No Slide Title

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "No Slide Title"

رونوشت

1

2 اهداف كلي مبحث این الگوریتمی برای حل مسئله اهداف و مفا هیم زبان های برنامه نویسی مفاهیم اولیه برنامه نویسی ساخت یافته اصول الزم را در مرحله اجرا دستورات زبان پاسکال

3 الگوریتم هاAlgorithm شناخت حل مسئله و ارائه الگوریتم شناخت اجزاء الزم برای حل مسئله بررسی صحت الگوریتم

4 هدفها الگوریتم وسیله ای برای حل مسئله مقایسه الگوریتم های مختلف برای یک مسئله شرط ها و حلقه ها را در الگوریتم

5 در زندگی روزمره انسان با مسائل مختلفی روبروست و برای هرر كردام از این مسائل )حل مشکالت( راه حلی و روشی را بر میگزیند. مسائلی از قبیرل راه رفتن غذا خوردن خوابیدن و غیره كه بشر تقریبا هرر روز ننارا را پریش روی خود دارد. همه این مسائل نیاز به روشی برای حل كردن دارند مرالال راه رفتن باید. با ترتیب خاصی و مراحل معینی انجام شود. تا مسئله راه رفرتن بررای بشرر حل شود. اصطالحا روش انجام كار یرا حرل مسرئله را الگروریتم نن مسرئله مینامند.

6 الگوریتم مجموعهای از دستورالعمل ها برای حل مسئله میباشد كه شرایط زیر را باید دارا باشد: دقیق باشد جزئیات كامل حل مسئله را داشته باشد. پایانپذیر باشد.

7 براي حل يك مسئله بايد الگوريتم آن مسئله را مشخص نيخ م )يخا ب خاب م(. نخه اصطالحا طراحي الگوريتم براي آن مسئله نام خد ميوخو. ر طراحخي الگخوريتم معموال سه مرحله زير را از هم جدا مينييد: خواندن دادهها انجام محاسبات خروجیها

8 خ 1 خ 3 : خروجي ها مجموع و عد انجام محاسبات جمع و عد ورو يها a, b. 0 خ وروع b a, را بصوان. 2 خ مجموع b, a را محاسبه و ر sum sum را ر خروجي چاپ نن 4 خ پايان قرار بد

9 ر 3 ر 4 مالال: الگوریتمی بنویسید كه سه عدد از ورودی دریافت كرده مجموع و میانگین سه عدد را محاسبه و چاپ كند. خروجیها چاپ مجموع چاپ میانگین انجام محاسبات محاسبه مجموع محاسبه میانگین ورودیاا a b 0 ر شروع 1 ر سه عدد از ورودی بخوان 2 ر مجموع سه عدد را محاسبه و در sum c قرار بده. sum را بر سه تقسیم كرده در ave قرار بده. ave, sum 5 ر پایان. را در خروجی چاپ كن.

10 معموال درك یک الگوریتم با شکل راحتر از نوشتن نن بصورت متن میباشد. لذا الگوریتم را با فلوچارت) flowchart (نمایش میدهند. فلوچارت از شکلهای زیر تشکیل میشود. عالمتهای شروع و پایان: كه معموال از یک بیضی استفاده میكنند: Begin End عالمتاای ورودی و خروجی: كه معموال از متوازیاالضالع استفاده میشود: چاپ كردن write خواندن یا Read

11 عالمتهاي محاسباتي و جايگزييي: براي نمايش ستورات جايگزييي و محاسباتي از مستط ل استفا مينييد: جايگزييي يا محاسبات عالمت شرط: برای نمایش شرط از لوزی استفاده میشود.كه همواره دو خروجی دارد ( درستی شرط و نادرستی شرط( عالمت اتصال: برای اتصال شکلهای مختلف بام از فلشهای جاتدار استفاده میكنند. شرط no yes

12 Begin فلوچارت مجموع سه عدد Read(a,b,c) Sum a+b+c Ave sum/3 Write(sum,ave) End

13 مالال: فلوچارتی رسم نمائید كه دو عدد از ورودی دریافت كرده سپس محتویات دو عدد را با هم جابجا نماید. برای حل این مسئله b, a را دو متغیر كه در نناا دو عدد خوانده شده قرار میگیرند در نظر میگیریم. سپس با استفاده از یک متغیر كمکی محتویات این دو عدد را جابجا میكنیم :

14 0 1 a b temp a b temp a 15 2 b a 3 b temp temp

15 فلوچارت مسئله باال بصورت زیر خواهد بود: Begin Read(a,b) temp a a b b temp Write(a,b) End

16 ر 3 1 ر فلوچارتی رسم نمائید كه طول و عرض مستطیل را از ورودی دریافت كرده محیط و مساحت ننرا محاسبه و چاپ كند. 2 ر فلوچارتی رسم نمائید كه شعاع دایرهای را از ورودی دریافت كرده محیط و مساحت ننرا محاسبه و چاپ نماید. فلوچارتی رسم كنید كه سه عدد Third, second, first را از ورودی دریافت كرده محتویات نناا را جابجا نموده حاصل را در خروجی چاپ كند.

17 4 ر فلوچارتی رسم نمائید كه دو عدد از ورودی دریافت كرده سپس محتویات دو عدد را بدون استفاده از متغیر كمکی جابجا كند. 5 ر فلوچارتی رسم نمائید كه عددی )درجه حرارت برحسب سانتیگراد( را از ورودی دریافت كرده سپس ننرا به درجه فارناایت تبدیل كند.

18 در حل بسیاری از مسائل یا تقریبا تمام مسائل نیاز به استفاده از شروط جزء نیازهای اساسی محسوب میشود. همانطور كه ما خودمان در زندگی روزمره با این شرطها سركار داریم. بطور مالال اگر هوا ابری باشد ممکن است چنین سخن بگوییم: اگر هوا بارانی باشد سپس چتری برمیدارم. در غیر اینصورت چتر برنمیدارم.

19 yesعمل یا اعمال شرط یا شروط If then NO عمل یا اعمال بعدی

20 مالال : فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي را از ورودي دريافت كرده فرد يا زوج بودن آن را تشخيص دهد. Begin Read(a) R a mod 2 if R=0 then No Write( odd ) yes Write( even ) End

21 مثال : فلوچارتي رسخم ني خد نخه و عخد از ورو ي ريافخه نخر بزرگترين عد را پ دا نر ر خروجي چاپ نمايد. Begin Read(a,b) max a if b>max yes max b No Write(max) End

22 Begi n Read(a,b,c) مالال : فلوچارتی رسم نمائید كه سه عدد از ورودی دریافت كرده كوچکترین عدد را یافته در خروجی چاپ نماید: min a if b<min then yes max b No if c<min then yes min c No Write(min) End

23 نمونه اجرای فلوچارت باال بصورت زیر میباشد: خروج a b c Min

24 1- فلوچارتی رسم كنید كه عددی را از ورودی دریافت كرده قدر مطلق عدد را در خروجی چاپ كند. 2- فلوچارتی رسم نمائید كه عددی از ورودی دریافت كرده مالبت منفی یا صفر بودن عدد را تشخیص داده در خروجی با پیغام مناسب چاپ كند. 3- فلوچارتی رسم نمائید كه عددی را از ورودی دریافت كرده بخشپذیری نن بر 3 و 5 را بررسی نماید. 4 ر فلوچارتی رسم نمائید كه ضرایب یک معادله درجه دوم را از ورودی دریافت كرده ریشههای نن را محاسبه در خروجی چاپ كند.

25 در حل بسیاری از مسائل با عملیاتی روبرو میشویم كه نیاز به تکرار دارند و عمل تکرار نناا به تعداد مشخصی انجام میگیرد. فرض كنید بخواهیم میانگین 100 عدد را محاسبه كنیم در اینصورت منطقی بنظر نمیرسد كه 100 جمع كنیم. متغیر مختلف را از ورودی دریافت كنیم سپس نناا ر

26 حلقه های با تکرار مشخص حلقه های با تکرار نا مشخص

27 در این نوع حلقهها تعداد تکرار مشخص میباشد این حلقه از اجزاء زی تشکیل میشود: 1 ر اندیس حلقه 2 ر مقدار اولیه برای اندیس حلقه -3 مقدار افزاینده برای اندیس حلقه 4 ر مقدار ناایی )تعداد تکرا حلقه( 5 ر شرطی برای كنترل تعداد تکرار حلقه )معموال یک واحد در هر مرحله(

28 i 1 if i<=n No اتمام نار حلقه yes مجموعه ستورات حلقه i i+1

29 مالال : فلوچارتی رسم نمائید كه عدد n را از ورودی دریافت كرده مجموع اعداد از یک تا n را محاسبه كند. مقدار نهايي n انديس حلقه i

30 Begi n Read(n) I 1 sum 0 if I<=n No Write(sum) حلقه yes sum sum+i End I I+1

31 خروجي N I sum

32 مالال : فلوچارتی رسم كنید كه n عدد از ورودی دریافت كرده بزرگترین مقدار از بین n عدد را پیدا كرده در خروجی چاپ نماید. اندیس حلقه i مقدار نهايي n بزرگترين مقدار Max

33 Begin Read(n) I 2 max a if i<=n then No write(max) حلقه yes Read(a) End yes if a > max max a No i i+1

34 مالال : فلوچارتی رسم نمائید كه n, x دو عدد صحیح مالبت را از ورودی دریافت كرده سپس x به توان n را محاسبه كند. i n pow اندیس حلقه مقدار ناایی عدد به توان n

35 Begi n Read(n,x) i 1 pow 1 if i<=n then yes No write(pow) pow حلقه pow*x End i i+1

36 while در این حلقهها با توجه به ورودی تعداد تکرار مشخص میشود. و دقیقا نمیتوان تعداد تکرار حلقه را بدون ورودی معین كرد. این حلقه ها فقط شامل شرطی هستند كه تا زمانیکه برقرار باشد حلقه اجرا میشود.

37 ورط يا If وروط yes No محموعه ستورالعملها و جاگزييها

38 مالال: فلوچارتی رسم كنید كه عرددی را از ورودی دریافرت كررده سپس تعداد ارقام نن را شمرده در خروجی چاپ نماید. عدد خوانده شده N count تعداد ارقام

39 Begin count 0 Read(N) if N>0 then حلقه yes No write(count) N N div 10 count count+1 End

40 مالال : فلوچارتی رسم نمائید كه عددی از ورودی دریافت كررده سری فیبوناچی قبل از ننرا تولید نماید. در حالت كلی جمالت سری بصورت: f k =f k-1 +f k-2 N f 1 f 2 f 3 عدد خوانده شده جمله اول سری جمله دوم سری جمله سوم سری

41 Begin F1 0 f2 1 Read(N) f3 f1+f2 if f3>n then yes No End حلقه write(f3) f3 f1 f2 f2 f3 f1+f2

42 تمرین 1- فلوچارتی رسم نمائید كه عددی از ورودی دریافت كرده كامل بودن ننرا بررسی نماید. )عدد كامل عددی است كه مجموع مقسومعلیههای نن با خودش برابر باشد.( 2- فلوچارتی رسم كنید كه N را از ورودی دریافت كرده N جمله سری فیبوناچی را تولید نماید. 3 ر فلوچارتی رسم نمائید كه دو عدد N, M را از ورودی خوانده بزرگترین مقسومعلیه مشترك دو عدد را محاسبه و چاپ كند.

43 نرم افزار سيستم عامل سیستم عامل System) (OS: Operating مشاورترین نوع نرمافزارهای سیستمی میباشد. كه مدیریت منابع سیستمی را بر عاده دارد. سیستمعامل همچنین ارتباط بین كاربر و اجزاء سختافزاری و نرمافزاری دیگر را برقرار میكند.

44

45 نرمافزارها توسط زبانهاي برنامهنويسي نوشته ميشوند. زبانهاي برنامهنويسي يك سيستم ارتباطي هستند كه توسط آنها ميتوان دستورات الزم را به ماشين انتقال داد. هرزبان برنامه نويسي به مجموعه أي از عاليم قواعد و دستورالعمل ها گفته مي شود كه امكان ارتباط با كامپيوتر را جهت بيان كاري يا حل مسئله اي فراهم مي كند.

46 زباناای سطح باال زباناای سطح پایین زباناای سطح میانی

47 Source program Compiler Object program

48 Pascal رد نیا باتك نابز لاکساپ (Pascal) ار یارب شزومن و نتشون اه همانرب باختنا.میدرك نیا نابز هك هب راختفا زلب لاکساپ دنمشناد یوسنارف نرق مهدفه یدلایم لاکساپ یراذگمان هدش تسا رد رخاوا لاس 1960 و لیاوا 1970 طسوت روسفورپ سلاکین تژیو رد وتیتسنا ینف لاردف سیئوس حرطم دیدرگ

49 ساختار برنامه در زبان پاسکال هدفهاي كلي شناخت اجزای تشکیل دهنده یک برنامه شناخت ساختار یک برنامه در زبان پاسکال بررسی دستگاهاای خروجی و دستورات الزم در زبان پاسکال برای تولید خروجی

50 كلمات ذخیره شده ) Words ( Reserved شناسه ها ) identifier (

51 ( Reserved Words ) كلمات ذخیره شده كلماتی هستند كه مترجم زبان نناا را میشناسد و معنای خاصی برای زبان دارند. مترجم زبان به محض مشاهده این كلمات اعمال خاصی را انجام میدهد. هر زبان دارای تعداد مشخصی كلمات ذخیره شده میباشد و این تعداد قابل افزایش توسط برنامهنویس نیست.

52 and exports mod shr asm file nil string array for not then begin function object to case goto of type concat if or unit constructor implementation packed until destructor in procedure uses div inherited program var do inline record with downto interface repeat while else label set xor end library shl

53 ( identifier ) شناسه در پاسكال براي نامگذاري ثابتها تايپها پروسيجروها توابع ميدانهاي يك ركورد برنامه و همچنين يونيت مورد استفاده قرار مي گيرد.

54 id های استاندارد: این نوع id ها از قبل در زبان پاسکال تعریف شدهاند و در برنامهها معنای خاصی دارند. id های غیراستاندارد: این نوع id ها بوسیله كاربر بطور مجزا تعریف میشوند و اصطالحا به نناا userdefined گفته میشود.

55 عنوان برنامه قسمت تعاریف برنامه قسمت دستور العملاا

56 Program Print ( output ) ; Begin Writeln ( ' Pascal Language ' ) ; Writeln ( ' Hello ' ) ; End.

57 Pascal Language Hello

58 هدفهاي كلي

59 مطالب اين بايد فصل انواع عملگرها در زبان پاسكال انواع دادهها براي يك برنامه اولويت عملگرها در يك عبارت يك برنامه ساده با عمليات معمولي

60 عملگرها نمادهايي هستند كه براي انجام اعمال خاصي مورد استفاده قرار ميگيرند.عملگرها براي انجام اعمال خاصي روي عملوندها (Operands) بكار ميروند. با توجه يك يا دو عملوند وجود داشته باشد. تنوع زيادي برخوردارند. به نوع عملگر ممكن است عملگرها در زبان پاسكال از

61 محاسباتی رابطه ای منطقی بیتی

62 مثال نام عملگر رديف 1 + x + y جمع 3 x y, -x تفريق و منهاي يکاني - 3 * x * y ضرب 4 / x / y تقسيم 5 div a div b تقسيم 6 mod باقيمانده تقسيم a mod b

63 مثال x > y x >=y x < y x <= y x = y x <> y نام بزرگتر بزرگتر مساوي کوچکتر کوچکتر مساوي مساوي بودن نامساوي عملگر < <= > >= = ><

64 مالال a>y and y<x x>y or y<x Not ( x ) نام و يا نقيض عملگر And OR Not

65 نوع عمل و يا يا انحصاري نقيض انتقال به سمت چپ انتقال به سمت راست عملگر AND OR XOR NOT Shl Shr

66 ( ) Not * div / mod + - Shl shr < <= >= > = < > And XOR OR باالترين تقدم

67 ( data types ) دادههای ساده type( )Simple data ( Structural Data Types دادههای ساختیافته ( دادههای اشارهگر Types) (Pointer Data

68 Simple data type (Char type) نوع كاراكتري ( integer ) صحيح اعشاري )حقيقي( (String type) (Boolean type) نوع رشته اي نوع منطقي

69 ( integer ) اندازه بر حسب بايت محدوده نوع Byte Shortint Integer Word Longint

70 اندازه برحسب بايت ارقام تعداد محدوده نوع Real 2.2 e e 38 Single 1.5 e e 37 Double 5.0 e e 308 Extended 3.4 e e 4932 Comp -9.2 e e 18

71 (Variables) متغیر محلی از حافظه است كه دارای نوع و اسم میباشد. نوع متغیر همان نوع داده بوده و اسم متغیر از قواعد اسمگذاری شناسه تبعیت میكند. در پاسكال براي معرفي متغيرها بصورت زير عمل ميكنند: )كلمه ذخیره شده( Var ; نوع متغیر: اسم متغیر

72 (Constants) يك ثابت نام شناسهاي است كه در آغاز يك برنامه يك مقدار در آن جاگزين ميشود. درست مانند متغيرها. ثابتها را ميتوان بعنوان خانههايي از حافظه در نظر بگيريم كه مقدار دادهها در آنها ذخيره ميشود ولي مقدار ثابت مشخص ميباشد طوري كه نميتوان مقدار يك ثابت را در برنامه خود بوسيله يك دستور تغيير داد. براي تعريف يك ثابت بصورت زيرعمل ميكنيم : Const مقدار ثابت = اسم متغير

73 a b a 15 b 17 جابجا كردن مقدار دو متغیر a 17 temp 15 b 17 a 17 temp 15 b 15

74 Program Example4 ; Var a, b, temp : integer Begin a : = 15 ; b : = 17 ; temp : = 0 ; temp : = a ; a : = b ; b : = temp ; Writeln ( ' a = ', a, ' b = ', b ) ; End. { End. of program } a = 17 b = 15

75 Var A, B: integer ; Ch: char ; R: Real ; Begin A: = 10 ; B: = 15 ; Ch: = ' T ' ; R: = Write ( ' A = ', A, ' B = ', B ) ; Write ( ' ch = ', ch, ' R= ', R ) ; Write ( ' sum of A and B = ', A + B ) ; End. { end of program } بعد از اجرای برنامه فوق در خروجی خواهیم داشت: A = 10 B = 15 ch = TR = e + 01 sum of A and B = 25

76 Var A, B: integer ; Ch: char ; R: Real ; Begin A: = 10 ; B: = 15 ; Ch: = ' T ' ; R: = ; Writeln ; { new line } Writeln ( ' A = ', A, ' B = ', B ) ; Writeln ( ' Ch = ', ch, ' R = ', R ) ; Writeln ( ' Sum of A and B = ', A + B ) ; End. { End of program } A = 10 B = 15 Ch = T R = e + 01 Sum of A and B = 25 خروجی برنامه بصورت زیر میباشد:

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی پایتون operator( )Python عملگرها سازه هایی هستند که

توضیحات بیشتر

-

- - : 88 1 / 24 آبان 88 برنامهنویسی پاسکال (دانشگاه صنعتی شریف) مدرس: نوری گرامر دستور if با دستورات ساده ساده if Condition then Statement T if Condition then Statement T ; Statement F 2 / 24 آبان 88 برنامهنویسی

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۸ داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی ۳ any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and image

توضیحات بیشتر

0206.doc

0206.doc روالها و تابع ها: در مورد زير برنامه ها و نقش ا نها در تسهيل برنامه نويسي و همچنين فوايد اين ايده در نحوه نوشتن برنامه صحبت شد. اينك به پياده سازي اين ايده ها در محيط Delphi مي پردازيم. قبل پرداخت به ساختار

توضیحات بیشتر

س- فصل ششم : دستورهای شرطی هدفهای رفتاری : فراگیر پس از مطالعه این فصل می تواند : - انواع عملگرهای مقایسه ای را توضیح دهد و آن ها را در برنامه استفاده

س- فصل ششم : دستورهای شرطی هدفهای رفتاری : فراگیر پس از مطالعه این فصل می تواند : - انواع عملگرهای مقایسه ای را توضیح دهد و آن ها را در برنامه استفاده س- فصل ششم : دستورهای شرطی هدفهای رفتاری : فراگیر پس از مطالعه این فصل می تواند : - انواع عملگرهای مقایسه ای را توضیح دهد و آن ها را در برنامه استفاده کند. 1 if-else اختار دستور if و را در برنامه های شرطی

توضیحات بیشتر

Subprograms (2)

Subprograms (2) / 1 مباحث تکمیلی زیربرنامه ها برنامهنویسیپاسکال) 40151 گروه 3 ( مدرس:صادقدرینوگورانی دانشکدهمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیشریف جلسه این مباحث رویهها حوزهدیدشناسهها انواعپارامترها زیربرنامههایبازگشتی 2 3 رویه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir 1395 داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی 3 any program you might want to write objects functions and modules graphics,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2-List.docx

Microsoft Word - 2-List.docx ١. ا رايه A که به صورت زير تعريف شده است از ا درس ۲۰۰ حافظه به طور ستونی ذخيره شده است. تعيين کنيد ا درس عنصر A:Array[-1..3,..6,0..19] of Integer; [3,3,10]A كدام است 459(٤ 630 (٣ 718 (٢ ا) 1060 int B[300];

توضیحات بیشتر

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن - 90 بخش 3 عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن : حلقه )مباحث تکمیلی( قالب بندی)فرمت( ورودی/خروجی حلقه Do عمومی حلقه Do با نمو غیر-صحیح increment( )Do with non-integer آشیانه

توضیحات بیشتر

برنامه‌نويسي به زبان C++

برنامه‌نويسي به زبان C++ به نام خدا کارگاه کامپیوتر : برنامه نويسي با ++C درس اول- مقدمه معرفی انواع داده ها 1 زبانهايبرنامهنويسي زبان برنامهنویسی کامپیوتری برای نوشتن یک برنامه متشکل از دستورالعملها ی استاندارد آن زبان به کار

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

free download pnu pdf file from کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق

free download pnu pdf file from   کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق سري سوال : يك ۱ - ريلي,مهندسي پليمر - صنايع پليمر,مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ,مهندسي نفت - صنايع گاز,مهندسي نفت - راه ا هن - بهره برداري,مهندسي پزشكي - بيومكانيك,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : هشتم اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 4 دبیرستان دوره اول دخترانه )سرای دانش( امتحانات پایان ترم اول

نام و نام خانوادگی:... پایه و رشته : هشتم اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 4 دبیرستان دوره اول دخترانه )سرای دانش( امتحانات پایان ترم اول نمره تجدید نظر به عدد: نمره به حروف: نمره به عدد: نمره به حروف: محل مهر و امضاء مدیر نام دبیر: تاریخ و امضاء: نام دبیر: تاریخ و امضاء: ردیف سواالت بارم جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: الف( تنها عددی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي سيزدهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب پردازنده واحد كنترل واحد كنترل چند سطحي گذرداده

توضیحات بیشتر

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter و PrintWriter. با کلیک کردن بر روی File > New File

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: جریان کنترل سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۸ دستورات شرطی حلقه ها و 3-1 2 اجزای برنامه نویسی ۳ any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and

توضیحات بیشتر

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63>

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63> و- و- و- دنباله هاي عددي : - دنباله هاي عددي و هندسي 5 t.كدام جمله از اين رشته مساوي است جمله ام رشته اي عبارت است از 5 5. t كدام جمله از اين رشته مساوي صفر است جمله ام رشته اي عبارت است از 0. t آيا جمله

توضیحات بیشتر

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار... یعنی وقتی بخوایم یک سری اطالعات رو برای تمامی نمادها

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي چهاردهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب گذرداده ي تك سيكلي در برابر گذر داده ي چندسيكلي

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: جریان کنترل سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir 1395 دستورات شرطی حلقه ها و 3-1 2 اجزای برنامه نویسی 3 any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and

توضیحات بیشتر

به نام خدا نمونه سواالت طالیی درس معماری کامپیوتر استاد امیر باوفای طوسی 1- یک شیفت ریجستر 4 بیتی مجهز به پایه های Load و Read با قابلیت های زیر طراحی

به نام خدا نمونه سواالت طالیی درس معماری کامپیوتر استاد امیر باوفای طوسی 1- یک شیفت ریجستر 4 بیتی مجهز به پایه های Load و Read با قابلیت های زیر طراحی به نام خدا نمونه سواالت طالیی درس معماری کامپیوتر استاد امیر باوفای طوسی 1- یک شیفت ریجستر 4 بیتی مجهز به پایه های Load و Read با قابلیت های زیر طراحی کنید. متمم - 1 متمم - 2 SHR SHL افزایش یک واحدی )INC(

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

3310.doc

3310.doc طريقهي کار کرد يك نمونه LCD گرافيكي Monochrome با توجه به اين مطلب كه اصول كار اغلب LCD هاي گرافيكي Monochrome يكسان است لذا به بررسي طريقه ي كاركرد يك نمونه از اين LCD ها مي پردازيم. اين LCD كه به مطالعه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مبانی برنامه نویسی C دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود حسین خسروی 1395 HosseinKhosravi@gmail.com درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی منبع: چگونه به زبان C برنامه بنویسیم C How To Program مولف: دیتل

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

Background

Background رشته ها string 1 معرفي رشته ها در زبان C براي رشته ها متغير جديدي وجود ندارد رشته ها در زبان C بصورت آرايه اي از كاراكترها تعريف ميشوند. رشته ها براي ذخيره بازيابي و دستكاري متنها )مانند اسامي افراد( استفاده

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

آموزش method overloading Java یا فراخوانی متدهای همنام با پارامترهای مختلف زمانی که کالسی چندین متد همنام با پارامترهای مختلف دارد در اصطالح برنامه نو

آموزش method overloading Java یا فراخوانی متدهای همنام با پارامترهای مختلف زمانی که کالسی چندین متد همنام با پارامترهای مختلف دارد در اصطالح برنامه نو آموزش method overloading Java یا فراخوانی متدهای همنام با پارامترهای مختلف زمانی که کالسی چندین متد همنام با پارامترهای مختلف دارد در اصطالح برنامه نویسی شی گرا به آن method overloading می گویند. در برنامه

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش حلقه ها درPHP آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP در

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - SQL Server Data Types.docx

Microsoft Word - SQL Server Data Types.docx انواع نوع داده ای در : SQL Server 2005 نوع دقيق عددی Numerics) :(Exact اعداد صحيح تنها اعدادي هستند آه ميتوانند مقادري مثبت يا منفي داشته باشند آه فاقد دقت اعشاري ميباشند. در واقع اين مقادير تنها اعداد

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می توان

آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می توان آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می تواند با فراخوانی متد readline() از این کالس محتوای فایل

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 (۱۱-۱۳-۱۳۹) جلسه ی بيست و دوم دانشگاه شهيد بهشتی پاييز ۱۳۹۳ دانشکدهی مهندسی برق و کامپيوتر احمد محمودی ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب ارسال آرايه به تابع آرايه هاي چند بعدي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Data Structure-06(2).ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Data Structure-06(2).ppt [Compatibility Mode] مرتب سازي ادغام بازگشتي با توجه به مثال قبل ديديم اگر از تابع merge براي ادغام زير ليست هاي مرتب شده از يك آرايه به آرايه ديگر استفاده كنيم. انگاه كپي زير ليست ها است. ضروري امري در همان آرايه كه را بايد[

توضیحات بیشتر

InputOutput

InputOutput عناصر برنامه نویسی: ورودی و خروجی سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۶ 5-1 خروجی و ورودی 2 خروجی و ورودی 3 ورودی. وسایل وسایل خروجی. هدف. دنیای خارج با که برنامه هایی دارند. تعامل خروجی و ورودی 4 ورودی.

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش javascript آرایه ها در مدرس: مهندس افشین رفوآ آدرس آم

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش javascript آرایه ها در مدرس: مهندس افشین رفوآ آدرس آم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش javascript آرایه ها در مدرس: مهندس افشین رفوآ آموزش آرایه ها در javascript آرایه ها )در جاوا اسکریپت( چندین

توضیحات بیشتر

Data structure

Data structure لیست پیوندی سید مهدی وحیدی پور با تشکر از دکتر جواد سلیمی دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر لیستهای پیوندی اشاره گرها ليست ها ليست هاي دايره اي پشته ها و صفهاي پيوندي چند جمله اي ها روابط هم

توضیحات بیشتر

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس 5 تعيين علامت 5, 5 5 y باشد پس: y بايد بنابراين با توجه به دامنهي متغير معادله و ريشهي داخل قدر مطلق خواهيم داشت: () طرفين

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Expressions

Expressions / 1 عبارتها ةرىان ى سیپاسکال) 40151 گرو 3 ( ندرس:صادقدریى گ راىی داىضکد ن يدسیکانپ ترداىضگا صيعتیصر ف جلسه این مطالب اى اعداد ها دست راتورودیوخروجی)تکه ل( نقاد رثاةت عهلگرهاوترت بعهل ات 2 ت اةعر اضی 3

توضیحات بیشتر

Microsoft Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel وارد کردن داده ھا دادھا بھ دو شیوه ستونی و ردیفی وارد سل ھا می شوند اگر دادھا وارد ستون A و B شوند ستون A بمنزلھ x و ستون B بمنزلھ y است ستون ھای D C و... ھمگی بمنزلھ y ھستند x y y y فرمت

توضیحات بیشتر

untitled

untitled الف( توجه! لطفا سوالات را در کادر مشخص شده پاسخ دهید.(پاسخهاي خارج از کادر تصحیح نخواهد شد) نام و نام خانوادگی: طراح: علی صادقی صفحه از 5 مدرسه: نام درس: هندسه کلاس: پایه: یازدهم رشته: ریاضی سوال جاهاي

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc پاسخنامه تشريحي فصل بيست و يكم Ío ͱò ou» ( ) حال اگر از اين دو مثلث همنهشت مثلث را حذف كنيم نتيجه 80 يا است. آزمون جامع. گزينهي با توجه به شكل هدف محاسبهي زاويهي با توجه به علامتهاي روي شكل متوجه ميشويم

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ شارپ سی برنامه ساختار آموزش از تر( )کوچک تر ساده ساختار به

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC درجه 1 گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور PLC گروه برنامه ريزي درسي كنترل و ابزار دقيق تاريخ شروع اعتبار: 1383/3/1 كد استاندارد : -84/55/1/3 0 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران کلمات رزرو شده keywords( )reserved در جاوا اسکریپت مدرس: مه

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران کلمات رزرو شده keywords( )reserved در جاوا اسکریپت مدرس: مه بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران کلمات رزرو شده keywords( )reserved در جاوا اسکریپت مدرس: مهندس افشین رفوآ کلمات رزرو شده keywords( )reserved در

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

دفترچهسؤاالت پایه هایسومدبیرستانوپیش دانشگاهی Iranian Geometry Olympiad چـهارمین الـمپیاد هـندسـة ایـران 4th Iranian Geometry Olympiad شرکت کنندة گرام

دفترچهسؤاالت پایه هایسومدبیرستانوپیش دانشگاهی Iranian Geometry Olympiad چـهارمین الـمپیاد هـندسـة ایـران 4th Iranian Geometry Olympiad شرکت کنندة گرام دفترچهسؤاالت پایه هایسومدبیرستانوپیش دانشگاهی Iranian Geometry Olympiad چـهارمین الـمپیاد هـندسـة ایـران 4th Iranian Geometry Olympiad شرکت کنندة گرامی لطف ا قبل از شروع به پاسخگویی به موارد زیر توجه کنید

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc يدربراك يطخربج سرد درفنم ريداقم هيزجت 88 - لرتنك و متسيس هورگ هداز يقدص :سردم درفنم رادقم (Sglar Vale سيرتام يارب - m نيعم همين اي نيعم تبثم سيرتام - نراقتم - يفنم ريغ و يقيقح هژيو ريداقم دماعتم هژيو ياهرادرب

توضیحات بیشتر

Report

Report : : : : ( ) : : / : N(r1.r2) r2, r1 NFA N(r2) N (r1) -1. N(r1.r2 ) N(r2). N(r1.r2 ) N(r1). N(r1.r2 ) N(r2). N(r1) N(r2) -2... (alb) (alb) NFA. a T S NFA move(t,a)... -3.... -4 A ABb B ac dcd C fe D b follow

توضیحات بیشتر

Generating LLVM Programs From TSLNCC Programs

Generating LLVM Programs From TSLNCC Programs تولید کد میانی برای تسلنک در تمرین عملی درس طراحی کامپایلر هدف پیادهسازی قسمت «Front-end» از یک مترجماستکهیکفایلدرزبانتسلنکرامیخواندوکدمیانیمعادلآنراتولیدمی- کند. برایتولیدکدنهاییازرویاینکدمیانیمیتوانازابزارهایآمادهیدیگریاستفاده

توضیحات بیشتر

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري مفهم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشد كه به ازاي 8 ( غيرقابل قبل 0000 تمام مقادير برقرار ميباشند.

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سیستم های دیجیتال )مدار منطقی( دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا مدرس: فیروزه باقری فصل پنجم مدارهای منطقی ترکیبی- دیکدرها و مالتی پلکسر ها *دیکدر )Decoder( دیکدر یک مدار ترکیبی به است آن مدار کشف کننده ی

توضیحات بیشتر

بسته های نرم افزاری )3( )جلد دوم( رشتۀ کامپیوتر گروه تحصىلى کامپیوتر زمىنۀ خدمات شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى سرشناسه : سلیمی زاده زهرا عنوان و نام

بسته های نرم افزاری )3( )جلد دوم( رشتۀ کامپیوتر گروه تحصىلى کامپیوتر زمىنۀ خدمات شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى سرشناسه : سلیمی زاده زهرا عنوان و نام بسته های نرم افزاری )3( )جلد دوم( رشتۀ کامپیوتر گروه تحصىلى کامپیوتر زمىنۀ خدمات شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى سرشناسه : سلیمی زاده زهرا 1359- عنوان و نام پدیدآور: بسته های نرم افزاری) 3 ( رشتۀ کامپیوتر زمینۀ

توضیحات بیشتر

0026.doc

0026.doc ش k ي م ش n ش k ي م ش k ش k ي م ترکيب با تکرار در فصل قبل ديديم وقتي بخواهيم از بين n شي ي را با ترتيب انتخاب کنيم (از هر شي حداکثر يکي توان برداشت) به n P k طريق مي توانيم اين کار را بکنيم. همچنين اگر

توضیحات بیشتر

Data structure

Data structure لیست پیوندی- 2 سید مهدی وحیدی پور با تشکر از دکتر جواد سلیمی دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر لیستهای پیوندی اشاره گرها ليست ها ليست هاي دايره اي پشته ها و صفهاي پيوندي چند جمله اي ها روابط

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 73.docx

Microsoft Word - 73.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -/7// Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

List

List لیست www.snrazavi.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی معرفی 2 لیست پیادهسازی لیست با آرایه لیست پیوندی لیست پیوندی دو طرفه لیست 3 لیست. تعداد محدودی عنصر دادهای است. مهم آنها ترتیب که :n :n = 0 اندازهی لیست 0) (n لیست

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسن

آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسن آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسند تعاملی و بهینه تر پیاده سازی کند به طوری که به مجرد

توضیحات بیشتر

آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقدارد

آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقدارد آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقداردهی اولیه ی فیلدهای کالس و تابع constructor در زمان

توضیحات بیشتر

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سالمیان بسط دو جمله ای مثلث خیام پاسکال مجموع ضرایب بسط ارائه شده توسط مهندس سامان سالمیان بسط دو جمله ای نیوتن ( غیاث الدین جمشید کاشانی ) بسط ) n ( را بسط دو

توضیحات بیشتر

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه ی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98 رشته ی کارشناسی مهندسی صنایع جهت مشاهده آخرین تغییرات برنامه ی

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

فصل اول: آشنایی با محیط labview فصل دوم : ساختار ها و حلقه ها در labview فصل سوم: آرایه ها در labview فصل چهارم: نمودار ها و گراف ها در labview فصل پن

فصل اول: آشنایی با محیط labview فصل دوم : ساختار ها و حلقه ها در labview فصل سوم: آرایه ها در labview فصل چهارم: نمودار ها و گراف ها در labview فصل پن فصل اول: آشنایی با محیط labview فصل دوم : ساختار ها و حلقه ها در labview فصل سوم: آرایه ها در labview فصل چهارم: نمودار ها و گراف ها در labview فصل پنجم: رشته ها در labview فصل ششم: ریاضیات در labview

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid مثالهایی از تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته تحقیق در عملیات مقدماتی روشهاي حل مساي ل تحقیق در عملیات مقدماتی 1- ترسیمی - 2 روش سیمپلکس - 3 روش -M 4- روش دوال روش ترسیمی مثال Max P= X 1 +4X 2 St: X 1

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

بسته های نرم افزاری )3( )جلد دوم( رشتۀ کامپیوتر گروه تحصىلى کامپیوتر زمىنۀ خدمات شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى سرشناسه : سلیمی زاده زهرا عنوان و نام

بسته های نرم افزاری )3( )جلد دوم( رشتۀ کامپیوتر گروه تحصىلى کامپیوتر زمىنۀ خدمات شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى سرشناسه : سلیمی زاده زهرا عنوان و نام بسته های نرم افزاری )3( )جلد دوم( رشتۀ کامپیوتر گروه تحصىلى کامپیوتر زمىنۀ خدمات شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى سرشناسه : سلیمی زاده زهرا 1359- عنوان و نام پدیدآور: بسته های نرم افزاری) 3 ( رشتۀ کامپیوتر زمینۀ

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای توابع و کتابخانه ها: مسئله رضویwww.snrazavi.ir ۱۳۹۵ سید ناصر 4-2 مطالعه موردی: مسئله 2 مطالعه موردی: مسئله 3. مقداری خواهد رسید ماده زیرین قسمت به مایع آیا بریزید. متخلخل ماده یک سطح روی بر مایع کاربردها.

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode] Ptil Diffeetil Equtio PDE عادلات د ا ل ی Ghemzeh فهرست عناوين و فصول معادلات ديفرانسيل جزي ي - يادآوري معادلات ديفرانسيل معمولي - رده بندي معادلات ديفرانسيل جزي ي - معادلات نيمه خطي مرتبه اول - معادلات

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي آموزشی مهندسی برق را با بهره گیري از اساتید مجرب جهت

توضیحات بیشتر