٥ قصص الانبيا ء دمضامينو هرست دقصصالانبيا ءدمضامينو هرست دمصنف حالاتو ته لن ه كتنه... ۹ ذكر دهغو ا يتونو چى وارد سويدى په باره كى دا دم...١٠ ذكر دمكال

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "٥ قصص الانبيا ء دمضامينو هرست دقصصالانبيا ءدمضامينو هرست دمصنف حالاتو ته لن ه كتنه... ۹ ذكر دهغو ا يتونو چى وارد سويدى په باره كى دا دم...١٠ ذكر دمكال"

رونوشت

1

2

3

4

5

6 ٥ دمضامينو هرست دقصصالانبيا ءدمضامينو هرست دمصنف حالاتو ته لن ه كتنه... ۹ ذكر دهغو ا يتونو چى وارد سويدى په باره كى دا دم...٠ ذكر دمكالم دحضرت ا دم او حضرت موس ى...٢٨ ذكر دهغه احاديثو چى وارد دى په باره دپيدايش دا دم كى... ٢٩ قصه دزامنو دا دم يعنى دهابيل او قابيل... ٣٨ و ات دا دم او وصيت دده خپل زوى شيث ته... ٤٥ ادريس... ٤٨ قصه دنوح... ٥٠ ذكر ديو و خبرو په باره كى دنوح... ٧٨ روژه دنوح... ٧٨ حج دنوح... ٧٩ وصيت دنوح خپل زوى ته... ٧٩ قصه دهود...٨ قصه دصالح چى نبى دبنى ثمود دى... ٩٣ بيان دتيريدلو دنبى پر وادى الحجر باندى پرم كى دثمود په كال دتبوك... ٠٤ قصه دابراهيم الخليل... ٠٦ مناظره دابراهيم دباچا سره دوقت... ٩ هجرت دابراهيم شام ته او داخليدل دده دمصر كورونو ته او اوسيدل دده په م كه دبيت المقدس كى... ٢ پيدايش داسماعيل دبى بى هاجر خه... ٢٧ بيان دهجرت دابراهيم او اسماعيل او بى بى هاجر مكى ته او جو ول دخانه كعبى... ٢٩ امتحان دحلاليدو داسماعيل... ٣٤ پيدايش داسحاق...٣٩ بيان دجو ولو دخانه كعب... ٤٢ ثنا ء داالله او درسول االله پر ابراهيم باندى... ٤٧ محل دده په جنت كى... ٥٧ اوصاف دابراهيم... ٥٨

7 ٦ دمضامينو هرست و ات دابراهيم او هغه اقوאل چى دده دعمر په باره كى ويل سويدى... ٥٩ اولاد دابراهيم... ٦ قصه دلوط...٦ قصه دمدين قوم دشعيب... ٧٣ نسل دابراهيم... ٨٤ قصه داسماعيل... ٨٥ اسحاق... ٨٧ ذكر دهغه ه چى واقع سويدى په ژوند داسري يل كى دعجيبو كارونو خه... ٩ قصه دايوب... ٢٢٢ بيان دقصى دذى الكفل... ٢٢٨ بيان دهغو امتونو چى په عام طور سره هلاك سويدى... ٢٣ اصحاب الرس... ٢٣ قصه دقوم دي س...٢٣٤ قصه ديونس...٢٣٧...٢٤٣ ديونس ضيلت قصه دموس ى... ٢٤٣ هلاكت د رعون او دهغه دل كر... ٢٧٧ بيان په باره دبنى اسرا ي يلو كى وروسته تر هلاكت د رعون... ٢٨٤ بيان دهغو واقعاتو چى دتيه په مقام كى واقع سوى وه... ٢٩ غو تنه دليدلو دموس ى االله لره... ٢٩٥ قصه ددوى دعبادت لي ى لره په ناموجودوالى كى دموس ى... ٢٩٨ قصه دغوا دبنى اسرا ي يلو... ٣٠٩ قصه دموس ى او خضر...٣ حديث الفتون... ٣٨ جو ول دقبة الزمان... ٣٣٠ قصه دقارون دموس ى سره... ٣٣٢ بيان د ضيلت دموس ى او دهغه دو ات... ٣٣٧ حج دموس ى...٣٤٢ بيان دو ات دموس ى... ٣٤٣ نبوت ديوشع بن نون... ٣٤٦

8 قصه دخضر او الياس ٧ دمضامينو هرست ٣٥٣... بيان دالياس... ٣٦٧ بيان ديو لى دپيغمبرانو په بنى اسراي يلو كى وروسته تر موس ى... ٣٦٩ بيان دحزيقل... ٣٧٠ اليسع... ٣٧ ٣٧٣ ٣٧٧ ٣٨٤ قصه دشمويل... قصه دداو د... و ات دداو د... قصه دسليمان...٣٨٦ بيان دو ات دسليمان او موده دده دباچهى... ٣٩٧ بيان ديو لى دنبيانو چى وختونه او زمانه ي صحيح معلومه نه ده... ٣٩٨ ورانيدل دبيت المقدس... ٤٠٠ بيان ددانيال...٤٠٧ جو ول دبيت المقدس وروسته تر خرابيدلو او راجمع كيدل دسردارانو دبنى اسرا ي يلو وروسته تر جلا كيدلو... ٤٠ ٤ قصه دعزير... قصه دزكريا او ديحي ى... سبب دقتل ديحي ى... ٤٥ ٤٢ قصه دعيس ى بن مريم روح االله... ٤٢٣ ولادت دعيس ى... ٤٢٨ بيان دد خبرى چى االله تعالى داولاد نه منزه دى... ٤٣٧ اى دپيدايش دعيس ى او دهغه دتربيت په كوچنيوالى كى... ٤٤٣ بيان دنازليدلو د لورو كتابونو دا سمان خه او دهغو وختونه... ٤٤٦ بيان ددسترخوان... ٤٥٤ بيان دپورته كولو دعيس ى ا سمان ته... ٤٦ بيان دصفت دعيس ى او دهغه ضا ي ل... ٤٦٦ بيان دجو ولو دبيت اللحم اودقمامه... ٤٧٣ بيان دخاتم الانبيا ء حضرت محمد...٤٧٣ عظمت دنبى...٤٧٤ بيان دح سن دحضرت محمد او دهغه ح ليه مباركه... ٤٧٥

9 ٨ دمضامينو هرست پيدايش دنبى اكرم...٤٧٧ دنبى دپيدايش ور... ٤٧٧ بيان دور ى دپيدايش دنبى... ٤٧٧ دنبى ت رودل... ٤٨ بيان دبركاتو دنبى...٤٨٢ بيان دژر ژر غ يدو دنبى...٤٨٣ بيان دو ات دمور دنبى...٤٨٥ بيان دنكاح دنبى دخديجة الكبر ى سره... ٤٨٦ تجارت دنبى او سفر دنبى شام ته... ٤٨٧ اولاد دنبى... ٤٨٧ نوى تعمير دخانه كعب... ٤٨٨ نبى ته دنبوت زيرى وركول كيدل... ٤٨٩ پر بعثت دنبى باندى ديهوديانو عقيده... ٤٩٠ دنبى دنبوت ابتدا ء... ٤٩ ابتدا ء دوحى... ٤٩ نزول دقرا ن كريم... هغه كسان كومو چى اول اسلام قبول ك يدى... داسلام كاره اعلان... هجرة دحبشى... هجرة دمدينى... ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ دنبى مدين منور ته راتلل... ٤٩٦ غزوه بدر... ٤٩٦ بيان دحجة الوداع... ٤٩٧ دحضرت عا ي شه مناسך حج... ٤٩٨

10 ٩ دمصنفصاحب وژوندتهلن هكتنه! دد كتاب مصنف داسلامى ن يو ستر عال م قيه مفسر محدث او مو ر خ دى. دده اصلى نوم اسماعيل لقب ي عماد الدين كنيت ي ابو الفدا ء او دپلار نوم ي عمر دنيكه نوم ي كثير دى او دى پخپله دابن كثير په نامه سره ير شهرت لرى. دجندل په علاقه كى په كال ۷۰۱ هجرى كى زي يدلى دى پلار ي دده ترپيدايش دوه كاله وروسته په كال ۷۰۳ هجرى كى و ات سو. علامه عماد الدين ليكلى دى ) ( چى ترد لور كاله وروسته چى كله ي عمر شپ كاله وو دخپل ورور سره دمشق ته ولا ى او هم هلته ي دعلم طلب شروع كى په دمشق كى ي دابن الشحنة الحنفى ابن الزراد اسحاق ا مدى ابن عساكر حا ظ مزى ابن الرضى او يو شمير نورو نامورو علماوو خه دحديثو سماع وك ه. نوم ى دحا ظ مزى سره ير وخت تير كى او دهغه ول تصينفات ي ور خه واوريدل او هم ي خپل استاذ ورته خپل لوره په نكاح ورك ه. حا ظ ابن حجر عسقلانى ليكلى ٢ ( ) ٣ ) ( دى: نومو ى په احاديثو باندى مشغوله سو ترد چى داحاديثو په متن او رجالو كى ي پوره مهارت پيدا كى او بيا ي يو تفسير وليكى چى په تفسير ابن كثير باندى مشهوره دى او په احكامو كى ي يو ير غ كتاب شروع كى خو هغه ي پوره نك اى سو اوپه تاريخ كى ي يو غ كتاب وليكى چى په البداية والنهاية سره مشهوره دى او دنومو ى تصنيفات دده په خپل ژوند كى واطرا و ته دعا لم خپاره سوى وه. هغه خپل ول ژوند په درس تدريس تصنيف او مطالع سره تير كى تر و په كال ۷۷۴ هجرى كى په دمشق كى و ات سو اودخپل شيخ اواستاذ ابن تيمية و ن ته د (الصو ية) په قبرستان كى خاوروته وسپارل سو. دنومو ى دمشهور تصنيفاتو خه تفسير ابن كثير البداية والنهاية الفصول ى السيرة مختصر علوم الحديث دابن الصلاح او نور دى. رحمه االله تعالى رحمة واسعة وتغمده بغفرانه را ولوونكى: محمد احمد الحقانى الا غانى ) ). و وره: شذرات الذهب ى اخبار من ذهب ج ۳ جزء ۶ ص ۲۳۱. ٢ ) ). مخكى ذكر سوى كتاب او صفحه. ٣ ) ). و وره: الدرر الكامنة ى اعيان المي ة الثامنة ترجمة: اسماعيل بن كثير.

11 ٠ ذكردهغوا يتونوچى وارد سويدى پهبارهدا دم كى: االله په ا يت كى رمايلى دى: اودارن ه االله رمايلى دى: م ن ه ا خ ل ق ن اك م و ف يه ا ن ع يد ك م و م ن ه ا ن خ ر ج ك م ت ار ة ا خ ر ى (طه ( و ل ق د خ ل ق ن ا ال ا ن س ان م ن ص لص ال م ن ح م ا م س ن ون (٢٦) و ال ج ان خ لق ن اه م ن ق ب ل م ن ن ار الس م وم (٢٧) و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م ل اي ك ة ا ن ي خ ال ق ب ش ر ا م ن ص لص ال م ن ح م ا م س ن ون (٢٨) ف ا ذ ا س و ي ت ه و ن ف خ ت ف يه م ن ر وح ي ف ق ع وا ل ه س اج د ين (٢٩) ف س ج د ال م ل اي ك ة ك ل ه م ا ج م ع ون (٣٠) ا ل ا ا ب ل يس ا ب ى ا ن ي ك ون م ع الس اج د ين (٣) ق ال ي ا ا ب ل يس م ا لك ا ل ا ت ك ون م ع الس اج د ين (٣٢) ق ال ل م ا ك ن ل ا س ج د ل ب ش ر خ ل ق ت ه م ن ص لص ال م ن ح م ا م س ن ون (٣٣) ق ال ف اخ ر ج م ن ه ا فا ن ك ر ج يم (٣٤) و ا ن ع ل ي ك الل ع ن ة ا لى ي و م الد ين (٣٥) ق ال ر ب ف ا ن ظ ر ن ي ا ل ى ي و م ي ب ع ث ون (٣٦) ق ال فا ن ك م ن ال م ن ظ ر ين (٣٧) ا ل ى ي و م ال و ق ت ال م ع ل وم (٣٨) ق ال ر ب ب م ا ا غ و ي ت ن ي ل ا ز ي ن ن ل ه م ف ي ال ا ر ض و ل ا غ و ي ن ه م ا ج م ع ين (٣٩) ا ل ا ع ب اد ك م ن ه م ال م خ لص ين (٤٠) ق ال ه ذ ا ص ر اط ع لي م س ت ق يم (٤) ا ن ع ب اد ي ل ي س لك ع ل ي ه م س ل ط ان ا ل ا م ن ات ب ع ك م ن ال غ او ين (٤٢) و ا ن ج ه ن م ل م و ع د ه م ا ج م ع ين (٤٣) ل ه ا س ب ع ة ا ب و اب ل ك ل ب اب م ن ه م ج ز ء م ق س وم (٤٤) اودارن ه االله رمايلى دى: (الحجر.(۴۴ ۲۴ و ا ذ قل ن ا ل ل م ل اي ك ة اس ج د وا ل ا د م فس ج د وا ا ل ا ا ب ل يس ك ان م ن ال ج ن فف س ق ع ن ا م ر ر ب ه ا ف ت ت خ ذ ون ه و ذ ر ي ت ه ا و ل ي اء م ن د ون ي و ه م لك م ع د و ب ي س ل لظ ال م ين ب د ل ا اودارن ه االله رمايلى دى: (الكهف ۰) ق ل ه و ن ب ا ع ظ يم (٦٧) ا ن ت م ع ن ه م ع ر ض ون (٦٨) م ا ك ان ل ي م ن ع ل م ب ال م لا ال ا ع لى ا ذ ي خ ت ص م ون (٦٩) ا ن ي وح ى ا ل ي ا ل ا ا ن م ا ا ن ا ن ذ ير م ب ين (٧٠) ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م ل اي ك ة ا ن ي خ ال ق ب ش ر ا م ن ط ين (٧) ف ا ذ ا س و ي ت ه و ن ف خ ت ف يه م ن ر وح ي ف ق ع وا ل ه س اج د ين (٧٢) فس ج د ال م ل اي ك ة ك له م ا ج م ع ون (٧٣) ا ل ا ا ب ل يس اس ت ك ب ر و ك ان م ن ا لك اف ر ين (٧٤) ق ال ي ا ا ب ل يس م ا م ن ع ك ا ن ت س ج د ل م ا خ ل قت ب ي د ي ا س ت ك ب ر ت ا م ك ن ت م ن ال ع ال ين (٧٥) ق ال ا ن ا خ ي ر م ن ه خ ل ق ت ن ي م ن ن ار و خ ل ق ت ه م ن ط ين (٧٦) قا ل فاخ ر ج م ن ه ا ف ا ن ك ر ج يم (٧٧) و ا ن ع ل ي ك ل ع ن ت ي ا لى ي و م الد ين (٧٨) ق ال ر ب ف ا ن ظ ر ن ي ا لى ي و م ي ب ع ثو ن (٧٩) ق ال ف ا ن ك م ن ال م ن ظ ر ين (٨٠) ا لى ي و م ال و قت ال م ع ل وم (٨) ق ال ف ب ع ز ت ك ل ا غ و ي ن ه م ا ج م ع ين (٨٢) ا ل ا ع ب اد ك م ن ه م ال م خ ل ص ين (٨٣) ق ال ف ال ح ق و ال ح ق ا ق ول (٨٤) ل ا م ل ا ن ج ه ن م م ن ك و م م ن ت ب ع ك م ن ه م ا ج م ع ين (٨٥) ق ل م ا ا س ا لك م ع ل ي ه م ن ا ج ر و م ا ا ن ا م ن ال م ت كل ف ين (٨٦) ا ن ه و ا ل ا ذ ك ر ل ل ع ا لم ين (٨٧) و ل ت ع ل م ن ن ب ا ه ب ع د ح ين (٨٨) (ص.(۸۸ ۴۷

12 كمه قصه چى په دى ا ياتونو كى ذكرده دا دمختلفو ايونو دقرا ن كريم خه را وله سوى ده اوپه دى كى مو بحث ك ى دى په تفسيرونو ( ) كى اودلته مو مضمون ذكر كوو دهريو ا يت چى داايت په ه باندى دلالت كوى اوذكر دهغو احاديثو هم كوو چى دنبى خه نقل دى اوددى اى سره تعلق لرى پس االله خبر وركى په خپل خطاب سره ملاي كو ته په دى قول خپل سره: ا ن ي ج اع ل ف ي ال ا ر ض خ ل يف ة (البقرة ۳۰ ) خبري وركى په دى قول سره دخپلى ارادى خه چى پيدا كول دا دم دى اودهغه دكورنى اوبيا دوى خليفه رزول دى په مزكه كى ددى بيان هم االله اودارن ه خبر وكى: و ه و ال ذ ى ج ع لك م خ ل ي ف ا لار ض (الانعام (۱۴ االله رمايلى دى و ي ج ع لك م خ ل ف ا ء ا لار ض ۴۲) (النمل نوخبر ي كى په طريقه دتنويه يعنى په نيت كولو سره په پيداي ش دا دم او دهغه دكورنى په داسى طريقى سره وركول سو چى ديوغ كار دكيدو خه مخكى خبر وركول كي ى نو پو تنه وك ه ملاي كو په طريقه دسوאل دپاره دكشف كولو اومعلومولو دحكمت نه په طريقه داعتراض سره اونه ددى وجى خه چى ددوى دبنى ا دم سره ه حسد وو لكه ه ركم چى توهم ك ى دى بعضو مفسرينو هغو مفسرينو ويلى: قتاده ويلى دى په تفسير په ددى ا يت كى: ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م اء (البقرة ۳۰ ) داخبره معلومه سويده ددى خه چى دا دم خه مخكى په م كه كى پريان وه اوملاي كو دهغو دكارونو خه استدلال وكى چى هغوى به م كه كى قسم قسم سادونه كول. اوعبداالله بن عمر ويلى دى چى دا دم خه په زر ونو كال مخكى پريانو ديوبل وينى توي ك ى وى نواالله په دوى پسى يوه له دملاي كو ولي له نو دوى ي وش ل دسمندرونو غا و ته. و ن ح ن ن س ب ح ب ح م د ك و ن ق د س لك (البقره ۳۰) يعنى ملاي كو االله ته و رمايل چى اى االله كه چيرى داخل ته پيدا كوى ددى دپاره چى ستاعبادت وكى نومو ستاسى عبادت كوو شپه اوور (يعنى هروخت اوپه مو كى ستا نا رمانى هي يونه كوى). قا ل ا ن ي ا ع ل م م ا ل ا ت ع ل م ون (البقره ۳۰ ) يعنى هغه مشورت چى راجح دى تاسى په هغه باندى نه پوهي ى يعنى ددى بنى ا دمو خه به انبياء اوصالحين اوصديقين اوشهداء پيدا كي ى. بيا االله بيان كى ملاي كو ته شرا ت دا دم پر دوى باندى نو وي رمايل: و ع ل م ا د م ) ). پوه سه! چى دمصنف دا عادت دى هم په د كتاب او هم په البداية والنهاية (تاريخ) او نورو كتابو كى دده چى كم اى دى پر يوه ايت باندى بحث كوى نو هلته داسى وايى: مو پرد ا يت باندى په تفسير كى بحث ك يدى او مراد ي دد تفسير خه هغه تفسير دى كم چى ده تصنيف ك يدى او نن سبا په عمومى ول سره هر اى پيدا كي ى چى په تفسير ابن كثير مشهوره دى.

13 ال ا س م اء ك ل ه ا ٢ (البقره ۳۱) ابن عباس واي چى: دنومونو خه مرادهغه نومونه دى چى په كم باندى انسانان پيژندنه كوى لكه (انسان ا س خر غر او اوداسى نور) اومجاهد ويلى دى: االله ورته وولى دى نوم ددي او وولى ي دى ورته نومونه دحيوانانو او نومونه دمارغانو اودداسى نورو شيانو اوهم دارن ه قول ك ى دى سعيد ابن جبير اوقتاده. اوربيع ويلى دى: وولى ي دى ورته نومونه دملاي كو اوعبد الرحمان ويلى دى چى: ده ته ي وولى دى نومونه دكورنى خپل اوصحيح قول دادى چى: وولى ي دى ده ته نومونه دذواتو اوكارونو. بخارى اومسلم دلته ذكر ك ى دى روايت دهشام اوسعيد دوا ه چى دا نقل كوى دقتاده دى چى مفهوم ي رمايلى چى رسول االله چى هغه نقل كوى دانس ابن مالך خه خه داسى دى: دقيامت په ور به االله مومنان را ول كى نودوى به ووايى چى زمو دى يو وك سفارش اوشفاعت وكى چى االله مو ددى تكليف خه په راحت كى ك ى نوا دم ته به دوى راسى. (تر ا خره پورى دحديث) (دا ير او د حديث دى چى دا اى ي دذكر كولو دپاره مناسب نه دى). حسن بصرى ويلى دى: كله چى اراده وك ه االله دپيداي ش دا دم نو وويل ملاي كو: نه وو رب زمو چى پيدا كوى به ي يومخلوق م ر مو به ترينه خبر وو نو مبتلا سوه په دى سره (يعنى په دوى باندى په دى طريقى سره امتحان وسو) همداسى قول دى داالله او نورو كن ت م ص د ق ي ن ) ويلى دى چى داسى نه ده لكه ه ركم چى مو ذكر او ك ه (ا ن نورى توجيهاتى ي ورلره ذكر ك ى دى. دا اقوאل مو ذكر ك ى دى په تفسيرونو كى نو دزيادت دپاره هلته رجوع وكى. بياملاي كو االله لره پاكى بيان ك ه په دى قول سره ع ل م لن ا ا ل ا م ا ع ل م ت ن ا ا ن ك ا ن ت ال ع ل يم ال ح ك يم م ر هغه چى تا (٣٢) مو ته را وولى دى اودا ق ال وا س ب ح ان ك ل ا يعنى پاكى ده تالره نسته زمو دپاره علم دقول فس ج د وا ا ل ا ا ب ل يس ا ب ى و اس ت ك ب ر و ك ان م ن ا لك اف ر ين (٣٤) : داالله و ا ذ قل ن ا ل ل م ل اي ك ة اس ج د وا ل ا د م دا ير لوى اكرام دى دطر ه داالله پر ا دم واچوى اوبيا ي پك ى په خپل قدرت سره اوروح ي جو كى باندى كله چى ي ورلره ملاي كى په سجده ك ى لكه ه ركم چى االله رمايلى دى: ر وح ي ف ق ع وا ل ه س اج د ين (ص: ٧٢) ۱. پيداي ش دا دم په خپلو لاسونو سره. ۲. اوپه هغه كى روح اچول. ۳. امر كول ملاي كو ته په سجده سره ده ته. نو دا لور شرا تونه سوه دا دم : ف ا ذ ا س و ي ت ه و ن ف خ ت ف يه م ن

14 ٣ ۴. وول ا دم ته دنومونو دشيانو لكه ه رن ه چى موس ى به دقيامت په ور په ملا الاعل ى كى ا دم ته وواي چى (ته دانسانانو پلاري ته االله په خپلو لاسونوسره پيداك ى ي اوپه تاكى ي روح اچولى دى اوتاته ي پرسجده ك يدى ملاي كى اوتاته ي وولى دى نومونه د ولو شيانو). ( ) اوهم دارن ه اهل محشربه ورته دقيامت په ور واي لكه ه رن ه چى ذكر سوه اووروسته به هم ذكركول كي ى (يعنى په ور دقيامت كى به دا دم سره خل بحث كوى اوموس ى به ورسره هم بحث كوى چى دهغه ذكربه وروسته په خپل اى كى راسى). االله اودارن ه رمايلى دى په بل اى كى: و ل ق د خ ل ق ن اك م ث م ص و ر ن اك م ث م قل ن ا ل ل م ل اي ك ة اس ج د وا ل ا د م فس ج د وا ا ل ا ا ب ل يس ل م ي ك ن م ن الس اج د ين () ق ال م ا م ن ع ك ا ل ا ت س ج د ا ذ ا م ر ت ك ق ال ا ن ا خ ي ر م ن ه خ ل ق ت ن ي م ن ن ار و خ ل ق ت ه م ن ط ين (٢) (الاعراف (۱۲ ۱۱ حسن بصرى ويلى دى ٢ ( ) قياس وكى ابليس اودى اولنى كس دى چى قياس ي وكى او ويلى دى ابن سيرين اول چى چا قياس ك ى دى هغه ابليس دى اومابنده ى نه ده ك ى دلمر اوسپو مى م ر په قياس سره دادوا ه روايتونه نقل ك ى دى ابن جرير مطلب ددى دادى چى ابليس ان ته په نظر دمقايسى وكتل چى زه داور خه پيدايم اوا دم دخاورى خه ان ورته ه كاره سو دا دم خه نومنع سو دسجدى كولو خه سره دكيدلو دامر ولو ملاي كو ته دسجدى بياهم ده انكار وكى اوقياس چى كله په مقابله دنص كى راسى نودا قياس باطل وى په عرف او اعتبار سره بيا داقياس اسد دى په خپل نفس كى هم ولى چى خاوره يره ه او منفعت والا شى دى په مقابل داوركى په خاوره كى نرم والى اوحلم سته اوپه اوركى داشى نسته په اور كى سوزل دى اوغصه ده. بيا ا دم ته االله شرا ت وركى په دى چى په خپلو لاسونو ي جو كى اوبياي پك ى دخپل روح خه روح واچوى اوبياي امر ملاي كو ته وكى دسجدى. لكه ه رن ه چى االله رمايلى دى: ح م ا م س ن ون (٢٨) و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م ل اي كة ا ن ي خ ال ق ب ش ر ا م ن ص ل ص ال م ن ف ا ذ ا س و ي ت ه و ن ف خ ت ف يه م ن ر وح ي ف قع وا له س اج د ين ال م ل اي كة ف س ج د (٢٩) ) ). دد حديث تخريج او تفصيل به وروسته راسى. (۱) حسن بصرى: دى ابو سعيد بن ابى الحسن يسار البصرى دى پيداي ش دده په كال ۲۱ دهجرت باندى سوى دى دى وو دلو و تابعينو خه اورا جمع وه په ده كى ول نونه دعلم خه اودزهد خه اودورع او دعبادت خه. دى وو امام داهل بصره وو اويكتا عالم وو په خپله زمانه كى و ات سوى دى په كال ۱۱۰ ه باندى و وره: (حلية الاولياء ۲\۱۳۱ تذكرة الحفاظ ۱\۷۱ الوا يات ص ۱۰۹ البداية والنهاية \۹ ۲۴۸ شذرات الذهب \۱.۱۳۴

15 ك له م ا ج م ع ون م ع الس اج د ين ٤ (٣٠) ا ل ا ا ب ل يس ا ب ى ا ن ي ك ون م ع الس اج د ين (٣) (٣٢) ق ال ي ا ا ب ل يس م ا ل ك ا ل ا ت ك ون ق ال ل م ا ك ن ل ا س ج د ل ب ش ر خ لق ت ه م ن ص ل ص ال م ن ح م ا م س ن ون ف اخ ر ج م ن ه ا ف ا ن ك ر ج يم (٣٤) و ا ن ع ل ي ك ال لع ن ة ا ل ى ي و م الد ين (٣٥) (٣٣) (الحجر ۲۸.(۳ ق ال مستحق سو ابليس ددى قهر دطر ه داالله خه ولى چى هغه سپך و ى ا دم اوهغه ته ي سجده ونه ك ه اوعذرونه بيانول ي شروع ك ه لكه ه رن ه چى االله بيان ك ى دى په سورت الاسراء كى: و ا ذ قل ن ا ل ل م ل اي ك ة اس ج د وا ل ا د م فس ج د وا ا ل ا ا ب ل يس ق ال ا ا س ج د ل م ن خ ل قت ط ين ا (٦) ق ال ا ر ا ي ت ك ه ذ ا ال ذ ي ك ر م ت ع لي ل ي ن ا خ ر ت ن ا لى ي و م ال ق ي ام ة ل ا ح ت ن ك ن ذ ر ي ت ه ا ل ا قل يل ا (٦٢) قا ل اذ ه ب ف م ن ت ب ع ك م ن ه م ف ا ن ج ه ن م ج ز او ك م ج ز اء م و ف ور ا (٦٣) و اس ت ف ز ز م ن اس ت ط ع ت م ن ه م ب ص و ت ك و ا ج ل ب ع ل ي ه م ب خ ي ل ك و ر ج ل ك و ش ار ك ه م ف ي ال ا م و ال و ال ا و لاد و ع د ه م و م ا ي ع د ه م الش ي ط ان ا ل ا غ ر ور ا (٦٤) ا ن ع ب اد ي ل ي س لك ع ل ي ه م س ل ط ان و ك فى ب ر ب ك و ك يل ا (٦٥) (الاسراء: ۴۱ ۴ ). ووتى دى داالله خه دطاعت قصدا اوعنادا اوپه كبر كولو سره ددى خبرى خه چى سجده نه كول دى اودا نه وو م ر خيانت وو دطبع دده اورا كشول دده وك ه هغه خباثت دده دطاعت داالله خه ولى چى دده ماده خبيثه وه چى اور دى اودى پيدا داور خه وو لكه ه رن ه چى په مسلم كى حديث دعاي شى ذكردى چى رسول رمايلى دى پيدا سوى دى ملاي كى دنور خه اوپيدا سوى دى پريان داور خه اوپيدا سوى دى ا دم دهغه خه چى تاسى ته ي صفت بيان سو (يعنى دخاورى خه). حسن بصرى ويلى دى: نه وو ابليس دملاي كو خه بالكل. اوويلى دى شهربن حوشب: دى وو دپريانو دقبيلى خه هغه كله چى دوى ساد وكى پرسر دمزكى باندى نو ولي ل االله ل كر دملاي كو نو دوى ي قتل ك ه او ه ي وش ل دسمندرونو غا ى ته او وو ابليس چى ده خوش اخلاقى وك ه نو ملاي كو دى د ان سره ا سمان ته وخيژوى نو دى پاته سو په ا سمان كى بياچى كله امر وسو ملاي كو ته په ا سمان ددنيا كى ابن عباس وايى چى: دده نوم عزازيل وو اوپه بل روايت كى (الحارث) ذكر دى. النقاش وايى چى كنيه دده: ابو كردوس وو ابن عباس وايى چى: دى وو ديو لى دملاي كو خه چى هغه ته ي الجن وايه اودى وو اشرف ددوى او ير عبادت كوونكى ددوى خه او وه د لورو وزرونو والانو بيا مسخه كى االله دده شكل نو شيطان ور خه جو سو. االله دارن ه (٦) په سورة اعراف كى رمايلى دى قال ف ب م ا ا غو ي ت ن ي ل ا ق ع د ن ل ه م ص ر ا طك ال م س ت ق يم ث م ل ا ت ي ن ه م م ن ب ي ن ا ي د يه م و م ن خ ل ف ه م و ع ن ا ي م ان ه م و ع ن ش م اي ل ه م و ل ا ت ج د ا ك ث ر ه م ش اك ر ين (٧) (الاعراف ۱۷) ۱۶ ابليس واي : يعنى په سبب دپري يدو زما زه به په لارو كى ك ينم

16 ٥ خل و ته او را م به دوى ته دهر ا خ خه پس كامياب به هغه وى چى دده مخالفت وكى او بدبخته به هغه وى چى دده تابعدارى وكى. اوويلى دى امام احمد: خبر راك ى دى مو ته هاشم بن القاسم هغه وويل خبر وركى ابوعقيل چى خپل نوم ي عبد االله بن عقيل الثقفى دى... همدارن ه سند بيان سوى دى تر رسول االله پورى دى وايى چى ما اوريدلى دى درسول االله خه چى رمايلى ي دى يقين ا شيطان ناست وى بنى ا دم ته په هرى يوى لارى كى ي دارن ه قباحتونو دابليس كى). دسجدى سوى وو. ا يا ول حديث ذكر او دا ولى اختلاف ك ى ك ى دى (لكه ه رن ه چى مخكى بيان سو په دى مفسرينو په هغه ملاي كو كى كموته چى امر ملاي كى وى بالعموم لكه چى پردى ه رن ه دلالت كوى اكثره ا ياتونه دقرا ن داقول دجمهورو دى. يامراد په دى سره ملاي كى دم كى دى لكه ه رن ه چى داروايت ك ى دى ابن جرير دطر ه دضحاك خه چى هغه ي دابن عباس خه نقل كوى اوپه دى قول كى انقطاع سويده كه ه هم بعضى مفسرين دى ته ترجيح وركوى م ر دا يره واضحه ده داولنيو سياقاتو خه اوپر دى قول باندى داحديث هم دلالت كوى چى (اوسجده وك ه ده ته ملاي كو ددى (يعنى ملاي كى دم كى ور خه مراد دى) دلته داذكر دعموم سوى دى واالله اعلم. اوقول داالله ابليس ته ( قال اه ب ط م ن ه ا) (الاعراف ۱۳) ( اخ ر ج م ن ه ا) (الاعراف دا ۱۸) دليل پردى خبره باندى دى چى ابليس په ا سمان كى وو بيا وروسته ورته امر وسو دك ته كيدو اوخروج يعنى راوتل ي وسوه دهغه اى خه چى په عبادتونو سره ي حاصل ك ى وو بيا ور خه واخيستل سو دغه اى دوجى خه دكبر اودوجى خه دمخالفت درب خپل نو راوش ل سو مزكى ته ذليله او ناه اره او امر وكى االله ا دم ته داوسيدلو په جنت كى دخپلى ى سره. اودارن ه االله رمايلى دى: ي ا ا د م ا ن ه ذ ا ع د و لك و ل ز و ج ك فل ا ي خ ر ج ن ك م ا م ن ال ج ن ة فت ش قى ت ع ر ى و ا ذ قل ن ا ل ل م لاي ك ة اس ج د وا ل ا د م ف س ج د وا ا ل ا ا ب ل يس ا ب ى (٦) ف قل ن ا (٧) (٨) و ا ن ك ل ا ت ظ م ا ف يه ا و ل ا ت ض ح ى (٩) ا ن لك ا ل ا ت ج وع ف يه ا و ل ا (ط ه ۱۱۹) ۱۱۶ او دسياق ددى اياتونو خه دامعلومي ى چى بى بى حوا مخكى پيدا سويده دداخليدلو دا دم خه وجنت ته دا ددى قول خه معلومي ى: و قل ن ا ي ا ا د م اس ك ن ا ن ت و ز و ج ك ال ج ن ة اوپه دى قول سره تصريح ك يده اسحاق بن يسار اودا ظاهر ددى ا يت دى ليكن حكايت ك ى دى السدى دابى صالح خه چى هغه دابن عباس خه اوهغه دمره خه اوده دابن مسعود خه او ديوى لى دصحابه وو خه چى دوى ويلى دى: او وايستى االله ابليس دجنت خه اوا دم ي وردننه كى نوا دم به په جنت كى يوازى اوسيدى نوبيده سو كله چى راك ينستى نو سر

17 ٦ ته ي ه وه چى االله پيدا ك ى وه دده دپو ت خه نوا دم ور خه پو تنه وك ه چى ته وك ي هغه وويل چى زه ه يم نوا دم ورته وويله چى ته ن ه پيدا سوى ي نودى ورته ويله ددى دپاره چى ته ماته راحت پيداكى نوپو تنه وك ه ملاي كو دا دم خه ددى وجى چى دده دعلم اندازه ول ي ى ددى نوم چشى دى نوا دم و رمايل حواء بياي پو تنه وك ه چى دى ته حواء ولى ويل كي ى نوا دم وويله كه چى دا دژوندى شى خه پيدا سويده اوذكر ك ى دى محمد ابن اسحاق دابن عباس خه چى دا پيدا سويده دچپه پو ت دا دم خه اودا نرم اوپوست اى دغو ى دى او مصداق ددى په دى قول داالله كى ذكر دى : ز و ج ه ا و ب ث م ن ه م ا ر ج ال ا ك ث ير ا و ن س اء ذكر چى ي ا ا ي ه ا الن اس ات ق وا ر ب ك م ال ذ ي خ ل قك م م ن ن ف س و اح د ة و خ ل ق م ن ه ا (النساء ۱). اوپردى باندى به بحث كوو وروسته انشاء االله تعال ى اوپه صحيحينوكى يوبل زاي د حديث دى دميسره الاشجعى خه دى درسول االله نقل كوى دابى حازم خه هغه دابى هريره نقل كوى چى رسول االله خه رمايلى دى خه (نصيحت كوى خپلو و ته دخير ولى چى دا پيدا سويده دچپه پو ت خه او ير كو اى په پو ت كى لو اى دى چيرى كه ته وغوا ى چى سيده ك ى دا پ ت به نوماته ي ك ى اوكه هم داسى ي پري دى نوك ه به پاته سى نو پس وصيت كوى خپلو و ته په خير سره دا لفظ دبخارى او ) ( دى. اواختلاف ك ى دى مفسرينو په دى ا يت كى (و ل ا ت ق ر ب ا ه ذ ه الش ج ر ة ) چاويلى دى چى دادرخته دان ورو وه اوابن عباس اوسعيد بن جبير اوالشعبى اوجعده بن هبيره او محمد بن قيس السدى په روايت دابن عباس كى اوابن مسعود اويوه له دصحابه وو ويلى دى: چى مان كوى يهوديان چى دا دغنمو وه او وهب وايى چى: ميوه ددى يره خوندوره وه اونرمه وه تركوچو. اوويلى دى امام الثورى په نقل كولو سره دابى حصين خه چى هغه نقل كوى دابى مالך خه (و ل ا ت ق ر ب ا ه ذ ه الش ج ر ة ) چى دادرخته دخرما وه او ابن جريج دمجاهد خه نقل كوى چى دادرخته دان ير وه اوپه دى سره قول ك ى دى قتاده اوجريج او ابو العاليه وايى چى دا داسى بو ى دى چى چا ددى خه خوراك وكى نوهغه به قضايى حاجت كوى اوپه جنت كى قضايى حاجت كول نسته. اودا ير نازك اختلاف دى اواالله هم دا درخته نه ده ذكر ك ى چى دا د شى درخته ده اوكه چيرى په ذكر ددى درخته كى زمو مصلحت واى نواالله به ) ). دا حديث متفق عليه دى دد تخريج ك يدى امام بخارى په كتاب النكاح باب الوصية بالنسا ء كى ۹\۱۸۶ او مسلم په كتاب الرضاع باب الوصية بالنسا ء كى ۱۰\ ۸ په روايت دابى هريرة.

18 ٧ مو ته دادرخته را وولى واى. اوبل اختلاف په دى خبرى كى دى چى ا دم چى كم جنت ته داخل سوى وو داپه ا سمان كى وو اوكه په م كه كى جمهور دا قول كوى چى داجنت په ا سمان كى دى ولى چى دا ددى ا يت خه معلومي ى: (و قل ن ا ي ا ا د م اس ك ن ا ن ت و ز و ج ك ال ج ن ة ) الف اولام په دى ا يت كى دعموم دپاره نه دى اونه دمعهود لفظى دپاره دى بلكه ددى رجوع كي ى معهود ذهنى ته اودا مستقردى شرع ا دجنت ماوى خه اوهمدارن ه قول دموس ى ا دم ته دقيامت په ور (په ه دى راوايستلو مو او ان دجنت خه ) وروسته ) ( به ه كلام اومسلم روايت پروسى. نقل ك ى دى په خپل صحيح كى دحديث دمالך الاشجعى خه اونوم دده سعد بن طارق دى دى نقل كوى دابى حازم سلمه بن دينار خه چى هغه نقل كوى دابى هريره خه اوابى مالך دربعى خه اوهغه نقل كوى دحذيفه دقيامت په ور االله به ك ى دى (را ول رمايلى وايى چى رسول االله دوى ول خه ول خل نو مومنان به ودرول سى اوجنت به ورته و وول سى. نودوى به ا دم ته راسى او ورته وبه وايى چى اى زمو پلاره خلاص ك ه زمو دپاره جنت نووبه وايى دوى ته ا دم ايانه وه را ايستونكى ستاسى يوه خطا زما ٢ ) ( اوداسى ي بيان ك ى دى ول حديث اودا حديث ير قوى دليل دى په دى خبرى چى دهغه جنت جنت الماو ى دى. اوبعضو ويلى دى چى ا دم چى ي په كم جنت كى هستو ن ك ى وو داجنت الخلدنه وو ولى چى دى پك ى مكلف سوى وو په نه خو لو ددى درختى اوددى وجى چى دى پك ى بيده سوى وو اوبيا ور خه را ايستل سوى وو اودده خواته ورغلى دى ابليس اودا منا ى دى دد چى دادى جنت الماوى سى. داقول نقل سوى دى دابى كعب خه او دعبد االله بن عباس خه او دوهب بن منبه خه او دسفيان ابن عيينه خه اوخو ك ى دى دا قول ابن قتيبه په (المعارف) كى اوقاضى منذر بن سعيد البلوطى په خپل تفسيركى اوجلا تاليف ي هم جو ك ى دى ددى په باره كى اوحكايت ي ك ى دى داصحابو خه اونقل ك ى دى دا عبد ابو دابى حنيفه خه اودهغه االله محمد بن عمر الرزاى بن خطيب الرى په ) ). رابه سى تخريج دد حديث مخ ته نژدى. ٢ ) ). تخريج ك يدى دد بخارى په كتاب الرقاق كى باب صفة الجنة والنار ۶ ۶ \۱۱ اوتخريج ك يدى مسلم دد حديث په كتاب الايمان كى باب الشفاعة ۳\۷۰ ۷۱ زه نه يم صاحب دد كار ولا س ابراهيم ته كله چى دوى ورسى ابراهيم ته نوهغه ورته وايى چى زه صاحب دد كارنه يم تاسى ولا س عيس ى ته كله چى دوى ورسى عيس ى ته نو هغه ورته وايى چى زه صاحب دد كار نه يم بيابه دوى ورسى محمد ته نو نبى به ولا سى او امانت اورحم به دوا ه ولي ى دجنت درواز ته يو به رسته طرف ته ولا وى اوبل به چپه طرف ته نو اول س ى به ستاسى خه تيري ى په شان دبجل دبر نا...او همدا ول پاته حديث تر ا خره بورى بيان سويدى.

19 دغه ٨ تفسير خپل كى دابى القاسم البلخى خه اودابى مسلم الاصبهانى خه اونقل ك ى دى دا قرطبى په تفسير خپل كى دمعتزله وو خه او دقدريه وو خه اودا قول نص دى دتورات هغه چى په لاس ديهودو كى دى اوحكايت دخلاف چى چاك ى دى په دى مسي له كى هغوى علماء دى: (ابو محمد بن حزم په الملل والنحل كى اوابو محمد بن عطيه په خپل تفسيركى اوابو عيس ى الرمانى په تفسير خپل كى اوحكايت ي ك ى دى داولنيو جمهورو خه اوابو القاسم الراغب اوالقاضى الماوردى په تفسير خپل كى چى ويلى دى دوى: او اختلاف دى په هغه جنت كى چى ا دم اوحوا پك ى اوسيدلى دى پردوو قولينو يو قول دادى چى داجنت الخلدوو اودوهم قول دادى چى داجنت االله تعال ى صرف ددوى دوا و دپاره جو ك ى وو اودا دار الابتلاء وو اونه وو جنت الخلد چى ر ول سوى وو دار الجزاء اوبعضو علماء په دى خبره كى اختلاف ك ى دى چى داجنت په ا سمان كى وو اوكه په م كه كى يوقول دادى چى داپه ا سمان كى وو ولى چى دوى ته پك ى ويل سوى دى چى ك ته سى ددى خه او (اهبت) لفظ ورته په قرا ن كى ذكر سوى دى داقول دحسن دى او دوهم قول دادى چى داپه م كه كى وو كه چى االله په هغه كى په دوى باندى امتحان ك ى دى دنه خو لو ددرختى او دا قول دابن يحي ى دى او وو دا وروسته تر امر داالله ابليس ته دسجدى وا دم ته واالله اعلم بالصواب داوو كلام ددوى متضمن سو كلام ددوى په درو اقوالو سره او ددى اقوالو خه داسى معلومه سوه چى دوى متوقف دى په دى مسي له كى او ددى وجى خه عبداالله الرازى حكايت كوى په خپل تفسيركى په دى مسي لى باندى لور اقوאل: درى دادى كم چى مو مخكى ذكرك ه او لورم ي وقف دى او ابى على الجباي حكايت ك ى دى ددى قول چى دهغه جنت په ا سمان كى دى الماو ى نه دى او وارد ك ى دى اصحاب دقول ثانى يو دوى ويلى دى چى شך نسته چى االله جنت خو سوאل چى دهغه جواب لازمى دى پري ووى ابليس كله چى دى منع سو دسجدى خه او امري ورته وكى په وتلو سره دجنت خه اودا خبره امر نه دى داوامرو شرعيه وو خه په دى حيثت سره چى ددى مخالفت وسى بلكه امر دايو مخالفت كيداى سى اونه ي ممانعت. او ددى وجى االله رمايلى دى: م د ح و ر ا ف ي ه ا (الاعراف \۱۸) اوهمدارن ه االله رمايلى دى: (الاعراف \۱۳) اوپه بل اى كى ي رمايلى دى: قدرى دى چى نه ددى اخ ر ج م ن ه ا م ذء و م ا ف اه ب ط م ن ه ا ف م ا ي ك و ن لك ا ن ت ت ك ب ر ف اخ ر ج م ن ه ا ف ا ن ك ر ج ي م (الحجر \۳۴) اوضمير راجع دى جنت ته يا ا سمان ته ياددى منزل ته نو ددى خه دا معلومي ى چى دده قدرت نه وو پرخپل مكان باندى هغه مكان چى دهغه خه وش ل سو دوى دظاهر وايى دسياقاتو دا يت خه خو دامعلومي ى چى دى ابليس وسوسه وراچولى وه ا دم ته او دا يت

20 ٩ خه خودا معلومي ى چى دى ابليس وسوسه ك ى وه ا دم ته اوخطاب ي ك ى دى ورته په دى قول سره: ه ل ا د لك ع لى ش ج ر ة ال خ ل د و م لك ل ا ي ب لى ن ه ا كم ا ر ب ك م ا ع ن ه ذ ه الش ج ر ة ا ل ا ا ن ت ك ون ا م لك ي ن ا و ت ك ون ا م ن ال خ ال د ين لم ن الن اص ح ين (٢) ف د ل اه م ا ب غ ر ور سره په دغه اى كى وو. (ط ه \۱۲۰) اوپه دى قول سره: (٢٠) م ا و ق اس م ه م ا ا ن ي ل كم ا (الاعراف \۲۰ ۲۲) اودا كاره خبره ده چى ابليس ددوى دوى جواب ك ى دى ددى سوאل خه په دى طريقى سره: چى ممتنع نه ده چى دى دي ددوى سره په جنت كى وى په طريقى دمرورسره يعنى مطلب داچى دا ابليس به په دوى دوا و باندى تيريدى اورا تيريدى داسى نه وه چى مستقل ورسره په جنت كى پروت وو اودى ابليس به وسوسه وراچوله په داسى حال كى چى دى به په دروازى كى ولا وو يابه لاندى دا سمان خه اوپر دى درى وا و نظريو باندى اعتراض دى. اوهغه چى حجت نيولى دى په هغه سره اصحاب ددى مقالى: هغه چى روايت ي ك ى دى عبد االله ابن الامام احمد په الزيادات كى دهديه بن خالد خه چى هغه نقل كوى دحماد بن سلمه خه هغه دحميد خه اودحسن بصرى خه چى هغه نقل كوى ديحي ى بن ضمرة السعدى خه اوهغه نقل كوى دابى بن كعب خه دى وايى چى كله چى دا دم دمر وخت پوره سو نو دجنت دان ورو غنچى ته ي ز ه وسو نو ولا ى زوى دده چى ده ته ان ور پس راو ى وليده ده ملاي كه نوپو تنه ي ترينه وك ه ملاي كو ورته وويل چيرته ى اى اولاده دا دم نودوى ورته وويل چى زمو دپلار ز ه ان ورو ته سوى دى نودى ملاي كو ورته وويل چى بيرته ولا سى هغه كفايت وكى دپلار ستاسى كله چى دوى بيرته راغله نو دپلار خه ي ملاي كو روح قبض ك ى وو اوبيا غسل وركى ملاي كو ا دم ته او خوشبوي ي ورباندى ول وله او بياي كفن وركى اوبيا جبراي يل دجنازى لمون پر وركى او وروسته ورپسى نورى ملاي كى هم ولا ى وى بياي د ن كى او وويل ملاي كو دى اولا دا دم ته چى داستاسى سنت دى په م ى كى ( ) اوذكربه سى حديث وروسته دسند سره اوپوره الفاظ ددى به دا دم دو ات ذكرسره بياني ى. نودوى وايى كه چيرى رسيدل نه كيده هغه ان ورو ته چى دا دم ز ه ورته كيدى نودوى به دطلب دپاره نه واى وتلى نودا دلالت كوى په دى خبرى باندى چى داجنت په م كه كى وو نه په ا سمان كى. اواالله ير ه پوهي ى. دوى وايى چى احتجاج په دى خبرى كى دى چى الف لام په دى قول داالله كى (ي ا ا د م اس ك ن ا ن ت و ز و ج ك ال ج ن ة ) مخكى نه دى بيان سوى عهد چى راجع سى هغه ته نودا وعده ذهنى ده ليكن داهغه ده چى پردى باندى دلالت ك ى دى مخكى سياق ) ). دد حديث نور بيان مخ ته را روان دى.

21 ٢٠ دكلام ولى چى ا دم پيداسوى دى په م كه باندى اوبياوروسته نه دى لو سوى ا سمان ته اودى وركى االله قول داالله : پيداسوى ددى دپاره وو چى دى ملاي كوته په دى قول سره ا ن ا ب ل و ن اه م ك م ا ب ل و ن ا ا ص ح اب ا لج ن ة م كه دى په ا ن ي ج اع ل ف ي ال ا ر ض خ ل يف ة كى وى اوپه دى باندى خبردارى او ويلى دى دوى چى دا (القلم \۱۷) په دى كى الف لام دعموم دپاره نه دى اومخكى معهود لفظى هم نه دى ذكر بلكى دادوا ه معهود ذهنى دى هغه چى په هغه باندى دلالت كوى سياق چى هغه (باغ) دى اودوى ويلى چى ذكر دهبوط دلالت نه كوى په نزول دا سمان خه لكه رن ه چى االله رمايلى دى: ع لي ك و ع لى ا م م م م ن م ع ك چى ك ت ته وخيژى ق يل ي ا ن وح اه ب ط ب س ل ام م ن ا و ب ر ك ات (هود \۴۸) نوح په م كه باندى ولا وو چى االله ورته امروكى وى بركت دى پرتا باندى اوپر هغو خل و باندى چى ستاسره په ك ت كى سپاره دى اودارن ه االله په بل اى كى رمايلى دى: س ا ل ت م (البقره \ ۴۱). اودا رن ه په بل اى كى ي رمايلى دى: اه ب ط وا م ص ر ا ف ا ن لك م م ا و ا ن م ن ه ا ل م ا ي ه ب ط م ن خ ش ي ة االله اوپه احاديثو كى اوپه لغت كى دا ير دى اودوى ويلى دى چى هغه جنت چى په هغه كى ا دم هستو ن سوى وو هغه لو اى دى د ولو مزكو خه داسى م كه وه چى په هغه كى درختى اوبو ى اوميوه جات اوا رم وركوونكى سايه اوپرسكون مكان او رمايش دلمر بالكل برابر وو لكه ه رن ه چى االله رمايلى دى : خوار به نه وى باطن ستاپه لو ى والى سره اوظاهر به دى خراب و ا ن ك ل ا ت ظ م ا ف يه ا و ل ا ت ض ح ى مين كى علاقه سته دى: پس ا ن لك ا ل ا ت ج وع ف يه ا و ل ا ت ع ر ى نه وى په يعنى ل والى سره نوبرابر ي ذكر ك ى دى هريو نعمت دبل سره ولى چى ددوا و په دوجى دخو لو دهغه درختى خه راك ته سو سختى مزكى ته چى په هغه كى ست ى والى وو اومشقتونه وه اوامتحانونه وه اوخوارى وى اوبدل وه خل په اعتبار ددين اواخلاق سره اوپه اعتبار داعمالو سره لكه ه رن ه چى االله رمايلى و ل ك م ف ي ال ا ر ض م س ت ق ر و م ت اع ا لى ح ين دوى وه په ا سمان كى لكه ه رن ه (البقره چى االله اس كن وا ال ا ر ض ف ا ذ ا ج اء و ع د ال ا خ ر ة ج ي ن ا ب ك م ل ف يف ا.(۳۴\ رمايلى دى : اودلته نه لازمي ى ددى خه چى و قل ن ا م ن ب ع د ه ل ب ن ي ا س ر اي يل (الاسراء \۱۰۴) او كاره ده چى دوى په دى كى وه م رپه ا سمان كى نه وه. اودوى ويلى دى چى اوداقول تفريع نه ده پرقول دمنكرينو دجنت اودو خ باندى اوتلازم ددى دوا و په من كى هم نسته الش ي طان ع ن ه ا يعنى دجنت خه ف ا خ ر ج ه م ا م م ا ك ان ا ف يه قول داالله اودا ف ا ز ل ه م ا يعنى راوايستل سوه دهغه دخوشحاليو خه اودهغه دانعاماتو خه كور دست ى توب ته اودخواري ته اودا ددى وجى چى شيطان

22 ح\ ٢ ورته اي سته ك ه په ز ونو كى دهغه درخته دى خبرى چى: چى و ق اس م ه م ا ا ن ي ل ك م ا ل م ن الن اص ح ين ي ورته په بل ا يت كى ويلى دى: ال خ ل د و م لك ل ا ي ب ل ى (و ق اس م ه م ا ) يعنى قسم ي ورته واخستى په زه ستاسى دپاره خير خواه يم لكه ه رن ه ف و س و س ا ل ي ه الش ي ط ان ق ال ي ا ا د م ه ل ا د لك ع لى ش ج ر ة يعنى ابليس وويله ا دم ته چى ا يازه تاته داسى كار ونه يم چى هغه خوراك ددى درختى خه دى چى په دى سره تاته حاصل سى دهميشه والى زند ى او داسى ملكيت چى نه ختميدونكى وى اودايو قسم ددروغو خبره وه اوداسى خبره وه چى داصل خه خلاف وه. اومقصد ددى خبرى خه دادى چى دشجرة الخلد خه مراد دهميشه والى درخته ده يعنى چى ددى خه خوراك وسى نودهميشه والى ژوند انسان ته حاصل سى اوكيداى سى چى ددى درختى خه مراد هغه درخته وى چى امام احمد ذكر ك ى دى. امام احمد نقل كوى دعبدالرحمان بن مهدى خه چى هغه نقل كوى دشعبه خه هغه نقل كوى دابى الضحاك خه دى وايى چى ما اوريدلى دى دابو هريرة خه چى هغه روايت كوى درسول االله خه: يقين ا په جنت كى يوه درخته ده چى دهغه خه لاندى يو كس سل كاله مزل وكى نوددى سايه به ختم نه سى: دادرخته دخلدده ) ( اودارن ه روايت ك ى دى ددى غ ندر چى ما وويله شعبه ته ايا داشجرة الخلد ده هغه وويله چى دا د (ا يا) لفظ پك ى نسته امام صاحب په دى باندى تفرد ك ى دى اودا قول داالله و ر ق ال ج ن ة اولكه ٢.( ) ف د ل اه م ا ب غ ر ور ف ل م ا ذ اق ا الش ج ر ة ب د ت ل ه م ا س و ا ت ه م ا و ط ف ق ا ي خ ص ف ان ع ل ي ه م ا م ن چى االله ه رن ه س و ا ت ه م ا و ط ف ق ا ي خ ص ف ان ع ل ي ه م ا م ن و ر ق ال ج ن ة رمايلى دى په سورة ط ه كى ف ا كل ا م ن ه ا ف ب د ت ل ه م ا (ط ه ۱۲۱) اوحوا مخكى دا دم خه خوراك ك ى وو اوهم دى بى بى حواپه ا دم باندى دادرخته وخو ه. واالله اعلم اوپه دى باندى حمل كي ى حديث دامام بخارى چى دى نقل كوى دبشربن يسار خه هغه نقل كوى دعبداالله خه دى وايى چى مو ته خبر راك ى دى معمر هغه نقل كوى دهمام بن منبه خه اوهغه نقل كوى دابو هريره خه چى دى نقل كوى درسول االله خه چى رسول االله رمايلى دى (كه چيرى بنى اسراي يل نه واى نوغو ه به نه واى زخيره سوى اوكه چيرى حواء نه واى ) ). دد حديث تخريج بخارى ك يدى په كتاب بدء الخلق باب ما جا ء ى صفة الجنة وانها مخلوقة ۶\۳۲ ۲ اومسلم په كتاب الجنة وصفة نعيهما كى ۱۷\۱۶۷. ۱۰ ٢ ) ). دد حديث تخريج امام احمد ك يدى ۴ \۲ په خپل لفظ سره په جنت كى يوه درخته ده چى يو مزل كوونكى تر هغه لاندى ۷۰ كاله يا ۱۰۰ كاله مزل وكى نودهغ سايه به ختمه نسى اودا شجرة الخلد ده حجاج وايى چى يا سل كاله ما وويله شعبه ته دا درخته شجرة الخلد ده هغه راته وويل چى دا لفظ پك ى نسته اولفظ دالطيالسى ۲ ۴۷ ان ى الجنة شجرة يسير الراماه ى ظلها مي ة عام ما يقطعها وهى شجرة الخلد.

23 هي كله نو ٢٢ به هم خيانت نه واى ك ى ى دخپل خاوند سره دصحيحينو خه دحديث دعبدالرزاق دى اوبيا خه دى ( ) ٢ ( ) اوتخريج ددى خه سوى دى چى هغه نقل كوى دهمام خه نقل كوى دابوهريره خه او روايت ددى ك ى دى احمد دهارون بن معروف نقل كوى دوهب خه اودى ٣ ( ) نقل كوى دعمر وبن حارث خه اودى دابى يونس خه اودى دابى هريره خه نو ددى دوا و روايتونو رجوع ابى هريره ته كي ى. اوپه تورات كى ذكر سوى دى چى حواء ته ددرختى دخو لو مار ويلى وه اودا مار ير كلى وو او ير اي سته شكل ي درلودى نووخو له بى باندى ي هم دا سوى دى چى دوى دهغه خه ي ان بى حواء دهغه درختى خه اوپه ا دم درخته وخو له اوپه تورات كى دابليس ذكرنسته اوپه دى كى داهم ويل دوا ه په جنت كى ل ته كپ ى جو ى ك ى اودارن ه وه نودوى دوا وته راو ل سوى پا ى دان رو نو ويلى دى وهب بن منبه چى وو ددوى دوا و لباس نور ددوى په عورت باندى اودا ه چى ددوى په تورات كى ذكردى دا ول غلط دى اودوى داپه خپله پك ى اى ك ى دى يعنى په تورات كى ي تحريف ك ى دى ولى چى نقل ديوه كلام ديوى ژبى خه دبلى ژبى كلام ته دومره اسان كارنه دى پاته لا داچى يوس ى په خپله په عربى باندى نه پوهي ى اونه احاطه لرى په علم دكتاب خپل باندى نو ددى وجى خه دوى په عربى ترجمه كى غلط سوى دى او ددوى خه پك ى يرى غلطيانى سوى دى لفظ ا او معن ا. اوقرا ن كريم پردى خبرى باندى دلالت كوى چى دوى ل نه وه: ي ن ز ع ع ن ه م ا ل ب اس ه م ا ل ي ر ي ه م ا س و ا ت ه م ا نودانه واردي ى دبل كلام دپاره. ابى حاتم حديث بيانوى چى نقل ي كوى دعلى بن الحسن بن اسكاب خه هغه نقل كوى دعلى بن عاصم خه اوهغه نقل كوى دسعيد ابن عروه خه اوهغه دقتاده خه اوهغه دحسن خه اوهغه دابى كعب خه دى وايى چى رمايلى دى رسول االله : ان االله خلق ا دم رجلا طويلا كثير شعر الراس كانه نخلة سحوق لما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه اول مابدا منه عورته لما نظر الى عورته جعل يشتد ى الجنة اخذت شعره شجرة نازعها ناداه الرحم ن عزوجل: يا ا دم! منى تفر لما سمع كلام الرحم ن قال يارب لا ول كن استحياء ٤ ( ) ) ). تخريج دد حديث ك يدى امام بخارى په كتاب الانبيا ء كى باب خلق ا دم وذريته ۶\۳۳۳۰ ٢ ) ). متفق عليه تخريج دد حديث بخارى ك يدى په كتاب الانبيا ء كى باب قول االله تعالى (وواعدنا موسى ثلثين ليلة) ۶\۳۳۹۹ او مسلم په كتاب الرضاع كى باب الوصية بالنسا ء ۱\ ۹. ٣ ) ). تخريج دد ك يدى مسلم په كتاب الرضاع كى باب الوصية بالنسا ء ۱\ ۹ او احمد ۲\۳۴۹ ٤ ) ). دحديث ترجمه داده: رسول االله رمايلى دى چى االله پيدا كى ا دم يو س ى او د چى دسري ير وري تان وه داسى لكه دخرما درخته چى يره ج ه اوميوه داره وى اوكله چى ي دمنع ك ل سوى درختى خه =

24 ٢٣ اوامام الثورى رمايلى دى په نقل كولو سره دابى ليلى خه چى هغه نقل كوى دمنهאل بن عمرو خه هغه نقل كوى دسعيد ابن جبير خه اوهغه نقل كوى دابن عباس خه چى د: و طف قا ي خ ص ف ان ع ل ي ه م ا م ن و ر ق ال ج ن ة دلته دپا ى خه مراد پا ه دان رده او دد اسناد ابن عباس ته صحيح دى او واكى چى دا اخيستل سوى دى داهل كتابو خه. اوظاهر دا يت تقاضا دعموم كوى. اوروايت ذكر ك ى دى حا ظ ابن عساكر دطر ه دمحمد بن اسحاق چى هغه نقل كوى دحسن ابن ذكوان خه چى هغه نقل كوى دحسن بصرى خه چى هغه نقل كوى دابى ابن كعب خه دى وايى چى رمايلى دى رسول االله (وو ستاسى پلار ا دم په شان ددرختى دسحوق خورما اويا ۷۰ لويشتى ي او دوالى وو يرو وري تو والا وو كاره عورت والاوو كله چى ده غلطى وك ه نو كاره سوه ده ته بدى ددى نودجنت خه دباندى سو نو مخامخ سوه ورته يوه درخته اوا دم ي ترتندى را ونيوى نواواز ورته وكى االله چى زما خه ت تى اى ا دمه ا دم ورته وويل چى نه اى زماربه بلكى حيا كوم ستا خه په هغه كارسره چى كم مى ك ى دى يعنى نا رمانى داالله ) ) ( بياي روايت ك ى دى دطريقى دسعيد ابن عروبه خه چى هغه نقل كوى دقتاده خه دى نقل كوى دحسن خه اودى نقل كوى ديحي ى بن ضمره خه دى نقل كوى دابى ابن كعب خه دى نقل كوى دنبى خه په همدى طريقى سره اودا صحيح روايت دى. بياي ذكر ك ى دى دطريقى دخيثمه بن سليمان الطرابليسى خه چى هغه نقل كوى دمحمد بن عبدالوهاب خه او دابى بن مرصا ه العسقلانى خه چى دى نقل كوى دا دم بن ابى اياس خه چى هغه نقل كوى دسنان خه اودى نقل كوى دقتاده خه هغه دانس خه = خوراك وكى نودده خه دده جامه ولويده اول ي دبدن خه عورت كاره سو كله چى ي خپل عورت ته وكتل نوپه جنت كى غاستى اوپ يدى كله چى يو درختى ته نژدى سوچى ان په پ ك ى نوهغه درختى دده وري تان ونيول او ده ور خه راكش ك ل خوهغه درختى نه ايله كوى نوده ته ا واز وكى االله تعالى چى اى ا دمه! ا ياته زما خه ت تى كله چى ا دم داالله خبرى واوريدى نو وي ويل چى اى ربه ت تم نه ليكن دحياء دوجى پ ي م. دد حديث تخريح ك يدى حاكم په المستدرك على الصحيحين ۲\۲۶۲ كى په خپل لفظ سره چى: ان ا دم كان رجلا طويلا كانه نخلة سحوق كثير شعر الراس لما رماه الخطيي ة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلך انطلق هاربا ى الجنة تعلقت به الشجرة قال لها ارسيلينى قالت: لست بمرسلتך قال وناداه ربه: يا ا دم! امنى تفر قال يارب استحييتך دحديث تر نقل كولو وروسته حاكم ويلى دى چى دا حديث صحيح دى سند ا م ر امام ذهبى چى پرحاكم كم تلخيص ك يدى په هغه كى ي دحاكم سره دحديث پر صحت باندى موا قت نه دى ورسره ك ى. ) ). دد تخريج ك يدى طبرى په خپل تفسير كى ۱\۱۸۸ دابن زيد خه اوحديث ته ي مر وع نه دى ويلى السحوق: هغه درختى ته وايى چى يره او ده وى او دهغ خرماوو ته رسيدل ير ران وى دا معنى ي علامه ابن الاثير الجزرى په النهايه كى ذكر ك يده.

25 ٢٤ مر وع ا هم په دى مخكى ذكرسوى ترتيب سره. ف د ل اه م ا ب غ ر ور ف ل م ا ذ اق ا الش ج ر ة ب د ت ل ه م ا س و ا ت ه م ا و ط ف ق ا ي خ ص ف ان ع ل ي ه م ا م ن و ر ق ال ج ن ة و ن اد اه م ا ر ب ه م ا ا ل م ا ن ه ك م ا ع ن ت ل ك م ا الش ج ر ة و ا ق ل ل ك م ا ا ن الش ي ط ان ل ك م ا ع د و م ب ين ا ن فس ن ا و ا ن ل م ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك ون ن م ن ال خ اس ر ين (٢٣) داقول دلالت كوى په دى خبره چى ا دم (٢٢) (الاعراف ۲۱\۲۲). ق ال ا ر ب ن ا ظ ل م ن ا بيرته توبه وك له اوانابت ي وكى اوخپله عاجزى ي بيان ك ه االله ته په ساعت دغلطى كى اودا داسى يوعادت دى چى چاهم په ان كى پيدا كى يعنى عاجزى په وخت دغلطى كى نو دهغه ددنيا اودا خرت دپاره به اي ده مندوى. ا دم ق ال اه ب ط وا ب ع ض ك م ل ب ع ض ع د و و لك م ف ي ال ا ر ض م س ت ق ر و م ت اع ا لى ح ين (٢٤) ته اوابليس ته اوبعضى وايى كيدو دجنت خه اودليل نيول سوى دى په دى حديث رسول االله دى چى تي ته ك ى يو ل ب ع ض ع د و دى چى امرسوى وو رسول االله رمايلى داخطاب دى چى مارهم ورسره سته دوى ته امر وسو دك ته (مو سالم نه يوپاته سوى ددى دلاس خه دهغه ور ى را ) ) اودارن ه قول داالله په سورة ط ه كى: سره چى مار ددوى سره وو چى ته دوژلو دمارانو او رمايلى ايسى چى مو ي په ق ال اه ب ط ا م ن ه ا ج م يع ا ب ع ض ك م دا امر دى ا دم ته اوابليس ته اوتابع سوه حوا ء دا دم اومار دابليس او چا دا ويلى دى چى دا امر دوى ته په صيغه دتثني سره سويدى لكه رن ه چى ذكر سويدى په د قول داالله ل ح ك م ه م ش اه د ين كى: و د او ود و س ل ي م ان ا ذ ي ح ك م ان ف ي ال ح ر ث ا ذ ن ف ش ت ف يه غ ن م ال ق و م و ك ن ا اوهر ه چى دوباره ذكر كول دلفظ د (اهبطوا) و قل ن ا اه ب ط وا ب ع ض ك م ل ب ع ض ع د و و لك م ف ي ال ا ر ض م س ت ق ر و م ت اع ا لى ح ين په سورة البقرة كى دى: (٣٦) ف ت ل قى ا د م م ن ر ب ه كل م ات ف ت اب ع ل ي ه ا ن ه ه و الت و اب الر ح يم (٣٧) قل ن ا اه ب ط وا م ن ه ا ج م يع ا ف ا م ا ي ا ت ي ن ك م م ن ي ه د ى ف م ن ت ب ع ه د اي فل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن ون ف يه ا خ ال د ون (٣٩) و ال ذ ين (٣٨) ك فر وا و ك ذ ب وا ب ا ي ات ن ا ا ول ي ك ا ص ح اب الن ار ه م البقرة ۳۹ ۳۶ بعضى مفسرين وايى چى داول اهبطوا خه مرادك ته كيدل دى دجنت خه وا سمان ته ددنيا او ددوهم اهبطوا خه مراد ك ته كيدل دى دا سمان خه وم كى ته او دا ضعيف دى داولنى قول دوجى چى دادى: ع د و و لك م ف ي ال ا ر ض م س ت ق ر و م ت اع ا لى ح ين البقرة ۳۶ و قل ن ا اه ب ط وا ب ع ض ك م ل ب ع ض پس دادلالت كوى پرد خبرى چى داول ) ). دد حديث تخريج ك يدى ابو داو د په كتاب الادب باب ى قتل الحياة ۴\ ۲۴۸ دحديث دابى هريرة خه اوپه سردد كى ي داهم ذكر ك يدى (اوچاچى پر ووى دد خه يوشى نو هغه زمو خه نه دى) او احمد ذكر ك يدى په خپل تصنيف كى ۲\۲۴۷ په شان دلفظ دابى داو د ۲\ ۲۰ دحديث دابى هريرة خه.

26 ٢٥ اهبطوا خه مراد ك ته كيدل دى م كى ددنيا ته. او صحيح دادى چى دا مكرر ذكر دى لفظ ا كه ه هم چى يو وى او راوپس سويدى دهر يوه ل سره حكم ا داول سره دا مراد دى چى دد دوا و په خپلوكى د منى وى او ددوهم سره دا مراد دى چى هغه چى االله ي رالي ى وك چى دهغه تابعدارى كوى هغه به كامياب وى اوچى چا دهغه مخالفت وكى نو هغه به ناكام اوبد بخته وى اود اسبابو لره ير نظا ي ر دى په قرا ن حكيم كى. او روايت ذكر ك يدى ابن عساكر دمجاهد خه دى وايى چى: امر وكى االله تعالى دوو ملاي كو ته چى وباسى ا دم او بى بى حواء دخپل همسايه توب خه. نوليرى كى جبراي يل تاج خپل اوميكاي يل پيوست سو ا دم په هم ليرى كى هغه تاج چى په شان داميل دى پورى يوه ان ه نو مان وكى ا دم دخپل تندى خه او چى تيزى وسوه په سزا وركولو كى نو ي ي كى خپل سر اوويل ي : العفو العفو نواالله ورته و رمايل چى ايا زما خه پ ي ى نوا دم ورته وويل چى نه اى زما سرداره بلكى ستا خه حياء كوم اوزاعى دحسان خه نقل كوى چى نوم ي ابن عطيه دى: ا دم په جنت كى سل كاله تير ك ى وه اوپه بل روايت كى اويا (د حنا) كاله ذكردى اوپه جنت پسى ي اويا كاله ژ لى دى او د وى په مر ي لوي ت كاله ژ لى دى. ددى راوى ابن عساكردى اوابن حاتم نقل كوى دابو زرعه خه دى نقل كوى دعثمان بن ابى شعبه خه دى نقل دجرير خه دى نقل كوى دسعيد خه دى نقل كوى دابن عباس خه چى ده ويلى دى: راك ته سوى دى ا دم په نومى اى كى چى په مين دمكه اوطاي ف كى دى. او راك ته سوى دى په هندوستان كى اوحواء په جده كى اوابليس په دحسن خه نقل دى چى (دستميان) كى چى دبصرى خه په يو و ميله واقع دى اومار په اصبهان كى ابن حاتم هم ددى روايت ك ى دى. اوالسدى وايى: راك ته سوى دى ا دم په هندوستان كى اوراك ته ك ى دى دهغه سره حجر اسود اويوه دانه دبو ى دجنت خه نوداي وكرى په هندكى نودهغه خه درختى اوبو ى را و وكيدل. او دابن عمر خه نقل دى چى: راك ته سوى دى ا دم په صفا كى اوحواء په مروه كى. داروايت هم دابن حاتم خه نقل دى اوعبد الرزاق نقل كوى دمعمر خه هغه وايى چى ماته خبر راك ى دى عوف چى هغه نقل كوى دقسامه بن زهير خه دى نقل كوى دابى موس ى الاشعرى خه چى هغه رماي : كله چى االله ا دم دجنت خه راولي ى ته مزكى نوهغه ته ي دهرشى جو ولو طريقه و ووله اوتو ه ي ورلره ورك ه دجنت دميوو خه نودا ميوى ستاسى دهغه ميوو خه دى رق دادى چى دامتغير كي ى او هغه نه متغير كي ى. اوحاكم ويلى دى په مستدرك خپل كى: خبر راك ى دى مو ته ابا بكر بن بالويه چى هغه نقل كوى دمحمد ابن احمد بن نضر خه دى نقل كوى دمعاويه بن

27 ٢٦ عمر خه دى نقل كوى دزاي ده خه دى نقل كوى دسعيدبن جبير خه دى نقل كوى دعماربن ابى معاويه البجلى خه دى دابن عباس خه چى ابن عباس رمايلى دى: هستو ن سوى ا دم په جنت كى م ر دماپ ين خه تر مازدي ره پورى. اوپه صحيح مسلم كى دحديث دالزهرى چى نقل كوى دالاعراج خه دى ( ) هريره خه دى وايى چى رمايلى دى رسول االله : ور ه نه دى نقل كوى دابى چى په هغه كى لمر راختلى دى ور دجمعى ده په دى كى ا دم پيداسوى دى اوپه دغه ور جنت ته داخل سوى دى اوپه دغه ور رايستل سوى دى (اوپه دى كى به قيامت قاي مي ى) ٢ ( ) اوپه صحيح كى په بل روايت سره ذكردى اواحمد نقل كوى دمحمد بن مصعب خه دى نقل دالاوزاعى خه دى نقل كوى ابى عمار خه دى نقل كوى دعبداالله بن روخ خه دى نقل كوى دابى هريره خه دى نقل كوى دنبى خه چى رمايلى دى ( ه ور هغه چى په هغه كى لمر راختلى دى ور دجمعى ده په دى كى ا دم پيداسوى دى اوپه دغه ور جنت ته داخل سوى دى اوپه هغه ور را ايستل سوى دى اوپه هغه ور به قيامت هم قاي مي ى) ٣ ( ) په شرط دمسلم سره هر ه چى هغه حديث دى چى نقل ك ى دى ابن عساكر دطريقى دابى القاسم البغوى خه چى دى نقل كوى دمحمد بن جعفر الوركانى خه دى نقل كوى دسعيد بن ميسره خه دى نقل كوى دانس خه دى وايى چى رمايلى دى رسول االله (راك ته سوى وو ا دم اوحواء دوا ه ل چى په دوا و دجنت پا ى وى نودا دم رمى وسوه تردى چى ك ينسى اوپه ژ ا سو او وايى حواء ته اى حواء تن ك مه زه دى رمى نوراغى جبرايل اورايى و ه كپ ه او امر ي وكى حواء ته چى دا و ن ه اوطريقه ي ورته و ووله اوامر ي وكى ا دم ته چى واي غونده او وويل رسول االله : ا دم به جماع نه كوله دحواء سره تردى چى دجنت خه راك ته سوه دوجى دغلطى دهغه خه چى ترينه سوى وه په جنت كى اودارن ه ي وويله او وه به چى بيده كيده به دوى جلاجلا يوبه په بطحاء كى بيديدى اوبل به په بل اى كى تردى چى راغى ورلره جبرايل اوورته وي ويل چى رات وك ه خپل اهل ته يعنى خپلى ى ته اوطريقه دجماع ي هم ورو ووله كله چى ي ورته رات وكى نوجبرايل ورته رالى اوور خه ي پو تنه وك ه چى خپل اهل دى ن ه پيداكى ا دم غريب دى اومر وع كول ددى منكردى اودا دى دكلام دبعض سلفو خه. ورته وويل چى صالحه داحديث ) ). دد تخريج حاكم ك يدى په مستدرك كى ۲\ ۴۲ او ويلى ي دى چى دا حديث صحيح پرشرط دشيخينو او هغوى دد تخريج نه دى ك ى او موا قت ورسره ك يدى ذهبى. ٢ ) ). دد تخريج مسلم ك يدى په كتاب الجمعة ۶\۱۴۱ كى. ٣ ) ). مخكى په د لفظ سره ذكر د (نه به قا ي مي ى قيامت م ر دجمع په ور ).

28 ٢٧ اوسعيد ابن ميسره وايى چى هم دادى: ابوعمران البكرى البصرى: ددى په باره كى بخارى ويلى دى چى دامنكر الحديث دى اوابن حبان ويلى دى چى داموضوعى روايتونه نقل كوى اوابن عدى ويلى دى چى داپ وونكى دامردى يعنى ددى امر په تياره كى وى. اودارن ه قول داالله : ويل سوى دى چى دا ال خ اس ر ين انس خه ف ت ل قى ا د م م ن ر ب ه ك ل م ات ف ت اب ع ل ي ه ا ن ه ه و الت و اب الر ح يم داقول دى: ( ) (البقره ۳۷) ق ال ا ر ب ن ا ظ ل م ن ا ا ن فس ن ا و ا ن ل م ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك ون ن م ن اودانقل سوى دى دمجاهد خه اودسيعد ابن جبير اودابى العاليه اودالربيع بن اودحسن خه اودقتاده خه اودمحمد بن كعب خه اودخالد بن معدن خه اودعطاء الخراسانى خه اودعبد الرحم ن بن زيدبن اسلم خه اوويلى دى ابى حاتم: چى نقل كوى دسعيد بن عروبه خه دى دقتاده خه دى دحسن خه دى دابى بن كعب خه دى وايى چى رمايلى دى رسول االله (ويله ا دم خپل رب ته چى: اى ربه زما اياچى زه توبه وكا م اورجوع وك م تاته نوايازه به دوباره جنت ته داخل سم نو وويل رب ددى چى هو!) نوبيا داقول ي ذكر كى: نقل ي كوى دمجاهد خه: ف ت ل قى ا د م م ن ر ب ه ك ل م ات ف ت اب ع ل ي ه چى ا دم دا وبحمدك رب انى ظلمت نفسى اغفرلى انך خير الفاظ ويلى وه الراحمين. اوويلى دى ابن نجيح چى (اللهم لاال ه اللهم لااله الا الا انت سبحانך انت سبحانך وبحمدك رب انى ظلمت نفسى تب على انך انت التواب الرحيم) دارن ه روايت ذكرك ى دى حاكم اوالبيهقى اوابن عساكر دطريقى دعبدالرحم ن بن زيد بن اسلم خه چى دى نقل كوى دخپل پلار خه هغه نقل كوى دخپل نيكه خه هغه نقل كوى دعمربن الخطاب خه دى وايى چى رمايلى دى رسول االله : كله چى خطا وك ه ا دم نو سوאل وكى چى: اى ربه زما! داالله ي خه زه ستا خه سوאل كوم په حق دمحمد باندى چى ته ماته بخ نه وك ى نواالله ورته وويل چى تا ه رن ه وپيژندى محمد اوحال داچى ماخو هغه تراوسه پورى پيدا ك ى هم نه دى ا دم وويل: اى ربه زما ا يا تازه نه يم پيداك ى اوپه ماكى دى روح نه دى اچولى ما لو كى خپل سرنو ومى ليدى چى په اطرا و دعرش كى ليكل سوى وو لاال ه الا االله محمد رسول االله نوا دم و رمايل چى زه پوه سم چى اضا ت ددى نوم نه دى سوى م ر دابه تاته ران اومحبوب د ولو مخلوقاتو خه وى. نواالله ورته و رمايل چى ر تيا وايى ته اى ا دم يقين ا داماته محبوب ترين شخص دى دمخلوقاتو خه اوچه تامانه سوאل وكى په حق ددى باندى نومادرته بخ نه وك ه اوكه چيرى محمدنه ) ). دا روايت نقل ك يدى ابن عساكر دانس خه او همدارن ه ويلى دى علامه متقى الهندى په كنز العمال كى (۶\۱۱ ۱۴۳) او ويل سويدى چى ابن عدى ويلى دى چى دا مظلم يعنى په تياره كى وى دده دحديث بيان كنز العمال ۳ ۶۷\۱۲ او سيوطى ويلى په الدر المنثور كى: سند دد ضعيف دى ۱\۱۳۸

29 واى نومابه نه واى پيدا ك ى دادنيا ٢٨ عبد الرحم ن بن زيد بن اسلم ددى وجى خه داضعيف دى. اودا ا يت په شان دهغه قول داالله دى: و ه د ى (٢٢) (ط ه \۱۲۱.(۱۲۲ ) ( بيهقى وايى چى يوازى والى ك ى دى په دى باندى و ع ص ى ا د م ر ب ه ف غ و ى (٢) ث م اج ت ب اه ر ب ه ف ت اب ع ل ي ه ذكردمحاور دحضرتا دم او دحضرت موس ى امام بخارى ويلى دى په نقل كولو سره دقتيبه خه دى نقل كوى دايوب بن نجار خه دى نقل كوى ديحي ى بن كثير خه دى نقل كوى دابى سلمه خه دى نقل كوى دابى هريره (بحث به كوى موس ى دى ي چى رمايلى خه چى دى نقل كوى درسول االله خه دا دم سره نوموس ى به ورته وايى چى تارا ايستلى دى داخل دجنت خه په خپله خطا سره اودا دى په محنت كى اچولى دى نوا دم ول وايى به چى اى موس ى ته ما ملامتوى په هغه كار چى االله ليكلى وو مخكى ترپيداي ش زما) نو و رمايل رسول االله : پس دليل (حجت) به قاي م كى ا دم په موس ى باندى نقل ك ى دى په مختلفو طريقو سره اودارن ه روح خه ٢ ) ( همدارن ه داروايت نورو هم امام احمد يوروايت نقل كوى دمعاويه بن عمر خه چى دى نقل كوى دزاي د خه اودى نقل كوى دالاعمش خه دى نقل كوى دابى صالح خه دى نقل كوى دابى هريره خه چى دى نقل كوى درسول االله خه چى رمايلى دى بحث به كوى ا دم اوموس ى نوموس ى به ا دم ته وايى چى ته هغه شخصى ي چى ته االله په خپلو لاسونو جو ك ى ي اوبياي په تاكى دخپل روح وايستل اچولى دى تادا به موس ى نوا دم خل په محنت كى اخته ك ه ته وايى: اى موس ى ته هغه شخص اوخل دى ول دجنت خه را چى تاته االله ي خپل كتاب درك ى دى اورسالت ي درك ى دى ته ماملامتوه په هغه كار چى ماك ى دى او االله هغه كار دا سمانونو اودمزكو دپيدا كولو خه مخكى ليكلى وو. نو و رمايل رسول االله چى دوى دوا ه بحث كوى. دارن ه ير حديثونه ذكر سوى دى ددوى دوا و دمكالم ) ). دد تخريج ك يدى حاكم په مستدرك كى ۶ \۲ او ويلى ي دى چى دا حديث صحيح الاسناد دى او دا اول حديث دى چى ذكر سويدى دعبد الرحم ن بن زيد خه دده په كتاب كى ذهبى ويلى دى چى دا موضوعى دى او ذكر ك يدى دا بيهقى په د ي ل كى \۴۸۹ او ويلى ي دى چى تفرد ك يدى پرد باندى عبدالرحم ن بن زيد بن اسلم هم دد وجى خه او دا ضعيف دى دا ذكر ك يدى طبرانى په المعجم الصغير كى ۱\۲۰۷ او ويلى دى هيثمى په مجمع الزوا ي د ومنبع الفوا ي د ۸\۲ ۳ كى روايت دد ك يدى الطبرانى په الاوسط كى اوپه الصغير كى اوپه د كى داسى اشخاص دى چى هغه زه نه پيژنم. ٢.( ) ۴۷۳۸\۸ دد تخريج ك يدى امام بخارى په كتناب التفسيركى سورة ط ه باب لا يخرجنكم من الجنة تشق ى او مسلم په كتاب القدر كى باب حجاج ا دم وموس ى ۱۶\۲۰۲ دطريقى خه دعمر.

30 ٢٩ په باره كى چى دوى دوا ه به دقيامت په ور باندى ديوبل سره مكالمه كوى اوموس ى به پرا دم باندى دليل اوحجت قاي موى اوا دم به دهغه خه جواب وركوى. اودارن ه په هغو احاديثوكى علماوو خبرى ك ى دى چى دامكالمه اوبحث به دوى ولى كوى. خلاصه داچى موس ى به دا دم سره بحث كوى دقيامت په ور باندى. ذ كردهغهاحاديثو چىوارددى پهبارهدپيداي ش دا دم كى روايت نقل ك ى امام احمد ديحي ى اودمحمد بن جعفر خه دى نقل كوى دعوف خه دى نقل كوى دقسامه بن زهير خه دى نقل كوى دابى موس ى خه دى وايى چى ويلى دى نبى. يقين ا پيداك ى دى االله ا دم ديومو ى خاورى د ولى مزكى خه (چى داخاوره د ولى مزكى خه ل ل را وله سوى وه) پس پيدا سوه بنى ا دم په اندازه دمزكى پيداسو ددى خه سپين اوسور اوتور اودرميانه ددى (يعنى نيم سور اونيم سپين) اوپيداي پك ى ك ه ه اوبد اوا سانى اوسختى اودرميانه ددى. ) ( او دارن ه ذكر ك يدى السدى په نقل كولو سره دابى مالך خه او دابى صالح خه چى دا دوا ه نقل كوى دابن عباس خه چى دى نقل كوى دمره خه دى نقل كوى دابن مسعود خه اودى نقل كوى ديوى لى دصحابه وو خه دوى وايى چى: پس ولي ى االله جبرايل مزكى ته چى دمزكى خه خاوره راو ى نومزكى ته چى رالل نومزكى ورته ويله چى: زه پناه غوا م په االله باندى ستا خه چى ته زما خه ه حصه كمه ك ى اوماته ضرر ورسوى نوواپس سو جبرايل اوهي ي ترينه وانه خيستل: اواالله ته ي ويل چى اى ربه هغه استعاذه وك ه په تاباندى نوما پري ووله. بياي ميكاي يل ورلي ى نو دهغه خه ي هم استعاذه وك ه نوهغه هم پري ووله اوواپس سو اواالله ته ي و رمايل لكه ه رن ه چى جبرايل رمايلى وو. بياي ملך الموت راولي ى نودهغه خه ي هم استعاذه وك ه نوملך الموت ورته وويل چى زه استعاذه كوم په االله باندى چى زه به نه سم ولا بيرته تر و.( ) دد حديث تخريج ك يدى احمد ۴۰۶ ۴۰۰\۴ اوترمذى په كتاب التفسيركى سورة البقرة باب ۳ (۲۹ \ ) دطريق دمحمد بن بشار خه چى دى نقل كوى ديحي ى بن سعيد او ابن ابى عدى او محمد بن جعفر او عبد الوهاب خه دوى وايى په نقل كولو سره دعوف خه او روايت دد نقل ك يدى ابوداو د په كتاب السنة كى باب ى القدر ۴\۴۶۹۳ دطريق خه دمسدد چى يزيد بن زريع او يحي ى بن سعيد دد نقل ك يدى دوى وايى چى مو ته رانقل ك يدى دا عوف او بيهقى دا نقل كوى په السنن الكبر ى كى ۹\ ح ۶ ۱۷۷۰۷ دطريق دابى عبد االله الحا ظ خه دى وايى چى خبر راك يدى مو ته محمد بن على الصنعانى په مكه كى دى نقل كوى داسحاق بن ابراهيم خه دى وايى چى خبر راك يدى مو ته عبد الرزاق چى هغه ته خبر ورك يدى متمم دى وايى چى ماته خبر را ك يدى عوف هم په د الفاظو سره (ح ۱۷۷۰۸) دطريق خه دحسن بن بشران دى نقل كوى داسماعيل بن محمد الصفار او دجعفر الرازى خه دوى دوا ه نقل كوى دسعدان بن نصر خه دى نقل كوى داسحاق الازرق خه دى نقل كوى دعوف الاعرابى خه هم په د طر ق سره.

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ س نت در گذرگاه هاي تاريخ ( ) . book@aqeedeh.com www.aqeedeh.com : www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج اد م اع 27 30 15.77 252.31 15.00 15.00 14.00 13.00 15.00 17.88 19.50 16.25 15.31 16.50 15.75 13.00 15.75 د -" 1631111636 1 30 14.42 230.77 13.00 13.00 12.50 10.00 15.00 13.88 13.50 14.25 15.25 17.00 16.75

توضیحات بیشتر

احکام برپایی جشن ها و عیدها

احکام برپایی جشن ها و عیدها احکام برپایی جشن ها عيدها و أحكام الا حتفالات و الا عياد باللغة الفارسية فتوای اجنمن دايم پژوهشهاي عليم و افتا اللجنة ا اي مة للا فتاء احكام برپايي جشن ها و عيدها س: حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx)

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx) إر"دات 5 دم ط)ب ا & 2 ول )% 6 "رة وط 7 ت ارافءاتا ات واناط (اطءوارن) "!بادة 17a أو 16b ن$ونا%$ا (ا 8 دة طو) زد ن 90 و ) ار ا ن ر$ 01.08.2015 أ 2 @?#ن أ 2 &ب ا # ءات ا

توضیحات بیشتر

عربی نهم تولگی

عربی نهم تولگی ق ر اء ة ال لغ ة ال ع ر ب ية ل ل ص ف الت اس ع (۹) (المدارس العامة) وزارة المعارف ري اسة تطوير المناهج و تا ليف الکتب الدراسية درسى کتابونه دپوهن 3 په وزارت پورې اړه لري په بازار ک 3 ي 3 اخيستنه او خر'ونه

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا.زام (١٩٧٥-١٩٥٩) م م ان رد( ذ ) و و ذ م وة زادي ى ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا (زام ى ( م.زام (زام ى ط

ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا.زام   (١٩٧٥-١٩٥٩) م م ان رد( ذ ) و و ذ م وة زادي ى ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا (زام ى ( م.زام (زام ى ط ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا.زام http://dx.doi.org/10.26750/jru.1003 ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا (زام ى ( م.زام (زام ى ط ر ن) : ط م و ت: اردم ذ م وم م ) ى زادي و ذ م وةو د ر او و وةك (١٩٧٥-١٩٥٩) م م ان ( ذ رد- ك و دا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

د $وانانو دفتر 'لورم چهت KRONA KIRKEGATA 2B د لوبو!وقو مرکزونه کون/سبرګ د ساي ينس مرکز devoteket بهرن 9 اړيک 3 د $وانانو معلومات کون/سبرګ فعاليتونه او

د $وانانو دفتر 'لورم چهت KRONA KIRKEGATA 2B د لوبو!وقو مرکزونه کون/سبرګ د ساي ينس مرکز devoteket بهرن 9 اړيک 3 د $وانانو معلومات کون/سبرګ فعاليتونه او د $وانانو دفتر 'لورم چهت KRONA KIRKEGATA 2B د لوبو!وقو مرکزونه کون/سبرګ د ساي ينس مرکز devoteket بهرن 9 اړيک 3 د $وانانو معلومات کون/سبرګ فعاليتونه او تظاهر مون 8 دلته ستاسو لپاره يو! کلتور او خير * 7/5

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

untitled

untitled د پوهن 3 وزارت د تعليمي نصاب د پراختيا د *وونکو د روزن 3 او د ساينس د مرکز معينيت د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى رياست اووم!ولگى درسى کتابونه دپوهن 3 په وزارت پورې اړه لري په بازار

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc 1 ب ح ج ر و س ل م «ب ی ت ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م ع م ر ی د ر ف ت ح ا ل م ق د س تعریف سریع ی ک ا ل م ق د س : ب ی ت ا ز ا ر ی ک ا چ ر ن و ف س ک ی خ ب ر ن گ ا ر م ش ھ و ر ب ی ب ی س ی د ر گ ز ا

توضیحات بیشتر

الدورات المؤكدة 2019 م

الدورات المؤكدة 2019 م ادورات اؤدة 2019 م ا دة ارا وو ارؤا اطط وار وإدارة ار ورقا!ل. 1 $ 2500 5 أم #وا"ور ادارةا د #ب وا&داء از &)ل ا#رر. 2 ا دة ارا واراتاو# ازة. 3 إراتو *تإ)داد وإدارةا! ودوا+د ناطراوا *و*. 4 ا&ب ا+د- اد.قوار.

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : -82 57 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا دوره ام ن ی دیج تا ا ی ک ه ک ش - ما را دانشجو ی و واق ب را

توضیحات بیشتر

لیکونکۍ : جیرود. ای. منبع او خپریدو نیټه البر ) laber (Jerrod.A. : انفارمیشن کلیرنګ هوز» «ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام»مل«

لیکونکۍ : جیرود. ای. منبع او خپریدو نیټه البر ) laber (Jerrod.A. : انفارمیشن کلیرنګ هوز» «ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام»مل« لیکونکۍ : جیرود. ای. منبع او خپریدو نیټه البر ) laber (Jerrod.A. : انفارمیشن کلیرنګ هوز»9302-30-03«ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام»مل«--------------------------------------------------------------------

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شروع به ار رد وارد رد ت ف مش مو یاهو ایم اخ در هن ا ت

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

دمقالی لیکونکۍ: رابرت پیري Parry( )Robert. منبع او خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ ) (. ژباړونکۍ: پوهندوی دوکتور سیدحسام»مل«

دمقالی لیکونکۍ: رابرت پیري Parry( )Robert. منبع او خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ ) (. ژباړونکۍ: پوهندوی دوکتور سیدحسام»مل« دمقالی لیکونکۍ: رابرت پیري Parry( )Robert. منبع او خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ )9102-10-92(. ژباړونکۍ: پوهندوی دوکتور سیدحسام»مل«. ------------------------------------------------------------------- دهالیود

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

پوهندوی دوکتور سیدحسام )مل(. یو پاکستان د خپل تجزیه کیدو د مخنیوی په وجهه نه غواړی چی په افغانستا ن کی یوملی باثبات دولت مینځ ته راشي

پوهندوی دوکتور سیدحسام )مل(. یو پاکستان د خپل تجزیه کیدو د مخنیوی په وجهه نه غواړی چی په افغانستا ن کی یوملی باثبات دولت مینځ ته راشي پوهندوی دوکتور سیدحسام )مل(. یو پاکستان د خپل تجزیه کیدو د مخنیوی په وجهه نه غواړی چی په افغانستا ن کی یوملی باثبات دولت مینځ ته راشي ------------------------------------------------ اسالم ګرایی دوهمه

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 4 1-7 5 1 : ص ص ا ن ی م می و م ع ت ا م د خ ر ی غ

توضیحات بیشتر

مجوورية مصر العربية وزارة األوقاف لغة البشتو 02 شعبان 4112 ه 02 ابریل 0249 م )1) د هیوادونو د جوړونې الملونه ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره

مجوورية مصر العربية وزارة األوقاف لغة البشتو 02 شعبان 4112 ه 02 ابریل 0249 م )1) د هیوادونو د جوړونې الملونه ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره مجوورية مصر العربية وزارة األوقاف لغة البشتو 02 شعبان 4112 ه 02 ابریل 0249 م )1) د هیوادونو د جوړونې الملونه ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چ د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرما

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - coverage_new2_A5.docx

Microsoft Word - coverage_new2_A5.docx www.hambastagi.org : facebook.com/afghanistan.solidarity.party : twitter.com/solidarity22 : youtube.com/afghan.party : info@hambastagi.com : 0700231590 : انعکاس تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در مطبوعات

توضیحات بیشتر

Text.xps

Text.xps د- ی ع س ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ء ا ی ح ا ت ظ ا ف ح ر د ن ا ی ئ ا ت س و ر ی ر ا ک م ه ت ا ر ث ا و ش ق ن ی س ر ر ب ) ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ع ی ب ط ی ی ا ر ی

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Pakhtoons & Ghani Khan

Pakhtoons & Ghani Khan 58 پ+تان ᄁ د غني خان د کتاب ترجمه (شپ 8 م باب) (رواجونه) ترجمه عابد خان کله چ 3 يو قانون دومره زوړ شي چ 3 د يو قام په ر-ونو ک+ 3 ورننو$ي او په وينه ک+ 3 ي 3-6 شي نو دود دستور او رواج Customs ترې نه جوړ

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

TEXT 42.xps

TEXT 42.xps 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ع ط ق د ر ج ت و ی د ر ج م ی گ د ن ز ه ب ن ا ن ا و ج ش ی ا ر گ ر ب

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ی ن ظ ام ا ه ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز غ ا ی رها ی و آ ز ادی مردم و ک ل گ ی ری ج مهوری اسال م ی

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

004.indd

004.indd از اری ار ط ا ا از ز را ر ده ا. از آن ا ا از ا ر م دا د. ر را از وی ا ی زه ن ن ور ا. ا در در ار را ا ت ا ر رت در از آ ری د ن ا ه د ل در ر ص د ا اد و د آ ی ر د ی در رت و د ادا د ا د ت ا. ۱. در رت ا ن از

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ج. ی ا ت ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 2 1-36 0 : ص ص ج د ن ن س ر ه ش ی گ ن ه ر ف

توضیحات بیشتر

ansari

ansari وط دوت " ودت " روژه آر ت ظ ح م در ا راطوری زور ر و ا"ت ده ای آر #د #رای ا%راج از #ران &%ری از دھ &ل #دن &و دا+رش ا&ت - وھد - ر &,%ورده # 1 /ب /و از.رت در اظر ر 2 ش #د - 3 ره ای د+ری ز ادا از طرق +ھ 6 ی

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

ا ط ذار ى.. ا ظ ى. ر ز. ا وان ى.. ؤظ ي وا رى دةر ام زام ي دد م ان ر و رة ردا. ى.. ى. ا ظ ى. ر ز. ر ورى ك. ر ة دن و ورى/ وري زام ي دد - و ا ط ذار ر ر ك

ا ط ذار ى.. ا ظ ى. ر ز. ا وان ى.. ؤظ ي وا رى دةر ام زام ي دد م ان ر و رة ردا. ى.. ى. ا ظ ى. ر ز. ر ورى ك. ر ة دن و ورى/ وري زام ي دد - و ا ط ذار ر ر ك ا ط ذار ى.. ا ظ ى. ر ز. ا وان ى... ى.. ى. ا ظ ى. ر ز. ر ورى ك. ر ة دن و ورى/ وري زام ي دد - و ا ط ذار ر ر ك. ر ة دن و ورى/ ر زام ي دد - و ا وان ر ورى ك. / ل ر ةزط رى زام ي دد - و ط دةدات دد زام ى دةر ى

توضیحات بیشتر

سویدن ۱۸/۱۱/۲۰۰۷

سویدن   ۱۸/۱۱/۲۰۰۷ AFGHAN GERMAN ONLINE http://www.afghan-german.com http://www.afghan-german.de 3510/50/55 عبدالباري جهاني سوما په ويدي سردونو کي د پښتو ژبي ډيرو زياتو شاعرانو سوما د مستیو د سمبول په حیث ستايلی دی. د ويدي

توضیحات بیشتر

766_Qazal & Mathnavi

766_Qazal & Mathnavi *+, ان رQ ا ل. نU ا ره 0 ر# فU ۲۰۳۷ +* - د' #! دن 2 3*2 0. 3*2 ' ),&+*) 9827. 9827. # ' ز دن 2 #' & دار 2 را =

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

AFGHAN GERMAN ONLINE مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد عقیده نویسنده لزوما نظر افغ

AFGHAN GERMAN ONLINE     مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد عقیده نویسنده لزوما نظر افغ AFGHAN GERMAN ONLINE http://www.afghan-german.com http://www.afghan-german.de مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد عقیده نویسنده لزوما نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ عبدالباري جهاني

توضیحات بیشتر

AFGHAN GERMAN ONLINE مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد عقیده نویسنده لزوما نظر افغ

AFGHAN GERMAN ONLINE     مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد عقیده نویسنده لزوما نظر افغ AFGHAN GERMAN ONLINE http://www.afghan-german.com http://www.afghan-german.de مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد عقیده نویسنده لزوما نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد عبدالباري جهاني د امیر حبیب

توضیحات بیشتر

1 روغتیا د ټولو لپاره د آلمان د روغتیا په سیستم کی یو الر ښود Pashtu

1 روغتیا د ټولو لپاره د آلمان د روغتیا په سیستم کی یو الر ښود Pashtu 1 روغتیا د ټولو لپاره د آلمان د روغتیا په سیستم کی یو الر ښود Pashtu 2 روغتیا د ټولو لپاره د آلمان د روغتیا په سیستم کی یو الر ښود 4 فهرست 1 روغتیایي بیمه 5 قانوني روغتیایی بیمه (GKV) 5 شخصي روغتیایی بیمه

توضیحات بیشتر

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ی لا ة ت ذی ای ػ دی افمی تت ریسی لا ة ای وف تذ چیذ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

untitled

untitled د پوهن 3 وزارت د تعليمي نصاب د پراختيا د *وونکو د روزن 3 او د ساينس د مرکز معينيت د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى رياست درسي کتابونه د پوهن 3 په وزارت پورې اړه لري. په بازار ک 3 ي 3

توضیحات بیشتر

661_Qazal & Mathnavi

661_Qazal & Mathnavi ", + * ن ا ه 0 ر ی*, ا 5 ا T ع* ا ن> ن> اهB اهB م* ۲ ۹ ۰ ۲ + * - ' د ی*. ز ا ر, + * ) ( ه د ر و آ ر د ی ا ی* + 0 + * / و ی* + 0 + * / و ی* + 0 + * / را >= = < / و ی* ( > =

توضیحات بیشتر

641_Qazal & Mathnavi

641_Qazal & Mathnavi *+, " ان ی" دا@:) J 6 &د 5 ار ث 5 ی& ی& ث 5 ث 5 رک 1 ر 5 ل. ر& ره 0 1 ه 1 و* ی 1 ر یY ۹۶ +* - د' #"! 2 1 0 / (۱) (۲)1

توضیحات بیشتر

Manzar 37-1.pdf

Manzar 37-1.pdf م ا ز معماری قلمرو فراتر از محدوده های شهر * قلمروهای شهر و توسعه جهان- شهرها در قرن 21 ه ش تار ز مت م سا ا ر ا ه ز ر اه ر ۱۵ م ان ه ر ۱ ن ش ا ن ر ش ا م زه ر ش ا ر م ز ه ر ا ر ۱ ر ش ا ه ه ا ت م ر ا ش از

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س د ر ک ی و ر ا ب ب ال ی س ز ا ی ش ا ن ر ط خ ر ب

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

ولی گرامی با سالم ولی گرامی با سالم احتراما به اطالع می رساند اردوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شرح زیر می باشد: ردیف روز تاریخ مکان اردو هدف هزینه

ولی گرامی با سالم ولی گرامی با سالم احتراما به اطالع می رساند اردوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شرح زیر می باشد: ردیف روز تاریخ مکان اردو هدف هزینه احتاما به اطالع می ساند ادوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شح زی می باشد: دیف وز تایخ مکان ادو هدف هزینه علی الحساب ملزومات ادو ساعت ضایت ولی بطی آب تغذیه میان 41:2 الی 11:2: وعده یک وعده ناها ساندویچی

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي دیگران[ و [ حیدری... حمیدرضا وحی/نویسندگان زبان و قرآن آموزش : آسمانی سرود : پديدآور نام و عنوان دیگران[. و ملکیجو...] عاطفه تصویرگر ۱۳۹۱. طالیی نشر : تهران : نشر مشخصات جدول. مصور)رنگی(.: ص ۱۲0 : ظاهری

توضیحات بیشتر

621_Qazal & Mathnavi

621_Qazal & Mathnavi ن *+, " ی/ ب< ل ن/ و ن/ و ل; ره 0 ر% یK ون/ % ز; ر#%شj ر د م" ر م 0 E ر ی% ۱۹۰۶ +* د' - #"! 3 2 3 2!" #$ ')((۱) ر ز ز ر و " 4 / 4 5 % ز ر م ز و! / = د 3 C B و ز د ر 2 3 9 = " < 8 # ; : 9 8 2 ز ; D! E "

توضیحات بیشتر

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری (   آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( www.geot.ir آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس هؼو لی () کار هی ک د 09197628646 - دفتر فروش همراه :

توضیحات بیشتر