تبیین نقش تأثیرگذار قهوه‌خانه در جریان شکل‌گیری نقاشی قهوه‌خانه‌ای

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تبیین نقش تأثیرگذار قهوه‌خانه در جریان شکل‌گیری نقاشی قهوه‌خانه‌ای"

رونوشت

1 143 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] پاییز دوم سال 5 شمارۀ شکلگیری جریان در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین قهوهخانهای نقاشی I زارعی کریم II شاملو غالمرضا III حمیدیمنش تقی ) )صص: 1397/04/04 دریافت: تاریخ 1397/06/26 پذیرش: تاریخ چکیده جنبش و قاجار حکومت اواخر در که است رنگروغنی روایی نقاشی از مکتبی قهوهخانهای نقاشی قهوهخانهها در مکتبندیده هنرمندانی بهدست مذهبی و بزمی رزمی موضوعات با مشروطیت عرصۀ در جدیدی بستر ایجاد باعث قاجار دورۀ سیاسی و اجتماعی مختلف تحوالت گرفت. شکل انقابمشروطیت استبدادی حکومت این توسط مردم آزادیخواهیهای سرکوب با شد. ایران هنر پردههای برروی میشود باعث جریان این و شده قهوهخانهها در مردمی جنبش و اجتماع سبب پایگاههای از یکی بهعنوان که قهوهخانهها که چرا بگذارد بهسزایی تأثیر قهوهخانهای نقاشی ایفا هنری نهضت این شکلگیری در عمدهای نقش بودهاند قاجار دوران در اجتماعمردمی مهم استبدادی حکومت علیه قهوهخانهای نقاشی انتقادیبودن به توجه با پیشرو مقالۀ در میکنند. نهادی بهعنوان را قهوهخانه گردیده سعی همعصر نقاشی سنت برخاف رویهای داشتن و قاجار قاجار دوران در که مردمی مذهبی و ملی روحیۀ تقویت درجهت فرهنگی و اجتماعی کارکردهای با شکلگیری در آنرا تأثیر و دهد انطباق مشروطیت جریان همسویی با کرده ایفا بهسزایی نقش پرسشهای دهد. قرار موردبررسی آن اجتماعی سیاسی نقش و اهمیت ازنظر قهوهخانهای نقاشی نارود در قهوهخانهای نقاشی شکلگیری جریان بر چهاندازه تا قهوهخانهها 1- از: عبارتند پژوهش جریان در قهوهخانهای نقاشی مکتب شکلگیری مبانی 2- بودهاند تاثیرگذار مشروطیت نهضت مطالعات شامل میدانی و کتابخانهای تحقیق روش است بوده چگونه قاجار حکومت استبداد قاجار قهوهخانههای فضای بررسی و انقابمشروطیت و قهوهخانهای نقاشی درخصوص پایهای نقاشی جریان که میشود حاصل ذیل نتایج تحلیل و تجزیه و تطبیق و ل استدال پساز و است حکومت علیه انتقادی و ضداستبدادی حرکتی مشروطیت دوران در قهوهخانهها در قهوهخانهای تأثیر نقاشیها موضوعات بر دوران این در قهوهخانهها درون گفتمان محتوای و بوده قاجار میشود. همراستا مشروطیت جریان با که گذاشته بهسزایی مشروطیت. قاجار استبداد قهوهخانه قهوهخانهای نقاشی کلیدواژگان: مسئول(. )نویسندۀ بوعلیسینا دانشگاه معماری و هنر دانشکده گرافیک گروه علمی هیأت I.عضو بوعلیسینا. دانشگاه معماری و هنر دانشکده گرافیک گروه علمی هیأت عضو.II بوعلیسینا. دانشگاه معماری و هنر دانشکده گرافیک گروه علمی هیأت عضو.III

2 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 144 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] مقدمه بزمی و مذهبی رزمی مضمونهای با رنگروغنی روایی نقاشی نوعی نقاشیقهوهخانهای و نیاز بهضرورت دینی و مردمی هنر سنتهای براساس مشروطیت جنبش دوران در که است شد. پدیدار مکتبندیده هنرمندانی بهدست آنان بهباورهای احترام بهپاس و مردم درخواست رد اما است بوده ایران در تعزیهخوانی و مرثیهسرائی و قصهخوانی کهن سنت آن زمینهساز گرچه افرادی و میآید بهوجود قهوهخانهها در مردمی هنر این بالندگی و رشد برای شرایطی قاجار دوران هنر رسمی حوزۀ از ج خار که میگیرند پیش در را رویهای مکتب این نقاشان زمرۀ در انگشتشمار تا 1264 از ناصرالدینشاه طوالنی )سلطنت دوران این در 1369(. )سیف است بوده خود زمانۀ و میآید پدید داخلی مشروعیت بحران داخلی مشکات و خارجی جنگهای بروز با ه.ق.( 1313 که میشود دوران این در تأثیرگذاری اجتماعی و مذهبی حرکتهای شکلگیری سبب جریان این و است وقت حکومت علیه استبدادی ضد حرکتهای و اجتماعی نیروهای موازنۀ دگرگونی بیانگر عمیقی و بزرگ اجتماعی دگرگونیهای است بنیادی تحوالت این سرآغاز که مشروطیت انقاب هب میگذارد. تأثیر جریانساز مردمی نهادهای تقویت بر انفجارآمیزی بهشکل که میکند ایجاد و اجتماعات این در حضور برای شد مکانی بود آنها از ماندگارتر و مهمتر که قهوهخانه همینجهت حرکتهای بروز در بارزی بسیار نقش اجتماع عرصۀ در فعال و نیرومند اجتماعی نهاد یک بهعنوان هک فرضیه این با گذاشت. غیرقابلانکاری تأثیر قهوهخانهای نقاشی جریان بر که کرد ایفا مردمی شکلگیری اصلی عوامل از کم حا اجتماعی شرایط به توجه با مشروطیت دوران در قهوهخانهها و مشروطیت دوران در قهوهخانهها فضای به پرداختن ضمن بودهاند قهوهخانهای نقاشی جریان قرار موردبررسی را قهوهخانهای نقاشی سبک بر دوران این در مردمی نهاد این تأثیر قاجار استبداد نقاشی شکلگیری جریان بر چهاندازه تا قهوهخانهها 1- عبارتنداز: مقاله پرسشهای میدهیم. نقاشی مکتب شکلگیری مبانی 2- بودهاند تاثیرگذار مشروطیت نهضت دوران در قهوهخانهای است بوده چگونه قاجار حکومت استبداد جریان در قهوهخانهای نقاشی شکلگیری جریان بر قهوهخانهها تأثیر بررسی پژوهش: ضرورت و هدف استبداد دوران در قهوهخانهای نقاشی ماهیت به نگاهی مشروطیت. دوران در قهوهخانهای حرکت جریانهای با همخوانی و استبدادی نظام علیه آن انتقادیبودن به توجه با قاجار به میتواند تاریخی برهههای در اجتماعی حرکتهای شناخت که آنجا از مشروطیت. مردمی دالیل میتواند قهوهخانهها از جدید خوانشی بینجامد جریانهنری یک از مکتبی شکلگیری فراهم زندهتر را آن اهمیت و ارزش متعاقبا و کند بیان روشنتری بهنحو را مکتب این شکلگیری نقاشی شکلگیری در قهوهخانهها نقش تبیین به تا شده تاش همینمنظر از بنابراین سازد. شود. پرداخته قهوهخانهای پایهای مطالعات شامل میدانی و کتابخانهای تحقیق روش حاضر پژوهش در روشتحقیق: و است قاجار قهوهخانههای فضای بررسی و مشروطیت انقاب و قهوهخانهای نقاشی درخصوص تحقیق این هدف ازنظر است. گرفته قرار تحلیل و تجزیه و استدالل مورد روش و ماهیت براساس است. تفسیری و استداللی و کیفی بهروش ماهیت بهلحاظ و میجوید سود تطبیقی روش از تحقیق پیشینۀ است بوده راهگشا قهوهخانهای نقاشی و قهوهخانه دربارۀ مرجع منابع از مجموعهای تحقیق این در تنس 1383( کباز )پا امروز تا دیروز از ایران نقاشی 1369( )سیف قهوهخانهای نقاشی ازجمله: گفتمانمشروطیت ظهور و مدرن هویت 1385( معینآبادی )حسین مشروطه انقاب در تجدد و و پاتوق 1387( اسماعیلی و )یزدخواستی مشروطیت جنبش آسیبشناسی 1386( )نظری

3 145 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] )فقیهیمحمدی قهوهخانهها اجتماعی رویکرد بر درآمدی 1390( )آزادارمکی ایرانی مدرنیته 1387(. )مدرسی پارادوکس یک بررسی قهوهخانه نقاشی و 1384( پژوهش موضوع ضرورت و اهمیت قهوهخانهها اینکه درمورد قهوهخانهای نقاشی زمینۀ در صورتگرفته تحقیقات به توجه با همینرو از است. شده نگارش کمتر میشوند محسوب مکتب این شکلگیری اصلی دالیل از توجه با قهوهخانهای نقاشی جامعهشناختی پروژۀ این در که است آن بر حاضر مقالۀ در نویسنده قهوهخانه فضای قهوهخانهای نقاشی جاری سنتهای ضد پیشگرفتن در و انتقادیبودن به شکلگیری عامل حتی و جداناشدنی جزء که فرهنگی و سیاسیاجتماعی پایگاه و پاتوق بهعنوان گیرد. قرار تحقیق و مطالعه مورد است نقاشی مکتب این قهوهخانهای نقاشی سبک مشروطیت جنبش دوران در بزمی و مذهبی رزمی مضمونهای با رنگروغنی روایی نقاشی نوعی آنزمان مرسوم طبیعتگرایانه نقاشی از اثرپذیری با و دینی و مردمی هنر سنتهای براساس نقاشی سبک این بنیانگذاران 586(. 1378: کباز )پا آمد پدید مکتبندیده هنرمندانی بهدست هنری نهضت این آنها شاگردان ایشان پساز که هستند مدبر محمد و قوللرآغاسی حسین سنتی دنبالکردند. را مهارت با توانستهاند ولی ندیدهاند مکتب گرچه ا که است نقاشانی خاص نقاشی ع نو این ذهنیات منشاء میکردند. نقاشی داشتند ذهن در که آنچه با و کنند بیان را خود منظور خاصی ذهن بر کم حا پریمیتیویسم این و است اجتماعی زندگی محیط از او خالص دریافتهای نقاش کار چارچوب میگیرد. شکل مردمی سنتهای و کی ادرا قراردادهای براساس که است جامعه احساسات و مهارتش با نیز نقاش هنرمند میخواهند. مردم و میگویند مردم فقط که است همان طالبند مردم آنچه ارائهدادن بهتر و بیشتر هرچه برای فنونی از استفاده با و هنرمندانهاش خالص و دارد ایرانی کاما ویژگیهای و است اجتماعی و ملی مکتب یک این بنابراین میکند. تاش عدم که خود خاص شیوۀ با و خارجی مضامین از استفاده بدون و ایرانی نقاش ذهن از مستقیما شیرزادیآهودشتی و )نصریاشرفی میگیرد نشأت است ژرفنمایی و آناتومی به دقیق پرداخت.)1468 :1388 میانی الیههای خاص فرهنگ روح و مذهبی اعتقادات و ملی عایق و آمال نقاشی»اینگونه قصص وقایعکربا خمسۀنظامی فردوسی شاهنامۀ داستانهای بازمیتابید. را شهری جامعۀ این نقاش میدهند. تشکیل را نقاشیها این اصلی موضوعهای عامیانه حکایتهای و قرآن و میشنید روضهخوان و مداح و تعزیهخوان و نقال زبان از که شرحی با مطابق را موضوعها زا قهوهخانهها صاحبان میکشید. تصویر به داشت وجود بازار و کوچه مردم ذهن در که همانگونه رد قهوهخانهها عاوهبر پردهها این اینحال با میآمدند. بهشمار آن سفارشدهندگان نخستین بصن محل پرده ع موضو و میشد آویخته نیز حمامها و زورخانهها و دکانها و عزاداری محلهای دکانهای برای جوانمردقصاب ع موضو و تکایا برای عاشورا روز ع موضو مثا میکرد. معین را آن گچبری کاشیسازی چون دیگری حرفۀ غالبا و بود برخاسته اصناف میان از نیز نقاش قصابی. رنگ پردهنگاری فن تجربه ازطریق و خود عاقۀ و بهایمان و داشت غیره و نقاشیساختمان بهکار خود خاص روش و سلیقه برحسب را متداول بیانی وسایل و روشها بود. آموخته را روغنی غالبا همینرو از بود. مخاطب بر بیشتر هرچه اثرگذاری و بیان سادگی و صراحت هدفش و میگرفت 201(. 1383: کباز )پا مینوشت«تصویرشان درکنار را اشخاص نام پردهاش در

4 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 146 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] میروند بهشمار هنری مکتب این بنیانگذاران از که مدبر محمد و قوللرآغاسی حسین بهجز میتوان آنان میان از که کردند دنبال سبک این در را خود اساتید روش که بودند نیز دیگری نقاشان حمیدی محمد اسماعیلزاده حسن قوللرآغاسی فتحاله همدانی دستخوش حسین به کرد اشاره لرنی. علی بلوکیفر عباس فراهانی محمد هنر و فرهنگ تحوالت بر مشروطیت تأثیر نهضت با همزمان و قاجار دورۀ اواخر در که است ایرانی نقاشی از شیوهای قهوهخانهای»نقاشی 70(. 1390: همکاران و )چلیپا شد«نزدیک خود بهاوج مشروطه کشور اوضاع از آنها گاهی آ و مردم عمومی بیداری و مشروطیت نهضت شکلگیری جریان در هم اجتماعی )قوای( طبقات از یکی حتی و داشتند مشارکت انقاب در شهری طبقات»همۀ که گروههای از ائتافی مشروطه نهضت»در که اساس این بر و نشد«صحنه وارد انقاب ضد بر حرکتی 1 بورژوازی انقابی بهجای انقاب این و داشتند شرکت متعدد طبقات و شهری مختلف و فرهنگ عرصۀ در 108( 1385: )کاتوزیانهمایون بود«شهری و تودهای دموکراتیک مردمی جریانهای سرکوب و جدید اوضاع مشاهدۀ با ایران مردم پیوست. ع بهوقو جدیدی شرایط نیز هنر میدیدند خون و ک خا در غرق را خود مذهبی و ملی سران و رهبران درحالیکه و آزادیخواهانه پیچیدۀ و جدید فتنههای شاهد هرروز ایران مردم شدند. هم جدید جهانبینی نوعی درگیر با خود واقعی زندگی در آنانکه بودند. دیگر ازسوی داخلی استبداد فشارهای و یکسو از استعمار استبداد و استعمار هفتسر اژدهای نابودی و بهبودی به امیدی کاریها ریا و نابسامانیها مشاهدۀ یاد و شدند کشیده تاریخی و اسطورهای پهلوانان و قهرمانان بهسمت گاه ناخودآ بهطور نداشتند 70(. 1390: همکاران و )چلیپا کردند زنده دوباره را آنها بود. ایران اجتماعی تحوالت انفجار نقطۀ بیشک نقطۀعطف نگوییم گر ا انقابمشروطه اشاره مهم مقولۀ دو به باید رابطه این در داد. تغییر را ایران فکری و اجتماعی تاریخ عمیقا مشروطه شود: خود به را حقوقاجتماعی حساختن مطر جرئت نخستینبار برای مردم که بود نهضت این در 1 بدانند. خود حق را اظهارنظر و اندیشیدن مردمی که است مهم خیلی این دادند. سلطۀ آن و داشت توجه ایران جامعۀ ترقی مانع اصلی عامل به ایران روز آن جامعۀ 2 میخشکاند را آدمی رشد و فکر نهال مشروطهخواهان بهتعبیر استبداد بود. استبداد ک وحشتنا بود روشنفکران و مبارزان توجه مرکز مسأله این میکند. سلب انسان از را عمل و اندیشه آزادی و.)33 :1386 )نظری رویدادهای همپای جریانی کشور هنری فضای در همینراستا در تحوالت این پیچیدگی برجای آن شکلگیری در را تأثیراتش که میگیرند پیش در را رویکردی نهضت این سیاسیاجتماعی علیه عامه افکار برانگیزانندۀ که نقاشی رواییترین بازار و کوچه مردم ویژۀ سبکی با و میگذارد میشود تولید هنری بدینترتیب میدهد شکل را بود مشروطه انقابیون قوای تقویت و استبداد برروی آن روشنفکری ظواهر و برآمده ضداستکباری و آرمانخواهی جریان با همفکر و همسو که مییابد. انتقال پردهها مشروطیت در قهوهخانهها عملکرد همزمان میگیرد )قهوهخانه( مردمی نهاد همین از را نامش که قهوهخانهای نقاشی سبکهنری عملکرد آن ظهور محل بهعنوان قهوهخانه به مشروطه اجتماعی سیاسی رویدادهای و جریانها با همپای است ایران در آن شکوفایی و نقاشی ع ایننو رواج زمان که اینراستا در و میدهد مکانی

5 147 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] ایرانشناسی(. )بنیاد 1350 ش. تاریخ دستخوشهمدانی. حسین اثر درویشی پردۀ 1. تصویر میگیرد. قرار ل استدال مورد و شده واقع قهوهخانه فکری جریان تفکر در الگو و چارچوب تغییر که میدهد خ ر شرایطی در هنری مکتب این شکلگیری و تولد بنابر و میدهد مردمی دموکراتیک تفکر به را خود جای استبدادی و کهنه فکری نظام عمومی احساس مردم باورهای در هنری جریان این خالی جای که میشود باعث زمانه شرایط و اقتضائات کند. پیدا هنری دیگر سبکهای با بسیاری تفاوت که شکلگیرد قهوهخانهها دل از جریانی و شود نآ یکضلع که میداد تشکیل را چهارضلعی مربع که یافت تولد مکانی در قهوهخانهای نقاشی ضلع دو و نداشت وجود آن در طبقاتی فاصلۀ هیچگونه که بود قهوهخانه آن دیگر یکضلع و مردم ار بعدی ضلع و میکرد نقل را شده کشیده بهتصویر پردههای موضوع که نقال یکی را دیگرش 18(. 1387: )میرمصطفی میدادند تشکیل قهوهخانهای نقاشان حتی و موجودیت برای آن فضایی هویت شرایط از که میشود مکانی تابع ناگسست ارتباط این ببرد. بهره زمانی شرایط آن در بهخویش اعتباربخشیدن نمیشود کارکرد از نوع این به معطوف تنها قهوهخانه عملکرد و ساختار تعریف بنابراین گرچه موقعیت مشروطیت جریان در و داشته وسیعی کارکردهای و نقشها شکلگیری ابتدای در چراکه اما میکند ایفا هنری مکتب این تولد بر تأثیرگذاری نقشهای اینمکان سیاسی و اجتماعی تولد است رسیده تکامل به و کرده رشد آن در زمانی که نقاشی از نوع این خانه بهعنوان قهوهخانه دارد. آن شکلگیری عوامل با چندسویه ارتباطی که است اجتماعی کاما یکپدیدۀ آن میتوان را حیات چرخۀ مراحل تمامی بهوضوح ایران در قهوهخانه نام به پدیدهای ظهور در و ضرورتها از کشور اخیر سدۀ چند جامعهشناختی تطور سیر در که نظاممندی پدیدۀ دریافت. منتهیالیه در و کرد طی بهسرعت را جامعهپذیری پیچیده مراحل گرفت شکل سادهای نیازهای و قومی تاریخی ریشههای و هنجارها ارزشها انتقال در رفیعی بس جایگاه به خود تکاملی سیر نهادهای این گردانندگان یافت. دست دور بس زمانهای از ماندگار و کهن ملتی اسطورهای حتی تمامی در برجایمانده غنی فرهنگ و هویتملی پاسداشت اجتماعی روابط تنظیم در که مدنی ملل اقوام رعدآسای هجومهای تعیینکننده و خونبار تلخ حوادث تندباد از ناشی چالشهای از رهایی و استراحت برای محلی و محفلی موقعیت از و یافت چندگانه کارکردی و... فرهنگها شد تبدیل ملی و دینی ارزشهای پاسدار و تأثیرگذار فراگیر مکتبی به روزمره خستگیهای 12 و 13 (. )محمدی 1384 :

6 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 148 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] قهوهخانهای نقاشی ضداستبدادی نقش زا یکی اینکه بهعنوان قهوهخانهها تعریف به ارمکی آزاد تقی ایرانی مدرنیتۀ و پاتوق کتاب در ساختار بهلحاظ را پاتوقها عملکردهای و میپردازد میشوند محسوب افراد اجتماعی پاتوقهای میکند: بیان آنها ادبیان منتقدان افراد از عدهای اجتماع محل به جامعهشناختی بهلحاظ محفل یا پاتوق رسمی حیات حاشیۀ در قوانین و قواعد و آئیننامه وجود بدون که میشود اطاق روشنفکران و 29(. 1390: )آزادارمکی میکنند اقدام اجتماعاتی تشکیل به جامعه 09:00PM, , اسماعیلزاده حسن اثر علیاکبر ع حضرت جنگ 2. تصویر.)article.Tebyan.Net زا خارج پاتوقها این هستند. ایرانی روشنفکری متعدد نسلهای حشرونشر محل پاتوقها ازطریق و میپردازند پیشین نسل روشنفکران اندیشۀ آزادانۀ نقد به و شکلگرفته رسمی حوزۀ قرارگرفتن با 56(. 1390: )آزادارمکی میگیرد شکل جدید روشنفکری گذشته اندیشههای نقد داشتهاست خود پیدایش زمان در چندگانهای کارکردهای گرچه ا پاتوقها حوزۀ در قهوهخانهها زا هک را قهوهخانهها قهوهخانهای نقاشی شکلگیری جریان بر آن تأثیرگذاری مسألۀ به نگاه با اما اجتماعی و سیاسی شرایط به مردم انتقادی نگاه از بوده مشروطه دورۀ در مردمی اصلی اجتماعات سفارش و نقالی و نقاالن حضور مانند قهوهخانهها دیگر ویژگیهای هرچند گرفته درنظر روز و است بوده سهیم نیز مکتبهنری این تولد در نقاشان به قهوهخانهها و چایخانهها صاحبان میشود. مربوط حکومت استبدادی شرایط نقد جریان به قهوهخانه و پاتوق مصداقی تعاریف بنابر حاضران همۀ مرکزی و اصلی مسألۀ که میشود گفته آزادی افراد محفلگونه بهاجتماع پاتوق میشود: دیده آنها در واحدی نسبتا مسائل و 66( 1390: )آزادارمکی است موجود وضعیت نقد آن نآ پرتو در که است اندیشهای کانونیترین استبداد رفع درواقع و ارتجاع و استعمار استبداد نقد و گیر فرا بهاجماع بهنوعی و آمده گردهم شئوناجتماعی و گروهها تمامی مشروطیت اولیۀ مراحل 43(. 1386: )نظری بودند رسیده دسترس در

7 149 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] است: نقادانه پاتوقهایمردمی گفتمان محتوای که میشود روشن تعاریف بهاین توجه با سنتهای ضد بعضا درونپاتوقی نقدهای و است نقد فضای پاتوقی گفتمان بر کم حا»فضای جریان رسمی بخش پاتوقی افراد است. روشنفکری فکری جریانهای مخالف و جامعه در جاری روزمره ادبیات از استفاده و کنایهگویی با آنها میدهند. قرار هوشمندانه نقادی مورد را روشنفکران فضاهای و مردم موردقبول اصول و نموده سنتشکنی میکنند سعی اجتماع و سیاست حوزۀ در 31(. 1390: )آزادارمکی دهند قرار موردسؤال را درآمده قاعده به روشنفکری پاتوق از نوعی بهعنوان بهآن که عواملی آن و قهوهخانه و پاتوق انطباقگرایی نظاممند مطالعۀ حکم در سیاسی اندیشهورزی رشد و قاجار اواخر فکری تحول مانند میبخشد موجودیت مردمی و اجتماعی تحرک مجاری بازشدن باعث که قهوهخانهها فضاهای برای میشود 2 کاتالیزور نوعی مختلفی اجتماعی طبقات روشنفکری برای راه بالطبع و شده نهادها آن در مردم عمومی مشارکت و همسو بهنحوی را آن ک پژوا درنتیجه و میشود هموار میگیرند قرار نهضت این تحتتأثیر که خود زیباییشناسی قواعد و اصول نقاشی و بازمیتاباند ایندوره نقاشی در کاما اینجریان موازی باشد. همخوان اجتماع آن سلیقۀ و ذوق با که میشود بهقواعدی متمایل و میدهد تغییر را نقاشی حساس موقعیت همچنین و آن مخاطبان و قهوهخانه محتوای 3 دیالکتیک در برهۀحساسی در و قهوهخانه مثل عمومیای حوزۀ در نیست ممکن که شد مشخص قهوهخانهای قهوهخانهای نقاشی ارتجاعیبودن به حکم محتوایی ازنظر همانابتدا از مشروطیت همچون مضامین است ممکن نخست وهلۀ در گرچه ا نقاشی این در نیز مضمونگرا دیدگاه از بدهیم. و ایما زبان درنظرگرفتن با ا ام برسند بهنظر مرتجعانه تاحدی اسطورهای و مذهبیحماسی انتخاب رضاخانی استبداد دورۀ کهدر درمییابیم است پاتوقی زبان ویژگیهای از که اشارهای 24(. 1387: )مدرسی بودهاست مردم بیداری مایۀ چهحد تا انقابیحماسی گیر فرا مضامین چنین باعث و میگیرد قرار حکومتی ستمهای و ظلم معرض در مردم از بسیاری چون نیز ایرانی هنرمند نقاشان روشنکند. را زمان روح با همجهتشدن و هنر به نسبت خود تعهد و تکلیف تا میشود رسانههای نقش و میشود گفتوشنود روز سیاسی اخبار لحظهبهلحظه که درفضایی اینجا در تولد برای را خود و میگیرند قرار سیاسی اخبار رفتوآمد درجریان میکردند ایفا را ارتباطجمعی میکنند. آماده میگیرد نشأت مردمی باورهای از که ایرانی اصیل مکتب یک قهوهخانهای نقاشی در را آرمانهایش قهوهخانهای نقاش اشارهکردیم که همانگونه خود دینی و آیینی اسطورههای استقبال به آن موضوعات به دستیابی برای و کرده جستوجو مذهبی و ملی دودستۀ به میتوان را ایران پهلوانی داستانهای و اسطورهها عمدهترین میرود. دستۀ و آمدهاند بیرون فردوسی شاهنامۀ دل از اغلب که پهلوانانی با ملی دستۀ کرد: تقسیم نقاشی در باهم آنها تقابل و شر و خیر نیروهای میشوند. شناخته عاشورا عرصۀ دالوران با مذهبی خیر نهایی پیروزی برای مردم خواست از که جایگاهی است برخوردار مهمی جایگاه از قهوهخانهای دارد. حکایت شر بر قیام جریان واقعۀ به اکثرا که مذهبی روایت رویکرد با قهوهخانهای پردههای ترسیم میشود باعث شاهنامه داستانهای ترسیم درکنار وقت ظالمانۀ حکومت ضد بر امامحسین ع گیرد صورت معنایی همخوانی و کند پیدا آن الیههای با آرمانی ک اشترا و همذاتپنداری نوعی همراستا و مردم آزادیخواهی و انتقادی تفکر توسعۀ به وقت حوادث با آن موضوعات انطباق که شود. هدایت مشروطیتخواهی جریان با شدن آدمها درونی و ظاهری ویژگیهای نمایش و صحنه بازنمایی در قهوهخانهای نقاشی کوشش بنابر و عقیدتی و اخاقی انگیزش همین با او است. خیر نیروهای از او جانبداری تحتتأثیر همواره و رنگگزینی جامگان و پیکرهها ترسیم طرز در را خاصی قراردادهای پردههایش روایی منطق

8 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 150 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] ار اهریمنی نیروهای درمقابل خیر نیروهای به جدی توجه این ریشۀ میکند. رعایت ترکیببندی 75(. 1390: همکاران و )چلیپا کرد شناسایی انقابمشروطه از پس روزگار در میتوان ۀرود در که فاجعهای مهمترین که میشود تجلیل ملتی برای حماسه و اسطوره از پردهها در عمیقش اعتقادهای و گرفت فاصله حماسههایش و اساطیر از که بود این داد خ ر برایش قاجاریه سیاسی پاتوق بهعنوان قهوهخانه بنابراین گذارد. فراموشی و انحطاط روبه غربی فرهنگ درمعرض کند زنده را آرمانیاش اسطورههای برآمده حکومت از انتقادی جریان در که کرد فراهم را اینمسیر 78(. 1386: چلیپا و )رجبی بروز اشاره و ایما معنایی نظام بهشکل پردهها در برخورد این انتقادی و استبدادی ضد نقش حماسی داستانهای و عاشورایی )بیشتر مذهبی وقایع و محتوا با آن کنایهگویی با و میکند پیدا نوعی با که کسپرسیونیستی ا نگاه بیان با و میگیرد پیش در را حکومتی نقد جریان شاهنامه( محتوای میان دیالکتیک»رابطۀ میشود. نمایان بود آمیخته خاص سورئالیسم و سمبولیسم خودکامهاند حکومت استیای از سربرتافتن و فهمیدن درپی تازه که نیز آن در حاضر افراد و پاتوق بهترین به نقاشیهایشان در را آن قهوهخانهای نقاشان که است بارزی نقش همان نشاندهندۀ هاگ ناخودآ انتقالدهندۀ اخص بهطور قهوهخانهای نقاش انگار میدهند. نشان ممکن شکل در مکتبی ساختار آن بنابراین مینماید. آنها آرمان که بوده مردمی و قومی وجوه و خصوصیات است این بر فرض است. گرفته شکل داریم را حسکردنش توان امروزه که آنچه از متفاوتی حیطۀ و باشد جامعه آن نیازهای به پاسخ در است حرکت درحال جامعه در که هنری هر عملکرد که ار خود بصری و فلسفی روحی مسائل میکند سعی است جامعه این افراد از یکی چون نیز نقاش عرصۀ به پا زمانی قهوهخانهای نقاشی جامعهشناسی ازمنظر بنابراین کند حل جامعه همین در نآ از پیش است نداشته ظهور برای مجالی هیچ آن از پس نه و پیش نه که میگذارد وجود جایگزینی بهدلیل آن از پس و امروزی بهمعنای شهر و ایرانی مدرنیتۀ توسعهنایافتگی بهدلیل 25(. 1387: )مدرسی مردم«تودۀ بین در ارتباطجمعی رسانههای گیر فرا همعصر نقاشی هنر جریانهای با قهوهخانهای نقاشی جریان تفاوتهای از: است عبارت قاجار نقاشی سبک مشترک موضوعات کلی بهطور فتحعلیشاه بهویژه آن سلسلۀ و پادشاهی شکوه نشاندهندۀ که سیاسی و حماسی موضوعات 1- بازگردند. ایرانباستان عظمت به میخواستند آن دادن اهمیت با که است قاجار سلسلۀ در از پرزرقوبرق پوشش با زیباییشناسی احساس بیان برای عاشقانه و عاطفی موضوعات 2- میشد. اجرا غیرحرفهای بهطور اما است سبک این دیگر موضوعات نقاشی در مذهبی موضوعات با آن پیدایش و بروز که شمایلها شامل مذهبی موضوعات 3- Pedram & Hosseini,( دارد حماسی و مذهبی رویکرد بدینجهت و میشود شکوفا قهوهخانه.)2017: 99 ضداستبدادی نقش عاوهبر دیگر هنری جریانهای با قهوهخانهای نقاشی تفاوتهای ازجمله بودند اجتماع عادی طبقات و مردم از آن مخاطبان و نقاش که است این اشارهکردیم آن به که هنر برخاف درست نمیگرفت صورت ایشان از حمایتی دربار و حکومت ازطرف همینجهت به و شاهان تصویر به آن جایگاه و نقاشیها موضوعات میشد باعث دربار حمایت که 4 درباری کند. پیدا تنزل و تقلیل رامشگران و زنان مطربان رقاصهها درباری پیکرهنگاری و سبک ازجهت پیکرهنگاری شد. تقویت غربی طبیعتپردازی به گرایش با پیکرهنگاری تجربههای درنتیجۀ که ایرانی نقاشی در مکتبی توصیف برای است اصطاحی هنری کار روش آمد. پدید 5 فرنگیسازی

9 151 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] و قدرت نشاندادن در سعی سلسلهها سایر از بیشتر بسیار قاجار شاه اسام ظهور از پس مختلف تصاویر ترسیم از استفاده با قاجار داشت. ایران مرزهای از ج خار و داخل در خود اهمیت با جنگ سال 40 حاصل آنان حکومت که کند اعام جهان در میخواست شاهانه هیبتهای از آنها صداقت و قدرت اثبات برای بهاینمنظور و آورده بهدست ایران پادشاهی که است دشمنان نشان مردم به خارجی سفیران با گروهی تصاویر و پرتره نقاشیهای از را خود تصاویر مردم بین.)Pedram & Hosseini, 2017: 99( میدادند و میشد خاصه دربار با هنر این بهرابطۀ بود اجتماع و نقاشی بین ارتباطی گر ا درگذشته حكومت قدرت نوسانات و دربار ضعیفشدن یا قوتگرفتن با ارتباط نقاشی غنای و زوال و افتوخیزها میکند. پیدا را خود قواعد و میشود رها چارچوبها این از قهوهخانهای نقاشی سبک اما داشت. هنریشان آثار و هنرمندان از که نبودند اربابها یا پادشاهان گذشته برخاف اینزمان در نقاشیهای تا میکردند درخواست هنرمندان از که بودند عادی مردم بلکه میکردند حمایت مطابق نقاشی صحنههای قهوهخانهها کثر ا در بنابراین بکشند. تصویر به را بود آنان موردعاقۀ میشدند نقاشی مردم عمومی خواستههای با.)iran استنباط نقاش میآمد پرده در یکجا و هم کنار گون گونا ایام حوادث معموال که آثار این در مردم برمیآید آن نام از همانطورکه نقاشیها این مخاطبان داشت. مکان و زمان از ویژهای که درباری هنر برخاف درست بودند عادی مردم از هردو هنردوست و هنرمند بودند. بازار و کوچه میشد. انجام اشرافی طبقۀ برای و حکومتی طبقات انحصار از و آمده عادی مردم بهمیان توانست تصویرسازی هنر قهوهخانه نقاشی»با درون از سدهها از پس نقاشی هنر که بود جریان این با دیگر بهعبارت شود. ج خار جامعه اشرافی قرار عادی مردم دسترس در و آمد بیرون پرتجمل و نفیس کتابهای درون از و دربارها و کاخها 72(. 1390: همکاران و )چلیپا گرفت«شاهان تصویر و بود دربار حمایت مورد که درباری پیکرهنگاری نام با نقاشیهایی ترسیم پادشاهان شکوه و جال ترسیم و دربار حکومت تثبیت برای کارکردی درمیآورد تصویر به را قاجاری قهوهخانهای نقاشی در پادشاه شکوه و جال از تصویری هیچ هنری مکتب از ع نو این در ولی داشت. مذهبی و حماسی داستانهای به قهوهخانهها درون مباحث اینکه به توجه با نمیشود. مشاهده اوضاع و شرایط به توجه با و میپرداخت میداد تشکیل را مردم عموم عایق و آرمانها که قهرمانان زندهکردن بهدنبال که مردم مذهبی و دینی قهرمانان سرکوب و جامعه اجتماعی سیاسی رد را محافظهکارانهای جریان هیچ سبک آن نقاشان که میشود استنباط بودند خود اسطورهای درآوردند. تصویر به بومها برروی نقاشی قالب در را آزادی کام و نگرفته پیش براساس که چرا میشود تلقی آن اجرایی کیفیتهای از مهمتر هنری سبک این در ماهیت هک میبینیم پردهها دراین لذا میکند. تفسیر را آن وجودی فلسفۀ که شکلگرفته آرمانی نیازهای طبقۀ عمومی جهانبینی براساس نقاش و نشده رعایت کاسیک نقاشی قواعد و اصول از بسیاری کردهاست. ترسیم را آنها بازار و کوچه مردم و جامعه عادی بدون و نقاش ذهن از مستقیم بهطور و است ایرانی کاما ویژگیهای دارای قهوهخانهای نقاشی تناسبات و آناتومی به دقیق توجه بدون که آن ویژۀ شیوههای با و خارجی موضوعات از استفاده.) میشود تصویر است نیاز براساس که میرفت بهشمار ایران در نوظهور پدیدهای خویش زمان در گرچه سبکی چنین مخاطبانش که بود عاطفی و ذهنی ارتباط نوعی برمبنای آن گسترش رونقو اما گرفت شکل زمان بودند. مرتبط بود گرفته جای مذهبیشان دیدگاه در عمدتا که فکری کلههای شا براساس آن با

10 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 152 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] بدینجهت بودند ناممکنها و نور از امیدهایی پیامآوران قهوهخانهای( )نقاشان آنان نقاشی در رایج سبکهای ویژگی و شکستند را مرسوم هنری قوانین آنان جادویی قلمموهای کماهمیتدادن یا گاهی آ عدم بهدلیل این آوردند. خود با را جدیدی سبک و گذاشته کنار را مرسوم بر تنها و بود خود بومی سرزمین معنوی سنتهای پیرو نقاش بلکه نبود رایج سبکهای به بیرونی زیبایی درحالیکه بیابد را خود درونی احساسات میکرد تاش و بود شده متمرکز الهاماتش.) میداد ارائه را عباسی(. رضا )موزۀ ابعاد مدبر محمد اثر کربال. مصیبت 3. تصویر مکان این در که قهوهخانهای نقاشی سبک و قهوهخانهها محتوای بین دیالکتیکی رابطۀ تطور سیر کهدر میانجامد واحدی بهمعنای دارند حضور فضا آن در که مردمی و آمده بهوجود نقش که میشود آرمانهایی و تفکر آن پشتوانۀ و میرساند بهثبت ماندگار جایی ایران نقاشی این ولی میکشد نقش به را ملیمذهبی باورهای تصاویر گرچه و میگیرد بهخود انقابی رنگ و رد ریشه هم تا میگذارد بهجا را رسمی هنر از رویگردانی و انقاب نقش خود تصویری هماوردهای طبقات از که مخاطبش قاطبۀ ذهنیت هم و باشد داشته هنرمند مذهبی و ملی اعتقادات و باورها کند. برقرار عاطفی ارتباط آن با نیز است جامعه مردمی و عادی پیوند بهمنظور را شاهنامه به ارجاع حکومتی دربار پهلوی اوایل و قاجار اواخر در گرچه )دربار هردو نگرشی تحلیل اما میکند استفاده ایران آیینی و تاریخی گذشتۀ با خود حکومت تثبیت برای اولی میکند فرق شاهنامهای ادبیات بر قهوهخانهای( نقاشی و مردم و حکومتی که قهرمانانی از یادکردن برای دیگری و شاهنامه بزرگان به خود انساب خاندان پیوند و حکومت آزادیخواه جریانهای مشروطیت جریان از پس میشود. احساس مردم بین در آنها خالی جای همین در اما شدند گذاشته کنار یا رفتند بین از یا رضاخانی و قاجار استبداد توسط مذهبی و ملی این حضور و میشود ح مطر ملیمذهبی مباحث و شاهنامه داستان مدام قهوهخانهها در زمان

11 153 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] پیدایش و ظهور بنابراین مییابد. تجلی اسطورهها این دوبارۀ بیان در مذهبی و ملی قهرمانان به نیاز و دوره آن اجتماعی خاص شرایط به پاسخی دوران این در تصویری هنرهای از شاخه این نقاشان و بود گرفته قرار خارجی و داخلی تهاجم مورد هرسو از که است مذهبی ملی هویت حفظ داشته وسیعی تبلیغاتی فرهنگی کاربرد که بکشند تصویر به را مضامینی تا داشت آن بر را مردمی باشد. جامعه قلمروهای سایر همچون قاجار دورۀ نقاشی در که است این بر عقیده را بعضی اینکه با و تقلید این که پذیرفت باید اما داشت وجود غربی هنری دستاوردهای از اقتباس و تقلید نوعی کیفیتهای که چرا است بوده ایران هنری جریانهای ارگانیک و ذاتی بلکه نبود انضمامی اقتباس سنتشکن چهرهای و رفت پیش ایران جامعۀ متغیر کیفیتهای با همگام دوره این در نقاشی متغیر رویکرد کرد. دگرگون را آن و نماند غافل پیشینیان دستاوردهای از نیز سبک این بخشید. بدان مکتب و فرنگیسازی روش با که اروپایی طبیعتگرایی بر روز نقاشی سبکهای از آن نقاشان ات باشد داشته بیشتری جذابیت آنها برای میتوانست بود شناختهشدهتر ایران در کمالالملک نو سبکی تولد و هنری آثار آفرینش به نگرش استقال این بود. سنتشکن خود که روشهایی کمالالملک نقاشی جریان دنبالهرو حتی که دارد متفاوت آثاری خلق از نشان هنری مکاتب در نقاشی سبک با متفاوت که کمالالملک مکتب هرچندکه نمیگیرد. قرار نیز بود خود همعصر که تعارض در آنها جهانبینی نوع اما میآمد حساب به مدرنی نقاشی نیز بود نگارگری سنتی و ایرانی ساختار کار ابعاد استفاده مواد ع نو در ایران سنتی نقاشی که چرا شیوه و سبک اجرا در حتی بود. میکرد. ایجاد زیادی تفاوتهای هردو ماهیت به نگرش و جریان از )نگارگری( ایرانی سنتی نقاشی متفاوتبودن قهوهخانهای نقاشی دیگر تفاوتهای از آن ارتباط و است مجرد و مثالی آن معنایی و فضایی هویت نگارگری در که چرا است مردمی نقاشی قهوهخانهای نقاشی در اما ندارد واقعی دنیای با چندانی نسبت و است اینجهانی غیر عوالم با نقاشان حماسی و انقابی مضامین انتخاب بهلحاظ که نشده پرداخته سنتی بهمضامین نهتنها میکنند. پیریزی پردهها برروی را خود آرمانخواهانۀ مدرنیسم آن دوسویه رابطهای آن بر حاکم جهانبینی با اجتماعی جریانهای در انطباقگرایانه نگاه اجتماعی نهضت هر که است این اجتماعی جنبشهای جامعهشناسی در اساسی»اصل است. و )یزدخواستی اجتماعی«نهضت = فکری نهضت باشد. داشته فکری نهضت از پشتوانهای باید اثر در مردم آحاد میشوند خودکامه دولتها وقتی که دیدیم پیشتر 144(. 1387: اسماعیلی ایجاد برای باید که میرسند منطقی جمعبندی این به حاکم خفقان و استبداد از نارضایتی خاطر بههمین بزنند خشونتآمیز اساسی دگرگونی به دست اجتماعی نظام ساختار در تغییرات نگاه این 137(. 1387: اسماعیلی و )یزدخواستی میکنند پیدا گرایش انقابی جهانبینی بهطرف محتوا در چه آن نقد و کرد خود درگیر را قهوهخانهای نقاشان که بود چالشی همان انطباقگرایانه بزرگترین ازسویی است. قابلماحظه نیز قهوهخانهای نقاشی درمورد و دارد وجود صورت در چه و رظن هیچگاه قهوهخانهای نقاشان همینبسکه استعمار به نسبت انتقادی موقعیت در نشانه کوتاه خود نقاشی معیارهای بر پافشاری از هرگز و نداشتند بیگانه هنر صورت هیچنوع دربارۀ خوشی که است کم حا نقاشیهایشان و ایشان روحیۀ در جوانمردانهای اخاق دیگر ازسوی و نمیآمدند اولینبار برای این و 24( 1387: )مدرسی میشود آنها آثار در کلبیمسلکی و سرنهادن از مانع کتابها صفحات و تاالرها و کاخها زینت و اشرافیت رضایت برای نه که بود ایران نقاشی تاریخ در سعی و داشت مردمیبودن داعیۀ که بود مکتبی بلکه تفنن و نقشآزمایی برای نه و میشد ساخته مردمی اجتماعی نهاد یک از را نامش همینجهت به و شود نزدیک مردم تودۀ فرهنگ به میکرد گرفت. وام

12 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 154 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] حرکتهای با موازی و همسو که وامیدارد را قهوهخانهای نقاشان سنت از رویگردانی این میشود باعث آن تأثیرات و باشند داشته بنیادی نگاه آن تئوریزهکردن در و گیرند قرار ضداستبدادی سنت هر با عدمپذیرش شاهد تا آورند بهوجود آن عملی و مبانینظری در را ساختاری تغییرات که بیاعتنا میگیرد شکل مکتبی بدینترتیب و باشیم اجرا و سبک در پیشتعیینشدهای از متن هر یا هب بوم برروی خودرا آرمانی جهانبینیهای آن نقاشان که قبل هنری جریانهای و مکاتب به علیه عامه افکار برانگیزانندۀ که آن موضوعات و محتوا در را انقابی حرکتهای و درآوردند تصویر و انبیاء نبردهای در را نکته این دید. میتوان بود مشروطه انقابیون قوای تقویت و استبداد دید. میتوان بهوضوح شاهنامه قهرمانهای و اشقیاء با معصومین فضاهای از که پیامهایی بودهاند. اخاقی و فرهنگی فضای توسعۀ منشاء پاتوقی فضاهای عوامل از هستند. و بوده انسانی و اخاقی شده بیان و... زورخانه قهوهخانه مسجد چون پاتوقی بوده روز افکارسیاسی و اندیشهها تبادل و سیاسی مسائل قهوهخانهها شکلگیری در مؤثر و مهم میباشد. دیگر عقاید با ضدیت در حتی یا و متفاوت عقیدهای پیدایی یا تغییرعقیده سبب که مسائل به نسبت روشنفکری و دموکراتیک نگاه از مردم گاهی آ در میتوان را رویگردانی این نتیجۀ دانست. روز اجتماعی کمیت حا منتقد روشنفکری جریان تولیدشدۀ آثار انتشار و چاپ امکانات تهیۀ شاهد بهعنوان است. بوده ضدروشنفکری دولتهای درون در قشر همین ازطرف مشروطه از قبل قاجار دورۀ در و آزاد رفتار و علم و اندیشه از حمایت بهعنوان دولتها ازطرف روشنفکری جریان آثار انتشار را جدید مطالب با آشناشدن فرصت مردم از وسیعی حجم درحالیکه میشد تلقی دموکراتیک به نسبت اجتماعی گروههای گاهی آ و مردم انتظارات افزایش موجب آشنایی همین کردند. پیدا و پاتوقها و انجمنها چون فضاهایی خاص بهطور و نقد جریان با آشنایی اجتماعی وضعیت 98-99(. 1390: )آزادارمکی شد تودهای جدید اجتماعات تشکیل فزونی عمومی بیداری مظهر»برجستهترین مینویسد: اینمطلب دربارۀ خود کتاب در ارمکی جرایدی که گذشته بیهودۀ و قدیمی خشک بهسبک نه مطبوعاتی است. جراید تعداد عظیم از بسیاری در میخوانند. روزنامه همه که مینماید چنان حال ساده نسبتا زبانی با مردمی محفوظکردن مشغول شاهنامه اساطیری داستانهای نقل بهجای حرفهای نقاالن قهوهخانهها 134(. 1390: )آزادارمکی هستند«سیاسی اخبار با مستمعین نمیماند دور نیز آن نقاشان نگاه از استبداد با ضدیت در قهوهخانهها در اجتماع همآوردی این هب اینمنظر از ولی بود شده ترسیم اشاره و ایما زبان با پردهها برروی ضداستبدادی نگاه گرچه و که آمده ناصرالدینشاه پیشکار اعتضادالسلطنه از سندی در نمیآید خوش استبداد حکام مذاق آنها مضامین از شاه که داشته وجود قهوهخانهای در نقاشیهایی میکرده گذر بازار از شاه وقتی تسا همینخاطر به و 52( 1390: )آزادارمکی میدهد آنها جمعآوری به دستور و نیامده خوشش :1390 )نورعلیشاهی میپردازد آن حذف به قهوهخانه کارکرد این از آشنایی با ناصرالدینشاه که.)8 ماندگاری برای ایران سنتی اندیشۀ سپهر از گسستن با که مدرن بود انقابی مشروطه انقاب گذشتۀ احیای 98(. 1385: )معینآبادی بود ایرانی فرهنگ با ارتباط برقراری نیازمند خود شیوۀ قاجار( از )قبل ایران سیاسی اقتدار و قدرت خاطرات یادآوری و )باستانگرایی( ایران باستانی مضامین این 23 ( 1377: )قیصری بیگانه نفوذ با مخالفت و شدید وطنپرستی مملکتداری در اما برگردد. دسترفته از اقتدار و سلطه عرصۀ به داشت تاش که بود قاجار حکومت آرمانهای داشت توسعهیافتهای سیاسی فرهنگ نه بود استبدادزدگی چنبر در گرفتار ایرانی جامعۀ روزگار این بپردازد. فرهنگسازی به که روشنفکر دولتی نه دهد سامان را سیاسیاش گفتمان بتواند که

13 155 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] تقاباتی و بهتعارضات سنت و مدرنیته آمیزش سنتی. ایرانی جامعۀ و بود مدرن مشروطه اندیشۀ انقاب بیتردید شد. اجتماعی جریانهای سببساز که انجامید اجتماعی مناسبات صحنۀ در دو میان رویارویی و تضاد آن در که است مدرن و سنتی گفتمان دو رویارویی عطف نقطۀ مشروطه رد چرخشی نقطۀ در آنرا از برآمده تحوالت میبایست و است قابلدرک آنها از منتج هویتی الگوی دانست مدرن نهادهای و سیاسی جهانبینی پایۀ بر جدید هویتی نظام به قدیم هویتی نظام از گذار.)33 :1386 )نظری اجتماعی حرکتهای از بسیاری برای دانست آغازی و طلیعه میتوان را مشروطه همانگونهکه و همسنخی و همزمانی و مشروطیت گفتمان در فکری مجادالت این فرهنگی و سیاسی توسعۀ نقش نیز قهوهخانهها در جدید هنری نهضت فکری تحول در مدرن و سنتی اندیشههای با انطباق مردم آرمانهای و باورها بروز سبب که میکند ایجاد را هنری 6 گماتیسم پرا نوعی و پیدا بارزی نقاشان میکند. تقویت ملی فرهنگ نگهداشتن در را هنرمندان اجتماعی تعهد آن ضمن که میشود تاریخ و ادب از تخیل و احساس ایمان از دینی و ملی فرهنگ از که میکنند نقش پردههایی آن حکومتهای میکرد. تبدیل کاملی 8 ابژههای به را آرمانی 7 سوبژکتیوهای و بود سرشار خودش دموکراسی ایجاد شرایط وقتی که بودند کرده کاری مردم باورهای با تاریخ درطول استبدادی نمیتوان فرهنگی هیچ در نظیرشرا که آمد پدید ایرانی هنر و فرهنگ متن در جریانی آمد بهوجود زینتگری جای به نقاشان و میکردند نقالی پهلوانان و اساطیر برای مرثیه با نقاالن گرفت. سراغ حور و نورانی چهرههای با را روزگار کان پا و پرداختند اشقیاء و ظالمان نقشکردن به پرزرقوبرق کشیدند. بهتصویر آرمانی پردههای عدالتجویی که چرا نداشتند شرکت آن در نقاشان همۀ گرچه قهوهخانهای نقاشی شکلگیری جریان در نقاشانی و داشت رواج ایندوره در قهوهخانهای نقاشی سبک با همزمان نقاشی هنر جریان چند سبکی که کمالالملک نقاشی سبک سنتی نگارگری مانند داشتند فعالیت گانه جدا حوزهها این در بهمکتبی ولی قلمدان روی بوته و گل و شیشه روی نقاشی و بود اروپایی طبیعتسازی از آموخته نام که میبندد نقش پردههایی برروی را ایرانی نقاش یک آرمانی جهانبینیهای که میانجامد میسازد. جاودانه ایران نقاشی تاریخ در خودرا مفهوم این مکتبندیده نقاشان عنوان با قهوهخانهای نقاشی مصطلحبودن به توجه با نسبت که است نقاشی از نوعی نگارگری همچون نیز قهوهخانهای نقاشی که میشود برداشت این غیر عوالم به باید نگارگری همچون نیز آنرا شناسایی مبانی و ندارد جدید جهان با چندانی نمود القا را برداشتی چنین نمیتوان مکتبندیده نقاشان نام بهصرف تنها داد. نسبت جهانی فنون و مضامین ساختار بهلحاظ سنتی مضامین به قهوهخانهای نقاشی پرداختن در آنکه حال سنت از خبری چندان نهتنها بوده( آب پایه حال مواد ایرانی نگارگری در رنگ )مادهکار اجرایی تودۀ دل در و قهوهخانه در آنهم تراژیک و حماسی انقابی مضامین انتخاب ازلحاظ که نیست پیریزی را خود آرمانخواهانه مدرنیسم شده عجین مذهب با خونشان و گوشت که مردمی 23(. 1387: )مدرسی میکنند این قهوهخانهای نقاشی خصوصا و قهوهخانهها با ضداستبدادی چالش این انطباق در میان مشترک آرمان داشتن قهوهخانهای نقاشی مکتب ویژگی مهمترین که است روشن مسأله شخصیت که مذهبی دینی اساطیر احیاء درجهت تاش کهبرای است قهوهخانهای نقاشان همۀ قرار ویژه موردتوجه میشود تابلو همهچیز گاهی و عطف نقطه خود که را قهرمان انسان قهوهخانهای پردههای در نیز پرسوناژها انتخاب و ترکیببندیها بستن سیاق حتی میدهند. 1397: )زارعی دید میتوان را قهرمان ضد و قهرمان به نسبت بغض و حب این که بود نوعی به.)۷۶

14 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 156 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] کهن. استبدادی دولت برضد ایران تاریخ طغیانهای خیل از بود طغیانی مشروطه انقاب طبقه( )بهصورت یکطبقه حتی و شرکتکردند آن در مختلف درجات به شهری طبقات همۀ بهسبب داشت قبلی قیامهای با مشخص و مهم تفاوت یک انقاب این اما نایستاد. آن دربرابر برضد بلکه موجود استبدادی حکومت علیه نهفقط درنتیجه اروپاییان. تجارب از آموختههایی آزادی میشد: تصور آن مترادف که دیگری چیز و قانون خواستهاش و بود استبدادی نظام نفس.)58 :1394 )کاتوزیانهمایون میتوان را قهوهخانهای نقاشی در مذهبی و ملی موضوعات بودن حماسی گفتیم همانطورکه ملی موضوعات که برسد بهنظر اینگونه اول نگاه در شاید کرد. نامگذاری آثار این نقطۀمشترک آنچنان ظریفی درمورد موضوع دو این ولی دارند هم از گانه جدا ماجرایی مذهبی موضوعات و کلی سرفصل دو این از یکی ذیل در بتوان بهزحمت را آثار از بعضی شاید که شدهاند نزدیک بههم اسامی و ایرانی فرهنگ در مذهبی و ملی پهلوانان و قهرمانان مشترک آرمانهای کرد. طبقهبندی مذهبی قهرمانان و ملی قهرمانان بین مشترک کلیدواژههای وجود دانست. امر این دلیل میتوان را زا سپ دوران در زورگو و مستبد دولتهای و حکومتها رویکارآمدن کهبا حق درراه آنها رشادت و به قهوهخانهای نقاشان جدی رویکرد برای شد دلیلی بود گرفته قرار مردم استقبال مورد مشروطه بهنام جریانی توسط داستانها این اصلی پیام و مشترک فصل کشیدن بهتصویر و موضوعات این 75(. 1390: همکاران و )چلیپا قهوهخانهای نقاشی استعاره و تمثیل بهسمت گاه قهوهخانهای نقاشان آثار در جمعی اندیشۀ و بیپیرایگی این بیان هنریشان آفرینشهای اینشکل به و میشود بیان آن مقصود اشاره و رمز زبان به گاهی و میرود ایرانی درباری نقاشیهای زرقوبرق دربرابر گرچه که میگیرد جای مردمی اجتماع تاروپود در جایگاهی آرامآرام پرتقدسش و ارزشمند محتوای بهدلیل اما ندارد رنگوبویی چندان فرنگی و برمبنای اینمکتب گسترش و رونق دالیل مییابد. روزگار آن تشریفاتی و رسمی هنر دربرابر معتبر ه.ش تاریخ به قوللرآغاسی. حسین اثر سفید. دیو و رستم نبرد 4. تصویر.)com ,09:00PM

15 157 جریان... در قهوهخانه تأثیرگذار نقش تبیین Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] در عمدتا که فکری کلههای شا براساس آنها با آثار مخاطبان که بود عاطفی و ذهنی ارتباط نوعی هنرهای بازارتوانستند و کوچه مردم قرنها از پس و شد ایجاد بود گرفته جای مذهبیشان دیدگاه باشند. داشته مجالست و همنشینی آن با و بدانند روزمره فرهنگ از بخشی را تصویری دموکراسی از نسخهای و صورت ایران ملت اما بود دموکراتیک انقاب یک مشروطه انقاب نبودن منفعل و ملت این خاقیت نشانۀ مسئله این و میخواست را خود ملی و دینی هویت با سازگار ایرانیساختن و بومیکردن در مشروطهخواهان تاش بود. زرقوبرقها و حوادث دربرابر او رف ص مشروطه اسامیکردن پی در آنان داشت. بارز نمودی آن متمم و اساسی قانون در مدرن اندیشههای را شیعه مذهب اساسی قانون اول اصل نمونه برای دهند. آشتی تجدد با را سنت بتوانند تا برآمدند 98(. 1385: )معینآبادی شد آن ترویج به ملزم شاه و کرد اعام کشور رسمی مذهب و قهوهخانه همچون فضایی توسعۀ در نهضت جهانبینی تکوین و جدید فکری تحول در مکتب این )شیعی( اسامی ایرانی مضامین با قهوهخانهای نقاشی شکلگیری آن بهدنبال گفتیم همانطورکه است. نمیشده توجه آن به آن از قبل تا که میگیرد قرار حکومتی تقابل در جنگهای آنها از یکی بود. تأثیرگذار نیز اینآثار رواج در ملیتگرایی ارزشهای و باورها به احترام میشد ح مطر وطن ک خا و آب از دفاع و حفاظت درجاییکه بود. روسیه مانند کشورهایی با ایران زمانیکه و میآمد میان به غیره و فردوسی حماسههای و افراسیاب با جنگ و رستم رزم پهلوانیها بر را خود تأثیر و... شهادتها ایثار جانفشانیها و کربا حماسۀ بود ضروری مذهب از دفاع نقشهای و ملی شاهنامه داستانهای هرچند میگذاشت. باقی آثار سفارشدهندگان و نقاشان میگذارد. بهجای آثار در نیز را مذهبی باورهای از انعکاسی اما میشود تصویر پهلوانی شیعه مسلمان ایرانی یک آرمانهای و رؤیاها دوباره که میبینیم آثار از تعدادی در و دوره این در ار 9 صف مبارکه سوره از 13 آیۀ سیاوش مسلمانبودن در تاریخی واقعیت عدم از گاهی آ باوجود که شاقن زیرا میشود متبلور قهوهخانهای نقاشی در و کرده پیدا نمود میبندد نقش او پرچم برروی بیگناهیاش اثبات در آتش از گذشتن برای سیاوش حرکت که میداند بهخوبی او مخاطب و با مواجهه در یوسف ع حضرت همچون او عملکرد روشن نقطۀ و بوده قرآنی و اسامی حرکتی هب پناهبردن آمده بهوجود مذهبی و ملی شخصیتهای این هردوی برای که مشترک فتنهای انقابی رئالیستی سمبولیک ویژگیهای این 76-77(. 1390: همکاران و )چلیپا است بوده خدا و میشود متفاوت و مستقل شخصیتی که است قهوهخانهای نقاشی و... ایدئولوژیک تراژدیک است. نشده آشکار باید چنانکه آن مختلف ابعاد هنوز که درمییابیم نتیجهگیری به قاجار استبدادی حکومت در که است پاتوقی قهوهخانه پرداختیم آن به که تعاریفی در با فضا این در نقاشان حضور و شده خاصی توجه فرهنگی و اجتماعی سیاسی ماحظات علیه قهوهخانه فضای با آنان همسویی بر دلیلی مشروطیت جنبش با آن همزمانی به توجه متوسط و پایین طبقات از سیاسی انقابهای همانطورکه است. بوده وقت حکومت استبداد مذهبی و کارگری انقابهای مانند استوارند مردمی تشکیات ساختار بر و میشوند متولد جامعه الیههای از نیز قهوهخانهای نقاشی میکنند قیام استکباری و استبدادی حکومت علیه که اینکه بدون داشتند نقاشی از بهغیر شغلی عموما که آن نقاشان و میگیرد شکل جامعه پایین بروز خویش آثار در را فکری بیداری از نوعی باشند دیده آموزش خاصی هنرستان و مکتب در هنر با بیارتباط و سنتی و کاسیکی چارچوبهای و موازین درنظرگرفتن بدون که میدهند اینکه به باتوجه میشوند. ایرانی نقاشی در متفاوت سبکی بنیانگذار فرهنگغربی و غرب است بدیهی میکردند ایفا را ارتباطجمعی و اجتماعی رسانههای نقش دوران آن قهوهخانههای

16 پاییز دوم سال 5 شمارۀ 158 Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] هماهنگ طبعا اجتماعی سیاسی شرایط آن در مردمی نهادهای این فضای در افراد قرارگرفتن که مکانها این فضای در قرارگرفتن و است آن نقد سیاسی فضای در ح مطر مباحث محتوای با داشتن که چرا میدهد سیاسی خطمشی نقاشان به مکتب این شکلگیری جریان در گاه ناخودآ هک است ویژگیهایی از نقاشیها این محتوی بیان در قهوهخانهای نقاشان میان مشترک آرمان نشدند. منحرف آن جریان از هیچگاه پینوشت جامعه در سرمایهدار و مرفه یا باالتر افراد از دستهای به تاریخ و جامعهشناسی علم در اصطاحی Bourgeoidie فرانسوی: به 1. میشود. اطاق سرعتبخش. و سازماندهنده اینجا در 2. متناقض. و چالشبرانگیز مباحث 3. است اصطاحی هنری کار روش و سبک جهت از پیکرهنگاری شد. تقویت غربی طبیعتپردازی به گرایش با پیکرهنگاری 4. پدیدآمد. فرنگیسازی تجربههای درنتیجه که نقاشیایرانی در مکتبی توصیف برای اروپایی. نقاشی از ناقص الگوبرداری به هنری اصطاحی 5. کنشگرایی. و عملگرایی )Pragmatism انگلیسی )به 6. ذهنی. 7. عینی. 8. «. قریب فتح و اهلل ن م نصر «9. کتابنامه نور. آوای تهران: دوم چاپ ایرانی. مدرنیته و پاتوق )1390(. تقی آزادارمکی - زرین. و سیمین تهران: پنجم چاپ امروز. تا دیروز از ایران نقاشی )1383(. روئین کباز پا - موضوعات دربارۀ»تأماتی )1390(. علیاصغر شیرازی و مصطفی گودرزی کاظم چلیپا صص: 18. شمارۀ نگره. قهوهخانهای«. نقاشی در مذهبی و ملی قهوهخانهای. مکتب نقاشی اسماعیلزاده حسن )1386(. کاظم چلیپا و محمدعلی -رجبی نظر. نشر تهران: ع مجمو از قهوهخانهای. نقاش همدانی دستخوش حسین نقاش قلندر )1397( کریم زارعی انتشارات تهران: همدان استان هنری حوزه : سفارش و بهکوشش همدان استان دانشنامۀ کتب طایی. کشور. میراثفرهنگی سازمان تهران: سوم چاپ قهوهخانهای. نقاشی )1369(. هادی سیف - بهارستان. پیام قهوهخانهها«. اجتماعی رویکرد بر»درآمدی )1384(. علی فقیهیمحمدی صص: 47. شمارۀ )دوره عصرمشروطه ایران سیاسی فرهنگ در مختلف»گرایشهای )1377(. نوراهلل قیصری صص: 3. شمارۀ دانشگاهی. کتب نگارش و پژوهش قاجار(«. مشروطیت«. انقاب در لجامگسیختگی و»آزادی )1385(. محمدعلی کاتوزیانهمایون صص: شمارۀ اقتصادی. سیاسی اطاعات استقرار و قاجار انقراض ایران در جامعه و دولت )1394(. محمدعلی کاتوزیانهمایون - مرکز. نشر تهران: پهلوی. 10. شمارۀ خیال. آیینه پارادوکس«. یک بررسی قهوهخانه نقاشی «)1387(. جواد مدرسی صص: بهارستان پیام ها«خانه قهوه اجتماعی رویکرد بر»درآمدی )1384( علی فقیهیمحمدی صص: 47 شمارۀ

17 تبیین نقش تأثیرگذار قهوهخانه در جریان Downloaded from journal.richt.ir at 3:32 IRST on Tuesday November 12th 2019 [ DOI: /PJAS ] - معینآبادی حسین )1385(.»سنت و تجدد در انقاب مشروطه«. مجلۀ سیاسی اقتصادی. شمارۀ صص: میرمصطفی حسین )1387(. نقاشی در قهوهخانه. تهران: انتشارات سیمای کوثر. - نصریاشرفی جهانگیر و شیرزادیآهودشتی عباس )1388(. تاریخ هنر ایران. تهران: انتشارات آرون. - نظری علیاشرف )1386(.»هویت مدرن و ظهور گفتمان مشروطیت در ایران«. علوم سیاسی مطالعاتملی. شمارۀ 32. صص: نورعلیشاهی مهدی )1390(. «نقاشی قهوهخانه«. روزنامۀ جام جم. شمارۀ یزدخواستی بهجت و اسماعیلی علی )1387(.»آسیبشناسی جنبش مشروطیت«. پژوهشنامۀ انقاب اسامی. شمارۀ 15. صص: Pedram, Behnam & Hosseini, Mahdi. (2017). The Importance of Painting in Qajar Dynasty Based on the Sociology Point of View. Tehran, History Culture and Art Research. pp:

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Motaleat- No.2--BLACK.docx

Microsoft Word Motaleat- No.2--BLACK.docx 1392 ی ی ی ی. ی ی ی ی ی 600 ی ی. 30 15 ی ی ) ی ی ی. ی ((PPS) ی ی.. ی ی ی ی ی.. ی ی ی ی 7 n.karamollahi@yahoo.com 1392/08/06 : 1392/06/17 : ک( 163.(٣٢٩ :١٣٨٣ (دورکيم ە ی.. ی اظمی و فرجی ١٣٨٢). ی ی ی (کرماللهی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc فرم 7-5 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و پژوهشهاي علمی و فنی عنوان رشته آموزشی : نقشه کشی و عمران عنوان پودمان آموزشی : طراحی معماري با نرم افزارUP SKETCH کد پودمان ITC-DR-268: تاریخ تصویب: تاریخ باز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايسته هاي ايراني لزوم تعريف سازوکار مديريتي با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني.pptx

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايسته هاي ايراني  لزوم تعريف سازوکار مديريتي با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني.pptx مرکز الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت بایسته هاي ایرانی دکتر محمدجواد ایروانی 1395/1/25 مقدمه الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد حرکت نظام مند و تعالی جویانه انقلاب اسلامی در مسیر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سری کالس های بازاریابی فروش و CRM مقدمات بازاریابی )1( فروش و www.navidmollaee.com نوید مالیی )مدرس و مشاور بازاریابی فروش و )CRM STEREOTYPING هدف از بازاریابی چیست مورد شناسایی نیازهای برآورده و اجتماعی

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با روش های خالقانه 1 فهرست مطالب مقدمه )طرح مساله وموضوع )...3 بيان مساله...4 اهداف گزارش اختصاصی :...4 هدف اصلی اهداف جزئی مقایسه با

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول یک نگاه چند بازی در این بخش که به طور ثابت در هر شماره نشریه شبکه چاپ میشود سعی میکنیم چهار بازی جذاب جدید منتشر شده برای پیسی یا کنسولهای معروف بازیهای ویدیویی را معرفی و یک مرور کوتاه داشته باشیم. با

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت

تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 دانشگاه فردوسی مشهد تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت Multilevel analysis in management مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangirf@gmail.com mjahangir@varastegan.ac.ir 2 مساله

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 021

Microsoft Word - 021 * ///«27... ahmad.bostani@gmail.com * .1.... 1. 28. جمهور 2.... :... [ ]...... 3. / ///«29. 4.. 5.. 6.... 7. سیاست - - اخلاق نیکوماخوس.. - -. 8... 9».. « -. 10. (theosophie). intellect reason. ( ). 11.

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر