ارتباط مؤلفه‌های رژیم غذایی با خطر پرفشاری خون : مطالعه قند و لیپید تهران ( )

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ارتباط مؤلفه‌های رژیم غذایی با خطر پرفشاری خون : مطالعه قند و لیپید تهران ( )"

رونوشت

1 / 54 تحقیقی ارتباط مو لفهه يا رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون : مطالعه قند و لیپید تهران ( ) دکتر پروین میرمیران زهرا بهادران سحر میرزایی مهدیه گل زرند دکتر فریدون عزیزي* 1- دانشیار گروه آموزشی تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیهاي و صنایع غذایی کشور مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درونریز پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 2- کارشناس ارشد علوم تغذیه محقق مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درونریز مرکز تحقیقات پیشگیري و درمان چاقی پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 3- کارشناس علوم تغذیه محقق مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درونریز مرکز تحقیقات پیشگیري و درمان چاقی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 4- استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چکیده زمینه و هدف : پرفشاري خون در درازمدت منجر به آسیب هاي جبران ناپذیر سیستم قلبی - عروقی مویرگهاي حساس و افزایش احتمال بروز سکتههاي مغزي میشود و میتواند اثرات دیگر عوامل خطرساز بیماريهاي قلبی - عروقی مانند دیسلیپیدمی سیگار دیابت و چاقی را تشدید کند. این مطالعه به منظور تعی نی چهارم مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد. ارتباط برخی عوامل رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون در افراد شرکت کننده در مرحله روش بررسی : این مطالعه توصیفی تحلیلی روي 6089 فرد (2807 مرد و 3282 زن) ساله شرکت کننده در مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران در ساله يا انجام شد. در مطالعه حاضر تمامی افراد با اطلاعات کامل تغذیه دموگرافیک تنسنجی و ارزیابی هاي فشارخون براي آنالیز انتخاب شدند. اطلاعات رژیم غذایی با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراك با 147 ماده غذایی روا و پایا ارزیا یب شد. نسبت شانس پرفشاري خون در چاركه يا احتمالی مخدوشگر ارزیا یب شد. یافتهها : شیوع پرفشاري خون 29/8 درصد تعی نی عوامل غذایی با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک و با تعدیل اثر عوامل شد. میانگین وزن نمایه توده بدن و دورکمر در مبتلایان به پرفشاري خون بهطور معنیداري بالاتر از افراد سالم بود (0/05>P). شیوع چاقی شکمی و بیسوادي نیز در مبتلایان به پرفشاري خون در مقایسه با افراد سالم بیشتر بود (0/05>P). رابطه مستقیم غیرمعنیداري میان دانسیته انرژي چربی کل و چربی اشباع مشاهده شد. دریافت مقادیر بالاتر فیبر با کاهش خطر پرفشاري خون در ارتباط بود (0/05>P.(OR:0/62 95%CI : 0/37-0/98 چهارك چهارم دریافت پروتي ین رژیم غذایی نیز با افزایش خطر پرفشاري خون همراه بود (0/05>P.(OR: 1/2 95%CI : 1/02-1/43 افرادي که مقادیر کمتري میوه و مغز دانه دریافت کرده بودند (0/05>P OR: 1/33 95%CI 1/15-1/85: ) در مقایسه با افراد داراي مقادیر بالاتري از میوه و مغز دانه در رژیم غذایی (0/05>P (OR: 1/21 95%CI : 1/02-1/42 شانس بالاتري براي ابتلا به پرفشاري خون داشتند. نتیجهگیري : مصرف مقادیر بالاتري از فیبر میتواند اثرات محافظتی در برابر پرفشاري خون داشته باشد. در حالی که برخی مو لفههاي دیگر رژیم غذایی از جمله مقادیر بالاي پروتي ین میتواند به عنوان عامل خطر محسوب گردد. کلید واژهها : پرفشاري خون رژیم غذایی دانسیته انرژي درشتمغذيها میوه سبزیجات لبنیات مغزدانهها گوشت * نویسنده مسو ول : دکتر فریدون عزیزي پست الکترونیکی نشانی : تهران خیابان یمن خیابان شهید اعرابی پلاك 24 پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم صندوق پستی تلفن: نمابر وصول مقاله : 93/4/3 اصلاح نهایی : 93/5/18 پذیرش مقاله : 93/5/18 مقدمه تعاریف مختلفی براي پرفشاري خون بیان شده است اما براساس الگوي ارایه شده توسط کمیته ملی مشترك در مورد پیشگیري تشخیص ارزیابی و درمان پرفشاري خون در افراد بالغ چنانچه در دو نوبت متوالی و با فاصله زمانی متوسط فشارخون دیاستولی 85 میلیمتر جیوه یا بالاتر و یا فشارخون سیستولی بیش از 130 میلیمتر جیوه باشد فرد مبتلا به فشارخون بالا در نظر گرفته میشود (1). بهنظر میرسد شیوع فشار خون بالا در کشورهاي در حال توسعه در حال افزایش است. در حاشیه مدیترانه فشارخون بالا 26 درصد از کل جمعی ت را تحت تاثیر قرار داده است. شیوع صفحات 54 تا 60

2 دکتر پروین میرمیران و همکاران / 55 پرفشاري در منطقه خاورمیانه نیز در حدود 21/7 درصد گزارش شده است ) و 2 3). شیوع پرفشاري خون در جمعیت بررسی شده در مطالعه قند و لیپید تهران بعد از تعدیل براي سن 19/4 درصد در زنان و 23/3 درصد در مردان تعی نی منجر به آسیبه يا شد (4). پرفشاري خون در درازمدت جبرانناپذیر سیستم قلبی - عروقی حساس و افزایش احتمال بروز سکتهه يا بر این پرفشاري خون به تنهایی م ی خطرساز بیماريه يا قلبی - عروقی مانند دی سلیپ مویرگهاي مغزي میشود (5). علاوه تواند اثرات دیگر عوامل سیگار ید ی م دیابت و چاقی را تشدید کند (6). مطالعات به عمل آمده نشان داده است که درمان و کنترل پرفشاري خون میتواند خطر بیماريهاي قلبی - عروقی و عوارض آن را کاهش دهد (7). حتی مداخلات غیردارویی نیز میتواند به شکل موثري از فشارخون بکاهد. بنابراین همواره به عنوان ی ک روش موثر در پیشگیري و درمان پرفشاري خون در نظر بوده است (8). بسیاري از عوامل مانند وراثت محیط زیست حساسیت به نمک سطح رنین پلاسما میزان حساسیت به انسولین یونهایی از جمله سدیم کلرید و کلسیم عوامل موثر بر دوره پرفشاري خون (سن نژاد جنس مصرف سیگار الکل کلسترول سرم عدم تحمل گلوکز و وزن) م ی توانند بر ایجاد پرفشاري خون تاثیر بهسزایی داشته باشند (9). رژیم غذایی الگوي دریافت درشتمغذيها ریزمغذيها گروههاي غذایی مختلف فیتوکمیکالها و آنتیاکسیدانهاي رژی م غذایی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تنظیم کوتاهمدت و درازمدت فشارخون هستند و بر خطر بروز و گسترش پرفشاري خون و عوارض آن نقش کلی دي دارند (10). سالهاستکه بحث ارتباط پرفشاري خون با الگوي دریافت غذایی ریزمغذيها درشتمغذيها و برخی گروههاي غذایی مطرح است اما در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد و بهنظر میرسد این رابطه در جمعیتها گروههاي سنی و نژادهاي مختلف تفاوتهایی داشته باشد. علاوه بر ای ن مو لفهه يا ارتباط بین برخی از رژیم غذایی و پرفشاري خون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. لذا این مطالعه به منظور تعیین ارتباط برخی عوامل رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون در افراد شرکت کننده در مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد. روش بررسی این مطالعه توصیفی تحلیلی روي 6089 نفر (2807 مرد و 3282 زن) ساله شرکت کننده در مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران در سالهاي انجام شد. مطالعه قند و لیپید تهران یک مطالعه آیندهنگر با هدف تعیین و پیشگیري از بیماريهاي غیرواگیر است که از سال 1378 روي ساکنین بالاي 3 سال منطقه 13 تهران آغاز شده استو جمعآوري اطلاعات هر سهسال ی ک بار ادامه دارد. در طول مرحله چهارم 7956 نفر ارزیا یب تنسنجی ه يا بیوشیمیایی و اطلاعات تغذیهاي را کامل کردند. در مطالعه حاضر تمامی افراد با اطلاعات کامل تغذیه دموگرافیک تنسنجی و ارزیا یب ه يا فشارخون براي آنالیز انتخاب شدند. چنانچه افراد رژیم غذایی خاصی داشتند و یا میزان انرژي دریافتی روزانه آنها کمتر از 800 یا بیشتر از 4200 کیلوکالري بود در مطالعه وارد نشدند. بدین ترتی ب محاسبه گردید. داده هاي مربوط به 6089 نفر اطلاعات مربوط به رژیم غذایی افراد با استفاده از یک پرسشنامه نیمهکمی روا و پایا بسامد خوراك با 147 ماده غذایی براساس فراوانی مصرف هر آیتم غذایی در سالگذشته بهصورت روزانه هفتگی و ماهانه در ابتداي مطالعه ثبت شد. از آنجا که جدول ترکیبات غذایی ایران تکمی ول بروز نشده است انرژي و مواد مغذي دریافتی با استفاده از جدول ترکیبات غذایی USDA Agriculture) (U.S Department of محاسبه شد.(11) اطلاعات دموگرافیک توسط افراد مصاحبهگر ماهر با استفاده از پرسشنامهه يا اعتباریا یب شده ثبت گردید. وزن افراد با استفاده از ترازوي دیجیتال (سکا ساخت آلمان) با حداقل پوشش فرد و با تقریب 100 گرم اندازهگیري شد. قد افراد در حالت ایستاده و بدون کفش با استفاده از متر ثابت شده بر روي دیوار با تقری 0/1 ب سانتیمتر اندازهگیري و ثبت شد. شاخص توده بدنی از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه گردید. اندازه دورکمر از حدود ناف با استفاده از متر نواري و بدون فشار بر سطح بدن اندازهگیري و با تقری 0/1 ب ثبت گردید. براي اندازهگیري فشارخون افراد ابتدا به مدت پانزده دقیقه بهصورت نشسته استراحت کردند. سپس فشارخون افراد با استفاده از دستگاه فشارسنج جیوهاي Richter) ساخت آلمان) به فاصله 30 ثانیه دوبار اندازهگیري و میانگین آن ثبت شد. مصرف داروهاي ضدفشارخون در ی ک سال گذشته در پرسشنامه درج گردید. فشارخون براساس معیار NCEP ATP III تعریف شد (12). افراد با فشارخون سیستولیک مساوي و بالاتر از 135 میل ی متر جیوه و یا فشارخون دیاستولیک مساوي و بالاتر از 85 میلیمتر جیوه و یا افراد با مصرف داروهاي ضدفشارخون به عنوان بیماران مبتلا به پرفشاري خون در نظرگرفته شدند. داده ها با استفاده از نرمافزار آماري SPSS-16 تجزیه و تحلی ل شدند. تفاوت میانگین متغیرهاي جمعی ت اندازهه يا شناختی و شیوه زندگی تنسنجی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بین دو گروه مبتلا به پرفشاري خون و افراد سالم با استفاده از آزمون ت ی براي متغیرهاي کمی و آزمون ک يا تعی نی اسکوي ر براي متغیرهايکیف ی شد. تفاوت میانگین دریافت انرژي مواد مغذيو گروههاي غذایی بین دو گروه مبتلا به پرفشاري خون و افراد سالم با استفاده از

3 بی( / 56 ارتباط مو لفههاي رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون آنالیز کوواریانس و با تعدیل اثر جنس و سن تعی نی شد. نسبت شانس پرفشاري خون براساس چاركهاي عوامل رژی م غذایی آزمون رگرسیون لجستیک با تعدیل اثر سن (سال) جنس نمایه توده بدن (کیلوگرم/متر مربع) دور کمر (سانتیمتر) وضعیت استعمال دخانیات (بله/خیر) انرژي دریافتی روزانه (کیلوکالري/روز) انرژي دریافتی حاصل از چربی کل چربی اشباع کربوهیدرات و پروتي ین دریافت روزانه سدیم (گرم/روز) و پتاسیم (گرم/روز) تعی نی شد. براي ارزیا یب روند نسبت شانس ابتلا به پرفشاري خون میانه دریافت هر یک از عوامل رژیم غذایی در هر چارك وارد مدل شد. سطح معنیداري در تمام آزمونها کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافتهها خصوصیات دموگرافیک تنسنجی و سایر خصوصیات افراد شرکتکننده در مطالعه بر مبناي وضعیت پرفشاري خون در جدول یک آمده است. 46 درصد شرکت کنندگان در مطالعه مرد بودند. میانگین سن افراد در ابتداي مطالعه 41±12 سال میانگین نمایه توده بدنی 27/6±5 کیلوگرم برمترمربع و میانگین دورکمر 93±13 سانتیمتر بود. میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بهترتی ب 115±17 میلیمتر جیوه و 77±11 میلیمتر جیوه بود نفر (29/75 درصد) به بیماري پرفشاري خون مبتلا بودند. سن بیماران مبتلا به پرفشاري خون و سالم به ترتیب 49/6±13/9 سال و 38/1±12/9 سال بود (0/05>P بیشتر مبتلایان و) جنسیت مذکر (55 درصد در مقابل 41 درصد) داشتند (0/05>P). میانگین وزن نمایه توده بدن و دورکمر در مبتلایان به پرفشاري خون بهطور معنیداري از افراد سالم بالاتر بود (0/05>P). شیوع چاقی شکمی و بیسوادي نیز در در مقایسه با افراد سالم بیشتر بود (0/05>P). مصرف مبتلایان به پرفشاري خون دخانیات در دو گروه تفاوت آماري معنیداري نداشت. مقایسه میانگین دریافت انرژي مواد مغذيو گروههاي غذایی بین دو گروه مبتلا به پرفشاري خون و سالم در جدول 2 آمده است. بین دو گروه از نظر اجزاي رژیم غذایی از جمله انرژي دریافتی دانسیته انرژي رژی م غذایی دریافت درشتمغذيها ریزمغذيها و گروههاي غذایی تفاوت آماري معنیداري مشاهده نشد. نسبت شانس ابتلا به پرفشاري خون در چاركه يا غذایی در جدول 3 آمده است. ارتباط معکوس غیرمعنیداري میان دانسیته انرژي رژی م عوامل رژی م غذایی شتر یا مساوي 115 کیلوکالري در هر 100 گرم غذا) و خطر پرفشاري خون مشاهده شد. نسبت شانس پرفشاري خون در چارك چهارم دانسیته انرژي در مقایسه با چارك اول 1/26 CI:0/82-1/91) 95%) تعی نی شد. بهموازات افزایش دانسیته انرژي خطر پرفشاري نیز روند افزایشی غیرمعنیداري داشت. خطر پرفشاري خون در چاركچهارم دریافت فیبرغذایی بهطور قابل ملاحظهاي پای نی تر بود 0/37-0/97) : 95%CI OR: 0/62 و) نیز روند کاهشی خطر پرفشاري خون به موازات افزایش دریافت فیبر غذایی مشاهده گردید (0/05>P). چهارك چهارم دریافت پروتي ین رژیم غذایی نیز با افزایش خطر پرفشاري خون همراه بود 1/02-1/43) : 95%CI.(OR:1/20 افرادي که مقادیر کمتري میوه (کمتر از 164 گرم در روز) و مغزدانه (کمتر از 2 گرم در روز) دریافت کرده بودند (0/05>P 1/15-1/85: 95%CI : OR ) 1/33 در مقایسه با افراد داراي مقادیر بالاتري از میوه و مغز دانه در رژیم غذایی (0/05>P : 1/02-1/42 95%CI (OR: 1/21 شانس بالاتري براي ابتلا به پرفشاري خون داشتند. همچنین بهموازات افزایش مصرف میوه و مغزدانهها خطر پرفشاري خون نیز بهطور معنیداري کاهش یافت.(P<0/05) دریافت بالاتر لبنیات (بیشتر و یا مساوي 576 گرم در روز) ارتباط غیرمعنیداري با نسبت شانس پرفشاري خون نشان داد جدول : 1 خصوصیات دموگرافیک تنسنجی و شیوه زندگی شرکت براساس وضعیت فشارخون مبتلا به (1812 نفر) 49/6±13/9 سن (سال) 55/5 جنسیت مرد (درصد) 79/9±0/3 وزن (کیلوگرم) 29/7±0/1 نمایه توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع) 98/0±0/3 دور کمر (سانتیمتر) 0/94±0/01 دور کمر به دور باسن 70/1 چاقی شکمی (درصد) 13/3 مصرف دخانیات (درصد) 5/2 بیسوادي (درصد) 131±0/3 فشار خون سیستولیک (میلیمتر جیوه) 89/0±0/2 فشار خون دیاستولیک (میلیمتر جیوه) کنندگان پرفشاري خون دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار و یا درصد در مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران بیان شدهاند. * عدم ابتلا به پرفشاري خون (4277 نفر) 38/1±12/9* 42/1 71/8±0/2 * 26/7±0/1 * 91/2±0/2 * 0/91±0/01 * 34/3 * 14/8 1/2 * 107±0/2 * 73/5±0/1 * P<0/05

4 دکتر پروین میرمیران و همکاران / 57 (چارك چهارم در مقایسه با چارك اول 0/77-1/09: 95%CI و) OR: 0/91 جدول : 2 دریافت انرژي مواد مغذي و گروهه يا مشاهده نشد. بحث ارتباطی میان کلسیم رژی م با توجه به نتایج این مطالعه برخی عوامل رژی م میزان پروتي ین دریافتی و فیبر رژی م غذایی با پرفشاري خون غذایی از جمله غذایی با سطوح افزایش یافته فشارخون در ارتباط هستند. همچنین دریافت مقادیر پای نی غذایی شرکت کنندگان در مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران براساس وضعیت فشارخون مبتلا به پرفشاري خون عدم ابتلا به پرفشاري خون (4277 نفر) (1812 نفر) 2666± ±32 انرژي (کیلوکالري) 101±0/4 102±0/6 دانسیته انرژي رژیم غذایی (کیلوکالري/ 100 گرم غذا) 58/7±0/1 58/5±0/1 کربوهیدرات (درصد از انرژي) 14/7±0/05 14/9±0/08 پروتي ین (درصد از انرژي) 30/3±0/1 30/1±0/2 چربی (درصد از انرژي) 8/8±0/05 8/8±0/07 چربی اشباع (درصد از انرژي) 19/4±0/1 19/3±0/2 فیبر (گرم/ 1000 کیلوکالري انرژي) 607±3 614±5 کلسیم (میلیگرم/ 1000 کیلوکالري انرژي) 194±0/6 196±1 منیزیم (میلیگرم/ 1000 کیلوکالري انرژي) 1/9±0/06 1/9±0/14 پتاسیم (گرم/ 1000 کیلوکالري انرژي) 303±3 293±5 سبزیجات 456±7 439±12 میوهها (گرم/ روز) 454±5 460±8 لبنیات (گرم/ روز) 147±3 157±5 غلات کامل (گرم/ روز) 50±1 50±1 حبوبات (گرم/ روز) 10±0/4 9/5±7/6 مغزدانهها (گرم/ روز) 107±5 99±7 گوشت (گرم/ روز) دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار و یا درصد بیان شدهاند. * 0/05>P جدول : 3 نسبت ش سان نسبت شانس 0/89 دانسیته انرژي 0/88 کربوهیدرات 1/02 پروتي ین 1/02 چربی کل 1/09 چربی اشباع 1/06 فیبر 1/05 کلسیم 0/81 پتاسیم 1/33 میوه 1/1 سبزیجات 0/91 غلات کامل 0/97 لبنیات 0/71 حبوبات 0/85 گوشت 1/21 مغزدانهها نسبت شانس با استفاده از آزمون رگرسیون استعمال سیگار انرژي دریافتی درصد شدند. p-value براي روند یب یل و حدود اطمینان ابتلا به پرفشاري خون شرکت کنندگان در مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران برحسب چارك عوامل رژیم غذایی چارك چهارم چارك سوم چارك دوم p-value حدود اطمینان نسبت حدود اطمینان نسبت حدود اطمینان 95 درصد شانس 95 درصد شانس 95 درصد 0/04 0/82-1/91 1/26 0/72-1/51 1/04 0/63-1/28 0/52 0/83-1/16 0/98 0/79-1/11 0/94 0/75-1/05 0/14 1/02-1/43 1/2 0/95-1/36 1/14 0/85-1/22 0/14 0/95-1/41 1/16 0/78-1/13 0/94 0/85-1/22 0/72 0/84-1/74 1/21 0/73-1/48 1/04 0/77-1/55 0/04 0/37-0/97 0/62 0/72-1/47 1/03 0/75-1/48 0/94 0/77-1/28 0/99 0/81-1/20 0/99 0/87-1/26 0/51 0/39-1/29 0/69 0/59-1/29 0/88 0/57-1/14 0/03 0/89-1/28 1/01 0/83-1/18 0/99 1/15-1/58 0/56 0/81-1/18 0/98 0/82-1/17 0/98 0/92-1/32 0/08 0/96-1/36 1/15 0/82-1/17 0/98 0/76-1/09 0/17 0/77-1/09 0/91 0/78-1/11 0/93 0/81-1/15 0/24 0/67-1/14 0/87 0/61-1/11 0/83 0/49-1/01 0/13 0/83-1/15 0/97 0/71-1/03 0/87 0/72-1/00 0/02 0/84-1/19 1 0/79-1/13 0/95 1/02-1/42 لجستیک و پس از تعدیل اثر عوامل مخدوش کننده سن جنس نمایه توده بدن فعالیت بدنی وضعیت انرژي دریافتی از کربوهیدرات چربی کل چربی اشباع چر غیراشباع مونو و پ و پروتي ین تخمین زده با استفاده از مقادیر میانه هر چارك در آزمون رگرسیون لجستیک با شرایط مذکور محاسبه شد. چارك اول به عنوان رفرانس در نظر گرفته شد. میوه و مغزدانهه ي گیا اهی با افزایش خطر پرفشاري خون در ارتباط است. همچنین میزان دانسیته انرژي رژیم غذایی م ی تواند یک ی از عوامل تغذیهاي اثرگذار بر پرفشاري خون باشد. اگرچه افزایش خطر پرفشاري خون در چاركچهارم دانسیته انرژي معنی دار نبود اما روند معنی داري پرفشاري خون مشاهده شد. میان افزایش دانسیته انرژي رژی م ارتباط دانسیته انرژي رژی م غذایی با خطر غذایی با فشارخون کمتر مورد

5 / 58 ارتباط مو لفههاي رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون بررسی قرار گرفته است و بعضی مطالعات به تاثیر دانسیته انرژي بر وزن و سندرم متابولیک پرداختهاند ( 13 و 14 ). از آنجا که دانسیته انرژي معرف ترکی ب مواد غذایی است که رژی م غذایی فرد را تشکیل میدهد و برخی مو لفهها نظیر میزان چربی و فیبر تاثیر بهسزایی در تعی نی را به تاثیر ای ن معنیداري دانسیته انرژي دارند میتوان ارتباط مشاهده شده عوامل نسبت داد. در ای ن مطالعه ارتباط معکوس میان فیبر رژیم غذایی با شانس ابتلا به بیماري پرفشاري خون مشاهده گردید. پیش از این مطالعات متعددي تاثیر محافظتی فیبر غذایی را در مقابل خطر پرفشاري خون گزارش کردهاند. مطالعه آیندهنگر انجام شده روي 5880 اسپانیایی نشان داد که دریافت مقادیر بالاتر فیبر از منابع غلات کامل و حبوبات با کاهش خطر بروز پرفشاري خون در ارتباط است و ای ن افراد چاق و مسنتر بارزتر است (15). ارتباط در میان مردان نتایج یک متاآنالیز نیز نشان داد که ارتباط معکوس میان میزان دریافت رژیمی فیبر با تغییرات فشارخون سیتولیک و دیاستولیک وجود دارد (16). از دیگر عوامل رژیم ی موثر بر پرفشاري خون میزان و نوع چربی رژیم غذایی است (17). در مطالعه حاضر دریافت مقادیر بالاتري از چربی و چربی اشباع از غذا با افزایش قابل توجه اما غیرمعنیدار خطر پرفشاري خون همراه بود. نوع اسیدهاي چرب دریافتی بهواسطه اثر بر ساختار و عملکرد غشاء سلول و آنزیمهاي تحت تاثیر مانند آمینوپپتیدازهاي موثر بر متابولیسم آنزیم آنژیوتانسین 2 در تنظیم فشارخون نقش بهسزایی دارند (16). یافته مهم دیگر مطالعه حاضر ارتباط میان افزایش مصرف پروتي ین با افزایش خطر پرفشاري خون بود. پروتي ین دریافتی بالاتر از 16 درصد از انرژي بهطور معنیدار با افزایش 20 درصدي خطر پرفشاري خون در ارتباط بود. در مطالعهاي که روي افراد میانسال و سالمند صورت پذیرفت ارتباطی میان میزان پروتي ین رژیم غذایی با پرفشاري خون مشاهده نشد و فقط مصرف بالاي پروتي ین حیو یان در سالمندان بالاي 70 سال خطر پرفشاري خون را افزایش داده بود (18). برخی مطالعات نیز نقش محافظتی براي پروتي ین رژی م در برابر پرفشاري خون قاي ل شدهاند و گزارش کردهاند غذایی میان پروتي ین رژیم غذایی با پرفشاري خون رابطه معکوس وجود دارد (19). بهنظر میرسد اثرات محافظتی پروتي ین در مقابل پرفشاري خون بیشتر مرتبط با پروتي ین گیاهی باشد (20). در مطالعه حاضر مصرف میوه و مغزدانهها با خطر پرفشاري خون ارتباط معکوس داشت. وجود مقادیر فراوان فیبر فیتوکمیکالها ویتامینه يا آنتیاکسیدان ریز مغذيهاي ضروري نظیر پتاسیم و منیزیم از جمله امتیازات گروه غذایی میوه و مغزدانههاي گیاهی است که در کاهش خطر پرفشاري خون موثر شناخته شدهاند (21). پیگیري چهار ساله سالمندان در دانمارك موید این مطلب بود که مصرف مقادیر بالاتري از میوهها در کاهش خطر بروز پرفشاري خون نقش بهسزایی دارد (22). در مطالعه حاضر دریافت بالاتر لبنیات ارتباط غیرمعنیداري با نسبت ش سان پرفشاري خون نشان داد. همچنین ارتباطی میان کلسیم رژیم غذایی با ابتلا به بیماري پرفشاري خون مشاهده نشد. پیگیري 10 ساله 1750 زن و مرد انگلیسی نشان داد که مصرف لبنیات اثر محافظتی ضعیف غیرمعنیداري در پیشگیري از پرفشاري خون دارد (23). پیگیري 2 ساله 2245 زن و مرد 55 ساله و بالاتر نشان داد که مصرف لبنیات کم چرب با کاهش خطر نسبی پرفشاري خون مرتبط است (24). نتایج یک متاآنالیز روي مطالعات آیندهنگر در زمینه بررسی ارتباط مصرف لبنیات ( گرم در روز) لبنیات و پرفشاري خون نشان داد که مصرف لبنیات کمچرب ( گرم در روز) و شیر ( گرم در روز) ارتباط خطی معکوس با خطر پرفشاري خون دارد. همچنین مصرف لبنیات پرچرب لبنیات تخمیري ماست و پنیر ارتباطی با خطر نسبی پرفشاري خون نداشت.(25) از آنجا مطالعه حاضر به روش مقطعی انجام شد بررسی تقدم رابطه ع ولی معلولی بین عوامل رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون امکانپذیر نبود. عدم مشاهده رابطه معنیدار میان برخی مو لفههاي رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون در این مطالعه میتواند ناشی از ماهیت مقطعی بودن مطالعه حاضر و نیز اثر عوامل مخدوش کنندهاي باشد که در نظر گرفته نشده اند. پیشنهاد م ی ارتباط میان مو لفهه يا عوامل بیولوژیک مخدوشگر تعی نی نتیجهگیري شود در مطالعات آتی رژیم غذایی با پرفشاري خون با درنظرگرفتن گردند. نتایج این مطالعه نشان دهنده ارتباط مستقیم پروتي ین دریافتی و نیز ارتباط معکوس دریافت فیبر با خطر پرفشاري خون است. از آنجا که در مدلهاي رگرسیون لجستیک اثر سن جنس استعمال سیگار نمایه توده بدن دورکمر و دریافت انرژي به عنوان عوامل مخدوشکننده کنترل گردید میتوان روابط مشاهده شده را مستقل از این عوامل در نظر گرفت. تشکر و قدردانی این مقاله حاصل طرح ملی تحقیقات (شماره 121) بود و با حمایت پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گردید. بدینوسیله از شرکتکنندگان در مطالعه قند و لیپید تهران و نیز همکاران واحد قند و لیپید سپاسگزاري مینماییم.

6 دکتر پروین میرمیران و همکاران / 59 References 1. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA May;285(19): Musaiger AO, Al-Hazzaa HM. Prevalence and risk factors associated with nutrition-related noncommunicable diseases in the Eastern Mediterranean region. Int J Gen Med. 2012;5: Motlagh B, O'Donnell M, Yusuf S. Prevalence of cardiovascular risk factors in the Middle East: a systematic review. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil Jun;16(3): Martins Mdo C, Ricarte IF, Rocha CH, Maia RB, Silva VB, Veras AB, et al. [Blood pressure, excess weight and level of physical activity in students of a public university]. Arq Bras Cardiol Aug;95(2): [Article in English, Portuguese] 5. Azizi F, Ghanbarian A, Madjid M, Rahmani M. Distribution of blood pressure and prevalence of hypertension in Tehran adult population: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS), J Hum Hypertens May;16(5): Kannel WB. Incidence and epidemiology of heart failure. Heart Fail Rev Jun;5(2): Whelton PK. Epidemiology of hypertension. Lancet Jul; 344(8915): Collins R, Peto R, MacMahon S, Hebert P, Fiebach NH, Eberlein KA, et al. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2, Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet Apr;335(8693): Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, et al. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension Dec;42(6): Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper D, Hauser SL, eds. Harrison s principal of internal medicine. 14 th. New York: McGraw-Hill. 1998; pp: USDA national nutrient database for standard reference, release 21. [cited 2011]; Available at: news/docs.htm?docid= Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an american heart association/national heart, lung, and blood institute scientific statement. Circulation Oct; 112(17): Forman JP, Stampfer MJ, Curhan GC. Diet and lifestyle risk factors associated with incident hypertension in women. JAMA Jul;302(4): Mendoza JA, Drewnowski A, Christakis DA. Dietary energy density is associated with obesity and the metabolic syndrome in U.S. adults. Diabetes Care Apr;30(4): Alonso A, Beunza JJ, Bes-Rastrollo M, Pajares RM, Martínez- González MA. Vegetable protein and fiber from cereal are inversely associated with the risk of hypertension in a Spanish cohort. Arch Med Res Aug;37(6): Streppel MT, Arends LR, van 't Veer P, Grobbee DE, Geleijnse JM. Dietary fiber and blood pressure: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Arch Intern Med Jan; 165(2): Mirmiran P, Golzarand M, Bahadoran Z, Mirzaei S, Azizi F. High-fat dairy is inversely associated with the risk of hypertension in adults: Tehran lipid and glucose study. Int Dairy J Apr;43: Martínez-Martos JM, Ramírez-Expósito MJ. Dietary fat and hypertension: a novel approach through the proteolytic regulatory enzymes of the renin-angiotensin-system. Cardiovasc Hematol Agents Med Chem Jul;4(3): Altorf-van der Kuil W, Engberink MF, van Rooij FJ, Hofman A, van't Veer P, Witteman JC, et al. Dietary protein and risk of hypertension in a Dutch older population: the Rotterdam study. J Hypertens Dec; 28(12): Elliott P. Protein intake and blood pressure in cardiovascular disease. Proc Nutr Soc May;62(2): Wang YF, Yancy WS Jr, Yu D, Champagne C, Appel LJ, Lin PH. The relationship between dietary protein intake and blood pressure: results from the PREMIER study. J Hum Hypertens Nov;22(11): Utsugi MT, Ohkubo T, Kikuya M, Kurimoto A, Sato RI, Suzuki K, et al. Fruit and vegetable consumption and the risk of hypertension determined by self measurement of blood pressure at home: the Ohasama study. Hypertens Res Jul;31(7): Tsubota-Utsugi M, Ohkubo T, Kikuya M, Metoki H, Kurimoto A, Suzuki K, et al. High fruit intake is associated with a lower risk of future hypertension determined by home blood pressure measurement: the OHASAMA study. J Hum Hypertens Mar; 25(3): Heraclides A, Mishra GD, Hardy RJ, Geleijnse JM, Black S, Prynne CJ, et al. Dairy intake, blood pressure and incident hypertension in a general British population: the 1946 birth cohort. Eur J Nutr Aug;51(5): Engberink MF, Hendriksen MA, Schouten EG, van Rooij FJ, Hofman A, Witteman JC, et al. Inverse association between dairy intake and hypertension: the Rotterdam Study. Am J Clin Nutr Jun; 89(6):

7 Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 60 Spring 2015 / vol 17 / no 1 Original Paper Association between some dietary factors and risk of hypertension: Tehran lipid and glucose study ( ) Mirmiran P (Ph.D) 1, Bahadoran Z (M.Sc) 2, Mirzaei S (B.Sc) 3 Golzarand M (M.Sc) 2, Azizi F (M.D)* 4 1 Associated Professor, Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 2 M.Sc in Nuttition, Researcher, Nutrition and Endocrine Research Center, and Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 3 B.Sc in Nutrition, Nutrition and Endocrine Research Center, and Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 4 Professor, Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Abstract Background and Objective: Hypertension in long time can cause cardiovascular disorders and increase chance of stroke. This study was done to determine the association between some dietary factors and risk of hypertension. Methods: This cross-sectional study was conducted on the fourth phase ( ) of Tehran lipid and glucose study (TLGS). In this study 6089 subjects (2807 males and 3282 females), aged years, were participated and dietary, demographic, anthropometric and blood pressure of each subject were collected. Dietary intake was assessed using a validated and reliable food frequency questionnaire with 147-items. Odds ratio for hypertension according to quartiles of dietary factors was determined using logistic regression with adjustment for confounder variables. Results: The rate of hypertension was 29.8%. Mean of weight, body mass index, waist circumference, prevalence of abdominal obesity and alliteration in the hypertensive subjects were significantly higher than normotensive subjects (P<0.05). There was a non significant direct relationship between energy density, total fat and saturated fat. Higher consumption of fiber was associated with lower risk of hypertension (OR: 0.62, 95% CI: ). The risk of hypertension increased in the highest quartiles of dietary protein (OR: 1.20, 95% CI: ). Odds ratio for hypertension was higher among subjects whom consumed lower fruits and nuts than those subjects with higher fruits consumption (OR: 1.33, 95% CI: ) and nuts (OR: 1.21, 95% CI: ). Conclusion: High consumption of fiber could protect against hypertension while some dietary factors such as high consumption of protein could increase risk of hypertension. Keywords: Hypertension, Diet, Energy density, Macronutrients, Fruits, Vegetables, Dairy, Nuts, Meat * Corresponding Author: Azizi F (M.D), Received 24 Jun 2014 Revised 9 Aug 2014 Accepted 9 Aug 2014 Cite this article as: Mirmiran P, Bahadoran Z, Mirzaei S, Golzarand M, Azizi F. [Association between some dietary factors and risk of hypertension: Tehran lipid and glucose study ( )]. J Gorgan Uni Med Sci. 2015; 17(1): [Article in Persian]

بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88

بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بررسی ارتباط دانسیته انرژي و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و لیلا آزاد بخت سید محمد حسین روحانی اصفهان در سال تحصیلی 88-89 و احمد

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

Prevalence of Hypertension Among The Adult Population of Semnan Province

Prevalence of Hypertension Among The Adult Population of Semnan Province مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي دهم شمارهي ۵ صفحههاي ۵۰۳ ۴۹۵ (دي ۳۸۷) بررسي شيوع پرفشاري خون در جمعيت بزرگسال استان سمنان دکتر راهب قرباني

توضیحات بیشتر

ارتباط شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن با سکته حاد قلبی

ارتباط شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن با سکته حاد قلبی مجله ديابت و ليپيد ايران. پاييز 1383 دوره 4 (شماره 1):91-98 ارتباط شاخص توده بدني و نسبت دور كمر به باسن با سكته حاد قلبي چكيده 1 محمد عليدوستي* غلامرضا داودي مقدمه: چاقي با بسياري از بيماري هاي متابوليك

توضیحات بیشتر

ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج‌ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع 2

ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج‌ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع 2 و 3 و 1 / 89 ارتباط مدل هموستاز ارزیا یب مقاومت به انسولین با فراسنجها و پارامترهاي لیپیدي در مبتلایان به دیابت نوع 2 2 3 2 1 دکتر پروین میرمیران زهرا بهادران دکتر فریدون عزیزي* هانیه السادات اجتهد تحقیقی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents Years old, Ahvaz,

Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents Years old, Ahvaz, مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي شانزدهم شمارهي ۲ صفحههاي ۸۷ ۸۱ (خرداد تير ۱۹) شيوع هيپرليپيدمي در نوجوانان ۱۰-۱۹ ساله ي در سال ۱۸۸-۸۹ سيد

توضیحات بیشتر

پسوریازیس و عوامل خطرساز سندرم متابولیک: مطالعه‌ای مورد ـ شاهدی

پسوریازیس و عوامل خطرساز سندرم متابولیک: مطالعه‌ای مورد ـ شاهدی مقالهي پژوهشي پسوريازيس و عوامل خطرساز سندرم متابوليك: مطالعهاي مورد شاهدي 1 دكتر محمود فرشچيان 1 دكتر اكرم انصار 1 دكتر محمدرضا سبحان 3 و 2 دكتر سعادت ترابيان 1. گروه پوست دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي

توضیحات بیشتر

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است روانشناسی رشد و آموزشی پریناتولوژي (پزشکی مادر و جنین) طب

توضیحات بیشتر

تجمع خانوادگی سندرم متابولیک و عوامل خطرساز آن: فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران ( )

تجمع خانوادگی سندرم متابولیک و عوامل خطرساز آن: فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران ( ) Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol. 5, No. 4, Winter 206, Pages 384-394 Familial Clustering of Metabolic Syndrome and Its Risk Factors in Tehran Lipid and Glucose Study Zarkesh M, Guity

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola

Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola Original Article Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola Hosseini SR 1, Bayani MA 2, Mohammadi K 3, Mohammadi E 4,

توضیحات بیشتر

Composition of daily dietary fat intake in university student s’ diet

Composition of daily dietary fat intake in university student s’ diet 47 ترکیب چربی دریافتی رژیم غذایی روزانه در دانشجویان 1 1 *1 شهاندخت نجمآبادی دکتر مرضیه نجومی دکتر مازیار مرادیلاکه 1- گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت: 86/9/20 پذیرش: 87/5/6

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

ارتباط الگوهای غذایی با سطوح افزایش یافته آنزیم‌های کبدی: یک بررسی مقطعی در مطالعه قند و لیپید تهران

ارتباط الگوهای غذایی با سطوح افزایش یافته آنزیم‌های کبدی: یک بررسی مقطعی در مطالعه قند و لیپید تهران 2 هدا فاضلی زهرا گاي ینی دکتر پروین میرمیران دکتر رضا حاجی حسینی دکتر زهرا بهادران 3 دکتر فریدون عزیزي ) مرکز تحقیقات تغذیه در بیماريهاي غدد درونریز پژوهشکده علوم و غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار Paramedical Sciences and Military Health Volume 1, Number 1, Spring 017 Original Article Evaluating the Risk Factors of Type II Diabetes in Sabzevar Hanieh Ershadi Moqadam 1, Hadis Barati, Zahra Solimani

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بشناسید و با تنظیم رژیم غذایی از آن جلوگیری کنید. علل

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان های جهرم در سال 1391

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان های جهرم در سال 1391 14 دوره دوم شماره 2 تابستان 1392 www.journal.icns.org.ir مقاله پژوهشي اصيل بررسي اپيدميولوژيك بيماران قلبي عروقي بستري در بيمارستان های جهرم در سال 1391 سارا شهسواري اصفهاني 1 دانشجوی دکترای پرستاری فريده

توضیحات بیشتر

ارتباط تنوع گروههای غذایی مصرفی با کفایت دریافت مواد مغذی درگروهی ازمردان تهرانی

ارتباط تنوع گروههای غذایی مصرفی با کفایت دریافت مواد مغذی درگروهی ازمردان تهرانی پژوهش درپزشکي ) مجله پژوهشي دانشکده پزشکي) دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دوره ٠ شماره بهار ۸۵ صفحات تا ٩ Original Article ارتباط تنوع گروههاي غذايي مصرفي با كفايت دريافت مواد مغذي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8E5C7D1DF20C2DEC781E6D1>

<4D F736F F D20C8E5C7D1DF20C2DEC781E6D1> مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران سال هفتم شماره 5 ويژهنامه زمستان 39 صفحات 8999 ارتباط الگوهاي غذايي غالب با اضافه وزن يا چاقي در دختران نوجوان ايراني 4 3 بهارك آقاپور آرش رشيدي احمدرضا درستي مطلق يداالله

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج در جنوب و شرق آسیا به ویژه چین و ژاپن طرفداران بیشتری

توضیحات بیشتر

تقابل بین رژیم های غذایی سنتی و رژیم های مدرن

تقابل بین رژیم های غذایی سنتی و رژیم های مدرن what we are eating is a healthy diet! 2 Global Problem Of Consuming Unhealthy Diet افزایش دریافت غذاهای تفننی ( )fancy و پر کالری با افزایش شهر نشینی و تغییر عادت های غذایی افراد 3 4 5 Global Problem Of

توضیحات بیشتر

مکمل های غذایی موثر بر وزن در ورزش

مکمل های غذایی موثر بر وزن  در ورزش رئوس مطالب مورد بحث اضافه وزن و چاقی و روش های ارزیابی آن ها. مشکالت مرتبط با وزن در ورزشکاران مکمل های موثر در کاهش وزن مکمل های موثر در افزایش وزن By: Dr. M. Hozoori, Nutritionist (mhozoori.blogfa.com)

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 9.Talebi 599.doc

Microsoft Word - 9.Talebi 599.doc 209 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال / 1386 جلد / 31 شماره 3 بررسي رژيم غذاي ي كودكان پيش دبستاني شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384 دكتر مريم طالبي*# دكتر عباس مكارم** دكتر

توضیحات بیشتر

شیوع بالای دیابت و اختلالات تحمل گلوکز در جامعه‌ی شهری بالای 20 سال تهران: ارایه‌ی یک راهکار مؤثر برای غربالگری دیابت پنهان

شیوع بالای دیابت و اختلالات تحمل گلوکز در جامعه‌ی شهری بالای 20 سال تهران: ارایه‌ی یک راهکار مؤثر برای غربالگری دیابت پنهان مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي نهم شمارهي ۴ صفحههاي ۳۹۱ ۳۸۳ (اسفند ۱۳۸۶) شيوع بالاي ديابت و اختلالات تحمل گلوکز در جامعهي شهري بالاي ۲۰ سال

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

ارتباط بین افسردگی، اضطراب، استرس و رفتار غذایی در دانش‌آموزان دختر

ارتباط بین افسردگی، اضطراب، استرس و رفتار غذایی در دانش‌آموزان دختر جلالالدین میرزاي رزاز و همکاران 672 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دي 1397 دوره 76 شماره 10 صفحههاي 672 تا 677 مقاله اصیل جلالالدین میرزاي رزاز 1 زهرا 2 محبی 1* مجید حاجی فرجی آناهیتا هوشیارراد

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین‌های جریمه شده

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین‌های جریمه شده مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان/ دوره شانزدهم/ پاي يز ۵۶-۶۴ ۱۳۹۰/ تحليل بقاي بيماران مبتلا به سکته قلبي حاد با استفاده از اسپلاينه يا ۴ ۳ ۲ ۱ داي م روشني انوشيروان کاظم نژاد ابراهيم حاجي زاده فيروز

توضیحات بیشتر

تعیین همبستگی هایپرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته‌های کلیوی

تعیین همبستگی هایپرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته‌های کلیوی / صفحات 32 تا 36 تحقیقی دکتر احمدع ی شیل تعیین همبستگی هایپرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافتهه يا در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه کلیوي 6 5 4 3 2 1 رافکن دکتر بهنوش مرتضوي مقدم دکتر محمد موجرلو

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word The Journal of Qazvin Univ. of Med.Sci. No. 26, Summer 2003 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین شماره 26 تابستان 1382 اختلالهای متابولیک کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی دکتر رویا کلیشادی*

توضیحات بیشتر

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم)

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم) حقایق واضح هستند مردم دارند چاق تر و بیمارتر می شوند. آنها داروهای بیشتری مصرف می کنند جراحی های بیشتری دارند روش زندگی شان خوب نیست و دلیلش اینست که شما نمی توانید بیماریهای مزمن را با داروها و قرصها

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک

بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي يازدهم شمارهي ۲ صفحههاي ۵۷ ۵ (تير ۳۸۸) مريم بررسي سطح سرمي ويسفاتين در متابوليك بيماران مرد مبتلا به سندرم

توضیحات بیشتر

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای مقدمه است. خانواده سانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان شتر در کل شامل دو گروه شترهای کوهان دار )یک کوهان و شترهای دو کوهان( و شترهای

توضیحات بیشتر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال 1 شاخص کل (بر مبناي ) در بهمن ماه سال براي کل کشور و مناطق شهري عدد 11 و براي مناطق روستایی عدد 11 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل براي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 19=jalilolgadr ????? ????? 8335

Microsoft Word - 19=jalilolgadr ????? ????? 8335 Association between Sleep Quality and Intake of Macronutrients and Micronutrients in Adolescents Maryam Javadi 1, Foad Alimoradi 2, Anita Avani 2, Shabnam Jalilolghadr 3 1 Associate Professor, Department

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

ارتباط عوامل تغذیه ای با ابتلا به سرطان کولورکتال در جمعیت ساکن شهر یزد

ارتباط عوامل تغذیه ای با ابتلا به سرطان کولورکتال در جمعیت ساکن شهر یزد مجله بهداشت و توسعه مقاله پژوهشی تاریخ دریافت : 392/4/8 تاریخ پذیرش : 392/6/20 سال دوم / شماره / 3 پاییز 392 ارتباط عوامل تغذیه ای با ابتال به سرطان کولورکتال در جمعیت ساکن شهر یزد 3 نعیمه کیقبادی محمد

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ( ) : [ ] / 1392.1.1392 :.(). 126 978_600_92164_0_5:45000.. :. RG940/ 7 4 1392 613/0424 2205582 : : : : : : : : : : : : : : : : : [ ] 1392 : :.1392 : 1392 : 1500 : 09124648091 45000 : 978 600 92164 0

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 HYPERTENSION Mohammad Reza Shiri Shahsavar Assistant Professor, PhD Nutrition اپیدمیولوژی به معروف Silent Killer فشار خون خطر بیماری های قلبی عروقی شامل بیماریهای عروق کرونر نارسایی احتقانی قلب سکته

توضیحات بیشتر

معاو ن ت سیا س ي اداره ژپو ه شاهي سیا س ي مصاحبه پژوهشی با دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت )سبک زندگی و سالمت( بیانیه گام

معاو ن ت سیا س ي اداره ژپو ه شاهي سیا س ي مصاحبه پژوهشی با دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت )سبک زندگی و سالمت( بیانیه گام معاو ن ت سیا س ي اداره ژپو ه شاهي سیا س ي مصاحبه پژوهشی با دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت )سبک زندگی و سالمت( بیانیه گام دوم انقالب اسالمی )6( موارد تاکیدی سند چشم انداز در

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روي هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین 3 2 1 سلیمان جافریان امیر خشایار ورکوهی محمد جواد طراحی 1 استادیار عضو هیي ت علمی

توضیحات بیشتر

ارسال مقاالت نویسنده باید مقاله خود را از طریق ایمیل به ارسال کند. قابل ذکر است که مقاله باید به صورت دو فایل ارسال گردد: "با نام )ها( و

ارسال مقاالت نویسنده باید مقاله خود را از طریق ایمیل به ارسال کند. قابل ذکر است که مقاله باید به صورت دو فایل ارسال گردد: با نام )ها( و ارسال مقاالت نویسنده باید مقاله خود را از طریق ایمیل به info@isjq.net ارسال کند. قابل ذکر است که مقاله باید به صورت دو فایل ارسال گردد: "با نام )ها( و وابستگی )ها(ی نویسنده )ها(" و "بدون نام )ها( و وابستگی)ها(ی

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

شماره :

شماره : باسمه تعالی راهنمای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ )آموزش پزشکان( پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بزرگراه چمران خیابان یمن خیابان اعرابی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Journal of Gerontology (joge) Vol 2, No 1, Summer 2017 DOI: /joge Related factors to self-care behaviors in elderly with hypertension b

Journal of Gerontology (joge) Vol 2, No 1, Summer 2017 DOI: /joge Related factors to self-care behaviors in elderly with hypertension b Journal of Gerontology (joge) Vol 2, No 1, Summer 2017 DOI: 10.29252/joge.2.1.41 Related factors to self-care behaviors in elderly with hypertension based on the Health Belief Model in Uremia County Poormuhamad

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

- باقر ۱۳۴۰ الریجانی اردشیر سرشناسه: حسنیرنجبر. شیرین الریجانی باقر نویسندگان پیراپزشکان/ و پزشکان برای درمان(: و عوارض چاقی)علل پديدآور: نام و عنوان.

- باقر ۱۳۴۰ الریجانی اردشیر سرشناسه: حسنیرنجبر. شیرین الریجانی باقر نویسندگان پیراپزشکان/ و پزشکان برای درمان(: و عوارض چاقی)علل پديدآور: نام و عنوان. - باقر ۱۳۴۰ الریجانی اردشیر سرشناسه: حسنیرنجبر. شیرین الریجانی باقر نویسندگان پیراپزشکان/ و پزشکان برای درمان(: و عوارض چاقی)علل پديدآور: نام و عنوان.۱۳۹۴ سینا نوآوران تهران: نشر: مشخصات جدول. رنگی( مصور)بخشی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

Comparison of ordinary logistic regression and robust logistic regression models in modeling of pre-diabetes risk factors

Comparison of ordinary logistic regression and robust logistic regression models in modeling of pre-diabetes risk factors فاطمه عزیزي مایوان و همکاران 452 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر 1397 دوره 76 شماره 7 صفحههاي 452 تا 458 مقاله اصیل 1 فاطمه عزیزي مایوان 3 مهدي جباري نوقابی 2 علی تقیپور محمدتقی شاکري 4*

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

Metabolic Control And Care Assessment in Patients with Type 2 Diabetes In Chaharmahal & Bakhtiyari Province 2008

Metabolic Control And Care Assessment in Patients with Type 2 Diabetes In Chaharmahal & Bakhtiyari Province 2008 مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي يازدهم شمارهي ۱ صفحههاي ۳۹ ۳۳ (ارديبهشت ۱۳۸۸) ع يل کنترل متابوليک و ارزيابي مراقبتها و درمان در بيماران مبتلا

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

مقایسه دو فرمول هریس- بندیکت و مفلین اس-تی جئور با کالری‌متری غیرمستقیم در تعیین میزان انرژی مصرفی استراحت (REE)

مقایسه دو فرمول هریس- بندیکت و مفلین اس-تی جئور با کالری‌متری غیرمستقیم در تعیین میزان انرژی مصرفی استراحت (REE) مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران سال سوم شماره 1 بهار 1387 صفحات 73-79 مقايسه دو فرمول هريس- بنديكت و مفلين اس-تي جي ور با كالريمتري غيرمستقيم در تعيين ميزان انرژي مصرفي استراحت (REE) 4 3 2 1 بهاره

توضیحات بیشتر

Sodium and Health

Sodium and Health Sodium and Health S.Eshghinia MD, PhD in Nutrition Assisstant professor, Golestan University of Medical Sciences, September 2016 What is sodium? Essential mineral in small amounts Electrolyte Found in

توضیحات بیشتر

مقايسه ي تركيب بدني دانشجويان دختر فعال و غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دكتر الهام افتخاري فيزيولوژيست ورزشي استاديار - دانشگاه آزاد اسلام

مقايسه ي تركيب بدني دانشجويان دختر فعال و غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دكتر الهام افتخاري فيزيولوژيست ورزشي استاديار - دانشگاه آزاد اسلام مقايسه ي تركيب بدني دانشجويان دختر فعال و غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دكتر الهام افتخاري فيزيولوژيست ورزشي استاديار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشكده علوم انساني گروه تربيت بدني-

توضیحات بیشتر