b شماره 104 پژوهشهای آبخیزداری پاییز 1393 b شماره 104 پاییز 1393 )پژوهش و سازندگی( اندازهگيري شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مرتعی در مراتع نیمه استپی تی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "b شماره 104 پژوهشهای آبخیزداری پاییز 1393 b شماره 104 پاییز 1393 )پژوهش و سازندگی( اندازهگيري شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مرتعی در مراتع نیمه استپی تی"

رونوشت

1 b شماره 104 پژوهشهای آبخیزداری پاییز 1393 b شماره 104 پاییز 1393 )پژوهش و سازندگی( اندازهگيري شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مرتعی در مراتع نیمه استپی تیلآباد استان گلستان حسین ارزانی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول( جواد معتمدی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه مژگان قره محمودلو دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران قاسم ابرسجی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان تاريخ دريافت:تاریخ آبان ماه دریافت: مهر 1384 ماه 1392 تاريخ تاریخ پذيرش:پذیرش: بهمن ماه اردیبهشت 1384 ماه 1393 تلفن تماس نویسنده مسئول: چکیده کیفیت علوفه 9 گونه مرتعی شامل Acantholimon festucaceu Cleome coluteoides Convolvulus calverti Zygophyllum و Eurotia ceratoides Halothamus glaucus Stipa barbata Verbascum speciosum atriplicoides که از گونههای مورد چرای دام در مراتع نيمه استپي تيلآباد استان گلستان ميباشند در سه مرحله رشد )رشد رویشی گلدهی و بذر دهی( در 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. شاخصهای کیفیت علوفه شامل درصد پروتئینخام )CP( درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )ADF( درصد هضمپذیری ماده خشک )DMD( و مقدار انرژی متابولیسمی )ME( )مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک( اندازهگيري شد. برای مقايسه گونهها و مراحل رشد از نظر شاخصهای کیفیت علوفه از تجزيه واريانس و به منظور مشاهده منابع تغييرات بین گروهي از آزمون مقايسه دانكن استفاده شد. بر مبنای نتایج حاصل میانگین مقادیر پروتئینخام گونهها در واحد وزن پوشش گياهي مراحل مختلف رشد )رشد رویشی گلدهی و بذردهی( به ترتیب عبارتند از 14/13 18/03 و 9/12 درصد که در هر سه مرحله رشد باالتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن )7 درصد( برای تامین نیاز روزانه یک واحد دامی )گوسفند بالغ و غیر شیرده 50 کیلوگرمی( است. میانگین مقادیر هضمپذیری در واحد وزن پوشش گياهي مراحل مختلف رشد به ترتیب 60/29 66/13 و 52/72 درصد میباشد که در هر سه مرحله باالتر از سطح بحرانی آن )50 درصد( برای نیاز نگهداری یک واحد دامی است. مقادیر انرژی متابولیسمی گونهها در واحد مراحل مختلف رشد به ترتيب 8/25 9/24 و 6/96 مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک بود که مقدار آنها در مرحله رویشی و گلدهی بیشتر و در مرحله بذردهی کمتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن )8 مگاژول( برای تامین نیاز نگهداری روزانه یک واحد دامی میباشد. اين امر بیانگر این است که مطلوبیت کیفیت علوفه مرتع در زمانهای مختلف چرا یکسان نمیباشد و الزم است نیاز روزانه واحد دامی بر مبنای کیفیت علوفه مشخص شود. طبیعی است که بسته به شرایط ممکن است کیفیت علوفه گیاهان قدری تغییر یابد ولی به دلیل هزینه بر بودن تعیین کیفیت علوفه میتوان از نتایج مذکور به منظور برآورد نیاز روزانه دام در های مختلف استفاده کرد. کلمات كليدي: کیفیت علوفه فنولوژی حد بحرانی مراتع تیل آباد گلستان. )پژوهشوسازندگی( 3

2 ... علوفه کیفیت های شاخص اندازهگیری Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 104 pp: 312 Determination forage quality index of range species in Til Abad semi steppe rangelands in Golestan province. By: H. Arzani, Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. (Corresponding Author; Tel: ). J. Motamedi, Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Urmia, Urmia, Iran. M. Mofidi Chalan, Graduate M.Sc. Student of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. J. Sharifi, Member of Scientific board of Agriculture and Natural Resources Research Center of Gholestan. In the present study, 9 rangeland species including; Acantholimon festucaceu, Cleome coluteoides, Convolvulus calverti, Eurotia ceratoides, Halothamus glaucus, Stipa barbata, Verbascum speciosum, Zygophyllum atriplicoides were sampled at three different phenological stages (vegetation, flowing, seeding) in All species belong to most important plant type of study site. Forage quality index namely; crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), dry matter digestiblility (DMD) and metabolism energy (ME) were determined to meet animal maintenance requirements. Analysis of variance was used to compare the index among species and different growth stages. Specific differences were evaluated by Duncan s test. Results showed average crude protein for vegetating, flowering and seeding stages were 18.03, and 9.12%, respectively. However, it was the highest in phenological stages and even lower than critical level (7.0%) to meet a animal unit maintenance requirement. Average dry matter digestible values for different phenological stages were 66.13, and 52.72% with higher value for all phenological stages with values lower than critical amount (50%) to meet animal maintenance requirements in seeding stages. Metabolisme energy in vegetation, flowing and seeding stages were 9.24, 8.25 and 6.96 Mj/Kg/DM respectively with higher values for vegetation and flowering stage with values even lower than critical level (8Mj) to meet a animal unit maintenance requirement in seeding stages. This suggests that desirable quality of pasture forage at different times grazing is not same and determination of daily animal units requirement based on forage quality is needed. It is clear that forage quality is changed with variation of weather, but due to the expense of determination forage quality is very high, can use the results of this research for estimate of animal requirement in different years. Keywords: Forage quality, Phenology, Critical level, Rangelands of Til Abad, Gholestan. مقدمه موجود چالشهاي از يكي مرتعي گياهان علوفه كيفيت تعيين مرتع در دام عملکرد 2009(. Arzani( است مراتع علمي اداره در به دارد بستگی دام دسترس در علوفه کیفیت به زیادی مقدار به میباشد. مرتع علوفه کیفیت نهایی برآیند دام عملکرد دیگر عبارت عملکرد باشد تر مطلوب مرتع علوفه کیفیت هرچه که است طبیعی باشد نامطلوب مرتع علوفه کیفیت چه هر و بود خواهد بهتر نیز دام Ball 2009 Arzani( بود خواهد پایینتری سطح در دام عملکرد بنابراین 2001(. Segarra و Goreallen 2001 همکاران و پروتئینی نیاز سطح تامین منظور به مراتع علوفه کیفیت از آگاهی ملزومات از یکی مرتع در کننده چرا دامهای متابولیسمی انرژی و میباشد. مرتع و دام مدیریت در اساسی )1994( Arzani )1987( Stubbendieck و Cook درصد )2006( همکاران و Arzani و )2004( همکاران و Arzani مهمترين را متابولیسمی انرژی و هضم قابل خشک ماده پروتئینخام درصد گيري اندازه با كه اند کرده گزارش علوفه كيفيت شاخصهای ميباشد. محاسبه قابل اسیدی شوینده در نامحلول الیاف و نيتروژن علوفه کیفیت بررسی منظور به )1997( همکاران و Licitra الياف خاکستر خشک ماده مقادیر گیری اندازه مرتعی گونههای شوينده در نامحلول الياف )NDF( خنثي شوينده در نامحلول تحقيق در دادند. قرار نظر مد را خام پروتئین و لیگنین اسيدي ماده اسیدی شوینده در نامحلول الیاف خام پروتئین درصد حاضر كيفيت شاخصهای عنوان به متابولیسمی انرژی و هضم قابل خشک گرفتند. قرار بررسي مورد علوفه گیاهی گونه نوع )2004( Martin و Leen گزارش اساس بر روی بر موثر فاکتورهای مهمترین از محیطی شرایط و بلوغ مرحله میکنند گزارش )1994( Denis و Heady میباشند. علوفه کیفیت خام پروتئین مقادیر علوفهای گیاهان رویشی رشد مرحله در که لیگنین و فیبر مقادیر نظر از ولی میباشند باال ویتامینها و قندها فرآیند این گیاه رشد مراحل پیشرفت با که دارند قرار پایینی حد در خاکستر )2005( همکاران و Uniyal میشود. عکس بر معموال و پروتئین خام و کاهنده فاکتورهای جزء را سلولز و فیبر لیگنین معرفی غذایی ارزش دهنده افزایش فاکتورهای را بیشتر کالری ارزش در آمده بعمل تغییرات و رویش فصل تغییر با طوریکه به نمودهاند آن تبع به و آنها خوشخوراکی و هضمپذیری گیاهان در فوق موارد بیان )2006( همکاران و Ritchie مییابد. تغییر مرتع علوفه کیفیت مقادیر چه هر و کمتر NDF و مقادیرADF چه هر که میکنند و گیاهان غذایی ارزش باشد بیشتر خام پروتئین و هضمپذیری 4 )پژوهشوسازندگی(

3 1393 پاییز آبخیزداری پژوهشهای 104 شماره منظور به بنابراین بود. خواهد مطلوبتر دام عملکرد آن دنبال به به قادر باید مرتع علوفه مرتع در دام مطلوب عملکرد به دستیابی باشد. مرتع در کننده چرا دامی واحد نگهداری نیاز تامین NRC( ملی تحقیقات انجمن نشریات در دامها غذایی نیازهای شدهاند. داده شرح استاندارد جداول دیگر و 2001( 2000b 2000a حالت در خام پروتئین به کیلوگرم( )55 میش یک روزانه نیاز حداقل تا 50 )45 مطلوب هضمپذیری با علوفه از که شرایطی در و نگهداری در نیاز مقدار این که بود خواهد درصد 9 تا 7 میکند چرا درصد( به منوط یافت خواهد افزایش درصد 12 تا 10 به شیردهی دوره Holechek( باشد درصد 60 تا 55 مرتع علوفه هضمپذیری اینکه Karen 2000 همکاران و Richardson 2005 همکاران و )2008( همکاران و Jafari راستا همین در 2006(. همکاران و واحد یک زنده وزن نگهداری برای که علوفههایی میدهند گزارش چرا کیلوگرم( 50 وزن به شیرده غیر و بالغ زنده )گوسفند دامی 8/5 تا 7/5 حداقل تولید به قادر باید میشوند استفاده مرتع در کننده 1/2 روز هر در متابولیسمی( )انرژی ساز و سوخت قابل انرژی مگاژول کافی سطح و خام( پروتئین درصد 10 تا )7 نیتروژن درصد 1/5 تا و Arzani همچنین باشند. ویتامینها و معدنی مواد از متعادلی و مورد متابولیسمی انرژی مقدار میدهند گزارش )2009( Naseri نگهداری حالت در کشور( دامی واحد )اندازه کیلوگرمی میش 50 نیاز متابولیسمی انرژی مگاژول 10/5 تا 9/5 بین مرتع در چرا شرایط در و این که میکند تغییر خوب تا متوسط کیفیت با علوفهای بین روز در از روز در خشک ماده کیلوگرم 1/1 تا 0/9 مصرف معادل مقدار در مگاژول 10 تا 12 معادل متابولیسمی انرژی محتوای با علوفهای میباشد. خشک ماده کیلوگرم هر و )1999( SilvaPando و GonzalezHernandez علوفۀ هضمپذيري ميدهند گزارش )2006( همکاران و Pearson كافي دامی واحد یک نگهداري نياز براي درصد 50 حدود در مرتع هضمپذيري که میدهد گزارش )2009( Arzani همچنین است. توسط گياه مصرف تعيين براي عامل مهمترين درصد 85 تا بين 50 هضمپذيري كه شود عمل بگونهاي چرا مديريت در بايد كه است دام وجود به دام توسط علوفه مصرف در محدوديتي و باشد مطلوب علوفه نيايد. ارائه ضمن حاضر پژوهش انجام از هدف شده ذکر مطالب بنابر گونههای علوفه کیفیت شاخصهای مقادیر از کامل و جامع اطالعات وضعیت گلستان آباد تیل استپی نیمه مراتع در دام چرای مورد روزانه نیاز تامین از اطالع منظور به حدبحرانی به نسبت مذکور مقادیر آن مبنای بر که است شده مشخص نگهداری حالت در دامی واحد منطقه مرتعی گونههای علوفه کیفیت طبقهبندی خصوص در میتوان نمود. تصمیمگیری نیز مطالعه مورد روشها و مواد اجرا محل موقعيت 36 جغرافیایی موقعیت با که آباد تیل مراتع پژوهش این در و دقیقه 28 درجه 55 و شمالی عرض ثانیه 38 و دقیقه 53 درجه گرفته قرار دریا سطح از متری 1050 ارتفاع در شرقی طول ثانیه 51 عرصه عنوان به میلیمتر 268/9 ساالنه بارندگی متوسط با است شد. انتخاب گلستان استان در استپی نیمه مراتع معرف و مطالعاتی و مهرماه تا فروردین از مطالعه مورد منطقه در گیاهی رویش فصل تا و شروع آذرماه از آن بودن قشالقی به توجه با برداری بهره فصل به و خارج مرتع از دامها بعد به فروردین از دارد. ادامه ماه فروردین کننده چرا غالب دام که میکنند کوچ ییالقی مراتع و ارتفاعات سمت میباشد. داالق نژاد گوسفند منطقه مراتع در Acantholimon شامل مرتعی گونه 9 از پژوهش این انجام برای festucaceu Cleome coluteoides Convolvulus calverti Eurotia ceratoides Halothamus glaucus Stipa barbata که Zygophyllum atriplicoides و Verbascum speciosum مطالعه مورد مراتع گیاهی تیپهای اصلی عناصر و مهم گونههای از قابل علوفه طرح نتایج و بومی دانش براساس همچنین میباشند کشور مراتع و جنگلها تحقیقات )موسسه کشور مراتع برداشت فنولوژیکی مرحله سه در میباشند دام چرای مورد گیاهان از 1390( شد. نمونهبرداری 1387 در دهی( بذر و گلدهی رویشی )رشد تصادفي طور به گیاهی پایه 3 نمونه هر برای و نمونه 3 مرحله هر در آسياب و خشك آزاد هواي در نمونهها سپس شد. قطع و انتخاب اساس بر آزمایشگاه در علوفه کیفیت شاخصهای مقادیر و شده منظور این برای شد. اندازهگیری )2000( AOAC دستورالعمل از استفاده با کجلدال روش به )N( نیتروژن درصد اندازهگیری از پس شد. برآورد نمونهها )CP( خام پروتئین درصد 1 رابطه رابطه 1 : )CP( پروتئينخام = 6/25 %N روش از استفاده با )ADF( اسیدی شوینده در نامحلول الیاف ماده درصد شد. اندازهگیری )1963( Van Soest توسط شده ارائه Oddy پیشنهادی معادله توسط نمونهها )DMD( هضم قابل خشک الیاف و )N( ازت درصد مبنای بر 2( رابطه ( )1983( همکاران و شد. برآورد نمونهها )ADF( اسیدی شوینده در نامحلول DMD% = 83/58 0/824 ADF% + 2/262 N% :2 رابطه معادله توسط گياهي گونههاي )ME( متابوليسمي انرژي 3( )رابطه )1990( استرالیا کشاورزی استاندارد کمیته پيشنهادي گرفت. انجام ME(Mj/kg( = 0/17 DMD% 2 3: رابطه نمونهها خشک ماده هضمپذیری درصد %DMD آن در که خشک ماده کیلوگرم بر مگاژول برحسب متابولیسمی انرژی ME و میباشد. کیفیت شاخصهای نظر از رشد مراحل و گونهها مقايسه جهت طرح قالب در فاکتوریل آزمایش با واريانس تحليل و تجزيه از علوفه مقايسه آزمون از میانگینها مقایسه منظور به و تصادفی کامال آماری )پژوهشوسازندگی( 5

4 ... علوفه کیفیت های شاخص اندازهگیری شرط دادهها بودن نرمال فرض که آنجائی از شد. استفاده دانكن فوق فرض واریانس تجزیه از قبل میباشد واریانس تجزیه در مهمی گردید. انجام درصد 5 احتمال سطح در دارلينگ آندرسون آزمون با دادهها تحلیل و تجزیه برای SPSS14 افزار نرم از خصوص این در شد. استفاده نتايج گونههای علوفه کیفیت شاخصهای مقادیر واریانس تجزیه نتایج نشان ها داده واریانس تجزیه است. شده ارائه 1 جدول در بررسی مورد گونه متقابل اثر و فنولوژیکی مرحله و گونه اصلی اثرات که دهد می قابل خشک ماده خام پروتئین مقادیر میانگین بر فنولوژیکی مرحله معنی متابولیسمی انرژی و اسیدی شوینده در نامحلول الیاف هضم باشد. می دار در نامحلول الیاف خام پروتئین مقادیر میانگین جدول 2 در گونه متابولیسمی انرژی و هضم قابل خشک ماده اسیدی شوینده در است. شده ارائه فنولوژی مختلف مراحل در مطالعه مورد های پروتئين درصد از رشد پيشرفت با مطالعه مورد گياهي گونههای و شده کاسته متابوليسمي انرژي مقدار و هضم قابل خشك ماده خام است. یافته افزایش اسیدی شوینده در نامحلول الیاف درصد علوفه کیفیت شاخصهای مقادیر واریانس تجزیه 1 جدول علوفه کیفیت شاخصهای تغییر منابع درجه آزادی خام پروتئین درصد )CP( شوینده در نامحلول الیاف درصد اسیدی) ADF ( پذیری هضم درصد )DMD( خشک ماده متابولیسمی انرژی مقدار )ME( F مقدار مربعات میانگین مربعات میانگین مربعات میانگین F مقدار F مقدار F مقدار 175/52** 29/61 176/20** 1024/ /77** 177/34 93/48** 109/51 8 گونه 208/89** 35/24 209/9** 1221/02 934/17** 145/10 460/60** 539/60 2 فنولوژی مرحله 3/972** 0/670 3/98** 23/18 24/29** 3/77 18/18** 21/30 16 فنولوژی مرحله گونه 54 خطا 81 کل درصد 99 احتمال سطح در معنیدار اختالف دهنده نشان ** رویشی رشد مرحله در که میدهد نشان )جدول 2 ( حاصل نتایج )84/88 هضمپذیری درصد( )23/09 خام پروتئین مقدار بیشترین خشک( ماده کیلوگرم بر مگاژول )12/43 متابولیسمی انرژی و درصد( مذکور مقادیر که Zygophyllum atriplicodes گونه به مربوط دامی واحد یک نگهداری روزانه نیاز برای بحرانیشان حد از بیشتر هضمپذیری درصد( )9/08 پروتئینخام مقدار کمترین میباشند. کیلوگرم بر مگاژول )6/74 متابولیسمی انرژی و درصد( )51/41 مقدار که Verbascum speciosum گونه به متعلق خشک( ماده کمتر متابولیسمی انرژی مقدار و بیشتر هضمپذیری و خام پروتئین است. دامی واحد یک نگهداری نیاز تامین برای بحرانیشان حد از انرژی و خشک ماده هضمپذیری خام پروتئین بحرانی حد مقادیر بالغ )گوسفند دامی واحد یک نگهداری نیاز تامین برای متابولیسمی برابر ترتیب به کیلوگرم( 50 وزن میانگین با خشک و آبستن غیر و )ارزانی میشود گرفته نظر در مگاژول 8 و درصد 50 درصد (. همکاران )21/27 پروتئینخام مقدار بیشترین گلدهی مرحله در )12/17 متابولیسمی انرژی و درصد( )83/33 هضمپذیری درصد( Zygophyllum گونه به متعلق خشک( ماده کیلوگرم بر مگاژول برای بحرانیشان حد از بیشتر مذکور مقادیر که است atriplicodes پروتئینخام مقدار کمترین میباشند. دامی واحد یک نگهداری نیاز متابولیسمی انرژی و درصد( )46/78 هضمپذیری درصد( )8/52 Verbascum گونه به متعلق خشک( ماده کیلوگرم بر مگاژول )5/95 هضمپذیری مقدار و بیشتر پروتئینخام مقدار که است speciosum روزانه نیاز تامین برای بحرانیشان حد از کمتر متابولیسمی انرژی و است. دامی واحد یک نگهداری پروتئین مقدار بیشترین بذردهی( )مرحله رشد پایانی مرحله در و Cleome coluteoides گونه به مربوط ) 15/33 درصد( خام متابولیسمی انرژی و درصد( )68/35 هضمپذیری مقدار بیشترین گونه به مربوط خشک( ماده کیلوگرم بر مگاژول )9/62 از بیشتر مذکور مقادیر که میباشد Zygophyllum atriplicodes کمترین میباشند. دامی واحد یک نگهداری نیاز برای بحرانیشان حد Convolvulus گونه به متعلق درصد( )3/34 پروتئینخام مقدار انرژی و درصد( )40/46 هضمپذیری مقدار کمترین و calverti گونه به متعلق خشک( ماده کیلوگرم بر مگاژول )4/88 متابولیسمی حد از کمتر مذکور مقادیر که میباشد Eurotia ceratoides است. دامی واحد یک نگهداری نیاز تامین برای بحرانیشان 6 )پژوهشوسازندگی(

5 شماره 104 پژوهشهای آبخیزداری پاییز 1393 مقدار تولید شاخص های کیفیت علوفه (کیلوگرم در هکتار) نسبت تولید گونه گیاهی فرم رویشی مرحله رشد 2 درصد پروتئین خام )CP( درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )ADF( درصد هضم پذیری )DMD( مقدار انرژی (ME) متابولیسمی (مگاژول بر کیلوگرم) 6/93 12/84 8/93 16/09 0/8d 1/1c 0/5c 2/1b 8/04 ±0/18Ade 59/07± 1/08Aghi 37/87± 0/87Aef 15/93± 0/93Aef بوته ای رشد رویشی Acantholimonfestucaceum 10/07 13/70 6/66 13/29 1/5c 1/7c 0/8c 2/3b 6/98 ±0/27Bfg 52/81± 1/58Bcdef 43/37± 1/36Bhij 11/82± 1/09Bhij بوته ای گلدهی Acantholimon festucaceum 9/38 11/24 6/07 11/62 1/6c 1/8c 0/8c 2/4b 6/29 ±0/14Ci 48/75± 0/85Cbc 46/93± 0/86Cjk 9/15±0/38Cjk بوته ای بذردهی Acantholimonfestucaceum 1/73 2/33 8/93 1/53 0/2d 0/2d 0/5c 0/2c 11/21 ± 0/16Aab 77/71± 0/92Ao 18/07 ±0/97Ab 21/46± 0/28Ab بوته ای رشد رویشی Cleome coluteoides 1/68 2/01 4/99 2/89 0/25d 0/25d 0/6c 0/5c 10/08± 0/20Bc 71/03 ± 1/18Bmn 24/33± 1/20Bc 17/86± 0/47Bc بوته ای گلدهی Cleome coluteoides 1/76 1/87 4/93 2/91 0/3d 0/3d 0/65c 0/6c 9/38± 0/21Ce 66/95 ± 1/23Cml 28/00 ± 1/15Ccd 15/33± 0/74Ccd بوته ای بذردهی Cleome coluteoides 2/16 1/40 1/79 0/77 0/25d 0/12d 0/1c 0/1c 9/05± 0/10Ab 65/01± 0/60Ajk 33/20 ± 0/36Ad 20/91± 0/78Ad پهن برگ رشد رویشی Convolvulus calverti 2/01 1/29 1 0/87 0/30d 0/16d 0/12c 0/15c 8/29± 0/10Bf 60/57 ±0/58Bijk 34/83± 0/60Be 13/54± 0/20Be پهن برگ گلدهی Convolvulus calverti 2/05 1/37 1/37 0/97 0/35d 0/22d 0/18c 0/2c 6/99± 0/10Cj 52/85 ± 0/59Cefghi 39/00± 0/58Chij 3/34± 0/31Chij پهن برگ بذردهی Convolvulus calverti 30/30 10/50 5/36 6/13 3/5b 0/9c 0/3c 0/8c 8/04± 0/19Acd 59/05± 1/13Afghi 38/67 ± 1/04Aef 17/45± 0/67Aef گراس رشد رویشی Eurotia ceratoides 25/50 8/06 4/16 5/78 3/8b 1c 0/5c 1c 7/07± 0/12Bh 53/33± 0/68Bdeg 42/57 ± 0/74Bghi 11/48± 0/19Bghi گراس گلدهی Eurotia ceratoides 22/87 6/87 4/17 5/33 3/9b 1/1c 0/55c 1/1c 4/88±0/67Ci 40/46± 3/92Ca 57/00 ± 4/51Cl 9/16 ±0/48Cl گراس بذردهی Eurotia ceratoides 10/39 35/01 23/21 45/98 1/2c 3b 1/3c 6a 10/86± 0/26Aab 75/66± 1/54Ano 21/00 ± 1/73Ab 22/33± 0/27Ab گراس رشد رویشی Halothamus glaucus 18/12 40/29 49/92 46/24 2/7b 5ab 6a 8a 9/63± 0/14Bc 68/40± 0/82Bm 28/00± 0/58Bcd 18/77± 0/85Bcd گراس گلدهی Halothamus glaucus 22/87 46/82 49/32 44/55 3/9b 7/5ab 6/5a 9/2a 7/78± 0/27Ci 57/55± 1/58Chij 35/74 ± 1/61Cefg 8/14± 0/63Cefg گراس بذردهی Halothamus glaucus 1/73 2/33 8/93 7/66 0/2d 0/2d 0/5c 1c 9/27± 0/57Ac 66/28± 3/36Akl 30/67 ± 3/76Ad 18/97± 0/66Ad پهن برگ رشد رویشی Pervskia abrotanoides 1/68 2/32 6/66 7/51 0/25d 0/3d 0/8c 1/3c 7/27± 0/15Bfg 54/51± 0/89Bdefgh 41/67± 0/67Bghi 12/54 ±1/08Bghi پهن برگ گلدهی Perovskia abrotanoides 1/76 2/18 6/45 7/26 0/3d 0/35d 0/85c 1/5c 6/24± 0/30Ci 48/50± 1/75Cbc 46/90 ± 1/59Cjk 8/49± 1/05Cjk پهن برگ بذردهی Perovskia abrotanoides 41/ /71 16/86 4/8a 2/4bc 2b 2/2b 7/54± 0/21Afg 56/11 ± 1/23Adefgh 40/00 ± 1/15Afgh 13/08± 0/71Afgh گراس رشد رویشی Stipa barbata 33/56 24/17 19/13 17/34 5a 3b 2/3b 3b 6/81± 0/09Bh 51/84±0/55Bcd 44/33 ±0/67Bhij 11/41 ± 0/02Bhij گراس گلدهی Stipa barbata 29/91 19/98 18/97 15/50 5/1a 3/2b 2/5b 3/2b 5/89± 0/07Ci 46/42± 0/41Cb 49/33± 0/33Ck 8/31± 0/41Ck گراس بذردهی Stipa barbata 1/73 2/92 3/57 1/92 0/2d 0/25d 0/2c 0/25c 6/74±0/11Afg 51/41± 0/64Adefgh 43/67 ±0/67Aij 9/08± 0/36Aij پهن برگ رشد رویشی Verbascum speciosum 3/36 4/03 4/16 3/18 0/5d 0/5d 0/5c 0/55c 5/95± 0/08Bh 46/78± 0/50Bbcde 49/00± 0/58Bk 8/52± 0/06Bk پهن برگ گلدهی Verbascum speciosum 3/52 3/43 4/17 3/15 0/6d 0/55d 0/55c 0/65c 5/59± 0/04Ci 44/64± 0/23Cb 51/00± 0/00Ck 7/35±0/55Ck پهن برگ بذردهی Verbascum speciosum 3/46 4/67 3/57 3/07 0/4d 0/4d 0/2c 0/4c 12/43± 0/08Aa 84/88± 0/48Ap 10/20± 0/25Aa 23/09± 0/69Aa بوته ای رشد رویشی Zygophyllum atriplicodes 4/03 4/03 3/33 2/89 0/6d 0/5d 0/4c 0/5c 12/17± 0/02Bab 83/33± 0/12Bp 11/15 ± 0/13Ba 21/27±0/02Ba بوته ای گلدهی Zygophyllum atriplicodes 5/87 6/24 4/55 8/72 1c 1c 0/6c 1/8c 9/62±0/27Cfg 68/35± 1/57Cmn 25/00 ± 1/53Ccd 12/78± 0/78Ccd بوته ای بذردهی Zygophyllum atriplicodes حروف Aو B C بیانگر اختالف معنی دار بین میانگین مقادیر هر یک از شاخص های کیفیت علوفه گونه ها در مراحل مختلف فنولوژیکی می باشد )0.05 > p (. حروف a b c و... بیانگر اختالف معنی دار بین میانگین مقادیر هر یک از شاخص های کیفیت علوفه هر گونه در مراحل مختلف فنولوژیکی می باشد )0.05< p (. جدول 2 میانگین مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مورد مطالعه در مراتع نیمه استپی تیل آباد استان گلستان )پژوهشوسازندگی( 7

6 ... علوفه کیفیت های شاخص اندازهگیری مرحله شامل رشد مختلف مراحل خام پروتئین مقادیر میانگین 14/13 18/03 از عبارتند ترتیب به بذردهی و گلدهی رویشی رشد تقریبی مقدار از باالتر رشد مرحله سه هر در که درصد 9/12 و دامی واحد یک روزانه نیاز تامین برای درصد( )7 آن بحرانی سطح مقادیر میانگین است. کیلوگرمی( 50 شیرده غیر و بالغ )گوسفند و 60/29 66/13 ترتیب به رشد مختلف مراحل در هضمپذیری سطح از باالتر رشد مرحله سه هر در که میباشد درصد 52/72 است. دامی واحد یک نگهداری نیاز برای درصد( )50 آن بحرانی ترتیب به رشد مختلف مراحل در نیز متابولیسمی انرژی مقادیر خشک ماده کیلوگرم بر مگاژول 6/96 و 8/25 9/24 از عبارتند بذردهی مرحله در و بیشتر گلدهی و رویشی مرحله در آنها مقدار که نیاز تامین برای مگاژول( )8 آن بحرانی سطح تقریبی مقدار از کمتر و 3 ( 2 و 1 )نمودارهای میباشد دامی واحد یک روزانه نگهداری خشک ماده پذیري هضم درصد a b c a 14 7 خام پروتئین درصد b 9.12 c 0 0 رویشي رشد مرحله گلدهي مرحله بذردهي مرحله رویشي رشد مرحله گلدهي مرحله بذردهي مرحله رشد مختلف مراحل خام پروتئین مقادیر میانگین 1 نمودار یک های نیاز تامین برای را بحرانی سطح تقریبی مقدار شده مشخص خط چرا شرایط در و نگهداری حالت در کشور( دامی )واحد کیلوگرمی 50 گوسفند دهد. می نشان مرتع در رشد مختلف مراحل خشک ماده پذیری هضم مقادیر میانگین نمودار 2 یک های نیاز تامین برای را بحرانی سطح تقریبی مقدار شده مشخص خط چرا شرایط در و نگهداری حالت در کشور( دامی )واحد کیلوگرمی 50 گوسفند دهد. می نشان مرتع در )Mj/Kg DM( متابولیسمي انرژي a 8.25 b 6.96 c 0 رویشي رشد مرحله گلدهي مرحله بذردهي مرحله رشد مختلف مراحل متابولیسمی انرژی مقادیر میانگین نمودار 3 در چرا شرایط در و نگهداری حالت در کشور( دامی )واحد کیلوگرمی 50 گوسفند یک های نیاز تامین برای را بحرانی سطح تقریبی مقدار شده مشخص خط دهد. می نشان مرتع گیری نتیجه و بحث مطالعه مورد هاي گونه علوفه كيفيت حاضر نتايج اساس بر و )2004( همکاران و Arzani دارد. معنيدار تفاوت يكديگر با به برگ وزني نسبت كه میدهند گزارش )2001( Vallentine خام الياف درصد و خام پروتئين درصد برگ كشش قدرت ساقه مراتع اساس همين بر ميروند. شمار به اختالف اين مهم عوامل از متفاوتي غذايي مواد مقدار گياهي تركيب به بسته مختلف مناطق مراتع علوفه کیفیت از آگاهی بنابراین ميدهند. قرار دام اختيار در دامهای متابولیسمی انرژی و پروتئینی نیاز سطح تامین منظور به مرتع و دام مدیریت در اساسی ملزومات از یکی مرتع در کننده چرا )2002( Baars )2001( Bohnert و Ganskopp میباشد. )2006( همکاران و Arzani و )2006( همکاران و Pearson گوارش وضعيت حفظ براي الزم خام پروتئين مقدار کمترين همچنین كردهاند. ذكر درصد 7 نگهداری حالت در را نشخواركنندگان اهلي علفخواران از بسياري برای علوفه در الزم خام پروتئين مقدار شده گزارش درصد 7/5 نگهداري حالت در وحش( )حيات وحشي و 8 )پژوهشوسازندگی(

7 شماره 104 پژوهشهای آبخیزداری پاییز 1393 است Beck( و همکاران 2006 Richardson 2004 NRC a (. 2000b بهطور کلي در مديريت چرا دامهايي كه فقط از علوفۀ مرتعي استفاده ميكنند در صورتيكه وجود گونههاي گياهي با پروتئين خام كمتر از 7 درصد در تركيبات گياهي زياد باشد دچار كمبود پروتئين هستند و اين كمبود سبب كاهش در عملكرد دام و عمر اقتصادي آن در مرتع ميشود. زیرا به هنگام ناکافی بودن مقدار پروتئین در جیره گوسفند بافتهای عضالنی بدن کاتابولیزه شده تا این کمبود را جبران کنند که این فرایند محتاج صرف انرژی است و به نوعی باعث تلف شدن انرژی میشود و در نتیجه گوسفند با راندمان پایینتری از انرژی قابل متابولیسم استفاده می کند Nikkhah( و Amanloo 1995(. در تایید این مطلب )1987( Corbett و )1982( Van Soest گزارش میدهد که مصرف علوفههایی با محتوای انرژی متابولیسمی کمتر از 8/2 مگاژول برکیلوگرم ماده خشک برای تامین نیاز نگهداری دام کافی نیست که این کمبود باید با مصرف بافتهای بدن جبران شود. در نظر گرفتن مقدار هضمپذیری 50 درصد به عنوان حد بحرانی آن برای نیاز نگهداری یک واحد دامی به این دلیل است که قابلیت هضم )نسبت علوفه هضم شده به کل علوفه مصرفی دام( برای گاو و گوسفند طی دوره رشد فعال معموال بیش از 50 درصد و طی دوره خواب کمتر از 50 درصد است Arzani( 2009 Corbett 1987(. به طور کلی در نظر گرفتن مقدار 7 درصد پروتئین خام 50 درصد هضمپذیری و 8 مگاژول انرژی متابولیسمی به عنوان حد بحرانی مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه برای نیاز روزانه نگهداری واحد دامی چرا کننده در مراتع کشور )گوسفند زنده بالغ غیر آبستن و خشک به وزن 50 کیلوگرم( توصیه شده است Arzani( و همکاران 2010(. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه مرحله فنولوژي بر كيفيت علوفه گونههاي مورد مطالعه اثر معنيدار دارد به طوريكه كيفيت علوفه گونه هاي مختلف در سه مرحله فنولوژي با همديگر يكسان نيست و با پيشرفت رشد گياه در اثر كاهش مقدار پروتئين خام هضمپذیری ماده خشک و انرژي متابوليسمي از كيفيت علوفه كاسته ميشود. با كامل شدن دوره رشد گياه به دليل افزايش بافتهاي استحكامي و نگه دارنده مانند اسكرانشيم مقدار پروتئين خام هضمپذيري ماده خشك و انرژي متابوليسمي كاهش و ميزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی آن افزايش مييابد )2001( Segarra و Goreallen.)2006 و همکاران Ainalis( و Arzani و همکاران )2006( گزارش میدهند كه كيفيت علوفه گياهان با پروتئينخام هضمپذيري ماده خشك و انرژي متابوليسمي نسبت مستقيم و با الیاف نامحلول در شوینده اسیدی نسبت معكوس دارد. بر اين اساس گونههاي گياهي در ابتداي رشد دارای حداكثر كيفيت علوفه میباشند. در تائید مطالب فوق Chen و همکاران )2001( گزارش کردند به موازات رشد گياه ديواره سلولي ضخيمتر و خشنتر شده و بر مقدار NDF و ADF افزوده ميشود. علوفه با NDF يا ADF كمتر داراي كيفيت علوفه مطلوبتری نسبت به علوفه داراي مقدار زياد NDF يا ADF است. اگر مقدار ADF علوفه باال باشد در نتيجه مقدار هضمپذيري آن پايين خواهد بود. برخي از محققين Baghestani( و همکاران 2001 Crispim و همکاران 2001 ElShatnawi و Mohawesh 2001( مراحل رشد را مهمترين عامل مؤثر بر تركيب و ارزش غذايي گياهان مرتعي دانستهاند و بیان میکنند كه با افزايش سن گياه کیفیت علوفه كاهش مييابد. اين روند كاهش منجر به كاهش بازدهي دام متكي به مرتع در اواخر فصل رويشي خواهد بود زيرا در غالب موارد نياز مواد غذايي دام به پروتئين تأمين نميگردد. كاهش ميزان مصرف علوفه در مرحله پایانی رشد )بذردهي( در اثر افزايش الياف سلولزي عامل ديگري در كاهش بازدهي دام خواهد بود. بر همين اساس بهرهبرداري از علوفه در مراحل فعال رويشي بازدهي مناسبتري در پي خواهد داشت. اين نكته به همراه لزوم فراهم شدن امكان زادآوري براي گياهان مرتعي به كار گرفته شدن سيستمهاي چرايي را الزامي ميسازد تا هم از علوفه مرغوب استفاده شود و بازدهي دام در حد مطلوبي قرار گيرد و هم به مرتع آسيبي وارد نيايد. كميت و كيفيت علوفه توليدي در مراحل مختلف رشد عكعمل متفاوتي نسبت به هم دارند. در نظر گرفتن اين امر و همچنين آگاهي از روند تغييرات فصلي ذخاير هيدرات كربن و تشخيص حد بحراني ذخيره هيدرات كربن در گياهان مرتعي مرتعدار را در انتخاب زمان مناسب چرا و حالت ميانهاي را كه بايد در توازن كمي ت و كيفي ت علوفه به كار گيرد ياري خواهد كرد. چراي دام در مراحل اوليه رشد گياهان به علت كاهش ذخاير كربوهيدرات ها باعث به هم خوردن فعاليت هاي فيزيولوژيكي ضعيف شدن گياه و كاهش توليد محصول خواهد شد. بنابراين چون در مرحله اوليه رشد گياهان آمادگي چرا ندارند و در مرحله پاياني دوره رشد نيز گياهان خشبي و از ارزش غذايي پایيني برخوردارند با توجه به نتايج تحقيق حاضر بهترين زمان چراي دام در مراتع مورد مطالعه انتهاي مرحله رشد رويشي و ابتدا مرحله گلدهي ميباشد. زيرا در اين زمان گياهان از نظر كمي )توليد علوفه( و كيفي در حد مطلوبي قرار داشته و همچنين به مرحلهاي از رشد رسيدهاند كه در اثر چرا خسارت به آنها وارد نميشود. براي اينكه هر زاد آوري طبيعي در مرتع صورت بگيرد و همچنين عملكرد دام نيز باال باشد ميتوان از سيستمهاي چرايي بهره جست. بدين صورت كه مرتع قطعهبندي ميشود و در بعضي از قطعات دام زماني وارد ميشود كه كميت و كيفيت علوفه باالست و در بعضي از قطعات به منظور فرصت به گل نشستن كامل و توليد بذر دام پس از بذردهي وارد مرتع ميشود. به منظور اينكه به گياهان از نظر زايشي و ذخيره مواد غذايي براي بعد صدمه وارد نشود بايستي سيستم چرايي هر ه متناسب با وضعيت مرتع عوض شود و به تغييرات مواد غذايي ديگر گياهان موجود در تركيب گياهي مرتع از جمله لگوم توجه شود تا مرتع از تعادل بيشتري برخوردار شود. لذا با توجه به اينكه مرحله رويشي مهمترين فاكتور تأثيرگذار بر کیفیت علوفه میباشد در مديريت چرا بايستي به اين نكته توجه شود و مسئله تطابق بين نياز غذايي واحد دامي استفاده كننده از مرتع و انرژي قابل دسترس در نظر گرفته شود. زيرا عدم توجه به اين مورد نتايجي مثل سوء تغذيه و كاهش وزن شيوع امراض و بيماري ها و باالخره مرگ و مير آنها را به همراه خواهد داشت Arzani( و همکاران 2001 )پژوهشوسازندگی( 9

8 ... علوفه کیفیت های شاخص اندازهگیری requirement of grazing animal, 1th ed., University of Tehran press, 354pp. 4. Arzani, H., Some aspects of estimating short term and long term rangeland carrying capacity in the western division of New South Wals. Ph.D.Thesis, University of New South Wals, Australia, 308 pp. 5. Arzani, H., Basiri, M., Khatibi, F. & Ghorbani, G., Nutritive value of some zagros mountain rangeland species. Small Rumi., Rese., 65: Arzani, H., Motamedi, J. & Zare Chahoki, M.A. (2010). Report of national project Forage quality of range species in Iran, Organization of Forests, Rangelands and Watershed Management of Iran, 230pp. 7. Arzani, H., Torkan, J., Jafari, M., Jalili, A. & Nikkhah, A. (2001). Effects of phenological stages and ecological factors on forage quality of some range species, Iranian Journal of Agricultural Science, :)2( Arzani, H., Zohdi, M., Fisher, E., Zaheddi Amiri, G.H., Nikkhah, A. & Wester, D., Phenological effects on forage quality of five grass species, J. Range management, : Association of Official Analytical Chemists (AOAC), Official methods of analysis, 7th Ed., Animal Feed, chapter 4, p.54: Arlington: AOAC International. 10.Baars, R.M.T., Rangeland utilization assessment and modeling for grazing and fire management, Journal of Enviromental Management, 64, pp Baghestani, N., Arzani, H., Zareh, T. & Abdollahi, J. (2004). Study of forage quality of important rangeland species in Poshtkoh Yazd. Iranian Journal Range and Desert Research, :)2( Ball, D.M., Collins, M., Lacefield, G.D., Martin, N.P., Mertens, D.A., Olson, K.E., Putnam, D.H., Undersander, D.J. & Wolf, M.W., Underestanding forage quality. American Farm Bureau Federation Publication 011, Park Ridge. IL, 18 Pp. 13.Beck, J.L., Peek, J.M. & Strand, E.K., )2003 Arzani و Torkan و پایه اطالعات عنوان به مقاله این در شده ارائه مباحث و نتایج مورد منطقه مرتع و دام مدیریت برای علوفه کیفیت اطالعاتی بانک اینگونه است ممکن بارندگی تغییرپذیری علت به است. مهم مطالعه از مشابه برای تنها پژوهش این از حاصل نتایج که شود تداعی خصوص این در دارد. مطالعه کاربرد مورد با هوایی و آب نظر توسط علوفه کیفیت بر برداشت تاثیر چه اگر است ذکر به الزم رسیده تائید به )2007( همکاران و Torkan و )1975( Rauzi قدری گیاهان علوفه کیفیت است ممکن شرایط به بسته و است میتوان علوفه کیفیت تعیین بودن بر هزینه دلیل به ولی یابد تغییر مختلف های در دام روزانه نیاز برآورد منظور به مذکور نتایج از علوفه کیفیت شاخصهای مقادیر حاضر پژوهش در کرد. استفاده چرا دامی واحد روزانه نیاز تامین برای بحرانیشان حد با گونهها خوراکدهی برنامهریزی منظور به ولی شده مقایسه مرتع در کننده گونهها تولید سهم بعدی تحقیقات در که دارد ضرورت مرتع در دام در متابولیسمی انرژی مقدار آن تبع به و مرتع گیاهی ترکیب در نیاز کننده تامین علوفه مقدار آن مبنای بر و محاسبه دسترس خصوص این در که گردد برآورد رشد مختلف مراحل در دام روزانه مراحل در نیز مرتع در کننده چرا دامی واحد مصرف مقدار است الزم دام مصرف توان حداکثر دادن قرار نظر مد با و مشخص رشد مختلف چرا فصل مختلف زمانهای و فیزیولوژیکی مختلف حالتهای در تحقیق در گردد. توصیه غذایی مکملهای از استفاده عدم یا استفاده ارائه مرتعی گونه 9 علوفه کیفیت شاخصهای مقادیر تنها حاضر مقدار که دارد ضرورت چرا ظرفیت تعیین منظور به ولی است شده منطقه مراتع در دام چرای مورد گونههای دیگر متابولیسمی انرژی گونههای از مطالعه مورد گونههای است مسلم آنچه شود. تعیین نیز خصوص در برنامهریزی گونه هر که میباشند مراتع معرف و مرغوب باشد. مذکور گونههای تقویت و حفظ هدف با باید چرا سیستمهای سپاسگزاری کشور مرتعی گیاهان علوفه کیفیت ملی طرح با مرتبط مقاله اين مرتع( فنی )دفتر مراتع و جنگلها سازمان توسط آن هزينه كه است تهران دانشگاه پژوهشي محترم معاونت همكاري با و شده تامين مي شود. سپاسگزاري نامبرده مراكز از بنابراين است. گرفته انجام استفاده مورد منابع 1. Ainalis, A.B., Tsiouvaras, C.N. & Nastis, A.S., Effect of summer grazing on forage quality of woody and herbaceous species in a silvopastoral system in northen Greece, J. Arid Environments, 9990 : Arzani, H. & Naseri, K.L. (2009). Livestock Feeding on Pasture (Translated), 2th ed., University of Tehran press, 299pp. 3. Arzani, H. (2009). Forage quality and daily 10 )پژوهشوسازندگی(

9 شماره 104 پژوهشهای آبخیزداری پاییز Leen, J.G. & Martin, N.P., Forage quality tests and interpretation. Agriculture, Food and Environment sciences. 26. Licitra, G., Carpino, S., Schadt, I., Avondo, M. & Barresi, S., Forage quality of native pastures in a Mediterranean area. Animal Feed Science Technology , Minson, D.J., Estimation of the nutritive value of forage, in Temperate Pastures, their production, use and management, Eds. J.L. Wheeler, C.J. Pearson and G.E. Roberts, Australian Wool Corporation, pp Nikkhah, A. & Amanlo, H. (1995). Principles of livestock nutrition and feeding (Translated), 1th ed., University of Zanjan press, 935pp. 29. NRC, 2000a. Nutrient Requirements of Beef Cattle, National Academy Press, Washington, DC, USA, 232 pp. 30. NRC, 2000b. Nutrient Requirements of Beef Cattle, NRC MODEL. Seventh revised edition. 31. NRC, Nutrient Requirements of Dairy Cattle, National Academy Press, Washington, DC, USA, 381 pp. 32. Oddy, V.U., Robards, G.E. & low, S.G., Predicion of In vivo dry matter digestibility from the fibre and nitrogen content of a feed, In Feed Information and Animal production. Eds G.E Robards and R.G Packham. Commonewealth Agricultural Bureux. Australia, P: Pearson, R.A., Archibald, R.F. & Muirhead, R.H., A comparison of the effect of forage type and level of feeding on the digestibility and gastrointestinal mean retention time of dry forage given to cattle, sheep, ponies and donkeys, British Journal of Nutrition, 95, pp Rauzi, F., Seasonal yield and chemical composition of crested wheatgrass in South Eastern Wyeminy, Journal of Range Management, : Richardson, F.D., Simulation models of rangelands production systems (simple and complex), Ph.D. Thesis In Applied Mathematices, University of Cape Town, South Africa, 320 pp. 36. Richardson, F.D., Hahn, B.D. & Schoeman, S.J., Modeling nutrient utilization by livestock Estimates of elk summer range nutritional carrying capacity constrained by probabilities of habitat selection, J. Wildlife Manage. 70, pp Cook, C.W. & Stubbendieck, L., Range Research Basic Problems and Techniques, Society for Range Management, Colorado, P Corbett, J.L., Energy and protein utilization by grazing animals. In: J.L. Wheeler, C.J. Pearson and G.E. Roberts, Editors, Temperate pastures, their production, use and management, Australian Wool Corporation, Collingswood. Vic., pp Crispim. S., Cardoso, E.L. & Frandes, F.A., Seasonal variation of Brachiaria spp, quality in the pantanal of mato Grosso do sul, Brazil. Grassland congress. p: ElShatnawi, M.K. & Mohawesh, Y.M., Seasonal chemical composition of saltbush in semiarid grasslands of Jordan, J. Range Manage. 53, pp Ganskopp, D. & Bohnert, D., Nutritional dynamics of seven northern Great basin grasses, J. Range Manage. 54, pp GonzalezHernandez, M.P. & SilvaPando, F.J., Nutritional attributes of understory plants known as components of deer diets, J. Range Manage. 52, pp Goreallen V. & Segarra, E., Antiquality factors in rangeland and pastureland forages, Bulletin 73 of the Idaho Forest, Wildlife and Range Experiment Station University of Idaho, Moscow, ID : Heady, H.F. & Denis, R.D., Range land and Ecology and management. West view press. USA.p: Holechek, J.L., Pieper, R.D. & Herbel, C.H., Range management principles and practices, Prentice Hall, Englewood Cliff, 587 pp. 23. Jafari, M., Javadi, M.R., Hamadanian, F. & Ghorbani, M. (2008). Saltland Pastures (Translated), 1th Edition, University of Tehran press, 269pp. 24. Karen, J.E., Sue, J.M. & Richard, W., Karoo Veld: Ecology and Management, Briza publication, Pretoria, South Africa, 231pp. )پژوهشوسازندگی( 11

10 ... علوفه کیفیت های شاخص اندازهگیری province, Iranian Journal of Natural Resources, : Uniyal, S.K., Awasthi, A. & Rawat, G.S., Biomass availability and forage quality of Eurotia ceratoides Mey IN The rangelands of Changthang, easthern Ladakh. Current sciencs. Vol.89, No,1 10 Julay 42. Vallentine J.F., 2001, Grazing management, 3thdei, Academic Press, New York, p Van Soest, P.J., Use of detergents in the analysis of fibrous feeds, A rapid method for the determination of fiber and lignin. J. Association of Official Agricultural Chemists, : Van Soest, P.J., Nutritional ecology of the ruminant, ruminant metabolism, Fermentation and the Chemistry of Forages and Plant Fibers, Cornell University Press, Ithaca, New York, 137 pp grazing semiarid rangeland, In McNamara, j.p., France, j., and Beever, D., Eds Modelling nutrient utilization in farm animals, pp CABI, Wallingford, Oxon. 37. Ritchie, J.C., Reeves, J.B., Krizek, D.T., Foy, C.D. & Gitz, D.C., Fiber composition of eastern gamagrass forage grown on a degraded, acid soil. Field Crops Research , Standing Committee on Agriculture (SCA), CSIRO, Melbourne, Australia, 266pp. 39. Torkan, J. & Arzani, H. (2005). Investigation of forage quality in different climatic zones, Iranian Journal of Natural Resources, : Torkan, J., Alijanpoor, A., Bernosi, I., Fajri, B. & Nazarnejad, H. (2007). Investigation of phenological stages and harvest year on forage quality of rangeland species in West Azarbaijan 12 )پژوهشوسازندگی(

b b 1393 پاییز 104 شماره سازندگی( و )پژوهش نيمه مراتع در مرتعي مهم گونههاي علوفه کيفيت اروميه باغ قره منطقه استپي اروميه( سرخ خانقاه مراتع موردي: )مطا

b b 1393 پاییز 104 شماره سازندگی( و )پژوهش نيمه مراتع در مرتعي مهم گونههاي علوفه کيفيت اروميه باغ قره منطقه استپي اروميه( سرخ خانقاه مراتع موردي: )مطا b b 1393 پاییز 104 شماره سازندگی( و )پژوهش نيمه مراتع در مرتعي مهم گونههاي علوفه کيفيت اروميه باغ قره منطقه استپي اروميه( سرخ خانقاه مراتع موردي: )مطالعه ارزانی حسین مسئول( )نویسنده تهران دانشگاه طبیعی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - رسولي-3.doc

Microsoft Word - رسولي-3.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 18 شمارة 1 صفحة 3-1 (1390) تعيين ارزش غذايي گونه شورپسند Halostachys caspica در سه رويشگاه متفاوت در مراحل مختلف فنولوژيكي 3 *1 بهروز رسولي بهرام اميري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 06-jan.doc

Microsoft Word - 06-jan.doc Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 6, No. 1, Spring 2014, p. 45-53 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 6 شماره 1 بهار 1393 ص 45-53. تعيين ارزش غذايي علف خشك يونجه و كاه گندم استان آذربايجان

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

4

4 بررسي اثر جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس بر عملكرد و قابليت هضم در گوساله ها آرام حيدرپور 1* اميرداور فروزنده و شاهين اقبال سعيد 1- دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه دام و طيور دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان -

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

شناسه دیجیتال( DOI ) /ijrdr : فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 24 شماره 1 صفحه (1396) بررسی ارتباط بین سط

شناسه دیجیتال( DOI ) /ijrdr : فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 24 شماره 1 صفحه (1396) بررسی ارتباط بین سط شناسه دیجیتال( DOI ) 10.22092/ijrdr.2017.109849 : فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 24 شماره 1 صفحه 57-66 (1396) بررسی ارتباط بین سطح و تعداد دام با وضعیت مرتع در طرحهاي مرتعداري (مطالعه

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد 42 شماره 2/ سال 3131 مقايسه ارزش غذايي و عملكرد كيفي 71 اكوتيپ يونجه در تغذيه نشخواركنندگان * عليرضا آقاشاهي حسين

نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد 42 شماره 2/ سال 3131 مقايسه ارزش غذايي و عملكرد كيفي 71 اكوتيپ يونجه در تغذيه نشخواركنندگان * عليرضا آقاشاهي حسين مقايسه ارزش غذايي و عملكرد كيفي 71 اكوتيپ يونجه در تغذيه نشخواركنندگان 4 3 2 7* عليرضا آقاشاهي حسين كريمزاده اكبر تقيزاده و محمد علي مفيديان تاریخ دریافت: 29/3/11 تاریخ پذیرش: 23/6/1 1 دانشیار مؤسسه تحقیقات

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

b b در امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea در جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز

b b در امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea در جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز b b امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس تاریخ یافت: بهمن

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل

آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای الما مقدمه است. خانواده الماسانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان 1 شتر در کل شامل آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای مقدمه است. خانواده سانان حیواناتی نشخوارکننده پستاندار از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان شتر در کل شامل دو گروه شترهای کوهان دار )یک کوهان و شترهای دو کوهان( و شترهای

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری در بلوچستان نویسندگان: مهندس سیامک غفاری پور دکتر خالد

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 20 شمارة 4 صفحة (1392) تعيين شايستگي منابع

DOI:   فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 20 شمارة 4 صفحة (1392) تعيين شايستگي منابع DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2014.5803 فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 20 شمارة 4 صفحة 634-643 (1392) تعيين شايستگي منابع آب شرب دام براي چراي گوسفند با استفاده از (مطالعه

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2035CEE6D1C7DFE5C7ED20DAE1E6DDE520C7ED2E646F63>

<4D F736F F D2035CEE6D1C7DFE5C7ED20DAE1E6DDE520C7ED2E646F63> خوراكهاي علوفه اي خصوصيات عمومي: خوراكهايي هستند با انرژي كم و الياف خام بيشتر از %18 1) شامل مراتع علوفه خشك علوفه سبز وسيلو ميشوند. نوع عمل آوري و نحوه انبار كردن روي 2) كيفيت اين گونه خوراكها بسيار

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف كود در باغات مركبات جنوب استان كرمان نگارندگان: جواد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word safikhani.doc

Microsoft Word safikhani.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 23 شمارة 2 صفحة 183-194 (1386) تا ثير خشكي بر و صفات مرفولوژيك گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) 2 1 2 1 1 فضلاله صفيخاني حسين

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

F841 Farsi IranArze

F841 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت :! "#$ % & '( ) * +&!,. +3! +# 45 +.)& + )781 &! ) $ / 01 2 $ )9 :3, ; & & + (?.& ; @ (# 9 )! + /# A 4 #8.B 01,CD? E# B@F! G + +;

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی درس اول

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Final

Microsoft Word Final تحقيقات توليدات دامي سال اول/ شماره سوم/ پاييز (49-59) 1391 تعيين ميزان قابليت هضم و تجزيهپذيري پسماند رستوران با استفاده از روشهاي حيوان زنده كيسههاي نايلوني و تكنيك توليد گاز 2 2 *2 1 مهدي مرادي علي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مکملsel

Microsoft Word - مکملsel استفاده از مكمل سلنيوم در جيره گاوهاي شيرده و خشك مجتبي اسمعيل پور روشن* دانش آموخته رشته دكتري دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار چكيده : تقريبا 50 سال پيش سلنيوم (Se) به عنوان يك ماده مغذي براي

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر