طراحی، ساخت و ارزیابی قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "طراحی، ساخت و ارزیابی قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه"

رونوشت

1 Journal of Military Medicine 2018, Volume 20, Issue 1 Pages: Designing, Production and Assessment of an Ankle Turner Unit of Prosthesis in Subjects with Unilateral Below Knee Amputation Masued Behshad, Alireza Shamsoddini * Exercise Physiology Research Center, Life style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran Received: 15 November 2016 Accepted: 23 January 2018 Abstract Background and Aim: The motor ability of persons with amputation is generally lower compared with those without amputation. One of the most important factors affecting motor ability in amputees is the function and comfort in using a prosthetic limb. The aim of this study was design, production and assessment of an ankle turner unit of prosthesis in subjects with unilateral below knee amputation Methods: In this applied research, to provide the possibility of rotation of the ankle section of the prosthetic limb in required conditions and the ability to return and disengage to the initial position, a very light weight unit was designed. After the design phase, the unit was produced using light and durable materials by milling and cutting machinery. The unit was designed and made to be compatible with mating sections of the host prosthetic limb without the need for change in the host prosthetic limb or use of any interface. The effect of this unit on the ability to sit cross-legged and to kneel was evaluated in 20 patients. Results: The produced unit improved transversal rotation in the ankle joint of the prosthetic limb. To provide effective ankle range of motion in amputee patients, this unit was tested on 20 persons with unilateral transtibial amputation. In all patients, transversal rotation range of motion of the foot ankle resulted in a significant improvement in patterns for cross-legged sitting (p=0.04) and kneeling positions (p=0.006). Conclusion: In general, using this unit increases the effective range of motion in amputated limbs which can be beneficial to motor ability of the amputee patients. Keywords: Foot Ankle Rotator Prosthesis, Quality of Life, Limb Loss, Below-Knee Prosthesis * Corresponding author: Alireza Shamsoddini,

2 مجله طب نظامي دوره 20 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1397 صفحات: چکیده طراحي ساخت و ارزیابي قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه * مسعود بهشاد علیرضا شمس الدیني مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( تهران ایران. زمینه و هدف: توانایی حرکتی افراد قطع عضو شده در مقایسه با افراد سالم پایینتر می باشد. از جمله عوامل دخیل در توانایی حرکتی این افراد کارآمدی و راحتی در استفاده از پروتز می باشد. هدف از انجام این مطالعه طراحی ساخت و ارزیابی قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه می باشد. گرفت. روشها: در یک مطالعه کاربردی- توسعه ای ابتدا به منظور ایجاد امکان چرخش قسمت مچ پروتز در شرایط مورد نیاز و توانایی بازگشت به حالت اولیه و قفل شدن در حالت اولیه قطعه ای با کمترین وزن و بسیار سبک طراحی گردید. پس از طراحی قطعه توسط ماشینهای تراش و برش و با استفاده از مواد سبک و مقاوم ساخته شد. قطعه مورد نظر به گونهای طراحی و ساخته شد که با قطعات باالیی و پایینی که در پروتز به آنها متصل میشود تطابق داشته باشد و نیاز به تغییر در دیگر قطعات پروتز و یا استفاده از واسطه برای اتصال قطعه مورد نظر نباشد. در مرحله آخر اثر گذاری این قطعه بر روی عملکرد الگوهای حرکتی دو زانو و چهار زانو نشستن 20 بیمار مورد ارزیابی قرار یافتهها: قطعه ساخته شده به خوبی سبب ایجاد چرخش عرضی در مفصل مچ پا پروتزی گردید. به منظور ایجاد دامنه حرکتی موثر در مچ پای افراد با قطع عضو این قطعه بر روی 20 فرد مبتال به قطع عضو یک طرفه زیر زانو تست شد. در تمامی بیماران چرخش عرضی دامنه حرکتی مچ پا به طور معنی داری سبب ایجاد الگوهای حرکتی دو زانو )0/006=p( و چهار زانو نشستن )0/04=p( شد. نتیجهگیری: به طور کلی استفاده از این قطعه سبب افزایش موثر در دامنه حرکتی عملکرد در اندام قطع عضو می شود که می تواند سبب تسهیل در انجام توانایی های حرکتی افراد قطع عضو شود. کلیدواژهها: چرخاننده مچ پا پروتزی کیفیت زندگی قطع عضو پروتز زیر زانو * نویسنده مسئول: علیرضا شمس الدیني. پست الکترونیک: دریافت مقاله: 1395/08/25 پذیرش مقاله: 1396/11/03

3 مقدمه قطع عضو یک نقص ماندگار است که منجر به اختالل در کیفیت زندگی محدودیت های فعالیتی و همچنین محدودیت مشارکت فرد در اجتماع می شود )1, 2(. قطع عضو اندام تحتانی نسبت به قطع عضو اندام فوقانی شیوع بیشتری دارد به گونه ای که در یک مطالعه نشان داده شد که از هر 200 نفر قطع عضو شده در اثر جنگ تحمیلی ایران 25 نفر دارای قطع عضو اندام فوقانی و مابقی دارای قطع عضو اندام تحتانی هستند )3(. مطالعات نشان داده اند که شایع ترین سطوح قطع عضو اندام تحتانی قطع عضو زیر زانو می باشد )4, 5(. مرحله بازگشت مجدد به زندگی بعد از فرایند قطع عضو در این افراد توام با مشکالت عدیدهای است این افراد به علت عدم تطابق با شرایط جدید دچار مشکالت متعدد میشوند )6(. کیفیت زندگی افراد قطع عضو اندام تحتانی به دلیل مشکالت حرکتی کاهش می باید )7(. بنابراین در روند توانبخشی افراد قطع عضو استفاده از عضو مصنوعی می تواند باعث بهبود حرکت و فعالیت های شخصی و اجتماعی شود )8(. به همین دلیل یکی از موارد مهم در توانبخشی افراد قطع عضو اندام تحتانی تجویز پروتزی می باشد که تاحد مطلوبی بتواند جایگزین عضو قطع شده بشود. به طور کلی آنچه که مسلم است این است که کیفیت زندگی افراد قطع عضو شده به شدت کاهش می یابد که می توان کیفیت زندگی این افراد را توسط نشانههایی همچون افسردگی میزان شرکت در فعالیتهای اجتماعی سن مشکالت پروتز ویژگیهای حرکتی پروتز و حمایت اجتماعی پیشبینی کرد. اگرچه بسیاری از این مسایل و مشکالت قابل حل است و میتوان با پرداختن به این مسایل به افزایش کیفیت افراد قطع عضو شده پرداخت. از جمله اهداف توانبخشی افراد دارای قطع عضو بهبود کارایی بیماران از نظر جسمی و توانایی انجام الگوهای مختلف حرکتی است )9(. هدف نهایی توانبخشی از تجویز پروتز برای افراد قطع عضو اندام تحتانی بهبود کارایی بیماران از نظر ذهنی جسمی اجتماعی و اقتصادی و بازگشت این افراد به جامعه است )9(. میزان پذیرش پروتز در بیماران قطع عضو اندام تحتانی به عوامل متعددی وابسته است. عواملی از قبیل زمان تجویز پروتز شکل ظاهری و جنس پروتز وزن و نحوه عملکرد پروتز از عوامل مهم در پذیرش پروتز توسط فرد قطع عضو می باشند. سبک وزن بودن پروتز راحتی استمپ فرد داخل سوکت پروتز و از همه مهمتر راستای مناسب قطعات پروتز که باید تا حد امکان به حد نرمال نزدیک باشد میتواند روی رضایت و پذیرش بیمار تاثیر داشته باشد. تاثیر راستای مناسب قطعات پروتز بر رضایت نهایی بیمار از پروتزش از آنجایی نشئت میگیرد که راستای نامناسب قطعات پروتز میتواند مصرف انرژی فرد را باال ببرد و فرد را زودتر خسته کند و نیز ممکن است باعث بیثباتی و عدم تعادل فرد حین استفاه از پروتز شود. اهمیت موارد ذکر شده ناشی از این است این موارد قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه / 129 ذکر شده نقش موثر و تعیین کننده ای در تحرک عملکردی فرد قطع عضو به دنبال استفاده از پروتز را دارند میدانند )10(. در یک مطالعه Deans و همکارانش به بررسی رابطه بین فعالیت جسمانی و عملکرد حرکتی در افراد قطع عضو اندام تحتانی پرداختند. آنها دریافتند که فعالیتهای جسمانی و تحرک عملکردی تأثیر بسیاری در بهبود فعالیت های روزمره زندگی افراد قطع عضو اندام تحتانی دارد )11(. در مطالعهای دیگر Murray و همکاران گزارش کرده اند که بین رضایت از عضو مصنوعی تصویر از بدن فرد قطع عضو و میزان تحرک عملکردی رابطه ای نزدیک برقرار است شد )12(. در حال حاضر برای تنظیم راستای قطعات پروتز از پیچهایی که در قسمتهای تحتانی سوکت پروتز و در قسمت فوقانی آداپتور کوتاه ثابت )کلمپ( و قسمتهای فوقانی و تحتانی برخی مفاصل زانو وجود دارد انجام میشود ولی پس از محکم شدن این پیچها دیگر امکان تغییر راستا در بعضی موقعیتها مثل دو زانو شدن و یا چهار زانو نشستن نمیباشد. که این موضوع برای افراد قطع عضو عذاب آور است. به نظر میرسد اگر قطعهای به پروتز این افراد اضافه شود که فرد در مواردی که نیاز به چرخش پنجه پروتزش دارد بتواند این کار را انجام دهد و نیز پروتزیست بتواند راستا را راحت تر تنظیم کند میتوان بر مشکالت پروتزهای فعلی غلبه کرد. بنابراین برای کاهش مشکالت ناشی از قطع عضو و افزایش تطابق فرد با پروتز باید سعی شود که اجزا مختلف پروتز از جمله مچ پا و زانو بیشترین تطابق و شباهت را به عضو طبیعی داشته باشند و توانایی انجام حرکات همان عضو یا مفصل را داشته باشند )13(. در همین راستا به نظر می آید که چرخش مچ پا در صفحه عرضی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به گونه ای که اینحرکت می تواند توانایی انجام بعضی از کارها همچون کفش پوشیدن و یا جوراب پوشیدن را تسهیل کند و یا انجام امور ضروری از جمله دو زانو نشستن به هنگام نماز خواندن را برای فرد قطع عضو فراهم آورد و پاسچر فرد را طبیعی تر نشان دهد )14, 15(. به همین دلیل و با توجه به نیاز احساس شده سعی شد تا قطعه ای طراحی شود که تا چرخش مچ پا در صفحه عرضی را فراهم کند. بنابراین هدف از انجام این مطالعه طراحی و ساخت قطعه چرخاننده و آزاد کننده مچ پا در افراد قطع عضو زیر زانو و نیز ارزیابی عملکرد این قطعه بر روی انجام الگوهای حرکتی دو زانو و چهار زانو شدن بیماران می باشد. روشها این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی و دربرگیرنده دو مرحله می باشد. در مرحله اول با توجه به این که هدف کلی از انجام این مطالعه طراحی و ساخت قطعه چرخاننده و آزاد کننده مچ پا در افراد قطع عضو زیر زانو و نیز ارزیابی عملکرد این قطعه J Mil Med 2018, Vol. 20, No. 1

4 / 130 بهشاد و شمس الدینی بر روی انجام الگوهای حرکتی دو زانو و چهار زانو شدن بیماران می باشد. به همین منظور برای ساخت قطعه عالوه بر هدف اصلی که ایجاد چرخش مچ پا در صفحه عرضی بود سعی شد تا قطعه تا حد ممکن سبک و کم حجم باشد تا منجر به افزایش مصرف انرزی نشود و نیز قابلیت استفاده در اکثر پروتزها و حتی استمپ های بلند را هم دارا باشد. در نهایت قطعه می بایست عالوه بر عملکرد مدنظر استحکام باال و مناسبی نیز داشته باشد. عملکرد قطعه چرخاننده پنجه پروتزی به این صورت است که طراحی این قطعه تماما به صورت مکانیکی بوده است و به طور کلی این قطعه را میتوان به سه بخش تقسیم کرد )شکل- 1 (: 1- قسمت اول شامل دو قطعه دایرهای شکل که بر روی هم قرار میگیرند و با چرخش بر روی هم امکان چرخش در پنجه را مهیا میسازند. این دو صفحه توسط یک فنر دایرهای شکل که نیروی چرخش خارجی پنجه را ایجاد میکند به هم متصل می شوند. 2- قسمت دوم این وسیله پینی است که از صفحه باالیی به صفحه پایینی وارد میشود و نقش قفل قطعه را دارد. 3- قسمت سوم کابل و دستگیره مثلثی شکل خواهد بود که فرد آمپوته با کشیدن کابل مورد نظر توسط قطعه مثلثی )این قطعه کشیدن کابل را به علت شکل ظاهری که دارد تسهیل میکند( پین قفلکننده را آزاد میکند و در نتیجه نیروی چرخش خارجی که توسط فنر اعمال میشود سبب چرخش خارجی پنجه پروتزی میگردد و سبب می شود تا فرد بتواند به راحتی وضعیت دو زانو و چهار زانو را انجام دهد )شکل- 2 (. چرا که این قطعه به پروتز امکان می دهد تا با چرخیدن پنجه به سمت خارج فلکشن زانو راحت تر انجام شود. سپس هنگامی که فرد زانو را صاف میکند با فشار دادن پاشنه ی پنجه پروتزی سبب می شود تا مجددا پا در زاویهای که توسط پروتزیست تنظیم شده بود برگردد و قفل شود. در مرحله بعدی مطالعه به منظور ارزیابی نحوه عملکرد آن قطعه بر روی پای پروتزی 20 بیمار قطع عضو یک طرفه و بر اساس معیارهای ورود کار گذاشته و از آنها خواسته شد تا الگوهای حرکتی دو زانو و چهار زانو نشستن را انجام دهند. همچنین از تمامی بیماران خواسته شد تا مدت زمان استفاده از پروتز فعلی را گزارش کنند و نهایتا بعد از اتصال قطعه به پروتز بیماران از آنها خواسته شد که آزادانه با پروتز جدید خود فعالیت کنند و نحوه عملکرد و نیز نحوه کنترل آن را ارزیابی کنند و گزارش آن را در قالب پرسشنامه خود ساخته محقق گزارش کنند. انتخاب بیماران به روش دسترسی آسان انجام گرفت. بدین صورت که افراد قطع عضو دردسترس در مرکز جامع توانبخشی هالل احمر ایران در سال 1395 که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند در مطالعه شرکت داده شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از: 1- مردان با محدوده سنی باالی 18 سال 2- فرد مبتال به قطع عضو یک طرفه زیر زانو باشد. معیارهای خروج از مطالعه عبارتند از: 1- قطع عضو دو طرفه زیر زانو 2- مشکالت زمینه ای مانند بیماریهای شدید ارتوپدی مانند شکستگی یا عفونت استخوانی در اندام تحتانی 3- نابینایی مطلق 4- آمپوتاسیون اندام فوقانی. مالحظات اخالقي: جهت شرکت در مطالعه از تمامی نمونه ها موافقت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه اخذ شد. همچنین این مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( با کد (IR.BMSU.REC ( مورد تایید قرار گرفته است. آنالیز آماری: اطالعات درخواستی از بیماران از پرسشنامه استخراج با استفاده از نرمافزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که به این منظور جهت مقایسه قبل و بعد الگوهای حرکتی بیماران از آزمون آماری t زوج استفاده گردید. شکل- 1. نمای شماتیک از نحوه عملکرد قطعه چرخاننده مچ پای پروتزی مجله طب نظامي دوره 20 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1397

5 قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه / 131 نتایج پس از طراحی و ساخت قطعه قطعه به خوبی سبب چرخش عرضی مچ پای پروتزی گردید. همچنین 20 بیمار قطع عضو با میانگین سنی 47/7 سال از این قطعه برای پروتز خود استفاده کردند. این افراد به طور میانگین 96/9 ماه از زمان قطع عضو آنها میگذشت. همچنین افراد استفاده کننده از این قطعه به طور شکل- 2. جزئیات عملکرد قطعه چرخاننده مچ پای پروتزی جدول- 1. خصوصیات دموگرافیک افراد دریافت کننده قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی میانگین 46/1 ماه از زمان استفاده از پروتز کنونیشان میگذشت )جدول- 1 (. در بعد عملیاتی عملکرد قطعه تمامی بیماران این امکان را بدست آوردند تا بعد از استفاده از این قطعه الگوهای حرکتی خواسته شده از جمله دو زانو شدن دوزانو و چهار زانو نشستن را انجام دهند )شکل- 3 (. متغیر میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر / 3 47/ 7 سن / 2 96 / 9 مدت زمان قطع عضو )ماه( / 7 67 / 8 مدت زمان استفاده از پروتز )ماه( / 1 46 / 1 مدت زمان استقاده از پروتز فعلی )ماه( شکل- 3. عملکرد قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در وضعیت دو زانو در فرد قطع عضو J Mil Med 2018, Vol. 20, No. 1

6 / 132 بهشاد و شمس الدینی بدین صورت که مطابق نتایج آزمون تی زوجی توانایی انجام عملکرد حرکتی دو زانو و چهار زانو بیماران در مقایسه با قبل از استفاده از این قطعه افزایش عملکرد معنی داری را به ترتیب با 0/006=p و 0/04=p نشان می دهد )جدول- 2 (. متغیر دو زانو نشستن چهار زانو نشستن بحث جدول- 2. تغییرات ایجاد شده در الگوهای حرکتی افراد دریافت کننده قطعه چرخاننده در حالت عادی )درصد( بعد از استفاده از قطعه )درصد( میانگین درصد تغییرات p 0/006 0/04 83/1 34/6 87/4 58/5 4/3 23/8 این مطالعه ضمن طراحی و ساخت قطعه چرخاننده مچ پای پروتزی به بررسی تاثیر این قطعه بر الگوهای حرکتی دو زانو و چهار زانوی افراد قطع عضو زیر زانو پرداخته است. مطالعات نشان داده اند بیمارانی که دچار آمپوتاسیون قطع عضو خصوصا در اندام تحتانی می شوند در مقایسه با افراد سالم سطح پایین تری از تعادل و تحرک عملکردی را بروز می دهند. دلیل اصلی کاهش در سطح تعادل و تحرک عملکردی در این بیماران اثرات منفی است که پروتزهای اندام تحتانی بر پارامترهای مختلف راه رفتن این بیماران می گذارد. عدم تقارن در راه رفتن پایین آمدن معنادار سرعت راه رفتن در این بیماران نسبت به افراد سالم کاهش طول گام نسبت به افراد سالم از جمله این تغییراتی است )16(. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که به دنبال استفاده افراد قطع عضو از قطعه چرخاننده مچ پای پروتزی توانایی ها و الگوهای حرکتی از جمله دوزانو شدن و چهار زانو نشستن به خوبی بهبود می یابد و سبب می شود تا افراد قطع عضو عملکرد حرکتی بهتری داشته و راحت تر بتوانند فعالیت های روزمره زندگی خود را انجام دهند. چرا که مطالعات نشان داده اند که افزایش توانایی افراد قطع عضو در جهت انجام فعالیت های روزمره زندگی سبب بهبود کیفیت زندگی آنان خواهد شد )17(. مطابق نتایج حاصل شده این قطعه به طور کلی اثر مثبتی بر عملکرد حرکتی مچ پا داشته و سبب افزایش توانایی انجام حرکات درشت از جمله دوزانو و چها زانو شدن می شود. نتایج حاصل از مطالعه ما هم راستا با مطالعه Sinha بود چرا که در آن مطالعه بیان شده است که پروتز سبب بهبود عملکرد زندگی افراد آمپوته می شود )18(. همچنین نتیجه کلی این مطالعه با نتیجه مطالعه کمالی همسو بود چرا که درآن مطالعه نیز اشاره شد که تسهیل در انجام حرکات روزانه توسط پروتز منجر به افزایش کیفیت زندگی افراد می شود )19(. در مطالعه انجام شده توسط Deans و همکاران بیان شده است که افزایش تحرک عملکردی افراد قطع عضو زیر زانو سبب بهبود توانایی فرد در انجام فعالیت های فیزیکی و جسمانی در امور روزمره زندگی آنان می شود )11(. نتایج مطالعه ما هم جهت با این نتایج است. مطالعات نشان داده اند که افزایش توانایی عملکرد پروتز افراد قطع عضو اندام تحتانی سبب بهبود تحرک فرد می شود. چرا که امکان انجام حرکات مچ پا از عوامل مهم در زمینه تحرک عملکردی محسوب می شوند. لذا قطعه طراحی شده در مطالعه حاضر به علت ایجاد حرکات عملکردی موثر در مچ پای بیماران قطع عضو اندام تحتانی می تواند نقش موثری در بهبود ترح این بیماران داشته باشد )20(. یکی از مشکالت پروتزهای عادی و بدون مفصل مچ پا در افراد قطع عضو ایجاد محدودیت هایی است که به دنبال استفاده از پروتز در انجام فعالیت های روزمره زندگی در این افراد ایجاد می شود. افزایش موثر در کارایی پروتز و ایجاد حرکات جدید در مفاصل پروتز می تواند در کم کردن محدودیت های ناخواسته نقش داشته باشد. قطعه ساخته شده به واسطه ایجاد چرخش در مچ پا سبب افزایش توانایی فرد در زمینه افزایش تطابق با محدودیتها شده است و به نظر می رسد که گسترش دامنه حرکات می تواند سبب افزایش توانایی فرد در انجام فعالیت های روزمره زندگی و به دنبال آن سبب بهبود کیفیت زندگی فرد شود. در مطالعه کمالی و همکاران گزارش شده است که استفاده از مفصل هوشمند در پروتز افراد قطع عضو اندام تحتانی سبب کاهش محدودیت عملکردی فرد می شود و در دراز مدت سبب بهبود کیفیت زندگی فرد قطع عضو می شود. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه کمالی و همکارانش هم راستا است )19(. یکی از محدودیت های ایجاد شده به دنبال دریافت پروتز محدودیت ورزشی است که خود ناشی از محدودیت در حرکات مچ پای پروتزی می باشد. بنابراین انتظار داریم که به دنبال بهبود حرکت مچ پای پروتزی محدودیت های ورزشی نیز کاهش یابند و فرد قادر باشد تا حرکاتی از قبیل دویدن و یا باال رفتن از پله را راحت تر انجام دهد. پیشنهاد می شود جهت اطمینان بیشتر نسبت به کارایی این قطعه در افراد قطع عضو اندام تحتانی عملکرد این قطعه بر روی عوامل عملکردی دیگر از جمله تعادل استاتیک تعادل داینامیک تحرک عملکردی فرد در انجام فعالیت های روزمره زندگی و امثالهم سنجیده شود. نتیجهگیری قطعه چرخاننده پای پروتزی سبب بهبود توانایی حرکتی با تاکید بر بهبود توانایی فرد قطع عضو در انجام حرکات دوزانو شدن و یا چهازانو نشستن می شود. اگرچه به منظور بررسی دقیق تر اثر گذاری این قطعه انجام مطالعات بیشتر و وسیع تر احساس می شود. مجله طب نظامي دوره 20 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1397

7 قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه / 133 تشکککر و قککدرداني: ایننن مقالننه برگرفتننه از طننرح تحقیقنناتی مصننوب بننا کنند 423/39 در مرکننز تحقیقننات فیزیولنوژی ورزش دانشنگاه علنوم پزشنکی بقینه اهلل )عنج( در سنال 1395 منی باشند. همچننین از همکناری مندیرت مرکنز جامع توانبخشنی هنالل احمنر تهنران و از آقنای دکتنر راشندی که در انجام این تحقینق بنه منا کمنک کردنند کمنال تشنکر و قدردانی را داریم. تضاد منافع: بدینوسیله نویسندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد. منابع 1. Hagberg K, Brånemark R, Hägg O. Questionnaire for Persons with a Transfemoral Amputation (Q- TFA): initial validity and reliability of a new outcome measure. Journal of rehabilitation research and development. 2004;41(5): Vahedian-Azimi A, Ebadi A, Ahmadi F, Saadat S. Delirium in prolonged hospitalized patients in the intensive care unit. Trauma monthly. 2015; 20(2). 3. van der Schans CP, Geertzen JH, Schoppen T, Dijkstra PU. Phantom pain and health-related quality of life in lower limb amputees. Journal of pain and symptom management. 2002;24(4): Mousavi B, Mirsalimi F, Soroush Mr, Masoumi M, Montazeri A. Quality of life in war related bilateral lower limb amputees: Results of a national project from Iran Cutson TM, Bongiorni DR. Rehabilitation of the older lower limb amputee: a brief review. Journal of the American Geriatrics Society. 1996;44(11): Gauthier-fiagnon C, Grise M-C, Potvin D. Predisposing Factors Related to Prosthetic Use by People with a Transtibial and Transfemoral Amputation. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics. 1998;10(4): Desmond D, MacLachlan M. Psychological issues in prosthetic and orthotic practice: a 25 year review of psychology in Prosthetics and Orthotics International. Prosthetics and orthotics international. 2002;26(3): Gallagher P, MacLachlan M. Development and psychometric evaluation of the Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPE. Rehabilitation Psychology. 2000;45(2): Condie E, Scott H, Treweek S. Lower limb prosthetic outcome measures: a review of the literature 1995 to JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics. 2006;18(6):P13-P Lusardi MM, Jorge M, Jorge M,Nielsen CC. Orthotics and prosthetics in rehabilitation: Elsevier Health Sciences; Deans SA, McFadyen AK, Rowe PJ. Physical activity and quality of life: A study of a lower-limb amputee population. Prosthetics and orthotics international. 2008;3 (2): Murray CD, Fox J. Body image and prosthesis satisfaction in the lower limb amputee. Disability and rehabilitation. 2002;24(17): Hachisuka K, Nakamura T, Ohmine S, Shitama H, Shinkoda K. Hygiene problems of residual limb and silicone liners in transtibial amputees wearing the total surface bearing socket. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2001;82(9): Su P-F, Gard SA, Lipschutz RD, Kuiken TA. The effects of increased prosthetic ankle motions on the gait of persons with bilateral transtibial amputations. American journal of physical medicine & rehabilitation/association of Academic Physiatrists. 2010;89(1): Nester C. The relationship between transverse plane leg rotation and transverse plane motion at the knee and hip during normal walking. Gait & posture. 2000;12(3): Ku PX, Abu Osman NA, Wan Abas WAB. Balance control in lower extremity amputees during quiet standing: A systematic review. Gait and Posture. 2014;39(2): Horne CE, Neil JA. Quality of life in patients with prosthetic legs: a comparison study. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics. 2009;21(3): Sinha R, van den Heuvel WJ, Arokiasamy P. Factors affecting quality of life in lower limb amputees. Prosthetics and orthotics international. 2011;35(1): Kamali M, Adli M. A comparison on quality of life in unilateral transfemoral amputees who use either intelligent or simple mechanical knee joint. Iranian Journal of War and Public Health. 2010; 3(1): Rao S, Riskowski JL, Hannan MT. Musculoskeletal conditions of the foot and ankle: Assessments and treatment options. Best Practice and Research: Clinical Rheumatology. 2012;26(3): J Mil Med 2018, Vol. 20, No. 1

مبانی بیومکانیک 2

مبانی بیومکانیک 2 1 اصول توانبخشی و 2 وسایل و دستگاهها مدرس: زهرا هاشمی شهرکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد شناخت کلی بدن انسان 3 4 انواع صفحات مورد استفاده در پزشکی برای بیان موقعیت و حرکت بدن: جلسه اول

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه 1144 تا 1137 صفحات 1397 سال 5 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: /mej آن مکانیکی عمل

امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه 1144 تا 1137 صفحات 1397 سال 5 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: /mej آن مکانیکی عمل امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه تا 1137 صفحات 1397 سال 5 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: 10.060/mej.017.1099.558 آن مکانیکی عملکرد ارزیابی و زانو زیر فعال پروتز توسط پا مچ رفتار تقلید * صادقیان

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 4 )زمستان 1394( سایت مجله : Providing a New Parameter to indicate the foot A

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 4 )زمستان 1394( سایت مجله :   Providing a New Parameter to indicate the foot A مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 4 )زمستان 1394( سایت مجله : http://jpsr.mums.ac.ir Providing a New Parameter to indicate the foot Alignment in People with Flat Feet Karimi M.T 1, Tahmasebi

توضیحات بیشتر

تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان

تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 29 شماره 2 تابستان 142-149 1390: مقاله تحقيقي كد مقاله: 015 ابراهيم صادقي 1 فاطمه آزادي نيا 2* 1- كارشناس ارشد ارتز و پروتز 2- دانشجوي كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

مهندسي فراسيس تلفن سيستم سروو خطي LinMot شتاب و سرعت بالا كورس وپروفيل حركتي كاملا كنترل شده مناسب براي محيطهاي سخت ص

مهندسي فراسيس تلفن سيستم سروو خطي LinMot شتاب و سرعت بالا كورس وپروفيل حركتي كاملا كنترل شده مناسب براي محيطهاي سخت ص Email:info@farasysco.com 6006179 مهندسي فراسيس تلفن سيستم سروو خطي LinMot شتاب و سرعت بالا كورس وپروفيل حركتي كاملا كنترل شده مناسب براي محيطهاي سخت صنعتي كنترل موقعيت با دقت 0.01mm قابليت برنامه ريزي

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

تاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد مهارت های حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی اسپاستیک

تاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد مهارت های حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی اسپاستیک ابراهيم زرين كلام 1 مجيد عبادى فرا * 1 1. گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشكده علوم انسانى دانشگاه ا زاد اسلامى واحد همدان همدان ايران. * نويسنده مسي ول: گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشكده علوم انسانى

توضیحات بیشتر

Chapter1 Base Assembly

Chapter1 Base Assembly دستورالعمل ساخت و مونتاژ Geeetech Rostock 301 فهرست آماده سازی... 4 مونتاژ بخش تحتانی... 4 مونتاژ نگهدارنده موتورها...4 اتصال نگهدارنده موتورها به صفحه نصب صفحه تحتانی...6 نمایشگر...9 نصب فن... 14 نصب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure ماشينهای کنترل عددی پيشرفته Lecture 5 ساخت ماشينهای ابزار CNC واحد قدرت ماشين/ Power Unit واحد کنترل سرعت Unit/ Speed Control کنترل خطی بودن حرکت / Movement Controlling Line of سيستم محرکه ابزار/ قطعه

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Part1.doc

Microsoft Word - Part1.doc -1- Protel DXP بخش اول: طراحي يك PCB ساده انجمن تخصصي برق و الكترونيك (www.eca.ir) مولف: -2- طراحي فايل شماتيك از اين مسير يك فايل پروژه ايجاد كنيد: از مسير File\New\PCB Project يك سند PCB ايجاد كنيد.

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI- toggle مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI- toggle د

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI- toggle مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI- toggle د تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI- toggle مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI- toggle در این بخش به بررسی متد toggle() از افکت های بصری jqueryui

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک مقدمه : با توجه به اینکه در شبکه هاي هوایی بدون روکش (سیمی) خطاهاي زودگذر زیاد هستند و این نقیصه اشکالات عمده این نوع شبکه ها است که ناپایداري شبکه و خسارت به مشترکان را به دنبال دارد و حتی ممکن است این

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك ز

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك ز بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: طیبه روغنی نام رشته: فیزیوتراپی مدرك تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی فیزیوتراپی دکتري تخصصی فیزیوتراپی مدرك زبان انگلیسی: دانش کار با کامپیوتر: MSRT (MCHE): //00: 56 System:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT RONA LIGHTING WOOD & CLOSET RONA چراغهای خطی توکار رونا با عرض کم را میتوان بدون زیرسازی در چوب نصب نمود. این چراغها داخل لولههای فلزی و چوبی داخل انواع کمدهای لباس و باالی رگالها قابل نصب هستند. مدلهای

توضیحات بیشتر

راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم 1WiFi )BM635, BM632, BM631a(

راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم 1WiFi )BM635, BM632, BM631a( راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم WiFi )BM65, BM6, BM6a( به نام خدا تنظیمات مودم تنظیمات مودم وایمکس در چند Mode امکان پذیر است این کار در دو Mode قابل اجنام است:. mode :Bridge الزم است کاربر برای هر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

تاثیر سرعت استارت دویدن بر سفتی اندام تحتانی در دونده های سرعتی

تاثیر سرعت استارت دویدن بر سفتی اندام تحتانی در دونده های سرعتی منصور اسلامى * 1 عفت حسين زاده 1 1 عليرضا صفايى كنارى 1. گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه مازندران سارى ايران. * نويسنده مسي ول: گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه مازندران سارى ايران. تلفن: 09111124005

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ آد

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ آد بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ ایجاد طرح بندی چند قابه قسمت اول بکاربردن Fragment ها

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 درباره بیمه پالس با توجه به نیاز مشتریان در داشتن تعهد و خدماتی از سوی تامین کنندگان کاال و عدم رسیدن به پاسخ منطقی در مواقعی که مشکالتی از

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

آموزش Java وراثت/ Inheritance وراثت در جاوا مکانیزمی است که توسط آن آبجکتی تمامی ویژگی )property( و قابلیت ها )behavior( آبجکت پدر را کسب کرده و در اص

آموزش Java وراثت/ Inheritance وراثت در جاوا مکانیزمی است که توسط آن آبجکتی تمامی ویژگی )property( و قابلیت ها )behavior( آبجکت پدر را کسب کرده و در اص آموزش Java وراثت/ Inheritance وراثت در جاوا مکانیزمی است که توسط آن آبجکتی تمامی ویژگی )property( و قابلیت ها )behavior( آبجکت پدر را کسب کرده و در اصطالح به ارث می برد. ایده ی پشت وراثت در جاوا این است

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

mobadel.indd

mobadel.indd 2 مبدلها مبدل RS485 به RS232 (مدل B404) کاربرد ارتباط و شبکه شدن با دستگاهها بر روى باس RS485 قراي ت مقادیر ثبت شده در دستگاههاى داراى پورت RS485 قابل استفاده براى تمام دستگاههاى داراى پورت RS485 باتوجه

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری دانشگاه سمنان دانشکده برق و کامپیوتر. دستورالعمل شماره 2: آشنایی با نحوه ایجاد کابل شبکه محمدرضا رازیان ویرایش 2.5 به نام خدا در این دستورالعمل با انواع کابله یا شبکه و نحوه

توضیحات بیشتر

پرشين 1 راهنماي نصب كابين دوش و سونا

پرشين 1 راهنماي نصب كابين دوش و سونا 1 راهنماي نصب كابين دوش و سونا فهرست 3 راهنماي نصب... 5 نقشه ي جزئيات و گردش آب محصوالت... 11 كابين سوناي آدونيس... 12 كابين سوناي سالينا...14 كابين سوناي ربكا... 16 كابين سوناي پانسيس... 18 كابين سوناي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

حس پا در مولتیپلاسکلروزیس نیلوفر فرشتهنژاد و همکاران اختالالت حسی در پای مبتالیان به مولتیپلاسکلروزیس و ارتباط آن با تعادل و کیفیت زندگی 2 1 * 1 نیلوف

حس پا در مولتیپلاسکلروزیس نیلوفر فرشتهنژاد و همکاران اختالالت حسی در پای مبتالیان به مولتیپلاسکلروزیس و ارتباط آن با تعادل و کیفیت زندگی 2 1 * 1 نیلوف اختالالت حسی در پای مبتالیان به مولتیپلاسکلروزیس و ارتباط آن با تعادل و کیفیت زندگی 2 1 1 نیلوفر فرشتهنژاد ابراهیم صادقی اکرم جمالی مسعود اعتمادیفر چکیده مقدمه: اختالالت حسی مقاله پژوهشی از عوارض مهم ابتال

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI - Effect مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI - Effect

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI - Effect مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI - Effect بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI - Effect مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI - Effect این فصل در مورد متد effect() بحث خواهد کرد که یکی

توضیحات بیشتر

Published Online: 2015.November.21 Research Article The Effects of Static and Dynamic Stretching on Local Dynamic Stability of Lower Extremity Joints

Published Online: 2015.November.21 Research Article The Effects of Static and Dynamic Stretching on Local Dynamic Stability of Lower Extremity Joints Published Online: 2015.November.21 Research Article The Effects of Static and Dynamic Stretching on Local Dynamic Stability of Lower Extremity Joints Angular Displacement in Active Males during Cycling

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISP-mkII(Ver3) CN107

راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISP-mkII(Ver3) CN107 راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISPmkII(Ver3) CN107 فهرست بورد لیست چکیده:... 3 نصب درایور... 3 اجزای پروگرمر:... 4 بورد اصلی:... 4 کمکی) Socket :)Ziff... 5 پشتیبانی میکروها:... 6 تنظیمات در AVR Studio

توضیحات بیشتر

untitled

untitled REHABILITATION Autumn 2014. Vol 15. Num 3 Research Paper: Effect of Orthopedic Shoe and Func onal Foot Orthosis on Sta c Equilibrium in Flexible Flat Foot Juvenile Atefeh Aboutorabi 1, *Fatemeh Zare-zadeh

توضیحات بیشتر