آموزش برنامهٔ کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری‌شناختی و شادکامی مردان معلول جسمی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "آموزش برنامهٔ کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری‌شناختی و شادکامی مردان معلول جسمی"

رونوشت

1 MEJDS. 2017; 7. Published online 2018 Feb. Research Article Effect of Mindfulness-based Stress Reduction Training on Cognitive Flexibility and Happiness among Men with Physical Disabilities Author Address 1. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran; 2. Graduate Student, Rehabilitation Consultancy, Mohaghegh Ardebili University. *Corresponding Author Address: University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran. * Received: 2016 May 16; Accepted: 2016 June 6 *Esmaeil Sadri Damirchi 1, Shokoofeh Ramazani 2 Abstract Background and objective: The aim of this study was to investigate effect of mindfulness-based stress reduction training on cognitive flexibility and happiness among men with physical disabilities. Methods: This is a pretest-posttest control group quasi-experimental study. The population included all men with physical disabilities under the auspices of the Social Welfare Organization in Kamyaran-Iran in Convenience sampling was used to recruit 30 participants. The research instruments were Cognitive Flexibility Inventory (CFI) developed by Denis and Vandral (2010) and Oxford Happiness Questionnaire developed by Argyle and Hills (1989). The participants were assigned to control and experimental groups in equal numbers. The experimental group received Kabat-Zinn mindfulness-based stress reduction training in eight sessions. Covariance analysis (ANCOVA) was used to analyze the data. Result: Analysis of variance showed significant differences between the experimental and control groups for the treatment s effectiveness in improving. Conclusion: Mindfulness -based stress reduction training is useful for improving cognitive flexibility and happiness among men with physical disabilities. Keywords: Stress Reduction Program Based on Mindfulness, Cognitive Flexibility, Happiness, Physical-Motor Disabled Men. Copyright 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

2 1 مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۶ )۷(. انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۶ مقاله پژوهشی اصیل آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی و شادکامی مردان توضیحات نویسندگان 1. استادیار گروه علومتربیتی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران ۲. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاور ه توانبخشی دانشگاه محقق اردبیلی *آدرس نویسند ه مسئول: دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران. *رایانامه: تاریخ دریافت: ۲۷ اردیبهشت 1۳۹۵ تاریخ پذیرش: 1۷ خرداد 1۳۹۵ معلول جسمی ۲ *اسماعیل صدری دمیرچی 1 شکوفه رمضانی چکیده زمینه و هدف: نظر به اینکه آموزش برنام هکاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی با هدفکاهش استرس و بهبود سالمت روانی بهکار برده میشود هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش برنام هکاهش استرس مبنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی و شادکامی مردان معلول جسمی بود. روشبررسی: این پژوهش به روش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمونپسآزمون اجرا شد. جامع ه آماری پژوهش را هم ه مردان معلول جسمی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال 1۳۹۴-۹۵ تشکیل دادند از میان آنها بااستفاده از روش نمونهگیری دردسترس ۳۰ نفر انتخاب شده و بهطور تصادفی در گروه آزمایش )1۵ نفر( و گروهکنترل )1۵ نفر( قرار گرفتند. شرکتکنندگانگروه آزمایش آموزش برنام ه کاهش استرس مبنیبر ذهنآگاهی کاباتزین 1۹۹۲ را طی ۸ جلسه دریافت کردند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنام ه انعطافپذیریشناختی دنیس و وندروال ۲۰1۰ و شادکامی آکسفورد 1۹۸۹ استفاده شد. دادهها با روش آنالیز کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: یافتهها نشان داد شرکتکنندگانگروه آزمایش درمقایسه با شرکتکنندگانگروهکنترل در پسآزمون بهطور معناداری انعطافپذیریشناختی )۰ ۰۰1< 1۹۷ 1۸=f( و شادکامی )۰ ۰۰1= وp وp ۵۰ ۷1۲=F( بیشتری داشتند. نتیجهگیری: آموزش برنام هکاهش استرس مبنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی و شادکامی مردان معلول جسمی اثربخشی معناداری دارد. کلیدواژهها: آموزشکاهش استرس مبنیبر ذهنآگاهی انعطافپذیریشناختی شادکامی مردان معلول جسمی. حق انتشار محفوظ است ۱۳۹۵ مجله مطالعات ناتوانی. این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری ۴ ۰ بینالمللی ) منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخ ه اصلی بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید. 1

3 مقدمه ۱ در طبقهبندی بینالمللی مفهوم ناتوانی را سازمان بهداشت جهانی 1 بهعنوان یک اصطالح چتری برای ناتوانی عملکرد و سالم ت ۲ آسیبها محدودیتهای کارکردی و محدودیتهای مشارکتی مطرح کرده است. ناتوانی نتیج ه اختاللی است که انجام یک یا چند نقش طبیعی را مبتنیبر سن نقش و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی میکاهد یا جلوگیری میکند )1(. آنچه امروزه در کنار آسیبشناسی روانی ناشیاز استرسهای مختلف محیطی نظیر معلولیت به آن توجه شده مسئل ه انعطافپذیریشناختی ۳ است. انعطافپذیری افراد در میزان بروز آسیبها و سطح عملکرد اجتماعی بسیار آنها تعیینکننده است. بهطورکلی توانایی تغییر آمایههای شناختی بهمنظور سازگاری با محرکهای درحال تغییر محیطی عنصر اصلی در تعاریف عملیاتی انعطافپذیریشناختی است )۲(. بعضی از پژوهشگران نیز انعطافپذیریشناختی را میزان ارزیابی فرد دربار ه کنترلپذیری موقعیت تعریف کردهاند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند )۳(. مردانی که توانایی تفکر انعطافپذیر دارند از توجیههای جایگزین استفاده کرده بهصورت مثبت چارچوب فکری خود را بازسازی میکنند و موقعیتهای مشکلزا یا رویدادهای پ راسترس را میپذیرند. همچنین درمقایسه با افرادیکه انعطافپذیر نیستند ازنظر روانشناختی تابآوری بیشتری دارند ) ۴ ( بنابراین بهنظر میرسد انعطافپذیریشناختی یکی از عوامل عمده در رهایی از فشار روانی و اضطراب مردان معلول جسمی باشد. شادکامی یکی دیگر از مسائلی است که دربار ه افراد معلول باید به آن مجموع ه لذتها منهای دردها و ترکیبی از توجه شود. شادکامی 4 حداکثر عاطف ه مثبت بهاضاف ه حداقل عاطف ه منفی است. افراد شادکام عموما افرادی شاد و خوشبین و سالم بوده و ازاینکه وجود دارند راضیاند زندگی را باارزش میدانند و با جهان در صلح و تفاهم هستند. برعکس افرادی که شادکام نیستند ازنظر شخصیت بدبین و غمگین و مأیوس بوده و با جهان در تضاد هستند )۵(. تجرب ه درونی از شادکامی و خودکارآمدی خونگرمی سالمت جسمانی پایدار و رضایتمندی میتواند اعتمادبهنفس خوشبینی تفسیر مثبت از دیگران و خوشبرخوردبودن فعالیت و انرژی رفتارهای هماهنگ با جامعه امنیت و انطباق مؤثر با مشکلها و فشارها ابتکار انعطافپذیری و رفتارهای هدفمند را افزایش دهد )۶(. رویکردهای آموزشی مختلفی بهطور گسترده درزمین ه آموزش و بهبود تعاملها و سالمت روانی افراد بهکار رفتهاند. رویکردهای روانشناخ تی است )۷(. کاهش استرس مانند کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی 5 مبتنیبر ذهنآگاهی نوعی مداخل ه روانیآموزشی بودهکه به افراد درجهت تمرین مراقب ه ذهنیبدنیکمک میکند و با هدف کاهش استرس و بهبود سالمتی بهکار برده میشود. ذهنآگاهی به معنای توجهکردن بهشیوهای خاص و هدفمند در زمان حال و خالی از قضاوت است )۸(. در این الگو درواقع ذهنآگاهی یعنی متمرکزکردن توجه عمدی شخص دربار ه تجربهای که درحالحاضر در جریان بوده و این توجه دارای ویژگی غیرقضاوتی و همراه با پذیرش است )۹(. تأثیر مداخل ه روش کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی را در تحقیقهای مختلفی بررسی کردهاند ازجمله مطالع ه هاشمینصرتآباد فرخزاده خانجانی و عباسی مبنیب ر مداخل ه تأثیر روش کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی بر بهبود رفتارهای مادران دارای کودکان دچار بیماریهای مزمن.)1۰( همچنین نتایج پژوهشها نشان داد که افزایش ذهنآگاهی گسترش افکار جدید و کاهش هیجانهای ناخوشایند را ایجاد میکند )11(. فلوگل و همکاران نشان دادند که کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی موجب بهبود کیفیت زندگی بهزیستی روانی بهزیستی جسمانی بهزیستی هیجانی میزان فعالیت اجتماعی و بهزیستی معنوی زنان میشود )1۲(. در سالهای اخیر این روش درمانی برای کاهش عالئم استرس اضطراب و افسردگی بهکار برده شده است )1۳(. ذهنآگاهی به افراد این امکان را میدهد تا بهجای آنکه به رویدادها بهطور غیرارادی و بیتأمل پاسخ گویند با تفکر و تأمل پاسخ دهند )1۴(. تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش برنام ه کاهش استرس مبنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی و شادکامی معلوالن انجام نپرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش برنام هکاهش استرس مبنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی و شادکامی معلوالن است. 2 روش بررسی پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و ازلحاظ روش نیمهآزمایشی است. دراین پژوهش از طرح پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامع ه آماری پژوهش حاضر شامل هم ه افراد معلول جسمی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال ۹۵-1۳۹۴ بود. با روش نمونهگیری تصادفی ساده ابتدا اسامی تمامی معلوالن نوشته و به هریک از آنها نمرهای اختصاص داده شد. بااستفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد ۳۰ نفر انتخاب شده و بهطور تصادفی در گروه آزمایش )1۵ نفر( و گروه کنترل )1۵ نفر( قرار گرفتند. شرکتکنندگان طبق معیارهایی وارد مطالعه شدند که عبارت بود از: داشتنپروند ه معلولیت در بهزیستی شهرستان کامیاران نداشتنناتوانی ذهنی نداشتنمعلولیت شدید نداشتنبیماریهای خاص مانند تومور و سرطان نداشتن سابق ه مصرف مواد. این پژوهش با تأیید ادار ه بهزیستی شهرستانکامیاران صورتگرفت. پس از توضیح مراحل و اهداف پژوهش فرم رضایتنامه را شرکتکنندگان تکمیل کردند. به آنها اطمینان داده شد که درصورت نارضایتی پژوهش را در هر مرحله که خواستند ترک کنند. همچنین درخصوص محرمانهبودن اطالعات به هم ه شرکتکنندگان اطمینان داده شد. اطالعات مربوط به انعطافپذیریشناختی و شادکامی بااستفاده از پرسشنام ه انعطافپذیریشناختی دنیس و وندروال و شادکامی آکسفورد گردآوری شد. پرسشنام ه انعطافپذیری را دنیس و و ندروال در سال ۲۰1۰ ساختند که ابزار خودگزارشی کوتاه ۲۰ سؤالی است. شیو ه نمرهگذاری 4. happiness 5. Mindfulness-based stress reduction ۲ 1. world Health Organization 2. International Classification of Functioning, Disability and Health 3. Cognitive flexibility

4 براساس آن مقیاس ۷ درجهای لیکرتی بوده و تالش دارد تا انعطافپذیریشناختی را بسنجد. روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنام ه افسردگی بک )BDI-II( برابر با ۰ ۳۹- و روایی همگرای آن با مقیاس انعطافپذیریشناختی مارتین و رابین ۰ ۷۵ بود. این پژوهشگران پایایی به روش آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس ادراک کنترلپذیری و ادراک گزینههای مختلف بهترتیب ۰ ۹1 ۰ ۹1 و ۰ ۸۴ و با روش بازآزمایی بهترتیب ۰ ۷۵ ۰ ۸1 و ۰ ۷۷ بهدست آوردند )۲(. این مقیاس را در ایران شاره و همکاران در سال 1۳۹۲ ترجمهکرده و ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس را و ۰ ۷1 خردهمقیاسهای ادراک کنترلپذیری ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار را بهترتیب ۰ ۵۷ ۰ ۷۲ ۰ ۵۵ گزارش کردند. این پژوهشگران پایایی به روش ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را ۰ ۹۰ و برای خردهمقیاسها بهترتیب ۰ ۵۵ ۰ ۸۹ ۰ ۸۷ بیانکردند )1۴(. در ایران برخالف مقیاس اصلی که تنها با دو عامل بهدست آمد پرسشنام ه انعطافپذیریشناختی دارای سه عامل ادراککنترل پذیری ادراکگزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار است. روایی همگرای آن با پرسشنام ه تابآوری برابر با پرسشنام هBDI-II برابر با ۰ ۵۰ ۰ ۶۷ بود )1۴(. و روایی همزمان آن با پرسشنام ه شادکامی آکسفورد را آرگیل و همکاران در سال 1۹۸۹ با هدف تشخیص شادکامی ساختند) 1۵ (. این پرسشنامه ۲۹ سؤال دارد. هر سؤال دارای ۴ گزینه بوده که از صفر )هرگز( تا سه )همیشه( نمرهگذاری میشود. حداقل نمره صفر و حداکثر نمره در این آزمون ۸۷ است آرگیل و همکاران ضریب آلفای این پرسشنامه را ۰ ۹۲ با ۲۴۷ آزمودنی گزارش دادند و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته ۰ ۷۸ بیانکردند )1۶(. این پرسشنامه را علیپور و نورباال در سال 1۳۷۸ در ایران ترجمه و با اجرا بر روی 1۰1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی هنجاریابی کردند. آلفای کرونباخ آن برابر ۰ ۹۳ و باشیو ه دونیمهکردن به روش اسپیرمن براون مقدار ۰ ۹۲ و به روش گاتمن ۰ ۹1 گزارش شد )1۷(. پس از اعالم آمادگی شرکتکنندگان در گروه آزمایش در حضور پژوهشگر ابتدا پرسشنام ه انعطافپذیریشناختی و شادکامی برای بهدستآوردن نمرههای پیشآزمون قبل از اجرای متغیر مداخلهای جلسههای آموزش کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی کاباتزین 1۹۹۲ برنام ه روی آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. سپس جلسههای آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی براساس طرحی ازپیش تعیینشده بهمدت ۸ جلسه در گروه آزمایش اجرا شد.گروهکنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد. پساز اتمام جلسههای آموزشی هر دو گروه برای بهدستآمدن نمرههای جلسههای آموزش پسآزمون ارزیابی شدند. برنام ه کاهش استرس مبنیبر ذهنآگاهی خالص ه تشریح میشود. روش آموزشی کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی در ۸ جلسه و هر جلسه بهمدت یک الی یکونیم ساعت آموزش داده شد. مراحل اجرای برنام ه آموزشی بهصورت زیر است متغیر جلس ه اول: برقراری ارتباط تعریف و مفهومسازی و لزوم استفاده از آموزش ذهنآگاهی جلس ه دوم: آشنایی با با نحو ه تنآرامی آموزش تنآرامی برای 1۴ گروه از عضالت شامل ساعد بازو عضالت پشت ساق پا رانها شکم سینه شانهها گردن لب چشمها آروارهها و پیشانی جلس ه سوم: آموزش تنآرامی برای ۶ گروه از عضالت شامل دستها و بازوها پاها و رانها شکم و سینه گردن و شانه آروارهها پیشانی و لبها و تکالیف خانگی تنآرامی جلس ه چهارم: آموزش ذهنآگاهی تنفس مرور کوتاه جلس ه قبل آشنایی نحو ه ذهنآگاهی تنفس آموزش تکنیک دموبازدم همراه با آرامش و بدونتفکر دربار ه چیز دیگر و آموزش تکنیک تماشای تنفس و تکلیف خانگی ذهنآگاهی تنفس قبل از خواب بهمدت ۲۰ دقیقه جلس ه پنجم: آموزش تکنیک پویش بدن آموزش تکنیک توجه به حرکت بدن هنگام تنفس تمرکز بر اعضای بدن و حرکت آنها و جستجوی حسهای فیزیکی )شنوایی چشایی و...( تکلیف خانگی ذهنآگاهی خوردن )خوردن با آرامش و توجه به مزه و منظر ه غذا( جلس ه ششم: آموزش ذهنآگاهی افکار آموزش توجه به ذهن افکار منفی و مثبت خوشایند و ناخوشایندبودن افکار اجازهدادن به ورود افکار منفی و مثبت به ذهن و بهآسانی خارجکردن آنها از ذهن بدونقضاوت و توجه عمیق به آنها و تکلیف خانگی نوشتن تجربههای منفی و مثبت روزانه بدونقضاوت دربار ه آنها جلس ه هفتم: ذهنآگاهی کامل تکرار آموزش جلسههای هرکدام بهمدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ۵ ۴ و ۶ جلس ه هشتم: مرور و جمعبندی جلسههای قبلی و اجرای پسآزمونها پساز جمعآوری اطالعات از نرمافزار SPSS برای تحلیل آماری و از روش آنالیز کواریانس چندمتغیری برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها ۳ میانگین و انحراف معیار سنی معلوالن در دو گروه آزمایش بهترتیب ۴ ۸۶ ۳۸ ۰۶ و گروه کنترل ۲ ۸۹ ۴۰ ۸۶ به دست آمد. باتوجه به جدول 1 که شامل آمار توصیفی نمرههای انعطافپذیریشناختی و شادکامی بهتفکیک گروه است میانگین نمرههای هر دو متغیر در پسآزمون گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل بیشتر بود. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از جهت تعیین اثربخشی آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و شادکامی از تحلیل واریانس استفاده شد. ابتدا جهت بررسی یکسانی واریانسها آزمون لوین بهکار رفت نتایج نشان داد شرط یکسانی واریانسها برقرار بوده )۰ 1۸=p( و با رعایت سایر پیشفرضها استفاده از آزمون F با محدودیتی مواجه نیست. پساز این مرحله به بررسی معناداری افزایش میانگین گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل در مرحل ه پسآزمون بهوسیله آزمون واریانس پرداخته شد. جدول 1. میانگین و انحرافمعیار نمر ه انعطافپذیریشناختی و شادکامی دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون عضویت گروهی آزمایش کنترل SD M SD M مقدار p میزان تأثیر ۳

5 ۰ ۶۴ 1۴ 1۹ ۷۹ ۶۸ ۷ ۸۷ ۶۴ ۳۳ انعطافپذیریشناختی پیشآزمون ۰ ۸۹ ۰ ۴۶۸ 1۳ ۳1 1۵ 1۸ ۷۰ 1۳ ۴۷ ۷۹ ۵ ۴۴ ۸ ۹۰ 1۰۳ ۰۶ ۵1 ۳۳ انعطافپذیریشناختی شادکامی پسآزمون پیشآزمون ۰ ۶۵۳ 1۴ ۳1 ۵۰ ۰1 ۶ ۰۲ ۶۰ ۸۶ شادکامی پسآزمون بنابراین باتوجه به نتایج جدول 1 با حذف اثر پیشآزمون آموزش کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی باتوجه به میانگین نمر ه انعطافپذیری شناختی در پیش آزمون )۶۴ ۳۳( و افزایش آن در پسآزمون )1۰۳ ۰۶( و افزایش میزان تأثیر در پسآزمون )۰ ۰۰1>p 1۹۷ 1۸=F( نشان میدهد که آموزش کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی در افزایش بهزیستی تأثیر داشته است. همچنین با مشاهد ه میانگین نمر ه شادکامی در پیشآزمون )۵1 ۳۳( و پسآزمون )۶۰ ۶۸( و افزایش میزان تأثیر در پسآزمون )۰ ۰۰1>p ۵۰ ۷1۲=F( بیان میکند که آموزش کاهش استرس شادکامی مؤثر بوده است. بحث 4 پژوهش حاضر بهمنطور بررسی که مبتنیبر ذهنآگاهی تأثیر آموزش در افزایش برنام ه کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی و شادکامی مردان معلول جسمی در شهر کامیاران بود. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد برنام ه کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی در هر دو متغیر انعطافپذیریشناختی و شادکامی منجربه تغییر معنادار عملکرد در گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل در مرحل ه پسآزمون شده است )۰ ۰۵>p( یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای دنیس و واندروال )۲( امانوئل آپدگراف کالمباچ و کمیل )1۳( شاره فراهانی و سلطانی )1۴( و فولکمن و الزاروس )1۵( همسوست. درزمین ه اثربخشی آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی نتایج پژوهش نشان داد که آموزش کاهش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی بر انعطافپذیریشناختی مردان معلول جسمی تأثیر معناداری داشته است. نتایج پژوهش فولکمن و الزاروس بیان میکند افرادی که انعطافپذیریشناختی بیشتری دارند بهتر میتوانند در موقعیتهای استرسزا عمل کنند و درصورتیکه نتوانند منبع استرس را تغییر دهند انعطافپذیر بوده و به گزینههای دیگری میاندیشند )1۵(. دنیس و واندروال بیان میکنند افرادی که موقعیتهای زندگی را کنترلشدنی درک میکنند بیشتر برانگیخته میشوند تا موقعیتهای مشکلزا را ازطریق راهبردهای شناختی حل کنند. این افراد از روشهای کمترشناختی مانند تفکر آرزومندانه و خودسرزنش نشخوارگرایانه استفاده میکنند که روشهایی از اجتنابشناختی هستند. بهعالوه این افراد ممکن است وقتیکه با موقعیتهای مشکلزا روبهرومیشو ند بهطور مداوم در جستجوی حمایت اجتماعی نباشند و در موقعیتهایی بااطمینان کافی به خود بدونجستجوی حمایت موقعیتهای مشکلزا را حل کنند )۲(. اجتماعی این بورتون و پاکنهام و برون انعطافپذیریشناختی را بهعنوان یکی از عوامل تابآوری در برابر استرس بیان کردند. نتایج آنها نشان داد که آموزش گروهی دربرابر استرس و تابآوری میزان انعطافپذیریشناختی را بهبود میبخشد. عالوهبراین تمرینهای ذهنآگاهی موجب میشود تا افراد از افکار خودآیند عادتها و الگوهای رفتاری ناسالم رها شوند. درواقع این نوع درمان با افزایش انعطافپذیریشناختی در افراد موجب بهبود خلق آنها میشود. اگر فرد قادر باشد موقعیتهای سخت را کنترلشدنی در نظر گیرد و در مواج ه با رویدادهای زندگی و رفتار افراد توانایی چندین توجیه را داشته باشد از استرس و فشارهای روحی و روانی رهایی پیدا خواهد کرد. ازاینرو این روش میتواند نقش مهمی در انعطافپذیریشناختی ایفا کند )۴(. درزمین ه اثربخشی آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر شادکامی نتایج پژوهش نشان داد که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر شادکامی مردان معلول جسمی تأثیر معناداری داشته است. اندرسون معتقد است: ناتوانی منجربه آسیبپذیری افراد دربرابر مشکالت روانشناختی مثل افسردگی اضطراب سطح کمتر کیفیت زندگی و شادکامی میشود. این افراد اغلب به توانمندیهای خود بهدید ه تردیدمینگرند. همچنین بهدلیل محدودیتهای حرکتی با بازخوردهای منفی ازسوی جامعه روبهرو هستند که منجربهکاهش انگیزهو شادکامی در آنها میشود )۵(. باتوجه به محتوای جلسههای آموزش ذهنآگاهی مبتنیبر کاهش استرس این برنامه بر بهکارگیری تکنیکهایی برایکاهش استرس و مقابله با درد و هوشیاربودن درمقابل وضعیت خویش تأکید میکند. رهاکردن مبارزه و پذیرش وضعیت موجود بدون قضاوت مفهوم اصلی و اساسی در برنام ه آموزش استرس مبتنیبر ذهنآگاهی است )1۸(. درواقع تغییر در پذیرش بدون قضاوتکردن با بهبود کیفیت زندگیو شادکامی ارتباط دارد )1۹(. هدف آموزش مبتنیبر ذهنآگاهی افزایش هوشیاری لحظ ه حاضر است و روشی جدید و شخصی درمقابلهکردن با استرس برای فرد فراهم میکند. عوامل استرسزای بیرونی بخشی از زندگی هستند و تغییرناپذیرند اما روشهای مقابلهبا استرس و نحو ه پاسخدهی به استرسها میتواند تغییر کند ) 1۸ ( بنابراین ازآنجاکه شادی و شادکامی بهطور معناداری با استرس و افسردگی همبستگی دارد انتظار میرود با انجام تمرینهای منظم ذهنآگاهی تغییرات مثبتی در برخی از کارکردهای روانشناختی مانند کاهش استرس افزایش بهزیستی و شادکامی و سالمت روان ایجاد شده و درنهایت منجربه افزایش آرامش و شادکامی این افراد شود. ۵ نتیجهگیری معلولیت نه فقط در جسم افراد ناتوان بلکه بیشتر درطرز فکرها و نگرشهای افراد مزبور و دیگر افراد جامعه وجود دارد و تأثیری انکارناپذیر بر وضعیت روحیروانی و روابط خانوادگی و اجتماعی ۴

6 زندگی و سالمت روان خود هستند. 6 تشکر و قدردانی از تمامی مردان معلولی که سختی شرکت در برنامه را تحمل کرده و اعضای انجمن سالمت روان بانوان و انجمن معلوالن زاگرس شهرستان کامیاران که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند سپاسگزاریم. برجای میگذارد. افراد معلول درمقایسه با جمعیت عمومی احتمال بیشتری برای دچارشدن به مشکالت روانی دارند. معلولیت میتواند منجربه فشارهای روانشناختی افسردگی ازدستدادن حقوق و مزایا و نیز حمایت اجتماعی تغییرات سبک زندگی و قطع روابط و انزوای اجتماعی شود. افراد معلول جسمی درمقایسه با افراد عادی جامعه مشارکت کمتری در اجتماع دارند بنابراین افراد معلول نیز بهمراتب بیشتر نیازمند مداخلههای روانشناختی برای ارتقای سطح کیفیت ۵

7 References 1. Lucas-Carrasco R, Eser E, Hao Y, McPherson KM, Green A, Kullmann L, et al. The Quality of Care and Support (QOCS) for people with disability scale: development and psychometric properties. Res Dev Disabil. 2011;32(3): [Link] 2. Dennis JP, Wal JSV. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cogn Ther Res. 2010;34(3): [Link] 3. Zong J-G, Cao X-Y, Cao Y, Shi Y-F, Wang Y-N, Yan C, et al. Coping flexibility in college students with depressive symptoms. Health and Quality of Life Outcomes. 2010;8:66. [Link] 4. Burton NW, Pakenham KI, Brown WJ. Feasibility and effectiveness of psychosocial resilience training: a pilot study of the READY program. Psychol Health Med. 2010;15(3): [Link] 5. Andersson P. Happiness and health: Well-being among the self-employed. The Journal of Socio-Economics. 2008;37(1): [Link] 6. Frisch MB. Quality of Life Therapy: Applying a Life Satisfaction Approach to Positive Psychology and Cognitive Therapy. John Wiley & Sons; 2005, pp: [Link] 7. Yoshimasu K, Oga H, Kagaya R, Kitabayashi M, Kanaya Y. Parent-child relationships and mindfulness. Nihon Eiseigaku Zasshi. 2012;67(1): [Japanese] [Link] 8. Walsh JJ, Balint MG, Smolira SJ DR, Fredericksen LK, Madsen S. Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Personality and Individual Differences. 2009;46(2):94 9. [Link] 9. Rosenzweig S, Greeson JM, Reibel DK, Green JS, Jasser SA, Beasley D. Mindfulness -based stress reduction for chronic pain conditions: variation in treatment outcomes and role of home meditation pract ice. J Psychosom Res. 2010;68(1): [Link] 10. Hashemi Nosrat Abad T, Rastghar Farajzadeh L, khanjani Z, Mashinchi Abbasi N. Effect of mindfulnessbased stress reduction treatment on the continuance of caregiving behaviors in mothers of children with chronic illness. Journal of Modern psychological research. 2015;10(2): [Persian] [Link] 11. Flugel Colle KF, Vincent A, Cha SS, Loehrer LL, Bauer BA, Wahner-Roedler DL. Measurement of quality of life and participant experience with the mindfulness -based stress reduction program. Complement Ther Clin Pract. 2010;16(1): [Link] 12. Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion. 2010;10(1): [Link] 13. Emanuel AS, Updegraff JA, Kalmbach DA, Ciesla JA. The role of mindfulness facets in affective forecasting. Personality and Individual Differences. 2010;49(7): [Link] 14. Soltani E, Shareh H, Bahrainian SA, Farmani A. The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping styles and resilience with depression. Pajoohandeh Journal. 2013;18(2): [Persian] [Link] 15. Argyle M. The Psychology of Happiness. 2 nd ed. Routledge; 2011, pp: Salehi M, Kooshki Sh, Haghdost N. The comprtion of mental health coping strategies and well-being between mother with physically handicap and normal children. Journal of Ps ychological Researches. 2011;3(9):1-12. [Persian] [Link] 17. Alipoor A, Noorbala AA. A Preliminary Evaluation of the Validity and Reliability of the Oxford Happiness Questionnaire in Students in the Universities of Tehran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 1999;5(1): [Persian] [Link] 18. Grossman P, Niemann L, Schmidt S, Walach H. Mindfulness-based stress reduction and health benefits. Journal of Psychosomatic Research. 2004;57(1): [Link] 19. Nyklícek I, Kuijpers KF. Effects of mindfulness-based stress reduction intervention on psychological wellbeing and quality of life: is increased mindfulness indeed the mechanism? Ann Behav Med. 2008;35(3): [Link] ۶

پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای کودکان با‌اختلال طیف اوتیسم بر‌اساس انعطاف‌پذیری شناختی

پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای کودکان با‌اختلال طیف اوتیسم بر‌اساس انعطاف‌پذیری شناختی MEJDS. 2019; 9:13. Published online 2019 Jun. Research Article Prediction of Psychological Well Being and Resilience in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder Based on Cognitive Flexibility

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی‌حرکتی

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی‌حرکتی MEJDS. 207; 7. Published online 207 Aug. Research Article The Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Body Image and Social Phobia in People with Physical Disabilities Ali Reza Agha Usefi,

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation برنامه جامع آموزش رایگان و تمرین آنالین آیلتس ویژه بهار 96 سالم! به همه شما دوستانی که مدتیه همراه ما هستید و همه شما عزیزانی که برای اولین بار با وبسایت ZabanTips.com آشنا میشید. سال نو مبارک! براتون

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و نشخوار ذهنی بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس

اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و نشخوار ذهنی بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس MEJDS. 2017; 7. Published online 2017 Aug. Research Article The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on the Resilience and Obsessive Rumination among Multiple Sclerosis (MS) Patients * Farinaz Tabibzadeh

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش تاب‌آوری معلولان جسمی‌حرکتی

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش تاب‌آوری معلولان جسمی‌حرکتی MEJDS. 2017; 7. Published online 2017 Nov. Research Article Effect of Group Dialectical Behavior Therapy on the Resiliency of People with physical Disability Hossein Eskandari 1, *Kaveh Qaderi Bagajan

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

بررسی وضعیت دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و رابطهٔ آن با ارائهٔ خدمات به افراد دارای ناتوانی در شهر شیراز

بررسی وضعیت دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و رابطهٔ آن با ارائهٔ خدمات به افراد دارای ناتوانی در شهر شیراز MEJDS. 2016 April; 6: 27-281 Published online 2017 March 07. Research Article An investigation of the status of access to health and treatment centers and its relation to disability services in the city

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12

Microsoft Word - 12 مقاله پژوهشي بررسي روايي- پايايي ترجمه فارسي نسخه والدين"پرسشنامه كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به فلج مغزي" 4 3 3 2 نرجس يارمحمدي دكتر مهدي رصافياني قدسيه جويني حميدرضا رستمي دكتر اكبر بيگلريان 5 فاطمه بهنيا

توضیحات بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی‌بر مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت رابطهٔ زناشویی زوجین نابارور

اثربخشی آموزش مبتنی‌بر مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت رابطهٔ زناشویی زوجین نابارور MEJDS. 2017; 7:97. Published online 2018 Mar. Research Article Effect of Positive Thinking Training on Psychological well- being and Marital Relationship Quality of Infertile Couple *Shahriar Dargahi 1,

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

مقایسهٔ میزان اثربخشی آموزش مبتنی‌بر پذیرش و تعهد و مهارت‌های اجتماعی بر کاهش نشانه‌های پرخاشگری نوجوانان

مقایسهٔ میزان اثربخشی آموزش مبتنی‌بر پذیرش و تعهد و مهارت‌های اجتماعی بر کاهش نشانه‌های پرخاشگری نوجوانان MEJDS. 2018; 8:13. Published online 2018 Oct. Research Article A Comparative Study of Acceptance/ Commitment Training and Social Skills Training on Aggression Signs in Adolescents Seyede Masoume Hosseni

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

مقایسه درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و آموزش نوروفیدبک بر نشانگان بالینی اختلال اضطراب فراگیر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مقایسه درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و آموزش نوروفیدبک بر نشانگان بالینی اختلال اضطراب فراگیر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 8 9 Summer / Vol / No Original Paper Comparison of the effectiveness of mindfulness based on stress reduction therapy and neurofeedback training on the

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم تربیت پژوهشگر سرفصل جلسات دکتر مهدی نصرتیان اهور امور آموزشهای آزاد تنظیم: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث خرداد 1395 1 2 تسرهف یفرعم سرد 3... ۀسلج 4...لوا ثحابم یتامدقم

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page 1 دانشگاه علوم پزشگی اراک مقدمه با راه اندازی سامانه

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

اثربخشی رفتار درمانگری‌شناختی بر مؤلفه‌های اضطراب (بدنی و شناختی و رفتاری) بیماران زن مبتلا به تالاسمی نوع ماژور

اثربخشی رفتار درمانگری‌شناختی بر مؤلفه‌های اضطراب (بدنی و شناختی و رفتاری) بیماران زن مبتلا به تالاسمی نوع ماژور MEJDS. 2017; 7. Published online 2017 Aug. Research Article The Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Components of Anxiety (Physical, Behavioral and Cognitive) in Patients with Thalassemia Major *Farhad

توضیحات بیشتر

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه Spiritual well being of elderly people resident in nursing home Jadidi A 1, Farahaninia M 2 *, Janmohammadi S 3, Haghani H 4 Abstract Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the most important

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity in Patients with Chronic Pain

The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity in Patients with Chronic Pain سوم شماره سوم ضمیمه اول. تابستان 1394 دوره The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity in Patients with Chronic Pain ABSTRACT Pirhossein Kolivand, Azadeh Nazari Mahin *, Robabeh Jafari

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

Kan jou baby goed horen- in Farsi taal

Kan jou baby goed horen- in Farsi taal آیا شنوایی نوزاد شما خوب است تست ]آزمایش[ شنوایی نوزاد میریآم و دنیس میریآم و دنیس یک نوزاد دارند. میریآم و دنیس یک نوزاد دارند. میریآم و دنیس بسیار شاد هستند. آنها یک نوزاد دارند. نوزاد چند روز پیش بدنیا

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر