سرواپیدمیولوژی آنتی‌ژن‌های اصلی سیستم e, c, E, C, D) Rh )و فنوتیپ آن در اهداکنندگان خون شهرستان خرم‌آباد در سال 1386

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "سرواپیدمیولوژی آنتی‌ژن‌های اصلی سیستم e, c, E, C, D) Rh )و فنوتیپ آن در اهداکنندگان خون شهرستان خرم‌آباد در سال 1386"

رونوشت

1 دوره 6 شماره 3 پاييز 16( 88 ) مقاله پژوهشي سرواپيدميولوژي آنتيژنهاي اصلي سيستم,e),c,,C (D و فنوتيپ آن در اهداكنندگان خون شهرستان خرمآباد در سال جهانگير عبدي علياصغر كياني چكيده سابقه و هدف سيستم گروه خوني پس از ABO مهمترين سيستم گروه خوني از لحاظ باليني است. 5 آنتيژن C D از c و e مهمترين و شايعترين آنتيژنهاي گروه خوني هستند و آنتيژن D ايمونوژنترين ميباشد. هد آنها در جمعيت اين مطالعه تعيين درصد فراواني آنتيژنهاي سيستم c C )D و e( و فنوتي اطالعاتي هاي نادر و تشيي بان اهداكنندگان شهرستان خرمآباد و هم چنين شناسايي افراد داراي فنوتي آنها بود. مواد و روشها مطالعه انجام شده از نوع توصيفي بود. نمونهگيري به صورت سرشماري بر روي 136 اهداكننده مراجعه كننده به پايگاه انتقال خون خرمآباد انجام گرفت. سوسپانسيون گلبولي %5%3 در سرم فيزيولوژي تهيه شده با آنتيسرمهاي سيستم مواجه گرديد. فنوتي از لحاظ آنتيژنهاي مهم باليني فوو و نيز بر اسا شايعترين ژنوتي تعيين شد. يافتهها از ميان كليه واكنشهاي مشاهده شده بيشترين واكنش مربوط به آنتيژن )%3/33 e 9/11 1/59 = 5/6 )%/88 D بود. در مورد آنتيژن )%33/5( و كمترين واكنش مشاهده شده مربوط به )CI %5 c و C افراد واكنش مثبت و %9/3 افراد واكنش منفي داشتند. نتايج واكنش با آنتيژنهاي )CI %5 = 1/13 نيز به ترتيب %93/5 و %91/ بود. نتيجه گيری شيوع /88 درصدي آنتيژن D در شهرستان خرمآباد توجه هر چه بيشتر به واحدهاي منفي در بان هاي خون منطقه را مورد تاكيد قرار ميدهد. از طرفي شيوع نسبتا قاب توجه اهداكنندگان e منفي لزوم ايجاد بان گلبولهاي e منفي در مركز را بيش از پيش متذكر ميگرداند. كلمات كليدي: فتوتي سيستم گروه خوني اهداكنندگان خون ايران تاريخ دريافت : 68/7/1 تاريخ پذيرش : 66/3/1 مؤلف مسؤول: كارشناس ارشد هماتولوژي و بانك خون مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران 1 كارشناس ارشد هماتولوژي و بانك خون مربي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 91 و پايگاه منطقهاي خرمآباد كدپستي:

2 آنتيژنهاي اصلي و فنوتيپ آن در اهداكنندگان خون جهانگير عبدي و علياصغر كياني مقدمه سيستم يكي از مهمترين سيستمهاي گروه خوني از لحاظ باليني پس از سيستم ABO است. اين سيستم داراي حداقل 15 آنتيژن گروه خوني است كه مهمترين و شايعترين آنها 1 آنتيژن D c ميباشند و e و C آنتيژن D ايمونوژنترين اين آنتيژنها است) 1 (. اهميت باليني اين آنتيژنها از آن جهت است كه اگر به افراد فاقد يك يا چند آنتيژن گلبول قرمز آنتيژن مثبت تزريق گردد با احتمال بااليي عليه آنها آنتيبادي ايجاد خواهد شد كه اين آنتيبادي در نهايت منجر به تخريب گلبولهاي قرمز تزريق شده و عدم بهرهگيري بيمار از فرآورده تزريقي ميگردد) 31 (. در اين ميان مهمترين گروهي كه همواره در معرض اين مشكالت قرار ميگيرند بيماران نيازمند به تزريق مداوم خون) Multitransfused ( نظير تاالسميهاي ماژور ميباشند) 4 (. لذا به منظور سهولت دستيابي به فرآوردههاي خوني سازگار براي اين افراد و به ويهه افراد آنتيژن منفي اولين قدم آگاهي از درصد فراواني آنتيژنهاي مذكور در جمعيت اهداكنندگان و قدم دوم تاسيس بانك سلولهاي آنتيژن منفي است. اي ن اق دام م يتوان د دستي ابي آس انت ري را ب ه فرآوردههاي مورد نظر فراهم نمايد. به عنوان مثال فراواني e آنتيژن در اكثر مطالعهها در جمعيت سفيد پوست حدود %86 است. اگر يك بيمار تاالسمي ماژور عليه اين آنتيژن حساس گردد يافتن خون سازگار براي وي بسيار مشكل خواهد بود اما با تشكيل بانك سلولهاي منفي كه از e اهداف اين مطالعه است دسترسي به اين فرآورده تسهيل ميگردد. از طرفي در كليه مراكز انتقال خون انجام typing روي كليه اهداكنندگان صرفا از نظر آنتيژن D صورت ميگيرد اما اين دليلي بر ناديده گرفتن اهميت چهار آنتيژن مهم ديگر اين سيستم نيست) 86 (. متاسفانه در حال حاضر در كشور ما اطالد درست و جامعي از فراواني آنتيژنهاي سيستم )به جز D( وجود ندارد و صرفا محدود به يك سري مطالعههاي منطقهاي است و يا چنان ه مطالعهاي صورت پذيرفته معموالا قديمي ميباشد و نميتوان به راحتي به يافتههاي حاصل از آن استناد نمود. به ويهه اين كه در مطالعههاي اپيدميولوژيك شيود يك شاخخ خاو مورد بررسي ممكن است در طول زمان تحت تاثير عوامل مختلف تغيير نمايد به عنوان مثال در يك مطالعه شيود آنتيژن D در اهواز در سال درصد گزارش شده است حال آن كه در بررسي جامع به عمل آمده از سوي دكتر پورفتحاله و همكاران روي توزيع گروههاي خوني در اهداكنندگان سراسر كشور ميزان شيود مذكور %84/14 در سال 365 بوده است) 5 8(. بر همين اساس ضروري است كه مطالعههايي از اين قبيل در دورههاي زماني مشخخ در هر منطقه انجام شود. مواد و روش ها مطالعه انجام شده از نود توصيفي بود. نمونهگيري به روش سرشماري روي 138 اهداكننده مراجعه كننده به پايگاه انتقال خون خرمآباد در سال 368 انجام گرفت. سوسپانسيون %1%3 )در سرم فيزيولوژي( گلبول قرمز كليه اهداكنندگان با آنتيسرمهاي مهم سيستم آنتي C آنتي D آنتي c و آنتي e : آنتي D CD )آنتي و آنتي توليد شركت پهوه و پاالي پالسما سازمان انتقال خون ايران ساير آنتيسرمها همگي از نود IgM مونوكلونال و توليد شركت بيوتست آلمان داراي مجوز مصرف و ارسالي از واحد سرولوژي اختصاصي سازمان( مواجه گرديد و كليه مراحل كاري دقيقا بر اساس دستورالعملهاي عملكردي استاندارد موجود و نيز دستورات شركتهاي سازنده صورت پذيرفت. اين كار به صورت روزانه انجام ميشد و به مدت 45 روز ادامه يافت. سپس در پايان اين دوره الگوي واكن ها بررسي شد و بر اساس نود واكن نمونههاي گلبولي با آنتيسرمهاي مذكور فنوتيپ گرديد. در بررسي واكن آنتيژنهاي آنتيژنهاي مهم باليني فوي تعيين ها به جدول مربوه به شيود در جوامع سياهپوست و سفيد پوست استناد گرديد به طوري كه شايعترين هاپلوتيپ جهت استنباه محتملترين ژنوتيپ و بالتبع فنوتيپ گلبولي مورد استفاده قرار گرفت)جدول (. 99

3 دوره 8 شماره 3 پاييز 66 جدول 1: فنوتي هاي به همراه ژنوتي هاي احتمالي و فراواني آنها در ي جمعيت سفيدپوست واكنش بعضي از آنتيباديها با آنتيژن مركب و نيز واكنش آنتي G ارايه شده است) ( D C فنوتي آنتيژنها c e فراواني ژنوتي ce ساير آنتيژنها Ce C c G * بسيار نادر 991

4 آنتيژنهاي اصلي و فنوتيپ آن در اهداكنندگان خون جهانگير عبدي و علياصغر كياني جدول : فراواني فنوتي هاي در كنار شايعترين ژنوتي فراواني شايعترين ژنوتي آنتيژنهايي كه واكنش با آنتي تعداد فنوتي )درصد ) CD hr D C c e حضور دارند < < < < 16/1 18/8 8/3 3/7 5/8 4/3 5/6 5/55 1/7 /1 5/45 5/55 5/45 /3 5/55 5/ CDe/cde CDe/ CDe CDe/cD cde/ce cd/ce cd/ cd CDe/CD cd/cd cde/cde Cde/cde cd/cde??? cd/cde Cde/Cde R 1 r R 1 R 1 R 1 R R o r R r' R R R 1 R z R R z rr r'r r''r r''/r' r'r' DCce DCe DCce Dce Dce Dc DCe DCc ce Cce ce Cc De De Cce Ce D, C, c, e D, C, e D, C,, c, e D, c, e D,, c, e D,, c D, C,, e D, C,, c c, e C, c, e, c, e C, c D, e D,, e C,, c, e مجموع C, e الزم به ذكر است كه نتايج كليه واكن ها در كنار ساير اطالعات اهداكنندگان در كامپيوتر و برنامه نگاره)نرمافزار مورد استفاده در سازمان انتقال خون ايران به منظور ثبت اطالعات ضروري افراد كه با هدف اهداي خون مراجعه مينمايند( ثبت گرديده است. جهان نشان داده شده است)جداول 3(. شايعترين ژنوتيپ در هر گروه از افراد با فنوتيپهاي مشخخ جدول 3: فراواني آنتيژنهاي مهم سيستم بر اسا سرولوژي واكنش فاصله اطمينان 87/5 8/17 8/34 4/88 73/64 88/54 35/56 17/54 41/17 4/6 16/44 14/6 78/1 7/18 17/71 14/64 81/81 85/4 7/66 8/38 يافته ها از ميان كليه واكن هاي مشاهده شده بين گلبولهاي قرمز اهداكنندگان و آنتيسرمهاي تجاري بيشترين واكن %84/4( مربوه به آنتيژن e با فاصله اطمينان 87/5 8/17( و كمترين واكن مشاهده شده مربوه به آنتيژن هاي )%43/1( بود. كليه اطالعات مربوه به واكن مشاهده شده با آنتيسرمهاي تجاري آنتي D آنتي e c آنتي C آنتي و آنتي و نيز فنوتيپها و شايعترين ژنوتيپها هم چنين ژنوتيپهاي احتمالي بر اساس مطالعههاي انجام گرفته در جمعيتهاي سفيدپوست در آنتيژنها e e c c C C D D تعداد فراواني )درصد( 84/34 1/88 7/44 16/18 43/88 18/3 73/7 18/18 81/66 7/1 999

5 دوره 8 شماره 3 پاييز 66 با توجه به شايعترين ژنهاي سيستم در جمعيتهاي سفيد پوست به ترتيب از بيشترين فراواني به كمترين cd(r ) cde(r) CDe فراواني شامل) R( 1 ) 0 cde(r و ميباشند. الزم به ذكر است كه بر همين اساس در سه گروه از واكن ها استنباه ژنوتيپ امكانپذير نبود و احتمال داده شد كه علت آن عدم توانايي آنتيسرم در واكن با گلبولهاي قرمز به دليل تضعيف بيان آنتيژن و يا عدم وجود تراكم كافي مكانهاي آنتيژنيك بر سطح گلبول قرمز بوده است. بحث سيستم از لحاظ اهميت باليني احتماالا مقام دوم را پس از سيستم ABO به خود اختصاو ميدهد. بي از 15 آنتيژن در اين سيستم شناسايي شده است اما مهمترين آنها از لحاظ باليني و فراواني در جمعيتها D C c و e ميباشند) 3 (. آگاهي از فراواني آنتيژنهاي اين سيستم به منظور مطالعات جمعيتي و نيز در آزمونهاي ابوت) testing )Paternity ضروري ميباشد) 1 (. اما اهميت انجام اين مطالعه روي اهداكنندگان خون چيست به داليل زير انجام اين مطالعه در اهداكنندگان هر منطقه ضروري است: تعيين فراواني اين آنتيژنها: اطالد از فراواني آنها كمك به مديريت مصرف و حفظ ذخاير خوني ميكند. به عنوان مثال در منطقهاي كه شيود آلل و لذا آنتيژن D باالست مركز انتقال خون موظف به حفظ ذخاير خوني است. D 1 سازماندهي واحدهاي خوني آنتيژن منفي: با انجام phenotyping مركز انتقال خون قادر خواهد بود سازماندهي دقيق و جالبي از واحدهاي توليدي خود ايجاد نمايد و اين كار تامين خون بيماران مولتي ترانسفيوز حساس شده را تسريع ميبخشد به عبارتي تشكيل بانك سلولهاي آنتيژن منفي به ويهه كه در اين e مطالعه فراواني %84/34 دارد به طوري كه %1/8 اهداكنندگان براي اين آنتيژن منفي هستند كه اگر به كل جمعيت اهداكنندگان تعميم داده شود رقم قابل توجهي خواهد بود و لذا با مراجعه به اين بانك اطالعاتي پيدا كردن خون سازگار فوي راحت خواهد بود. 3 كاه واكن هاي تاخيري انتقال خون: گر چه انجام (D) typing روي كليه خونهاي اهدايي الزامي است اما چون چهار آنتيژن ديگر اين سيستم بررسي نميشوند اگر گيرنده خون يك خانم در سنين بارداري باشد و فاقد يكي از آنتيژنها باشد احتمال آلوايمونيزاسيون و بيماري هموليتيك نوزاد HDN (Hemolytic disease of the newborn) را بايد در نظر گرفت و مواردي از اين بيماري در اثر آنتيبادي سيستم به جز D گزارش شده است) 7 3( 8 اما اگر گيرنده خون يك بيمار مولتي ترانسفيوز مثل تاالسمي ماژور باشد وضعيت وخيمتر خواهد بود و نكته مهم اين كه مواردي از آلوايمونيزاسيون در اين گروه از بيماران توسط آنتيژنهاي سيستم نيز گزارش شده است) 88 (. با مطالعههاي سرولوژيك و از طريق فنوتيپ و فراواني ژنهاي )و يا آنتيژنها( سيستم صرفا ميتوان ژنوتيپ يك فرد را استنباه نمود اما در حقيقت تعيين ژنوتيپ دقيق افراد بدون آناليز DNA و مطالعههاي خانوادگي تقريبا غير ممكن است. موارد معدودي از عدم تطابق نتايج سرولوژيك و مولكولي وجود دارد كه ممكن است يك مخاطره انتقال خون تلقي شوند) 1511 (. آناليز مولكولي DNA ممكن است بسياري از موارد غير قابل تفسير در واكن هاي سرولوژيك را شناسايي نمايد) 14 1(. 13 در اين مطالعه در سه گروه از افراد استنباه ژنوتيپ از روي فنوتيپ مشاهده شده امكانپذير نبود زيرا نظير اين واكن ها در جدول مربوه به اطالعات ژنوتيپي)جدول ( جمعيت سفيدپوستها وجود نداشت و احتمال داده شد كه علت آن عدم توانايي آنتيسرمها در واكن با گلبولها به دليل تضعيف بيان آنتيژن ناشي از توار هاپلوتيپهاي خاو بوده است و در چنين مواردي آناليز مولكولي كمك كننده خواهد بود اما امكان انجام آن در اين مطالعه به هي عنوان وجود نداشت) 11 (. در مقايسه با مطالعههاي مشابه انجام شده در داخل كشور يا در جهان تفاوتهايي در فراواني آنتيژنهاي 99

6 آنتيژنهاي اصلي و فنوتيپ آن در اهداكنندگان خون جهانگير عبدي و علياصغر كياني مشهود است. فراواني آنتيژن D در اهواز در سال درصد گزارش شده است) 8 (. در سال )373( 884 در مطالعه دكتر فرهود و همكاران شيود اين آنتيژن در استان لرستان 8/67 درصد و در بررسي جامع دكتر پورفتحاله از توزيع گروههاي خوني سراسر كشور در طول سالهاي 38 و 365 به ترتيب 8/67 و 8/83 درصد اعالم شده است) 18 5(. آقاي دكتر فرهود شايعترين را فنوتيپ )16/1 درصد( و نادرترين را R z R z R 1 r )5/55 درصد( اعالم ميكنند كه با يافتههاي مطالعه ما شباهت زيادي نشان ميدهند)به ترتيب 16/1 و صفر درصد(. هم چنين در اصفهان آقاي دكتر معافي و همكاران در سال 363 فراواني آنتيژنهاي C را به e و c ترتيب 34/88 71/88 6/13 و 81/33 درصد اعالم نمودند كه تفاوت قابل توجه آن با نتايج مطالعه ما در آنتيژنهاي )43/1 درصد( و )73/1 C درصد( است) 8 (. در كشورهاي آسيايي در سال 1558 شيود آنتيژن D در هند 84 درصد در سال 888 در تركيه 68 درصد و در سال 1551 در چين 85 درصد بوده است) 16 1(. 17 در اروپا در سال 881 در آلمان 81 درصد و در سال 1553 در اكراين 75 درصد اعالم شده است و در آفريقا در كنيا سال 88/ 881 درصد گينه سال 84/ درصد و در سال 1553 در نيجريه 81 درصد گزارش شده است) 183 3(. 4 الزم به ذكر است كه اين اختالف شيود آنتيژني در ساير آنتيژنهاي سيستم ميشود. هم ديده همان گونه كه مشاهده ميشود آنتيژنهاي سيستم در مناطق مختلف داراي شيود متفاوتي ميباشند و ضروري است كه هر منطقه با تعيين فنوتيپ آنتيژنهاي مهم گروههاي خونيبرنامهريزي صحيحي جهت تهيه و حفظ موجودي فرآوردههاي خوني داشته باشد. نتيجهگيري اين مطالعه نشان ميدهد كه پراكندگي آنتيژنهاي در اهداكنندگان شهرستان خرمآباد با برخي مناطق بررسي شده در كشور و نيز برخي مطالعههاي جهاني تفاوت نشان ميدهد و نيز با توجه به شيود نسبتا باالي آنتيژن D حفظ ذخاير خوني آنتيژن منفي از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود. 99

7 دوره 8 شماره 3 پاييز 66 References : 1 Avent ND, Reid M. The blood group system: a review. Blood 000; 95: Daniels G. Human Blood Groups. nd ed. Oxford: Blackwell Science LTD; 00. p Mota1 MA, Sakashita A, Kutner JM, Castilho L. Applications of blood group genotyping. instein 006; 4(1): Canatan D, Acar N, Kilic B. Subgroups and Kell Antigens in Patients With Thalassemia and in Donors in Turkey. Tr J of Medical Sciences 1999; 9: Castilho L, Rios M, Bianco C, Pellegrino J Jr, Alberto FL, Saad ST, et al. DNAbased typing of blood groups for the management of multiplytransfused sickle cell disease patients. Transfusion 00; 4: Joy SD, Rossi KQ, Krugh D, O'Shaughnessy RW. Management of pregnancies complicated by anti alloimmunization. Obstet Gynecol 005; 105(1): 48[abstract]. 7 Hackney DN, Knudtson J, Rossi KQ, Krugh D, O'Shaughnessy RW. Management of pregnancies complicated by antic alloimmunization. Obstet Gynecol 004;103(1): 430[abstract]. 8 Palfi M, Gunnarsson C. The frequency of antic anti G in the absence of antid in alloimmunized pregnancies. Transfus Med 001;11(3): Marzban M, Kamali MS, Hosseinbasi T. Blood groups of the people of Ahwaz, Iran. Anthropol Anz 1988; 46(1): Pourfathollah AA, Oody A, Honarkaran N. Geographic distribution of ABO and blood groups among Iranian blood donors and comparison of their frequencies between the years 198 and 001.The Scientific J of Iranian Blood transfusion Organization 004; 1(1): 1117 [Article in Farsi]. 11 Garratty G, Glynn SA, Mcntire R. ABO and (D) phenotype frequencies of different racial/ ethnic groups in the United States. Transfusion 004; 44: Yan L, Zhu F, Fu Q, He J. ABO,, MNS, Duffy, Kidd,Yt, Scianna, and Colton blood group systems in indigenous Chinese. Immunohematol 005; 1(1): Wagner FF, Kasulke D, Kerowgan M, Flegel WA. Frequencies of the blood groups ABO, esus, D category VI, Kell, and of clinically elevant highfrequency antigens in southwestern Germany. Infusions ther Transfusions med 1995; (5): Lyko J, Gaertner H, Kaviti JN, Kariithi MW, Akoto B. [Bloodgroup systems ABO and RH in the Kenyan population].folia Med Cracov 199; 33(14): 859. [Article in Polish]. 15 Souiden Y, Chaieb K, Romdhani M, Mahdouani K. Contribution of the genetic fingerprintings compared to grouping ABO/esus technique in the expertise of filiation. Ann Biol Clin 007; 65(6): Maafi AR, Rahgozar S, Pourfathollah AA, Hariri MM. valuation of distribution of blood group antigens in patients with thalassemia intermedia and blood donors in Isfahan, the years 003 and 004. The Scientific J of Iranian Blood transfusion Organization 005; (3): 3 9 [Article in Farsi]. 17 Kiani AA, Abdi J, Shirkhani Y, Kashi M. Prevalence of alloimmunization against RBC antigens in thalassemia major patients of Lorestan province. The Scientific J of Iranian Blood transfusion Organization 006; 3(3): 6571 [Article in Farsi]. 18 Karimi M, Nikrooz P, Kashef S, Jamalian N, Davatolhagh Z. RBC alloimmunization in blood transfusiondependent βthalassemia patients in southern Iran. Int Jnl Lab Hem 007;9: Randen I, Sørensen K, Hauge R, Dahlberg AB, Mirlashari MR, Thompson KM, et al. Accurate phenotype determination by reticulocyte mrna typing shortly after multiple transfusions. Haematologica 008; 93(4): NoizatPirenne F, Lee K, Pennec PY, Simon P, Kazup P, Bachir D, et al. Rare RHC phenotypes in Black individuals of AfroCaribbean origin: identification and transfusion safety. Blood 00; 1: Okuda H, Kawano M, Iwamoto S, Tanaka M, Seno T, Okubo Y, et al. The RHD Gene Is Highly Detectable in Dnegative Japanese Donors. J Clin Invest 1997; 100(): Castilho L, Rios M, Pellegrino J Jr, T O Saad S, F Costa F. Blood group genotyping facilitates transfusion of betathalassemia patients. J Clin Lab Anal 00; 16(5): ChérifZahar B, Raynal V, D'Ambrosio AM, Cartron JP, Colin Y. Molecular analysis of the structure and expression of the RH locus in individuals with D, Dc, and DCw gene complexes. Blood 1994; 84(1): Irshaid NM, Ramadan S, Wester S, Olausson P, Hellberg A, Merza JY, et al. Phenotype prediction by DNAbased typing of clinically significant blood group systems in Jordanian blood donors. Vox Sanguinis 00; 83: Moulds MK. Monoclonal reagents and detection of unusual or rare phenotypes or antibodies. Immunohematology 006; (): Farhud DD, ftekhari A. Blood Groups Distribution in Iran. Iranian J Publ Health 1994; 3(14): Tripathy V, Satapathy KC, Gupta R. ABO and D polymorphism among Tibetans in India. Hum Biol 006; 78(): Canatan D, Nilgün Acar, Kilic B. Subgroups and Kell Antigens in Patients With Thalassemia and in Donors in Turkey. Tr J of Medical Sciences 1999; 9: Mukhin VN, Chinakh DG, Avdeev AV, Kuleba VV, Afanas'ev MV. Gene frequencies and heterozygosity of the AB0 and RH blood group alleles in the populations of two cities of the Donetsk region, Ukraine. Genetika 003; 39(4): Loua A, Lamah MR, Haba NY, Camara M. Frequency of blood groups ABO and rhesus D in the Guinean population. Transfus Clin Biol 007; 14(5): Jeremiah ZA, Buseri FI. antigen and phenotype frequencies and probable genotypes for the four main ethnic groups in port Harcourt, Nigeria. Immunohematology 003; 19(3):

8 آنتيژنهاي اصلي و فنوتيپ آن در اهداكنندگان خون جهانگير عبدي و علياصغر كياني Original Article Seroepidemiologic evaluation of system major antigens(d,c,,c,e) and their phenotypes among the blood donors in Khorramabad, Iran Abdi J. 1, ( MS ), Kiani AA. 3 ( MS ) 1 Khorramabad Regional Blood Transfusion Center, Iran Iranian Blood Transfusion Organization Research Center,Tehran, Iran 3 Lorestan University of Medical Sciences,Khorramabad, Iran Abstract Background and Objectives Knowing the frequency of D,C,,c,e antigens is necessary for population studies and plays a significant role in paternity tests. The purpose of this research is to determine the frequency of antigens and their phenotypes in Khorramabad blood donors and to set up the data bank of individuals lacking the very common antigens. Materials and Methods The study was carried out as census on 136 blood donors referring to Khorramabad Blood Center. Appropriate cell suspensions were incubated with several antiserums; then, based on the type of reactions observed and most probable genotypes identified by reference to tables of antigens frequency in black and white populations, phenotypes for main antigens were determined. Results Out of all observed reactions, the most common ones were associated with the e antigen (94.34%, CI 95%= ) and the least with the antigen (43.5%). As to D antigens, 9.88% (CI 95% = ) of individuals were positive and 7.4% were negative. The results were 73.5% and 71.% for C and c antigens, respectively. Conclusions A 9.88% frequency for D antigen in Khorramabad city blood donors indicates a high regional difference in frequency. As a result, negative blood units in the region deserve much more attention. In the meantime, the relatively significant frequency of e negative donors in the region more than ever emphasizes the necessity of setting up an e negative blood bank. Key words: phenotype, esus BloodGroup System, Blood donors, Iran Sci J Iran Blood Transfus Org 009; 6(3): 196 Received: 3 Oct 007 Accepted: 5 Jun 009 Correspondence: Abdi J., MS of Hematology. Khorramabad Regional Blood Transfusion Center and Iranian Blood Transfusion OrganizationResearch Center. Postal code: , Khoramabad, Iran. Tel: (98661) 34641; Fax: (98661) mail: 99

فراوانی گروه‌های خونی ABO و Rh در جمعیت اهداکنندگان خون استان گلستان در سال‌های

فراوانی گروه‌های خونی ABO و Rh در جمعیت اهداکنندگان خون استان گلستان در سال‌های دوره 9 شماره 3 پاييز 353-363( 99 ) مقاله كوتاه فراواني گروههاي خوني ABO و در جمعيت اهداكنندگان خون استان گلستان در سالهاي 8315-8319 4 3 3 9 مير محمدعلي حسيني سيد صادق بني عقيل محمدرضا بلخي مريمالسادات

توضیحات بیشتر

تعیین فنوتیپ آنتی‌ژن‌های اصلی سیستم Rh در اهداکنندگان مستمر گروه خونی O مراجعه‌کننده به مرکز انتقال خون اصفهان در سال 1395

تعیین فنوتیپ آنتی‌ژن‌های اصلی سیستم Rh در اهداکنندگان مستمر گروه خونی O مراجعه‌کننده به مرکز انتقال خون اصفهان در سال 1395 دوره 15 شماره 1 بهار 1002( 79 ) مقاله پژوهشي تعیین فنوتیپ آنتیژنهای اصلی سیستم در اهداکنندگان مستمر گروه خونی O مراجعهکننده به مرکز انتقال خون اصفهان در سال 5931 4 4 3 0 1 علی وحید دستجردی شیوا سلیمی محسن

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: قبل از عرضه ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) بیماري همولیتیک جنین و نوزاد در %10 حاملگیها دیده میشد و یک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode] چالشھای تستھای غربالگری دوران بارداری در حوضه مطب سونوگرافی آزمايشگاه و نتايج تفسير ميرمجيد مصالئی دکتر آزمايشگاه پاتوبيولوژی و ژنتيک پارسه www.parsehlab.com mossalaei@parsehlab.com Presentation overview

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396 آرخ ی ن آمار رمبوط هب عف و ن ت اچ آی وی رد جمه وری اسال م ی اریان اپیان هس ماهه دوم 1396 جه ت استفاده عم و م ی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ شک ی رمزک دمری ی ت بی ماریهای وا گی ر 1 فهرست ن گا ه ی اج ما

توضیحات بیشتر

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی در سال هر در AV-Comparatives موسسه و 1 واقعی" دنیای

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

ایمونولوژی پلاکت

ایمونولوژی پلاکت دوره 9 شماره 1 بهار 2799( 91 ) مقاله مروري ايمونولوژي پالكت 1 مژگان شايگان چكيده سابقه و هدف مطالعه آنتيژنهاي مختلف روي پالكتها كه قادر به توليد آنتيبادي هستند و واكنش بيي ايي اواميه كيه ميتوانند وضعيتها

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page 1 دانشگاه علوم پزشگی اراک مقدمه با راه اندازی سامانه

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش حلقه ها درPHP آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP در

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Population and Energy Iran

Population and Energy Iran پيآمدھای انفجار جمعيت جھانی و کمبود انرژی ناصر کنعانی - برلن What caused this surge in population? انفجار جمعيت Time Number 1 384 Billion Time The rapid increase in population over a relatively short

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري شخيص DNA ا زاد جنين در خون مادر براي غربالگري سندرم داون... تشخیص DNA آزاد جنین در خون مادر براي غربالگري سندرم داون DNA) (Cell free

دکتر سولماز پيري شخيص DNA ا زاد جنين در خون مادر براي غربالگري سندرم داون... تشخیص DNA آزاد جنین در خون مادر براي غربالگري سندرم داون DNA) (Cell free تشخیص DNA آزاد جنین در خون مادر براي غربالگري سندرم داون DNA) (Cell free fetal معرفی و حقایق چكیده: * دکتر سولماز پيري زمینه و هدف: در حال حاضر موثرترین و شایعترین روش غربالگري پیش از تولد براي آنوپلوییديهاي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

پلی‌مورفیسم ناحیه پروموتور ژن رمز کننده آنتی‌ژن 4 وابسته به لنفوسیت T سیتوتوکسیک در لوپوس اریتماتوز: گزارش کوتاه

پلی‌مورفیسم ناحیه پروموتور ژن رمز کننده آنتی‌ژن 4 وابسته به لنفوسیت T سیتوتوکسیک در لوپوس اریتماتوز: گزارش کوتاه 27 پ يل مورفيسم پروموتور ژن رمز كننده آنتيژن 4 وابسته به لنفوسيت T سيتوتوكسيك در لوپوس مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارديبهشت 394 دوره 73 شماره 2 صفحههاي 27 تا 3 گزارش كوتاه پ يل *2 مهديه

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ی نسل سوم فهرست مطالب کلی ی نسل سوم در مورد ی نسل سوم ی در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم فناوری های نوین به عنوان پیلوت از دانشگاه های نسل سوم در 2 تعریف 3 تعریف 4 تعریف 5 تعریف 6 تعریف 7 تعریف 8 رشد همزمان

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر