت حیات آن نداشت. اما کنگ و همکاران (20) نشان دادند که مراحل شستشو و حذف مایع منی سبب کاهش تحرك اسپرم میگردد. لاویترانو و همکاران (25) توانستند ژن DAFh را با موفقیت به خوك منتقل کرده و خوكهاي تراریخته را ایجاد کنند. در 80 درصد از موارد ترانس ژن وارد ژنوم خوكها شده و در 64 درصد از خوكهاي حاوي ترانس ژن بیان پایدار آن انجام شده بود. این مطالعه نشان داد که روش انتقال ژن به واسطه اسپرم یک روش بسیار موفق در انتقال ژن به خوك بوده که بازدهی آن نسبت به تمامی روشهاي دیگر زیادتر مراحل انجام کار سادهتر و هزینه کمتري نیز داشته است. توانایی جذب DNA توسط اسپرم در گونههاي مختلف متفاوت است. این توانایی در اسپرم خوكها بسیار زیادتر از موشها گزارش شده است (14). یکی از دلایل این اختلاف را میتوان در ابعاد مختلف سر اسپرم و ناحیه پشت آکروزومی که محل اتصال DNA خارجی به اسپرم است در نظر گرفت (32). ترانس ژن نتایج مربوط به رنگ آمیزي آکریدین ارنج به منظور بررسی زنده مانی اسپرمهاي ترانس ژن نشان داد اختلاف معنیداري در زمان انکوباسیون در اسپرمهاي ترانس ژن مشاهده نشد (اشکال 3 و 4). نتایج ارزیابی تحرك اسپرم در اسپرمهاي طبیعی و ترانسفکت نشان داد تحرك اسپرمهاي ترانسفکت در زمانهاي 30 و 60 دقیقه اول از ترانسفکشن بطور معنیداري کمتر از اسپرمهاي طبیعی بود (0.05>p) اما پس از 120 دقیقه اختلاف معنیداري بین آنها مشاهده نشد که این روند کاهشی مربوط به کاهش تحرك اسپرمهاي طبیعی در مدت زمان انکوباسیون بوده است (شکل 5). کانواس و همکاران (7) ظرفیت اسپرم گاو براي حمل DNA با منشا خارجی و ارتباط آن با عملکرد اسپرم را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق نشان داده شد که اسپرم گاو ظرفیت بالایی براي اتصال سریع با DNA خارجی دارد (حداکثر پس از 30 دقیقه) و نیمی از اسپرمهاي متصل به DNA زنده ماندند. انکوباسیون با DNA خارجی سبب کاهش قابلیت زنده ماندن و تحرك اسپرم و افزایش ناشی از نسبت سلولهاي آپوپتوتیک شد. آنها نشان دادند که هپارین سبب افزایش اختلالات و تعداد اسپرم متصل با DNA میشود. در نتیجه اسپرمهاي زنده میتوانند به DNA خارجی متصل شوند و باعث ایجاد اثرات جزي ی منفی روي بعضی از پارامترهاي عملکردي اسپرم شوند به طوري که این اثرات منفی نمیتوانند خطر بالقوهاي روي باروري داشته باشند. آزمایش دوم: بررسی زنده مانی و تحرك اسپرم هاي شکل 3- بررسی اثر جذب DNA خارجی بر روي زنده مانی اسپرمها در نتیجه رنگ آمیزي با رنگ آکریدین ارنج اسپرمهاي زنده به رنگ سبز و نوع مرده آنها به رنگ قرمز مشاهده شدند. Figure 3- The effect of DNA uptake on sperm viability, by using acridin orange staining, the viable sperm was green and the dead ones were red.

7 662 نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 شکل 4- درصد زنده مانی اسپرمهاي ترانس ژن در فاصله زمانی و 120 دقیقه Figure 4- Percentage of viable transfected spermatozoa at 30, 60 and 120 minutes time intervals شکل 5- مقایسه بین تحرك اسپرمهاي طبیعی و ترانسفکت در زمانهاي مختلف انکوباسیون Figure 5- The difference between motility of normal and transfected spermatozoa at different incubation times در حالی که کنگ و همکاران (20) نشان دادند که ورود DNA خارجی به اسپرم ممکن است باعث تغییر در سیستم دفاعی طبیعی اسپرم شده که در نتیجه آن منجر به نقص در عملکرد آن خواهد شد. روتمان و همکاران (31) گزارش کردند افزایش تعداد کپیهاي ترانس ژن در هر اسپرم باعث فعال شدن اندونوکلي ازهاي داخل اسپرم میگردد که در نتیجه آن شکستن ترانس ژن و برخی نواحی ژنوم میزبان اتفاق افتاده و به دنبال آن سبب مرگ اسپرمهاي ترانسفکت شده خواهد شد. در خصوص تحرك اسپرم نیز گزارشات متناقضی وجود دارد به طوري که برخی از مطالعات نشان دادند که کاهش تحرك اسپرم به دنبال انکوباسیون با DNA خارجی بوده اما در برخی دیگر این کاهش تحرك دیده نشده است (2 و 3). احمدي و همکاران (1) براي ارزیابی هرگونه شکستگی در دو رشته DNA اسپرم

8 استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین موشها از رنگ اکریدین ارنج استفاده کردند که این رنگ آمیزي براي شناسایی آن دسته از اسپرمهایی که DNA آنها دچار شکستگی شده باشد متعاقب رنگ آمیزي به رنگ زرد تا قرمز فلوي ورسنت نمایان میشود. در نتیجه آن دسته از اسپرمهایی که این حالت را نشان دهند بهعنوان اسپرمهاي آسیب دیده در نظر گرفته میشوند (1). نتیجه گیري کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در حدود 19 درصد از اسپرمهاي حاصل از ناحیه اپیدیدیم بیضه گاو قادر به جذب DNA خارجی بودند و افزایش زمان انکوباسیون کمپلکس -DNA لیپوفکتامین با اسپرم از 30 به 60 و یا 120 دقیقه اثر معنیداري بر روي ترانسفکشن اسپرمهاي مورد مطالعه نداشت. انتقال ژن به اسپرم گاو تا ثیر معنیداري بر روي زنده مانی و تعداد اسپرمهاي پیش رونده در مقایسه با اسپرمهاي طبیعی 120 دقیقه پس از ترانسفکشن نداشت. اما تحرك اسپرمهاي ترانس ژن در مقایسه با نوع طبیعی آن به طور معنیداري تا 60 دقیقه اول پس از ترانسفکشن کاهش یافت. به منظور بهینه سازي جذب DNA توسط اسپرم پیشنهاد میشود علاوه بر استفاده از ترکیباتی مانند EDTA به منظور حذف DNase استفاده از سایر حاملها مانند توربوفکت و FuGene 6 نیز بررسی گردد. 1- Ahmadi, A., R. A. Sader khanlou., S. Salami, and A. Ahmadi Evaluation of sperm quality, maturation and DNA integrity in adult mice treated with sulpiride. Tehran University Medical Journal, 70(4): (In Persian). 2- Alderson, J., B. Wilson., G. Laible., P. Pfeffer, and P. L Huillier Protamine sulfate protects exogenous DNA against nuclease degradation but is unable to improve the efficiency of bovine sperm mediated transgenesis. Animal Reproduction Science, 91(1): Anzar, M. and M. M. Buhr Spontaneous uptake of exogenous DNA by bull spermatozoa. Theriogenology, 65(4): Bacci, M. L., A. Zannoni., M. De Cecco., P. Fantinati., C. Bernardini., G. Galeati, and E. Seren Spermmediated gene transfer treated spermatozoa maintain good quality parameters and in vitro fertilization ability in swine. Theriogenology, 72(9): Bondioli, K. R., K. A. Biery., K. G. Hill., K. B. Jones, and F. J. De Mayo Production of transgenic cattle by pronuclear injection. Biotechnology Reading, Mass, 16: Brophy, B., G. Smolenski., T. Wheeler., D. Wells., P. L'Huillier, and G. Laible Cloned transgenic cattle produce milk with higher levels of β-casein and κ-casein. Nature Biotechnology, 21(2): Canovas, S., A. Gutierrez Adan, and J. Gadea Effect of exogenous DNA on bovine sperm functionality using the sperm mediated gene transfer (SMGT) technique. Molecular Reproduction and Development, 77(8): Cappello, F., G. Stassi., D. Lazzereschi., L. Renzi., C. Di Stefano., G. Marfe, and M. Forni hdaf expression in hearts of transgenic pigs obtained by sperm-mediated gene transfer. Transplantation proceedings, 32 (5): Cho, H. Y., K. H. Chung, and J. H. Kim Follow-up of exogenous DNA by sperm-mediated gene transfer via liposome. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 15(10): Damak, S., H. Su., N. P. Jay, and D. W. Bullock Improved wool production in transgenic sheep expressing insulin-like growth factor 1. Nature Biotechnology, 14(2): Eghbalsaied, S. h., K. Ghaedi., S. M. Hosseini., S. Tanhaie., M. Forouzanfar., M. Hajian, and M. H. Nasr Esfahani Selection of the most appropriate medium for assessing motility and DNA uptake of bovine spermatozoa. Yakhteh Medical Journal, 10(4): Epperly, J. M Linker-based sperm mediated gene transfer method for the production of transgenic rat. MSc Thesis. University of Akron. 13- Francolini, M., M. Lavitrano., C. L. Lamia., D. French., L. Frati., F. Cotelli, and C. Spadafora Evidence for nuclear internalization of exogenous DNA into mammalian sperm cells. Molecular Reproduction and Development, 34(2): García-Vázquez, F., D. Gumbao., A. Gutiérrez-Adan, and J. Gadea Use of flow cytometry to evaluate the capacity of boar sperm to bind to exogenous DNA of different sizes. Reproduction, Fertility and Development, 19(1): Hammer, R. E., V. G. Pursel., C. E. Rexroad., R. J. Wall., D. J. Bolt., K. M. Ebert, and R. L. Brinster Production of transgenic rabbits, sheep and pigs by microinjection. Nature, 315(6021): Hoelker, M., S. Mekchay., H. Schneider., B. Bracket., T. Gaylord., J. Dawit, and G. J. Danyel Quantification of DNA binding, uptake, transmission and expression in bovine sperm mediated gene transfer by RT-PCR: effect منابع

9 664 نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 of transfection reagent and DNA architecture. Theriogenology, 67(6): Hoseini Pajooh, K., P. Tajik., and M. Karimipour Dynamics of interaction between ram sperm with plasmid carrying human lysozyme gene in smgt. Iranian Journal of Comparative Pathobiology, 11(46): (In Persian). 18- Houdebine, L. M Animal transgenesis: recent data and perspectives. Biochimie, 84(11): Houdebine, L. M Animal Transgenesis and cloning. Wiley Online Library. 20- Kang, J., H. Hyoun., R. Hatam., F. Arturo., M. Robert., M. Buhr, and S. P. Golovan The negative effects of exogenous DNA binding on porcine spermatozoa are caused by removal of seminal fluid. Theriogenology, 70(8): Khoo, H. W., L. H. Ang., H. B. Lim, and Wong, K. Y Sperm cells as vectors for introducing foreign DNA into zebrafish. Aquaculture, 107(1): Kim, J. H., H. Jung., S. Hae., H. T. Lee, and K. S. Chung Development of a positive method for male stem cell mediated gene transfer in mouse and pig. Molecular Reproduction and Development, 46(4): Kuznetsov, A.V., I. V. Kuznetsova, and I. Y. Schit DNA interaction with rabbit sperm cells and its transfer into ova in vitro and in vivo. Molecular Reproduction and Development, 56(2): Lavitrano, M., M. Busnelli., M. G. Cerrito., R. Giovannoni., S. Manzini, and A.Vargiolu Sperm-mediated gene transfer. Reproduction, Fertility and Development, 18(2): Lavitrano, M., M. Forni., M. Bacci., D. S. Laura., V. Carla., W. H. Vincenzo, and E. Seren Sperm mediated gene transfer in pig: Selection of donor boars and optimization of DNA uptake. Molecular Reproduction and Development, 64(3): Maione, B., C. Pittoggi., L. Achene., R. Lorenzini, and C. Spadafora Activation of endogenous nucleases in mature sperm cells upon interaction with exogenous DNA. DNA and Cell Biology, 16(9): Niu, Y. and S. Liang Progress in gene transfer by germ cells in mammals. Journal of Genetics and Genomics, 35(12): Perry, A. C. F., T. Wakayama., H. Kishikawa., T. Kasai., M. Okabe., Y. Toyoda, and R. Yanagimachi Mammalian transgenesis by intracytoplasmic sperm injection. Science, 284(5417): Rexroad, C. E., R. E. Hammer., D. J. Bolt., K. E. Mayo., L. A. Frohman., R. D. Palmiter, and R. L. Brinster Production of transgenic sheep with growth regulating genes. Molecular Reproduction and Development, 1(3): Rieth, A., F. Pothier, and M. A. Sirard Electroporation of bovine spermatozoa to carry DNA containing highly repetitive sequences into oocytes and detection of homologous recombination events. Molecular Reproduction and Development, 57(4): Rottmann, O. J., R. Antes., P. Hoefer, and G. Maierhofer Liposome mediated gene transfer via spermatozoa into avian egg cells. Journal of Animal Breeding and Genetics, 109(1 6): Sciamanna, I. P., B. Simona., Z. Laura., M. Germana., R. Anna., R. Giordano, and C. Spadafora DNA dose and sequence dependence in sperm-mediated gene transfer. Molecular Reproduction and Development, 56(2): Shen, W., L. Li., Q. Pan., L. Min., H. Dong, and J. Deng Efficient and simple production of transgenic mice and rabbits using the new DMSO sperm mediated exogenous DNA transfer method. Molecular Reproduction and Development, 73(5): Wall, R. J., R. K. Paleyanda., J. A. Foster., A, Powell., C. Rexroad, and H. Lubon DNA preparation method can influence outcome of transgenic animal experiments. Animal Biotechnology, 11(1): Webster, N. L., M. Forni., M. L. Bacci., R. Giovannoni., R. Razzini., P. Fantinati, and M. R. Bianco Multi transgenic pigs expressing three fluorescent proteins produced with high efficiency by sperm mediated gene transfer. Molecular Reproduction and Development, 72(1): Zhao, Y., H. Wei., Y. Wang., L. Wang., M. Yu., J. Fan., and C. Zhao Production of Transgenic Goats by Sperm-mediated Exogenous DNA Transfer Method. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 23(1): Zoraqi, G, and C. Spadafora Integration of foreign DNA sequences into mouse sperm genome. DNA and Cell Biology, 16(3):

10 Iranian Journal of Animal Science Research استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین... Vol. 8, No. 4, Winter 2017, p نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 ص Transfiction of Holstein Bull Spermatozoa by Lipofectamine A. Teymoornejad 1 - M. Zandi 2* - M. R. Sanjabi 2 - K. Hoseini Pajooh 3 - H. Ofoghi 4 Received: Accepted: Introduction A simple and efficient method for producing multi-transgenic animals is required for medical and veterinary applications. The principal technique for the production of transgenic animals is pronuclear microinjection, which has a low efficiency for the generation of transgenic farm animals expressing a single transgene. Recently, nuclear transfer has been used to clone large animals, and could allow multiple genetic manipulations to be undertaken in vitro, prior to a single nuclear transfer, rather than complex and time consuming breeding programs. However, at present the frequency of success in cloning large animals is very low and is very expensive. The production of transgenic livestock by sperm mediated gene transfer (SMGT) has a number of advantages compared to other transgenic techniques such as nuclear transfer and microinjection. Both nuclear transfer and microinjection techniques are technically demanding and labor intensive. In contrast, SMGT requires no sophisticated equipment or technical expertise. Furthermore, bovine genetics are distributed through sperm in the dairy industry consequently making it easy to distribute genetically modified sperm. SMGT is based on the ability of sperm to bind to exogenous DNA molecules and transfer it to the oocyte during fertilization. The major benefits of the SMGT technique were found to be its high efficiency, low cost and ease of use compared to other methods. SMGT was first described in a small animal model, with high efficiency reported in the mouse. Recently the technique has been successfully adapted and optimized for use in large animals. Studies have shown that spermatozoa from numerous species, including bovine, can bind and take up foreign DNA and transfer it to the embryo. In bovine studies, the efficiency of SMGT can vary widely depending on both the transgene and the gene transfer method. Liposomes have been shown to be particularly effective in transferring DNA into bovine sperm. However, not all embryos derived from transfected sperm contain the transgene, suggesting that mechanisms exist, which impede SMGT. The aim of this study was to investigate the possibility of gene transfer to bull spermatozoa by using lipofection. Materials and Methods Ram testes collected from Meysam abattoir slaughterhouse immediately after slaughter and were brought to the laboratory in an ice chest. In the laboratory, the testes were rinsed twice with normal saline and were then trimmed to remove the extra testicular tissue and washed properly with saline containing 0.1% streptomycin sulphate. Connective tissue covering the cauda epididymis was removed by careful dissection, with care to avoid rupturing blood vessels or the epididymal duct. For detection of transfected spermatozoa, they stained with Rodamine. In order to transfection of sperm, 2 μg of Rodamine labeld DNA and 0.5 μl of TurboFect were diluted in 25 μl of transfection medium separately, and incubated for 5 min at room temperature. Then, the diluted DNA was added to diluted TurboFect (total volume=50 μl) and incubated for 20 min at room temperature sperm were added to 50 μl of DNA- TurboFect complexes and 5 mixed gently by rocking the plate back and forth. To evaluation of transfected spermatozoa motility, acridine orange staining was used. Each experiment was replicated at least three times, and for each replicate, at least 50 ES cell colonies were used. Data were analysed with a statistical software program (SPSS 16). Comparisons between two treatments and multiple numeric datasets were performed using t-test and one-way ANOVA followed by Duncan multiple-range test, respectively. Results are expressed as mean±sem and statistical significance was accepted at P<0.05. Results and Discussion Results showed that around 19 % of epididymal spermatozoa from the bovine testicles are able to take up foreign DNA and no significant difference was observed by increasing the incubation time of DNA- lipofectamine complex with spermatozoa from 30 to 120 minutes (P>0.05). The comparison of 1- Agricultural Research Institute, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran, 2- Assistant Professor of Animal, Poultry and Aquatic Sciences Department, Agricultural Research Institute, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran, 3- Assistant Professor, Research group of Bioenergy and Bioconversion Processes, Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran, 4- Associate Professor, Research group of Medical and Pharmaceutical Biotechnology, Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran. (*-Corresponding Author Tel/Fax: )

11 666 نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد 8 شماره 4 زمستان 1395 transfected and normal spermatozoa reveal that, motility of transfected spermatozoa at 60 minutes after transfection was significantly lower than normal ones (p<0.05), but there was no significant difference resulted after 120 minutes of transfection. Incubation of spermatozoa for 120 minutes after treatments resulted to impaired sperm motility in either groups. In conclusion, increasing the incubation time of DNA- lipofectamine complex with sperm and also the absorption of dead and live sperm had no effect on uptake of foreign DNA and also sperm motility was not affected by take up of foreign DNA by sperm. Keywords: Bovine, Lipofectamine, SMGT, Sperm, Transfiction.

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - PCR final [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PCR final [Compatibility Mode] In the Name of God Polymerase Chain Reaction Dr. F Bokharaei Salim Virology Department, Iran University of Medical Sciences مقدمه: واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR) آزمايشي است كه با آن در شرايط آزمايشگاهي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - naeejiyan

Microsoft Word - naeejiyan . دوره نهم شماره 3 پاييز 1392 اثر آلبومين گاوي بر ويژگيهاي كيفي مايع مني بز مهابادي پس از حميدرضا فرايند انجماد و يخگشايي 3 2 *1 ناي يجيان حميد كهرام و احمد زارعشحنه تاريخ دريافت: 91/5/1 تاريخ پذيرش: 91/10/5

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 09/11/18 www.minatoyoor.com 2 تاریخچه تلقیح مصنوعی History of AI ارایه دهنده : دکتر مجتبی زاغری 09/11/18 www.minatoyoor.com 3 AI in poultry was first successful in 1899 when Ivanov produced fertile chicken

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 دا ه ع وم زپش ی مان دانشكده پزشكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي دو گونه پروبيوتيك بر جدايه ه يا كانديدا جدا شده از افراد HIV/AIDS و افراد سالم در شهر كرمان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Medical Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lecture) Semester: 2 (1392-93) Instructor: Dr.

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Unit C: Field Records

Unit C: Field Records بخش ) (C اسناد و سوابق مزروعی درس پنجم: گاوهاى شيرده و بزهای شيرده توليد و حفظ سوابق و اسناد (Dairy Cattle and Dairy Goat ) 1 اصطلاحات Concentrate mix مخلوط کانستریت Dam ID کارت هویت پدری حيوان. Lactation

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

b شماره 114 نشريه دامپزشكی بهار 1396 b در DOI: /vj پژوهش و سازندگی شماره 114 بهار 1396 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش

b شماره 114 نشريه دامپزشكی بهار 1396 b در DOI: /vj پژوهش و سازندگی شماره 114 بهار 1396 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش b شماره 114 نشريه دامپزشكی بهار 1396 b DOI: 1.2234/vj.217.1784 پژوهش و سازندگی شماره 114 بهار 1396 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میشهای زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد رضا مسعودی احمد زارع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT)

آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT) اصول کلي آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT) مدرس: دکتر فرهنگ هنرور گروه ساخت و توليد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ترك فنجان چاي و قهوه ترك سيمان سطح پيادهرو تاريخچه

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

دوره 20 شماره 3 پاییز 1397 صفحههای ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با استفاده از روزآزمونهای مختلف بهروش رگرسیون تصادفی *1 علی اشرافیان

دوره 20 شماره 3 پاییز 1397 صفحههای ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با استفاده از روزآزمونهای مختلف بهروش رگرسیون تصادفی *1 علی اشرافیان صفحههای - ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با استفاده از روزآزمونهای مختلف بهروش رگرسیون تصادفی 3 * علی اشرافیان ناصر امام جمعه کاشان رستم عبداللهی آرپناهی محمد باقر صیادنژاد. دانشآموختۀ کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - word shahrivar96.docx

Microsoft Word - word shahrivar96.docx Arak Medical University Journal (AMUJ) 2017; 20(123): 62-72 Original Article Effect of Incubation Time and Vitamin E Supplementation on Sperm Motility, Viability and DNA Fragmentation in Asthenoteratozoospermic

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای مقدمه است. خانواده سانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان شتر در کل شامل دو گروه شترهای کوهان دار )یک کوهان و شترهای دو کوهان( و شترهای

توضیحات بیشتر

مقایسه پارامترهای اسپرم در روش Swim up با یک و دوبار شستشو

مقایسه پارامترهای اسپرم در روش Swim up با یک و دوبار شستشو / صفحات ۵۵ تا ۶۰ تحقيقي مقايسه پارامترهاي اسپرم در روش Swim up با يك و دوبار شستشو ۲ ۲ ۱ دکتر زهرا بصيرت* دکتر سيد غلامعلي جورسرايي دکتر مهرداد فارسي ۱- دانشيار گروه زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشکي بابل.

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه توسط جایگذاری ارتوگرید MTA جایگذاری رتروگرید MTA و تکنیک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - vol 10, no 4.doc

Microsoft Word - vol 10, no 4.doc DOI: 10.22100/jkh.v10i4.844 مجله دانش و تندرستي دوره 10 شماره 4 زمستان 1394 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مقاله پژوهشي بررسي تا ثير تيمار با AntimiR-182 بر روي افزايش حساسيت به داروي

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 02 شماره 3/ مرداد و شهریور / مقاله پژوهشی مرضیه نقش پروتئین PAWP نسیم قضاوی 1 توالئی اسپرم در فرایند اس

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 02 شماره 3/ مرداد و شهریور / مقاله پژوهشی مرضیه نقش پروتئین PAWP نسیم قضاوی 1 توالئی اسپرم در فرایند اس مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 02 شماره 3/ مرداد و شهریور 80-35 7331/ مقاله پژوهشی مرضیه نقش پروتئین نسیم قضاوی 1 توالئی اسپرم فرایند اسپرماتوژنز و تکوین اولیه جنین *1 1 1 1 خوراسگانی الهام جانقربان

توضیحات بیشتر

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاسخگویی: 45 دقیقه طراح :زینب چربگو دخترم با آرامش و دقت

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

CHEMUX BIOSCIENCE شرکت Chemux Bioscience واقع در ایالات کالیفرنیا کشور امریکا مىباشد. فعالیت این شرکت در زمینه تولید محصولات پزشکى- آزمایشگاهى Invitro

CHEMUX BIOSCIENCE شرکت Chemux Bioscience واقع در ایالات کالیفرنیا کشور امریکا مىباشد. فعالیت این شرکت در زمینه تولید محصولات پزشکى- آزمایشگاهى Invitro CHEMUX BIOSCIENCE شرکت Chemux Bioscience واقع در ایالات کالیفرنیا کشور امریکا مىباشد. فعالیت این شرکت در زمینه تولید محصولات پزشکى- آزمایشگاهى Invitro Diagnostics مىباشد. این شرکت با بهرهگیرى از پرسنل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی  پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش باسمه تعالی دبیرستان غیردولتی امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-94 ش صندلی : نام و نام خانوادگی: کلاس: چهارم زمان امتحان: 90 دقیقه رشته:تجربی درس: زیست شناسی تعداد صفحات: 3 تاریخ امتحان: 93/10 08/ کنید.

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد چگونگي تست وضعيت لوله كشي Modern Homes Fantasy 2 -تست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Cytotoxic and antioxidant effect of chrysin on neonate mouse spermatogenic stem cells

Cytotoxic and antioxidant effect of chrysin on neonate mouse spermatogenic stem cells Original Article Cytotoxic and antioxidant effect of chrysin on neonate mouse spermatogenic stem cells Pordel M 1, Baharara J 2*, Amini E 3 1- Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University,

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری دانشگاه سمنان دانشکده برق و کامپیوتر. دستورالعمل شماره 2: آشنایی با نحوه ایجاد کابل شبکه محمدرضا رازیان ویرایش 2.5 به نام خدا در این دستورالعمل با انواع کابله یا شبکه و نحوه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode] د نا یک خاک SOIL DYNAMICS Hasan Ghasemzadeh http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh دا ش گاه ی وا ه را د ن و ی قول الحق اذا ز الارض ز ا ھا ز ه 1 ج 1 یا ا ھا ا ناس ا و ر بک م ان ز ه ا سا ي م 2 Soil Dynamics 1

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation فصل دوم: جستجوی منابع علمی درس روش تحقیق دانشگاه علوم و تحقیقات فارس مدرس: امین کشاورزی 1/19 چند نکته شما سعی در تالش برای پیدا کردن چه چیزی هستید سعی کنید دقیقا مشخص کنید در پی دانستن چه مطلبی هستید چه

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر