علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی (م

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی (م"

رونوشت

1 علی صادقی و همکاران بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد پنجم شماره اول بهار اثر رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی ( و ) روي کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ماهی قرمز auratus) (Carassius چکیده * علی صادقی محمدرضا ایمانپور و وحید تقیزاده 1 دانشجوي کارشناسیارشد گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 2 دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 3 استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان تاریخ دریافت: 1392/10/14 تاریخ پذیرش: 1393/02/28 در این آزمایش از 4 رقیق کننده (رقیق کننده 0/46 1: گرم کلرید پتاسیم 1/93 گرم فروکتوز 0/ میلیلیتر آنتی بیوتیک; رقیق کننده 0/34 2: گرم کلرید سدیم 3/43 گرم ساکارز 0/ میلیلیتر آنتیبیوتیک رقیق کننده 0/46 3: گرم کلرید پتاسیم 3/41 گرم ساکارز 0/ میلیلیتر آنتیبیوتیک رقیق کننده 3/87 4: گرم فروکتوز 0/ میلیلیتر آنتیبیوتیک) استفاده شد و همچنین از و به عنوان ماده محافظ سرمایی استفاده شد. هر کدام از مواد محافظ سرمایی در غلظتهاي 10 و درصد به رقیق کنندهها اضافه شدند. سپس رقیق کنندهها با نسبت 1:1 با اسپرم مخلوط شده و سپس اسپرم منجمد شد. بعد از و 10 روز اسپرمها از حالت انجماد خارج شدند. نتایج بهدست آمده از آزمایش نشان داد که اثر رقیق کنندهها همراه با غلظته يا مختلف و روي طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرم ماهی قرمز پس از و 10 روز انجماد اختلاف معنیداري داشت (0/0>P). بالاترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمها پس از و 10 روز انجماد در اسپرمی مشاهده شد که حاوي رقیق کننده 2 و با غلظت درصد بود (بهترتیب ±13/3 84/00 ثانیه و 31/±2/80 درصد ±1/28 7/60 ثانیه و 2/33±2/1 درصد). نتایج حاصل از آزمایش نشان * مسي ول مکاتبه: 1

2 بهرهبرداري و پرورش آبزیان () شماره (1) بهار 139 داد که بهترین رقیق کننده براي انجماد اسپرم ماهی قرمز رقیق کننده 2 و بهترین ماده محافظ سرمایی براي انجماد اسپرم ماهی قرمز بود. واژههاي کلیدي: ماهی قرمز تحرك اسپرم محافظ سرمایی مقدمه 1 نگهداري اسپرم در شرایط انجماد شاخهاي از علم بیولوژي انجماد است که در آن به حفظ و نگهداري مواد زیستی در دماهاي پایین (معمولا ازت مایع با دماي 196 درجه سانتیگراد) پرداخته میشود (ایروان و همکاران 10). مهمترین اصل در فرآیند انجماد کاهش آسیب در اثر تشکیل بلورهاي یخ داخل سلولی است که با سرد کردن آهسته و خروج آب داخل سلولی تا حد مناسب قبل از سرد کردن یا طی آن انجام میشود (بیلارد و همکاران 1997). بلکستر در سال 193 اولین کسی بود که توانست اسپرم شاه ماهی اطلس harengus) (Clupea را بهمدت 6 ماه زنده نگهدارد. از آن زمان به بعد به جهت سهولت در کسب نتایج بهتر سردآبی از جمله قزلآلاي رنگینکمان بر روي نگهداري اسپرم بسیاري از گونههاي mykiss) (Oncorhynchus و ماهی آزاد اقیانوس اطلس salar) (Salmo کار شده است (گاتلین و همکاران 0). همچنین تحقیقاتی در مورد لاي ماهی توسط کلداز و بینیارز در سال 1982 انجام شده است. لینهارت و همکاران در سال 1993 با استفاده از اسپرم منجمد ماهی اسبله glanis) (Silurus توانستند 4 درصد لقاح بهدست آورند. رقیق کنندهها ترکیباتی از محلولهاي نمکی میباشند که براي رقیقسازي اسپرم استفاده میشوند. شایان ذکر است که اسپرم رقیق نشده غیر قابل انجماد میباشد (بیلارد 01). رقیق کنندهها محلولهایی شبیه ترکیبات غیر آلی پلاسماي منیاند که در ماهیان مورد استفاده قرار گرفته تا حرکت اسپرم را غیرفعال کنند (هاروات و همکاران 0). رقیق کنندهها براي افزایش زمان نگهداري اسپرم ماهیان در نگهداري بلند مدت و براي بهبود تکثیر مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرند (آس و همکاران 1991). مهمترین خاصیت رقیق کنندهها ایجاد شرایط فیزیکی و شیمیایی مطلوب براي اسپرم در طول زمان انجماد میباشد (بیلارد 01). در فرایند انجماد اسپرم از افزودنیهاي مهم در محلول رقیق کننده مواد محافظ سرمایی میباشد که شامل دو نوعند: محافظت کننده نفوذي و محافظت کننده غیر نفوذي (رانا 199). دي متیل سولفوکساید و رایجترین مواد محافظ سرمایی (رانا میباشند 1 Cryoiology 2

3 علی صادقی و همکاران 199). یکی از اهداف انجماد اسپرم ماهیان هم زمانسازي قابلیت دسترسی به هر دو جنس است (هاروات و همکاران 0). ماهی قرمز gielio) (Carassius auratus از خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) بوده و به لحاظ زیستی و تغذیهاي شبیه کپور معمولی carpio) (Cyprinus میباشد (اسمیت و همکاران 00). تکثیر طبیعی ماهی قرمز در فصل بهار انجام میشود. همچنین میتوان با فراهم آوردن شرایط محیطی مناسب ماهی قرمز را در فصول دیگر بصورت مصنوعی تکثیر کرد (اسمیت و همکاران 00). با توجه به اینکه در تکثیر مصنوعی ماهی قرمز امکان دارد که مولدین نر زودتر آماده اسپرم ریزي شوند ولی مولدین ماده آمادگی لازم را براي تخمریزي نداشته باشند میتوان اسپرمها را از مولدین نر گرفت و با تکنیک انجماد اسپرمها را براي مدتی ذخیره کرد و پس از تخمگیري از مولدین ماده تخمها را با اسپرمهاي انجمادزدایی شده لقاح داد (اسمیت و همکاران 00). در سالهاي اخیر تحقیقات زیادي بر روي کاربرد انواع رقیق کنندهها و مواد محافظ سرمایی در انجماد اسپرم ماهیان به عمل آمده است اما در نحوه کاربرد این مواد و غلظت مناسب آن در روند انجماد اسپرم کپور ماهیان اتفاق نظري وجود نداشته است. از این رو مطالعه بیشتر بر روي بررسی حیات اسپرم در شرایط انجماد و اثر رقیق کنندهها و مواد محافظ سرمایی روي مدت زمان تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده براي تثبیت روش مناسب در روند انجماد اسپرم کپور ماهیان بهخصوص ماهی قرمز ضروري بهنظر میرسد. مواد و روش کار زمان و مکان انجام تحقیق: این تحقیق از آبان سال 1391 بهمدت 3 ماه در آزمایشگاه گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شد. مولدین نر ماهی قرمز در اوایل آبان جهت انجام آزمایش از مراکز تکثیر ماهیان تزیي نی در استان گلستان تهیه و به سالن ونیرو دانشکده شیلات منتقل و ماهیان در حوضچههاي ونیرو تا اواخر دي نگهداري شدند. در نهایت هنگام مهیا شدن شرایط دمایی 19 درجه سانتیگراد بعد از خشک کردن منفذ تناسلی با فشار ملایم به ناحیه شکمی از ماهیان مولد نر اسپرمگیري به عمل آمد (رانا 199). در آزمایشگاه اسپرمها در مدت آنالیز حرکتی در یخچال معمولی (دماي 34 درجه سانتیگراد) نگهداري شدند. ارزیابی کیفی اسپرم: کیفیت اسپرم از روي درصد تحرك و مدت زمان حرکت اسپرم بعد از فعال شدن ارزیابی شد. براي شروع حرکت اسپرمها با محلول فعال کننده (آب مقطر) به نسبت 1:00 رقیق شدند و پارامترهاي حرکتی اسپرم بلافاصله (با تا خیر زمانی کمتر از 7 ثانیه) بعد از شروع فعالیت اسپرم تا زمانی که 100 درصد اسپرمها غیر متحرك شوند توسط میکروسکوپ متصل به دوربین ثبت و روي صفحه مانیتور 3

4 بهرهبرداري و پرورش آبزیان () شماره (1) بهار 139 نشان داده شد در ادامه با استفاده از نرمافزار پریمیر هر ثانیه به 6 فریم تبدیل شد و با مقایسه دو فریم متوالی درصد اسپرمهاي متحرك محاسبه گردید. براي اندازهگیري مدت زمان حرکت اسپرمها زمان تحرك از لحظه فعال شدن تا زمانی که همه اسپرمها از حرکت باز ایستند اندازهگیري شد و مشاهدات در دماي اتاق (22 درجه سانتیگراد) صورت گرفت (تورنر و منتگمري 02). نمونه اسپرمهایی که در بررسی اولیه از لحاظ حرکتی از کیفیت بالایی برخوردار بودند براي آزمایش در نظر گرفته شد و عملیات انجماد تنها بر روي این اسپرمها انجام شد (هاروات و همکاران 0). 3/41 اضافه کردن رقیق کنندهها و مواد محافظ سرمایی به اسپرم: در این آزمایش از 4 رقیق کننده (رقیق کننده 0/46 1: گرم کلرید پتاسیم 1/93 گرم فروکتوز 0/ میلیلیتر آنتیبیوتیک رقیق کننده 0/34 2: گرم کلرید سدیم 3/43 گرم ساکارز 0/ میلیلیتر آنتیبیوتیک رقیق کننده 0/46 3: گرم کلرید پتاسیم گرم ساکارز میلیلیتر 0/ رقیق کننده آنتیبیوتیک 3/87 :4 گرم فروکتوز میلیلیتر 0/ آنتیبیوتیک) استفاده شد و همچنین از و بهعنوان مواد محافظ سرمایی استفاده گردید که در غلظتهاي 10 و درصد به رقیق کنندهها اضافه شدند سپس رقیق کنندهها با نسبت 1:1 با اسپرم مخلوط شده و سوسپانسیونهاي حاصل در پایوتهاي 0/2 میلیلیتري ریخته شدند و انجماد پس از هم دمایی نمونههاي رقیق شده انجام شد. روش انجماد: مراحل انجماد اسپرم به روش دستی در آزمایشگاه انجام شد بدین ترتیب که پایوتها در 1 سانتیمتري بالاي سطح ازت مایع بهمدت 10 دقیقه قرار داده شدند و سپس براي دقیقه در سانتیمتري بالاي ازت مایع قرار گرفتند و سرانجام در ازت مایع غوطهور شدند. پایوتها پس از رسیدن به برودت 196 درجه سانتیگراد براي نگهداري طولانی مدت در تانک ازت مایع نگهداري شدند (ایروان و همکاران 10). انجمادزدایی: براي بررسی کیفیت اسپرم اسپرمهاي منجمد شده بعد از و 10 روز از حالت انجماد خارج شدند براي این کار پایوتهاي حاوي اسپرم از تانک ازت مایع خارج و بهمدت 10 ثانیه در آب گرم 4 درجه سانتیگراد گذاشته شدند تا اسپرمها از حالت انجماد خارج شوند. سپس درصد تحرك و مدت زمان تحرك اسپرم زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت (ایروان و همکاران 10). تجزیه و تحلیل آماري: دادههاي بهدست آمده در ارتباط با مدت زمان حرکت و درصد حرکت اسپرمهاي انجمادزدایی شده در غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی و رقیق کنندههاي مختلف توسط آنالیز واریانس یک طرفه analysis) (One way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 4

5 علی صادقی و همکاران جدول 1 ترکیب رقیقکنندههاي استفاده شده براي آزمایش. رقیقکنندهها رقیق کننده 4 رقیق کننده 3 رقیق کننده 2 رقیق کننده 1 کلرید سدیم 0/34 گرم کلرید پتاسیم 0/46 گرم 0/46 گرم فروکتوز 1/93 گرم 3/87 گرم ساکارز 3/43 گرم 3/43 گرم آنتیبیوتیک 0/ میلیلیتر 0/ میلیلیتر 0/ میلیلیتر 0/ میلیلیتر نتایج تا ثیر رقیق کنندههاي همراه با غلظتهاي مختلف و روي کیفیت اسپرم ماهی قرمز پس از روز انجماد: همانگونه که در جدول 2 مشاهده شد اثر رقیقکنندهها همراه با غلظتهاي مختلف و روي طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي فیل ماهی پس از روز انجماد معنیدار است (0/0>P). بالاترین درصد تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده پس از روز انجماد در اسپرمی که داراي رقیقکننده 2 و با غلظت درصد بود مشاهده شد (31/±2/80 درصد) همچنین بیشترین طول دوره تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده در اسپرمی که داراي رقیق کننده 2 و با غلظت درصد بود مشاهده شد (±13/3 84/00 ثانیه). کمترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده در اسپرمهایی که حاوي رقیق کننده شماره 4 و درصد بودند مشاهده شد (±14/10 4/ ثانیه و 14/10±1/ درصد). تا ثیر رقیق کنندههاي همراه با غلظتهاي مختلف و روي کیفیت اسپرم ماهی قرمز پس از 10 روز انجماد: در جدول 3 اثر رقیق کنندههاي همراه با غلظتها مختلف و روي طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي فیل ماهی پس از 10 روز انجماد معنیدار است (0/0>P). بالاترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده پس از 10 روز انجماد در اسپرمی که داراي رقیق کننده شماره 2 و درصد بود مشاهده شد (±1/28 7/60 ثانیه و 2/33±2/1 درصد). جدول 3 نشان میدهد که پایینترین طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده پس از 10 روز انجماد در اسپرمی که داراي رقیق کننده شماره 4 و درصد بود مشاهده شد (±13/63 40/00 ثانیه و 12/00±1/42 درصد).

6 بهرهبرداري و پرورش آبزیان () شماره (1) بهار 139 جدول 2 اثرات رقیق کنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی روي طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده پس از روز انجماد. درصد حرکت (درصد) مدت حرکت (ثانیه) ماده محافظ سرمایی غلظت ماده محافظ سرمایی (درصد) رقیقکنندهها 10 رقیقکننده 1 10 رقیقکننده 1 10 رقیقکننده 2 10 رقیقکننده 2 10 رقیقکننده 3 10 رقیقکننده 3 10 رقیقکننده 4 رقیقکننده 4 کنترل 10 66/± 12/71 68/40± 14/01 a 83/33± 10/11 0/10± 14/23 4/28± 1/80 60/± 14/12 64/00± 12/ 69/2± 14/10 a 84/00± 13/3 1/23± 10/40 8/14± 16/10 63/± 12/14 9/4± 11/13 60/38± 12/08 63/00± 16/08 48/60± 16/ 0/± 11/84 2/30± 14/13 4/2± 10/6 6/84± 12/29 8/1± 12/13 4/± 14/10 48/± 12/80 0/42± 14/ /89± 22/90 2/34± 2/12 c 24/1± 2/0 a 29/00± 2/00 17/24± 1/42 ef 19/± 1/34 cd 21/10± 1/80 c 24/4± 2/0 cd 23/34± 2/78 a 31/± 2/80 ef 18/0± 2/00 ef 18/60± 1/94 cd /14± 2/00 cd 21/47± 2/08 cd 22/00± 2/ c 24/33± 2/10 gh 16/48± 1/92 gh 16/80± 1/24 17/32± 1/70 17/00± 1/8 cd 22/40± 2/00 c 24/37± 2/40 h 14/10± 1/ gh 16/00± 1/10 17/24± 1/32 87/0± 3/18 حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختلاف معنیداري در سطح انحراف معیار بیان شده است. 0/0 میباشد. دادهها بهصورت میانگین ± 6

7 علی صادقی و همکاران جدول 3 اثرات رقیقکنندهها و غلظتهاي مختلف مواد محافظ سرمایی روي طول دوره تحرك و درصد تحرك اسپرمهاي انجمادزدایی شده پس از 10 روز انجماد. درصد حرکت (درصد) مدت حرکت (ثانیه) ماده محافظ سرمایی غلظت ماده محافظ سرمایی (درصد) رقیقکنندهها 10 رقیق کننده 1 10 رقیق کننده 1 10 رقیق کننده 2 10 رقیق کننده 2 10 رقیق کننده 3 10 رقیق کننده 3 10 رقیق کننده 4 10 رقیق کننده 4 64/00± 13/60 61/30± 14/22 8/00± 16/00 43/24± 12/14 0/37± 10/48 2/21± 14/ 62/0± 17/42 60/1± 14/43 a 7/60± 1/28 4/8± 16/ 2/± 14/31 7/10± 1/82 3/30± 14/04 0/00± 13/60 4/61± 16/29 44/22± 13/82 46/36± 14/6 1/10± 16/42 47/33± 10/08 3/00± 13/60 0/10± 14/8 40/00± 13/63 44/± 14/82 4/42± 16/63 116/89± 22/90 c 21/33± 2/1 c /± 1/90 c /40± 2/ gh 14/36± 1/10 e 16/80± 1/24 cde 18/24± 1/37 22/0± 1/49 22/66± 2/40 a 2/33± 2/1 e 16/10± 1/83 def 17/00± 2/00 cde 18/72± 1/37 cde 18/00± 2/00 cde 19/± 1/86 cde 19/41± 2/40 gh 14/± 1/21 1/10± 1/32 e 16/00± 1/80 1/3± 1/2 de 17/18± 2/10 e 16/4± 1/60 h 12/00± 1/42 gh 13/10± 1/7 1/24± 1/73 87/0± 3/18 حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختلاف انحراف معیار بیان شده است. کنترل معنیداري در سطح 0/0 میباشد. دادهها بهصورت میانگین ± 7

8 بهرهبرداري و پرورش آبزیان () شماره (1) بهار 139 بحث در شرایط عادي طول عمر اسپرم ماهیان بسیار کوتاه است و حداکثر زمان توانایی باروري اسپرم در دماي معمولی محیط 6 ساعت بعد از استحصال آن از مولد نر است (هاروات 0). در حالیکه با روش انجماد و با استفاده از رقیق کنندهها و مواد محافظ سرمایی مناسب میتوان این اسپرم را حداقل بهمدت چندین سال در ازت مایع نگاه داشت (بیلارد 01). معیارهاي مختلف زیادي بر روي آزمایش موفقیت انجماد و انجمادزدایی در اسپرم ماهیان استفاده شده است. این معیارها روي آسیب سلولی تحرك و ظرفیت بارورسازي پایهریزي شدهاند (بیلارد 01). براي کارایی بیشتر مطالعات باید بر روي تعدادي از پایههاي کلیدي از اصول انجماد شامل مطالعه روي اسپرم تازه رقیقسازي با مواد رقیق کننده (شامل مواد محافظ سرما و افزودنیها) و نسبت رقیقسازي صورت پذیرد (استوس 1983). در فرآیند نگهداري اسپرم در دماهاي پایین (196 درجه سانتیگراد) بایستی شرایطی ایجاد شود تا سلولهاي اسپرم قادر باشند شرایط سخت انجماد را تحمل کنند (بلاسین و همکاران 06). در این برودت آب به شکل کریستال درآمده و هیچ واکنش وابسته به حرارت در این سیستم آبی انجامپذیر نیست و اسپرمها میتوانند قدرت حیاتی خود را تا مدت طولانی حفظ کنند. در واقع براي اینکه اسپرمها بتوانند در حالت انجماد زنده بمانند بایستی مقداري از آب خود را از دست بدهند. این عمل با افزودن مواد محافظ سرمایی انجام میپذیرد (هاروات 0). در مرحله انجمادزدایی تشکیل مجدد کریستال یخ داخل سلول ممکن است باعث تخریب سلولهاي اسپرم شود (هاروات 0). تشکیل مجدد کریستال یخ بستگی به سرعت ذوب دارد. اگر ذوب به آرامی انجام شود این فرصت به سلول داده میشود که آب باقیمانده هنگام عبور سلول از نقطه انجماد به کریستال تبدیل شود. اگر سرعت ذوب زیاد باشد از شکلگیري کریستال یخ جلوگیري خواهد کرد (رانا 199). بر همین اساس در آزمایش انجام شده سعی شد تا انجمادزدایی اسپرم سریع صورت گیرد. مطابق جدول 1 در این آزمایش از 4 رقیقکنندهاي که در انجماد اسپرم کپور ماهیان کاربرد بیشتري داشتند استفاده شد. محلولهاي رقیق کننده باید تهیه انرژي و دیگر مواد غذایی براي اسپرمهاي ذخیره را در طول زمان انجماد فراهم نماید. از جمله مواد مغذي لازم براي متابولیسم اسپرم که در رقیق کنندههاي بهکار برده شده در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است میتوان به قندهایی مثل ساکارز و فروکتوز اشاره کرد که منبع انرژي براي اسپرم در طول زمان انجماد است (هاروات 0). در این آزمایش بهترین رقیق کننده براي انجماد اسپرم ماهی قرمز رقیق کننده شماره 2 که حاوي 8

