Microsoft Word - 3 Gele Silicon-Dr.Hafezi.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - 3 Gele Silicon-Dr.Hafezi.doc"

رونوشت

1 ج تا ثير ژل سيليكون بر اسكار سوختگي: كارآزمايي باليني آيندهنگر راندوم و دو سويه كور (-كنترل) دكتر **** *** ** * ماهنوش مو مني دكتر فرهاد حافظي دكتر حسين رهبر دكتر حميد كريمي ***** دكتر محمدرضا هاديان جزي چكيده: زمينه و هدف: هدف از اقدامات درماني در اسکارهاي سوختگي پيشگيري از تداخل اسکار در عملکرد طبيعي عضو و ايجاد ظاهري قابل قبول براي اسکار است. تا ثير درماني در نرم شدن و انعطافپذيري اسکار نشان داده شده است. بنابراين يک بررسي دو سويهکور و راندوم در خصوص تا ثير استفاده از در اسکارهاي سوختگي و مقايسه ا ن با انجام دادهايم. مواد و روشها: سي و هشت بيمار با اسکار هيپرتروفيک سوختگي انتخاب شدند. هر اسکار به دو قسمت تقسيم شد و بصورت راندوم در يکي از دو منطقه استفاده شد. بيماران يک ماه و چهار ماه پس از شروع درمان ويزيت شدند و اطلاعات ا نها و مشخصات زخم (پيگمانتاسيون واسکولاريتي انعطافپذيري درد و خارش) براساس معيار ونکوور براي اسکارگردا وري شد (بعلت نداشتن وسيله دقيق براي محاسبه برا مدگي اسکار مورد توجه قرار نگرفت). در پيگيري بيماران چهار بيمار (%۱۰/۵) مراجعه ننمودند. سن متوسط بيماران ۲۲ سال (۱/۵ تا ۶۰ سال) بود. شانزده بيمار (%۴۷/۱) مرد بودند. يافتهها: در مشخصات پايه اختلاف زيادي وجود نداشت.گرچه پس از اولين ماه پيگيري تمامي معيارهاي محاسبه اسکار در نواحي درمان شده با سيليکون ژل در مقايسه با ناحيه کنترل بهبود افزونتري را نشان ميداد ولي فقط در معيار واسکولاريتي تفاوت محسوسي بين دو ناحيه ديده ميشد (۰/۰۵>P). در پيگيري بعدي (چهار ماه پس از شروع درمان) همة معيارها بجز معيار درد در گروه در مقايسه با گروه کنترل کاهش چشمگيري داشت. نتيجهگيري: براساس مطالعة ما درمان مو ثري براي اسکارهاي هيپرتروفيک سوختگي است. واژههاي كليدي: اسکار هيپرتروفيک سوختگي * جراح عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد مطهري ** دانشيار گروه جراحي ترميمي و پلاستيك دانشگاه علوم پزشكي ايران بيمارستان حضرت فاطمه نويسندة پاسخگو: دكتر فرهاد حافظي تلفن: *** متخصص اطفال **** دانشيار گروه جراحي ترميمي و پلاستيك دانشگاه علوم پزشكي ايران بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد مطهري ***** استاديار گروه جراحي ترميمي و پلاستيك دانشگاه علوم پزشكي ايران بيمارستان حضرت فاطمه تاريخ وصول: 1386/11/21 تاريخ پذيرش: 1387/01/18

2 دكتر ماهنوش مو مني تا ثير ژل سيليکون بر اسکار سوختگي... زمينه و هدف ترميم زخمها از طريق تشكيل بافت اسكار در محل زخم است. تشكيل اسكار يك فرآيند طبيعي و پيچيده شامل تشكيل كلاژن و تشكيل مجدد سلولهاي پوششي است كه تداوم آناتوميك و ساختماني پوست مجروح را تجديد ميكند. اسكارهاي هيپرتروفيك نتيجه تشديد پاسخ ترميمي زخم پوست متعاقب ضايعه هستند و علاوه بر نقايص زيبايي ممكن است دردناك و خارشدار بوده و محدوديت دامنة حركتي ايجاد 1 نمايند. معيار درجهبندي سوختگي حرارتي براساس سن بيمار عمق وسعت و محل سوختگي است. هدف از درمان اسكار سوختگي پيشگيري از تداخل اسكار در عملكرد عضو است. بعلاوه اسكار بايد ظاهري قابل قبول داشته باشد. نيل به اين 2 اهداف بايد تاحد امكان آسان سريع و ارزان باشد. در مطالعات اخير يكي از روشهاي مو ثر غير جراحي درمان اسكار سوختگي كه براساس شواهد علمي استوار است كاربرد صفحات 3 سيليكون است. مكانيسمهاي مختلفي در توجيه تا ثير سيليكون ابراز شده است اين مكانيسمها شامل رطوبت فشار درجه حرارت انتقال اكسيژن و جذب سيليكون است. وليكن مكانيسم عمل سيليكون هنوز بطور دقيق ناشناخته است. از سال 1982 در استراليا پركينز و همكارانش از سيليكون ژل در درمان اسكارهاي سوختگي استفاده كردهاند. آنها بهبود قابل توجهي در تكامل اسكارهاي سوختگي را با استفاده از 2 سيليكون نشان دادند. سيليكون ژل به تنهايي (بدون اعمال فشار روي اسكار) موجب انعطاف و نرمي بيشتر اسكارها ميگردد اما هيچ توضيح فيزيوپاتولوژيك براي اين پديده مطرح نشده است. در مطالعه Ahn و همكارانش سيليكون ژل 4 در پيشگيري و درمان اسكارهاي هيپرتروفيك مو ثر بوده است. از آنجا كه در مطالعات مربوط به تا ثير سيليكون ژل مطالعات كنترل شده انجام نشده است و اسكارهاي هيپرتروفيك علامتدار در منطقه ما فراوان است بر آن شديم مطالعهاي راندوم به روش كارآزمايي دو سويه كور ( كنترل) براي بررسي تا ثير سيليكون ژل بر اسكارهاي هيپرتروفيك سوختگي انجام دهيم. مواد و روشها اين مطالعه تاي يديه كميته اخلاق بيمارستان را كسب نموده است. تمام بيماران از موضوع مطالعه مطلع گرديده و فرم رضايت نامه را تكميل نمودهاند. از آبان ماه 1384 تا آبان ماه 1385 سي و هشت بيمار بدون سابقه تشكيل كلوي يد و سوختگي ترميم شده با اسكار هيپرتروفيك به ابعاد حداقل 5/5 سانتيمتر انتخاب شدند. بيماراني كه عفونت زخم يا زخم باز و يا حساسيت به ژل سيليكون داشتن د از مطالع ه خ ارج ش دند. در ك اربري ص فحات سيليكون و يك محقق همكاري داشت. ورقه سيليكون ژل Inc.UK) (Cica Care, Smith and Nephew صفحهاي نيمه پوششي از جنس سيليكون طبي كه با رويهاي از غشاء سيليكوني تقويت شده ميباشد. ازجنس پلياتيلن گليكول چسبنده و هيدروكسي اتيل سلولز است. هم Cica Care و هم 24 ساعت در روز استفاده ميشوند (در ابتدا 4 ساعت در روز و سپس روزانه 4 ساعت به آن اضافه ميشد تا به 24 ساعت در روز برسد). صفحات چسبنده بوده و هرگاه لازم ميشد براي تثبيت آنها بر روي زخم از نوار چسب استفاده ميشد. جدولي از اعداد اتفاقي براي كدگذاري و راندوم نمودن نمونههاي ژل و استفاده شد. در قسمتي از اسكار سوختگي مثلا بالا يا پاي ين ساعد چپ سيليكون ژل بكار رفت و قسمت ديگر اسكار با پوشيده شد (تصاوير 1 و 2). تصوير ۱ اسکارهاي سوختگي به صورت راندوم به دو قسمت تقسيم شدهاند شروع درمان با صفحات سيليكون 2 تا 4 ماه پس از ايجاد ضايعه بود. بيماران به مدت چهار ماه پيگيري شدند (پس از ماه اول و سپس چهار ماه پس از شروع درمان ويزيت شدند). 38 بيمار انتخاب شدند. و سيليكون ژل در طول 24 ساعت استفاده ميشدند. عوارض سيليكون خارش راش و بوي بد بود كه در صورت مشاهده بيمار از مطالعه حذف

3 و 6 ميشد. در طي هر معاينه ابتدا ژل و برداشته ميشد و بيمار براي ارزيابي اسكار به نزد جراح پلاستيك ديگري فرستاده ميشد. در هر ويزيت تغييرات اسكار در نماهاي روبرو و نيم رخ با دوربين ديجيتال عكسبرداري ميشد. يك فرم اطلاعاتي براي گردآوري اطلاعات بيماران و مشخصات اسكار (پيگمانتاسيون واسكولاريتي انعطافپذيري درد و خارش) بر پايه معيار ونكوور (بدون در نظر گرفتن برآمدگي 5 اسكار) استفاده شد و نرم افزار SPSS 14 براي تحليل نتايج بكار گرفته شد. از آزمون رتبهبندي ويلكاكسون براي سنجش هر تغيير قابل توجه خصوصيات اسكارهاي دو گروه استفاده شد P-value) كمتر از 0/05 معنيدار در نظر گرفته شد). در گزارشات قبلي استفاده از صفحه سيليكون 12 تا 14 ساعت در روز توصيه شده است كه هر بار اسكار شستشو شده و صفحة سيليكوني مجددا استفاده ميشود. عوارض شامل خارش بثورات جلدي خيس خوردگي و بوي نامطبوع است. سال 1/5) تا 60 سال ( بود. 16 بيمار (%47/1) مرد و هجده بيمار (%52/9) زن بودند. در 14 بيمار (%41/2) اسكار سوختگي در اندام فوقاني (4 نفر در دست و 2 نفر در ساعد و هشت نفر در بازو) و در هشت بيمار (%23/5) اسكار سوختگي در اندام تحتاني (7 نفر در ران و يك نفر در ساق) و در 9 بيمار (%26/5) در صورت و در سه بيمار (%8/8) در تنه بود. اسكار بيماران در ويزيت اول و سپس در ويزيتهاي بعد (ماه اول و ماه چهارم) توسط جراح پلاستيك ديگري كه از محلهاي بكارگيري صفحه سيليكون و واقف نبود از نظر رنگ واسكولاريتي انعطافپذيري درد و خارش اسكار بررسي و درجهبندي شدند. خلاصه نتايج در جدول يك ديده ميشود. اختلاف زيادي در خصوصيات پايه وجود نداشت. يكماه بعد در هنگام اولين ويزيت پس از شروع درمان بهبود معيارهاي اسكار در ناحيه تحت درمان با سيليكون ژل در مقايسه با ناحيه شاهد فزوني داشت تنها معيار واسكولاريتي در بين دو ناحيه اختلاف چشمگيري داشت. در پيگيري بعدي (چهار ماه پس از درمان) تمام معيارهاي اسكار بجز درد در گروه سيليكون ژل بطور واضحي در ناحية تحت درمان با سيليكون ژل در مقايسه با ناحيه شاهد بهتر بود (جدول 1). در سي و چهار بيماري كه پيگيري شدند استفاده از سيليكون ژل هيچ عارضهاي ايجاد ننموده بود و چهار بيمار پس از شروع درمان مراجعه ننمودند. 7 بحث تصوير ۲ قرار دادن صفحه سيليکون و در يک ناحية بدن يافتهها سي و هشت بيماري كه هر كدام يك اسكار يكنواخت داشتند انتخاب شدند و اسكار به دو قسمت تقسيم شد. نيمي از اسكار به عنوان شاهد و نيمي ديگر بعنوان ناحيه آزمون انتخاب شد. پيگيري چهار نفر از بيماران (%10/5) ميسر نشد (دو بيمار بعلت بعد مسافت مراجعه مجدد نداشتند و دو نفر هم پاسخ ندادند). در اين 34 بيمار هيچ عارضه مهمي در نتيجه استفاده از سيليكون ژل ديده نشد. متوسط سني بيماران 22 فاكتورهاي احتمالي زيادي در رشد بيش از حد اسكار دخيل هستند. رشد بيش از حد اسكار به فاكتورهاي مختلفي از قبيل ناحيه آناتوميك نژاد بيمار عمق زخم و نوع ضايعه وابسته است و در نهايت سرنوشت اسكار با فاكتورهاي ژنتيك وجود عفونت و پاسخهاي طولاني ايمني بدن مشخص ميشود. در بعضي افراد مستعد روند ترميم زخم منجر به نوعي ترميم تشديد يافته ميشود كه ايجاد ماده زمينهاي بيش از حد ميكند كه آن هم به نوبه خود موجب خارش و درد شده و ممكن است منجر به مشكلات ظاهري و عملكردي شديد در بيمار شود. نتيجة نهايي اين روند 8 تشكيل اسكار اضافي است.

4 دكتر ماهنوش مو مني تا ثير ژل سيليکون بر اسکار سوختگي... جدول ۱ مقايسة معيارهاي اسکار در فواصل زماني مختلف مشخصات اسکار نوع درمان پايه ويزيت اول ويزيت دوم ۰/۲۹+۰/۰۸ ۰/۵۹+۰/۰۹ ۰/۷۹+۰/۱۳ ۰/۸۸+۰/۰۹ ۱/۲۴+۰/۱۴ ۱/۲۱+۰/۱۱ پيگمانتاسيون ۰/۹۷+۰/۱۸ ۱/۵۰+۰/۲۱ ۱/۵۹+۰/۱۶ ۱/۷۹+۰/۲۰ ۲/۱۸+۰/۱۵ ۲/۱۲+۰/۱۸ واسکولاريتي ۰/۹۷+۰/۱۳ ۱/۷۴+۰/۲۱ ۲/۰+۰/۲۲ ۲/۳۲+۰/۲۱ ۳/۱۵+۰/۱۹ ۳/۹۷+۰/۱۹ انعطاف پذيري ۰/۷۶+۰/۱۴ ۰/۸۸+۰/۱۴ ۱/۰+۰/۱۵ ۱/۱۵+۰/۱۴ ۱/۲۴+۰/۱۵ ۱/۲۹+۰/۱۳ درد ۰/۴۱+۰/۱۰ ۰/۹۷+۰/۱۶ ۰/۹۴+۰/۱۵ ۱/۲۴+۰/۱۵ ۱/۵۶+۰/۱۱ ۱/۵۰+۰/۱۲ خارش اولين بار پركينز و همكارانش از صفحات سيليكوني 6 تا 8 هفته پس از سوختگي و در ابتداي تشكيل اسكار استفاده 2 نمودند. در تمام اسكارها بعلت توليد كلاژن و سوخت و ساز فعال كه موجب جمع شدگي زخم ميشود ظاهر اسكار در طي سه تا چهار ماه اول بدتر ميشود. سپس روند ساختن تقليل يافته و كلاژناز موجب تخريب كافي در اسكار ميشود و بدين ترتيب اسكار هيپرتروفيك شروع به تحليل نموده و از شدت قرمزي آن كاسته شده و نرمتر ميشود اين روند را تكامل اسكار ميناميم. به همين علت در تمام مطالعات با گذشت چند ماه با استفاده از شدت اسكار كمتر ميشود ولي اين بهبودي كمتر از بهبودي اسكار در بيماراني است كه درمان مناسب اسكار در آنها صورت گرفته است. مطالعات بحثانگيز فراواني در مورد تا ثير صفحة سيليكون ژل در و 1 4 و 9 و 10 و 11 درمان اسكارهاي هيپرتروفيك شده است. ولي تنها اندكي از شواهد موجود در تا ثير صفحات سيليكون ژل در درمان اسكار هيپرتروفيك يا كلوي يد بر اساس آزمونهاي 15 دقيق كنترل شده استوار بوده است و اكثر اين مطالعات گروههاي مختلفي را مورد آزمايش قرار داده و به نتايج مبهمي رسيدهاند. در مطالعه Ahn و همكارانش تا ثير سيليكون در درمان 4 اسكارهاي مزمن وسيعتر بررسي شده است. اما مكانيسم عمل 13 و تا ثيرات فيزيولوژيك سيليكون ژل ناشناخته مانده است. شواهدي مبني بر تا ثير اين درمان بر لايه شاخي موجود است كه با كاهش تبخير تعادل و ثبات بهتري برقرار ميشود. با مهار فعاليت ماست سل ورم اتساع عروق و تشكيل مادة زمينهاي بين سلولي اضافي كاهش مييابد. احتمال دارد كه تغييراتي كه با پوشيده شدن زخم در درجه حرارت فشار ميزان اكسيژن و رطوبت ايجاد ميشود مكانيسم اصلي اين موضوع باشد. فرضية ديگر تا ثير الكتريسيته ساكن سيليكون است كه 14 ممكن است اثراتي بر تصحيح توليد كلاژن داشته باشد. در آب و هواي گرم استفاده از سيليكون ممكن است موجب بروز خارش بثورات جلدي خيس خوردگي و بوي نامطبوع شود. 16 و 18 اگر عارضهاي پيش آيد توصيه ميشود درمان فورا قطع شود و هنگامي درمان مجددا شروع شود كه علاي م بهبوديافته باشد. خوشبختانه در مطالعه ما عارضهاي در بيماران مشاهده نشد. يافتة اصلي اين مطالعه كاهش علاي م اسكار هيپرتروفيك در بيماران ما در نتيجه استفاده از سيليكون ژل است. معيارهاي پيگمانتاسيون واسكولاريتي انعطافپذيري و خارش در منطقه تحت درمان با سيليكون در مقايسه با منطقه كنترل كاهش چشمگيري داشتند. مطالع ه اخيري كه توس ط Chan و 12 همكارانش بر روي زخمهاي استرنوم در بيماران نژاد ديگري انجام شده است نتايج ما را تا ييد ميكند.

5 نهايتا به اين نتيجه ميرسيم كه سيليكون ژل داراي اثر درماني در كاهش اسكارهاي هيپرتروفيك سوختگي در مردم ايران است. نتيجهگيري به دليل عدم وجود مدل حيواني مناسب انجام مطالعات راهبردي كنترل شده جهت بررسي پاتوفيزيولوژيك كلوي يد و درمان آن مشكل است. نتايجي كه تاكنون منتشر شده بسيار اميدواركننده است و تمام بيماران درجاتي از بهبودي در مشخصات و علاي م اسكار داشتهاند. اما اين مطالعات كنترل شده نبوده و بر روي انواع متفاوتي از نسوج اسكاري انجام شده است. در اين مطالعه با انتخاب انحصاري اسكارهاي سوختگي و قرارگيري نواحي شاهد و نواحي آزمون در كنار يكديگر تلاش كردهايم متغيرهاي مو ثر بر نسج اسكار را به حداقل برسانيم. نتايج آماري ما مشخص كرد كه حجم نمونه استفاده شده از توان آماري Power) (Statistical كافي براي نشان دادن اختلاف معنيدار برخوردار بوده است. اكثر شواهد مبتني بر تا ثير مثبت سيليكون بر اسكار است. از آنجا كه اين روش درمان غير تهاجمي بوده و آسان است به آزمونهاي باليني قطعيتري براي كسب مقبوليت همگاني نياز دارد.

6 دكتر ماهنوش مو مني تا ثير ژل سيليکون بر اسکار سوختگي... Abstract: The Effect of a Silicone Gel on Burn Scars in a Randomized, Double- Blind, Placebo-Controlled Prospective Clinical Trial Momeni M. MD *, Hafezi F. MD **, Rahbar H. MD ***, Karimi H. MD ****, Hadian Jazi M.R. MD ***** Introduction & Objective: The aim of burn scar management is to prevent scars from interfering with normal function and to make them cosmetically acceptable. Silicone gel treatment has been shown to make scars more flexible and smoother. We therefore conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled trial to study the efficacy of silicone gel on burn-induced hypertrophic scars. Materials & Methods: Thirty-eight patients with burn hypertrophic scars were selected. Each scar was divided into two segments and silicone gel was applied randomly to one of the two. Patients were followed after starting the treatment and visited again after one and four months. The patients data and wound characteristics (pigmentation, vascularity, pliability, pain and itchiness) were collected according to the Vancouver scar scale (the height of the scars was not included due to a lack of precise measuring equipment). Four patients (10.5%) failed to appear for their follow-up. The median age of all patients was 22 years (1.5 to 60 years). Sixteen patients (47.1%) were male. Results: There were no significant differences in baseline characteristics. Although after the first month of follow-up, all scar scales measures were more diminished in the silicone gel treated areas than the control areas, but only the vascularity scale was significantly different between the two samples (P<0.05). In the second follow-up period (four months post-therapy), all scales were significantly lower in the silicone gel group than in the control group except for the pain score. Conclusions: According to our study, silicone gel is an effective treatment for hypertrophic burn scars. Key Words: Silicone Gel, Hypertrophic Scar, Burn * General Surgeon, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Shahid Motahari Hospital, Tehran, Iran ** Associate Professor of Plastic Surgery, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Hazrate Fateme Hospital, Tehran, Iran *** Pediatric, Tehran, Iran **** Associate Professor of Plastic Surgery, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Shahid Motahari Hospital, Tehran, Iran ***** Assistant Professor of Plastic Surgery, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Hazrate Fateme Hospital, Tehran, Iran

7 References: 1. Alster, T.S., and West, T.B. Treatment of scars: A review. Ann. Plast. Surg. 39: 418, Perkins K, Davy RB, Wallis KA. Silicone gel: a new treatment for burn scars and contractures. Burn 1982; 9: Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH, et al. International clinical recommendations on scar management. Plast Reaconstr Sur 2002; 110: Ahn ST, Monafo WW, Mustoe TA. Topical silicone gel for the prevention and treatment of hypertrophic scar. Arch Surg 1991; 126: Nedelec B, Shankowsky HA, Tredget EE. Rating the resolving hypertrophic scar: comparison of Vancouver scar scale and scar volume. J Burn Care Rehabil 2000; 21: Nessen, F, B, Spauwen, P.H., Schalkwijk, J, et al. On the nature of hypertrophic scars and keloid:a review, Plast. Reconstr. Surg.104: 1435, Cruz-Korchin, N.I. Effectiveness of silicone sheets in the prevention of hypertrophic breast scars. Ann. Plast. Surg.37: 345, Nikonen, M. M., Pitkanen, J,M., and Al-Qattan, M. M. Problems associated with the use of silicone gel sheeting for hypertrophic scars in the hot climate of Saudia Arabia,Burns 27: 498, Sproat JE, dalcin A, Weitauer N, et al. Hypertrophic sternal scars: silicone gel sheet versus kenalog injection treatment. Plast Reconstr Surg 1992; 90: O sullivan ST, Oshaughnessy M, O Connor TP. Etiology and management of hypertrophic scars and keloid. Ann R Coll Surg Engl 1996; 78: Quinn, K, J., Reid, W. H., Evans, J, H.,et al. Nonpressure treatment of hypertrophic scars, Burns 12: 102, Alster, T.S.,and West, T.B. Treatment of scars:a review. Ann.Plast. Surg. 39: 418, Chan KY, Lau CL, Adeeb SM, Somasundaram S, Nasir-Zahari M. A randomized, placebo controlled, double blind, prospective clinical trial of silicone gel in prevention of hypertrophic scar development in median sternotomy wound. Plast Reconstr Surg 2005; 116: Hirshowitz B, Lindenbaum E, Har-shai Y, et al.static electric field induction by a silicone cushion for the treatmen of hypertrophic and keloid scars. Plast Reconstr Surg 1998; 101: W. Glenn Lyle, M.D., and the Plastic Surgery Educational Foundation DATA Committee, Silicone Gel Sheeting Plast Reconstr Surg 2001; 107,

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

Surgical staples compared with subcuticular suture for skin closure after cesarean delivery: a randomized controlled trial

Surgical staples compared with subcuticular suture for skin closure after cesarean delivery: a randomized controlled trial سحر اسدي و همکاران 872 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 1394 دوره 73 شماره 12 صفحههاي 872 تا 877 مقاله اصیل 1 1 سحر اسدي هاله آیتالهی 3 2 جواد زینالی زهرا یکتا مقایسه پیامدهاي استپل با

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي Course Plan فرم طرح دا ػکذ پسغکي گر ت ضؼ آه زظ موضوع تدريس : دا ػگا ػل م پسغکي هػ ذ پيع ياز :د ر فيسی پات ل ژی-د ر کارآه زی جراحی ض ختگی- بخع ض ختگی بيوارضتاى اهام رضا)ع( فراگيراى : کار رزاى پسغکی ػو هی

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter5-2

Microsoft PowerPoint - chapter5-2 منحني ولتاژ خروجى به ولتاژ ورودى db 4.17KHz فرآانس قطع توابع هدف استفاده از دستور HPBW(DB(V(out)/V(in),3) فرآانس قطع 4.2153KHz 34.186 db با توجه شكل: فرآانس نقطه ده برابر A 1 A 2 مقدار اختلاف فرآانس اين

توضیحات بیشتر

SINGLE-STAGE AESTHETIC RESTORATION OF SEVERELY DISFIGURED NOSE IN BURN INJURIES

SINGLE-STAGE AESTHETIC RESTORATION OF SEVERELY DISFIGURED NOSE IN BURN INJURIES *دكتر فرهاد حافظي I دكتر محمد پگاه مهر II دكتر اميرحسين نوحي III چكيده آسيب بيني بطور شايع در سوختگيهاي صورت ديده ميشود. انقباضات سطحي زخم باعث ميشود حفره بيني و تيغه مياني در سطوح فرونتال و جانبي در معرض

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 19=Kholasani

Microsoft Word - 19=Kholasani دوره هفدهم شماره 58 خرداد و تیر سال (145-149 1385 ( گزارش یک مورد کشف اتفاقی سرطان پستان در نمونه های پاتولوژی عمل جراحی مامو پلاستی کاهشی مژگان اسدی(. M.D ) ** زهرا یزدانزاد(. M.D ) *** قاسمعلی خراسانی(.

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

محصولات درمان زخم هارتمن

محصولات درمان زخم هارتمن محصولات درمان زخم هارتمن فهرست: پانسمان هاى مزمن 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 هیدروکلین پلاس plus) (HydroClean هیدروتک (HydroTac) هیدروتک شفاف چسبدار Transparent) (HydroTac آترومن نقره Ag) (Atrauman پرمافوم

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

مقایسه نتایج ماموپلاستی به روش پدیکول میانی با ماموپلاستی به روش پدیکول تحتانی

مقایسه نتایج ماموپلاستی به روش پدیکول میانی با ماموپلاستی به روش پدیکول تحتانی Research on Medicine The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Original Article Vol.39; No.2; 2015 Comparing medial pedicle mammoplasty with inferior pedicle

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خ

بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خ بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خواهیم به ا ن متصل شویم را انتخاب می کنیم) سپس برای

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ripe form instruction Document-province.doc

Microsoft Word - Ripe form instruction Document-province.doc فرم : Ripe جهت درخواست IP فرم Provider Aggregatable (PA) Assignment Request ) Ripe باید به طور کامل و مطابق راهنمایی های شرح داده شده در این متن تکميل گردد. 1- General Information 2- Address Space User

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 /

و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 / و 4 وصول مقاله: 93/1/18 اصلاح نهایی: 93/3/12 پذیرش نهایی: 93/3/14 هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان براي بیماران سکته مغزي چکیده 4 / محمدرضا وفایینسب 3 / حسین عامري 2 / حسین شفیعی 1 حسین

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA>

<4D F736F F F696E74202D EC2D3EDC820D3CAE6E420DDDED1C7CA20E620E3CDCFE6CFD3C7D2ED20CDD198C7CA20D3CAE6E420DDDED1C7CA> مراقبتهاي پيش بيمارستاني تروما Pre-Hospital Trauma Care آسيب ستون فقرات و محدودسازي حركات ستون فقرات اهداف و نشانه هاي پيشنهاد كننده آسيب ستون فقرات علايم پيش بيمارستاني ستون فقرات نخاع و سيستم مربوطه

توضیحات بیشتر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به روشهاي کاملا طبیعی و در اثر واکنش جلبکها و باکتريها

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsoft Outlook 2010 مراحل 1 الی 11 را دنبال کنید. براي تنظیمات

توضیحات بیشتر

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی نباشید خود خانگی شبکه سیگنال قدرت ضعف نگران دیگران خانگی وای فای شبکه تقویت طلایی ترفند ۱۰ زا و است کامپیوتر از استفاده بخش های مهم ترین و مفیدترین از یکی وای فای همان یا بی سیم شبکه از استفاده سرعت اگر

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر