Microsoft Word - rahe kargar 262.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - rahe kargar 262.doc"

رونوشت

1 نشريه سياسی خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران ) راه کارگر ( سردبير : ا رش کمانگر شماره 262 يکشنبه 30 مرداد اوت 2005 به انگيزه سالگرد فاجعه 67 تابستان ١٣٨۴ تابستانی ديگر ٠٠٠! هرکتاب زندان نشان ب وم مرگ وتباهی نظامهای ديکتاتوری سندجنايت عليه بشريت! اميرجواهری لنگرودی در صفحه 2 اطلاعيه مطبوعاتی کنگره دهم سازمان کارگران انقلابی ايران به نام ) رفيق ا لبرت سهرابيان ( برگزارگرديد! در صفحه 5 ا لترناتيو ساطنت و سالگرد کودتای 28 مرداد ا رش کمانگر 28 مرداد سالروز کودتای خونينی است که منجر به سرنگونی دولت مصدق شد. پنجاه و دو سال پيش در چنين روزهايی با همکاری مشترک ا مريکا انگليس و دربار پهلوی ارتش خيابانهای پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ ايران را به اشغال خود در ا ورد و با بسيج دستجات اوباش و جيره خوار به رهبری افرادی نظير شعبان بی م خ موجی از دستگيری مبارزان و فعالان سياسی را که اساسا به دو نيروی عمده ا ن دوران يعنی جبهه ملی و حزب توده تعلق داشتند براه انداخت. بقيه در صفحه قانون اساسی در خلاء (*) لاله حسين پور هرگاه از جنبش زنان نام می برم بلافاصله تنوع ميان این جنبش نظرم را جلب می کند. واقعيت این است که دیگر دوره یک دستی در نظرات و یک پارچگی در مواضع بسر رسيده است. مسلما جنبش زنان نيز مثل سایر جنبش های احتماعی از گرایشات مختلفی تشکيل شده است. مهم یافتن اشتراکات و حرکت های هماهنگ حول ا ن اشتراکات است. بقيه در صفحه 12 کابينه احمدی نژاد کابينه ولايت فقيه عليه مردم رسول ا رام آابينه معرفيشده توسط احمدی نژاد هرگز شگفتي در ميان نيروهای دمکرات و انقلابی نيافريد. وزراي معرفيشده از سوي او همانقدر ارتجاعی هستند که کليت سيستم ولايت فقيه خواهان ا ن بوده و ميباشد. گرچه جناحهای مختلف رژيم اسلامی انتقادات خود ر ا جسته و گريخته بر کابينه احمدی نژاد ابراز ميدارند اما برای نيروهای ا گاه و مترقی ومردم ستم ديده ايران روشن است که کابينه فوق چه اهدافی را پی ميگيرد و مدافع چه نوع حاکميتی بقيه در صفحه 8 ميباشد. گلوباليزاسيون سرمايه و تاثير ا ن در ايران! فرامرز دادور ص 13 دو ديدگاه پيرامون مباحثات تدارکاتی کنگره دهم سازمان * مبانی استراتژی و تاکتيک راه کارگر قطعنامه پيشنهادی به کنگره دهم شهاب برهان ص 6 * نگاهی به سند سياسی "اوضاع سياسی و وظايف ما" امين تهران ص 7 گزارشی از تجمع اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در صفحه 9

2 به انگيزه سالگرد فاجعه 67 پس همه ما را نزد خليفه بردند ٠ خليفه بکشتن ا ن ده تن فرمان داد ٠ سياف هرده تن را به قتل رسانيد ٠ خليفه چون مرا ديد به سياف گفت : چرا همه را نکشتی سياف گفت : هرده تن رابکشتم ٠ از :" داستان های هزار و يکشب " * * * * * * * * * * * * * در هفده سال گذشته با چند سوال ساده : _ اسلام ا ورده ای نه ٠ اعدام! _ اسلام ا ورده ای هميشه مسلمان بوده ام ٠ نماز می خوانی نه ٠ اعدام! _ اسلام ا ورده ای ا ری ٠ نماز ميخوانی ا ری ٠ _ به ولايت مطلقه فقيه ايمان داری ا ری ٠ _حاضری به تير باران شدگان تيرخلاص بزنی و گروهت را منکر شوی نه ٠ اعدام! ا ری چنين بود که هفده سال پيش ازاين بر پايه فتوای خليفه زمان و رهبر بی چون و چرای جنون و جنايت خمينی که فرمان راند :" ازا نجا که منافقين خاي ن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده وهرچه ميگويندازروی حيله ونفاق ا نهاست وبه اقرارسران ا نهاازاسلام ارتداد پيدا کرده اند وباتوجه به محارب بودن ا نها درشمال غرب وجنوب کشورباهمکاريهای بعث عراق ونيزجاسوسی ا نان برای صدام عليه ملت مسلمان ما باتوجه به ارتباط ا نان با استکبارجهانی وضربات ناجوانمردانه ا نان ازابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تاکنون کسانی که درزندانهای سراسرکشوربرسرنفاق خودپافشاری کرده ومی کنندمحارب ومحکوم به اعدام می باشند وتشخيص موضوع نيزدرتهران با رای اکثريت ا قايان حجته الاسلام نيری وجناب ا قای اشراقی(دادستان تهران) ونماينده ای ازوزارت اطلاعات می باشد اگرچه احتياط دراجماع است وهمين طوردرزندانهای مراکزاستان کشوررای اکثريت ا قايان قاضی شرع دادستان انقلاب وياداديارونماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد رحم برمحاربين ساده انديشی است قاطعيت اسلام دربرابردشمنان خداازاصول ترديدناپذيرنظام اسلامی است اميدوارم باخشم وکينه انقلابی خودنسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوندمتعال راجلب نمايند ا قايانی که تشخيص موضوع به عهده ا نان است وسوسه وشک وترديد نکند وسعی کنند " اشدءعلی الکفار" باشند ٠ ترديد درمساي ل قضايی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاک ومظهرشهدا می باشد ٠ والسلام ٠ روح االله الموسوی خمينی " (خاطرات حسين منتظری به نقل ازنشريه انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۵٠۵ تاريخ ٢۵ دسامبر ٢٠٠٠) در تابستانی خونين ازهر بامدادان تا پگاه درهرهفت روز از چندين و چند هفته جنون زده گان " کمسيون مرگ " به اجراء فتوای امام شان برا مدند و چندين هزار سربداررا برسردار کردند! انگيزه قوی و محکم همگی اين جانيان کشتن نيروهای انقلابی و مخالفان رژيم ودور ساختن يکايک ا نان از صحنه رويارويی ها و طلب ا مرزش در برابر گناهان کرده خويش برای رفتن به بهشت بود!! در مورد زندان و زندانی هر چه که بدانيم کم دانسته ايم ٠ شرح خاطرات و نوشته های زندان از دير باز تاکنون وسيله شده که ابعاد جنايات حاکمين را از زبان زندانيان سياسی باز شناسيم. در دوران حاکميت رژيم جمهوری اسلامی و در طول سال های پس از انقلاب بهمن ۵٧ به اين سو هر نوشته و روايتی از زندان در کنار شرح خاطرات يکايک زندانيان سياسی فرصت باز شناسی ابعاد نا شناخته زندان را برخواننده گان ا ثار خود مشخص کرده اند ٠ همانگونه که شرح خاطرات و فاش گويی مربوط به زندان های رژيم پيشين به ا شنايی بيشتر ما با ستم ساواک و بازجويان ستم شاهی می انجامد و اين همه بعد از سقوط نظام پهلوی فراهم ا مد نانوشته های مربوط به جنايات رژيم جمهوری اسلامی نيز تا اين نظام بر سرپا است به پايان برده نميشود با اين همه کتاب های بيشماری تا به امروز به رشته تحرير در ا مده است که می تواند تا حدی در بازانديشی ابعاد جنايات به ما ياری رساند! در اين ميان هرچند فهرست برداری و نشان دادن همه ا ثار خلق شده دشوار می نمايد ولی همين حد نشان ميدهد که بخش گسترده ابعاد جنايات صد سال اخير برای معاصرانش تا به امروز در سطح وسيع ناگشوده باقی مانده است ٠ شاهد و بيگمان تحقيق کارشناسانه دکتر يرواند ا براهاميان با ترجمه : رضا شريفها به نام : " اعترافات شکنجه شدگان زندان ها و ابراز ندامت های علنی در ايران نوين " که توسط نشر باران در سويد منتشر گرديد ٠ بتواند تا حدی به فضای اين ا شنايی ها ياری رساند. کتاب مزبور با بازنگری به سه دوره تاريخی : ) ١- دوران رضا شاه ٢- دوران محمد رضا شاه ٣- دوره جمهوری اسلامی ( و باز پرداختن به کشتار بزرگ سال ١٣۶٧ ) ١٩٨٨ ( و رسم جداول اعدام های نظام پيشين داده های اطلاعاتی چندی به خواننده گان کتاب می دهد ولی اين همه کار نيست هنوز تا خلق و طرح همه ابعاد اين تجاوزات ناگفته های زندان های دو نظام کار های بسياری در مقابل ما جای گرفته است! ا مار موجود برسراعداميان زندانيان سياسی و غيره در درون زندانها که با تهاجم به اولين تجمع ا زاديخوانه زنان کشور دراولين ٨ مارس ا غاز گرديد و اعدامهای شبانه پشت بام مدرسه علوی و با کشتار صيادان در بندر انزلی ترکمن صحرا اعراب جنوب ايران در قتل عام خلق عرب خوزستان سرکوب جنبش خلق مسلمان در ا ذربايجان کشتارکردستان تهاجم به مردم بلوچ و تهاجم به صف هزاران هزار ديپلمه بيکار در سراسر کشور و حمله به دانشجويان و به دانشگاهها و بستن دفاتر فعالين دانشجويی وتهاجم به شوراها و سنديکاهها و تشکل های کارگری در سراسر کشور و به تعطيلی کشاندن ا نها حمله به دفتر کانون نويسنده گان ايران و ربودن لوازم ودفاتر کانون و پس ا نگاه يورش به مراسم سعيد سلطانپور وبردن اواز مراسم عروسی اش اعدام سعيد در کمترين زمان ممکن يورش به دفاترفعالين سازمان ها واحزاب و بستن دفاترو دستگيريها که با اعدام وکشتار دوتابستان ۶٠ و ۶٧ در کنار تجاوز به حريم زندگی انسانهای بيشمار در طی سالهای حکومت سياه رژيم جمهوری اسلامی ايران انجاميد ماداميکه اين رژيم بر سر کاراست شمارش ا ن ناممکن مينمايد. ا نچه که حادث شده همه ا ن جانهان بی قرار نه حرف می زنند نه فرياد برمی ا ورند نه برای مان درد دل می کنند نه اشک می ريزنند و نه به سخن در می ا يند بلکه هرچه که بر ا نها گذشته باشد واز کشته های ا نان پشته ای بجا مانده و دزدانه واز سراستيصال در گورهای دسته جمعی بخاک سپرده شده اند هيچ وهيچ ترازويی نمی تواند زندگانی زير پا له شده و نابود گشته ا ن بيشماران را باز گويد! هيچ چيز نمی تواند صفات انسانی و سرشت نيک جانهای عاشقی که با بيرحمی هرچه تمامتر از ميان ما ربوده شدند را برای همسران کودکان مادران و پدران خواهران و برادران ياران و رفقای ا نان قابل اندازه گيری سازند! جان بيش از صد ها و هزاران هزار تن همه و همه عاشقان بيقراری ها که با دريغ ودرد اندوهبارخويش گردن افراشتند تا ن ه با شکوه خود را برسرجانيان ريزند هرچند با اشک و درد بيمانند يکايک ما همراه است هيچکدام شان امروزاندازه برنمی دارند! بلکه تنها تصويری از اين همه بيقراری و بيتابی مان که در لابلای خطوط يادنگاره ها و نقل 2

3 به انگيزه سالگرد فاجعه... قول های دهان به دهان گشته وبر روی کاغذ سند شده می توانند به اين ارقام جان دهند و حياتی را در نزدمان جاودانه گردانند که از ياران همبند ا نان به ما می رسد يعنی همان مطالبی که تا امروز در رديف گزارش خاطره شرح حال و گفتگوهای زندان به دست ما رسيده است ٠ من در اين مقاله برای برجستگی بخشيدن به نفرت عمومی همه بازماندگان زندانها خاصه ا زاديخواهان ايرانی و اهالی کتاب و فرهنگ بخشی از صدها جلدکتاب وخاطره از وضيعيت زندانها و شرح حال زندانيان را اززبان خود زندانيان وراويان ا نان به عنوان منابع درباره زندان های ايران از دو نظام سلطنتی واسلامی - بدون هيچ تقدم و تاخری - چه بصورت کتاب يا گزارش مستقل - که تا حال به ا نها دسترسی پيدا کرده ام - فهرست می کنم: * خاطرات و مبارزات دکتر حسين فاطمی به کوشش: بهرام افراسيابی ٣۶٢ صفحه انتشارات سخن بهار ١٣٧٠ * قيام افسران خراسان ١٣٢۴ از : ابوالحسن تفرشيان ١٢٨ صفحه انتشارات علم سال ١٣۵٩ * خاطرات جهانگير تقضلی به کوشش: يعقوب توکلی ٢۴۵ صفحه انتشارات سوره * خاطرات در خاطرات نوشته: رحيم زهتاب فرد ۴٧٢ صفحه تاشر: ويستار ا ذر ١٣٧٣ * نگاهی از درون به جنبش چپ ايران : کفتگوی حميد شوکت با خانبابا تهرانی در دو جلد ۶٧٢ صفحه ناشر بازتاب _ سار بروکن بهار ١٣۶٨ در ايران نيز چاپ گرديد * نگاهی به جنبش چپ ايران گفتگوی حميد شوکت با ايرج کشکولی ۴١١ صفحه انتشارات سنبله در هامبورگ در ايران نيز اين کتاب چاپ گرديد * نگاهی از درون به جنبش چپ ايران گفتکوی حميد شوکت با کورش لاشايی * در باره زندگی و ا ثار بيژن جزنی ) مجموعه مقالات ( ۴۴٢ صفحه کانون گرد ا وری و نشر ا ثار بيژن جزنی انتشارات خاوران _ پاريس بهار ١٣٧٨ * خاطرات زندان از: ع شميده ) باکو ( ١٩٨٠ * ورق پاره های زندان از : بزرگ علوی ١٢٠ صفحه انتشارات امير کبير تهران ١٣۵٧ اين کتاب در خارج ازکشور چندين بار تجديد چاپ شد * خاطرات بزرگ علوی به کوشش : حميد احمدی کتاب نخست از مجموعه تاريخ شفاهی چپ ايران ۴٩٣ صفحه سويد نشر باران تابستان ١٩٩٧ * چهارده ماه در خارک يادداشتهای روزانه زندان از : کريم کشاورز ٣٣۴ صفحه از انتشارات پيام تهران ١٣۶٣ * پنجاه و سه نفر از : بزرگ علوی ٢۴٢ صفحه انتشارات جاويدان چاپ جديد تهران ١٣۵٧ * حزب توده در صحنه ايران( بخش يکم) از: دکتر فروتن ٢۵۴ صفحه بهمن ١٣٧١ * خاطرات يک زن توده ای از : راضيه ابراهيم زاده به کوشش: بهرام چوبينه انتشارات : * خاطرات دوران سپری شده ) خاطرات و اسناد يوسف افتخاری) به کوشش: کاوه بيات و مجيد تفرشی ٢٧٨ صفحه انتشارات فردوس تهران ١٣٧٠ * رفقای بالا از : کی مرام تهران ارديبهشت ١٣٧۴ ناشر : شباويز * ما و بيگانگان سرگذشت دکتر نصرت االله جهانشاه لوی افشار ) ٢ جلد ( ۶٨۴ صفحه اوت ١٩٨٢ برلين اين کتاب در ابران نيز تجديد چاپ شد * انگيزه خاطراتی از دوران فعاليت حزب توده از: سرگرد غلامحسين بقيعی ۴۴٩ صفحه از: موسسه خدمات فرهنگی رسا سال ١٣٧٣ * از انزلی تا دوشنبه ياد نانده های تلخ و شيرين روزگار از : محمد روزگار ٣۴٩ صفحه از: انتشارات ا رش سويد پاييز ١٩٩۴ * محاکمات سياسی در ايران از سال ١٣٣٣ تا ١٣۵٧ اثر : بهروز طيرانی ٧١٩ صفحه نشر علم سال ١٣٨١ * ما هم در اين خانه حقی داريم خاطرات نجمی علوی به کوشش : حميد احمدی ٢٠٣ صفحه از انتسارات : انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهی ايران در برلين * خوب نگاه کنيد راستکی است از: پروانه عليزاده ۶٧ صفحه انتشارات خاوران پاريس مهر ١٣۶۶ چاپ مجدد هم شد کتاب مزبور به زبان ا لمانی و فرانسه نيز ترجمه شده است * ديوار االله اکبر جلد اول از: سياوش بشيری ١۴٧ صفحه ناشر پرنگ پاريس ١٣۶٠ چاپ دوم هم شد * خاطرات زندان توحيدی (قصر در بهار ا زادی) از: پرويز اوصيا ) ا. پايا) ۴۶٨ صفحه ا لمان ١٣۶٨ * بابا بيا برويم خانه از: علی شيرازی ١٩۴ صفحه ناشر کارگاه فرهنگ بين الملل پاي يز ١٣٧٣ * تابلوی گل سرخ از: علی شيرازی ٢٣١ صفحه ناشر کارگاه فرهنگ بين الملل پاي يز ١٣٧۴ * نبردی نابرابر(گزارش ٧ سال زندان) از: نيما پرورش ١۴٠ صفحه ناشر انديشه وپيکار ١٣٧۴ * حقيقت ساده در ٣ جلد از: م_ رها( منيره برادران) ۵٩٨ صفحه ناشر تشکل مستقل دموکراتيک زنان ايرانی در هانوفر- ا لمان در تابستانهای ٧١ و ٧٣ و زمستان ٧۴ تجديد چاپ شد. * خاطرات زندان از: شهرنوش پارسی پور ۵١٨ صفحه نشر باران -استکهلم ١٩۶۶ * خاطرات يک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی از: دکتر رضا غفاری به انگليسی ترجمه الف. ساسان ٣۴٢ صفحه ناشر استکهلم سوي د سال ٩٨ اين کتاب اسامی ١۵٣٩ تن از زندانيان اعدامی زن را فهرست کرده است. اين کتاب با اضافاتی در ا لمان به چاپ دوم رسيد. به زبان ا لمانی نيز ترجمه گرديد * مهمانی اين ا قايان م ٠ ا. به ا ذين چاپ حارج ا ذر ١۵۵ ۴٩ صفحه * از هر دری ) زندگی نامه سياسی - اجتماعی) م ٠ ا ٠ به ا ذين دو جلد توسط نشر جامی منتشر شد جلد نخست ١۵٢ صفحه جلد دوم ٢۵۴ صفحه * مصلوب خاطراتی از زندانهای جمهوری اسلامی از:کتايون ا ذرلی ٣٧٠ صفحه انتشارات فروغ ا لمان * شب بخير رفيق (طرف تيره تاريخ خاطرات زندان) از: احمدموسوی ٣۶٣ صفحه انتشارات باران چاپ اول ٢٠٠۵(١٣٨٣) * نه زيستن نه مرگ در ۴ جلد خاطرات زندان از : ايرج مصداقی ناشر: ا لفابت ماکزيماسوي د چاپ اول : (١٣٨٣)٢٠٠۴ جلد اول غروب سپيده ۴۴٧ صفحه جلد دوم اندوه ققنوس ها ٣٩١ صفحه جلد سوم تمشک های ناا رام ۴۴۶ صفحه جلد چهارم تاطلوع انگور ٣٠٢ صفحه * خاطرات دوران سپری شده ) خاطرات واسناد يوسف افتخاری) ١٢٩٩ تا ١٣٢٩ به کوشش: کاوه بيات * مجيد تفرشی * درد ها و ديوارها خاطراتی از زندان اوين از : ح ٠ ا زادی پاريس ١٩٩٧ * من در زندانهای خمينی بودم شهادت يک زن از : تنگستانی نشريه ا زادی * داستانی از دستگيری شکنجه و تسليم قاسم عابدينی ويراستار : تراب حق شناس سويد ١٩٨۵ * بر ما چه گذشت از : نيما پرورش انتشارات خاوران سال * دراينجا دختران نمی ميرند از: شهرزاد ٢٠۵ صفحه ناشرخاوران 3

4 به انگيزه سالگرد فاجعه... تابستان ١٣٧٧ به چاپ دوم هم رسيد. * يادهای زندان (خاطراتی اززندانهای جمهوری اسلامی) جلد اول از: ف ا زاد در ٢٠٨ صفحه ناشر انجمن دفاع اززندانيان سياسی و عقيدتی در ايران پاريس تابستان ١٣٧۶ * يادهای زندان از: فريبا ثابت در ٢٠٨ صفحه چاپ اول بهار ١٣٨٣ انتشارات خاوران پاريس * وهنوز قصه برباد است از : حسن درويش در ٢٠۶ صفحه چاپ يکم ايالات متحده ١٣٧۶ نشر نقطه * کتاب زندان (جلد ١ و ٢ ) به: ويراستاری ناصرمهاجر ٨١٨ صفحه نشرنقطه سالهای ٧٨ و ٨٠ کتابی در زمينه : بازداشت بازجو بازجوي ی شکنجه سلول دادگاه ملاقات بند نادمها تواب ها اعدام خودکشی روان پريشی نيست شدگان هستی بخش کشتاربزرگ ۶٧ ا زادی هيي يت های بين المللی بازرسی اقليت های مذهبی جنسيت بچه ها باپيشگفتاری درزمينه پيشينه ی زندان جمهوری اسلامی و... * جمهوری زندانها ) جلد ١ و ٢ ) از: وريا بامداد ۶٨٢ صفحه گزارشی تحليلی- مستند درباره زندان بازجوي ی شکنجه وسرکوب درجمهوری اسلامی ا لمان فرانکفورت سال ١٣٨٠ * زيربوته لاله عباسی از: نسرين پرواز ٣۶١ صفحه انتشار نسيم فوريه ٢٠٠٢ * ازعشق وازاميد از: نوشابه اميری ١٣۵ صفحه ناشر خاوران پاريس نامه های زندان سالهای (ا ١٣۶-٣۶٧ ) * دادبی دادجلد اول (گزارشی اززندان زنان درزمان شاه) از: ويداحاجبی تبريزی چاپ مرتضوی * داد بی داد جلد دوم ) گزارش زندان زنان زمان شاه ( از: ويدا حاجبی تبريزی ۴۴٢ صفحه * حماسه مقاومت از : اشرف دهقانی از انتشارات سازمان چريکهای فدايی خلق ١٩٩۴ * بذرهای ماندگار خاطراتی از مبارزات چريکهای فدايی خلق ونقد برخی ايده ها از: اشرف دهقانی در ٢۶١ صفحه چاپ اول : ٢٠٠۵ ا روريل ٢٠٠۵ ناشر : چريکهای فدايی خلق ايران. مرکز پخش وفروش انتشارات نيما ا لمان * سرود پايداری خاطرات مادر سنجری (ماه منير فرزانه ( در ٢۶٢ صفحه چاپ اول : ژانويه ٢٠٠۵ انتشارات فروغ ا لمان * بازنويسی روايت شفق از: اکبرسردوزامی ١٨١ صفحه ناشرا رش استکهلم * خاطرات يک مترجم از: محمد قاضی ۴۵٠ صفحه ناشر: چشم وچراغ * خاطرات سياسی ايرج اسکندری (چاپ خارج ( از:انتشارات ح- د- م- ا در ۴ جلد بخش اول ٩٣ صفحه بخش دوم ١۶٩ صفحه بخش سوم ٢١۶ صفحه بخش چهارم ٢۶٨ صفحه * خاطرات صفر خان (سی ودو سال مقاومت در زندان های شاه) ۴۶٨ صفحه نشر چشمه * سياووشان از: باقرمرتضوی ٣۵۵ صفحه ا لمان کلن يادواره جان باختگان حزب رنجبران ايران با عکس * شهيدان ما... در راه ا زادی در راه سوسياليسم ٣۴٩ صفحه سال ١٣۶٧ ازانتشارات سازمان کارگران انقلابی ايران( راه کارگر) به ضميمه عکس هاوبخشی ازيادنامه ها * شهيدان توده ای (ازمهر ١٣٢٠ تامرداد ١٣۶١ ) ٢٧۵ صفحه ازانتشارات حزب توده ايران همراه باعکس و وصيت نامه ها * کتاب گفتگوهای زندان تا به امروز( ۴ جلد) منتشر شد. ناشرسنبله هامبورک جلد اول ١۵٣ صفحه جلد دوم ١۶٠ صقحه دراين جلد اسامی ٢٢۵١ نفراز اعداميان انتشار يافته است. جلدسوم ١۶٣ صفحه جلدچهارم ١۶۵ صفحه اين کتابهاحاوی ياداشتها و خاطرات گزارش دستگيری ها شعر طرح نامه هاو غيره است. * خاطرات ا لبرت سهرابيان (برگی ازجنبش کارگری کمونيستی ايران) ٣١٨ صفحه ناشر بيدار سال مهر ١٣٧٩ * من يک شورشی هستم خاطرات زندان از: عباس سماکار ۴۴٢ صفحه ناشر: نشر کتاب لس ا نجلس ١٣٨٠ در ايران نيز اين کتاب بدون اجازه نويسنده چاپ گرديد * زير بوته لاله عباسی از : نسرين پرواز ٣۶١ صفحه انتشارات نسيم فوريه ٢٠٠٢ * برفراز خليج فارس از: محسن نجات حسينی ۴۶٢ صفحه نشر نی سال ١٣٨٠ * خاطرات مهاجرت ازدولت موقت کرمانشاه تا کميته مليون برلين از: عبدالحسين شيبانی (وحيد الملک) به کوشش ايرج افشار کاوه بيات در ٨٠٨ صفحه ناشر : شيرازه چاپ اول ١٣٧٨ * کابوس بلندتيزدندان ويراستار: بهروزشيدا ١۶ مطلب از زندانهای شهرستان های ايران ناشر باران استکهلم ١٣٨٢ * ياد های زندان از: فريبا (فايزه ( ثابت ٢٠۵ صفحه نشر خاوران- پاريس * در راهروهای خون گزارش زنده از زندانهای سياسی رژيم ج- ا ۵٠ صفحه ناشر: جامعه ی دمکراتيک ايرانيان - مقيم فرانسه * ياد نگاره های زندان از: سودابه اردوان * يادهای ماندگار اثری در معرفی دکترهوشنگ اعظمی از: فريده کمالوند ۴٢٨ صفحه ناشر : اشاره * زندان اوين زندانی برای بی گناهان از : بابک هفته نامه ايران تايمز اوت ١٩٨٧ * اعتصاب غذای بزرگ زندانيان در قصر اثر : محمد اعظمی مجله نقطه ۴ و ۵ زمستان ١٩٩۶ * هر گز از مرگ نهراسيدم از : نسيم ا مجله نقطه شماره ۶ سال ١٩٩۶ * تراژدی نسل ما از : باقر مومنی مجله نقطه شماره ۶ سال ١٩٩۶ * نامه هايی از زندان از : مجيد نفيسی مجله ا رش شماره ۵٢ * بررسی اجمالی زندان در دوره ده ساله ۶٧ تا ۵٧ از : همايون ٠ ک نشريه فدايی * خاطرات زندان از : کتايون مجله ميزگرد * زندان ها و اعدام ها مجموعه از ياد داشتها اسناد و نامه ها از زندانيان سياسی ١٧ صفحه از : مجله چشم انداز تابستان ١٣۶٨ * کابوس مهيب گفتگو با سه تن از باز ماند گان اعدام های جمعی سال ۶٧ نشريه راه کارگر * من شاهد سلاخی زندانيان سياسی بودم نشريه پيام کارگر شماره ۶۴ تا ۶٨ 4

5 اطلاعيه مطبوعاتی کنگره دهم سازمان کارگران انقلابی ايران راه کارگر به نام ) رفيق ا لبرت سهرابيان ( برگزارگرديد! کارگران وزحمتکشان زنان ومردان وجوانان ا زاديخواه: به اطلاع می رساند : کنگره دهم سازمان ما درروزهای پايانی ماه ژوي يه ٢٠٠۵ سرانجام بعد ازماهها جهت سازماندهی نشست با حضورتنی چندازمهمانان دعوت شده وجوانان دختروپسرواعضاء سازمان برگزارگرديد.. کنگره دهم با گزارش سخنگوی کميته تدارک وبايادهمه جانباختگان راه ا زادی وسوسياليسم ويک دقيقه کف زدن حاضرين رسميت يافت پس ا نگاه باگزينش هي يت ري يسه اداره کننده کنگره کارخودرا به روال ا غازکرد. هي يت اداره کننده کنگره باتصويب نظامنامه اداره کنگره واعلام قطعيت ا رای اعضاء وحق رای مشورتی برای مهمانان دستورکارکنگره رابه تصويب رساند ٠ بادعوت ازرفيق سيرانوش همسررفيق ا لبرت سهرابيان که خودازمبارزان قديمی جنبش کمونيستی ايران است کنگره بپاخواست وباکف زدن های ممتديادا لبرت سهرابيان گرامی داشته شد ٠ سيرانوش دربخشی ازصحبت خود اعلام داشت : "سال گذشته درچنين روزهايی ا لبرت دربستربيماری اش نگران نشست شما وبا شما بود جمع وسيع شما بعد ازپايان کاربه ديدنش ا مديد ازديدارشماچه شوروشوقی بروزمي داد وازخود وتجارب زندگی سياسی اش با شما صحبت می داشت ٠ ا لبرت امروزدرميان شما نيست وشما اين چنين ياد اورا گرامی داشتيد وکنگره دهم سازمان را به نام سازمانش اعلام می داريد ٠ من که سالها با اوزندگی کردم و درتمامی لحظات با او ومبارزاتش بودم اطمينان دارم ا لبرت با شماوراهش با فداکاری دنبال می گردد من خوشحالم که درجمع شما هستم ٠ برای کنگره ا لبرت بهترين ها را ا رزو می کنم ٠ جمعيت بارديگربپاخاست وبا شورواحساسات به او(سيرانوش) وا لبرت درود فرستادند ٠ دستورکارکنگره دهم حول چهارپايه: ١ بحث سندسياسی وقطعنامه ها ٢ گزارش کمسيون مشکلات ومعضلات تشکيلاتی منتخب کنگره نهم ٣ گزارش عملکرد کميته مرکزی وکميته های زيرمجموعه ا ن ۴ انتخاب کميته مرکزی وکمسيون نظارت مرکزی بود. حاضرين بيش ازهرچيزبه کيفيت سياسی کنگره فکرمی کردند ازاين روبحث سياسی وقطعنامه ها تمام زمان روزاول را به خود اختصاص داد حاصل بحث هابه گزينش کمسيون کارسياسی متشکل از 11 نفربود تا پيرامون سند سياسی به بحث بنشينند ٠ کمسيون مربوطه گزينش شدوتمام شب تا پاسی ازصبح به کارپرداخت ٠ روزدوم سخنگوی کمسيون گزارش کاررا به کنگره ارايه نمود ٠ کليات سند تصويب شد وبرای اجزاء سند نيزبحث های چندی صورت پذيرفت. تصويب سند سياسی چند قطعنامه درباره پايه های سياست ايتلافی سازمان با نيروهای غيرسوسياليستی ودرباره مبانی استراتژی و تاکتيک ها با تنظيم سندی تحت عنوان :" قرارها ی ما درارتباط با مبارزه ازامروزبرای سوسياليسم " است. قطعنامه مذکورتمرکزروی ايجاد پيوند با پايه اجتماعی سوسياليسم و کارسوسياليستی سازمان دردرون جنبش کارگری وجنبشس های اجتماعی درايران رابر جسته می نمايد. که پيشترخطوط عمومی ا نهاانتشاريافته بود باتغييرات جزيی به تصويب رسيد. نشست با جوانان دختروپسردرگروههای سنی مختلف که تعدادی ازا نان درحاشيه بحث های داغ کنگره باما بودند. جوانانی که امروزبيشترباابتکارعمل خويش دراجتماعات جنبش های جهانی شرکت می کنند سايت دايرکرده وبا دانستن زبانهای مختلف دسترسی به دانش اجتماعی را با خود دارند وتا حدی نسبت به سرنوشت همنسلان شان درايران حساس می باشند. نشست بااين عزيزان شايد يکی ازا موزنده ترين مباحثی بود که ا نان وظايف وانتظارات خود را درسطح جوامع ميزبان با ما درميان گداشتند ونسبت به وضعيت جوانان ايران نيزبا مس وليت وهوشياری برخورد ميکردند که داده های اين عزيزان به نوعی سازنده بود. در شب دوم کميته سه نفری انتخابات منتخب کنگره دهم گزارش کارخود را به هييت اداره کننده کنگره اعلام داشت و اسامی رفقای داوطلب برای انتخابات کميته مرکزی وکمسيون نظارت مرکزی را برشمرد وانتخابات با گزينش "کمينه نظارت برانتخابات مرکزی " برگزارگرديد.شمارش ا راء تا پاسی ازصبح ا دامه داشت واسامی برگزيده گان در روز بعد اعلام کرديد. بحث عملکرد کميته مرکزی وکميته های زيرمجموعه ا ن ومشکلات ومعضلات تشکيلاتی سازمان به شکل همه جانبه ای درچندين نوبت دردستورکارقرارگرفت کليات گزارش تصويب شد وکنگره به کميته مرکزی ا ينده جهت برون رفت ازمشکلات موجود برپايه تجديد ا رايش ساختاردوره پيشين با گزينش کمسيون جديدوظايف چندی را محول نمود. پايان بخش کنگره دهم (ا لبرت سهرابيان) دعوت مجدد ازرفيق سيرانوش درراستای گراميداشت ياد رفيق ا لبرت سهرابيان وهمراهی با يارهميشه زندگی رفيق (سيرانوش) و خواندن سرود انترناسيونال وکف زدن های همه حاضرين به پايان رسيد. اسناد مصوبه کنگره (ا لبرت سهرابيان ( دهمين کنگره سازمان درا ينده ازطريق خبرنامه مرکزی و سايت سازمان دراختيار جنبش قرارمی گيرد. روابط عمومی سازمان سازمان کارگران انقلابی ايران- راه کارگر 30 مرداد 1384 برابر 21 اگوست

6 دو ديدگاه پيرامون مباحثات تدارکاتی کنگره دهم سازمان مبانی استراتژی و تاکتيک راه کارگر قطعنامه پيشنهادی به کنگره دهم شهاب برهان سازمان ما برای ا لترناتيو سوسياليستی در برابر جمهوری اسلامی مبارزه می کند. جایگزینی جمهوری اسلامی با خود حکومتی اکثریت استثمار شونده و مزد و حقوق بگير استراتژی ما در مبارزه با جمهوری اسلامی است. ما با یک دولت سرمایه داری در شکل استبداد دینی و با تهاجم جهانی ني و ليبراليسم رو به روي يم. استراتژی ما برای سرنگونی چنين رژیمی و سد کردن ا لترناتيوهای ليبرالی و برای مقاومت در برابر هجوم ني وليبرليسم جهانی بسيج تشکل و تجهيز نيروی اجتماعی سوسياليسم یعنی طبقات مزد و حقوق بگير زحمتکشان بيکاران و تهيدستان در راستای خود رهانی و تا سيس حکومت دموکراتيک خودشان است. متحدین درجه اول این نيرو در سرنگونی جمهوری اسلامی گرایشات برابری خواه و گرایشات ضد ني وليبراليسم اقتصادی در جنبش های اجتماعی نظير جنبش های زنان محيط زیست ملی و جوانان اند. مبارزه از امروز برای سوسياليسم به این معنا نيست که ما شراي ط و موازنه نيروها را هم اکنون برای تحقق ا لترناتيو سوسياليستی در برابر جمهوری اسلامی مساعد ارزیابی می کنيم بلکه به این معناست که این استراتژی مستقيما و بلافصل در دستور است و ما بر ا نيم که مبارزه سوسياليستی کارگران و زحمتکشان با استبداد و برای ا زادی های سياسی و حقوق شهروندی در پيوند با مبارزه طبقاتی شان به بستر شکل گيری ا لترناتيو سوسياليستی از دل این مبارزه و جایگزینی جمهوری اسلامی با چنين ا لترناتيوی تبدیل شود. ما تلاش برای تغيير شراي ط نامساعد و موازنه قوا به سود ا لترناتيو سوسياليستی در برابر جمهوری اسلامی را وظيفه نامشروط همين امروز و محتوا و هدف تاکتيک های خود تلقی می کنيم صرفنظر از این که این تلاش تا مقطع سرنگونی جمهوری اسلامی به نتيجه مورد نظر ما برسد یا نه. تاکتيک محوری ما در سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گيری یک جنبش دموکراتيک و ضد ني و ليبراليسم اقتصادی از جنبش های اجتماعی موجود در اتحاد با قطب ضد سرمایه داری ی طرفدار دموکراسی مشارکتی و برابری است. هدف عمومی تاکتيک های ما تغيير موازنه قوا به سود این قطب در برابر استبداد حاکم وهمه ا لترناتيوهای رقيب اش از فاشيست تا دموکرات و از سلطنت طلب تا جمهوری خواه - است. مشارکت فعال کارگران و زحمتکشان در مبارزه عمومی عليه استبداد و برای ا زادی های سياسی و شهروندی به شرطی می تواند بخشی حياتی و چشم پوشی ناپذیر از مبارزه طبقاتی و پيکار ا نان برای دموکراسی سياسی و رهاي ی باشد که مداخله ا نان در این مبارزه عمومی با صف مستقل و از موضع طبقاتی خودشان و نه همچون متحد و همراه و حامی جریانات بورژواي ی صورت بگيرد. مداخله سوسياليستی ما در مبارزات ميان طبقات دیگر باید برای دامن زدن به تعارضات و شکاف های درونی ا ن ها به قصد هرچه ضعيف تر و منزوی تر کردن موقعيت و نفوذ جریانات سياست ها و افکار ضد سوسياليستی و ضد کارگری تلاش برای سوق دادن گرایشات و عناصر مستعد اگر وجود داشته باشند به گرویدن به مواضع دموکراتيک مترقی و سوسياليستی بدون تبدیل شدن ما به حامی هيچ طبقه و حزب و جریان و شخصيتی در برابر مرتجع تر یا عقب مانده تر از خودش باشد. دخالتگری سوسياليستی در مبارزه درونی طبقات دیگر با ا ن نوع دخالتگری که ما را یا طبقه کارگر را به حمایتگر یکی از طرفين دعوا تبدیل کند ذاتا در تضاد است. این مداخله اگر مداخله ای باشد که هریک از طرفين دعوا را در برابر طبقه کارگر تقویت کند و به ضعف مبارزه طبقاتی ا ن و یا برهم خوردن موازنه بين طبقات دیگر به زیان ا لترناتيو کارگری کمک کند یا کارگران را به حامی و دنبالچه هر جریانی هر اندازه دموکرات و مترقی تبدیل کند مداخله ای از موضع مبارزه طبقاتی کارگران مداخله ای سوسياليستی نخواهد بود. همکاری و اي تلاف موقت با نيروهای غير طرفدار سوسياليسم در جریان مبارزه عمومی دموکراتيک و ضد استبدادی تنها در مواردی موضوعيت دارد که به تقویت مواضع کارگران و زحمتکشان یا به گشایشی در مبارزه طبقاتی ا نان کمک کند. مضمون تاکتيک های ما در همکاری با جریانات غير سوسياليست باید تضعيف استبداد و از این طریق خدمت به تسهيل مبارزه اردوی کار و زحمت برای سرنگونی رژیم و تسخير قدرت سياسی توسط این نيرو باشد و نه به هيچوجه تقویت قطب بورژوازی دمکرات بجای اردوی کارگران و زحمتکشان در برابر رژیم. در پيکار برای دموکراسی و سرنگونی استبداد وظيفه ما بسيج و سازماندهی نيروی اجتماعی و طبقاتی خودمان است و تلاش مان باید این باشد که قلعه استبداد با به ميدان ا مدن این نيرو و قرار گرفتن اش در صف اول پيکار عمومی برای دموکراسی ویران شود. ما هيچ وظيفه ای در ایجاد یا تقویت یا حمایت از بلوک ها و جبهه های فراطبقاتی در برابر جمهوری اسلامی نداریم. ضمن این که برای تضعيف استبداد و تسهيل مبارزه اردوی کار برای برپاي ی حاکميت خود می توانيم تحت شراي طی از جنبش های ضد استبدادی دموکراتيک غير طرفدار سوسياليسم هم بهره بگيریم. شکاف فاجعه بار ميان مبارزه برای ا زادی و مبارزه برای نان در برابر جمهوری اسلامی - که از عوامل اساسی بقای رژیم است از طریق پيوند مبارزه دموکراتيک دانشجویان و روشنفکران با جنبش های مطالباتی کارگران و زحمتکشان تا مين نمی شود. این شکاف از فرا نرفتن مبارزات مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان از مطالبات صنفی و اقتصادی شان به مبارزات سياسی ناشی شده است و برای بر طرف شدن این شکاف مبارزه برای ا زادی و دموکراسی باید درونی ی مبارزه مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان بشود و این تنها از طریق ارتقا مبارزات صنفی و مطالباتی ا نان به سطح سياسی امکان پذیر است. ما هم به منظور از ميان رفتن شکاف ميان مبارزه برای ا زادی و مبارزه برای نان در جهت سياسی شدن جنبش مزد و حقوق بگيران و زحمت کشان و انتقال پرچم دموکراسی از دست جنبش دانشجوي ی و روشنفکری به دست این جنبش تلاش می کنيم و هم بمنظور ایجاد یک نهضت عمومی برای محاصره رژیم در ابعاد ملی تضعيف قدرت سرکوب و حکومت ناپذیر کردن کشور برای حاکمان از اتصال و پيوند جنبش دموکراتيک ضد استبدادی و جنبش های اجتماعی و مطالباتی استقبال می کنيم. اگر چه پيوند مبارزه برای نان و مبارزه برای ا زادی در درون جنبش کارگری برای ما اولویت استراتژیک دارد اما هيچ یک از این دو سطح پيوند جای دیگری را پر نمی کنند و نباید در برابر هم قرار داده شوند. 6

7 نگاهی به سند سياسی " اوضاع سياسی و وظايف ما " امين تهران اخيرا سازمان کارگران انقلابی ايران راه کارگر متنی راهبردی را بعنوان سند سياسی برای نقد منتشر کرده است. همين امر به خودی خود نشان دهنده ا نست که سازمان راه کارگر برا نست که در مسير حرکت انقلابی گام بردارد و دستکم مانند ديگر تشکيلات چپ ايرانی ماهيت فرقه ای ندارد. در متن ياد شده نکات مثبت فراوانی به چشم می خورد و روح راديکاليسم سوسياليستی بر ا ن حاکم است. اما از نگاه من که در ايران زندگی ميکنم و از نزديک با محافل کارگری و فعالان مساي ل زنان ا شنايی دارم- پاره ای نکات نياز به بازنگری دارند. 1- اين که حکومت به حد بالايی از ناتوانی و ناپايداری رسيده قابل درک است. اما از طرف ديگر قابليت حکومت در کنترل بحران نيز حيرت انگيز است. هشت سال دوران خاتمی نشان داد که حکومت اسلامی در ايجاد فضای شبه دمکراتيک و بهره برداری حداکثر از ا ن کاملا موفق بوده است. انتخابات اخير نيز که قشرهای مختلف مردم و از همه بيشتر لايه های کارگری در ا ن فعالانه شرکت کردند و به احمدی نژاد رای دادند- نشان می دهد که توانايی رژيم در شناخت نابسامانيهای اجتماعی و بهره برداری از ا نها شگفت انگيز است. بيش از چهار سال است که فعالان کارگری روی مسي له تشکل متمرکز شده اند. اما کافی است به درون يک جامعه کوچک يا بزرگ کارگری برويد تا ببينيد تشکل يابی در ميان کارگران به هيچ وجه مسي له نيست. در همين اوضاع و احوال احمدی نژاد با طرح شعار مبارزه با فقر و فحشا و مافيای رفسنجانی جامعه کارگری را بسيج می کند. بايد می بوديد و می ديديد که در محله های فقيرنشين و کارگری مانند راه ا هن نازی ا باد شوش و... چه جنب و جوش و ازدحامی برای رای دادن به احمدی نژاد بره افتاده بود. 2- من نشانی از جنبش از هر نوع ا ن- در ايران نمی بينم. چيزی که هست تعدادی محفل ا نس است با ا دمهای مشخص که نه کم می شوند و نه زياد. تنها جنبشی که وجود داشت و به سرعت بدليل کم مايگی و ماهيت سترون خود سرکوب شد و به تاريخ پيوست جنبش دانشجويی بود. در حال حاضر تعدادی محفل کارگری وجود دارند. در ميان اين محافل حتی دو محفل را نمی يابيد که با هم سر سازگاری داشته باشند. در اين محافل کليشه های استالينيستی و توده ايستی حاکم مطلق است. جالب است که همه به استالسنيسم بد و بيراه می گويند و در عين حال روح استالين در همه جا در گشت و گذار است. اين محافل به شدت صلب و سخت و نادلچسبند تا حدی که امکان جذب نيروهای کيفی و جوان توسط ا نها قابل تصور نيست. تقريبا همه گردانندگان محافل نامبرده از فعالان سياسی قبل از انقلاب و يا بچه های ا نها هستند. همه به شدت به سکتاريسم حمله می کنند ولی ماهيت فرقه ای دارند. فحاشی به ني وليبراليسم و جهانی سازی و سرمايه داری جهانی نقل ا ن محافل است اما به نحو رقت انگيزی از تشريح دلايل بدی ني وليبراليسم عاجزند. توان نقد يک مسي له کوچک وجود ندارد. کسی به دنبال کشف عينيات اجتماعی نيست. بعد از اتمام هر جلسه محفلی همه احساس رضايت می کنند که بالاخره کاری کرده اند. در يک کلام ا نچه بعنوان جنبش کارگری از ا ن ياد می شود تعدادی محفل جدا از هم و عليل هستند که از تحليل مشکلات شخصی خودشان نيز عاجزند. جنبش کارگری در ايران وجود ندارد و بوجود ا وردن ا ن نيز بسيار دشوار است. توهم وجود حرکت کارگری تحليل ما از وضعيت موجود را مخدوش می کند. در مورد مساي ل زنان وضعيت وخيم تری وجود دارد. تعداد نسبتا زيادی محفل زنان در ايران وجود دارد. در اين ميان يک رگه باريک و بسيار ضعيف وجود دارد که دارای توان نقد و شکل دادن به جنبش است. از قضا اين رگه باريک بسيار منفعل است و روی مساي ل زنان بطور جدی متمرکز نيست. از اين که بگذريم کليت محافل زنان به نحوی است که خواهم گفت: چيزی که به شدت بر ا ن تاکيد ميشود اين است که "ما سياسی نيستيم". در جامعه ای که نفس کشيدن در ا ن ماهيت سياسی دارد تاکيد بر غير سياسی بودن چه معنايی دارد زنان محفلی عموما از طبقات متوسط و مرفه هستند و به هيچ وجه حاضر نيستند ا رامششان به هم بخورد. دو مشخصه بارز محافل زنان در ايران "ضد مرد بودن" و "ضد چپ بودن" ا نهاست. در اين محافل به کرات شنيده می شود که "مارکسيزم ضد زن است". محافل زنان هيچ ارتباطی با زنان جامعه ندارند و نمی خواهند چنين ارتباطی برقرار شود. نتيجه اش ا ن می شود که در اسفند ماه گذشته يک محفل در برابر تي اتر شهر تجمع کرد و حتی يک نفر به ا نها نپيوست. 3- دو خواست عمده بين مردم به چشم می خورد: ا زادی و رفاه. در مورد ا زادی وضع چپ به دو دليل خوب نيست: اولا انقلابات و حکومت های مشهور به سوسياليست گذشته قابل دفاعی برای چپ باقی نگذاشته اند. تا بخواهيد از موضع چپ تحليل کنيد استالين و پولپوت و حزب توده و... را بر سرتان می کوبند. بنابراين ما راهی نداريم جز نقد بی رحمانه گذشته. اين ساطور قصابی را بايد به جان گذشته انداخت و دلبستگی ها را نسبت به گذشته به فراموشی سپرد. چپ بايد حساب حرکت های برابری طلبانه را که در طول تاريخ وجود داشته اند از رويکرد مدرن سوسياليستی جدا کند. ذره ای اطلاق سوسياليزم به شوروی کوبا چين کره شمالی و امثالهم ما را از برقراری ارتباط با مردم باز می دارد. بازگشت به اصل ا زادی نفی از خود بيگانگی و فراگرفتن دانش نقد و اراي ه نقد اصيل- و نه گرته برداری شده- يگانه راه دست يابی به يک جنبش چپ از اين منظر است. از سوی ديگر چهره های چپ در ايران هيچ نسبتی با ا زادی ندارند. هرگاه پشت تريبون قرار گيرند اجازه طرح نظر مخالف را نمی دهند. همه مساي ل برای ا نان حل شده است و توان مقابله با نظريات جديد که مارکسيزم را با ا زادی ا شتی ناپذير می دانند ندارند. در يک کلام فقدان ا زادمنشی و فقر تي وريک چپ امروز ايران را عقيم کرده است. در مورد رفاه مانند ا زادی از يک سو تاريخچه کشورهای منسوب به سوسياليزم قابل دفاع نيست و از سوی ديگر باز هم بدليل فقر نظری چپ از اراي ه يک ديدگاه مشخص که ا لترناتيوی را در برابر وضع موجود قرار دهد عاجز است. چپ ايران در مواجهه با پديده فقر و مساي ل همزاد ا ن تنها به تکرار کليشه های توطي ه سرمايه داری بسنده می کند. 4- به نظر من چپ ايران تا دستيابی به يک هويت مستقل و اصيل راه درازی در پيش دارد. اراده ای برای حرکت به اين سمت حداقل در داخل کشور به چشم نمی خورد. البته گفتنی است که يک رگه بسيار باريک مانند هميشه وجود دارد که با دغدغه دستيابی به نقد و غنای نظری روزگار می گذرانند اما واقعا ا ن رگه باريک تا چه حد توان گسترش دارد در سند سياسی به درستی بر روی ا زادی خواهی تاکيد شده است چيزی که همچنان در ميان چپ مغفول مانده و يا برای خالی نبودن عريضه مطرح می شود. 5- در نهايت و با همه ا نچه گفته شد بنظر من مسي له اساسی چپ در ايران سرنگونی جمهوری اسلامی نيست. تنها زمانی بايد براندازی حکومت به شعار محوری چپ تبديل شود که چپ وجود داشته باشد. برای "مبارزه از امروز برای سوسياليزم" بايد سوسياليزم را درک کرد ميان سوسياليزم و استالينيزم خط بسيار باريکی است. برای حرکت در جهت ا ن شعار بايد چپ بر اساس مولفه های اصيل خود تعريف شود بايد چپ خود را به درون توده ها گسترش دهد و گوش مردم را با فرهنگ واژگانی خود ا شنا کند. تنها در ا نصورت است که ميتوان ا لترناتيو سازی کرد و به ا ينده ای بهتر اميدوار بود. 13 مرداد

8 ادامه از صفحه يک کابينه احمدی نژاد... اين آابينه متعلق به واپس گرا ترین جناح حکومتی است که ا خرین تير ترکش خود را به نام احمدی نژاد با هدف سرکوب وارعاب مردم کشيده است. رهایی این تير اما به سادگی مقدور نيست. گرچه تمامی نيروهای نهفته در تاریکخانه های ولایت فقيه با چنگ ودندان مصممند ترکش این تير را به قدرتی برتر از قدرت مردم برسانند, تا پس از ا ن تلاش برای رهایی از چنگالشان با ناله های نا مفهوم نابود گردد. اما مسلم است که این تلاش با مردمی روبروست که نه در سطح مردم سالهای کشتارهای دستجمعی ست و نه ميخواهند چنين ميدانی را برای این رژیم مهيا سازد تا او قادر باشد اهداف ارتجاعی و غير انسانی خود را به کرسی بنشاند. از سوی دیگر نه تنها این فشار رژیم را تا مرگ سوق ميدهد بلکه تشکل و ا گاهی طبقه کارگر و همپيمانان او تا به دانجا ارتقا ميابد که ميتواند توازن طبقاتی را در ایران در هم ریزد. در کنار ا ن حضور یک جریان روشنفکری مستقل و دمکرات که همواره مورد سر کوب این رژیم بوده خود را رها ميسازد تا دست در دست نيروهای بالنده اجتماعی سرنوشت ا زادی و برابری را در پهنه ایران بنویسند. در چنين وضعيتی است که طبقه کارگر صفبندي مستقل خود را شکل خواهد داد تا در چالشی که هم اکنون جبهه های ا ن از سایه روشن ها بيرون ميایند با صلابت هرچه تمامتر شرکت کند.ا ن دسته از مردمی که ا رای خود را برای احمدی نژاد به صندوقها ریختند متوجه خواهند شد تمامی قول و قرارهای داده شده قبل از انتخابات فریبی بيش نبوده نه احمدی نژاد و نه کابينه او قادر به پاسخگویی ا نها خواهند بود.همه اینها نشان از همان تنش بسيار مهيب است که زیر پای ولایت فقيه را بلرزه خواهد انداخت.از این روست که ولایت فقيه برای مقابله با این تکان و جلو گيری از عواقب ا ن چنين کابينه یکدسف و گوش به فرمانی را که از بدو تاسيس جمهوری اسلامی تا کنون در سر کوب و فلاکت مردم به طور مستقيم شرکت داشته اند سازماندهی کرده. اکثریت این کابينه همواره در سازمانهای مخوف امنيتی رژیم فعاليت کرده و مستقيما با شخص خامنه ای مرتبط ميباشند.از اینروست که ما معتقد هستيم در جمهوری ولایت فقيه ا ن جرثومه فساد سرطان وار گسترش پيدا کرده و متشکل از چنين باندی در راس دستگاههای رژیم مصمم به سرکوب گسترده مردم هستند. شيوه یورش ولایت فقيه به مردم نه تنها در عرصه نظامی بلکه در عرصه سياسی, فرهنگی, ملی, اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.مردم متوجه خواهند شد که برنامه احمدی نژاد نه ا نچه که در قبل از انتخابات با شعار پول نفت در سفره های مردم داده بود بلکه انسجام در خط سرکوب این خواسته و بستن فضای نيمبند سياسی موجود تشديد سرکوب دگرانديشان و حرکتهای اعتراضی و تنگ کردن هرچه بيشتر فضای فرهنگی و اجتماعی کشور می باشد. کابينه احمدی نژاد بيشک دولت افسار گسيخته سالهای 60 و 61 خواهد بود تا با طومار نابودی فرهنگی, هنری, صفحه جدید دیگری بر تارک جمهور تاریکی ثبت نماید. با نگاهی سطحی به این کابينه متوجه اوج ددمنشی جمهوری اسلامی خواهيم شد. صفارهرندى وزیر فرهنگ احمدی نژاد در سال ۵٩ یعنی درست زمانی اعتراضات مردم به جمهوری اسلامی شکل ميگرفته و قوای سرکوب گر انسجامی برای سرکوب ا نان نداشته اند بمدت 3 ساله ا زگار جانشينى فرماندهى سپاه استان هاى هرمزگان آرمان و سيستان و بلوچستان را بر عهده داشته. همچنين ١٠ سال را به عنوان جانشين و سپس مسي ول دفتر سياسى در سپاه پاسداران برای سرکوب هر چه بيشتر نيروهای مخالف و سازماندهی قتل عام سال 67 به ولایت فقيه خدمت نموده است. وی برای سرکوب خبر نگاران و نویسندگان و نشریات از سال ٧٢ تا ٧۶ نيز در شوراى تعيين خط مشى خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) عضويت داشته. از سال ٧٣ تا امروز معاون مديرمسي ول و سردبير روزنامه آيهان یکی از ارگانهای سازمانده سرکوب نيروهای مترقی و خط دهنده نيروهای واپسگرا ميباشد. وزير آشور در کابينه احمدی نژاد مصطفى پورمحمدى است.وی یکی از شاخکهای سرکوب مردم توسط رژیم بوده و همواره در سازمانهای اطلاعاتی رژیم نقش فعالی داشته و یکی از مقامهای او در رژیم اسلامی قاي م مقامى وزارت اطلاعات رژیم ميباشد. نام او در آنار محسنى اژه اى آه وزارت اطلاعات را به عهده خواهد گرفت و حسين صفارهرندى وزير پيشنهادى براى وزارت ارشاد حاآى از تشكيل دایره ای است در حوزه امنيت و سرکوب زحمتکشان و ا زادی خواهان. وی همزمان با جنگ ايران و عراق در قوه قضاي يه در پست دادستان انقلاب اسلامى خوزستان بندرعباس آرمانشاه و مشهد مشغول سرکوب نيروهای انقلابی و هر گونه فعاليت ا زادی خواهانه بوده است.انتخاب محسن اژه ای وزیر اطلاعات پيشنهادی بنوشته مطبوعات با خواست خامنه ای صورت گرفته است. محسن اژه ای جزو باند سعيد امامی بوده و بگفته اکبر گنجی شخصا دستور قتل پيروز دوانی را صادر کرده است. اژه ای در دوره وزارت محمدی ری شهری و علی فلاحيان سمت دادستان وزارت اطلاعات را بر عهده داشته و بنوشته سايت بازتاب جزو کسانی است که در طی بيست سال گذشته مرتبط با دستگاههای امنيتی جمهوری اسلامی بوده است. او در اين سمت حکم اعدام بسياری از دگرانديشان را امضا کرده است. در سال ۶۵ دادستان انقلاب نظامى در مناطق غرب آشور بود و در این مدت دهها تن از مبارزین کرد را به بقتل رسانيد. وی نه تنها در سرکوب ا زادیخواهان سعی در پيشگير ی از دیگر رقبای جنایت کار خود مينمود بلکه در سرکوب ا ن دسته از روحانيونی که به نوعی به روند این واپسگرای اعتراضاتی داشتند نيز مشهور عام ميباشد. این جنایتکار بيش از ١۴ سال سمت هاى متفاوت قضايى و اطلاعاتى رژیم را در اختيار داشته و یکی از مسي ولين اصلی اعدامهای سالهای 63 و 64 و قتل عام سال 67 بوده واز ا ن به بعد نيز سازماندهی قتل های زنجيره ای را پی گيری و به انجام رسانيده است.. متكى وزیر پيشنهادی برای امور خارجه پيش از اينكه به نمايندگى مجلس هفتم انتخاب شود سابقه نمايندگى مجلس اول شوراى اسلامى را به عنوان عضو آميسيون سياست خارجى داشته و در سال ١٣۶۴ سفيرجمهور اسلامی در ترآيه و در سال ١٣٧٣ در ژاپن بوده است.. و در راستای سياست های بغایت ارتجاعی و سرکوب گر جمهور اسلامی در مورد ایرانيان خارج از کشور پيشرو بوده است. مصطفى محمدنجار وزير پيشنهادى براى وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى سرکوب رژیم اسلامی ميباشد. او از اواخر سال ١٣۵٧ به عضويت در سپاه پاسداران درا مد و ٢٧ سال تمام در سرکوب مردم شرکت کرد. او از همان سال ها در آردستان انقلابی جهت سرکوب مردم ا زادیخواه نقده فعاليت نمود.و برای انتقال ایده 8

9 کابينه احمدی نژاد... گزارشی از تجمع اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ارتجاعی حکومت اسلامی از سال ١٣۶١ به بعد مسي ول منطقه خاورميانه (محور لبنان - فلسطين - آشورهاى خليج فارس) بود. جمال آريمى راد وزیر "دادگستری"سخنگوى ۴٩ ساله" قوه قضاي يه "و" دادستان" فعلى انتظامى که در سرکوب و محکوميت صدها نفر از معترضين و ا زادیخواهان شرکت دارد, ميبایستی نشان دهد تا چه اندازه در سرکوب مخالفان موفق بوده تا بتواند ا رای "نمایندگان" مجلس را بگيرد. او خود زمانى دادستان عمومى آردستان بوده که حاکی از اجرای اهداف عمومی رژیم اسلامی در منطقه بوده است. وی در این راستا نيز دادستان عمومی و "انقلاب " قزوین و زنجان و مدیر کلی تعزیزات حکومتی این استان بوده که بتواند هر ا نچه را که سرکوب نيروهای سياسی نتوانسته است مردم را مرعوب کند سنگسار و شلاق ا نهارا مرعوب نماید. لنكرانى وزیر بهداشت ضمن اینکه عضويت در هيات انتظامى رسيدگى به "تخلفات پزشكى" بيمارستان شيراز را تا سال ١٣٧٩ برعهده داشته سمت دبير ی انجمن اسلامى "پزشكان" فارس مشغول سرکوب کادر پزشکی بوده است.جهرمى وزیر کار از سن ١٩ سالگى و با پست هايى چون عضو هيات مو سس جهاد و سپاه گيلان و مازندران و مسي وليت استان هاى گيلان مازندران زنجان در ستاد مرآزى" بنياد مستضعفان" ا غاز آرد. وى در ٢٠ سالگى فرماندارى شهرستان نور و سرپرستى فرماندارى ا مل را به مدت يك سال برعهده گرفت. جهرمى مدت زمانى معاونت سياسى استاندارى استان مرآزى را نيز برعهده داشت. وى سابقه برگزارى سه "انتخابات" شورا مجلس هفتم و رياست جمهورى که سازمان دهی شرایط کنونی را بر عهده داشته است با عنوان معاونت اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان را نيز در پرونده خود دارد. محمدمهدىزاهدى وزارت علوم على اآبراشعرى ا موزش وپرورش مديرآل دفتر بررسى ارشاد و گزينش نيروى انسانى وزارت ا موزش و پرورش معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد در دوره وزارت ميرسليم مشاور ري يس سازمان صدا و سيما و قاي م مقامى روزنامه همشهرى تشكيل مى دهد. اشعرى مشاور شهردار تهران در امور فرهنگى عضويت در هيات منصفه مطبوعات و عضويت در هيات مرآزى گزينش وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما را نيز در آارنامه آارى خود دارد.سيدمهدى هاشمى هم اآنون معاونت امور مناطق شهردارى تهران را در اختيار دارد. وى در گذشته معاونت مهندسى نيروى مقاومت بسيج بوده. ترکيب دولت احمدى نژاد نشانگر بحران عميق سياسی اجتماعی و فرهنگی است که برای مقابله با ا نها سازماندهی شده. دوره پيش رو دوره بحران هاى بزرگ ارزیابی ميشود. این بحرانها چنان ابعادی خواهند داشت که دستگاه ولایت فقيه قادر نخواهد بود با شيوه تاکنونی ا نها را مهار نماید.از این روست که عزم ا ن دارد با سر نيزه از ا نها استقبال نماید.به این بحرانها هيچ نيرویی جز تشکل کارگران و نيروهای روشنفکر طرفدار و مدافع دمکراسی نميتواندپاسخ گوید. ساعت 10 صبح شنبه 5/29 حدود 100 نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در مقابل اقامتگاه اين شرکت در خيابان هنگام تجمع کردند. اين افراد برای اعلام حمايت از نمايندگان خود که برای مذاکره دعوت شده بودند به محل مذاکره ا مده بودند. اين جلسه بنا به دعوت شهرداری تشکيل شده بود. منصور اسانلو از اعضای هيي ت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به قانونی بودن تجمع و خواسته های کارگران اعلام کرد: «کارگران ايرانی از جمله کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی مجبورند بسيار بيشتر از 8 ساعت در روز کار کنند و با وجود اين بازهم از لحاظ مالی تامين نمی شوند و اين يکی از علل جناياتی است که در منطقه های کارگر نشين تهران رخ می دهد.» وی در بيان خواسته های صنفی کارگران اعلام کرد: «ما هرساله حق دو دست کت و شلوار و دو دست پيراهن داريم که امسال هنوز خبری نيست. بعلاوه راننده ای که 12 ساعت در خی! ابان های پر دود کار می کند بايد شير بخورد تا سرطان نگيرد اما مسي ولين توجهی به اين مسي له ندارند«. اسانلو که بدليل کارمند بودن به جلسه شورا راه داده نشده بود کشيده شدن مديران ارشد شهرداری را برای مذاکره با کارگران يک پيروزی بزرگ و بی سابقه حداقل در دو سال اخير می دانست و ا ن را يک پيروزی برای جنبش کارگری به حساب می ا ورد. و روز 29 مرداد را روزی تاريخی برای جنبش کارگری ايران قلمداد کرد. ابراهيم مددی از ديگر اعضای هيي ت ري يسه سنديکا گفت: «جنبش سنديکايی با پيروزی و شکست به پيش می رود. اين برای نخستين بار است که دولت کارفرما نمايندگان سنديکا را برسميت شناخته است و از ا نان برای مذاکره دعوت می کند«. 13 نفر از کارگران عضو سنديکا مدت 5 ماه است که اخراج شده اند البته با پيگيری و شکايات انجام شده کارفرما مجبور شده که 8 نفر از ا نان را به کار بازگرداند

10 ادامه از صفحه يک ا لترناتيو ساطنت و سالگرد کودتا... ا لمانی ها او را از قدرت خلع و به تبعيد فرستادند مردم جويای رهايی بار ديگر با استفاده از فرجه بدست ا مده به توسعه جنبشهای سياسی اجتماعی و طبقاتی خويش همت گماردند. در جريان اين اعتلای سياسی و عليرغم ميل محمد رضا شاه جوان و اربابان او بود که مردم توانستند ضمن ايجاد و گسترش احزاب سياسی و تشکلهای سنديکايی خود از اهرم انتخابات مجلس شورای ملی برای فرستادن برخی از نماينده گان مترقی خود بهره جويند. نماينده گانی که در اوضاع سياسی ا نروز ايران توانستند بازتاب دهنده بخشی از خواستهای مردم باشند. در جريان اين فرا يند سياسی بود که محمد رضا پهلوی بعد از تعويض پی در پی نخست وزيران فاسد و بی عرضه مجبور شد تحت فشار مردم از دکتر محمد مصدق برای تشکيل کابينه دعوت کند. مصدق پس از پذيرفتن اين مقام ضمن احترام نسبی به ا زادی بيان مطبوعات و تشکل موضوع کليدی پايان دادن به سلطه امپرياليسم بريتانيا بر منافع نفتی ايران را در سر لوحه کارهای خود قرار داد تلاشی که سرانجام و عليرغم مخالفت امپرياليستها منجر به ملی شدن صنعت نفت کشور شد. اين پيروزی بر دربار پهلوی خوش نيامد و ا نها که ا ز افزايش محبوبيت مصدق در برابر شاه و نيز توسعه بيسابقه ا گاهيهای سياسی و اجتماعی مردم ايران به وحشت افتاده بودند محمد رضا شاه را ترغيب به برکناری دکتر مصدق نمودند اما مردم با ريختن به خيابانها و بر پاي ی تجمعات اعتراضی در تيرماه 1331 شاه را وادار کردند که موقتا دست به عقب نشينی بزند و مصدق را مجددا بهمقام نخست وزيری برگزيند اين پيروزی مردم که باعث بر ا شفتگی شاه شده بود سبب گرديد که وی کشور را ترک کند تا به بهانه نابسامانی اوضاع سياسی و اقتصادی دست دربار ارتش و سازمانهای جاسوسی ا مريکا و انگليسی را برای طراحی يک توطي ه شوم باز گذارد. اين محور بعد از ماهها بررسی و تدارک توانست ارتش را با سردمداری ارتشبد زاهدی وادار به محاصره دفتر نخست وزيری و اعلام حکومت نظامی در 28 مرداد 32 بنمايند. کودتاچيان و اوباشان ا نها عليرغم ق لت ناچيزشان توانستند بدليل عدم ا ماده گی مردم در شهرها عدم ا گاهی دهقانان در روستاها ) که اکثريت بزرگ جمعيت کشور را تشکيل ميدادند) و ناتوانی خيره کننده دو نيروی سياسی اصلی جنبش يعنی جبهه ملی و حزب توده در سازماندهی مقاومت مسلحانه در برابر کودتاچيان براحتی پيروز شوند. بخش اعظم جبهه ملی و از جمله خود مصدق بدليل سياستهای مسالمت جويانه و مماشات طلبانه خويش عليرغم در دست داشتن دولت نتوانستند تدابير پيشگيرانه و به موقعی را جهت بر هم زدن توطي ه های پنهانی در بار سازمان دهند. سهم حزب توده نيز که در اپوزيسيون بود چندان کمتر از رهبران جبهه ملی نبود چرا که اين حزب فقط در تهران دارای شش هزار عضو بود که در ميان ا نها صدها افسر و پرسنل ارتش و پليس وجود داشتند يعنی کسانيکه بعيد بنظر ميرسد متوجه تحرکات پنهانی شماری از فرماندهان جيره خوار ارتش نشده باشند. البته سهم روحانيون مرتجع به رهبری ا يت االله کاشانی نيز که در ماههای پيش از کودتا در ضديت با مليون و توده ايها به شدت به دربار نزديک شده بود نيز کم نبود. وی و همپالگی هايش در تهران و ديگر شهرهای يزرگ از نفوذ مذهبی خود. بدنبال اين کودتای ارتجاعی و امپرياليستی هزاران تن از شريفترين انسانهای اين کشور بزير شکنجه کشيده شده و شماری از ا نها تير باران شدند که از ميان ا نها ميتوان از دکتر فاطمی و خسرو روزبه ياد کرد. جناياتی که پنج سال پس از اين کوتا با شکل گيری ساواک در سال 1337 گسترش بيشتری پيدا کرد و خفقان جهنمی را متجاوز از دو دهه بر کشورمان حاکم نمود. اکنون در سالروز اين رويداد سياه نواده گان همان کودتا با بدست گرفتن بيرق " ا زادی و دمکراسی" به سراغ مردم جويای رهايی و به تنگ ا مده از حاکميت جمهوری اسلامی ا مده اند و از ايشان ميخواهند که تاج و تختی را که در انقلاب 57 از کف داده اند مجددا به " سرورانشان" باز گرانند. ا نان در اين کارزار گسترده روی يا س مردم و البته " نا ا گاهی " نسل جوان از وقايع تاريخی چند دهساله اخير ايران حساب باز کرده اند. و هر جا با روشنگری نيروهای سياسی در مورد بيلان جنايتبار و خيانتبار خاندان پهلوی و مشخصا کودتای فاجعه بار 28 مرداد 1332 مواجه می شوند به بهانه " امروز فقط اتحاد" خواستار فراموشی تاريخی مردم می گردند. اما چگونه می توان چشم بر رويداد تعيين کننده ای در تاريخ کشور مان بست در حاليکه ميدانيم چه نقش ويرانگرانه ای بر سرنوشت مردم ايران بجای نهاده است. واقعه ای که بدون ترديد اگر رخ نميداد در نقطه ای که اکنون قرار داريم نمی بوديم و مردم کشورمان مجبور نبودند در قرن بيست و يک اسير يک رژيم مذهبی و قرون وسطايی شوند. از انقلاب مشروطه بدين سو قريب يکصد سال است که مردم ايران در جستجوی ا زادی پنجه در پنجه استبداد افکنده اند. ا ن انقلاب باتا سيس پارلمان و اعلام مشروط بودن قدرت شاه قصد داشت با لگام زدن بر استبداد قاجاری ايران را از گرداب عقب مانده گی و تحجر نجات دهد اما درست زمانی که قدرت سلسله فاسد قاجاريه در منتهای ضعف و درمانده گی خود بود استعمار با تشويق يک نظامی جويای نام يعنی رضا خان مير پنج- کودتای اسفند 1299 شمسی را سازمان داد تا برای هميشه دستاوردهای ا ن انقلاب مردمی را به تاراج برد و مترسکی از ا نرا در قالب يک مجلس فرمايشی و بزدل بجای گذارد. اما درست زمانيکه در هنگامه جنگ جهانی دوم انگليسی ها بدليل نزديکی رضا شاه به 10

11 ا لترناتيو ساطنت و سالگرد کودتا... در ميان اقشار ناا گاه مردم برای پيروزی دربار و اربابان خارجی ا نها بهره فراوان جستند. به هر رو کودتای 28 مرداد به يک دوره برزخی از حيات سياسی کشورمان يعنی دوره 12 ساله بين تابستان 1320 تا تابستان 1332 پايان داد دوره کوتاهی که عليرغم برخی فراز و نشيب ها ) از جمله قتل عام جنبش های ملی و حق طلبانه ا ذربايجان و کردستان در 1325) شاهد يک فضای سياسی نيمه باز و شکوفايی احزاب اتحاديه ها و مطبوعات دگرانديش در ايران بوديم. بعد از اين کودتا بود که محمد رضا پهلوی با نمد مالی کردن هر چه بيشتر قانون اساسی مشروطه به افزايش روز افزون اختيارات فردی و ديکتاتورمنشانه خود پرداخت ساواک را بر جامعه خفقان زده کشور حاکم نمود مجلس شورای ملی را از محتوای واقعی اش تهی و مجلس فرمايشی سنا را به ا ن متصل کرد و با اهرم "توشيح ملوکانه" راه را بر تصويب هر گونه لايحه دردسر زا بست. در همين دوره بود که رژيم پهلوی با تکيه بر درا مدهای نجومی ناشی از " طلای سياه" ) نفت) هم بر حجم ثروت خانواده گی خود و اليگارشی "هزار فاميل" افزود و هم با برنامه ريزيهای اقتصادی غير اصولی و بدور از ا ينده نگری کشور ما را در تمام حوزه ها به امپرياليسم جهانی به سرکرده گی ا مريکا وابسته نمود. مجموعه اين سياست های خانمان برانداز و از جمله هجوم گسترده دهقانان تهيدست به محلات فقير نشين و حلبی ا بادهای شهرهای بزرگ ضمن به نمايش گذاشتن ابعاد عظيم نابرابريهای طبقاتی جامعه را از نيمه دهه 50 خورشيدی ا بستن انفجارهای اجتماعی نمود. از اينرو وقتی جنبش تهيدستان خارج از محدوده در سال 56 در تهران شروع شد و شب ها ی شعر کانون نويسنده گان ايران در انستيتو گوته ا سمان اختناق را شکافت شاه و اربابانش تصور نمی کردند که در عرض يکسال بساط سلطنت برچيده شود. اما افسوس که مردم ستمديده کشورمان 25 سال پس از کوتای 28 مرداد بدليل ضعف ا گاهيهای سياسی دمکراتيک و طبقاتی و از جمله غيبت خيره کننده ا لترناتيو های قدرتمند مترقی و چپ عنان اختيار خود را به همپالگی های ا يت االله کاشانی ها سپردند تا در کمتر از دو سال جهنمی هولناکتر از سلطنت ا ريامهری را در قالب يک رژيم اسلامی متعلق به عصر شتر خوانی بازسازی کنند.رژيم پهلوی و اربابان خارجی اش سهم به سزايی در شکست مجدد مبارزات مردم داشته اند. رژيم سلطنتی بدليل سرکوب بيرحمانه سوسياليست ها و ساير روشنفکران لاي يک و باز گذاشتن دست دهها هزار ا خوند در مساجد و منابر و امپرياليست ها بدليل ترس از انقلاب سوسياليستی ودر راستای استراتژی کشيدن " کمربند سبر" (اسلامی) بدور اتحاد شوروی و از جمله ماهيت سرمايه دارانه و ضد کمونيستی ا خوندها نقش بسزايی در هموار کردن راه خمينی و شرکاء بسوی تصرق قدرت سياسی داشته اند. بدين ترتيب خاندان پهلوی دو بار مرتکب جرمی نابخشودنی شده است : يکبار بخاطر کودتای ارتجاعی عليه دولت ملی دکتر مصدق که شانس بزرگ مردم کشورمان را برای برخورداری از يک دمکراسی نسبی سوزاند- و بار ديگر بدليل هموار کردن راه قدرتگيری مذهبيون مرتجع کشور ما را قرنها به عقب برد و در منجلات خفقان بربريت و فلاکت اسير کرد. اکنون نيز که جمهوری اسلامی در بحرانی مزمن دست و پا ميزند و خواست سرنگونی اين نظام جهنمی بيش از هر زمان در ميان توده های وسيع مردم هوادار پيدا نموده است بازمانده گان کودتای 28 مرداد و دربار پهلوی با حمايت های سياسی مالی و تبليغاتی خارجی مجددا خواب احيای حاکميت موروثی و اشرافی را می بينند منتهی چون " گفتمان دمکراسی" به يکی از جاذبه های اصلی صحنه سياسی کشور تبديل شده حضرات نيز " دمکرات" شده اند و از شعارهايی چون: " شاه قرار است سطلنت بکند و نه حکومت" و " انتخابات يا رفراندم عمومی برای تعيين نوع نظام" سخن می گويند اما نمی گويند نيم قرن پيش زمانی که مصدق حتی کمتر از اين مطالبات را بر زبان رانده بود چرا سرنگون شد و کشور ما را به روز سياه نشاندند اين حضرات حتی تا امروز حاضر نشده اند برای فريب مردم هم که شده ذره ای انتقاد از عمل فاجعه بار خود صورت دهند. خود ارباب در دوره رياست جمهوری کلينتون به گونه ای شرمگينانه از دخالت ا مريکا در کودتای 28 مرداد و سياست های بعد از ا ن پوزش طلبيد اما ا قای رضا پهلوی و شرکاء حتی در اين حد سمبليک نيز حاضر به عذرخواهی از مردم شريف ايران نيستند!ا نها روی ضعف حافظه تاريخی مردم سرمايه گذاری کرده اند. خصوصا اکثريت جوان سکنه کشور. فراموش نکنيم که دو سوم از جمعيت ايران در زير سی سال بسر ميبرند يعنی نه تنها خاطره ای از کودتای 28 مرداد و عواقب فاجعه بار ا ن نظير : ساواک اختناق شکنجه و وابستگی تمام عيار به ا مريکا و غيره- ندارند بلکه اکثرا حتی در دوره پايانی حکومت محمد رضا شاه نيز زندگی نکرده اند. همين پارامتر يعنی بی اطلاعی و يا عدم ا گاهی از رويدادهای تاريخی کشورمان است که سبب می شود در غياب يک ا لترناتيو راديکال- دمکراتيک سلطنت طلبان به مدد چندين راديو و تلويزيون 24 ساعته و ماهواره ای بطور روزانه مردم و جوانان جويای رهايی در داخل ايران را مورد خطاب قرار دهند تا به خيال خود از صفوف ا نها برای مارش ارتجاعی خود بسوی کاخهای شاهنشاهی يارگيری نمايند. به همين خاطر احتمال شکست مجدد مبارزات عادلانه مردم همچون انقلابات و نهضت های صد ساله اخير ايران بار ديگر خود نمايی می کند. به همين خاطر دفاع قاطع از اهداف بزرگ و ديرينه مردم کشورمان: ا زادی استقلال و برابری اجتماعی و نيز حاکم کردن " گفتمان نان ا زادی برابری" بر صحنه سياسی کشور برای واکسينه کردن خود و اکثريت ستمکش جامعه در برابر انواع ا لترناتيو ها و نيروهای ضد دمکراتيک که به حق حاکميت بی چون و چرای مردم باور ندارند يکی از وظايف عاجل همه نيروهای مترقی و چپ محسوب می شود. برای اين منظور يعنی بی بديل و بی رقيب کردن جنبش برخاسته از چنين گفتمانی بايد ا ستين ها را برای ارتباط گسترده با مردم کشورمان بالا زنيم تدارک برای سازماندهی يک رسانه بزرگ ماهواره ای 24 ساعته چپ و دمکرات که ميليونها نفر به ا ن دسترسی داشته باشند ابزار مهمی برای تحقق اين مهم است. باشد که اين وظيفه خطير جدی گرفته شود و در سايه همکاری همه نيروها و افراد چپ و ا زاديخواه جامه عمل بخود بپوشد! 11

12 ادامه از صفحه يک قانون اساسی... بنابراين شايد صحيح نباشد وقتی در رابطه با نظرات يکی از گرايشات فعال اين جنبش صحبت می کنم ا ن را به کل جنبش زنان نسبت دهم. برای مثال حمايت چند تن از فعالين جنبش زنان از طرح فراخوان رفراندم ملی بود که ظاهرا به نام جنبش زنان مهر خورده است. در حاليکه يک گرايش در جنبش زنان از اين طرح حمايت کرده بود. اکنون نيز بحث رفراندم قانون اساسی در رابطه با خواسته های زنان مطرح می شود. اين گرايش هيچ گونه حساسيتی به قدرت ندارد و برايش مهم نيست که چه جريانی قدرت را در دست دارد و يا قرار است در دست بگيرد بلکه مهم قوانين حاکم بر جامعه و به ويژه قانون اساسی است. بنابراين جنبش زنان برای تغيير قوانين و احيای يک رابطه دمکراتيک و غير تبعيض ا ميز بين شهروندان تلاش می کند. اين گرايش چنين ديدگاهی را تحولی در جنبش ا زادی خواهی و دمکراسی خواهی در ايران ارزيابی می کند و معتقد است که تاکنون هر گروه و جريانی که برای ا زادی و دمکراسی مبارزه می کرد با يک ديدگاه سنتی تنها به تغيير قدرت نشانه می رفت و بدين جهت هيچ گونه تغيير اساسی در روابط واقعا دمکراتيک بين مردم بوجود نمی ا مد. البته دادن چنين نسبتی به گروه ها و سازمان های سياسی نادرست است. ناديده گرفتن تفاوت های اساسی ميان گروه ها و جريان های سياسی و اهداف ا ن ها اشتباه بزرگی است. اگر گروه و جريانی واقعا برای ا زادی و دمکراسی مبارزه می کند بنابراين ظرفيت ا ن را نيز دارد که يک قانون اساسی دمکراتيک را پيشنهاد کند و برای تغيير واقعا دمکراتيک ميان مردم تلاش کند. در اين رابطه طرح يک رشته سي والات قابل بررسی است. ا يا تاکنون حکومتی دمکراتيک در ايران به قدرت رسيده است که ناتوان از تصويب يک قانونی اساسی دمکراتيک باشد ا يا چنين حکومتی را تاکنون تجربه کرده ايم وقتی قدرت های حاکم به اشکال مختلف ديکتاتوری از سلطنت گرفته تا ولايت فقيه بر مردم حکومت کرده اند طبيعی است که انتظار يک قانون اساسی متکی بر ا زادی و دمکراسی را نمی توان انتظار داشت. کاملا درست است که تنها به ادعای يک حکومت يا يک گروه سياسی که خود را دمکرات بداند نمی توان اتکاء کرد. مهم ترين مشخصه دمکراتيک بودن يک حکومت قانون اساسی ا ن است. اما يک قانون اساسی دمکراتيک را فقط و فقط يک حکومت واقعا دمکراتيک می تواند به تصويب برساند. بنابراين بسيار مهم است که بدانيم چه نوع حکومتی قرار است قدرت را به دست بگيرد بويژه برای جنبش زنان که خواهان حقوق برابر با مردان در قانون اساسی و حتی تبعيض مثبت به نفع زنان می باشند نوع حکومت می بايست بسيار حياتی باشد.ا يا قانون اساسی هر کشور نشان دهنده ماهيت حکومت و رژيم ا ن کشور نيست ا يا يک حکومت ديکتاتوری می تواند نماينده قانون اساسی ای باشد که بر مبنای روابط دمکراتيک فی مابين انسان ها استوار است چگونه ممکن است که بخشی از قانون اساسی برای مثال حامل خواسته های بر حق زنان و برابر حقوقی با مردان باشد يا بر فرض محال با توسل به رفراندم حامل چنين خواسته های گردد در حاليکه در ساير وجوه جز بربريت و وحوشت حاصل ديگری نداشته باشد ا يا هيچ حکومتی حاضر است در جهت محو ماهيت خود دست به سازماندهی يک رفراندم بزند ا يا قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام وجوه خود هويت اين حکومت را اثبات نمی کند پس چگونه اين رژيم اجازه برگزاری يک رفراندم حول قانون اساسی خود را خواهد داد در اينجا انتقاد و سي والاتی که از طرفداران رفراندم انجام می گيرد مفهوم خود را می يابد. ا نها می پرسند رفراندم قبل از سرنگونی يا پس از سرنگونی و اينها پاسخ می دهند اين سي وال نشان می دهد که پرسش کننده به جابجايی قدرت می انديشد و ديدگاه سنتی از دمکراسی و ا زادی دارد!!! ا يا می شود به تغيير قانون اساسی فکر کرد و به جابجايی قدرت کاری نداشت ا يا می توان به نوع حکومت بی تفاوت بود اما درخواست يک قانون اساسی دمکراتيک داشت اينکه جنبش زنان يک جنبش اثباتی و فراتر از قدرت ها معنا و هويت دارد شکی در ا ن نيست. و اگر چنين نبود هيچ گاه نمی توانست به خواسته های خود برسد. اينکه برابری حقوقی تنها يک قدم برای زنانی محسوب می شود که به دنبال رفع تبعيض در جامعه هستند بحثی در ا ن نيست. در واقع تغيير قدرت در صورتی که به يک دمکراسی واقعی تبديل گردد می تواند گشايشی در جهت رسيدن به برابری حقوق زنان و مردان ايجاد کند. يک حکومت دمکراتيک به خودی خود نمی تواند منشاء رفع ستم مضاعف از زنان باشد. جنيش زنان برای رفع تبعيض راه درازی پيش روی خود دارد. اين جنبش نه تنها بايد برای حقوق برابر زنان با مردان در قانون اساسی با قدرت حاکم چه ديکتاتوری و چه دمکراتيک مبارزه کند بلکه بايد برای برابری اجتماعی و فرهنگی در تمامی عرصه ها از محل کار تا خانه بجنگد. تا زمانيکه زنان خود در تمامی عرصه ها حضور مستقيم و ا گاهانه نداشته باشند چگونه می توانند از مردان انتظار داشته باشند که قانون اساسی را بر مبنای تا مين حقوق زنان به تصويب برسانند اگر زنان خود در يک حکومت دمکراتيک شرکت نداشته باشند اگر خود در مجلس و دولت شرکت نداشته باشند اگر با اتکاء بر سهميه بندی و تبعيض مثبت جايگاه مساوی با مردان در تدوين قوانين و اجرای ا نها بدست نياورند چگونه می توانند خواستار حقوق زنان در قانون اساسی شوند تنها حضور گسترده و ا گاهانه زنان در يک حکومت دمکراتيک در مجلس و در دولت و دفاع از حقوق خود می تواند ضامن بدست ا وردن يک قانون اساسی دمکراتيک گردد. بنابراين نوع حکومت نيز می بايست برای جنبش زنان حاي ز اهميت باشد. حکومتی که تاب حضور مساوی زنان با مردان را در مجامع خود داشته باشد. گرايشی از جنبش زنان که از رفراندم قانون اساسی حمايت می کند و از پاسخ به سي وال مهم و اساسی چه قدرتی شانه خالی می کند چگونه انتظار دارد که در قانون اساسی تحت حاکميت مردان ديکتاتور جمهوری اسلامی تحولی به نفع زنان ايجاد کند اگر منظور اين گرايش در جنبش زنان تنها تدوين يک سری قوانين دمکراتيک به نفع زنان و برابری حقوق با مردان در جلسات و نشست های خود است برای اين منظور می توان با يک سری مطالعات ا کادميستی نيز به ا ن دست يافت. اما اگر هدف تغيير قانون اساسی به نفع زنان و ايجاد حق برابر ميان زنان و مردان در عرصه های مختلف جامعه است بنابراين در وهله اول بايد به اين پرسش پاسخ داد: چگونه روشن است که ابتدا و مقدم بر همه چيز بايد موانع موجود بر سر راه را برداشت. اين مانع مقدم در حال حاضر حکومت ديکتاتوری مردسالار حاکم بر جامعه ايران است و برای برداشتن چنين مانعی در گام اول استحکام جنبش مستقل زنان در سراسر کشور و هماهنگی و همگامی ا ن با ساير جنبش های موجود در ايران از جمله جنبش کارگران و زحمت کشان معلمان پرستاران جوانان دانشجويان ملی و غيره ضروری است (*) در اين نوشته اساسا به مقاله خانم نوشين احمدی خراسانی به نام "تعريف نوين از روابط اجتماعی در چهارچوب قوانين" از سايت تريبون فمينيستی ايران اشاره شده است. 12

13 ديدگاه گلوباليزاسيون سرمايه و تاثير ا ن در ايران فرامرز دادور در دورۀ فعلی جهانی شدن سرمایه داری استوار بر قدرت مراکز و نهادهای وابسته به امپراتوری سرمایه با سرعت هر چه بيشتری شکل می گيرد. سرمایه داری که بر روی محور مالکيت خصوصی بر ابزار توليد توزیع کالایی و تقسيم کار ناشی از نابرابری قدرت اقتصادی شکل یافته است عمدتا در خدمت به صاحبان اصلی سرمایه و قدرت عمل نموده و در عوض در چارچوب مناسبات ا ن ثروت توليد شده از طرف توده های کارگری و زحمتکش در اشکال مادی (دارای ارزش قابل اندازه گيری مانند محصولات صنعتی و کشاورزی) و یا "غيرمادی" (پدیده های ارزش مند انسانی که بر اساس ترکيبی از عوامل تاریخی اندیشه ای احساسی و بسياری از متغيرهای غير قابل اندازه گيری کم ی همچون دانش و تخصص توليد می گردند) مورد تصرف استثمارگرانه قرار می گيرند. در نتيجه به خاطر جهانی شدن سرمایه و مناسبات مدرن تر استثماری و نه جهانشمول شدن ارزش های عدالت جویانه و همبستگی گرا ناهنجاری های اجتماعی و از جمله انواع ستم های اجتماعی (در عرصه ی روابط بين کار و سرمایه زن و مرد مليت ها و اقليت های مذهبی) فقر بيگانگی و حرمت زدگی گریبانگير اکثریت مردم در دنيا گردیده است. تاریخا برای سرمایه داری وجود نظم سياسی و مقررات کنترل کننده ی دولتی که داي ما در تطابق با تغييرات در حيطه ی اقتصادی شکل می گيرند ضروری بوده است. شرکت های بزرگ و نهادهای سياسی مدافع ا ن ها در اغلب کشورها به ویژه ا نها که دارای اقتصاد پيشرفته تر هستند اغلب بر پایه سطح معينی از " موازین ارزشی" جا افتاده ی بين المللی به فعاليت های تجاری ادامه می دهند. اما این گونه ضوابط مالی مورد توافق لزوما هميشه رسمی نبوده و در چارچوب مقررات دولتی عمل نمی کنند. در واقع رژیم های جهانی ل کس م رکتوریا lex mercatoria (ادارۀ امورات اقتصادی بين المللی بدون دخالت حکومت ها) با درجات مختلف در تاریخ سرمایه داری وجود داشته اند. اما در دهه های اخير به خاطر شدت گيری در تلاطم های اقتصادی ناشی از ذات ا نارشيستی سرمایه داری و همچنين اوج گيری مقاومت از طرف جنبش های مردمی و ضدجهانی شدن سرمایه قدرت های جهانی سرمایه برای توافق رسمی بر روی مقررات اقتصادی بين المللی فوریت خاصی قاي ل شده اند. امروزه در واقع سرمایه به انواع مکانيسم های حمایتی "مناسب" که اعتبار جهانی داشته باشد و همچنين به وجود بازارهای محلی که " با ثبات بوده با یکدیگر همخوانی داشته باشند" نيازمند است. به گفته مایکل هاردت و ا نتونی ن گری چنين زمينه هایی در قيد ایجاد حقوق ویژه برای سرمایه است که در ميان ا ن ها "حق دفاع از مالکيت و کنترل بر نيروی کار بسيار عمده می باشد. (مولتيتود :(Multitude 171-.(170 پس از فروپاشی اردوگاه "سوسياليسم" موجود امریکا در جایگاه قدرتمند ترین رژیم در دنيا به پيشبرد پروژۀ ني وليبرال یعنی خصوصی سازی و ا زادسازی باشدت بيشتر گرچه با تاکيد بر کنترل از طرف مکانيسم های جهانی سرمایه پرداخت. قرارداد تجارت ا زاد در امریکای شمالی در 1993 (نفتا (NAFTA و ایجاد سازمان تجارت جهانی (دبيلو تی او (WTO در 1995 بخشی از برنامه ی جهانی شدن قانونمندتر سرمایه داری را تشکيل می دهند. علاوه بر قراردادها سرمایه داری همچنين به نهادهای بين المللی برای ادارۀ اقتصاد در سطح جهان نيازمند است. بدین خاطر صندوق بين المللی پول (ا ی ام اف (IMF و بانک جهانی نقش مهمی بازی می کنند. فعاليت های هر دوی این نهادها که تحت کنترل امریکا می باشند تکامل کنندۀ یکدیگر بوده در جهت رشد اقتصاد در چارچوب خصوصی سازی و بازار ا زاد حرکت می کنند. ا ی ام اف عمدتا بر روی محور رشد جهانی شدن تجارت و ارزی کردن مناسبات بازار فعاليت می کند و بانک جهانی بيشتر وظيفه کمک مالی برای "توسعه" اقتصادی در جوامع عقب افتاده را بر عهده دارند. اما سياست های "درهای باز" و "تطبيق ساختاری" که از طرف این نهادهای جهانی سرمایه تجویز می شوند مرزهای ملی کشورها و به خصوص جوامع توسعه یابنده را درهم شکسته به پيشرفت اقتصادی ا ن ها که اغلب در زیر یوغ رژیم های ارتجاعی و غيردمکراتيک در معرض انواع استثمار و ستم های اجتماعی قرار دارند کمک نمی کنند. در واقع مراکز قدرت در امریکا و اروپا از طریق اعمال هژمونی خود بر اقتصاد جهانی قادر به حفظ درجاتی از تخفيف بر ماليات و تدارک کمک هزینه به سرمایه های بزرگ در این کشورها و از جمله در بخش های کشاورزی نظامی معادن نفت و گاز بوده اند. در رابطه با صنعت کشاورزی به گفته وال دن ب لو در دو دهه ی ا خر قرن 20 "کشاورزان جهان سوم می بایست زندگی خود را با کمتر از 400 دلار در سال سپری می کردند در حالی که کشاورزان در امریکا و اروپا مقادیری در حدود 21 هزار دلار و 16 هزار دلار کمک مالی از دول خود دریافت می کردند و موازین تحميل شده از طرف مدیریت دبليو تی او (WTO) در حيطه ی صنعت کشاورزی به ایجاد شرایطی سوسياليستی برای ثروتمندان منجر گشت" (ا ی. اس. ا ر مارس/ ا وریل 68) صنایع نظامی که در واقع به جز کشتار انسان ها و تلف کردن منابع بشری چيز دیگری به بار نمی ا ورد وسيعا از طرف رژیم های غربی به طور مالی و با اهداف استراتزیک تقویت می گردند. بودجه ی سالانه ی پنتاگون که بيش از 400 بيليون دلار است به مثابه ی پدیده ای مخرب برای مردم امریکا و جهان و عاملی مثبت برای صاحبان ثروت و قدرت به ویژه در امریکا می باشد. برخی از حکومت گران قبلی و فعلی در امریکا از سرمایه گذاران اصلی در این صنایع ویران کننده و پدیدا ورندۀ جنگ و برادرکشی می باشند. در واقع صنایع نظامی که محرک اصلی برای ایجاد پروژه های نظامی و جنگ و کشتار هستند برای صاحبان سرمایه های ا ن منافع عظيمی تهيه می کنند و یک نمونه کوچک ا ن کمک مالی 7 بيليون دلاری از طرف دولت امریکا به حکومت های "دوست" در دنيا و به ویژه در خاورميانه (ب.م. اسرایيل و مصر) است که اغلب به صورت پرداخت نقدی به دست صاحبان کمپانی های نظامی می رسد (زی م گ زین ا وریل 2005 ص: 61). در کل صاحبان اصلی سرمایه و شرکت های بزرگ چند مليتی اغلب با حفظ کنترل بر نظام استثماری سرمایه داری و از طریق اتخاذ سياست های مالی و اقتصادی مانند پایين نگه داشتن ماليات بر درا مد (به ویژه در امریکا) و اخذ کمک های مالی از دولت به ثروت خود اضافه می کنند. " در سال های 1980 شرکت ها بيش از 50 درصد از درا مد را برای دولت فدرال پرداخت می کردند. امروزه ا ن ها فقط 7/4 در صد از ا ن را می پردازند". عجيب نيست که در دنيای سرمایه داری کنونی یک اقليت بسيار کوچک از اکثریت توده های مردم ثروتمند تر و با قدرت تر هستند. یک نمونه از ا ن ثروتمندان بيل گيت است که "به اندازۀ 100 ميليون از مردم فقير در امریکا پولدار است" (همان: 60 ) در امریکا تنها 3 درصد از جمعيت دنيا زندگی می کنند اما نزدیک به نيمی از مصرف در جهان در این کشور انجام می شود که 2 درصد از جمعيت ا ن ها صاحب بيش از 60 درصد از ثروت در کشور است. معضلات سرمایه داری و از جمله وجود استثمار فقر و محروميت در جوامع توسعه یابنده شدیدتر است و علی رغم این که اغلب در بين حکومت گران در کشورهای پيشرفته و جوامع عقب افتاده اختلافات سياسی ص: (قدرت طلبی) و اقتصادی (منفعت جویی) همواره وجود دارند اما استيلای مناسبات اقتصادی ني وليبرال در تمام جوامع دنيا به واقعيت تبدیل گشته و ادامه ی تخاصم های بين رژیم ها امروزه عمدتا از انگيزه های حمایت از حقوق توده های مردم و به ویژه طبقات کارگری و محروم به دور هستند. در واقع در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی ایران که به خاطر عوامل داخلی و از جمله تکيه بر موازین غير دمکراتيک به خاطر حفظ مشروعيت ایدي ولوژیک (اسلامی) خود و همچنين عامل اصلی خارجی یعنی ترس از مداخله از طرف قدرت های خارجی جهت تعویض رژیم در ایران روابط چندان دوستانه ای با امریکا نداشته است ناگزیر است که امروزه به طور فعال از عادی شدن مناسبات با کشورهای غربی و پيشرفته استقبال کند. در مقابل امریکا و برخی از متحدین غربی ا ن به ویژه بعد از واقعه ی سپتامبر به خاطر حفظ منافع استراتژیکی نظامی اقتصادی و امنيتی خود قویا ایران را به خاطر امکان دسترسی به سلاح های اتمی و با توسل به افشاگری از نبود ا زادی های سياسی و دمکراسی تحت فشار گذاشته اند. واضح است که استقرار حکومت قانون و حقوق مدنی و به ویژه حق مالکيت و سرمایه گذاری در جوامع توسعه یابنده به نفع سرمایه و صاحبان کمپانی های بزرگ است. برخلاف دورۀ جنگ سرد در این مقطع با جهانی شدن هر چه سریعتر سرمایه در مقابل رژیم های خودکامه نيز به سياست های ناسيوناليستی در 13

14 گلوباليزاسيون سرمايه و... عرصه ی اقتصاد و روابط خارجی روی ا ورده اند. اما ملبس شدن به علاي م حمایت گرانه از صنایع ملی در اغلب این رژیم های غير دمکراتيک به این معنی نيست که برنامه های اقتصادی/ سياسی ا ن ها نيز به نفع توده های کارگری و زحمتکش انجام می شوند. بسياری از رژیم ها در جوامع توسعه یابنده و به خصوص در خاورميانه ا فریقا و ا سيای شرقی با سرکوب اپوزیسيون سازمان های چپ/ دمکرات و اتحادیه های مستقل کارگری شرایط را بيشتر در جهت حفظ قدرت سياسی و پایگاه اجتماعی/ طبقاتی خود مهيا می کنند. جای تعجب نيست که در اغلب این کشورها اکثریت کارگران و زحمتکشان در زیر شرایط وحشيانه در کارخانه ها کارگاه ها و اماکن دیگر کاری با دریافت کمتر از 2 دلار در روز کار می کنند. نگاهی به شرایط ایران وضعيت مشترک ناعادلانه ی اقتصادی در اغلب جوامع را روشن تر می کند. امروزه در ایران مو سسات کنترل شده توسط دولت که زمانی بيش از 70 درصد از محصولات صنعتی را توليد می کردند در همراهی با سفارش های صادر شده از طرف نهادهای جهانی سرمایه مثل صندوق بين المللی پول و اینک سازمان تجارت جهانی به طور روزافزون به بخش خصوصی که در واقع هنوز به حاکمان رژیم وابسته هستند منتقل می گردند. سرمایه های جهانی و به خصوص امریکایی بر ا ن هستند که با پيوستن ایران مانند خيلی کشورهای توسعه یابنده دیگر به نهادهای بين المللی مالی و ک رنش به توافق نامه های اقتصادی جهانی امنيت بيشتری برای منافع استراتژیک نظامی و اقتصادی ا ن ها فراهم شود. از نظر ا ن ها دیگر به رعایت تعهدهای غيررسمی مالی و سياست های خارجی از طرف رژیم ایران اطمينانی نيست ل کس م رکتوریا lex mercatoria در فرهنگ پيش سرمایه داری ایران هنوز نامفهوم است. بدون شک با شروع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به ویژه در چارچوب نظام غير دمکراتيک جمهوری اسلامی در پيش روی جامعه نيز ناهنجاری های بيشتری در انتظار است. در یک طرف توسعه ی بازار ا زاد و خصوصی سازی مطمي نا به ثروتمندتر نمودن نخبگان سرمایه دار افزایش ورشکستگی در ميان صاحبان سرمایه های کوچک و صنعتگران ازدیاد بيکاری و تشدید فقر در ميان توده های کارگری زحمتکش و محرومان منجر می شود. در طرف دیگر تشدید تناقضات طبقاتی و اجتماعی و انتقال تدریجی تضادها و رقابت های اقتصادی و سياسی به جامعه ی مدنی یعنی مناسبات و نهادهای خصوصی جامعه که در نتيجه مستقل تر از دولت عمل خواهند نمود زمينه ساز ارتقاء مقاومت و فعاليت های سياسی در ميان توده های مردم اپوزیسيون و در نتيجه تقویت جنبش دمکراتيک و چپ ایران نيز خواهد شد. سياست های ني وليبرال اتخاذ شده از طرف جمهوری اسلامی ایران همانند سایر جوامع توسعه یابنده با پيشبرد برنامه های ا زادسازی اقتصادی و خاتمه دادن به و یا تقليل شدید در کمک های مالی دولتی به صنایع محلی بدون شک نه فقط به بافت اقتصاد ضعيف و وارداتی ایران و از جمله به توليدات نساجی ضربه ی بيشتری می زند بلکه تمامی فعاليت های اقتصادی (و عمدتا مالی و خدماتی) مربوط به صنعت نفت و گاز را نيز در معرض هجوم سرمایه های بزرگ گذاشته جامعه ایران را در خطر فروپاشی عميق تر اقتصادی قرار می دهد. در واقع با وجود این که در بين حکومتگران رژیم در مورد سياست های اقتصادی اختلافاتی است و در رابطه با پایگاه های متنوع اجتماعی خود برنامه های متفاوتی به پيش می برند اما ا نچه که طيف های گوناگون حکومتی را به همدیگر پيوند می زند توافق بر وجود اشتراک منافع ا ن ها در حفظ نظام جمهوری اسلامی در این دنيای مدرن سرمایه داری و روابط تنگاتنگ اقتصادی جهانی ا ن می باشد. هر دو بخش اصلی رژیم یعنی پراگماتيست های اعتدال گرا و تندروهای محافظه کار اسلامی به ضرورت توسعه ی سرمایه گذاری خارجی و ا زادسازی/ خصوصی سازی در ایران واقف هستند و هر نوع بيراهه زدن از این خط سير سرمایه داری جهانی را به زیان حکومت خود و امکان خطر برای وقوع یک تحول ژرف سياسی/ اجتماعی در جامعه می بينند. اما لازم به ذکر است که در روش های سياسی و چگونگی پيوند زدن به سرمایه های جهانی در ميان ا ن ها تفاوت هایی وجود دارند. به پدیده ی اخير "انتخابات" (خرداد 1384) و نتيجه ی غيرقابل منتظرۀ ا ن یعنی "پيروزی" احمدی نژاد که شخصيتی سنتی تر است بر هاشمی رفسنجانی که تا حدی به نمایندگی از طرف طيف ميانه رو "کاندید ریاست جمهوری" شده بود می توان در پرتوی چگونگی پيوستن رژیم ایران به جرگه ی نهادهای حاي ل بين سرمایه های جهانی و بخش های محلی ا ن نيز نگریست. در ایران اغلب سرمایه ها در حيطه های تجارت دلالی و معاملات ملکی یعنی در واقع در عرصه های غير توليدی فعاليت می کنند. در 15 سال گذشته صاحبان قدرت در تمامی طيف های حکومتی و وابستگان خصوصی و شبه خصوصی مجموعه برنامه های سياسی و اقتصادی جامعه را عمدتا در جهت حفظ قدرت و سودجویی از طرف "خودی ها" به پيش برده اند. گرچه به خاطر تداوم رقابت های جناحی هر از گاهی پاره ای از وجود "دزدی ها" و "فساد مالی" در بين "ا قازاده ها" و مسي ولين پشت پرده در حکومت برملا می گردند اما در کل سمت گيری اقتصادی/ سياسی و درجه شتاب ا ن در جهت خصوصی سازی و ا زادسازی اقتصادی بر پایه ی ميانگينی از محصول نزاع های جناح ها در درون رژیم به جلو می رود. "اعتدال گرایان" حکومت حول محور برنامه های رفسنجانی و خاتمی در تسریع حرکت اقتصاد در جهت ني وليبراليسم فعال تر بوده اند اما جناح سنتی تر و محافظه کار تر که بخش عمدۀ روحانيون حاکم به ا ن تعلق دارند و از لحاظ اقتصادی در رابطه ی تنگاتنگ با سرمایه های تجاری و دلالی ایران و برخی صنایع داخلی می باشند تسریع در سمت گيری ني وليبرال اقتصادی (درهای باز و سرازیر گشتن سرمایه های خارجی به ایران) را در کوتاه مدت به ضرر منافع اقتصادی و جایگاه قدرت خود می داند. چون که در صورت حرکت حساب نشده در جهت موازین خصوصی سازی/ ا زادسازی و با افزایش در واردات کالاهای ارزان تر به بازار ایران بسياری از شرکت های تجارتی کارخانه های مونتاژ و کارگاه های نساجی و دیگرمو سسات اقتصادی و در واقع پایگاه اجتماعی ا ن در معرض ورشکستگی قرار می گيرد و از همه مهمتر وضعيت وخيمتر اقتصادی در ميان توده های محروم تر خود نظام را در خطر تغيير و تحول رادیکال تری قرار داده مشروعيت "معنوی" (اسلامی) یعنی ستون حفاظت کنندۀ رژیم را محو می کند. یکی از عوامل دخيل در پيروزی "احمدی نژاد" بدون شک عامل اقتصادی می باشد و به ویژه از دیدگاه ضرورت حمایت از "صنایع ملی" ولی در واقع عمدتا دفاع از سرمایه های تجاری و برخی از صاحبان صنایع محلی و نتيجتا حفظ نظام "جمهوری اسلامی" "انتخاب" وی قابل درک است. غير منتظره نيست که از بعد از "انتخابات" رژیم های غربی نگرانی خود را از ادامه ی روابط عادی (منظور عمدتا مناسبات اقتصادی است) با ایران ابراز می کنند. در روزنامه ی یونگه ولت ا لمان در یکشنبه 26 ژوي ن "شرکت های ا لمانی... از اظهارات احمدی نژاد احساس نگرانی می کنند... (که)... تهران برای سال ا ینده ميلياردها دلار سرمایه گذاری در برنامه های خود دارد. فقط در بخش گسترش شبکه راه ا هن و مترو 16 ميليارد دلار هزینه خواهد شد... و وضعيت فعلی... تمامی این برنامه ها و مناسبات را زیر سي وال می برد و باعث تشدید نگرانی بخش اقتصاد سياست خارجه ا لمان گردیده است" (کيهان لندن 9 تير ماه 1384 ص: 16). در رابطه با حفظ روابط اقتصادی با دنيای خارج و رفع نگرانی در سرمایه های جهانی است که جناح متمایل به ریاست جمهوری احمدی نژاد و از جمله خود وی نيز از همان روزهای اول بعد از اعلام پيروزی به گزارش بی بی سی بلافاصله اعلام می دارند که با سرمایه گذاری داخلی/ خارجی و فعاليت بازار سهام مخالفتی ندارند و به نقل از خبرگزاری ریانووستی در روسيه طيف های نزدیک به احمدی نژاد اذعان می کنند که "از برطرف سازی همه ی موانع موجود در مسير سرمایه گذاری در اقتصاد کشور" و "از بخش تجاری که عادلانه و به نفع مردم باشد" حمایت می کنند (اطلاعات بين الملل 8 تيرماه 1384). قوۀ قضایيه رژیم نيز به جرگه ی تبليغات برای جذب سرمایه پرداخته ري يس ا ن ا یت االله محمود هاشمی شاهرودی اعلام می دارد که "حمایت حقوقی و قضایی از فعاليت های اقتصادی و ایجاد امنيت برای سرمایه داری داخلی و خارجی در الویت برنامه های قوه قضایيه قرار دارد (اطلاعات بين الملل 29 تيرماه 1384). در مقابل نظریه پردازان در طيف "اعتدال گرا" نيز بيکار ننشسته اند و به تبليغ این ایده می پردازند که مخالفين محافظه کار همواره در مقابل سياست های "درست" اقتصادی از طرف رفسنجانی و خاتمی "موانع" ایجاد کرده اند وگرنه استراتژی "غير دولتی کردن اقتصاد ایران" و تشویق سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران جهت "توليد و شکوفایی اقتصادی" که از اواخر سال های 1360 شروع شده بود در صورت نبود مخالفت های سياسی به نفع جامعه می بود. به گفته ی یکی از مبلغين این خط فکری صادق زیباکلام "عامل اصلی مفاسد اقتصادی رانت خواری و 14

15 ب( گلوباليزاسيون سرمايه و... پدیدۀ ا قازاده ها" از دولتی بودن اقتصاد ایران تغذیه می شود و نه از روند ا زادسازی و خصوصی سازی (اطلاعات بين الملل 10 تيرماه 1384 گرفته شده از روزنامه ی شرق). البته حکومت گران متعلق به این طيف سال ها است که به "ضرورت" برقراری موازین ني وليبراليسم اذعان داشته. هاشمی رفسنجانی "نظام اقتصاد رقابتی را مبنای روابط اقتصادی تهران با کشورهای غربی" می داند و محمد خاتمی نيز با اعتقاد بر این که "اگر مردم سالاری به معنی قدرت سياسی در اختيار مردم است به معنی بودن قدرت اقتصادی در اختيار بخش خصوصی هم هست" راه رسيدن به "رفاه و تامين عدالت اجتماعی" را در گرو "سرمایه گذاری و توليد ثروت" و "احترام به بخش خصوصی و جذب سرمایه و تکنولوژی و مدیریت خارجی" می گذارد. وی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را یک موفقيت بزرگ برای جامعه دانسته ا ماده کردن "ساختار اقتصادی کشور" و هر چه بيشتر فعال تر نمودن "بخش خصوصی" را لازم می بيند (اطلاعات بين الملل 29 تير 1384). همان طور که در سطور قبلی اشاره شد بدون شک در ميان تي وری پردازان طرفدار رژیم اختلاف نظر واقعی در مورد استراتژی های اقتصادی/ سياسی و در مورد چگونگی همگرایی با ضرورت های سرمایه داری در چارچوب حفظ نظام حاکم وجود دارد و تفکری که به "اقتصاد غيردولتی" معتقد بوده شخصيت هایی مانند هاشمی رفسنجانی را سمبل "انقلاب اسلامی یعنی یک نظام معتدل کارا مد و امروزی" می داند در حال حاضر بعد از "انتخابات" هشدار می دهند که اگر شعارهای طرح شده از طرف جناح احمدی نژاد در زمان کاندیداتوری وی به خود جنبه ی عملی بگيرند امکان برگشت به "اقتصاد پوپوليستی یا توده گرا" غيرعلمی و غير کارا مد وجود داشته در صورت "توزیع غير منطقی " عایدی نفت در جامعه همانند سال های ا خر رژیم شاه "سطح توقع" را در ميان توده ها بالا برده به "کينه های طبقاتی دامن می زند. بنابراین نظر برنامه های خصوصی سازی/ ا زادسازی در صورت ادامه ی منطقی ا ن به "ا زادی و دمکراسی" ختم می شوند (دکتر موسی نژاد روزنامه شرق شماره مردادماه 1384 ). واقعيت نيز این است که از نقطه نظر "ع لمی" امروزه با توجه به روند سریع جهانی شدن سرمایه ها و تاثير هموار کننده و کارکرد مو ثر و شفاف اقتصاد سرمایه داری و در نتيجه برای جلوگيری کردن موقت از تعميق هر چه بيشتر رکود اقتصادی افزایش بيکاری و تورم و همچنين برای ایجاد افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد جامعه و به ویژه "ارتقاء کارا یی" در عرصه های توليدی سياست معطوف به ا زادسازی و "افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی" و نفی "انحصار بازار توليد توزیع و مصرف" یعنی در واقع محو اصول طرح شده در اصل 44 قانون اساسی که هر سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی را در بر می گيرد منطقی به نظر می رسد (روزنامه خراسان 6 مرداد 1384 بخش اقتصادی/ یادداشت). البته اشاره به منطق در این جا همان مناسبترین راه برای به کاراندازی سرمایه رشد اقتصاد و انباشت بيشتر ثروت است که عمدتا به نفع نخبگان یعنی صاحبان سرمایه های بزرگ و شرکای سياسی ا ن در بين حکومت گران تمام می شود. تجربيات در تمامی دنيا و به ویژه جوامع غير دمکراتيک نشان می دهد که رشد اقتصاد و توليد ثروت لزوما به خودی خود به شرایط اقتصادی بهتر و سطح زندگی بالاتری برای اکثریت توده های مردم تبدیل نمی شود. در واقع دیگر باید واضح باشد که سرمایه داری حتی در کشورهای پيشرفته و صنعتی همواره پدیدا ورندۀ استثمار اقتصادی انواع ستم های اجتماعی و بسياری ناهنجاری های دیگر است. برنامه های اقتصادی معطوف به دولت محوری و یا بازار ا زاد در جوامع سرمایه داری دنيا به طور مکرر تجربه شده و هيچ کدام جوابگوی ا رمان های ا زادی خواهانه و برابری طلب انسانی نبوده اند. اکثر مردم ایران هم در دوران سياست های اقتصادی دولت محوری در دهه ی اول بعد از انقلاب و هم در دورۀ تمرکززدایی دولتی که از اوایل "ریاست جمهوری" رفسنجانی شروع شد و ادامه یافته است در فقر و محروميت و در چارچوب مناسباتی حاکی از اختناق سياسی و بی عدالتی های وحشتناک اقتصادی زندگی کرده اند در حالی که یک اقليت بسيار کوچک از حکومتگران و وابستگان اقتصادی ا ن ها به ثروت های افسانه ای دست یافته اند. در این رابطه است که تلاش برای ایجاد تغييرات دمکراتيک و عادلانه به موضوع اصلی در ایران تبدیل شده و البته از همه مهمتر این که بدون وجود ا زادی های سياسی و حقوق اوليه دمکراتيک یعنی حق مشارکت ا زادانه ی مردم در امور اجتماعی و در اهرم های انتخاباتی جهت تعيين خط مشی و برنامه های اقتصادی/ اجتماعی نمی توان که حتی از ورود به مبحث در مورد وضع استراتژی و برنامه های اقتصادی صحبت نمود. مسلما در صورت نيل به شرایط دمکراتيک ذکر شده در بالا با توجه به وجود فقر و محروميت در تمامی جوامع سرمایه داری عمق و جوهر خواسته ها و مطالبات اجتماعی توده های مردم از ا نچه که در توان مناسبات سرمایه داری است بسيار فراتر خواهد بود. بنابراین پرداختن به ا لترناتيوهای مشخص تر غير سرمایه داری نيز وظيفه ی خطيری را در مقابل جنبش چپ ا زادیخواه قرار می دهد. برای ادامه ی این مبحث تلاش خواهد شد. کوتاه سخن همان طور که در چند پارگراف قبل از این نيز اشاره شد توسعه ی موازین خصوصی سازی/ ا زادسازی و انتقال بخشی از قدرت اقتصادی به سرمایه های خصوصی در ایران برای قدرت نامنازع حکومتگران چالش هایی به وجود ا مده است و از جمله این که با توزیع هر چه بيشتر قدرت در ميان صاحبان ثروت که لزوما به حکومت وابستگی خاصی دیگر ندارند و همچنين افزایش فعاليت هایی از نوع جامعه ی مدنی که تا حدی نيز تحت فشار و تاثير از طرف سرمایه های خارجی و مو سسات مالی بين المللی.م. سازمان تجارت جهانی) قرار می گيرند به تشدید شدن تناقضات بين حکومت و نهادهای متعدد قدرت در جامعه ی مدنی انجاميده است. با توجه به واقعيات کنونی در ایران و جهان است که جنبش ا زادی خواه و چپ دمکرات می باید مبارزات خود را علی رغم عدم وجود سازماندهی ا گاهانه و انقلاب در ميان اکثریت توده های مردم به جلو برده با این شناخت که بيليون ها انسان متاسفانه همچون بردگانی به چرخ های اقتصاد استثمارگر سرمایه داری زنجير شده و از پيگيری در مورد پيشبرد مجموعه ی مطالبات مشترک ميليونی خود هنوز غفلت می کنند می بایست به وظایف خطير خود در جهت تلاش تغيير عادلانه عمل کند. سير تکامل مترقی در چند هزار سال تمدن بشری با حمل این ندای اميدوارکننده که یقينا امکان استقرار مناسبات انسانی عاری از استثمار و ستم وجود دارد عامل تعيين کنندۀ معنوی برای جنبش سوسياليستی است. اوت منابع: 1- "مولتيتود جنگ و دمکراسی در عصر امپراتوری" نوشته مایکل هاردت و ا نتونيو ن گری انتشارات پنگوي ن نيویورک.2004 Multitude, war & Democracy in the age of Empire, by Michael Hardt & Antonio Negri, The Penguin Press, New York, ا ی. اس. ا ر (اینترناشنال سوسياليست ریویو) شيکاگو امریکا مارس/ ا وریل I.S.R. (International socialist Review), Chicago, M.S.A. March /April, نشریه زی ماساچوست امریکا ا وریل Z Magazine, MA, M.S.A, April کيهان چاپ لندن 5- اطلاعات بين الملل چاپ امریکا نيویورک 6- روزنامه شرق چاپ ایران 7- روزنامه خراسان چاپ ایران 15

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Dokument7

Microsoft Word - Dokument7 پ س. باره گذار د ر به سوسیالیسم دولت کارگري و مصاحبه صادق ا ف ر و ز ب ا م ح م د رضا شالگونی ح د و د ب ی س ت س ا ل ق ب ل ر ف ی ق م ح م د ر ض ا ش ا ل گ و ن ی م ق ا ل ه ا ي ن و ش ت ت ح ت ع ن و ا ن» ا خ ت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ASSANAMEH33

Microsoft Word - ASSANAMEH33 اساسنامه کانون دوستداران فرھنگ ايران در منطقه واشنگتن دی سی و حومه اساسنامه موضوع تاريخچه صفحه ١ ١ فصل اول: کليات و اھداف ٢ ٤ فصل دوم: سازمانھا فصل سوم: عضويت و شرايط آن ٤ ٥ ٥ فصل چھارم: متمم يکم متمم

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري صفحه مقاوم سازي 56 درصد مسكن روستايي استان زنجان نيازمند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست بدون اصل مهر غير قابل استناد است باسمه تعالي تقويم رسمي كشور براي سال 0 هجري شمسي لحظة تحويل سال 0 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت و 0 دقيقه و ثانيه روز دوشنبه فروردين 0 هجري شمسي مطابق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - modir.docx

Microsoft Word - modir.docx .۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸ شرح وظايف مدير امور و فوق برنامه : حوزه معاونت و اجتماعي دانشگاه را معاونت مي نمايد. عضويت و مشاركت فعال در شوراي تخصصي و اجتماعي دانشگاه تدوين و اجراي طرحهاي علمي در جهت افزايش مشارکت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

شماره ابلاغ : 8516 شماره انتشار : 4464 تاريخ ابلاغ: 1339/03/18 تاريخ روزنامه رسمي : 1339/03/22 قانون مسي وليت مدني مصوب 1339/02/07 ماده - ١ هر كس بدون

شماره ابلاغ : 8516 شماره انتشار : 4464 تاريخ ابلاغ: 1339/03/18 تاريخ روزنامه رسمي : 1339/03/22 قانون مسي وليت مدني مصوب 1339/02/07 ماده - ١ هر كس بدون شماره ابلاغ : 8516 شماره انتشار : 4464 تاريخ ابلاغ: 1339/03/18 تاريخ روزنامه رسمي : 1339/03/22 قانون مسي وليت مدني مصوب 1339/02/07 ماده - ١ هر كس بدون مجوز قانون عمدا يا در نتيجه بياحتياطي بجان يا سلامتي

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

نصب هرگونه تبليغ پيگيرد قانوني دارد * ا رش شايسته نيا / دانشجوي دكتري ارتباطات و رسانه نقش و كاركرد " تبليغات " اگر بصورت علمي و حساب شده و بر اساس ضو

نصب هرگونه تبليغ پيگيرد قانوني دارد * ا رش شايسته نيا / دانشجوي دكتري ارتباطات و رسانه نقش و كاركرد  تبليغات  اگر بصورت علمي و حساب شده و بر اساس ضو نصب هرگونه تبليغ پيگيرد قانوني دارد * ا رش شايسته نيا / دانشجوي دكتري ارتباطات و رسانه نقش و كاركرد " تبليغات " اگر بصورت علمي و حساب شده و بر اساس ضوابط و معيارهاي مدون ا ن كه برگرفته از نظريه هاي جامعه

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

درخواست ویزای موقت )ویزای اقامت موقت( در صورت احتیاج به فضای بیشتر جهت تکمیل فرم صفحه ای اضافی که شامل بخش مربوطه می باشد ایجاد کرده و پس از تکمیل فرم

درخواست ویزای موقت )ویزای اقامت موقت( در صورت احتیاج به فضای بیشتر جهت تکمیل فرم صفحه ای اضافی که شامل بخش مربوطه می باشد ایجاد کرده و پس از تکمیل فرم درخواست ویزای موقت )ویزای اقامت موقت( در صورت احتیاج به فضای بیشتر جهت تکمیل فرم صفحه ای اضافی که شامل بخش مربوطه می باشد ایجاد کرده و پس تکمیل فرم آن را ضمیمه ی درخواست خود کنید. 2. خواهان خدمات در زمینه

توضیحات بیشتر