9 علی صادقی و همکاران (کلرید سدیم ساکارز آنتیبیوتیک) بود معرفی شد. بلاسین و همکاران در سال 06 بهترین محلول رقیقکننده براي انجماد اسپرم ماهی قزلآلاي رنگینکمان mykiss) (Oncorhynchus را رقیق کننده حاوي (کلرید کلسیم کربنات سدیم کلرید منیزیم و کلرید پتاسیم) گزارش کردند. ایروان و همکاران در سال 10 در مطالعاتی که بر روي انجماد اسپرم ماهی کپور معمولی carpio) (Cyprinus انجام دادند بهترین رقیق کننده را براي انجماد اسپرم ماهی کپور رقیق کننده حاوي (کلرید پتاسیم فروکتوز و ساکارز) اعلام کردند. علت بهکارگیري رقیق کنندههاي مختلف در گونههاي مختلف ماهیان را میتوان در ویژگیهاي خاص اسپرم از قبیل غلظتهاي مختلف یونها در اسپرم گونههاي مختلف ماهی عنوان کرد (هاروات و همکاران 0). در این آزمایش با غلظت درصد براي انجماد اسپرم ماهی قرمز مناسب تشخیص داده شد و این نتایج مشابه بود با تحقیقات انجام شده توسط ایروان و همکاران در سال 10 این محققان در مطالعاتی که روي انجماد اسپرم ماهی کپور معمولی carpio) (Cyprinus انجام دادند بهترین ماده محافظ سرمایی براي انجماد اسپرم ماهی کپور معمولی را با غلظت درصد اعلام کردند. در بررسی دیگري که توسط ارگون و همکاران در سال 06 انجام پذیرفت این گروه بهترین شرایط در انجماد اسپرم کپور معمولی carpio) (Cyprinus را با 10 درصد گزارش دادند. بلاسین و همکاران در سال 06 در مطالعاتی که بر روي ماهی قزلآلاي رنگینکمان mykiss) (Oncorhynchus انجام دادند بهترین ماده محافظ سرمایی براي انجماد اسپرم ماهی قزلآلاي رنگینکمان را با غلظت 12 درصد اعلام کردند. گي ورك و همکاران در سال 10 در مطالعاتی که بر روي ماهی لوچ anguillicaudatus) (Misgurnus انجام دادند بهترین ماده محافظ سرمایی براي انجماد اسپرم ماهی لوچ را 10 درصد گزارش کردند. علت اختلاف در تعیین بهترین ماده محافظ سرمایی و مناسبترین غلظت آن در نتایج ذکر شده با نتیجه بهدست آمده در این تحقیق را میتوان اختلاف در محلولهاي رقیق کننده بهکار برده شده و همچنین ویژگیهاي خاص مایع اسپرمی این گونهها عنوان کرد. سپاسگزاري از مسي ولین آزمایشگاه مرکزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بهدلیل در اختیار قرار دادن امکانات نهایت تشکر و قدردانی را دارم. 9

10 بهرهبرداري و پرورش آبزیان () شماره (1) بهار 139 منابع 1. Aas, G.H., Refstie, T., and Gjerde, B Evaluation of milt quality of Atlantic salmon. Aquaculture. 9: Asmit, R., Olsen, K.H., and Zheng, W. 00. Endocrine, gonadal and ehavioral responses of male crucian carp (Carassius carassius) to the hormonal pheromone dihydroxy4pregnen3one Chem. Aquaculture. : Billard, R., Tsvetkova, L.I., Cosson, J., and Linhart, O Motility analysis of fresh and thawed spermatozoa in (Acipenser eari). 3 rd Inter. Sym. Sturgeon. Piacenza, Italy. July 811, Astract ook, AIO. 4. Billard, R. 01. Techniques of Genetic Resource Banking in Fish. In: Cryoanking the Genetic Resource, (Eds: Watson, P.F., Holt, W.V), London and New York, Pp: Blasyn, S.J., Mifsud, C.H., Nixon, M., and Boyd, P. 06. The effect of extenders, cryoprotectants and cryopreservation method on (Oncorhynchus mykiss) sperm. Aquaculture Reserch. 3: Blexter, R Biology of sperm and artificial reproduction in carp. Aquaculture, 129: Cherepanov, V.V., and Kopeika, E.F Cryopreservation and low temperature storage of sturgeon sperm. Journal of Applied Ichthyology. 1: Ergun, A., Bozkurt, Y., and Kayam, S. 06. Cryopreservation of Cyprinus carpio sperm: with emphasis on postthaw motility. Aquaculture Reserch. 42: Koldas, P., and Bieniarz, N Recent advances in carp seed production and milt cryopreservation. Fish Physiol. Biochem, 33: Galli, A., Vanni, R., Rossetti, S., and Aleandri, R. 06. Milt cryopreservation in Italian Coica sturgeon (Acipenser naccarii). Aquaculture Society Gatlin, D.M., Poe, E., Wilson, R.P., Ainsworth, A.J., and Bowser, P. 0. The effect of cryoprotectants methanol and dimethyl sulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two salmon species. Aquaculture. 140: Glogowski, J., Kolman, R., Szcepkowski, M., Horvath, A., Uranyi, B., Sieczynski, P., Rzemieniecki, A., Domagala, J., Demianowicz, W., Kowalski, A., and Ciereszko, A. 02. Fertilization rate of Sierian sturgeon (Acipenser aeri) milt cryopreserved with methanol. Journal Aquaculture. 211: George, S.Y., Lenin, A., Takafumi, F., and Katsutoshi, A. 10. A sperm cryopreservation protocol for the loach (Misgurnus anguillicaudatus) and its applicility for other related species. Aquaculture Reserch. 18:

11 علی صادقی و همکاران 14. Harvath, A., Wayman, W.R., Uranyi, B., Ware, K.M., Dean, J.C., and Tiersch, T.S. 0. The relationship of the cryoprotectants methanol and dimethyl sulfoxide and hyperosmotic extenders on sperm cryopreservation of two North American sturgeon species. Journal Aquaculture. 247: Irawan, H., Vuthiphandchai, V., and Nimrat, S. 10. The effect of extenders, cryoprotectants and cryopreservation method on common carp (Cyprinus carpio) sperm. Animal Reproduction Science. 122: Lahnsteiner, F., Berger, B., Horvath, A., and Uranyi, B. 04. Stuies on the semen iology and sperm cryopreservation in the starlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture Reserch. 3: Linhart, O., Mims, A.D., and Shelton, W.L Motility of spermatozoa from shovelnose sturgeon (Scaphirhynchus platorynechus) and Paddlefish (Polyodon spathula). Journal of fish Biology. 47: Linhart, O., Mims, S.D., Glomelsky, B., Cvetkova, L.I., Cosson, J., Rodina, M., Horvath, A., and Uranyi, B. 06. Effect of cryoprotectant and male on motility parameters and fertilization rate in paddlefish (Polyodon spathula) frozenthowed spermatozoa. Journal of Applied Ichthyology. 22: Liu, L., Wei, Q., Guo, F., and Zhang, T. 06. Cryopreservation of Chinese sturgeon (Acipenser sinensis) sperm. Journal of Applied Ichthyology. 22: Rana, A The sturgeons. Pp: In C.E., Nash and A.J., Novotny (eds). Production of Aquatic Animals. Elsevier, Amsterdam. 21. Rurangwa, E., Kime, D., Ollevier, F., and Nash, J.P. 04. The measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture. 234: Stoss, J Fish gamete preservation and spermatozoa physiology. Pages 3030 in W.S., Hoar, D.J., Randall, and E.M., Donaldson, editors. Fish physiology, volume IXB. Academic Press, New York. 23. Sneed, M., and Clemens, R Cryopreservation of sperm in marine fish. Aquaculture, 31: Turner, E., and Montgomerie, R. 02. Ovarian fluid enhances sperm movement in Arctic charr. Jornal of Fish Biology

12 بهرهبرداري و پرورش آبزیان () شماره (1) بهار

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - naeejiyan

Microsoft Word - naeejiyan . دوره نهم شماره 3 پاييز 1392 اثر آلبومين گاوي بر ويژگيهاي كيفي مايع مني بز مهابادي پس از حميدرضا فرايند انجماد و يخگشايي 3 2 *1 ناي يجيان حميد كهرام و احمد زارعشحنه تاريخ دريافت: 91/5/1 تاريخ پذيرش: 91/10/5

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو

فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه طول كل- دور بدن 5 گو فصلنامه علمي پژوهشي اكوبيولوژي تالاب/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز سال سوم/ شماره 10/ زمستان 1390 بررسي فراواني طولي سن و رابطه 5 گونه ماهي در تالاب انزلي چكيده نسبت جهت تعيين اندازه چشمه ادوات صيادي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 09/11/18 www.minatoyoor.com 2 تاریخچه تلقیح مصنوعی History of AI ارایه دهنده : دکتر مجتبی زاغری 09/11/18 www.minatoyoor.com 3 AI in poultry was first successful in 1899 when Ivanov produced fertile chicken

توضیحات بیشتر

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus)

تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangasius hypophtalamus) فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری سال یازدهم شماره 2 تابستان 1398 اثرات مولتیآنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخصهای رشد بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز gibelio) (Carassius auratus مهرداد عادلیان*:

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

b شماره 114 نشريه دامپزشكی بهار 1396 b در DOI: /vj پژوهش و سازندگی شماره 114 بهار 1396 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش

b شماره 114 نشريه دامپزشكی بهار 1396 b در DOI: /vj پژوهش و سازندگی شماره 114 بهار 1396 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش b شماره 114 نشريه دامپزشكی بهار 1396 b DOI: 1.2234/vj.217.1784 پژوهش و سازندگی شماره 114 بهار 1396 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میشهای زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد رضا مسعودی احمد زارع

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج چندقلوزایی خصوصیات تولید مثلی باال و افزایش درآمد دامداران از پیامدها و نتایج است

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج چندقلوزایی خصوصیات تولید مثلی باال و افزایش درآمد دامداران از پیامدها و نتایج است وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج چندقلوزایی خصوصیات تولید مثلی باال و افزایش درآمد دامداران از پیامدها و نتایج استفاده ازروشهای تلقیح مصنوعی است. دستورالعملهای مدیریت

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری :

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب زالل شفاف. آب مقطر آب مقطر از جمله مهم ترین حاللی

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

تأثیر مواجهه کوتاه مدت غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر شاخص های انرژی و تنظیم اسمزی بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 طی دوره ساز

تأثیر مواجهه کوتاه مدت غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر شاخص های انرژی و تنظیم اسمزی بچه تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 طی دوره ساز تا ثیر مواجه کوتاهمدت غلظتهاي تحت کشنده سم دیازینون بر شاخصهاي انرژي و تنظیم اسمزي... چیکده 1 2 دانشگاه گنبد کاووس نشریه "پژوهشهاي ماهیشناسی کاربردي" دوره چهارم شماره دوم تابستان 95 http://jair.gonbad.ac.ir

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Animal Science Vol 48, No 2, Summer 2017 ( ) DOI: /ijas علوم دامی ایران دورة 84 شمارة 2 تابستان 93

Iranian Journal of Animal Science Vol 48, No 2, Summer 2017 ( ) DOI: /ijas علوم دامی ایران دورة 84 شمارة 2 تابستان 93 Iranian Journal of Animal Science Vol 48, No, Summer 017 (87-95) DOI: 10.059/ijas.017.35753.653538 علوم دامی ایران دورة 84 شمارة تابستان 9316 )ص 4-1( تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول )( و بوتیلیتید هیدروکسی

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

1 سید مرتضی حسینی و همکاران چکیده بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد هشتم شماره اول بهار DOI: /japu مقای

1 سید مرتضی حسینی و همکاران چکیده بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد هشتم شماره اول بهار DOI: /japu مقای سید مرتضی حسینی و همکاران چکیده بهرهبرداري و پرورش آبزیان جلد هشتم شماره اول بهار 398 http://japu.gau.ac.ir DOI: 0.22069/japu.209.5268.446 مقایسه شاخصهاي ایمنی ماهی قزلآلاي رنگینکمان mykiss) (Oncorhynchus

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه فهرست معرفی...2 راهنماي نصب برنامه رمز پویا 2...)OTP( ثبت نام و ورود به برنامه رمز پویا )OTP(...2 فعالسازي کارت )کارتها(...4 دریافت رمز پویا...5

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

معرفی محصولات دکوئست

معرفی محصولات دکوئست -1 فهرست مندرجات معرفی معرفی 1-2- فوسفانات هاي چه هستند 3- پلیمرهاي P چه هستند 4- پلیمرهاي PB چه هستند - ویژگی هاي فوسفانات هاي DEQUEST پلیمرهاي P و PB.1- اثر غلظت آستانه ضد رسوب ها Sequestration -2. Dispersion

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

موسسه تکنولوژی ماساچوست

موسسه تکنولوژی ماساچوست موسسه تكنولوژي ماساچوست گروه مهندسي برق و علوم كامپيوتر 6,111 مباني آزمايشگاه سيتمهاي ديچيتال منابع پروژه منابع پروژه براي هر دانشجو در نظر گرفته شده است. بدين معنا كه پروژه دو نفره دو برابر پروژه يكنفره

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves Forged Steel Valves شيرآلات فولادي فشارقوي(فورج) شيرهاي فشارقوي بسياري از شيرآلات به روش هاي ريخته گري ساخته مي شوند. درچنين حالتي ابتدا فلز تا دماي ذوب گداخته مي شود سپس ماده مذاب درون قالبهاي مربوطه

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

ششم فصل تا ثير سردخانه و انبار بر موادغذايی هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگير بايد بتواند: ۱ تا ثير نگه داری در سرما را بر روی ارزش غذايی و خصوص

ششم فصل تا ثير سردخانه و انبار بر موادغذايی هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگير بايد بتواند: ۱ تا ثير نگه داری در سرما را بر روی ارزش غذايی و خصوص ششم فصل تا ثير سردخانه و انبار بر موادغذايی هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگير بايد بتواند: ۱ تا ثير نگه داری در سرما را بر روی ارزش غذايی و خصوصيات چشايی موادغذايی توضيح دهد. ۲ تا ثير انجماد را بر

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به روشهاي کاملا طبیعی و در اثر واکنش جلبکها و باکتريها

توضیحات بیشتر

شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 71 شماره 4 زمستان 1397 صفحات تغییرات مورفولوژیک و توسعه مراحل الروی استرلیاد ماهی )Acipenser ruthenus( معصوم

شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 71 شماره 4 زمستان 1397 صفحات تغییرات مورفولوژیک و توسعه مراحل الروی استرلیاد ماهی )Acipenser ruthenus( معصوم شیالت مجله منابع طبیعی ایران دوره 71 شماره 4 زمستان 1397 صفحات 361-373 تغییرات مورفولوژیک و توسعه مراحل الروی استرلیاد ماهی )Acipenser ruthenus( معصومه استادی 3 مهدی رزاقی قاضیانی 4 بهرام فالحتکار *1 2

توضیحات بیشتر

اثر جایگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب 3n- در بافت مأکول

اثر جایگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب 3n- در بافت مأکول دوفصلنامه طب جنوب پژوهشكده زيست پزشكي خليج فارس مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر سال دهم شماره ۲ صفحه ۱۳۵ ۱۲۸ (اسفند ۱۳۸۶) چکيده ۵ ٣ ٢ ۴ ١ اثر جايگزني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc زمین شناسی گیاهشناسی فیزیک منابع طبیعی ریاضی فیزیک منابع طبیعی زبان پیش دانشکده منابع طبیعی برنامه زمان بندي گروه مرتع و آبخیزداري (براي ورودیهاي قبل از 9) نیمسال دوم نیمسال اول ریاضی شیمی مهندسی گیاهشناسی

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات سینرژیستی اسید آلی پتاسیم سوربات و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر شاخص های رشد و خونی، ترکیب لاشه و فلور میکروبی رو

بررسی اثرات سینرژیستی اسید آلی پتاسیم سوربات و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر شاخص های رشد و خونی، ترکیب لاشه و فلور میکروبی رو بررسی اثرات سینرژیستی اسید آلی پتاسیمسوربات و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازي ی... دانشگاه گنبد کاووس نشریه "پژوهشهاي ماهیشناسی کاربردي" دوره چهارم شماره اول بهار 95 http://jair.gonbad.ac.ir بررسی اثرات سینرژیستی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

مقاالت تأثير نوع پروانه بر زمان اختالط در مخازن همزن دار * مريم چوپانی سارا غيبی مهسا تقوی جعفر صادق مقدس تبریز دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شيمی

مقاالت تأثير نوع پروانه بر زمان اختالط در مخازن همزن دار * مريم چوپانی سارا غيبی مهسا تقوی جعفر صادق مقدس تبریز دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شيمی مقاالت * مريم چوپانی سارا غيبی مهسا تقوی جعفر صادق مقدس تبریز دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شيمی مرکز تحقيقات پديده های انتقال پیام نگار: jafar.moghaddas@sut.ac.ir چکيده زمان اختالط الگوی جريان و عدد

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک مقدمه : با توجه به اینکه در شبکه هاي هوایی بدون روکش (سیمی) خطاهاي زودگذر زیاد هستند و این نقیصه اشکالات عمده این نوع شبکه ها است که ناپایداري شبکه و خسارت به مشترکان را به دنبال دارد و حتی ممکن است این

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

مقایسه پارامترهای اسپرم در روش Swim up با یک و دوبار شستشو

مقایسه پارامترهای اسپرم در روش Swim up با یک و دوبار شستشو / صفحات ۵۵ تا ۶۰ تحقيقي مقايسه پارامترهاي اسپرم در روش Swim up با يك و دوبار شستشو ۲ ۲ ۱ دکتر زهرا بصيرت* دکتر سيد غلامعلي جورسرايي دکتر مهرداد فارسي ۱- دانشيار گروه زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشکي بابل.

توضیحات بیشتر

بررسی فراوانی و تنوع زیستی ماهیان حوضه رودخانه سیروان کردستان

بررسی فراوانی و تنوع زیستی ماهیان حوضه رودخانه سیروان کردستان چکیده نشریه "پژوهشه يا دانشگاه گنبد کاووس ماهیشناسی کاربردي" دوره ششم شماره سوم پاییز 97 http://jair.gonbad.ac.ir 3 3 2* 1 مهرداد حسنخانی یزدان کیوانی احمدرضا جبله مجتبی پولادي 1 4 نصراله محبوبی صوفیانی

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر