(anonymous)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "(anonymous)"

رونوشت

1 نام و نام خانوادگى مرتبه علمى محمد حسين جهانگير استاديار ا درس محل کار --- تلفن --- فکس --- پست الکترونيک ا درس وب سايت --- تحصيلات 1) کارشناسى, 1384, مهندسى عمران, دانشگاه سمنان 2) دکترى تخصصى, 1391, مهندسى عمران گرايش ژي وتکنيک, دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى 3) کارشناسى ارشد, 1387, مهندسى عمران گرايش ژي وتکنيک, دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى مقالات چاپ شده در نشريات بين المللى 1) Mohammad Hossein Jahangir, and Seyed Amirodin Sadrnejad. "Sensitivity of a Coupled Heat and Mass Transfer Model for Unsaturated Soils." Mechanical and Electronics Engineering (ICMEE), nd International Conference on 3, no. 3 (2011): ) Mohammad Hossein Jahangir, and Seyed Amirodin Sadrnejad. "A new coupled heat, moisture and air transfer model in unsaturated soil." Journal of Mechanical Science and Technology 26, no. 11 (2012): ) Mohammad Hossein Jahangir. "Numerical Solution of Seismic Wave Propagation Equation in Uniform Soil on Bed Rock with Weighted Residual Method." Journal of Structural Engineering and Geotechnics 2, no. 2 (2012): ) Mohammad Hossein Jahangir. "Examination of the Particles Shape s Effect on Interparticle Stress and Volume of Water Content in Unsaturated Soil." JOURNAL OF POROUS MEDIA Volume 18, 2015, no. Issue 5 (2015): pages ) Mohammad Hossein Jahangir. "Heat and mass transfer analysis in unsaturated ground soils around the buried heating pipe." Journal of Thermal Science and Technology Vol. 10, no. No. 1 (2015): p. JTST ) Keivan Soltani, Ahmad Nohegar, Mohammad Hossein Jahangir, Seyed Jawad Sadatinejad, and Shahrzad Bouzari. "Estimates of Evaporation from Reservoirs Using ANN Model, a Case Study of Amir Kabir Dam, Karaj City, Iran." International Journal of Systems Science and Applied Mathematics 1, no. 1 (2016): ) Mohammad Hossein Jahangir, Hadis Soleymani, and Saeideh Sadeghi. "Evaluation of Unsaturated Layer Effect on Seismic Analysis of Unbraced Sheet Pile Wall." Open Journal of Marine Science 07, no. 02 (2017): ) Mohammad Hossein Jahangir, Seyyed Sina Hosseini, and Mehdi Mehrpooya. "A detailed theoretical modeling and parametric investigation of potential power in heaving buoys." ENERGY 154, no. - (2018): ) Mohammad Hossein Jahangir, and Keivan Soltani. "Applying of the chemical analysis result in determining of groundwater quality for drinking, agriculture and industry (Case Study: Rafsanjan plain)." Journal of Water and Land Development 42, no. 42 (2019): ) Mohammad Hossein Jahangir, Seyyed Ali Mousavi, and Mohammad Amin Vaziri Rad. "A Techno-economic comparison of a photovoltaic/thermal organic Rankine cycle with several renewable hybrid systems for a residential area in Rayen, Iran." ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 195, no. 195 (2019): ) Mohammad Hossein Jahangir, Seyyede mahsa Mousavi, and Mahnaz Abolghasemi. "Spatial predication of flood zonation mapping in Kan River Basin, Iran, using artificial neural network algorithm." Weather and Climate Extremes 25, no. 25 (2019): مقالات چاپ شده در نشريات داخلى 1) Mohammad Hossein Ahmadi, Fathollah Pourfayaz, and Mohammad Hossein Jahangir. "THERMO-ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF PERFORMANCE OF ERICSSON ENGINE IMPLEMENTING AN EVOLUTIONARY ALGORITHM." Journal of Thermal Engineering 5, no. 4 (2019): ۱

2 2) محمد حسين جهانگير سعيده صادقى و حديث سليمانى. "تخمين ميزان دبى حداکثر سيلاب با استفاده از روش SCS براى مديريت اراضى زيرحوضههاى منطقه کن." اکوهيدرولوژى (1393): ) محمد حسين جهانگير و کيوان سلطانى. "بررسى دلايل و راهکارهاى مديريتى در احياى رودخانه با استفاده از مدل تحليلى SWOT (مطالعه موردى: رودخانه گاماسياب)." اکوهيدرولوژى (1394): ) محمد حسين جهانگير ميمنه خوش مشربان و حسين يوسفى سهزابى. "پايش و پيشبينى وضعيت خشکسالى با استفاده از شاخص بارندگى استاندارد (SPI) و شبکه عصبى پرسپترون چند لايه (مطالعه موردى: استانهاى تهران و البرز)." اکوهيدرولوژى (1395): ) محمد حسين جهانگير و على محمدى. "مقايسه شاخص استاندارد بارش و نظام رتبهبندى تاپسيس به منظور ارزيابى وضعيت خشکسالى در استان خوزستان." مديريت مخاطرات محيطى (دانش مخاطرات سابق) (1395): ) محمد حسين جهانگير و کيوان سلطانى. "مقايسه الگوهاى محاسباتى انرژى تابشى خورشيد با استفاده از شاخصهاى ا مارى (مطالعه موردى: شهر بم)." نشريه انرژى ايران (1395): ) محمد حسين جهانگير. "تعيين محتواى ا ب لنز براى چند چيدمان مختلف از ذرات بيضوى در خاکهاى غيراشباع." مدل سازى در مهندسى :(1395) 8) محمد حسين جهانگير و زهرا خسروى. "ارزيابى عددى توزيع تنش بر روى سپر حاي ل طرهاى مدفون در خاک دانهاى براى شرايط زمين لرزه." مهندسى عمران مدرس :(1395) ) محمد حسين جهانگير و زهرا خسروى. "ارزيابى عددى توزيع تنش بروى سپر حاي ل طرهاى دفن شده در خاک دانهاى براى شرايط زمين لرزه." مهندسى عمران مدرس :(1395) ) محمد حسين جهانگير و محمد ساراني راد. "بررسى وضعيت خشکسالى در استان بيرجند توسط شاخص درصد بارش نرمال (PNPI) و شاخص روش استانداردسازى (Z)." فصلنامه علوم و تکنولوژى محيط زيست (1396): ) محمد حسين جهانگير و محمد فکور. "ارزيابى و تحليل وضعيت صنعت طبيعتگردى پارکهاى شهرى و اراي ه برنامه راهبردى با کمک ماتريس SWOT (مطالعه موردى پارک خورشيد مشهد)." فصلنامه علوم و تکنولوژى محيط زيست (1396): ) محمد حسين جهانگير و اقبال نوروزي. "مقايسه عددى شاخصهاى هواشناسى RAI و PNPI به منظور ارزيابى و پهنهبندى وضعيت خشکسالى در استان خوزستان." اکوهيدرولوژى (1396): ) محمد حسين جهانگير و على محمدى. "ارزيابى توان توسعه زمين گردشگرى غار کرفتو با استفاده از مدل استراتژيک SWOT و مدل تحليلى ".FASSOULAS جغرافيا ) برنامه ريزى منطقه اى)- موسسه ا موزش عالى بين المللى قشم (1396): ) محمد حسين جهانگير و امير رضا محمودى. "مرورى بر فناورىهاى نوين تبديل انرژى امواج دريا." فصلنامه علوم و فناورى دريا (1396): ) محمد حسين جهانگير و مريم جهان پناه. "ارزيابى شدت و پهنهبندى وضعيت خشکسالى استان فارس براساس شاخص بىنظمى بارش ".(RAI) ترويج و توسعه ا بخيزدارى (1397): ) محمد حسين جهانگير و على محمدى. "پهنهبندى دما و بارش استان ا ذريايجان شرقى با استفاده از مدل ريزمقياس LARS-WG براى سالهاى " جغرافيا ) برنامه ريزى منطقه اى)- موسسه ا موزش عالى بين المللى قشم (1397): ) محمد حسين جهانگير پارسا حقيقى و سيد جواد ساداتى نژاد. "ارزيابى کيفيت ا ب زيرزمينى براى مصارف شرب با استفاده از مدل استنتاج فازى (مطالعه موردى: دشت مرودشت)." اکوهيدرولوژى (1397): ) محمد حسين جهانگير و على فرهادى. "تجزيه و تحليل روشهاى عددى به منظور شبيهسازى مبدلهاى انرژى امواج از نوع جاذبهاى نقطهاى." فصلنامه علوم و فناورى دريا (1397): ) محمد حسين جهانگير امير جدى پور اقدم و يونس نوراللهى. "پتانسيلسنجى تبديل انرژى امواج توسط دستگاه Mighty whale در درياى خزر." انرژىهاى تجديدپذير و نو (1397): ) محمد حسين جهانگير سيد جواد ساداتى نژاد و پارسا حقيقى. "پيش بينى پارامترهاى دمايى تحت مدل CanEMS2 (مطالعه موردى: ايستگاه سينوپتيک لار)." ترويج و توسعه ا بخيزدارى (1397): ) اقبال نوروزي نورالدين رستمى و محمد حسين جهانگير. "پيش بينى وضعيت خشکسالى طى دوره ( ) تحت رويکرد تغيير اقليم (مطالعه موردى: ايستگاههاى ايلام و دهلران)." اکوهيدرولوژى (1397): ) حسين يوسفى سهزابى على محمدى و محمد حسين جهانگير. "ارزيابى وضعيت توسعه تفرج شهرى با استفاده از ترکيب مدلهاى کوپراس و بوسيار (مطالعه موردى: منطقه چيتگر شهر تهران)." نشريه گردشگرى شهرى (1397): ۲

3 23) حسين يوسفى سهزابى على محمدى و محمد حسين جهانگير. "ارزيابى وضعيت توسعه تفرج شهرى با استفاده از ترکيب مدلهاى کوپراس و بوسيار: مطالعه موردى: منطقه چيتگر شهر تهران." نشريه گردشگرى شهرى (1397): ) محمد حسين جهانگير و زهرا خزاعى. "مرورى بر تکنولوژى سيستم نوسانگر موج ارشميدس به عنوان مبدل انرژى امواج." انرژىهاى تجديدپذير و نو :(1397) ) محمد حسين جهانگير اقبال نوروزي و يزدان ياراحمدى. "بررسى روند تغييرات پارامترهاى اقليمى شهرستان بروجرد در 20 سال ا تى با استفاده از مدل ".HADCM3 اکوهيدرولوژى :(1397) ) محمد حسين جهانگير کيوان سلطانى احمد نوحه گر و سيد جواد ساداتى نژاد. "مدلسازى و رونديابى ميزان تبخير سطحى از مخزن سد اميرکبير با استفاده از روش شبکه عصبى و ا زمون من - کندال." مجله مهندسى و مديريت ا بخيز (1397): ) محمد حسين جهانگير سحر بابايى و اقبال نوروزي. "ارزيابى وضعيت خشکسالى استان کرمانشاه با استفاده از شاخص خشکسالى جريان رودخانه ".(SDI) مجله ا بيارى و زهکشى ايران (1398): ) محمد حسين جهانگير سحر بابايى و اقبال نوروزي. "ارزيابى وضعيت خشکسالى استان کرمانشاه با استفاده از شاخص خشکسالى جريان رودخانه ".(SDI) مجله ا بيارى و زهکشى ايران (1398): همايشهاى بين المللى 29) کيوان سلطانى و محمد حسين جهانگير. "پهنه بندى کيفى منابع ا ب شهرى صنعتى و کشاورزى در منطقه جنوب شرقى استان سيستان و بلوچستان." نشريه علوم و مهندسى ا ب و فاضلاب (1398): ) Mohammad Hossein Jahangir, and Zahra Khosravi. "Wang's Theory Usage in Distribution of Seismic Pressure of Sandy Soil on a Sheet Pile Wall." 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran. 2) Mohammad Hossein Jahangir, and Ali Farhadi. "Review of Theoretical Terminator Device (Salter s Duck)." The 2nd International Conference on Earth, Space and Clean Energy, Tehran. 3) Seyed Keyvan Nateghi, and Mohammad Hossein Jahangir. "A Review of Hydraulic PTO Characteristics and Optimization the Dimensions of a Buoy." International Conference on Renewable Energy and Distributed Generation of IRAN (ICREDG2019), Tehran. 4) محمد حسين جهانگير و کيوان سلطانى. "بررسى خشکسالى هواشناسى با استفاده از شاخص SPI براى استان کرمانشاه." کنفرانس بينالمللى عمران معمارى مديريت شهرى و محيط زيست در هزاره سوم تهران. همايشهاى داخلى 5) محمد حسين جهانگير و هادى روحى طرقى. "کاربرد مدل تصميمگيرى چندمعياره تاپسيس در پهنهبندى خشکسالى خراسان رضوى." چهارمين کنگره بينالمللى عمران معمارى و توسعه شهرى تهران. 1) محمد حسين جهانگير و کيوان سلطانى. "ارزيابى مدلهاى برا ورد شدت تابش خورشيدى براى شهرستان بم." اولين همايش ملى مديرت انرژىهاى نو و پاک همدان. 2) محمد حسين جهانگير و سعيده صادقى. "ارزيابى عددى حداکثر دبى سيلاب قابل وقوع در حوضهى کن." دومين کنفرانس ملى مديريت و مهندسى سيلاب تهران. 3) محمد حسين جهانگير. "بررسى کيفى يک سامانه معين از پمپاژ حرارتى در منبع زمينى اشباع." دومين همايش سراسرى محيط زيست انرژى و پدافند زيستى تهران. 4) محمد حسين جهانگير. "تعيين عمق مدفون سپرهاى مهار شده در خاک براى مناطق لرزه خيز." اولين کنفرانس ملى مکانيک خاک و مهندسى پى تهران. 5) محمد حسين جهانگير و شيما بهرامى. "تعيين سيلابهاى حداکثر از طريق هيدروگرافهاى مصنوعى براى حوضه ا بخيز چالابه." اولين کنفرانس ملى مهندسى عمران و توسعه پايدار ايران تهران. 6) على غلامى و محمد حسين جهانگير. "مرورى بر فرايند شيرينسازى ا ب دريا به روش هيدرات گازى." نخستين همايش منطقهاى دريا توسعه و منابع ا ب مناطق ساحلى خليج فارس بندرعباس. 7) پارسا حقيقى محمد حسين جهانگير و حامد اميرى. "ارزيابى توان اکولوژيک اکوتوريسم با استفاده از مدل ويژه منطقه (مطالعه موردى: شهرستان شيراز)." اولين کنفرانس بينالمللى علوم جغرافيايى شيراز. 8) سيامک مرادى محمد حسين جهانگير و محمد رضا يوسفى. "بررسى سرمايهگذارى در انرژىهاى تجديدپذير با در نظر گرفتن معيارهاى سرمايهگذارى بخش خصوصى." دومين همايش ملى مديريت انرژىهاى نو و پاک همدان. ۳

4 9) کيوان سلطانى و محمد حسين جهانگير. "بررسى پارامترهاى محيطى مو ثر در بهرهورى سلولهاى فتوولتاي يک (مطالعه موردى: شهر کرمانشاه)." دومين کنفرانس و نمايشگاه بينالمللى انرژى خورشيدى تهران. 10) محمد حسين جهانگير و زهرا خسروى. "ارزيابى کاشت چمن به روش هايدروسيدينگ در شهر تهران." دومين کنگره سراسرى فناورىهاى نوين ايران با هدف دستيابى به توسعه پايدار تهران. 11) محمد حسين جهانگير پارسا حقيقى و ميثم جعفرى گدنه. "ارزيابى مدل LARS-WG در ريزمقياس نمايى پارامترهاى اقليمى ايستگاه اسلام ا باد غرب." دومين کنگره سراسرى فناورىهاى نوين ايران با هدف دستيابى به توسعه پايدار تهران. 12) محمد حسين جهانگير و سعيده صادقى. "بررسى عددى پايدارى شيب براى خاکريزهاى غيراشباع." دومين کنفرانس ملى مهندسى عمران و توسعه پايدار ايران تهران. 13) محمد حسين جهانگير و محمد فکور. "مقايسه و ارزيابى روشهاى عددى جهت برا ورد مقدار ضريب اطمينان و تحليل گودها و شيبها با استفاده از دو نرمافزار Slide و ".Slope دومين کنگره علمى پژوهشى افقهاى نوين در حوزه مهندسى عمران معمارى فرهنگ و مديريت شهرى ايران تهران. 14) هديه اسکندريون و محمد حسين جهانگير. "ارزيابى مصالح سبز در ايران بهمنظور افزايش بهر هورى انرژى مصرفى در ساختمان." دومين کنگره علمى پژوهشى افقهاى نوين در حوزه مهندسى عمران معمارى فرهنگ و مديريت شهرى ايران تهران. 15) محمد حسين جهانگير و هيمن عبداله پور. "ارزيابى مفاهيم توسعه پايدار شهرستان بوکان در چهار قلمرو کالبدى اقتصادى و اجتماعى و گردشگرى." سومين کنگره سراسرى فناورىهاى نوين ايران با هدف دستيابى به توسعه پايدار تهران. 16) محمد حسين جهانگير و شيما بهرامى. "ارزيابى غلظت ا لايندههاى جوى نسبت به تغييرات درجه حرارت در شهر تهران." سومين کنگره سراسرى فناورىهاى نوين ايران با هدف دستيابى به توسعه پايدار تهران. 17) محمد حسين جهانگير حسين يوسفى سهزابى و زهرا خسروى. "ارزيابى فرونشست ناشى از تغييرات تراز ا ب." سومين کنفرانس ملى و اولين کنفرانس بينالمللى پژوهشهاى کاربردى در مهندسى عمران معمارى و مديريت شهرى تهران. 18) محمد حسين جهانگير و شيما بهرامى. "تعيين اولويتبندى پتانسيلهاى گردشگرى روستايى با روش سلسله مراتبى AHP براساس معيارهاى توسعه پايدار (مطالعه موردى: روستاى پالنگان)." سومين کنفرانس ملى و اولين کنفرانس بينالمللى پژوهشهاى کاربردى در مهندسى عمران معمارى و مديريت شهرى تهران. 19) محمد حسين جهانگير و على محمدى. "مقايسه مدلهاى BLM FAO MPSIAC و EPM بهمنظور برا ورد ميزان فرسايش خاک و توليد رسوب در حوضها بخيز هيو شهرستان هشتگرد." دومين کنگره بينالمللى علوم زمين و توسعه شهرى تبريز. 20) ميمنه خوش مشربان محمد حسين جهانگير و حسين يوسفى سهزابى. "پهنه بندى شرايط خشکسالى استانهاى تهران و البرز به کمک روش شاخص بارش استاندارد ".(SPI) دومين کنگره بينالمللى علوم زمين و توسعه شهرى تبريز. 21) محمد حسين جهانگير حسين يوسفى سهزابى زهرا جوادزاده و ميمنه خوش مشربان. "طراحى اکوپارکها با رويکرد طراحى محيطى و منظر (نمونه موردى: پارک جنگلى لويزان تهران)." دومين همايش بينالمللى معمارى عمران و شهرسازى در ا غاز هزاره سوم تهران. 22) محمد حسين جهانگير حديث سليمانى و کيوان سلطانى. "برا ورد ضريب اطمينان گسيختگى دايرهاى و عمق بحرانى سد خاکى به روش کولمان (مطالعه موردى: سد نمرود)." دومين همايش بينالمللى معمارى عمران و شهرسازى در ا غاز هزاره سوم تهران. 23) محمد حسين جهانگير و هادى روحى طرقى. "بررسى ا ب مجازى و بيلان ا بى محصولات کشاورزى دشت نيشابور." اولين کنفرانس ملى اقتصاد ا ب تهران. 24) محمد حسين جهانگير احمد نوحه گر و کيوان سلطانى. "حساسيت پارامترهاى مو ثر بر تبخير با استفاده از مدلهاى بهينه براى سد اميرکبير." سومين همايش بينالمللى و ششمين همايش ملى گردشگرى جغرافيا و محيط زيست پايدار تهران. 25) محمد حسين جهانگير و مينو اله پرست. "ارزيابى خشکسالى با استفاده از شاخص بالم و مولى (مطالعه موردى استان اصفهان)." سومين همايش بينالمللى و ششمين همايش ملى گردشگرى جغرافيا و محيط زيست پايدار تهران. 26) محمد حسين جهانگير حسين جوادزاده زهرا جوادزاده و ميمنه خوش مشربان. "تحليل پايدارى شيروانى سد خاکى ديلمان در حالت تراوش با استفاده از نرم افزار المان محدود ".Geo-slope دومين همايش ملى پژوهشهاى مهندسى عمران تهران. 27) پارسا حقيقى سيد جواد ساداتى نژاد على اکبر متکان و محمد حسين جهانگير. "ا شکارسازى تغييرات اقليم و تا ثير بر توسعه پايدار شهر شيراز." دهمين کنگره پيشگامان پيشرفت تهران. 28) محمد حسين جهانگير و فاطمه حاجى زاده. "مطالعه و ارزيابى توليد انرژى با استفاده از تکنولوژى فرش بستر دريا." دومين کنگره بينالمللى زمين فضا و انرژى پاک تهران. ۴

5 29) محمد حسين جهانگير اقبال نوروزي و يزدان ياراحمدى. "شبيهسازى پارامتر اقليمى بارش با استفاده از مدل ريز مقياس کننده LARS WG و گردش عمومى HadCM3 با استفاده از سه سناريوى مختلف در ايستگاه اصفهان." دومين کنفرانس ملى هيدرولوژى ايران شهرکرد. 30) محمد حسين جهانگير حسين يوسفى سهزابى و محمد ساراني راد. "مطالعه موردى اثر مديريت سازگار جهت مديريت جامع حوزههاى ا بخيز با تا کيد بر نقش اجراى پروژه ترسيب کربن در روستاى حجتا باد سربيشه." سومين همايش بينالمللى معمارى عمران و شهرسازى در ا غاز هزاره سوم تهران. 31) محمد حسين جهانگير و فراز رحيمى. "ارزيابى اثر تغيير اقليم در استان البرز با استفاده از شاخصهاى خشکسالى ناهنجارى بارندگى (RAI) و درصد از نرمال بارندگى ".(PNPI) سومين همايش بينالمللى معمارى عمران و شهرسازى در ا غاز هزاره سوم تهران. 32) محمد حسين جهانگير و ليلا قاسمى. "مدلسازى پراکندگى ا لاينده هاى هواى شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايى." پنجمين کنفرانس علمى پژوهشى افقهاى نوين در علوم جغرافيا و برنامهريزى معمارى و شهرسازى ايران تهران. 33) محمد حسين جهانگير و هادى روحى طرقى. "کاربرد تکنيک شبکه عصبى مصنوعى در برا ورد دبى حداکثر لحظهاى و مقايسه ا ن با روشهاى تجربى مطالعه موردى: حوضههاى ا بخيز شمال نيشابور." پنجمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسى سيلاب تهران. 34) يزدان ياراحمدى حسين يوسفى سهزابى و محمد حسين جهانگير. "بررسى ا بخيزدارى شهرى به عنوان رويکردى نوين در کنترل سيلابها به منظور مديريت توسعه پايدار شهرى." پنجمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسى سيلاب تهران. 35) محمد حسين جهانگير و فرهاد سراج. "مرورى بر تکنولوژى تبديل و استفاده از انرژى امواج با کمک جاذب پلاميس." هفتمين کنفرانس بينالمللى ايتک تهران. راهنمايى پايان نامه فعاليتهاى اجرايى 36) محمد حسين جهانگير مريم جهان پناه و پارسا حقيقى. "بررسى اثرات تغيير اقليم بر مقادير حدى بارش و دماى شهر شيراز تحت مدل ".EC-EARTH ششمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسى سيلاب تهران. 1) تحليل هيدروليک جريان رودخانه توسط مدل )CCHE2D مطالعه موردى رودخانه سفيدرود در محدوده شهر رودبار) شيما بهرامى دانشگاه تهران 1395/11/26 1) مدير شوراى راهبردى باشگاه پژوهشگران دانشجو 1393/07/ /07/01 ايران تهران ۵

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

CV 96

CV 96 مشخصات فردي نام نام خانوادگی تاریخ تولد محل اشتغال سمت اکبر رحیمی 1359 دانشگاه تبریز عضو هیات علمی دانشگاه شماره تماس Email 04133392043 Akbar.rahimi@gmail.com مقطع رشته دانشگاه سابقه تحصیلات عالی تاریخ

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode] مهندسي پي پيشرفته مقدمه علي فاخر 1390 مقدمه مجموعه تصاوير و مطالب حاضر با عنوان مهندسي پي پيشرفته به همراه متن اصلي در اختيار خواننده قرار مي گيرد. اولين ويرايش كتاب مهندسي پي پيشرفته در پاييز 1376 به

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

مهدي یزدانی استادیار دانشگاه اراك دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران تلفن: پست الکترونیکی: تحصیلات دانشگاهی: دکتري تخصصی: مهندسی س

مهدي یزدانی استادیار دانشگاه اراك دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران تلفن: پست الکترونیکی: تحصیلات دانشگاهی: دکتري تخصصی: مهندسی س مهدي یزدانی استادیار دانشگاه اراك دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران تلفن: پست الکترونیکی: m-yazdani@araku.ac.ir تحصیلات دانشگاهی: دکتري تخصصی: مهندسی سازه ) مکانیک محاسباتی) دانشگاه تربیت مدرس 1395 کارشناسی

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی بسمه تعالی توچاهی استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن دانشگاه گیالن مشخصات: آدرس محل کار: شماره تماس: تاریخ تولد: رودسر- دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن- دانشگاه گیالن 01342688447 1365/04/28 rezvani@guilan.ac.ir

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج ی از پروژه های انجام شده عدد ½ SS-36 برین نام سپاهان پتروشیمی شهید تندگویان عدد ½ PTFE برین نام سپاهان پتروشیمی کرمانشاه 2 عدد ½ PTFE شرکت هسته فناوری تصفیه سازان شرکت هسته فناوری تصفیه سازان Liquid Jet

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - majale99.docx

Microsoft Word - majale99.docx ١۴ پژوهشهاي دانش زمین سال سوم شماره 9 بهار 9 صفحات - تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندي سیل خیزي زیر ها (مطالعه موردي: آبخیز جاماش استان هرمزگان ( احمد * نوحه گر نسیم قشقایی زاده ارشک حلی ساز -استاد دانشکده

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395

Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395 Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p. 687-695 687-695. نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395 ص بررسی تا ثیر پارامترهاي شماره منحنی رواناب چالاب

توضیحات بیشتر

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل:

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل: احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: 091090336 ایمیل: ehsaanaderi@alumni.ut.ac.ir مشخصات تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک گرایش

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده

مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی- مهندسی معدن- تلفن: 09132275343-03155912426

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

Assessment and Analysis of Tourism Comfort Climate Index in Shirin-Sou Wetland Using GIS Software and TCI Model

Assessment and Analysis of Tourism Comfort Climate Index in Shirin-Sou Wetland Using GIS Software and TCI Model صفحات: 5-47 برآورد و تحليل شاخص اقليم آسايش گردشگري تالاب شيرين سو با استفاده ازGIS و مدل (TCI) چكيده امروزه گردشگري به يكي از مهمترين فعاليت هاي اقتصادي در سراسر جهان تبديل شده است. بيترديد اين صنعت در

توضیحات بیشتر

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه و زمان اجرا 3 2 1 شهاب روشنكار علي ضياءشمس علي تنباكوساز 2,1 -كارشناس ارشد عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhshi.doc

Microsoft Word - bakhshi.doc بررسي پايداري ديناميكي شيرواني ماسه اي اشباع 2 1 حميد رضا رازقي مرتضي بخشي * 1- استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت ايران خلاصه 2- دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه علم و صنعت ايران M_bakhshi@civileng.iust.ac.ir

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1 فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 4 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 96 تا 96 فاطمه تمدن هانیه نوذری 2* - دانش آموخته کارشناسی

توضیحات بیشتر

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210 لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه 09 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي البرز 0 5 جغرافياي جغرافياي البرز 0 9 جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري البرز 0 09 زبان و ادبيات

توضیحات بیشتر

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي داده هاي شبکه شتابنگاري لزوم بکار گیري سامانه هاي هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه چالش هاي پیش رو شبکه ملی شتابنگاري زلزله ایران تاریخچه مختصر شبکه ملی شتابنگاري -1 تاسیس 1352

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 بحران آلودگی هوا خاک و آب ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران 1 محیط زیست تخليه پسابها و دفع پسماندهاي کشاورزي شهري و صنعتی بهره برداري بی حد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????? ???? LAST

Microsoft Word - ??????? ???? LAST آب شيرينكن خورشيدي با پيش گرمايش مايكروويو 3 *2 1 حميد خفاجه احمد بناكار محمدهادي خوش تقاضا 1- دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس 2- استاديار گروه مهندسي

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

شرح سوابق علمی، پژوهشی و کاری امیر درجه

شرح سوابق علمی، پژوهشی و کاری امیر درجه شرح سوابق علمی پژوهشی و کاری امیر درجه 1 شرح سوابق علمی پژوهشی و کاری نام و نام خانوادگی تحصیالت پست الکترونیکی شماره تماس وب سایت امیر درجه کارشناسی ارشد فناوری اطالعات )مدیریت سیستم های اطالعاتی( amirdarejeh@msn.com

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی:مدیریت دولتی 1379 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی) گرایش

بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی:مدیریت دولتی 1379 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی) گرایش بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی: دولتی 1379 کارشناسی ارشد دولتی) گرایش سیستمهای اطالعاتی( 1384 دکتری دولتی )گرایش رفتار سازمانی( 1394

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

(anonymous)

(anonymous) نام و نام خانوادگى مرتبه علمى کيومرث ابراهيمى استاد تمام ا درس محل کار --- تلفن --- فکس 32226181-026 ebrahimik@ut.ac.ir پست الکترونيک ا درس وب سايت --- عضويت در مجامع ملى و بين المللى 1) کميته ملى ا بيارى

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائین دست رودخانه زاینده رود برنامه راهبردی برای بهبود شرایط منطقه رودشت با مشارکت ذینفعان توسط شرکت آلمانی inter و شرکت آب منطقه ای اصفهان

توضیحات بیشتر

میلاد مبتکر شرق در یک نگاه

میلاد مبتکر شرق در یک نگاه به نام نگارنده خوش نگار می الد مب تک ر ش رق رد یک ن گاه از دیروز تا امروز: در زمره اولین شرکتهای بخش خصوصی است که به طور رسمی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ با هدف ارتقای سطح کیفی رویدادهای اقتصادی کشور علیالخصوص

توضیحات بیشتر

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات 30782823 280 اراك 30777723-3 آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي 30782823 25387838300 www.uut.ac.ir 33583 صنعتي اروميه 33583 آقای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word -

Microsoft Word - پذيرش: 1388/11/13 صص 95-14 وصول: 1387/9/6 برآورد تابش كلي خورشيد در سطح افقي زمين در اصفهان * حجتاالله يزدانپناه استاديار گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان راضيه ميرمجربيان كارشناس جغرافيا و برنامهريزي شهري

توضیحات بیشتر

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت استرالیا افشین کشاورز علیرضا تاجیک فریبرز جهانبخش شعبان ساعدی حسین شعفی محسن ونکی 6 مدال ) 2 1 3 ( 1191 1 وحید خواجه حسینی) 2 مدال( نیوزلند حسین شعفی )حسین شعفی وحید خواجه حسینی قاسم اعالیی مهدی جعفری

توضیحات بیشتر

(anonymous)

(anonymous) نام و نام خانوادگى مرتبه علمى ا درس محل کار على رحيمى خوب استاد تمام مي موريت تلفن --- فکس --- akhob@ut.ac.ir پست الکترونيک ا درس وب سايت --- تحصيلات راهنمايى پايان نامه مشاوره پايان نامه فعاليتهاى اجرايى

توضیحات بیشتر

ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مهسا بزرگی کارشناس ارشد

ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مهسا بزرگی کارشناس ارشد ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد boom_payesh@yahoo.com مهسا بزرگی کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست mahsa.bozorgi09@gmail.com مهسا معین

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

مجله علمی- پژوهشی دوره 10 شماره 4 زمستان 1394 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروي آب شور در آبخوان محصور 3 1 * 2 داود محمودزاده

مجله علمی- پژوهشی دوره 10 شماره 4 زمستان 1394 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروي آب شور در آبخوان محصور 3 1 * 2 داود محمودزاده مجله علمی- پژوهشی بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروي آب شور در آبخوان محصور 3 1 * 2 داود محمودزاده حامد کتابچی بهزاد عطاي ی آشتیانی 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر 0.08 0.34 0.25 0.545 6 0.061 0.091 0.116 5 0.231 0.281 0.038 0.038 0.273 0.256 0.236 0.255 0.333 5 0.171 0.256 8 0.211 0.077 9 0.571 0.176 0.2 0.298 0.136 0.316 0.25

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر 0.095 0.08 ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر اخالق پزشكي 1 2 0.34 اخالق در علوم و فناوري - انجمن

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی مرتبه علمی: استادیار

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc

Microsoft Word - زمان بندي سه گروه-جدید_92.doc زمین شناسی گیاهشناسی فیزیک منابع طبیعی ریاضی فیزیک منابع طبیعی زبان پیش دانشکده منابع طبیعی برنامه زمان بندي گروه مرتع و آبخیزداري (براي ورودیهاي قبل از 9) نیمسال دوم نیمسال اول ریاضی شیمی مهندسی گیاهشناسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 264_264P276T10_FullPaperSubmission.doc

Microsoft Word - 264_264P276T10_FullPaperSubmission.doc تولید نقشههاي پراکنش دادههاي اقلیمی جهت مدیریت منابع آب با استفاده از مدل SWAT 4 3 2 1 سارا آزادي دکتر سعید سلطانی کوپایی دکتر منیره فرامرزي دکتر علیرضا سلطانی تودشکی چکیده 1- دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

EZ Semester Course Planning V7.xls

EZ Semester Course Planning V7.xls زوج ٨٧-١٣٨۶ نيمسال ٢ زوج ٧ زوج ۶ زوج ۵ زوج ٣ زوج ٢ زوج ١ (18:00-16:30) (16:30-15:00) (15:00-13:30) (10:30:12:00) (10:30-9) (9:00-7:30) مبانی مهندسی برق - ١ کامران اکبری مورنانی (د.د.) ٢۵٠٩١ ١ مهدی همتی

توضیحات بیشتر