مقایسه سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی- مطالعه مورد شاهدی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسه سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی- مطالعه مورد شاهدی"

رونوشت

1 Journal of Military Medicine 2019, Volume 21, Issue 3 Pages: Comparison of Anti Thyroid Peroxidase Antibody (TPOAb) levels in people with depression and healthy people: case control-study Mahboobeh-Sadat Hosseini 1, Shokofeh Radfar 2, Hamid Ghobadipour 3, Majid Ramezani 1 * 1 Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2 Psychiatry Department, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 3 General physician Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran Received: 30 September 2018 Accepted: 13 May 2019 Abstract Background and Aim: Depression is a common psychiatric disorder with a high prevalence in military personnel. Recently, the relationship between depression and some hormones has been reported. In current study, the serum levels of anti-thyroid peroxidase (anti-tpo), triiodothyronine (T 3), thyroxin (T 4) and thyroidstimulating hormone (TSH) was assessed in people with depression and compared with healthy control adults. Methods: In this case control study, 45 people with depression who were diagnosed using the Beck depression test and DSM5, were referred to a military hospital. A total of 45 healthy participants who were matched according gender and age with the depression group, were also enrolled. Levels of anti-tpo, T 4, T 3 and TSH were measured and compared in the two groups. Results: The mean ±standard deviation age was 36.55±11.42 years in the case group and 35.92±11.58 years in the matched control group. There was no significant difference in the mean serum level of antithyroid peroxidase, T 3, T 4 and TSH between the groups (P 0.05). There was no linear correlation between antithyroid peroxidase levels and depression severity. Conclusion: As there was not difference regarding anti-tpo antibody levels between the depressed and healthy groups, it appears that anti-tpo antibody may not have a role in depression. Keywords: Antithyroid Peroxidase, Depression, Thyroxin. * Corresponding author: Majid Ramezani,

2 مجله طب نظامي دوره 12 شماره 3 مرداد و شهریور 1398 صفحات: مقایسه سطح سرمي آنتي تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگي- مطالعه چکیده مورد شاهدی محبوبه سادات حسیني 2 شکوفه رادفر 1 حمید قبادی پور 3 مجید رمضاني 2* 7 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ایران گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( تهران ایران پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( تهران ایران 9 زمینه و هدف: افسردگی شایعترین اختلال روانپزشکی است که در خانواده افراد نظامی نیز این شیوع بالا است. اخیرا رابطه افسردگی با برخی از هورمون ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه سطح سرمی آنتی تیروئید پروکسیداز و هورمون محرک آزاد شدن تیروئید )TSH( تیروکسین )4 T( و تری یدو تیرونین )3 T( بیماران با تشخیص افسردگی و گروه کنترل سالم مقایسه شد. روشها: در این مطالعه مورد شاهدی 54 بیمار ارجاع شده به یک بیمارستان نظامی در شهر تهران که افسردگی آنها بر اساس معیار های بک و DSM5 تشخیص داده شده بود و 54 فرد سالم از نظر سن و جنس همسان شدند. سطح سرمی آنتی تیروئید پروکسیداز T,4 TSH در دو گروه اندازه گیری و مقایسه شدند. T 3, یافتهها: میانگین سنی در گروه مورد 93/4±77/5 و در گروه شاهد 94/3±77/3 سال بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. اختلاف آماری معنی داری بین سطح سرمی آنتی تیروئید پروکسیداز T,3 T,4 TSH بیماران با افسردگی و گروه کنترل سالم دیده نشد و رابطه خطی مستقیم بین سطح سرمی آنتی تیروئید پروکسیداز و شدت افسردگی نیز وجود نداشت )8/84 P(. نتیجهگیری: با توجه به اینکه دو گروه سالم و افسرده از جهت وجود آنتی بادی آنتی پراکسیداز تفاوتی با یکدیگر ندارند لذا به نظر میرسد که آنتی بادی آنتی پراکسیداز در ایجاد یا شدت افسردگی نقشی ندارد. کلیدواژهها: افسردگی آنتی تیروئید پروکسیداز تیروئید. * نویسنده مسئول: مجید رمضاني. پست الکترونیک: دریافت مقاله: 7930/80/80 پذیرش مقاله: 7930/83/39

3 مقدمه افسردگی یک بیماری چند عاملی مزمن و تهدیدکننده با شیوع بالا در جامعه جهانی است. در حال حاضر افسردگی 38 درصد از جمعیت جهانی را تحت تأثیر قرار داده و یکی از ده عامل اصلی مرگ و میر به شمار می رود )7-9(. مطالعات گذشته نشان داده است که اختلالات روانی و از جمله افسردگی در سازمان های نظامی نیز بالا است که می تواند منجر به آسیب به خود شود )5(. یک سوم موارد خودکشی در بین افراد نظامی ثانویه به وجود اختلالات روحی قبل از ورود به سازمان های نظامی بوده است. )4(. بیماریهای اتوایمیون تیروئید یکی از عواملی است که در بسیاری از مطالعات با افسردگی و اضطراب همراه دانسته اند )3(. هورمونهای تیروئیدکه اثرات خود را از طریق گیرنده های آلفا و بتا اعمال میکنند نقش بسیار مهمی در تمایز سلولی و حفظ هوموستاز ترموژنیک و متابولیک در افراد بالغ دارند. تکامل غده تیروئید به وسیله بروز هماهنگ چند فاکتور نسخه برداری تکاملی تنظیم و هماهنگی می شود. فاکتور نسخه برداری تیروئید (TTF- (TTF-1)2,1 (2 و زوج هوموباکس (PAX-8) 8 در غده تیروئید به صورت انتخابی تولید می شوند. این فاکتورها با همکاری یکدیگر تکامل سلولهای تیروئید را رهبری کرده و سبب القای ژنهای اختصاصی تیروئید می شوند. ژن های اختصاصی تیروئید عبارتند از تیروگلوبولین (Tg) تیروئید پراکسیداز (TPO) ناقل همزمان سدیم ید (NIS) و گیرنده هورمون محرک تیرویید.(TSH-R) در موارد نادری موتاسیون هایی در این فاکتورهای نسخه برداری مسئول تکامل تیروئید و یا ژن های هدف پایین دست آنها رخ می دهد که سبب آژنزی تیرویید و یا اختلال تولید هورمونهای آن می شود )0(. ید پس از وارد شدن به غشای راسی سلول های فولیکولی طی واکنش آلی سازی اکسید می شود. آنزیم TPO و هیدروژن پراکسید در این واکنش دخالت دارند. اتم ید که به این شکل فعال شده است به محل های انتخابی ریشه های تیروزیل در مولکول تیروگلوبولین متصل می شود. تیروگلوبولین یک پروتئین دیمری بزرگ است که از 3043 اسید آمینه تشکیل شده است. یدوتیروزین های مولکول تیروگلوبولین سپس از طریق یک پیوند اتری با یکدیگر جفت می شوند. این واکنش نیز بوسیله TPO کاتالیز میشود. در این واکنش بسته به تعداد اتمهای ید موجود در یدوتیروزینها مولکولهای Tیا 3 4 Tساخته می شوند )0(. TPO سبب کاتالیز شدن فرآیند ید دار شدن تیروگلوبین از مونویدوتیروزین ودی یدوتیرزین می شود. Anti TPO جزء مارکرهای حساس و اختصاصی جهت شناسایی بیماریهای اتوایمیون قلمداد میشود. بیماری های اتوایمیون تیروئید را میتوان به سادگی و با اندازهگیری آنتیبادیهای در گردش علیه Tg, TPO مشخص نمود. از آنجائیکه که بروز آنتی بادی علیه Tg به تنهایی به ندرت رخ میدهد منطقی است که فقط آنتیبادیهای مقایسه آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی / 354 ضد TPO را اندازه گرفت )3(. آنتی بادی ضد TPO عمدتا از نوع IgG به خصوص ساب کلاسهای G1,G4 است )78(. آنتی بادیهای ضدتیروئید نشانگرهای مفیدی برای خودایمنی تیروئید به شمار می روند ولی اثر پاتولوژیک آنها محدود به نقشثان در تشدید یک پاسخ ایمنی در حال پیشرفت است. آنتی بادی پراکسیداز تیروئید علیه رتیکولوم آندوپلاسمیک تیروئید ایجاد میشود. سطح بالای این آنتی بادی با مشکلات تیروئید همراه است. به نظر میرسد این آنتی بادی با آسیب بافتی ایجاد هیپوتیروئیدی می کند ) 77 و 78 (. شیوع آنتی بادی پراکسیداز در مطالعات مختلف بین 3/3 تا 99 درصد گزارش شده است ) 79 و 73 (. هر چند عوامل مرتبط با بروز این آنتی بادی ها به درستی شناسایی نشده اند ولی مشخص شده است که با افزایش سن شیوع این آنتی بادیها نیزافزایش می یابد و از 0.5 تا 37 درصد درگروههای سنی متغیر است.ارزش پیشگوییکننده آنتیبادیهای پراکسیداز تیروئید برای اختلالات تیروئید بین 58 تا 38 درصد است ) 75 و 73 (. اختلالات خود ایمن تیروئید و افسردگی از بیماری ناشایع نیستند. شیوع اختلالات خود ایمن تیروئید را در جامعه 5 تا 34 درصد برآورد کرده اند )78(. میزان شیوع بیماری افسردگی اساسی در طول عمر یک فرد را نیز 3 تا 70 درصد تخمین زده اند )3(. شیوع این بیماری در جمعیت نرمال 3/4 درصد تخمین زده شده است )74(. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که تا سال 3838 بعد از بیماری های قلبی افسردگی شایعترین علت ناتوانی است )73(. همزمانی این دو اختلال نیز بسیار شایع است. در برخی مطالعات ارتباط بین Anti TPO و بیماری افسردگی مطرح شده است )3 70( در حالیکه در برخی مطالعات این ارتباط مورد تائید قرار نگرفته است )70 73(. با توجه به شیوع بالای اختلالات رورانی و از جمله افسردگی در جمعیت نظامی )5( این که امر مهم پاسداری توسط ایشان که نیازمند داشتن نیروی شاداب سالم و متعهد باشند لذا بر آن شدیم تا ارتباط این اتو آنتی بادی را بر شدت افسردگی در افراد نظامی در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران بررسی کنیم. روشها در این مطالعه مورد شاهدی تعداد 54 نفر بیمار مبتلا به بیماری افسردگی مراجعه کننده به درمانگاه یک بیمارستان نظامی در تهران در یک دوره زمانی 0 ماه از مرداد ماه 7935 لغایت اردیبهشت 34 که افسردگی ایشان طبق نظر روانپزشک بر اساس ملاک های DSM-V و تست بک )با ضریب آلفای 8/39 وضرایب همسانی 8/03( تایید شده )38( و طی دو ماه اخیر مصرف داروهای ضد افسردگی نداشته اند یا برای اولین بار مراجعه نموده اند انتخاب و در صورت عدم رضایت به شرکت در مطالعه از آن خارج شدند. سپس 54 نفر فرد سالم که جهت آزمایشهای روتین به همان J Mil Med 2019, Vol. 21, No. 3

4 / 353 حسینی و همکاران درمانگاه مراجعه نموده بودند و سابقه مصرف داروهای ضدافسردگی را در طول عمر خود نداشتند و نمره بک (Beck Depression Inventory) کمتر از 78 را کسب کردند بعنوان گروه شاهد انتخاب و از نظر سن و جنس با گروه مورد همسان شدند. حجم نمونه با توجه به شیوع Anti TPO موجود در افراد افسرده و سالم که به ترتیب 97/3 و 4 درصد می باشد و با استفاده از فرمول )-1 =n Z) 1-β) 2 [P1(1- P1) + P2(1- P2)] / (P 1-P 2) 2 α/2 +Z ) محاسبه گردید. نمونه ها با استفاده از روش نمونهگیری آسان بیمارانی که مبتلا به افسردگی بوده و معیارهای ورود به و خروج از مطالعه را داشتند و تا زمانیکه تعداد مورد نیاز مطالعه تامین شود انجام شد. نمونهگیری گروه شاهد نیز به همین روش انجام شد. از همه بیماران مورد مطالعه رضایت نامه کتبی آگاهانه )مورد تایید کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه با کد اخلاق ( IR.BMSU.REC ( و روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که شامل اطلاعات دموگرافیک سن جنس شغل مصرف سیگار داروهای مصرفی سطح تحصیلات بود اخذ گردید و از همه افراد شرکت کننده در مطالعه درخواست شد که پرسشنامه بک را نیز جهت تشخیص شدت افسردگی کامل کنند. در این مطالعه نمره بک کمتر از 78 نرمال بین 78 تا 38 افسردگی خفیف بین 38 تا 98 افسردگی متوسط و بالاتر از نمره 98 افسردگی شدید در نظر گرفته شد. روایی و پایایی این پرسش نامه در ایران مطالعه شده است. تشکری مهر در سال 7909 ضریب پایایی پرسشنامه بک را 00 درصد بدست آورد و پرتوی در سال 7945 و وهاب زاده و چگینی در سال 7907 اعتبار پرسشنامه بک را بالا و در حد بین 08 تا 38 درصد گزارش کرده اند )37(. سپس برای همه افراد مورد مطالعه تست های کامل تیروئید شامل Anti TPO,T 3Resin Uptake,T 3,T 4,TSH درخواست شد. همه بیمارانی که سابقه هیپوتیروئیدی قبلی و یاتحت درمان بودند و مصرف داروهایی نظیر آمیودارون که بر تست های تیروئیدی موثراست یا سابقه هر بیماری دیگری که بر تست های تیروئیدی موثر باشد از مطالعه خارج شدند. مارکرهای سرمی T T,3 4,TSHAnti TPO توسط کیت Liaison شرکت Diasorion به روش کمی لومینسانس به ترتیب با CV های 5 و 9.9 و 9.0 و 9.5 و مارکر سرمی T3Resin Uptake توسط کیت Diuplus به روش الایزا با 9/4 CV مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به کیت های آزمایشگاهی Anti TPO بالاتر از 04 IU/ml مثبت و کمتر از آن منفی در نظر گرفته شد. محدوده نرمال TSH در محدوده 8/9 miu/l الی T 4 4/9 در محدوده 54 ng/ mi الی 754 و T 3 در محدوده 8/3 ng/mi تا 3/5 و T 3RU در محدوده درصد در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است در صورتی که بیماری TSH نرمال داشته باشد یوتیروئید در نظر گرفته شد. TSH بالاتر از 4/9 هیپوتیروئیدی در نظر گرفته شد و اگر T 4 نرمال بود هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال و اگر پایین باشد هیپوتیروئیدی آشکار قلمداد شد. سپس وجود و سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز در بیماران سالم و بیماران مبتلا به افسردگی با هم مقایسه گردید و در صورت وجود آنتیتیروئید پراکسیداز در بیماران مبتلا به افسردگی ارتباط بین میزان سطح آن با شدت افسردگی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری: داده ها پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه به محیط نرم افزار آماری SPSS18 وارد شد و با آزمونهای آماری کای اسکوئر جهت متغیرهای کیفی تی تست برای متغیرهای کمی و برای متغیرهای نان پارامتریک من ویتنی تست و برای بررسی ارتباط نیز رگرسیون دوطرفه تجزیه و تحلیل آماری شد. 8/84 P معنی دار در نظر گرفته شد. ملاحظات اخلاقي: اطلاعات اخذ شده از بیماران کاملا محرمانه بوده و کلیه بیماران در صورت نیاز به درمان به پزشک مربوطه ارجاع می شدند و در صورت ترک مطالعه نیز هیچگونه خللی در فرآیند درمانی آنها ایجاد نمی شد. نتایج تعداد افراد مورد مطالعه در گروه مورد و شاهد 54 نفر و در مجموع 38 نفر بودند. 90/00 درصد )00 نفر( از گروه مورد را مردان و 33/39 نفر را در هر گروه مرد زنان تشکیل می دهند که این نسبت در گروه کنترل نیز رعایت شده بود میانگین سنی در گروه 93/4±77/5 و در گروه شاهد 94/3±77/3 محاسبه شد. هر دو گروه از لحاظ سنی اختلاف معنی داری نداشتند. دو گروه از نظر نسبت جنسی وضعیت تاهل سطح تحصیلات و شغل مطابق جدول- 7 بر اساس آزمون کای دو یکسان بودند )0.05 P(. عملکرد تیروئید و سطوح هورمون های Anti TPO,TSH,T T,3 4 و BDI بر اساس آزمون تی گروه های مستقل در دو گروه مورد و شاهد مطابق جدول- 3 بود. همانطور که قابل انتظار است نمره یک در گروه مورد بالای 78 و در گروه شاهد کمتر از 78 می باشد. نسبت Anti TPO مثبت و منفی نیز در دو گروه بر اساس آزمون من ویتنی و مطابق جدول- 9 تفاوت معنی دار آماری نداشت. میانگین عددی Anti TPO نیز در گروه مورد 07/84±97/40 و در گروه شاهد 50/0±73/90 بود که بر اساس آزمون تی تفاوت آماری معنی دار نداشت )0.05 p(. بر اساس آزمون بک نیز بین شدت افسردگی و میانگین عددی )0.0345=R(. رابطه خطی مستقیم دیده نشد Anti TPO از نظر نسبت جنسی نیز در بیماران افسرده مذکر 7 نفر ) 77/03 درصد( و در جنس مونث 5 نفر ) 75/30 درصد( Anti TPO مثبت داشتند که بر این اساس اگرچه نسبت Anti TPO مثبت در زنان افسرده به مراتب بالاتر است اما این میزان نیز تفاوت آماری معنی دار نداشت )0.05 p(. مجله طب نظامي دوره 12 شماره 3 مرداد و شهریور 2318

5 مقایسه آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی / 350 متغیر جنس وضعیت تاهل شغل سطح تحصیلات متغیرها مرد زن متاهل مجرد شاغل بیکار جدول- 2. مقایسه اطلاعات دموگرافیک به تفکیک گروه گروه مورد تعداد) درصد( گروه شاهد تعداد) درصد( عدد P 8/303 8/409 8/770 )90/70( 70 )33/39( 30 )38( 30 )58( 70 )37/7( 57 )0/3( 5 )90/70( 70 )33/39( 30 )33/3( 98 )99/5( 74 )00/3( 58 )77/7( 4 T4 (ng/dl) )0/3( 5 )74/4( 0 زیر دیپلم 8/933 )53/3( 37 )30/3( 79 دیپلم )55/5( 38 )44/3( 34 بالاتر جدول- 1. مقایسه میانگین و انحراف معیار تست های تیروئیدی در دو گروه گروه مورد 03/33±73/3 7/89±8/33 7/30±7/30 33/0±78/05 میانگین±انحراف معیار گروه شاهد 00/38±73/0 7/85±8/9 3/55±7/85 0/99±3/70 عددp 8/073 8/003 8/337 8/887 T3 (ng/dl) TSH (miu/l) BDI متغیرها جدول- 3. توزیع فراوانی Anti TPO در دو گروه مورد و شاهد گروه مورد گروه شاهد عدد p Anti TPO (IU/ml) بحث مثبت منفی 8/844 8 )788( 54 )77/7( 4 )00/3( 58 در این مطالعه مورد شاهدی تفاوت آماری معنیداری بین میانگین عددی و نسبت Anti TPO مثبت یا منفی بین بیماران مبتلا به افسردگی و بیماران گروه شاهد دیده نشد. همچنین میانگین سایر تست های تیروئیدی در دو گروه یکسان بود و بین شدت افسردگی و سطح Anti TPO نیز رابطه خطی دیده نشد. نسبت Anti TPO مثبت یا منفی نیز بین بیماران مبتلا به افسردگی زن مرد تفاوت نداشت. با توجه به اینکه مطالعات گذشته شیوع اختلالات روانی و از جمله افسردگی را در جمعیت های نظامی بالا گزارش شده که می تواند منجر به آسیب به خود شود )5(. لذا با شناسایی عوامل موثر در ایجاد افسردگی می توان گامی در کاهش این معضل برداشت که اهمیت این امر با توجه به اهمیت پاسدای توسط افراد نظامی که نیازمند داشتن افرادی با نشاط و شاداب است و قطعا تحتالشعاع سلامت خانواده افراد نظامی قرار می گیرد و سنجش AntiTPO بعنوان شاخصی از اختلالات خود ایمنی در صورت وجود رابطه با افسردگی زمینه ای در جهت انجام مطالعات آتی باشد. با توجه به عدم وجود ارتباط در مطالعه حاضر بین AntiTPO و افسردگی این امر در مطالعه حاضر رد گردید. نویسنده مطالعهای مشابه در جمعیت نظامی نیافت لذا امکان مقایسه با مطالعات در جمعیت نظامی نمیباشد. در مطالعه Ittermann و همکاران در سال 3874 در آلمان که با هدف تعیین ارتباط بین بیماریهای تیروئید و افسردگی بر روی 3753 نفر از بیمارن بر اساس تست بک و معیارهای تشخیصی وAnti TSH انجام شد نیز ارتباط معناداری بین سطح DSM-IV TPO با افسردگی و اضطراب دیده نشد ولی هیپوتیروئیدی تشخیص داده شده درمان نشده با امتیاز بندی بک و اضطراب و افسردگی ارتباط داشت )73(. بیشک حجم نمونه بیشتر این مطالعه و پیگیری هدف ارتباط بین افسردگی قبلی و اختلال تیروئیدی از دلایل تفاوت مختصر نتایج این پژوهش و مطالعه ما میباشد. در حالی که در مطالعه ما یکی از معیارهای عدم ورود به مطالعه وجود سابقه بیماری های تیروئیدی و یا مصرف دارو بود. در مطالعه Fjaellegrad و همکاران در سال 3874 نیز که با هدف تعیین ارتباط احساس خوب نبودن و افسردگی با اختلالات تیروئیدی بر اساس پرسشنامه احساس خوب نبودن وپرسشنامه MDI سازمان بهداشت جهانی در 0375 بیمار هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال و یوتیروئید انجام شد.نمره خام برای خوب بودن یا افسردگی تفاوت معنی داری در افراد یوتیروئید نسبت به افراد هیپوتیروئید ساب کلینیکال )با یا بدون سطح بالای )Anti TPO نداشت و فقط زنان یوتیروئید با Anti TPO بالاتر از احساس بهتر بودن بیشتری نسبت به زنان یوتیروئید با Anti TPO در سطح نرمال برخوردار بودند )33(. علت اختلاف در مطالعه مذکور تعداد J Mil Med 2019, Vol. 21, No. 3

6 / 350 حسینی و همکاران بیشتر افراد مورد مطالعه است و بعلاوه پرسشنامه بکار رفته نیز با مطالعه حاضر متفاوت است. در مطالعه Shinkov و همکارانش در سال 3875 که به بررسی سطح سرمی,TSHAnti TPO سن و جنس بر افسردگی در 3587 پرداخته و از پرسشنامه depression scale Zung self-rating جهت درجه بندی افسردگی استفاده کردند. امتیاز افسردگی در زنان بالاتر از مردان به دست آمد وافسردگی در زنان با هیپوتیروئیدی نسبت به زنان یوتیروئیدی شیوع بیشتری داشت ولی میزان Anti TPO و توده شاخص بدنی تاثیری بر این میزان نداشتند )39(. نتایج این تحقیق نیز در راستای مطالعه ما می باشد و مختصر تفاوت موجود نیز عموما مربوط به ابزار متفاوت پژوهشی و روایی و پایایی آن می باشد. در مطالعه Demartin که در آن به بررسی 39 بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی ساب کلینیکال و پیگیری این بیماران با سطوح سرمی Anti Tg,AntiTPO,Free T 4,Free T 3,TSH پرداخته و همه بیماران پرسشنامه Hamilton Rating Scale را جهت تشخیص افسردگی تکمیل نمودند. در نهایت نتیجه گیری شد که جایگزینی لووتیروکسین به تنهایی در القای بهبودی علایم افسردگی موثر نیست )35(. در مطالعه کوهرت آینده نگری که توسط Jongh و همکارانش در هلند بر 7373 نفر از افراد 34 سال و بالاتر انجام شده بود و در آن مقایسهای بین افراد هیپو و هیپرتیروئیدی ساب کلینیکال با افراد یوتیروئید داشتند اختلاف معنیداری را بین دو گروه از نظر اختلالات شناختی افسردگی و نقایص فیزیکی پیدا نکردند. به علاوه اینکه در این مطالعه اثر زیان بار اختلالات تیروئیدی ساب کلینیکال بر افسردگی و اختلالات شناختی رد شده بود و اشاره ای به اثر تا Anti TPO بر افسردگی نیز نداشتند )34(. در مطالعه Munoz-cruzado و همکارانش در اسپانیا که به بررسی شیوع اختلالات تیروئید در 780 بیمار مبتلا به افسردگی بر اساس معیارهای DSM پرداخته بود و تست های تیروئیدی شامل Anti Thyroglubulin, Anti TPO,T 4,T 3.TSH در بیماران سنجش شده بود شیوع افسردگی درزنان نسبت به مردان 4 به 7 بود و اختلالات تیروئیدی فقط در زنان مشاهده شده بود و 09/7 درصد اختلالات تیروئیدی در گروه سنی 98 تا 43 سال گزارش شده بود به علاوه اینکه 73/3 درصد از بیماران مورد مطالعه دارای اختلالات اتوایمیون تیروئید به ویژه Anti TPO مثبت بودند )33(. در این مطالعه نسبت Anti TPO مثبت به نتایج به دست آمده در مطالعه ما نزدیک است. اما متدولوژی و مطالعه مقطعی بر روی 780 بیمار و عدم استفاده از گروه کنترل از قدرت این پژوهش و استناد به نتایج آن می کاهد. در مطالعه Brouwer و همکارانش در هلند که 779 بیمار مبتلا به افسردگی بدون سابقه مصرف دارو در 9 ماه اخیر را با 779 فرد سالم از نظر تست های Anti TPO, FT,4 TSH کورتیزول و میزان ترشح 35 ساعته کورتیزول ادرار مقایسه کرده بودند میزان TSH بطور معنیداری در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود. در سایر آزمایشات اختلاف معنیداری بین دو گروه مشاهده نشده بود. همچنین در این مطالعه میزان Anti TPO مثبت در گروه کنترل 0 درصد و در گروه شاهد 78 درصد بود. در مطالعه ما هیچکدام از افراد گروه شاهد دارای Anti TPO مثبت نبودند که شاید علت ان را حجم پایین تر مطالعه در مقایسه با مطالعه فوق الذکر دانست. در مطالعه ما سطح TSH در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنیداری با هم نداشتند )70(. در مطالعه Sultan و همکارانشان که در آن به بررسی 08 نفر )38 نفر فرد سالم و 38 نفر بیمار مبتلا به بیماری افسردگی( پرداخته بودند و برای تمامی شرکت کنندگان در مطالعه سطح سرمی Anti Anti درخواست شده بود بین دو گروه از نظر سطح سرمی TPO TPO تفاوت معنیداری و جود داشت و بیماران مبتلا به افسردگی داری سطح سرمی Anti TPO مثبت بالاتری بودند )74(. در این مطالعه تعداد افراد به یک نسبت در دو گروه توزیع نشده بودند به علاوه اینکه سایر تست های تیروئیدی نیز سنجش نشده بود. این مطالعه با مطالعه ما و برخی دیگر از مطالعات دیگر در مورد ارتباط بین Anti TPO و افسردگی در تناقض است که شاید علت آن را بتوان حجم کم نمونه در مطالعه فوق الذکر به خصوص در گروه شاهد دانست. مهمترین محدودیت این مطالعه کم بودن حجم نمونه است لذا توصیه می شود مطالعاتی با حجم نمونه بالاتر و به صورت آیندهنگر انجام شود. نتیجهگیری اگرچه محور هیپوتالاموسی-هیپوفیزی-تیروئیدی در بسیاری از اختلالات روان پزشکی و از جمله افسردگی مورد توجه فروان می باشد و درمان کم کاری شناخته شده تیروئید در افسردگی لازم و ضروری میباشد و هم زمان با تجویز برخی از داروهای ضدافسردگی سنجش مکرر فعالیت تیروئید لازم و ضروری است. اما اندازه گیری این اتو آنتی بادی به عنوان یکی از شاخص های فعالیت خودایمنی تیروئیدی و شاخص تعیین شروع اختلال تیروئیدی در پیش بینی نشان داد که آنتی تیروئید پروکسیداز ارتباطی با افسردگی ندارد. نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي در صورت مثبت بودن آنتی تیرویید پراکسیداز طبق گایدلاینه یا بین المللی باید سالیانه اختلال تیروییدی ارزیا یب شود چرا که میتواند افسردگی را تشدید کنند )به خصوص کم کاری تیروییدی(. با درمان اختلال عملکردی احتمالی تیروییدی شاید بتوان از تشدید افسردگی پیشگیری نمود. مجله طب نظامي دوره 12 شماره 3 مرداد و شهریور 2318

7 مقایسه آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی / 353 تشکر و قدرداني: بدینوسیله محققین از همکاری و مساعدت مالی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( در فراهمسازی زمینه مساعد جهت انجام این تحقیق صمیمانه تقدیر و تشکر مینماید. تضاد منافع: انجام این مطالعه بدون حمایت هیچگونه سازمان یا شخصی بوده و بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد. منابع 1. Cassani J, Alberto Ferreyra-Cruz O, María Dorantes-Barrón A, ViguerasVillaseñor RM, Arrieta-Baez D, et al. Antidepressant-like and toxicological effects of a standardized aqueous extract of Chrysactiniamexicana A. Gray (Asteraceae) in mice. J. Ethnopharmacol. 2015; 171: Singer A, Schmidt M, Hauke W, Stade K. Duration of response after treatment of mild to moderate depression with Hypericum extract STW3- VI, citalopram and placebo: A reanalysis of data from a controlled clinical trial. Phytomedicine. 2011;18(8-9): Grundmann O, Lva Y, Kelber O, Butterweck V. Mechanism of St. John's wort extract (STW3-VI) during chronic restraint stress is mediated by the interrelationship of the immune, oxidative defense, and neuroendocrine system. Neuropharmacol. 2010; 58(4-5): Nock MK, Deming CA, Fullerton CS, Gilman SE, Goldenberg M, Kessler RC, et al. Suicide among soldiers: a review of psychosocial risk and protective factors. Psychiatry. 2013;76(2): Nock MK, Stein MB, Heeringa SG, Ursano RJ, Colpe LJ, Fullerton CS, et al. Prevalence and correlates of suicidal behavior among soldiers: results from the Army Study to Assess Risk and Resilience in Servicemembers (Army STARRS). JAMA Psychiatry. 2014;71(5): Carta MG, Loviselli A, Hardoy MC, Massa S, Cadeddu M, Sardu C, et al. The link between thyroid autoimmunity (antithyroid peroxidase autoantibodies) with anxiety and mood disorders in the community: a field of interest for public health in the future. BMC psychiatry ;4(1): Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine, 19e. Mcgraw-hill; Musholt TJ, Musholt PB. Molecular genetic markers for thyroid FNAB. Nuklearmedizin. 2015;54(3): Braun D, Wirth EK, Schweizer U. Thyroid hormone transporters in the brain. Rev Neurosci. 2010;21(3): Gisel JJ, Daniels JT, Burger CD. Clinical utility of thyroperoxidase antibody testing in patients with pulmonary hypertension. Thyroid Sci. 2009;4(8): CLS Chiovato L, Bassi P, Santini F, Mammoli C, Lapi P, Carayon P, et al. Antibodies producing complement-mediated thyroid cytotoxicity in patients with atrophic or goitrous autoimmune thyroiditis. J Clin Endocrinol Metab. 1993;77(6): Bulow Pedersen I, Laurberg P, Knudsen N, Jorgensen T, Perrild H, Ovesen L, et al. Lack of association between thyroid autoantibodies and parity in a population study argues against microchimerism as a trigger of thyroid autoimmunity. Eur J Endocrinol.2006;154(1): Poppe K, Glinoer D. Thyroid autoimmunity and hypothyroidism before and during pregnancy. Human reproduction update ;9(2): Walsh JP, Bremner AP, Bulsara MK, O'Leary P, Leedman PJ, Feddema P, et al. Parity and the risk of autoimmune thyroid disease: a community-based study. J Clin Endocrinol Metab 2005;90(9): Sultan J, Qasim A, Tayyib M, Ditta A., Farooq M. Serum Anti-Thyroid Peroxidase Antibodies in Patients with Endogenous Depression. Biomedica. 2012;28(1): Hetrick SE, Merry SN, McKenzie J, Sindahl P, Proctor M. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for depressive disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3): CD Degner D, Haust M, Meller J, Rüther E, Reulbach U. Association between autoimmune thyroiditis and depressive disorder in psychiatric outpatients. European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 2015;265(1): Brouwer JP, Appelhof BC, Hoogendijk WJ, Huyser J, Endert E, Zuketto C, et al. Thyroid and adrenal axis in major depression: a controlled study in outpatients. European journal of endocrinology. 2005;152(2): Ittermann T, Volzke H, Baumeister SE, Appel K, Grabe HJ. Diagnosed thyroid disorders are associated with depression and anxiety. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2015; 50(9): Dobson K, Mohammadkhani P. Psychometric features of Beck- IIdepression questionnaire in a large sample with major depression. Journal of Rehabilitation. 2007: 8(2) Azkosh M. implication of mental test and clinical diagnosis. Tehran: Ravan; p Fjaellegaard K, Kvetny J, Allerup PN, Bech P, Ellervik C. Well-being and depression in individuals with subclinical hypothyroidism and thyroid autoimmunity-a general population study. Nordic journal of psychiatry. 2015;69(1): Shinkov AD, Borisova AM, Kovacheva RD, Vlahov YD, Dakovska LN, Atanassova ID, et al. Influence of serum levels of thyroid-stimulating hormone and anti-thyroid peroxidase antibodies, age and gender on depression as measured by the Zung J Mil Med 2019, Vol. 21, No. 3

8 / 348 حسینی و همکاران Self-Rating Depression Scale. Folia medica. 2014; 56(1): Demartini B, Masu A, Scarone S, Pontiroli AE, Gambini O. Prevalence of depression in patients affected by subclinical hypothyroidism. Panminervamedica. 2010;52(4): de Jongh RT, Lips P, van Schoor NM, Rijs KJ, Deeg DJ, Comijs HC, et al. Endogenous subclinical thyroid disorders, physical and cognitive function, depression, and mortality in older individuals. European Journal of Endocrinology. 2011;165(4): Muñoz-Cruzado PM, Garcia NA, Moreno GM, Garraton JR, Marcelo MA, Madueno CA. Prevalence of thyroid disorders in patients diagnosed with depression. Atencionprimaria.1999;26(3): مجله طب نظامي دوره 12 شماره 3 مرداد و شهریور 2318

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Thyroglobulin by the Thyroid Cells

Thyroglobulin by the Thyroid Cells 1 OBJECTIVES Identify the steps and control factors of thyroid hormone biosynthesis, storage, and release. Describe the distribution of iodine and the metabolic pathway involved in thyroid hormone synthesis.

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2L.doc

Microsoft Word - 2L.doc پاييز 1387 سال دهم شماره 3 (پياپي 39 ) صفحه 191-199 بررسي شيوع افسردگي پس از سكته ي مغزي و ارتباط آن با ميزان ناتواني و محل ضايعه ي مغزي خلاصه شدند 1 * دكتركبري لشكري پور دكتر علي مقتدري دكتر سيدعلي 4

توضیحات بیشتر

ارتباط بیماری گریوز و تأثیر درمانی آن با شاخصهای استخوانی

ارتباط بیماری گریوز و تأثیر درمانی آن با شاخصهای استخوانی پوليا ابراهيمپور ارتباط بيماري گريوز و تا ثير درماني آن با شاخصهاي استخواني 1 1 2 1 (M.D.) پيمان شوشتريزاده (M.Sc.) وحيد حقپناه (M.D.) بيتا رجبيپور (M.D.) ساسان 3 شرقي (M.D.). ايران. 1- پزشك عمومي مركز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/ كد استاندارد: 0-4/7// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 73.docx

Microsoft Word - 73.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -/7// Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مجله سلا مت و مر ا قبت سال سيزدهم شماره 4- زمستان 1390 وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني چكيده نويسندگان: 4 3 2* 1 رويا صادقي مراد علي زارعي پور حسين اكبري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر