صنعت خودرو پاکستان تهیه کننده )رایزن ج.ا.ایران در کشور پاکستان( مهر 4931

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "صنعت خودرو پاکستان تهیه کننده )رایزن ج.ا.ایران در کشور پاکستان( مهر 4931"

رونوشت

1 صنعت خودرو پاکستان تهیه کننده )رایزن ج.ا.ایران در کشور پاکستان( مهر 4931

2 صنعت خودروسازی پاكستان با ایجاد اولین پلنت توسط جنرال موتورز در ماه می سال 7491 در این كشور ایجاد گردید.پس از آن همکاریهای مشترک بین شركتهای آمریکایی و تجار پاكستانی برای ایجاد پلنت در این كشور آغاز گردید و شركت علی اتومبیل جهت همکاری در زمینه محصوالت شركت فورد آمریکا در سال 7411 تأسیس گردید. در اواخر 7411 كلیه عملیات مونتاژ در پاكستان متوقف گردید تا اینکه در سال 7491 شركت پاک سوزوكی تولید محصوالت خود را در پاكستان آغاز نمود.تا اینکه در اوائل 7441 شركت تویوتا اینداس موتور ایجاد گردیدو سپس شركت هوندا در این كشور مشغول به فعالیت گردید.در حال حاضر حدود 71 كارخانه شركت در پاكستان فعالیت دارند كه 1 شركت تولید كننده خودرو می باشند و 71 شركت نیز وسائط نقلیه ارزان قیمت و مقرون به صرفه اقتصادی از قبیل سه چرخه و دوچرخه تولید می نمایند.مهمترین شركت های مونتاژكننده این كشور عبارتند از تویوتا اینداس موتور پاكستان سوزوكی هوندا اطلس دیوان فاروق می باشند. خودرو سازی كشور بش از اینکه به آنکه صنعتی بومی و متکی به دانش و فناوری داخلی باشد به واردات قطعات فناوری و مونتاژ خودروهای خارجی بویژه خودروهای ژاپنی وكرهای وابسته است. با معرفی محصوالت جدید در سال این بخش از اقتصاد پاكستان از بیتحركی نجات یافت. از آن زمان تاكنون هوندا و تویوتا نیز در عرصه ۰111 خودروهای گران قیمت با یکدیگر رقابت میكنند. این صنعت تا اوایل دهه 7441 با شرایط داخلی منطبق بود و از آن هنگام بهبعد تولیدكنندگان ژاپنی با ورود به عرصه فعالیت در این كشور حضور خود را پررنگتر كردند و به تولید خودروهای مورد استقبال مردم در داخل پاكستان پرداختند به این ترتیب شركتهای پاک سوزوكی هوندا اطلس و ایندوس موتور بر بازار داخلی تسلط یافتند و دو شركت دایهاتسو و هیوندای موتور نیز به این مجموعه اضافه شدند. بنابراین نوعی رقابت نزدیك بین خودروسازان پاكستانی پدید آمد. شركت سوزوكی نیز با نمونههای كوچك و سبك خود از رقبای دیگر پیشی گرفت. با وجود این خودروی با 7111 سیسی حجم موتور بیشترین سهم بازار این نوع خودروها را در اختیار دارد. كارشناسان بازار خودرو در پاكستان بر این باورند كه شركت سوزوكی با ورود رقبای جدید به عنوان پیشکسوت این صنعت بیشترین رقابت را احساس كرده و برای ادامه حضور پررنگ خود در این بازار تالش بیشتری خواهد كرد. بنابراین میتوان گفت كه شركتهای ژاپنی و كرهای بازار خودروی پاكستان را در دست گرفتند. البته فیات ایتالیا نیز به طور محدود در این عرصه فعالیت میكند.

3 كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه ورود خودروهای دست دوم و نو به این كشور آسیایی رو به افزایش است و صنایع داخلی نقش بیشتری در تامین نیازهای بازار رو به رشد داخلی ایفا میكنند.جذب سرمایه نیز شتاب بیشتری گرفته است و شركتهای خارجی نیز با استفاده از نیروی كار ارزان در این كشور تمایل به تولید خودرو دارند. تعداد تقاضای ساالنه برای خودرو 111 هزار دستگاه است در حالی كه كمتر از نیمی از آن در داخل تولید شده و بقیه از خارج وارد میشود. مهمترین موضوع مطرح در بازار خودروی پاكستان ماجرای رقابت و رقبای موجود در این عرصه است كه سناریوی تولید را بهتدریج دگرگون خواهد كرد. مهمترین تولید كنندگان خودرو در پاكستان به ترتیب اهمیت عبارتند از: سوزوكی موتورز شركت سوزوكی توانسته است در زمینه خودروهای كوچك و سبك از دیگر خودروسازان پیشی گیرد. این شركت از 7491 با هدف تولید خودروهای سبك با حجم موتور 911 و 7111 سی سی فعالیت خود را آغاز كرد. در حال حاضر ظرفیت تولید ساالنه این شركت در پاكستان 11 هزار دستگاه سواری سبك است و بیشترین درامد ناشی از فروش خودرو را از آن خود كرده است. بین 91 تا ۰1 درصد از قطعات محصوالت این شركت تولید داخل و حاصل تالش قطعه سازان پاكستانی است و باقیمانده قطعات از ژاپن وارد میشود.سهم این شركت از بازار 11 تویوتا درصد می باشد تویوتا در 7494 به جمع خودروسازان پاكستان پیوست. بیشتر محصوالت تولیدی تویوتا در پاكستان در ردیف خودروهای گران قیمت قرار دارند و طبقه خاصی از مردم از آنها استفاده میكنند. برخی از مدلهای این نوع خودرو hilux مانند corolla ex :ا ) 4۰4 هزار روپیه( و ا) 919 هزار روپیه( از جمله معروفترین تولیدات تویوتا در پاكستان به شمار میروند. ظرفیت اسمی تویوتا در پاكستان ۰1 هزار دستگاه است اما برنامههایی برای افزایش تولید در دست هوندا بررسی است. سهم تویوتا از بازار خودرو پاكستان ۰9 درصد می باشد. شركت هوندا در 7449 به تولید خودرو در پاكستان روی آورد. مهمترین ویژگی هوندا تولید خودروهای سبك با حجم موتور بیش از 7111 سی سی است. هوندا اطلس با تولید خودروهای 7111 تا ۰111 سیسی از لحاظ خودروها با حجم موتور زیاد در ردیف نخست قرار دارد. سهم) civic یك میلیون روپیه( وcity ا) 911 هزار روپیه( مهمترین این

4 9۰ شركت از بازار پاكستان ۰1 درصد می باشد در مجموع در صد سهم بازار متعلق به این سه شركت است دایهاتسو یکی از بازیگران تازه وارد به عرصه صنعت خودروی پاكستان شركت دایهاتسو است كه باعث افزایش رقابت در این بازار شده است. این شركت ضمن توافق با شركت ایندوس موتور به تولید خودروهای سبك اشتغال دارد و بندر قاسم مركز تولید آن است. دایهاتسو از كارخانه تویوتا واقع در بند كراچی برای تولید محصوالت خود استفاده میكند. این شركت توان تولید ساالنه 71 هزار دستگاه خودرو را دارد. به دنبال حضور شركتهای متعدد و تولید و عرضه انواع خودروهای سبك و سنگین در بازار پاكستان میزان مشاركت داخلی در این صنعت روز به روز در حال افزایش است كارشناسان صنعتی معتقدند حدود ۰1 درصد از مجموع قطعات خودروهای سبك و 91 درصد از قطعات خودروهای سنگین با اتکا به امکانات داخلی پاكستان و توسط قطعهسازان داخلی تولید و باقیمانده از خارج وارد میشود. شركت سوزوكی نیز مانند دیگر موارد از رقبا پیشتر است و بیشترین درصد قطعات مورد نیاز را تولید میكند. اگرچه میزان تولید خودرو در این كشور در مقایسه با حجم تولید در برخی از كشورهای همسایه مانند ایران و هند بسیار ناچیز است اما قیمت تمام شده خودروهای ساخت پاكستان با تولیدات این كشورها رقابت میكند پاكستان حدود ۰.9 می باشد. گردش مالی خودرو در پاكستان حدود 111 میلیارد روپیه می باشد. GDP سهم خودرو از بر اساس گزارش صنعت اتومبیل پاكستان در سال ۰ درصد مردم اعالم كرده اند كه آنها اتومبیل دست دوم خریداری می نمایند. 1۰ درصد اعالم نموده اند كه اتومبیل نو خریداری می نمایند و ۰1 درصد گفته اند كه بصورت نقد خریداری می نمایند. نکته جالب این گزارش این است كه 11 درصد خودروهایی كه در این كشور تردد می كنند فاقد بیمه هستند.

5 جدول میزان تولید و فروش خودرو در کشور پاکستان طی سالهای الف( خودرو سواری 7111 سی سی وبه باال نوع خودرو Civic هوندا Cityهوندا Lianaسوزوكی Swiftسوزوكی corollaتویوتا جمع كل ب( خودروهای 7111 سی سی نوع خودرو Cultus سوزوكی 79۰9۰ 799۰ ۰191 71۰41 71۰11 779۰9 7۰979 7۰۰11 7۰911 Altoسوزوكی 7۰۰7 ۰۰19 7۰۰99 71۰99 774۰1 7۰ ۰۰1 Santroهیوندای 71۰ ۰71 ۰99 ۰7۰ جمع كل 7۰911 7۰ ۰191 ۰4497 ۰9999 ۰11۰1 ۰1۰91 ۰1۰4۰ ۰1111

6 پ( خودروهای 911 سی سی و زیر 7111 سی سی خودرو سال ۰171 سال ۰177 سال ۰17۰ سال ۰171 نوع سال ۰114 تولید فروش تولید فروش تولید فروش تولید فروش تولید فروش ۰11 ۰111 ۰۰ ۰4114 ۰9991 1۰911 19۰ ۰9774 ۰1411 ۰۰171 ۰۰۰ ۰ ۰ ۰۰191 ۰ Cuore دایهاتسو Mehran سوزوكی Bolan سوزوكی جمع كل ۰91۰ ۰9 ۰71۰9 141۰ ۰119 14۰ ۰ 77۰۰ ۰111۰ 7111۰1 719۰11 7۰ ۰ 7۰1411 7۰7۰91 جمع كل خودرو سواری چ( كامیون نوع كامیون ۰111 ۰111 Hino Nissan Master Isuzu ۰1 جمع كل كامیون

7 ج( اتوبوس نوع اتوبوس 94۰ ۰ ۰ Hino ۰ ۰ ۰ ۰ Nissan ۰۰ Master 11 ۰7 4۰ ۰ 71۰ Isuzu ۰۰ ۰14 1۰ ۰11 ۰۰9 1۰91 1۰1۰ ۰919 ۰ ۰ ۰ جمع كل اتوبوس جمع كل اتوبوس و كامیون ز( جیپ و ون نوع خودرو 141 9۰1 97۰ 991 1۰7 141 ۰۰۰ ۰۰9 19۰ ۰17 771۰ Fortuner تویوتا Defender Sigma جمع كل جیپ ۰ ۰ ۰17 771۰

8 ن( پیك آپ نوع خودرو Raviسوزوكی 7۰974 7۰ ۰17 719۰1 71۰77 7۰141 Hiluxتویوتا 91۰1 99۰9 9۰9۰ 1۰1۰ ۰941 11۰1 ۰17۰ ۰111 ۰91 ۰49 ۰11 79۰ 77۰1 711۰ Hyundai shehzore 7۰ 77 ۰۰ ۰ 91 1۰ 7۰9 79۰ Master جمع كل 71۰ ۰ ۰791۰ ۰14۰4 7119۰ 7479۰ 7۰ ۰9 و(تراكتور نوع تراكتور 77۰19 774۰ ۰ ۰771 ۰1791 ۰919۰ 1791۰ Fiat ۰7191 ۰7۰11 1۰19۰ 1۰111 1۰111 1۰111 9۰17۰ 9۰ ۰ ۰1 ۰4۰ ۰ 17۰11 Massey ferguson جمع كل تراكتور

9 ه( موتور سیکلت و سه چرخه سال ۰171 سال ۰17۰ سال ۰177 سال ۰171 سال ۰114 نوع ۰14944 ۰141۰۰ ۰11۰۰4 ۰1۰9۰1 1919۰۰ 19971۰ 1117۰ ۰9 Honda 7۰ ۰ 111۰9 1۰۰۰1 9۰ ۰1411 7۰1199 Yamaha ۰911۰ ۰ ۰ ۰1719 ۰۰۰49 ۰ ۰91 ۰1۰ suzuki ۰97۰ ۰۰ ۰۰7 14۰1 1۰11 ۰ Sohrab Sohrab سه چرخه ۰111 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ 117۰ 1919 ۰99۰ ۰491 ۰۰1۰ ۰971 Qingqi ۰۰19۰ ۰۰7۰9 ۰919۰ ۰9191 ۰۰9۰9 ۰۰۰ ۰ ۰1 Qingqi سه چرخه ۰1 ۰1111 ۰19۰۰ 194۰ ۰۰ ۰ 1۰7۰۰ Hero ۰۰9۰1 ۰ ۰ ۰۰7۰7 ۰۰119 ۰۰4۰1 ۰۰99۰ ۰1119 ۰۰417 Hero ۰99 7۰911 7۰1۰9 7199۰ 71۰44 71۰79 719۰1 Sazgar سه چرخه 7۰417 7۰114 ۰99۰1 ۰9۰49 ۰1144 ۰111۰ ۰7۰11 ۰7۰14 ۰1۰19 74۰19 Habib جمع كل 11۰19۰ ۰1۰ ۰ 9۰4941 9۰911۰ ۰۰1 1111۰9 11۰9۰7 مالحظه : در زمینه ورود به بازار پاكستان چند نکته را باید در نظر داشت.اول اینکه با توجه به حضور قوی ژاپنیها در بازار این كشور تا حدودی دست سایر رقبا از بازار این كشور كوتاه گردیده و چینیها علیرغم تالش زیاد نتوانسته اند در این عرصه حضور پیدا كنند.نکته دوم اینکه در زمینه قطعات با در نظر گرفتن این موضوع كه شركت های ژاپنی بر فرایند تولید قطعه در پاكستان نظارت دارند داشتن گواهی شركت های ژاپنی ضروری است. در زمینه صادرات قطعات خودرو به بازار پاكستان در موارد زیر كاالهای ساخت ایران توان حضور دارند.: لنت باطری شمع موكت كف ماشین شیشه و الستیك. یك هلدینك بسیار قوی است شامل 41 شركت در دو بخش مالی و صنعت House of Habib پیشنهاد : هلدینگ كه حبیب بانك و حبیب مترو پلین جزو این هلدینگ می باشند.همچنین شركت تویوتا در پاكستان و چندین شركت قطعه سازی نیز از مجموعه شركته های این هلدینك هستند.به توجه به ارتباطاتی كه با

10 برخی از مدیران این هلدینك وجود دارد زمینه توسعه همکاری از این طریق میسر است و در صورت صالحدید می توان مقدمات كار را فراهم نمود. Autoshow پاكستان كه 41 در اسفند ماه در كراچی برگزار گردید و نمایندگانی الزم بذكر است در جریان نمایشگاه از شركت سایپا و سایپا سازه گستر در نمایشگاه حضور داشتند جلساتی با شركت تویوتا و سایر شركت های قطعه ساز زیر مجموعه هلدینك فوق ترتیب داده شد.

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات اولویتهای و کشورهای صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات خودرو سواری کشور 1 کشور 3 کشور 4 کشور 5 خودرو سواری 310 تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمرکی در کشور عراق کشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس از سال آینده وارد بازار میشود نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس بیش از 3 سال از عرضه نسل دوم i10 میگذرد. حدود 4 ماه پیش بود که هیوندای نخستین تصاویر اولین فیسلیفت i10 را منتشر کرد. 3

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

untitled

untitled م رکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا مسعود عابدى کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف Masoud13571978@yahoo.com رحیم آق باشلو کارشناس مکانیک دانشگاه تبریز ابزارهاى کنترلى مورد استفاده در صنعت خودرو

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

مشخصات طرح : جواز تاسیس : طرح توسعه : نام شرکت شرح شرکت کد ثبت شرکت ظرفیت ساالنه واحد سنجش انواع قطعات توربین بادی با ژنراتورهای دستگاه

مشخصات طرح : جواز تاسیس : طرح توسعه : نام شرکت شرح شرکت کد ثبت شرکت ظرفیت ساالنه واحد سنجش انواع قطعات توربین بادی با ژنراتورهای دستگاه مشخصات طرح : جواز تاسیس : طرح توسعه : نام شرکت شرکت کد ثبت شرکت ظرفیت ساالنه واحد سنجش انواع قطعات توربین بادی با ژنراتورهای دستگاه 33 /AC مگاوات 3 سرمایه ثابت : کارکنان اداری : 9 متخصص : 9 تکنسین : کارگر

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است.

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. تهیه و تنظیم پژوهشگران گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی این

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E >

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E > رياست جمهوري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران نتايج آمارگيري از كرايه ماشينآلات منتخب مورد استفاده درطرحهاي عمراني- نيمه دوم 1389 - 0 0 0 نشانههاي نشريات مركز آمار ايران آمار گردآوري

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سری کالس های بازاریابی فروش و CRM مقدمات بازاریابی )1( فروش و www.navidmollaee.com نوید مالیی )مدرس و مشاور بازاریابی فروش و )CRM STEREOTYPING هدف از بازاریابی چیست مورد شناسایی نیازهای برآورده و اجتماعی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست  1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران

گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران 3131 گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران تدوین: واحد آموزش و پژوهش گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران واحد آموزش و پژوهش 3131 1 شناسنامه گزارش: عنوان گزارش: گزارش آماری یک

توضیحات بیشتر

Sample presentation

Sample presentation ارائه تکنولوژی برتردر سیستم های مقدمات بافندگی توسط گروه اشتابلی شروع بافت بی نقص و دقیق با سیستم های مقدمات بافندگی Symposium, 25. 26. April 2016 فهرست مقدمه کوتاهی بر گروه کارخانجات اشتابلی شروع بافت

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني جزوات فارسي كتابخانه متاف

تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني جزوات فارسي كتابخانه متاف تجارت الكترونيك پنجره اي به سوي آزادي مالي متا فاركس سايت پيشرو در اطلاع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني 09121342654 جزوات فارسي كتابخانه متافاركس به همت اشخاص و سايت هاي مختلفي تهيه و قبلا در

توضیحات بیشتر

Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry

Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry دربارههایپرصنعتفامكو... 2 دربارهMOTOVARIo...3 5... H Series 8... NMRV Series 10... B Series 12... S Series 14... VAR Series فامکو صنعت هایپر درباره را خود

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012 گزارش UFI از صنعت نمایشگاه در جهان نوامبر 2012 1- فضاي نمایشگاهی موجود در جهان مراکز نمایشگاهی با حداقل 5000 متر مربع فضاي نمایشگاهی سرپوشیده تعداد مراکز نمایشگاهی کل فضاي سرپوشیدهي نمایشگاهی 32/6 میلیون

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی

درباره ما  شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی ویژگان بسپار شرق درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله هاي پلی اتیلن ویژه آبیاري و آبرسانی تحت فشار لوله هاي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

5 دی ربیع الثانی دسامبر 6067

5 دی ربیع الثانی دسامبر 6067 5 دی 6931 7 ربیع الثانی 6493 61 دسامبر 6067 1 الف فهرست اخبار ملی...6 تولید 65 مدل خودرو متوقف شد / خبرگزاری صداوسیما خودروها را از رده خارج می کنیم تا استاندارد شوند / خبرگزاری صداوسیما تولید 65 مدل خودرو

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 2.3 (0.7) 0. 0.2 (6.4) 04 6 78,985 3,97 2,67 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

شرکت اصیل قطعه اصیل. کاتالوگ رینگ الستیک و باتری BMW و.MINI

شرکت اصیل قطعه اصیل. کاتالوگ رینگ الستیک و باتری BMW و.MINI شرکت اصیل قطعه اصیل. کاتالوگ رینگ الستیک و باتری BMW و.MINI پرشیا خودرو نامیست آشنا برای هرکس که نهایت لذت رانندگی را با خودروهای بی همتای BMW و MINI در پهنه گسترده ایران تجربه میکند. کاتالوگ پیش روی شما

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary -

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary - پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ بانک جهانی در این اواخر یک تیم را تنظیم نموده تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در قسمت تهیه یک ستراتیژی "دهلیز رشد

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی

كد صنعت: شماره اطلعیه : خموتور نماد: شركت: موتورسازان تراكتورسازي ایران سال مالی منتهی به: 1396/12/29 اطلعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موتورسازان تراكتورسازي ایران به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نسبت به صورت هاي مالی بند مقدمه 1. صورتهاي مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران )سهامي عام( شامل ترازنامه

توضیحات بیشتر

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل سهمیه استخدامی شماره

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که شاخص قیمت مصرف کننده فروردین تاریخ انتشار: /02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه عدد )100=( به 17 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 5 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

وضعیت تحلیل صنعت برق آفریقای جنوبی تهیه و تنظیم: سید مهرداد سیادت نسب جنوبی سفارت جمهوری اسالمی ایران دردرآفریقای بازرگانی رایزن 9317 ماه تیر 1

وضعیت تحلیل صنعت برق آفریقای جنوبی تهیه و تنظیم: سید مهرداد سیادت نسب جنوبی سفارت جمهوری اسالمی ایران دردرآفریقای بازرگانی رایزن 9317 ماه تیر 1 وضعیت تحلیل صنعت برق آفریقای تهیه و تنظیم: سید مهرداد سیادت نسب سفارت جمهوری اسالمی ایران دردرآفریقای بازرگانی رایزن 9317 ماه تیر 1 چکیده: آفريقاي جنوبي يكي از بزرگترين توليدكنندگان برق در قاره آفريقا

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک  سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 8.7. 0. 0.2 92.8 2 6 8,96,7,748 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

ResumeFa

ResumeFa تاریخ آخرین بروزرسانی رزومه: 1398/01/24 شرکت طرح و توسعه لاله گستر نیایش - تجارت / بازرگانی - تهران تیر 1396 تا کنون (1 سال و 10 ماه) راه اندازی کل شبکه شرکت از ابتدا سیدعلی موحدحسنی دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات بیشتر

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی در سال هر در AV-Comparatives موسسه و 1 واقعی" دنیای

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی و پاالیشی با توجه به بررسیهای انجام شده و پیش بینی

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1 ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف ندا اکبرپور 1 اكبرپور ندا - 9389 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعیت فهرست نويسي رده بندي كنگره رده بندي ديويي شماره كتابشناسي

توضیحات بیشتر

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این بازار میشود. راهکار مناسب و شاید یگانه راه مواجهه با این امر استفاده از نهادهای مالی واسطی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx خدمات شرکت پ ر ش ی ا ک ا م د ه ن د ه ا ر ا ی ه ا ن ت ش ا ر و ت و ل ی د ح و ز ه د ر ا ل م ل ل ی ب ی ن ه ا ي س ر و ی س ا ف ز ا ر ي ن ر م م ح ص و لا ت ن م ا ی ن د ه TrinityTech ش ر ک ت ا ی ر ا ن د ر ت ر ک

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی  1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ اولين نمايشگاه جامع مردم شناسي 1 از ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ چهارمين

توضیحات بیشتر

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت 0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 9 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت تحلیل کلیت بازار شاخص بورس در سومین روز کاری هفته توانست 718 واحد رشد نماید و با

توضیحات بیشتر

رئوس مطالب پيشنهادي براي برنامه بازاريابي

رئوس مطالب پيشنهادي براي برنامه بازاريابي June 2010 USA لولههاي سايز بزرگ آب و فاضلاب Water & Waste Water Large Diameter Pipes 1 مقدمه شركت Freedonia در سال 1985 در ايالات متحده امريكا تا سيس شده و در زمينه انجام پروژههاي تحقيقات بازار در سطح

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق 1397 مقدمه ه یا با عنایت به اهمیت دسترسی نقشه های ساختمانی نظیر نقشه های ایمنی معماری و شهرسازی بخصوص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

MAFTOOLIRAN COMPLEX, Mesh and Truss Girder Welding Producer

MAFTOOLIRAN COMPLEX, Mesh and Truss Girder Welding Producer , Mesh and Truss Girder Welding Producer به نام ایزد یکتا, مجموعه تولیدی صنعتی مفتولیران در سال 1334 و با هدف تولید انواع محصوالت مفتولی تاسیس گردیده است. این مجموعه در جهت افزایش کمی و کیفی محصوالت خود

توضیحات بیشتر

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي داده هاي شبکه شتابنگاري لزوم بکار گیري سامانه هاي هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه چالش هاي پیش رو شبکه ملی شتابنگاري زلزله ایران تاریخچه مختصر شبکه ملی شتابنگاري -1 تاسیس 1352

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر