دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأملي ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي ** اسماعيلنژادشمالي هاله * سبحاني حسن 1393/12/23 پذيرش تاريخ 1392/11/27

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأملي ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي ** اسماعيلنژادشمالي هاله * سبحاني حسن 1393/12/23 پذيرش تاريخ 1392/11/27"

رونوشت

1 دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأملي ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي ** اسماعيلنژادشمالي هاله * سبحاني حسن 1393/12/23 پذيرش تاريخ 1392/11/27 دريافت تاريخ انديشه مباني به توجه و عنايت ملي سيستم يك اداره در اقتصادي مشخص مدل جايگاه ادراك براي اقتصادي تفلسف در اساسي پيششرطي بهعنوان»پارادايم«تبيين منظر اين از است. الزامي اقتصادي استراتژيك حوزه چهار در موجود كلي پارادايم چهار ميان از ميشود. تلقي اصلي و نخست گام استراتژيك تفكر سير و اقتصاد بر بيع شموليت مقاله اين در قرآني بيع و عربي اقتصاد فارسي كدآمايي التيني اكانومي تفكري با ايران اسالمي جمهوري ملي اقتصاد دكترين ارائه اساس اين بر و گرفت قرار عمل مالك اسالمي ايران تبيين در اساس اين بر شد. داده مواجهه قرآني اقتصاد به اقتصادي رايج پارادايمهاي از پارادايمي انتقال يك ل تمحوري خ مبايعهمحوري گزينه چهار بيع دكترين مقصد سمت به خروج دروازه بهعنوان بيع خطمشي يلك رويكرد سه خطمشي طرحريزي براي كه آنجا از سپس شد. متصور بركتمحوري و انفاقمحوري يكي به نسبت خطمشي هر تعيين و تشخيص از پس بود مطمعنظر كاركردمحور و فرايندمحور محصولمحور خطمشي طرحريزي شد. طرحريزي مزبور رويكرد سه يا دو يك با خطمشي آن چهارگانه دروازههاي از اكانومي و بيع تطبيقي جامع طرح در بيع استراتژيك طرح»كرسي«ايجاد زمينهساز رويكرد سه اين مبتنيبر ميشود. استراتژيك طرحريزي براي استراتژيك تفكر بيع پارادايم اقتصاد ملي دكترين بيع كليدواژهها: تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده استاد * مسئول( )نويسنده تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده برنامهريزي و اقتصادي توسعه ارشد كارشناس ** بهار هشتادويك شماره بیستودوم سال راهبرد و مجلس فصلنامه

2 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 81 شماره 22 سال / 246 مقدمه وحياني كالم و ديني متون مبتنيبر ادبياتي با ايران اسالمي جمهوري اقتصاد مديريت ضرورت انواع وجود اقتصادي رايج متنوع پارادايمهاي فكري مباني در مهم افتراقات و تفاوتها وجود آنها روي پيش اقتصادي مشكالت بر آمدن فائق در موجود اقتصادي نظامهاي در ناكاميهاي مباني با سازگار اقتصادي دكترينهاي تبيين منظور به درخوري تالشهاي كه ميكند ايجاب و... خود بايسته شرايط كشور اقتصاد بر حاكم سازوكار شود كوشش و آمده عمل به قرآني انديشگي بر تأملي مقاله اين در ازاينرو نمايد تجربه باشد اقتصادي عامالن اكثريت ذهنيات بر منطبق كه را داشت. خواهيم است نهفته»بيع«مفهوم در كه قرآن مبتنيبر اقتصاد نوين بنيانهاي موضوع تبيين و ضرورت 1. است: اهميت حائز ديدگاه سه از اقتصادي نظام هر در دكترين بررسي مسئله سيستمي ديدگاه 1-1. سيستمهاي پيچيدگي است: گرفته لقب سيستمها روزافزون پيچيدگي عصر يكم و بيست قرن پيچيدگي عصر وقوع دليل مهمترين. و... اقتصادي سياسي فرهنگي اجتماعي تكنولوژيك سيستمها درهمتنيدگي همچنين سيستمها تكثر و تنوع برميگردد: عامل دو به سيستمها روزافزون و تصميمسازي مسئله بر سيستمها روزافزون پيچيدگي عصر پيدايش تأثير مهمترين يكديگر. با در عميق تأثير اين از نيز اقتصاد مقوله است. تنيده درهم و پيچيده جوامع اداره در سياستگذاري ديگر سوي از و ميشوند پيچيدهتر روزبهروز اقتصادي سيستمهاي ازيكسو زيرا نيست امان واقع در پنداشت. مستقل جزيرهاي مثابه به را اقتصادي نظام امروزي پيچيده جوامع در نميتوان گذارده تأثير اقتصاد نظام بر جوامع درهمتنيدگي اين در اجتماعي سيستمهاي حوزههاي ساير جوامع اداره براي عمومي سياستگذاري و تصميمسازي مسئله ازاينرو ميپذيرند. تأثير آن از و اذعان ميتوان اكنون است. شده كشيده نيز اقتصاد مسئله به آن دامنه الجرم و گرديده غامض است. تأمل قابل و جدي مسئلهاي اقتصاد حوزه سياستگذاري و تصميمسازي پيچيدگي كردكه

3 تأم لي در دكترين بيع بهعنوان آموزه قرآني دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 247 كنترل پيچيدگي تصميمسازي بستگي به»روشمند«شدن سياست اقتصادي دارد. به اين منظور بايستي چيستي چرايي و چگونگي سياست اقتصاد تبيين شود. تبيين چيستي چرايي و چگونگي هر پديده دكترين آن پديده ناميده ميشود. در دكترين اقتصاد جمهوري اسالمي ايران پاسخ به سه پرسش مطمع نظر است: چيستي اقتصاد چرايي اقتصاد چگونگي اقتصاد ديدگاه فرايندگرا در مطالعه و بررسي طرحها و برنامهها در حوزه سياستگذاري و مديريت مفهومي به نام طرحريزي Planning مطرح است كه از آن به»فرايند تبديل سياست به برنامه«تعبير ميشود. لذا سياست و سياستگذاري گام مقدماتي در فرايند طرحريزي محسوب ميگردند تا بتوان طرح و برنامهاي احسن فراخور شرايط را پيريزي كرد. از سوي ديگر سياستگذاري در تمامي سطوح تصميمگيري خود نيازمند مباني خاصي است. اين مباني كه از آن تحت عنوان دكترين ياد ميشود در واقع قواعد بنيادي هستند كه هدايتكننده سياستهاي سطوح مختلف محسوب ميشوند. نظام اقتصاد نيز بهعنوان بخشي از ساختار اجتماعي جامعه نيازمند تبيين مباني نظري و عملي خود در فرايند سياستگذاري و سپس طرحريزي است از اين منظر تبيين دكترينهاي نظام اقتصاد و مطالعه روششناسي آن امري اجتنابناپذير مينمايد ديدگاه آيندهنگر مسئله سوم»آيندهنگري«در حوزه اقتصاد در طرحريزي دكترينال اقتصاد است. تبيين دكترينال وضع مطلوب آينده اقتصاد كشور كه در همگرايي و همسويي با ساير حوزههاي قدرت ملي در كشور داراي جايگاه خاصي است بسيار ضروري مينمايد. 2. مسئله تحقيق با توجه به عدم تبيين و طراحي مدل بومي مشخص ضرورت تبيين الگوي اقتصادي كشور با پشتيباني منابع غني اسالمي بيش از پيش خودنمايي ميكند. ضمنا توجه به

4 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 248 / سال 22 شماره 81 اين نكته ضروري است كه در ادراك جايگاه مدل مشخص اقتصادي در اداره يك سيستم ملي عنايت و توجه به مباني انديشه استراتژيك اقتصادي الزامي است. سير تفكر استراتژيك 1 مشتمل بر تبيين تدوين و تدقيق پارادايم تفكري مورد نظر تبيين 3 فلسفه تدوين دكترين و خطمشي 2 تدوين طرح استراتژيك منبعث از دكترين مذكور است. اين مقاله قصد مطالعه تبيين دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران را دارد و سؤاالت تحقيق در گام نخست 4 مطابق ظرفيت اين مقاله مشتمل بر سه عنوان به هم پيوسته زير است: 1.»پارادايم بيع«بهعنوان پارادايم اقتصاد مورد نظر قرآن چه ابعاد و وجوهي دارد 2.»حكمت بيع«در پارادايم توحيدي چگونه تبيين شده است 3.»دكترين بيع«بهعنوان قاعده و آموزه قرآني چيست و خطمشي آن چگونه تبيين ميگردد 3. مفاهيم عمومي و تعاريف دكترين واژه»doctrine«مشتقي از واژه»docile«انگليسي است كه ريشه آن به»dokeō«يوناني و»docēre«التيني بازميگردد. 6 فرهنگ وبستر نيز اين واژه را اشتقاق يافته از ريشه التيني»doctrina«معرفي ميكند. با توجه به مابهازاهاي متنوعي كه در مقابل 3. شرح مراحل ياد شده به طور مبسوط در قسمتهاي بعدي خواهد آمد. 1. Strategic Thinking 2. Gateway 4. زماني فلسفه و دكترين قابليت طرحريزي سياستگذاري و برنامهريزي مييابد كه به طرح استراتژيك منتج شود. طرح استراتژيك نيز در قالب مستر پالن جامع تطبيقي ظهور مييابد با اين وصف هدف اين مقاله در دكترين بيع خالصه شده است. براي مطالعه بيشتر درخصوص مستر پالن يا طرح جامع تطبيقي»بيع و اكانومي«رك.: هاله اسماعيلنژاد»درآمدي بر دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران در افق 1414«پاياننامه كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران Doctrine 6. An Etymological Dictionary of Modern English, 5th Ed, New York, Routledge Publication, 2006, p. 583.

5 249 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي واژه اين از كه متعددي تعاريفي و دارد 1 وجود لغت فرهنگنامههاي در دكترين ديگر سوي از تخصصي 4 متون و يكسو از تخصصي 3 و عمومي 2 فرهنگنامههاي در معرفت حوزه در بشري ميراث جمله از را دكترين واژه ميتوان است گرديده ارائه معادل آن براي نيز فارسي زبان در و نيست زبانها ساير به ترجمه قابل كه كرد تعبير شده تعريف واژه اين مقابل در مفهوم دو عربي زبان در هرچند ندارد وجود خاصي است»قاعده«واژه معادل»روش«مثابه به يكسو از»دكترينيقين«. و»قاعده«است: و ميشود تبيين و تعريف قانوني«5 قدرت بدون رفتار بر حاكم»قواعد صورت به و و چيستي»تبيين و است»يقين«واژه معادل»محتوا«مثابه به»دكترين«ديگر سوي از دربرميگيرد. را پديده هر چگونگي«و چرايي آمده و... انديشه آيين رأي عقيده مسلك آموزه فكر انديشه نظريه معاني: به»دكترين«فارسي فرهنگ در 1. كلمه 1544 ص 2 ج اميركبير 1383 انتشارات تهران يكم و بيست چاپ معين فارسي فرهنگ معين )محمد است»دكترين«.( به منسوب يا متفكران از يكي به منسوب كه و... ديني آموزشي فلسفي مبادي و آرا مجموع از است عبارت دكترين 2. تهران اول چاپ 1 ج درهبيدي صانعي منوچهر ترجمه فلسفي فرهنگ صليبا )جميل باشد تحقيقي حوزههاي از يكي 585(. ص 1366 حكمت انتشارات توسط شده پذيرفته قواعد و اصول و آيين مكتب سياست آموزه معناي به التين زبان در Doctrine دكترين واژه 3. تلقى دكترين مىتواند گيرد قرار عمل مبناى كه فلسفهاى و خطمشى فكرى نظام هر است. ملت يا و گروه فرد يك تعليم نظريه عقيده اصول آيين معاني به )Doctrine( دكترين سياسي اصطالحات و لغات فرهنگنامههاي در شود. لغات فرهنگ دالوري )رضا است رفته كار به و... تعاليم تعليمات )عقايد( اصول آموزه نظريه سياسي اصل مكتب 113(. ص 1378 دالوري تهران اول چاپ بينالملل روابط و سياسي علوم اصطالحات و هك هرچند ميباشند. مختلف سطوح سياستهاي از پشتيباني در عمليات هدايتكننده كه بنيادي قواعد دكترين: 4. ترجمه بزرگ استراتژي كالينز )جان است نيازمند صحيح قضاوت به آنها از استفاده نحوه اما هستند معتبر قواعد اين 491(. ص 1383 بينالمللي و سياسي مطالعات دفتر تهران اول چاپ بايندر كوروش ميشود گرفته بهكار كه سطحي در دكترين كه دارد اشاره موضوع اين به دكترين تعريف در قانوني قدرت قيد 5. از ندارد. اجرا ضمانت نشود غالب گفتمان به تبديل ماداميكه و ميشود تكنيك و تاكتيك استراتژي مفاهيم به تبديل نيست. قانوني تجويز نيازمند است قاعده دكترين كه آنجا از ديگر سوي

6 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 81 شماره 22 سال / استراتژي 3-2. واژه پيدايش است. ارتش يعني Stratos استراتوس از شده مشتق استراتژوس واژه نظامي تصميمگيريهاي بيشتر پيچيدگي و اهميت ميزان افزايش با زمان هم استراتژوس نظامي نيروهاي در مختلف يكانهاي آميختگي و هماهنگي چگونگي نتيجه در بود. هب موفق فرماندهان براي تصميمگيري مسائل حياتيترين از جامع طرحريزي طريق از سياسي مختلف حوزههاي در جامع طرحريزي براي واژه اين امروز شد. آورده شمار ميدان به علم و هنر استراتژي اساس اين بر ميرود. بهكار فرهنگي و اقتصادي نظامي. 2 نيروهاست و منابع آوردن 3 ايران اسالمي جمهوري در استراتژي مختلف سطوح 3-3. استراتژيكي. سطح عملياتي سطح تاكتيكي سطح تكنيكي سطح 4 تاكتيك است عمل ميدان و صحنه در نيروها و منابع اداره و هدايت علم و هنر 6 ملي دكترين قانوني قدرت بدون رفتار بر حاكم )ملي( كشوري قواعد 1. Strategy ص 1384 بينالمللي و سياسي مطالعات دفتر تهران استراتژيك برنامهريزي روشهاي و استراتژي لطفيان سعيده Tactics 481. ص همان كالينز جان National Doctrine كارشناسي پاياننامه 1414«افق در ايران اسالمي جمهوري انرژي ملي استراتژي طرحريزي»مطالعه صحراگرد مجيد ص 1386 عباسپور دانشگاه ارشد

7 251 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي 1 استراتژيك سطح 3-6. همهجانبه صورت به را موضوعات كالن حوزه كه ملي اجراي و طرحريزي سطح باالترين. 2 سهگانه قواي اداري رده مانند دربرميگيرد جامع و 3 عملياتي سطح 3-7. كالن حوزه كه تاكتيكي سطح و استراتژيك سطح ميان واسط اجراي و طرحريزي سطح. 4 وزرا رده مانند دربرميگيرد موردي صورت به را موضوعات 5 تاكتيكي سطح 3-8. رده مانند دربرميگيرد را موضوع يك كلي حوزه كه خرد اجراي و طرحريزي سطح 6 استان. يك كلي حوزه منطقهاي اداري 7 تكنيكي سطح 3-9. مانند دربرميگيرد را موضوع يك جزء حوزه كه فردي فني- اجراي و طرحريزي سطح 8. و... تكنيسين يك اپراتور يك راننده يك رده 9 طرحريزي سياست طراح ميشود. ناميده طرحريزي Program برنامه به Policy سياست تبديل فرايند 1. Strategic Level 3. Operational Level 5. Tactical Level 7. Technical Level 9. Planning.52 همان ص ص همان ص همان ص همان 8.

8 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 81 شماره 22 سال / 252 است. شده تهيه»طرح«صورت اين در مينمايد. هزينهبندي و زمانبندي ساختاربندي را 1 مينامند. طرح را مصوب غير برنامه و»برنامه«را مصوب طرح 2 استراتژيك طرحريزي استراتژيكي طرحهاي استراتژيكي كوتاهمدت طرحهاي. 3 است استراتژيكي برنامه به استراتژيكي سياست تبديل فرايند تدوين سال ده الي سه بين دورهاي براي مدت ميان طرحهاي ميشوند. طرح سال دو براي ميشود. طرح بيشتر يا و سال بيست الي يازده بين دورهاي براي درازمدت طرحهاي ميگردند. استراتژيك تفكر مراحل روندشناسي 4. محتوم و ضروري پيدرپي پنجگام تكون اقتصادي استراتژيك الگوي و مدل طراحي براي رد كه ميگيرد شكل طرحريزي در متفاوت رويكرد دو 4 مبتنيبرمعرفتشناسي مينمايد. سياست مانند موضوعي و مضاف فلسفههاي حكمت. ديگري در و است بنيان فلسفه يكي هر در مضاف فلسفه خروجي و ميآيند بيرون محض فلسفه دل و...از هنر پزشكي اقتصاد ميدهد. شكل را»دكترين«رشتهاي حكمتهاي است. فلسفه مابهازاي»حكمت«شيعي اسالمي ايراني انديشه در در»قاعده«ميگيرند. نشئت محض حكمت از و... حضور هدايت بيع ادب مانند مضاف عمومي حوزههاي در فقه است. روش مثابه به دكترين به مفهوم نزديكترين فارسي و عربي كالن و خرد موضوعي فقه ادامه در و هستند. فقهي قواعد نتيجه وكالن خرد سطح دو در فلسفه تبيين شرط پيش توضيحات اين به توجه با )نمودار 1 (. ميآيند پديد عمومي فقه از چارچوب»پارادايم«يك است. پديده يا موضوع آن پارادايم تبيين موضوعي هر حكمت و به تجارب و كليات قوانين نظريهها كنار در علمي مكتب يا رشته يك از نظري و فلسفي 2. Strategic Plans 4. Epistemology 58. ص همان ص همان كالينز جان 3.

9 253 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي كتاب نويسنده 2 كوهن توماس ديدگاه براساس 1 شدهاند قاعدهمند كه است آمده دست و پيششرط پارادايم يا رشتهاي زمينه و چارچوب به پايبندي علمي انقالبهاي ساختار علمي كاوش در كليدي عنصر يك آن به تقيد است موفق هنجارين علم براي الزم بستر نقش موفق دانشمند يك (mind-set) فكري فضاي و ذهنيت شكلگيري در و است چارچوب بايد گردد تبيين پديدهاي حكمت و فلسفه كه اين از قبل بنابراين. 3 دارد اساسي گردد. مشخص و تدقيق پديده آن تبيين پارادايم بهتر عبارت به يا و فكري بستر تصوري غربي و شيعي تفكر تطبيقي نسبتشناسي در دكترين شناخت 1. نمودار Thomas Samuel Kuhn )July 18, 1922 June 17, 1996). 3. Thomas. Samuel Kuhn, The Structureof Scientific Revolutions Third Edition,The University of Chicago press 1996, P. 174.

10 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 254 / سال 22 شماره 81 بر اين اساس تفكري بارور شده و زمينه بروز مييابد كه مراحل صيرورت خويش را طي نمايد. چنين انديشهاي كه از كالنترين تا خردترين سطوح به مسائل نظر ميكند و براي آنها طرحريزي كالن مينمايد تا در نهايت سياست را به برنامه مبدل سازد»تفكر استراتژيك«است. سير تفكر استراتژيك اقتصادي پنج بخش اساسي را دربرميگيرد 1 )نمودار 2(. نمودار 2. مراحل عمومي تفكر استراتژيك 4-1. پارادايم آنطور كه اشاره شد وادي و زمينه تفكر كه چارچوب و بستر فكري در مورد هر پديدهاي را تشكيل ميدهد پارادايم نام دارد. فرضا در اقتصاد اومانيستي 2 )بشرمحور( مالكيت ميتواند درجه يك باشد اما در اقتصاد تئوئيستي 3 )خدامحور( مالكيت درجه دو بوده و مالك هستي و انسان خداست و انسان بر خود اشياء و طبيعت مالكيت درجه دو دارد Humanism 3. Theo Ism

11 255 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي اقتصاد فلسفه 4-2. حقوق علم جنگ دين سياست هنر )مانند است مضاف فلسفه گونهاي اقتصاد فلسفه 1 وجودشناختي منظر از هستي مناسبات در اقتصادي پديدههاي عقالني تبيين به كه و...( اخالق كار پول مالكيت سرمايه پديدههاي ميپردازد. 3 انسانشناختي يا و 2 معرفتشناختي اي معرفتشناختي ماهيتشناختي هستيشناختي ديدگاه از كه هنگامي و... توليد ابزار اقتصاد فلسفه در ميكند. روشن را اقتصاد ذاتيات گيرد قرار مداقه مورد انسانشناختي تبيين اسالم پارادايم در پديدهها عقالني تبيين اگر است. پيششرط يك»پارادايم«داشتن است فلسفه مابهازاي حكمت اسالم در زيرا بود خواهد مدنظر فلسفه جاي به»حكمت«شود 4 ميگردد. اعطا خداوند جانب از و بوده درونزا مييابد نيز وحياني قيد كه درحالي غربي دكترينولوژي در دكترين ماهيت 3. نمودار 269(. )بقره: ل باب أ ول واال إ ال ك ر ي ذ ما و ك ثيرا ي را خ أ وت ي فق د م ة ك ال ح ت ي ؤ م ن و ي شاء م ة م ن ك ت يال ح ي ؤ Ontology 2. Epistemology 3. Anthropology

12 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 256 / سال 22 شماره دكترين اقتصاد دكترين اقتصاد حلقه واسط ميان تفكر فلسفي اقتصاد با طرح اجرايي آن است. دكترين قواعد بنيادي حاكم بر رفتار بدون قدرت قانوني است كه سه حوزه چيستي چرايي و چگونگي پديده مورد نظر را دربرميگيرد. دكترين اقتصادي قواعد بنيادين حاكم بر رفتار اقتصادي جامعه شامل مردم حكومت و نظام بدون قدرت قانوني است. در واقع قوانين به تبع قواعد مزبور تعيين ميشوند نه بالعكس )نمودار 3( خطمشي اگر دكترين هر پديده به مثابه يك ساختمان انگاشته شود»خطمشي«1 دروازههاي آن ساختمان است كه ورود و خروج از هر يك از آنها ما را به خيابانها و مسيرهاي متفاوتي ميرساند. در واقع پس از تبيين هر پديده نوبت به مشخص كردن دروازههاي ورود به بناي دكترين آن مفهوم ميرسد كه هدف و مقصد طرح استراتژيك را مشخص ميسازد طرح استراتژيك طرح استراتژيك هر موضوعي بر پايه»دكترين«آن ريخته ميشود. طرح استراتژيك اقتصاد نيز بايد براساس دكترين اقتصاد ريخته شود. آنچه ضمانت اجرا مييابد همانا»طرح استراتژيك«است كه بايد به»برنامه استراتژيك«تبديل و سپس»بودجهريزي استراتژيك«و در نهايت براي اجرا به»سطوح استراتژيك«واگذار شود. در واقع»فلسفه اقتصاد«با عبور از مرحله»دكترين اقتصاد«ميتواند به»طرح استراتژيك اقتصاد«منتج شود. 5.تحليل بيع قرآني بر مبناي عناصرتفكر استراتژيك تفكر استراتژيك سه ويژگي را در خود دارد 2 نخست»كلنگر«است به اين معنا كه 1.Gateway 2. جان كالينز همان ص 473.

13 257 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي باز ديگري اثر و مسئله از را آن مسئلهاي به پرداختن تا نيست مسئلهمحوري دنبال به داده جاي خود متعدد 1 راه نقشههاي در هزاران تا يك از را مسائل جميع لكن دارد مه و فكري سيستم در هم را نظاممندي كه معنا اين به است»همهجانبهنگر«دوم است معنا اين به است»آيندهنگر«سوم و ميكند رعايت مدلها و الگوها تدوين و تبيين در»استراتژي«ميانرشتهاي علم ميپندارد. آينده به معطوف را خود و نميماند حال در كه ميباشد. خصايص اين تمام حائز است امكانات و نيروها آوردن ميدان به هنر همان كه ميشود برتافته استراتژي علم و استراتژيك تفكر مابهازاي تفكر»تفقه«ديني نگاه در ميدان به»فكر«مافوق عناصري بهعنوان را»عقل«و»وحي«زيرا متمايز ماهيتي با اما اولي برتافت ميتوان آنها متفاوت پارادايمهاي از را تفكر دوگونه اين تمايز ميآورد. تفكري پارادايم در دومي دنيوي حكومت و مديريت براي غربي تفكر پارادايم در خودبنياد و خودمدار اولي آخرت. به معطوف دنياي حكومت و هدايت براي اسالم مانند است ممكن روشها از بسياري در كه چند هر خدابنياد و خدامدار دومي و است بوميسازي خصوص اين در دارند. متفاوت محصولهايي و كاركرد اما نمايند عمل هم ميپذيرد صورت آن پارادايمي ويژگيهاي گرفتن نظر در با استراتژيك تفكر روشهاي جنبههايي و شده لحاظ دارد قرابت و همپوشاني قرآن و اسالم پارادايم با كه جنبههايي و ميگردند جايگزين ديني تفكر ازاي مابه موارد و ميگردند حذف است تضاد در كه محصول از تا ميخورد پيوند شيعه پوياي فقه در اجماع«و»عقل روشهاي به آنگاه باشد. شده استفاده كمال نيز سال هزار دو طي غربي بشر فكر مثبت آن عناصر تبيين و»بيع«پارادايم 5-1. دو ذيل در ميتوان را آنها همه كه 2 است گرفته شكل متعددي پارادايمهاي تاكنون از يك هر از صحيح ادراك نمود. بررسي و مطالعه»تئوئيسم«و»امانيسم«سوپرپارادايم 1. Roadmap فصل همان اسماعيلنژاد هاله ر.ك: بيشتر مطالعه براي 2.

14 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 258 / سال 22 شماره 81 پارادايمها سبب ميشود بتوان با بررسي هر واقعه در آن پارادايم فهم پارادايمي مناسبي داشت و از فهم نادرست وقايع در بيرون پارادايم مرتبط مصون ماند. زمين و قاعده درون هر پارادايم خاص آن پارادايم يا وادي است. نمودار 4. قاعده مركز پيرامون قاعده مركز پيرامون گام نخست در تبيين پارادايم تشخيص عنصر مركزي آن پارادايم است. عنصر مركزي به مثابه مركز دايره محل قراردادن سوزن پرگاري است كه حول آن ساير مفاهيم دايره مداد پرگار ترسيم شده و معنا پيدا ميكنند )نمودار 4(. در سوپرپارادايم امانيسم تمامي مفاهيم حول بشرگرايي تعريف ميشوند. به عبارت ديگر بشر اصالتي دارد كه همه موجودات ديگر حتي خدا در نسبت با بشر معنا و مفهوم پيدا ميكند. در مقابل سوپرپاردايم بشرگرايي در سوپرپارادايم خداگرايي اصالت با خداست. در اين پارادايم همه موجودات درمحيط و خدا در مركز قرار دارد و در اين دايره است كه همه چيز به خدا سجده ميكند. از آنجا كه وجود پارادايم بهعنوان پيششرطي اجتنابناپذير در تبيين فلسفه اقتصاد محسوب ميشود لذا تبيين و تدقيق پارادايم بهعنوان نخستين مرحله تفكر استراتژيك اقتصادي امري ضروري است و مبتنيبر اين اصل در ادراك و فهم مدل بومي اقتصاد آنچنان كه شايسته انسان مسلمان ايراني است لزوم تبيين پارادايمي متمايز از پارادايم

15 تأم لي در دكترين بيع بهعنوان آموزه قرآني دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 259 اكانومي Economy انسان غربي نمايان ميشود. بر اين اساس ارائه دكترين اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با يك انتقال پارادايمي 1 مواجه است كه روششناسي خاص خود را ميطلبد ترمينولوژي ترمينولوژي و مفهومشناسي پارادايمهاي كلي اقتصادي در چهار حوزه تفكر قرآني عربي فارسي و غربي به اين شرح است: بشر غربي مفهوم»اكانومي«Economy انسان ايراني»كدآمايي«و اعراب مفهوم»اقتصاد«را برگزيدند اما تلقي قرآني فراتراز هريك از اين مفاهيم»ب يع«را. برميتابد. لكن از آنجا كه»كدآمايي«و»اقتصاد«شأنيت و قابليت و طراز يك وادي جامع را ندارند لذا انتقال پارادايمي مورد نظر از پارادايم غالب اقتصادي امروزي يعني»اكانومي«به وادي قرآني»بيع«صورت ميپذيرد. به عبارتي ديگر انتقال پارادايم از سوپر پارادايم اومانيسم )بشرگرايي( به سوپر پارادايم تئوئيسم )خداگرايي( و از زير پارادايم»اكانومي«به»بيع«خواهد بود )نمودار 5(. نمودار 5. انتقال پارادايمي اقتصاد از پارادايم اكانومي موجود به بيع قرآن 1. Change Paradigm

16 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 260 / سال 22 شماره اقتصاد در پارادايم بيع مفهوم قرآني بيع از مفاهيم اضداد و در لغت به معناي عقد بستن و مبادله مالي با مال ديگر است و يا معاملهاي است كه بين فروشنده و مشتري رخ ميدهد. 1 تدقيق و تأويل در مفهوم قرآني»بيع«به وضوح آشكار ميسازد كه اين واژه مهجور قرآني نه تنها تقليل و تنزيل يافته بلكه مانند ديگر مفاهيم از اين دست دچار انحراف فهم و به تبع اولي تحريف اصل شده و استعمال رايج امروز آن به شدت تهي و دور از وادي عمق اصل و ذات آن ميباشد.لذا مسامحتا ميتوان مطمع نظر اين تحقيق را تبيين مفهوم قرآني»بيع«بهعنوان پارادايم اقتصاد قرآني بيان نمود. مبناي پارادايم اقتصادي قرآن كريم در ابر وادي و سوپر پارادايم خداگرايي آيه 111 سوره مباركه توبه است كه خداوند تبارك و تعالي در آن به صراحت ساز و كار بيع را مشخص و چرخه فرايند آن را تشريح ميفرمايد:»إ ن اهلل اش ت رىم ن ال م ؤ م نين أ ن ف س ه م و أ م وال ه م ب أ ن ل ه م ال ج ن ة ي قات ل ون فيس بيل اهلل ف ي ق ت ل ون و ي ق ت ل ون و ع دا ع ل ي ه ح ق ا ف ي الت و راه[ و ال ن جيل و ال ق ر آن و م ن أ و فى ب ع ه د ه م ن اهلل ف اس ت ب ش ر وا ب ب ي ع ك م ال ذي باي ع ت م ب ه و ذل ك ه و ال ف و ز ال ع ظيم»»خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خريدارى كرده كه )در برابرش( بهشت براى آنان باشد در راه خدا پيكار مىكنند مىكشند و كشته مىشوند اين وعده حقى است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده وچه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است! اكنون بشارت باد بر شما به بيعي )دادوستدي( كه با خدا انجام داديد و اين است 2 آن رستگاري بزرگ!«. 1. هو المعاقدة و مبادلة مال بمال أى المعاملة الواقعة بينالبائع و المشترى )حسن مصطفوي التحقيق في الكلمات القرآن الحكيم انتشارات اسالميه ج ص 364(. 2. ناصر مكارم شيرازي ترجمه قرآن كريم.

17 261 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي آن پارادايمي اجزاي با ارتباط نحوه و بيع پارادايم 6. نمودار است مؤمنين نفس و مال مشتري عزوجل خداوند آنكه حسب رويكرد اين مبتنيبر تقاضاي بر فروشنده و بايع عرضه ازاينرو ميگردد آغاز»مشتريمداري«وادي با بيع چرخه حقيقي مالك كريم خداوند كه آنجا از ديگر عبارتي به است. متوقف خريدار و مشتري و ميگرداند مرزوق را مؤمنين رزق نزول با كرامت سر از فرايند اين در لذا است مؤمنين تنها را فرايند اين تحقق و ميگردد آنها نفس و مال مشتري عزت سر از نيز خود همچنين زناني و مردان چنين و ميسازد ممكن است شده وارد قلبشان به ايمان نور كه مؤمناني براي آغاز بايع پارادايم از تعامل كه است ترتيب اين به آن تحقق فرايند اما ميفرمايد. بشارت را راه از خدا محبت 1 بفروشد خدا به را خود نفس و مال تا گرديد شايسته كه كسي و ميگردد حاصل )بيعكنندگان( بيعان ميان خالصانه و عميق دوستي و 2»خلت«و شده جاري او بر تولي هك است خداخليل بهعنوان عليهالسالم ابراهيم مؤمن مصداق چرخه اين در ميشود. فراهم برايش را الهي غير حب موجبات و نمود كسب كه را آنچه خود محبت اثبات براي مطلق محبوب براي تا برد مسلخ به فديه بهعنوان را عليهالسالم اسماعيل يعني ساخت است. خليل آن بر تأسي از ناگزير فرايند اين در را خليليان اساس اين بر نمايد. ذبح خويش ميكنند. معامله خدا با بيع پارادايم در دو هر مبتاع يا باشد بايع خواه فرد پارادايم اين در 1. و رسيده جان به ميشكافد را سينه كه تيري همچون و كند نفوذ جان عمق در كه ميشود گفته دوستي و محب ت به خلت 2. خليل را ابراهيم خداوند جهت اين از ميكند ايجاد قلب در را مقابل طرف به شديدي نياز كه گونهاي به اثرمينمايد آن در )حسينبنمحمد بود. خداوند بهسوي نيازش و توجه همه و نموده نفوذ قلبش ژرفاي در او محبت حال همه در كه است خوانده 621(. ص 1 ج مرتضوي نشر حسيني خسروي سيدغالمرضا ترجمه قرآن الفاظ مفردات تحقيق و ترجمه اصفهاني راغب

18 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 81 شماره 22 سال / 262 خليل ابراهيم تعامل مبناي بر بيع تفكري چارچوب ايجادكننده و ساز پارادايم سادهتر بهعبارتي مرتبه همان كه است تحصيلي مال و رزق ذبح به منوط چرخه اين ميشود. تبيين و تعريف خداوند با مرتبه همان به آنها براي را الهي جبران شايستگي انفاق عمل. 1» ب ون م م ات ح»ت ن ف ق وا فرمود و است»انفاق«عليهالسالم ابراهيم براي كه همانگونه لذا ميآورد. فراهم عليهالسالم ابراهيم به شده كرامت امر به و شده متبارك عليهالسالم اسماعيل و شد فروكاست حشم ذبح به فرزند ذبح فرمان و نمود جبران متفاوت جلوههاي در سلم«و»بركت همان نزول سبب به نيز ابراهيميان براي بازگشت مادر و پدر 6(. )نمودار 2 است نموده متعهد آن بر را خود خداوند كه است تحي تي اين و مينمايد. جبران بيع فلسفه( ( حكمت 5-2. رد اساسي پرسش ميشود. برتافته»فلسفه«مابهازاي»حكمت«قرآن آموزههاي به توجه با عالوهبر قرآني حكمت در اما است استوار پديده چرايي و چيستي بنيادين سؤال دو بر فلسفه تبيين اينگونه بيع حكمت اساس اين بر است. مطرح نيز كيستي از پرسش مذكور سؤال دو الهي حدود آن امرار در كه ميزند رقم را مؤمن انسانهاي معيدت معيشتي تنها ميشود: شامل را سلبي بعد در الهي حرام حد و ايجابي بعد در الهي حالل حد اينحدود شود. برتافته از معاش امرار خداوند. 3 نيست تغييرپذير و تبديل قيامت روز تا حرام و حالل حدود ميشود. است تقاضايي«و»عرضه و ستد و داد»بيع«. 4 داد قرار حرام»ربا«راه از و حالل را»بيع«راه 92(. عمران: )آل ع ليم ب ه اهلل ف إ ن ش ي ء م ن ت ن ف ق وا و ما ب ون ت ح م م ا ت ن ف ق وا ت ى ح ت نال واال ب ر ل ن 1.»بركت«و»انفاقخل تمبايعه«است: كليدي مبناي چهار بر آن پايههاي و بيع پارادايم عناصر حداقل كه اينجاست 2. رب باشند علمي پارادايم يك چارچوب ستونهاي تشكيلدهنده عنصر هزاران تا ميتواند عناصر اين تعداد كه هرچند سيستمي ارتباط يك در را عناصر اين بتوان كه است اين اهميت حائز نكته اما نيست ثابت و متقن چهار عدد اساس اين داد. قرار يكديگر با گرد پادساعت و ساعتگرد إ ل ى أ ب دا ر ام ح ر ام ه ح و ال ق ي ام ة م أ ب دا إ ل ىي و ل ل ح م د م ح ل ل ح ف ق ال ر ام و ال ح ل ل ال ح ع ن ع أ ب اع ب د اهلل أ ل ت س ق ال ز ر ار ة ع ن 3. الكافي كليني محمد )شيخ ن ة س ب ه ا ت ر ك إ لا ع ة ب د ع د اب ت د أ ح م ا ع ع ل ي ق ال و ق ال غ ي ر ه يء ي ج و لا غ ي ر ه ون ي ك لا ال ق ي ام ة م ي و 58(. ص 1 ج 1365: االسالميه دارالكتب نشر ل أ ح و الر با م ث ل إ ن م اال ب ي ع قال وا ب أ ن ه م ذل ك ال م س م ن ي طان الش ب ط ه ي ت خ ال ذي ي ق وم ك ما إ ال الي ق وم ون الر با ي أ ك ل ون ال ذين 4.

19 تأم لي در دكترين بيع بهعنوان آموزه قرآني دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 263 كه ركن اساسي آن بر رضايت خداوند ركين است. چنين داد وستد و بيعي بايع را از ياد خدا دور نميكند. 1 و در اين عرضه و تقاضا خدا مشتري حقيقي است. 2 پس ربح از مبايعه ممدوح 4 و حالل براي معاش است 3 و طلب حالل نيز از راه بيع هفتاد جزء عبادت محسوب گرديده و به اين وسيله زمينه معاد انسان به نيكويي محق ق ميشود. نمودار 7. ابر دكترين بيع اهلل ال ب ي ع و ح ر م الر با ف م ن جاء ه م و ع ظ ة م ن ر ب ه ف ان ت هى ف ل ه ماس ل ف و أ م ر ه إ ل ىاهلل و م ن عاد ف أ ولئ ك أ ص حاب الن ار ه م فيها خال د ون )بقره: 275(. 1. ر جال ال ت ل هيه م ت جار ة و الب ي ع ع ن ذ ك ر اهلل و إ قام الص لة و إيتاء الز كاة ي خاف ون ي و ما ت ت ق ل ب فيه ال ق ل وب و ال ب صار )نور: 37(. 2. ان اهلل اش ت رى م ن ال م ؤ م نين أ ن ف س ه م و أ م وال ه م ب أ ن ل ه م ال ج ن ة )توبه: 111(. 3. م ح م د ب ن ع ل ي ب ن ال ح س ي ن ب إ س ن اد ه عن عمربن يزيد ق ال ق ل ت ل ب ي ع ب د اهلل ع ج ع ل ت ف د اك إ ن الن اس ي ز ع م ون أ ن الر ب ح ع ل ى ال م ض ط ر ح ر ام و ه و م ن الر ب ا ق ال و ه ل ر أ ي ت أ ح دا ي ش ت ر ي غ ن ي ا أ و ف ق يرا إ لا م ن ض ر ور ة ي ا ع م ر ق د أ ح ل اهلل ال ب ي ع و ح ر م الر ب ا ف ار ب ح و لا ت ر ب ه ق ل ت و م ا الر ب ا ق ال د ر اه م ب د ر اه م م ث ل ي ن ب م ث ل )عاملي 1409 ه. ق ج 71 ص 447(. 4. أ ب ي ج ع ف ر ع ق ال ق ال ر س ول اهلل ص ال ع ب اد ة س ب ع ون ج ز ءا أ ف ض ل ه اط ل ب ال ح ل ل )شيخ محمد كليني همان ص 78(.

20 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 264 / سال 22 شماره دكترين بيع فرايند بيع مانند اكانومي است و سه حوزه»معاملهمبادله«و»مبايعه«را دربر ميگيرد»معامله«تعامل خريدار و فروشنده است كه ممكن است به مبادله نيانجامد. اما»مبادله«معاملهاي است كه در آن خريدار و فروشنده به تبادل كاال و بهاي آن پرداختهاند. مبايعه اعم از معامله كه عمل متقابل خريدار و فروشنده را رقم ميزند و از مبادله كه تبادل بين خريدار و فروشنده را شامل ميشود است. بهگونهاي كه عام معامله و مبادله همچنين معاقده و معاهده طرفين را نيز شموليت مييابد. به طور كلي در بيع چنانچه انجام معامله و مبادله كامل شد مبايعه صورت پذيرفته است تمايز بيع از اكانومي در اين است كه بيع حوزه معامله عموما به»خل ت«1 منتج ميشود. اگر معامله به مبادله انجاميد در آن»انفاق«رقم ميخورد. صورتي كه معامله و مبادله كامل شد و مبايعه به انجام رسيد»بركت«نازل ميشود. چنانچه معامله و مبادله و مبايعهاي به خل ت و انفاق و بركت نينجامد آن روند مبايعه نيست و به انحرافهايي مانند ربا و... منجر ميشود )نمودار 7(. اكانومي در فرايند خود قائل به خل ت و انفاق و بركت نيست لذا از اين حيث كامال با بيع متمايز است چيستي چرايي و چگونگي بيع بيع چيست انجام»شراء«داد و ستد خدامحور در فروش مال و نفس خود به خدا ال ذين ي أ ك ل ون الر با الي ق وم ون إ ال ك ما ي ق وم ال ذي ي ت خ ب ط ه الش ي طان م ن ال م س ذل ك ب أ ن ه م قال وا إ ن م ا ال ب ي ع م ث ل الر با و أ ح ل اهلل ال ب ي ع و ح ر م الر با ف م ن جاء ه م و ع ظ ة م ن ر ب ه ف ان ت هى ف ل ه ما س ل ف و أ م ر ه إ ل ى اهلل و م ن عاد ف أ ولئ ك أ ص حاب الن ار ه م فيهاخال د ون )بقره: 275(. 2. إ ن اهلل اش ت رىم ن ال م ؤ م نين أ ن ف س ه م و أ م وال ه م ب أ ن ل ه م ال ج ن ة ي قات ل ون في س بيل اهلل ف ي ق ت ل ون و ي ق ت ل ون و ع دا ع ل ي ه ح ق ا ف ي الت و راة و ال ن جيل و ال ق ر آن و م ن أ و فى ب ع ه د ه م ن اهلل ف اس ت ب ش ر وا ب ب ي ع ك م ال ذي باي ع ت م ب ه و ذل ك ه و ال ف و ز ال ع ظيم )توبه: 111(.

21 تأم لي در دكترين بيع بهعنوان آموزه قرآني دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بيع چرا براي رقم زدن معاش معطوف به معاد بيع چگونه با انجام معامله منتهي به خل ت 2 سپس با انجام مبادله مبتنيبر انفاق 3 آنگاه تحقق مبايعه معطوف به بركت سطوح دكترينولوژي بيع از آنجا كه دكترين قاعدهاي است كه بدون قدرت قانوني عمل ميكند براي آنكه تبديل به رفتار شود داراي عمق و سطحبندي است. بر اين اساس شناخت دكترينها مخصوصا دكترينهاي جامع و مادر از باالترين سطح در حكومت تا پايينترين سطح در زندگي شخصي مردم را دربرميگيرد )نمودار 8( بيع استراتژيولوژيك 4 در استراتژيولوژي بيع بيع حكومت مؤمنين با اهلل صمد مورد نظر است. 1. امام علي عليهالسالم: ال م عاد ل م ن ال م عاش ل ه )مجلسى 1368: ج 295( يا أ ي ه ا ال ذين آم ن وا أ ن ف ق وا م م ا ر ز ق ناك م م ن ق ب ل أ ن ي أ ت ي ي و م ال ب ي ع فيه و الخ ل ة و الش فاع ة و ال كاف ر ون ه م ا لظ ال م ون )بقره: 254(. 3. و ل و أ ن أ ه ل ال ق رى آم ن وا و ات ق و ا ل ف ت ح نا ع ل ي ه م ب ر كات م ن الس ماء و ال ر ض و لك ن ك ذ ب وا ف أ خ ذ نا ه م ب ما كان وا ي ك س ب ون )اعراف: 96(. 4. إ ن اهلل اش ت رى م ن ال م ؤ م نين أ ن ف س ه م و أ م وال ه م ب أ ن ل ه م ال ج ن ة ي قات ل ون في س بيل الله ف ي ق ت ل ون و ي ق ت ل ون و ع دا ع ل ي ه ح ق ا ف ي الت و راة و ال ن جيل و ال ق ر آن و م ن أ و فى ب ع ه د ه م ن اهلل ف اس ت ب ش ر وا ب ب ي ع ك م ال ذي باي ع ت م ب ه و ذل ك ه و ال ف و ز ال ع ظيم )توبه: 111(.

22 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 266 / سال 22 شماره 81 نمودار 8. سطوح دكترينولوژي بيع بيع سوپراستراتژيولوژيك: بيع ملي نفس مؤمنين به خدا بيع ماكرواستراتژيولوژيك: بيع ملي مال مؤمنين به خدا بيع ميكرواستراتژيولوژيك: قرضالحسنه ملي به خدا بيع نانواستراتژيولوژيك: خمس و زكات ملي.

23 267 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي. 1 خداست با مؤمنين اجتماع بيع بيع تاكتولوژي در تاكتولوژيك: بيع خدا. به مؤمنين نفس بيع سوپرتاكتولوژيك: بيع خدا. به مؤمنين مال بيع ماكروتاكتولوژيك: بيع خدا. به مؤمنين قرضالحسنه تاكتولوژيك: ميكرو بيع مؤمنين. زكات و خمس نانوتاكتولوژيك: بيع خدا با مؤمن بيع تكنولوژيك: بيع خدا. به مؤمن نفس بيع سوپرتكنولوژيك: بيع خدا. به مؤمن مال بيع ماكروتكنولوژيك: بيع مؤمن. قرضالحسنه بيع ميكروتكنولوژيك: بيع مؤمن. زكات و خمس نانوتكنولوژيك: بيع بيع خطمشي 5-5. است مقصدي سمت به خروج دروازه سپس و جهت تبيين Gateway خطمشي بيع پارادايم در خطمشي اساس اين ميشود.بر رهنمون»جهت«آن به را رهرو كه اين مبتنيبر است توبه مباركه سوره 111 شريفه آيه شد ذكر پيشتر كه همانطور چهار بيع خطمشي تبيين براي الجرم باشد محوريبيع اساس چنانچه شريفه آيه است: متصور گزينه ق ريبا ف ت حا و أ ثاب ه م ع ل ي ه م كين ة الس ف أ ن ز ل ق ل وب ه م في ما ف ع ل م ر ة ج الش ت ت ح ي باي ع ون ك إ ذ م نين ال م ؤ ع ن اهلل ي ر ض ل ق د 1. 18(. )فتح: الظ ال م ون ه م ال كاف ر ون و فاع ة الش و ل ة و الخ فيه ب ي ع ال م ي و ي أ ت ي أ ن ق ب ل م ن ر ز ق ناك م م م ا أ ن ف ق وا آم ن وا ال ذين أ ي ه ا يا (. )بقره:

24 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 81 شماره 22 سال / 268 بيع دكترين در خطمشي تبيين 9. نمودار بركتمحوري. 4. انفاقمحوري 3. ل تمحوري خ 2. مبايعهمحوري 1. بيع خطمشي طرحريزي روند 5-6. تعيين و تشخيص از پس لذا است متصور كلي رويكرد سه خطمشي طرحريزي براي كه آنجا از ود يك با را آن ميتوان خطمشي بهعنوان چهارگانه دروازههاي از يكي به نسبت Gateway هر كرد: طرحريزي مزبور رويكرد سه يا 1 محصولمحور. رويكرد الف( 2 فرايندمحور. رويكرد ب( 3 كاركردمحور. رويكرد ج( 1. Product Base 2. Process Base 3. Functional

25 تأم لي در دكترين بيع بهعنوان آموزه قرآني دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران در روند طرحريزي خطمشي بيع جمهوري اسالمي ايران با رويكرد محصول محور بايد به چهار پرسش اساسي پاسخ داد: محصول مبايعه چيست در چارچوب تصوري بيعمحوري تنها هنگامي مبايعه )مشارات ميان دو مؤمن( مبتاع و بايع به فعليت ميرسد كه خداوند قلبهاي اين دو را به يكديگر الفت داده و نزديك كرده باشد. زيرا تنها خداوند است كه سكينه خود را به قلوب مؤمنين نازل ميكند و از آنچه در قلبها ميگذرد آگاه است )سوره فتح آيه 4( و در گام بعد پس از آنكه بيعت قلبهاي مبتاع و بايع حاصل شد )سوره فتح آيه 18( اين بيعت به معاهده و معاقده آنگاه به معامله انجاميده و پس از تبادل و مبادله در گام نهايي آنچه كه از اطمينان و سكونت قلبها در طول مبايعه براي ايندو يعني مبتاع و بايع حاصل ميشود همانا اعتمادي است كه با توكل بر خداوند تحصيل شده است محصول خ ل ت چيست در فرايند مبايعه زماني معامله به مبايعه ميانجامد كه تعامل شكل گرفته ميان مبتاع و بايع براساس مو د ت خالص يا همان خ ل ت )سوره بقره آيه 254( صورت پذيرفته باشد. بر اين اساس اخالص و صداقت ناشي از مودت و خ ل ت به تعاون و ياري )سوره مائده آيه 2( خالصانه و صادقانه به همراه حفظ حدود الهي در وادي تقوا براي رسيدن به مقام»بر «منجر ميشود. به عبارتي ديگر فرايند معامله در قيد مبايعه هنگامي است كه تعامل به دور از هر گونه خلل غ ش ريا كبر حسد حرص و طمع در نسبت با ديگران باشد 1 و دوستي ايجاد شده از سر اخالص به استحكام تعاون و تعامل بيافزايد. نكته قابل توجه در اين فرايند آن است كه اين امر در»قلب«و»شغاف«هر فرد رقم ميخورد 2 و»صداقت«در اين وادي نقشي بنيادين دارد و پيوسته هر دو گروه بايع و مبتاع به سبب آنكه تنها خداوند را ناظر و آگاه بر اسرار دلها و احواالت خويش ميدانند لذا هيچ يك قصد فريب يكديگر را نخواهند داشت. 1. خ ل ة: الصداقة المختصة التي ليس فيها خ ل ل تكون في ع فاف الح ب و د عارته و جمعها خ لل )ابنمنظور ج ه.ق 212(. 2. خ ل ة: مود ة م ت ناه ي ة في الخلص وصداقة قد تخللت القلب و صارت خلله أي باطنه )فخرالدين بن محمد طريحي مجمع البحرين ج 364(. 1387: 5

26 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 81 شماره 22 سال / 270 چيست انفاق محصول نصيب مبادله از پس كه است رزقي از»انفاق«ميسازد منعقد را مبايعه فرايند كه شرطي حب ايجاد زمينه حسد و حرص كبر كه ميگيرد نشئت آنجا از امر اين ضرورت ميشود. باطن طهارت براي لذا دارد قرار خطايا تمام رأس در 1 نيا«الد»حب آنكه دليل به و است دنيا انفاقي مييابد. الزام انفاق الدنيا حب ذبح نفي جهت ترتيب اين به و بوده ضروري قلب تزكيه بر 92 (.مقام آيه عمران آل )سوره ميباشد»بر «مقام به فرد رسيدن آن ثمرات از يكي كه را خود مال كه هنگام آن 2 ايمان هفتگانه متعلقات تحقق از پس فرد كه است مقامي همان ميدهد سائالن و درراهماندگان و فقيران و يتيمان و خويشان به خدا محبت تحصيل سبب به خويش ماحصل زكات و ميدارد پا به را نماز و ميكند صرف بندگان كردن آزاد راه در و و تنگدستي وقت در كارزار هنگام و ميماند استوار خويش عهد به وفاي بر و ميپردازد را )سوره شده محسوب حقيقي متقيان زمره در مينمايد پيشه شكيبايي و صبر روزگار سختي ميگردد. نائل»بر «مقام به و 177( آيه بقره»بركت«آن مادي و عالني و عيني ثمره و نبوده متوقف بر حصول بر انفاق محصول اما از انفاق محصول بهعنوان كه است قاعدهمندي بسيار و پيچيده موضوعات جمله از بركت است. خير كه آنچه از مؤمن كه هنگام آن انفاق فعل در ميباشد. برخوردار منظمي بسيار قوارهمندي عمل و بوده آگاه او انفاق بر خداوند ميكند انفاق خدا راه در خدا محبت تحصيل سبب به است جريان به انفاق مادي فرايند هنگام اين در و آيه 39 ( نساء سوره و 215 آيه بقره )سوره ميبيند را او چندان صد خويش كرم و فضل سبب به را منفق ظاهري كسر تعالي و تبارك خداوند و افتاده 272(. آيه بقره )سوره است مؤمنين خود براي انفاق حقيقتا پس بازميگرداند. او سوي به و نموده ول ه ر س م ع ر ف ة و ع ز و ل ج م ع ر ف ة اهلل ب ع د ع م ل م ن»م ا : ف ق ال ل ع ز و ج اهلل ع ن د ل أ ف ض ع م ال ال أ ي ع ي ن س ال ح ب ن ع ل ي ئ ل س 1. و ال ع ل و ب ح و م ل ال ك ب ح و ة الر اح ب ح و ة الر ئ اس ب ح و ن ي ا الد ب ح و اء الن س ب ح ذ ل ك م ن... ن ي ا الد ب غ ض م ن ل أ ف ض ص ط يئ ة خ ك ل ر أ س ن ي ا الد ب ح ذ ل ك م ع ر ف ة ب ع د ال ع ل م اء و ن ب ي اء ال ف ق ال ن ي ا الد ب ح ف ي ك ل ه ن ت م ع ن ف اج ال ص خ ب ع س ن ر ف ص و ة الث ر 130(. 1365: 2 ج همان كليني محمد )شيخ م ل ع ون ة«و د ن ي ا غ ب ل د ن ي ا د ن ي اء ان الد ن ي ا و آخرت. به ايمان الهي آيات به ايمان كتاب به ايمان مالئكه به ايمان انبياء به ايمان غيب به ايمان خدا به ايمان 2.

27 271 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي سود و اصل ميگردد تأمين كه تجارتي ميشود. زده رقم زيان و ضرر بدون تجارتي اينگونه و اين و برنميتابد را خسران و ضرر هرگز صمد اهلل با تجارت اينكه و مشتري كرامت سبب به بايع 29(. فاطر آيه )سوره نميدارد روا را ظلمي كس هيچ به مبتاعي چنين بركت ميكند عطا عبد به تجارت اين در خداوند كه را آنچه انفاق ماحصل درباب اما در وقتي كه است گندم دانه يك م ث ل آن عيني فرايند تصور كه است مهمي نتيجه بركت است. 261( آيه بقره )سوره باشد دانه صد خوشه هر در و برويد خوشه هفت آن از شود كاشته خاك بايد لكن ميگيرد نشئت الهي انتهاي بي كوثر و رحمت از فزوني و زيادت اين تمامي اگرچه و شرط به اما است تحصيلي و غيراكتسابي امري هرچند آن عيني و مادي فهم در بركت كه دانست انعقاد بر حقيقي مشتري كه هنگام آن شك بي قرآن تصوري چارچوب در مبايعه يافتن تحقق و عيني بركت غيبش خزانه از تا ميداند ضامن را خود لطف قاعده مبتنيبر گذارد صحه بيع عهد ندارد وجود ترديدي و شك هيچ مشتري اين صداقت در يقين به و نمايد نازل ب ي عان بر را محسوس است. منفق خود براي انفاق گفت ميتوان كه است اينگونه و چيست بركت محصول متقي مؤمن تنها و ماده عالم در معنا و غيب عالم از نازلهاي جلوه است نامحدود عطي هاي بركت ميشود موهبت بركت اعطاي پس از آنچه پس 96(. آيه اعراف است)سوره آن درك به قادر خالي ظرفي چون آدمي نيازهاي برابر در قلب تمثيل مقام در 267(. آيه بقره )سوره است غنا آن در الهي رحمت باران همچون بركت گردد وارد كوثر بر كه آنگاه پس است. تهي و فقير به مبايعه اگر ديگر عبارتي به. 1 گردد لبريز»غنا«مظروف چون مصفا طهوري از ظرف و ببارد»حد«قلب تعالي جهت انساندر دنيوي نيازهاي چنان بركت حصول مقام در بيانجامد بركت زا كامل بينيازي سوي به و دانسته مطلق صمد به را خود نياز تنها كه ميشود محصور و ميخورد نشر الكافي كليني محمد شيخ...«ق ل ب ك أ م ل ل ع ب اد ت ي ت ف ر غ آد م اب ن ي ا ت وب م ك ر اة الت و»ف ي : ق ال ع ع ب د اهلل أ ب ي ع ن 1. شرايطي حصول ازاي در خداوند كه مضمون اين با روايات از ديگر بسياري و 83( 1365: 2 ج االسالميه دارالكتب ميكند. مملو غنا از را قلب

28 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 272 / سال 22 شماره 81 غير او سوق داده ميشود. پس محصول فرايند بيع در خروجي بركت در نمايي كلي نجات پيدا كردن از فقر و احتياج مذموم را دربر خواهد داشت. به عبارت ديگر استغنا در بيع طلب كردن غنا از اهلل صمدي است كه صمديت او كمال غنا و غناي مطلق است و هنگام مبايعه انسان را در مسير»شدن و صيرورت«در محيط عزتمندي نزد خداوند متعال قرار داده )سوره فاطر آيه 10 ( و نيازهاي ممدوح انسان را به سوي تأمين و بينيازي سوق خواهد داد در روند طرحريزي بيع جمهوري اسالمي ايران با رويكرد فرايندمحور بايد به چهار پرسش پاسخ داد فرايند مبايعه چيست مبايعه در اصل همان مشارات و داد و ستد است با اين تفاوت كه اين مشارات ميان دو مؤمن با اهلل صمد است )سوره بقره آيه 207(. به عبارت ديگر هنگامي كه»مبتاع«يا مشتري با نيت جلب رضايت خداوند تبارك و تعالي به قصد تعامل براي عقد بيع به»بايع«يا فروشنده نزديك ميشود معامله بين ايندو )مبتاع و بايع( آن هنگام كه پس از تعامل به تبادل انجاميد موجب ايجاد خلت شده و معامله به مبادله مبدل ميگردد و چون دو طرف در راه خدا از رزق الهي كه نصيبشان شده انفاق ميكنند )سوره بقره آيه 254( فرايند مبايعه با نزول بركت الهي كامل شده و بايع و مبتاع به رحمت واسعه قدوس متبارك ميشوند فرايند خ ل ت چيست تعاملي كه در»بيع«شكل ميگيرد مبتنيبر ايجاد»خ ل ت«است و پيشزمينه فراهم آمدن خل ت و مود ت حب ورزيدن نسبت به يكديگر است. حب در شغاف )اليهاي در قلب انسان( نسبت به كسي بهوجود نميآيد مگر آنكه واليت آن شخص پذيرفته شود پس فرايند ايجاد خل ت در بيع ابتدا برتافتن واليت خدا و حب ورزيدن به اوست )سوره بقره آيه 125( آنگاه تول ي به معناي خل ت و دوستي با دوستان و اخال ي خدا موضوعيت مييابد كه اخو ت و

29 تأم لي در دكترين بيع بهعنوان آموزه قرآني دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 273 برادري را ميان بي عان موجب ميشود. واليت است كه مؤمنين را در امر به معروفات و نهي از منكرات در حوزههاي گوناگون ياري ميدهد و موجب ميگردد تا به همراه هم اقامه صالت كنند و مال خود را براي»تزكيه«انفاق كرده و خدا و رسولش را اطاعت نمايند. و همين امر عظيم واليت اهلل است كه نزول رحمت الهي را بر مؤمنين در پي دارد )سوره توبه آيه 71 ( و به اين سبب خداوند تبارك و تعالي اولياي خود را از ظلمات به سمت نور خارج ميكند )سوره بقره آيه 257(. به طوري كه موجب ميشود تا اولياي خدا نه ترسي داشته باشند و نه حزن و اندوهي پيدا نمايند )سوره يونس آيه 62( فرايند انفاق چيست مبتنيبر دكترين رزق در قرآن آنچه بي عان را از بيع نصيب ميشود همانا عطاي»رزق و روزي«الهي است )سوره بقره آيه 126(. رزقي كه خداوند تبارك و تعالي نزول آن را براي»حياتمعيشت«و»معيدت«( سوره ق آيه 137( بندگانش از سر كرامت ايشان )سوره اسراء آيه 70 ( به خود واجب نموده است )سوره هود آيه 6(. خالقي كه رز اق حقيقي است و بهترين روزيدهندگان است )سوره حج آيه 58( و بندگان را از آسمانها و زمين روزي طيب ميدهد )سوره سبأ آيه 24(. رزق و روزي را تنها بايد نزد خدا جست )سوره عنكبوت آيه 17(. او از رزق چيزي را براي خود اراده نكرده و نسبت به آن بينياز است )سوره ذاريات آيه 57 ( و به هر كس كه بخواهد بدون حساب رزق ميدهد )سوره بقره آيه 212( و براي برخي از جايي كه گمان نميبرند مرزوقشان ميكند )سوره طالق آيه 3(. هيچكس مالك رزق و روزي خود نبوده و اگر خدا نخواهد رزق دهد كسي را ياراي مقابله با اراده او نيست )سوره نحل آيه 73(. كليدهاي آسمان و زمين نزد اوست )سوره شوري آيه 12 ( بنابراين مطلق»بسط و قدر«رزق بندگان به دست او بوده )سوره رعد آيه 26( اگر بخواهد ميتواند روزي بندگانش را گشاده سازد اما چون علم به طغيان آنها دارد لذا ازاينرو آنها رزق را به اندازهاي كه خود ميداند بر ايشان نازل ميكند )سوره شوري آيه 27(. خداوند ارزاق خاص را براساس همت عبد به او روزي ميدهد. او بعضي از بندگان را از نظر رزق بر برخي ديگر بسط و فضيلت داده )سوره نحل آيه 71 ( تا جايي كه موجبات روزي ديگران را در رزق آنها قرار

30 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 274 / سال 22 شماره 81 ميدهد )سوره فجر آيه 16 ( تا به اين واسطه انفاق موضوعيت يابد. ازاينرو انفاق را قبل از آنكه اجل فرارسد )سوره منافقون آيه 10( بر همه مؤمنين واجب نمود )سوره نساء آيه 39(. تا هركس به اندازه وسع خود از آنچه خداوند به او رزق عطا كرده انفاق نمايد )سوره طالق آيه 7(. و به اين وسيله به وادي بيع داخل شده و چون ابراهيم»مؤمن«گردد. به عبارت ديگر در اين چرخه آنچه كه از رزق در فرايند مبايعه تحصيل ميگردد همه از جانب خدا بوده و از اين او نيز دستور به انفاق از راه بذل داده است )سوره بقره آيه 254 (. سپس نزول بركت مجدد را به سبب آنچه كه انفاق گرديده به سوي منفق عهدهدار شده است. به ديگر روي خداوند تبارك و تعالي پس از بذل مال توسط منفق عهده دار ميگردد تا بركت دوباره را بهسوي بنده بازميگرداند چرا كه آنچه در آسمانها و زمين است همه از براي اوست )سوره حديد آيه 10( فرايند بركت چيست آن كس كه پيمانه فقر و نياز بشر را از غنا پر ميكند براي اين امر منبعي از خير كثير و كوثر بركت )سوره كوثر آيه 1( را بر قلب مؤمن نازل ميكند تا به حيات طيبه از جانب خداوند احيا شود )سوره نحل آيه 97( نه آنكه براي تطميع نيازهاي نامحدود مذموم و نفسانياش از تكاثر تمت ع او را به وادي هالكت درافكند )سوره تكاثر آيه 1( در روند طرحريزي بيع جمهوري اسالمي ايران با رويكرد كاركردمحور بايد به چهار پرسش پاسخ داد كاركرد مبايعه چيست پس از ابداء خلق توسط خداوند تبارك و تعالي ايشان مشيت فرموده و معيشت مخلوقات را بر روي زمين تقدير نمودند و سپس بنيآدم را در زمين مكانت اعطا داده )سوره أعراف آيه 10( و رزق را بر ايشان نازل نموده و معاش بندگان را در حيات دنيا تقسيم فرمودند )سوره زخرف آيه 32( تا از پس معيشت معيدت بندگان رقم خورد )سوره يونس آيه 34(.

31 275 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي همانا ميكند منتهي الهي رحمت با توأم معاد به را كرامت با معاش آنچه فرايند اين در پس است. مبايعه و بيع چيست خل ت كاركرد در مستتر دوستي امر و خل ت ميسازد متمايز مشارات از را مبايعه كه آنچه ميان اين در مؤث ر به ع لقه رسيدهاند تول ي مقام به اهلل واليت براساس كه ب ي عان ديگر بياني به است. مبايعه قالب در اين ميسازد مسخر را دلهاشان خدا دوستان دوستي و ريخته برون اثر قالب در را زا مملو قلبهايشان و شده داده الفت يكديگر به آنها دلهاي تا ميگردد موجب واليت حاصل شدن واسطه و شفاعت كاركرد را خل ت فرايند اينگونه و گردد قدوس رحمت 254(. آيه بقره )سوره ميگردد زمين و آسمانها كه است خداوندي براي از شفاعت مطلق كه آنجا از ديگر عبارت به و معاش براي ديگري حقيقي شفيع و ولي او غير لذا آيه 44 ( زمر )سوره اوست تملك در و تبارك خداوند نزد شفاعت مقام به نيل پس آيه 4 ( سجده )سوره ندارد وجود مؤمنين معاد كسي چارچوب اين در و 255( آيه بقره )سوره ميگيرد صورت او خود اذن به تنها تعالي عهد آن بر استقامت سبب به و بوده معهود شفاعت مالك نزد در كه باشد شفيع ميتواند شفيع شفاعت كه است صورت اين در تنها و 87( آيه مريم )سوره يابد شدن واسطه اذن ارمغان به را بينيازي غناو فقر زدودن ضمن و بوده نيز مطاع ميگردد مقبول آنكه ضمن دوب خواهد نجاتدهنده مطلق طور به و قلبها از فزع و اضطراب برطرفكننده و ميآورد بي عان از شافعين براي سودمند و نفعدهنده شفاعت امر حال اين در و 26( آيه نجم )سوره كامل نصيبي هم او باشد خير انجام واسطه و شفيع حسنهاي عمل براي هركس و ميشود واقع بسزا سهمي شود سويي عمل شفيع هركس كه است قاعده همين مبتنيبر و برد خواهد آن از 85(. آيه نساء )سوره يافت خواهد

32 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 276 / سال 22 شماره كاركرد انفاق چيست از خصايص ذاتي انسان مماسكت و خساست بوده و حتي اگر وسعت تمل كات مادياش جميع خزائن و گنجينههاي رحمت للعالمين را شامل ميگرديد فرقي حاصل نميشد زيرا كه آدمي از ترس فقر و نياز خودداري از انفاق نموده )سوره أسراء آيه 100( و نسبت به انفاق بخل ميوزد و اگر چه به سبب آنكه خداوند غني مطلق و صمد است در نهايت آثار اين عمل متوجه خود او بهعنوان فقير حقيقي ميشود لكن با اين وجود نسبت به خود بخل مينمايد )سوره محمد آيه 38(. انسان هر آنچه دارد از آن خداست براي آنكه تعل ق به ما سوي اهلل از قلب مؤمن رفع شود و حب الدنيا بهعنوان رأس تمام خطايا از قلب و دلش ازاله گردد خداوند»انفاق في سبيل اهلل«را به او واجب نمود )سوره آل عمران آيه 92( زيرا اين امر به سبب آنكه موجبات حفاظت او را در برابر خوي لئامت و بخل نفس حاصل ميشود اسباب رستگاري او را رقم ميزند و اينگونه او را به مقام فالح ميرساند و صد البته كه اين چرخه براي نفس او بهتر خواهد بود )سوره تغابن آيه 16 (. به عبارت ديگر محسنين هيچ مالي را كم يا زياد انفاق نكنند و هيچ وادي را نپيمايند جز آنكه در نامه اعمالشان نوشته شود تا خداوند بسيار بهتر از آنچه كردند اجر به آنها عطا كند )سوره توبه آيه 121( كاركرد بركت چيست آنگاه كه كوثر بركت همچون باران رحمت ببارد )سوره ق آيه 9( و مظروف غنا من غير اهلل پيمانه خالي قلب مؤمن را تهي از فقر و لبريز از جلوه بي بديل و منتهاي رحمت خويش نمايد جلوه رحمت بي منتهاي الهي در عالم ميدرخشد و اين موعد همان حيات طيبه و مباركي است كه از جانب رب العالمين در قالب وادي سالمت روح به روي انسان گشاده شده و مؤمن را به آن احيا نموده است )سوره نور آيه 61( كه هر آينه اگر اهل شهرها ايمان ميآوردند و تقوا ميورزيدند به تحقيق درهاي تحي ت بركات الهي از آسمان و زمين بر ايشان گشوده ميگشت )سوره اعراف آيه 96(.

33 277 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي بيع دكترين در خطمشي تبيين 10. نمودار بيع خطمشي پارادايمهاي براساس ميكنند تعيين را بيع پارادايم چرخه كه بيع خطمشي زيرپارادايمهاي اساس اين بر هك همانگونه بيع. دروازههاي از است دروازهاي اينها از كدام هر ميشوند. تبيين 1 جدول 10(. )نمودار گرفتهاند قرار سيستماتيك ارتباطي در يكديگر با عناصر اين شد بحث نوع پارادايم مبايعه بيع خطمشي عناصر پارادايمشناسي جدول 1. خطمشي حوزه اقدام طرحريزي روند پارادايم خل ت با همراه معاملهاي تحقق اعتماد مبايعه: محصول با توأم مبادلهاي و قلبي اعتماد و شراء مبايعه: فرايند زمينه آوردن فراهم و بركت به منتج مبايعهاي و انفاق نهادي ب ي عاني ميان بيع عمل را مردم معاش كه فرايندي كل در فردي معاش مبايعه: كاركرد بيعت يكديگر با كه و نموده همراه معادشان تأمين با جمعي و معاد و و معامله تا كردهاند مالت و خميرمايه بهعنوان اعتماد كنند. مبادله گيرد. قرار جامعهسازي

34 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 278 / سال 22 شماره 81 نوع پارادايم روند طرحريزي حوزه اقدام خطمشي محصول خل ت: تعاون مبتنيبر مود ت رويكرد طرحريزي استراتژيك در جامعه اسالمي بر قالب پارادايم خل ت تعامل در مبايعه به خل ت منتهي خواهد شد. فرايند خل ت: واليت كاركرد خل ت: شفاعت نهادي فردي و جمعي سازوكارهاي بيع مبتنيبر رويكرد واليت مدار ميباشد و به اين سبب مديريت حب و بغض آحاد جامعه را به سوي تعاون مبتنيبر مود ت و شفاعت و دستگيري از يكديگر سوق داده و در نهايت با مالت خل ت سرمايه اجتماعي توليد شده و جامعه خليليان را محقق ميسازد. پارادايم انفاق مبادله در فرايند مبايعه بايد توأم با انفاق باشد. محصول انفاق: بر و بركت فرايند انفاق: بذل كاركرد انفاق: رفع تعل ق از ما سوي اهلل و ازالهي حب الد نيا نهادي فردي و جمعي حركت جامعه به سمت ذبح نفس اماره فردي و به تبع آن حب الدنيا از قلوب است. امري كه با گسترش انفاق در تمام سطوح جامعه و كم رنگ شدن نقش پول دستمزد حقوق و مزايا و... محقق ميگردد. محصول بركت: غنا فرايند بركت: كوثر رواج و گسترش ايمان و متعل قات آن از جمله ترويج غيب باوري در جامعه بهعنوان زمينهساز ايمان مردم پارادايم بركت بركت محصول بيع و احياء شدن بهدست خداوند است. كاركرد انفاق: تحي ت نهادي فردي و جمعي و جامعه به امر بركت و سپس رشد جامعه از جمهوري اسالمي به جمهوري تقوا و از مل ت به امت من عند اهلل جهت ازدياد بركت و مفتوح نمودن درهاي بركت در جامعه و در منتهي درجه احياي حيات طيبه جامعه.

35 279 ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين قرآني آموزه بهعنوان بيع دكترين در تأم لي ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ملي دكترين تبيين 6. رويكرد سه هر براساس و بيع ساز پارادايم عناصر مبتنيبر خطمشي طرحريزي از پس رد خروج دروازههاي استخراج و كاركردمحور و فرايندمحور محصولمحور طرحريزي نيا از يكي بر بايد زماني بازه نياز مبتنيبر تصميمسازان تصميمسازي حال بيعمحوري درهاي داراي چند هر ساختمان يك كه است معني بدان اين و شود واقع خروج دروازههاي خارج يا وارد در يك از ميتواند واحد آن در فرد هر نهايتا باشد مرور و عبور براي بسياري ميسازد. ممكن نيز را عناصر بقيه تحقق هريك تحقق كه چند هر شود بيع اليههاي نسبتشناسي 11. نمودار نتيجهگيري و جمعبندي 7. خورده رقم بيع شود محقق بركت و انفاق خلت چنانچه مبايعه مبادله معامله فرايند در ازاينرو: است. خداست. به خود نفس و مال فروش در خدامحور»شراء«انجام بيع چيست بيع 1. است. معاد به معطوف معاش خوردن رقم براي بيع چرا بيع 2.

36 "F # ê ùka ÕS # { Ý # 280 / سال 22 شماره بيع چگونه با انجام معامله منتهي به خلت سپس با انجام مبادله مبتنيبر انفاق آنگاه تحقق مبايعه معطوف به بركت. جدول 2. دكترين استراتژيكي ملي بيع جمهوري اسالمي فردي جمعي ملي مبايعه انسان )مؤمن( با خود مبايعه مؤمنين با خود مبايعه حكومت مؤمنين با آحاد جامعه خود 1 مبايعه انسان )مؤمن( با طبيعت مبايعه مؤمنين با طبيعت مبايعه حكومت مؤمنين با طبيعت 2 مبايعه انسان )مؤمن( با سايرين در اجتماع مبايعه مؤمنين با سايرين در اجتماع مبايعه حكومت مؤمنين با ساير جوامع و حكومتها 3 مبايعه انسان )مؤمن( با خدا مبايعه مؤمنين با خدا مبايعه حكومت مؤمنين با خدا 4 مبتنيبر دكترين بيع دكترين استراتژيكي ملي بيع جمهوري اسالمي مطابق جدول 2 ميباشد.

37 تأم لي در دكترين بيع بهعنوان آموزه قرآني دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 281 منابع و مآخذ 1.1 قرآن كريم. 2.2 ابنمنظور محمدبن مكرم )1414(. لسان العرب انتشارات دارصار چاپ سوم. 3.3 اسماعيلنژاد شمالي هاله )1390(.»درآمدي بر دكترين ملي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران در افق 1414«. پاياننامه كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. 4.4 دالوري رضا )1378(. فرهنگ لغات و اصطالحات علوم سياسي و روابط بينالملل چاپ اول تهران انتشارات دالوري. 5.5 راغب اصفهاني حسينبنمحمد )1375(. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن ترجمه سيدغالمرضا خسروي حسيني نشر مرتضوي. 6.6 صحراگرد مجيد )1386(.»مطالعه طرحريزي استراتژي ملي انرژي جمهوري اسالمي ايران در افق 1414«پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه عباسپور. 7.7 صلصالي مهوش و همكاران )1386(. تحقيق گراندد تئوري )فلسفه و اصول كاربردي( چاپ اول تهران انتشارات بشري. 8.8 صليبا جميل )1366(. فرهنگ فلسفي ترجمه منوچهر صانعي درهبيدي چاپ اول تهران انتشارات حكمت. 9.9 طريحي فخرالدينبنمحمد )1387(. مجمع البحرين تهيه و تنظيم محمود عادل دفتر نشر فرهنگ اسالمي كالينز جان )1383(. استراتژي بزرگ ترجمه كوروش بايندر چاپ اول تهران دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي كليني شيخ محمد )1365(. الكافي دارالكتب االسالميه لطفيان سعيده )1384(. استراتژي و روشهاي برنامهريزي استراتژيك تهران دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي مجلسى )1368(. بحاراألنوارالجامعة لدررأخبار األئمة األطهار تهران اسالميه مصطفوي حسن )1360(. التحقيق في الكلمات القرآن الحكيم تهران اسالميه معين محمد )1383(. فرهنگ فارسي معين چاپ بيست و يكم تهران اميركبير مهرابي بهار علي )1389(.»دكترين سالمت جمهوري اسالميايران در افق 1414 پاياننامه جهت اخذ دكتراي حرفهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران. 17. An Etymological Dictionary of Modern English, 5th Ed, New York, Routledge Publication, Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions Third Edition,The University of Chicago press

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی کلمه درس / پایه معنا ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان

فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی کلمه درس / پایه معنا ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی ا ا ا ا ا الف بپردازید ٥/١ ءاتوا آخرت 3/2 ءاخ ر ة ایمان آورد ٥/٥ ءام ن ایمان آوردیم 4/10 ءام ن ا آیات نشانهها ٥/٦ ءایات آیه نشانه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز از مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر مقبول درگاه

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما : جناب آقای مهدی تبریزی دانشجو : حوری میرباقری شماره

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از

والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از والدین رحمت شده در روایات وظایف والدین نسبت به فرزند مطابق با شرع باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السالم است. در این مقاله سعی شده است از منظر روایات به آن تکالیف نگاهی گذارا بیندازیم. از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله سوم- موسسه مکتوب آخر اردیبهشت 98

پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله سوم- موسسه مکتوب آخر اردیبهشت 98 نام : نام خانوادگی : شماره داوطلبی : پاسخنامه آزمون آزمایشی هشتم مرحله گروه آموزشی مکتوب آخر تعداد سواالت : 1 مدت زمان پاسخگویی : 135 دقیقه ردیف درس تعداد سواالت سوال 1 الی حقوق مدنی 1 21 الی 40 آیین دادرسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

احکام برپایی جشن ها و عیدها

احکام برپایی جشن ها و عیدها احکام برپایی جشن ها عيدها و أحكام الا حتفالات و الا عياد باللغة الفارسية فتوای اجنمن دايم پژوهشهاي عليم و افتا اللجنة ا اي مة للا فتاء احكام برپايي جشن ها و عيدها س: حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 5-9 7 ص ص ق د ا ص و ش ز و م آ ل ک ه ر ا د ا ر د ش ن ا د ت ی ر

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید الف ) صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت ( ) مشخص کنید. - وقتی می گوییم «س بحان اهلل» می خواهیم بگوییم «خداوند از هر نقص و عیبی منزه است.» صحیح 2- اگر

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : -82 57 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی

توضیحات بیشتر

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي

سرود آسماني، آموزش قرآن و زبان وحي دیگران[ و [ حیدری... حمیدرضا وحی/نویسندگان زبان و قرآن آموزش : آسمانی سرود : پديدآور نام و عنوان دیگران[. و ملکیجو...] عاطفه تصویرگر ۱۳۹۱. طالیی نشر : تهران : نشر مشخصات جدول. مصور)رنگی(.: ص ۱۲0 : ظاهری

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر