Microsoft Word - Dokument7

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - Dokument7"

رونوشت

1

2 پ س. باره گذار د ر به سوسیالیسم دولت کارگري و مصاحبه صادق ا ف ر و ز ب ا م ح م د رضا شالگونی ح د و د ب ی س ت س ا ل ق ب ل ر ف ی ق م ح م د ر ض ا ش ا ل گ و ن ی م ق ا ل ه ا ي ن و ش ت ت ح ت ع ن و ا ن» ا خ ت لا ف ب ر س ر چ ی س ت» ا ی ن م ق ا ل ه د ر گ ر م ا گ ر م ب ح ث ه ا و ت لا ش ه ا ی ی د ر ج ه ت و ح د ت س ه س ا ز م ا ن چ پ ن و ش ت ه ش د ه ب و د از گذشت د و د ه ه ا ز ن گ ا ر ش ا ی ن م ق ا ل ه ا ر ز ن د ه ب ر آ ن ش د م ت ا ب ا رفیق شالگونی د ر م و ر د ر ي و س م ط ر ح د ر ا ی ن م ق ا ل ه م ص ا ح ب ه ا ي د ا ش ت ه ب ا ش م. ا ی ن مقاله در فرمت ورد ت و س ط و ب لا گ س ی ا س ی ت ي و ر ی ک م ج د د ا تایپ شده و د ر د س ت ر س ع لا ق م ن د ا ن م ی ب ا ش د (1) ص ا د ق ا ف ر و ز : ب ا ت ش ک ر ا ز ش م ا ر ف ی ق ش ا ل گ و ن ی ع ز ی ز ک ه د ع و ت م ر ا گ ف ت گ و ا ی ن ا ن ج ا م ب ر ا ي پ ذ ی ر ف ت ی د. ر ا س ت ش س ی ا س ی و ب لا گ و ق ت ی ت ي و ر ی ک ا ی ن م ق ا ل ه ر ا م ج د د ا منتشر کرد ف ر ص ت ی ایجاد شد ت ا د و ب ا ر ه ا ی ن م ق ا ل ه ب ا ا ر ز ش ر ا ب خ و ا ن م. د ر ح ا ل ی ک ه د ر ط و ل ب ی س ت س ا ل گ ذ ش ت ه و پ س ا ز ن گ ا ر ش ا ی ن م ق ا ل ه چ پ ا ی ر ا ن ه م و ا ر ه ت لا ش ه ا ی ی ر ا ب ه م ن ظ و ر 2

3 و ح د ت ا ن ج ا م د ا د ه و ل ی د و موضوع کلیدي ر ا ک ه ش م ا د ر ا ی ن ن و ش ت ه مطرح کرده اید کمتر م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر د ا د ه ا ست. ا و ل نظامی که م ی خ و ا ه ی م ب ج ا ي ج م ه و ر ي ا س لا م ی ب ر ق ر ا ر ک ن ی م و د و م ن ی ر و ی ی ک ه م ی ب ا ی س ت ب ا ا ت ک ا ب ه آ ن ا ی ن ت غ ی ی ر ا ن ج ا م پ ذ ی ر د. ق ب ل ا ز آ ن ک ه ب ه خ و د م ق ا ل ه ب پ ر د ا ز ی م رفیق شالگونی ع ز ی ز م ی ش و د م ا ر ا ب ه بیست سال ق ب ل ب ب ر ی د و ت و ض ی ح د ه ی د د ر چ ه ش ر ا ی ط ی ا ی ن م ق ا ل ه ن و ش ت ه ش د و د و گ ر و ه د ی گ ر ي ک ه ق ر ا ر ب و د ا ت ح ا د با آنها ا ن ج ا م ش و د چ ه گ ر و ه ه ا ی ی بودند و سرنوشتشان چ ه ش د م ح م د ر ض ا ش ا ل گ و ن ی م ن ه م ا ز ش م ا به خاطر پیش کشیدن م ج د د ا ی ن ب ح ث ت ش ک ر می کنم. د ر و ا ق ع ا ی ن ب ح ث پ ی ر ا م و ن م س ا ي ل ی ا س ت ک ه ه م ی ش ه و ب د و ن م ح د و د ی ت ز م ا ن ی ب ر ا ي هواداران سوسیالیسم ا ز ا ه م ی ت ح ی ا ت ی ب ر خ و ر د ا ر ن د. ا م ا پ ی ش ی ن ه ب ح ث م ط ر ح ش د ه د ر ا ی ن م ق ا ل ه ب ر م ی گ ر د د ت لا ش ب ه ی ک ی ا ز ق ط ع ن ا م ه هاي کنگره اول سازمان م ا ک ه ض م ن ت ا ک ی د ب ر ه ا ي س و س ی ا ل ی س ت ی م ع ط و ف ب ه م ش خ ص ا ه م گ ر ا ی ی ض ر و ر ت م ی ا ن گ ش ا ی ش ج ر ی ا ن ب ح ث ه ا ي ه ا ي م خ ت ل ف ب ا ا ت ح ا د چ پ د و سازمانی را م ط ر ح م ی ک ر د ک ه د ر آ ن موقع گمان م ی ش د ب ا م ا م ش ت ر ک ا ت چشم گیري د ا ر ن د :» ش و ر ا ي ع ا ل ی» (2 ه) ک از سازمان فداي یان خلق اقلیت جدا ش د ه ب و د و» س ا ز م ا ن فداي یان خلق» که د ر ن ت ی ج ه ب ه ه م پ ی و س ت ن ع د ه ا ي ا ز ف ع ا لا ن ج د ا ش د ه ا ز د و س ا ز م ا ن» ا ق ل ی ت» و ج ر ی ا ن م ع ر و ف ب ه «16 آ ذ ر» (3 شکل گرفته) ب و د. این سازمان ه ا ب ع د ا ب ه ه م پ ی و س ت ن د و س ا ز م ا ن» ا ت ح ا د فداي یان خلق» ر ا ب ه و ج و د آ و ر د ن د. د ر 3

4 م ذ ا ک ر ا ت م ا ب ا ا ی ن د و س ا ز م ا ن ا ز ه م ا ن آ غ ا ز م ع ل و م ش د ک ه آ ن ه ا ن ه برنامه گذار به سوسیالیسم را به عنوان ه د ف ب ی و ا س ط ه ق ب و ل د ا ر ن د و ن ه طبقه کارگر ر ا ب ه ع ن و ا ن ت ن ه ا پ ا ی ه اجتماعی حزبیت س و س ی ا ل ی س ت ی. ب ا ا ی ن ه م ه م ذ ا ک ر ا ت م ا ب ا آ ن ه ا م د ت ه ا ا د ا م ه ی ا ف ت ز ی ر ا د ر داخل خود» ر ا ه کارگر» عده ا ي همچنان طرفدار ا ت ح ا د ب ا آ ن ه ا ب و د ن د و ا ی ن اختلافات را م ا ن ع و ح د ت ح ز ب ی ن م ی د ا ن س ت ن د. د ر ح ق ی ق ت آ ن ق ط ع ن ا م ه ب ه م و ض و ع ت ن ش ه ا ی ی ط و لا ن ی د ر د ا خ ل س ا ز م ا ن م ا تبدیل شد ا ل ب ت ه ن ه به دلیل رابطه ب ا د و س ا ز م ا ن ی ا د ش د ه ب ل ک ه ا س ا س ا ب ه خ ا ط ر ا ی ن ک ه ب ا ش ر و ع ب ح ر ا ن فروپاشی در اتحاد شوروي د ر خ و د» راه کارگر» جریانی شکل گرفته ب و د ک ه خ و ا ه ا ن ک ن ا ر گ ذ ا ش ت ن س و س ی ا ل ی س م ب ه ع ن و ا ن ه د ف ب ی و ا س ط ه ب ر ن ا م ه ا ي م ا ب و د د ر آ غ ا ز ا س ت د لا ل آ ن ه ا ا ین ب و د ک ه س و س ی ا ل ی س م د ر یک کشور د س ت ی ا ف ت ن ی ن ی س ت ا م ا ب ع د به سرعت و با صراحت ب ی ش ت ر ب ه م خ ا ل ف ت ب ا ه ر ن و ع ب ر ن ا م ه ا ن ت ق ا ل ی برخاستند. طبیعی ب و د ک ه آ ن ه ا ت ف س ی ر د ی گ ر ي ا ز قطعنامه کنگره ا و ل د ا ش ت ن د و گ م ا ن می کردند کنار گذاشتن سمت گیري س و س ی ا ل ی س ت ی ا ز ب ر ن ا م ه راه کارگر در صورت ا ت ح ا د ب ا د و س ا ز م ا ن د ی گ ر آ س ا ن ت ر خ و ا ه د ش د. و ع د ه ا ي ه م ه ر چ ن د ب ا آنها هم ن ظ ر ن ب و د ن د و ل ی ب ا چ س ب ی د ن ب ه و ح د ت ط ل ب ی د ا ن س ت ه ی ا ن د ا ن س ت ه ع م لا م و ق ع ی ت م خ ا ل ف ا ن ب ر ن ا م ه س و س ی ا ل ی س ت ی ر ا د ر م ی ا ن خ و د م ا ت ق و ی ت م ی د ر م ا ن ل و ح ا ن ه س ا د ه ط ل ب ی و ح د ت خ ا ط ر ب ه م ا ه ر ح ا ل د ر ک ر د ن د. تصویب آن قطعنامه در کنگره ا و ل هزینه سنگینی پرداختیم. همین جا ب ا ی د ب گ و ی م ک ه م ن خ و د م ا ز آ ن ه ا ی ی ب و د م ک ه ب ا پ ی ش ن ه ا د د ه ن د گ ا ن آ ن ق ط ع ن ا م ه به کنگره اول همراه شده ب و د ن د و ا ی ن و ا ق ع ا ی ک ه ا ل و گ ر ي ب و د. 4

5 ص ا د ق ا ف ر و ز : همانگونه که شما ب ه د ر س ت ی د ر م ق ا ل ه ت ا ن ن و ش ت ه ا ی د ب د و ن توافق روي ا ی ن د و م و ض و ع ا ص ل ی امکان رسیدن ب ه و ح د ت ر و ي ی ک برنامه سیاسی و ج و د ن د ا ر د. ش م ا د ر پ ا س خ به سوال ا و ل گ ف ت ی د ک ه ح ت ی د ر خ و د» راه کارگر «کسانی بودند که با سمتگیري سوسیالیستی م ش ک ل د ا ش ت ن د و ه د ف ش ا ن ا ز ا ص ر ا ر ب ر و ح د ت ب ا گ ر و ه ه ا ی ی ک ه ب ه س م ت گ ی ر ي س و س ی ا ل ی س ت ی و د و ل ت گ ذ ا ر ا ع ت ق ا د ي ن د ا ش ت ن د ب ه ز ی ر ب ر د ن مصوبه کنگره ا و ل د ر ه م ی ن ر ا ب ط ه ب و د. پ س ا ز ب ه ش ک س ت ک ش ی د ه ش د ن مذاکرات سه سازمان ن ا م ب ر د ه ت ن ش د ر» راه کارگر «ا د ا م ه ی ا ف ت. آ ن گ ر ا ی ش ی ک ه ش م ا د ر خ و د» ر ا ه ک ا ر گ ر «ب ه آ ن ا ش ا ر ه م ی ک ن ی د پ س ا ز خ ا ت م ه م ب ا ح ث ا ت چ گ و ن ه ب ه ز ن د گ ی س ی ا س ی ا ش ا د ا م ه د ا د م ا د ر» ر ا ه ک ا ر گر» ح ت ی د ر ی ک د و ر ه ش ا ه د ظ ه و ر خ ط ه و ا د ا ر ا ن ج ا ن ه ا ل و و ي (4 ( ه م ش د ی م ک ه ن ه ف ق ط ب ه دولت کارگري ب ل ک ه ب ه ه ی چ د و ل ت ی ا ع ت ق ا د ن د ا ش ت ن د. رفیق شالگونی م ش ت ر ك ی ک ک م توضیح دهید که ا گ ر ا م ک ا ن ف ع ا ل ی ت و و ح د ت ب ا ک س ا ن ی ک ه ب ه دولت گذار م ع ت قد ن ی س ت ن د ) و ل ی ب ه ی ک د و ل ت د م ک ر ا ت ی ک ب و ر ژ و ا ی ی ح د ا ق ل م ع ت ق د ن د ( و ج و د ن د ا ش ت چ گ و ن ه» ر ا ه ک ا ر گر» ب ر ا ي ی ک م د ت ط و لا ن ی ه و ا د ا ر ا ن ج ا ن ه ا ل و و ي (5 ( ر ا ک ه ا ز ب ر ن ا م ه ا ي ش ب ه آ ن ا ر ش ی س ت ی د ف ا ع م ی ک ر د ن د د ر و ن خ و د تحمل کرد م ی گ و ی م ش ب ه آ ن ا ر ش ی س ت ی چ و ن آ ن ا ر ش ی س ت ه و ا د ا ر ا ن و ل ی. م ع ت ق د ن د د و ل ت ی م ا ش ی ن ن ا ب و د ي ه ا ل و و ي ها حداقل ب ه م و ا ج ه ه ا ز ا ن ق لا ب ی ب ا م ا ش ی ن د و ل ت ی س ر م ا ی ه د ا ر ي ا ج ت ن ا ب می کنند ز ی ر ا ف ک ر م ی ک ن ن د ن ب ا ی د ا ز ه م ا ن ش ی و ه ه ا ی ی ا س ت ف ا د ه ک ن ن د ک ه د و ل ت س ر م ا ی ه د ا ر ي 5

6 براي سرکوب ا س ت ف ا د ه م ی ک ن د. شباهت هواداران هالووي با آنارشیست ه ا د ر ع د م ا ع ت ق ا د به سازمان ه ا ي ت و د ه اي کارگران حزب و د و ل ت و س ا ن ت ر ا ل ی ز م د م ک ر ا ت ی ک ب و د. آ ی ا ه م ه ا ی ن ا خ ت لا ف ه ا س ر م ن ش ا ء ا ن ش ع ا ب س ا ل 1388 ن ب و د آ ی ا و ج و د ا ی ن ن ا خ ا ل ص ی ه ا د ل ی ل یک سکون ط و لا ن ی م د ت د ر» راه کارگر» ن ب و د وقتی شما ب ه پ ر د ا خ ت ه ز ی ن ه بسیار سنگین ا ش ا ر ه می کنید آ ی ا م ن ظ و ر ت ا ن ه م ی ن م ش ک لا ت ا س ت گ ی ر ي س م ت م خ ا ل ف ک ه گ ر ا ی ش ی ش ا ل گ و ن ی ر ض ا م ح م د س و س ی ا ل ی س ت ی ب و د ب ه ت د ر ی ج ب ح ث ر ا ب ه ح و ز ه ت ا ک ت ی ک ه ا ک ش ا ن د و ب ع ض ی ا ز آنها حتی ت ا ک ی د بر سرنگونی ر ژ ی م ر ا ن ی ز زیر سو ال ب ر د ن د و ت ا آنجا که ب ه ی ا د د ا ر م د ر ک ن گ ر ه دوم سازمان ا ز م ا ج د ا ش د ن د. البته لازم ا س ت یادآوري کنم که ه م ه آ ن ه ا م و ا ض ع و ن ظ ر ا ت ی ک س ا ن ی ن د ا ش ت ن د و ب ع ض ی ب ر ض ر و ر ت س ر ن گ و ن ی ه م چ ن ا ن ت ا ک ی د م ی ک ر د ن د و ل ی ه م ه آنهایی که جدا ش د ن د م خ ا ل ف برنامه گذار ب و د ن د و ب ا ت ا ک ی د م ا ب ر آ ن ه ا ل و ي ج ا ن ن ظ ر ا ت ب ه ب ع د ه ا ک ه ک س ا ن ی ا م ا ک ر د ن د. م ی م خ ا ل ف ت گ ر ا ي ی د ن د ر ب ط ی ب ه ا ی ن م ا ج ر ا ن د ا ش ت ن د. ا ف ر ا د ا ص ل ی ا ی ن گ ر ا ی ش ک ه بعدها شکل گرفت د ر ب ح ث ه ا ي م ر ب و ط ب ه برنامه گذار به سوسیالیسم و ن ی ز ا ت ح ا د ب ا دو گروه ی ا د ش د ه ا ز م د ا ف ع ا ن ق ا ط ع ب ر ن ا م ه گ ذ ا ر ب و د ن د. و ل ی ج و ا ب س و ا ل ش م ا ک ه چ ر ا م ا با طرفداران ن ظ ر ه ا ل و و ي م د ت ه ا د ر ی ک ت ش ک ی لا ت و ا ح د همزیستی کردیم د ر ح ا ل ی ک ه ح ا ض ر ن ب و د ی م ب ا م خ ا ل ف ا ن برنامه گذار اتحاد حزبی ت ش ک ی ل ب د ه ی م ا ی ن ن ا گ ز ی ر م ا گ ذ ا ر ب ر ن ا م ه م خ ا ل ف ا ن ب ا ا ت ح ا د ص و ر ت ا س ت ک ه ا و لا د ر ب ر ن ا م ه ش د ی م م ی خ و د م ا ن و ب ن ا ب ر ا ی ن هویت سوسیالیستی م ا ن را کنار ب گ ذ ا ر ی م و ا ی ن ج ز 6

7 پ ی ک ا ر»«خ و د ک ش ی س ی ا س ی م ع ن ا ي د ی گ ر ي ن د ا ش ت. ز ی ر ا» راه کارگر» ا ز آ غ ا ز ب ا ت ا ک ی د ر و ي ب ر ن ا م ه گ ذ ا ر ب ه س و س ی ا ل ی س م و ت ع ه د ب ه ط ب ق ه ک ا ر گ ر ش ک ل گ ر ف ت ه ب و د. ی ا د م م ی آ ی د ک ه ح ت ی د ر ا و ا ي ل س ا ل 1358 ک ه م ا هنوز رسما ا ع لا م م و ج و د ی ت ن ک ر د ه ب و د ی م و ا ل ح ا ق ب ه س ا ز م ا ن ف د ا ی ی ر ا س ب ک س ن گ ی ن می کردیم ع د ه ا ي ا ز ز ن د ا ن ی ا ن س ا ب ق د ر آ ن س ا ز م ا ن ک ه ب ا ب ح ث ه ا ي م ا د ر ز ن د ا ن آ ش ن ا ی ی د ا ش ت ن د و م خ ا ل ف ا ل ح ا ق م ا ب ه آ ن س ا ز م ا ن ب و د ن د م ط ر ح ک ر د ه ب و د ن د ک ه ا ی ن ه ا ) ی ع ن ی م ح ا ف ل ا و ل ی ه ت ش ک ی ل د ه ن د ه» ر ا ه ک ا ر گر» ( تروتسکیست هستند و ب ه انقلاب دموکراتیک ا ع ت ق ا د ي ن د ا ر ن د و ا ی ن ب ع ض ی ه ا ر ا د ر آ ن س ا ز م ا ن ت ر س ا ن د ه ب و د. البته حقیقت ا ی ن ا س ت ک ه م ا ت ر و ت س ک ی س ت ن ب و د ی م و ح ت ی د ر آ ن م و ق ع ا س ت ا ل ی ن ی س ت ب و د ی م م ن ت ه ا ب ا ا س ت ن ا د ب ه آثار خود ل ن ی ن آ ن درك رایج ا ز» ا ن ق لا ب دموکراتیک» را ر د م ی ک ر د ی م. و ب ا ز ی ا د م ه س ت ک ه ا ز ا ی ن ا ن گ تروتسکیسم حتی ن ش ر ی ه م خ ا ل ف ت ر ا 7 ن ی ز د ر ا ن ت ق ا د ا ز» راه کارگر» د ر پ ا ي ی ز ه م ا ن س ا ل استفاده کرد و ج م ه و ر ي ب ا م ا ق ا ط ع ا ن ق لا ب ب ه ت و ج ه ی ب ی ر ا ا س لا م ی دموکراتیک ضد ا م پ ر ی ا ل ی س ت ی و غ ل ت ی د ن ب ه ت ر و ت س ک ی س م ن ا م ی د و ه م ا ن م و ق ع م ا د ر ن ش ر ی ه» ر ا ه ک ا ر گر» د ر م ق ا ل ه ا ي ن س ب ت ا م ف ص ل ب ه ا ن ت ق ا د آ ن ه ا جواب دادیم. خلاصه ا ی ن ک ه ا ت ح ا د ب ا گ ر و ه ه ا ي م خ ا ل ف ب ا برنامه گذار به سوسیالیسم ب ه م ع ن ا ي ا ی ن ب و د ک ه م ا ه س ت ه م ر ک ز ي هویت سیاسی م ا ن ر س م ا ک ن ا ر ب گ ذ ا ر ی م ی ع ن ی چ ی ز ي ک ه م ن د ر ه م ی ن م ق ا ل ه م و ر د ب ح ث م ا ن آ ن ر ا» ش ل ی ک به شقیقه راه کارگر» ن ا م ی د م و ا ل ب ت ه ب ع ض ی ا ز م خ ا ل ف ا ن ب ر ن ا م ە گ ذ ا ر ه م ی ن ت ع ب ی ر ر ا ه م ب ه ی ک ج و ك ت ب د ی ل ک ر د ه ب و د ن د و م س خ ر ه می کردند. ث ا ن ی ا همزیستی با طرفداران نظرات هالووي ب ه م ع ن ا ي

8 روبرو شد) د س ت ک ش ی د ن ا ز ه و ی ت س و س ی ا ل ی س ت ی ن ب و د ب ه د و د ل ی ل : ا و ل ا ی ن ک ه ا ف ر ا د ي ک ه ص ر ا ح ت ا ا ز چ ن ی ن ن ظ ر ي د ف ا ع م ی ک ر د ن د ا ق ل ی ت ک و چ ک ی ب و د ن د و ب ر ن ا م ه و خ ط س ا ز م ا ن ر س م ا ز ی ر س و ا ل ن ب و د ب ل ک ه ه م چ ن ا ن ا ز ط ر ف ا ک ث ر ی ت ق ا ط ع ا ع ض ا ء پ ذ ی ر ف ت ه م ی ش د. و د و م ا ی ن ک ه نظرات همان اقلیت کوچک ن ی ز در حالت ا ن ت ز ا ع ی ب ا ق ی م ا ن د ه ب و د و ت ا ا ی ن ا و ا خ ر د ر م س ا ي ل تاکتیکی روزمره چندان ا ن ع ک ا س ی ن م ی ی ا ف ت. اما هنگامی که ا ی ن ا ق ل ی ت ) از طریق ا ع ت ر ا ض ب ه دلیل وجودي ستون» د ی د گ ا ه» ( ش ر و ع ک ر د ب ه م خ ا ل ف ت ب ا م ر ز ب ن د ي م ی ا ن م و ا ض ع ا ق ل ی ت و ا ک ث ر ی ت و م خ ا ل ف ت با حمایت گرایش» و ح د ت ط ل ب» (6 م خ ص و ص ا ا ی ن م ع ل و م ب و د ک ه د ی گ ر ه م ز ی س ت ی ب ه معناي شناور کردن ب ر ن ا م ه و خ ط س ا ز م ا ن خ و ا ه د ب و د. ث ا ل ث ا ت ر د ی د ي نیست که م د ت ه ا م ا د ر ب ا ت لا ق ی گ ی ر ک ر د ی م ک ه ش م ا ب ا ط و لا ن ی» س ک و ن ت ع ب ی ر ب ا ت لا ق ا ی ن ا م ا ک ن ی د م ی ی ا د آ ن ا ز م د ت» م ح ص و ل ه م ز ی س ت ی ب ا ط ر ف د ا ر ا ن ن ظ ر ا ت ه ا ل و و ي ن ب و د ب ل ک ه ن ت ی ج ه ت ن د ا د ن ب ه ش ر ا ی ط ی ب و د ک ه گ ر ا ی ش» و ح د ت ط ل ب» ب ر س ا ز م ا ن ت ح م ی ل ک ر د ه ب و د. ا ی ن گرایش صراحتا ب ا خ ط و ب ر ن ا م ه س ا ز م ا ن م خ ا ل ف ت ی ن م ی ک ر د ا م ا د ا ن س ت ه ی ا ن د ا ن س ت ه ع م لا آ ن را ب ی م ع ن ا م ی س ا خ ت و ب ه ی ک د ک و ر ب ی خ ا ص ی ت ت ب د ی ل م ی ک ر د. آ ن ه ا و ح د ت ط ل ب ی ر ا ب ه ا و ل و ی ت ک ر د ن د م ی س ع ی د ل ی ل ه م ی ن ب ه و ب و د ن د ک ر د ه ت ب د ی ل خ و د ا ص ل ی ا خ ت لا ف ا ت ف ک ر ي و ب ر ن ا م ه ا ي ر ا ب ه م س ا ي ل ی ح ا ش ی ه ا ي ت ب د ی ل ک ن ن د. ب ا ه م ی ن م ن ط ق ب و د ک ه ع د ه ا ي ا ز آنها حتی ب ع د ا ز قطعی شدن ا خ ت لا ف ا ت ب ر ن ا م ه ا ي م ا ب ا دو سازمان د ی گ ر با شیوه هاي کدخدا م ن ش ی چ ن د ب ا ر ت لا ش ک ر د ن د م ا ر ا ب ا آ ن ه ا ج و ش ب د ه ن د و ح ت ی ا ز ا ی ن ف ر ا ت ر س ع ی 8

9 ک ر د ن د» اتحاد عمل براي دموکراسی» را که م ی ا ن م ا حزب دموکرات»«و» ا ت ح ا د ف د ا ي ی ا ن خ ل ق» ب ه و ج و د آ م د ه ب و د به صورت ی ک» ج ب ه ه» درآورند. حتی د ر ا ن ش ع ا ب س ا ل 1388 ن ی ز ن ق ش آ ن ه ا تعیین کننده ب و د زیرا آنها بودند که خواستند شعار» ش ن ا در جهات مختلف» را به سازمان تحمیل کنند. و ا ق ع ی ت ا ی ن ا س ت ک ه ج د ا ی ی از گرایش» وحدت طلب» آ س ا ن ن ب و د ز ی ر ا آ ن ه ا ب ا خ ط و ب ر ن ا م ه س ا ز م ا ن م خ ا ل ف ت ن م ی ک ر د ن د و ا ی ن ب ا ع ث م ی ش د ک ه ق ا ط ع ی ت ب ا آ ن ه ا ه ا ي 9 ب س ی ا ر ي ا ز اعضاي سازمان ن ت و ا ن ن د د ر م ق ا ب ل ت لا ش م د ا ف ع ر ا خ و د ر س م ا آ ن ه ا و ق ت ی ا م ا ب ی ا ی س ت ن د. تشکیلات چند ت ا ک ت ی ک ی اعلام کردند م ع ل و م ش د ک ه» و ح د ت ط ل ب ی» آنها خواه ن ا خ و ا ه ب ه ن ف ی ع م ل ی و ح ت ی رسمی خط و برنامه سازمان م ی ا ن ج ا م د. ه م ی ن ج ا لا ز م م ی د ا ن م ی ا د آ و ر ي ک ن م ک ه و ح د ت ط ل ب ی ا ص و ل ی چ ی ز ب س ی ا ر خ و ب ی ا س ت و ه ی چ آ د م ع ا ق ل ی ر ا ن م ی ت و ا ن ی د پ ی د ا ک ن ی د ک ه مخالف آن ب ا ش د. ب ه ه ر ح ا ل ه م ه ا ی ن ا ص ل س ا د ه و معقول را قبول دارند ک ه ت ف ر ق ه ب د ا س ت و و ح د ت چ ی ز ب س ی ا ر خ و ب ی ا س ت. و م ن ش خ ص ا م ع ت ق د م د ر د ا خ ل ی ک ح ز ب و ا ح د ن ی ز ب ا ی د ق ب و ل ک ن ی م ک ه گ ر ا ی ش ا ت ن ظ ر ي م خ ت ل ف ی و ج و د د ا ش ت ه ب ا ش ن د. ا م ا ف ر ا م و ش ن ب ا ی د بکنیم که و ح د ت تا جایی م ف ی د ا س ت ک ه در خدمت س و س ی ا ل ی س م ب ا ش د و گ ر ن ه و ح د ت ط ل ب ی ت ع ه د ا ت و ی ژ ه ب ه ط ب ق ا ت ی د ر ب ه د و ر ه ب ه ا ن ه ا ي ه ا ي ک ه م خ ت ل ف ب ر ن ا م ه ک ن ا ر س و س ی ا ل ی س ت ی گ ذ ا ش ت ه و م ی ش و ن د خ و د م ی ت و ا ن د ب ه م ص ی ب ت ب ز ر گ ی ت ب د ی ل ب ش و د. م ن و ا ق ع ا طرفدار ا ت ح ا د میان گرایشات مختلف چپ ه س ت م و ف ک ر م ی ک ن م ب ا ی د تلاش کنیم لا ا ق ل م ش ت ر ک ا ت م ا ن ر ا ن ا د ی د ه ن گ ی ر ی م و د ر ح د ي ک ه

10 م م ک ن ا س ت ب ا ب ه ه م د ی گ ر ا ت ح ا د و ه م ک ا ر ي د ا ش ت ه ب ا ش ی م. ا م ا ب ر ا ي ا ی ن ک ه اتحادهاي واقعا مو ثري دست ی ا ب ی م ب ا ی د ا خ ت لا ف ا ت م ا ن ر ا به رسمیت ب ش ن ا س ی م ه م ک ا ر ي و ه ا آ ن ه ا پ ی د ا لا پ و ش ا ن ی ر ا ه م ه ت ا ک ن ی م ن ک ن ی م چ ی ز و د ر ا ش ک ا ل م س ی ر ي س ا ز م ا ن ی س ا ز ن د ه م ن ا س ب ی پ ی ش ب ر ا ي ب ر و د. ح ق ی ق ت ا ی ن ا س ت ک ه ه م ه ج ر ی ا ن ه ا ي چ پ د ر س ا ز م ا ن و ا ح د ي ن م ی ت و ا ن ن د ه م ز ی س ت ی ب ک ن ن د و ب ن ا ب ر ا ی ن ر ا ه د ر س ت ا ت ح ا د و ه م ک ا ر ي ا ین ا س ت ک ه د ر س ا ز م ا ن و ا ح د ي ن ب ا ش ن د. م ن ف ک ر م ی ک ن م آ ن ح ر ف م ع ر و ف ل ن ی ن ک ه د ر ا و ا ي ل ق ر ن ب ی س ت م د ر ز م ی ن ه ا ت ح ا د و ه م گ ر ا ی ی ج ر ی ا ن ه ا ي مختلف سوسیالیستی ر و س ی ه مطرح کرد م ن ط ق ب س ی ا ر د ر س ت و روشنی ر ا ب ه د س ت م ی د ه د :» ب ر ا ي آ ن ک ه م ت ح د ش و ی م و پ ی ش ا ز آ ن ک ه متحد شویم ب ا ی د ا خ ت لا ف ا ت م ا ن ر ا ب ش ن ا س ی م«. ص ا د ق ا ف ر و ز : ا ک ث ر فعالین چپ د ه ه 40 و 50 د ر ا ی ر ا ن ت ح ت ت ا ث ی ر آ م و ز ش ه ا ي ا ن س ت ی ت و م ا ر ک س ی ز م ل ن ی ن ز م م س ک و ب و د ن د. ی ع ن ی م ا ر ک س ی ز م ر ا ا ز ک ا ن ا ل ح ز ب توده که م ع ر ف ن ظ ر ا ت ا ی ن ا ن س ت ی ت و بود آموخته ب و د ن د. ا ی ن آ م و ز ش ه ا براي جا ا ن د ا خ ت ن ن ظ ر ا ت ا س ت ا ل ی ن ب ر ر و ي ی ک س ر ي ا ز ن ظ ر ی ا ت م ا ر ک س ی س ت ی و از جمله م ف ه و م دوران گذار ب ه س و س ی ا ل ی ز م و ی ا د و ل ت گ ذ ا ر س ا ی ه ا ن د ا خ ت ه ب و د ن د. آ م و ز ش ه ا ي ا س ت ا ل ی ن ی س ت ی چ پ ا ز ب ا ی س ت ن م ی ک س ه ی چ ب و د. ک ر د ه م ن ش و ی س ت ن و ع ی ب ه ر ا ا ی ر ا ن ی س و س ی ا ل ی ز م ح ر ف ی ب ه م ی ا ن آ و ر د. ن ی ر و ه ا ي م و ل د ه ب ه ا ن د ا ز ه ک ا ف ی ر ش د ن ک ر د ه ب و د ن د و ا ن ق لا ب خ ص ل ت ب و ر ژ و ا د م ک ر ا ت ی ک د ا ش ت (7 (. ه م ه ط ر ف د ا ر ا ن ق لا ب د و م ر ح ل ه ا ي ب و د ن د. ح ت ی ر ف ق ا ي چ ر ی ک ی ک ه ج ا ن ب ر 10

11 ک ف ب ه م ی د ا ن ک ا ر ز ا ر ب ا ر ژ ی م ش ا ه آ م د ه ب و د ن د ا ز ا ی ن گ ر ا ی ش ب ر ي ن ب و د ن د. ه م ه ج ا ص ح ب ت ا ز د م ک ر ا س ی م ح ض ب و د و ک س ی د ر ب ا ر ه د و ر ا ن گ ذ ا ر د م ک ر ا س ی ک ا ر گ ر ي ی ا س و س ی ا ل ی س ت ی س خ ن ب ه م ی ا ن ن م ی آ و ر د. د ر س ی ا س ی پ ل و ر ا ل ی ز م و س ی ا س ی ه ا ي آ ز ا د ي م ف ه و م ب ا ا ی ر ا ن ی چ پ د م ک ر ا س ی س و س ی ا ل ی س ت ی ه م آ ش ن ا ن ب و د. چ پ ا ی ر ا ن ی ن م ی د ا ن س ت ک ه د ر د و ل ت ک ا ر گ ر ي ا ي ک ه پ س ا ز ا ن ق لا ب ا ک ت ب ر س ر ک ا ر آ م د ا ح ز ا ب و سازمان هاي گوناگون شرکت منشویک ها آ ن ا ر ش ی س ت ه ا ي د ا ش ت ن د. ا س ا ر ه ا ي ر ا س ت و چ پ (8) م ا خ ن و ی س ت (9 ( در کنار بلشویک ها د ر این دولت حضور د ا ش ت ن د. دولت کارگري د و ل ت ی ک ح ز ب ت ن ه ا ن ب و د. ک ا ر گ ر ي د و ل ت ر ا ب ط ه ب ی ا ن گ ر ا ک ت ب ر ا ن ق لا ب ا ز ب ر آ م د ه د ی ا ل ک ت ی ک ی دمکراسی و دیکتاتوري درون دولت کارگري بود. راه کارگر از جمله اولین جریاناتی ب و د ک ه د ر مقابل جریان ف ک ر ي م س ل ط ب ر چ پ در جامعه ا ی ر ا ن ا ی س ت ا د و همانطور که شما ا ش ا ر ه می کنید ه م ا ز س و ي ف د ا ی ی ا ن و ه م ا ز س و ي پ ی ک ا ر م و ر د ا ن ت ق ا د قرار گرفت. ب ا ا ی ن همه شما معتقدید که ر ا ه ک ا ر گ ر ح ت ی د ر آ ن م ق ط ع ن ی ز ا س ت ا ل ی ن ی س ت ب و د. ح ا لا س و ا ل م ن ا ز ش م ا ا ی ن ا س ت ک ه به نظر شما م ش خ ص ا ت ا ص ل ی استالینیزم چه ه س ت ن د ک ه ش م ا س ا ز م ا ن راه کارگر ر ا د ر مقطع سال 58 ا س ت ا ل ی ن ی س ت ا ر ز ی ا ب ی م ی ک ن ی د و ا ز پ س چ گ و ن ه و ب و د چ گ و ن ه آ ن ا ز گ س س ت ن پ ر و س ه ا س ت ا ل ی ن ی ز م ب ا د ر ك ل ی ب ر ا ل ی ا ز م ا ر ک س ی ز م مرزبندي کردید ا ز گ س س ت ن محمدرضا شالگونی شما در سو ال ت ا ن ن ک ا تی ر ا پیش کشیده ا ی د ک ه ب ه ه ر ی ک ا ز آ ن ه ا باید جداگانه ب پ ر د ا ز م : ی ک و ق ت ی می گویم م ا 11

12 م خ ص و ص ا( د ر آ ن م و ق ع ا س ت ا ل ی ن ی س ت ب و د ی م ق ب ل ا ز ه ر چ ی ز م ن ظ و ر م ا ی ن ا س ت ک ه د ر م ج م و ع ز ی ر ن ف و ذ ا ی د ي و ل و ژ ي ا س ت ا ل ی ن ی ق ر ا ر د ا ش ت ی م. ه م ا ن ط و ر ک ه خ و د ت ا ن می گوي ید ا ک ث ر ی ت ق ا ط ع ج ر ی ا ن ه ا ي چ پ د ر ا ی ر ا ن از طریق م ا ر ک س ی س م ص ا ف ی ا ز ک ه ر و س ی 12 ب ا ب و د گ ذ ش ت ه ا س ت ا ل ی ن ی س ی س ت م م ا ر ک س ی س م آ ش ن ا ش د ن د و ف ک ر م ی ک ن م ب ع ض ی ج ر ی ا ن ه ا ي چ پ م ا ) ص ر ف ن ظ ر ا ز ا ی ن ک ه خ و د ش ا ن چ ه ف ک ر م ی ک ن ن د و د ر ب ا ر ه ش خ ص استالین چه ن ظ ر ي د ا ر ن د ( ه ن و ز ه م ن ت و ا ن س ت ه ا ن د ا ز ز ی ر ن ف و ذ آ ن ب ی ر و ن ک ش و ر ه ا غ ا ل ب د ر ش و د ن م ی م ح د و د ا ی ر ا ن ب ه ا ل ب ت ه ا ین و ب ی ا ی ن د. کشورهاي پیرامونی سرمایه د ا ر ي ( م ی ت و ا ن ا ی ن ا ث ر پ ذ ی ر ي ر ا د ی د. و ت ر و ت س ک ی ی ک ی ا ز» ش ی ا ط ی ن» ا ی ن س ی س ت م ف ک ر ي ب و د. ب ن ا ب ر ا ی ن و ق ت ی م ی گ و ی م د ر آ ن ز م ا ن م ا ه ن و ز ا س ت ا ل ی ن ی س ت ب و د ی م م ی خ و ا ه م ب گ و ی م ک ه ه ن و ز ب ا آ ن ن گ ر ش ) خ و د م ا ه م م ا ن ن د ک س ا ن ی ک ه م ا ر ا ت ر و ت س ک ی س ت م ی ن ا م ی د ن د ( تروتسکی را از جمله م ن ح ر ف ا ن ا ز م ا ر ک س ی س م م ی ن گ ر ی س ت ی م و ت ر و ت س ک ی س م ر ا ن و ع ی ف ح ش ت ل ق ی م ی ک ر د ی م. د و» ا ن ق لا ب ا ز ا ی ر ا ن چ پ د ر ک ه ر ا ی ج ی د ر ك ا ز م ا گ س س ت د م و ک ر ا ت ی ک» و ج و د د ا ش ت م ح ص و ل م ر ا ج ع ه م س ت ق ی م ب ه م ت ن ن و ش ت ه هاي خود ل ن ی ن و ت م ر ک ز ر و ي آ ن ه ا ب و د. م ر ا ج ع ه ب ه ن و ش ت ه ه ا ي ل ن ی ن د ر د و ر ه ا ن ق لا ب ه ا ي 1905 و 1917 ج ا ي ت ر د ی د ي ب ا ق ی ن م ی گ ذ ا ر د ک ه ا و ا و لا پ ر و ل ت ا ر ی ا و د ه ق ا ن ا ن ب ی ز م ی ن ر ا م و ت و ر د گ ر گ و ن ی ه ا ي س ا خ ت ا ر ي ح ت ی د ر زمینه گسست ا ز بهره کشی ف ي و د ا ل ی و ن ظ ا م ه ا ي پیش سرمایه د ا ر ي م ی د ا ن د ث ا ن ی ا ب ر ا ي ب و ر ژ و ا ز ي ل ی ب ر ا ل ن ق ش ی ا ن ق لا ب ی ق ا ي ل ن ی س ت و ر و ي س ا ز ش ک ا ر ي آ ن د ر م ق ا ب ل ا س ت ب د ا د و ا ر ت ج ا ع ف ي و د ا ل ی ت ا ک ی د م ی

13 م ت ک ی«جمهوري دموکراتیک«و ر ز د ث ا ل ث ا پ ی ر و ز ي ا ن ق لا ب ر ا در جهت گیري سوسیالیستی م م ک ن م ی ب ی ن د. ا ی ن د ر ك ل ن ی ن ک ه م ر ز غ ی ر ق ا ب ل ع ب و ر ي م ی ا ن» ن ی ر و ه ا ي خ ش م و ن ی ر و ه ا ي ص ر ا ح ت و ب ه ن ظ م» ب ی ش ت ر ي و ج و د ب ی ا ن م ی م ی آ و ر د ش و د. 13 م خ ص و ص ا د ر ك ا ی ن ا ن ق لا ب د ر ا ز ل ن ی ن ب ا 1917» ا ن ق لا ب د م و ک ر ا ت ی ک» د ر ر و س ی ه ) ک ه د ر آ غ ا ز ق ر ن ب ی س ت م د ر م ج م و ع ی ک ک ش و ر پ ی ر ا م و ن ی س ر م ا ی ه د ا ر ي ب و د ( ه م ی ش ه ب ر ا ي درك خصلت ا ص ل ی ص ف آ ر ا ی ی ه ا ي ط ب ق ا ت ی د ر غ ا ل ب ک ش و ر ه ا ي پ ی ر ا م و ن ی ب س ی ا ر ا ل ه ا م ب خ ش ب و د ه ا س ت. البته حقیقت ا ی ن ا س ت ک ه ت ر و ت س ک ی ب ه لحاظ چهار چ و ب ع م و م ی ت ي و ر ی ک ه م ی ن م س ا ل ه ر ا با صراحت و ا ن س ج ا م ب ی ش ت ر ي مطرح کرد. ن ظ ر ی ه ا و د ر ب ا ر ه د و گ ا ن ه» ت و س ع ه م ر ک ب و ناموزون سرمایه د ا ر ي» (10 ( و» ا ن ق لا ب م د ا و م» (11 چ ه ا ر چ و ب ی) ب ه م س ا ل ه م ی د ه د ک ه م ر ز ب ن د ي ب ه ت ر ي ب ا ن ظ ر ی ه پ ل خ ا ن ف (12 ( و م ن ش و ی ک ه ا ف ر ا ه م م ی ع م و م ی گ ی ر ي ج ه ت ا س ت ر ا ت ژ ي د ر ر ا س و س ی ا ل ی س ت ی آ و ر د ک ش و ر ه ا ي پ ی ر ا م و ن ی با شفافیت ب ی ش ت ر ي ن ش ا ن م ی د ه د. ب ی ت ر د ی د ت ي و ر ي ل ن ی ن د ر ب ا ر ه نقش دهقانان و شرایط د و ا م و م و ف ق ی ت بلوك کارگران و د ه ق ا ن ا ن د ر ك و ا س ت ت ر ا ن د ی ش ا ن ه د و ر و ت ر د م و ک ر ا ت ی ک ت ر د ق ی ق ب س ی ا ر ت ر و ت س ک ی آ ش ک ا ر ا ماجراجویانه که م ی ت و ا ن د د م و ک ر ا س ی ا ن ق لا ب ی ر ا ب ه ت ر و ت س ک ی و ا ق ع د ر ب ی ن د ا ز د. خ ط ر ک ا ر گ ر ي د و ل ت ا ی ج ا د خ و ا ه ا ن ب ر د ه ق ا ن ا ن» ب و د ک ه م ی ت و ا ن س ت د و ل ت ی ک ا ق ل ی ت ا ن ق لا ب ی ب ا ش د و ن ه ا ک ث ر ی ت ع ظ ی م ز ح م ت ک ش ا ن ر و س ی ه د ر ح ا ل ی ک ه ل ن ی ن خ و ا ه ا ن ق ا ط ع ا ک ث ر ی ت د و ل ت انقلابی کارگران و دهقانان» ب و د ک ه م ی ب ا ی س ت ت ي و ر ي ه م ه ا ی ن ب ا ب ا ش د. ر و س ی ه ج م ع ی ت

14 ب ل ش و ی ک«ت ر و ت س ک ی د ر گ س س ت ا ز س ر م ا ی ه د ا ر ي و م خ ص و ص ا ض ر و ر ت ا ج ت ن ا ب ا ز ت ش ک ی ل ا ي ت لا ف پ ا ی د ا ر ب ا ب و ر ژ و ا ز ي آ ش ک ا ر ا ص ر ی ح ت ر ب و د. ح ق ی ق ت ا ی ن ا س ت ک ه ل ن ی ن د ر س ا ل 1917 ب ا بیان جدید و ص ر ی ح ت ر ي ا ز ن ظ ر ی ه ا ش م و ض ع ی ا ت خ ا ذ ک ر د ک ه ع م لا م ر ز ق ا ب ل ت و ج ه ی ب ا م و ض ع ت ر و ت س ک ی» ت ز ه ا ي ک ه ن ب و د ت ص ا د ف ی ن د ا ش ت. آ و ر ی ل» و ک ا م ن ف ر ا ا و (13 ( ه ا ي ق د ی م ی» غ ل ت ی د ن ب ه ت ز» ا ن ق لا ب م د ا و م» ت ر و ت س ک ی م ی ن ا م ی د ن د. م ت ا س ف ا ن ه ا ی ن ن ظ ر ی ه ل ن ی ن ب ع د ه ا ب ا ت س ل ط ا س ت ا ل ی ن ب ر ر ه ب ر ي ح ز ب ب ل ش و ی ک ع م لا د ر ک م ی ن ت ر ن ب ه ح ا ش ی ه ر ا ن د ه ش د. ا ز ا ی ن ن ظ ر خ ط ک م ی ن ت ر ن (14 ( د ر چ ی ن ک ه ا ی ج ا د ب ل و ك با کومین ت ا ن گ ) ی ا ب و ر ژ و ا ز ي چ ی ن ( (15 ( ر ا ت ج و ی ز م ی ک ر د و د ر واقع خط ا س ت ا ل ی ن ب و د ا ز ا ه م ی ت و ی ژ ه ا ي ب ر خ و ر د ا ر ب و د. ا ی ن خ ط ه ر چ ن د د ر چ ی ن ن ت ا ی ج ف ا ج ع ه ب ا ر ي ب ر ا ي ک م و ن ی س ت ه ا ب ه ب ا ر آ و ر د (16 ( و ل ی ب ع د ه ا ب ه ش ی و ه ه ا ي م خ ت ل ف د ر ک ش و ر ه ا ي د ی گ ر ن ی ز د ن ب ا ل ش د و ب ع د ت ر د ر د و ر ه ب ع د ا ز ا س ت ا ل ی ن ب ه بهانه حمایت ا ز ج ن ب ش ه ا ي ر ه ا ی ی م ل ی و ض د ا م پ ر ی ا ل ی س ت ی با صراحت بیشتري جا ا ف ت ا د و ز ی ر ع ن و ا ن» راه رشد غیر سرمایه داري»( 17 ( ب ه ت ي و ر ي ر س م ی احزاب کمونیست ز ی ر ن ف و ذ اتحاد شوروي تبدیل گردید و ا ی ن احزاب را عملا به زاي ده دیکتاتوري هاي» ض د ا م پ ر ی ا ل ی س ت ی» تبدیل کرد. د ر س ا ل ش د ه ا ي ا و ل ی ه ا ن ق لا ب ما کوشیدیم ب ا ا ی ن خ ط مقابله کنیم. تا آنجا ک ه ب ه ی ا د د ا ر م ص ر ی ح ت ر ی ن م ر ز ب ن د ي ب ا ا ی ن خ ط د ر ن و ش ت ه ا ي ب و د ب ا ع ن و ا ن» م ر ز ه ا ي ا ر ت ج ا ع و م ر ز ه ا ي ه و ی ت م ا» ک ه د ر س ا ل 1360 ن و ش ت ه خ ر د ه م ا ر ک س ی س م ن ظ ر ا ز ک ه ب د ه د ن ش ا ن ک و ش ی د م ی و (18 ( ب و ر ژ و ا ز ي ن م ی ت و ا ن د م ت ح د ث ا ب ت و همیشگی طبقه کارگر ب ا ش د. س ه 14

15 ا س ت ا ل ی ن ی س م»«استالینیسم» عملا «ه ر م ب ه ن ظ ر م ن ق ب ل ا ز ه ر چ ی ز ن ش ا ن د ن ح ز ب» ک م و ن ی س ت» ب ه ج ا ي ط ب ق ه ک ا ر گ ر و ت ب د ی ل آ ن ب ه ق ی م ط ب ق ه ک ا ر گ ر ا س ت. ب ه ا ی ن م ع ن ا د ر ب ن ی ا د ن ظ ر ي ه م ه» ح ز ب د و ل ت هاي کمونیستی» و ج و د د ا ر د ص ر ف ن ظ ر ا ز ا ی ن ک ه ن س ب ا ی د ي و ل و ژ ی ک آ ن ه ا ب ه ا س ت ا ل ی ن ب ر س د ی ا ن ه و ص ر ف ن ظ ر ا ز ا ی ن ک ه م و ض ع ر س م ی آ ن ه ا د ر ب ا ر ه ا س ت ا ل ی ن و کارنامه سیاسی ا و چ ه ب ا ش د. د ر ی ک ن ظ ا م استالینی حزب حاکم ف ق ط ب ه ن م ی ا ک ت ف ا ء ک ا ر گ ر ط ب ق ه ب ر ق ی م و م ت 15 ت ب د ی ل ط ر ی ق ا ز ب ل ک ه ک ن د م ا ر ک س ی س م ب ه ا ی د ي و ل و ژ ي ر س م ی ح ک و م ت ی ا ی ن ق ی م و م ت ر ا ب ه خ و د م ا ر ک س ی س م ه م گ س ت ر ش م ی د ه د و د ر س ت ی و ن ا د ر س ت ی ح ت ی ن ظ ر ا ت م ا ر ک س ب ا» ت ک ا م ل» ن ا م د و ا ی ر ایدي ولوژیک حاکم ت ع ی ی ن می گردد و م ع م و لا ب ه م ا ر ک س ی س م خ و د ح ک و م ت د و ر ه د ر گ ر د د. م ی ع ر ض ه ا س ت ا ل ی ن ا ی ن ر و ن د» ت ک ا م ل د ا د ن» ب ه م ا ر ک س ی س م ب ه ی ک ی ا ز آ ي ی ن ه ا ي م ق د س ح ک و م ت ی ت ب د ی ل ش د ک ه پ ر د ا خ ت ن ب ه م ح ص و لا ت آ ن ا ز ب ح ث ک ن و ن ی م ا ف ر ا ت ر م ی ر و د. چهار ش م ا م ی گ و ي ی د:» چ پ ا ی ر ا ن ن م ی د ا ن س ت ک ه د ر د و ل ت ک ا ر گ ر ي ا ي ک ه پ س ا ز ا ن ق لا ب ا ک ت ب ر س ر ک ا ر آ م د ا ح ز ا ب و سازمان هاي گوناگون شرکت د ا ش ت ن د. ا س ا ر ه ا ي ر ا س ت و چ پ م ن ش و ی ک ه ا آ ن ا ر ش ی س ت ه ا ي م ا خ ن و ی س ت در کنار ب ل ش و ی ک ه ا د ر این دولت حضور داشتند. دولت کارگري دولت ی ک ح ز ب ت ن ه ا ن ب و د. دولت کارگري ب ر آ م د ه ا ز ا ن ق لا ب ا ک ت ب ر ب ی ا ن گ ر ر ا ب ط ه د ی ا ل ک ت ی ک ی د م ک ر ا س ی و دیکتاتوري د ر و ن دولت کارگري ب و د«. ح ق ی ق ت ا ی ن ا س ت ک ه م د ت ه ا پ ی ش ا ز ق د ر ت گ ی ر ي ا س ت ا ل ی ن د و ل ت ش و ر و ي د و ل ت ت ن ه ا ی ک ح ز ب ب و د. و لنین حتی به صورت انتقاد گاهی آ ن ر ا» د ی ک ت ا ت و ر ي

16 شوراي کمیسرهاي خلق» که«س و و ن ا ر ک م»«ا ی ن ح ا ل ه م ا ن د ر ا م ا ن ا م ی د م ی ب ل ش و ی ک ح ز ب ب و ر و»ي پ و ل ی ت د ی ک ت ا ت و ر ي را ضروري و ا ج ت ن ا ب ن ا پ ذ ی ر م ی د ا ن س ت. ب ه ن ظ ر م ن ب ا ب ی ت و ج ه ی ب ه ز م ی ن ه ه ا و ع ل ل ت ک و ی ن ا س ت ب د ا د ا س ت ا ل ی ن ی نمی شود آ ن چ ه ر ا ک ه د ر ن ی م ه د و م د ه ه 1920 د ر ش و ر و ي ب ه و ج و د آ م د ت و ض ی ح د ا د. ح ت ی اشتباهات خود ل ن ی ن ر ا ن ی ز د ر ت ک و ی ن ا س ت ب د ا د ا س ت ا ل ی ن ی ن ب ا ی د ا ز ق ل م ا ن د ا خ ت. ف ر ا م و ش ن ب ا ی د ک ر د ک ه ب ل ش و ی ک ه ا ا ز ف ر د ا ي قدرت گیري ح ق ر أ ي ع م و م ی را کنار گذاشتند و آ ن ر ا به کارگران و د ه ق ا ن ا ن ف ق ی ر و میانه حال محدود کردند د ر پایان جنگ د ا خ ل ی ه م ه ا ح ز ا ب د ی گ ر ر ا غ ی ر قانونی کردند (19 و) لنین حتی پ ی ش ن ه ا د م ا ر ت و ف (20 ( ر ا ک ه م ی گ ف ت احزابی که نظام شورایی را قبول دارند ا ز ا ی ن ق ا ع د ه م س ت ث ن ی ب ا ش ن د ن پ ذ ی ر ف ت. ا ل ب ت ه د ر د و ر ه ج ن گ د ا خ ل ی آ ن چ ه ش م ا م ی گ و ي ی د د ر س ت ا س ت ا م ا ا ی ن به خاطر ت ع ه د ب ل ش و ی ک ه ا ب ه د م و ک ر ا س ی ن ب و د به خاطر ناتوانی شان ب و د ک ه ن م ی ت و ا ن س ت ن د ا ح ز ا ب د ی گ ر چ پ ر ا ک ه ع ل ی ه س ر م ا ی ه د ا ر ا ن و ز م ی ن د ا ر ا ن و قدرت هاي خارجی می جنگیدند ا ز خ و د ب ر ا ن ن د. ب ل ش و ی ک ه ا ب ه د ل ی ل ض ع ف ن ف و ذ ش ا ن د ر م ی ا ن د ه ق ا ن ا ن م د ت ی ک و ت ا ه ب ا ج ن ا ح چ پ ا س. ا ر. ه ا ا ي ت لا ف ک ر د ن د و ل ی ا ی ن ا ي ت لا ف ب ع د ا ز ب ر و ز ا خ ت لا ف م ی ا ن د و ح ز ب ب ر س ر قرارداد صلح ب ر س ت ل ی ت و ف س ک منتفی شد و د و لت ) ی ا د ق ی ق ت ر ن ا م ی د ه م ی ش د ( ب ا م خ ف ف ر و س ی ب ه ص و ر ت د و ل ت تک حزبی د ر آ م د ا ی ن ا ز ه م ا ن ف ر د ا ي قدرت گیري بود. شاید ب ع ض ی ا ز ا ی ن م ح د و د ی ت ه ا د ر آ ن ش ر ا ی ط ا س ت ث ن ا ی ی ا ج ت ن ا ب ن ا پ ذ ی ر ب و د ن د و ل ی ه م ه آ ن ه ا ر ا ن م ی ش و د م و ج ه د ا ن س ت. ت ص ا د ف ی نبود که ب ع ض ی م ا ر ک س ی س ت هاي کاملا ا ن ق لا ب ی 16

17 م ا ن ن د ر و ز ا ل و گ ز ا م ب و ر گ ه م ا ن م و ق ع ا ز ب ی ا ع ت ن ا ی ی ب ل ش و ی ک ه ا ب ه پ ا ر ه ا ي ا ز ا ل ز ا م ا ت د م و ک ر ا س ی ا ن ت ق ا د م ی ک ر د ن د. (21 ( پ ن ج ا ی ن س و ا ل ش م ا ر ا ک ه م ی پ ر س ی د :» چ گ و ن ه پ س از گسستن ا ز ا س ت ا ل ی ن ی ز م ب ا د ر ك ل ی ب ر ا ل ی ا ز م ا ر ک س ی ز م م ر ز ب ن د ي ک ر د ی د» ب ه د ر س ت ی ن م ی ف ه م م. ف ک ر ن م ی ک ن م گ س س ت ا ز استالینیزم ضرورتا ب ه ل ی ب ر ا ل ی س م ب ی ا ن ج ا م د. ا گ ر ج ز ا ی ن ف ک ر م ی ک ن ی د ت و ض ی ح ب ی ش ت ر ي ب د ه ی د ت ا م ن ه م ب ت و ا ن م ن ظ ر م ر ا ب گ و ی م. ص ا د ق ا ف ر و ز : ن ه م ن ف ک ر ن م ی ک ن م گ س س ت ا ز استالینیزم ضرورتا ب ه ل ی ب ر ا ل ی ز م م ن ج ر ب ش و د. م ی ش و د ط بق ه م ا ن تعریفی که شما ا ز م ه م ت ر ی ن خ ص و ص ی ت ا س ت ا ل ی ن ی ز م ک ر د ی د ی ع ن ی» ج ا ی گ ز ی ن ک ر د ن ح ز ب و س ا ز م ا ن خ و د ب ه ج ا ي ط ب ق ه ک ا ر گر» گ س س ت ک ر د و ب ه لیبرالیزم هم ن ل غ ز ی د. ب ر ا ي م ن ل غ ز ی د ن ب ه ل ی ب ر ا ل ی ز م ب ه م ف ه و م رها کردن آ م و ز ش ه ا و د س ت ا و ر د ه ا ي م ا ر ک س ی ز م ی ا ت غ ی ی ر آ ن و ت ج د ی د ن ظ ر د ر ا ص ول ش ن ا خ ت ه ش د ه آ ن ب ه م ن ظ و ر س ا ز ش ط ب ق ا ت ی ا س ت. آ ن د س ت ه ا ز ا س ت ا ل ی ن ی س ت هاي سابق ب خ ص و ص د ر ط ی ف ف د ا ی ی ک ه ش م ا ه م د ر ه م ی ن م ق ا ل ه به آنها ا ش ا ر ه می کنید ن ا گ ه ا ن ب ص و ر ت ه و ا د ا ر ا ن د م ک ر ا س ی ن ا ب و م ح ض و غیر طبقاتی ظاهر شدند. م ن ظ و ر م ا ز ا ی ن س و ا ل ک ه «چگونه ب ا د ر ك ل ی ب ر ا ل ی مرزبندي کردید» ا ی ن ب و د ک ه چ گ و ن ه آ ل و د گ ی ه ا ي ا س ت ا ل ی ن ی س ت ی ر ا د ر ع ی ن و ف ا د ا ر ي ب ه ا ی ن د ر ک ه ب گ و ی م خ و ا ه م م ی ز د و د ی د ک ا ر گ ر ر ا ه ا ز م ا ر ک س ی ز م م ر ز ب ن د ي این خطر ه م ه س ت ک ه ا ز آ ن ط ر ف پ ش ت ب ا م پ ر ت ش و ی م و 17

18 ا ز«ک م و ن ی س ت ی»«ک لا ا ه م ی ت س ا ز م ا ن و ح ز ب س ی ا س ی مبارزه طبقاتی ن ا د ی د ه ب گ ی ر ی م. و ت ي و ر ي ا ن ق لا ب ی ر ا ب ر ا ي ه د ا ی ت محمدرضا شالگونی حق با شماست. ب ع ض ی ه ا با سرخوردگی ا ز ن ظ ا م م س ل ط د ر ش و ر و ي و ب ه و ی ژ ه ب ع د ا ز ف ر و پ ا ش ی آ ن آ ن ط ر ف پ ش ت ب ا م پرت شدند» و ا ن د ی ش ه مارکسیستی را ت م ا م ا کنار گذاشتند و ب ه خیال خودشان طرفدار د م و ک ر ا س ی ش د ن د. در سازمان م ا ه م ع د ه ا ي ب ه همین سرخوردگی ا ز مارکسیسم گرفتار شدند و به شیوه ه ا ي م خ ت ل ف ن ه ا ی ت ا ب ه لیبرالیسم گرویدند. در واقع حالا ب خ ش ق ا ب ل ت و ج ه ی ا ز م ر و ج ا ن ل ی ب ر ا ل ی س م و لیبرال هاي ایران را مارکسیست هاي سابق ت ش ک ی ل می دهند ک ه ا ل ب ت ه ع ج ی ب ه م ن ی س ت.» م ا ر ک س ی س م ی» ک ه ح ز ب د و ل ت ه ا ي م د ا ف ع ا ش ب و د ن د ن ه تنها ربطی ب ه م ا ر ک س ی س م ن د ا ش ت ب ل ک ه ا ز ه ر ج ه ت آ ن ر ا ب ی ا ع ت ب ا ر می کرد. ب ه ن ظ ر م ن م د ت ه ا ط و ل خ و ا ه د ک ش ی د ک ه د ر ذ ه ن ی ت ت و د ه ا ي م ر د م ح س ا ب آ ن ر ژ ی م ه ا ا ز ح س ا ب س و س ی ا ل ی س م و ت ف ک ی ک ک ا م لا م ا ر ک س ن ظ ر م و ر د ب ه د ر س ت و ب ش و د. همین دلیل م ن ا ک ن و ن ب ی ش ا ز پیش معتقدم که ت لا ش ب ر ا ي ج د ا کردن حساب آ ن ر ژ ی م ه ا ا ز س و س ی ا ل ی س م م ا ر ک س ب ا ی د ی ک ی ا ز م ه م ت ر ی ن اولویت هاي هواداران سوسیالیسم ب ا ش د. و هم چنین ف ک ر م ی ک ن م ب ا ز گ ش ت ب ه ا ن د ی ش ه هاي خود م ا ر ک س ب ه ت ر ی ن ه ا ي ا ی د ي و ل و ژ ي س ا ی ر و ل ی ب ر ا ل ی س م ب ا م ر ز ب ن د ي ر ا ه ک ا ر آ م د ت ر ی ن ب و ر ژ و ا ی ی ا س ت. و ا ی ن ی ک ی از چیزهایی ب و د ک ه م ا د ر ه م ا ن مقطع که م ط ر ح م ا س ت ب ح ث م و ر د ح ا لا ا ز ش ع ا ر م ا م ن ظ و ر ا ل ب ت ه ک ر د ی م. 18

19 ب ا ز گ ش ت«د م و ک ر ا س ی«ب ه م ا ر ک س» ا ی ن ن ب و د ک ه ا ز م ا ر ک س ی ک» خ ا ت م ا لا ن ب ی ا ء» د ر س ت ک ن ی م ک ه ه ر چ ه گ ف ت ه ب ا ی د پ ذ ی ر ف ت و ب ا لا ي ح ر ف اش حرفی ن ز د. ز ی ر ا ه م ی ن ق د و س ی ت ب خ ش ی د ن ب ه م ا ر ک س ی ک ی از کارهایی ب و د ک ه ح ز ب د و ل ت ه ا ي» ک م و ن ی س ت ی» ا ن ج ا م م ی د ا د ن د و ا ز ه م ی ن ط ر ی ق ب و د ک ه ر و ح ا ن ق لا ب ی و ع ل م ی م ا ر ک س ی س م را کشتند. ه م ی ن ج ا لا ز م م ی د ا ن م ت س ا و ي ع لا م ت ب ا ر ه د ر ه م ر ا ا ي ن ک ت ه 19 ا ز ه و ا د ا ر ي م ی ا ن گ ذ ا ش ت ن ن ا ب» و ل ی ب ر ا ل ی س م ی ا د آ و ر ي ک ن م : ح ق ی ق ت ا ی ن ا س ت ک ه ل ی ب ر ا ل ی س م و د م و ک ر ا س ی د و چ ی ز ک ا م لا م ت ف ا و ت ه س ت ن د د و س ن ت ف ک ر ي ک ه ه م ی ش ه ب ا ه م د ر ج د ا ل ت م ا م ع ی ا ر ب و د ه ا ن د. ل ی ب ر ا ل ه ا ه م ی ش ه ا ز د م و ک ر ا س ی و ح ش ت د ا ش ت ه ا ن د. ک ا ف ی ا س ت م ث لا ن و ش ت ه ه ا ي م ت ف ک ر ا ن م ع ر و ف ی مانند آلکسی دو ت و ک و ی ل ج ر م ی ب ن ت ا م ا س ت ی و ا ر ت م ی ل و آ ی ز ی ا ب ر ل ی ن ر ا ب خ و ا ن ی د ت ا ن گ ر ا ن ی آ ن ه ا ر ا ا ز ح ک و م ت م ر د م ) = د م و ک ر ا س ی ( د ر ی ا ب ی د. ل ی ب ر ا ل ی س م ن ه ت ن ه ا ط ر ف د ا ر د م و ک ر ا س ی ن ا ب ) = د م و ک ر ا س ی ت م ا م م ر د م ( ن ب و د ه و ن ی س ت بلکه همیشه د ر ج ه ت ط ب ق ا ت ی ک ر د ن د م و ک ر ا س ی ب و د ه و ک و ش ی د ه ط ب ق ا ت پ ا ي ی ن ر ا ا ز ا م ک ا ن إ ع م ا ل ا ر ا د ه ج م ع ی م ح ر و م ک ن د و قدرت سیاسی را ا ز ز ی ر ن ف و ذ آ ن ه ا خ ا ر ج س ا ز د. ح ت ی ل ی ب ر ا ل ی م ا ن ن د ج ا ن ا س ت ی و ا ر ت م ی ل ک ه ظ ا ه ر ا ا ز نوعی سوسیالیسم ه م د ف ا ع می کرده ب ا ح ق ر أ ي ع م و م ی م خ ا ل ف ت م ی ک ن د و ب ر ه ا ن ق ا ط ع ا ش ه م ا ی ن ا س ت ک ه اگر کارگران ب ه ح ق ر أ ي د س ت ی ا ب ن د س ع ی خ و ا ه ن د ک ر د ح د ا ق ل ی ب ر ا ي د س ت م ز د تعیین کنند! ی ا آ ی ز ی ا ب ر ل ی ن می کوشد ب ا د ف ا ع ا ز» آ ز ا د ي د ی گ ر ا ن ا ز آ ز ا د ي ) = م ن فی» ه ا ي ر ا ق د ر ت د ر م ر د م م د ا خ ل ه ( خ ط ر ن ا ك ق ل م د ا د ک ن د و» آ ز ا د ي ه ا ي م ث ب ت» ) = آ ز ا د ي ب ا د ی گ ر ا ن

20 ح ک و م ت«ا ک ث ر ی ت«مانند حق تصمیم گیري م ر د م د ر اداره جامعه ( ر ا م ن ش ا ت و ت ا ل ی ت ا ر ی ز م م ی د ا ن د. ف ر ا م و ش ن ب ا ی د ب ک ن ی م ک ه ح ق ر أ ي ع م و م ی د ر ز ا د گ ا ه آ ن د ر ا و ر پ ا ف ق ط ب ا پ ی ک ا ر ه ا ي ط ب ق ه ک ا ر گ ر ب ه د س ت آ م د ه و ه م ی ن د م و ک ر ا س ی ل ی ب ر ا ل ی ب ی ش ا ز ه م ه م ح ص و ل ا ی ن پ ی ک ا ر ه ا ي س ی ا س ی ا س ت و ل ی ب ر ا ل ه ا همیشه سعی کرده ا ن د ح و ز ه ه ا ي ح س ا س ت ص م ی م گ ی ر ي ه ا ي س ی ا س ی ر ا از دسترس مردم دور کنند. جرمی ب ن ت ا م م ی ل ه م ب و د ( ) ک ه ض م ن ا مرشد جان ا س ت ی و ا ر ت ن م ا ی ن د گ ی» ر ا و س ی ل ه ا ي م ی د ی د ب ر ا ي ک م کردن خطر ن ف و ذ ط ب ق ا ت پ ا ي ی ن. د ر م ق ا ب ل ا ی ن ه ا م ا ر ک س ن ه ت ن ه ا ا ز س ن ت د م و ک ر ا س ی ق ا ط ع ا ن ه د ف ا ع م ی ک ر د ب ل ک ه ه م ی ش ه می کوشید ر ا ه ی ب ر ا ي ب ا لا ب ر د ن ن ف و ذ م ر د م پ ی د ا ش و د. ا ی ن ج ه ت گ ی ر ي ر ا م ی ش و د د ر ه م ه ک ا ر ه ا ي م ا ر ک س مشاهده کرد از جمله د ر» ج ن گ د ا خ ل ی د ر ف ر ا ن س ه» ک ه د ر ب ا ر ه ق ی ا م» ک م و ن پ ا ر ی س» ن و ش ت ه ش د ه ا س ت. م س ل م ا ت ا ط ب ق ا ت ا ز و د و ل ت ی ه ر د ا ر ن د و ج و د خصلت طبقاتی خواهد داشت د و ل ت ج م ل ه د م و ک ر ا ت ی ک ا م ا م ا ر ک س ی س م ا ز ا ی ن ج ا ن ت ی ج ه ن م ی گیرد که دولت کارگري باید کمتر د م و ک ر ا ت ی ک ب ا ش د ب ل ک ه ب ر ع ک س ت ا ک ی د د ا ر د ک ه ط ب ق ه ک ا ر گ ر ف ق ط ب ا د ف ا ع ا ز د م و ک ر ا س ی م ی ت و ا ن د ب ه ط ب ق ه ر ه ب ر ي ک ن ن د ه ج ا م ع ه ت ب د ی ل ش و د. د م و ک ر ا س ی ه ر چ ه و س ی ع ت ر و ع م ی ق ت ر ب ه ن ف ع ط ب ق ه ک ا ر گ ر ا س ت ز ی ر ا ا ی ن ط ب ق ه و ز ح م ت ک ش ا ن ه م س ر ن و ش ت ب ا آ ن هستند که ب ه ق و ل م ا ن ی ف س ت عظیم» جامعه را ت ش ک ی ل م ی د ه ن د. ا ی ن ا ک ث ر ی ت ع ظ ی م ا ز ط ر ی ق د م و ک ر ا س ی ف ع ا ل و ه م ه ج ا ن ب ه م ی ت و ا ن د ف ع ا ل ب ش و د و د ر م ی د ا ن ب ا ش د ه ر م ح د و د ی ت ی ب ر ا ي د م و ک ر ا س ی ک ا ر گ ر ا ن و ن ف و ذ چ ی ز ه ر ا ز ب ی ش و چ ی ز ه ر ا ز پ ی ش 20

21 ز ح م ت ک ش ا ن ر ا د ر س ا خ ت ا ر ه ا ي س ی ا س ی ت ض ع ی ف م ی ک ن د. د ر پ ا ی ا ن ت ا ک ی د م ی ک ن م ک ه ح ر ف ش م ا د ر ب ا ر ه ا ه م ی ت ح ز ب س ی ا س ی و ت ي و ر ي سوسیالیستی کاملا د ر س ت است. طبقه کارگر و ا ک ث ر ی ت م ح ر و م ب د و ن ا ت ح ا د بدون سازمان ی ا ب ی و ب د و ن آ گ ا ه ی ا ز ا ف ق ه ا ي ب ز ر گ ت ا ر ی خ ی ن م ی ت و ا ن ن د ب ه ر ه ا ی ی د س ت ی ا ب ن د و ح ت ی د ر د م و ک ر ا س ی ب ه سطح گله ه ا ي ر أ ي د ه ن د ه س ق و ط م ی ک ن ن د و د ر خ د م ت ا ی ن و آ ن ق ر ا ر می گیرند. ص ا د ق ا ف ر و ز : م ن ب ا شما کاملا م و ا ف ق م و ق ت ی می گویید :» د ر س ت ب ه ه م ی ن د ل ی ل م ن ا ک ن و ن ب ی ش ا ز پ ی ش م ع ت ق د م ک ه ت لا ش ب ر ا ي ج د ا ک ر د ن ح س ا ب آ ن رژیم ها از سوسیالیسم م ا ر ک س ب ا ی د ی ک ی ا ز م ه م ت ر ی ن ا و ل و ی ت ه ا ي ه و ا د ا ر ا ن س و س ی ا ل ی س م ب ا ش د. و هم چنین ف ک ر م ی ک ن م ب ا ز گ ش ت ب ه ا ن د ی ش ه هاي خود م ا ر ک س ب ه ت ر ی ن و کارآمدترین راه م ر ز ب ن د ي ب ا لیبرالیسم و سایر ایدي ولوژي هاي ب و ر ژ و ا ی ی ا س ت «. خ و د م ا ر ک س د ر م ا ن ی ف س ت ت ا ح د و د ي ر ا ب ط ه ب ی ن د م ک ر ا س ی د و ل ت و د ی ک ت ا ت و ر ي ر ا ت و ض ی ح د ا د ه ا س ت. د ر ب خ ش د و م پ ر و ل ت ا ر ه ا و ک م و ن ی س ت ه ا م ا ر ک س م ی گ و ی د :» ن خ س ت ی ن گ ا م د ر انقلاب کارگري ع ب ا ر ت ا س ت ا ز ا ر ت ف ا ء پ ر و ل ت ا ر ی ا ب ه م ق ا م طبقه حاکمه و ب ه ک ف آ و ر د ن د م ک ر ا س ی» ی ع ن ی ا ز د ی د مارکس طبقات ی ک ش ب ه ا ز ب ی ن ن م ی ر و ن د و پ س ا ز پ ی ر و ز ي ا ن ق لا ب ک ا ر گ ر ي ج ا ي ط ب ق ه ح ا ک م ه ع و ض م ی ش و د. ا گ ر ت ا ب ح ا ل د م ک ر ا س ی د ر ک ف ب و ر ژ و ا ز ي بود حالا د م ک ر ا سی ک ا ر گ ر ي ج ا ی گ ز ی ن آ ن م ی ش و د. م ا ن ی ف س ت ا د ا م ه م ی د ه د :» پ ر و ل ت ا ر ی ا ا ز س ی ا د ت س ی ا س ی خ و د استفاده خواهد کرد ت ا ق د م ب ه ق د م ت م ا م س ر م ا ی ه ر ا ا ز چ ن گ ب و ر ژ و ا ز ي ب ی ر و ن ب ک ش د و.. ا ل ب ت ه 21

22 ا ی ن ک ا ر د ر ا ب ت د ا م م ک ن ا س ت ت ن ه ا با دخالت مستبدانه در حقوق م ا ل ک ی ت و م ن ا س ب ا ت ت و ل ی د ي ب و ر ژ و ا ز ي ی ع ن ی ب ا ک م ک ا ق د ا م ا ت ی ا ن ج ا م گ ی ر د ک ه ا ز ل ح ا ظ ا ق ت ص ا د ي ن ا ر س ا و ن ا ا س ت و ا ر ب ه ن ظ ر م ی ر س ن د د ر این جملات م ا ن ی ف س ت ح ک و م ت ک ا ر گ ر ي ر ا ح ک و م ت ی م ی داند که د م ک ر ا ت ی ک ا س ت و ل ی م ی ش و د براي خلع ی د ا ز ب و ر ژ و ا ز ي ب ه د ی ک ت ا ت و ر ي م ت و س ل. ا ی ن د ر ك م ا ن ی ف س ت ب ا د ر ك ل ن ی ن از دمکراسی و دیکتاتوري و حکومت کارگري در جزوه» ا ن ق لا ب پ ر و ل ت ر ي و کاي وتسکی م ر ت د» و ج ز و ه «ا ن ق لا ب ر و س ی ه» ل و ک ز م ب و ر گ خ و ا ن ا ی ی د ا ر د. ل ن ی ن ب ر خ لا ف کاي وتسکی چیزي ر ا ب ه ن ا م د م ک ر ا س ی م ح ض ب ه ر س م ی ت ن م ی ش ن ا خ ت و م ع ت ق د ب و د تاریخ شاهد آن ب و د ه است که دمکراسی بورژوایی جانشین س ل ط ن ت م ط ل ق ه م ی ش و د و پ س ا ز پ ی ر و ز ي انقلاب کارگري د م ک ر ا س ی ک ا ر گ ر ي ج ا ن ش ی ن د م ک ر ا س ی ب و ر ژ و ا ی ی م ی گ ر د د. د م ک ر ا س ی د ر ی ک ج ا م ع ه ط ب ق ا ت ی م ع ن ی م ی د ه د و م ا ه ی ت آ ن ر ا ط ب ق ه ا ي ک ه د ر ح ک و م ت ا س ت ت ع ی ی ن م ی ک ن د. ل و ک ز م ب و ر گ ه م د ر ج ز و ه» ا ن ق لا ب ر و س ی ه» د ر ح ا ل ی ک ه خ ط ر ج ا ی گ ز ی ن ش د ن ح ز ب بجاي طبقه را گوشزد م ی ک ن د و ر و ي س خ ن ا ش ه م ب ا ل ن ی ن و ت ر و ت س ک ی ا س ت ا ز ر ا ب ط ه د ی ا ل ک ت ی ک ی د م ک ر ا س ی و د ی ک ت ا ت و ر ي د ر دولت کارگري صحبت م ی ک ن د و د و ل ت کارگري را عمیق ترین دمکراسی ها م ع ر ف ی م ی ک ن د. برنامه راه کارگر ه م ب ا ا ی ن ب ر د ا ش ت ه ا ا ز د م ک ر ا س ی ک ا ر گ ر ي خ و ا ن ا ی ی د ا ر د. آ ی ا ف ک ر ن م ی ک ن ی د ش ف ا ف ی ت ب خ ش ی د ن ب ه ا ی ن ب خ ش ا ز ب ر ن ا م ه ر ا ه ک ا ر گ ر ی ع ن ی ب ر ن ا م ه ا ن ت ق ا ل ی و دولت کارگري ر ا ه ر ا ب ر ا ي ا ت ح ا د و نزدیکی گروه ه ا ي چ پ ب ه ه م ه م و ا ر ت ر می کند 22

23 د ی ک ت ا ت و ر ي»«د ی ک ت ا ت و ر ي«محمدرضا شالگونی ف ک ر م ی ک ن م ب ر ا ي ر و ش ن ت ر ش د ن م س ا ل ه ب ا ی د م ف ا ه ی م م ا ن ر ا د ق ی ق ت ر ک ن ی م و گ ر ن ه ن خ و ا ه ی م ت و ا ن س ت ب ه م ر ز ب ن د ي ر و ش ن ی ب ا س ی س ت م ح ز ب د و ل ت ه ا ي» کمونیستی» دست ی ا ب ی م. به همین د ل ی ل م ن م ی ک و ش م ب ه ت ک ت ک ن ک ا ت ی ک ه ش م ا د ر ا ی ن س و ا ل پ ی ش ک ش ی د ه ا ی د ) و ا ل ب ت ه ه م ه ش ا ن ن ک ا ت ب س ی ا ر م ه م ی ه س ت ن د ( ج د ا گ ا ن ه ب پ ر د ا ز م : ه ر ا س ت. ی ک د ر آ ث ا ر ب ه ج ا ي م ا ن د ه ا ز م ا ر ک س و ا ن گ ل س ا ص ط لا ح د و ي ب ه م ع ن ا ی ی ک ه م ا ا م ر و ز م ی ف ه م ی م ب ه ک ا ر گ ر ف ت ه ن ش د ه» د ی ک ت ا ت و ر ي آ ن ه ا ح ا ک م ی ت ب ا م ت ر ا د ف ر ا پ ر و ل ت ا ر ی ا» پ ر و ل ت ا ر ی ا ی ا د و ل ت ک ا ر گ ر ي ب ه ک ا ر ب ر د ه ا ن د. ک س ا ن ی ک ه د ن ب ا ل ب ر ر س ی ت ف ص ی ل ی ت ر ي د ر ا ی ن ز م ی ن ه ه س ت ن د ب ه ت ر ا س ت ب ه ج ل د س و م» ت ي و ر ي ا ن ق لا ب ک ا ر ل م ا ر ک س» ن و ش ت ه ه ا ل د ر ی پ ر ک ه ا خ ت ص ا ص ب ه ا ی ن م س ا ل ه م ر ا ج ع ه د ا ر د و ک ت ا ب ا ی ن د ر ک ن ن د. پ ر و ل ت ا ر ی ا ا ز م ا ر ک س ت ا لنین» که ع ن و ا ن ب ا د ی گ ر ي ک ت ا ب ب ع د ا د ر ت ک م ی ل ا ث ر ق ب ل ی ن و ش ت ه ش د ه د ر ی پ ر ب ا د لا ی ل ب س ی ا ر ق ا ط ع و ر و ش ن گ ر ي ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ا و لا م ا ر ک س و ا ن گ ل س ا ص ط لا ح» د ی ک ت ا ت و ر ي پرولتاریا» را در یک دوره پ ن ج ا ه س ا ل ه م ج م و ع ا د و ا ز د ه ب ا ر ب ه ک ا ر ب ر د ه ا ن د و ه م ی ش ه م ت ر ا د ف ب ا ح ا ک م ی ت پ ر و ل ت ا ر ی ا ی ا دولت کارگري و ن ه ب ه معناي شکلی از حکومت و د ر م ق ا ب ل د م و ک ر ا س ی. ث ا ن ی ا آ ن ه ا ن ه خ و د د ر ا س ن ا د ب ر ن ا م ه ا ي ا ز ا ی ن ا ص ط لا ح ا س ت ف ا د ه ک ر د ه ا ن د و ن ه ا س ت ف ا د ه ا ز آ ن ر ا ب ه ک س ی ی ا ج ر ی ا ن ی توصیه کرده ا ن د. ث ا ل ث ا آ ن ه ا ا ز ا ی ن ا ص ط لا ح د ر د ر و ه ه ا ي خ ا ص ی ا س ت ف ا د ه ک ر د ه ا ن د و ب ی ش ت ر د ر م و ا ر د ي ک ه ب ه ط ر ف د ا ر ا ن ا گ و س ت ب لا ن ک ی ن ظ ر 23

24 ا ن د د ا ش ت ه ا ن ق لا ب ی و ن» و ی ا ب ر ا ي ع م د ت ا» ک م و ن ی س ت» م ر ز ب ن د ي ت ب ل ی غ ر ا ه ا ب ا م ی آ ن ه ا ن ظ ر ی ه ک ر د ن د. ک ه ر ا ب ع ا» د ی ک ت ا ت و ر ي ق ر ن ن ی م ه د ر ن و ز د ه م» د ی ک ت ا ت و ر ي» د ر ز ب ا ن ه ا ي ا و ر پ ا ی ی ا ص لا ب ه م ع ن ا ي ح ا ک م ی ت و ف ر م ا ن ر و ا ی ی ب ه ک ا ر ب ر د ه م ی ش د ه و ن ه ب ه م ع ن ا ي ش ک ل ی ا ز ف ر م ا ن ر و ا ی ی ک ه د ر م ق ا ب ل د م و ک ر ا س ی ب ا ش د ت ا ج ا ی ی ک ه خ ی ل ی ه ا ا ز» د ی ک ت ا ت و ر ي م ر د م» ر ا و ح ت ی» د ی ک ت ا ت و ر ي د م و ک ر ا س ی» و» دیکتاتوري آزادي» صحبت م ی ک ر د ن د و د ر س ا ل ه ا ي پ ا ی ا ن ی ق ر ن بود که دیکتاتوري م ع ن ا ي ا م ر و ز ي م ق ا ب ل د ر ک ه ک ر د پ ی د ا» د م و ک ر ا س ی» م ا ن ی ف س ت د ر د و ا س ت. ا ص ط لا ح» د ی ک ت ا ت و ر ي پ ر و ل ت ا ر ی ا» ب ه ک ا ر گ ر ف ت ه ن ش د ه و ا ی ن ت ص ا د ف ی ا ی ن آ ن ه ا د ه د م ی ن ش ا ن د ر ی پ ر ت ح ق ی ق ک ه ط و ر ه م ا ن ز ی ر ا ن ی س ت. اصطلاح را در شرایط خاصی ب ه ک ا ر ب ر د ه ا ن د و د ر هیچ سند ب ر ن ا م ه ا ي ه م ن ی ا و ر د ه ا ن د. ا م ا ب ب ی ن ی م م ن ظ و ر ا ز» م د ا خ لا ت ا س ت ب د ا د ي» د ر ج م لا ت ی ک ه ش م ا ا ز م ا ن ی ف س ت نقل کرده ا ی د چیست م ن ت ر ج ی ح م ی د ه م ا ی ن ج م لا ت ر ا ا ز ت ر ج م ه ر ف ی ق مان شهاب ب ر ه ا ن ن ق ل ک ن م ک ه ت ر ج م ه د ق ی ق ت ر ي ا س ت : «ا ی ن ک ا ر ط ب ع ا د ر ا ب ت د ا ف ق ط ا ز ط ر ی ق م د ا خ لا ت ا س ت ب د ا د ي د ر ح ق م ا ل ک ی ت و د ر م ن ا س ب ا ت ت و ل ی د ب و ر ژ و ا ی ی ی ع ن ی از طریق ا ق د ا م ا ت ی م ی ت و ا ن د ع م ل ی ش و د ک ه ا ز ل ح ا ظ ا ق ت ص ا د ي ن ا ر س ا و ب ی ث ب ا ت ب ه ن ظ ر م ی ر س ن د...». د ر ا ی ن ج ا م ی بینیم که م ا ن ی ف س ت ن ی ا ز ب ه» م د ا خ لا ت ا س ت ب د ا د ي» ر ا ن ه م م ک ن و م ح ت م ل ب ل ک ه ض ر و ر ي و گ ر ی ز ن ا پ ذ ی ر م ی د ا ن د. به عبارت د ی گ ر ا ی ن» م د ا خ لا ت ا س ت ب د ا د ي» ب س ت ه ب ه ا و ض ا ع و ا ح و ا ل و و ا ک ن ش ه ا ي ب و ر ژ و ا ز ي د ر م ق ا ب ل 24

25 م د ا خ لا ت«ک ا ر گ ر ط ب ق ه ب ل ک ه ش د ن خ و ا ه ن د ا ت خ ا ذ ک ا ر گ ر ط ب ق ه گ ی ر ي ق د ر ت ن ا گ ز ی ر ا س ت د ر هر شرایطی ب ر ا ي تضمین گذار و ف ر ا ت ر ر ف ت ن از شرایط س ر م ا ی ه د ر ا ی ن ا ز آ ن ه ا م ن ظ و ر د ی د ب ا ی د پ س ش و د. م ت و س ل آ ن ب ه د ا ر ي استبدادي» گریزناپذیر چه ب و د ه ا س ت ن گ ا ه ی ب ه ت م ا م آ ث ا ر ب ه ج ا ي م ا ن د ه ا ز م ا ر ک س و انگلس جاي ت ر د ی د ي ب ا ق ی ن م ی گ ذ ا ر د ک ه ا ی ن ت ا ک ی د ي ا س ت ب ر م ض م و ن و خ ص ل ت ط ب ق ا ت ی د و ل ت گ ذ ا ر. ب ر ا ي ر و ش ن ش د ن ق ض ی ه ب ا ی د ت و ج ه د ا ش ت ه ب ا ش ی م ک ه ا و لا مارکس ضرورت د س ت ی ا ب ی ب ه ح ا ک م ی ت س ی ا س ی ط ب ق ه ک ا ر گ ر ر ا ش ر ط ح ی ا ت ی گ ذ ا ر ب ه س و س ی ا ل ی س م م ی د ا ن د و ا ی ن ن ک ت ه ر ا چ ن ا ن م ه م م ی ب ی ن د ک ه ) د ر ن ا م ه ب ه و ی د م ی ر د ر م ا ر س ( 1852 آ ن ر ا ی ک ی ا ز س ه م ح و ر تي وري خودش د ر ب ا ر ه م س ا ل ه ط ب ق ا ت و پ ی ک ا ر ه ا ي ط ب ق ا ت ی م ع ر فی م ی ک ن د. ث ا ن ی ا چ ک ی د ة ت ي و ر ي م ا ر ک س د ر ب ا ر ه د و ل ت ا ی ن ا س ت ک ه د و ل ت م ح ص و ل ج ا م ع ه ط ب ق ا ت ی ا س ت و ت ج س م ف ر م ا ن ر و ا ی ی یک طبقه بر طبقات د ی گ ر و ب ن ا ب ر ا ی ن ر ا ب ط ه م ا ر ک س ب ا د ر ط ب ق ا ت ب ا ر ه ن م ی د و ل ت ت و ا ن د ن ق ط ه ب ی ش ر و ع ب ا ش د. ط ر ف ش و ر ش د ر م ا ر ک س ح ق ی ق ت ع ل ی ه ت ي و ر ي س ی س ت م ا ن د ی ش ه ن ا س ی و ن ا ل ی س ت ی ه گ ل ی ا س ت ک ه د و ل ت ر ا ت ج س م ر و ح م ل ت ت ل ق ی م ی ک ر د و ح ا ف ظ م ن ا ف ع ک ل م ر د م و ب ن ا ب ر ا ی ن ن ه ا د ي ب ر ف ر ا ز ط ب ق ا ت و ف ا ر غ ا ز» ت ن گ ن ظ ر ي ه ا ي ط ب ق ا ت ی». ب ه ه م ی ن د ل ی ل ه م ب و د ک ه ه گ ل بوروکراسی دولتی را» طبقه عمومی» ی ا» ط ب ق ه ا ي براي همه طبقات» م ی نامید. شورش ش د. مارکس دقیقا با حمله ب ه ا ی ن م ف ه و م» طبقه عمومی» شروع ث ا ل ث ا نتیجە طبیعی و گریزناپذیر ت ي و ر ي مارکس در ب ا ر ه د و ل ت ا ی ن ا س ت ک ه ا گ ر د و ل ت گ ذ ا ر ت ج س م ح ا ک م ی ت ط ب ق ه ک ا ر گ ر ن ب ا ش د ن م ی 25

26 ت م ا ی ز ا ت [ ه س ت ن د [ ک ه د ر س ا ل( ت و ا ن د ب ه ش ر ا ی ط ت س ل ط ا ق ت ص ا د ي و س ی ا س ی ب و ر ژ و ا ز ي پ ا ی ا ن ب د ه د. ب ه ب ر م ا ر ک س ت ا ک ی د د ی گ ر ع ب ا ر ت 26 ب ه گ ذ ا ر د و ل ت ط ب ق ا ت ی خ ص ل ت س و س ی ا ل ی س م ه م چ ن ی ن ت ا ک ی د ي ا س ت ب ر م ض م و ن س ی ا س ی و ا ق ت ص ا د ي و و ظ ی ف ە تاریخی آن. رابعا ت ا ک ی د ب ر خ ص ل ت ط ب ق ا ت ی و و ظ ی ف ە د و ل ت گ ذ ا ر خ و ا ه ن ا خ و ا ه ا ی ن س و ا ل ر ا پ ی ش م ی آ و ر د ک ه آ ی ا پرولتاریا صرفا ب ا د س ت ی ا ف ت ن ب ه ح ق ر أ ي ع م و م ی ) ف ر ا م و ش ن ک ن ی م ک ه د ر ز م ا ن مارکس حتی د ر د م و ک ر ا ت ی ک ت ر ی ن ک ش و ر ه ا ي س ر م ا ی ه د ا ر ي ا ز ح ق ر أ ي ع م و م ی خ ب ر ي ن ب و د و د س ت ی ا ب ی ب ه آ ن ی ک ی ا ز خ و ا س ت ه ا ي م ه م ج ن ب ش ک ا ر گ ر ي و س و س ی ا ل ی س ت ی ب و د و ا ک ث ر ی ت ق ا ط ع ح ت ی ل ی ب ر ا ل ه ا ب ا آ ن م خ ا ل ف ب و د ن د ( و ب ه د س ت آ و ر د ن ا ک ث ر ی ت آ ر ا ء م ی ت و ا ن د د و ل ت ر ا در خدمت خواست ه ا و اهداف خود ب ه ک ا ر گ ی ر د پ ا س خ م ا ر ک س ب ه این سو ال ا ز آ غ ا ز م ن ف ی ب و د م ث لا د ر» پ ی ک ا ر ه ا ي ط ب ق ا ت ی د ر ف ر ا ن س ه» 1850 نوشته شده د ر بخش سوم ( چکیدة پ ا س خ او چنین ا س ت :» ا ع لا م ت د ا و م ا ن ق لا ب د ی ک ت ا ت و ر ي ط ب ق ا ت ی پ ر و ل ت ا ر ی ا ب ه ع ن و ا ن ط ب ق ا ت ی ن ق ط ە ا ل غ ا ي گ ذ ا ر ه م ه ض ر و ر ي ر و ا ب ط ا ل غ ا ي ب ه ک ه ت و ل ی د ي ع م و م ی ت ک ی ه ت م ا ی ز ا ت آ ن گ ا ه الغاي همه ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع ی م ر ت ب ط ب ا ا ی ن ر و ا ب ط ت و ل ی د ي و انقلابی کردن همه اندیشه هایی که ا ز ا ی ن ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع ی ج ا ي م ا ر ک س ا ی ن ج ا د ر ش و ن د.» م ی ن ا ش ی ت ر د ی د ي ب ا ق ی ن م ی گ ذ ا ر د ک ه ط ب ق ه ک ا ر گ ر ت ن ه ا ب ا د ر د س ت گ ر ف ت ن ب ه ا ش ا ه د ا ف و م ن ا ف ع ج ه ت د ر ر ا آ ن ت و ا ن د ن م ی س ی ا س ی ق د ر ت ک ا ر گ ی ر د ب ل ک ه ن ا گ ز ی ر ا س ت د ر س ط و ح م خ ت ل ف ب ه» ا ن ق لا ب» ی ا خ ا ن ه

27 ا ع لا م«ت ک ا ن ی ب پ ر د ا ز د. ا و ن ه و ا ج ت م ا ع ی ر و ا ب ط ر ی خ ت ن ت ن ه ا ب ه ه م ر ی خ ت ن ر و ا ب ط ت و ل ی د ي ب ل ک ه ب ه ه م ه ا ي ا ن د ی ش ه س ی س ت م ح ت ی ض ر و ر ي م ی د ا ن د. ع ب ا ر ت تعیین کننده د ر این جملات ن ی ز ر ا ح ا ک م ت د ا و م ا ن ق لا ب» ا س ت. ب ه ع ب ا ر ت د ی گ ر م ا ر ک س م ی گ و ی د پ ر و ل ت ا ر ی ا ن ا گ ز ی ر ا س ت ق و ا ع د بازي را ب ه ه م ب ر ی ز د و ش ر ا ی ط ی ر ا به وجود بیاورد که ب ت و ا ن د ب ر ت ر ي ا ش ر ا ح ف ظ ک ن د و ا ی ن ا ز طریق کنارآمدن ب ا ساختارهایی که براي خدمت ب ه ف ر م ا ن ر و ا ی ی بورژوایی ساخته شده ا ن د م م ک ن ن ی س ت. ا گ ر این جملات ر ا د ر کنار جملات م ا ن ی ف س ت ب گ ذ ا ر ی م د ر م ی ی ا ب ی م ک ه م ن ظ و ر ا ز» م د ا خ لا ت ا س ت ب د ا د ي» ه م ی ن» ا ع لا م ت د ا و م ا ن ق لا ب» ا س ت و م ع ن ا ي ه ر د و د ر ی ک ک لا م ا ی ن ا س ت ک ه پ ر و ل ت ا ر ی ا ن م ی ت و ا ن د م ا ش ی ن د و ل ت ب و ر ژ و ا ی ی ر ا د س ت ن خ و ر د ه در خ د م ت منافع خود ب ه ک ا ر گ ی ر د. ب ی س ت و ی ک س ا ل ب ع د د ر س ا ل 1871 مارکس ضمن ب ر ر س ی ک م و ن پ ا ر ی س ) د ر» ج ن گ د ا خ ل ی د ر ف ر ا ن س ه» ( ه م ی ن ن ک ت ه ر ا ب ا ص ر ا ح ت ب ی ش ت ر ي ح ا ض ر ت ا ب ی ا ن م ی ک ن د :» ا م ا ط ب ق ه ک ا ر گ ر ن م ی ت و ا ن د ماشین دولتی د ر ر ا آ ن و ب ی ا و ر د د س ت ب ه ص ر ف ا ر ا ا ي آ م ا د ه جهت مقاصد خودش ب ه ک ا ر گ ی ر د.» و د ر ت ا ک ی د ب ر ا ه م ی ت ک م و ن م ی گ و ی د ک م و ن آ ن» شکل سیاسی ب و د ک ه س ر ا ن ج ا م ک ش ف ش د ر ه ا ی ی ا ز ا ر ز ی ا ب ی ا ق ت ص ا د ي ق ی ا م ک ا ر پ ر و ل ت ا ر ی ا ي ا ز پ ا ر ی س آ ن ط ر ی ق ی ا د آ و ر ي ع م ل ی م ی گ ر د د» ک ه ک ن د د ر و ک م و ن ب ر خ لا ف ه م ه» ا ن ق لا ب ه ا ي پ ی ش ی ن» ب ا درهم شکستن د س ت گ ا ه د و ل ت ق د ر ت ر ا ب ه د س ت م ر د م م ی د ا د. ا ز آ ن چ ه گ ف ت م ن ت ی ج ه م ی گ ی ر م ک ه 27

28 ج ن گ«ا ک ث ر ی ت«د ر( م ن ظ و ر م ا ر ک س ا ز» م د ا خ لا ت د ر ه م ه م ا ن م ا ن ی ف س ت د ر ا س ت ب د ا د ي» ش ک س ت ن م ا ش ی ن د و ل ت ب و ر ژ و ا ی ی ا س ت. ا م ا ا گ ر ت و ج ه د ا ش ت ه ب ا ش ی م ک ه ک م و ن پاریس دقیقا ب ا ت و س ل ب ه د م و ک ر ا س ی ع م ی ق ا ی ن درهم شکستن ر ا ا ن ج ا م د ا د و د ر ع ی ن ح ا ل ت و ج ه د ا ش ت ه ب ا ش ی م ک ه م ا ر ک س و ا ن گ ل س ص ر ا ح ت ا ک م و ن پ ا ر ی س ر ا ن م و ن ه» د ی ک ت ا ت و ر ي پ ر و ل ت ا ر ی ا» ن ا م ی د ه ا ن د ) ن گ ا ه ک ن ی د ب ه م ق د م ه ا ن گ ل س ب ر چ ا پ د ا خ ل ی د ر ف ر ا ن س ه» و ه م چ ن ی ن ب ه ن ق د ا و ب ر ب ر ن ا م ه ا ر ف و ر ت ک ه د ر ه م ا ن س ا ل ن و ش ت ه ش د ه ( ن ا گ ز ی ر ی م ن ت ی ج ه بگیریم که ا ز ن ظر آ ن ه ا د ر هم شکستن م ا ش ی ن د و ل ت ب و ر ژ و ا ی ی ف ق ط ا ز ط ر ی ق ع م ق د ا د ن ب ه د م و ک ر ا س ی و ت و ا ن م ن د س ا خ ت ن ع ظ ی م» ی ع ن ی ا ن ب و ه ز ح م ت ک ش ا ن ج ا م ع ه م ی ت و ا ن د ع م ل ی ش و د و ج ا ي خ و د ر ا ب ه د و ل ت ی ب د ه د ک ه د ر خ د م ت م ن ا ف ع و ا ه د ا ف پ ر و ل ت ا ر ی ا ق ر ا ر د ا ش ت ه ب ا ش د. س ه ا م ا ب پ ر د ا ز ی م ب ه م و ض ع ل ن ین د ر» ا ن ق لا ب پ ر و ل ت ر ي و ک ا ي و ت س ک ی م ر ت د». ح ق ی ق ت ا ی ن ا س ت ک ه د ر ك ل ن ی ن و تي وریسین هاي شناخته شده مارکسیسم در ر و ز ا ل و گ ز ا م ب و ر گ م ف ه و م ا ز (» د ی ک ت ا ت و ر ي ت ق ر ی ب ا ه م ه ا و ا ي ل ق ر ن ب ی س ت م ) ب ه ا س ت ث ن ا ي د ر ك ب ا پ ر و ل ت ا ر ی ا» م ا ر ک س و ا ن گ ل س ت ف ا و ت د ا ش ت. د ر ا ی ن م و ر د ه م ب ه ن ظ ر م ن ت ح ق ی ق هال دریپر (27 (» د ی ک ت ا ت و ر ي پ ر و ل ت ا ر ی ا ا ز م ا ر ک س ت ا ل ن ی ن» ( ب س ی ا ر ر و ش ن گ ر ا س ت. ه م ا ن ط و ر ک ه پ ی ش ت ر اشاره کردم ا و می گوید د ر س ا ل ه ا ي پ ا ی ا ن ی ق ر ن ب ی س ت م ک ل م ه» د ی ک ت ا ت و ر ي» ب ه م ع ن ا ي ح ک و م ت غ ی ر د م و ک ر ا ت ی ک ب ه ک ا ر ب ر د ه م ی ش د ی ع ن ی م ع ن ا ي د ی گ ر ي پ ی د ا ک ر د ه ب و د ک ه ب ا آ ن چ ه د ر ن ی م ه ق ر ن ن و ز د ه م ا ز آ ن م ی ف ه م ی د ن د ک ا م لا ت ف ا و ت د ا ش ت. ا ی ن ت ف ا و ت معنایی در ب ح ث ه ا ی ی ک ه بر سر ریویزیونیزم ب ر ن ش ت ی ن

29 د ر م ی ا ن م ا ر ک س ی ت ه ا د ر گ ر ف ت موجب آشفتگی هاي بیشتري گردید. ج ه ت ح م ل ه ب ر ن ش ت ی ن ب ه ن ظ ر ی ه م ا ر ک س ب ی ش ا ز آ ن ک ه م ت و ج ه ر ا ب ط ه ب ن ا ب ر ا ی ن و ط ب ق ا ت ی پ ی ک ا ر م ت و ج ه ب ا ش د د ی ک ت ا ت و ر ي و د م و ک ر ا س ی ا ن ق لا ب و م ف ه و م ط ب ق ا ت ی د و ل ت ب و د. ا و د ر انتقاد خود ا ز م ا ر ک س ی س م ع ب ا ر ت» د ی ک ت ا ت و ر ي پ ر و ل ت ا ر ی ا» ر ا» ب ه ع ن و ا ن م ث ا ل» پ ی ش م ی ک ش ی د ت ا م ف ه و م ط ب ق ا ت ی د و ل ت (و از جمله د و ل ت ب و ر ژ و ا ی ی ( و ضرورت د و ل ت ک ا ر گ ر ي ر ا مورد حمله ق ر ا ر ب د ه د و ا س ت د لا ل ا ش ه م ا ی ن ب و د ک ه» ه ر ن و ع ا ن د ی ش ه د ی ک ت ا ت و ر ي ط ب ق ا ت ی» ب ه» ت م د ن ی ن ا ز ل» ت ع ل ق دارد که ب ا ب ر ق ر ا ر ي ح ق ر أ ي ع م و م ی د و ر ا ن ا ش س پ ر ي م ی ش و د. ب ه ع ب ا ر ت د ی گ ر ا و ن گ ر ا ن ب ر ق ر ا ر ي دولت کارگري غ ی ر د م و ک ر ا ت ی ک ن ب و د ب ل ک ه خ و د د و ل ت ک ا ر گ ر ي ر ا م ف ه و م ی ک ه ن ه و م ز ا ح م م ی د ا ن س ت. ب ه د ن ب ا ل ش ر و ع ح م ل ه ب ه ن ظ ر ی ه م ا ر ک س د ر ب ا ر ه م ف ه و م ط ب ق ا ت ی د و ل ت ا ز ط ر ف ب ر ن ش ت ی ن م خ ت ل ف ب س ی ا ر ي م ف ه و م ا ز ط ب ق ا ت ی ر ه ب ر ا ن د و ل ت س و س ی ا ل ک ن ا ر ر ا د م و ک ر ا س ی و گ ذ ا ش ت ن د ب ه ن ی ز ح ت ی ش ی و ه ب س ی ا ر ي ه ا ي ا ز آنهایی که به دفاع ا ز نظریه دولت م ا ر ک س ی س ت ی ب ر خ ا س ت ن د د ر ك آ ش ف ت ه ا ي ا ز ا ی ن ن ظ ر یه د ا ش ت ن د. ب ا م ر ا ج ع ه ب ه ا ی ن ب ح ث ه ا م ی ت و ا ن دریافت که ح ت ی ا ف ر ا د ي م ا ن ن د پ ل لا ف ا ر گ و ش ا ر ل ل و ن گ ه ) د ا م ا د ه ا ي م ا ر ک س ( م و ض ع م ح ک م و ) ا ز آ ن بدتر ( حتی درك روشنی ا ز م ف ه و م» د ی ک ت ا ت و ر ي پ ر و ل ت ا ر ی ا» آ خ ر ت ا ک ه ) ل ی ب ک ن ش ت ک ا ر ل م ا ن ن د آ د م ی ح ت ی ن د ا ش ت ن د. م و ض ع ی ک ا م لا ا س ت و ا ر د ر م و ر د ح ا ک م ی ت ط ب ق ا ت ی پ ر و ل ت ا ر ی ا د ا ش ت ( گ م ا ن م ی ک ر د ع ب ا ر ت» د ی ک ت ا ت و ر ي پ ر و ل ت ا ر ی ا» ب ه م ا ن ی ف س ت ت ع ل ق د ا ر د و م ف ه و م» د ی ک ت ا ت و ر ي» ر ا ب ه م ع ن ا ي» ا س ت ف ا د ه ف ع ا ل ا ز م ا ش ی ن د و ل ت ی ب ر ا ي 29

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ج. ی ا ت ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 2 1-36 0 : ص ص ج د ن ن س ر ه ش ی گ ن ه ر ف

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama TOPSIS ش و ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ش ا ح ی ا ر و ش ک ی ل م ت ر د ی د ن ب ب ت ر ی ن ا ا ر ف ی ض ت ر م ن ا ر ت ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د د ر ف ی ا گ ش ی پ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - زن بارگی شاه و وقوع انقلاب ۱۳۵۷ .docx

Microsoft Word - زن بارگی شاه و وقوع انقلاب ۱۳۵۷ .docx ن ز ی گ ر ا ب ه ا ش و ١٣۵٧ ع و ق و ب لا ق ن ا ر ب ک ا ی ج ن گ ١٣٩٨ ر ی ت 1 د و ر ا ن ط لا ی ی ش ا ه "" ز ن" ح ا ف ظ" و ق و ع و ب ا ر گ ی ش ا ه ز ن ا ن ق لا ب ١٣۵٧ ت ب ی ی ن ع ل ل و د لا ی ل ا ن ق لا ب

توضیحات بیشتر

ESET Secure Business

ESET Secure Business ESET SECURE BUSINESS ن ا ر ی ا ر د ESET ت لا و ص ح م ع ی ز و ت ی م س ر ه د ن ی ا م ن ه د ی ا ا ر و ر ا ف ت ک ر ش ۸۸۲۰۳۲۹۰ : ن ف ل ت ب ا گ س ت ر ش ر و ز ا ف ز و ن ک ا ر ب ر د ه ا ی ف ن آ و ر ی ا ط لا ع

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

Ghoddusi_ML_Economics

Ghoddusi_ML_Economics ا ز ج ل س ه ه د ف ب س م ه ت ع ا ل ی ب ا ز ک ر د ن ج ع ب ه س ی ا ه ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن ب ر ا ی ا ق ت ص ا د د ا ن ا ن ا ر ا ي ه ت ص و ی ر م ق ا ی س ه ا ی ا ز ی ا دگ ی ر ی م ا ش ی ن و ا ق ت ص ا د س ن ج

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx خدمات شرکت پ ر ش ی ا ک ا م د ه ن د ه ا ر ا ی ه ا ن ت ش ا ر و ت و ل ی د ح و ز ه د ر ا ل م ل ل ی ب ی ن ه ا ي س ر و ی س ا ف ز ا ر ي ن ر م م ح ص و لا ت ن م ا ی ن د ه TrinityTech ش ر ک ت ا ی ر ا ن د ر ت ر ک

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ی ا و ه ی س و ر ط ب ا

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 5-9 7 ص ص ق د ا ص و ش ز و م آ ل ک ه ر ا د ا ر د ش ن ا د ت ی ر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : -82 57 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc

Microsoft Word - بیت المقدس در فتح عمری رساله .doc 1 ب ح ج ر و س ل م «ب ی ت ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م ع م ر ی د ر ف ت ح ا ل م ق د س تعریف سریع ی ک ا ل م ق د س : ب ی ت ا ز ا ر ی ک ا چ ر ن و ف س ک ی خ ب ر ن گ ا ر م ش ھ و ر ب ی ب ی س ی د ر گ ز ا

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

0036.doc

0036.doc اصل شمول و عدم شمول مقدمه همان طور که در قبل ديديم در حل مسايلي شمارشي مجموعه اشيايي را که بايد شمرده شوند مي توان به چند زيرمجموعه قابل شمارش جدا از هم تقسيم کرد و با استفاده از اصل جمع جواب مساله را

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س م ا گ ن ه ن ا ر ه ت ی ر ه ش ر ب ا ع م ه ک ب ش ی ی آ

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان زش و م آ ت د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ه ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 1 3 2-25 ص ص ه ئ ا ا ل د م ن ت ب م ب ث أ ت ا ه ش ز و م آ ه ا گ ش ن ا د

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 29-41 ت ع ا م ل م ف ه و م ه و ی ی ت ب ا م ف ا ه ی م

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س د ر ک ی و ر ا ب ب ال ی س ز ا ی ش ا ن ر ط خ ر ب

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول یک نگاه چند بازی در این بخش که به طور ثابت در هر شماره نشریه شبکه چاپ میشود سعی میکنیم چهار بازی جذاب جدید منتشر شده برای پیسی یا کنسولهای معروف بازیهای ویدیویی را معرفی و یک مرور کوتاه داشته باشیم. با

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ب 2 ر ا م ش م ن ل ا س 65-81 : ص ص ی ن ا ا م گ- ن و ج ر ت ش و ر ب م ش ق ر ی ز ج م ی ل ق ا ا ب ز ا

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - siasat.doc

Microsoft Word - siasat.doc درباره سياست باز تايپ از روی ا ثا ر منتخب ماي وتسه دون تايپ کننده: فرهاد گلستانی ٢٠٠٦ 1 2 3 کمونيسم هدف ا موزش همگانی قرار گرفت سياست نظامی چپ روانه افراطی (حمله بر شهرهای بزرگ و نفی جنگ پارتيزانی) و در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س ت ه ج ر ه ش م ال س ا ا ه ا ر و ش و ي ر ا د ر ه ش ن ا ر ي د م ر

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 4 1-7 5 1 : ص ص ا ن ی م می و م ع ت ا م د خ ر ی غ

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی WordPress آموزش نحوه ی بهبود

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ) د ن س و ن ش و ژ پ - م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز ر م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ب 2 ر ا م ش م ن ل ا س 35 2-4 3 2 : ص ص ع س و ا س ا ر ر د خ ر ا ا ر ش ق ال خ ب ا ز ر ا ) ن ا ف ص ا ر ش : د ر و

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

شماره 6 نشریه باروت تاریخ: 02 مرداد 2930 شماره 6 نوشته: رضا شهابی كارگران زحمتكش حق گرفتنی است! نامه رضا شهابي خطاب به كارگران زحمتكش در آستانه ي مراس

شماره 6 نشریه باروت تاریخ: 02 مرداد 2930 شماره 6 نوشته: رضا شهابی كارگران زحمتكش حق گرفتنی است! نامه رضا شهابي خطاب به كارگران زحمتكش در آستانه ي مراس تاریخ: 02 مرداد 2930 نوشته: رضا شهابی كارگران زحمتكش حق گرفتنی است! نامه رضا شهابي خطاب به كارگران زحمتكش در آستانه ي مراسم تحليف ریاست جمهور باروت سرمقاله : تبلیغ برای انتخاب بین بد و بدتر اما در جهت

توضیحات بیشتر