اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر درد و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به نشانگان فیبرومیالژیا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر درد و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به نشانگان فیبرومیالژیا"

رونوشت

1 MEJDS. 2018; 8:7. Published online 2018 Oct. Research Article Efficacy of Dialectical Behavior Group Therapy on Pain and Resilience in Patients with Fibromyalgia Syndrome Lida Leylabadi 1, *Mohammad Ebrahim Madahi 2, Afsaneh Khajehvand 3, Mir Mostafa Sadat 4 Author Address 1. PhD student in Health Psychology, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran; 2. PhD in Psychology, Shahed University, Tehran, Iran; 3. PhD in Psychology, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran; 4. Orthopedic Specialty, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences. *Corresponding Author Address: Persian Gulf Highway, Shahed University, Tehran, Iran. Received: 2018 April 16; Accepted: 2018 June 5 Abstract Background & Objective: The aim of present study was to investigate the efficacy of dialectical behavioral therapy in pain resilience in patients with fibromyalgia syndrome. Evidence suggests this approach is successful in the treatment of psychosomatic abnormalities. The results have been promising. Fibromyalgia is a chronic musculoskeletal pain syndrome that is characterized by pain at a wide range, sensitive points, fatigue, and sleep disorders, and its etiology is unknown. Chronic pain and muscle tenderness and muscle connective points are characteristic. This disease is a connective tissue rheumatoid arthritis. The existence of a non-painful set of syndromes has led to the use of the term fibromyalgia syndrome. In the 10% to 12% of the population, there are skeletal muscle for which no structural or inflammatory causes can be found. Despite the chronicity and complexity of fibromyalgia syndrome (FMS), there are pharmacological and no pharmacological interventions available that have clinical benefit. Based on current evidence, a stepwise program emphasizing education, certain medications, exercise, cognitive therapy, or all 4 should be recommended. Current evidence suggests efficacy of low-dose tricyclic antidepressants, cardiovascular exercise, cognitive behavioral therapy, and patient education. A number of other commonly used FMS therapies, such as trigger point injections, have not been adequately evaluated. Methods: The study employed a quasi-experimental method with the pre-posttest and follow-up design and with a control group. The study population was patients with fibromyalgia syndrome in Tehran. The participants were 40 patients with fibromyalgia syndrome randomly assigned to experimental and control groups in equal numbers. The research instrument was the short-form SF-MPQ-2 and Conner, & Davidson s resilience questionnaire. Results: Repeated measure of variance analysis showed the proposed method had a significant effect on pain sensory, pain affective, total of pain, pain evaluative, pain miscellaneous and resilience. Conclusion: The proposed method can be suggested as a viable treatment method. Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Pain, Resilience, Fibromyalgia Syndrome Copyright 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

2 1 مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۷ )۸(:۷. انتشار برخط مهرماه 1۳۹۷ مقاله پژوهشی اصیل اثربخشی دیالکتیکی گروهی بر درد و تابآوری در بیماران مبتال به نشانگان توضیحات نویسندگان.1 فیبرومیالژیا ۴ لیدا لیلآبادی 1 *محمد ابراهیم مداحی ۲ افسانه خواجهوند ۳ سیدمیرمصطفی سادات دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت گروه روانشناسی واحدگرگان دانشگاه آزاد اسالمی ايران ۲. دکترای روانشناسی گروه روانشناسی دانشگاه شاهد تهران ایران ۳. دکترای روانشناسی گروه روانشناسی واحدگرگان دانشگاه آزاد اسالمی ايران ۴. فوق تخصص ارتوپدی گروه جراحی اورتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران. *آدرس نویسندۀ مسئول: تهران ابتدای بزرگراه خلیج فارس دانشگاه شاهد. *رایانامه: تاریخ دریافت: ۲۷ فروردین 1۳۹۷ تاریخ پذیرش: 1۵ خرداد 1۳۹۷ چکیده پیش- سپ هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دیالکتیکی بر درد و تابآوری در بیماران مبتال به سندرم فیبرومیالژیا بود. روش این پژوهش از نوع نیمهی با طرح آزمون و پیگیری باگروه بود. روشبررسی: جامع ه مطالعهشده بیماران مبتال به به سندرم فیبرومیالژیا در شهر تهران بودند. بهطورکلی تعداد ۲۰ نفر برایگروه ی بیماران مبتال به سندرم فیبرومیالژیا و ۲۰ نفر بهعنوان گروه انتخاب شدند. سپس گروه درمان مبتنیبر دیالکتیکی دریافت و هیچ درمانی دریافت نکرد. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنام ه درد مکگیل فرم کوتاه و پرسشنام ه تابآوری کانر و دیویدسون )۲۰۰۳( بود. روش آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر )۰ ۰۵>p( بود و از نرمافزار آماری SPSS نسخ ه ۲۲ استفاده شد. یافتهها: باتوجه به نمرات کل متغیرها میانگین )انحرافمعیار( نمر ه کل درد در پیش پسآزمون و دور ه پیگیری در گروه بهترتیب ۲۳ ۸۵±۳ ۹۷ ۵ 1۹±1۲ ۹۵ و ۵ 1۵±1۳ 1۰ بود همچنین میانگین )انحرافمعیار( پیش پسآزمون و دور ه پیگیری نمر هکل درد در گروه بهترتیب 1۸ ۶۵±۷ ۷۹ 1۶ ۷۰±۷ 1۰ و ±۴ ۳1 ۲۵ 1۵ بود. میانگین )انحرافمعیار( تابآوری در پیش پسآزمون و دور ه پیگیری در گروه بهترتیب ۳۵ ۵۰±1۰ ۵۴ )۷ ۰۰±۴1 ۹۵ و ۳۹ ۲۰±( 1۰ ۸۸ بود همچنین میانگین )انحرافمعیار( پیش پسآزمون و دور ه پیگیری تابآوری در گروه بهترتیب ۳۵ ۸۵±۷ ۵۶ ۳۷ ۹۰±۷ ۵۹ و ±۷ ۸۰ ۳۶ ۳۰ بود. تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر نشان داد دیالکتیکی میتواند تأثیر معناداری را بر بعد حسی درد بعد عاطفی درد نمر هکل درد بعد ارزیا یب.)p>۰ ۰۵( درد بعد دردهای متنوع وگوناگون و تابآوری بگذارد نتیجهگیری: براساس یافتههای پژوهش میتوانگفتکه دیالکتیکی باتوجه به مهارت آموزیهاییکه دارد باعث افزایش تابآوری وکاهش حس درد در بیماران مبتال به سندرم فیبرومیالژیا میشود. کلیدواژهها: دیالکیتیکی درد تابآوری فیبرومیالژیا. حق انتشار محفوظ است ۱۳۹۵ مجله مطالعات ناتوانی. این یک مقاله با دسترسی آزاد استکه تحت مجوز اختیار-غیرتجاری ۴ ۰ بینالمللی ) منتشر شده استکه به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخ ه اصلی بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیعکنید. 1

3 مقدمه ۱ 1 بیماریای مزمن با دورهه یا بیماری فیبرومیالژی است. خصوصیت اصلی این بیماری درد منتشر مبتال در بخشه یا تشدددددید بدن است یع ین و تخفیف فرد مختلف بدن دچار درد های مزمن میشددددود. این دردها بیشدتر در عضدالت احسداس میشدوند و گاهی فرد به مفاصدل دردناک هم اشدددداره میکند )1(. نرخ شددددیوع این بیماری حدودا ۲ 1 درصد تخمین زده شده است کهکه این نسبت در زنان باالتر از مردان ا ست )۲(. علت بیماری نا شناخته ا ست هرچندبسیاری از محققین وجود ناهنجاریهایی در عملکرد سی ستم اع صاب مرکزی که منجر به افزایش سددددیگ ناله یا اسددددترس عالئم میدانند. طبیعی درد میشددددو ند و واکنش غیرطبیعی به فیبروم یالژی را ای جاد میکن ند را ع لت این بی ماری پژوهشددگران این بیماری را بهعوامل مختلفی ربط دادهاند. از جملده عوامدل مرتبط بدا بروز این بیمداری علدل مغزی علدتهدای فرهنگی هورمونی و روانی-رفتاری گفته شده است )۳(. پژوهشها نشددددان داده اسددددت افرادی که دچار بیماری فیبرومیالژی ه ستند از لحاظ روان شناختی دارای م شکالتی ه ستند. بهعنوان مثال این بیماران مشددددکالتی )۵( راهبردهای مقابله در زمین ه تنظیم هیجانات )۴( کیفیت زندگی با اسددددترس )۶( درد )۷( و تابآوری )۸( دار ند. همچنین پژوهش ها نشدددددان دادها ند این بی ماران دارای اختالل افسددددردگی هسددددت ند )۹(. درواقع به نظر میرسددددد بی ماران فیبرومیالژی از مشکالت روانشناختی رنج میبرند. همانطورکه اشداره شدد فیبرومیالژیا یکی از مشدکالتی که در بین افراد با نشدانگان وجود دارد درد ا ست. در واقع یکی از عالئمبسیار مهم این بیماری درد اسددددت )1۰(. درد حسددددی ناخوشددددایند و تجربهای احساسی همراه است. در واقع آن شده با آسیب بافتی واقعی یا آسیبی به نوعی دیگر از بافت درد حالتی هست که فرد بیمار مانند فیبرومیالژی دچار و نیاز دارد تا درد حاکم بر بدن خود راکند )۷(. از طرفی دیگر گارمزی و ماتسددددن )11( تابآوری را توانایی یا سددددازگاری موفقیتآمیز ع یل رغم شددددرایط تهدیدکننده تعریف نمودها ند. درواقع تابآوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. تابآوری عاملی اسددددت که با عث انع طافپذیری و م قاب ل ه مؤثر با عوا مل و موقعیته یا اسدترسزا میشدود. تابآوری صدرف مقاومت منفعل در برابر آسددددیبها یا شددددرایط تهدیدکننده نیسددددت بلکه فرد تابآور مشددارکتکنند ه فعال و سددازند ه پیرامون خود اسددت. تابآوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیسددددتی -روانی-معنوی در مقابل شددددرایط مخدداطرهآمیز اسدددددت )1۲(. افراد خود تددابآور دارای رفتددارهددای خودشددکنانه نیسددتند از نظر عاطفی آرام بوده و توانایی تبدیل شددرایط اسدددترسزا را دارند )1۳(. همانطورکه اشددداره شدددد بیماران مبتال به سندرم فیبرومیالژی دارای تابآوری کم جهت کاهش حس درد درمانه یا درمانه یا هستند )۸(. و افزایش تابآوری در بیماریه یا جسددددمانی روانشددناختی مختلفی بهکار بسددته شددده اسددت. از جمله بهکاررفته در افزایش تابآوری و کاهش حس درد و آن درمان شددددناختی-رفتاری درمانه یا مبتنیبر ذهنآگاهی درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش و همچنین دیالکتیکی بوده اسدددت )1۴(. در این پژوهش تمرکز بده روی رفتداردرمدانی دیدالکتیکی بود. نوعی درمان شدددناختی رفتاری اسدددت. درمان دیالکتیکی 2 شدددناختی رفتاری تالش میکند تا الگوهای فکری منفی را شدددناسدددایی کرده و آنها را به سمت رفتارهای مثبت سوق دهد. این درمان ممکن است برای درمان رفتارهای خودتخریبی این روش به بیمار مهارته یا الزم مثل خودکشی استفاده شود. برای مقابله با رفتارهای ناسدددالم و تغییر آنها را میآموزد. دیالکتیکی چهار دسددددته مهارت بنیادین به بیمار یاد میدهد که با اسدتفاده از آنها هم میتوانید شددت هیجدانهدای خود را کداهش دهیدد و هم این کده میتوانیدد در مواقع بحرانی تعدادل هیجدانی خود را حفظ کنی د.د شددامل تحمل در مهارته یا مهدارتهدای دیدالکتیکی مقابل آشددفتگی ذهنآگاهی نظمبخشددی هیجان و ارتباطی اسدت. در تا در مقابل آشددددفتگیه یا واقع این درمان به بیماران کمک میکند روانی و محیطی آگاه باشددددند و همچنین بتوانند بهترین راه حل را در مقابل آنها انتخاب و عملیکنند )1۵(. در چدارچوب رفتداردرمدانی دیدالکتیکی تنظیم هیجدان بده شددددرح زیر مفهومسازی شده است: مجموعه ای از مهارته یا انطباقی و ازجمله شناسایی هیجانها درک هیجانها رفتارهای تکانهای و استفاده از راهبردهای انطباقی در موقعیته یا مربوطه جهت تنظیم پاسد ه یا هیجانی بهمنظور یاری بیماران در جهت غلبه بر ترس خود و اجتناب از هیجدانهدا و افزایش قددرت پدذیرش تجدارب هیجدانی. همچنین دیالکتیکی نوعی درمان رفتاری مبتنیبر ذهنآگاهی اسددت که توازنی را بین اسددددتفاده از فنون تغییر و پذیرش اسداسدی یع ین بدون قضاوت آن را بپذیرید )1۶(. پذیرش برقرار میسددددازد. به آنچه در هرلحظه تجربه میکنید توجه کنید و درزمی ن ه بهکارگیری رف تاردر مانی د یالکیتیکی بر تابآوری و درد پژوهشهایی صدورت گرفته اسدت. معتمدی )1۷( پژوهشدی را جهت بررسددددی اثربخشددددی دیالکتیکی بر تابآوری در معتادان ان جام داد. ن تایج نشدددددان داد این در مان تأثیر مع ناداری در افزایش تابآوری دارد. همچنین لینتن )1۸( در پژوهشددی به بررسددی تأثیر و کارآمدی دیالکتیکی به کاهش درد در بیماران درد مزمن پرداخت. یافتهه یا وی نشددددان داد این درمان باتوجه به مکانیزمه یا تنظیم هیجدان میتواندد درد را در بیمداران درد مزمن کداهش دهدد. بهطورکلی پژوهشه یا پرداخته اختصدددداصددددی که به بررسددددی مسددددتقیم تأثیر دیالکتیکی بر تابآوری و درد در بیماران مزمن جسددمانی باشدد وجود ندارد. بر همین اسداس پژوهش حاضدر به دنبال بررسددددی تأثیر دیالکتیکی بر درد و تابآوری در بیماران مبتال 2 به سندرم فیبرومیالژیا بود. روش بررسی این پژوهش از نوع پژوهش ه یا نوع نیمهددددی با طرح مطالعه بیماران مبتال به به سددندرم فیبرومیالژیا کاربردی بود. روش این پژوهش از پیش-پسآزمون با گروه بود. جامع ه در شددهر تهران بودند. 2 Dialectical Behavior Therapy 1 Fibromyalgia ۲

4 باتوجه به ماهیت پژوهشه یا نیمهی و ی نمونه برای هر گروه ۲۰ نفر انت خاب شددددد )۲۴(. با اسدددد فاده از روش نمو نهگیری خوشدددهای از ارتوپدی بین بیمارسدددتانه یا دولتی شدددهر تهران که دارای بخش هسدددتند یک بیمارسدددتان انتخاب شدددد. سدددپس برای تمامی بیمارانی که به این بیمارسددددتان مراجعه کرده و تشددددخیص سددددندرم فیبرومیالژیا گرفتهاند دعوتنامهای ارسددددال شددددد و جهت دریافت کمکه یا تخ ص صی رایگان از آنان دعوت به عمل آمد. پس از معاین ه مجدد توسط متخصص ارتوپدی و فوقتخصص ستون فقرات و تأیید تشددخیص اولیه برای این افراد فرایند کار محتویک یل و مدت زمانی که باید صرف شرکت در جلسات نمایند توضیح داده شد و از کسانی که مایل به همکاری تعداد بودند رضددددایتنام ه کتبی گرفته شددددد. بهطورکلی ۲۰ نفر برای گروه ددددی بیماران مبتال به فیبرومیالژیا و ۲۰ نفر از آنها برایگروه انتخاب شدند. مالکه یا ورودی پژوهش: 1 -ابتال به فیبرومیالژیا ۲ -تحت درمان دیگری نبودن ۳ -نداشددتن سددابق ه بیماری روانی و مالکه یا شددددامل: 1 -عدم شددددرکت در تکالیف درمانی ۳ -اتفاقات مهم در زندگی روانی فرد را تغییر دهد بود. روش گردآوری اطالعات دو آزمون زیر استفاده شده است: 1 -پر س شنام ه توسددط دورکین پرسشنام ه توسط ملزاک خروج بیش از یک جلسدددده ۲ -عدم تعهد به همچون ازدواج که روند بهصدددورت میدانی بودهکه در این پژوهش از درد مکگیل فرم کوتاه :)SF-MPQ-2( این پر س شنامه و همکاران سدداخته شددد. این پرسددشددنامه فرم کوتاه درد مکگیل است که بهمنظور بررسدددی کیفیت و شدت درد انت شار یافت. فرم کوتاه پرسشنام ه درد مکگیل بهمنظور سهولت در پاسخگویی طراحی شده است و به بررسی بعد حسی ) 11 گویه( این پرسشنامه در طیف ۴ گزینهای نمرهگذاری شامل 1۵ گویه استکه و بعد عاطفی ) ۴ گویه( درد میپردازد. از اصال )صفر( تا خیلی زیاد )سه( میشود. عالوه بر نمر ه درد حسی و درد عاطفی نمر ه کلی درد از جمع این دو زیر مقیاس به دسددددت آمد. نمرات باالتر ب یانگر شددددت درد بیشدددتر بودند. همچنین یک مقیاس دیداری با درجهبندی شدت درد از )۰ تا 1۰( شدت درد را از بدون درد تا درد شکنجهآور بررسددددی کرد )۲۵(. خسددددروی و هم کاران به بررسددددی ویژگی ه یا روانسددددنجی این پرسددددشددددنامه پرداختند. نمر هکل SF-MPQ-2 و ۴ نمرات مقیاس آن )درد مداوم درد متناوب درد عمدتا نوروپاتیک و توصدیف عاطفی( به طورک یل ویژگیه یا روانسدنجی خوبی را نشدان داد: 1( داخلی سددددازگار بود ند ۲( اعت بار همگرا خوب نمایش داده شددده ۳( مناسددب پیشبینی سدداختار عاملی و ۴( به درمان ضددد درد بسیار پاسخگو بودند. شواهد قبلی حاکی از اعتبار SF-MPQ-2 را در سددددنجش درد بیماران مبتال به درد مزمن و درد حاد و درد رادیکوالر گسترش میدهد. همراه SF-MPQ-2 با نتایج سایر مطالعات اخیر نشان میدهد که میتواند روش ارزیا یب معتبر پاسدددخگو و کارآمد از هر دونوع درد نوروپاتیک و غیراز آن باشد. روایی این پرسشنامه مطلوب گزارش پایایی حیطهه یا شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰ ۸۵ و ضریب حسی-عاطفی باالی ۰ ۸ گزارش شد )1۹(. ۲ -پرسددشددنام ه تابآوری کانر و دیویدسددون: این پرسددشددنامه را کانر و دیویدسون )1۲( تهیه کردند پرسشنام ه تابآوری کونور و دیویدسون ۲۵ گویه دارد که در مقیاس لیکرتی بین صفر )کامال نادر ست( و پنج )همیشده درسدت( نمرهگذاری میشدود. جوکار در پژوهشدی روایی و روش پایایی پایایی این به بررسدی مقیاس در فرهنگ ایرانی پرداخته و با اسدددتفاده از تحلیل عاملی روایی آن را تأیید کرده اسدت. همچنین ضدریب پرسددشددنام ه مذکور ۰ ۷۶ گزارش شد )۲۰(. روند اجرای پژوهش با اسددتفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با پس از انتخاب نمونهها و ورود آنها به هر گروه )۲۰ نفرگروه فیبرومیالژیا و ۲۰ نفر به گروه( پرسددددشددددنام ه درد مکگیل )فرم کوتاه شده( و مقیاس تابآوری کانر و دیوید سون به اع ضای دو گروه و داده شد. در مرحل ه بعد گروه بهمدت دوماهونیم )هفتهای یک جلسده( دیالکتیکی گروهی قرار گرفتند. پس از مکگیل تحت آموزش براسداس تکنیکه یا و پرسددشددنام ه تابآوری به اعضددایگروهه یا پایان مداخله پرسدددشدددنام ه درد و داده شدددددد و سددددپس پس از ۲ مدداه مجدددد بددهعنوان دور ه پیگیری پرسشنامهه یا مداخل ه پژوهش از دوگروه و گرفته شد و معناداری درمانی تحلیل آماری شد. جهت رعایت اصول اخالقی پس از اتمام پژوهش گروه نیز رف تاردرمانی دیالکتیکی گروهی دریا فت کرد. محتوای درمان در جدول شماره 1 آمده است. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار تو صیفی و ا ستنباطی ا ستفاده شد. شدددداخص های توصددددیفی شددددا مل م یانگین و انحرافمع یار بود و شاخصهای استنباطی شامل آزمون کولموگروف -اسمیرنف آزمون لون ام باکس و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بود )۰ ۰۵<p(. نرمافزار جهت تجزیهوتحلیل دادهها SPSS22 بود. جلسات جلس ه اول جلس ه دوم جلس ه سوم جلس ه چهارم معارفه جدول 1. محتوای دیالکتیکی افراد روش مداخله برقراری ارتباط اولیه معارفه تشریح اهداف پژوهش مفهومسازی مشکل شرح قوانینگروه اخذ رضایت کتبی از متمایل به شرکت در طرح پژوهش اجرای پیشآزمون آشناسازی شرکتکنندگان با منطق دیالکتیکی و مجموع ه مهارتهای پیشبینیشده در بست ه آموزشی تدوینشده پژوهشگر بر اساسDBT وبه زبان ساده تمرینهای ذهنآگاهی تمرینهای ذهنآگاهی ۳

5 ۳ جلس ه پنجم جلس ه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهارده یافتهها تمرینهای دیالکتیک آشناسازی شرکتکنندگان با رابط ه بین افکار و هیجانها و درد ارائ ه فهرستی از باورهای ناکارآمد از جمله افکار منفی و خطاهای شناختی همراه با درد ارائ ه شیوههایکاهش استرس آموزش تکنیکهای توجه برگردانی به هنگام درد آموزش مهارتهای خود ارامشبخشی با استفاده از از حواس پنجگانه به هنگام درد آموزش مهارتهای آرامش وابسته به نشانه آموزش تصویرسازی به هنگام درد توضیح مفهوم ارزشهای فردی وعمل متعهدانه و مهارت استفاده از آنها به هنگام درد تمرین میانگین سنی )انحرافمعیار( شرکتکنندگان در گروه ۴۸ ۴۵±۴ ۴۴ متغیر بعد حسی درد بعد عاطفی درد نمر هکل درد بعد ارزیابی درد بعد دردهای متنوع و گوناگون تابآوری مهارتهای تحمل پریشانی آموزش تکنیک خودگویی به هنگام درد جهت افزایش تابآوری جمعبندی از جلسات قبل پسآزمون وگروه ۴۷ ۷۰±۴ ۲۶ بود )۰ ۶۴۳=P(. جدول ۲. شاخصهای توصیفی پیشآزمون حس درد و تابآوری در دوگروه و گروه میانگین 1۴ ۵۵ پیشآزمون انحرافمعیار ۷ ۳۰ میانگین 1۲ ۷۰ پسآزمون انحرافمعیار ۶ ۸۵ میانگین ۲1 1۵ پیگیری انحرافمعیار ۳ ۲۶ ۴ ۵۳ 1 ۶۵ 1 ۴۴ ۴ ۳1 ۵ 1۵ ۰ ۹۷ ۰ ۹1 1 ۸1 1 ۵1 ۷ ۸۰ 1۰ ۸۸ ۹ ۷۰ ۴ ۰۰ ۳ ۲۵ ۲۵ 1۵ 1۳ 1۰ ۳ ۰۰ ۲ ۷۵ ۵ ۳۵ ۳ ۲۰ ۳۶ ۳۰ ۳۹ ۲۰ ۴ ۷۴ ۶ ۶۵ 1 ۵۲ ۷ 1۰ ۵ 1۹ ۰ ۹۷ ۰ ۷۹ ۲ ۲ ۷ ۵۹ ۷ ۰۰ ۹ ۰۵ ۴ ۰۰ ۲ ۳۰ 1۶ ۷۰ 1۲ ۹۵ ۳ ۰۰ ۲ ۰۰ ۴ ۵۵ ۳ ۰۰ ۳۷ ۹۰ ۴1 ۹۵ ۴ ۹۴ 1 ۵۵ 1 ۵۵ ۷ ۷۹ ۳ ۹۷ ۰ ۸۹ ۰ ۹۹ 1 ۸۷ 1 ۴1 ۷ ۵۶ 1۰ ۵۴ 1۹ ۹۵ ۴ 1۰ ۴ 1۰ 1۸ ۶۵ ۲۳ ۸۵ ۲ ۹۵ ۳ ۰۵ ۵ ۳۵ ۵ ۳۰ ۳۵ ۸۵ ۳۵ ۵۰ سپ گرینهوس-گیزر تحلیل شدند. باتوجه نتایج آزمون کولموگروف - اسمیرنوف متغیرهای پژوهش همانطور که مشاهده میشود منابع مرتبط با زمان و گروه-زمان در نرمال بودند. نتایج آزمون لون نشان داد متغیرهای پژوهش دارای تمامی متغیرها معنادار است. باتوجه به درنظرگرفتن طرح گروه کنترل همگنی واریانسها بودند بنابراین باتوجه به تأیید مفروض ه نرمالبودن و پیش- آزمون و دور ه پیگیری نتایج نشان داد و همگنی واریانسها آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر دیالکتیکی توانست تأثیر معناداری را بر بعد حس درد بعد عاطفی درد قابل استفاده بود. نمر ه کل درد بعد ارزیابی درد بعد دردهای متنوع و گوناگون و جدول ۳ نشاندهند ه آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر است. درصد ۵۵ تابآوری بگذارد. تأثیر این درمان بر بعد حس درد ابتدا مقدار اپسیلون گرینهوس گیزر بررسی شد. همانطور که مشاهده )۰ ۰۰1>p( بعد عاطفی درد 1۹ درصد )۰ ۰۰۲=p( نمر ه کل درد میشود مقدار اپسیلون گرینهوس-گیزر برای بعد عاطفی درد و ۵۳ درصد )۰ ۰۰1<p( بعد ارزیابی درد 1۲ درصد )۰ ۰۰۷=p( تابآوریکمتر از ۰ ۷۵ است بنابراین مقدار F جهت بررسی زمان و بعد دردهای گوناگون و متنوع ۲۳ درصد )۰ ۰۰1 >p( و تابآوری گروه از آزمون Huynh-Feldt استفاده شد و مابقی باتوجه به نتایج ۴

6 ۵ ۹ درصد )۰ ۰۳۹=p( بوده است بنابراین دیالکتیکی درمان مؤثری بر درد و تابآوری بود. با لحاظ اندازه اثر )تأثیر اتا( بیشتر تأثیر دیالکتیکی بر بعد حسی درد و نمره کل درد بود. اندازه اثرهای متغیرهای یادشده بهترتیب ۵۵ درصد و ۵۳ درصد بود. جدول ۳. تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت بررسی اثر درمان باتوجه به پیشآزمون پسآزمون و دوره پیگیری متغیر شاخص موخلی W بعد حسی درد ۰ ۹۳ بعد عاطفی درد ۰ ۴۷ نمر هکل درد ۰ ۹1 بعد ارزیا یب درد ۰ ۹1 بعد دردهای متنوع و گوناگون ۰ ۷۹ تابآوری ۰ ۶۳ ۰ ۰1۵ ۰ ۲۰۶ ۰ 1۹۳ ۰ ۲۸۶ p گرینهوس-گیزر ۰ ۷۳ ۰ ۰۳۹ ۰ ۸۳ ۰ ۹۲ ۰ ۰۰۷ ۰ ۹۲ ۰ ۶۵ ۰ ۹۳ p ارزش اثرپیالیی ۰۰ ۳۰ ۸ ۶۰ ( ۰ ۴1 ۲۲ ۲۴ ۰ ۲۶ ۰ ۰۰۳ ۴ ۷۲ ۰ ۶۴ ۲۴ ۷۳ ( ۰ ۳۶ 11 ۲۸ ۰ ۶۶ ۲۸ ۸۵ p اندازه F )اثر زمان( اندازه F )اثر زمان و گروه( p )اثر زمان( p )اثر زمان وگروه( اندازه اثر )اثر زمان( اندازه اثر )اثر زمان و گروه( ۳ ۷۸ ۰ ۰۳۹ ۰ 1۸ ۰ ۰۹ 11 ۳۲ ۰ ۳۸ ۰ ۲۳ ۵ ۵۰ ۰ ۰1۲ ۰ ۰۰۷ ۰ 11 ۰ 1۲ ۴۲ ۹۴ ۰ ۳۹ ۰ ۵۳ ۹ ۲۰ ۰ ۰۰۲ ۰ ۲۲ ۰ 1۹ ۴۷ ۵۹ ۰ ۴۳ ۰ ۵۵ بحث 4 هدف این پژوهش برر سی اثربخ شی دیالکتیکی گروهی بر درد و تابآوری در بیماران مبتال به سددددندرم فیبرومیالژیا بود. یافتهها بداتوجده بده تحلی لد دیالکتیکی میتواند واریدانس بدا انددازهگیریهدای مکرر نشدددددان داد بعد عاطفی درد نمر هکل درد بعد ارزیا یب گوناگون و تابآوری بگذارد. یافتهه یا تأثیر معناداری را بر بعد حسددددی درد درد بعد دردهای این پژوهش متنوع و نشددان داد باتوجه به پیشآزمون و پسآزمون و همچنین با درنظرگرفتن دور ه پیگیری دو ماهه دیالکتیکی تأثیر معناداری را بر متغیرهای پژوهش گذاشت. باتوجه به یافتهه یا یافتهه یا پژوهش حاضددر و یافتهه یا این پژوهش با نتایج پژوهشه ی ا پژوهشه یا پیشددین قادری بگهجان )۲1( معتمدددی )1۷( لینتن )1۸( و مددکمن کورمن و دیمف )۲۲( همسوست. بهعنوان مثال مکمن کورمن رف تاردر مانی د یالکتیکی نتیجه تحمل و تابآوری دارد. درواقع یافتهه یا پردازش ه یا و دیمف )۲۲( نشان دادند تأثیر مع ناداری را بر تنظیم هی جا نات و در آنها نشاندهند ه تأثیر قوی در مان مان ند ت مارین تنظیم هی جان بود. همچنین لینتن )1۸( در پژوهشددددی به بررسددددی تأثیر و کارآمدی د یالکتیکی به کاهش درد در بی ماران درد مزمن پردا خت. یاف ته ه یا آنها نشان داد این درمان باتوجه به مکانیزمه یا تنظیم هیجان میتواند درد را در بی ماران با درد مزمن کاهش د هد. قادری ب گه جان )۲1( پژوهشدی را با هدف بررسدی اثربخشدی دیالکتیکی گروهی بر افزایش تابآوری معلولین جسددمیحرکتی انجام دادند. نتایج نشددان داد کدده بین دو گروه در افزایش تددابآوری در مرحلدد ه پسآزمون و پیگیری تفدداوت معندداداری وجود دارد درواقع درمددان دیددالکتیکی توان ست بر تابآوری تأثیر معناداری بگذارد. با اینحال تفاوت ا صلی بین پژوهش حا ضر و پژوهشه یا قبلی در جامع ه مورد مطالعه ا ست. این پژوهش اولین پژوهشددددی بود که بررسددددی کارآمدی دیالکتیکی در بیماران سندرم فیبرومیالژیا پرداخته است. در تبی نی دادههددای این تحقیق میتوان گفددت آموزش ذهنآگدداهی و تنظیم هیجانی به بهبود روابط در مجموع باعث حاالت اتخاذ میان فردی تحمل آشدددفتگی میپردازد ذهنی هیجانی و جسددمانیکه حاصددل موضددعی غیرقضدداوتی و پذیرش هر آنچه اتفاق میافتد پذیرش بیماری و محدودیته یا آن و کنارآمدن با ت عارضددددات فردی میان اسددددت. مجموع ه این تغییرات میتواند زمین ه کاهش اسددددترس را در بیماران فیبرومیالژیا فراهم آورد. در این زمینه زیدان گرنت براون مکهافی و کاقیل )۲۳( اعتقاد دارند باتوجه به ذهنآگاهی میتوان درد را کاهش داد و همچنین میتوان هیجانات را در مقابل درد کرد. درواقع در تمارین ذهنآگاهی شرکتکنندگان ترغیب می شوند تا ذهنآ گاهی را در ف عال یت ه یا معمولیشددددان نظیر ظرفشددددسددددتن دوشگرفتن تمیزکردن خدانده راننددگی و خری دد کردن بده کدار ببرندد. اعتقاد بر این اسددددت که ایجاد هشددددیاری در هر لحظ ه زندگی باعث افزایش خودآ گاهی مدیریت و توانایی برای تصدمیمگیریه یا مشددکالت و موقعیته یا میآیند و همچنین افزایش لذت از لحظهه یا سدازگارانه دربار ه مسددهله سدداز همانگونهکه به وجود خوشددددایند میگردد. در نتی جه میتوا ند این م هارت با عث کاهش حس درد و آن گردد. پیشددددنهاد میشددددود در پژوهشه یا آتی جهت آشددددکارسدددداختن بهتر

7 انجام شود. دیالکتیکی بهصددورت مقایسددهای و ترکیبی با دارودرمانی نتیجهگیری دیالکتیکی با به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان و با ۵ مهارت آموزیهایی مانند ذهنآگاهی تحمل پریشانی نظمبخشی هیجانی و ارتباط مؤثر میتواند به کاهش استرس و مشکالت هیجانی آشفتهساز بیماران رساند. نتایج یاری دیابتی تحقیق این ضرورت مداخالت روانشناختی در کنار مداخالت دارویی و پزشکی را تأکید میکند و میتواند تلویحاتی برای کادر درمانی پزشکی بیماران پژوهشگران آینده و کاربالینی برای بهبود رفتارهای خودمدیریتی و ارتقای سالمتی و بیماری فیبرومیالژیا و سایر بیماریهای مزمن به همراه داشته باشد. همچنین کلینیکه یا میتوان از روانشناختی و درمانگاهه یا در پژوهش این یافتهه یا مربوط به فیبرومیالژیا استفاده کرد. توصیه میشود از برنامههای این درمان همچون مهارتهای بین فردی ذهنآگاهی تنظیم هیجانات و تحمل آشفتگی جهت توانمندسازی و افزایش سازگاری در بیماریهای مختلف جسمانی و روانی استفادهگردد. References 1. Mesquita C, Lopes S, Araújo F, Vitorino A, Neves I, Silva D, et al. Cultural adaptation and validation of instruments the London fibromyalgia epidemiology study screening questionnaire and fibromyalgia new clinical diagnostic criteria for the portuguese population with fibromyalgia. Annals of the Rheumatic Diseases. 2014;73(Suppl 1): [Link] 2. Wolfe F, Brähler E, Hinz A, Häuser W. Fibromyalgia prevalence, somatic symptom reporting, and the dimensionality of polysymptomatic distress: results from a survey of the general population. Arthritis care & research May;65(5): [Link] 3. Moukaddem A, Chaaya M, Slim ZF, Jaffa M, Sibai AM, Uthman I. Fibromyalgia: epidemiology and risk factors, a population based case control study in Lebanon. International journal of rheumatic diseases Feb;20(2): [Link] 4. Feliu-Soler A, Reche-Camba E, Borràs X, Pérez-Aranda A, Andrés-Rodríguez L, Peñarrubia-María MT, Navarro-Gil M, García-Campayo J, Bellón JA, Luciano JV. Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) in Patients with Fibromyalgia Syndrome. Frontiers in psychology Dec 13;8:2075. [Link] 5. Zamunér AR, Porta A, Andrade CP, Forti M, Marchi A, Furlan R, Barbic F, Catai AM, Silva E. The degree of cardiac baroreflex involvement during active standing is associated with the quality of life in fibromyalgia patients. PloS one Jun 14;12(6):e [Link] 6. McInnis OA, Matheson K, Anisman H. Living with the unexplained: coping, distress, and depression among women with chronic fatigue syndrome and/or fibromyalgia compared to an autoimmune disorder. Anxiety, Stress, & Coping Nov 2;27(6): [Link] 7. Friesen LN, Hadjistavropoulos HD, Schneider LH, Alberts NM, Titov N, Dear BF. Examination of an internet-delivered cognitive behavioural pain management course for adults with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Pain Apr 1;158(4): [Link] 8. McAllister SJ, Vincent A, Hassett AL, Whipple MO, Oh TH, Benzo RP, Toussaint LL. Psychological Resilience, Affective Mechanisms and Symptom Burden in a Tertiary care Sample of Patients with Fibromyalgia. Stress and Health Oct;31(4): [Link] 9. Gracely RH, Ceko M, Bushnell MC. Fibromyalgia and depression. Pain research and treatment [Link] 10. Pollard L, Choy EH, Scott DL. The consequences of rheumatoid arthritis: quality of life measures in the individual patient. Clinical and experimental rheumatology Sep 1;23(5):S43. [Link] 11. Garmezy N, Masten A. The protective role of competence indicators in children at risk. In: Life-span developmental psychology: Perspectives on stress and coping. NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc; 1991, p [Link] 12. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor Davidson resilience scale (CD RISC). Depression and anxiety Sep;18(2): [Link] 13. Narimani M, Abbasi M. Investigating the relationship between psychological hardiness and selfesteem with burnout. Journal beyond Management. 2009; 2(8), [Persian][Link] 14. Padesky CA, Mooney KA. Strengths based cognitive behavioural therapy: A four step model to build resilience. Clinical Psychology & Psychotherapy Jul;19(4): [Link] ۶

8 15. McKay M, Wood J, Brentley J. Dialectical Behavioral Therapy Techniques. Hamidpour H, Jamepour H, Endouz Z.(Persian Translators). Tehran: Arjmand Publication [Persian][Link] 16. Dimeff LA, Koerner KE. Dialectical behavior therapy in clinical practice: Applications across disorders and settings. Guilford Press; [Link] 17. Motamedi H. The Effectiveness of Group Dialectical Therapeutic Behavioral Therapy on Resilience and Prevention of Return in Substance Abuse. [Master's Thesis]. [Tehran]: Allameh Tabataba'i University; [Link] 18. Linton SJ. Applying dialectical behavior therapy to chronic pain: a case study. Scandinavian Journal of pain Jan 1;1(1):50-4. [Link] 19. Amini-Fasakhoudi M, Alilou MM, Tahmassian K, Bakhshipour-Roudsari A. Efficacy of dialectical behavior therapy techniques in reducing problems of patients with preoccupied attachment style having chronic musculoskeletal pain: a single case study. Fiyz Jan 1;20(6): [Persian][Link] 20. Samani S, Jokar B, Sahragard N. Effects of resilience on mental health and life satisfaction. Iranian Journal of psychiatry and clinical psychology Nov 15;13(3): [Link] 21. Ghaderi, K. The Effectiveness of Group Dialectical Behavioral Therapy on Increasing the Resilience of Physically-Disabled Persons. [Master's Thesis in psychology]. [Tehran]: Allameh Tabataba'i University; [Link] 22. Sturgeon JA, Zautra AJ. Resilience: a new paradigm for adaptation to chronic pain. Current pain and headache reports Apr 1;14(2): [Link] 23. Zeidan F, Grant JA, Brown CA, McHaffie JG, Coghill RC. Mindfulness meditation-related pain relief: evidence for unique brain mechanisms in the regulation of pain. Neuroscience letters Jun 29;520(2): [Link] 24. Cohen J. A power primer. Psychological bulletin Jul;112(1):155. [Link] 25. Dworkin RH, Turk DC, Revicki DA, Harding G, Coyne KS, Peirce-Sandner S, Bhagwat D, Everton D, Burke LB, Cowan P, Farrar JT. Development and initial validation of an expanded and revised version of the Short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2). PAIN Jul 1;144(1-2): [Link] ۷

The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity in Patients with Chronic Pain

The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity in Patients with Chronic Pain سوم شماره سوم ضمیمه اول. تابستان 1394 دوره The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity in Patients with Chronic Pain ABSTRACT Pirhossein Kolivand, Azadeh Nazari Mahin *, Robabeh Jafari

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation برنامه جامع آموزش رایگان و تمرین آنالین آیلتس ویژه بهار 96 سالم! به همه شما دوستانی که مدتیه همراه ما هستید و همه شما عزیزانی که برای اولین بار با وبسایت ZabanTips.com آشنا میشید. سال نو مبارک! براتون

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش تاب‌آوری معلولان جسمی‌حرکتی

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش تاب‌آوری معلولان جسمی‌حرکتی MEJDS. 2017; 7. Published online 2017 Nov. Research Article Effect of Group Dialectical Behavior Therapy on the Resiliency of People with physical Disability Hossein Eskandari 1, *Kaveh Qaderi Bagajan

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و نشخوار ذهنی بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس

اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و نشخوار ذهنی بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس MEJDS. 2017; 7. Published online 2017 Aug. Research Article The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on the Resilience and Obsessive Rumination among Multiple Sclerosis (MS) Patients * Farinaz Tabibzadeh

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی امنیتی برنامه کاربردی تحلیل پویا ارائهدهنده: امینچهاردولی) amin.chahardoli@aut.ac.ir ( پژوهشکده:امنیتفناوریارتباطاتواطالعات تاریخ: تیرماه 1395 سرفصل مطالب ۱ تعامل با دستگاه از طریق درگاه USB ۲

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی برمدل ارتقاء کیفیت زندگی بر فاجعه انگاری درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا

اثربخشی درمان مبتنی برمدل ارتقاء کیفیت زندگی بر فاجعه انگاری درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا Summer 2019, Vol 10, NO 2 42 The Effectiveness of Therapy Based on Quality of Life Promotion Model on Pain Catastrophizing in Female Patients with Fibromyalgia Shahrzad Haji Mohammad Kazemi 1, GholamReza

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی‌حرکتی

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی‌حرکتی MEJDS. 207; 7. Published online 207 Aug. Research Article The Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Body Image and Social Phobia in People with Physical Disabilities Ali Reza Agha Usefi,

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63>

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63> فنون شناخت درماني- فصل دوم 1 برگه 2-1. تعريف اصطلاحات اصطلاحاتي را كه در افكار خود آيندتان زياد استفاده ميكنيد در ستون سمت راست يادداشت كنيد. در ستون مياني هر اصطلاح را تعريف كنيد. در ستون سمت چپ از خودتان

توضیحات بیشتر

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟ فیلمبرداری حرفهای از دستگاههای همراه چطور میتوانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم شما با کمک کامپیوتر خود میتوانید محتوایی که روی صفحهنمایش گوشی اندرویدی نشان داده میشود را ضبط کنید.

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر