بنام خدا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بنام خدا"

رونوشت

1 بنام خدا

2

3 ایمنیناحیهای پاسخهایایمنیاختصاصیدر بافتهایاپیتلیالوبافتهایممتاز ایمنی 2012 فصل 13 ابوالعباس

4 سیستم ایمنی ناحیه ای تعریف: مجموع اجزای سیستم ایمنی که ارائه دهنده اعمال تخصصی در یک موقعیت آناتومیک خاص هستند را گویند و شامل سیستم ایمنی مخاطی ( گوارشی برونکوپولموناری و اداری تناسلی( و سیستم ایمنی جلدی )پوستی( است. سیستم ایمنی ناحیه ای در یک سازمان آناتومیک پایه شرکت دارد که شامل سد اپلی تیلیال خارجی بافت همبند زمینه ایت و گره های لنفاوی درناژ کننده دورتر هستند. بافتهای مخاطی حاوی بافتهای لنفاوی ثانویه سازمان یافته غیر کپسولدار موسوم به MALTهستند. برخی سلولها مختص یک ناحیه خاص هستند مانند سلولهای النگرهانس سلولهای M روده لنفوسیتهای گامادلتا و زیرمجموعه های لنفوسیت های بی

5 ایمنی در سیستم گوارشی مخاط اپی تلیومی که بعنوان یک سد فیزیکی عمل می کند. المینا پروپریا محتوی عروق خونی و ساختارهای لنفی. دستگاه گوارش از نظر مساحت و تعداد باکتریهای موجوددر آن منحصر بفرد است )انسانها %10 انسان و %90 باکتری هستند( سیستم ایمنی مخاط گوارشی در عین تحمل به تعداد بسیار زیاد باکتریهای همزیست می بایست به تعداد محدود پاتوژنهای بیماریزا پاسخ های مناسبی بدهد

6 ایمنی در سیستم گوارشی- ایمنی ذاتی اپیتلیوم روده مسئول پاسخدهی حفظ تحمل و نمونه برداری است. سلولهای پانت مولد پپتید ضد باکتریال اپیتلیوم جذبی مترشحه سایتوکاین سلولهای M و سلولهای گابلت مترشحه موکوس در این ساختار قرار دارند. یکپارچگی الیه اپیتلیوم و مواد آنتی باکتریال و پاسخهای التهابی ایجاد شده توسط سلولهای مختلف نقش محافظتی دارند. موسین حاوی اولیگوساکاریدهای مختلفی است که بصورت ترشحی و غشایی بوده و بعنوان یک سد و یا بدام اندازی آنتی ژن عمل میکند. موسین بصورت پیش ساخته توسط اپیتلیوم و غدد زیر مخاطی ترشح و هر 12-6 ساعت جایگزین می کردد.

7 ایمنی گوارش- ادامه IL1,4,6,9,13,IFNi,TNF,elastase افزایش گلیکوزیالسیون آنها هستند. عوامل محرک تولید موسین و دفنسین ها پپتیدهای مترشحه از انواع مختلف سلولها بوده و نقش سیتوتوکسیک برای میکروبها بدلیل ورود به غشای خارجی فسفولیپیدی دارند. دفنسین های اصلی روده کوچک شاملHD5,HD6 alpha, هستند. TLRs, NLRs در اپیتلیوم روده پاسخ های التهابی علیه مهاجمین رو تقویت و در برابر همزیست ها محدود می کنند. سیگنالدهی TLR گاهی باعث افزایش اتصاالت بین سلولی حرکت و پرولیفراسیون اپیتلیومی منجر شده که درمجموع عملکرد سدی را تقویت کرده ولی التهاب را زیاد نمی کنند. آستانه تحریک TLR در روده باالتر از سایر بافتها است ماکروفاژهای روده ای در عین فاگوسیتوز و کشتن میکروبها سیتوکینهای ضد التهابی IL-10 راترشح میکنند و بیان TLR4 کمتر است.

8 ایمنی اکتسابی در سیستم گوارش شکل اصلی ایمنی هومورال هدفگیری شده است که از کلونیزاسیون و تهاجم همزیستها و پاتوژنها بداخل مخاط جلوگیری میکند. وابسته به IgA دیمر ترشحی یا با منشا کلستروم و شیرمادر است هرچند IgG,IgM هم در لومن حضور دارند. پاسخ ایمنی سلولی محافظتی TH17 است. یک الزام گسترده برای ایجاد تحمل و جلوگیری از تخریب بافت در نتیجه التهاب وجود دارد که در هیچ کجای دیگری دیده نمی شود. یک مکانیسم کنترلی مهم سلولهای Treg در MALT دارند هستند که پراکندگی زیادی

9 آناتومی عملکردی ایمنی اکتسابی در گوارش پاسخهای ایمنی اکتسابی روده در گره های مزانتریک و تجمعات سلولی مجزای نزدیک الیه اپی تلیوم مخاطی روده شروع می شوند. GALT نسخه گوارشی MALT بوده و تا %30 لنفوسیتهای بدن درآن حضور داشته و پالکهای پی یر نقش بسیارمهمی را در آن دارند. پالکهای پی یر در انتهای ایلئوم بوده و دارای مراکز زایا با لنفوسیتهای بی و THF و FDC و ماکروفاژها هستند. نسبت سلول بی به تی در GALT حدود 5 تکامل ساختارهای لنفاوی روده نیازمند LTb برابر معمول است است. سلولهای M وظیفه انتقال مواد از لومن به سلولهای AC را دارند و از راههای مانند فاگوسیتوز و اندوسیتوز نمونه برداری را انجام می دهند ولی قادر به پردازش مواد نیستند. برخی پاتوژنها مانند سالمونال از طریق سلول M وارد زیرمخاط میشوند

10 آناتومی عملکردی ایمنی اکتسابی در گوارش DCهای المینا پروپریا از طریق زواید و یا برداشت وابسته به IgG از آنتی ژنهای میکروبی روده نمونه برداری می کنند. این سلولها قادر به پردازش و عرضه آنتی ژن به TL GALT های DC هم میتواند در ارائه آنتی ژنها به FCRn باشد. می باشند. نقش داشته گره های مزانتریک جایگاه تمایز لنفوسیتهای اجرایی و تنظیمی هستند که به المینا پروپریا برگشته اند. لوزه های زبانی و کامی جایگاه پاسخ ایمنی دربرابر میکروبها در حفره دهانی می باشند و همراه لوزه های فارنژیال حلقه والدایر را تشکیل می دهند. عفونتهای تیپیکی که باعث بزرگی لوزه ها میشوند توسط استرپتوکوکها و EBV ایجاد میشوند.

11 آناتومی عملکردی ایمنی اکتسابی در گوارش النه گزینی سلولهای لنفوسیتی و DC در روده با واسطه اینتگرین های انتخابی و کموکینهای وابسته به پذیرنده صورت میگیرد. سلولهای تی دارای اینتگرین a4b7 هستند که به پروتئین MadCAM- 1 روی سلولهای اندوتلیال وریدی پس مویرگی المینا پروپریا روده متصل میشوند. النه گزینی درروده بسته به CCR9 روی لنفوسیتها و لیگاند آن یعنی CCL25 روی اپیتلیوم روده است. بیان MadCAM-1 CCL25, محدود به روده است و القای آنها نیازمند تولید اسید رتینوئیک توسط DC است که با استفاده از ویتامین A رژیم غذایی و آنزیم رتینال دهیدروژناز میتواند آنرا بسازد. واکسیناسیون خوراکی باعث گسترش سلولهای بی مولد IgA در مقایسه با واکسیناسیون جلدی می گردد.

12 ایمنی هومورال در سیستم گوارش تولید IgA در GALT و انتقال به درون لومن هرچند مقادیری از IgM,G نیز بدرون لومن ترشح میشوند. آنتی بادیها با اتصال میکروبها و توکسین ها مانع اتصال آنها به پذیرنده های میزبان شده و این فرآیند را ایمنی ترشحی گویند. IgA حدود %70 کل تولید آنتی بادی بدن را در بر گرفته و و تعداد پالسماسلهای مولد iga در GALT در حد 10 است 10 و بعلت القای انتخابی شیفت ایزوتایپ در سلولهای بی موجود در روده و مزانتر است. القای تولید IgA میتواند در مسیرهای وابسته وغیروابسته به T صورت گرفته و وابسته به TGFb است که توسط سلولهای اپیتلیال و DCتولید می گردد و این سلولها میتوانند در پاسخ به لیگاندهای TLR هم April, TSLP و NO را تولید کنند که باعث تولید زیادتر IgA میشود.

13 ایمنی هومورال در سیستم گوارش-ادامه سلولهای مولد IgA یادر اطراف روده باقی مانده یا در صورت ورود به خون مجددا به المینا پروپریا برگشت می کنند. IgA تولید شده در مخاط روده توسط پذیرنده اختصاصی IgA/IgM که موسوم به Poly-Ig است طی فرآیندی بنام transcytosis به درون لومن روده )یا بداخل صفرا شیر خلط بزاق و عرق ) منتقل میشود. poly-ig توسط اپیتلیوم مخاطی ساخته و روی سطوح پایه و خارجی بیان میشود و به زنجیره j دیمر یا igm پنتامر متصل شده و آنها را بدرون میکشد و بصورت فعال توسط وزیکولها به سطح لومینال منتقل میشود و بعد جزئی از پذیرنده که قابل حل است همراه با آنتی بادی باقیمانده و در حقیقت آنها رااز تخریب پروتئولیتیک توسط آنزیمهای موجود در لومن حفظ می کند. IgG در نواحی رکتوم دستگاه ادراری تناسلی و مسیر هوایی بیشتر از iga بوده و انتقال آن بواسطه FcRn است که یک مسیر دوطرفه را ایجاد میکند. شیر مادر حاوی IgA,M,G است و باعث انتقال ایمنی از مادر به سیستم گوارشی نوزاد شده و در برابر بیماریهای اسهالی و سپسیس محافظت ایجاد میکند.

14 ایمنی با میانجیگری سلول T در سیستم گوارش لنفوسیت تی در درون اپیتلیوم سرتاسر المیناپروپریاو زیرمخاط و درون پالکهای پی یر پراکنده اند. اغلب سلولهای تی اپی تلیومی CD8+ هستند و %10 بصورت gama/delta می باشند که هر دو نوع تنوع آنتی ژنی محدودتری دارند. سلولهای المیناپروپریا غالبا CD4+ بوده و فنوتیپ خاطره ای یا اجرایی دارند که در GALT و گره های مزانتریک تولید شده و بعد از گردش خون به المینا پروپریا می آیند. سلولهای دندریتیک دو نوع هستند: که میتوانند در یا پاسخهای سلول تی تنظیمی دخالت کنند DC اجرایی دخیل در پاسخهای تحریکی سلول تی CD11B+CX3CR1+ نمونه گیری از لومن و عرضه به سلول تی بکر و القای تولید IL-17 IFNg, DC تنظیمی دخیل در پاسخهای سلول تی تنظیمی CD103+CX3CR1- غیر نمونه گیر القای سلولهای Treg Foxp3 و تولید کننده TGFb, RA

15 TH-17 حضور این سلولها در روده بستگی به کلونیزاسیون روده توسط باکتریهای خاصی )فیالمنت دار قطعه قطعه( در دوره پس از تولد بستگی دارد. حضور سلولهای TH-17 برای محافظت در برابر پاتوژنها الزم است. کلونیزاسیون روده با گونه های باکتروئیدس فراژیلیس با یا بدون پلی ساکارید A باعث القای TH-17 یا (IL-10) Treg میشود. نقش این سلولها در عملکرد سد مانند اپی تلیوم بواسطه IL17.22 است که گیرنده آن روی اپی تلیوم است و نقش مهمی در القای دفنسین و موسین دارند. احتماال میکروبها فنوتیپ و ترشح سیتوکینی سلولهای دندریتیک را که القاگر سلولهای تی بکر هستند را تغییر داده و لذا مسیر پاسخدهی را تغییر می دهند

16 Probiotics Northwestern Medicine researchers have genetically tweaked a version of a common probiotic found in yogurt and cheese and a new animal study shows it is an effective treatment for inflammatory bowel diseases such as Crohn's and ulcerative colitis. The Northwestern team deleted a gene in the probiotic Lactobacillus acidophilus and fed this version of the probiotic to mice with two different models of colitis. After about 2 weeks of treatment, the new probiotic strain had virtually eliminated colon inflammation in the animals. Moreover, it halted progression of the disease by 95 percent. The results of the study were just published in the Proceedings of the National Academy of Sciences. "This opens brand new avenues to treat various autoimmune diseases of the gut, including inflammatory bowel disease and colon cancer, all which can be triggered by imbalanced inflammatory immune responses," said Mansour Mohamadzadeh, associate professor of medicine at Northwestern University Feinberg School of Medicine and lead investigator of the study, in a statement to the media. He also is a member of the Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University. In the study, the modified Lactobacillus acidophilus was found to calm over stimulated immune cells in the gut by mobilizing messenger immune cells, called dendritic cells. These dendritic cells then enhanced the production of other functional immune cells, known as regulatory T-cells. The result? A healthy new balance was achieved in the intestine and systemic inflammation was soothed away.

17 تنظیم ایمنی در سیستم گوارش با Treg سلولهای تنظیمی تی در GALT فراوان بوده و مانع از پاسخ ایمنی به میکروبهای همزیست میشوند )تقریبا دو برابر سایر بافتها( بخشی از آنها سلول تی تنظیمی اکتسابی بوده که بعد از مواجه با آنتی ژنهای لوکال القا میشوند و وابسته به DC تنظیمی تولید لوکال رتینوئیک اسید)القای Foxp3( و تولید لوکال TGFb هستند )مهار.)TH1,TH2 سیتوکینهای سرکوبگر ایمنی در روده شامل IL2/10/TGFb نقش حیاتی در حفظ هموستاز در سیستم ایمنی روده دارند و نقص آنها منجر به التهاب پاتولوژیک روده می گردد که در موشهای knockoutابل مشاهده است و احتماال بعلت پاسخهای ایمنی ذاتی و اکتسابی در برابر پاتوژ»های فلور همزیست روده است زیرا این التهاب درموشهای بزرگ شده در شرایط استریل رخ نمی دهد سلول تی تنظیمی و ماکروفاژها منبع مهم IL-10, TGFb هستند سلولهای هدف دارای گیرنده این سیتوکینها نیز شامل DC, ماکروفاژ[ا و سلولهای تی اجرایی و سلولهای اپی تلیال هستند

18

19 تولرانس خوراکی و واکسن های خوراکی تولرانس خوراکی یعنی القای تحمل بصورت سیستمیک در پاسخهای ایمنی اکتسابی در برابر آنتی ژنهای وارد شده از راه خوراکی یک مسیر درمانی بالقوه در خود ایمنی است. موشهایی که دوز باالی یک آنتی ژن را بصورت خوراکی دریافت می کنند ممکن است متعاقبا پاسخهای هومورال ناقص و پاسخ های با واسطه سلول تی ناقص در مقابل همان آنتی ژن که از راههای دیگر )پوست( وارد میشود نشان دهند. مشابه این اثر در صورت تجویز آنتی ژن از راه بینی یا بداخل مخاط تنفسی دیده می شود گویند. و بطور کلی به این روش تولرانس مخاطی نقش این تولرانس پیشگیری از پاسخهای مضر علیه پروتئین های غذایی و باکتریهای همزیست است. تالشها برای القای تحمل خوراکی در برابر آنتی ژنهای عامل خودایمنی یا آلرژی موفق نبوده است. تجویز خوراکی آنتی ژن با هدف تحریک همزمان ایمنی ذاتی و اکتسابی متیواند باعث القای پاسخهای محافظتی شود چنانچه در واکسنهای خوراکی دیده میشود

20 بیماریهای مرتبط با پاسخ های ایمنی در روده IBD یک گروه هتروژن از اختالالتی است که بواسطه التهاب بهبود یابنده مزمن در روده ها بعلت پاسخهای ضعیف تنظیم شده در برابر باکتریهای همزیست دیده میشود. کرون: کل ضخامت بافت دیواره ای روده را در هر قسمتی درگیر می کند اما غالبا در ایلئوم انتهایی است. کولیت اولسراتیو که محدود به مخاط کولون است عالئم: درد شکمی استفراغ اسهال کاهش وزن پاتوژنز اصلی احتماال نتیجه نقائصی در تنظیم پاسخهای ایمنی در مقابل باکتریهای همزیست در یک میزبان دارای استعداد ژنتیکی است. این نقایص عبارتند از:

21 بیماریهای مرتبط با پاسخ های ایمنی در روده- ادامه نقص در ایمنی ذاتی در مقابل باکتریهای همزیست: بیان ناقص دفنسین ها که باعث افزایش تهاجم باکتری به اپیتلیوم شود تنظیم منفی ناکافی ایمنی ذاتی مانند پلی مورفیسم در ژن NOD2 که مرتبط با کرون است پاسخهای غیر طبیعی :Th1, Th17 معموال در مبتالیان یک پاسخ فعال TH17 درنواحی مبتالی روده وجود دارد و پلی مورفیسم ژن گیرنده IL-23 همراه با بیماری التهابی روده است زیرا این سیتوکین برای بقای سلولهای TH17 مورد نیاز است در بیماری کرون التهاب گرانولوماتوز ناشی از TH1 دیده میشود که خود ناشی از IL12 است نقص علمکردی سلولهای تی تنظیمی: شاید سرکوب ناکافی پاسخ ایمنی علیه باکتریهای همزیست توسط سلولهای تی تنظیمی دخیل باشد. موشهای فاقد این سلولها دچار بیماریهای روده میشوند در بیماری IPEX که نقص در ژن FOXp3 است خودایمنی در بسیاری بافتها و التهاب شدید روده دیده میشود.

22 بیماریهای مرتبط با پاسخ های ایمنی در روده- ادامه پلی مورفیسم ژنهای دخیل با ماکرواتوفاژی در ماکرواتوفاژی سلولها ارگانلهای سیتوپالسمی را درون اتوفاگوزومها قطعه قعطه کرده و سپس با لیزوزومها ادغام میشوند که باعث تخریب کامل ارگانل میشود. نقص در اتوفاژی سلول پانت باعث اختالل در ترشح لیزوزیم و دفنسین ها به لومن میشود. بیماری سلیاک )انتروپاتی حساس به گلوتن یا اسپروی غیر استوایی( : یک بیماری التهابی مخاط روده کوچک است که بعلت پاسخ های ایمنی علیه گلوتن گندم رخ می دهد و منجر به آتروفی ویلی سوء جذب و کمبودهای تغذیه ای می گردد., IgAاختصاصی IgG ضد گلوتن و یا ضد آنزیم تغییر دهنده گلوتن موسوم به ترانس گلوتامیناز در آنها وجود دارد. سلول بی آنزیم همراه با گلیادین را اندوسیتوز کرده و سپس پپتید گلیادین را به سلول تی عرضه میکند که باعث ایجاد پاسخ علیه آنزیم نیز می گردد. گلیادین میتواند با القای ترشح IL15 توسط اپی تلیال سلولهای CTL را تحریک میکند

23 بیماریهای مرتبط با پاسخ های ایمنی در روده-ادامه آلرژی های غذایی: پاسخهای Th2 علیه پروتئینهای متفاوت غذایی که منجر به التهاب حاد لوکال درروده یا بصورت سیستمیک می گردد. نوعی نقص در القای تحمل نسبت به مواد خوراکی دخیل است. ماست سلها در المینا پروپریا فراوان هستند و بعالوه سیتوکینهایTh2 نیز مستقیما حرکات دودی روده را تحریک کرده حتی بدون IgE هم عالئم را ایجاد میکنند. لنفوم های :MALT در معده افراد مبتال به عفونت مزمن هلیکوباکتر پیلوری هستند. تومورهای با منشا سلول بی فولیکوالر از فولیکول لنفاوی المینا پروپریای معده بعلت واکنش التهابی القا شده توسط Hpylori

24 ایمنی در مخاط تنفسی ایمنی ذاتی: اپی تلیوم مخطط کاذب مکعبی مژک دار دفنسین ها و کاتلیسیدین ها موکوس پروتئین های سورفاکتانت,A D که به کربوهیدرات سطوح پاتوژنها متصل میشوند. سورفاکتانت نقش دفاعی علیه باکتری و ویروس دارد ولی پاسخهای التهابی و آلرژیک را نیز در ریه سرکوب می کنند. ماکروفاژهای آلوئوالر که اکثریت سلولهای آزاد درون آلوئولها را تشکیل میدهند که از سایر ماکروفاژها متفاوت هستند و, IL-10 را TGFb بارز کرده و قابلیت فاگوسیتوز کمتری دارند و پاسخهای سلول تی و عملکرد عرضه آنتی ژن توسط DC را مهار می کنند چرا

25 ایمنی در مخاط تنفسی ایمنی اکتسابی: ایمنی هومورال با واسطه IgA از طریق تغییر ایزوتایپ در لوزه آدنوئید نازوفارنکس و گروه های لنفی مدیاستن و برونش پذیرنده poly-ig در انتقال آنتی بادیها به داخل مجاری هوایی نقش دارند. DC های مختلف در عرضه آنتی ژن به سلولهای تی بخصوص انواع Th2 دخالت دارند که میتوانند در پاتوژنز آسم آلرژیک هم نقش داشته باشند.

26 ایمنی جلدی : اپی درم یک سد فیزیکی چند الیه کراتینوسیتها همچنین پپتیدهای ضد میکروبی تولید میکنند شامل دفنسین و کاتلیسیدین و S100 سیتوکینهای پیشبرنده التهاب و پاسخ ایمنی کراتینوسیتها شامل IL6/18/1/TNFa/GM-CSF/IL10 کراتینوسیتها همچنین گیرنده های ایمنی ذاتی را دارند و میتوانند باعث ایجاد بیماریهای التهابی پوست شوند. سلولهای DC در پوست متنوع هستند و شامل : النگرهانس: فراوان در اپیدرم دارای پذیرنده لکتین سی و گرانول بیربک هستند. پس از برخود با آنتی ژن وارد عروق لنفی شده و با بیان CCD7 به نواحی غنی از سلول تی می روند و برای القای درماتیت تماسی ضروری هستند. CD103+ :DC در درم و بصورت النگرین مثبت یا منفی هستند

27 لنفوسیت های پوست سلول تی: %95 فنوتیپ خاطره ای %98 سلولها در درم و بصورت فعال یا خاطره ای هستند. از هر دو نوع و از هر چهار فنوتیپ حضور دارند Th1 برای دفاع علیه پاتوژنها یداخل سلولی و Th17 برای دفاع علیه پاتوژنهای خارج سلولی ضروری است. مهاجرت سلول تی بداخل پوست وابسته به بیان CCR4, CCR10, CLA,است که CLAیک بخش کربوهیدراتی متصل شونده به سلکتین ای روی غشای سلول اندوتلیال است. آفتاب ویتامین دی نقش مهمی در مهاجرت سلول تی به پوست دارند. حین عرضه آنتی ژن به سلول تی توسط DCو ویتامین دی فعال وارد هسته سلول تی شده و بیان CCR10 را زیاد میکند.

28 بیماریهای مرتبط با پوست پسوریازیس: اختالل التهابی مزمن پوست با پالک های پوسته دار قرمز ناشی از اختالل تنظیمی در پاسخ ایمنی ذاتی با واسطه سلول تی که توسط محرک های محیطی متعدد برانگیخته میشود. سلولهای DC مقصر اصلی هستند و کاهش تعداد آنها با استفاده از PUVA بیماری را کاهش میدهد. تروما یا عفونت باعث تحریک کاتلیسیدین توسط کراتینوسیتها شده و با DNA میزبان کمپلکس تشکیل داده و DC پالسماسیتوئید را فعال می کند که IFNa تولید میکند و متعاقبا سلولهای تی, TH1 هم Th17 فعال شده و به پوست مهاجرت می کنند. درماتیت آتوپیک: بیماری التهابی مزن پوست بصورت راشهای خارش دار ناشی از پاسخ IgE علیه آلرژنها. ماسل سل ها سلول ا صلی هستند هرچند گیرنده FceRi روی النگرهانس و DC پالسماسیتوئید هم وجود دارد و پاسخهای TH2 دخیل هستند

29

30

31 بافتهای ممتاز ایمنی اولین بار توسط پیتر مداوار برنده جایزه نوبل در دهه 1940 واژه امتیاز ایمنی برای توصیف نقص ایمنی در برابر بافت های پیوند زده شده به مغز یا حفره قدامی چشم در حیوانات تجربی ابداع شد. در این جایگاهها مواجه با آنتی ژن بجای پاسخ منجر به القای تحمل میشود بدلیل اینکه التهاب و پاسخ ایمنی میتواند منجر به اختالل در فانکشن برخی اعضا شود در آنها پاسخ ایمنی بوجود نمی آید. مکانیسم زمینه ای امتیاز ایمنی بین این بافتها متفاوت است ولی برخی از مکانیسمهای مشابه تنظیمی ایمنی در پوست و روده نقش دارند.

32 چشم مسیر بینایی باید شفاف باشد و التهاب میتواند منجر به اختالل در دید شود. مکانیسم ها عمدتا در حفره قدامی وجود دارند. علت امتیاز ایمنی در این منطقه عبارتند از اتصاالت محکم و مقاومت در برابر نشت عروق خونی )سدخونی چشمی( قرنیه فاقد رگ فقدان لنفاتیک درناژ کننده که دسترسی سیستم ایمنی اکتسابی به آنتی ژنها در چشم را محدود میکند و فاکتورهای سرکوبگر شامل نروپپتیدها TGFb و بیان مدام Fas, PD-L1 توسط سلولهای اپیتلیوم عنبیه و اندوتلیوم آنتی ژنهای خارجی معرفی شده به قدام چشم باعث القای تولرانس سیستمیک می شوند که آنرا انحراف ایمنی مرتبط با حفره قدامی گویند. این آنتی ژنها توسط ماکروفاژ یا دندریتیک از خون به طحال منتقل شده و توسط سلولهای بی طحالی به لنفوسیت تی بکر عرضه و تولید Treg القا می شود. آنتی ژنهای خودی در چشم ایزوله هستند و تولرانس خودی به این آنتی ژنها القا نمی شود و لذا در صورت تروما باید چشم تخلیه شود.

33 مغز التهاب در مغز میتواند منجر به اختالل عملکردی و مرک نرونها شود علت امتیاز ایمنی در مغز شامل فقدان درناژ لنفاوی معمولی و کمبود دندریتیک سلها و ناتوانی ورود سلولهای ایمنی بدلیل سد خونی مغزی است. ماکروفاژهای میکروگلیال در مغز زیاد بوده و آستانه فعال شدن باالیی دارند که احتماال بدلیل سیگنال مهاری توسط پذیرنده CD200 است. برخالف شواهد قدیمی امروزه نشان داده شده است که سیستم ایمنی در مغز علیه میکروبها فعال است و لذا در نقص ایمنی عفونت های فرصت طلب داخل مغزی زیادمیشوند و بیماران درمان شده با آنتی بادیهای منوکلونال ضد چسبندگی منوسیت و لنفوسیت به اندوتلیوم در خطر فعال شدن ویروس JC هستند. مغز یک جایگاه دارای امتیاز ایمنی دقیقی نیست.

34 بیضه برای حفظ باروری مردان سرکوب التهاب ضروری است آنتی ژنهای خودی در بیضه بعد از بلوغ ظاهر می شوند و لذا پس از تکامل سیستم ایمنی کارآمد است. بیضه ها دارای یک سد خونی مغزی هستند که انتقال سلولها و مولکولها را به جایگاه اسپرماتوژنز محدود می کند. محیط غنی از اندروژنها تاثیر ضد التهابی روی ماکروفاژها دارد. TGFb توسط سلولهای سرتولی الیدیگ و سلولهای اطراف لوله ای تولید میشود

35 امتیاز ایمنی در جنین پستانداران جنین حاوی ژنهای پدری است که برای مادر آلوژن هستند ولی توسط مادر پس زده نمی شود. مادر در طول بارداری در معرض آنتی ژنهای جنینی است و لذا تنها یک سد آناتومیک نیست بلکه نوعی مهار عملکردی وجود دارد موقعیت آناتومیک جنین یک فاکتور اساسی است زیرا پیوندهای سینرژیک با جنین در سایر نقاط بدن دفع می شوند هیچ ژن اختصاصی مادری یا پدری برای تحمل ضروری نیست هیپرایمونیزاسیون مادر با آنتی ژنهای پدری رشد جفت وجنین را تضعیف نمی کند سلولهای تروفوبالست MHC پدری را بیان نمی کند. در انسان تروفوبالست فقط HLAG را بیان می کند که نقش مهار NK را دارد در دسیدوای رحمی پاسخهای ایمنی مهار میشوند بهمین علت عفونت لیستریا بسیار خطرناک است. TGFb, Treg, TH2cytokines, Triptophan(IDO), FasL, C3&C4 inhibitors

36 فرار از مشکالت مسابقه ای است که هرگز در آن برنده نخواهید شد

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان ادار

نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان ادار نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش شهر تهران اداره ی آ موزش و رپورش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : دهم تجربی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت منطقه 3 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه امتحانات پایان ت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 96-1991 مدت امتحان: 81 دقیقه ردیف سواالت محل مهر و امضاء مدیر بارم جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف-اجتماعات میکروبی

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation هو العلیم Stomach Disease Babashahi اهداف رفتاری پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در گاستریت را بیان نماید..1 2.پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در زخم های معده

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

شماره :

شماره : باسمه تعالی راهنمای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ )آموزش پزشکان( پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بزرگراه چمران خیابان یمن خیابان اعرابی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode] بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي COPD COPD يياهيراميب تسا هك رد نآ نايرج اوه هب ليلد مزيفمآ تيشنورب نمزم و مسآ دودسم.دوش يم دادسنا اوه لاومعم هدنورشيپ و تشگرب ريذپان.تسا COPD نيمراهچ تلع رجنم هب گرم رد اكيرما.تسا

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور

به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور به نام خدا موضوع کنفرانس: مروری بر تست FDP و D-Dimer تهیه کننده: حسین یاری پور مقدمه موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد FDPها و به طور خاص D-Dimers می باشد البته قبل از وارد شدن به اصل موضوع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 دا ه ع وم زپش ی مان دانشكده پزشكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي دو گونه پروبيوتيك بر جدايه ه يا كانديدا جدا شده از افراد HIV/AIDS و افراد سالم در شهر كرمان

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 استفاده از پروبیوتیک ها در صنعت طیور ارائه دهنده: دکتر شعبان رحیمی آذر 1391 2 3 استفاده از پروتئین حیوانی در مقایسه با پروتئین های گیاهی 4 مزایای استفاده از گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با سایر فراورده

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

2 نقش و اهمیت پروبیوتیکها در صنایع غذایی * محمدحسن کمانی. امید صفری. امیر ایزدپناهی.سوگل مظلوم 1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی

2 نقش و اهمیت پروبیوتیکها در صنایع غذایی * محمدحسن کمانی. امید صفری. امیر ایزدپناهی.سوگل مظلوم 1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی 2 نقش و اهمیت پروبیوتیکها در صنایع غذایی 1 3 2 1* محمدحسن کمانی. امید صفری. امیر ایزدپناهی.سوگل مظلوم 1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار استادیار گروه شیالت

توضیحات بیشتر

کاربرد برخی کرم‌های انگلی در درمان بیماری‌های خود ایمن روده‌ای

کاربرد برخی کرم‌های انگلی در درمان بیماری‌های خود ایمن روده‌ای Journal of Clinical Excellence Review Application of helminths in the treatment of intestinal autoimmune diseases Fatemeh Rezayat 1, Rasoul Roghanian 2*, AsgharAshrafi Hafez 3, Akram Azar-Abdar 4 1. Department

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: قبل از عرضه ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) بیماري همولیتیک جنین و نوزاد در %10 حاملگیها دیده میشد و یک

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Intestinal and Luminal protozoa Bushehr University of Medical Sciences Department: Medical Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Lab Lecture) Semester: 2 (1392-93) Instructor: Dr.

توضیحات بیشتر

0044.doc

0044.doc ا نتوپلوييدي دو انسان: حدود 50% جنين ها در بين زنان ا مريکايي بعلت ناهنجاري هاي کروموزومي جنين بوده اند که حدود نيمي از اين ناهنجاريها trisomy کروموزومهاي غير جنسي بوده اند. حدود 1 مورد از هر 160 زايمان

توضیحات بیشتر

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز

آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکز آشنایی با علاي م عوارض و درمان ھای تومور مغزی {دکتر طاهره یزدانی}تومورهاي مغزي یک گروه از سرطان هاي گوناگون هستند که از سلول هاي مختلف سیستم عصبی مرکزي منشاء می گیرندیا از سرطان هاي سایر بافت ها یه مغز

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثیر قرار میدهد. این بیماري معمولا در اثر عفونت ناشی از

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

14 روش درمان گیاهی-طبیعی عفونت ادراری طبق تحقیقات جدید روز-وبسایت سالم زیبا داشتن عفونت ادراری بسیار دردناک و سخت است. اگر ما عالیم و نشانه های عفونت

14 روش درمان گیاهی-طبیعی عفونت ادراری طبق تحقیقات جدید روز-وبسایت سالم زیبا داشتن عفونت ادراری بسیار دردناک و سخت است. اگر ما عالیم و نشانه های عفونت 14 روش درمان گیاهی-طبیعی عفونت ادراری طبق تحقیقات جدید روز-وبسایت سالم زیبا داشتن عفونت ادراری بسیار دردناک و سخت است. اگر ما عالیم و نشانه های عفونت ادراری را بدانیم میتوانیم قبل از استفاده از آنتی بیوتیک

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توض حات کل در تکنیک هاي متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهاي Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

"بسمه تعالی" طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد کار

بسمه تعالی طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد کار "بسمه تعالی" طرح درس بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4( دانشکده پرستاری و مامایی نام درس: بهداشت مادر و کودک و باروری تعداد واحد: 2 واحد 21-22 کارشناسی پیوسته مدت زمان ارائه درس: مقطع : پيش نياز: بهداشت

توضیحات بیشتر

فصل چهارم گوارش تقدیم به بند ناف... به خاطر اینکه اولین راه برای رسیدن غذا به ما بود SanatiSharif.ir

فصل چهارم گوارش تقدیم به بند ناف... به خاطر اینکه اولین راه برای رسیدن غذا به ما بود SanatiSharif.ir فصل چهارم گوارش تقدیم به بند ناف... به خاطر اینکه اولین راه برای رسیدن غذا به ما بود زیست شناسی 1 گوارش مدرس : محمدعلی امینی راد 31534785390- تغذیه و گوارش در جانوران (دارای لوله گوارش!) 4 مرحله اصلی دارد

توضیحات بیشتر

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور

) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانور ) درس یازدهم ( بی مهره ها مفاهیم مهره داران جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی دارند. جانوران مثال : پلنگ روباه خرگوش بی مهره ها جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی ندارند.

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

ICNP - Farsi code axis term description DC ادرار کردن موثر ادرار کردن مثبت IC ارزیابی آمادگی خانواده برای خود مدیریتی ارزیابی

ICNP - Farsi code axis term description DC ادرار کردن موثر ادرار کردن مثبت IC ارزیابی آمادگی خانواده برای خود مدیریتی ارزیابی ICNP - Farsi code axis term description 10047245 DC ادرار کردن موثر ادرار کردن مثبت 10046885 IC ارزیابی آمادگی خانواده برای خود مدیریتی ارزیابی 10007680 M دستگاه گرمایشی -سرمایشی دستگاه گرمایشی -سرمایشی

توضیحات بیشتر

موارد در بحراني آزمايشگاه ميكروب شناسي آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابستان 1396

موارد در بحراني آزمايشگاه ميكروب شناسي آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابستان 1396 موارد در بحراني آزمايشگاه ميكروب شناسي آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابستان 1396 موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي شامل نتايج

توضیحات بیشتر

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد چگونگي تست وضعيت لوله كشي Modern Homes Fantasy 2 -تست

توضیحات بیشتر

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج در جنوب و شرق آسیا به ویژه چین و ژاپن طرفداران بیشتری

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی آهنربا و قطب های مغناطیسی می دان مغن ا طیسی 1-4 2-4 3-4 خواص مغناطیسی مواد الکترو 4-4 مغناطیس تولید الکتریسیته امواج الکترو مغناطیسی 5-4 6-4 1 آهنربا

توضیحات بیشتر

زیست شناسی 1 گوارش تغذیه وگوارش در جانوران )دارای لوله گوارش!( 4 مرحله اصلی دارد: بلع :فرو بردن غذا از دهان به معده گوارش: 2 نوع گوارش داریم: الف(گوار

زیست شناسی 1 گوارش تغذیه وگوارش در جانوران )دارای لوله گوارش!( 4 مرحله اصلی دارد: بلع :فرو بردن غذا از دهان به معده گوارش: 2 نوع گوارش داریم: الف(گوار تغذیه وگوارش در جانوران )دارای لوله گوارش!( 4 مرحله اصلی دارد: بلع :فرو بردن غذا از دهان به معده گوارش: 2 نوع گوارش داریم: الف(گوارش فیزیکی ب(گوارش شیمیایی.1.2 الف(گوارش فیزیکی:خردکردن ذرات دشت غذا به

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

Blank 43

Blank 43 * بسمه تعالی انواع تقسیم بندى خونریزى گوارشى: بر اساس سن: زیر 1 ماه 1 ماه تا دو سال بالاى دو سال بر اساس محل: :Upper بالاى لیگامان تریتز :Lower پایین لیگامان تریتز اصطلاحات: نام درس: اطفال تاریخ: موضوع:

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

فرم برنامه درسي

فرم برنامه درسي course plan : پرستاري بزرگساالن وسالمندان) 1 ( 3 واحد نظري 17 کارشناسی پرستاري جلسه )هر جلسه 2 ساعت( نیاز فیزیولوژي بیوشیمی تشریح ومفاهیم پایه پرستاري سه شنبه ها 1012 : اسماعیل پارسایی منش parsalary@gmail.com

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید از کودک خود در برابر بیامری های عفونی محافظت کنید برنامه رسارسی و کشوری واکسیناسیون تقریبا ۹۵ از همه کودکان در هلند علیه بیماری های عفونی واکسینه شده اند. با توجه به بهداشت بهتر مراقبت های بهداشتی بهتر

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

سواالت درس زیست یازدهم تجربی متوسطه دو م نام و نام خانوادگی: ردیف سال تحصیلی: خرداد ماه پایه: یازدهم سازمان آموزش و پرورش استان قم اداره آموزش پ

سواالت درس زیست یازدهم تجربی متوسطه دو م نام و نام خانوادگی: ردیف سال تحصیلی: خرداد ماه پایه: یازدهم سازمان آموزش و پرورش استان قم اداره آموزش پ سواالت درس زیست یازدهم تجربی متوسطه دو م نام و نام خانوادگی: ردیف سال تحصیلی: 99-98 خرداد ماه پایه: یازدهم سازمان آموزش و پرورش استان قم اداره آموزش پرورش جعفرآباد رشتۀ: تجربی دبیرستان امام خمینی ره تاریخ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 practical guide to the preparation, maintenance and methods of injection Acyclovir به صورت فقط تزریق قابل تزریق: نوع وریدي انفوزیون آید. دست به نحوه انفوزیون: 250 mg vial + 5 ml SWI=50 mg/ml محلول بدست

توضیحات بیشتر

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بشناسید و با تنظیم رژیم غذایی از آن جلوگیری کنید. علل

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی تعریف: موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشن

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی تعریف: موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشن موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی تعریف: موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشند و باید فورا" و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج

توضیحات بیشتر

پاسخ نامه سواالت درس زیست متوسطه دو م نام و نام خانوادگی: ردیف سال تحصیلی: نوبت دو م خرداد پایه:دهم سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی اداره آموزش

پاسخ نامه سواالت درس زیست متوسطه دو م نام و نام خانوادگی: ردیف سال تحصیلی: نوبت دو م خرداد پایه:دهم سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی اداره آموزش پاسخ نامه سواالت درس زیست متوسطه دو م نام و نام خانوادگی: ردیف سال تحصیلی: 99-97 نوبت دو م خرداد پایه:دهم سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی اداره آموزش پرورش ساوه دبیرستان نمونه دولتی علی ابن ابی طالب ع

توضیحات بیشتر

کورتیکواستروئیدها " کورتیکواستروئیدها" یا " گلوکوکورتیکوئیدها " که اغلب فقط " استروئیدها" نامیده می شوند شبیه به هورمون های طبیعی می باشندکه توسط قشر

کورتیکواستروئیدها  کورتیکواستروئیدها یا  گلوکوکورتیکوئیدها  که اغلب فقط  استروئیدها نامیده می شوند شبیه به هورمون های طبیعی می باشندکه توسط قشر کورتیکواستروئیدها " کورتیکواستروئیدها" یا " گلوکوکورتیکوئیدها " که اغلب فقط " استروئیدها" نامیده می شوند شبیه به هورمون های طبیعی می باشندکه توسط قشر خارجی غدد فوق کلیه یا آدرنال تولید می شوند و رابطه

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Thyroglobulin by the Thyroid Cells

Thyroglobulin by the Thyroid Cells 1 OBJECTIVES Identify the steps and control factors of thyroid hormone biosynthesis, storage, and release. Describe the distribution of iodine and the metabolic pathway involved in thyroid hormone synthesis.

توضیحات بیشتر

موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكرب شناسي شامل نتايج آزمايش هايي است كه مي توانند تهديد كننده حيات بيمار باش

موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكرب شناسي شامل نتايج آزمايش هايي است كه مي توانند تهديد كننده حيات بيمار باش موارد بحراني در آزمايشگاه ميكروب شناسي تعريف: موارد بحراني در آزمايشگاه ميكرب شناسي شامل نتايج آزمايش هايي است كه مي توانند تهديد كننده حيات بيمار باشند و بايد فورا" و از هر طريق ممكن به اطالع پزشك معالج

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung für die Influenzaimpfung auf Persisch

Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung für die Influenzaimpfung auf Persisch جهت واکسیناسیون پیشگیرانه در برابر آنفلوانزا بیماری های حاد مجاری تنفسی از جمله بیماری های متداول بیماری های انسانی می باشند. این بیماریها از طریق تعداد زیادی از عوامل بیماری زا مختلف به ویژه ویروس ها

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر