بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران"

رونوشت

1 101 چکيد رابطه حمایت سازمانی و جو خالقانه با توسعه کارآفرینی با واسطهگری توانمنذسازی و خالقیت در کارکنان کتابخانه , 2 هضگبى لبعوی* ػجسالحغیي فزج پ ل فزیس ػقبر غزیي ارؽسی اهز س اعتفبز اس افىبر ایس تبرید زریبفت: 1397/10/25 تبرید پذیزػ: 1398/01/15 آ ر وبرو بى هیت ا س ه ؾب تح الت ػظیوی زر عبسهبى ب گززز. زر ویي راعتب سف پض ؼ حبضز راثغ حوبیت عبسهب ی ازرانؽس خ ذاللب عبسهب ی ثب ت عؼ وبرآفزی ی ثب اعغ گزی ذاللیت ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی زر وبرو بى وتبثرب زر ظز گزفت ؽس. خبهؼ آهبری پض ؼ 410 فز اس وبرو بى بز وتبثرب بی ػو هی اعتبى ذ سعتبى غت س و ث ر ػ و گیزی عجم ای عبز ا تربة ؽس ث پزعؾ به بی خ ذاللب عبسهب ی حوبیت عبسهب ی ازرانؽس ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ذاللیت عبسهب ی پزعؾ به رفتبر وبرآفزی ب پبعد زاز س. خ ت تحلیل زاز ب ػال ثز اعتفبز اس ر ػ بی ت فیفی)هیب گیي ا حزاف هؼیبر هبتزیظ وجغتگی( ثزای ارسیبثی الگ ی پیؾ بزی اس ر ػ الگ یبثی هؼبزالت عبذتبری) SEM ( ثب اعتفبز اس زمافشار aaamos یزاعت 21 ا دبم گزفت. ر اثظ اعغ ای زر الگ ی پیؾ بزی ثب اعتفبز اس ر ػ ث ت اعتزاح آسه ز ؽس س. ؽبذ بی ثزاسػ هب س) GFI )RESMA CGI اس حس قبة السم ثزذ رزار ث ز حبوی اس آى اعت و هسل پیؾ بزی پض ؼ ثب زاز ب ثزاسػ زارز. تبیح حبوی اس هؼ یزاری توبهی هغیز بی هغتمین حوبیت عبسهب ی ازرانؽس خ ذاللب عبسهب ی ث ت عؼ وبرآفزی ی ث ز ثب حذف هغیز بی غیز هؼ یزار الگ افالح ؽس. ؽبذ ثزاس سگی الگ یب ی هؼبزالت عبذتبری ثزاسػ ه بعت الگ ی افالحؽس را ؾبى زاز س. وچ یي تبیح ر اثظ غیزهغتمین هؼ یزاری ایي ر اثظ را تبییس و ز س. 1 زا ؼ آه ذت زوتزی ػلن اعالػبت زا ؼ ؽ بعی زا ؾگب ؽ یس چوزاى ا اس 2 گز ػلن اعالػبت زا ؼ ؽ بعی احس هغدس علیوبى زا ؾگب آساز اعالهی هغدس علیوبى ایزاى. 3 اعتبز گز ػلن اعالػبت زا ؼ ؽ بعی زا ؾىس ػل م تزثیتی ر ا ؾ بعی زا ؾگب ؽ یس چوزاى ا اس ایزاى. 4 اعتبز گز ػلن اعالػبت زا ؼ ؽ بعی زا ؾىس ػل م تزثیتی ر ا ؾ بعی زا ؾگب ؽ یس چوزاى ا اس ایزاى. 5 زا ؾیبر گز ر ا ؾ بعی زا ؾىس ػل م تزثیتی ر ا ؾ بعی زا ؾگب ؽ یس چوزاى ا اس ایزاى. * یغ س ی هغئ ل همبل

2 ی 102 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در... اص بی ولیسی: خ ذاللب عبسهب ی ت عؼ وبرآفزی ی حوبیت عبسهب ی ازرانؽس ت ا و سعبسی ذاللیت. مقدم تح الت زگزگ ی ؽگزف ػظیوی و ث زلیل رؽس فشای س افشایؼ زا ؼ ف ؼت ف ب ری زر س سگی ع ثؾز رخزاز ه خت ؽس تب وؾ ر بی هرتلف را ىبر بی ه بعت ه ثزی را ثزای ث ز گیزی زچ ثیؾتز اس ایي تح الت یبفت ث وبرث س س. ا سیؾو ساى ذزز رساى وبرآفزی ی را اس ه نتزیي ایي را ىبر ب زا غت ا س و زر خ بى و ی ه رز ت خ ثغیبری اس وؾ ر ب لزارگزفت اعت. وبرآفزی ی عبسهب ی ث هف م تؼ س یه عبسهبى ثز ایدبز هقزف هحق الت ذسهبت خسیس فزآی س بی تبس ظبم عبسهب ی یي اعت. ث ایي ع وبرآفزی ی وبرآفزی ی ؽزوتی وبرآفزی ی ز لتی یب عبسهبى وبرآفزیي یش اعالق هیؽ ز) 2005 &Moghaddasi,.)Zabihi زر پض ؼ حبضز ایي ع وبرآفزی ی هغزح اعت. زر ای دب ث ثزرعی راثغ هتغیز بی پض ؼ زر بز وتبثرب بی ػو هی ذ سعتبى هیپززاسین. هز ری ثز تحمیمبت گذؽت زر سهی خ عبسهب ی ذاللیت حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ثب وبرآفزی ی تبیح هتفب تی زر ایي سهی را ؾبى هیز س. ث ع ریو زر اوثز هغبلؼبت ثیي خ عبسهب ی ذاللیت حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ثب ت عؼ وبرآفزی ی راثغ هثجت هؼ بزاری ث زعتآهس اعت. یىی اس هتغیز بی اثزگذار ثز وبرآفزی ی عبسهب ی هف م خ عبسهب ی اعت. خ عبسهب ی ػجبرت اس الگ بی تىزاری اس رفتبر ب گزػ ب احغبعبتی اعت و زر لبلت رفتبر بی ر سا زر هحیظ وبر ت عظ افزاز تدزث زرن تفغیز هیؽ س. ایي الگ بی رفتبری خ عبسهب ی خ هغتملی اس گزػ ث عبسهبى اعت و زر گب وبرو بى ث عبسهبى هتجل ر هیؽ ز) 2006 Isaksen,.)Ekvall, ;1987 Ekvall & زرن افزاز اس رفتبر ب ر ی گزػ آ ب اس وبر وچ یي عغ ح ػولىزز زر تید ث ز ری آ ب تبثیز هیگذارز Ekvall, (Ekvall, 1991; Amabile& Gryslciewjez, 1987; Isaksen &.2010) عجك تحمیمبت( 2008 al, (Scheepers et راثغ ی هغتمیوی هیبى خ وبرآفزی ی عبسهب ی آ ری خ ز زاؽت اعت. وچ یي هیبى ؽبذ حوبیت هسیزیتی پبزاػ اعتمالل زر وبر ثب آ ری راثغ خ ز زارز. آ ت ی زر پض ؼ ذ ز مؼ هحیظ خ وبرآفزی ب را زر ایي سهی ثغیبر حیبتی زا غت ضگی خ ه بعت وبرآفزی ی را حوبیت هسیزیت ذغزپذیزی ظبم پبزاػ ه بثغ عبذتبر حبهی ػ اى وزز. ی اػتمبز زارز و زرن ثب ر افزاز اس خ وبرآفزی ب تبثیز ثغیبری زر فؼبلیت وبرآفزی ب آ را زا ؾگب زارز) 2005.)Anthony,

3 103 زر پض ؾی) 2013 )Karimi, ؾبى زاز و ثیي ولی اثؼبز خ عبسهب ی ثب وبرآفزی ی زر ىعبسهب ی راثغ ی هثجت هؼ یزاری خ ز زارز اس ثیي ػ اهل خ عبسهب ی ثیؾتزیي ضزیت وجغتگی ثب وبرآفزی ی زر ىعبسهب ی را رضبیت ت افك ثز ر ی ب ث ذ ز اذتقبؿ زاز اعت. زر پض ؼ (2013 (Nahid, ؾبى زاز و حوبیت هسیزیتی ا ؼغبفپذیزی هزس بی عبسهبى زر زعتزط ث زى سهبى پبزاػ تم یت وبرو بى ثز آ ری تبثیز هیگذارز. اهب اعتمالل وبری ثز آ ری تبثیزی سارز. زچ س و زر پبیبى هؾر ؽس ث ع رولی خ وبرآفزی ی عبسهب ی ثز آ ری عبسهب ی تبثیز هؼ بزاری زارز. رفتبر بی حوبیتو س ر جزاى وچ یي خ عبسهب ی هیت ا س ه خجبت فزا ن آ رزى حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ؽ ز و ه ظ ر اس حوبیت عبسهب ی احغبط ثب ر بی تؼوینیبفت افزاز زر ایي راعتبعت و عبسهبى غجت ث وىبری هغبػست حوبیت اػضبی ذ ز ارسػ لبئل گزاى ذ ؽجرتی آی س آ بعت) 1986 al,.)eisenberger et ػسم ت خ ث هغبیل رفب ی آعبیؾی وبرو بى ه خت وب ؼ ا گیش هیؽ ز. زر ایي ه رز هوىي اعت وبرو بى اس عبسهبى ذ ز ذبرج ؽس ث عبسهبى زیگزی ثپی س س و هؾىالت آ ب را زرن و س اهىب بت ه بعجی ثزایؾبى زر ظز ثگیزز) 2015 Ghasemi,.)Farajpahlou & وبرو ب ی و هیشاى سیبزی اس حوبیت عبسهب ی ازران ؽس را تدزث هیو س ایي احغبط را زار س و ثبیس ثب ت خ ث رفتبر ب گزػ ه بعجی زر عبسهبى ایفبی مؼ و س تب ػول آ ب زر راعتبی ه بفغ عبسهبى هتج عؽبى ثبؽس ث ایي عیل حوبیت عبسهبى را خجزاى وبی س. زر پض ؼ( 2013 al, (Hariri et ثب سف ع دؼ راثغ حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ثیتفب تی عبسهب ی زر وتبثساراى ث ایي تید رعیس س و ثیي وتبثساراى خبهؼ آهبری هیشاى حوبیت عبسهب ی ازران ؽس پبییيتز اس حس هت عظ هیشاى ثیتفب تی عبسهب ی یش پبییيتز اس حس هت عظ اعت ثیي حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ثز س ثیتفب تی عبسهب ی زر وتبثساراى خبهؼ آهبری راثغ هؼى ط هؼ بزاری خ ز زارز. زر پض ؾی فزا تحلیلی) 2009 al, (Riggle et ؾبى زاز س و زریبفت حوبیت عبسهب ی تؼ س هؾبروت را زر عبسهبى را ث ؽست افشایؼ زاز ثبػث افشایؼ ػولىزز ثبالی وبرو بى زر عبسهبى هیؽ ز. زر پض ؼ( 2013 (Tabsara, ؾبى زاز ؽس و وبرآفزی ی عبسهب ی زر بز وتبثرب ػو هی زر عغح هغل ثی لزار سارز. وچ یي آسه ى آهبری فزضی ب ؾبى زاز و ع ه فل عبذتبر عبسهب ی خ عبسهب ی فز گ عبسهب ی آ ر زر عغح هغل ثی یغت س اهب ه فل لبثلیت وچ یي (2016, (Saberi زر پض ؼ ذ ز عبسهب ی بز وتبثرب یز ی ا غب ی زر عغح هغل ثی لزار زارز. ثب سف ثزرعی تبثیز گزایؼ وبرآفزی ب ثز ػولىزز ػو هی وؾ ر زر ثرؼ هسل عبذتبری ؾبى زاز و گزایؼ وبرآفزی ب

4 104 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در... تبثیز هثجت هؼ یزاری ثز ػولىزز عبسهب ی بز وتبثرب ػو هی وؾ ر زارز. وبرآفزی ی عبسهب ی ث اؽىبل هرتلف خ ز زارز ز عبسهب ی ثبیس هسل هرق ؿ ه بعت ثزای ذ ز ث خ ز آ رز. زر ؽىل 1 الگ ی پیؾ بزی عزح حبضز و راثغ ثیي هتغیز بی آى ثز هج بی هغبلؼبت پیؾیي و ث اذتقبر اؽبر گززیس اعترزاج گززیس وبیؼ زاز ؽس اعت. ضکل 1 الگ ي مف مي پژي ص ريش جامع ي وم و آماري پژي ص 1 ر ػ پض ؼ حبضزعزح وجغتگی اس عزیك الگ یبثی هؼبزالت عبذتبری )sem( اعت و یه ر ػ وجغتگی چ س هتغیزی اعت. خبهؼ آهبری ؽبهل توبهی وبرو بى بز وتبثرب بی ػو هی اعتبى ذ سعتبى ث ز و ثز اعبط آذزیي آهبر)ه زهب 1394( ثبلغ ثز 410 فز ث ز ا س ث ر ػ و گیزی عجم ای عبز ا تربة ؽس س اثشار پض ؼ ؽبهل پزعؾ به ث ز. اس ول پزعؾ به بی ارعبل ؽس ثزای آسه ز تؼساز 203 پزعؾ به ثزگؾت زاز ؽس. توبهی تحلیل ب ثب اعتفبز اس زمافشار بی SPSS یزاعت AMOS 21 یزاعت 21 ا دبم گزفت س. ابسار ا 1.پرسطىام ج خالقاو سازماوي: زر پض ؼ حبضز خ ت ع دؼ خ ذاللب عبسهب ی اس غر افالحؽس ی پزعؾ به چؾنا ساس ه لؼیتی )SOQ( و ت عظ( Isaksen& Ekvall, ( 2007 ت ظین اػتجبر یبثی هدسز ؽس اعت اعتفبز ؽس. ایي پزعؾ به ذ ز گشارؽی 21 هبز زارز خ زر عبسهبى را زر 9 حیغ ی چبلؼ پذیزی آسازی اػتوبز سهبى ایس ذ ؽحبلی ؽ خعجؼی تؼبرك حوبیت اس ایس ب گفتوبى ریغهپذیزی ه رزع دؼ لزار هیز س 1. structural equation modeling

5 105 پبعد بی آى ثز اعبط لیىزت 5 زرخ ای اس 1 )ثزای وبهال هربلفن( تب 4 )ثزای وبهال ه افمن( وز گذاری هیؽ ز. تحمیمبت سیبزی پبیبیی اػتجبر همیبط ا لی را ثزرعی وزز ا س )2007 Ekval,.)Turnipseed, 1994 Isaksen & ایي پزعؾ به ثزای ا لیي ثبر زر وؾ ر, )Mashishki تزخو ه رز اعتفبز لزار گزفت اعت. Arshadi and Nisi ت عظ( 2014, هؾبیری وىبراى زر پض ؼ ذ ز خ ت ع دؼ اػتجبر پزعؾ به اس ر ػ تحلیل ػبهل تبییسی اعتفبز و ز س و تبیح حبفل ؾبى زاز و پزعؾ به اس اػتجبر ه بعجی ثزذ رزار اعت.)RMSEA;0/07 زر IFI;0/91 CFI;0/89 NFI;0/86 AGFI;0/88 GFI;0/89( پض ؼ حبضز خ ت تؼییي ضزیت پبیبیی پزعؾ به خ ذاللب عبسهب ی ث تزتیت اس ز ر ػ آلفبی وز جبخ ت قیف اعتفبز ؽس و تبیح اس عزیك ز ر ػ آلفبی وز جبخ ت قیف ث تزتیت 0/74 0/89 ث زعت آهس و ؾبىز س ی ضزیت پبیبیی لبثللج ل پزعؾ به ف ق اعت. 2. پرسطىام حمایت سازماوي ادراکضد : زر پض ؼ حبضز خ ت ع دؼ حوبیت عبسهب ی ازرانؽس اس فزم و تب پزعؾ به حوبیت عبسهب ی آیش جزگز وىبراى) 2012 )Persson, اعتفبز ؽس. ایي پزعؾ به 8 هبز زارز سف آى ع دؼ حوبیت عبسهب ی ازرانؽس اس خب ت وبرو بى اعت پبعد بی آى ثز اعبط لیىزت پ حزرخ ای اس 1 )ثزای وبهال هربلفن( تب 5 )ثزای وبهال هربلفن( وز گذاری هیؽ ز. پزع ى) 2012 ( ؽ ا س گغتزز ای اس اػتجبر پبیبیی ایي پزعؾ به را ارائ و ز اعت. ضزیت پزعؾ به حوبیت عبسهب ی ازران ؽس اس عزیك ز ر ػ آلفبی وز جبخ ت قیف ث تزتیت 0/86 0/87 ث زعت آهس و ؾبىز س ضزیت پبیبیی لبثل لج ل پزعؾ به ف ق اعت. 3. پرسطىام خالقيت سازماوي: زر پض ؼ حبضز خ ت ع دؼ ذاللیت عبسهب ی اس پزعؾ به 1 س خ رج )2001( اعتفبز ؽس. ایي پزعؾ به 13 هبز زارز ز ثؼس ولی ثسیغ ث زى ایس ب) 9 هبز ( وبرثززی ث زى ایس ب) 4 هبز ( را ه رز ع دؼ لزار هیز س پبعد بی آى ثز اعبط لیىزت پ حزرخ ای اس 1 )ثزای وبهال هربلفن( تب 5 )ثزای وبهال ه افمن( وز گذاری هیؽ ز. زر پض ؼ ساهپتبویظ) 2008 ( ثزای تؼییي اػتجبر پزعؾ به ثب اعتفبز اس ر ػ تحلیل ػبهلی تبییسی ع االت ر ی ز ثؼس ثسیغ ث زى ایس ب وبرثززی ایس ب ثبر ػبهلی گذاؽت س. ایي پزعؾ به ثزای ا لیي ثبر زر ایزاى ت عظ هؾبیری وىبراى) 1393 ( تزخو ه رز اعتفبز لزار گزفت اعت. هؾبیری وىبراى) 1393 ( زر پض ؼ ذ ز خ ت تؼییي اػتجبر ایي پزعؾ به اس ر ػ تحلیل ػبهل تبییسی اعتفبز و ز ا س و ؽبذ بی ثزاسػ الگ ثزاس سگی لبثل لج ل ایي پزعؾ به را ؾبى هیز س.)RMSEA;0/08( وچ یي ایي پض ؾگزاى خ ت تؼییي پبیبیی پزعؾ به اس ر ػ آلفبی 1. Zhou & George

6 106 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در....4 وز جبخ اعتفبز و ز ا س و ضزیت پبیبیی ثزای ثؼس ثسیغ ث زى ایس ب 0/84 ثزای وبرثززی ث زى ایس ب 0/79 ثزای ول پزعؾ به ضزیت 0/90 ث زعت آهس اعت. زر پض ؼ حبضز خ ت تؼییي ضزیت پبیبیی پزعؾ به ذاللیت عبسهب ی ث تزتیت اس ز ر ػ آلفبی وز جبخ ت قیف اعتفبز ؽس و ضزیت پبیبیی پزعؾ به ذاللیت عبسهب ی اس عزیك ز ر ػ آلفبی وز جبخ ت قیف ث تزتیت 0/87 0/90 ث زعت آهس و ؾبىز س ضزیت پبیبیی لبثل لج ل پزعؾ به ف ق اعت. پرسطىام اس ر اىؽ بذتی ت اومىدسازي ريانضىاختي: زر پض ؼ حبضز خ ت ع دؼ ت ا و سعبسی 1 پزعؾ به ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی اعپزیتشر )1995( اعتفبز ایي ؽس. پزعؾ به 12 هبز زارز چ بر ثؼس هؼ بزاری )3 هبز ( ؽبیغتگی )3 هبز ( ذ ز تؼیی ی )3 هبز ( اثزگذاری )3 هبز ( را ه رز ا ساس گیزی لزار زاز پبعد بی آى ث ف رت لیىزت پ حزرخ ای اس 1 )ثزای وبهال هربلفن( تب 5 )ثزای وبهال ه افمن( وز گذاری هیؽ ز. اعپزیتشر) 1995 ( ثزای تؼییي اػتجبر وگزا افتزالی ع االت پزعؾ به اس تحلیل ػبهلی تبییسی اعتفبز وزز و زاز ب اس ثزاسػ ػبلی ثزذ رزار ث ز RMSEA هؼبزل 0/04 ث زعت آهس ع االت ثبر ػبهلی ثبالیی ثز ػبهل اذتقبفی ذ ز زاؽت س. زر پض ؼ حبضز ضزیت پبیبیی پزعؾ به ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی اس عزیك ز ر ػ آلفبی وز جبخ ت قیف ث تزتیت 0/59 0/85 ث زعت آهس و ؾبىز س ضزیت پبیبیی لبثللج ل پزعؾ به ف ق اعت. 5. پرسطىام رفتار کارآفریىاو در سازمان: زر پض ؼ حبضز خ ت ع دؼ ت عؼ وبرآفزی ی 2 اس پزعؾ به رفتبر وبرآفزی ب زر عبسهبى ساهپتبویظ ه عتبویظ )2007( اعتفبز ؽس. فزم 3 افلی ایي پزعؾ به ؽبهل 12 هبز اعت و 10 هبز ی آى ثز اعبط هغبلؼ ی پیزط وىبراى )1997( ز هبز ی زیگز آى زر ه رز سهی ی حوبیتی اس رفتبر بی آ را اعت. زر پض ؼ حبضز یش خ ت ع دؼ ت عؼ وبرآفزی ی اس فزم 10 هبز ی آى ؽبهل 8 هبز ی رفتبر بی آ را 2 هبز ی سهی ی حوبیتی اعتفبز گززیس. ؽی وز گذاری ع االت ث ف رت پ ح گشی ای اس وبهال هربلف تب وبهال ه افك اعت. زر پض ؼ حبضز ث ه ظ ر ثزرعی ضزایت پبیبیی پزعؾ به هذو ر اس ضزایت آلفبی وز جبخ ت قیف اعتفبز ؽس اعت. تبیح ث زعت آهس ث تزتیت 0/64 0/69 اعت. 1.Spreitzer 2. Zampetakis and Moustakis 3. Pearce

7 107 یافت ا خس ل 2 یبفت ت فیفی هزث ط ث هیب گیي ا حزاف هؼیبر ووتزیي ثیؾتزیي وز و را ر ی هتغیز بی پض ؼ ؾبى هیز س. وچ یي خس ل 3 هتغیز بی پض ؼ را ؾبى هیز س. جديل 2 یافت اي ت صيفي مرب ط ب متغير اي پژي ص افزاز هبتزیظ وجغتگی ثیي زر ایي پض ؼ زرهدو ع ر اثظ ثیي هتغیز ب زر الگ ی پیؾ بزی ه رز ثزرعی لزار گزفت. الگ ی پیؾ بزی پض ؼ حبضز زرهدو ع هتؾىل اس 5 هتغیز اعت و هتغیز بی حوبیت عبسهب ی ازرانؽس خ ذاللب عبسهب ی ث ػ اى هتغیز بی پیؾبی س هتغیز ت عؼ رفتبر وبرآفزی ب زر عبسهبى ث ػ اى هتغیز پیبهس هتغیز بی ت ا و سعبسی ذاللیت عبسهب ی ث ػ اى هتغیز بی هیب دی هیثبؽ س. وبىع ر و تبیح ه سرج زر خس ل 3 ؾبى هیز س ر اثظ وجغتگی ثیي خ ذاللب عبسهب ی ت عؼ وبرآفزی ی) r;0/46 0/01<p( خ ذاللب عبسهب ی ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی) r;0/37 0/01<p( خ ذاللب عبسهب ی ذاللیت عبسهب ی) r;0/45 0/01<p( حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ت عؼ وبرآفزی ی) r;0/39 0/01<p( حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی) r;0/43 0/01<p( حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ذاللیت عبسهب ی 0/01<p( ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ت عؼ وبرآفزی ی) r;0/49 0/01<p( )0/19;r

8 108 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در... ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ذاللیت عبسهب ی) r;0/39 0/01<p( ذاللیت عبسهب ی ت عؼ وبرآفزی ی) r;0/56 0/01<p( اعت و اس لحبػ آهبری هؼ یزار غت س.

9 ي ا /39 7 0/43 0/19 6 0/52 0/37 0/45 *p 0/05, p 0/ 01 هتغیز جديل 3 ماتریس ضرایب مبستگي بيه متغير اي پژي ص حاضر 5 0/57 0/53 0/47 0/30 4 0/51 0/40 0/37 0/44 0/54 3 0/52 0/30 0/33 * 0/16 0/33 0/60 2 0/35 0/41 0/29 0/12 0/14 0/24 0/31 1 0/77 0/69 0/77 0/71 0/46 0/39 0/49 0/56 ت عؼ وبرآفزی ی گزایؼ ث تغییز ثی ؼ را جززی هحیظ وبری فؼبل سهی حوبیتی خ ذاللب عبسهب ی حوبیت عبسهب ی ازرانؽس ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ذاللیت عبسهب ی جديل 4 ضاخص برازودگي الگ ي پيطى ادي ي و ایي RMSEA TLI IFI CFI NFI AGFI GFI /df df 2 χ ضاخص اي برازش متغير 0/123 0/789 0/898 0/894 0/867 0/825 0/932 3/ /915 الگ ي پيطى ادي 0/057 0/955 0/980 0/979 0/948 0/927 0/973 1/ الگ ي و ایي 20/934 زر و زار 2 الگ ی بیی ضزیت ثتبی اعتب سارز آى زر هغیز بی هرتلف وبیؼ زاز ؽس اعت. تبیح هزث ط ث ر اثظ غیزهغتمین پض ؼ حبضز زر خس ل 5 آ رز ؽس ا س.

10 110 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در... وم دار 2 الگ ي و ایي ي ضرایب مسير ا یه فزك سیزث بیی الگ ی پیؾ بزی خ ز هغیز بی اعغ ای ث ز و ایي ر اثظ ثب اعتفبز اس 1 ر ػ ث ت اعتزاح ثزرعی ؽس س. تبیح ث ت اعتزح ثزای هغیز بی اعغ ای الگ ی پیؾ بزی زر خس ل 5 هؾب س هیؽ س. جديل 5 وتایج ب ت استراپ براي مسير اي ياسط اي هتغیز خ ذاللب عبسهب ی ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ذاللیت عبسهب ی β 0/077 عغح هؼ یزاری 0/001 0/001 0/001 0/001 0/001 0/001 0/001 0/113 0/084 0/102 0/158 0/110 0/146 حوبیت عبسهب ی ازرانؽس ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ذاللیت عبسهب ی خ ذاللب عبسهب ی ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ت عؼ وبرآفزی ی حوبیت عبسهب ی ازرانؽس ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ت عؼ وبرآفزی ی خ ذاللب عبسهب ی ذاللیت عبسهب ی ت عؼ وبرآفزی ی حوبیت عبسهب ی ازرانؽس ذاللیت عبسهب ی ت عؼ وبرآفزی ی ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی ذاللیت عبسهب ی ت عؼ وبرآفزی ی تبیح خس ل 5 ؾبى هیز س و ففز زر ف افل اعوی بى یبزؽس لزار ویگیزز. ث بثزایي توبهی ر اثظ غیزهغتمین هؼ یزار هیثبؽ س. 1. Bootstrap

11 111 بحث ي وتيج گيري پض ؼ حبضز ثب سف ثزرعی راثغ حوبیت عبسهب ی خ ذاللب ثب ت عؼ وبرآفزی ی ثب اعغ گزی ت ا و سعبسی ذاللیت زر وبرو بى وتبثرب بز وتبثرب بی ػو هی اعتبى ذ سعتبى ا دبم ؽس اعت. ثغیبری اس ر اثظ ث زعت آهس زر ایي پض ؼ وغبى ثب یبفت گذؽت اعت. اس آ دبییو پززاذتي ث تهته یبفت ایي هغبلؼ تفغیز آ بى زر ایي همبل هیغز یغت لذا ث اؽبراتی ولی اوتفب هیگززز. وبىع ر و زر هبتزیظ وجغتگی)خس ل 3( هالحظ هیؽ ز عجك پیؼثی ی ثیؾتز هتغیز بی عزح وجغتگی هؼ یزاری ثب ن زار س. زرسهی تبثیز هتغیز حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ثز ت عؼ وبرآفزی ی تبیح پض ؼ ثیب گز اثز هغتمین حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ثز ت عؼ وبرآفزی ی عبسهب ی زر وبرو بى بز وتبثرب ػو هی اعت. ایي یبفت ثب پض ؼ بی هحممی ی ظیز( 2001 al, (Hariri (Isenberger et al,2013) et وغ اعت. زر تجییي ایي یبفت هیت اى گفت وبرو ب ی و هیشاى سیبزی اس حوبیت عبسهب ی ازرانؽس را تدزث هیو س ایي احغبط را زار س و ثبیس ثب ت خ ث رفتبر ب گزػ ه بعجی زر وتبثرب ػو هی ایفبی مؼ و س تب ػول آ ب زر راعتبی ه بفغ عبسهبى بز ثبؽس ث ایي عیل حوبیت عبسهبى را خجزاى وبی س اس ایي خ ت ثیؾتز زر خغتد ی را حل بی خسیس ثزای حل هغبیل وبری غت س ث عوت رفتبر بی وبرآفزی ب عبسهب ی وؾیس هیؽ س. زر سهی اثز خ ذاللب عبسهب ی ثز ت عؼ وبرآفزی ی پض ؼ حبضز ؾبى زاز و خ ذاللب عبسهب ی ثز ت عؼ وبرآفزی ی اثز هثجت هؼ یزار زارز. ایي یبفت ثب پض ؼ Hadjets, ( Koratko & (2001 (2011 (Tabarsa, وغ اعت. زر تجییي ایي یبفت هیت اى گفت و زازى آسازی ػول ث وبرو بى حوبیت هسیزیت ػبلی عبسهبى بز وتبثرب بی ػو هی اعتبى ذ سعتبى تغزیغ ر یساز ب تقوین ث ػول زر عبسهبى اعت و تید بیی آى ثز به ریشی وغت وبر وبرآفزی ب اخزای ایس بی وبرآفزی ب اعت. هغبلؼ حبضز ؾبى زاز و خ ذاللب عبسهب ی ثز ذاللیت عبسهب ی اثز هثجت هؼ یزار زارز. ایي یبفت ثب پض ؼ بی زا ؾو سا ی اس خول ( 2010 (Isaksen, وغ اعت. زر تجییي ایي یبفت هیت اى گفت و زر عبسهبى بیی ثب خ ذاللب عغح ریغهپذیزی ثبال اعت اثتىبرات هت را حتی زر ضؼیتی و ذز خ بؽ بذت هیثبؽ س ث خ ز هیآی س. اس ایي عزیك افزاز احغبط هیو س و هیت ا س ر ی ایس بیؾبى ریغهپذیز ثبؽ س. وچ یي زر عبسهبى بیی و خ ذاللب زار س گفتوبى رایح اعت ػوس ظزات ؽ یس هیؽ ز افزاز ایس بیؾبى را ثزای ثحث ثزرعی اعتفبز اس ظزات زیگزاى ارائ هیو س. افزاز اغلت هیت ا س ػمبیس هربلف را ثجی س ثؾ س زر زیسگب بی هت ػی اس افزاز ع ین ؽ س و ایي ذ ز ثبػث هیؽ ز ت لیس ایس زر تید ذاللیت عبسهب ی افشایؼ یبثس( 2007.(Isaksen, زر

12 112 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در... سهی هتغیز ت ا و سعبسی ر اىؽ بذتی پض ؼ حبضز ؾبى زاز و ثز ذاللیت عبسهب ی اثز هثجت هؼ یزار زارز. ایي یبفت ثب پض ؼ بی زا ؾو سا ی هب س Veithouse, (Thomas & (1990 وغ اعت. زر تجییي ایي یبفت هیت اى گفت و افزاز ت ا و س ث ذبعز خ ز احغبط ؽبیغتگی تغلظ ثز هحیظ زعت ث ت لیس ایس بی خسیس سز زر رای ت لیس ایي ایس ب ث یبزگیزی ذ زؽى فبیی ثیؾتز یش هیرع س. وبرو ب ی و ث ا گیش ی السم را یش زار س ثب چبلؼ ت ا و سی ذ زثب ر زاؽت ر ث ر همب هت هیو س را حل بی خبیگشیي ه بعتتزی را ث زعت هیآ ر س. زر سهی اثز خ ذاللب عبسهب ی ثز ت عؼ وبرآفزی ی پض ؼ حبضز ؾبى زاز و خ ذاللب عبسهب ی ثز ت عؼ وبرآفزی ی زر وبرو بى بز وتبثرب بی ػو هی اثز هثجت هؼ ی زار زارز. ایي یبفت ثب پض ؼ و راتى 1 بزختظ 1989), Hodgetts (Kuratko& وغ اعت. زر تجییي ایي یبفت هیت اى گفت زازى آسازی ػول ث وبرو بى حوبیت هسیزیت ػبلی عبسهبى تغزیغ ر یساز ب تقوین ث ػول زر عبسهبى اعت و تید بیی آى ثز به ریشی وغت وبر وبرآفزی ب اخزای ایس بی وبرآفزی ب اعت. وچ یي یبفت پض ؼ ؾبى زاز س و هتغیز حوبیت عبسهب ی ازران ؽس ثز ت عؼ وبرآفزی ی زر وبرو بى بز وتبثرب بی ػو هی اثز هثجت هؼ یزار زارز. تبیح ایي پض ؼ ثب یبفت پض ؾگزا ی ظیز et al, 2001) (Eisenberger وغ اعت. زر تجییي ایي یبفت هیت اى گفت و ثز اعبط دبر ػول هتمبثل لتی و وبرو بى حوبیت ه بفغ را اس خب ت عبسهبى عزپزعتبى ذ ز زریبفت هیو س زرفسز خجزاى ثزهیآی س ایي ذسهبت را ثب تؼ س ثیؾتز تالػ ثیؾتز ثزای ه فمیت عبسهبى ریغهپذیزی ثیؾتز زر ا دبم ظبیف ذاللیت آ ری رفتبر بی وبرآفزی ب خجزاى هی وبی س( 2001 al, et. Eisenberger )پض ؼ حبضز ؾبى زاز و ذاللیت عبسهب ی ثز ت عؼ وبرآفزی ی زر وبرو بى بز وتبثرب بی ػو هی اثز هثجت هؼ یزار زارز. لبثل اعت جبط اعت سهب ی و ذاللیت عبسهب ی زر عغح ثبالیی ثبؽس اس عزیك ه سعی ایس ثب ه بر تق رات ذاللب ث پیسایؼ ت لیس یه ا سیؾ فىز ه دز هیؽ ز و ثب هسیزیت ایس ه دز ث پیسایؼ ایس بی ػولی ث عیل ی آ ری وبرآفزی ی ذسهبت هحق الت خسیس ذ ا س ؽس. زر پبیبى هیت اى ثیبى وزز خ ذاللب عبسهب ی حوبیت عبسهب ی ازران ؽس اس عزیك تبثیزی و ثز ت ا و سیعبسی ثبال ثززى ذاللیت ه دز ث عبسهب ی زار س ت عؼ رفتبر بی وبرآفزی ب زر عبسهبى هیگزز س. ث بثزایي ثزای ارتمب رفتبر بی هزتجظ ثب وبرآفزی ی یبس ث ت خ ث هتغیز بی حوبیت عبسهب ی خ ذاللب زر عبسهبى اعت. 1. Kuratko.and Hodgetts

13 113 ثز اعبط تبیح پض ؼ پیؾ بز بی وبرثززی سیز زر خ ت رؽس ت عؼ وبرآفزی ی زر عبسهبى بز وتبثرب بی ػو هی ارائ هیگززز. پیؾ بز هیؽ ز یه عیغتن پبزاػ ثزای حوبیت هسیزیت بز وتبثرب ػو هی وبرآفزی بى عبسهب ی عزاحی گززز و عزاحی آى هغتلشم ایي اعت و هسیزاى ػبلی اس یبس وبرآفزی بى عبسهب ی آگب ثبؽ س. ایي پبزاػ ثبیس ن هبزی ن غیز هبزی ثبؽس. اهب خ ج غیز هبزی ه نتز اعت. پبزاػ غیز هبزی ثزای وبرآفزی بى عبسهبى هیت ا س ػجبرت اس ث رعویت ؽ بذتي ػولىزز ی تبثیز آى ثز هیشاى پبزاػ ت ی ث زخ گز حوبیتی یب ایدبز زعتگب ز گب ارتمب ثز پبی ػولىزز زر ت عؼ پز ص احتیبعی ایدبز آ را ثبؽس. افش ى ثز ایي پیؾ بز هیگززز و فز گ خ وبرآفزی ی ت عظ هسیزاى عبسهب ی حوبیت ایدبز گززز. فز گی و اخبس هیز س وبرآفزی ی ػ یل رغن خ ز و هحس زیت ب زر عبسهبى رؽس و س)فز گ تحول ؽىغت ذغز اؽتجب ( زر ایي خ ت تبعیظ یه ثرؼ زر زپبرتوبى ه بثغ ا غب ی و افزازی و ث وبرآفزی ی ػالل ؾبى هیز س را آه سػ تؾ یك و س. وچ یي زر عغح هؼب ت عبسهبى پیؾ بز هیؽ ز و یه هؼب ت گز ت لیس ارائ هحق الت ذسهبت 1 خسیس) R&D ( ایدبز گززز. هؼب ت خسیس ایي اذتیبر را زاؽت ثبؽس و ثرؼ بیی اس عبسهبى را ثزای شزیهتز وززى ث ا ساف وبرآفزی ی عبسهب ی تدسیس عبذتبر و س. ایي هؼب ت ثبیغتی حبهی فز گ وبرآفزی ب ثبؽس وبرو بى را ثزای ت لیس ایس والط ثزگشاری آه سؽی)ضوي ذسهت( تؼزیف حل هغبل هت ع خسیس آه سػ ز س. وچ یي تى یه بی ذاللیت ثزای وبرو بى بز وتبثرب بی ػو هی زر خ ت گغتزػ فز گ ذاللیت آ ری ایدبز یه ؽؼج ثزای ذلك هحق الت ذسهبت خسیس زر بز وتبثرب بی ػو هی ثب اعتفبز اس افزاز رج زارای ایس بی را ىبر پیؾ بز زیگز پض ؾگز ثزای ت عؼ وبرآفزی ی زر فضبی وتبثرب بعت. References Amabile, T. M. Gryslciewjez, N. D. (1989). The Creative Environment Scales: Work Enyirpnment Inventory. Creativity Research Journal, 2 (4), Amabile, TZabihi, M., & Moghaddasi, A., (2006). Entrepreneurship from theory to practice. Mashhad: JahaneFarda Publication. Anthony, lima, J.(2005)The university environment and academic entrepreneurship: a behavioral model for measuring environment success. Stevens institute of technology. Available from: T.pdf Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86, Research and development

14 114 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در... Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S. & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support Journal of Applied Psychology, 75 ( 1), Ekvall, 0., Arvonen, J. (1989). Change centred leadership: an addition to the twodimensional model. The Swedish Council for Management and Organizational Behaviour, Stockholm: FArâdet EkvaLl, G. (1991). The organizational culture of ideamanagement: A creative climate for the management of ideas'', in Henry, J. and Walker, D. (Eds.) Managing Innovation, Sage Publications Ltd, London, 739 Farajpahlou, A., & Ghasemi, M., (2015). Management of Libraries and Information Centres. Tehran: Universities Humanities Books Development and Study Organization (SAMT). 206 Hariri, N.; Routan, S. Z.; JanMohammadi, M., (2013). Measuring the Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Indifference among the Librarians; Case Study: Central Libraries of Public Universities of Ministry of Sciences, Researches and Technology in Tehran. 47 th period, 4, Isaksen, S. G., & Ekvall, G. (2007). Assessing the context for change A technical manual for the Situational Outlook Questionnaire Enhancing performance of organizations, leaders and teams for over 50 years (2nd ed). Orchard Park, NY: The Creative Problem Solving Group, Inc Isaksen, S. G., & Ekvall, G. (2010). Managing for innovation: The two faces of tension in creative climates. Creativity and Innovation Management, 19, 7388 Isaksen, S. G., & Isaksen, E. J. (2011). The climate for creativity and innovation: and its relationship to empowerment, consumer insight and ambiguity. Orchard Park, NY: The Creative Problem Solving Group, Inc. Karimi, M.; Atazadeh, Y. & Isazadeh H. (2013). Investigating the Relationship between the Organizational Climate Dimensions and Intraorganizational Entrepreneurship (Case Study: Shahid Tondgooyan Petrochemical Company of ImamKhomeini Port). 2 nd National Conference on Novel Management Sciences, Gorgan, Nonprofit High Educational Institute of Hakim Jorjani. Kuratko,D.and Hodgetts,R (1989) Entereprenurship:A Contemporary Approach,(3rd ed) NY:The Dryden Press. Kuratko. (2007). Corporate entrepreneurship, Foundations and Trends in Entrepreneurship, Vol 3, no 2, pp 165. Mashayekhi, N.; Arshadi, N. & Nisi, A. (2014). Designing and Testing a Model of Some Antecedents and Consequences of Organization Creativity. Industrial and Organizational Psychology Studies Magazine. 1st period Nahid, M.; Zali, M.; Hosseinzadeh, M.; Firoozeh, S., (2013). Investigating the Effect of Organizational Entrepreneurship Climate on Innovation (Case Study: Islamic Culture and Thought Research Centre). 6 th period

15 115 Pearce, J.A., Kramer, T.R. and Robbins, K.D. (1997), Effects of managers entrepreneurial behaviour on subordinates, Journal of Business Venturing, Vol. 12, pp Presson, B. A. (2012). The Mediating of perceived organizational support on the relationship between value congruence & engagement. Thesis Msc, University of Houston Clear Lake. Publishing Company Limited. Publishing, Homewood. Public Libraries Institution (2010). Explaining the Components of Iran Public Libraries Institution Vision in Iran Horizon Research and Innovation General Department. Tehran: Public Libraries Institution Publication. Riggle, R. J., Edmondson, D. R., Hansen, J.D. (2009). Meta analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes, 20 years of research. Journal of Business Research, 62(10), Saberi, M.; Babolhavaeji, F.; Hariri, N.; Mohammadesmaeil, S., (2016). Modelling the Impact of Entrepreneurial Tendency on Organizational Performance of Iran Public Libraries Institution. 22 nd period, 1, Scheepers, M.J., Hough, J., & Bloom, J.Z. (2008). Nurturing the corporate entrepreneurship capability, Southern African Business Review, Vol. 12, NO. 3, pp Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurements and validation. Academy of Management Journal, 3, Tabarsa, Gh., et al (2010). Investigating the Effect of Organizational Entrepreneurial Culture on Creativity and Innovation in Iran Public Libraries Institution, Information Researches and Public Libraries. 16(1) Tabarsa, Gh., et al (2010). Investigating the Status of Organizational Entrepreneurship in Iran Public Libraries Institution. Information Researches and Public Libraries. 18(3) Tajeddini K. ( 2010 ), Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland, Tourism Management, Vol. 31 pp Thomas, K. W., & Veithouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: A. interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review Turnipseed, D. (1994). The relationship between the social environment of organizations and the climate for innovation and creativity. Creativity and Innovation Management, 3, Zabihi, Mohammad Reza and Moghadasi, Alireza (2006). Creation from theory to practice. Mashhad: World Exodus Tomorrow.

16 116 رابط حمایت سازماوي ي ج خالقاو با ت سع کارآفریىي با ياسط گري ت اومىدسازي ي خالقيت در... Zampetakis, L.A. and Moustakis, V., Entrepreneuri. behavior in the Greek public sector. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 13(1), pp Zhou J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice. Academy of Management Journal, 44 (4),

17 117

Online ISSN: Print ISSN: هطبلؼبت ر ا ؾ بعی ػل م تزثیتی ز ر 3 ؽوبر 3/1 پبییش 1396 صفحبت بررسی تبثیرآه

Online ISSN: Print ISSN: هطبلؼبت ر ا ؾ بعی ػل م تزثیتی ز ر 3 ؽوبر 3/1 پبییش 1396 صفحبت بررسی تبثیرآه Online ISSN: 6742-7744 Print ISSN: 6352-6742 www.irijournals.com ز ر 3 ؽوبر 3/1 پبییش 1396 صفحبت -131 121 بررسی تبثیرآه زش ه برت بی ارتببطی ب پرستبراى بر رضبیتو دی بیوبراى از ح برقراری ارتببط در بیوبرستبى

توضیحات بیشتر

مقاله پژوهشی بررسي فرسودگي شغلي و عوامل محیطکار موثر بر آن دراعضای هیأت علمي پرستاری استان خراسان رضوی در سال عباس حیدری محمد رضا آهنچیان

مقاله پژوهشی بررسي فرسودگي شغلي و عوامل محیطکار موثر بر آن دراعضای هیأت علمي پرستاری استان خراسان رضوی در سال عباس حیدری محمد رضا آهنچیان مقاله پژوهشی بررسي فرسودگي شغلي و عوامل محیطکار موثر بر آن دراعضای هیأت علمي پرستاری استان خراسان رضوی در سال 1331 3 2 1 1 عباس حیدری محمد رضا آهنچیان سید موسي مهدیزاده زوتزای پزعتبری زا ؾیبر گز زاذلی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی ثزرعی تبحیز اذاللیبت زر عبسهب س ی التقبز بی ثبسار وب گ ؽس اساز ا سیؼ پگب اهیزچموبلی وبرؽ بعی ارؽس هسیزیت ثبسرگب ی گزایؼ ثبساریبثی پبرعب ثزا

بسمه تعالی ثزرعی تبحیز اذاللیبت زر عبسهب س ی التقبز بی ثبسار وب گ ؽس اساز ا سیؼ پگب اهیزچموبلی وبرؽ بعی ارؽس هسیزیت ثبسرگب ی گزایؼ ثبساریبثی پبرعب ثزا بسمه تعالی ثزرعی تبحیز اذاللیبت زر عبسهب س ی التقبز بی ثبسار وب گ ؽس اساز ا سیؼ پگب اهیزچموبلی وبرؽ بعی ارؽس هسیزیت ثبسرگب ی گزایؼ ثبساریبثی پبرعب ثزا یی اعتبزیبر هسیزیت ثبساریبثی زوتزی زا ؾگب پیبم رلؾن

توضیحات بیشتر

بررسی میزان انتقال بین مراحل بیماری قلبی و ارتباط سندروم متابولیک با استفاده از مدل مارکف

بررسی میزان انتقال بین مراحل بیماری قلبی و ارتباط سندروم متابولیک با استفاده از مدل مارکف 132 بررسی میسان اوتقال بیه مراحل بیماری طلوع بهداشت قلبی ي ارتباط سىدرم متاب لیک بااستفاد از یغ سگبى : حغیي فالح ساز 1 هزین ه زثب ی 2 هغؼ ز هیزسایی 3 راضی 5 اهیس ار 4 ه سی وبی س.1 اعتبز گز آهبرسیغتی زا

توضیحات بیشتر

سنجش وضعیت شاخص‌های کارآفرینی، تعیین‌کننده‌ها و راهکارهای توسعه آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جوانرود)

سنجش وضعیت شاخص‌های کارآفرینی، تعیین‌کننده‌ها و راهکارهای توسعه آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جوانرود) 1 امین دهقانی 2 * داود جمینی چکیذ داوشگا آزاد اسالمی ياحد ا ر فصلىام ی علمی-پژي شی فضای جغرافیایی سنجش وضعیت شاخصهای کارآفرینی تعیینکنندهها و راهکارهای توسعه آن در سکونتگاههای روستایی )مطالعه موردی: شهرستان

توضیحات بیشتر

روش اجرایی پایش و اندازه¬گیری

روش اجرایی پایش و اندازه¬گیری جس ل ثجت تغییزات هسرن تبرید آذزیي یزایص : 0 غفح 2 اس 8 ظبم هذيزيت يکپبرچ ب ذاضت ايو ي هحیط سيست کیفیت H S E Q ر ش اجزايي پبيص ا ذاس گیزی تبريخ تغییزات اػوبل ضذ هحل تغییزات صفح تغییزات تبرید آذزیي یزایص

توضیحات بیشتر

شهر موش ها 2 )نقد و بررسی( وبر ثزای و زوبى ثغیبر عرت اعت یبس ث ع از ثبال زارز گفتن ع از!!! زرعت لی ه ظ رم فمط ع از زا ؾگب ی یغت و زوبى وچ ى ثشرگغبالى

شهر موش ها 2 )نقد و بررسی( وبر ثزای و زوبى ثغیبر عرت اعت یبس ث ع از ثبال زارز گفتن ع از!!! زرعت لی ه ظ رم فمط ع از زا ؾگب ی یغت و زوبى وچ ى ثشرگغبالى شهر موش ها 2 )نقد و بررسی( وبر ثزای و زوبى ثغیبر عرت اعت یبس ث ع از ثبال زارز گفتن ع از!!! زرعت لی ه ظ رم فمط ع از زا ؾگب ی یغت و زوبى وچ ى ثشرگغبالى الجت و ی ثشرگغبالى لسرت تحلیل تؾریص سار س عو هب زآ

توضیحات بیشتر

زا ؾگا ػل م پشؽکی ذسهات ت ساؽتی زرها ی اعتاى ارزتیل زا ؾکس پشؽکی پایاى اه ج ت اذذ زرجۀ زکتزای ػو هی ػ اى بررسی میزان اختالالت خواب اولیه و خوددرمانی آ

زا ؾگا ػل م پشؽکی ذسهات ت ساؽتی زرها ی اعتاى ارزتیل زا ؾکس پشؽکی پایاى اه ج ت اذذ زرجۀ زکتزای ػو هی ػ اى بررسی میزان اختالالت خواب اولیه و خوددرمانی آ زا ؾگا ػل م پشؽکی ذسهات ت ساؽتی زرها ی اعتاى ارزتیل زا ؾکس پشؽکی پایاى اه ج ت اذذ زرجۀ زکتزای ػو هی ػ اى بررسی میزان اختالالت خواب اولیه و خوددرمانی آن در دانشجويان پزشكی دانشگاه تبريز در سال 6931 اعتاز

توضیحات بیشتر

gff

gff بسمه تعالي 2 2334/3/22 ویراست تاریخ اساسنامه نشریات علمي - پژوهشي دانشگاه یزد 1 از 5 فرم مشخصات سنذ عنوان سنذ: اساسنامو نشریات علمی پژوىشی دانشگاه یزد تاریخ سنذ: 2331/3/21 تهیه کننذه: مدیریت امور پژوىشی

توضیحات بیشتر

اولویتهایپژوهشیسال 8931 مرکزپژوهشومطالعاتراهبردیشورایاسالمیشهرکرج طرحهایپژوهشی -1 حوزهمحیطزیست سالمتوایمنی وزج. وال ؾ ز در آ ویفیت ث ج د ا ىتز غ بعیغی

اولویتهایپژوهشیسال 8931 مرکزپژوهشومطالعاتراهبردیشورایاسالمیشهرکرج طرحهایپژوهشی -1 حوزهمحیطزیست سالمتوایمنی وزج. وال ؾ ز در آ ویفیت ث ج د ا ىتز غ بعیغی طرحهایپژوهشی -1 حوزهمحیطزیست سالمتوایمنی وزج. وال ؾ ز در آ ویفیت ث ج د ا ىتز غ بعیغی آ د ی وب ؼ ػ یبتی را جزدی- ثز ب تذ ی وزج. وال ؾ ز در سیغتی ت ع حفظ ػ یبتی را جزدی- ثز ب تذ ی یب ی پ ؽؼ ثبس زی ثز تبویذ

توضیحات بیشتر

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران 29 ر ش ا هدل اي ر اىض اختي/سال س م/ضوار سیسد ن/پاییس 2931 )صص 13-54 ( نقش واسطهای کارکردهای خانواده برای تابآوری فردی 1 و باورهای معنوی و دلسدگی زناشویی 5 4 3 2 ث بس ػجبزتپ ر* ضک اثی ژاز ػجسال ضفیغآثبزی

توضیحات بیشتر

مکاویک ساز ا ي ضار ا/ سال ****/ دير **/ ضمار **/ صفح **-** مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه محاسب سفتی ي تىص واضی از وامیساوی در ك پلیىگ

مکاویک ساز ا ي ضار ا/ سال ****/ دير **/ ضمار **/ صفح **-** مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه محاسب سفتی ي تىص واضی از وامیساوی در ك پلیىگ مکاویک ساز ا ي ضار ا/ سال / دير / ضمار / صفح - مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه محاسب سفتی ي تىص واضی از وامیساوی در ك پلیىگ اي چىذ ديافراگمی با استفاد از ريش تحلیلی چکیذ 2 1 حسیه لکسيان ي

توضیحات بیشتر

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July ه تشز کزد هبیکز سبفت آخزیي ث ر سرسب ی را ثزای آسیتپذیزی بی زم افشار ب سیستنعبهل بی ایي شزکت است. ث ر سرسب ی 0 ثحزا ی ث ص رت سیز ث د است: 2109 سبل July هب اه یتی در ثزای هحص الت در درج حسبسیت ChakraCore

توضیحات بیشتر

جسوه درس حساتذاری پیطرفته 1 استاد مرب ط : جىاب آقای عبذالرس ل رحماويان تایپ و تذوین : سیذ عارف نثی زاده پخص از تسرگترین وب سایت دانطجویان حساتذاری ایران 1 فصل 1 حساتذاری ضعة 2 فصل 1 حساتذاری ضعة: ضؼج :

توضیحات بیشتر

دا طگا خ اج صیر ط سی دا طکذ برق گرایص ه ذسی پسضکی گسارش ا لی ی درس ک ترل سیستو ای عصبی-عضال ی ػ اى: اذتالل ثلفبر اعپبعن ت ی و س : ؽوین عؼیسی یب اعتبز

دا طگا خ اج صیر ط سی دا طکذ برق گرایص ه ذسی پسضکی گسارش ا لی ی درس ک ترل سیستو ای عصبی-عضال ی ػ اى: اذتالل ثلفبر اعپبعن ت ی و س : ؽوین عؼیسی یب اعتبز دا طگا خ اج صیر ط سی دا طکذ برق گرایص ه ذسی پسضکی گسارش ا لی ی درس ک ترل سیستو ای عصبی-عضال ی ػ اى: اذتالل ثلفبر اعپبعن ت ی و س : ؽوین عؼیسی یب اعتبز زرط: ج بة آلبی زوتز زلزثبیی پبییش 96 1 2 ی ب ی ب ی

توضیحات بیشتر

1

1 1 داوشگا عل م پششکی ي خدمات ب داشتی درماوی ش ید ب شتی داوشکد پششکی گزارش فعالیتهای عملی- با لینی درر دستاری رشته زپشکی هسته ای 2 تسو تعالی یکی از دغذغ ای تطر در سار س م,دغذغ هذیریت تر خ یطتي است. ها تایذ

توضیحات بیشتر

دا ؾ ب ػ پشؽىی ت زا دا ؾىذ پزعتبری ب بیی رسػ دیب یش اعتبد را ب عز وبر خب س زا ت و ت ظی حغ آلبثی ی آرا ی پبییش 89 1

دا ؾ ب ػ پشؽىی ت زا دا ؾىذ پزعتبری ب بیی رسػ دیب یش اعتبد را ب عز وبر خب س زا ت و ت ظی حغ آلبثی ی آرا ی پبییش 89 1 دا ؾ ب ػ پشؽىی ت زا دا ؾىذ پزعتبری ب بیی رسػ دیب یش اعتبد را ب عز وبر خب س زا ت و ت ظی حغ آلبثی ی آرا ی پبییش 89 1 » رسػ دیب یش«ل ا ی عبد :.1.2.3.4.5.6 ث آرا ی ؽز ع و یذ: در اثتذا س ثذ خ دتب مب ت وبفی

توضیحات بیشتر

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2 / ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی 196-97 /4-5 /6 /8 /9 الی 1/ 1/ 1/9 /5 / /19 /6 / /9 جدول شواره کارگا ارسیاتی ذا ت

توضیحات بیشتر

برنامه تحول نظام سلامت

برنامه تحول نظام سلامت بس م ه تعا ل ی برنامه تحول نظام المت فعالیتهای ستادی دانشگاه علوم پسشکی کرمان در پیادهسازی بستههای برنامه تحول نظام سالمت 20 الی 26 اردیبهشت 1393 گسارش هفتگی : 2 شنبه ظبرت اسریبثی ثبسدیذ هؼب ى غذا دار

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کلیات بهداشت حرفه ای هذرط : ه ذط حیذ اث الحغي ضاد ػض یبت ػلوی دا ؾگب ػل م پشؽىی ثیزر ذ 1 وظام جهاوي مديريت ايمىي ي بهداشت حرفه اي مص ب ( IS0 سازمان بيهالمللي استاودارد( OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

خصوصیات میلت ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) در استان خوزستان

خصوصیات میلت ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) در استان خوزستان هدل ػلوی- پض ؾی سیغتؽ بعی دریب / دا ؾگب آساد اعالهی احذ ا اس عبل ن ؽوبر عی ؽؾن سهغتبى 1396 خصوصیات میلت ماهی کپور پرورشی carpio) (Cyprinus در استان خوزستان چکیذ كپ ر هب ی هؼو لی اس ه نتزیي هب يبى پز رؽی

توضیحات بیشتر

ا ل یت ای پض شی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی در خص ص ا جام طزح ا پز ص ای تحقیقاتی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی با ت ج ب بز اه را بزدی رسالت خ د در

ا ل یت ای پض شی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی در خص ص ا جام طزح ا پز ص ای تحقیقاتی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی با ت ج ب بز اه را بزدی رسالت خ د در ا ل یت ای پض شی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی در خص ص ا جام طزح ا پز ص ای تحقیقاتی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی با ت ج ب بز اه را بزدی رسالت خ د در راستای بز اه ریشی حوایت دایت ز چ ب تز طزح ا پز ص ای

توضیحات بیشتر

Investigation of Golestan University of Medical Sciences libraries compared to the standard of Iranian academic libraries

Investigation of Golestan University of Medical Sciences libraries compared to the standard of Iranian academic libraries 95/ Investigation of Golestan University of Medical Sciences libraries compared to the standard of Iranian academic libraries Qazi Mirsaeed S J, Kolbadi Nejad K, Rastegari Mehr B 3, Banisaffar M, Mohammadi

توضیحات بیشتر

ليست انتظار عناوين طرحها ، در كميسيون بررسي و تصويب طرحها

ليست انتظار عناوين طرحها ، در كميسيون بررسي و تصويب طرحها الف طرح : احداث سالن ورزشی سرپوشیده در محله ناصر خسرو منطقه 01 عاسهاى عزاحی اػتثار عال جاری اػتثار عال گذؽت : احساث عالي رسؽی عزپ ؽیس زر هحل افز ذغز غیز مسی : 500 هیلی ى )جوغ اػتثار ه ج ز 1/5 هیلیارز مس

توضیحات بیشتر

اثر محلولپاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناعفلفلی فقل به ث مؽ بعی گیب بى سراػی خلذ 14 ؽوبر 2 ففحبت 9-18 )تبثغتبى 1397( 2 1 حسه و رافکه 1 س زا

اثر محلولپاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناعفلفلی فقل به ث مؽ بعی گیب بى سراػی خلذ 14 ؽوبر 2 ففحبت 9-18 )تبثغتبى 1397( 2 1 حسه و رافکه 1 س زا اثر محلولپاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناعفلفلی فقل به ث مؽ بعی گیب بى سراػی خلذ 14 ؽوبر 2 ففحبت 9-18 )تبثغتبى 1397( 2 1 حسه و رافکه 1 س زا کالوتزی فاطم سفیدکه 1 گز ػل م ثبغجب ی دا ؾىذ وؾب رسی

توضیحات بیشتر

تز اه اهتحا ات یوغال د م عال تحصیلی 86-87»دا ؾکذ پیزاپشؽکی«تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول 02/23-04/23 03/23-01/23 7/23-03/23 ایام فت تاریخ 87

تز اه اهتحا ات یوغال د م عال تحصیلی 86-87»دا ؾکذ پیزاپشؽکی«تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول 02/23-04/23 03/23-01/23 7/23-03/23 ایام فت تاریخ 87 تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول فیشی ل صی د ر ا ؾ اعی ػو هی ع چ ار ستاى ػو هی تاکتزی ل صی ا گل ؽ اعی د آئیي س ذگی ع چ ار فیشیک پشؽکی الکتزیغیت رتاتیک کارتزد آى در اتاق ػول تؾزیح )1( 3 د 0 ع 1 چ

توضیحات بیشتر

دانشگاه تهران دانشکده مدیریت «تعیی ن اق بلیتهای سازمانی ش کرت زمزم با ن گاه هب وژیگیهای مراح ل سی ک ل عم ر محصىل«نگارنده: محمدهادی رنجبر استاد راهنما:

دانشگاه تهران دانشکده مدیریت «تعیی ن اق بلیتهای سازمانی ش کرت زمزم با ن گاه هب وژیگیهای مراح ل سی ک ل عم ر محصىل«نگارنده: محمدهادی رنجبر استاد راهنما: دانشگاه تهران دانشکده مدیریت «تعیی ن اق بلیتهای سازمانی ش کرت زمزم با ن گاه هب وژیگیهای مراح ل سی ک ل عم ر محصىل«نگارنده: محمدهادی رنجبر استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمدعلی شاهحسینی استاد مشاور: جناب

توضیحات بیشتر

برتری آزمون مبتنی بر مذل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرمافسار با مقایسهی روشهای متفاوت تولیذ نمونههای آزمون ذی آخ دا یب» یغ ذ غئ «دا ؾد ی وبرؽ ب

برتری آزمون مبتنی بر مذل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرمافسار با مقایسهی روشهای متفاوت تولیذ نمونههای آزمون ذی آخ دا یب» یغ ذ غئ «دا ؾد ی وبرؽ ب برتری آزمون مبتنی بر مذل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرمافسار با مقایسهی روشهای متفاوت تولیذ نمونههای آزمون ذی آخ دا یب» یغ ذ غئ «دا ؾد ی وبرؽ بعی ارؽذ دا ؾ ب آساد اعال ی احذ دفآثبد ز وب پی تز دف

توضیحات بیشتر

آییه وامه دوره کارورزی مقدم : در اجرای بىد 1 ماد 2 ي بىد 1 ماد 3 قاو ن تشکیل سازمان وظام ريانشىاسی ي مشاير»دست رالعمل دير کاريرزی متقاضیان پرياو اشتغا

آییه وامه دوره کارورزی مقدم : در اجرای بىد 1 ماد 2 ي بىد 1 ماد 3 قاو ن تشکیل سازمان وظام ريانشىاسی ي مشاير»دست رالعمل دير کاريرزی متقاضیان پرياو اشتغا آییه وامه دوره کارورزی مقدم : در اجرای بىد 1 ماد 2 ي بىد 1 ماد 3 قاو ن تشکیل سازمان وظام ريانشىاسی ي مشاير»دست رالعمل دير کاريرزی متقاضیان پرياو اشتغال«ب شرح زیر است: در ایه دست رالعمل ب جای سازمان وظام

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال سوم شمارهي 11 پايیز 1131 ففحبر: ت سع تازار ای مالی ي واتراتری درآمذی در اقتصاد ایران: ريی

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال سوم شمارهي 11 پايیز 1131 ففحبر: ت سع تازار ای مالی ي واتراتری درآمذی در اقتصاد ایران: ريی فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال سوم شمارهي پايیز 3 ففحبر: 47-7 ت سع تازار ای مالی ي واتراتری درآمذی در اقتصاد ایران: ريیکرد تصحیح خطای غیرخطی ه ص ر زراء ژاد * عجذالكرین حسیيپ ر 3

توضیحات بیشتر

دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1

دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf   ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1 دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf http://bookmarket2012.blogfa.com ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1 :ؿ ي هي ث ٠ ػوت ث ىا ش ىاى ى ی ه ا ١ یی ی ه ا ؿ ا ى ز ا ث ی ىا یي

توضیحات بیشتر

ثسو تؼبلی خالصه گسارش عملکرد سال 9314 سازمان نظام مهندسی معدن استان اردبیل 1- یبت هذیز سبسهبى بم بم خب ادگی رؽت تحصیلی عوت پبی پز ا اؽتغبل اصلی یب ػلی

ثسو تؼبلی خالصه گسارش عملکرد سال 9314 سازمان نظام مهندسی معدن استان اردبیل 1- یبت هذیز سبسهبى بم بم خب ادگی رؽت تحصیلی عوت پبی پز ا اؽتغبل اصلی یب ػلی ثسو تؼبلی خالصه گسارش عملکرد سال 9 سازمان نظام مهندسی معدن استان اردبیل یبت هذیز سبسهبى عوت پبی پز ا اؽتغبل یب فزیبزس ؽجبع رئیظ ارؽذ ػببط رض ا ی دبیز خشا دار ی عف هحوذی بیب رئیظ ج اد ؽب ؼلی ضاد ه ذی السهی

توضیحات بیشتر

فزم هؾخصبت ع اثك آه سؽی پض ؾی ػض یئت ػلوی دا ؾىذ پزعتبری هبهبیی وذاى بم بم خب ادگی : عیذ س زا هؼص هی لبضی ری عجبعجبیی رؽت تحصیلی : ث ذاؽت ثبر ری هذرن

فزم هؾخصبت ع اثك آه سؽی پض ؾی ػض یئت ػلوی دا ؾىذ پزعتبری هبهبیی وذاى بم بم خب ادگی : عیذ س زا هؼص هی لبضی ری عجبعجبیی رؽت تحصیلی : ث ذاؽت ثبر ری هذرن فزم هؾخصبت ع اثك آه سؽی پض ؾی ػض یئت ػلوی دا ؾىذ پزعتبری وذاى بم بم خب ادگی : عیذ س زا هؼص هی لبضی ری عجبعجبیی رؽت تحصیلی : ث ذاؽت ثبر ری هذرن تحصیلی : دوتزی تخصصی ث ذاؽت ثبر ری هزتج ػلوی : هزثی گز آدرط

توضیحات بیشتر

مجل شیمی ک اوت می ي اسپکتريسک پی 040 )0231( Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) اثر استخالف گري فىیل در م قعیت β بر قذرت پی وذ

مجل شیمی ک اوت می ي اسپکتريسک پی 040 )0231( Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) اثر استخالف گري فىیل در م قعیت β بر قذرت پی وذ 040 )0231( 32-23 Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) اثر استخالف گري فىیل در م قعیت β بر قذرت پی وذ یذريشوی درين م لک لی β دي کت ن ا ب کمک وظري تابعی چگال (DFT) 2 3 *0 محمذ يکیلی عبذالرضا

توضیحات بیشتر

مروری کوتاه بر روش‌های تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی

مروری کوتاه بر روش‌های تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی د ای ی سیغتی زر ؽؾ ؽ بر ا ث بر 92 مروری کوتاه بر روشهای تولید سلولهای بنیادی پرتوان القایی *3 2 1 هحسي شیخحسي رضا طباطبائیقوی ه ذی غیاثی 1- وبرؽ بط ارؽس ثی تى صی آس بیؾ ب ع بی ث یبزی خ بز زا ؾ ب ی اعتب

توضیحات بیشتر

پیش‌بینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم در سال 2099

پیش‌بینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم در سال 2099 ی ز ف ی- پض ؾی سیغتؽ اعی زریا / زا ؾ ا آساز اعال ی احس ا اس عا ز ؽ ار عی پاییش 1397 پیشبینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگه یا مرجانی خلیجفارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم چکیذ در 99 ز ایؼ ر ا ی زر ایزا و

توضیحات بیشتر

شرح خدمات کارشناس سالمت روان در نظر گرفته شده در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 1( در زمینه پیطگیری اولیه و ارتقاء - آموزش مهارت های فرزنذ پروری: د

شرح خدمات کارشناس سالمت روان در نظر گرفته شده در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 1( در زمینه پیطگیری اولیه و ارتقاء - آموزش مهارت های فرزنذ پروری: د شرح خدمات کارشناس سالمت روان در نظر گرفته شده در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 1( در زمینه پیطگیری اولیه و ارتقاء آموزش مهارت های فرزنذ پروری: در ایي خذهت ذف ارائ آه سش تى یه بی هذیزیت رفتبری فزس ذاى

توضیحات بیشتر

شيوه نامه مقاله: روش و چگونگی تهيه مقالات برای سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران

شيوه نامه مقاله: روش و چگونگی تهيه مقالات برای سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران 3232 32 هجو ع هقاالت 32 صفح 25-25 تا اردیب شت ها ار ى سازی د بعدی داد ای هقا هت یژ با استفاد از ر ش ا کام 1 ؼوت ال هحوذ 2 هیشعتبس هؾیي چی افل 3 حبهذ ػبثش ػض یئت ػلوی دپبستوبى صهیيؽ بعی فت دا ؾگب ع ساى

توضیحات بیشتر

اهتیبس خیز ثلی ردیف اهتیبس خیز ضؼیف هت سظ خ ة اهتیبس خیز ثلی ردیف اهتیبس خیز ضؼیف هت سظ خ ة چک لیست ارزضیببی عولکرد هسئ لیي ب داضت حرف ای عض کویت حفبظ

اهتیبس خیز ثلی ردیف اهتیبس خیز ضؼیف هت سظ خ ة اهتیبس خیز ثلی ردیف اهتیبس خیز ضؼیف هت سظ خ ة چک لیست ارزضیببی عولکرد هسئ لیي ب داضت حرف ای عض کویت حفبظ چک لیست ارزضیببی عولکرد هسئ لیي ب داضت حرف ای عض کویت حفبظت ب داضت کبر احد بی کبری ح ز استبى قن) 3 ) جد ل ضوبر. 1 ضعیت حض ر کبرض بس (... ور ) از 6/5 ثخص ا ل 1 آیب ر س بی حض ر کبرض بس عجق دست رالؼول اجزایی

توضیحات بیشتر

را ىمای کار با AVR Recovery ي اجزای چىذ مثال کاربزدی 1 فز ؽگا تخققی تزق الىتز یه فىظ ؽوار تو

را ىمای کار با AVR Recovery ي اجزای چىذ مثال کاربزدی 1 فز ؽگا تخققی تزق الىتز یه   فىظ ؽوار تو را ىمای کار با AVR Recovery ي اجزای چىذ مثال کاربزدی 1 ف زست مطالب را وای وار تا AVR Recovery اجزای چ ذ هثال وارتزدی... 0 2... AVR Recovery هؼزفی اجشای تزد... 2 اجزای چ ذ هثال وارتزدی... 4 هثال ا ل تغییز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضکل سیز کطیذیذ تزسیذ اداه ر ای گ ک االى ت ضیخ هیذم تزیذ تا تت یذ یک چزخذ ذ

توضیحات بیشتر

Chapter 2: Data Preprocessing

Chapter 2: Data Preprocessing DATA CLEANSING DATA CLEANING DATA SCRUBBING سیستم های خبره و مهندسی دانش دکتر کاهانی مصطفی احمدی گل خطمی mo_ah233@stu-mail.um.ac.ir زمستان 91 پاوساسی داد ا چیست فهرست مطالب )Missing ای گن ضذ ) Data داد

توضیحات بیشتر

اخذ هزخػی تحػیلی: تذکز :- اخذ هزخػی بزای هقغغ کاردا ی کارض اسی اپی ست تا د یوسال کارض اسی پی ست تا چ ار یوسال هجاسب اخذ هزخػی است. -کارض اسی ارضذ تا ی

اخذ هزخػی تحػیلی: تذکز :- اخذ هزخػی بزای هقغغ کاردا ی کارض اسی اپی ست تا د یوسال کارض اسی پی ست تا چ ار یوسال هجاسب اخذ هزخػی است. -کارض اسی ارضذ تا ی اخذ هزخػی تحػیلی: تذکز :- اخذ هزخػی بزای هقغغ کاردا ی کارض اسی اپی ست تا د یوسال کارض اسی پی ست تا چ ار یوسال هجاسب اخذ هزخػی است. -کارض اسی ارضذ تا یک یوسال هجاسب اخذ هزخػی هزخػی ست ذ. هجاسب اخذ هزخػی

توضیحات بیشتر

ITIL V3 Service Design

ITIL V3 Service Design بسمه تعالي طراحي خدمات Service Design فضيلت حججي پاييش 1396 هزکشآه سػ ف ا ري اعالعات عاسهاى فا اي ؽ زداري اصف اى طزاحی خدمات Design( )Service هجو ع اي اس قابليت اي تخصصي عاسها ي هؾتزياى ب ارسػ ارائ بزاي

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

ویرایش اول 1390

ویرایش اول 1390 ویرایش اول 1390 ارسیببی بیی ػولکزد ببلی ی کبرآه س در گز آه سضی... بم بم خب ادگی کبرآه س استاد 3 استاد 2 استاد 1 غیز غیز غیز تبریخ ارسیببی ء ه ز هذیز گز استاد 4 غیز مجم ع ومرات غیز ومر و ایی کارآم ز مقذم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

ام اس پی سافت مرجع تخصصی برنامه نویسی Search Social Network

ام اس پی سافت مرجع تخصصی برنامه نویسی Search Social Network ث جلس س م آه سش ا ذر یذ رسیذین در ایي جلس س هجحث را ه رد ثزسی قزار هیذ ین ک ػجبرت ا ذ اس هؼزفی ا ذر یذ است دی صت ا ذر یذ است دی سبخت ضجی سبس در ا ذر یذ است دی. وزا هي در اداه ثبضیذ. هحیط ت سؼ احتوبال خ

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم پرتوها: پرتوهای یون ساز 1 پرتوهای غیر یون ساز 2 پرتوهای یون ساز پزت بی ی ى طبس ث علت داػتي فزکب ض ثبال یب ط ل ه ج ثظیبر ک تب دارای ا زژی کبفی ظت ذ هیت ا ذ عول ی ظبسی ا جبم د ذ ط ل ه ج آ ب اس چ برهیلیبرد

توضیحات بیشتر

مدارک السم جهت تشکیل پزونده و اخذ رتبه 1- اصل شىبسىبم ي کپی برابر اصل صفحبت ايل ي ديم شىبسىبم )کلی اعضبء س بم دارشرکت( 2- اصل کبرت ملی ي کپی برابر اصل

مدارک السم جهت تشکیل پزونده و اخذ رتبه 1- اصل شىبسىبم ي کپی برابر اصل صفحبت ايل ي ديم شىبسىبم )کلی اعضبء س بم دارشرکت( 2- اصل کبرت ملی ي کپی برابر اصل مدارک السم جهت تشکیل پزونده و اخذ رتبه 1- اصل شىبسىبم ي کپی برابر اصل صفحبت ايل ي ديم شىبسىبم )کلی اعضبء س بم دارشرکت( 2- اصل کبرت ملی ي کپی برابر اصل آن )ج ت کلی افراد( مذیر عبمل ي سبیر اعضبء یئت مذیر

توضیحات بیشتر

آزه ى غیرحض ری هطا راى - فراخ اى 9 شهریور ضایعتریي ع س اس الف( ع تمبرى ة( ع آل زگی ج( تززیس.2 س اس در کذام ه رد ضایعترست الف( هزز ب ة( سى ب ج( ز

آزه ى غیرحض ری هطا راى - فراخ اى 9 شهریور ضایعتریي ع س اس الف( ع تمبرى ة( ع آل زگی ج( تززیس.2 س اس در کذام ه رد ضایعترست الف( هزز ب ة( سى ب ج( ز 1. ضایعتریي ع س اس الف( ع تمبرى ة( ع آل زگی ج( تززیس.2 س اس در کذام ه رد ضایعترست الف( هزز ب ة( سى ب ج( ز ز ج س هسب ی است در ه رد افسردگی کذام گسی صحیح است الف( ذب و ب 2 ثزاثز هزز ب زچبر افسززگی هیض س.

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

شيوه نامه مقاله: روش و چگونگی تهيه مقالات برای سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران

شيوه نامه مقاله: روش و چگونگی تهيه مقالات برای سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران 9212 2 مجم ع مقاالت 2 صفح 912-919 تا اردیب شت ماي هؼشفی هذل تشکیجی اص ؽجک بی ػصجی پیوب ای صهیي دهبی عغح ثشای پیؼثی ی پشداصػ تصب یش هب اس دس ؽ ش ت شاى 1* ص شا صسگشاى فشح بص تق ی 2 F0 ػجبط احوذی 1 دا ؾد

توضیحات بیشتر

ت ام حك 1

ت ام حك 1 ت ام حك 1 همذه افشار زم طزاحي هحاسثات درب پ جز پز فيل پالستيکي آل هي ي هي یي کذ سال در 8888 ت ت ج تا رضذ چطوگيز استفاد اس درب پ جز ای )WinCad( UPVC ث د تز اه فارسي دليك تزای ا جام طزاحي هحاسثات تزش ساخت

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س ت ه ج ر ه ش م ال س ا ا ه ا ر و ش و ي ر ا د ر ه ش ن ا ر ي د م ر

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

شزکت آ راى تاسیسات پ یا را وای صة را ا ذاسی سیستن ک تزل اس را د ر دستگا ای ت ی هطث ع لطفا برای نصب و راه انذازی مطابق دستورالعمل زیر عمل نماییذ: 1. آه

شزکت آ راى تاسیسات پ یا را وای صة را ا ذاسی سیستن ک تزل اس را د ر دستگا ای ت ی هطث ع لطفا برای نصب و راه انذازی مطابق دستورالعمل زیر عمل نماییذ: 1. آه شزکت آ راى تاسیسات پ یا را وای صة را ا ذاسی سیستن ک تزل اس را د ر دستگا ای ت ی هطث ع لطفا برای نصب و راه انذازی مطابق دستورالعمل زیر عمل نماییذ: 1. آه سش سیستن ت ی هطج ع ضو ذ یک سیستن ت ی هطج ع ثب سیستن

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پسشکی تهراى دانشکده پرستاری و هاهایی تاثیر برناهه توانوندسازی جسوی و روانی بر عالین و نشانه های بیواری و کیفیت زندگی بیواراى هبتال به هیگ

دانشگاه علوم پسشکی تهراى دانشکده پرستاری و هاهایی تاثیر برناهه توانوندسازی جسوی و روانی بر عالین و نشانه های بیواری و کیفیت زندگی بیواراى هبتال به هیگ دانشگاه علوم پسشکی تهراى دانشکده پرستاری و هاهایی تاثیر برناهه توانوندسازی جسوی و روانی بر عالین و نشانه های بیواری و کیفیت زندگی بیواراى هبتال به هیگرى استاد راهنوا: دکتر ترانه تقوی استاد هشاور: دکترهعصوهه

توضیحات بیشتر

بررسی ديدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهيل کننده و موانع آموزش به بيمار

بررسی ديدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهيل کننده و موانع آموزش به بيمار 16 دیدگا پسشکان ي پرستاران در رابط با ع امل تس یل کىىد ي م اوع آم زش ب بیمار جالل سعیدپ ر ي مکاران.. بررسی دیدگا پسشکان ي پرستاران در رابط با ع امل تس یل کىىد ي م اوع چكیده: آم زش ب بیمار 4 *3 2 1 جالل

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی مازندران مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی هدف کلی :... - آض ایی با: ر ش ای جستج در كتابخا ظام NLM اطالعات مربوط به استاد: رشت تحصیلی: پرستبری کبرش بسی ارشد 13 سبل

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد http://zist.ir تعداد ؤال : 67 فصل حوا زیت شنای آرمان - به نام خداوند جان و خرد ؤاالت کنکور کتاب زیت شنای و آزمایشگاه وم تجربی ؤاالت از آزمون های راری-آزاد-نجش-گینه دو و... -وذا ع ع یز ذ ػ ذتب غئ بی بیی

توضیحات بیشتر

پیشینه آموزشی پژوهشی و اجرایی English CV هؾخصبت: مصطفی عباسی مقدم كزس ذ حغیي ؽوبر هلی: هحل ت لذ: کبؽبى عبل 1266 ػض یبت ػلوی گز ػل م هزآى حذ

پیشینه آموزشی پژوهشی و اجرایی English CV هؾخصبت: مصطفی عباسی مقدم كزس ذ حغیي ؽوبر هلی: هحل ت لذ: کبؽبى عبل 1266 ػض یبت ػلوی گز ػل م هزآى حذ پیشینه آموزشی پژوهشی و اجرایی English CV هؾخصبت: مصطفی عباسی مقدم كزس ذ حغیي ؽوبر هلی: 1343462611 هحل ت لذ: کبؽبى عبل 1266 ػض یبت ػلوی گز ػل م هزآى حذیج دا ؾگب کبؽبى ایویل: abasi1234@gmail.com الق ع اثن

توضیحات بیشتر

هماالت تحليل آهاري اطوي اى ضزق تلفي ثاتت: تزاي سفارش تحليل آهاري ت سايت هزاجؼ واييس. - وزا :

هماالت تحليل آهاري اطوي اى ضزق تلفي ثاتت: تزاي سفارش تحليل آهاري ت سايت   هزاجؼ واييس. - وزا : تررسی ه اسثت هذل ا تخاب ضذ تا استفاد از ر ش هذل سازی تاکس - ج کی س همسه پس اس تطريع يه هسل ه اسة تزآ رز پاراهتز اي آى سؤالی و تالی هی ها س ايي است و آيا ايي هسل رسا است يا اگز زاليلی اس ارسايی ضسيس ج ز

توضیحات بیشتر