ی ا ی ا مدیریت منابع آب با روش های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک )مطالعه موردی: استان خوزستان( پیبم عبلوی صف اول دانطجوی کبرضنبسی ارضذ

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ی ا ی ا مدیریت منابع آب با روش های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک )مطالعه موردی: استان خوزستان( پیبم عبلوی صف اول دانطجوی کبرضنبسی ارضذ"

رونوشت

1 مدیریت منابع آب با روش های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک )مطالعه موردی: استان خوزستان( پیبم عبلوی صف اول دانطجوی کبرضنبسی ارضذ سنجص از دور و سیستن اطالعبت جغرافیبیی- هطبلعبت آة و خبک دانطگبه علوم تحقیقبت هیرهسعود خیرخواه زرکص :عضو هیئت پژوهطکذه حفبظت خبک وآبخیسداری علی هوحذیبى کبرضنبش ارضذ هیذروژئولوژی علیرضب قذرتی عضو هیئت علوی هرکس تحقیقبت و آهوزش کطبورزی و هنببع طبیعی استبى گیالى هیراحوذ لطت نطبیی عضوهئیت علوی دانطگبه گیالى چكيذه و ث د آب دس اعك خه ی خه اؿی اص تاس ذ ی و یض ت صی ا اػة آ یتاؿذ و جة ؿذ وا سصی دی دس ای اعك التلادی ثاؿذ. ت ف ا یه سا ح تشای تحشا آب دس د اغ ة و س ای د یا ت ج ا ت ػ ت تش ص سػا ی تقضی س ؽ اخیش ػ تی پایذاس تىی تش دا ؾ ت ی اسوت شد ی ج ة ؿذ اػت. اص ای یا اػتحلا آب تاسا یىی اص ؿاخق تشی تى یه ای ذیشیت ات آب تشای مات تا و آتی دس اعك خه ی خه اػت و ت ػشفت دس ماط ى داس دس حا ت ػق یتاؿذ. اػتا خ صػتا ت جض تشخی اص اعك و ؼتا ی آ داسای ال ی خه ی خه یتاؿذ. تا ج د آب ای ػغحی دس ای اػتا ت د ی ؿشایظ خاف ص ذ ی فایش خىؼا ذیشیت ادسػت ات آب وا سصی اػتحلا آب تق ا یه سا ىاس اص دیشتاص سد ت ج لشاس شفت اػت. آب ا ثاس ا ساب ا اػتخش ا ت ذ ا اص س ؽ ای خت ف ػ تی دس خ صػتا اػت. ؿ اػایی س ؽ ای ت ی ت فیك آ تا س ؽ ای ی آ صؽ ف ی وا سصا ت ذیشیت كحیح تحشا آب و ه یو ذ. ت ػق تاغات دس اساضی ؿیثذاس اػتحلا آب اص ػغ ح كخش ای پت تا ا اص پتا ؼی ای خ ب ای اػتا اػت ی تاؿذ و دس ای تحمیك ت یافت ای آ اؿاس ی ؿ د واستشد آ تشای تا ی آب تشای ا ذاف خت ف دس ص ا و آتی خىی ی ت ا ذ دس تش ا سیضی ذیشیت آب اػتفاد ت ی تىاس تؼت. كليذ واژهها: ج آ سی آب تاسا س ؽ ای ػ تی پخؾ ػیالب خ صػتا اعك خه ی خه. 1

2 مقذمه ج آ سی آب تاسا تا ا ذاف ا یض ای ا ی ك ست ی یشد و ذف اك ی آ ت ی ػاصی ذیشیت ت ش تشداسی اص آب تاسا تش اػاع یاص لشف اػت )ع اػثی 5831 (. اػتحلا آب تش ای اك اػت اس اػت و آب دسیافتی دس اعمی اص ص ی و ى اػت ستای وت یا ا اوافی یا اوشغ ب تاؿذ ج آ سی ؿذ ت تخؾ ای دی ش غم اضاف ؿ د.دس اعمی غشح ی ؿ د و ػ ا ذوی اص تاس ذ ی سا دسیافت ی و ذ ق ال ای مذاس تؼیاس و ت د پاػخ ی یاص یا ا تشای ت یذ حل ی تاؿذ. اجشای عشح ج آ سی آب تاسا ػثة ی ؿ د تا آب سد یاص دس دػتشع یا ا اساضی تحت وت لشاس یشد دس تیج جش ت ت یذ التلادی ی شدد. پیی واستشد س ؿ ای ػ تی ذیشیت آب خان تا ح س ای وا ؾ شصآب ػغحی اػتفاد اص ػی پغ اص سخذاد ضی ؾ ؿی اػة ت ش ثشداسی اص ص ی دس اعك خه ی خه ػیؼتا ت چؼتا ت چ ذ ضاس ػا ی سػذ.آحاس ت جای ا ذ اص ػغ ح آت یش و چه تضسي دس احی خت ف اص ج اعك ؿ شػ خت ػشا ا ىشا حىایت اص اػتفاد ی خشد ذا دیشی اص ات آب خان فشك آتخیض ا داسد)فشب (. لش اػت و ج ا تشی ػاو دس اعك خه تا تىی تش دا ؾ ت ی خ د ت ؿی ای خت ف الذا ت ج آ سی آب تاسا شصآب ی ای ذ. ای س ؽ تا ت ج ت ای ى اص دیشتاص تا لا ح ت ی ا جا ی ؿذ اػت تؼیاس اسصا لات اػتفاد ت د و یت ا آ ا سا دس اعك ؿ شی غیش ؿ شی ماط خت ف ج ا تىاس تشد. ا ثت تذی ی اػت و دس حا حاضش ؿی ای ا ش صی ت فیك آ تا ؿی ای ت ی تافج افضایؾ واسایی ػیؼت ای ج آ سی تاسا ؼثت ت ؿی - ای ػ تی ؿذ اػت. دس تؼیاسی اص اعك خه ی خه تخؾ ف ذ اص آتی و ت دس خان ف ر ی و ذ یا اص سا تثخیش ؼتمی ا ذس یس د یا اص سا تقشق ت ػظ یا ا ی و اص ؾش التلادی تیفایذ ؼت ذ ت لشف ی سػذ. زا تش ا سیضی ذف ذ ت د ت ش تشداسی اص ای س ا اب ا یت ا ذ تا حذ د صیادی ىالت و آتی سا دس فل خه و ایذ )پاسػایی 5835(. ج آ سی آب تاسا ت ا تشای تا ی آب دس ایا تذ تاسا اػت ت ى تشای و تش جشیا س دخا ا ج یشی اص آػیة سػا ذ ت احی ؼى ی صسافی پایی دػت یا ت یذ ا شطی پش سؽ آتضیا یا تغزی ػفش ای آب صیشص ی ی چ ا ل ات ك ست ی یشد. زا تخی اص عشح ای آتخیضداسی تا ی ذف یض حفاؽت آب خان ك ست ی یشد )ع اػثی 5831(. اص تی حذ د واس ای تحمیماتی و دس ایشا تحت ف ا ت ش تشداسی اص آب تاسا ا جا شفت اػت یت ا ت واس ای چا ؿی) 5835 ( ج ا تیغ) 5831 ( اؿاس وشد و دس آ ا ت ا ت اػتفاد اص ض الت دس افضایؾ سع تت خان ج ؿذ اػت. لذ ػی ج ا دس ما ای الذا ت تشسػی تح ی س ؽ ای خت ف ت ی ی اػتحلا ج آ سی ؼتمی سیضؽ ای ج ی دس ح ض س ا اب ای اؿی اص آ ا تا اػتفاد اص س ؽ ای ػ تی د. 2

3 اػتحلا آب ج ف ای اػت اص س ؽ ای ت ش تشداسی اص آب تاسا دس ضدیىی ح تاسؽ اػت و ت ػی آ ی ت ا آب سد یاص ش ج ف سا تذ اتىا ت ػیؼت ای ت شوض آتشػا ی اص ػغ ح پ ؿؾ ؿذ ا ج ف اعشاف آ تا ی د )ا یغ 5831(. دس اعك خه ق ال تاس ذ ی ت ا ذاص ای یؼت و یا ا تت ا ذ یاص ای اك ی خ د سا تشای ت یذ حل شتف ػاص ذ. اص آ جایی و ل ؿ تاسؽ دس ای اعك تا ت صیقی ا اػة خاسد اص د س سؿذ یا ا ك ست ی یشد زا یت ا ذ ت خ دی خ د فا تض ی و ذ وا سصی- التلادی تاؿذ. اص ػ ی دی ش تخؾ صیادی اص تاسؽ ت ؿى س ا اب تثخیش اص دػتشع خاسد ؿذ دس تیج یا ا دس شاح سؿذ تا د سا خىی و آتی اج یؿ ذ. زا اػتحلا آب س ؿی اػت و ی ت ا ذ جش ت افضایؾ آب لات دػتشع ؿذ احشات ا غ ب خىی و ث د آب سا وا ؾ داد دس ایت جش ت حل ضایای اػتفاد اص س ا اب دس لاسف وا سصی شدد. تا ت ج ت ت ؿ س ؽ اػتحلا آب تاسا ا تخاب س ؽ اػة تا ت ج ت یظ یی اص لثی مذاس تاس ذ ی ح ت صی آ ت پ شافی ص ی ؿ خان ف ك خان فاوت س ای التلادی اجت افی ش غم حائض ا یت تؼیاس یتاؿذ. ذف اص ای تحمیك ؿ اػایی س ؽ ای ج د پتا ؼی ایی اػت و دس حا حاضش دس اػتا خ صػتا تخل ف اعك فایشی ج ت رخیش س ا اب اػتحلا آب ج د داسد. زا پغ اص تشسػی ا جا ؿذ دس اعك خت ف س ؽ ایی و ػاو ی اص دیشیاص تىاس شفت ا ذ س ؽ ای جذیذی و دس ػا ای اخیش ا جا ؿذ اػت سد تشسػی لشاس شفت. مواد و روشها ىا اػتا خ صػتا دس حذ د جغشافیایی تا ع ؿشلی تا فشم ؿ ا ی لشاس داسد. ت ػظ تاس ذ ی ػاال دس اػتا 311 ی ی تش ی تاؿذ. اص حاػ پؼتی ت ذی اػتا خ صػتا سا یت ا ت د غم و ؼتا ی ج ای تمؼی د و غم و ؼتا ی ف ذتا دس ؿ ا ؿ ا ؿشق آ ال شدیذ حذ د 71 دسكذ ؼاحت و اػتا سا ؿا یؿ د. اػتا خ صػتا تش اػاع تمؼی ات ص ی ؿ اػی- ػاختاسی ایشا دس ص صا شع لشاس شفت و خ د ت ػ لؼ ت اك ی یق ی دؿت خ صػتا صا شع چی خ سد صا شع شتف تمؼی یؿ د. ؿ ا ذ ا ش ای غ ة اػت و ص ذ ی و چ ی ی پذیذ تؼیاس دیشی دس ای ػشص ی اػت. ج ؿ ؿ ا ذی و اص تاػتا ی اػتا خ صػتا ت دػت آ ذ حىایت ش آ اػت و داسا )فایش( خی ی پیتش اص آ ى تاػتا - ؿ اػا تل س یوشد ا ذ اص د ىذ دا ذاسی صسافت تاغذاسی ك ایدػتی ت یظ تافت وا سصی جذا ت ا ذ. اص ج فقا یت ای التلادی فایش اػتا یت ا ت داسی ؿیالت پش سؽ عی س اؿاس وشد. تغ س و ی % دسآ ذ فایش اص تخؾ دا ذاسی %3.83 اص تخؾ صسافت تاغذاسی %1.13 اص ك ایدػتی یتاؿذ ) غا قات سا ثشدی ا س فایش 5831(. تا ت ج ت فقا یت ای التلادی فایش جغشافیای ح ص ذ ی آ ا آب تق ا تشی فا دس ادا حیات جة ایجاد ؿشایظ خاف ص ذ ی آ ا ؿذ اػت. تا ت ج ت حذ دیت آب دس اعك فایشی آ ا اص زؿت دس پی دػتیاتی ت آب دػت ت اتتىاسات خت فی صد ذ تا احذاث ػاص ایی ػقی دس رخیش ج آ سی آب داؿت ا ذ و تقضی اص آ ا دس حا حاضش یض اػتفاد یؿ د. آحاس تقضی دی ش یض دس ؿ و اس اػتا ت چ یخ سد. دس ػا ای اخیش تا ل ؿ خىؼا ی پی دس پی س ذ س ت سؿذ ج قیت یاص ت آب افضایؾ یافت اػت. دس پی آ تىاس یشی س ؽ ای اػتحلا آب سد ت ج شد ػاص ا ای شتثظ تا آب وا سصی لشاس شفت اػت. پش ط ای ج د دس اػتا سا یت ا دس د میاع ػغ ح آت یش و چه تضسي تمؼی وشد. س ؽ ای اػتحلا آب دس ػغ ح تضسي دس اػتا ف ذتا ؿا پش ط ای پخؾ ػیالب وت س ی تؼتش ؼی آب ا ثاس ا یتاؿذ. اص ج س ؽ- 3

4 ای ػغ ح و چه یض یت ا ت ػیؼت ای داخ ضسف ای تشاع ت ذی دس ؿیة ا چا ای و چه اػتخش ا ساب ا اؿاس وشد. دس صیش ت اسدی اص س ؽ ای فت ؿذ اؿاس ی شدد. نتایج و بحث روش های استحصال آب در استان اػتا خ صػتا ت د ی ؿشایظ ص ی ؿ اػی جغشافیایی ال ی ی طئ سف طی ؿشایظ پتا ؼی ت ش یشی اص ا اؿ خت ف س ؽ ای اػتحلا آب سا داسد. دس اعك و ؼتا ی اػتا ػاص ذ ای ص ی ؿ اػی خت فی ج د داسد و شیه اص آ ا ف ىشد تفا تی دس اج تا ات آب داس ذ. تقضی ف رپزیش ش ی ف ر اپزیش ی تاؿ ذ. یىی اص س ؽ ای ج آ سی آب تاسا دس اعك خت ف ج ت رخیش آب اػتفاد اص ػغ ح كخش ای یتاؿذ. دس ای س ؽ یت ا س ا اب ت یذی تش ای ػغ ح و داسای ؿیة اػة ؼثتا تذ دسص ؿىاف تاؿ ذ سا تشای لاسف تقذی دس دس خاص ی ج آ سی رخیش د. دس ای س ؽ تا ت ج ت اػتحىا ػغ ح كخش ای دس تشاتش فشػایؾ ت یذ سػ ب آب ج آ سی ؿذ داسای حذال سػ ب یتاؿذ یاص ت فی تشاػی یا ت ی ی و تشی داسد. دس اػتا خ صػتا تا ت ج ت ج د ػاص ذ ای ص ی ؿ اػی تا داسا ت د ػغ ح كخش ای ؿیة اػة ا ذ ػاص ذ آغاجاسی تا ػغ ح كخش ای اػ ػ ی ػاص ذ آ ىی آػ اسی تا ت ج ت ؿیة لقیت لشاس یشی لات یت تىاس یشی ای س ؽ ى یتاؿذ. دس ؿى )5( یه ػغح كخش ای اص ػاص ذ آغاجاسی تا ؿیة الی سا ا ذ یو یذ و ا ىا احذاث یه خض رخیش دس پایی دػت ػغح كخش ای ج د داسد. ش چ ؿیة ای ػغ ح تیتش تاؿذ پتا ؼی ج آ سی آب تاسا تیتش ی ؿ د. تا ت ج ت دا ا اساضی ؿیثذاس تؼیاسی و دس اعك ؿ ا ی اػتا ج د داسد احذاث تاغات دی ایجاد ػغ ح آت یش دا ای یت ا ذ و ه ؿایا ی ت و ث د آب دس اعك و ؼتا ی ایذ. تا تىاس یشی ای س ؽ ا یت ا اص و تشی ا ىا ات تیتشی اػتفاد سا تشد تا ایجاد تاغات دا ای اص فشػایؾ خان ج یشی وشد وا سصی سا س ك تخیذ. تق ا خا دس لؼ ت ای ؿ ا ی دؿت ؿیشی ت اس ؿ شػتا ا ذیىا دس اعك وته ش پ ی اساضی ؿیثذاسی ج د داسد و ت ف ت تشاو و دسختا ج ی دائ ا دس خغش فشػایؾ تخشیة پ ؿؾ یا ی یتاؿ ذ. تا ت ج ت ای ى ؿغ ا ا ی ای غم ف ذتا دا پش سی یتاؿذ ت ػق دسختا خ ش دس اساضی ؿیثذاس مؾ خثتی دس ت ػق پایذاس خ ا ذ داؿت. 4

5 ضكل) 1 (: سطوح صخرهای از ماسه سنگ های آغاجاری پخص سيالب آببيذ- سربيطه گتونذ حذ د پخؾ ػیالب آبتیذ- ػشتی دس یه حیظ خش طافى ای دس پای استفافات چؼاسا تختیاسی لشاس داسد. ای عشح دس ػا 5831 ت ػظ صاست ج اد وا سصی تا ذف و تش ػیالب ا حفاؽت خان تم یت پ ؿؾ یا ی تغزی ل فی آب ای صیشص ی ی ت اجشا دسآ ذ ) حذیا 5833(. ای عشح جة افضایؾ پ ؿؾ یا ی دس غم ؿذ ت ؾ س چشای دا ای فایش غم سد اػتفاد لشاس ی یشد )ؿى 3 (. 5

6 ضكل )2(: پروژه پخص سيالب آبيذ سربيطه ایستگاه پخص سيالب جارمه ای ایؼت ا دس فاك 51 وی تشی ؿ ش ا ذی ه لشاس داسد. ؿ آب ای غم ی خه تافت خان آ تا ػی تی اػت. فشك پخؾ ػیالب آ 311 ىتاس یتاؿذ. تا احذاث ای ایؼت ا ػفش آب صیشص ی ی پایی دػت تغزی ؿذ خغش ػی دس پایی دػت و تافج آت شفت ی لؼ تی اص ؿ ش ا ذی ه فشػایؾ خان حاك خیض اساضی وا سصی ی شدیذ تشعشف ؿذ تا تم یت سع تت خان پ ؿؾ شتقی ج ت چشای دا ای غم افضایؾ یافت اػت )ؿى 8(. ضكل) 3 (: پروژه پخص سيالب برآبخوان جارمه انذیمطک 6

7 نتيجه گيری سا ف ی كحیح قشفی ؿ اخت ت ػق پش ط ای اػتحلا آب ای اػت و دس ا ا ت یا ت ش تشداسا سفت فالیك اػتقذاد ای آ ا سا ؿ اػایی و ی. دس تیج یت ا تا ت ج ت یافت ای ػ تی دا ؾ ت ی یا اسوت شد عشح ا سا اجشا د. دس ما مایؼ ت احثات سػیذ اػت و اجشای ػیؼت ای اػتحلا آب ت ػظ وا سصا اسوت ا ج ای ك فی ؼثت ت ػؼات ف ی د تی اص فمیت تیتشی تشخ سداس اػت زا عشح ا تخاب ؿذ تایذ ت ای تاؿذ و ػاو ی ح ی یض تت ا ذ ت آػا ی آ سا اجشا ای ذ )ا یغ 5831(. اسدی چ اسوت شد ی پزیشؽ عشح اص ؾش ت ش تشداسا افشاد ری ف آ صؽ اسائ غا ة آ ا ی داد اص اف ضایا سفایت حم ق ا ىیت اجاس اساضی سفایت حمات پایی دػت سا یت ا اص پیؾ یاص ای فمیت دس عشح ای اػتحلا آب تاسا تشؿ شد. تحمیمات ؾ فشا یش دس ج ت ذیشیت ػیؼت ای اػتحلا آب یاص ذ داؿت اعالفات ت تش تیتش اص خل كیات ال ی ی ضقیت خان حل الت ت ی ػاص اس ف ا التلادی اجت افی اػت )تشی 5835(. اص شؽ ذیشیتی دا ؾ ت ی ی ت ا ذ ت ف ا اتضاسی دس تش ا سیضی ت ػق ذیشیت ات آتی ت واس شفت ؿ د. ت اتشای ضش ست داسد دا ؾ ت ی دس ماط خت ف ج آ سی واسایی آ ا ػ جیذ ؿ د ت ف ا یه ا ی ف ی مات تا خىؼا ی ذ ؾش لشاس یش ذ )چش صاد 5833(. ت ا س ؽ ای اػتحلا آب دس و س ا ص ت ؿى د تی اػت ت ش تشداسا اسد ای فشك ذ ا ذ. او لت آ سػیذ و شد اسد چ ی فشك ای ؿ ذ س ؽ ای اػتحلا آب سا و اص زؿت ت واس شفت یذ تغییش داد ؿ د. لتی و شد دس ای فشك اسد ؿ ذ تا اجشای عشح ای آتخیضداسی شت داسی ت ش تشداسا و شد ؼت ذ تج یض ؿذ تشای حفؼ داسایی خ د ذیشیت آ تالؽ ی و ذ. ا ثت تایذ ت ج د و س د شد ت ای فشك ت آ صؽ تغییش لا تش ای و ت ؽشفیت ػاصی دس اد ا دػت ا ای د تی تشای پزیشؽ چ ی ا زاسی ت شد یاص داسد. داد یه ح ص آتی ت شد تذ تشسػی تفىش ىالت سا افضایؾ ید ذ دس تیج و ی س ؽ ج آ سی آب اص س ؽ پخؾ ػیالب دس ایؼت ا ای سد ؾش تافج وا ؾ خغش ػی دس پایی - دػت ج یشی اص فشػایؾ خان حاك خیض اساضی وا سصی تم یت سع تت خان دس پ ؿؾ شتقی ج ت چشای دا ای غم ؿذ اػت. دس اػتا خ صػتا تا ت ج ت ج د ػاص ذ ای ص ی ؿ اػی آغاجاسی تا ػغ ح كخش ای اػ ػ ی ػاص ذ آ ىی آػ اسی یت ا س ا اب ت یذی تش ػغ حی و داسای ؿیة اػة ؼثتا تذ دسص ؿىاف تاؿ ذ سا تشای لاسف تقذی دس دس خاص ی ج آ سی رخیش د. دس ای س ؽ تا ت ج ت اػتحىا ػغ ح كخش ای دس تشاتش فشػایؾ ت یذ سػ ب آب ج آ سی ؿذ داسای حذال سػ ب یتاؿذ یاص ت فی تشاػی یا ت ی ی و تشی داسد 7

8 منابع فارسي ا یغ عیة پشی ض دایتش اؿ اح ذ 5831 اػتحلا آب اػتفاد اص دا ؾ ت ی تشای تا ی آب دس اعك خه تشج : عثاعثایی یضدی ج اد چىی ت اس ا تاسات ج اد دا ا ی ذ 37 ف. 3 تشی. وا ػی. د فاسی ف س ؿ ای ػ تی اػتحلا آب دس ػیؼتا ت چؼتا. ا ی ایؾ ی ػا ا ای ػغ ح آت یش تاسا. 8 پاسػایی. ك ثی. فیذی خ اج ا. آػیایی س ؽ ای ػ تی رخیش آب تاسا دس ؿ ا اػتا ؼتا. ا ی ایؾ ی ػا ا ای ػغ ح آت یش تاسا. 7 ج ا تیغ تقیی یضا واسایی تذا تشی ػیؼت ای رخیش ض الت آػ ا ی. ضاسؽ عشح تحمیماتی شوض تحمیمات حفاؽت خان آتخیضداسی و س. 3 چا ؿی ع تشسػی د س ؽ رخیش ض الت آػ ا ی و ت س فاس پیتی ؿ اخت تأحیش آ ا دس ضقیت پ ؿؾ یا ی. ضاسؽ عشح تحمیماتی دس شوض تحمیمات حفاؽت خان آتخیضداسی و س. 3 چش صاد. فت تی. خؼش ی ب دا ؾ ت ی وا سصی س ؽ ای ػ تی ذیشیت ات آتی دس ج ت مات تا تحشا خىؼا ی ایؾ ی تحشا آب دس وا سصی ات عثیقی. 1 ع اػثی س ج آ سی آب تاسا ا تاسات ػؼ آ صؽ فا ی ف ی- واستشدی ت شا 53 ف. 3 لذ ػی د س ا اب ای ػغحی فشػایؾ خان دس ایشا. پایا ا واسؿ اػی اسؿذ دا ا آسیض ا آ شیىا. غا قات سا ثشدی ا س فایش اداس و ا س فایش اػتا خ صػتا. حذیا ؿ اسصیاتی تغزی ل فی تا اػتفاد اص ذ سیاضی دس دؿت آب تیذ- ػشتی )ؿ ا غشب ت ذ(. پایا ا واسؿ اػی اسؿذ دا ا ؿ یذچ شا ا اص. ع اػثی س ضا ج قآ سی آب تاسا ا تاسات ػؼ آ صؽ فا ی ف ی-واستشدی ت شا 53 ف. سب ف یشضا د اسی ف ی اكغش خ ؿاب س ؿی ػ تی دس ذیشیت آب خان اػتا ػیؼتا ت چؼتا ایؾ تی ا ی دا ؾ ػ تی ذیشیت ات آب یضد 8 ف. 8

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز  83 عل م تک ل ژی هحيط زيست د ر جد ن شوار چ ار زهستاى 55 هقايس قابليت ای هدل اک ل ژيکی ايراى فائ در برآ رد ت اى اک ل ژيکی اراضی برای کاربری هرتعداری )هطالع ه ردی ه طق هيدا د در شرق استاى خ زستاى( زي ب راداى

توضیحات بیشتر

تغییرات سبک زندگی از نگاه بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوا

تغییرات سبک زندگی از نگاه بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوا تغییزاتسبکسوذگیاسوگا بیمارانتحت م دیالیش:تحلیلمحت ا 1 ت اس یش Downloaded from jqr.kmu.ac.ir at 21:23 +0330 on Saturday February 16th 2019 چکیذ تأثیش تی اسا ای ص ذ ی ویفیت تش و اػت ص ذ ی ػثه تغییشات دیا

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال دو م شمارهي 8 زمستان 2931 كفحات: ارسیابی التصادی ا زصی بزق خ رضیذی )فت لتائیک( بزق فسیل

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال دو م شمارهي 8 زمستان 2931 كفحات: ارسیابی التصادی ا زصی بزق خ رضیذی )فت لتائیک( بزق فسیل فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال دو م شمارهي 8 زمستان 2931 كفحات: 136-115 ارسیابی التصادی ا زصی بزق خ رضیذی )فت لتائیک( بزق فسیلی در یک احذ خا گی 1 در ض زستاى هط ذ 1 هصطفی سلیویفز

توضیحات بیشتر

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػاسف س خت هایغ خ د دس ساها "ض اسایی اطالػات هػشف ک ذگاى

توضیحات بیشتر

كلمات كليدي

كلمات كليدي بزرسی تأثيز عمليات سطحی پاسي اسي ن ريی مقايمت ب خ ردگی ف الد سوگوشن 424 در محيط %3/5NaCl ساکه سيد محمدصادق حسيىی ي ک ريش جعفزساد دا ىذ اد دا ا ص ؼتی ا ه اؿتش ت شا آرش ربيعی ي محسه صب ری دا ىذ ذػی اد دا

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 طشاحی پیاد ػاصی ػیؼتن اطالعات پایؾ کفایت و دیالیض Design and Implementation of hemodialysis adequacy monitoring information system اػاتیذ سا وا: دکتش هشجاى قاضی ػعیذی- دکتش سضا كفذسی اػاتیذ ها س: دکتش

توضیحات بیشتر

ارزش‌هاي مندرج در مطبوعات: مقايسة‌ انقلاب مشروطيت

ارزش‌هاي مندرج در مطبوعات: مقايسة‌ انقلاب مشروطيت جهاني شدن فرهنگ جهاني و كجروي فرهنگي دوتش * ػیذ حؼی ػشاج صاد ** ی ا تاتایی تاسیخ دسیافت: 87/8/15 تاسیخ پزیشؽ: 89/3/28 چکیذ فشای ذ خ ا ی ؿذ ی ت ا ذ فش ای ػ تی سا دس شم ت ذیذ لشاس د دذ خة اؿا اسصؽ ا داس

توضیحات بیشتر

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس   سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس http://inra.aeoi.org.ir سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س د کلیک ک یذ. )هطاتق شکل 1( - خ ت ثثت و دى دسخ است

توضیحات بیشتر

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ د ح وگاهغاصی آى تا عاها ا تخاب احذ ت دعت سالعول ه ج

توضیحات بیشتر

تأسیسات و زیر ساخت های شهری جناب مهندس کرمی گروه علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور ایالم 1 بهار 3131 By: Z.Soukhtezari

تأسیسات و زیر ساخت های شهری جناب مهندس کرمی گروه علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور ایالم 1 بهار 3131 By: Z.Soukhtezari تأسیسات و زیر ساخت های شهری جناب مهندس کرمی گروه علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور ایالم 1 بهار 3131 ؿ ش ب داسای د ػبختبس فضبیی ؼت ذ : 1. ػبختبس ؾشی یب فیضیىی. 2 ػبختبس غیش فیضیىی ف ی فضب بیی و وب جذ

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ی لا ة ت ذی ای ػ دی افمی تت ریسی لا ة ای وف تذ چیذ

توضیحات بیشتر

Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 2014, p شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 1393 ص برآ رد ضر

Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 2014, p شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 1393 ص برآ رد ضر Journal of Agricultural Meteorology Vol. 2, No. 2, Autumn &Winter. 20, p. 62-69 شری اش اسی کشا رزی جلذ 2 شوار 2 پاییس زهستاى 393 ص. 62-69 برآ رد ضرایب گیا ی یاز آبی گیا دار یی ویش ب ار ).L )Calendula officinalis

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

بسته آموزشی ويژه كارشناسان مراقب سلامت خانواده

بسته آموزشی ويژه كارشناسان مراقب سلامت خانواده فصل ا ل ع اهل ه ثز را بزد ای ارتقاء سالهت ر ا ی اجتواعی اعتیاد 1 ا داف فصل پغ اص ب ؼ ای فل ا تظبس ي س د و ثت ا یذ: - ا یت ه ع بی ح ص ػال ت س ا ي اخت بػي اػتیبد سا ت هیح د یذ. 1 ػال ت س ا ي اخت بػي سا تؼشیف

توضیحات بیشتر

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران تبیین میزان اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی گروهی بر اختالالت شخصیت دسته B مردان وابسته به مواد سا ی افاسی ایشد صاسع الد ؼی لاػ ظیشی ح ذسضا م ی چکیذه ذف اص ای پظ ؾ تثیی احشتخی عشح اس دس ا ی ش ی دس تؼدذی

توضیحات بیشتر

سایت ها : Networkbooks.ir/blog Networkbooks.ir TejaratServer.ir کتاب س ئیچی گ هسیزیابی در شبک ای هحلی جش س ئیچی گ هسیزیابی اسائ ؿذ ت ا یه فل اص وتاب ػ

سایت ها : Networkbooks.ir/blog Networkbooks.ir TejaratServer.ir کتاب س ئیچی گ هسیزیابی در شبک ای هحلی جش س ئیچی گ هسیزیابی اسائ ؿذ ت ا یه فل اص وتاب ػ سایت ها : Networkbooks.ir/blog Networkbooks.ir TejaratServer.ir کتاب س ئیچی گ هسیزیابی در شبک ای هحلی جش س ئیچی گ هسیزیابی اسائ ؿذ ت ا یه فل اص وتاب ػ ئیچی ؼیشیاتی دس ؿثى ای ح ی تا یف ش آ صؿی صساف ی تاؿذ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افسار ETABS 2013 و یسىذ 8 فر بد دايری پ ر داوشج ی ارشذ زلسل داوشگب صىعتی شریف وبظران فىی 8 م ىذس فرامرز

راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افسار ETABS 2013 و یسىذ 8 فر بد دايری پ ر داوشج ی ارشذ زلسل داوشگب صىعتی شریف وبظران فىی 8 م ىذس فرامرز راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افسار ETABS 2013 و یسىذ 8 فر بد دايری پ ر داوشج ی ارشذ زلسل داوشگب صىعتی شریف وبظران فىی 8 م ىذس فرامرز يطه)مسئ ل دفتر فىی کبو ن م ىذسیه کرج( م ىذس یبسیه طل

توضیحات بیشتر

1397/04/10 تیش 1397 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ

1397/04/10 تیش 1397 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ 1397/04/10 سیستم ای ساخت ي ساز خشک کىاف ش اس تاص شی: 44 دفترچه آنالیز قیمت دس آ ا یض لی ت و اف ایشا یتایست اسد صیش ذ ظش لشاس یشد: - ای دفتشچ تش اساس یست لی ت تاسیخ 1397/04/10 ت ظی شدیذ است ساختار دی ار

توضیحات بیشتر

پیص تینی کوتاه مذت تار تا استفاده اس ضثکه های عصثی مصنوعی و الگوریتم هیثزیذ رقاتت استعماری Short term load forecasting using artificial neural network

پیص تینی کوتاه مذت تار تا استفاده اس ضثکه های عصثی مصنوعی و الگوریتم هیثزیذ رقاتت استعماری Short term load forecasting using artificial neural network پیص تینی کوتاه مذت تار تا استفاده اس ضثکه های عصثی مصنوعی و الگوریتم هیثزیذ رقاتت استعماری Short term load forecasting using artificial neural network and hybrid imperialist competitive algorithm نویسنده:

توضیحات بیشتر

چکیذ اص پغ بررسی پتاوسیل اثر تغییراقلیم بر خشکسالی ای آیىذ با استفاد از مذل HadCM3 )مطالع م ردی: ح ز آبخیس اسکىذری استان اصف ان( معص م بحری محمذ

چکیذ اص پغ بررسی پتاوسیل اثر تغییراقلیم بر خشکسالی ای آیىذ با استفاد از مذل HadCM3 )مطالع م ردی: ح ز آبخیس اسکىذری استان اصف ان( معص م بحری محمذ چکیذ اص پغ بررسی پتاوسیل اثر تغییراقلیم بر خشکسالی ای آیىذ با استفاد از مذل HadCM3 )مطالع م ردی: ح ز آبخیس اسکىذری استان اصف ان( 3 2 1 معص م بحری محمذتقی دست راوی مسع د گ درزی 1- داوشج ی کارشىاسیارشذ آبخیسداری

توضیحات بیشتر

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus)

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus) فصل به علوی پژ شی هحیط سیست جب ری سبل ششن شوبر 2 تببستبى 9313 بررسی برخی جنبههای زیستشناسی تولیدمثل ماهی گلخورک (1941 koumans, (Periophthalmus waltoni در آبهای استان هرمسگان طاهره افشار: اصغر عبدلی*: بهرام

توضیحات بیشتر

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟ همذه آه صش لذم ت لذم دسهاى ضیط ت س ش هاتشیىس دس ای آ صؽ ػؼی داسی ػبختبس دس ب اػتیبد ث ؿی اد حشن سا ث س ؽ بتشیىغ سی ؼشفی و ی و پضؿه یب س ا بع غ ث وبس دس شاوض دس ب ػ ء لشف اد ثت ا ذ ثب اػتفبد اص ای ب ت تزشثیبتؾ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ػاصهاى هذیشیت پؼوا ذ ؿ ش ت شاى هؼا ت تش اه سیضی ت ػؼ ؿ شی احذ پظ ؾ ػیؼتن رخیش ػاصی جوغ آ سی صیشصهی ی پؼوا ذ ای ؿ شی ریحانه بهبودی اػف ذ ها 1391 ا ویت فوا ای صیشصهی ی دس ؿ ش افضایؾ ج قیت ؿ ش ا تذیذ سلاتت

توضیحات بیشتر

مجله آبسيان و شيالت سال اول/ شماره 4/ زمستان 98 بررسی ريش بي مختلف تثبيت مب ی در رزیه ي تبثيرات مقبدیر متفبيت سخت کىىذ در ایه ريش )2( )1( مبوی م يه آر

مجله آبسيان و شيالت سال اول/ شماره 4/ زمستان 98 بررسی ريش بي مختلف تثبيت مب ی در رزیه ي تبثيرات مقبدیر متفبيت سخت کىىذ در ایه ريش )2( )1( مبوی م يه آر مجله آبسيان و شيالت سال اول/ شماره 4/ زمستان 98 بررسی ريش بي مختلف تثبيت مب ی در رزیه ي تبثيرات مقبدیر متفبيت سخت کىىذ در ایه ريش )2( )( مبوی م يه آرش ببقري en_mani2@yahoo.com - دا يا آصاد اػال ی احذ ت

توضیحات بیشتر

‫عنوان موضوع: طراحی و تدوین راهنمای ثبت نامه پایان نامه های دانشگاه ع.پ. تهران در سیستم پژوهشیار

‫عنوان موضوع:      طراحی و تدوین راهنمای ثبت نامه پایان نامه های دانشگاه ع.پ. تهران در سیستم پژوهشیار هعا ت پظ ی پشدیغ بیي الولل طشاحی تذ یي سا وای ثبت پایاى اه ای دا گا عل م پضؿکی ت شاى دس ػیؼتن پظ یاس اطالػات پذیذآ س ذگاى ساصهاى: هعا ت پظ ی پشدیغ بیي الولل دا گا عل م پضؿکی ت شاى هجشیاى: هعا ى کاسؿ اػاى

توضیحات بیشتر

یبد یشی دس ػ ك 4 تشی ف رست هطالة مذ... 3 فل ا : بست بی یبد یشی... 3 تفب ت یبد یشی حفظ وشد ب ت... 3 ىب ب ؼ چ ثبؿذ... 7 حی ی آسا ثب آسا ؾ دس ب ب ؼ...8 ت شوض دس ب خ ا ذ...9 یبدداؿتثشداسی...11 م ر ی...13 سػ

توضیحات بیشتر

تبسیخ دسیبفت مب : 1391/4/12 تبسیخ پزیشؽ مب : 1391/7/1 فل ب ػ ف ظب ی/ػب ت / ؿ بس 21/ تبثؼتب 1390 كق ضىاسایی ي ايل یتتىدی ضاخص ای استزاتضیک تاثیزگ

تبسیخ دسیبفت مب : 1391/4/12 تبسیخ پزیشؽ مب : 1391/7/1 فل ب ػ ف ظب ی/ػب ت / ؿ بس 21/ تبثؼتب 1390 كق ضىاسایی ي ايل یتتىدی ضاخص ای استزاتضیک تاثیزگ تبسیخ دسیبفت مب : 1391/4/12 تبسیخ پزیشؽ مب : 1391/7/1 فل ب ػ ف ظب ی/ػب ت / ؿ بس 21/ تبثؼتب 1390 كق 78-63 ضىاسایی ي ايل یتتىدی ضاخص ای استزاتضیک تاثیزگذار تز اجزای مدیزیت داوص در آجا چکید : 1 اثشا ی ظشی

توضیحات بیشتر

تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در معاهده قانون اساسي

تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در معاهده قانون اساسي سياست خارجي سال بيست و ششم شماره 3 پاييز 1331 فصلنامه استراتژي چين و آمريكا در درياي جنوبي چين رؤيا خضري چكيده: ه بلطبت دریبی ج ثی چیي در حبل حبضر ر ذی ر ث گسترش از خ د طبى هید ذ. در سبل بی اخیر ایي ه

توضیحات بیشتر

بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد

بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد 95 بررسی سطح هوش سازمانی یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم 1 یؼ ذ ب : ح ذ ذی ویب ی 5 4 تظشا فشد شتضی ح ذ صاد پسشکی یسد 3 2 ح ذ ا ی ث شا ی حؼی فالح صاد ساضی 1.

توضیحات بیشتر

تزرسی هقایس ای کیفیت س د گشارش شذ تا س د تجذیذ ارائ شذ دکتز ه ذی ت ار هقذم اػتادياس دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى ه ذی د لت آتادی کاسؿ اع اسؿذ حؼاتذاسي دا گا

تزرسی هقایس ای کیفیت س د گشارش شذ تا س د تجذیذ ارائ شذ دکتز ه ذی ت ار هقذم اػتادياس دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى ه ذی د لت آتادی کاسؿ اع اسؿذ حؼاتذاسي دا گا تزرسی هقایس ای کیفیت س د گشارش شذ تا س د تجذیذ ارائ شذ دکتز ه ذی ت ار هقذم اػتادياس دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى ه ذی د لت آتادی کاسؿ اع اسؿذ حؼاتذاسي دا گا ؿ يذ تا ش کشهاى چکیذ دس ايي تحميك ػقی ؿذ اػت ک يک تشسػی

توضیحات بیشتر

ث بم خدا

ث بم خدا ث بم خدا در مورد روز جهانی دیابت 14 ا جش )23 آثب ب ( س ص ج ب ی دیبثت ػب ش ص ت ذ دوتش ثب تی وبؿف ا ؼ ی اػت. ذف اص ای س ص ػال ثش ثضس ذاؿت ای دا ذ ثضسي آ ب وشد شچ ثیتش د یب ثب ا یت ثی بسی دیبثت اػت. شاػ س

توضیحات بیشتر

ث ب پش سد بس دا ب ت ا ب بز اه را بزدی پ ج سال پض طکذ هحیطسیست ت سؼ پایذار ت ی تذ ی : ذیشیت ا س پظ ؾ ش ىبسا : دوتش ج ی ثبدا فیش ص دوتش اسد ا

ث ب پش سد بس دا ب ت ا ب بز اه را بزدی پ ج سال پض طکذ هحیطسیست ت سؼ پایذار ت ی تذ ی : ذیشیت ا س پظ ؾ ش ىبسا : دوتش ج ی ثبدا فیش ص دوتش اسد ا ث ب پشسد بس دا ب ت ا ب بز اه را بزدی پ ج سال پض طکذ هحیطسیست ت سؼ پایذار 0397-0412 ت ی تذی : ذیشیت ا س پظ ؾ ش ىبسا : دوتش ج ی ثبدا فیشص دوتش اسدا صس ذیب دوتش ف یشضب سح تی دوتش فش بد عبیف فشسدی 79 1 پیطگفتار:

توضیحات بیشتر

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در 1 اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در نگبه "معطوف به دیگری" امبنوئل لوینبس" 2 آصاد ثضس ی چکید ؼئ یت اص دػت فب ی سایذ دس ف ؼف اػت و ی ت ا ذ استجب ی ت بت ثب د یبی زبصی ثشلشاس و ذ. اص آ زبیی و ی

توضیحات بیشتر

جلد 3.cdr

جلد 3.cdr دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی (Ph.D) و ثبت نام دوره بدون آزمون دکتري تخصصی سال 7 مقام معظم رهبري: دانشگاه آزاد اسلامی یک امید براي سیل مشتاقان تحصیلات عالی در سراسر

توضیحات بیشتر

اص ل مذیزیت مصزف تزق تخص س م اصول مدیریت مصرف برق

اص ل مذیزیت مصزف تزق تخص س م اصول مدیریت مصرف برق تخص س م اصول مدیریت مصرف برق ی ا ی ا Contents س ؿ ای هذیشیت كشى ر ئی ا شطی ال تشی ی... 4 ضش ست هذیشیت ا شطی ال تشی ی... 4 ؿ اخت اه ا ات هحذ دیت ای تاس ا شطی ال تشی ی... 5 ضش ست هذیشیت هلشه تش دس ك ای س...

توضیحات بیشتر

معايوت آم زشی داوشگا عل م پسشکی ایالم را ىمای)طراحی آم زشی( تديیه طرح درس ت ی شد در ياحد ارزیابی دريوی ي بروام ریسی آم زشی مرکس مطالعات ي ت سع آم زش ت

معايوت آم زشی داوشگا عل م پسشکی ایالم را ىمای)طراحی آم زشی( تديیه طرح درس ت ی شد در ياحد ارزیابی دريوی ي بروام ریسی آم زشی مرکس مطالعات ي ت سع آم زش ت معايوت آم زشی داوشگا عل م پسشکی ایالم را ىمای)طراحی آم زشی( تديیه طرح درس ت ی شد در ياحد ارزیابی دريوی ي بروام ریسی آم زشی مرکس مطالعات ي ت سع آم زش ت ی کىىدگان: علیرضا میرزایی دکتر مصیب مظفری ب ار 5931

توضیحات بیشتر

خالك ای اصف ىشد تبیح وبس ش بی ب سیت بی عشح تح آ صؽ دسدا ب ف پضؿىی ایال - خشداد دتیزخا تح ل آه سش در ایالم دکتز ج ا گیز ػثذی خا ن لیال ضجاع خا

خالك ای اصف ىشد تبیح وبس ش بی ب سیت بی عشح تح آ صؽ دسدا ب ف پضؿىی ایال - خشداد دتیزخا تح ل آه سش در ایالم دکتز ج ا گیز ػثذی خا ن لیال ضجاع خا خالك ای اصف ىشد تبیح وبس ش بی ب سیت بی عشح تح آ صؽ دسدا ب ف پضؿىی ایال - خشداد 1395 1 -دتیزخا تح ل آه سش در ایالم دکتز ج ا گیز ػثذی خا ن لیال ضجاع خا ن لیال یک سزضت -تىی ػبیت دثیشخب تح آ صؽ پ ستب ای تش

توضیحات بیشتر

امکان سنجی پرورش ماهی در قفس بر اساس پارامترهای فیزیکوشیمیایی موثر بر کیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از 15 متر مناطق ساحلی گهرباران در جنوب

امکان سنجی پرورش ماهی در قفس بر اساس پارامترهای فیزیکوشیمیایی موثر بر کیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از 15 متر مناطق ساحلی گهرباران در جنوب مجل علمی ؽیالت ایزان 10.22092/ISFJ.2018.115671 (DOI): عال بیغت ي ؽؼ/ؽمار 6 امکان سنجی پرورش ماهی در لفس بر اساس پارامترهای فیسیکوشیمیایی موثر بر کیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از 51 متر مناطك

توضیحات بیشتر

رد

رد 1 تسو تؼالی تحلیل باج افزار MoneroPay 2 مقدمه: سصذ فضای هجاصی ه س م ت تاجافضاس جذیذی اص ا تطاس دس فت جاسی MoneroPay SpriteCoin )ک تا ام یض ض اخت هی ض د( دس فضای سایثشی خثش هی د ذ ک تا ت ج ت قط پشاک ذگی

توضیحات بیشتر

Relationship between Molar Incisor Hypomineralization with Body Mass Index and Dental Caries Index in 7-11 Year Old Children in Yazd City

Relationship between Molar Incisor Hypomineralization with Body Mass Index and Dental Caries Index in 7-11 Year Old Children in Yazd City Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 25, No.1, Apr 2017 Pages: 11-19 مجل علمي پصي شي داوشگا عل م پسشكي ش يد صديقي يسد صفح: 11-13 بررسی ارتباط بین هایپومینرالیزاسیون مولر انسیزوری

توضیحات بیشتر

سازمان ثبت اسناد و املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک تسو تعالی راهنمای نصب درایور دستگاه اخذ اثز انگشت تهیه کننذه :معاونت توسعه فناوری و خذمات الکتزونیک ثبتی سخ : 0.1.3 آرس 0334 فهزست عنوان صفحه همذه... 2 تخش ا ل- صة دسای س هشت ط ت دستگا اثشا گشت خشیذاسی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فایل ها 1- فایل ای هت ی -2 فایل ای بای شی دس فایل ای هت ی اػذاد بص ست سضت ای اص کاساکتش ا رخیش هی ض ذ. بؼ اى هثال ػذد 123 دس یک فایل هت ی دس 3 2 بایت رخیش هی ض د. بایت رخیش هی ض د دس فایل بای شی دس 1-

توضیحات بیشتر

The Effects of Organizational Contextual Factors on Physicians’ Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance

The Effects of Organizational Contextual Factors on Physicians’ Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance مجله دانشکده پیزاپششکی دانشگاه علوم پششکی تهزان )پیاورد سالمت( دوره 0 شماره 2 خزداد و تیز - 039 093 080 مقاله پژوهشی دسیبفت مقبل : ب مه 493 پزیشش مقبل : اسدیب شت 493 * و یسىذ مسئ ل : دکتر هرین احودی دانشکده

توضیحات بیشتر

بررسی فرایند طرح‌ مسئله در آموزش ریاضی

بررسی فرایند طرح‌ مسئله در آموزش ریاضی ی ب ی ی ب Journal of Theory & Practice in Curriculum Vol. (3); 04, 7-40 د فصل به ظری عول در بر به درسی ػب د ؿ بس 3 ث بس تبثؼتب 7-40 393 بررسی فرای ذ طرح هسئل در آه زش ریبضی Investigating the process of

توضیحات بیشتر

سایت استخدامی باروت | درج و جستجو آگهی استخدام | آخرین اخبار استخدامی و کاریابی

سایت استخدامی باروت | درج و جستجو آگهی استخدام | آخرین اخبار استخدامی و کاریابی سوالات آزمون استخدامی بانک ھا و سازمان ھای دولتی پایگاه داده .کذاهیک اص گضاس ای صیش دس ه سد سد ت ذی ػیؼتن ای هذیشیت پایگا داد ا دسػت اػت الف( اتؼت ت یک هحیظ خاف جضء سد ت ذی ا اص ظش هحیظ ػخت افضاسی ب(ػیؼتن

توضیحات بیشتر

HTML5

HTML5 1 HTML5 www.denadownload.com ش ٩٨ HTML5 زا یف : ضؼ زفشؿی ی ا ی 2 HTML5 وساب ا ىسش ی ىی HTML5 ت ك سذ خالك ت ؼشفی ػ اكش یا ز ای خذیذ ی ع س ػ اكش ت ث د یافس دس HTML5 ی خشداصد. ای وساب ا ىسش یىی و تل سذ زشخ

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

بزد آه سشی حزف ای NXP LPC1768 Cortex-M3 Rev.D 1 ای ی : فش ؿ ا زخللی تشق ا ىسش یه فىغ: ؿ اس ز اع: 830

بزد آه سشی حزف ای NXP LPC1768 Cortex-M3 Rev.D 1 ای ی : فش ؿ ا زخللی تشق ا ىسش یه   فىغ: ؿ اس ز اع: 830 بزد آه سشی حزف ای NXP LPC1768 Cortex-M3 Rev.D 1 ی ا ی ا ی ف زست هطالب ا ىا اذ تشد آ صؿی... 2 تشد...5 تشد...6 سا ای جا دش ای ج د تش س ی سا ای دیح ػ ئیچ ج د تش س ی س ؽ خس ف خش شا وشد تشد ضایا ؼایة آ ا...7

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

ي ب مجموعه مقاالت همایش راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان)اصفهان( دولت الکتزونيک تمزکش سدايي ب

ي ب مجموعه مقاالت همایش راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان)اصفهان( دولت الکتزونيک تمزکش سدايي ب دولت الکتزونيک تمزکش سدايي بهزه وري ببالتز جواد شکزريش هيئت علمي رشته مذيزيت دولتي دانشگبه پيبم نور واحذ بزسک info@barzok-pnu.ac.ir 22353653144 چکيذه يىي اص تشي م الت دس خب ؼ ا الػبتي ؼئ د ت ا ىتش يه اػت.

توضیحات بیشتر

تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیزشهری براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل خوشه تاریخ دریافت: 1395/07/15 تاریخ پذیزش: 1396/02/ ػ ی ػجبدی

تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیزشهری براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل خوشه تاریخ دریافت: 1395/07/15 تاریخ پذیزش: 1396/02/ ػ ی ػجبدی تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیزشهری براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل خوشه تاریخ دریافت: 1395/7/15 تاریخ پذیزش: 1396/2/2 3 2 1 ػ ی ػجبدی ظاد سهب اوجشی ح ذحؼ سح ب ی چىيذ 5 اس صفحه 48 تا 19 صهي

توضیحات بیشتر

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Belltech Greeting Cards Designer نویسنده : نرگس عفراوی Narges.a22@gmail.com 1 ؽوا ت کوک تش اه Belltech Greeting Cards Designer

توضیحات بیشتر

مقاالت همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 4141 پ دا هغالث فش گی همام هؼظن س ثشی اصخاهؼ فش گ ش محمد نوید متقی چىیذ : لتی ػخ اصوبسفش ی ث یب ی آیذ ه ا یت ب س

مقاالت همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 4141 پ دا هغالث فش گی همام هؼظن س ثشی اصخاهؼ فش گ ش محمد نوید متقی چىیذ : لتی ػخ اصوبسفش ی ث یب ی آیذ ه ا یت ب س پ دا هغالث فش گی همام هؼظن س ثشی اصخاهؼ فش گ ش محمد نوید متقی چىیذ : لتی ػخ اصوبسفش ی ث یب ی آیذ ه ا یت ب سخحب ب خ اػت بی ثبالدػتی 50 چب ب یبص ب یض شح ی ؿ د ی مب دس ا ب ج دسح ص فش اص یبت س جشی ث ا سأع

توضیحات بیشتر

ضوبر 110 ث بر 1395 ظظ: 104~ 91 عملکزد میزان فزاسىج ای خ ن خص صیات ريد ي کیفیت گ شت ج ج ای گ شتی تغذی شد با ال کارویتیه در شزایط تىش گزمایی احوذ ثبثبسا

ضوبر 110 ث بر 1395 ظظ: 104~ 91 عملکزد میزان فزاسىج ای خ ن خص صیات ريد ي کیفیت گ شت ج ج ای گ شتی تغذی شد با ال کارویتیه در شزایط تىش گزمایی احوذ ثبثبسا ضوبر 110 ث بر 1395 ظظ: 104~ 91 عملکزد میزان فزاسىج ای خ ن خص صیات ريد ي کیفیت گ شت ج ج ای گ شتی تغذی شد با ال کارویتیه در شزایط تىش گزمایی احوذ ثبثبساد اقذم دا ؾآ خت وبسؿ بػی اسؿذ ش ػ دا ی دا ىذ وب سصی

توضیحات بیشتر

ب یى سازی کال س زایی ي تاثیر الیسیت ر ای زیستی ي غیر زیستی ب مه فاضلی وسب ي مکاران مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 93

ب یى سازی کال س زایی ي تاثیر الیسیت ر ای زیستی ي غیر زیستی ب مه فاضلی وسب ي مکاران مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 93 مقال پژي شی مجل سل ل ي بافت )علمی - پژي شی( جلد 8 شمار 2 تابستان 9396 بهینهسازی کالوس زایی و تاثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی بر میسان ترکیبات فنلی و علی سبحاوی ساد فالونوئیدی سیاهدانه در شرایط آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي

كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي كلید های افزار ورم میاوبر مایكريسافت آفیس دس شم افضاس افیس زعذای هیاى تش ج د داسد ك تیطتسش آ تا سا هتا ویط استین ایتي كلیتذ تای هیتاى تتش عتو تتش ایتي كت ضت د كت هتا صهتاى ایتي هت ك تذ تلكت تاعت سشعر ها

توضیحات بیشتر

4- هشخظات خذهت 5- جضییات خذهت 6- ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3- اسائ د ذ خذهت 1- ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی د

4- هشخظات خذهت 5- جضییات خذهت 6- ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3- اسائ د ذ خذهت 1- ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی د 4 هشخظات خذهت 5 جضییات خذهت 6 ح دستشسی ت خذهت دس هشحل اعالع سسا ی خذهت ع هخاعثیي 3 اسائ د ذ خذهت 1 ػ اى خذهت: تؼییي پشداخت خساسات ت اشخاص حقیقی دس استثاط تا ح ادث اه یتی ام اجشایی: استا ذاسی دفتش اه س

توضیحات بیشتر

ت ام خذا راهنوای استفاده از پایگاه اطالعاتی Scopus Scopus is the largest abstract and citation database of peerreviewed literature: scientific journal

ت ام خذا راهنوای استفاده از پایگاه اطالعاتی Scopus Scopus is the largest abstract and citation database of peerreviewed literature: scientific journal ت ام خذا راهنوای استفاده از پایگاه اطالعاتی Scopus Scopus is the largest abstract and citation database of peerreviewed literature: scientific journals, books and conference proceedings. Delivering a comprehensive

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

استفاد ی مشکل ساز از ایىتروت ي ارتباط آن با بیماری ای ريان تىی ي رضایتمىدی از زودگی در بیه چکید مقدم : و ج اوان ایران 2 1 ػیذ فشیذ ػال - شضی تبلی اػتف

استفاد ی مشکل ساز از ایىتروت ي ارتباط آن با بیماری ای ريان تىی ي رضایتمىدی از زودگی در بیه چکید مقدم : و ج اوان ایران 2 1 ػیذ فشیذ ػال - شضی تبلی اػتف استفاد ی مشکل ساز از ایىتروت ي ارتباط آن با بیماری ای ريان تىی ي رضایتمىدی از زودگی در بیه چکید مقدم : و ج اوان ایران 1 ػیذ فشیذ ػال - شضی تبلی اػتفبد ی ى ػبص اص ای تش ت دس ثی خ ا ب ایشا ی س ث سؿذ ی ثبؿذ.ػذ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز  83 پ را دا توسعه و محط ز ست دوره دوم شماره 3 پاس 95 تاث ر توسعه اقتصاد بر مصرف برق در گروه کشورها منتخب پروانه سالطن * p_salatin@iauec.ac.ir مرم فرج چكيذ ا ١ شط ث ٦ ف ٤٢ ا اص ٨١ بد ٥ ٨ ت ٤ د ١ ؾ ثؼضا دس سؿذ

توضیحات بیشتر

ت ا خذا آ صؽ واس تا ؿی ای Symbian Anna N8 X7 ORO E7 C6 C7 500 ای وساب وا ال سای ا اػر 1391

ت ا خذا آ صؽ واس تا ؿی ای Symbian Anna N8 X7 ORO E7 C6 C7 500 ای وساب وا ال سای ا اػر 1391 ت ا خذا آ صؽ واس تا ؿی ای Symbian Anna N8 X7 ORO E7 C6 C7 500 ای وساب وا ال سای ا اػر 1391 ا -------------------) خلاذ وساب( ------------------- آموزش کار با گوشی های Symbian Anna یؼ ذ : ػ ی ػػادی ؿش :

توضیحات بیشتر

کاو ن سزاسزی اوجمه ای صىفی م ىدسان معمارایزان مایص بیه المللی معماری عمزان ي ض زساسی در شار س م ت زان - تیز ما 44 تاثیزگذاری رياوی فضای سبش ض زی اسدید

کاو ن سزاسزی اوجمه ای صىفی م ىدسان معمارایزان مایص بیه المللی معماری عمزان ي ض زساسی در شار س م ت زان - تیز ما 44 تاثیزگذاری رياوی فضای سبش ض زی اسدید تاثیزگذاری رياوی فضای سبش ض زی اسدیدگا ضکل گیزی فضای سبشعم دی چگ گی تاثیش گزاسی تیتش فضا ای ػثض ؿ شی 3 2 * 1 امید مىص ریان مسع د طا زی ض ز آییىی سعید خاقاوی 1- دا د ی واسؿ اػی اسؿذهؼواسی دا گا ك ؼتی ؿا

توضیحات بیشتر

ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى 1 تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان 1191 دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ی

ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى 1 تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان 1191 دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ی ت ام خذا ذ تخط ذ ی ه شتاى تمریه بروامهوویسی صفرم شبکههای کامپیوتری مدرس: مهدی خرازی زمستان دس ایي توشیي ضوا تایذ تاصی»د ص«سا تا استفاد اص هفا ین Socket دس هحیط Unix ت صتاى C یا ++C پیاد ساصی ک یذ. هدف

توضیحات بیشتر

فصل 1 : ایمنی بدن

فصل 1 : ایمنی بدن 12 گياهاى در توليذهثل : 9 فصل است! ممنوع مجموعه این از کپیبرداری هرگونه کنکور 94 ( )ویژه کراهت علی دس سا ص ذگی قذست آة رخیش جزة قذست دلیل ث آهذ ا ذ ث ج د اقیب ع ب دس ى پشػل لی ػجض جلجک بی تکبهل اص گیب

توضیحات بیشتر

کمک و پشتیبانی فنی

کمک و پشتیبانی فنی دستگب ردیبة خ در هذلMVT380 ا س پظ ب پبسػ تؼذاد صفحبت 13 ب فبی : Mvt380_userguide.pdf تبسیخ ایجبد : 1392/1/26 ؼخ : 1.1 سا بی اػتفبد اص دػت ب سدیبة تبسیخ یشایؾ: 1392/2/10 MVT380 ا س پظ ب پبسػ 1 ی ب ی ب ی

توضیحات بیشتر

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی عملکرد داوه و اجسای عملکرد ماش در کشت مخلوط ررت داوه ای با ماش 1 محسه یاران پور

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی عملکرد داوه و اجسای عملکرد ماش در کشت مخلوط ررت داوه ای با ماش 1 محسه یاران پور بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی عملکرد داوه و اجسای عملکرد ماش در کشت مخلوط ررت داوه ای با ماش 1 محسه یاران پور 1 -هحؼي یاساى پ س دا ج ی واسؿ اػی اسؿذ صساػت دا گا آصاد اػالهی تش جشد چکیذه: Vistacomputer32@yahoo.com

توضیحات بیشتر

تررسی موانع و محدودیت های ایجاد استراتژی های کارآفرینانه در کسة و کار های کوچک فعال در محیط های در حال تغییر شهاب احمدی یکی اص هؼائل ه ن تشای صاحثاى ک

تررسی موانع و محدودیت های ایجاد استراتژی های کارآفرینانه در کسة و کار های کوچک فعال در محیط های در حال تغییر شهاب احمدی یکی اص هؼائل ه ن تشای صاحثاى ک تررسی موانع و محدودیت های ایجاد استراتژی های کارآفرینانه در کسة و کار های کوچک فعال در محیط های در حال تغییر شهاب احمدی یکی اص هؼائل ه ن تشای صاحثاى کؼة کاس ا سشذ یا ػذم سشذ کؼة کاس اػت. یکی اص ػ اهلی

توضیحات بیشتر

آصهایگا ػل متدشتی ( هؼشفی ل اصم کاستشد آى ا کات ایو ی ػالئن ذاس د ذ...( گشدآ سد ذ : ػیذ هشین ه ػ یاى کالت ه ش 97 1 دتیشػتاى دختشا اهام حؼیي )ع( د س ا

آصهایگا ػل متدشتی ( هؼشفی ل اصم کاستشد آى ا کات ایو ی ػالئن ذاس د ذ...( گشدآ سد ذ : ػیذ هشین ه ػ یاى کالت ه ش 97 1 دتیشػتاى دختشا اهام حؼیي )ع( د س ا آصهایگا ػل متدشتی ( هؼشفی ل اصم کاستشد آى ا کات ایو ی ػالئن ذاس د ذ...( گشدآ سد ذ : ػیذ هشین ه ػ یاى کالت ه ش 97 1 معرفی لوازم و کاربرد آن ها ل ل ی آصهایؾ : ل ل ای اػت تشای گ داسی گشم کشدى هحل ل ا هایؼات

توضیحات بیشتر

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 5, Dec. Jan. 2015, Pages: 6-13 The Effect of Circuit Resista

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 5, Dec. Jan. 2015, Pages: 6-13 The Effect of Circuit Resista Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 37, No. 5, Dec. Jan. 2015, Pages: 6-13 The Effect of Circuit Resistance Training Combined with Ginseng Supplementation

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation حت یبت اػالیذ ب ثش شفت اص یبدداؿت بی والػی اػتبد ح ذتمی س حب ی سا ى ی اػت.# $ هب انم آنکه جان را فکرت آموخت بخش هفتم: طراحی پایگاه داده رابطهای طراحی پبیگبه داده رابطهای 2 دس شاحی پبی ب داد بی ساث ای ثبیذ

توضیحات بیشتر

خلؼ د م URL = Uniform Resource Locator حش ف اختلاسی URL اص اكطالحات هشت ط ت ؿثک ای اطالػاتی هثت ی تش ای تش ت اػت ت هؼ ای هکاى یاب هتحذالکل ه اتغ اػت.

خلؼ د م URL = Uniform Resource Locator حش ف اختلاسی URL اص اكطالحات هشت ط ت ؿثک ای اطالػاتی هثت ی تش ای تش ت اػت ت هؼ ای هکاى یاب هتحذالکل ه اتغ اػت. خلؼ د م URL = Uniform Resource Locator حش ف اختلاسی URL اص اكطالحات هشت ط ت ؿثک ای اطالػاتی هثت ی تش ای تش ت اػت ت هؼ ای هکاى یاب هتحذالکل ه اتغ اػت. ش فایل س ی ای تش ت داسای یک آدسع اػت ک URL اهیذ هی

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران سال دو م شمارهي 6 تابستان 2931 كفطات: ارزیاتی ريش ای ترکیة پیصتیىی: مطالع م ردی قیمت مس

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران سال دو م شمارهي 6 تابستان 2931 كفطات: ارزیاتی ريش ای ترکیة پیصتیىی: مطالع م ردی قیمت مس فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران سال دو م شمارهي 6 تابستان 291 كفطات: -21 11 ارزیاتی ريش ای ترکیة پیصتیىی: مطالع م ردی قیمت مسکه در ض ر ت ران 1 حاهذ عطزیاىفز 2 سیذه ذی بزکچیاى سیذفزضاد

توضیحات بیشتر

l مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة دهم، شمارة 2، ص ،1382

l مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة دهم، شمارة 2، ص ،1382 مجلة دانشگاه علوم پسشكي كرمان دورة بيستوسوم شمارة 3 ص 368-379 9395 مقالة پژوهشی اثربخشی آموزش مهارتهای نظمدهی هیجان بر تابآوری افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر 3 *2 1 عباس رحمتی رضا امیزتیموری محجوبه

توضیحات بیشتر

جمعآوري رواناب سطحي تا استفاده از تانکتهاي هاللي در جنگلهاي دچار خشکيذگي منطقه زاگرس 1 محمذ قيطوري 1* مسية حشمتي 2 1 یحي پرویسي مراد شيخویسي و 3 محمود

جمعآوري رواناب سطحي تا استفاده از تانکتهاي هاللي در جنگلهاي دچار خشکيذگي منطقه زاگرس 1 محمذ قيطوري 1* مسية حشمتي 2 1 یحي پرویسي مراد شيخویسي و 3 محمود جمعآوري رواناب سطحي تا استفاده از تانکتهاي هاللي در جنگلهاي دچار خشکيذگي منطقه زاگرس محمذ قيطوري * مسية حشمتي 2 یحي پرویسي مراد شيخویسي و 3 محمود عربخذري اػتبدیبس پظ ی شوض تحمیمبت آ صؽ وب سصی بثغ طجیؼی

توضیحات بیشتر

IJOGI, Vol. 21, No. 1, pp. 6-14, Mar 2018 دوره بیست و یکم شماره 1 صفحه: 6-14 فروردین ماه 1397 ثزرسی کیفیت خ اة سوبن در دير وفبس ي ع امل مزتجط ثب آن در

IJOGI, Vol. 21, No. 1, pp. 6-14, Mar 2018 دوره بیست و یکم شماره 1 صفحه: 6-14 فروردین ماه 1397 ثزرسی کیفیت خ اة سوبن در دير وفبس ي ع امل مزتجط ثب آن در IJOGI, Vol. 21, No. 1, pp. 6-14, Mar 2018 دوره بیست و یکم شماره 1 صفحه: 6-14 فروردین ماه 1397 ثزرسی کیفیت خ اة سوبن در دير وفبس ي ع امل مزتجط ثب آن در ض ز سوجبن سبل 3131 دکتز س زا ث ج دی دکتز سیجب 1 2

توضیحات بیشتر

Text.xps

Text.xps د- ی ع س ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ء ا ی ح ا ت ظ ا ف ح ر د ن ا ی ئ ا ت س و ر ی ر ا ک م ه ت ا ر ث ا و ش ق ن ی س ر ر ب ) ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ع ی ب ط ی ی ا ر ی

توضیحات بیشتر

عنوان:

عنوان: Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 36, No. 1, Apr. May. 2014, Pages: 82-86 Case Reports Identification of Widow Spider in East Azerbaijan, Iran: case series

توضیحات بیشتر

- 2 - ف زست صفحه مقذمه...4 سخت افشار مورد نیاس بزای نصب اکتیو دایزکتوری... 5 نصب 6... Active Directory 31... کار با سزویسCenter Active Directory Administrative متصل شذن وینذوس 7 به دومین...38 ایجادکاربز

توضیحات بیشتر

بخش 1

بخش 1 فصلىام ػلمی پصي شی مطالؼات تجربی حسابذاری مالی سال 12 شمار 46 تابستان 1394 صفحات 79 تا 102 تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائههای حسابداری محمد علی باقزپ ر الشانی حسین اعتمادی ميدی امیدفز چکیذ

توضیحات بیشتر

ؿ ٢ اػ ٦ : MD03-PG-02 دست رالعمل تذيیه پایان وام کارضىاسی ارضذ واپی ست يیژ داوطج یان غیز م ىذسی مقذم : خایا ١ ا ٦ ت ٦ ف ٤٢ ا اس زح ی ازی حل ٤ د ٣ س ٥

ؿ ٢ اػ ٦ : MD03-PG-02 دست رالعمل تذيیه پایان وام کارضىاسی ارضذ واپی ست يیژ داوطج یان غیز م ىذسی مقذم : خایا ١ ا ٦ ت ٦ ف ٤٢ ا اس زح ی ازی حل ٤ د ٣ س ٥ مقذم : خایا ١ ا ٦ ت ٦ ف ٤٢ ا اس زح ی ازی حل ٤ د ٣ س ٥ زحلی ی دا ١ د ٤ یا زحلیالذ ز ی ی ته ٦ خ ٨ هر اسصؽ ا ١ س ها د ٢٧ هذ ی ٣ اسائه ٦ دا ١ ؾ ز ٤ یذ ؿذ ٥ داسای ا ٧ یر تؼضایی اػر. دس ای ٠ ساػسا ی داسچ ٦ ػاصی

توضیحات بیشتر

طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانی: یک مطالعه کیفی مذیریت در نظام سالمت طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانی: یک مطالعه کیفی 3 2 2 1* محمد حکاک سید علی حشنی ندا ضاه سیاه طاهزه اخالقی ارجاع: حىبن ح ذ حض ی ػیذ ل ی ؼب ش. ؿب ثی بسػتب ی: ؼشاحی ػیب یه ذ ذا ؽب م اخاللی

توضیحات بیشتر

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضکل سیز کطیذیذ تزسیذ اداه ر ای گ ک االى ت ضیخ هیذم تزیذ تا تت یذ یک چزخذ ذ

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Exploration of experiences of nursing students in regard to hand hygiene in training environment

Exploration of experiences of nursing students in regard to hand hygiene in training environment تبيينتجاربدانشجویانپزستاریدربارهبهداشتدستدرمحيطهایکارآموسی Downloaded from jqr.kmu.ac.ir at 1:46 +0330 on Wednesday October 2nd 2019 چکيده 2 1 1 حىوتپ دا د تاغچمی یش و ؼتا ی حویذسضا پشػتاساى دس ه ض ع ایي

توضیحات بیشتر

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررظی هیساى اظا ط صفات ه رف ل شیک گیا دار یی بادرؼب (.L (Dracocephalum moldavica در اک ػ ب ک د زیعتی

ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی بررظی هیساى اظا ط صفات ه رف ل شیک گیا دار یی بادرؼب (.L (Dracocephalum moldavica در اک ػ ب ک د زیعتی بررظی هیساى اظا ط صفات ه رف ل شیک گیا دار یی بادرؼب (.L (Dracocephalum moldavica در اک ػ ب ک د زیعتی 5 4 3 1 ظید حعیي اؼویاى احودی ه راى هحودپ ر ب ل ل عباضزاد وت ا... پیردؼتی عظین قاظن صاد 1- کاسؿ اع اسؿذ

توضیحات بیشتر

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود

بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود بررسی رفتار اتصال پیچی با ورق انتهایی در قاب سه طبقه فوالدی با روش اجزای محدود Downloaded from journalisss.ir at 1:59 +0330 on Friday February 1st 2019 2 ب ر ز زعیندار *1 سیذ هحوذرضا هرتض ی شا ت یذ سخبیی

توضیحات بیشتر

The importance of hospitals Hoteling standards and customer satisfaction *M.Barzegar **M.Moeini Naeini *PHD of Health Services Management, Hospital Ma

The importance of hospitals Hoteling standards and customer satisfaction *M.Barzegar **M.Moeini Naeini *PHD of Health Services Management, Hospital Ma The importance of hospitals Hoteling standards and customer satisfaction *M.Barzegar **M.Moeini Naeini *PHD of Health Services Management, Hospital Manager at Moheb Kousar Hospital ** MSc, Health Services

توضیحات بیشتر

1

1 1 افتتبح خبنه ریبضیبت- 39 2/22/ 2 اسدیج ت 44 35;5 اػبتیذ دثیشا ػالل ذا ث سیبهیبت شاػ اػتب سیبهیبت آرسثبیدب دس ػب اداس فش اسؿبد اػال ی ثب حو س ؼئ ی حتش ؿ شػتب ؿشلی( افتتبح خب سیبهیبت ؿ شػتب خب )د ی ىب اثؼت

توضیحات بیشتر

القاء آپوپتوز و افزایش بیان ژن‌های P53 و PARP در سلول‌های کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان (SW-1736) به وسیله کورکومین (Curcumin)

القاء آپوپتوز و افزایش بیان ژن‌های P53 و PARP در سلول‌های کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان (SW-1736) به وسیله کورکومین (Curcumin) تاسیخ دسیافت 1396/12/21 : هجل ػلوی پظ طی دا طگا ػل م پضضکی ض يذ صذ قی یضد هشین ستشگی وکاساى تاسیخ پزیشش 1397/02/01 : 3 1 خليل خاضؼی س اهخ استی 1 ليال س حی* 2 سوي سئيسی هقذه : وبسػی بی آ بپالػتیه تیش ئیذ

توضیحات بیشتر

the EffeThe Effects of Intermittent Hypoxiaon Pulmonary Function Indicesin Obese Patientswith Type Didiabetes

the EffeThe Effects of Intermittent Hypoxiaon Pulmonary Function Indicesin Obese Patientswith Type Didiabetes دوره بیست و سوم شماره اول اردیبهشت 94 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم اثر هیپوکسی تناوبی بر ضاخص های عملکرد ریوی در افراد چاق مبتال به دیابت نوع دو 1 سکینه نیک سرشت 1 وحید تادیبی *1 داریوش شیخ

توضیحات بیشتر