Microsoft Word - teater1.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - teater1.doc"

رونوشت

1 نگاهی به تاريخ اجتماعی سياسی تي اتر در ايران نقش ا فرينان مجيد فلاح زاده از اوایل قرن هفتم شمسی سيزدهم ميلادی تا تقریبا پایان قرن سيزدهم شمسی اواخر قرن نوزدهم ميلادی به استثنای دوره صفویه ١٧٢٢ ١۵٠١ و دوره آوتاه زندیه ١٧٩۴ ١٧۵٠ شهرها و جوامع شهری در ایران بهدليل هجومها و جنگهای متعدد داخلی و خارجی و تغيير راههای تجاری جهان بهسرعت در حال تجزیه و از هم پاشيدگی بودند. این از شروع قرن بيستم بود آه شهرها و جوامع شهری دوباره شروع به توسعه و ر شد نمودند. دلایل این ر شد و توسعه عبارتند از: آسب دوباره اهميت سياسی اقتصادی و جغرافيایی منطقه خاورميانه نفوذ فرهنگ مادی و معنوی غرب بيداری و ا گاهی تدریجی طبقات شهری. در چنين شرایطی ما بتدریج شاهد شكلگيری سه مكتب فكری در جوامع شهریمان هستيم آه از زمان انقلاب مشروطه ( ١٢٨۵ شمسی ١٩٠۶ ميلادی) نهادهای فرهنگی این سرزمينرا تشكيل دادهاند. این سه مكتب عبارتند از: ١ مكتب اسلامی ٢ مكتب دمكراسی غرب ٣ مكتب مارآسيستی ) سوسياليستي) مكتب اسلامی ) شيعهگري ( بدون شك با نفوذترین این مكتبهاست زیرا آه مستقيما با فرهنگ ایرانی ارتباط دارد. بنابراین ارزیابی و تحليل فعاليتهای تي اتری این مكتب میباید ارزیابی و تحليل فعاليتهای نمایشی فرهنگ ایرانی اسلامی میباشد. (رجوع شود به " تاریخ اجتماعی سياسی تي اتر در ایران" آتاب اول نگارش نویسنده.) از دو مكتب دیگر تا قبل از انقلاب ١٣۵٧ شمسی مكتب دموآراسی غربی مكتب حاآم تر و ظاهر ا ریشهدارتری بود چرا آه قشر حاآم و قشرهای بالایی طبقه متوسط بهشدت از ا ن جانبداری میآردند و ا ن را ترویج مینمودند. و توسط این مكتب بود آه تي اتر غربی و سبكهای مربوط به ا ن در ایران نفوذ آردند. مكتب مارآسيستی ) سوسياليستي ( جوانترین مكتبهای سهگانه است زیرا آه بنيانهای فكری اقتصادی این مكتب تا شروع قرن بيستم تقریبا به آ لی برای ایرانيان بيگانه بود. اضافها نكه از ١٣٠۴ تا ١٣٢٠ شمسی بهدليل رژیم دیكتاتوری رضاخانی این مكتب آمترین فرصت و مجال را برای اظهار وجود داشت. این بعد از سقوط دیكتاتوری در ١٣٢٠ بود آه مكتب مارآسيستی (سوسياليستي) به آمك "حزب توده" فضای آافی برای تنفس یافت و در نتيجه موفق به خلق پربارترین دورهی تي اتری جوامع شهری آشور در قرن بيستم تا زمان فعلی گردیده است. مقدمه اگر اروپاییها ) یونانیها ( در نخستين حمله بزرگشان به این سرزمين در سال ٣٣٠ ق. م به دلایل سياسی نژادی ١ توسط اسكندر تشویق و ترغيب به ا ميزش و ازدواج با ایرانيان شدند در دومين حمله برزگشان از شروع قرن نوزدهم انگليسیها بهدليل اعتقاد به نظام نژادمداری بر سر در آلوپهایشان در داخل خاك ایران نوشتند: "ورود برای سگها و ایرانیها ممنوع". هرگاه ما در جستجوی یك نتيجهگيری منطقی از این دو واقعهی تاریخی باشيم منطقیترین این نتيجهگيری میتواند انحطاط و اضمحلال یك فرهنگ فرهنگ ایرانی از یكسو و تجاوز وفساد قدرت فرهنگ انگليسی اروپایی از

2 2 سوی دیگر باشد. در دوران اخير انحطاط و اضمحلال فرهنگ ایرانی از قرن سيزدهم ميلادی شروع شد. ایران آه از قرن دهم تا قرن سيزدهم آشوری پيشرفته و قلب فرهنگ اسلامی محسوب میشد از شروع قرن سيزدهم به بعد صحنهی هجومهای متعدد داخلی و خارجی واقع میشود. هجومهای مكرر و تغيير راههای تجاری جهان بهدليل آشف راههای دریایی جدید از یك طرف مانع شكلگرفتن و تكامل نظام في ودالی در ایران میگردد و درنتيجه جامعه ٢ ایرانی نمیتواند مانند جوامع اروپایی همزمان خود در مدتی معقول و پيروز از نظام في ودالی سربرا ورد. و از طرف دیگر این هجومها و تغيير راههای تجاری نيروهای سازنده جامعه را تا بدان حد تحليل میبردآه وقتی آشور بها ستانه قرن نوزدهم میرسد آشوری است زبون بیشخصيت و بیدفاع در برابر تجاوز و توهين. اما در مورد تجاوز و فساد قدرتهای اروپایی: این تجاوز و فساد در دورههای اخير از زمانی شروع میشود آه فرهنگ في ودالی بهتدریج تبدیل به فرهنگ سرمایهداری ) از حوالی قرن چهاردهم به بعد) میگردد و سپس با شروع و تداوم انقلاب صنعتی ) از نيمهی دوم قرن هجدهم ( به ویژه در انگلستان به اوج خود میرسد. آاوش برای سرمایه و مواد خام و سپس بازار برای آالاهای توليدشده سبب میشود آه اروپاییها مبادرت به ٣ ماجراجویی آنند. نگاهی به ليست پيشقراولان اروپایی آه از قرن شانزدهم به بعد در ایران مسافرت نمودهاند روشن میسازد آه این پيشقراولان دیگر ا ن سياحان و تاجران و آشيشان نسبتا ساده و صادق دورهی في ودالی نظير " پلانو آارپينی Carpiny) (Pelano و " مارآو پولو"( Polo (Marco آه بهترتيب در سالهای ۴٧ ١٢۴۶ و ٩۴ ١٢٧١ ميلادی به ایران و دیگر نقاط ا سيا مسافرت آردند نيستند. اغلب این تازه واردین نمایندگان تجارتخانهها و آمپانیهایی هستند آه در جستجوی موقعيتی و انحصاراتی ویژه برای اربابان خود بودند. " ا نتونی جنكينسون" Jenkinson) (Anthony تيپ مشخص تاجر سياح ا ن دوره نمونهای از این تازهواردین است. او نمایندهی آمپانی تجارتی "موسكووی (Muscovy) بود آه ابریشم خام و پارچهی ابریشمی را از طریق ایران روسيه به انگلستان صادر میآرد. در سال ١۵۶١ وقتی آه "جنكينسون" به دربار "شاه طهماسب اول" رسيد ادعا نمود آه سفير رسمی " اليزابت اول" ملكهی انگليس است. ظاهرا با این ادعا "جنكينسون" قصد داشت آه امتيازات تجاری ویژهای از دربار صفوی آسب آند. بههرجهت او ا دم خوشبختی بود چون اگر بهخاطر پادرميانی دوست و شریك ایرانیاش "عبدالهخان اوستاجلو" (بگلربگی شيروان) نبود "شاه طهماسب" سر بریدهی وی را همچو هدیه ۴ به دربار عثمانی میفرستاد. " آمپانی هند شرقی" آه در سال ١۶٠٠ ميلادی تا سيس شد مثال دیگری در مورد این پيشقراولان اروپایی است. پس از ا ن آه این آمپانی به " شاهعباس اول" ( ١۶٢٩ ١۵٨٧ ميلادی ( آمك نمود تا پرتقالیها را در خليجفارس شكست دهد از طرف شاه عباس امتيازات ویژهیی دریافت داشت. اما آمپانی مزبور ۵ تقاضای مصونيت سياسی برای آارآنان انگليسیاش و انحصار صادرات ابریشم از ایران به اروپا را داشت. و هلندیها روسها پرتقالیها اسپانياییها مثالهای دیگری از ایندست هستند. بهرجهت ا نچه گفته شد یك وجه ماجراجویی اروپاییها در ایران بود. وجه دیگر وجه سياسی نظامی بود. و اگرچه این وجه در ابتدا از قرن ١۶ تا ١٨ ميلادی به دليل قدرت نظامی ایران بهنظر بیاهميت جلوه میآرد لكن در قرون نوزدهم و بيستم ثابت نمود آه برای آشور میتواند فاجعها ميز باشد. نخست پرتقالیها در سالهای ۶ ١۵٠٧ و ١۵١۵ ميلادی در خليجفارس ظاهر شدند و جزیرهی ثروتمند و استراتژیكی هرمز را تصرف آردند اما همانطور آه ذآر شد بهآمك انگليسیها آمپانی هند شرقی هرمز دوباره بازپس گرفته شد. سپس انگليسیها خودشان ا مدند. امپراتوری عثمانی آه در ا ن دوران خطری داي می برای امپراتوری نوپای صفوی و موجودیت تازهپای آشورهای اروپایی بود سبب شد آه " شاهاسماعيل اول " ١۵٢۴ ١۴٨۶ ميلادی و پسرش " شاهطهماسب 7 اول" سفيرانی به دربارهای اروپایی روانه دارند و بالعكس. ليكن هيچيك از درباره ا نه دربار ایرانی و نه ٨ دربارهای اروپایی به دلایل مختلف موفق به ربودن این فرصت نشدند در صورتیآه انگليسیها موفق شدند. ورود بهظاهر بدون انگيزه "برادران شرلی Brothers) (The Sherley به ایران در سال ١۵٩٨ ميلادی و ٩ آمكشان به " شاهعباس اول" در بازسازی ارتش صفوی نه تنها پاداشی آلان برای خودشان بلكه عاقبتی خوش برای تمامی اروپا فراهم ا ورد. پاداشی آلان برای "برادران شرلی چون پس از خدمتشان از طرف " شاهعباس اول" حقوق تمام عمری برایشان در نظر گرفته شد. این مطلب در ا ن زمان بهقدری مهم و پ رسروصدا بود آه آنایهای از ا ن را میتوان در نمایشنامهی "شب دوازدهم"( will (Twelfth Nighty or what you اثر "ویليام شكسپير" Shakespear) (Wiliam یافت: فابين: من هرگز سهم خود از این بازی را با تمامي ١٠ پاداش آلان شاه صوفی عوض نخواهم آرد.

3 3 و عاقبتی خوش برای اروپا چون از زمان صفویه به بعد امپراتوری عثمانی ناگزیر شد آه در دو جبهه به جنگ پردازد: یك جبهه ا سيایی و یك جبهه اروپایي و این مطلب بهطور قابل ملاحظهای فشار داي م امپراتوری عثمانی را بر اروپا آاهش داد و در نتيجه به جامعه اروپایی این فرصت را داد آه بهتدریج و با آمترین وقفه به روند تكامل خود ادامه دهد. شاید هيچ دليلی حتی نظر "استاد نصراله فلسفی در مورد فرستاده شدن "برادران شرلی توسط "آ نت اسكسس" èssex) (Konnte d به دربار صفوی برای تشویق " شاه عباس" به جنگ با عثمانیها و آسب ١١ امتيازات تجاری برای انگليسیها قانعآنندهتر از خود مطلب آتاب " سفرنامهی برادران شرلی نتواند تایيدی بر اظهارات فوق باشد: " در این اوقات پادشاه ) شاهعباس اول) مصمم شد آه ) مستر ربرت شرلي) را با پيشكشیهای گرانبها نزد ملكه انگليس بفرستد و اظهار احترام بنماید. ولی " سر ا نتوان" رأی پادشاه را تغيير داد و او را وادار آرد آه نزد جميع سلاطين عيسوی سفيری بفرستد و میگفت خود ملكه از این مطلب خيلی مشعوف خواهد شد آه با ا ن سلاطين عهد موافقت و اتحاد ببندد و اظهار آرد آه من خودم این سفارت را بهعهده خواهم گرفت نيز به پادشاه اظهار داشت در صورتيكه ا ن اعليحضرت از اینطرف با عثمانیها در جنگ هستيد من هم آاری خواهم آرد آه سلاطين عيسوی از طرف دیگر به محاربه پرداخته سلطنت عثمانی را به واسطه این اتحاد منقرض سازیم. پادشاه از این مطلب نهایت خوشحال شد و از جهت این تدبير خوب از "سر ا نتوان" خيلی تشكر آرد و فورا سفير عثمانی را آه برای انعقاد عهدنامهی صلح مابين سلطان عثمانی و ایران به ایران ا مده بود پس فرستاد و به او امر آرد آه به ١٢ پادشاه خود بگویيد من ا رام نخواهم گرفت تا اینكه شما شخصا در ميدان جنگ مقابل من حاضر شوید." و سرانجام روسهای تزاری آه هميشه ا روزی فتح ایران بهطور آلی و فتح سرزمين حاصلخيز و استراتژیك قفقاز را بهطور اخص در سر میپروراندند از گرد راه رسيدند و در سالهای ٢٣ ١٧٢٢ ميلادی قسمتهایی از ١٣ قفقاز را اشغال آرده و سفير " شاه طهماسب دوم" را ناگزیر ساختند آه م هر موافقت بر سند این اشغال زند. بهرحال این نفوذ جاسوسان سرمایه در ایران از یكطرف نه تنها مانع شد آه تمامی اروپا توسط عثمانیها مورد تاخت و تاز قرار گيرد و در نتيجه همانطور آه ذآر شد به اروپا آمك آرد تا به سير تكامل خود ادامه دهد بلكه سبب بيشتر انباشتهشدن سرمایه در ا ن قاره گردید. و از طرف دیگر این نفوذ زیرآانه راه را برای مداخله مستقيم قدرتهای سرمایهداری در قرن نوزدهم و بيستم در ایران هموار ساخت. معهذا عليرغم تمامی این مداخلات مستقيم و غيرمستقيم از قرن شانزدهم تا شروع قرن نوزدهم هيچ نشانه موثقی از نفوذ ادبی و تي اتری غرب در ادبيات و تي اتر بومی ایران دیده نمیشود. برعكس این در تي اتر و ادبيات و حتی فلسفهی غربی است آه عناصر ایرانی و یا عناصر ا سيایی مربوط به ایران سرچشمهی الهام و خلاقيت برای نویسندگان و متفكرین غربی بوده است. نمایشنامهی "آمبوجيه" ) یكی از نخستين تراژدی آمدیهای نوشته شده در ١۴ زبان انگليسی حوالی ٧١ ١۵٧٠) یك نمونه از نفوذ عنصر ایرانی است. اشارهای به این نمایشنامه را میتوان در نمایشنامهی "ه نری چهارم" Fourth) (Henry the نوشتهی "ویليام شكسپير" از زبان فالستاف ( Falstaff ) یافت: فالستاف: جامی از شراب سفيد به من دهيد تا چشمانم سرخگونه شوند و به نظر ا یند آه گریستهام. چون باید آه به تاثر سخن گویم و من ١۵ چنين خواهم آرد بهگونهی شاه آمبوجيه. " تيمور لنگ Great) (Tamhurlain The نوشته "آریستوفر مارلو" Marlowe) (Christoper مثال دیگری است از نفوذ عناصر فرهنگ ایرانی در ادبيات نمایشی غرب. و همچنين است "ر د گونه شاهزاده خانم پارتی ( (Rodogune نوشته "پيرآرنی" Corneille) Pierre ) " نامههای ایرانی" Letters) (The persian نوشته "منتسكيو" (Montesquieu) و "دیوان شرقی Divan) (West- ostlicher نوشته "گوته" (Goethe) مثالهای چهارمی و پنجمی هستند. و نقاط اشتراك بسياری است ميان طبيعت ستيزندهی دین زرتشتی ) نزاع دایم نيروهای نيك و بد ا ن) با فلسفهی "هگل" ) تز وا نتیتز فيلسوف) و دستا وردهای مشترك ا نها یعنی اندیشه دیالكتيكی. مداخلی بر این اندیشهی مشترك را در آتاب "برخی بررسیها دربارهی جهانبينیها و جنبشهای اجتماعی در ایران" نوشتهی "احسان طبری تحت عناوین " تضاد و نبرد ضدین در مزدهیسنه و دیالكتيك در اندیشهی برخی از متفكران ایرانی میتوان یافت. ایران قرون نوزدهم و بيستم ایران قدرتهای بزرگ (غربي) است و سه خصيصهی مهم ا ن عبارتند از: ١ تجاوز و تعدی قدرتهای بزرگ و اعمال نفوذ ا نها بر طبق نقطهنظرهای سياسی اقتصادیشان.

4 4 ٢ استثمار بيش از دوسوم جمعيت آشور عمدتا دهقانان و عشایر و آارگران شهری توسط نيروهای حاآم داخلی و خارجی. ٣ رشد جوامع شهری عمدتا طبقه ی متوسط و مبارزات شان برای آسب قدرت سياسی و اقتصادی. ١- تجاوز و تعدي قدرت هاي بزرگ صرفنظر از این حقيقت آه از ا غاز قرن نوزدهم ایران آشوری نيمهمستعمره گردیده و بنابراین تنها بر آاغذ آشوری مستقل بود مهمترین تجاوزات و تعدیات قدرتهای ذآر شده عبارتند از: جدایی گرجستان و قفقاز در سالهای ١٨١٣ (معاهده گلستان) و ١٨٢٨ (معاهده ترآمنچاي) توسط روسيهی تزاری. هجوم و اشغال نواحی جنوبی آشور توسط انگليسیها به تلافی محاصره هرات توسط "محمدشاه" و سرانجام جدایی افغانستان ایجاد سدی برای جلوگيری از نفوذ روسيهی تزاری در هندوستان در سال ) ١٨۵۶ معاهدهی پاریس ). پيمان ١٩٠٧ روسيهی تزاری با انگليس برای جلوگيری از نفوذ ا لمان در ایران آه بر طبق ا ن نواحی شمال در اختيار روسيه و جنوب در اختيار انگليس قرار گرفت. اشغال آشور توسط نيروهای درگير در جنگ جهانی اول روسيهی تزاری انگليس ا لمان ترآيه عثمانی و اشغال آشور توسط متفقين در جریان جنگ جهانی دوم. ١٩ ١٨ ١٧ ١۶ شكی نيست آه اعطای امتيازات متعدد اقتصادي توطي ه و دسيسهچيني رشوهگيری و فساد شاهسازي ٢٠ بخشهای جداییناپذیر تجاوزات و تعدیات قدرتهای غربی را تشكيل دادهاند. فعاليتهاي فرهنگي قدرتها: همراه با فعاليتهای نظامی سياسی و اقتصادی قدرتها مو سسات و گروههایی وابسته به ا نها در آشور فعاليت داشته ) و یا دارند) آه بنا به گفته خودشان ا نان بيشتر با وجه فرهنگی روابط انسانی نظير زبان رسوم و سنتهای ملی عقاید و افكار سينما و تي اتر در ارتباطاند. مهمترین گروههای تي اتری قدیمی وابسته به این قدرتها عبارت بودند از: الف- گروه تي اتري "تماشاخانه دارالفنون" این گروه به سرپرستی نقاشباشی "مزینالدوله" و "مسيو لومر" نمایشهایی را در سالن تي اتر مدرسه دارالفنون به روی صحنه میا وردند. بازیگران تي اتر دارالفنون را اروپاییها ) اغلب قریب به اتفاق معلمين فرانسوی دارالفنون) و ایرانیها تشكيل میدادند. محمدحسنخان اعتمادالسلطنه در"خاطرات سال ١٣٠٣ قمری (١٨٨٣ ميلادي) مینویسد: "چند شب است در مدرسهی دارالفنون وزیر علوم گویا تماشاخانه باز آرده. بازیگرها فرنگیها هستند آه ابدا بازی ٢١ نمیدانند و زبان نمیفهمند. اما طوطیوار فارسی یاد گرفتهاند." ب- گروه تي اتري "ا ليانس فرانسز" این گروه با شرآت عدهای از ایرانیها و فرانسویهای مقيم تهران در محل انجمن واقع در ميدان مخبرالدوله تشكيل شده بود و بين سالهای ١٣١٧ ١٣١٢ نمایشنامههایی را به زبان فرانسه از جمله" دختر شكلاتفروش" آه قبلا توسط " آانون ایران جوان" بنام " دختر قرن بيستم" و بعدا توسط " تي اتر فرهنگ" به نام " خد تر شكلاتفروش" به نمایش دارمده بود به صحنه ا ورد. شرآتآنندگان اآثرا از دیپلماتهای سفارت فرانسه بودند آه افتخارا برای انجمن آار میآردند و عواي د ا ن صرف ٢٢ خود انجمن میگردید. ج گروه یا آميتهی "انجمن نمایش ایران و انگليس": در سال ١٣٢١ "سيدعلی نصر" موافقت نمود آه در آميتهی جدیدالتا سيس "انجمن نمایش ایران و انگليس" شرآت نماید. انجمن جدیدالتا سيس درام از همياری رجالی مانند مرحوم "اسفندیاری و "علیاصغر حكمت" نيز برخوردار بود... و هرچند اآثر نمایشنامههایی آه این انجمن به معرض نمایش میگذاشت به زبان انگليسی بازی میشد اما این نكته را هم باید در نظر داشت آه در تعدادی از این نمایشها هنرپيشگان ایرانی بازی میآردند و نيز انجمن چندین نمایش به زبان فارسی برصحنه ا ورد آه بنده ) الول ساتن) شخصا در تهيه ا نها دست داشتم اولين اینها ٢٣ نمایش یك پردهای به نام "انتقام مادر" به قلم "معزالدین فكری بود. از جمله نمایشنامههای معروفی آه در این آميته بازی شدند میتوان از "اتللو" "سرباز شكلاتی آه در ا ن "صادق چوبك" هم بازی مینمود و "دآتر فاستوس" اثر "آریستفر مارلو" نام برد. د "گروه تي اتر آوچك ایران": انگليسیها و ا مریكاییهای مقيم تهران برای تفریحات نمایشی جهت هموطنان خود و سایر خارجیهای

5 5 انگليسیدان از سال ١٩۵٠ دستهای ا ماتور در تهران تا سيس آردند آه هدف ا نها تنها تفریح از راه تي اتر بود. و اولين نمایشنامهشان بهنام "حيوان مذآر" Animal) (The male در حضور شاه واعضای خانوادهاش برگزار شد. در نوامبر سال ١٩۵۴ مجددا تي اتر ا ماتور انگليسیزبانهای مقيم تهران تشكيل جلسه داد... و از فعاليتهای این گروه باید از نمایشنامهی "پيكنيك" (Picnic) یاد آرد آه توسط پرفسور "دیویدسن" (Dividson) در تي اتر تهران اجرا گردید. پرفسور "آوي ينبی (Quinby) نيز با این گروه نمایشی همكاری داشت. این گروه تا سال ١٣٣۵ ٢۴ نزدیكبه ١٩ نمایشنامه بهزبان انگليسی در تهران اجرا آرد. اما مو سسات فرهنگی فعال قدرتهای غربی تا همين ا غاز انقلاب ١٣۵٧ عبارت بودند از: "انجمن ایران و فرانسه" "انجمن ایران و انگليس" "انجمن ایران و ا مریكا" " انستيتو گوته". به استثنای "انجمن ایران و ا مریكا" آه تا قبل از انقلاب ١٣۵٧ شمسی صاحب یكی از مجهزترین تماشاخانههای آشور بود باقی این مو سسات بندرت در زمينهی تي اتری فعاليت داشتند. برای مثال فعاليتهای تي اتری "انجمن ایران و انگليس" بيشتر محدود بود به تدریس زبان انگليسی از طریق اجرای نمایشنامههای آوتاه و ساده. ليكن "تي اتر انجمن ایران و ا مریكا" از زمان تا سيساش در طول سال فعال بود و توليدات تي اتری ا ن در مقولهی تي اتری مكتب "دموآراسی غربی قابل بررسی است. بهرصورت باید در نظر داشتآه فعاليتهای بهظاهر فرهنگی گروهها و مو سسات وابسته قدرتهای استعماری حداقل نقش را در معرفی تي اتر به مفهوم غربی و زندهی ا ن در ایران بازی نمودهاند. نفوذ تي اتر اروپایی به مفهوم یك نهاد هنری ارزندهی غرب همانطور آه در قسمت دوم این تحقيق خواهيم دید از آانالهای دیگری اتفاق میافتد آه از ضرورتهای تاریخی اجتماعی ناشی میشود هرچند آه به دليل شرایط سياسی اجتماعی فرهنگی ایرانيان به استثنای دوره آوتاهی با شكل و محتوی آهنه و قلبگونه این نهاد هنری ارزندهی غرب ا شنا میشوند. ٢- استثمار بيش از دو سوم جمعيت آشور (عمدتا دهقانان آارگران و عشاير توسط قدرتهای داخلی و خارجي ( فرهنگ و تمدن ایرانی تا همين اواخر اساسا فرهنگ وتمدنی بود زراعتی و ایلاتی (چادرنشين) با طعم و رنگی اغلب ميليتاریستی. درنتيجه بيش از دوسوم جمعيت آشور یا چادرنشين بودند یا آشاورز ) نخست تحت نظام ٢۵ بردهداری و سپس في ودالي) و یا ا واره بيكاران شهری. این توده مردمان نه تنها آمترین ارتباط را با جوامع شهری داشتند بلكه از سوی اغلب مرفه شهرنشينان غيرقابل پذیرش نيز به حساب میا مدند. تنها انتظاری آه از اینان میرفت ا ن بود آه چگونه توليد آنند و یا در مواقع هجوم وجنگها مردان چگونه قربانی شوند! (افسانه یا واقعيت یك ميليون لشگری آه "خشایارشاه" به یونان آشيد یا زنجيرهاي ی آه "رستم فرخزاد" در هجوم اعراب به پای سپاهيانش بست تا مانع فرارشان شود و یا موج فوجهای انسانی آه "روحاالله خمينی به مسلخگاههای " نينوا" روانه میداشت نيز از همين سرچشمه ا ب میخورد.) باری. در چنين شرایطی بود آه این توده مردم در طول سه هزارسال زندگی مصيبتبارشان در پهنه جغرافياي ی متلونی بنام پرشيا ایران رنج بردند و در مجموع ناا گاه باقی ماندند. در طول قرن بيستم و بهویژه در دوران پهلوی و به خصوص در دوران پهلوی دوم شرایط اندآی تغيير آرد. تحت یك رفرم عجولانه و مهجور ) انقلاب سفيد دهه چهل) این توده مردمان ظاهرا زميندار شدند ) صاحب زمينهایشان شدند). اما به دليل ادامه تمرآز ثروت در دستان هزارفاميل و گسترش تباهی و فساد و رشوه در رژیم ٢۶ اینان یا فقيرتر گردیدند و یا دهات و زمينهایشان را رها آرده و راهی شهرها شدند و به جمع آارگران ٢٧ نامتبحر بيكاران گدایان زاغهنشينان و گودنشينان پيوستند. این پروسه در رژیم جمهوری اسلامی به ابعاد بسيار گستردهتری هنوز ادامه دارد و راهی دراز تا سرانجام یك نبرد قاطع در پيش روي! زندگی فرهنگی توده مردمان: در نخستين نگاه مضحك بنظر میرسد آه دربارهی زندگی فرهنگی این مردم در طول قرون صحبت شود چرا آه بيشترین ا موزشی آه فرا گرفتهاند همانطور آه اشاره رفت ا ن بوده است آه چگونه بكارند چگونه درو آنند چگونه گلهداری آنند چگونه در آوچهایشان از رودخانهها بگذرند چگونه به مسلخگاهها روند چگونه بافندگی آنند... و بالاخره در طول سی چهل سال اخير چگونه در آارخانههای مونتاژی مونتاژ آنند. و در آنار تمام اینها گاهی نيز درد شادی خود را در ترانهها رقصها نمایشات بدوی و... متبلور نمایند. اما این مردم بیتردید بدنه اصلی و نقطه ثقل هر فرهنگ و تمدن ) در ارتباط با جوامع مربوطهشان) به شمار میروند. فرهنگ اینان فرهنگ عوام اگر تصميمگيرنده و راهبر جوامعشان نيست در تحليل نهاي ی اراي هی آاراآتر اصلی جوامعشان

6 6 تواند بود. زیرا اولا این فرهنگ مدلهایی از ساختارهای اجتماعی را در پيش روی عرضه میدارد آه هرچند متعلق به گذشته و گذشتههای دورند اما یادا ور صورتهایی نوعی (ARCHETYPS) از عدالت ا زادی و توازن هستند آه جانهای شيفته اذهان انقلابی ناا رام غمخوار را همواره بهخود مشغول داشتهاند و ثانيا به ما شاخصها و ویژگیهای متفاوت هر جامعه و شرایطی آه تحت ا ن ا ن جامعه دوران تكامل خود را در هر دوره ٢٨ گذرانده است نشان میدهند. بهر جهت در دل فرهنگ عوام هنر عوام و در نتيجه فرمهای متنوع تي اتری عوام ) تي اتر فولكلور) نهفته است. این تي اتر و فرمهای تراژیك و آميك ا ن بنابراین باید در تحليل نهاي ی در ارتباط مستقيم با فعاليتهای تي اتری (نمایشي) مكتب اسلامی بررسی شود آه آتاب اول ) تعزیه) و آتاب دوم ) تقليد) تحقيق حاضر به تفضيل بدانها پرداخته است. ٣ رشد جوامع شهري ) عمدتا طبقهی متوسط و مبارزاتشان برای آسب قدرت سياسی و اقتصادي) رشد شهرها و جوامع شهری آه در ميانه دوران صفوی ) قرن هجدهم ميلادي) به دليل ثبات نسبی رژیم و روابط جاری با اروپایيان تا حدودی اميدوارآننده بود از ربع دوم قرن هجدم نزدیك به سقوط سلسله صفوی متوقف میشود. هجوم از خارج (هجوم افغانها) و جنگهای في ودالی در داخل آه قتلعام قحطی بيماری و مرض و مهاجرت ميوههای طبيعی ا نها بودند چنان خرابی بهبار میا وردند آه ميان سالهای ١٧۴٠ ١٧٣٠ شهرهای تجاری مهمی ٢٩ چون اصفهان شيراز قزوین یزد و تبریز دوسوم جمعيتشان را از دست میدهند. بلاتكليفی از پی این سالها چنان بود آه به قول دآتر "باستانی پاریزی آشور حتی یك پایتخت ثابت نداشت و پایتخت " نادرشاه" بر پشت زین اسباش بود! و این روند خرابی واضمحلال به استثنای شيراز آه تحت شرایط صلحا ميز سلسله زندیان ( ١٧٩۴ ٣٠ ١٧۵٠) میرفت تا تبدیل به یك پاریس مينياتوری شود تا اواخر ربع اول قرن بيستم ادامه مییابد. حتی تهران آه در سال ١٧٩۶ به عنوان پایتخت از جانب " ا غامحمدخان" انتخاب شد از این بلایا محفوظ نماند. این شهر آه در ٣٢ ٣١ ربع ا خر قرن نوزدهم حدود ١۵۵ ٧٣۵/ نفر جمعيت داشت و حدود ٧٠ صنف مختلف در ١٩١٨ زمانی آه آشور تماما زیر سلطه انگليسیها بود به علت قحطی و تب تيفوي يد قریب صدهزار ساآنان خود را از دست ٣٣ میدهد. و به جمع همهی اینها هرگاه جداي ی ایالتهای ثروتمند و پرجمعيت یعنی صاحب نيروی آار شمال آشور در معاهدههای "گلستان" و "ترآمانچای اضافه شوند دامنهی سقوط هولا ور جلوه خواهد آرد. بهرجهت عليرغم تمامی این ا شوبها و فروریزیها رشد دوباره جوامع شهری و در نتيجه رشد بورژوازی ایرانی در طول قرن نوزدهم گریزناپذیر مینمود و این گریزناپذیری عمدتا نتيجهی نفوذ سرمایههای اروپاي ی در ٣۴ آشور بود بعد از ا ن آه آشور وسيلهای در دستان قدرتهای غربی گردید و استقلال خود را از دست داد. اما این بورژوازی نزار شرقی خاور ميانهای و غيرواقعبين بود و هنوز هم هست. نزار چرا آه بهطور عمده به ٣۵ سرمایهی خارجی و حمایت ا ن متكی است شرقی خاورميانهای چرا آه ا ن استخوانبندی صنعتی بورژوازی غرب را ندارد. اضافه ا نكه گرایش بهشدت "اسلامی یا "پانایرانيستی و یا التقاطی دارد و غيرواقعبين چرا آه اگرچه بهمقدار بسيار زیادی وابسته به سرمایههای خارجی و آمك ا نها است اشتياق و ا رزوی عدم مداخله قدرتهای خارجی در امور داخلیاش را دارد! و این ا خرین نكته و ا ن گرایشهای سهگانه است آه تقریبا از نيمهی دوم قرن نوزدهم بهبعد تودههای شهری دهقانی و روشنفكران خودی في ودالی و بعد از ١٩١٧ حتی نيروهای چپ را بهسوی خود جلب آرده است. تا انقلاب ١٣۵٧ شمسی این بورژوازی به یاری نيروهای انقلابی یا مرتجع داخلی و خارجی بانی بسياری طغيانها دو آودتا یك انقلاب و یك جنبش جهانی شده است. و گرچه در اآثر اینها و هم در انقلاب و هم در جنبش جهانی توسط رقبا حاميان داخلی و خارجی و حتی نيروهای قشرهای داخلیاش منكوب و تنبيه گردیده است معهذا بهرهگيرهای مادی و معنوی خود را نيز برده است. نخستين این طغيانها در شكل و هي يت مذهبی غيرسنتی بیشك "جنبش بابيگری ( ١٨۴٨ ) بود آه بیرحمانه توسط قشر سنتگرا في ودال بورژوای خام دربار قاجار سرآوب گردید. نماد هنری این جنبش در "قرةالعين" ٣۶ شاعره انقلابی و افكار ا زادیخواهانهی او (از جمله ا زادی زنان و رفع حجاب) قابل ردیابی است. و ا خرین این طغيانها تا امروز و دوباره در شكل و هي يت مذهبی اما س نتی بیشك شورش سال ١٣۴٢ شمسی به رهبری "روحاالله خمينی است آه ا ن هم بیرحمانه توسط قشر مرتجع في ودال بورژواآمپرادور و نظامی دربار پهلوی

7 7 سرآوب گردید. ولی هر قدر نخستين طغيان مترقی بود ا خرین طغيان عقبافتاده و طبيعتا هر قدر نماد هنری نخستين طغيان ا یندهگرا بود نماد هنری ا خرین طغيان "جلال ا لاحمد" گذشتهگرا! از طغيانهای گرایش دیگر این بورژوازی یعنی گرایش "پانایرانيستی میتوان از "قيام خراسان" (١٣٠٠ ش) به رهبری " آلنل محمدتقیخان پسيان" نام برد آه خدعها ميز توسط اي تلافی از نيروهای مرتجع ایلاتی في ودال بورژوا شكل ناگرفته از پای در ا مد. نماد هنری این جنبش از جمله در شاعر موسيقیدان و تصنيفساز ا ن دوران ٣٧ "عارف قزوینی آه به آار نمایش هم گهگاه میپرداخت و همچنين "ميرزاده عشقی نگارنده ا پرای "رستاخيز شهریاران ایران" قابل تصور است. و از طغيانهای گرایش سوم بورژوازی برپاخاسته ایرانی یعنی گرایش التقاطی " قيام تبریز" ( ١٢٩٩ ش ١٩٢١ م) به رهبری " شيخ محمد خيابانی قابل ذآر است آه این هم با خدعه و توطي ه ترآيبی از نيروهای مرتجع في ودال بورژوا سرانجام تراژیك داشت. نماد یا نمادهای هنری معرف این طغيان همچون آاراآتر ا ن التقاطی و چندگونهاند. لذا یادا وری ا ثار شاعر ا زادیخواهی چون "محمد تقی بهار" در رابطه با محتوی دمكراتيك ولی خيالپردازانهی فاقد قدرت اجراي ی این جنبش چندان بیمورد نيست. از دیگر طغيانهای دموآراتيك این بورژوازی آه ا ميزهای از گرایشهای مترقی بهویژه چپ را شامل میشد " قيام تبریز" (١٣٠١ ش ١٩٢٣) به رهبری "ابوالقاسم لاهوتی را باید نام بردآه ا ن هم به شكست انجاميد. نماد هنری این قيام بیتردید رهبر ا ن "ابوالقاسم لاهوتی نخستين شاعر طبقهی آارگر ایرانی استآه صاحب قطعههای نمایشی از جمله " ا پرایآاوها هنگر" نيز میباشد. اما دو آودتای بخش بسيار ارتجاعی این بوژوازی (١٢٩٩ و ١٣٣٢ ش) طراحیشده توسط سازمانهای جاسوسی سرمایهداری غرب برخلاف طغيانهای ا زادیخواهانه ميهندوستانهی بخش مترقی بورژوازی ایرانی ا ن اندازه دوام و عمر آردند تا تا ثيرات اآثرا مخرب خود را چنان آه خواهيم دید بر هنر و در نتيجه بر تي اتر آشور باقی گذارند. و انقلاب این بورژوازی "انقلاب مشروطه " سال ١٩٠۶ انقلابی اساسا ملی شهری برعليه في ودالها و مداخلات عناصر خارجی حمایتگر ا نها بود. این انقلاب بهطور موقت زمانی آه روسيهی تزاری به یاری مرتجعين ا مد متوقف گردید و سپس با آودتای مهندسیشده توسط انگليسیها در ٣٨ ١٩٢١ به نفع یك ایران (پرشياي) ا رام ٣٩ باثبات دوست و مستقل به حيث یك سد در برابر نفوذ "شوروی جوان" در خاورميانه به پایان عمر خود رسيد. ۴٠ در این انقلاب بورژوازی به سهمی برابر با في ودالها دست یافت و ایرانيان نخستين شيوههای "تي اتر ا ژیتاسيون" را در جریان ا ن تجربه نمودند! اما جنبش جهانی "جنبش ملی شدن صنعت نفت" (١٩۵٠) بر عليه امپریاليسم جهانی بود آه نخستين بحران ۴١ جهانی نفت را باعث شد. این جنبش همانطور آه میدانيم با آودتای مهندسی شده از جانب ایالات متحده ا مریكا ۴٢ در ١٩۵٣ سرآوب گردید. ا نچه بورژوازی از این جنبش بهدست ا ورد سود و بهره مختصری از ظاهرا ملیشدن صعنت نفت بود اضافه ا ن آه نتيجهی این جنبش بود آه ا ن رفرم عجولانه (انقلاب سفيد) را باعث شد تا از اتحاد دهقانان و تودههای شهری جلوگيری شود. تي اتر ایران در جریان این جنبش ) ملیشدن صنعت نفت) با وجود درگيریهای شدید سياسی آه اآثرا با حملات فيزیكی به ا ن همراه بود تاآنون درخشانترین دوران خود را از لحاظ توليد عملی بر صحنه تجربه و زندگی آرده است! و فراموش نكنيم آه این بورژوازی (عمدتا بخش بازاری مسلمان سنتی ا ن و آمتر بخش بوروآراتيكاش) بود آه خوراك مالی گروههای قدرتمند مذهبی و در رأس ا نها گروه "خمينی را در طغيان سال ١٣۴٢ و سپس در انقلاب ١٣۵٧ برای سرنگونی سلسلهی پهلوی فراهم ا ورد. زندگی فرهنگی جوامع شهري جهت ارزیابی زندگی فرهنگی و در نتيجه فعاليتهای تي اتری جوامع شهری ایران ضروری است سه نكته زیربناي ی ذیل یادا وری شود: الف از ا نجا آه سياستهای توسعهطلبی قدرتهای بزرگ نمیتواند فقط محدود به عرصههای نظامی سياسی و اقتصادی شود بنابراین نفوذ فلسفه علم هنر فرهنگ اروپاي ی ) و سپس ا مریكاي ي) در آشور ناگزیر بود. ب اضمحلال و ویرانی شهرها زندگی جوامع شهری را دچار وقفههای طولانی نموده و لذا خلاءها و شكافهای ۴٣ بزرگی در ا ن ایجاد آرده بود بدین قرار ا نگاه آه شهرها و جوامع شهری شروع به ر شد دوباره نمودند نفوذ فرهنگ غربی تحت شرایط الف گریزناپذیر بود. ج قابليت انطباقگری ایرانی آه میتوان ا ن را به ادغام نژاد ا ریاي ی با نژادهای متنوع دیگر در طول تاریخ

8 8 طولانی ا ن نسبت داد سومين عاملی بود آه نفوذ ) ا سان) فرهنگ غربی را به داخل جوامع شهری آشور فراهم ا ورد. به هرجهت تحت چنين شرایطی و با پيشگامی انسانهای شایسته و گستاخی چون "عباسميرزا" (وليعهد ۴۴ "ا غامحمدخان" آه زودرس و مشكوك در سال ١٨٣٣ م رد ) "ميرزاتقیخان اميرآبير" (وزیر بزرگ اما بورژوای خام) آه در ١٨۵٢ خفه گردید "ميرزا حبيب اصفهانی (مترجم) آه در ١٨٩٧ بهقتل رسيد "ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل" (روزنامهنگار) آه در ١٩٠٧ اعدام شد "حاجی زینالعابدین مراغهای (نویسنده) آه در ١٩٠٩ درگذشت و بسياری برجستهگان دیگر تجدید حيات فرهنگی جوامع شهری ایران شروع شد. از جمله دستا وردهای این شایستهگان میتوان از موارد روبناي ی زیر نام برد: ۴۵ معرفی دوبارهی صنعت چاپ و ليتوگرافی از زمان صفویه بدین سو فرستادن تشنهگان دانش به اروپا (انگلستان) برای تحصيل ظهور نخستين روزنامه تا سيس نخستين آالج به سبك ۴۶ اروپایی (دارلفنون ١٨۵٢ ) ترجمهی بسياری آتب درسی و اندآی بعد آتب ادبی (در ا غاز تقریبا تمامی از زبان فرانسه تنها استثنا "سرگذشت حاجی بابای اصفهانی از "جيمز موریه" از زبان انگليسی به حيث زبان پيشگام اروپایی در خاورميانه ۴٧ با نيم نگاهی به انقلاب آبير فرانسه ١٧٨٩ آه در دارالفنون هم به حيث زبانی واسطه تدریس میشد) ۴٨ نگارش نخستين رمان به سبك اروپاي ي ۴٩ تا سيس نخستين احزاب سياسی به مفهوم غربي و... اما بههرحال نباید فراموش آرد آه گستاخی برخی از این مردان همچون شمشير دو لبهای در تاریخ معاصر و در نتيجه در هنر معاصر ایران عمل آرده است. و مورد " اميرآبير" شاید بهترین و دردناكترین مورد باشد. ۵٠ "امير" "جنبش بابيگری را سرآوب نمود. حتی هنگامی آه سربازان حاضر به اعدام "باب " نشدند او "فوج بهادران" مسيحی خود را برای اعدام به تبریز گسيل داشت. شاید به دليل اقدامات او بود آه روحانيت شيعه به عنوان یك سيستم ) نه یك فرد) آه همواره در برابر معرفی و نفوذ فرهنگ غرب مقاومت میورزید و میورزد در برابر اصلاحات از غرب الهامگرفته "امير" و بهویژه تا سيس دارالفنون دندان بر جگر نهاد گوش خواباند و سيستماتيك عمل نكرد ) فتوا نداد) در واقع "امير" به همان راهی رفت و قربانی همان سياستپيشگی واژگونهیی شد آه اخلاف بزرگ قبل و بعد از او نظير "بزرگمهر" در مورد "جنبش مزدآيان" "خواجه نظامالملك" در مورد "جنبش اسماعيليه" و "مصدق" در مورد "جنبش چپ" رفتند و شدند: پشتآردن به جنبش اعتراضی تودهها و روینمودن به اندرز دربار منافع طبقاتی خود قشر حاآم را بر منافع طبقاتی دیگران زحمتكشان- ترجيح دادن تغيير و تحول را از بالادیدن و ا غازیدن! و نتيجه! و نتيجه در دام توطي ههای خارجی و داخلی (درباري) گرفتار شدن و ساقط گردیدن! و اگر آسی پرسد آه چگونه است تا ثير این سقوط در هنر و بهخصوص در هنر تي اتر میگوي يم: تي اتر این اجتماعیترین هنرها احتياج به فضای سياسی اجتماعی باز دارد! فقدان تضاد نبود ا نتاگونيسم نبود فضای آافی و ۵١ زمان آافی هنر تي اتر را نزار میآند مسخ میآند. ادامهی سياستهای ميهندوستانه اما تردیدا ميز مصلحتگرا و مصالحهگر "دآتر مصدق" توطي هی آودتای بورژوا في ودال سال ٣٢ "محمدرضا" را امكان داد و آودتا تي اتر در "لالهزار شكوفا" را به تي اتر در "لالهزار تكيده" تبدیل نمود. سرآوبی "جنبش بابيگری آمك به ادامهی استبداد "ناصری بود و آمك به ادامهی استبداد ناصری از یكسو باعث ا ن شد آه "تعزیه" با وجود تحول در فرم از نظر محتوی درمضامين تقدیری في ودالیاش دست و پا زند و نزار باقی بماند و از سوی دیگر چنان آه خواهيم دید به جای تي اتر پویا و خروشان نيمه دوم قرن نوزدهم غرب تي اتر ایستا و بيات نيمه دوم قرن هفدهم اروپا ا ن هم با ترجمهها و ایرانيزهگریهای ناشيانه و ا ن هم فقط برای دربار و حلقههای محوری ا ن معرفی گردد. باری در جریان دگرگونیهای زیربنایی و روبنایی عنوانشدهی فوق است آه ما بتدریج شاهد شكلگيری سه جریان فكری (سه مكتب فكري) هستيم آه از زمان انقلاب مشروطه ستونهای معلق زندگی فرهنگی جوامع شهریمان را تشكيل دادهاند. ۵٢ نخست اخبار "انقلاب آبير فرانسه" (١٧٨٩) رسيد آه دربار قاجار را هراسان ساخت و آمك آرد تا "جریان ۵٣ دموآراسی غربی جوانه زند. سپس ایدههای مهجور و بيات "پاناسلاميسم" زیر پوشش "اتحاد ملل اسلامی در برابر استثمار و استعمار

9 9 ۵۴ اروپاییها بهخصوص در شكل امپریاليسم انگليسیاش دوبار ظهور نمود و "جریان اسلامی را خوراآی ۵۵ دوباره و جانی دوباره داد. و سرانجام اخبار انقلاب ١٩٠۵ روسيه شكوفيد و آمی بعد ایدههای "انقلاب آبير ۵۶ اآتبر" (١٩١٧) ورد زبانها شد و "جریان مارآسيستی شكل گرفت. بدیهی است آه در طول تاریخ معاصر ایران و تاآنون پيدایش رشد و روند هر یك از جریانهای سهگانه از طریق بنيانگذاران رهبران و تي وریسينهای سه جریان نيز قابل جستجو و ردیابیاند. بهعنوان مثال در مورد "جریان دموآراسی غربی چنين است: "ميرزاملكمخان" "تقیزاده" دآتر "محمد مصدق" و... در مورد جریان اسلامی: "سيدجمالالدین اسدا بادی "ميرزاآوچكخان" "ا یتاالله آاشانی "مدر س" "ا یتاالله خمينی و... و در مورد "جریان مارآسيستی : "حيدرعمواوغلو" "احساناالله خان" " تقی ارانی" " نورالدین آيانوری" و... و در این ميان دهها خرده جریان التقاطی آه با رهبران و تي وریسينهای خود همچون آانالهای ارتباطی عمل میآردند (و میآنند). به هرجهت به حيث ا خرین نكته ضروری است خاطر نشان شود آه: اولا تا چه اندازه این سه جریان در اساس رودرروی و ناقض یكدیگرند. تنها عامل یا عواملی آه تا قبل از انقلاب ١٣۵٧ شمسی جریانهای سهگانه را در آنار هم تا اندازهای تحمل مینمود و از درگيری نهایی و در نتيجه فروریزی هر یك از ا نها جلوگيری ۵٧ میآرد یا قدرت تطابقگری و بردباری ایرانيان بود یا آمك دولتهای غربی و سوسياليستی یا وجود آارتلها ۵٨ و تراستهای غربی آه حتی بر دولتهای غربی حكم میرانند یا ضرورت اتحاد موقت سه جریان بر عليه یك هميشه دشمن ) پهلویهابه حيث سمبل استثمار و استعمار غربي) و یا هرچهار عامل با هم! بعد از انقلاب ١٣۵٧ شمسی به نظر میرسيد آه پيروزی "جریان اسلامی برگشتناپذیر باشد اما همانطور آه اشاره شد بهعلت ادامه و گسترش وسيع ابعاد تباهی و فساد استثمار وابستگی و استبداد مذهبی دو جریان دیگر هنوز حرفهای اساسی و توانهای بنيادین برای یك نبرد قاطع عرضه توانند آرد ثانيا اگرچه در ميان سه جریان قدرت "جریان اسلامی تا شروع انقلاب چندان ا شكار نبود اما همانگونه آه انقلاب ثابت آرد این جریان هنوز پرنفوذترین جریانهاست چرا آه نه تنها مستقيما و طولانی با فرهنگ و تمدن ایرانی ارتباط داشته و دارد بلكه در طول هزاروچهارصدسال بدنه اصلی فرهنگ وتمدن بومی ایرانی را شكل داده است. بنا بر این هرگونه برا ورد و تحليل تي اتری این جریان باید برا ورد و تحليل تي اتری فرهنگ و تمدن ایرانی تا اواسط قرن نوزدهم باشد آتاب اول "تعزیه" (البته ا نگونه آه تحقيقات هنری تي اتری در مورد پيدایش فعاليتهای تي اتری دو جریان دیگر تاآنون نشان میدهند). اما این آه فعاليتهای هنری تي اتری بيستساله اخير آشور بعد از انقلاب را باید در چهارچوب ایدههای هنری تي اتری این جریان بررسی و تحليل نمود پاسخ مطلقا منفی است هر چند آه هنوز تعزیه و تقليد در سراسر آشور و بهویژه در شهرستانها و روستاها نوشته و اجرا میشوند و هر چند آه مضامين تقدیری مذهبی بدنه اصلی توليدات تي اتری امروز آشور را تشكيل میدهند پاسخ مطلقا منفی است چرا آه تاثيرات زیربنایی و روبنایی دو جریان دیگر بهطور اساسی و بازگشتناپذیری در طول قرن بيستم و در ادامه قرن حاضر طبيعت و آاراآتر نگرش "جریان اسلامی را دگرگون نموده است و بيشتر خواهد نمود هرچند آه هنوز در آشور بهگونهی احمقانه سب عانهیی این دگرگونی نادیده انگاشته میشود از سوی دیگر فعاليتهای هنری تي اتری دو جریان دیگر در طول بيستسال اخير هر چند در داخل آشور بسيار محدود شده است اما همانطور آه در پایان این مقدمه به ا ن اشارهیی خواهد شد این فعاليتها به دليل آاراآتر جهان شهری آه دنيای امروزمان بهخود گرفته است در خارج از آشور به آمك فرمهای بدیع فرهنگ نمایشی ایرانی "تعزیه" و "تقليد" و ایدههای فرهنگی نمایشی جوامع دیگر آاراآتر پویایی بهخود گرفتهاند. از دو جریان دیگر "جریان دموآراسی غربی تحت شرایط معينی جریان حاآمتر و مورد توجهتری بود و هست حاآمتر و مورد توجهتر زیرا همانطور آه دیدیم بورژوازی ایرانی عمدتا از درون سرمایههای غربی بود آه سر برا ورد و توسط ا نها نيز حمایت شد و هم میشود. اضافه ا نآه قشر حاآم بر جامعه تا قبل از انقلاب ١٣۵٧ شمسی زیر چتر و حمایت قدرتهای بزرگ بود. لذا طبيعی است آه هر نوع فعاليت هنری و در نتيجه فعاليت تي اتری "جریان دموآراسی غربی به ناگزیر همچون اقتصاد و سياستاش بازتاب نزار و عليلی از فعاليتهای هنری فرهنگ غربی باشد. (این نكته یكی از چند دليلی است آه چگونه حرآات هنری تي اتری در دوران دو آودتا آاناليزه و آنترل شدند آه چگونه به تدریج هنر مونتاژ و در نتيجه تي اتر مونتاژ نظير صنعت مونتاژ بهجای اصل تحميل شدند تا ا نجا آه رد مونتاژهای ا ثار ادبيات پوچی و بهویژه ر مان "مالون میميرد" نوشتهی "ساموي ل بكت" در "بوفآور" گم میشود و نمایشنامهنویسانی چون "بهمن ف رسی و "عباس نعلبندیان" ۵٩ گمان میآنند آه "پوچینویس"اند!) و تحت شرایط معينی چرا آه بعد از تمام این حرفها دموآراسی غربی

10 10 بهخاطر اصل طبيعتش بهطور غير قابل تصوری پيشرفتهتر از هر نوع نظام حاآمی در ایران قرن نوزدهم و بيستم بود و هست. از سوی دیگر دموآراسی غربی تنها در جوامع غربی است آه شاید معنایی در خور اهميت داشته باشد خارج از جوامع غربی جایی آه جوامع یا آشورهای "زیر توسعه" یا "در حال توسعه" ناميده میشوند و منبع ازلی ارزان صدور مواد خام و ظاهرا پس از سقوط سوسياليسم موجود منبع ابدی ارزان ورود آالاهای توليدی غربی هم برای جوامع غربیاند جهان غرب شتاب دارد تا هر نوع تمایل و جنبش برای ا زادی برابری و عدالت اجتماعی را در نطفه خفه آند. (این نكته نيز به استثنای لحظات آوتاه طغيانها و انقلابها ما را به نتيجهگيری دیگری راهبر است و ا ن این آه در "جریان دموآراسی غربی همراه با سایر فعاليتها فرهنگی به ا ن فعاليتهای هنری تي اتری اجازه داده میشود یا ا ن فعاليتها تشویق میشوند آه با ضروریات و مایحتاج روزانه و بیواسطهی تودههای مردم نظير گرسنگی مرض بیسوادی بیخانمانی تبعيض مشكلات آودآان فسق و فجور و... آمترین ارتباط را داشته باشند برعكس مباحثی آه چون مبهم تجریدی آيهانی آمضرر بودهاند نظير زمان تولد مرگ ترسهای ناشناخته ارتباطهای بهظاهر بیدليل گسسته یا مباحثی آه چون افراطی ناسيوناليستی شوونيستی بودند نظير نفرت از اعراب و باستانگرایی مورد تشویق و توجه قرار میگرفتند. هم از اینرو بود آه "سازمان پرورش افكار" رضاخانی تي اتر را به خدمت گرفت تا ایدههای فاشيستی خود را بهتر تبليغ و ح قنه آند. هم از اینرو بود آه با استعدادترین آارگردان ا ن سالها "ميرسيفالدین آرمانشاهی به اتهام قفقازی ۶٠ بودن و تحصيل تي اتر در روسيه به زندان روانه میشود. هم از اینرو بود آه سقف تدریس تي وریك در "دانشكدههای هنرهای دراماتيك" در دههی ١٩٧٠ از "هنریك ایبسن" نروژی ( ١٩٠۶ ١٨٢٨) و "ا گوست استرینبرگ" سوي دی ( ١٩١٢ ١٨۴٩) بالاتر نمیرفت. هم از اینرو بود آه شيوههای بدیع بازیگری و آارگردانی ۶١ "مایر هولد" و "ا گوستوبوا ل" در "دانشكدههای هنرهای زیبا" همچون تابو انگاشته میشد در حاليكه ایدههای پوسيده مذهبی " تي اتر فقير" (بخوان تي اتر ثروتمند و ضدتماشاچي) عامل پاپ و سرمایهی جهانی " گروتوفسكی ميان دانشجویان این دانشكده به حيث اشارات قرا نی تفسير و تعبير میشد. هم از اینرو بود آه تنها توليد "برشتی آارگاه نمایش " "ترس و نكبت رایش سوم" آه در ميان توليدات خارجی "آارگاه" در سال ١٣۵٢ شمسی ( ٧۴ ١٩٧٣) بيشترین تعداد تماشاگر را در طول ا ن سال داشت (١٢٢٧ تماشاگر) از صحنه برداشته میشود اما در همان سال دو آار پوچ و آوتاه پوچینویس ا لمان غربی " پيتر هانتكه" ( ١٩۴٢) به نامهای "معلم من پای من" "خود متهم" با آمترین تعداد تماشاگر بعد از "شبهای سفيد" در سال ١٣۵٢ یعنی با ٣٨٩ تماشاگر برای آار ۶٢ اول و ٣٠۶ تماشاگر برای آار دوم حتی تا سال ١٩٧٨ در رپواتوا ر "آارگاه" باقی میماند. و هم از اینرو... و هم از اینرو... و هم از اینرو...! از سوی دیگر عقبماندگی معنوی (مادی ا ن بهجای خود) این جریان از زاینده و حامیاش جوامع غربی ا نچنان عميق و فاجعهبار بود آه حتی روشنفكران هنرمندان صادق ا ن نظير "ميرزا فتحعلی ا خوندزاده" ( ١٨٧٨ ١٨١٩ ) نيز از اعماق این ورطه و باتلاق این فاجعه قادر به رهایی نشدند! "ا خوندزاده"یی آه شش آمدی "مولير"ی خود را در فاصلهی سالهای ١٨۵٠ تا ١٨۵۶ نوشت و به پنج زبان (دو زبان غربي) تسلط آامل داشت و در بخشی از "ا سيا" و در جامعهیی میزیست آه از نظر جغرافيایی نزدیكتر از هر بخش ایرانی به اروپا بود (باآو) و در خدمت پرنسهای روسی سفرها آرده بود هنوز در نفخهها و ایدههای اثيری انقلاب آبير فرانسه (١٧٨٩) دست و پا میزد و هيچوقت هيچوقت نتوانست از انقلاب عظيم آارگری سال ١٨۴٨ و "مانيفست" ا ن و نيز به قول "ویكتور هوگو" در "بينوایان" از: "بزرگترین جنگ خيابانی تاریخ بشری در پاریس" شمهیی بياموزد توشهیی برگيرد یا گوشهی در آارهایش بگوید! هيچوقت هيچوقت! "ميرزاا قا تبریزی آه بهجای خود! باری. با وجود تمامی این ترمزها واپسنگریها و سلطهی طولانی مصيبتبار دو آودتای جناح مرتجع بورژوا في ودال ایرانی باید پذیرفت آه "جریان دموآراسی غربی به آمك روشنفكران انقلابی خود نخستين جریانی بود آه توسط ا ن ایرانيان شروع به شناخت و ادراك تي اتر غربی نمودند و بعد به توسعه ا ن همت گذاردند: نخست از طریق نگارش ترجمه ایرانيزهآردن فرم و محتوی و سپس توليد ا نها بر صحنه! اما سومين جریان فرهنگی "جریان مارآسيستی همواره مورد هجومترین جریانها بود و هست و هميشه در تضادی بنيادین با دو جریان دیگر! ولی این تضاد هيچگاه مانع از ا ن نشده است آه این جریان تحت شرایط مشخصی آه در راستای اهداف سوسياليستی ا ن باشد با دو جریان دیگر دست به اتحاد موقتی نزند نظير توافق با ۶٣ "جریان اسلامی در اثنای "جنبش جنگل" ١٩٢٠ ١٩١٩ و یا با "جریان دموآراسی غربی و "جریان اسلامی در دوران "جنبش ملیشدن صنعت نفت" ١٩۵٣ ١٩۵١ و دوباره با هر دوی این جریانها در "انقلاب ١٣٧۵ شمسی. "جریان مارآسيستی همچنين جوانترین جریانهای سهگانه است زیرا تا شروع قرن حاضر این

11 11 جریان تقریبا در مجموع برای ایرانيان ناشناخته بود. (هرچند آه تا اواخر نيمهی اول قرن بيستم نظير دو جریان دیگر طغيانها و حرآتهای ایدي ولوژیكی مشخص خود را در معيارهایی آوچكتر داشته و تجربه نموده بود از جمله "حرآت سرخ افراطی احسانااللهخان در گيلان ١٢٩٩ ش. ١٩٢١ م.) اضافه ا نآه از سال ١٩٢۵ تا ١٩۴١ بهعلت تحریم و سانسور تحميلی از سوی "رژیم رضاخانی این جریان هيچگونه مجال واقعی برای اظهار وجود نداشت. بنابراین فعاليتهای هنری تي اتری این جریان تا سال ١٩۴١ بسيار محدود و مختصر و خام بود. در واقع پس از سرنگونی رژیم دیكتاتوری رضاخانی بود آه "جریان مارآسيستی با یاری "حزب توده" بنيانگذاری شده در ١٩۴١ "فضای آافی و "زمان آافی نسبی برای تنفس و رشد یافت و در نتيجه پربارترین دورهی تي اتری جوامع شهری ایران را از نظر توليد عملی در قرن بيستم ا فرید تا ا نجا آه در تهران حدود ا ۶٠٠ ۶۵ ۶۴ هزارنفری ا ن دوران ٧٠ هزار تماشاگر به تماشای نمایشات "نوشين" میرفتند. و سرانجام بهعنوان ا خرین نكته در مورد فرمولبندی و قانونمندی سه جریان ) سه مكتب) باید گفت: الف: این جریانها نه تنها در جامعهی ایرانی بلكه در هر جامعهی در حال رشد ) و حتی در جوامع پيشرفته) در طول قرن بيستم با حفظ جریان بومی ویژه ا ن جامعه وجود داشته و دارند. بهعنوان مثال در جامعهیی چون جامعهی پرویایی "جریان فرهنگ اینكایی به حيث "جریان بومی نظير "جریان فرهنگ اسلامی در ایران پاآستان افغانستان الجزایر و... در آنار دو "جریان دموآراسی غربی و "جریان مارآسيستی روند و آارآرد اجتماعی خود را دارد یا در جامعه هندی "جریان هندویی در آنار دو جریان دیگر یا در استراليای پيشرفته "جریان فرهنگ بومی ابرجينی" یا حتی در ژاپن بسيار پيشرفته "جریان فرهنگ شينتویی" در جوار دو جریان دیگر. ب: بدون شك همراه و در آنار سه جریان اصلی دهها و بلكه صدها جریانهای فرعی خ رد افراطی و التقاطی وجود دارند آه با رهبران و تي وریسينهای خود همچون پلهای معلق ارتباطی دو یا سه جریان را به یكدیگر متصل و یا از یكدیگر منفصل نمودهاند و مینمایند. برای نمونه در مورد ایران و از سالهای پنجاه به بعد جریان التقاطی اسلامی مارآسيستی "سازمان مجاهدین خلق" با تي وریسين التقاطگرای خود " دآتر علی شریعتی قابل ذآر است در مورد مصر جریان جمعيت افراطی جماعت اسلامی "اخوان المسلمين" در مورد اتحاد شوروی سابق جریان افراطی روشنفكرانهی " تروتسكيستی" در مورد ایالات متحدهی ا مریكا جریان افراطی راست "مكآارتيسم" متعلق به جریان اصلی "دموآراسی غربی" آه از نتایج ا ن اخراج "برشت" و "چارلی چاپلين" از ا مریكا بود و از پیا مدهای ا ن سكوت طولانی "ا رتو ميلر" و گردش به راست "جان اشتاین بك" در مورد مكزیك جریان دهقانی چپ التقاطی "زاپاتيستی" در مورد ایتاليا "جریان ا نارشيستی چپ" آه "داریوفو" سمپات ا ن است در مورد ا لمان جریان چپ افراطی "بادر ماینهوف" و... ج: درشرایط تاریخی اجتماعی مشخص یك یا دو یا هر سهجریان با هم بر اهرمهای سياسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مسلط شده و حكومت میآنند نظير تسلط سهگانه جریانها در ا فریقای جنوبی امروزي تسلط دوگانهی "جریان دموآراسی غربی در جوامع غربي وتسلط یكگانه "جریان مارآسيستی در آوبای امروز و ا لمان شرقی دیروز. د: به علت مهاجرتهای وسيع در نيمهی دوم قرن بيستم گسترش وقفهناپذیر روابط فرهنگی اجتماعی اقتصادی ميان ملتها و در نتيجه جهان شهرستانی شدن دنيای امروز روند پيدایش "جریانهای بومی جوامع توسعهنيافته و در حال توسعه حتی در جوامع پيشرفته نيز پدیدار شده است. این روند بهصورت ستونهای فرهنگی معلق (در حال پرواز) در فضای توفانی جهان امروز در تداخلات خود با فرهنگ جوامع ميزبان بهزندگی گاه بسته و گاه باز خود پرداخته و بدینوسيله بر ثروت مادی و معنوی جهانمان میافزاید! به عنوان مثال در جوار جریان حاآم "دموآراسی غربی و "جریان چپ" در فرانسه بلژیك و ا لمان بتدریج "جریان فرهنگ اسلامی جای پای خود را سفت میآند یا درانگلستان جریانهای "هندوي يستی و "اسلامی ریشه دواندهاند یا در ایالات متحدهی ا مریكا اآنون حتی بيش از سيصدسال است آه جریان فرنگ بومی مهاجر ا فریقایی در آنار جریان بومی ایندینی تحت ستم و دیگر جریانهای مهاجر حضور خود را اعلان داشته و م هر و اثر خود را (بهویژه فرهنگی هنري) در جامعه بر جای گذارده است. ه: با توجه به مورد فوق (د) ایرانيان مهاجر میباید روند فرهنگ مهاجرتی تبعيدی خود و لذا حرآات فرهنگی هنری و در نتيجه ضرورت پيدایی و رشد حرآات تي اتری بهویژه در طول سالهای اخير را در زمينه و مجموعه زایندهی فوق تجزیه و تحليل آنند نه در حرآات و فعاليتهای پراآنده و نامشخص. و: تجزیه و تحليلهایی آه تاآنون در چهارچوب جریانهای فرهنگی سهگانه در ارتباط با حرآات تي اتری جامعه

12 12 ایرانی ا مده است نه تنها در مورد حرآات تي اتری جوامع دیگر میتوانند فرمولبندی و همچون قانونی بهآار برده شوند بلكه میتوانند و باید در مورد سایر اشكال هنری نظير موسيقی سينما شعر ر مان و... بهآار گرفته شوند. و بالاخره در پاسخ به این پرسش آه سرانجام این جریانها در جوامع فردایی بهآجا خواهد انجاميد باید گفت: "به وحدتی در تضاد به فرهنگی در تنوع و در نتيجه به هنر تي اتری همواره در حال شدن به هنر تي اتری اندیشمند آه تا ثير ا ن "آارتاسيس" ا ن در تماشاگر در مردم در جامعه ایجاد "حس اندیشمندی و سپس "حس ا یندهنگری است! و مگر تاریخ طولانی و پر از رنج ما با اقوام و جریانهای فرهنگی گوناگونش حاصل این وحدت در تضاد گواه این بازی اندیشمند نيست! زیرنویس: 1- Plutarch "Alexander", Plutarch`s Lives. Arthur High clough, ed., (London,1957), PP ٢ ترآيبی از بهره آشي نظامهای بردهداری و في ودالی را میتوان از حوالی قرن سوم و چهارم ميلادی تا همين اواخر در جامعهی ایرانی دید. بهطوری آه در آتاب تاریخ نوین ایران نوشته "م. س ایوانف" به ترجمه "هوشنگ تيزابی حسن قاي مپناه" ) قطع جيبي) صفحهی ٩ میخوانيم : " در ميان فارسها و ا ذربایجانیها بهعلت پيدایش مناسبات بورژوایی پروسهی وحدت ملی ا غاز گردید و ا گاهی ملی بهوجود ا مد. در ميان سایر خلقها و اقوام و قبایل (ایراني) پروسهی وحدت ملی ا نطور آه باید و شاید دیده نمیشد. در آشاورزی مناسبات توليدی في ودالی حكمفرما بود و در ميان قبایل چادرنشين مناسبات في ودالی پدرسالاری حفظ شده بود. در نواحی جنوب شرقی یعنی در آرمان و بلوچستان و فارس هنوز بقایای بردهداری وجود داشت." ٣ " نخستين آوشش انگليسیها برای تجارت با ایران از راه دریا : ١۶١۴ هنگامی آه آارگزاران انگليسی برای نخستينبار به دربار مغول راه یافتند ماهوتهایشان بهخوبی فروش رفت و مقداری زیاد از انگليس سفارش داده شد. ليكن وقتی ماهوتها وارد شد آالا دیگر تازگیاش را از دست داده بود و چون تقاضا آاهش یافته بود بیشك بازار جدیدی لازم بود. ري يس آارگزاران از یك انگليسی بهنام" استيل" (Steele) آه از راه خشكی از ا له پو ) (Alepoo به هندوستان مسافرت آرده بود یاد گرفته بود آه در ایران ا نها ممكن است موفق به فروش ماهوتهایشان شوند به دليل ا ن آه ایران آشوری است سرد و مردان و زنان و آودآان پنجماه از سال را لباسهای آلفت میپوشند. " استيل" همچنين اضافه آرده بود آه ابریشم را میشود در ایران پنجاهدرصد ارزانتر از "ا لهپو" خریداری آرد. Sir Percy Sykes, "A history of Persia", 2nd.ed., Voll. II, (London,1921), PP ۴ "ن.و. پيگولوسكایا" ا ". وی. یاآوبوسكی یا".ب. پطروشفكی ا ".م. بلنيتسكی ل".و. استرایوا". تاریخ ایران مترجم: "آریم آشاورز" چاپ چهارم (تهران ١٣۵۴ شمسي) انتشارات پيام صص ۴٨٧ ۴٨۶. ۵ همان جا ص ص ۵٢٠ ۵١٩ I Milton- "Paradise Lost" Book II- Line ۶ رفيع اميرانه بر اورنگی برنشست شيطان آه مكنتاش بسا بيش ز هرمز و هند بود جایش مشرق مجلل بود و ميثاقاش ریزش مشت اندر مشت زر و مروارید ناسفته بود بر گ ل تاج شاهاناش ٧ "عبدالرضا هوشنگ مهدوی تاریخ روابط خارجی ایران چاپ دوم سيمرغ صص ١٣ ٣۵ ١٢ ۴٣ ٢۴ ۴٢ (تهران ١٣۵٧ شمسي) انتشارات

13 13 ٨ برای اطلاع بيشتر در زمينهی رابطهی ایران در دورهی صفوی با آشورهای اروپایی در ارتباط با تهدید دایمی امپراتوری عثمانی به آتاب سياست خارجی ایران (دورهی صفویه) نوشتهی "نصراله فلسفی مراجعه شود. 9- E.G. Broune, "History of Persian Literature in Modern Times", Vol. IV, (London, 1959), PP The Oxford "Shakespeare Complete Works"; Twelfth Night, Scene V, Act II, W.I. Carig ed., (London, 1976). X می دانيم آه صوفی لقبی بود برای پادشاهان صفوی. ١١ "نصراالله فلسفی سياست خارجی ایران ) در دورهی صفویه) چاپ دوم (تهران ١٣۴٢) سازمان آتابهای جيبی ص. ١٧٣ * همچنين: "عبدالرضا هوشنگ مهدوی سابقالذآر ص ۶٣ 12 G.Manuaring سفرنامهی برادران شرلی (در زمان "شاهعباس آبير") مترجم: "ا وانس" مقدمه و توضيحات از دآتر "محبت ا یين" (تهران ١٣۵٧) چاپ دوم انتشارات منوچهری صص ٩٧ ٩۶ ١٣ "عبدالرضا هوشنگ مهدوی سابقالذآر ص. ١۴٢ ١۴ نمایشنامهی "آمبوجيه" آه تفسيری ا زاد از زندگی آمبوجيه پسر "آورش آبير" است در واقع پلی است ميان نمایشنامههای "موراليته" The Morality Plays و نمایشنامههای تاریخی.The Chronicle Plays برای اطلاع بيشتر به مجلهی هنر و مردم شمارهی ٩١ دورهی جدید سال ١٣۴٩ مقالهی "ایران و درامنویسان بزرگ جهان" نگارش "دآتر مهدی فروغ" مراجعه شود. op.cit., 15- The Oxford "Shakespeare Complete Works", Henry the Fourth, Act II, Scene IV. ١۶ مثال: "در سال ١٩٠١ انحصار استخراج نفت ۵/۶ آشور برای مدت شصت سال به "ویليام ناآسدارسی Arcy) (William knox D داده شد. شاه (مظفرالدین شاه) ١۶% از درا مد را دریافت میداشت. "دارسی در ١٩٠٩ آمپانی نفت ایران و انگليس را بنياد نهاد آه در ا ن انگليس قبل از جنگ جهانی اول بيشترین سهم را خریداری آرد تا سوخت آافی برای نيروی دریاییاش را تا مين آند." Florance Elliot, "A Dichtionary of Politics", 7th ed., (penguin Books, 1977), P. 377 ١٧ مثال: " "جونز" ) توماس جونز ري يس آمپانی هواپيماسازی نوري روپ) اي تلاف خود را با ایران از طریق انتخاب آيم روزولت آه فعاليتش را در عربستان قبلا تشریح آردهایم استحكام بخشيد. "آيم روزولت" یكی از بازیگران جالب توجه در صحنهی جهانی معاملات اسلحه است. او نوهی " تيودور روزولت" است و بهنظر میرسد آه نوعی اعتماد ا ریستوآراتيك و خصوصيت ماجراجویی از این رهگذر به ارث برده باشد. جاذبهای تدریجی دارد آه خشونت اساسیاش را پنهان میآند. "آيم روزولت" در دوران جنگ در " وا. سا. سا " (سازمان قبلی "سيا") آار آرده بود و در این سمت با "ملك فيصل" ا شنا شده بود. او پس از جنگ به سازمان سيا ملحق شد. "آيم روزولت" مانند بسياری از دیگر دلالان اسلحه از جهان اطلاعات و جاسوسی ا مده بود ولی در سطح بالاتری از دیگران قرار داشت. او بود آه آودتای ضد "مصدق" را سازمان داد. آودتایی آه در سال ١٩۵٣ بار دیگر شاه را به ایران بازگرداند. البته در اعتقاد "جونز" و "روزولت" دایر بر ا نكه جنگندههای ا نها در ایران حافظ جهان ا زاد است میتوان تردید آرد. "آيم روزولت" در جریان ترغيب "ملك فيصل" به خرید هواپيماهای تایگر بر اهميت داشتن آنترل زمينی مناسب تاآيد آرده بود و با اشاره به "یكی از همسایگان عربستان" آه خود خلبان ماهری است (شاه) و بهترین

14 14 هواپيماها را انتخاب آرده گفته بود: ولی او (شاه) مطلقا فاقد آنترل زمينی است و بنابراین با وجود ا ن هواپيماها در حكم شخصی نابيناست." "ا نتونی سمسون" بازار اسلحه مترجم: "فضلاله نيكا یين" (تهران ١٣۵٧) چاپ اول انتشارات اميرآبير صص.٢٧۶ ٢٧۴ ١٨ مثال: "ما موریت آاپيتان "ملكم" اولين ما موریت از زمان سلطنت "چارلز دوم" قبل از رسيدن خبر موفقيت "مهدیعلیخان" (نمایندهی آمپانی هند شرقي) به آلكته تصميم گرفته شده بود. ما موریت "ملكم" این بود آه با در تنگنا قراردادن "زمانشاه" (امير افغانستان) به وسيلهی اغوای شاه ایران هرگونه نقشهی احتمالی فرانسویها را خنثی آند و آاميابی انگليسیها و رونق تجارت انگليس هند به ایران را دوباره برقرار نماید. افسر جوان اسكاتلندی (ملك م) آه رتبهی آهتری داشت و ممكن است آه احتمالا با تحقير سرآردگان ایرانی روبهرو شده باشد در وظيفهی مشكلش آاملا موفق بود. او بهدقت به مطالعهی خصوصيات ایرانیها آه به شدت مجذوب شخصيت نيرومند او شده بودند پرداخت. و با پخش سخاوتمندانه و حتی اسرافانهی هدایا محبت سرآردگان ایرانی را فراهم ا ورد." Sir Percy Sykes. op.cit., p 301 ١٩ مثال: "پس از " فتحليشاه" نوهی بزرگش "محمد" پسر "عباسميرزا" آه قبل از این در ٣١ ژانویهی ١٨٣۵ به وليعهدی برگزیده شده بود به تخت نشست. "محمدشاه" در ا غاز مواجه با دو مدعی سلطنت شد عمویش "ظلالسلطان" و برادرش "فرمانفرما". به هرحال این دو غاي له بدون دردسر زیادی به آمك ارتش ایران به فرماندهی "س ر هنری ليندسی بتيون" Henry) (Lindsay bethune Sir پایان یافت. و اگرچه شاه دليل آافی برای سپاسگزاری از انگليس و روسيه به جهت آمكشان داشت اما این حقيقت آه این دو آشور نيرومند برای نخستين بار به اینگونه در امور داخلی آشور مداخله آردند پيشدرا مدی شوم و سابقهی خطرناآی را در تاریخ آشور باعث شد. E.G.Browne. op. CIT.,PP ٢٠ برای اطلاعات بيشتر در این زمينه به آتاب "حقوقبگيران دولت انگليس در ایران" نگارش "اسماعيل راي ين" مراجعه شود. ٢١ "محمدحسن اعتمادالسلطنه" "روزنامهی خاطرات اعتمادالسلطنه" مقدمه و فهارس: "ایرج افشار" (تهران ١٣۵۶ شمسي) چاپ سوم انتشارات اميرآبير ص ۴١٧ (سه شنبه ٩ جمادیالثانيهی سنهی ١٣٠٣ قمري). ٢٢ "غلامعلی فكری "تاریخ سی و پنج سالهی تي اتر ایران" سالنامهی پارس شمارهی ٢٣ سال ١٣٢٧ شمسی. ٢١ ٢٣ "الول ساتن" Sutton) (Elwell "تاریخچهی تي اتر در ایران" مجلهی سخن شمارهی ۵ دورهی هفت سال ١٣٣۵ شمسی. ٢۴ مجله ی نمایش سال ١٣٣۵ شمسی اسفندماه. ٢۵ بر طبق ا مارگيری ا مریكاي يان در سال ١۴٨٠٠٠٠٠ ١٩۵٧ از ١٧٩۵٠٠٠٠ جمعيت آشور را دهقانان چادر نشين آارگران شهری و بيكاران تشكيل میدادند. "راوندی مرتضی "تاریخ اجتماعی ایران " جلد سوم چاپ دوم (تهران ١٣۵۶) صص ۶۵ ۶٣ 26- Florence Elliot. OP.CIT, P. 378 ٢٧ " در طی یازده سال اخير هزار دهكده از جمعيت تهی شدهاند" آيهان ١٣ ٢ ٢۵٣٧ (سوم مای ١٩٧٨)

15 15 ٢٨ برای مطالعه به آتابهای "ضرورت هنر در روند تكامل اجتماعی نویسنده " ارنست فيشر" ترجمه "فيروز شيروانلو" "جامعهشناسی هنر" نگارش "دآتر اميرحسين ا ریانپور" و تحقيقات "دآتر محمد جعفر محجوب" دربارهی ادبيات فولكلور مراجعه شود.. ا ". ٢٩ " ن.و. پيكولوسكایا". "ا. سابقالذآر ص ۵٩٨ یویاآوبوفسكی. "ای. پ. پطروشفسكی استرایو". و. ل" بلنيتسكی م. ٣٠ "سرجان شاردن" آه در نيمهی دوم قرن هفدهم در ایران بود جمعيت آشور را چهل ميليون تخمين میزند. "شاردن سرجان " "سفرنامه شاردن در پرشيا" ترجمهی "محمد عباسی. جلد چهارم (تهران ١٣٣۵ ص) ١٧. * "راولينسون" در ١٨۵٠ جمعيت ایران را ده ميليون برا ورد میآند و پس از دو شيوع مصيبتبار وبا و قحطی برا ورد او به شش ميليون میرسد... "بنابراین تمایل دارم آه جمعيت آنونی آشور را حداقل نه ميليون تخمين زنم" GURZEN. GEORGE: "PERSIA AND THE PERSIAN QUESTION"; VOL II, 2nd ed., (LONDON, 1966) PP (آتاب فوق نخستينبار در سال ١٨٩٢ چاپ شد.) ٣١ راوندی. مرتضی سابق الذآر ص ۴. ٣٢ همانجا ص ۴١۵. ٣٣ همانجا ص ٧. *"و سپس جنگ فرا رسيد. زمانی آه پرشيا قربانی بیطرف درگيری سه نيروی خارجی شد. با حداقل انتظار بهرهگيری از پيروزی هر یك از ا نها. در همان حال آه آمبود مواد غذاي ی گسترده بود و قحطی و تباهی و خرابی در ایالتهای غربی آشور فراگير". BROWN.E.G: OP.CIT.PP ٣۴ " "فتحعليشاه" نالایق ( ١٨٣۴ ١٧٩٧) ناتوانتر از ا ن بود آه ارثيهی عموی خود (ا غامحمدخان) یعنی اتحاد دوباره امپراتوری را مورد بهرهبرداری قرار دهد. اینكه در ظاهر این اتحاد حفظ شد واقعيت دارد. اما هيچ تدبيری بكار برده نشد تا از فروریزی درونی آشور آه از قرن هيجدهم شروع شده بود و به قرن نوزدهم نيز آشيده شد جلوگيری شود و این فروریزی با رشد اقتصادی اروپا هم تشدید گردید. و چنين شرایطی بود آه راه را برای نفوذ سرمایهداری اروپاي ی در آشور هموار نمود و ازدیاد موسسات صنعتی اروپاي ی را در ایران باعث شد و در قبال چنين فشاری و این مهمترین عامل است اقتصاد في ودالی شروع به تبدیل به اقتصاد مالی گردید بهطور اختصار ا ن آه شرایط اقتصادی و اجتماعی در ایران بهآلی سيمای جدیدی در مقایسه با گذشته به خود میگيرد. سيستم في ودالی به بحران علاجناپذیری دچار میگردد آه توسط بورژوازی مورد بهرهبرداری قرار گرفت چرا آه طبقهی اخيرالذآر در سایهی تجارت و شرایط اجتماعی نوین بهتدریج ثروتمند شده و مقام و موقعيت في ودالهای قبلی را با خرید زمين و وسایل توليد متعلق به دهقانان و ربایش قدرت سياسی اشغال میآند. با ادامهی تغيير و تبدیل زیربناها زندگی فرهنگی ا هسته اما پیگير دگرگون میشود. در ایران هم حرآت قرن نوزدهم در راه بيداری بورژوازی بود. این وضع با خود سلسله قاجار و بهویژه پس از به سلطنت رسيدن ناصرالدینشاه آه عامل چندین رفرم هرچند ناآافی بود مشخص گردیده است" RYPKA. JAN. "HISTORY OF IRANIAN LITERATURE", (NETHERLANDS.1968), PP ٣۵ " در اثنای انقلاب مشروطه انگلستان از قشرهای بالاي ی طبقهی بورژوازی و قبایل جنوبی حمایت میآرد در صورتيكه روسيه حامی مرتجعين و قبایل شمالی بود." "مو منی باقر" "ایران در ا ستانه انقلاب مشروطه" چاپ اول (تهران. ) صص ١۴ ١٣

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

eghtesade_siyasi_2

eghtesade_siyasi_2 اقتصاد سياسی- ٢ يعنی مناسبات انسانها باهم ف. م. جوانشير فصل اول - اقتصاد سياسی چيست ٢- قوانين اقتصادی مناسبات توليدی چگونه برقرار می شود ا يا هر انسان مولدی به ميل خود با انسان های ديگر قرار و مدار می

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Dokument7

Microsoft Word - Dokument7 پ س. باره گذار د ر به سوسیالیسم دولت کارگري و مصاحبه صادق ا ف ر و ز ب ا م ح م د رضا شالگونی ح د و د ب ی س ت س ا ل ق ب ل ر ف ی ق م ح م د ر ض ا ش ا ل گ و ن ی م ق ا ل ه ا ي ن و ش ت ت ح ت ع ن و ا ن» ا خ ت

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس از سال آینده وارد بازار میشود نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس بیش از 3 سال از عرضه نسل دوم i10 میگذرد. حدود 4 ماه پیش بود که هیوندای نخستین تصاویر اولین فیسلیفت i10 را منتشر کرد. 3

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

بوریسپاسترناک

بوریسپاسترناک بوریسپاسترناک بوریس پاسترناک جایزهنوبل Nobel Prize نویسنده: بوریسپاسترناک Pasternak( )Boris مترجم: آموزشکدهتوانا )آموزشکدهالکترونیکیبرایجامعهمدنیایران( ناشر: E-Collaborative for Civic Education طرح روی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این بخش با الگوریتم های BFS و DFS ا شنا خواهیم شد که برای

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

دورکاری: تلاش ديگر رژيم برای بدتر کردن شرايط کار و زندگی کارکنان مزدی دورکاری چيست ا يين نامە دولت جمهوری اسلامی ايران دورکاری Teleworking را چنين تعر

دورکاری: تلاش ديگر رژيم برای بدتر کردن شرايط کار و زندگی کارکنان مزدی دورکاری چيست ا يين نامە دولت جمهوری اسلامی ايران دورکاری Teleworking را چنين تعر دورکاری: تلاش ديگر رژيم برای بدتر کردن شرايط کار و زندگی کارکنان مزدی دورکاری چيست ا يين نامە دولت جمهوری اسلامی ايران دورکاری Teleworking را چنين تعريف می کند:» ماده ١ -... : الف - دورآاری: انجام وظايف

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx اين روزها با رشد روزافزون شكلگيري استارتاپ در كشورمان كلمهي شتابدهنده نيز زياد به گوش ميخورد و بسياري از افراد با اين مفهوم آشنايي ندارند.اما به واقع مفهوم شتابدهنده به چه معنا است و آيا اين مفهوم در كشورمان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

0036.doc

0036.doc اصل شمول و عدم شمول مقدمه همان طور که در قبل ديديم در حل مسايلي شمارشي مجموعه اشيايي را که بايد شمرده شوند مي توان به چند زيرمجموعه قابل شمارش جدا از هم تقسيم کرد و با استفاده از اصل جمع جواب مساله را

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟ چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود شما هم احتمالا از ا ن دسته عکاس هايي هستيد که هميشه تمايل داريد تا مقداري بيشتر هزينه کنيد و يک لنز يا دوربين مدل جديد تر را خريداري کنيد. و احتمالا

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم ریست کردن گذرواژه اپل ID آنچنان سخت و پیچیده نیست چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم اگر از دستگاههای اپل استفاده میکنید حتما اپل ID دارید. ممکن است زمانی نیاز به ریست کردن

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc شماره: مب/ ٥٠٠ تاريخ : ٨/ «بسمه تعالي» جهت اطلاع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک موسسه احترام ا اعتباري توسعه و مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد به استحضار ميرساند سازمان

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول یک نگاه چند بازی در این بخش که به طور ثابت در هر شماره نشریه شبکه چاپ میشود سعی میکنیم چهار بازی جذاب جدید منتشر شده برای پیسی یا کنسولهای معروف بازیهای ویدیویی را معرفی و یک مرور کوتاه داشته باشیم. با

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

چالشهای فراروی صنعت بیمه در ورود به سازمان تجارت جهانی

چالشهای فراروی صنعت بیمه در ورود به سازمان تجارت جهانی 33 تازه هاي جهان بيمه شماره 110 مرداد 1386 نگاهي به بازار بيمه قطر مترجم 1 : سارا عبدالمحمدي از گذشته صنعت بيمة اتكايي ضعيفترين رابطه را با شركتهاي در حال رشد اراي ه دهنده خدمات مالي در سراسر منطقه خليج

توضیحات بیشتر

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم بدون اینکه بدانید اطلاعات مکانی شما ثبت میشود پس جلوی آنها را بگیرید چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم گوشی شما میداند که دیشب کجا بودید. اما آیا دیگران هم باید بدانند شرکتهای فناوری میتوانند

توضیحات بیشتر