دوربین دیجیتال با لنز قابل تعویض آماده سازی دوربین تصویربرداری و مشاهده تصاویر گرفنت تصاویر متناسب با سوژه استفاده از عملکردها تصویربرداری استفاده از

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "دوربین دیجیتال با لنز قابل تعویض آماده سازی دوربین تصویربرداری و مشاهده تصاویر گرفنت تصاویر متناسب با سوژه استفاده از عملکردها تصویربرداری استفاده از"

رونوشت

1 دوربین دیجیتال با لنز قابل تعویض آماده سازی دوربین تصویربرداری و مشاهده تصاویر گرفنت تصاویر متناسب با سوژه استفاده از عملکردها تصویربرداری استفاده از عملکردها پخش α Handbook پایه A لیست عملکردها مشاهده تصاویر در کامپیوتر متفرقه عملیات پیرشفته فهرست الفبایی

2 جدول محتويات عملیات اولیه 9 این بخش اطالعات اولیه را در مورد عملکرد دوربین ارائه می کند. تذکراتی در مورد استفاده از دوربین آماده سازی دوربین بررسی لوازم جانبی ارائه شده شناسایی قسمت ها جلو پشت...14 باال طرفین/زیر لنز شارژ کردن بسته باتری...19 کارگذاشنت بسته باتری/کارت حافظه )فروش جداگانه( کارت های حافظه قابل استفاده وصل کردن لنز روشن کردن دوربین و تنظیم کردن ساعت...27 پیش از تصویربرداری تنظیم تیزبینی منایاب )تنظیم دیوپرت( نگه داشنت درست دوربین تصویربرداری و مشاهده تصاویر گرفنت تصاویر ساکن...30 ضبط فیلم ها پخش تصاویر حذف کردن تصاویر )حذف( گرفنت تصاویر متناسب با سوژه تنظیم زاویه صفحه 35...LCD انتخاب یک حالت تصویربرداری...36 خودکار برتر انتخاب صحنه پیامیش پانوراما تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته... 40

3 استفاده از عملکردها تصویربرداری استفاده از فالش...41 تنظیم روشنی تصویر...43 انتخاب حالت درایو...45 تغییر دادن منایش اطالعات ضبط 46...)DISP( تنظیم اندازه تصویر اندازه تصویر پانوراما: اندازه استفاده از عملکردها پخش بزرگ کردن تصاویر تغییر وضعیت به منایش فهرست تصویر...49 مشاهده تصاویر در صفحه تلویزیون فهرست عملکرد عملکردهایی که با استفاده از دکمه ها/کلید می توانند بکار گرفته شوند انتخاب یک عملکرد با استفاده از دکمه Fn )عملکرد(...52 عملکردهایی که با استفاده از دکمه Fn )عملکرد( می توانند انتخاب شوند عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه...55 MENU استفاده از عملکرد راهنامی دوربین راهنامی داخل دوربین...62 نکات تصویربرداری...62 مشاهده تصاویر در کامپیوتر کارهایی که شام می توانید با نرم افزار انجام دهید کارهایی که شام می توانید با Home" "PlayMemories انجام دهید کارهایی که شام می توانید با Converter" "Image Data انجام دهید نصب نرم افزار نصب کردن Home" 66..."PlayMemories مشاهده کردن Guide" 66..."PlayMemories Home Help نصب کردن Converter" 67..."Image Data مشاهده کردن Guide" "Image Data Converter نصب کردن Control" "Remote Camera انتخاب نحوه ایجاد یک دیسک فیلم ایجاد یک دیسک با استفاده از یک کامپیوتر ایجاد یک دیسک با دستگاهی به غیر از کامپیوتر

4 متفرقه لیست آیکن های صفحه عملکردهای در دسرتس برای هر حالت تصویربرداری حالت های فالش در دسرتس...75 عملیات پیرشفته 76 این بخش اطالعات بیشرتی مبنی برعملکرد دوربین ارائه می دهد. آماده سازی تصویربرداری راه اندازی دوربین برداشنت درپوش قطعه چشمی...77 صفحه منایش حالت عکسربداری انتخاب حالت صفحه هیستوگرام...79 نظارت بر سوژه از طریق لنز بدون منایش جلوه ها...80 لیست آیکن های حالت منایاب...80 گرفنت یک تصویر شفاف با وجود لرزش دوربین نشانگر هشدار لرزش دوربین استفاده از عملکرد 83...SteadyShot استفاده از سه پایه...84 انتخاب حالت تصویربرداری خودکار هوشمند/ فالش خاموش...85 خودکار برتر انتخاب صحنه پیامیش پانوراما...88 تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته خودکار برنامه...91 اولویت دیافراگم اولویت شاتر...94 نوردهی دستی BULB تنظیم ضبط فیلم ضبط فیلم ها به آسانی زوم دیجیتالی

5 تغییر حساسیت ردیابی فوکوس خودکار در حین فیلمربداری ضبط کردن فیلم ها با رسعت شاتر و دیافراگم تنظیم شده فرمت فایل تنظیم ضبط ضبط صدا تنظیم فوکوس فوکوس خودکار قفل فوکوس حالت فوکوس خودکار ناحیه AF چراغ AF قفل بر هدف AF فوکوس دستی اوج بزرگ کننده فوکوس تشخیص چهره ها تشخیص چهره ثبت چهره کادربندی خودکار شاتر لبخند تنظیم روشنایی تصویر قفل AE AEL با شاتر حالت نورسنجی جربان فالش کنرتل فالش فالش فالش بی سیم تنظیم ISO کاهش نویز چند فریم جربان خودکار روشنایی و کنرتاست )رنج دینامیک( بهبود رنج دینامیک HDR خودکار تنظیم پردازش تصویر جلوه تصویر جلوه خالق

6 پخش برپایی دوربین تنظیم درجه رنگ )توازن سفیدی( صفحه تنظیم دقیق برای رنگ دمای رنگ/فیلرت رنگ توازن سفیدی سفارشی بزرگنامیی انتخاب حالت درایو تصویربرداری تکی تصویربرداری پیوسته تایمر خودکار طبقه بندی: پیوسته/طبقه بندی تکی محدو تواز سفید صفحه منایش داده شده برای حالت پخش تغییر منایش درحین پخش لیست آیکن ها برای منایش هیستوگرام استفاده از عملکردهای پخش چرخاندن تصویر انتخاب تصویر ساکن/فیلم منایش اسالید منایش پخش پیامیش تصاویر پانورامایی محافظت از تصاویر )محافظت( حذف کردن تصاویر )حذف( حذف )تصاویر چندگانه( حذف متام تصاویر یا فیلم ها در هر وضعیت مشاهده پخش در تلویزیون استفاده از "BRAVIA" Sync تنظیم نسبت ابعاد و کیفیت تصویر نسبت ابعاد كيفيت تنظیم عملکردهای دیگر دوربین کاهش نویز نوردهی طویل کاهش نویز ISO زیاد فضای رنگ رهاسازی بی لنز خط مشبک

7 کامپیوتر مرور خودکار عملکرد دکمه AEL دکمه ISO دکمه پیش منایش شاتر پرده جلوی الکرتونیکی روشنایی منایاب ذخیره نیرو تنظیم FINDER/LCD جربان لنز جربان لنز: سایه پیرامونی جربان لنز: انحراف رنگ جربان لنز: اعوجاج تنظیم روش ضبط بر روی کارت حافظه فرمت شامره فایل نام پوشه انتخاب پوشه ضبط پوشه جدید بازیابی داده های تصویر تنظیامت آپلود بازنشانی به تنظیامت پیش فرض تأیید نسخه دوربین استفاده از دوربین با کامپیوتر خود محیط توصیه شده برای کامپیوتر )Windows( محیط توصیه شده برای کامپیوتر )Mac( وصل کردن دوربین به کامپیوتر ایجاد اتصال USB تنظیم حالت اتصال USB )تنظیم )USB LUN اتصال به کامپیوتر واردکردن تصاویر به کامپیوتر )Windows( واردکردن تصاویر به کامپیوتر )Mac( حذف کردن اتصال USB

8 ایجاد دیسک فیلم ایجاد یک دیسک کیفیت تصویر وضوح باال )HD( )دیسک ضبط )AVCHD روی یک کامپیوتر ایجاد یک دیسک با کیفیت تصویر وضوح استاندارد )STD( دیسک هایی که میتوانید با Home" "PlayMemories استفاده کنید چاپ تعیین DPOF درج تاریخ متیز کردن متیز کردن دوربین و لنز متیز کردن حسگر تصویر عیب یابی/متفرقه عیب یابی پیام های هشدار نکات احتیاطی برای استفاده از دوربین در خارج از کشور منابع برق فرمت AVCHD کارت حافظه بسته باتری/شارژر باتری مجوز فهرست الفبایی

9 عملیات اولیه این بخش اطالعات اولیه را در مورد عملکرد دوربین ارائه می کند. اول این بخش را مطالعه کنید. برای استفاده حتی بهرت از دوربین "عملیات پیرشفته" )صفحه 76( را مشاهده فرمائید.

10 تذکراتی در مورد استفاده از دوربین روال تصویربرداری این دوربین دارای 2 حالت برای پایش سوژه ها می باشد: یک حالت صفحه LCD با استفاده از صفحه LCD و یک حالت منایاب با استفاده از منایاب. تذکراتی در مورد عملکردهای موجود در دوربین برای بررسی اینکه دوربین شام یک دستگاه سازگار با i است و یا دستگاه سازگار با i می باشد عالئم زیر را در بخش زیرین دوربین خود کنرتل کنید. دستگاه سازگار با 60i 1080: 60i دستگاه سازگار با 50i 1080: 50i هیچ جربانی برای محتوای ضبط شده وجود ندارد اگر ضبط یا پخش به خاطر یک سوءعملکرد دوربین یا کارت حافظه و غیره ممکن نباشد محتوای ضبط شده منی تواند جربان شود. توصیه برای تهیه کپی پشتیبان برای جلوگیری از خطر از دست دادن داده ها همیشه داده ها را روی یک رسانه دیگر کپی )تهیه نسخه پشتیبان( کنید. تذکراتی در مورد صفحه LCD منایاب الکرتونیکی لنز و حسگر تصویر صفحه LCD و منایاب الکرتونیکی با استفاده از فناوری بسیار دقیق ساخته شده اند به گونه ای که بیش از %99.99 پیکسل ها جهت استفاده موثر فعال می باشند. با این حال ممکن است بعضی نقاط کوچک سیاه رنگ و/یا نقاط روشن )به رنگ سفید قرمز آبی یا سبز( وجود داشته باشند که بطور دائم روی صفحه LCD و منایاب الکرتونیکی منایان می شوند. وجود این نقاط در فرآیند تولید امری عادی است و به هیچ وجه روی تصاویر تاثیری منی گذارد. دوربین را از طریق صفحه LCD نگه ندارید. دوربین را در معرض نور خورشید قرار نداده یا برای مدت زمان طوالنی رو به سمت خورشید تصویربرداری نکنید. مکانیسم داخلی ممکن است آسیب ببیند. اگر نور خورشید بازتاب شده روی یک شئ نزدیک متمرکز شود ممکن است موجب آتش سوزی شود. یک آهرنبا در پشت و اطراف محور چرخش لوالی صفحه LCD وجود دارد. هیچ وسیله ای که به راحتی تحت تاثیر یک آهرنبا قرار می گیرد از قبیل دیسک های فالپی یا کارت های اعتباری را نزدیک صفحه LCD نیاورید. در مکان های رسد ممکن است روی صفحه LCD تصاویر دارای دنباله شوند. این یک سوء عملکرد نیست. هنگامی که در یک مکان رسد دوربین را روشن می کنید ممکن است صفحه موقتا تاریک شود. هنگامی که دوربین گرم شود صفحه به صورت عادی کار خواهد کرد. ممکن است تصاویر ضبط شده با تصاویری که قبل از ضبط نظاره کردید متفاوت باشند. نکاتی درباره ضبط کردن طی مدت زمان طوالنی هنگام تصویربرداری مداوم برای مدت طوالنی دمای دوربین افزایش می یابد. اگر دما به میزان مشخصی باال رود آیکن روی صفحه منایان شده و دوربین به صورت خودکار خاموش می شود. اگر دستگاه خاموش شد دوربین را به مدت 10 دقیقه یا بیشرت به حال خود بگذارید تا دمای داخلی دوربین تا سطحی ایمن کاهش پیدا کند. در رشایطی که دمای محیط باالست دمای دوربین به رسعت افزایش پیدا میکند. هنگامی که دمای دوربین باال می رود ممکن است کیفیت تصویر خراب شود. ما توصیه می کنیم قبل از ادامه دادن به تصویربرداری منتظر مبانید تا دمای دوربین پایین بیاید. ممکن است سطح دوربین گرم شود. این مسئله نقص محسوب منی شود. 10

11 تذکراتی در مورد استفاده از دوربین تذکراتی در مورد واردکردن فیلم های AVCHD به کامپیوتر هنگام وارد کردن فیلم های AVCHD به یک کامپیوتر برای کامپیوترهای Windows از نرم افزار Home" "PlayMemories استفاده کنید. نکات در مورد پخش کردن فیلم های روی دستگاه های دیگر MPEG-4 AVC/H.264 High این دوربین از Profile برای ضبط فرمت AVCHD استفاده میکند. فیلم های ضبط شده در فرمت AVCHD در این دوربین منی توانند با استفاده از دستگاه های ذیل پخش شوند. AVCHD دستگاه های دیگر سازگار با فرمت که High Profile را پشتیبانی منی کنند دستگاه هایی که با فرمت AVCHD سازگار نیستند این دوربین همچنین از AVC/H.264 MPEG-4 Main Profile برای ضبط فرمت MP4 استفاده میکند. به همیل دلیل فیلم های ضبط شده در فرمت MP4 در این دوربین منی توانند روی دستگاه هایی به جز آنهایی که AVC/ MPEG H را پشتیبانی می کنند پخش شوند. HD دیسک های ضبط شده در کیفیت تصویر )وضوح باال( فقط روی دستگاه های سازگار با فرمت AVCHD می توانند پخش شوند. دستگاه های پخش کننده یا ضبط کننده مبتنی بر DVD قادر به پخش دیسک های دارای کیفیت تصویر HD منی باشند زیرا این دستگاه ها با فرمت AVCHD سازگار نیستند. همچنین دستگاه های پخش کننده یا ضبط کننده مبتنی بر DVD ممکن است دیسک های دارای کیفیت تصویر HD را بیرون ندهند. هشدار در مورد حق نرش برنامه های تلویزیونی فیلم ها نوارهای ویدئویی و سایر مطالب ممکن است دارای حق نرش باشند. ضبط غیرمجاز چنین مطالبی می تواند خالف مفاد قوانین حق نرش باشد. تصاویر استفاده شده در این دفرتچه راهنام عکس های استفاده شده به عنوان منونه تصاویر در این دفرتچه راهنام تصاویر بازسازی شده هستند و تصاویر واقعی گرفته شده با استفاده از دوربین منی باشند. در مورد اطالعات مشخصات فنی رشح داده شده در این دفرتچه داده ها در مورد عملکرد و مشخصات به جز هنگامی که در این دفرتچه راهنام رشح داده شده باشد تحت رشایط ذیل تعریف می شوند: در یک دمای عادی محیط 25 درجه سانتیگراد و با استفاده از یک بسته باتری که برای حدود یک ساعت بعد از آن که چراغ شارژ خاموش شده است به طور کامل شارژ شده باشد. نام مدل این دفرتچه راهنام مدل های گوناگونی را با لنزهای مختلف ضمیمه پوشش می دهد. نام مدل بسته به لنز ضمیمه متفاوت است. مدل موجود در کشور/منطقه مختلف متفاوت است. نام مدل SLT-A58K SLT-A58M SLT-A58Y لنز DT18-55mm DT18-135mm DT18-55mm و DT55-200mm 11

12 بررسی لوازم جانبی ارائه شده اول نام مدل دوربین خود را بررسی کنید )صفحه 11(. بسته به مدل لوازم جانبی ضمیمه متفاوت است. عدد در پرانتز تعداد را مشخص می کند. ارائه شده با متام مدل ها دوربین )1( )1( BC-VM10A شارژر باتری سیم برق )1(* )در ایاالت متحده امریکا و کانادا ارائه منی شود( * ممکن است بیش از یک سیم برق همراه با دوربین شام ارائه شده باشد. از سیم مناسب که با کشور/منطقه شام مطابقت دارد استفاده کنید. NP-FM500H بسته باتری قابل شارژ )1( پوشش بدنه )1( )متصل به دوربین( درپوش قطعه چشمی )1( )متصل به دوربین( دفرتچه راهنام )1( SLT-A58K لنز زوم )1(/ DT18-55mm پوشش جلویی لنز )1(/ درپوش بسته بندی )1( SLT-A58M لنز زوم )1(/ DT18-135mm پوشش جلویی لنز )1(/ پوشش عقبی لنز )1(/ کالهک لنز )1( SLT-A58Y لنز زوم )1(/ DT18-55mm پوشش جلویی لنز )1(/ درپوش بسته بندی )1( لنز زوم )1(/ DT55-200mm پوشش جلویی لنز )1(/ پوشش عقبی لنز )1(/ کالهک لنز )1( کابل میکرو )1( USB بند شانه )1( 12

13 شناسایی قسمت ها برای جزئیات در مورد عملیات برای قطعه ها صفحات داخل پرانتز را مالحظه منایید. جلو آماده سازی دوربین 13 دکمه شاتر )30( کلید روشن و خاموش )27( کلید چرخان کنرتل 92( )96 94 چراغ تایمر خودکار )144( محل های متاس لنز* آینه* این آینه از یک فیلم انتقال دهنده ساخته شده است. آینه را ملس نکنید. انجام این کار ممکن است آینه را کج یا کثیف کرده و ممکن است کیفیت تصویر و عملکرد دوربین بدتر شود. دکمه پیش منایش )94(/ دکمه بزرگ کننده فوکوس )116( پایه لنز فالش داخلی* 41( )126 میکروفون** )105( کلید چرخان حالت )36( دکمه )بیرون آمدن فالش( )41 126( راهنامی نصب )24( دکمه آزاد سازی لنز )25( کلید حالت فوکوس ) ( * این قسمت ها را مستقیام ملس نکنید. ** این قسمت را هنگام فیلمربداری نپوشانید. انجام این کار ممکن است باعث پارازیت یا کاهش صدا شود.

14 شناسایی قسمت ها پشت حسگرهای چشمی )77( منایاب* هنگامی که به منایاب نگاه می کنید حالت منایاب فعال شده و هنگامی که صورتتان را از منایاب دور می کنید حالت مشاهده به حالت صفحه LCD باز می گردد. کلید چرخان تنظیم دیوپرت )29( ) ( LCD صفحه درپوش قطعه چشمی )77( برای تصویربرداری: دکمه Fn )عملکرد( )53 52( برای مشاهده: دکمه )چرخش تصویر( )149( دکمه کنرتل DISP//// )منایش محتویات( 46( WB/)147 )توازن سفیدی( /)136( )حالت درایو( )45 143(/ )جلوه تصویر( )133( )110(/ AF دکمه کنرتل )ورود(/دکمه دکمه قفل بر هدف )111( AF دکمه )راهنامی داخل دوربین( )62( برای مشاهده: دکمه )حذف( )34( دکمه )پخش( )33( * این قسمت را مستقیام ملس نکنید. 14

15 شناسایی قسمت ها باال آماده سازی دوربین 1) برای جزئیات در مورد لوازم جانبی سازگار با کفشک ارتباط چندگانه وب سایت Sony را بازدید کرده یا با فروشنده Sony یا تعمیرگاه خدمات مجاز محلی Sony در ناحیه خود مشورت منایید. لوازم جانبی برای کفشک لوازم جانبی را نیز می توان استفاده منود. عملیات با لوازم جانبی سازنده های دیگر تضمن منی شوند. 2) لوازم جانبی برای کفشک لوازم جانبی خود قفل شونده را نیز با استفاده از آداپتور کفشک )فروش جداگانه( می توان وصل کرد. کفشک ارتباط چندگانه 1(2( )127( )55( MENU دکمه عالمت موقعیت حسگر تصویر )108( )164( FINDER/LCD دکمه )140( ZOOM دکمه ) ( ISO دکمه برای تصویربرداری: دکمه )نوردهی( ) 43 (/دکمه AV )مقدار دیافراگم( )96( برای مشاهده: دکمه )بزرگ منایی( )48( برای تصویربرداری: دکمه AEL )قفل ) ( )AE برای مشاهده: دکمه )کوچک منایی( ) 48 (/دکمه )فهرست تصویر( )49( )100 32( MOVIE دکمه 15

16 شناسایی قسمت ها طرفین/زیر قالب های مربوط به بند شانه هر دو رس بند را به دوربین وصل کنید. فیش )میکروفون( هنگامی که یک میکروفون خارجی وصل شود میکروفون داخلی به صورت خودکار خاموش می شود. اگر میکروفون خارجی یک نوع با نیروی داخلی باشد نیروی میکروفون بوسیله دوربین تأمین می شود. )155 50( HDMI اتصال میکرو )178( USB ترمینال مالتی/ میکرو دستگاه سازگار با میکرو USB را پشتیبانی می کند. بلندگو DC IN ترمینال AC هنگامی که آداپتور AC-PW10AM )فروش جداگانه( را به دوربین وصل می کنید دوربین را خاموش کرده سپس رابط آداپتور AC را داخل ترمینال DC IN دوربین بزنید. 16

17 شناسایی قسمت ها شکاف قراردادن باتری )21( درپوش باتری )21( محل نصب سه پایه از یک سه پایه با طول پیچ کمرت از 5.5 میلیمرت استفاده کنید. شام قادر به محکم کردن دوربین بر سه پایه هایی با طول پیچ 5.5 میلیمرت یا بیشرت نخواهید بود و ممکن است به دوربین آسیب وارد شود. چراغ دسرتسی )22( شکاف قراردادن کارت حافظه )21( درپوش کارت حافظه )21( آماده سازی دوربین 17

18 شناسایی قسمت ها حلقه فوکوس کردن حلقه زوم مقیاس فاصله کانونی راهنامی فاصله کانونی محل های متاس لنز کلید حالت فوکوس راهنامی نصب راهنامی کالهک لنز کلید قفل زوم /DT 18-55mm F SAM II /DT mm F4-5.6 SAM DT mm F SAM برای دوربین های Sony پایه A )مدل های مجهز به یک حسگر تصویر اندازه )APS-C طراحی شده اند. شام منی توانید از این لنزها روی دوربین های فرمت 35 میلیمرت استفاده کنید. برای لنز هایی به غیر از /DT 18-55mm F SAM II /DT mm F4-5.6 SAM DT mm F SAM به دستورهای عملکرد ضمیمه با لنز رجوع کنید. لنز DT 18-55mm F SAM II )ضمیمه با )SLT-A58K/A58Y DT mm F4-5.6 SAM )ضمیمه با )SLT-A58Y DT mm F SAM )ضمیمه با )SLT-A58M 18

19 شارژ کردن بسته باتری آماده سازی دوربین 1 هنگام استفاده از دوربین برای نخستین بار حتام بسته باتری "InfoLITHIUM" NP-FM500H )ضمیمه( را شارژ کنید. بسته باتری "InfoLITHIUM" را می توان حتی هنگامی که کامال خالی نشده است شارژ منود. بسته باتری را هنگامی که به طور کامل شارژ نشده است نیز می توان استفاده کرد. بسته باتری شارژ شده حتی هنگامی که از آن استفاده منی شود به تدریج تخلیه میگردد. برای پرهیز از هدر دادن یک موقعیت برای تصویربرداری بسته باتری را قبل از این که تصویر بگیرید دوباره شارژ کنید. بسته باتری را داخل شارژ کننده باتری قرار دهید. بسته باتری را فشار دهید تا صدای کلیک دهد. 19

20 شارژ کردن بسته باتری برای ایاالت متحده امریکا و کانادا دوشاخه چراغ CHARGE شارژ کننده باتری را به پریز برق بزنید. چراغ روشن: درحال شارژ چراغ خاموش: شارژ پایان یافته است زمان شارژ حدود 175 دقیقه هنگام شارژ کردن یک بسته باتری کامال خالی در دمای 25 درجه سانتیگراد. زمانیکه شارژ به پایان میرسد چراغ CHARGE خاموش میشود. برای کشورها/مناطق غیر از ایاالت متحده امریکا و کانادا 2 چراغ CHARGE به پریز برق تذکرات زمان شارژ بسته به ظرفیت باقیامنده بسته باتری یا رشایط شارژ کردن تفاوت می کند. توصیه می کنیم بسته باتری را در دمای محیط بین 10 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد شارژ منایید. ممکن است نتوانید بسته باتری را خارج از این محدوده دمایی به شکلی مؤثر شارژ کنید. شارژر باتری را به نزدیک ترین پریز برق وصل کنید. 20

21 کارگذاشنت بسته باتری/کارت حافظه )فروش جداگانه( درپوش باتری را با لغزاندن اهرم باز 1 کنید. آماده سازی دوربین 2 بسته باتری را با استفاده از نوک باتری برای فشار دادن اهرم قفل کامال داخل کنید. اهرم قفل 3 درپوش را ببندید. درپوش کارت حافظه را لغزانده و باز 4 کنید. 21

22 کارگذاشنت بسته باتری/کارت حافظه )فروش جداگانه( یک کارت حافظه وارد کنید. با گوشه بریده رو به جهت نشان داده شده کارت حافظه را داخل کرده تا در محل صدای کلیک دهد. 5 مطمنئ شوید که گوشه بریده رو به جهت درست باشد. 6 درپوش را ببندید. برای بیرون آوردن بسته باتری دوربین را خاموش کرده و چک کنید که لرزش دوربین متوقف شده باشد و هر دو هم صفحه LCD و هم چراغ دسرتسی )صفحه 17( خاموش شده باشند. سپس اهرم قفل را برای برداشنت بسته باتری در جهت پیکان بلغزانید. مراقب باشید بسته باتری سقوط نکند. قفل اهرم برای بیرون آوردن کارت حافظه مطمنئ شوید که چراغ دسرتسی روشن نباشد سپس درپوش را باز کرده و کارت حافظه را یکبار فشار دهید. 22

23 کارگذاشنت بسته باتری/کارت حافظه )فروش جداگانه( برای بررسی میزان باقیامنده باتری بسته باتری ضمیمه یک بسته باتری یون لیتیوم است که می تواند اطالعات مربوط به رشایط بکارگیری را با دوربین شام مبادله کند. مطابق با رشایط دوربینتان زمان باتری باقی مانده به شکل درصد منایش داده می شود. میزان باتری زیاد کارت های حافظه قابل استفاده کم "باطری فرسوده است." دیگر منی توانید تصویربرداری کنید. کارت های حافظه زیر با این دوربین سازگارند. البته کار کردن متام کارت های حافظه با این دوربین ضامنت منی شود. آماده سازی دوربین در این دفرتچه راهنام فیلم ها تصاویر ساکن انواع کارت حافظه Memory Stick PRO Duo )Mark2( Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Memory Stick XC-HG Duo XC Duo )کالس 4 یا رسیع تر( کارت حافظه SD کارت SD )کالس 4 یا رسیع تر( کارت حافظه SDHC )کالس 4 یا رسیع تر( کارت حافظه SDXC تذکرات تصاویر ضبط شده در Duo" "Memory Stick XC-HG یا کارت حافظه SDXC را منی توان در کامپیوترها یا دستگاه های صوتی تصویری که با exfat سازگاری ندارند وارد کرده یا پخش منود. قبل از وصل کردن دستگاه به دوربین مطمنئ شوید دستگاه مربوطه با exfat سازگار است. اگر دوربین را به یک دستگاه ناسازگار وصل کنید ممکن است از شام خواسته شود کارت را فرمت کنید. هرگز در پاسخ به چنین پیغامی اقدام به فرمت کردن کارت نکنید زیرا این کار باعث پاک شدن متام اطالعات موجود در کارت خواهد شد. exfat( سیستم فایل استفاده شده در Duo" "Memory Stick XC-HG یا کارت های حافظه SDXC است.( 23

24 وصل کردن لنز 1 2 پوشش بدنه را از دوربین جدا منوده پوشش جلویی لنز و درپوش بسته بندی را از پشت لنز جدا منایید. لنز را در جایی دور از مکان های پر از گرد و خاک رسیعا تعویض کنید به صورتی که از ورود گرد یا ذره به دوربین جلوگیری شود. هنگام تصویربرداری پوشش جلویی لنز را ازجلوی لنز بردارید. لنز را با میزان کردن عالمت های نشانه نارنجی رنگ )راهنامهای نصب( موجود بر روی لنز و دوربین نصب کنید. پوشش بدنه درپوش بسته بندی 3 لنز را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در موقعیت قفل شده در جای خود قرار گرفته و صدای کلیک مناید. حتام لنز را بصورت مستقیم وارد کنید. عالمت های نشانه نارنجی رنگ 24

25 وصل کردن لنز تذکرات هنگام وصل کردن لنز دکمه آزاد سازی لنز را فشار ندهید. هنگام وصل کردن لنز نیروی بیش از حد وارد نکنید. لنزهای پایه E با این دوربین سازگاری ندارند. هنگام استفاده کردن از یک لنز مجهز به یک رسپیچ سه پایه برای نگه داشنت تعادل رسپیچ در طرف لنز را به سه پایه وصل کنید. هنگام حمل دوربین با یک لنز متصل شده هردوی دوربین و لنز را محکم نگه دارید. آن قسمت از لنز که برای زوم یا تنظیامت فوکوس باز شده را نگیرید. برای جدا کردن لنز 1 دکمه آزاد سازی لنز را تا انتها فشار داده و لنز را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. آماده سازی دوربین دکمه آزاد سازی لنز 2 پوشش ها را به جلو و عقب لنز و پوشش بدنه را به دوربین وصل کنید. قبل از الصاق پوشش هرگونه گرد و غباری را بزدایید. پوشش عقبی لنز با کیت لنز DT 18-55mm F SAM II ارائه منی شود. اگر لنز را بدون وصل کردن آن به دوربین نگه می دارید پوشش عقبی لنز ALC-R55 را خریداری کنید. 25

26 وصل کردن لنز اتصال کالهک لنز توصیه می شود که از یک کالهک لنز برای کاهش روشنایی خیره کننده و اطمینان حاصل کردن از کیفیت تصویر بهینه استفاده کنید. کالهک لنز را بر پایه انتهای لوله لنز جا انداخته و کالهک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک بدهد. تذکرات ضمیمه نشده است. شام می توانید از ALC-SH108 DT 18-55mm F SAM II کالهک لنز با )فروش جداگانه( استفاده کنید. کالهک لنز ممکن است جلوی نور فالش را بگیرد. هنگام استفاده از فالش کالهک لنز را بردارید. هنگام انبار کردن کالهک لنز را برداشته و آن را به صورت وارونه بر لنز قرار دهید. تذکر در مورد تعویض لنز هنگام عوض کردن لنز اگر گرد و غبار یا آشغال خرده داخل دوربین شده و به سطح حسگر تصویر )قسمتی که نور را به سیگنال الکرتیکی تبدیل می کند( بچسبد بسته به محیط تصویربرداری ممکن است آن به شکل نقطه های تیره ای روی تصویر منایان شود. حسگر تصویر مجهز به یک عملکرد ضد گرد و غبار برای جلوگیری از نشسنت گرد و غبار روی حسگر تصویر است. با این وجود لنز را بدور از مکان های پر گرد و خاک به رسعت وصل کنید یا بردارید. 26

27 روشن کردن دوربین و تنظیم کردن ساعت هنگامی که دوربین را برای نخستین بار روشن می کنید صفحه تنظیم تاریخ/زمان منایان می شود. کلید روشن و خاموش را روی ON قرار دهید تا دوربین روشن شود. صفحه تنظیم تاریخ و زمان منایان میشود. برای خاموش کردن دوربین کلید روشن و خاموش را روی OFF قرار دهید. آماده سازی دوربین 1 2 چک کنید که ]ورود[ روی صفحه LCD انتخاب شده باشد سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. 4 ناحیه خود را با استفاده از / روی دکمه کنرتل انتخاب کرده سپس 3 مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. هر آیتم را با استفاده از / انتخاب کرده و مقادیر عددی را با استفاده از / تنظیم منایید. ]زمان تابستانی:[: تنظیم زمان تابستانی را روشن یا خاموش میکند. ]فرمت تاریخ:[: قالب منایش تاریخ را انتخاب میکند. نیمه شب بصورت 12:00 AM و ظهر بصورت 12:00 PM نشان داده میشود. 27

28 برای تنظیم سایر گزینه ها مرحله 4 را تکرار منوده و سپس مرکز دکمه 5 کنرتل را فشار دهید. چک کنید که ]ورود[ انتخاب شده باشد سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار 6 دهید. برای لغو عملیات تنظیم تاریخ/زمان دکمه MENU را فشار دهید. برای تنظیم مجدد تاریخ/زمان صفحه تنظیم تاریخ/زمان فقط هنگامی که شام دوربین را برای اولین بار روشن می کنید به صورت خودکار منایان می شود. برای اینکه تاریخ و زمان را مجددا تنظیم کنید از منو استفاده کنید. دکمه 1 MENU ]تنظیم تاریخ/زمان[ برای تنظیم مجدد ناحیه میتوانید ناحیه ای که در آن از دوربین استفاده میکنید را تنظیم کنید. این ویژگی به شام امکان میدهد ناحیه محلی را هنگام استفاده از دوربین در خارج از کشور تنظیم کنید. دکمه 1 MENU ]تنظیم ناحیه[ روشن کردن دوربین و تنظیم کردن ساعت حفظ تنظیم تاریخ و زمان این دوربین دارای یک باتری قابل شارژ داخلی برای حفظ تاریخ و زمان و سایر تنظیامت رصفنظر از روشن یا خاموش بودن دستگاه یا وصل بودن یا نبودن باتری میباشد )صفحه 201(. 28

29 پیش از تصویربرداری تنظیم تیزبینی منایاب )تنظیم دیوپرت( کلید چرخان تنظیم دیوپرت را در دید خود تنظیم کنید تا صفحه منایش به صورت واضح در منایاب ظاهر شود. تذکرات ضمیمه تنظیم دیوپرتیک )فروش جداگانه( با این دوربین قابل استفاده منی باشد. نگه داشنت درست دوربین باالتنه خود را ثابت نگه داشته و موقعیتی اتخاذ کنید که مانع از حرکت کردن دوربین شود. در حالت صفحه LCD در حالت منایاب در حالت منایاب )موقعیت عمودی( آماده سازی دوربین نکته دوربین را با یک دست گرفته و لنز را با دست دیگر نگه دارید. نکته پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها باز کرده و حالت استوار ایستادن را ایجاد منایید. نکته بازوان خود را اندکی جلوی بدن جمع کنید. هنگام تصویربرداری در موقعیت زانو زده باالتنه خود را با قراردادن آرنج روی زانویتان استوار سازید. 29

30 گرفنت تصاویر ساکن در حالت ]خودکار هوشمند[ دوربین سوژه را آنالیز کرده و به شام اجازه تصویربرداری با تنظیامت مناسب را می دهد. را هنگام تصویربرداری در موقعیتی که استفاده از فالش محدود شده باشد انتخاب کنید. 1 کلید چرخان حالت را روی )خودکار هوشمند( یا )فالش خاموش( قرار دهید. یا درحالیکه با استفاده از صفحه LCD یا منایاب تصویر خود را نظاره می 2 کنید دوربین را نگه دارید. نشانگر لرزش دوربین( )هشدار ناحیه AF ناحیه AF را روی سوژه موردنظر قرار دهید. اگر نشانگر )هشدار لرزش دوربین( چشمک می زند درحالیکه دوربین را محکم گرفته یا از یک سه پایه استفاده می کنید سوژه را با دقت تصویربرداری کنید. هنگامی که دوربین صحنه را شناسایی کند آیکن شناسایی صحنه روی صفحه منایان شده و تنظیامت مناسب برای آن صحنه استفاده خواهند شد. 3 حلقه زوم 4 هنگام استفاده از لنز زوم حلقه زوم را چرخانده سپس در مورد عکس خود تصمیم بگیرید. 30

31 گرفنت تصاویر ساکن 5 برای فوکوس کردن دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. هنگامی که فوکوس تأیید می شود یا )نشانگر فوکوس( روشن می شود )صفحه 107(. برای تصویربرداری دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید. هنگامی ]کادربندی خودکار[ روی ]خودکار[ تنظیم شده باشد و دوربین از چهره ها اشیاء نزدیک یا سوژه های ردیابی شده توسط ]قفل بر هدف ]AF تصویربرداری کند دوربین به صورت خودکار تصویر را به یک ترکیب مناسب برش می زند. تصاویر اصلی و برش داده شده هردو ذخیره میشوند )صفحه 119(. نشانگر فوکوس تصویربرداری و مشاهده تصاویر 6 31

32 ضبط فیلم ها 1 برای رشوع ضبط دکمه MOVIE را دکمه MOVIE فشار دهید. ضبط فیلم را میتوان از هر حالت نوردهی آغاز منود. رسعت شاتر و گشادگی دیافراگم بطور خودکار تنظیم میشوند. اگر می خواهید آن ها را به مقادیری خاص تنظیم کنید کلید چرخان حالت را به )فیلم( )صفحه 102( تنظیم کنید. هنگامی که دوربین در حالت فوکوس خودکار است به تنظیم فوکوس ادامه میدهد. 2 برای متوقف کردن ضبط دکمه MOVIE را دوباره فشار دهید. تذکرات صدای دوربین و لنز هنگام کارکرد ممکن است در حین ضبط یک فیلم ضبط شود. شام می توانید ضبط صدا را با تنظیم ]ضبط صدا[ به ]خاموش[ )صفحه 105( غیر فعال کنید. زمان ضبط پیوسته یک فیلم ممکن است بسته به دمای محیط یا رشایط دوربین کوتاه تر باشد. "تذکراتی در مورد ضبط پیوسته فیلم" را مالحظه کنید. هنگامی که آیکن منایان شود دمای دوربین بیش از حد باال است. دوربین را خاموش کرده و صرب کنید تا دمای دوربین پایین بیاید )صفحه 199(. 32

33 پخش تصاویر 1 دکمه را فشار دهید. دکمه دکمه 1 MENU حالت مورد نظر 2 3 ]انتخاب تصویر ساکن/فیلم[ انتخاب برای پخش تصاویر ساکن ]مشاهده پرونده )تصویر ساکن([ را انتخاب کرده و برای پخش فیلم ها ]مشاهده پرونده ])MP4( یا ]مشاهده ]AVCHD را بسته به فرمت فایل انتخاب کنید. با استفاده از / روی دکمه کنرتل یک تصویر را انتخاب منایید. برای پخش فیلم ها مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. تصویربرداری و مشاهده تصاویر عملیات دکمه کنرتل/کلید چرخان کنرتل درحین پخش فیلم برای مکث/ادامه برای حرکت رسیع به جلو برای بازگشت رسیع به عقب کلید چرخان کنرتل را درحین مکث به سمت برای حرکت آهسته به جلو راست بچرخانید. کلید چرخان کنرتل را درحین مکث به سمت چپ برای حرکت آهسته به عقب بچرخانید. فیلم فریم به فریم پخش می شود. / برای تنظیم بلندی صدا برای منایش اطالعات تذکرات در برخی رشایط ممکن است فیلم های ضبط شده با استفاده از دستگاه های دیگر روی این دوربین پخش نشوند. 33

34 حذف کردن تصاویر )حذف( به محض اینکه یک تصویر را حذف کردید آن تصویر منی تواند بازیابی شود. قبل از حذف تصویر مطمنئ شوید که آن را منی خواهید. تصویری که می خواهید حذف کنید را 1 منایش داده و دکمه را فشار دهید. دکمه با استفاده از روی دکمه کنرتل ]حذف[ را انتخاب کرده سپس مرکز 2 دکمه کنرتل را فشار دهید. تذکرات تصاویر محافظت شده را منی توان حذف کرد. 34

35 تنظیم زاویه صفحه LCD صفحه LCD را روی زاویه ای که به آسانی قابل دیدن باشد تنظیم کنید. صفحه LCD حدود 55 درجه به سمت پایین و 135 درجه به سمت باال کج می شود. گرفنت تصاویر متناسب با سوژه 35

36 انتخاب یک حالت تصویربرداری کلید چرخان حالت را روی حالت تصویربرداری دلخواه تنظیم منایید. حالت های تصویربرداری ذیل قابل دسرتس اند: )خودکار هوشمند(/ )فالش خاموش( )85 30( )خودکار برتر( )85 37( )انتخاب صحنه( )86 38( 36 در حالت ]خودکار هوشمند[ دوربین سوژه را آنالیز می کند و به شام اجازه می دهد با تنظیامت مناسب تصویربرداری کنید. هنگامی که می خواهید بدون فالش تصویربرداری کنید ]فالش خاموش[ را انتخاب منایید. دوربین رشایط تصویربرداری را شناسایی و ارزیابی کرده و تنظیامت مناسب به صورت خودکار تنظیم می شوند. دوربین با ترکیب یا استخراج تصاویر 1 تصویر مناسب را در صورت لزوم ذخیره می مناید. به شام امکان می دهد با تنظیامت از پیش تعیین شده مطابق با صحنه عکس بگیرید. )پیامیش پانوراما( به شام امکان گرفنت تصاویر پانورامایی را می دهد. )88 39( )جلوه تصویر( به شام اجازه می دهد با بافتی منحرص به جلوه انتخاب شده تصاویر ساکن بگیرید. )133( )تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته( 40( )90 )فیلم( 32( )100 )خودکار برنامه( )91( )اولویت دیافراگم( )92( )اولویت شاتر( )94( )نوردهی دستی( )96( در حالی که دکمه شاتر به طور کامل پایین نگه داشته شده است دوربین به طور پیوسته تصویربرداری می کند. دوربین تصاویر را تا حداکرث 8 تصویر بر ثانیه به طور پیوسته ضبط می کند. به شام اجازه می دهد فیلم ها را با نوردهی )هر دو هم رسعت شاتر و هم مقدار دیافراگم( تنظیم شده به صورت دستی بردارید. به شام اجازه می دهد با نوردهی )هر دو هم رسعت شاتر و هم مقدار دیافراگم( تنظیم شده به صورت خودکار تصویربرداری کنید. سایر تنظیامت می توانند به صورت دستی تنظیم شوند. پس از تنظیم دستی مقدار دیافراگم با استفاده از کلید چرخان کنرتل به شام امکان تصویربرداری را می دهد. پس از تنظیم دستی رسعت شاتر با استفاده از کلید چرخان کنرتل به شام امکان تصویربرداری را می دهد. به شام اجازه می دهد پس از تنظیم نوردهی )هر دو هم رسعت شاتر و هم مقدار دیافراگم( به صورت دستی با استفاده از کلید چرخان کنرتل تصویربرداری کنید.

37 انتخاب یک حالت تصویربرداری خودکار برتر 1 کلید چرخان حالت را روی )خودکار برتر( قرار دهید. 2 دوربین را به سمت سوژه نشانه گرفته و فوکوس را تنظیم کرده و سوژه را تصویربرداری کنید. شناسایی صحنه هنگامی که دوربین سوژه را تشخیص داده و خود را برای رشایط تصویربرداری تنظیم می کند اطالعات ذیل روی صفحه منایان می شوند: آیکن شناسایی صحنه عملکرد تصویربرداری مناسب و تعداد تصاویری که قرار است گرفته شوند. )تاريک )صحنه شب( صحنه شناسایی شده: )منظره( و روشن با نگه داشنت دستى( )صحنه )پرتره( )چهره با نور پس زمینه( )ماکرو( )نورپس زمینه( شب با سه پایه( )نور کم( )نور افكن( )چهره در شب( )خردسال( عملکرد تصویربرداری: تصویربرداری پیوسته همزمانی آهسته )صفحات 126( 41 HDR خودکار )صفحه 130( همزمانی نور روز شاترآهسته تاريک و روشن با نگه داشنت دستى )صفحه 87( آیکن شناسایی صحنه عملکرد تصویربرداری تعداد تصاویری که باید گرفته شود گرفنت تصاویر متناسب با سوژه 37

38 انتخاب یک حالت تصویربرداری انتخاب صحنه 1 کلید چرخان حالت را روی )انتخاب صحنه( تنظیم کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. 2 با استفاده از / حالت دلخواه را انتخاب کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. برای تغییر دادن صحنه دکمه Fn را فشار داده و سپس صحنه دیگری را انتخاب منایید. 3 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه تصویربرداری کنید. )پرتره( )فعالیت ورزشی( )ماکرو( )منظره( )غروب آفتاب( )صحنه شب( )تاريک و روشن با نگه داشنت دستى( )پرتره شب( پس زمینه ها را تار کرده و سوژه را واضح میکند. رنگ پوست را به صورت مالیم برجسته می کند. از سوژه متحرک با رسعت باالی شاتر عکس میگیرد به گونه ای که سوژه بی حرکت بنظر میرسد. مادامی که دکمه شاتر فشار داده شده است دوربین بطور پیوسته تصویربرداری می کند. از سوژه هایی از قبیل گل ها و غذا ها از نزدیک تصویربرداری می کند. از کل محدوده منظره با فوکوس دقیق و با رنگ های زنده عکس میگیرد. عکس های زیبا از رنگ قرمز طلوع یا غروب خورشید میگیرد. از صحنه های شب با فاصله بدون از دست دادن فضای تاریک محیط عکسربداری میکند. از صحنه های شب با نویز و تارشدگی کمرت و بدون استفاده از سه پایه عکس میگیرد. عکسهای متوالی گرفته میشوند و پردازش تصویر به منظور کاهش تارشدگی سوژه لرزش دوربین و نویز انجام میگیرد. از چهره ها در صحنه های شب عکس میگیرد. 38

39 انتخاب یک حالت تصویربرداری پیامیش پانوراما 1 کلید چرخان حالت را روی )پیامیش پانوراما(. 2 دوربین را به سمت سوژه ای که برای آن می خواهید روشنی و فوکوس را تنظیم کنید نشانه گرفته و دکمه شاتر را تا نیمه به سمت پایین فشار دهید. 3 درحالیکه دکمه شاتر را تا نیمه به سمت پایین فشار می دهید دوربین را به سمت لبه ترکیب نشانه بگیرید سپس دکمه شاتر را کامال به سمت پایین فشار دهید. 4 با دنبال کردن راهنامی روی صفحه منایش دوربین را تا انتهای تصویر حرکت داده یا بچرخانید. این قسمت تصویربرداری نخواهد شد. گرفنت تصاویر متناسب با سوژه نوار راهنام 39

40 انتخاب یک حالت تصویربرداری تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته 1 کلید چرخان حالت را روی )تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته( تنظیم کنید. 2 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه ها عکس بگیرید. مادامی که دکمه شاتر تا انتها فشار داده شده است دوربین به عکسربداری ادامه میدهد. ناحیه مرکز روی صفحه بریده شده و دوربین تصاویر را با حداکرث حدود 8 تصویر بر ثانیه به صورت پیوسته ضبط می کند. حداقل مقیاس زوم دوربین روی 2 برابر تنظیم شده و اندازه تصویر روی S تنظیم می شود. تکنیک های تصویربرداری هنگامی که AEL[ با شاتر[ روی ]خاموش[ تنظیم شده باشد دوربین به تنظیم نوردهی حتی پس از اولین تصویربرداری در ]تصویربرداری پیوسته[ یا ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ ادامه می دهد )صفحه 123(. هنگامی که ]حالت فوکوس خودکار[ روی AF[ پیوسته[ تنظیم شده باشد دوربین به تنظیم فوکوس در خالل تصویربرداری ادامه می دهد. شام می توانید ]ISO[ را روی عدد دلخواه تنظیم منایید. 40

41 استفاده از فالش در محیط های تاریک از فالش برای تصویربرداری روشن از سوژه و جلوگیری از لرزش دوربین استفاده کنید. هنگام تصویربرداری در مقابل خورشید از فالش برای روشن کردن تصویر سوژه دارای نور پس زمینه استفاده منایید. 1 دکمه Fn )حالت فالش( انتخاب تنظیم مورد نظر برای اطالعات بیشرت درباره حالت های فالش دردسرتس برای هر حالت تصویربرداری صفحه 75 را مالحظه کنید. 2 دکمه را فشار دهید. دکمه فالش داخلی باال می آید. در حالت ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ حتی اگر دکمه را فشار دهید فالش داخلی باال منی آید. در این حالت ها اگر مقدار نور نا کافی بوده یا سوژه دارای نور پس زمینه باشد فالش به طور خودکار باال می آید. 3 پس از امتام شارژ شدن فالش از سوژە عکس بگیرید. چشمک زدن: فالش در حال شارژ شدن است. در حالیکه فالش چشمک می زند شام منی توانید شاتر را به کار بیاندازید. روشن: فالش شارژ شده و آماده عمل کردن است. هنگامی که در نور کم در حالت فوکوس خودکار دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید ممکن است فالش برای کمک به فوکوس کردن روی سوژه عمل کند )چراغ.)AF نشانگر )شارژ فالش( استفاده از عملکردها تصویربرداری 41

42 استفاده از فالش )فالش خاموش( )فالش خودکار( )فالش پرکننده( )همزمانی آهسته( )همزمانی عقب( )ىب سيم( حتی اگر فالش باال آمده باشد نور منی زند. شام منی توانید این آیتم را هنگامی انتخاب کنید که کلید چرخان حالت به S A P یا M تنظیم شده است. اگر منی خواهید در این حالت ها از فالش استفاده منایید فالش را به سمت پایین فشار دهید. در محیط های تاریک یا هنگام تصویربرداری رو به سمت نور روشن نور می زند. هربار که شاتر را رها می کنید عمل می کند. هربار که شاتر را رها می کنید عمل می کند. تصویربرداری همزمان آهسته با کند کردن رسعت شاتر به شام امکان می دهد تا هم از سوژه و هم از پس زمینه تصویری واضح بگیرید. هربار که شاتر را رها می کنید درست قبل از اینکه نوردهی تکمیل شود عمل می کند. یک فالش خارجی )فروش جداگانه( که خارج از دوربین و دور از آن است را فعال می کند )تصویربرداری با فالش بی سیم(. 42

43 تنظیم روشنی تصویر به طور معمول نوردهی به صورت خودکار انتخاب می شود )نوردهی خودکار(. بر مبنای نوردهی بدست آمده توسط نوردهی خودکار می توانید جربان نوردهی را انجام دهید. با جابجایی به سمت + می توانید کل تصویر را روشن تر کنید. هنگامی که به سمت تغییر می دهید متام تصویر تیره تر می شود )جربان نوردهی(. 1 دکمه را فشار دهید. دکمه 2 با استفاده از کلید چرخان کنرتل نوردهی را تنظیم منایید. به سمت + )بیشرت(: تصویر روشن می شود. به سمت )کمرت(: تصویر تاریک می شود. در حالت منایاب نوردهی را با استفاده از مقیاس EV تایید کنید. صفحه LCD پس از نوردهی تنظیم می شود. نوردهی جربان شده صفحه در منایاب استفاده از عملکردها تصویربرداری 3 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. نوردهی استاندارد تکنیک های تصویربرداری میزان جربان را با بررسی تصویر ضبط شده تنظیم منایید. با استفاده از تصویربرداری طبقه بندی شده می توانید چندین تصویر با نوردهی جابجا شده به سمت مثبت یا منفی بگیرید )صفحه 144(. 43

44 تنظیم روشنی تصویر تذکرات هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم شده باشد این آیتم منی تواند تنظیم شود. هنگامی که حالت نوردهی روی M تنظیم شده باشد فقط هنگامی که ]ISO[ روی ]AUTO[ تنظیم شده باشد نوردهی می تواند تعیین شود. در حین فقل AE برای تنظیم میزان جربان کلید چرخان کنرتل را بچرخانید. 2.0 EV تنظیم کنید فقط مقداری بین 3.0+ EV و 3.0 EV اگرچه شام می توانید نوردهی را بین و 2.0+ EV با روشنی تصویر معادل هنگام تصویربرداری روی صفحه منایان می شود. اگر شام نوردهی را فراتر از این بازه تنظیم منایید روشنی تصویر جلوه را روی صفحه نشان نخواهد داد بلکه این روی تصویر ضبط شده منعکس خواهد شد. 44

45 انتخاب حالت درایو شام می توانید حالت درایو مناسب از قبیل تصویربرداری تکی پیوسته یا طبقه بندی را با توجه به هدف خود انتخاب منایید. بر روی دکمه کنرتل انتخاب حالت مورد نظر )تصویربرداری تکی( این حالت برای عکسربداری عادی است. )143( )تصویربرداری دوربین تصاویر را به طور پیوسته ضبط می کند. پیوسته( )143( )تایمر خودکار( )144( تایمر خودکار 10 ثانیه ای اگر عکاس بخواهد در عکس حضور داشته باشد مناسب است در حالیکه تایمر خودکار 2 ثانیه ای برای کاهش لرزش دوربین مناسب است. )طبقه بندی: شام می توانید 3 تصویر را بگیرید هریک با درجات مختلفی از نوردهی. پیوسته( )144( )طبقه بندی شام میتوانید 3 عکس پشت رس هم بگیرید که هر کدام درجه نوردهی متفاوتی داشته باشند. تکی( )144( )محدو تواز بر اساس توازن سفیدی انتخاب شده و دمای رنگ/فیلرت رنگ 3 تصویر با سفید( )146( توازن سفیدی تغییر یافته ضبط می شوند. استفاده از عملکردها تصویربرداری 45

46 تغییر دادن منایش اطالعات ضبط )DISP( هربار که DISP را در دکمه کنرتل فشار می دهید منایش اطالعات ضبط مطابق زیر تغییر می کند. شام می توانید منایش اطالعات ضبط را به صورت جداگانه برای حالت منایاب و حالت صفحه LCD تنظیم منایید. بدون اطالعات منایش همه اطالعات منایش گرافیکی منایش گرافیکی ]منایش گرافیکی[ رسعت شاتر و مقدار دیافراگم را به شکل منودار نشان داده و به وضوح نشان می دهد نوردهی چگونه کار می کند. اشاره گرهای روی نشانگر رسعت شاتر و مقدار دیافراگم مقدار کنونی را نشان می دهند. مقدار دیافراگم رسعت شاتر 46

47 تنظیم اندازه تصویر اندازه تصویر ]اندازه تصویر[ انتخاب اندازه مورد نظر دکمه 1 MENU ]نسبت ابعاد[: ]3:2[ اندازه تصویر L: 20M رهنمودهای کاربردی برای تصویربرداری در باالترین کیفیت تصویر استفاده از عملکردها تصویربرداری پیکسل پیکسل پیکسل M: 10M S: 5.0M ]نسبت ابعاد[: ]16:9[ اندازه تصویر L: 17M پیکسل پیکسل پیکسل M: 8.4M S: 4.2M برای چاپ تا اندازه +A3 برای چاپ تا اندازه A5 رهنمودهای کاربردی برای مشاهده در تلویزیون وضوح باال تذکرات هنگامی که ]کیفیت[ روی ]RAW[ یا RAW[ و ]JPEG تنظیم شده باشد اندازه تصویر RAW معادل با L خواهد بود. این اندازه روی صفحه نشان داده منی شود. پانوراما: اندازه شام می توانید اندازه تصویر را برای تصاویر پانوراما تنظیم منایید. اندازه تصویر بسته به تنظیم جهت تصویربرداری تغییر میکند )صفحه 89(. دکمه 1 MENU استاندارد عریض ]پانوراما: اندازه[ انتخاب اندازه مورد نظر ]پانوراما: جهت[ به ]باال[ ]پایین[ تنظیم شده: ]پانوراما: جهت[ به ]راست[ ]چپ[ تنظیم شده: ]پانوراما: جهت[ به ]باال[ ]پایین[ تنظیم شده: ]پانوراما: جهت[ به ]راست[ ]چپ[ تنظیم شده:

48 بزرگ کردن تصاویر تصویر ساکن را می توان برای بررسی دقیق تر بزرگ منود. این برای چک کردن رشایط فوکوس یک تصویر ضبط شده مناسب است. 1 تصویری که می خواهید بزرگ کنید را دکمه منایش داده سپس دکمه را فشار دهید. 2 با استفاده از دکمه یا دکمه تصویر را بزرگنامیی یا کوچکنامیی کنید. کلید چرخان کنرتل را برای تغییر تصاویر هم اندازه بچرخانید. هنگامی که چند تصویر با ترکیب بندی مشابه می گیرید می توانید رشایط فوکوس آنها را مقایسه منایید. 3 قسمتی که می خواهید بزرگ کنید را با استفاده از /// روی دکمه کنرتل انتخاب منایید. برای لغو کردن پخش بزرگ شده مرکز دکمه کنرتل را فشار داده و تصویر به اندازه عادی باز می گردد. 48

49 تغییر وضعیت به منایش فهرست تصویر شام می توانید چندین تصویر را به طور همزمان بر صفحه منایش دهید. دکمه را فشار دهید. منایش فهرست تصویر منایش داده می شود. می توانید تعداد تصاویر منایش داده شده در یک صفحه فهرست تصویر را با استفاده از ]فهرست تصویر[ در منوی پخش انتخاب منایید. برای بازگشت به صفحه تک تصویر مرکز دکمه کنرتل را پس از انتخاب تصویر دلخواه فشار دهید. منایش پوشه دلخواه نوار سمت چپ صفحه فهرست راهنامی تصاویر را با استفاده از دکمه کنرتل انتخاب کرده سپس با استفاده از / پوشه دلخواه را انتخاب منایید. درحالیکه نوار انتخاب می شود برای تغییر وضعیت حالت مشاهده مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. دکمه استفاده از عملکردها پخش 49

50 مشاهده تصاویر در صفحه تلویزیون برای مشاهده تصاویر ضبط شده در دوربین روی یک دستگاه تلویزیون یک کابل HDMI )فروش جداگانه( و یک تلویزیون HD مجهز به یک رابط HDMI مورد نیاز است )صفحه 155(. HDMI به رابط 1 دوربین و تلویزیون را خاموش کرده و دوربین را به تلویزیون وصل کنید. کابل HDMI )فروش جداگانه( 2 تلویزیون را روشن کرده و ورودی را تغییر دهید. دفرتچه راهنامی ارائه شده همراه با تلویزیون را نیز مالحظه فرمایید. 3 دوربین را روشن کنید و دکمه را فشار دهید. تصاویر گرفته شده با استفاده از دوربین روی صفحه تلویزیون منایان می شوند. تصویر دلخواه را با استفاده از / روی دکمه کنرتل انتخاب منایید. صفحه LCD در دوربین روشن منی شود. به اتصال میکرو HDMI دکمه دکمه کنرتل 50

51 عملکردهایی که با استفاده از دکمه ها/کلید می توانند بکار گرفته شوند شام می توانید عملکردهای گوناگونی را با استفاده از دکمه ها/کلید تنظیم کرده یا بکار گیرید. برای مکان دکمه ها/کلید "شناسایی قسمت ها" را ببینید )صفحه 13(. فالش را بیرون می آورد. نوردهی را تنظیم می کند./مقدار دیافراگم را تنظیم می کند./هنگام مشاهده تصاویر یک تصویر را افزایش مقیاس می دهد. فهرست عملکرد دکمه 41( )126 دکمه )43(/ دکمه /)96( AV دکمه )48( دکمه )129( ISO حساسیت ISO را تنظیم می کند. صفحه منایش را بین منایشگر LCD و منایاب تغییر می دهد. دکمه FINDER/LCD )164( صفحه منو را برای برپایی آیتم منو منایش می دهد. دکمه )55( MENU فیلم ها را ضبط می کند. دکمه )32 MOVIE )100 نوردهی متام صفحه را ثابت می کند./تصاویر چندگانه را روی صفحه به دکمه AEL ) 122 (/دکمه صورت هم زمان منایش می دهد./هنگام مشاهده تصاویر تصویری را که )48( ) 49 (/دکمه بزرگ شده بود کوچک می کند. سوژه را با استفاده از ویژگی بزرگنامیی دوربین بزرگ کرده و ضبط میکند. دکمه )140( ZOOM با استفاده از دکمه Fn صفحه تنظیم را برای تنظیم یک عملکرد منایش می دهد./تصاویر را می چرخاند. دکمه )52 Fn 53 (/دکمه )149( عملکردهای زیر را تنظیم می کند: منایش محتویات )46 147( 78 توازن دکمه کنرتل سفیدی )136( حالت درایو )45 143( جلوه تصویر )133( و فوکوس خودکار )110(. تصاویر را پخش می کند. )33( دکمه دکمه )62(/ دکمه یک نکته تصویربرداری یا راهنامی داخل دوربین را منایش می دهد./ تصاویر را حذف می کند. )34( کلید حالت فوکوس )106 فوکوس خودکار و فوکوس دستی را تغییر می دهد. )114 دکمه پیش منایش )94(/ دکمه بزرگ کننده فوکوس )116( تارشدگی پس زمینه را بررسی می کند./ پیش از تصویربرداری به شام امکان بررسی فوکوس را با بزرگ کردن تصویر می دهد. 51

52 انتخاب یک عملکرد با استفاده از دکمه Fn )عملکرد( این دکمه برای تنظیم یا اجرای عملکردهایی که مکررا در حالت تصویربرداری استفاده می شوند به کار می رود. 1 دکمه Fn را فشار دهید. 2 با استفاده از /// روی دکمه کنرتل آیتم دلخواه را انتخاب کرده سپس برای اجرا مرکز را فشار دهید. صفحه تنظیم ظاهر می شود. 3 با دنبال کردن راهنامی عملیات عملکرد مورد نظر را انتخاب کرده و اجرا کنید. راهنامی عملیات برای تنظیم کردن مستقیم دوربین از صفحه اطالعات ضبط کلید چرخان کنرتل را بدون فشار دادن مرکز در مرحله 2 بچرخانید. می توانید دوربین را مستقیام از صفحه اطالعات ضبط تنظیم کنید. 52

53 عملکردهایی که با استفاده از دکمه Fn )عملکرد( می توانند انتخاب شوند عملکردهایی که با استفاده از دکمه Fn می توانند انتخاب شوند به رشح ذیل اند: یک حالت مناسب برای رشایط تصویربرداری را از بین تنظیامت از پیش تنظیم شده انتخاب صحنه انتخاب می کند. )پرتره/فعالیت ورزشی/ماکرو/منظره/غروب آفتاب/صحنه شب/تاريک و روشن با نگه داشنت دستى/پرتره شب( حالت نوردهی را متناسب با سوژه یا جلوه موردنظر شام انتخاب منوده و فیلم ها را ضبط میکند. )P/A/S/M( یک حالت درایو مانند تصویربرداری پیوسته را تنظیم می کند. )تصویربرداری تکی/تصویربرداری پیوسته/تایمر خودکار/طبقه بندی: پیوسته/طبقه بندی تکی/محدو تواز سفید( حالت فالش را تنظیم میکند. )فالش خاموش/فالش خودکار/فالش پرکننده/همزمانی آهسته/همزمانی عقب/ىب سيم( نحوه فوکوس را مطابق با حرکت سوژه انتخاب می کند. AF( تک عکس/ AF خودکار/ AF پیوسته( ناحیه فوکوس را انتخاب می کند. )پهن/منطقه/نقطه ای/موضعی( فوکوس را بر سوژه در حین ردیابی آن نگه می دارد. )خاموش/روشن/روشن)قفل بر هدف AF با شاتر(( چهره یک شخص را بطور خودکار با فوکوس و نوردهی بهینه میگیرد./ هنگامی که یک لبخند تشخیص داده میشود تصویربرداری میکند. )تشخیص چهره خاموش/تشخیص چهره روشن )چهره ثبت شده(/تشخیص چهره روشن/شاتر لبخند( هنگام تصویربرداری چهره ها سوژه های نزدیک یا سوژه های ردیابی شده بوسیله ]قفل بر هدف ]AF دوربین صحنه را آنالیز کرده و به طور خودکار تصویر را برای تبدیل به ترکیبی مناسب برش می دهد. )خاموش/خودکار( حساسیت به نور را تنظیم میکند. هرچه عدد بزرگرت باشد رسعت شاتر بیشرت است. )کاهش نویز چند فریم/ AUTO ISO 100 ISO تا 16000( فهرست عملکرد انتخاب صحنه )38 86( فیلم )102( حالت درایو )45 143( حالت فالش )41 126( حالت فوکوس خودکار )109( ناحیه )110( AF قفل بر هدف )111( AF لبخند/تشخیص چهره ) ( کادربندی خودکار )119( )129( ISO 53

54 عملکردهایی که با استفاده از دکمه Fn )عملکرد( می توانند انتخاب شوند روش اندازه گیری روشنایی را انتخاب می کند. )چند قسمتی/مرکزی/نقطه ای( مقدار نور فالش را تنظیم میکند. )+2.0EV تا 2.0EV( درجه رنگ تصاویر را تنظیم می کند. )توازن سفید خودکار/نور روز/سایه/ابری/المپ رشته ای/فلورسنت: سفید گرم/فلورسنت: سفید رسد/فلورسنت: سفید روز/فلورسنت: نور روز/فالش/ دما/فیلرت رنگ/سفارشی( روشنی و کنرتاست را به صورت خودکار تنظیم می کند. )خاموش/بهبود رنج دینامیک/ HDR خودکار( پردازش تصویر دلخواه را انتخاب می کند. )استاندارد/واضح/پرتره/منظره/غروب آفتاب/سیاه و سفید( برای دستیابی به ظاهری گویاتر با فیلرت جلوه دلخواه تصویربرداری می کند. )خاموش/دوربین برای بازی/رنگ امروزی/پوسرتسازی/عکس قدیمی/ نورمایه زیاد مالیم/رنگ جزئی/تک رنگ کنرتاست باال/فوکوس مالیم/نقاشی HDR /تک رنگ غنی/مینیاتور( حالت نورسنجی )123( جربان فالش )124( توازن سفیدی )136( HDR/DRO خودکار )130( جلوه خالق )134( جلوه تصویر )133( 54

55 عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه MENU شام می توانید تنظیامت پایه دوربین را به صورت کلی تنظیم کرده یا عملکردهایی از قبیل تصویربرداری پخش یا سایر عملیات را اجرا کنید. دکمه MENU را فشار داده سپس آیتم دلخواه را با استفاده از /// روی دکمه کنرتل تنظیم منایید سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. انتخاب یک صفحه منو انتخاب یک آیتم منو منوی تصویربرداری ساکن اندازه تصویر )47( نسبت ابعاد )157( كيفيت )157( پانوراما: اندازه )47( پانوراما: جهت )89( اندازه تصاویر ساکن را انتخاب میکند. )20M :S 5.0M/M: 10M/L: )وقتی ]نسبت ابعاد[ به ]3:2[ تنظیم شده است( :S 4.2M/M: 8.4M/L: 17M )وقتی ]نسبت ابعاد[ به ]16:9[ تنظیم شده است(( نسبت ابعاد تصاویر ساکن را انتخاب میکند. )3:2/16:9( کیفیت تصویر را برای تصاویر ساکن تنظیم میکند. RAW/RAW( و JPEG /دقیق/استاندارد( اندازه تصاویر پانوراما را انتخاب میکند. )استاندارد/عریض( جهت عکاسی را برای تصاویر پانوراما تنظیم میکند. )راست/چپ/باال/پایین( فهرست عملکرد زوم تصویر شفاف )140( بزرگنامیی تصویر را با کیفیت باالتر از زوم دیجیتال انجام میدهد. )روشن/خاموش( بزرگنامیی تصویر را با بزرگنامیی باالتر از زوم تصویر شفاف انجام میدهد. این ویژگی برای ضبط فیلم نیز قابل دسرتس است. )روشن/خاموش( زوم دیجیتالی )101 )140 55

56 عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه MENU کاهش نویز نوردهی طویل )159( کاهش نویز ISO زیاد )159( کنرتل فالش )124( برای تصویربرداری هایی با رسعت شاتر 1 ثانیه یا بیشرت پردازش کاهش نویز را تنظیم می کند. )روشن/خاموش( پردازش کاهش نویز را برای تصویربرداری با حساسیت باال تنظیم میکند. )زیاد/عادی/کم( روش تعیین مقدار نور فالش را تنظیم میکند. )فالش ADI /پیش فالش )TTL چراغ AF را که برای یک صحنه تاریک به منظور کمک به فوکوس کردن نور را تأمین می کند تنظیم می کند. )خودکار/خاموش( چراغ )111( AF SteadyShot )83( SteadyShot را تنظیم میکند. )روشن/خاموش( فضای رنگ )160( محدوده بازتولید رنگها را تغییر میدهد. )AdobeRGB/sRGB( AEL با شاتر )123( تعیین می کند آیا با تا نیمه پایین فشار دادن دکمه شاتر نوردهی را ثابت کند. این هنگامی مناسب است که می خواهید فوکوس و نوردهی را به صورت جداگانه تنظیم کنید. )روشن/خاموش( لیست نکات به شام امکان دسرتسی به متام نکته های تصویربرداری را می دهد تصویربرداری )62( منوی تصویربرداری از فیلم فرمت فایل )103( تنظیم ضبط )104( )83( SteadyShot مدت ردیابی )102( AF فرمت فایل فیلم را انتخاب می کند. )MP4/AVCHD( اندازه فریم فیلم ضبط شده را انتخاب می کند. /50i 17M(FH)/60i 17M(FH)/50i 24M(FX)/60i 24M(FX)( /24p 17M(FH)/25p 24M(FX)/24p 24M(FX) )VGA 3M/ M/25p 17M(FH) SteadyShot را تنظیم میکند. )روشن/خاموش( حساسیت ردیابی ویژگی فوکوس خودکار را برای ضبط فیلم تنظیم می کند. )زیاد/متوسط/کم( 56

57 ضبط صدا )105( تعیین می کند آیا هنگام فیلم برداری صدا را ضبط کند. )روشن/خاموش( کاهش پارازیت باد )105( پارازیت باد را در حین ضبط فیلم کاهش می دهد. )روشن/خاموش( منوی سفارشی عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه MENU تعیین می کند آیا هنگامی که از طریق منایاب نگاه می کنید از فوکوس خودکار استفاده کند. )روشن/خاموش( روش تغییر بین منایاب و منایشگر LCD را تنظیم میکند. )خودکار/دستی( پدیده قرمزی چشم هنگام استفاده از فالش را کاهش میدهد. )روشن/خاموش( تعیین می کند آیا هنگامی که یک لنز وصل نشده باشد شاتر می تواند باز شود. )فعال/غیرفعال( تعیین می کند آیا در حالت ]خودکار برتر[ به صورت پیوسته تصویربرداری کند. )خودکار/خاموش( تعیین می کند آیا همه تصاویری را که در حالت ]خودکار برتر[ به صورت پیوسته گرفته شدند ذخیره کند. )خودکار/خاموش( فهرست عملکرد Eye-Start AF تنظیم FINDER/LCD )164( کاهش قرمزی چشم رهاسازی بی لنز )160( تصویربرد. پیو. خودکار برتر )85( استخراج تصویر خودکار برتر )85( یک منایش خط مشبک برای امکان میزان کردن روی خطوط ساختاری را تنظیم میکند. )شبکه 3x3 /شبکه مربعی/شبکه قطری + مربعی/خاموش( تصویر گرفته شده را بعد از تصویربرداری منایش میدهد. مرور خودکار را تنظیم میکند. )10 ثانیه/ 5 ثانیه/ 2 ثانیه/خاموش( حالت های منایش صفحه LCD را که می توانند با فشار دادن DISP روی دکمه کنرتل انتخاب شوند تنظیم می کند. )منایش گرافیکی/منایش همه اطالعات/بدون اطالعات/هیستوگرام/برای منایاب( حالت های منایش صفحه منایاب را که می توانند با فشار دادن DISP روی دکمه کنرتل انتخاب شوند تنظیم می کند. )منایش گرافیکی/منایش همه اطالعات/بدون اطالعات/هیستوگرام( 57 خط مشبک )161( مرور خودکار )161( دکمه DISP )منایشگر( )78( دکمه DISP )منایاب( )78(

58 عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه MENU درجه اوج )115( رنگ اوج )115( منایش منای زنده )80( خطوط محدوده های فوکوس شده با یک رنگ خاص در حالت فوکوس دستی را بهبود میدهد. )زیاد/متوسط/کم/خاموش( رنگ مورد استفاده را برای عملکرد اوج انتخاب می کند. )قرمز/زرد/سفید( تعیین می کند آیا جلوه یک عملکرد مانند جلوه میزان جربان نوردهی را روی صفحه منایش دهد. )جلوه تنظیم روشن/جلوه تنظیم خاموش( عملکرد دلخواه را به دکمه AEL تخصیص می دهد. )جربان نوردهی/حالت درایو/حالت فالش/حالت فوکوس خودکار/ناحیه AF /لبخند/تشخیص چهره/کادربندی خودکار/ ISO /حالت نورسنجی/جربان فالش/توازن سفیدی/ HDR/DRO خودکار/جلوه خالق/جلوه تصویر/اندازه تصویر/كيفيت/گرفنت قفل AEL /تبدیل قفل /AEL گرفنت قفل /AEL تبدیل قفل AEL /قفل بر هدف AF /قفل AF /پیش منایش دیافراگم/ پیش منایش عکس/بزرگنامئی/بزرگ کننده فوکوس( عملکرد دلخواه را به دکمه ISO تخصیص می دهد. )جربان نوردهی/حالت درایو/حالت فالش/حالت فوکوس خودکار/ناحیه AF /لبخند/تشخیص چهره/کادربندی خودکار/ ISO /حالت نورسنجی/جربان فالش/توازن سفیدی/ HDR/DRO خودکار/جلوه خالق/جلوه تصویر/اندازه تصویر/كيفيت/گرفنت قفل AEL /تبدیل قفل /AEL گرفنت قفل /AEL تبدیل قفل AEL /قفل بر هدف AF /قفل AF /پیش منایش دیافراگم/ پیش منایش عکس/بزرگنامئی/بزرگ کننده فوکوس( عملکردی که قرار است به دکمه پیش منایش اختصاص داده شود را انتخاب می کند. )پیش منایش عکس/پیش منایش دیافراگم/بزرگ کننده فوکوس( عملکرد دکمه نگهداشنت فوکوس لنز را تنظیم می کند. )نگهداشنت فوکوس/پیش منایش عمق میدان( تعیین می کند آیا همیشه دکمه MOVIE را فعال مناید. )همیشه/فقط حالت فیلم( عملکرد دکمه AEL )161( دکمه )162( ISO دکمه پیش منایش )162( دکمه نگهداشنت فوکوس دکمه MOVIE جربان لنز: سایه )165( جربان لنز: انحراف رنگی )165( برای گوشه های سایه دار روی صفحه که ناشی از لنز متصل شده است جربان می کند. )خودکار/خاموش( انحراف رنگ در گوشه های صفحه که ناشی از لنز متصل شده است را کاهش می دهد. )خودکار/خاموش( 58

59 عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه MENU جربان لنز: اعوجاج )165( شاتر پرده جلو الکرتونیکی )163( ثبت چهره )118( منوی پخش بد شکلی روی صفحه که ناشی از لنز متصل شده است را جربان می کند. )خودکار/خاموش( تعیین می کند که از عملکرد شاتر پرده جلوی الکرتونیکی استفاده شود یا خیر. )روشن/خاموش( شخصی که قرار است هنگام فوکوس کردن به او اولویت داده شود را ثبت کرده یا تغییر می دهد. )ثبت جدید/تغییر ترتیب/حذف/حذف کلی( انتخاب تصویر ساکن/ فیلم )149( حذف 34( *)153 منایش اسالید )150( فهرست تصویر )49( محافظت )152(* تعیین چاپ )184( به شام امکان تعیین چگونگی گروه بندی تصاویر پخش را می دهد. )مشاهده پرونده )تصویر ساکن(/مشاهده پرونده ) MP4 (/مشاهده )AVCHD تصاویر را حذف میکند. )تصاویر چندگانه/همه در این پرونده/همه فایلهای مشاهده )AVCHD یک منایش اسالیدی را پخش می کند. )تکرار/فاصله زمانی/نوع تصویر( لیست تصویر را منایش میدهد. )4 تصویر/ 9 تصویر( از تصاویر محافظت کرده یا حفاظت را لغو می کند. )تصاویر چندگانه/لغوهمه تصاویرساکن/لغو همه فیلم ها) MP4 (/لغو همه فایلهای مشاهده )AVCHD تصاویر را برای DPOF مشخص یا غیرمشخص می کند. )تنظیم DPOF /درج تاریخ( * آیتم های قابل دسرتس بسته به حالت مشاهده فرق می کنند. فهرست عملکرد تنظیامت درجه صدا منایش پخش )150( بلندی صدا را برای پخش فیلم تنظیم میکند. نحوه پخش تصویری که در جهت عمودی ضبط شده است را تنظیم میکند. )چرخش خودکار/چرخش دستی( 59

60 عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه MENU منوی ابزار کارت حافظه کارت حافظه را فرمت میکند. روش تخصیص شامره فایل ها به تصاویر ساکن و فیلمهای MP4 را تعیین میکند. )رسی/بازتنظیم( فرمت پوشه را برای تصاویر ساکن تنظیم میکند. )فرم استاندارد/فرم تاریخ( پوشه منتخب برای ذخیره سازی تصاویر ساکن و فیلم های MP4 را تغییر میدهد. یک پوشه جدید برای ذخیره تصاویر ساکن و فیلم های MP4 ایجاد میکند. فایل پایگاه داده تصویر برای فیلم ها را بازیابی منوده و ضبط و پخش را ممکن میسازد. زمان ضبط باقیامنده فیلم ها و تعداد تصاویر ساکن قابل ضبط در کارت حافظه را منایش میدهد. فرمت )166( شامره فایل )166( نام پوشه )166( انتخاب پوشه ضبط )167( پوشه جدید )167( بازیابی داده های تصویر )168( منایش فضای کارت منوی تنظیم ساعت تنظیم تاریخ/زمان )27( تنظیم ناحیه )28( منوی تنظیم رشوع منو راهنامی کلید چرخان حالت تاریخ و زمان و تغییر ساعت رسمی را تنظیم می کند. ناحیه ای که شام در حال استفاده دوربین هستید را انتخاب می کند. از صفحه منوی آخر یا منوی باالیی اولین منوی منایش داده شده را انتخاب می کند. )باال/قبلی( راهنامی کلید چرخان حالت )توضیحات از هر حالت تصویربرداری( را روشن یا خاموش میکند. )روشن/خاموش( روشنایی منایشگر LCD را تنظیم میکند. روشنایی منایاب را تنظیم میکند. )خودکار/دستی( دمای رنگ صفحه را در منایاب تنظیم می کند. تنظیم آن به سمت + رنگ را خنک تر کرده و به سمت رنگ را گرم تر می کند. -2( تا 0 تا )+2 روشنائی LCD روشنایی منایاب )163( دمای رنگ منایاب 60

61 عملکردهای انتخاب شده با استفاده از دکمه MENU ذخیره نیرو )164( زمان آغاز ذخیره نیرو )164( میزان ویژگی ذخیره نیرو را تنظیم میکند. )حداکرث/استاندارد( زمان انتظار تا رفنت به حالت ذخیره نیرو را تنظیم میکند. )30 دقیقه/ 5 دقیقه/ 1 دقیقه/ 20 ثانیه/ 10 ثانیه( وقتی دوربین به یک تلویزیون HDMI متصل شده است وضوح را تنظیم می کند. )خودکار/ 1080i/1080p ( دوربین را از تلویزیون دارای پشتیبانی "BRAVIA" Sync بکار میگیرد. )روشن/خاموش( تعیین می کند آیا عملکرد آپلود دوربین را با یک کارت Eye-Fi استفاده کند. )روشن/خاموش( نحوه اتصال مناسب USB را برای هر کامپیوتر یا دستگاه USB متصل شده به دوربین انتخاب می کند. )خودکار/ذخیره انبوه/ MTP / PC از راه دور( با محدود کردن عملکردهای اتصال USB سازگاری را افزایش می دهد. به طور معمول از ]چندگانه[ استفاده کنید و اگر منی توانید یک اتصال برقرار کنید آن را روی ]تىك[ تنظیم منایید. )چندگانه/تىك( تعیین می کند آیا هنگامی که فوکوس حاصل می شود یا تایمر خودکار کار می کند از صدای بوق استفاده کند. )روشن/خاموش( فهرست عملکرد وضوح )155( HDMI کنرتل )156( HDMI تنظیامت آپلود* )168( اتصال )177( USB تنظیم )177( USB LUN سیگنال صوتی * زمانی منایان میشود که یک کارت Eye-Fi )فروش جداگانه( در دوربین کارگذاشته شده باشد. نسخه نرم افزار دوربین را منایش میدهد. نسخه )174( زبان را انتخاب میکند. زبان حالت متیز کردن را برای متیز کردن حسگر تصویر راه اندازی می کند. حالت متیزکاری )186( پخش حالت منایشی یک فیلم را روی روشن یا خاموش تنظیم میکند. حالت منایشی )روشن/خاموش( تنظیامت را به مقادیر پیش فرض برمیگرداند. بازآغازسازی )170( )بازتنظیم پیش فرض/تنظ وضع ضبط/بازتنظیم سفارشی( 61

62 استفاده از عملکرد راهنامی دوربین راهنامی داخل دوربین هنگامی که دکمه )راهنامی داخل دوربین( روی صفحه Fn )عملکرد( یا صفحه منو را فشار می دهید یک راهنامیی برای عملکرد یا تنظیم انتخاب شده کنونی به صورت خودکار منایان می شود. برای انتخاب عملکرد ها یا تنظیامت غیر قابل دسرتس در صفحه Fn برای منایش تنظیم مناسب به منظور فعال کردن آنها مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. )راهنامی دکمه دوربین( داخل نکات تصویربرداری دوربین نکات تصویربرداری را مطابق با حالت تصویربرداری انتخاب شده منایش می دهد. 1 دکمه )راهنامی داخل دوربین( را هنگام منایش داده شدن صفحه منایش اطالعات ضبط فشار دهید. یک فهرست نکته تصویربرداری برای سوژه کنونی به صورت خودکار منایان می شود. دکمه )راهنامی داخل دوربین( 2 نکته تصویربرداری دلخواه را با استفاده از / روی دکمه کنرتل انتخاب کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. نکته تصویربرداری منایش داده می شود. شام می توانید صفحه را با استفاده از / پیامیش کنید. شام می توانید با استفاده از / آیتم را انتخاب کنید. 62

63 دسرتسی به متام نکات تصویربرداری شام می توانید از منو در میان متام نکات تصویربرداری جستجو کنید. از این آیتم هنگامی که می خواهید نکات تصویربرداری را که قبال دیده اید بخوانید استفاده کنید. دکمه 3 MENU دلخواه را انتخاب کنید استفاده از عملکرد راهنامی دوربین ]لیست نکات تصویربرداری[ نکته تصویربرداری فهرست عملکرد 63

64 کارهایی که شام می توانید با نرم افزار انجام دهید برای استفاده از تصاویر ضبط شده با این دوربین از نرم افزار زیر استفاده کنید: )Windows )فقط "PlayMemories Home" شام می توانید تصاویر و فیلم های ضبط شده با این دوربین را به کامپیوتر خود وارد کنید بنابراین شام می توانید آنها را مشاهده و از ویژگی های مناسب مختلفی برای بهبود تصاویری که گرفته اید استفاده کنید. هنگام وارد کردن فیلم های AVCHD به کامپیوتر خود Home" "PlayMemories مورد نیاز است. "Image Data Converter" شام می توانید تصاویر با فرمت RAW را روتوش کرده و آنها را به فرمت JPEG/TIFF تبدیل کنید. کارهایی که شام می توانید با Home" "PlayMemories انجام دهید بارگذاری کردن تصاویر به سرویس های اینترنتی مشاهده کردن تصاویر روی تقویم وارد کردن تصاویر از دوربین شما به اشتراک گذاشتن تصاویر روی "PlayMemories Online" ایجاد کردن یک دیسک فیلم نصب کردن Home" "PlayMemories )فقط برای )Windows شام می توانید Home" "PlayMemories را از آدرس اینرتنتی ذیل دانلود کنید )صفحه 66(: 64

65 کارهایی که شام می توانید با نرم افزار انجام دهید تذکرات یک اتصال اینرتنتی برای نصب کردن Home" "PlayMemories مورد نیاز است. یک اتصال اینرتنتی برای استفاده از Online" "PlayMemories یا رسویس های دیگر اینرتنتی مورد نیاز است. Online" "PlayMemories یا رسویس های دیگر اینرتنتی ممکن است در بعضی از کشورها یا مناطق قابل دسرتس نباشند. Mac سازگار نیست. از برنامه های کاربردی که روی Mac با کامپیوترهای "PlayMemories Home" شام نصب می شوند استفاده کنید. برای جزئیات از آدرس اینرتنتی ذیل بازدید کنید: کارهایی که شام می توانید با Converter" "Image Data انجام دهید با Converter" "Image Data شام می توانید کارهای ذیل را انجام دهید: شام می توانید تصاویر ضبط شده در فرمت RAW را با تصحیحات مختلف به عنوان مثال منحنی طیف و وضوح پخش و ویرایش کنید. شام می توانید تصاویر با توازن سفیدی نوردهی و ]جلوه خالق[ غیره را تنظیم کنید. شام می توانید تصاویر ویرایش و منایش داده شده در یک کامپیوتر را ذخیره کنید. شام می توانید تصاویر را یا به عنوان فرمت RAW یا در فرمت فایل عمومی )JPEG/TIFF( ذخیره کنید. شام می توانید تصاویر RAW و تصاویر JPEG ضبط شده با این دوربین را منایش داده و مقایسه کنید. شام می توانید تصاویر را در 5 طبقه رتبه بندی کنید. شام می توانید برچسب های رنگی و غیره اعامل کنید. نصب کردن Converter" )Windows/Mac( "Image Data شام می توانید Converter" "Image Data را از URL ذیل دانلود منایید )صفحه 67(: تذکرات یک اتصال اینرتنتی برای نصب کردن Converter" "Image Data مورد نیاز است. مشاهده تصاویر در کامپیوتر 65

66 نصب نرم افزار نصب کردن Home" "PlayMemories به عنوان رسپرست وارد سیستم شوید. اگر نرم افزار Browser)" "PMB (Picture Motion ارائه شده با مدل های فروخته شده قبل از 2011 از قبل بر کامپیوتر شام نصب شده است Home" "PlayMemories بر آن نوشته شده و نصب می گردد. اگر برخی از عملکردهای Home" "PlayMemories با عملکردهای "PMB" متفاوت است از Home" "PlayMemories استفاده منایید. 1 با استفاده از مرورگر اینرتنت روی کامپیوتر خود به آدرس اینرتنتی ذیل رفته سپس روی ]Install[ ]Run[ کلیک کنید. 2 برای کامل کردن نصب دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. هنگامی که پیغام وصل کردن دوربین به یک کامپیوتر منایش داده می شود دوربین و کامپیوتر را با استفاده از کابل میکرو USB )ضميمه( به یکدیگر وصل کنید. به یک اتصال USB مشاهده کردن Guide" "PlayMemories Home Help برای جزئیات در مورد چگونگی استفاده از Home" "PlayMemories به Guide" "PlayMemories Home Help مراجعه منایید. روی عالمت نشانه Guide[ ]PlayMemories Home Help بر روی دسک تاپ دوبار کلیک کنید. برای دستیابی به Guide" "PlayMemories Home Help از فهرست انتخاب رشوع: روی ]Start[ ]PlayMemories Home[ ]All Programs[ Guide[ ]PlayMemories Home Help کلیک کنید. 66

67 نصب نرم افزار برای Windows 8 آیکن Home[ ]PlayMemories بر صفحه Start را انتخاب کرده سپس ]Help[ را اجرا کنید و از منوی "PlayMemories Home" Guide[ ]PlayMemories Home Help را انتخاب منایید. برای جزئیات درباره Home" "PlayMemories شام همچنین می توانید صفحه پشتیبانی PlayMemories Home ذیل را مالحظه منایید )فقط انگلیسی(: نصب کردن Converter" "Image Data 1 با استفاده از مرورگر اینرتنت روی کامپیوتر خود به آدرس اینرتنتی ذیل رفته. برای :Windows برای :Mac 2 دستورالعمل های روی صفحه را برای کامل کردن نصب دنبال کنید. مشاهده تصاویر در کامپیوتر مشاهده کردن Guide" "Image Data Converter برای جزئیات در مورد چگونگی استفاده از Converter" "Image Data به Guide" "Image Data Converter مراجعه منایید. برای :Windows بر ]Start[ ]Help[ ]Image Data Converter[ ]All Programs[ ]Image Data Converter Ver.4[ کلیک کنید. برای :Mac ]Applications[ را راه اندازی کرده Finder Converter[ ]Image Data Converter Ver.4[ ]Image Data در نوار منو "Help" "Image Data Converter Guide" را انتخاب کنید. برای "Image Data Converter Ver.4" Windows 8 را راه اندازی کرده در نوار منو "Help" "Image Data Converter Guide" را انتخاب کنید. برای جزئیات درباره Converter" "Image Data شام همچنین می توانید صفحه پشتیبانی Converter" "Image Data ذیل را مالحظه منایید )فقط انگلیسی(: 67

68 نصب کردن Control" "Remote Camera برای استفاده از Control" "Remote Camera دوربین را به یک کامپیوتر متصل منایید. عملکردهای زیر در دسرتس می باشند. می توانید دوربین را تنظیم کرده یا تصویری را از کامپیوتر خود بگیرید. می توانید یک تصویر را مستقیام بر کامپیوتر ضبط منایید. می توانید تصویربرداری تایمر با فاصله زمانی را انجام دهید. 1 با استفاده از مرورگر اینرتنت روی کامپیوتر خود به آدرس اینرتنتی ذیل رفته. برای :Windows برای :Mac 2 دستورالعمل های روی صفحه را برای کامل کردن نصب دنبال کنید. نصب نرم افزار برای جزئیات در مورد چگونگی استفاده از Control" "Remote Camera به "Help" مراجعه منایید. 68

69 انتخاب نحوه ایجاد یک دیسک فیلم بسته به نوع دیسک دستگاه های پخش ممکن است تفاوت داشته باشند. روشی را انتخاب کنید که با پخش کننده دیسکتان تناسب داشته باشد. دو راه برای ایجاد یک دیسک فیلم وجود دارد. از Home" "PlayMemories روی کامپیوتر خود استفاده کرده یا با استفاده از دستگاه هایی به جز کامپیوتر مثال یک ضبط کننده دیسک را ایجاد کنید. کاربرد/نوع دیسک برای حفظ کیفیت تصویر وضوح باال )HD( برای حفظ کیفیت تصویر وضوح باال )HD( )دیسک ضبط شده )AVCHD برای حفظ کیفیت تصویر وضوح استاندارد )STD( تنظیم ضبط موجود FH FX * پخش کننده دستگاه های پخش دیسک Blu-ray )پخش کننده دیسک PlayStation3 Sony Blu-ray و غیره( دستگاه های پخش فرمت AVCHD )پخش کننده دیسک PlayStation3 Sony Blu-ray و غیره( دستگاه های عادی پخش DVD )پخش کننده DVD کامپیوتر دارای قابلیت پخش DVD و غیره( * * * فیلم های ضبط شده با تنظیم 24M(FX)] 50i] 24M(FX)]/[60i یا 24M(FX)] 24p]/ 24M(FX)] 25p] در ]تنظیم ضبط[ توسط Home" "PlayMemories برای ایجاد دیسک ضبط شده AVCHD تبدیل میشوند. این تبدیل ممکن است زمان زیادی طول بکشد. همچنین شام منی توانید یک دیسک را با کیفیت تصویر اصلی ایجاد کنید. اگر می خواهید کیفیت اولیه تصویر را حفظ منایید فیلم ها را بر دیسک Blu-ray ذخیره منایید )صفحه 182(. مشاهده تصاویر در کامپیوتر 69

70 ایجاد یک دیسک با استفاده از یک کامپیوتر انتخاب نحوه ایجاد یک دیسک فیلم با استفاده از Home" "PlayMemories می توانید فیلم های AVCHD را به یک کامپیوتر وارد منوده و یک دیسک ضبط AVCHD یا دیسک تعریف استاندارد )STD( را ایجاد منایید. برای جزییات در مورد نحوه ایجاد یک دیسک با استفاده از Home" "PlayMemories لطفا Guide" "PlayMemories Home Help را ببینید. تذکرات برای ایجاد دیسک های Blu-ray با استفاده از Home" "PlayMemories نرم افزار اضافی اختصاصی متعلق به ما را نصب منایید. برای جزییات به آدرس زیر مراجعه منایید: ممکن است PlayStation3 در بعضی کشورها/مناطق قابل دسرتس نباشد. 24p]/ 24M(FX)] یا 50i] 24M(FX)]/[60i 24M(FX)] فیلم های ضبط شده با تنظیم 24M(FX)] 25p] در ]تنظیم ضبط[ توسط Home" "PlayMemories برای ایجاد دیسک ضبط شده AVCHD تبدیل میشوند. این تبدیل ممکن است زمان زیادی طول بکشد. همچنین شام منی توانید یک دیسک را با کیفیت تصویر اصلی ایجاد کنید. اگر می خواهید کیفیت اولیه تصویر را حفظ منایید فیلم ها را بر دیسک Blu-ray ذخیره منایید )صفحه 182(. ایجاد یک دیسک با دستگاهی به غیر از کامپیوتر شام می توانید با استفاده از یک ضبط کننده دیسک Blu-ray و غیره دیسک را ایجاد کنید. نوع دیسکی که می توانید ایجاد کنید بسته به دستگاه مورد استفاده متفاوت است. دستگاه ضبط کننده دیسک :Blu-ray برای ایجاد یک دیسک Blu-ray یا DVD با کیفیت تصویر استاندارد )STD( ضبط کننده HDD و غیره: برای ایجاد یک DVD با کیفیت تصویر استاندارد )STD( نوع دیسک کیفیت تصویر وضوح باال )HD( کیفیت تصویر وضوح استاندارد )STD( کیفیت تصویر وضوح استاندارد )STD( تذکرات برای جزئیات درباره چگونگی ایجاد یک دیسک به دستورالعمل های به کار گیری دستگاه مورد استفاده مراجعه کنید. 70

71 لیست آیکن های صفحه منایش گرافیکی )صفحه )LCD منایش نشانه حالت نوردهی )36( M S A P منایش همه اطالعات )صفحه )LCD آیکن های شناسایی صحنه )85 37( کارت حافظه )21 205(/ آپلود )168( برای پخش )منایش اطالعات ابتدایی( تعداد باقیامنده تصاویر قابل ضبط نسبت ابعاد تصاویر ساکن )157( اندازه تصویر تصاویر ساکن )47( متفرقه M 20M 17M 5.0M 4.2M 8.4M کیفیت تصویر تصاویر ساکن )157( نرخ فریم فیلم ها )104( اندازه تصویر فیلم ها )104( 71

72 لیست آیکن های صفحه منایش 72 نشانه 100% باتری باقیامنده )23( شارژ فالش در حال پیرشفت )41( جلوه تنظیم خاموش )80( عدم ضبط صدای فیلم ها )105( SteadyShot /هشدار لرزش دوربین )83( خطای )197( SteadyShot هشدار گرم شدن بیش از حد )10( پربودن فایل داده ها )199(/ خطای فایل داده ها )199( وضعیت مشاهده )149( شامره فایل - پوشه )179( محافظت )152( )184( DPOF تنظیم DPOF هشدار باتری باقیامنده )23( منایش نشانه ناحیه نورسنجی نقطه ای )123( ناحیه )110( AF زوم هوشمند )140( زوم تصویر شفاف )140( زوم دیجیتالی )140( بزرگ منایی زوم نشانگر رسعت شاتر )46( نشانگر دیافراگم )46( منایش نشانه 0:12 ضبط زمان ضبط فیلم )ثانیه:دقیقه( فوکوس 31( )107 1/250 رسعت شاتر )94( F4.0 دیافراگم )92( مقیاس 43( EV ) )فقط برای منایاب( 3.0+ جربان نوردهی )43( قفل )122( AE هشدار تصویر HDR خودکار )131( خطای جلوه تصویر )134( )129( ISO حساسیت ISO400 شامره فایل/تعداد کل تصاویر 3/7 در وضعیت مشاهده تاریخ ضبط 10:37AM منایش نشانه حالت درایو )45 143( حالت فالش ) (/کاهش قرمزی چشم )57( حالت فوکوس )109( ناحیه )110( AF

73 لیست آیکن های صفحه منایش نشانه قفل بر هدف )111( AF تشخیص چهره ) 117 (/شاتر لبخند )120( کادربندی خودکار )119( نشانگر حساسیت تشخیص لبخند )120( نشانه حالت نورسنجی )123( جربان فالش )124( توازن سفیدی )خودکار پیش تنظیم سفارشی دمای رنگ فیلرت رنگ( )136( متفرقه منایش بهبود رنج دینامیک )130(/ HDR خودکار )131( جلوه خالق ) 134 (/کنرتاست اشباع وضوح جلوه تصویر )133( AWB 7500K A5 G

74 عملکردهای در دسرتس برای هر حالت تصویربرداری عملکردهایی که می توانید استفاده کنید به حالت تصویربرداری انتخاب شده بستگی دارند. در جدول زیر نشان می دهد که عملکرد قابل دسرتس است و یک نشان می دهد که عملکرد قابل دسرتس نیست. عملکردهایی که منی توانید مورد استفاده قرار دهید به رنگ خاکسرتی بر صفحه منایش داده می شوند. حالت تصویربرداری جربان نوردهی )43( تایمر خودکار )144( تصویربرداری پیوسته )143( تشخیص چهره )117( شاتر لبخند )120( کادربندی خودکار )119( )85 30( )85 30( )85 37( )86 38( )88 39( )90 40( )91( )92( )94( * )96( * )100 32( * هنگامی که حالت نوردهی روی M تنظیم شده باشد فقط هنگامی که ]ISO[ روی ]AUTO[ تنظیم شده باشد نوردهی می تواند تعیین شود. 74

75 حالت های فالش در دسرتس حالت های فالشی که می توانید انتخاب کنید به حالت تصویربرداری و عملکردهای انتخاب شده بستگی دارند. در جدول زیر نشان می دهد که عملکرد قابل انتخاب است و یک نشان می دهد که عملکرد قابل انتخاب نیست. حالت های فالشی که منی توانید مورد استفاده قرار دهید به رنگ خاکسرتی بر صفحه منایش داده می شوند. حالت تصویربرداری )فالش خاموش( )فالش خودکار( )فالش پرکننده( )همزمانی آهسته( )همزمانی عقب( )بی سیم( متفرقه )85 30( )85 30( )85 37( )86 38( )88 39( )90 40( )91( )92( )94( )96( )100 32( 75

76 عملیات پیرشفته این بخش اطالعات بیشرتی مبنی برعملکرد دوربین ارائه می دهد. 76

77 راه اندازی دوربین برداشنت درپوش قطعه چشمی هنگامی که زاویه یاب FDA-A1AM )فروش جداگانه( را به دوربین وصل می کنید درپوش قطعه چشمی را بردارید. با دقت با فشار دادن از هر طرف درپوش قطعه چشمی را بیرون بلغزانید. انگشتان خود را زیر درپوش قطعه چشمی قرار دهید و به باال بلغزانید. تذکرات هنگامی که زاویه یاب FDA-A1AM )فروش جداگانه( را به دوربین وصل می کنید گزینه ]تنظیم ]FINDER/LCD را به ]دستی[ در منوی سفارشی تنظیم کرده و صفحه منایش را بین منایاب و صفحه منایش LCD با فشار دادن دکمه FINDER/LCD تغییر دهید. تنظیم AF[ ]Eye-Start به ]خاموش[ توصیه می شود زیرا حسگرهای چشمی باالی منایاب ممکن است که فعال گردد. آماده سازی )عملیات پیرشفته( 77

78 صفحه منایش حالت عکسربداری انتخاب حالت صفحه شام می توانید حالت صفحه دلخواه را انتخاب کنید. وقتی صفحه را با فشار دادن DISP بر دکمه کنرتل تغییر می دهید )صفحه 46( فقط صفحه های انتخاب شده منایش داده می شوند. می توانید برای منایش صفحات در صفحه منایش LCD و منایاب به طور جداگانه صفحه ها را تنظیم کنید. 1 دکمه 2 MENU ]دکمه DISP )منایشگر([ یا ]دکمه DISP )منایاب([ 2 با استفاده از /// روی دکمه کنرتل صفحه منایش دلخواه را انتخاب کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. 3 دکمه MENU را فشار دهید. 78

79 صفحه منایش حالت عکسربداری هیستوگرام هیستوگرام توزیع روشنایی را منایش داده و نشان می دهد که چه تعداد پیکسل با یک روشنایی خاص در یک تصویر وجود دارند. جربان نوردهی هیستوگرام را نیز متقابال تغییر خواهد داد. شکل سمت چپ یک منونه است. هردو انتهای هیستوگرام بخش پرنور یا کم نور را نشان می دهند. در مراحل بعدی منی توانید این ناحیه ها را با کامپیوتر بازیابی کنید. نوردهی را در صورت لزوم تنظیم کرده و دوباره عکس بگیرید. روشن تاریک تعداد پیکسل ها تذکرات هیستوگرام تصویر ضبط شده نهایی را نشان منی دهد. این هیستوگرام رشایط تصویری که هم اکنون روی صفحه نشان داده شده است را منایش می دهد. هیستوگرام بر اساس تنظیم دیافراگم و غیره متغیر خواهد بود. در رشایط زیر هیستوگرام بین حالت تصویربرداری و پخش متفاوت است: هنگام فالش زدن. هنگامی که سوژه شدت نور پایینی دارد مانند صحنه های شب. آماده سازی )عملیات پیرشفته( 79

80 نظارت بر سوژه از طریق لنز بدون منایش جلوه ها می توانید از طریق لنز بدون منایش جلوه هایی از قبیل ]جربان نوردهی[ ]توازن سفیدی[ ]جلوه خالق[ ]جلوه تصویر[ و غیره سوژه را مشاهده کنید. دکمه 2 MENU ]منایش منای زنده[ ]جلوه تنظیم خاموش[ وقتی ]جلوه تنظیم خاموش[ انتخاب شده است تصویر Live View در حالت M همیشه با روشنایی مناسب نشان داده می شود. تذکرات گزینه ]جلوه تنظیم خاموش[ را هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ ]پیامیش پانوراما[ ]فیلم[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم شده است منی توان انتخاب کرد. لیست آیکن های حالت منایاب زمانی که ]برای منایاب[ در ]دکمه DISP )منایشگر([ فعال می گردد صفحه LCD را می توان به حالت مناسبی برای تصویربرداری با منایاب با فشار دادن DISP روی دکمه کنرتل تنظیم کرد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به عملیات به صفحات ذکر شده در داخل پرانتز مراجعه منایید. در حالت ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ صفحه منایش حالت عکسربداری در حالت ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ ]جلوه تصویر[ P/A/S/M یا ]پیامیش پانوراما[ 80

81 صفحه منایش حالت عکسربداری نشانه حالت نوردهی )36( منایش منایش نشانه خطای )197( SteadyShot هشدار گرم شدن بیش از حد )10( پربودن فایل داده ها )199(/ خطای فایل داده ها )199( M S A P منایش نشانه حالت درایو )45 143( کارت حافظه )21 205(/ آپلود )168( تعداد باقیامنده تصاویر قابل ضبط نسبت ابعاد تصاویر ساکن )157( اندازه تصویر تصاویر ساکن )47( آماده سازی )عملیات پیرشفته( M 20M 17M 5.0M 4.2M 8.4M کیفیت تصویر تصاویر ساکن )157( نرخ فریم فیلم ها )104( اندازه تصویر فیلم ها )104( 100% باتری باقیامنده )23( شارژ فالش در حال پیرشفت )41( جلوه تنظیم خاموش )80( عدم ضبط صدای فیلم ها )105( SteadyShot /هشدار لرزش دوربین )83( حالت فالش ) (/کاهش قرمزی چشم )57( حالت فوکوس )109( ناحیه )110( AF قفل بر هدف )111( AF تشخیص چهره ) 117 (/شاتر لبخند )120( حالت نورسنجی )123( توازن سفیدی )خودکار پیش تنظیم سفارشی دمای رنگ فیلرت رنگ( )136( بهبود رنج دینامیک )130(/ HDR خودکار )131( جلوه خالق ) 134 (/کنرتاست اشباع وضوح AWB 7500K A5 G

82 صفحه منایش حالت عکسربداری منایش نشانه جلوه تصویر )133( کادربندی خودکار )119( منایش نشانه 1/125 رسعت شاتر )94( F3.5 دیافراگم )92( جربان نوردهی ) 43 (/نورسنجی دستی )97( جربان فالش )124( مقیاس )146( EV )129( ISO حساسیت ISO AUTO قفل )122( AE هیستوگرام )79( )111( AF قفل بر قفل بر هدف هدف AF 82

83 گرفنت یک تصویر شفاف با وجود لرزش دوربین "لرزش دوربین" به حرکات ناخواسته دوربین که طی تصویربرداری رخ می دهد گفته می شود که باعث تار شدن تصویر می گردد. برای کاهش لرزش دوربین دستورات زیر را دنبال منایید. نشانگر هشدار لرزش دوربین هنگامی که دوربین لرزش بالقوه را پیدا می کند نشانگر )هشدار لرزش دوربین( چشمک می زند. در این حالت از سه پایه یا فالش استفاده کنید. نشانگر دوربین( )هشدار لرزش تذکرات نشانگر )هشدار لرزش دوربین( فقط در حالت هایی که رسعت شاتر به طور خودکار تنظیم شود منایش داده می شود. این نشانگر در حالت های M/S یا هنگامی که فیلم ها را ضبط می کنید منایش داده منی شود. استفاده از عملکرد SteadyShot برای کاهش لرزش دوربین عملکرد SteadyShot در دوربین در دسرتس است. عملکرد SteadyShot می تواند به صورت جداگانه برای گرفنت تصویر ساکن و ضبط فیلم تنظیم شود. عملکرد SteadyShot در تنظیم پیش فرض روی ]روشن[ تنظیم می شود. آماده سازی )عملیات پیرشفته( ]SteadyShot[ انتخاب تنظیم مورد یا 1 دکمه 3 MENU نظر تذکرات هنگامی که دستگاه تازه روشن شده است درست پس از نشانه گرفنت دوربین به سمت سوژه یا هنگامی که دکمه شاتر بدون توقف در نیمه به یکباره تا انتها فشار داده میشود ممکن است عملکرد SteadyShot به طور رضایت بخش عمل نکند. 83

84 گرفنت یک تصویر شفاف با وجود لرزش دوربین استفاده از سه پایه در موارد زیر توصیه می کنیم دوربین را روی سه پایه نصب کنید. تصویربرداری بدون فالش در رشایط کم نور. تصویربرداری با رسعت شاتر آهسته که معموال در تصویربرداری هنگام شب استفاده می شود. تصویربرداری کلوزآپ از سوژه ها مانند تصویربرداری ماکرو. تصویربرداری با لنز تلسکوپی. تذکرات هنگامی که از سه پایه استفاده می کنید عملکرد SteadyShot را غیرفعال سازید زیرا ممکن است سبب سوء عملکرد شود. 84

85 انتخاب حالت تصویربرداری خودکار هوشمند/ فالش خاموش کلید چرخان حالت را روی )خودکار هوشمند( تنظیم کنید و از تصاویر عکسربداری کنید )صفحه 30(. هنگام تصویربرداری در مکانی که استفاده از فالش ممنوع است )فالش خاموش( را انتخاب کنید. تذکرات چون دوربین عملکرد تنظیم خودکار را روشن می کند خیلی از ویژگی ها از قبیل جربان نوردهی و تنظیم ISO غیرقابل دسرتس خواهند بود. اگر می خواهید تنظیامت مختلفی را تنظیم کنید کلید چرخان حالت را روی P تنظیم کرده سپس از سوژه تصویربرداری کنید. خودکار برتر کلید چرخان حالت را به )صفحه 37(. تنظیم تصویربرداری پیوسته دکمه 1 MENU مورد نظر )خودکار برتر( تنظیم کرده و تصاویر را بگیرید ]تصویربرد. پیو. خودکار برتر[ انتخاب تنظیم برای انتخاب روش ذخیره سازی مورد استفاده برای تصاویر ضبط شده در تصویربرداری پیوسته می توانید روش ذخیره ای را انتخاب کنید که این امکان را به دوربین می دهد تا یک تصویر مناسب را از میان تصویرهای پیوسته گرفته شده به صورت خودکار ذخیره کند و یا متام تصاویر را ذخیره مناید. دکمه 1 MENU مورد نظر ]استخراج تصویر خودکار برتر[ انتخاب تنظیم تذکرات حتی اگر ]استخراج تصویر خودکار برتر[ را به ]خاموش[ تنظیم کنید وقتی ]تاريک و روشن با نگه داشنت دستى[ بعنوان حالت صحنه تشخیص داده شده انتخاب گردد یک تصویر ترکیب شده ذخیره می گردد. هنگامی که ]کیفیت[ روی ]RAW[ یا RAW[ و ]JPEG تنظیم میشود کارآیی تحت تاثیر قرار میگیرد. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 85

86 انتخاب حالت تصویربرداری 86 انتخاب صحنه این حالت برای موارد زیر مناسب است تصویربرداری با تنظیامت پیش فرض مطابق با صحنه دکمه چرخان حالت را به )انتخاب صحنه( تنظیم کرده حالت دلخواه را انتخاب کنید و تصاویر را بگیرید )صفحه 38(. )پرتره( )فعالیت ورزشی( )ماکرو( پس زمینه ها را تار کرده و سوژه را واضح میکند. رنگ پوست را به صورت مالیم برجسته می کند. برای بیشرت تار کردن پس زمینه لنز را در موقعیت تله تنظیم کنید. با فوکوس کردن روی چشمی که به لنز نزدیک تر است می توانید تصویری زنده و شفاف بگیرید. برای تصویربرداری از سوژه های دارای نور پس زمینه از کالهک لنز استفاده کنید. اگر چشامن سوژه با فالش قرمز می شوند از عملکرد کاهش قرمزی چشم استفاده کنید )صفحه 57(. سوژه متحرک با رسعت باالی شاتر عکس میگیرد به گونه ای که سوژه بی حرکت بنظر میرسد. مادامی که دکمه شاتر فشار داده شده است دوربین بطور پیوسته تصویربرداری می کند. دکمه شاتر را تا نیمه فشار داده و نگه دارید و منتظر لحظه مناسب مبانید. تصویر کلوزآپ از سوژه هایی مثل گل ها مواد غذایی را می گیرد. با استفاده از یک لنز ماکرو )فروش جداگانه( می توانید از سوژه نزدیک تری تصویربرداری کنید. هنگامی که از سوژه ای در فاصله تا 1 مرت تصویربرداری می کنید حالت فالش را روی ]فالش خاموش[ تنظیم منایید. هنگام تصویربرداری در حالت ماکرو عملکرد SteadyShot کامال اثربخش نخواهد بود. برای دستیابی به نتایج بهرت از سه پایه استفاده کنید. کوتاهرتین فاصله کانونی تغییر منی کند.

87 انتخاب حالت تصویربرداری )منظره( )غروب آفتاب( از کل محدوده منظره با فوکوس دقیق و با رنگ های زنده عکس میگیرد. برای تاکید بر وسعت منظره لنز را روی زاویه باز )واید( تنظیم کنید. عکس های زیبا از رنگ قرمز طلوع یا غروب خورشید میگیرد. )صحنه شب( )تاريک و روشن با نگه داشنت دستى( )پرتره شب( از صحنه های شب با فاصله بدون از دست دادن فضای تاریک محیط عکسربداری میکند. رسعت شاتر پایینرت است بنابراین توصیه می کنیم از سه پایه استفاده کنید. هنگامی که در شب در تاریکی مطلق تصویربرداری می کنید ممکن است تصویر بطور مناسب گرفته نشود. از صحنه های شب با نویز و تارشدگی کمرت و بدون استفاده از سه پایه عکس میگیرد. عکسهای متوالی گرفته میشوند و پردازش تصویر به منظور کاهش تارشدگی سوژه لرزش دوربین و نویز انجام میگیرد. هنگام تصویربرداری های زیر کاهش تارشدگی کمرت مؤثر است: سوژه های دارای حرکت نامنظم و غیرقابل پیش بینی سوژه هایی که خیلی به دوربین نزدیکند سوژه هایی که دارای کنرتاست پایین می باشند از قبیل آسامن ساحل شنی یا چمن سوژه هایی که مرتبا در حال تغییرند از قبیل امواج و آبشارها هنگام به کار گیری یک منبع نور لرزان مانند نور فلوئورسنت ممکن است نویز موزائیکی رخ دهد. از چهره ها در صحنه های شب عکس میگیرد. رسعت شاتر پایینرت است بنابراین توصیه می کنیم از سه پایه استفاده کنید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( تکنیک تصویربرداری زمانی که خواستار تصاویر بهرت هستید کلید چرخان حالت را روی S A P یا M تنظیم کنید و از عملکرد ]جلوه خالق[ )صفحه 134( استفاده کنید تا بتوانید نوردهی ISO و غیره را تنظیم کنید. 87

88 انتخاب حالت تصویربرداری تذکرات از آنجایی که دوربین تنظیامت را به صورت خودکار تشخیص می دهد بسیاری از ویژگی ها از قبیل جربان نوردهی و تنظیم ISO غیر قابل دسرتس خواهند بود. فالش در حالت ]فالش خودکار[ یا ]فالش خاموش[ برای هر نوع حالت ]انتخاب صحنه[ تنظیم می گردد. می توانید این تنظیامت را تغییر دهید )صفحات 126( پیامیش پانوراما این حالت برای موارد زیر مناسب است تصویربرداری از منظره وسیع یا ساختامن های بلند با ترکیب بندی پویا. کلید چرخان حالت را به )صفحه 39(. )پیامیش پانوراما( تنظیم کرده و تصاویر را بگیرید تذکرات اگر نتوانید دوربین را ظرف زمان مشخص در طول کل سوژه حرکت داده یا بچرخانید یک ناحیه خاکسرتی در تصویر ترکیب شده ایجاد میشود. در این صورت دوربین را برای ضبط یک تصویر پانورامای کامل با رسعت بیشرتی حرکت دهید. از آنجایی که چندین تصویر با یکدیگر ترکیب میشوند بخش ترکیب شده بصورت صاف و یکنواخت ضبط نخواهد شد. هنگام تصویربرداری هنگام حرکت دادن دوربین به صورت مستقیم دوربین را به عقب و جلو یا سمت راست و چپ خم نکنید. در رشایط کم نور تصاویر پانورامایی ممکن است به صورت تار بیفتد یا ضبط نشوند. در نورهای لرزان مانند چراغ های مهتابی فلوئورسنت روشنایی یا رنگ تصاویر ترکیب شده همیشه یکسان نیست. AE/AF هنگامی که کلیات تصویربرداری پانوراما و زاویه ای که در آن فوکوس و نوردهی را با قفل ثابت منوده اید از نظر روشنایی رنگ و فوکوس تفاوت زیادی داشته باشند تصویربرداری خوبی نخواهید داشت. در این مواقع زاویه قفل را تغییر داده و دوباره تصویربرداری منایید. ]پیامیش پانوراما[ هنگام تصویربرداری از سوژه های زیر مناسب نیست: سوژه های متحرک. سوژه هایی که خیلی به دوربین نزدیک هستند. سوژه هایی که دارای کنرتاست پایین می باشند از قبیل آسامن ساحل شنی یا چمن. سوژه هایی که مرتبا تغییر می کنند مانند امواج یا آبشارها. سوژه هایی که خورشید یا چراغ های برقی و غیره بسیار درخشان تر از اطراف آن ها هستند. ضبط ]پیامیش پانوراما[ در موقعیت های زیر ممکن است نامتام مباند: چنانچه دوربین با رسعت خیلی زیاد یا خیلی کم حرکت داده شده یا چرخانده شود. چنانچه لرزش دوربین خیلی زیاد باشد. 88

89 دوربین هنگام ضبط ]پیامیش پانوراما[ به تصویربرداری ادامه می دهد و شاتر تا پایان تصویربرداری همچنان عمل می کند. از ]کادربندی خودکار[ و ویژگی بزرگنامیی دوربین منی توان استفاده کرد. نکاتی در مورد تصویربرداری پانوراما دوربین را به شکل قوسی و با رسعت ثابت در جهت مشابه عالمت نشان داده شده در صفحه حرکت داده یا بچرخانید. ]پیامیش پانوراما[ برای سوژه های ساکن مناسب تر است تا سوژه های متحرک. افقی جهت انتخاب حالت تصویربرداری کمرتین ممکن شعاع عمودی جهت در ]پیامیش پانوراما[ توصیه می کنیم تا از لنز زاویه واید استفاده کنید. هنگامی که از لنز دارای فاصله کانونی بلند استفاده می کنید دوربین را با رسعت کمرتی نسبت به حالت استفاده از لنز واید حرکت داده یا بچرخانید. صحنه را تعیین کرده و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید بنابراین می توانید فوکوس و نوردهی را قفل کنید. سپس دکمه شاتر را تا انتها فشار داده و دوربین را حرکت دهید. اگر شکل ها یا مناظری که به میزان زیاد تغییر می کنند در یک لبه صفحه تجمع یافته باشند ترکیب تصویر ممکن است ناموفق باشد. در چنین مواردی ترکیب بندی کادر را تغییر دهید تا این بخش در مرکز تصویر قرار گیرد و سپس دوباره عکس بگیرید. برای تغییر اندازه تصویر میتوانید اندازه تصویر را انتخاب کنید: دکمه 1 MENU برای تنظیم جهت حرکت یا چرخش می توانید جهت حرکت دادن یا چرخاندن دوربین را تنظیم کنید. دکمه 1 MENU ]پانوراما: اندازه[. ]پانوراما: جهت[ انتخاب تنظیم مورد نظر تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 89

90 انتخاب حالت تصویربرداری تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته این حالت برای موارد زیر مناسب است تصویربرداری از یک سوژه با حرکت رسیع بطور پیوسته برای شکار یک لحظه خاص. تصویربرداری از حاالت چهره کودکان که مرتبا تغییر می کند. کلید چرخان حالت را به )تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته( تنظیم کرده و تصاویر را بگیرید )صفحه 40(. حداقل مقیاس زوم دوربین روی 2 برابر تنظیم شده و اندازه تصویر روی S تنظیم می شود. تکنیک های تصویربرداری هنگامی که ]حالت فوکوس خودکار[ روی AF[ پیوسته[ تنظیم شده باشد دوربین به تنظیم فوکوس در خالل تصویربرداری ادامه می دهد. شام می توانید ]ISO[ را روی عدد دلخواه تنظیم منایید. در حالت فوکوس دستی یا هنگامیکه حالت فوکوس خودکار روی AF[ تک عکس[ تنظیم شده است میتوانید حساسیت ISO و دیافراگم را تنظیم کنید. هنگامی که AF[ تک عکس[ انتخاب میشود فوکوس در نخستین تصویر ثابت میگردد. تذکرات بسته به تنظیم دیافراگم یا ISO رسعت شاتر پایین تر می آید و رسعت تصویربرداری پیوسته ممکن است کمرت شود. عملکرد تشخیص چهره خاموش میشود. هنگامی که HDR[ خودکار[ انتخاب میشود فرآیند DRO بطور موقت و مطابق با تنظیم DRO اجرا میگردد. هنگامی که )تله زوم AE اولويت تقدم پيوسته( انتخاب میشود منی توانید ]كيفيت[ را روی ]RAW[ یا RAW[ و ]JPEG تنظیم کنید. رشایط اندازه گیری ما. رسعت تصویربرداری پیوسته ممکن است بسته به رشایط تصویربرداری )اندازه تصویر تنظیم ISO کاهش نویز ISO زیاد یا تنظیم ]جربان لنز: اعوجاج[( آهسته تر باشد. 90

91 انتخاب حالت تصویربرداری خودکار برنامه این حالت برای موارد زیر مناسب است تغییر تنظیامت برای حساسیت ISO جلوه خالق بهبود رنج دینامیک وغیره هنگام استفاده از نوردهی خودکار. 1 کلید چرخان حالت را روی P قرار دهید. 2 عملکردهای تصویربرداری را روی تنظیامت دلخواه خود تنظیم کنید )صفحات 106 تا 146(. برای فالش زدن دکمه را فشار دهید. 3 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. جابجایی برنامه می توانید به طور موقت ترکیب رسعت شاتر و مقدار دیافراگم را با حفظ نوردهی درست تعیین شده توسط دوربین تغییر دهید. هنگام دستیابی به فوکوس برای انتخاب ترکیب دلخواه کلید چرخان کنرتل را بچرخانید. عالمت حالت نوردهی به "*P" تغییر می کند. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 91

92 انتخاب حالت تصویربرداری اولویت دیافراگم این حالت برای موارد زیر مناسب است قرار دادن سوژه در فوکوس واضح و تار کردن هر چیزی که اطراف و جلوی سوژه قرار دارد. بازکردن دیافراگم باعث تنگ تر شدن محدوده فوکوس می شود. )عمق میدان کمرت می شود.( تصویربرداری از عمق منظره. تنگ کردن دیافراگم باعث وسیع تر شدن محدوده فوکوس می شود. )عمق میدان بیشرت می شود.( 1 کلید چرخان حالت را روی A قرار دهید. 2 مقدار دیافراگم )عدد F( را با استفاده از کلید چرخان کنرتل انتخاب کنید. عدد F کوچکرت: پیش زمینه و پس زمینه سوژه تار می شود. عدد F بزرگرت: سوژه و همچنین پیش زمینه و پس زمینه آن همگی به فوکوس در می آیند. منی توانید تاری تصویر را روی صفحه LCD یا در منایاب بررسی کنید. تصویر ضبط شده را بررسی کرده و دیافراگم را تنظیم منایید. دیافراگم )عدد F( 92

93 انتخاب حالت تصویربرداری 3 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. رسعت شاتر به طور خودکار به منظور نوردهی صحیح تنظیم می گردد. وقتی که دوربین تشخیص دهد بوسیله مقدار دیافراگم انتخاب شده نوردهی مناسب حاصل منی شود رسعت شاتر چشمک می زند. در این مواقع دیافراگم را مجددا تنظیم کنید. رسعت شاتر تکنیک های تصویربرداری رسعت شاتر ممکن است بسته به مقدار دیافراگم آهسته تر شود. هنگامی که رسعت شاتر آهسته تر است از سه پایه استفاده کنید. برای بیشرت تار کردن پس زمینه از یک لنز تله یا لنزی که مجهز به مقدار گشادگی دیافراگم کوچکرت است استفاده منایید )لنز درخشان(. با استفاده از دکمه پیش منایش می توانید تاری تقریبی تصویر را قبل از ضبط بررسی کنید. تذکرات هنگامی که با فالش تصویربرداری می کنید دکمه را فشار دهید. اما ب رد فالش با توجه به مقدار دیافراگم تغییر می کند. وقتی با فالش تصویربرداری می کنید برد فالش را در "مشخصات فنی" بررسی کنید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 93

94 برای بررسی تاری پس زمینه )دکمه پیش منایش( صفحه LCD و منایاب یک تصویر گرفته شده با بازترین موقعیت دیافراگم را نشان میدهند. تغییر مقدار دیافراگم روی وضوح تصویر سوژه تاثیر می گذارد و بین وضوح تصویر قبل از تصویربرداری و وضوح تصویر واقعی اختالف ایجاد می کند. هنگامی که دکمه پیش منایش را فشار میدهید می توانید تصویر را با گشادگی دیافراگم استفاده شده در عکس واقعی مشاهده کنید و بدین ترتیب وضوح تقریبی سوژه را قبل از تصویربرداری بررسی منایید. دکمه پیش منایش را پس از تنظیم فوکوس فشار دهید. می توانید گشادگی دیافراگم را در حالت پیش منایش تنظیم کنید. تذکرات هنگامی که ]بزرگ کننده فوکوس[ به دکمه پیش منایش تخصیص داده میشود گزینه ]دکمه پیش منایش[ در منوی سفارشی را روی ]پیش منایش عکس[ یا ]پیش منایش دیافراگم[ تنظیم کنید )صفحه 162(. اولویت شاتر انتخاب حالت تصویربرداری پیش منایش دکمه این حالت برای موارد زیر مناسب است تصویربرداری از سوژه متحرک در یک بازده زمانی. جهت تصویربرداری دقیق تر از یک لحظه خاص از حرکت از رسعت شاتر باالتر استفاده کنید. دنبال کردن حرکت برای نشان دادن حرکت و جریان. جهت گرفنت یک تصویر دنباله دار از سوژه در حال حرکت از رسعت شاتر آهسته تر استفاده کنید. 1 کلید چرخان حالت را روی S قرار دهید. 94

95 انتخاب حالت تصویربرداری 2 رسعت شاتر را با استفاده از کلید چرخان کنرتل انتخاب کنید. 3 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. دیافراگم به طور خودکار به منظور نوردهی صحیح تنظیم می گردد. وقتی که دوربین تشخیص دهد بوسیله رسعت شاتر انتخاب شده نوردهی مناسب حاصل منی شود مقدار دیافراگم چشمک می زند. در این مواقع رسعت شاتر را مجددا تنظیم کنید. رسعت شاتر دیافراگم )عدد F( تکنیک های تصویربرداری هنگامی که رسعت شاتر آهسته تر است از سه پایه استفاده کنید. هنگام تصویربرداری از فعالیت ورزشی در فضای بسته حساسیت ISO باالتری را انتخاب کنید. تذکرات نشانگر )هشدار لرزش دوربین( در حالت ]اولویت شاتر[ ظاهر منی شود. هرچه حساسیت ISO باالتر باشد نویز تصویر مشهودتر است. هنگامی که رسعت شاتر 1 ثانیه یا بیشرت است کاهش پارازیت )کاهش نویز نوردهی طویل( به هامن اندازه که شاتر بعد از تصویربرداری باز بود اجرا خواهد شد. هنگام کاهش نویز منی توانید تصویربرداری کنید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 95

96 هنگامی که با فالش تصویربرداری می کنید دکمه را فشار دهید. اما هنگام استفاده از فالش اگر با کندتر کردن رسعت شاتر دیافراگم را ببندید )عدد F بزرگرت( نور فالش به سوژه های دوردست نخواهد رسید. نوردهی دستی این حالت برای موارد زیر مناسب است تصویربرداری با تنظیم نوردهی دلخواه با تنظیم کردن هردو مقدار رسعت شاتر و دیافراگم. 1 کلید چرخان حالت را روی M قرار دهید. انتخاب حالت تصویربرداری دکمه AV 2 کلید چرخان کنرتل را برای تنظیم رسعت شاتر چرخانده و درحالی که دکمه AV را فشار می دهید کلید چرخان کنرتل را برای تنظیم دیافراگم بچرخانید. می توانید ]ISO[ را حتی در حالت ]نوردهی دستی[ به حالت ]AUTO[ تنظیم کنید. وقتی ]ISO[ بر ]AUTO[ تنظیم می گردد حساسیت ISO به طور خودکار طبق تنظیم رسعت شاتر و مقدار دیافراگم جهت نوردهی صحیح تغییر می کند. وقتی ]ISO[ بر ]AUTO[ تنظیم می گردد اگر نوردهی مناسب از طریق تنظیامت خودتان حاصل نشد نشانگرهای مقدار تنظیم روی صفحه منایش چشمک می زند. در این رشایط رسعت شاتر یا مقدار دیافراگم را دوباره تنظیم کنید. دیافراگم )عدد F( رسعت شاتر 96

97 انتخاب حالت تصویربرداری صفحه LCD نورسنجی دستی صفحه در منایاب نورسنجی دستی 3 پس از تنظیم نوردهی عکس بگیرید. هنگامی که ]ISO[ روی گزینه ای غیر از ]AUTO[ تنظیم شده است مقدار نوردهی را از نورسنجی دستی* بررسی کنید. به سمت +: تصاویر روشن تر می شوند. به سمت : تصاویر تاریک تر می شوند. * هنگامی که دوربین در حالت M قرار دارد مقدار جربان زیر یا باالیی را بر اساس نوردهی صحیح نشان خواهد داد. در حالت صفحه منایش LCD یک مقدار عددی منایش داده می شود. در حالت منایاب مقدار روی مقیاس EV نشان داده می شود. تذکرات نشانگر )هشدار لرزش دوربین( در حالت نوردهی دستی منایش داده منی شود. هنگامی که با فالش تصویربرداری می کنید دکمه را فشار دهید. اما ب رد فالش با توجه به مقدار دیافراگم تغییر می کند. وقتی با فالش تصویربرداری می کنید برد فالش را در "مشخصات فنی" بررسی کنید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( BULB این حالت برای موارد زیر مناسب است تصویربرداری از دنباله های نور مانند آتش بازی. تصویربرداری از دنباله ستارگان. 1 کلید چرخان حالت را روی M قرار دهید. 97

98 انتخاب حالت تصویربرداری 2 کلید چرخان کنرتل را به سمت چپ بچرخانید تا زمانی که ]BULB[ منایش داده شود. BULB 3 درحالی که دکمه AV را فشار داده اید کلید چرخان کنرتل را برای تنظیم دیافراگم )عدد F( بچرخانید. دکمه AV 4 برای تنظیم فوکوس دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. 5 دکمه شاتر را برای مدت تصویربرداری فشار داده و نگهدارید. تا زمانی که دکمه شاتر فشار داده می شود شاتر باز می ماند. تکنیک های تصویربرداری از سه پایه استفاده کنید. هنگام تصویربرداری از آتش بازی و غیره فوکوس را در حالت فوکوس دستی روی بی نهایت تنظیم کنید. زمانی که موقعيت بینهایت لنز مشخص نشده است نخست فوکوس را با آتش بازی که در محلی مشابه در حال اجرا است تنظیم کرده و سپس اقدام به تصويربرداری کنيد. 98

99 انتخاب حالت تصویربرداری اگر از کنرتل از راه دور* که مجهز به عملکرد قفل دکمه شاتر )فروش جداگانه( استفاده کنید می توانید با استفاده از کنرتل از راه دور شاتر را باز نگه دارید. * از کنرتل از راه دور که سازگار با ترمینال مالتی/ میکرو USB است استفاده کنید. تذکرات هنگام استفاده از سه پایه عملکرد SteadyShot را خاموش کنید )صفحه 84(. هرچه زمان نوردهی بیشرت باشد نویز بر روی تصویر مشهودتر است. بعد از تصویربرداری کاهش نویز )کاهش نویز نوردهی طویل( به هامن میزان که شاتر باز بود انجام خواهد شد. در حین کاهش نویز منی توانید تصویربرداری دیگری انجام دهید. وقتی شاتر لبخند یا عملکرد HDR خودکار فعال است یا وقتی ]جلوه تصویر[ به ]نقاشی ]HDR یا ]تک رنگ غنی[ تنظیم شده منی توانید رسعت شاتر را روی ]BULB[ تنظیم کنید. اگر تنظیامت شاتر لبخند یا عملکرد HDR خودکار و تنظیامت ]نقاشی ]HDR یا ]تک رنگ غنی[ مربوط به ]جلوه تصویر[ در صورتی استفاده شود که رسعت شاتر روی ]BULB[ تنظیم شده باشد رسعت شاتر موقتا روی 30 ثانیه تنظیم می شود. توصیه می کنیم تصویربرداری BULB را هنگام متعادل بودن دمای دوربین جهت جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تصویر انجام دهید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 99

100 تنظیم ضبط فیلم ضبط فیلم ها به آسانی ضبط فیلم می تواند از هر حالت نوردهی آغاز شود. رسعت شاتر و مقدار دیافراگم به صورت خودکار تنظیم می شوند. برای آغاز تصویربرداری دکمه MOVIE را فشار دهید )صفحه 32(. تکنیک های تصویربرداری پس از تنظیم فوکوس ضبط را آغاز کنید. تنظیامت زیر که طی تصویربرداری از تصویر ساکن تنظیم شده اند در ضبط فیلم هم کاربرد دارند. ISO توازن سفیدی جلوه خالق جربان نوردهی AF ناحیه حالت نورسنجی تشخیص چهره AF بر هدف قفل بهبود رنج دینامیک جربان لنز: سایه جربان لنز: انحراف رنگی جربان لنز: اعوجاج جلوه تصویر ]ISO[ ]جربان نوردهی[ ]قفل بر هدف ]AF یا ]ناحیه ]AF هنگام ضبط فیلم قابل تنظیم هستند. اگر شام ]قفل ]AF را به دکمه AEL یا دکمه ISO تخصیص دهید می توانید فوکوس را با این دکمه ها در حالت فوکوس خودکار قفل کنید. تذکرات در حالت ضبط فیلم ناحیه قابل ضبط )زاویه دید( باریک تر از حالت گرفنت تصویر ساکن است. جهت ضبط هامن زاویه منایش تصویر ساکن 16:9 ]SteadyShot[ را به ]خاموش[ تنظیم کنید )صفحه 83(. هنگامی صفحه ]برای منایاب[ در صفحه LCD منایش داده میشود صفحه LCD در لحظه رشوع ضبط فیلم به صفحه ]منایش همه اطالعات[ تغییر میکند. 100

101 تنظیم ضبط فیلم از یک منبع نور قوی مانند خورشید تصویربرداری نکنید. ممکن است مکانیزم داخلی دوربین آسیب ببیند. هنگام واردکردن فیلم های AVCHD به کامپیوتر از Home" "PlayMemories استفاده کنید )صفحات.) وقتی به مدت طوالنی تصویربرداری را ادامه می دهید دمای دوربین باال رفته و ممکن است کیفیت عکس پایین بیاید. هنگامی که آیکن ظاهر می شود دمای حرارت دوربین خیلی باالست. دوربین را خاموش کرده و تا زمانی که دمای دوربین پایین بیاید منتظر مبانید. اگر به تصویربرداری ادامه دهید دوربین به طور خودکار خاموش می گردد. از آنجایی که رسعت شاتر و دیافراگم به صورت خودکار تنظیم می شوند رسعت شاتر در رشایط روشنایی باالتر بوده و حرکت سوژه ممکن است روان نباشد. انتخاب فوکوس دستی و تنظیم رسعت شاتر یا دیافراگم ممکن است حرکت سوژه را روان تر کند )صفحه 102(. مقدار حساسیت ISO را می توانید بین ISO 100 و ISO 3200 هنگام ضبط فیلم انتخاب منایید. اگر با مقدار ISO 3200 یا بیشرت رشوع به ضبط فیلم کنید حساسیت ISO به مقدار ISO 3200 تبدیل می شود. وقتی فیلمربداری تان متام می شود تنظیامت حساسیت ISO به حالت قبلی بر می گردد. هنگامی که ]ISO[ به ]کاهش نویز چند فریم[ تنظیم می گردد حالت ]AUTO[ به صورت موقت انتخاب می شود. شام منی توانید ]فوکوس مالیم[ ]نقاشی ]HDR ]تک رنگ غنی[ یا ]مینیاتور[ را در ]جلوه تصویر[ انتخاب کنید. وقتی فیلمربداری آغاز می شود ]جلوه تصویر[ به صورت موقت به حالت ]خاموش[ تنظیم می شود. ]زوم تصویر شفاف[ درحین فیلمربداری قابل استفاده نیست. زوم دیجیتالی میتوانید از ویژگی زوم دیجیتال درحین فیلمربداری استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که کیفیت کاهش می یابد زیرا پردازش تصویر انجام میگیرد. 1 دکمه ZOOM را فشار دهید. دکمه ZOOM حتی وقتی که]زوم دیجیتالی[ به ]خاموش[ در منوی تصویربرداری ساکن تنظیم شود زوم دیجیتال در حین فیلمربداری موجود است. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 2 تصویر را با استفاده از / روی دکمه کنرتل تا رضیب زوم دلخواه بزرگ کنید. یک رضیب زوم حداکرث حدود 4 برابر موجود است. 101

102 تغییر حساسیت ردیابی فوکوس خودکار در حین فیلمربداری هنگامی که از سوژه هایی که با رسعت در حال حرکت هستند فیلمربداری می کنید ]زیاد[ را انتخاب کنید و هنگامی که چند سوژه در حال حرکت هستند یا به عقب و جلو می روند ]کم[ را انتخاب کنید. دکمه 1 MENU کنید ]مدت ردیابی ]AF تنظیم دلخواه را انتخاب ضبط کردن فیلم ها با رسعت شاتر و دیافراگم تنظیم شده شام می توانید فیلم ها را با رسعت شاتر و دیافراگم تنظیم شده با کنرتل تاری پس زمینه و سياليت دلخواه ضبط کنید. 1 کلید حالت فوکوس را به MF تنظیم کنید )صفحه 114(. 2 کلید چرخان حالت را روی )فیلم( تنظیم کنید. تنظیم ضبط فیلم 3 حالت دلخواه خود را با استفاده از / روی دکمه کنرتل انتخاب کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. برای تغییر حالت دکمه Fn را فشار دهید سپس حالت دیگری را انتخاب کنید. 4 رسعت شاتر و مقدار دیافراگم را با استفاده از کلید چرخان کنرتل تنظیم کنید. 5 فوکوس را تنظیم کنید سپس برای آغاز ضبط دکمه MOVIE را فشار دهید. )خودکار برنامه( )91( )اولویت دیافراگم( )92( به شام امکان تصویربرداری با نوردهی تنظیم شده به صورت خودکار )هم رسعت شاتر و هم مقدار دیافراگم( را می دهد. سایر تنظیامت می توانند به صورت خودکار تنظیم و مقادیر تنظیم شده شام می توانند ذخیره شوند. به شام امکان تصویربرداری را پس از تنظیم دستی مقدار دیافراگم با استفاده از کلید چرخان کنرتل می دهد. 102

103 تنظیم ضبط فیلم )اولویت شاتر( )94( )نوردهی دستی( )96( به شام امکان تصویربرداری را پس از تنظیم دستی رسعت شاتر با استفاده از کلید چرخان کنرتل می دهد. به شام امکان تصویربرداری با نوردهی تنظیم شده به صورت دستی )هم رسعت شاتر و هم مقدار دیافراگم( را با استفاده از کلید چرخان کنرتل می دهد. فرمت فایل دکمه 1 MENU ]فرمت فایل[ فرمت دلخواه را انتخاب کنید فیلم های 60i/50i یا فیلم های 24p/25p در فرمت AVCHD ضبط می کند. این فرمت فایل برای مشاهده فیلم در یک تلویزیون وضوح باال مناسب است. شام می توانید یک دیسک Blu-ray یک دیسک ضبط AVCHD یا یک دیسک DVD-Video را با استفاده از نرم افزار Home" "PlayMemories ایجاد کنید. فیلم های 60i/50i به ترتیب بصورت 60 فیلد/ثانیه یا 50 فیلد/ثانیه ضبط می شوند. فیلم های 60i و 50i هردو از سیستم پویش درهم بافته )interlace( صدای Dolby Digital و فرمت AVCHD استفاده می کنند. فیلم های 24p/25p به ترتیب بصورت 24 فریم/ثانیه یا 25 فریم/ثانیه ضبط می شوند. فیلم های 24p و 25p هردو از سیستم پویش پیش رونده )progressive( صدای Dolby Digital و فرمت AVCHD استفاده می کنند. فیلم های )AVC( mp4 را ضبط می کند. این فرمت برای آپلودهای WEB الصاق به ایمیل و غیره مناسب است. فیلم ها در فرمت MPEG-4 در حدود 30 فریم/ثانیه با به کار گیری سیستم اسکن پیش رونده صدای AAC و فرمت mp4 ضبط می شوند. "PlayMemories Home" شام منی توانید با استفاده از نرم افزار دیسکی از فیلم های ضبط شده در این فرمت ایجاد کنید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( AVCHD MP4 103

104 تنظیم ضبط هرچقدر میانگین نرخ بیت باالتر باشد کیفیت تصویر باالتر می رود. دکمه 1 MENU ]فرمت فایل[: ]AVCHD[ ]تنظیم ضبط[ انتخاب تنظیم مورد نظر ضبط رسعت بیت تنظیم ضبط فیلم های کیفیت تصویر باال درحد )60i/50i( را ضبط می کند. حداکرث 24 مگابیت بر ثانیه * 60i 24M(FX) ** 50i 24M(FX) فیلم های کیفیت تصویر استاندارد درحد )60i/50i( را ضبط می کند. به طور متوسط 17 مگابیت بر ثانیه *60i 17M(FH) ** 50i 17M(FH) *24p 24M(FX) ** 25p 24M(FX) *24p 17M(FH) ** 25p 17M(FH) ]فرمت فایل[: ]MP4[ حداکرث 24 مگابیت بر ثانیه به طور متوسط 17 مگابیت بر ثانیه فیلم های کیفیت تصویر باال درحد )24p/25p( را ضبط می کند. این مورد یک جو شبیه سینام را ایجاد می کند. فیلم های کیفیت تصویر استاندارد درحد )24p/25p( را ضبط می کند. این مورد یک جو شبیه سینام را ایجاد می کند. ضبط رسعت بیت میانگین تنظیم ضبط فیلم های را ضبط می کند. 12 مگابیت بر ثانیه M فیلم های اندازه VGA را ضبط می کند. 3 مگابیت بر ثانیه VGA 3M * دستگاه سازگار با i ** دستگاه سازگار با i تنظیم ضبط فیلم تذکرات 24p]/ 24M(FX)] یا 50i] 24M(FX)]/[60i 24M(FX)] فیلم های ضبط شده با تنظیم 24M(FX)] 25p] در ]تنظیم ضبط[ به منظور ایجاد یک دیسک ضبط AVCHD توسط Home" "PlayMemories تبدیل می شوند. این تبدیل می تواند زمان زیادی طول بکشد. همچنین شام منی توانید یک دیسک را در کیفیت تصویر اولیه ایجاد کنید. اگر می خواهید کیفیت تصویر اولیه را حفظ کنید فیلم های خود را روی یک دیسک Blu-ray ذخیره کنید. برای متاشای فیلم های 24p/25p روی یک تلویزیون نیاز دارید که آن تلویزیون با 24p/25p سازگار باشد. اگر از یک تلویزیون ناسازگار استفاده می کنید فیلم ها به 60i/50i تبدیل شده و به تلویزیون خارج می شوند. 104

105 تنظیم ضبط فیلم ضبط صدا زمانی که فیلم ضبط می کنید ممکن است صدای کارکرد دوربین یا لنز ضبط شود. همچنین می توانید فیلم ها را بدون صدا ضبط کنید. دکمه 1 MENU ]ضبط صدا[ ]خاموش[ وقتی حالت فوکوس روی فوکوس دستی تنظیم شده باشد صدای کارکرد لنز هنگام فوکوس خودکار ضبط نخواهد شد )صفحه 114(. کاهش پارازیت باد شام می توانید صدای باد را با برش صدای بم ورودی از میکروفن داخلی کاهش دهید. ]کاهش پارازیت باد[ ]روشن[ تصویربرداری )عملیات پیرشفته( دکمه 1 MENU تذکرات با تنظیم ]کاهش پارازیت باد[ به ]روشن[ ممکن است صدای بم با درجه صدای بسیار پایینی ضبط شود. وقتی باد منی وزد ]خاموش[ را انتخاب کنید. وقتی یک میکروفن خارجی )فروش جداگانه( مورد استفاده قرار می گیرد ]کاهش پارازیت باد[ عمل منی کند. 105

106 تنظیم فوکوس دو روش برای تنظیم فوکوس وجود دارد: فوکوس خودکار و فوکوس دستی. روش تغییر حالت بین فوکوس خودکار و فوکوس دستی با توجه به لنز متفاوت است. نوع لنز لنز مجهز به کلید حالت فوکوس لنز غیر مجهز به کلید حالت فوکوس فوکوس خودکار کلید مورد استفاده لنز )همیشه کلید حالت فوکوس در دوربین را روی AF تنظیم کنید.( دوربین 1 کلید حالت فوکوس روی دوربین را روی AF تنظیم کنید. برای تغییر به فوکوس خودکار کلید حالت فوکوس روی لنز را روی AF تنظیم کنید. کلید حالت فوکوس روی دوربین را روی AF تنظیم کنید. برای تغییر به فوکوس دستی کلید حالت فوکوس روی لنز را روی MF تنظیم کنید. کلید حالت فوکوس روی دوربین را روی MF تنظیم کنید. 2 اگر لنز مجهز به کلید حالت فوکوس است آن را روی AF تنظیم کنید. 106

107 تنظیم فوکوس 3 برای بررسی فوکوس و تصویربرداری دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. هنگامی که فوکوس تأیید می شود نشانگر فوکوس به یا )زیر( تغییر می کند. ناحیه AF که فوکوس در آن تأیید شده است سبز می شود. ناحیه AF نشانگر فوکوس تذکرات درحینی که دوربین به صورت خودکار فوکوس می کند حلقه فوکوس درحال چرخش را ملس نکنید. تکنیک تصویربرداری برای انتخاب ناحیه AF مورد استفاده برای فوکوس کردن ]ناحیه ]AF )صفحه 110( را تنظیم کنید. نشانگر فوکوس نشانگر فوکوس روشن روشن روشن چشمک زن وضعیت فوکوس قفل شده است. آماده تصویربرداری. فوکوس تأیید شده است. نقطه کانونی به دنبال سوژہ متحرک حرکت می کند. آماده تصویربرداری. فوکوس در حال اجرا است. منی توانید شاتر را رها کنید. فوکوس کردن امکان پذیر نیست. شاتر قفل شده است. سوژہ هایی که ممکن است نیازمند فوکوس کردن ویژہ باشند هنگام استفاده از فوکوس خودکار فوکوس کردن روی سوژه های زیر کار سختی است. در چنین مواردی از ویژگی تصویربرداری قفل فوکوس )صفحه 108( یا فوکوس دستی )صفحه 114( استفاده کنید. سوژە ای که دارای کنرتاست کم است مانند آسامن آبی یا دیوار سفید. دو سوژە با فاصله متفاوت که در ناحیه AF روی هم افتاده اند. سوژە ای که از طرح های تکراری تشکیل شده است مانند منای یک ساختامن. سوژە ای که بسیار درخشان یا براق است مانند خورشید بدنه اتومبیل یا سطح آب. مواردی که نور محیط کافی نیست. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 107

108 برای اندازه گیری فاصله دقیق تا سوژہ عالمت واقع در باالی دوربین محل حسگر تصویر* را نشان می دهد. هنگامی که فاصله دقیق بین دوربین و سوژه را اندازه گیری می کنید به موقعیت خط افقی مراجعه کنید. * حسگر تصویر بخشی از دوربین است که به عنوان فیلم عمل می کند. تذکرات اگر فاصله سوژه از حداقل فاصله تصویربرداری مربوط به لنز وصل شده کمرت باشد فوکوس قابل تأیید نخواهد بود. فاصله کافی بین دوربین و سوژه را در نظر بگیرید. قفل فوکوس 1 سوژہ را در ناحیه AF قرار داده و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. فوکوس قفل شده است. ]حالت فوکوس خودکار[ را روی AF[ تک عکس[ تنظیم کنید. 2 دکمه شاتر را تا نیمه نگه داشته و سوژه را برای ترکیب بندی مجدد تصویر دوباره به موقعیت اصلی بر گردانید. تنظیم فوکوس 3 برای عکس گرفنت دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید. 108

109 حالت فوکوس خودکار دکمه Fn AF( تک عکس( AF( خودکار( AF( پیوسته( )حالت فوکوس خودکار( انتخاب تنظیم مورد نظر تنظیم فوکوس هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید دوربین فوکوس کرده و فوکوس قفل می شود. ]حالت فوکوس خودکار[ بین AF[ تک عکس[ و AF[ پیوسته[ با توجه به حرکت سوژه تغییر می یابد. هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار داده و نگه می دارید اگر سوژه بی حرکت باشد فوکوس قفل شده و اگر سوژه متحرک باشد دوربین به فوکوس کردن ادامه می دهد. مادامی که دکمه شاتر تا نیمه فشار داده شده و نگه داشته می شود دوربین به فوکوس کردن ادامه می دهد. هنگامی که سوژه به فوکوس در می آید سیگنال صوتی به صدا در نخواهد آمد. قفل فوکوس منی تواند استفاده شود. تکنیک های تصویربرداری هنگامی که سوژە بی حرکت است از AF[ تک عکس[ استفاده کنید. هنگامی که سوژە متحرک است از AF[ پیوسته[ استفاده کنید. تذکرات AF[ خودکار[ هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا یکی از حالت های ]انتخاب صحنه[ زیر تنظیم شده باشد انتخاب می گردد: ]پرتره[ ]منظره[ ]غروب آفتاب[ ]صحنه شب[ ]پرتره شب[ یا ]تاريک و روشن با نگه داشنت دستى[. AF[ تک عکس[ هنگامی که حالت نوردهی روی ]پیامیش پانوراما[ یا ]ماکرو[ در ]انتخاب صحنه[ تنظیم شده باشد انتخاب می گردد. AF[ پیوسته[ هنگامی که حالت نوردهی به ]فعالیت ورزشی[ در ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود یا هنگامی که از عملکرد شاتر لبخند استفاده می شود انتخاب می گردد. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 109

110 تنظیم فوکوس ناحیه AF ناحیه AF دلخواه را متناسب با رشایط تصویربرداری یا ترجیح خود انتخاب کنید. ناحیه AF که فوکوس در آن تأیید شده است به رنگ سبز درآمده و سایر نواحی AF ناپدید می شوند. دکمه Fn )پهن( )منطقه( )نقطه ای( )موضعی( )ناحیه )AF انتخاب تنظیم مورد نظر AF ناحیه دوربین مشخص می کند که کدامیک از 15 ناحیه AF برای فوکوس کردن مورد استفاده قرار می گیرد. ناحیه ای را که می خواهید فوکوس را فعال منایید از بین ناحیه چپ راست یا وسط با استفاده از دکمه کنرتل انتخاب کنید. دوربین تعیین می کند که کدام یک از ناحیه های AF در ناحیه انتخاب شده در فوکوس کردن مورد استفاده قرار بگیرد. دکمه AF را فشار دهید تا صفحه تنظیم ظاهر شود و سپس ناحیه دلخواه را انتخاب کنید. دوربین منحرصا از ناحیه AF واقع در ناحیه مرکز استفاده می کند. ناحیه ای را که می خواهید فوکوس را فعال منایید از بین 15 ناحیه AF با استفاده از دکمه کنرتل انتخاب کنید. برای منایش صفحه تنظیم و انتخاب ناحیه موردنظر دکمه AF را فشار دهید. تذکرات ]ناحیه ]AF بر ]پهن[ ثابت شده است و شام منی توانید هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم شده است یا هنگامی که عملکرد ]قفل بر هدف ]AF استفاده می شود یا شاتر لبخند فعال می گردد تنظیامت دیگر را انتخاب کنید. در حین تصویربرداری پیوسته یا هنگامی که دکمه شاتر بدون مکث تا انتها فشار داده می شود ناحیه AF ممکن است روشن نشود. هنگامی که ]قفل بر هدف ]AF به ]روشن[ تنظیم می شود صفحه تنظیم استفاده شده برای گزینه ]منطقه[ یا ]موضعی[ با فشار دادن دکمه AF نشان داده منی شود. 110

111 تنظیم فوکوس چراغ AF شام می توانید از چراغ AF برای فوکوس کردن روی یک سوژه تحت نور تیره استفاده کنید. دکمه 2 MENU ]چراغ ]AF انتخاب تنظیم مورد نظر از آنجایی که دوربین از فالش داخلی بعنوان چراغ AF استفاده میکند دکمه را فشار دهید تا فالش باز شود. AF( پیوسته( تنظیم می شود یا چراغ AF هنگامی که ]حالت فوکوس خودکار[ به AF( خودکار( حرکت می کند عمل منی کند. سوژه در روشن می شود.( یا )نشانگر چراغ AF ممکن است با فاصله کانونی 300 میلیمرت یا بیشرت عمل نکند. هنگامی که فالش خارجی )فروش جداگانه( مجهز به چراغ AF نصب می شود چراغ AF فالش خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. فالش داخلی را به پایین فشار دهید. هنگامی که ]شاتر لبخند[ به ]روشن[ تنظیم می گردد چراغ AF عمل منی کند. قفل بر هدف AF فوکوس را روی یک سوژه متحرک در حین ردیابی آن نگه می دارد. هنگامی که ]حالت فوکوس خودکار[ روی AF[ پیوسته[ تنظیم می شود ]روشن)قفل بر هدف AF با شاتر([ عمل می کند. 1 حالت ]حالت فوکوس خودکار[ را به AF[ پیوسته[ تنظیم کنید )صفحه 109(. 2 دکمه Fn )قفل بر هدف )AF ]روشن)قفل بر هدف AF با شاتر([ تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 111

112 تنظیم فوکوس 3 دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا دوربین به صورت خودکار روی هدف قرار گرفته و سوژه را ردیابی کند. مادامی که دکمه شاتر تا نیمه فشار داده شده و نگه داشته می شود دوربین به فوکوس کردن ادامه می دهد. وقتی که سوژه ها به فوکوس در می آیند کادر هدف به رنگ سبز در می آید. کادر هدف 4 دکمه شاتر را برای تصویربرداری از سوژه فشار دهید. هنگامی که ]ناحیه ]AF به ]پهن[ تنظیم می گردد دوربین اطراف ناحیه مرکزی رشوع به ردیابی سوژه می کند. دوربین با در نظر گرفنت متام نواحی در حین ردیابی روی سوژه فوکوس می کند. دوربین می تواند ردیابی سوژه را از نواحی انتخاب شده هنگامی که ]ناحیه ]AF به ]موضعی[ ]نقطه ای[ یا ]منطقه[ تنظیم گردد رشوع مناید. تکنیک های تصویربرداری برای عکس گرفنت از اشخاص می توانید با استفاده از تنظیامت زیر چهره شخص را تشخیص داده و ردیابی کنید: ]قفل بر هدف ]AF به ]روشن)قفل بر هدف AF با شاتر([ تنظیم شود ]ناحیه ]AF به ]پهن[ تنظیم شود و ]لبخند/تشخیص چهره[ به ]تشخیص چهره روشن[ تنظیم شود هنگامی که سوژه در صفحه Live View کوچک است می توانید سوژه را با تنظیم ناحیه فوکوس خودکار از قبل با استفاده از تنظیامت زیر ردیابی کنید: ]قفل بر هدف ]AF بر ]روشن)قفل بر هدف AF با شاتر([ تنظیم گردد ]ناحیه ]AF بر ]موضعی[ یا ]منطقه[ تنظیم گردد. 112

113 تنظیم فوکوس جهت تغییر حالت دکمه Fn )روشن( )خاموش( )قفل بر هدف )AF ]روشن[ یا ]خاموش[. جهت منایش یک کادر هدف وسط دکمه کنرتل را روی صفحه اطالعات ضبط فشار دهید. کادر هدف را با سوژه برای ردیابی هم تراز کنید و وسط دکمه کنرتل را فشار دهید. دوربین رشوع به ردیابی سوژه می کند. وقتی که سوژه به فوکوس در می آیند کادر هدف به رنگ سبز در می آید. جهت کنسل کردن ویژگی ردیابی وسط دکمه کنرتل را مجددا فشار دهید. عملکرد ]قفل بر هدف ]AF را غیر فعال می سازد. تذکرات ممکن است ]قفل بر هدف ]AF در رشایط زیر مشکل باشد: سوژه به رسعت در حال حرکت است. سوژه یا خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک است. کنرتاست بین سوژه و پس زمینه بسیار ضعیف و کم است. سوژه در تاریکی قرار دارد. نور محیط تغییر می کند. از ]قفل بر هدف ]AF هنگامی که حالت نوردهی به ]پیامیش پانوراما[ ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ یا ]تاريک و روشن با نگه داشنت دستى[ در ]انتخاب صحنه[ تنظیم شود یا فوکوس دستی انتخاب می شود منی توان استفاده کرد. هنگامی که سوژه از صفحه خارج می شود دوربین ردیابی آن را متوقف میکند. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 113

114 فوکوس دستی هنگامی که کسب فوکوس مناسب در حالت فوکوس خودکار دشوار است می توانید فوکوس را بطور دستی تنظیم کنید. 1 کلید حالت فوکوس روی لنز را روی MF تنظیم کنید. تنظیم فوکوس 2 اگر لنز مجهز به کلید حالت فوکوس منی باشد کلید حالت فوکوس در دوربین را به MF تنظیم کنید. 3 حلقه فوکوس کردن لنز را برای دستیابی به فوکوس واضح بچرخانید. حلقه فوکوس کردن تذکرات هنگامی که ناحیه AF پهن مورد استفاده قرار می گیرد ناحیه مرکزی برای فوکوس کردن به کار گرفته می شود وقتی یک ناحیه منطقه AF مورد استفاده قرار می گیرد ناحیه معمولی منطقه انتخاب شده بکار گرفته می شود و وقتی یک ناحیه AF موضعی مورد استفاده قرار می گیرد ناحیه انتخاب شده با دکمه کنرتل بکار گرفته می شود. هنگام استفاده از مبدل تله )فروش جداگانه( و غیره چرخش حلقه فوکوس کردن ممکن است به آسانی انجام نشود. اگر دیوپرت در حالت منایاب به درستی تنظیم نشده باشد )صفحه 29( فوکوس صحیح در منایاب قابل دستیابی نخواهد بود. برای فوکوس دستی مطمنئ شوید که کلید حالت فوکوس روی لنز را روی MF قرار دهید. چرخاندن حلقه فوکوس به زور و بدون تغییر دادن به MF ممکن است به حلقه فوکوس آسیب رساند. 114

115 تنظیم فوکوس فوکوس دستی مستقیم اگر لنزی که مجهز به عملکرد فوکوس دستی مستقیم است نصب شده و ]حالت فوکوس خودکار[ روی AF[ تک عکس[ یا AF[ خودکار[ تنظیم شود میتوانید پس از قفل شدن فوکوس تنظیامت دقیق را با استفاده از حلقه فوکوس اعامل منایید SAM( DT mm F و غیره(. بجای استفاده از فوکوس دستی از ابتدای کار میتوانید به رسعت روی سوژه فوکوس منایید. این روش در مواردی مانند تصویربرداری ماکرو مفید است. اوج شام می توانید در فوکوس دستی یک رنگ خاص را در خطوط کلی محدوده درون فوکوس بهبود دهید. این عملکرد به شام اجازه تأیید فوکوس را به آسانی می دهد. ]درجه اوج[ انتخاب تنظیم مورد نظر تصویربرداری )عملیات پیرشفته( دکمه 2 MENU تذکرات از آنجا که دوربین قضاوت می کند نواحی واضح در مترکز باشند درجه اوج بسته به سوژه وضعیت تصویربرداری یا لنز استفاده شده تفاوت می کند. وقتی دوربین به وسیله کابل HDMI متصل باشد خطوط کلی محدوده درون فوکوس بهبود پیدا منی کند. تنظیم رنگ عملکرد اوج شام می توانید در فوکوس دستی رنگ مورد استفاده را برای عملکرد اوج تنظیم کنید. دکمه 2 MENU ]رنگ اوج[ انتخاب تنظیم مورد نظر تذکرات هنگامی که ]درجه اوج[ روی ]خاموش[ تنظیم می شود گزینه ]رنگ اوج[ قابل تنظیم نیست. 115

116 بزرگ کننده فوکوس شام می توانید پیش از تصویربرداری با بزرگ کردن تصویر فوکوس را بررسی کنید. 1 دکمه 3 MENU ]دکمه پیش منایش[ ]بزرگ کننده فوکوس[ 2 دکمه بزرگ کننده فوکوس را فشار دهید. تنظیم فوکوس 3 دکمه بزرگ کننده فوکوس را برای بزرگ کردن تصویر مجددا فشار دهید و بخشی که می خواهید بزرگ کنید را با /// روی دکمه کنرتل انتخاب کنید. هربار که دکمه بزرگ کننده فوکوس را فشار می دهید مقیاس بزرگنامیی مطابق زیر تغییر می کند: منایش کامل تقریبا 6.8 تقریبا 13.6 دکمه بزرگ کننده فوکوس 4 فوکوس را تأیید و تنظیم کنید. در حالت فوکوس دستی حلقه فوکوس را برای تنظیم فوکوس بچرخانید. اگر دکمه AF را بفشارید قسمت بزرگ شده به مرکز برمیگردد. اگر دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید عملکرد ]بزرگ کننده فوکوس[ لغو می شود. 5 برای گرفنت تصویر دکمه شاتر را به طور کامل فشار دهید. شام می توانید هنگامی که تصویر بزرگ شده است تصویر را ضبط کنید اما دوربین تصویر با منایش کامل را ضبط می کند. عملکرد ]بزرگ کننده فوکوس[ پس از تصویربرداری به پایان می رسد. 116

117 تشخیص چهره ها تشخیص چهره دوربین چهره ها را تشخیص می دهد فوکوس و نوردهی را تنظیم می کند پردازش تصویر را انجام می دهد و تنظیامت فالش را تنظیم می کند. دکمه Fn تشخیص چهره خاموش تشخیص چهره روشن )چهره ثبت شده( تشخیص چهره روشن شاتر لبخند )لبخند/تشخیص چهره( انتخاب تنظیم مورد نظر شناسایی چهره را خاموش می کند. شناسایی چهره را فعال کرده و چهره های شناسایی شده ای را که در ]ثبت چهره[ ثبت شده اند اولویت بندی می کند )صفحه 118(. شناسایی چهره را فعال می کند اما چهره های شناسایی شده را اولویت بندی منی کند. یک لبخند را بطور خودکار شناسایی کرده و تصویربرداری میکند. کادر تشخیص چهره هنگامی که دوربین چهره ها را تشخیص می دهد کادرهای خاکسرتی تشخیص چهره منایان می شوند. هنگامی که دوربین تشخیص می دهد فوکوس خودکار امکان پذیر است کادر تشخیص چهره سفید رنگ می شود. هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید کادر تشخیص چهره سبز رنگ می شود. کادرهای تشخیص چهره )خاکسرتی( کادرهای تشخیص چهره )سفید( اگر هنگام فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه چهره در داخل ناحیه AF موجود قرار نگیرد ناحیه AF مورد استفاده برای فوکوس کردن به رنگ سبز در می آید. هنگامی که دوربین چند چهره را تشخیص می دهد دوربین به طور خودکار یک چهره دارای اولویت را انتخاب کرده و کادر تشخیص چهره تکی سفید رنگ می شود. یک کادر رسخابی روی چهره ای که با ]ثبت چهره[ ثبت شده است قرار می گیرد. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( تکنیک تصویربرداری طوری ترکیب بندی کنید که کادر تشخیص چهره و ناحیه AF روی یکدیگر قرار گیرند. 117

118 تذکرات هنگامی که حالت نوردهی به ]پیامیش پانوراما[ یا ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ تنظیم می شود ]تشخیص چهره[ قابل استفاده نیست. حداکرث 8 چهره میتواند شناسایی شود. بسته به رشایط تصویربرداری ممکن است دوربین هیچ چهره ای را تشخیص نداده یا سوژہ دیگری را تشخیص دهد. ثبت چهره دوربین چهره هایی را که برایشان از پیش اطالعات ثبت شده است شناسایی می کند. 1 دکمه 4 MENU ]ثبت چهره[ ]ثبت جدید[ تشخیص چهره ها 2 کادر راهنام را با چهره ای که باید ثبت شود هم تراز کنید و دکمه شاتر را فشار دهید. 3 با استفاده از / روی دکمه کنرتل ]ورود[ را انتخاب کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. حداکرث 8 چهره می تواند ثبت شود. از چهره در جهت روبرو در یک مکان روشن تصویربرداری کنید. چهره ممکن است اگر به وسیله یک کاله ماسک عینک آفتابی و غیره پنهان شده باشد به درستی ثبت نشود. تغییر اولویت چهره هایی که قبال ثبت شده اند هنگامی که چند چهره را ثبت می کنید ترتیب اولویت تنظیم می شود. شام می توانید ترتیب اولویت را تغییر دهید. دکمه 4 MENU ]ثبت چهره[ ]تغییر ترتیب[ یک چهره را که می خواهید اولویت و درجه اولویت را برایش تغییر دهید انتخاب کنید 118

119 تشخیص چهره ها حذف یک چهره ثبت شده شام می توانید یک چهره ثبت شده را حذف کنید. دکمه 4 MENU ]ثبت چهره[ ]حذف[ چهره ای را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید وقتی ]حذف کلی[ را انتخاب می کنید می توانید متام چهره های ثبت شده را یکباره حذف کنید. تذکرات حتی اگر ]حذف[ را انتخاب کنید داده های چهره های ثبت شده در دوربین به صورت ذخیره باقی می مانند. اگر می خواهید آن ها را از دوربین حذف کنید ]حذف کلی[ را انتخاب کنید. حتی با استفاده از ]بازآغازسازی[ چهره های ثبت شده حذف منی شود. کادربندی خودکار هنگامی که از چهره ها تصاویر کلوزآپ یا سوژه هایی که با ]قفل بر هدف ]AF ردیابی می شوند تصویربردای می شود دوربین صحنه را آنالیز کرده و به صورت خودکار برای ایجاد ترکیب بندی مناسب تصویر را برش می دهد. تصاویر اصلی و برش داده شده هردو ذخیره میشوند. هنگامی که ویژگی برش در حالت Live View موجود باشد به رنگ سبز درمی آید. کادر مورد استفاده برای برش پس از تصویربرداری در صفحه مرور خودکار نشان داده میشود. صفحه مرور خودکار تصویربرداری )عملیات پیرشفته( تغییر دادن تنظیم ]کادربندی خودکار[ تنظیم پیش فرض ]خودکار[ است. )کادربندی خودکار( انتخاب تنظیم مورد نظر محدوده برش داده شده 119 دکمه Fn تذکرات عملکرد ]کادربندی خودکار[ هنگامی که حالت نوردهی به ]پیامیش پانوراما[ ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ ]فیلم[ یا ]تاريک و روشن با نگه داشنت دستى[ یا ]فعالیت ورزشی[ در ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود منی تواند استفاده شود. تصویر برش داده شده ممکن است بسته به رشایط تصویربرداری بهرتین ترکیب بندی ممکن نباشد.

120 هنگامی که ]کیفیت[ روی ]RAW[ یا RAW[ و ]JPEG تنظیم میشود این عملکرد قابل استفاده نیست. این ویژگی با عملکردهای زیر قابل استفاده نیست: تصویربرداری پیوسته طبقه بندی پیوسته ]کاهش نویز چند فریم[ HDR[ خودکار[ ویژگی بزرگنامیی دوربین فوکوس دستی یا ]فوکوس مالیم[ ]نقاشی ]HDR ]تک رنگ غنی[ یا ]مینیاتور[ در ]جلوه تصویر[. شاتر لبخند هنگامی که دوربین یک لبخند را شناسایی می کند شاتر بطور خودکار آزاد می شود. 1 دکمه Fn )لبخند/تشخیص چهره( ]شاتر لبخند روشن: لبخند عادی[ با استفاده از / روی دکمه کنرتل حالت حساسیت تشخیص لبخند مورد نظر خود را انتخاب کنید می توانید حساسیت عملکرد شاتر لبخند برای تشخیص لبخندها را روی یکی از 3 گزینه زیر تنظیم کنید: )روشن: لبخند مالیم( )روشن: لبخند عادی( و )روشن: لبخند زیاد(. هنگامی که شاتر لبخند فعال می شود نشانگر حساسیت تشخیص لبخند روی صفحه ظاهر می شود. 2 صرب کنید تا یک لبخند شناسایی شود. دوربین یک لبخند را شناسایی می کند و فوکوس تأیید می شود. هنگامی که سطح لبخند از نقطه در نشانگر فراتر می رود دوربین بطور خودکار تصاویر را ضبط می کند. هنگامی که دوربین چهره های مورد نظر را تشخیص داد کادرهای نارنجی تشخیص چهره در اطراف چهره ها منایان می شوند. هنگامی که این سوژە ها به فوکوس در می آیند کادرهای تشخیص چهره به رنگ سبز در می آیند. هنگامی که ]کادربندی خودکار[ روی ]خودکار[ تنظیم میشود تصویر بطور خودکار برای ایجاد یک ترکیب بندی مناسب برش داده میشود. تشخیص چهره ها کادر تشخیص چهره نشانگر حساسیت تشخیص لبخند 3 برای توقف تصویربرداری دکمه Fn )لبخند/تشخیص چهره( انتخاب گزینه ای غیر از ]شاتر لبخند[. 120

121 تشخیص چهره ها تکنیک های تصویربرداری برای فوکوس کردن روی لبخند کادر تشخیص چهره و ناحیه AF را روی یکدیگر قرار دهید. چشمها را با مو و غیره نپوشانید. چشمها را تنگ نگهدارید. چهره را با کاله ماسک عینک آفتابی و غیره نپوشانید. سعی کنید چهره را در مقابل دوربین میزان کرده و آن را تا حد امکان بصورت افقی نگه دارید. یک لبخند واضح با دهان باز بزنید. تشخیص لبخند هنگام منایان بودن دندان ها آسان تر است. اگر درحالی که عملکرد شاتر لبخند فعال است دکمه شاتر را فشار دهید دوربین عکس گرفته و سپس به شاتر لبخند بازمیگردد. تذکرات عملکرد ]شاتر لبخند[ هنگامی که حالت نوردهی به ]پیامیش پانوراما[ ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ ]فیلم[ یا ]تاريک و روشن با نگه داشنت دستى[ در ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود یا فوکوس دستی انتخاب می گردد قابل استفاده نیست. ]حالت درایو[ به صورت خودکار به ]تصویربرداری تکی[ تنظیم می شود. چراغ AF با عملکرد شاتر لبخند کار منی کند. اگر دوربین لبخندی را تشخیص منی دهد تنظیامت مربوط به حساسیت تشخیص لبخند را تغییر دهید. لبخندها ممکن است بسته به رشایط تصویربرداری به درستی تشخیص داده نشوند. اگر دوربین چهره ای را با استفاده از ]قفل بر هدف ]AF با روشن بودن شاتر لبخند ردیابی کند چهره مربوطه تبدیل به هدف ویژگی تشخیص لبخند می گردد )صفحه 111(. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 121

122 تنظیم روشنایی تصویر قفل AE هنگام تصویربرداری از خورشید یا در کنار یک پنجره که ممکن است نوردهی برای سوژه مناسب نباشد در جایی که سوژه به اندازه کافی روشن است از نور سنج استفاده کرده و پیش از تصویربرداری نوردهی را قفل کنید. برای کاهش روشنایی سوژه دوربین را به سمت نقطه ای که روشن تر از سوژه است نشانه گرفته و از نورسنج برای قفل کردن نوردهی کل تصویر استفاده منایید. برای روشن تر کردن سوژه دوربین را به سمت نقطه ای که تاریک تر از سوژه است نشانه گرفته و از نورسنج برای قفل کردن نوردهی کل تصویر استفاده منایید. این بخش چگونگی گرفنت تصویری روشن تر از سوژه را با استفاده از )نقطه ای( رشح می دهد. 1 دکمه Fn )حالت نورسنجی( )نقطه ای( 2 فوکوس را روی بخشی که می خواهید نوردهی را قفل کنید تنظیم کنید. 3 برای قفل کردن نوردهی دکمه AEL را فشار دهید. آیکن )قفل )AE ظاهر می شود. مقدار نوردهی بسته به نوردهی قفل شده در دایره نورسنجی نقطه ای همچنین بر مقیاس EV نشان داده می شود. دکمه AEL 4 در حین فشار دادن دکمه AEL روی سوژه فوکوس کرده و از سوژه تصویربرداری کنید. اگر با مقدار مشابه نوردهی به تصویربرداری ادامه می دهید دکمه AEL را پس از تصویربرداری فشار داده و نگه دارید. هنگامی که دکمه رها میشود تنظیم لغو میگردد. 122

123 تنظیم روشنایی تصویر AEL با شاتر هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید تثبیت یا عدم تثبیت نوردهی را تنظیم می کند. دکمه 3 MENU AEL[ با شاتر[ انتخاب تنظیم مورد نظر تذکرات عملکرد دکمه AEL بر تنظیامت AEL[ با شاتر[ اولویت داده می شود. حالت نورسنجی دکمه Fn )چند قسمتی( )مرکزی( )نقطه ای( )حالت نورسنجی( انتخاب حالت مورد نظر این حالت نور را در هر ناحیه بعد از تقسیم بندی کل ناحیه به چند ناحیه اندازه گیری می کند و حالت نوردهی مناسب کل صفحه منایش را تعیین می کند. این روش در عین تکیه بر ناحیه مرکزی صفحه روشنایی میانگین کل صفحه را اندازه می گیرد. این حالت نور را فقط در دایره نورسنجی نقطه ای واقع در ناحیه مرکزی اندازه گیری می کند. تکنیک های تصویربرداری برای تصویربرداری عمومی از نورسنجی ]چند قسمتی[ استفاده کنید. هنگامی که سوژه ای با کنرتاست باال در ناحیه AF وجود دارد نور سوژه ای که می خواهید تصویربرداری کنید را با حالت نوردهی بهینه با استفاده از عملکرد اندازه گیری نقطه ای اندازه گیری کنید و از تصویربرداری قفل AE نیز استفاده کنید )صفحه 122(. تذکرات هنگامی که حالت نوردهی به ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود یا هنگامی که ویژگی بزرگنامیی دوربین استفاده می شود ]حالت نورسنجی[ به ]چند قسمتی[ تنظیم می شود و منی توانید حالت های دیگر را به کار بربید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 123

124 جربان فالش هنگام تصویربرداری با فالش می توانید مقدار نور فالش را به تنهایی و بدون تغییر دادن جربان نوردهی تنظیم کنید. فقط در دامنه فالش می توانید نوردهی سوژه اصلی را تغییر دهید. دکمه Fn )جربان فالش( انتخاب تنظیم مورد نظر به سمت +: میزان نور فالش را افزایش می دهد. به سمت : میزان نور فالش را کاهش می دهد. تذکرات هنگامی که حالت نوردهی به ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ ]پیامیش پانوراما[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم می گردد منی توان ]جربان فالش[ را تنظیم کرد. اگر سوژه خارج از حداکرث ب رد فالش باشد ممکن است تاثیر باالتر فالش به دلیل مقدار محدود نور فالش قابل مشاهده نباشد. اگر سوژه خیلی نزدیک باشد ممکن است تاثیر فالش پایین تر قابل مشاهده نباشد. جربان نوردهی و جربان فالش جربان نوردهی مقادیر رسعت شاتر دیافراگم و حساسیت ISO را برای انجام عملیات جربان نوردهی تغییر می دهد )هنگامی که ]AUTO[ انتخاب شده است(. جربان فالش فقط مقدار نور فالش را تغییر میدهد. کنرتل فالش دکمه 2 MENU فالش ADI پیش فالش TTL ]کنرتل فالش[ انتخاب تنظیم مورد نظر تنظیم روشنایی تصویر نور فالش را با لحاظ منودن اطالعات فاصله فوکوس و داده های نورسنجی فالش قبلی کنرتل می کند. این روش امکان جربان فالش دقیق را بدون هیچگونه تأثیر حاصله از انعکاس نور از سوژه امکان پذیر می سازد. میزان نور فالش را فقط با در نظر گرفنت داده های نورسنجی که از فالش قبلی بدست آمده اند کنرتل می کند. این روش به انعکاس نور از سوژه حساس است. :ADI یکپارچه سازی فاصله پیرشفته :TTL از طریق لنز هنگامی که ]فالش ]ADI انتخاب می شود استفاده از لنزی که دارای ویژگی رمزگذار فاصله است می تواند با استفاده از اطالعات فاصله دقیق تر جربان فالش دقیق تری را انجام دهد. 124

125 تنظیم روشنایی تصویر تذکرات هنگامی که فاصله بین سوژه و فالش خارجی )فروش جداگانه( قابل تعیین نباشد )تصویربرداری با فالش بی سیم با استفاده از فالش خارجی )فروش جداگانه( تصویربرداری با یک فالش خارج از دوربین با استفاده از سیم تصویربرداری با یک فالش دوقلوی ماکرو و غیره( دوربین به طور خودکار ]پیش فالش ]TTL را انتخاب می کند. ]ADI را انتخاب کنید زیرا دوربین منی تواند جربان فالش را با ]فالش ]TTL در موارد زیر ]پیش فالش انجام دهد. هنگامی که یک صفحه عریض به فالش HVL-F36AM وصل میشود. هنگامی که از دیفیوزر برای تصویربرداری با فالش استفاده میشود. هنگامی که از فیلرت دارای فاکتور نوردهی مانند فیلرت ND استفاده میشود. هنگامی که از لنز کلوزآپ استفاده میشود. فالش ADI فقط همراه با لنزی که به همراه رمزگذار فاصله ارائه میشود قابل دسرتس است. برای مشخص شدن اینکه آیا لنز مجهز به رمزگذار فاصله است یا خیر به دفرتچه راهنامی ارائه شده همراه با لنز مراجعه فرمایید. هنگامی که حالت نوردهی به ]پیامیش پانوراما[ یا ]صحنه شب[/]تاريک و روشن با نگه داشنت دستى[ در ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود ]کنرتل فالش[ منی تواند تنظیم شود. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 125

126 فالش دکمه Fn را فشار دهید حالت فالش دلخواه را انتخاب کنید دکمه فالش را فشار دهید و تصاویر را بگیرید )صفحه 41(. تکنیک های تصویربرداری کالهک لنز ممکن است نور فالش را مسدود کند. هنگام استفاده از فالش کالهک لنز را بردارید. هنگام استفاده از فالش با فاصله 1 مرت یا بیشرت از سوژه عکس بگیرید. هنگام تصویربرداری در فضای بسته یا تصویربرداری از مناظر شبانه می توانید برای گرفنت تصویر روشن تر از اشخاص و پس زمینه ها از همزمانی آهسته استفاده کنید. می توانید از همزمانی عقب برای گرفنت تصویری طبیعی از دنباله سوژه های متحرک مانند دوچرخه در حال حرکت استفاده کنید. با استفاده از فالش HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM )فروش جداگانه( می توانید با ویژگی همزمانی رسیع در هر رسعت شاتر عکس بگیرید. برای آگاهی از جزئیات به دفرتچه راهنامی ارائه شده همراه با فالش مراجعه فرمایید. تذکرات دوربین را از قسمت فالش نگه ندارید. رشایط تصویربرداری مورد نیاز برای جلوگیری از منایان شدن سایه ها بر روی تصویر بسته به لنز متغیر است. هنگامی که حالت نوردهی به ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود گزینه های ]همزمانی آهسته[ ]همزمانی عقب[ و ]ىب سيم[ منی توانند انتخاب شوند. هنگامی که حالت نوردهی روی M S A P یا ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ تنظیم می شود گزینه های ]فالش خاموش[ یا ]فالش خودکار[ منی توانند انتخاب شوند. اگر منی خواهید از فالش استفاده کنید فالش را به پایین فشار دهید. اگر از فالش همراه با میکروفن اسرتیو یا وسیله مشابهی که به کفشک ارتباط چندگانه وصل شده است استفاده کنید ممکن است فالش در موقعیت صحیح باال نیامده و تصاویر ضبط شده در گوشه ها دارای سایه باشند. هر گونه وسیله را از کفشک ارتباط چندگانه جدا کنید. 126

127 فالش فالش بی سیم با استفاده از فالش دارای عملکرد تصویربرداری بی سیم )فروش جداگانه( حتی هنگامی که فالش روی دوربین نصب منی شود می توانید با فالش بدون سیم اقدام به تصویربرداری منایید. با تغییر دادن موقعیت فالش می توانید با برجسته منودن تضاد نور و سایه بر روی سوژه تصویری با حس سه بعدی بگیرید. برای آگاهی از مراحل عملی تصویربرداری به دفرتچه راهنامی فالش مراجعه فرمایید. 1 فالش بی سیم را به کفشک ارتباط چندگانه وصل منوده و دوربین و فالش را روشن کنید. 2 دکمه Fn )حالت فالش( )ىب سيم( 3 فالش بی سیم را از کفشک ارتباط چندگانه بردارید و فالش داخلی را بیرون بیاورید. برای فالش زدن آزمایشی دکمه AEL را فشار دهید. تذکرات پس از تصویربرداری با فالش بی سیم حالت فالش بی سیم را خاموش کنید. اگر درحالی که حالت فالش بی سیم هنوز فعال است از فالش داخلی استفاده شود نوردهی نادرست فالش حاصل خواهد شد. هنگامی که عکاس دیگری در نزدیکی شام دارد از فالش بی سیم استفاده می کند و نور فالش او باعث روشن شدن فالش خارجی شام می شود کانال فالش خارجی را عوض کنید. برای تغییر دادن کانال فالش خارجی به دفرتچه راهنامی ارائه شده همراه با آن مراجعه کنید. تنظیم دکمه AEL هنگام استفاده از فالش بی سیم توصیه می شود ]عملکرد دکمه ]AEL را به ]گرفنت قفل ]AE در منوی سفارشی تنظیم کنید )صفحه 161(. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 127

128 فالش فالش بی سیم با کنرتل نسب نور شام می توانید از کنرتل نسبت نور بی سیم در ترکیب با چندین فالش استفاده کنید. برای جزئیات به دستورالعمل های به کارگیری ضمیمه شده با فالش مراجعه منایید HVL-F60M( )فروش جداگانه( HVL-F58AM )فروش جداگانه( یا HVL-F43AM )فروش جداگانه((. 128

129 تنظیم ISO حساسیت به نور با عدد ISO )شاخص نوردهی توصیه شده( نشان داده می شود. هرچه این عدد بزرگرت باشد حساسیت بیشرت است. 1 برای منایش صفحه ISO دکمه ISO بر دکمه ISO روی دکمه کنرتل را فشار دهید. 2 تنظیم مورد نظر را با استفاده از / بر روی دکمه کنرتل انتخاب منایید. هرچه عدد بزرگرت باشد میزان نویز بیشرت است. اگر می خواهید ]کاهش نویز چند فریم[ را انتخاب کنید صفحه تنظیم را با استفاده از منایش دهید و مقدار دلخواه را با استفاده از / انتخاب کنید. تذکرات هنگامی که حالت نوردهی به ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ ]پیامیش پانوراما[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود ]ISO[ به حالت ]AUTO[ تثبیت می شود و منی توانید سایر اعداد ISO را انتخاب منایید. هنگامی که حالت نوردهی روی P/A/S/M تنظیم می شود و ]ISO[ روی ]AUTO[ تنظیم می گردد ]ISO[ بطور خودکار بین ISO 100 و ISO 3200 تنظیم می شود. کاهش نویز چند فریم دوربین بطور خودکار چند تصویر بطور پیوسته میگیرد تصاویر را با یکدیگر ترکیب میکند نویز را کاهش میدهد و یک تصویر را ثبت می مناید. در کاهش نویز چند فریم می توانید اعداد ISO باالتر از حداکرث حساسیت ISO را انتخاب کنید. تصویر ضبط شده یک تصویر ترکیبی است. تذکرات هنگامی که ]کیفیت[ روی ]RAW[ یا RAW[ و ]JPEG تنظیم میشود این عملکرد قابل استفاده نیست. فالش ]بهبود رنج دینامیک[ و HDR[ خودکار[ قابل استفاده نیستند. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 129

130 جربان خودکار روشنایی و کنرتاست )رنج دینامیک( دکمه Fn )خاموش( )بهبود رنج دینامیک( HDR( خودکار( بهبود رنج دینامیک HDR/DRO( خودکار( انتخاب تنظیم مورد نظر از عملکردهای HDR/DRO خودکار استفاده منی کند. دوربین با تقسیم کردن تصویر به ناحیه های کوچک کنرتاست نور و سایه بین سوژە و پس زمینه را تحلیل منوده و تصویری با روشنایی و درجه بندی بهینه تولید می مناید. 3 تصویر با نوردهی های مختلف می گیرد و سپس تصویر دارای نوردهی صحیح نواحی روشن تصویر دارای نوردهی کم و نواحی تاریک تصویر دارای نوردهی زیاد را روی یکدیگر قرار می دهد تا تصویری با درجه بندی غنی نور ایجاد مناید. 2 تصویر ضبط میشود: یک تصویر با نوردهی مناسب و یک تصویر پوشانده شده. 1 دکمه HDR/DRO( Fn خودکار( )بهبود رنج دینامیک( 2 سطح بهینه را با استفاده از / بر روی دکمه کنرتل انتخاب کنید. )بهبود رنج دینامیک: روشنایی را بطور خودکار تصحیح می کند. خودکار( )سطح(* درجه بندی های تصویر ضبط شده را در هر ناحیه تصویر بهینه می سازد. سطح بهینه را بین Lv1 )ضعیف( و Lv5 )قوی( انتخاب کنید. * Lv_ منایش داده شده با گامی است که هم اکنون انتخاب شده است. 130

131 تذکرات هنگامی که حالت نوردهی روی ]پیامیش پانوراما[ تنظیم شده است یا هنگامی که ]کاهش نویز چند فریم[ یا ]جلوه تصویر[ استفاده می شود تنظیامت در حالت ]خاموش[ قرار می گیرد. هنگامی که ]غروب آفتاب[ ]صحنه شب[ ]پرتره شب[ یا ]تاريک و روشن با نگه داشنت دستى[ در ]انتخاب صحنه[ انتخاب می شود تنظیامت در حالت ]خاموش[ قرار می گیرد. هنگامی که حالت های دیگر در ]انتخاب صحنه[ انتخاب می شود تنظیامت در حالت ]خودکار[ قرار می گیرد. هنگام تصویربرداری با بهبود دهنده محدوده دینامیک تصویر ممکن است دارای نویز گردد. سطح مناسب را با بررسی تصویر ضبط شده انتخاب کنید به ویژه هنگامی که جلوه را افزایش می دهید. HDR خودکار جربان خودکار روشنایی و کنرتاست )رنج دینامیک( 1 دکمه HDR/DRO( Fn خودکار( HDR( خودکار( 2 سطح بهینه را با استفاده از / بر روی دکمه کنرتل انتخاب کنید. HDR( خودکار: اختالف نوردهی را بطور خودکار تصحیح می کند. اختالف نوردهی خودکار( )سطح اختالف اختالف نوردهی را بر اساس کنرتاست سوژه تنظیم می کند. سطح بهینه را بین 1.0 EV )ضعیف( و 6.0 EV )قوی( انتخاب کنید. نوردهی(* برای مثال: هنگامی که 2.0 EV انتخاب میشود 3 تصویر همپوشانی میشوند: یک تصویر با 1.0 EV یک تصویر با نوردهی صحیح و یک تصویر با EV * _Ev منایش داده شده با گامی است که هم اکنون انتخاب شده است. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( تکنیک تصویربرداری از آنجایی که شاتر 3 بار برای تصویربرداری منفرد آزاد می شود مراقب موارد زیر باشید: زمانی از این عملکرد استفاده کنید که سوژه بی حرکت بوده یا پلک منی زند. ترکیب بندی را تغییر ندهید. 131

132 جربان خودکار روشنایی و کنرتاست )رنج دینامیک( تذکرات منی توانید از این عملکرد در تصاویر RAW استفاده کنید. AE هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ ]پیامیش پانوراما[ ]تله زوم اولويت تصویربرداری پيوسته[ یا ]انتخاب صحنه[ قرار دارد یا هنگامی که ]کاهش نویز چند فریم[ انتخاب می شود منی توانید گزینه HDR[ خودکار[ را انتخاب کنید. تا زمانی که فرآیند ضبط پس از تصویربرداری به پایان نرسیده است منی توانید تصویربرداری بعدی را رشوع کنید. بسته به اختالف روشنایی سوژە و رشایط تصویربرداری ممکن است نتوانید جلوه دلخواه را کسب کنید. هنگامی که از فالش استفاده می شود تأثیر این عملکرد اندک خواهد بود. اگر کنرتاست صحنه پایین بوده یا لرزش دوربین یا تار شدن سوژە رخ دهد ممکن است نتوانید تصاویر HDR مناسبی بگیرید. چنانچه دوربین مشکلی را شناسایی کند روی تصویر ضبط شده نشان داده می شود تا این رشایط را به اطالع شام برساند. در صورت لزوم دوباره تصویربرداری منوده و به کنرتاست یا تارشدگی دقت کنید. 132

133 تنظیم پردازش تصویر جلوه تصویر برای دستیابی به چهره ای هرنی تر و چشمگیرتر فیلرت جلوه دلخواه را انتخاب کنید. کلید چرخان حالت را بر )جلوه تصویر( تنظیم کرده و تنظیم دلخواه خود را انتخاب کنید. برای حالتی که می توان تنظیامت بهرتی را انتخاب کرد تنظیامت دلخواه خود را با استفاده از / انتخاب کنید. ظاهر یک عکس دوربین اسباب بازی را با گوشه های سایه دار و رنگ های مشخص را ایجاد می کند. می توانید میزان رنگ را با / تنظیم )دوربین برای بازی( کنید. یک ظاهر واضح را با تأکید بر جلوه های رنگ ایجاد می کند. )رنگ امروزی( یک ظاهر انتزاعی با کنرتاست باال را با تأکید ویژه بر رنگ های اصلی یا به صورت سیاه و سفید ایجاد می کند. شام می توانید با / رنگ های )پوسرتسازی( اصلی یا سیاه و سفید را انتخاب کنید. ظاهر یک عکس قدیمی را با جلوه رنگ قرمز قهوه ای و کنرتاست محو ایجاد می کند. )عکس قدیمی( یک تصویر با جو تعیین شده ایجاد می کند: روشن شفاف لطیف ظریف مالیم. )نورمایه زیاد مالیم( تصویری را ایجاد می کند که یک رنگ مخصوص را نگه داشته و بقیه رنگ ها را به سیاه و سفید تبدیل می کند. شام می توانید یک رنگ را با / )رنگ جزئی( انتخاب کنید. یک تصویر با کنرتاست باال را به صورت سیاه و سفید ایجاد می کند. )تک رنگ کنرتاست باال( یک تصویر رسشار از جلوه روشنایی مالیم را ایجاد می کند. شام می توانید شدت جلوه را با / تنظیم کنید. )فوکوس مالیم( با بهبود رنگ ها و جزئیات ظاهر یک نقاشی را ایجاد می کند. دوربین 3 بار شاتر را رها می کند. شام می توانید شدت جلوه را با / تنظیم )نقاشی )HDR کنید. یک تصویر را به صورت سیاه و سفید با درجه بندی غنی و بازآفرینی جزئیات ایجاد می کند. دوربین سه بار شاتر را رها می کند. )تک رنگ غنی( تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 133

134 )مینیاتور( تصویری را ایجاد می کند که با مات کردن پس زمینه به شکلی قابل توجه سوژه را به صورت واضحی بهبود می بخشد. این جلوه اغلب می تواند در عکس های مدل های مینیاتوری یافت شود. شام می توانید ناحیه داخل فوکوس را با / انتخاب کنید. فوکوس سایر ناحیه ها به مقدار زیادی کاهش می یابد. )خاموش( می تواند )جلوه تصویر( در دکمه کنرتل استفاده کنید اگر از گزینه انتخاب شود. تذکرات هنگامی که از ویژگی بزرگنامیی دوربین استفاده میشود جلوه های ]دوربین برای بازی[ و ]مینیاتور[ قابل دسرتس منی باشند. هنگامی که ]رنگ جزئی[ انتخاب می شود ممکن است تصاویر بسته به سوژه یا رشایط تصویربرداری رنگ انتخاب شده را نگه ندارند. AE هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ ]پیامیش پانوراما[ یا ]تله زوم اولويت تصویربرداری پيوسته[ تنظیم شود یا زمانی که ]كيفيت[ روی ]RAW[ یا RAW[ و ]JPEG تنظیم شده باشد ]جلوه تصویر[ قابل استفاده منی باشد. وقتی ]نقاشی ]HDR ]مینیاتور[ ]تک رنگ غنی[ یا ]فوکوس مالیم[ انتخاب شده است شام منی توانید جلوه را پیش از تصویربرداری تأیید کنید. همچنین منی توانید حالت درایو را نیز تنظیم کنید. وقتی با انتخاب ]نقاشی ]HDR یا ]تک رنگ غنی[ کنرتاست صحنه پایین است یا لرزش قابل توجه دوربین یا تاری سوژه اتفاق می افتد ممکن است نتوانید به تصاویر HDR مناسبی دست پیدا کنید. اگر دوربین چنین رشایطی را شناسایی کند روی تصویر ضبط شده منایش داده می شود. درصورت نیاز با مهار یا توجه کردن به تاری دوباره تصویربرداری کنید. جلوه خالق شام می توانید سبک دلخواه را برای استفاده جهت اجرای پردازش تصویر و تنظیم کنرتاست اشباع و وضوح برای هر ]جلوه خالق[ انتخاب کنید. شام همچنین می توانید نوردهی )رسعت شاتر و دیافراگم( را تنظیم کنید بجز ]انتخاب صحنه[ که دوربین نوردهی را تنظیم می کند. 1 دکمه Fn )جلوه خالق( انتخاب تنظیم مورد نظر تنظیم پردازش تصویر 2 هنگامی که می خواهید )کنرتاست( )اشباع( یا )وضوح( را تنظیم کنید گزینه مورد نظر را به کمک / بر روی دکمه کنرتل انتخاب منوده سپس مقدار را با / تنظیم کنید. 134

135 تنظیم پردازش تصویر )استاندارد( )واضح( )پرتره( )منظره( )غروب آفتاب( )سیاه و سفید( برای گرفنت صحنه مختلف با درجه بندی غنی و رنگ های زیبا. اشباع رنگ و کنرتاست برای گرفنت تصاویر جذاب از صحنه های رنگارنگ و سوژه هایی مانند گلها گیاهان سبز بهاری آسامن آبی یا منای اقیانوس افزایش می یابند. برای تصویربرداری از رنگ پوست با جلوه ای نرم ایده آل برای تصویربرداری از چهره افراد. اشباع رنگ کنرتاست و وضوح برای گرفنت صحنه های زنده و شاداب افزایش می یابند. مناظر دوردست نیز برجسته تر می شوند. برای تصویربرداری از رنگ قرمز زیبای خورشید درحال غروب. جهت تصویربرداری سیاه و سفید. )وضوح( را می توان برای هریک از گزینه های جلوه خالق )اشباع( و )کنرتاست( تنظیم منود. )کنرتاست( )اشباع( )وضوح( هرچه مقدار انتخاب شده بیشرت باشد اختالف نور و سایه بیشرت شده و بدین ترتیب روی تصویر تاثیر می گذارد. هرچه مقدار انتخاب شده بیشرت باشد رنگ زنده تر می شود. هنگامی که مقدار پایین تری انتخاب می شود رنگ تصویر محدود شده و شدت آن کاهش می یابد. وضوح تصویر را تنظیم می کند. هرچه مقدار انتخاب شده بیشرت باشد کناره ها برجسته تر شده و هرچه مقدار انتخاب شده کمرت باشد کناره ها نرم تر می شوند. تذکرات هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم می شود یا حالت ]جلوه تصویر[ انتخاب می شود ]جلوه خالق[ در ]استاندارد[ تنظیم می شود و شام منی توانید تنظیامت دیگری را انتخاب کنید. هنگامی که ]سیاه و سفید[ انتخاب می شود منی توانید اشباع رنگ را تنظیم کنید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 135

136 تنظیم درجه رنگ )توازن سفیدی( جلوه رنگ سوژه بسته به مشخصات منبع نور تغییر می کند. جدول زیر نشان می دهد که جلوه رنگ چگونه بر اساس منابع نور مختلف در مقایسه با سوژه ای که زیر نور خورشید سفید بنظر می رسد تغییر می کند. آب و هوا/ نورپردازی نور روز ابری فلوئورسنت المپ رشته ای مشخصات نور سفید متامیل به آبی دارای ته رنگ سبز متامیل به قرمز هنگامی که جلوه رنگ تصویر مطابق انتظار نیست یا هنگامی که می خواهید جلوه رنگ را عمدا برای ایجاد حالت های خاص عکاسی تغییر دهید از این ویژگی استفاده کنید. تذکرات هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم شود ]توازن سفیدی[ در ]توازن سفید خودکار[ تنظیم می شود و شام منی توانید حاالت دیگر را انتخاب کنید. اگر تنها منبع نور موجود یک المپ جیوه یا المپ سدیمی باشد دوربین به دلیل خصوصیات منبع نور قادر نخواهد بود به توازن سفیدی دقیق دست یابد. در چنین مواردی از فالش استفاده کنید. WB در دکمه کنرتل انتخاب تنظیم مورد نظر وقتی تنظیمی به غیر از ]دما/فیلرت رنگ[ را انتخاب می کنید را فشار دهید تا صفحه تنظیم دقیق منایان شده و شام بتوانید درجه رنگ را در صورت نیاز با /// تنظیم کنید. 136

137 تنظیم درجه رنگ )توازن سفیدی( AWB )توازن سفید خودکار( )نور روز( )سایه( )ابری( )المپ رشته ای( دوربین بطور خودکار منبع نور را شناسایی کرده و جلوه های رنگ را تنظیم می کند. اگر گزینه ای را برای هامهنگی با یک منبع نور خاص انتخاب کنید جلوه های رنگ برای آن منبع نور تنظیم می شوند )توازن سفیدی از پیش تنظیم شده(. )فلورسنت: سفید گرم( )فلورسنت: سفید رسد( )فلورسنت: سفید روز( )فلورسنت: نور روز( )فالش( تکنیک های تصویربرداری اگر منی توانید توازن سفیدی دلخواه را با گزینه انتخاب شده بدست آورید از عملکرد طبقه بندی توازن سفیدی استفاده کنید )صفحه 146(. وقتی که ]دما/فیلرت رنگ[ را انتخاب می کنید می توانید آن را روی مقدار دلخواه تنظیم منایید )صفحه 138(. هنگامی که گزینه ]سفارشی[ را انتخاب می کنید می توانید تنظیم خود را ثبت منایید )صفحه 138(. صفحه تنظیم دقیق برای رنگ تصویربرداری )عملیات پیرشفته( شام می توانید با ترکیب دمای رنگ با فیلرت رنگ تنظیامت دقیق را اجرا کنید. 137

138 دمای رنگ فیلرت رنگ دمای رنگ/فیلرت رنگ WB 1 در دکمه کنرتل )دما/فیلرت رنگ( تنظیم درجه رنگ )توازن سفیدی( رنگ را در جهت B )آبی( با و در جهت A )کهربایی( با میزان سازی دقیق کنید. رنگ را در جهت G )سبز( با و در جهت M )رسخابی( با میزان سازی دقیق کنید. 2 دمای رنگ را با / روی دکمه کنرتل تنظیم کنید. 3 برای منایش صفحه تنظیم دقیق را فشار دهید و رنگ را مطابق ترجیح خود با /// جربان کنید. تذکرات از آنجایی که رنگ سنج ها برای دوربین های فیلم خور طراحی شده اند مقادیر در زیر المپ های فلوئورسنت/المپ سدیمی/المپ جیوه ای تفاوت می کنند. توصیه می کنیم از توازن سفیدی سفارشی استفاده کرده و یا یک تصویربرداری آزمایشی انجام دهید. توازن سفیدی سفارشی در صحنه ای که نور محیط از چند نوع منبع نور مختلف تشکیل شده است توصیه می شود برای باز تولید دقیق سفیدی از توازن سفیدی سفارشی استفاده کنید. ] SET[ در دکمه کنرتل WB 1 مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید 138

139 تنظیم درجه رنگ )توازن سفیدی( 2 دوربین را به گونه ای نگه دارید که ناحیه سفید کامال ناحیه AF واقع در مرکز را بپوشاند و سپس دکمه شاتر را فشار دهید. شاتر صدای کلیک منوده و مقادیر کالیربه شده )دمای رنگ و فیلرت رنگ( منایش داده می شوند. 3 مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. صفحه منایش به منایش اطالعات ضبط برگشته و تنظیم توازن سفیدی سفارشی ثبت شده در حافظه حفظ می گردد. تنظیم توازن سفیدی سفارشی ثبت شده در این عملیات تا زمانی که یک تنظیم جدید ثبت شود موثر خواهد بود. تذکرات هنگامی که از فالش برای سوژه ای در فاصله نزدیک استفاده می شود یا اینکه سوژه ای با رنگ درخشان در کادر قرار دارد پیغام "خطای توازن سفيدی سفارشی" نشان میدهد که مقدار مربوط خارج از محدوده مورد انتظار است. اگر این مقدار را ثبت کنید نشانگر در منایش اطالعات ضبط به رنگ زرد در می آید. می توانید در این لحظه تصویربرداری کنید اما توصیه می شود برای دستیابی به مقدار توازن سفیدی صحیح مجددا توازن سفیدی را تنظیم منایید. برای فراخوانی تنظیم توازن سفیدی سفارشی WB در دکمه کنرتل )سفارشی( برای منایش صفحه تنظیم دقیق و جربان رنگ مطابق دلخواه خود را فشار دهید. تذکرات اگر هنگامی که دکمه شاتر فشار داده می شود از فالش استفاده شود یک توازن سفیدی سفارشی با احتساب نور فالش ثبت می گردد. دفعه بعدی با فالش تصویربرداری کنید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 139

140 بزرگنامیی می توانید از بزرگنامیی زوم باالتری نسبت به زوم نوری لنز برای بزرگ کردن تصاویر استفاده منایید. 1 هنگام استفاده از لنز زوم تصویر را به کمک حلقه زوم بزرگ کنید )صفحه 30(. 2 دکمه ZOOM را فشار دهید. دکمه ZOOM 3 تصویر را با استفاده از / در دکمه کنرتل تا مقیاس زوم دلخواه بزرگ کنید. با استفاده از / می توانید تصویر را با فواصل وسیع تر بزرگ کنید. ویژگی های زوم موجود در این دوربین آیکن منایش داده شده روی صفحه مطابق با مقیاس زوم به رشح زیر تغییر می کند. مقیاس زوم )زیاد( مقیاس زوم )کم( : ویژگی بزرگنامیی دوربین استفاده منی شود )1.0 نشان داده می شود(. زوم هوشمند: می توانید تصاویر را با اندکی برش دادن بزرگ کنید. )فقط هنگامی که ]اندازه تصویر[ روی M یا S تنظیم شده باشد موجود است.( ]زوم تصویر شفاف[: می توانید تصاویر را با استفاده از پردازش تصویر کیفیت باال بزرگ کنید. ]زوم دیجیتالی[: می توانید تصاویر را با استفاده از پردازش تصویر بزرگ کنید. 140

141 بزرگنامیی مقیاس زوم با زوم نوری اندازه تصویر تنظیم L با برش دادن تصاویر در حدود 1.4 M محدوده موجود روی آنها زوم میکند )بدون افت کیفیت 2 حدود S تصویر(. ]زوم تصویر شفاف[: ]خاموش[ ]زوم دیجیتالی[: ]خاموش[ حدود 2 حدود 2.8 L M هنگام زوم کردن تصاویر اولویت را به کیفیت تصویر میدهد. ]زوم تصویر شفاف[: ]روشن[ ]زوم دیجیتالی[: ]خاموش[ 4 حدود S حدود 4 حدود 5.6 L M هنگام زوم کردن تصاویر اولویت را به بزرگنامیی باالتر میدهد. ]زوم تصویر شفاف[: ]روشن[ ]زوم دیجیتالی[: ]روشن[ 8 حدود S تذکرات ویژگی بزرگنامیی دوربین موجود نیست. وقتی که حالت نوردهی روی ]پیامیش پانوراما[ تنظیم شود. وقتی که ]كيفيت[ روی ]RAW[ یا RAW[ و ]JPEG تنظیم شود. ]زوم تصویر شفاف[ موجود نیست هنگامی که حالت نوردهی روی ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ تنظیم شود. هنگامی که ]حالت درایو[ بر روی ]تصویربرداری پیوسته[ یا ]طبقه بندی: پیوسته[ تنظیم شود. منی توانید از زوم هوشمند یا عملکرد ]زوم تصویر شفاف[ برای فیلم ها استفاده کنید. هنگامی که زوم الکرتونیکی موجود است ]حالت نورسنجی[ روی ]چند قسمتی[ تنظیم میشود. تغییر دادن تنظیم ]زوم تصویر شفاف[ تنظیم پیش فرض ]روشن[ است. ]زوم تصویر شفاف[ انتخاب تنظیم مورد نظر تصویربرداری )عملیات پیرشفته( دکمه 2 MENU 141

142 بزرگنامیی تغییر دادن تنظیم ]زوم دیجیتالی[ تنظیم پیش فرض ]خاموش[ است. اگر مایلید رصفنظر از کاهش کیفیت تصویر از بزرگنامیی باالتر استفاده کنید آن را روی ]روشن[ تنظیم منایید. دکمه 2 MENU ]زوم دیجیتالی[ انتخاب تنظیم مورد نظر 142

143 انتخاب حالت درایو تصویربرداری تکی این حالت برای عکسربداری عادی است. در دکمه کنرتل )تصویربرداری تکی( تذکرات هنگامی که حالت نوردهی روی ]فعالیت ورزشی[ در ]انتخاب صحنه[ تنظیم شده باشد منی توانید از ]تصویربرداری تکی[ استفاده کنید. تصویربرداری پیوسته دوربین تصاویر را به صورت پیوسته ضبط می کند. 1 در دکمه کنرتل )تصویربرداری پیوسته( انتخاب رسعت مورد نظر 2 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. هنگامی که دکمه شاتر را فشار داده نگه می دارید ضبط ادامه می یابد. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( تکنیک تصویربرداری برای تصویربرداری پیوسته با رسعت بیش تر حالت نوردهی را روی ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ تنظیم کنید )صفحات 90(. 40 هنگامی که AEL[ با شاتر[ روی ]خاموش[ تنظیم است دوربین حتی بعد از اولین تصویربرداری در ]تصویربرداری پیوسته[ یا ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ به تنظیم نوردهی ادامه می دهد )صفحه 123(. 143

144 تذکرات وقتی انتخاب شود تصویر ضبط شده بین تصویربرداری ها منایش داده می شود. هنگام استفاده از حالت های ]انتخاب صحنه[ به غیر از ]فعالیت ورزشی[ منی توانید به صورت پیوسته تصویربرداری کنید. تایمر خودکار هنگامی که عکاس در عکس ظاهر می شود تایمر خودکار 10 ثانیه ای مناسب بوده و تایمر خودکار 2 ثانیه ای برای کاهش لرزش دوربین مناسب می باشد. 1 در دکمه کنرتل )تایمر خودکار( انتخاب تنظیم مورد نظر عدد بعد از تنظیمی است که در حال حارض انتخاب شده است. 2 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. هنگامی که تایمر خودکار فعال می شود سیگنال صوتی و چراغ تایمر خودکار رشایط موجود را نشان می دهند. درست قبل از تصویربرداری چراغ تایمر خودکار به رسعت چشمک زده و سیگنال صوتی به رسعت به صدا در می آید. برای لغو کردن تایمر خودکار دکمه را در دکمه کنرتل فشار دهید. طبقه بندی: پیوسته/طبقه بندی تکی انتخاب حالت درایو نوردهی مبنا جهت + جهت تصویربرداری طبقه بندی شده به شام امکان می دهد تا چندین تصویر که هرکدام دارای درجه نوردهی متفاوتی می باشند را بگیرید. مقدار انحراف )گام ها( از نوردهی مبنا را مشخص کنید دوربین در حالی که نوردهی را بطور خودکار تغییر می دهد 3 تصویر می گیرد. 144

145 1 در دکمه کنرتل )طبقه بندی: پیوسته( یا )طبقه بندی تکی( انتخاب گام طبقه بندی مورد نظر _EV منایش داده شده با مقدار انتخاب شده فعلی است. انتخاب حالت درایو 2 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. نوردهی مبنا در نخستین عکس در طبقه بندی تنظیم می شود. وقتی ]طبقه بندی: پیوسته[ انتخاب شده است دکمه شاتر را فشار داده و تا توقف ضبط نگه دارید. وقتی ]طبقه بندی تکی[ انتخاب شده است دکمه شاتر را عکس به عکس فشار دهید. تذکرات هنگامی که کلید چرخان حالت روی M و ]ISO[ روی چیزی غیر از ]AUTO[ تنظیم است نوردهی با تنظیم رسعت شاتر تغییر می یابد. هنگامی که ]ISO[ روی ]AUTO[ تنظیم شده است دوربین حساسیت ISO را تغییر می دهد و مقدار نوردهی را تنظیم می کند. هنگامی که نوردهی را تنظیم می کنید نوردهی بر اساس مقدار جربان شده تغییر می کند. هنگامی که حالت نوردهی روی ]خودکار هوشمند[ ]خودکار برتر[ ]تله زوم AE اولويت تصویربرداری پيوسته[ ]پیامیش پانوراما[ یا ]انتخاب صحنه[ تنظیم شده باشد طبقه بندی قابل استفاده نیست. هنگام استفاده از فالش برای جا به جایی مقدار نور فالش طبقه بندی فالش مورد استفاده قرار می گیرد. حتی اگر ]طبقه بندی: پیوسته[ انتخاب شده باشد دکمه شاتر را عکس به عکس فشار دهید. تصویربرداری )عملیات پیرشفته( 145

146 انتخاب حالت درایو مقیاس EV در تصویربرداری طبقه بندی شده طبقه بندی نور محیط* )مثال 0.3 گام 3 عکس جربان نوردهی 0( طبقه بندی فالش )مثال 0.7 گام 3 عکس جربان فالش 1.0 ( منایاب صفحه LCD )هنگامی که ]دکمه DISP )منایشگر([ روی ]برای منایاب[ تنظیم میشود( محدو تواز سفید 146 نشان داده شده در ردیف باال. نشان داده شده در ردیف پایین. * نور محیط: هر نوری غیر از نور فالش که برای مدت طوالنی به صحنه می تابد مانند نور طبیعی المپ برق سیامبی یا چراغ مهتابی فلوئورسنت. در تصویربرداری طبقه بندی شده تعداد شاخص های مشابه با تعداد تصاویر قابل ضبط در مقیاس EV منایش داده می شود. هنگامی که تصویربرداری طبقه بندی شده آغاز می شود شاخص هایی که تصاویر قبال ضبط شده را نشان می دهند یک به یک رشوع به ناپدید شدن می کنند. بر اساس توازن سفیدی انتخاب شده و دمای رنگ/فیلرت رنگ سه تصویر با توازن سفیدی تغییر یافته ضبط می شوند. 1 در دکمه کنرتل )محدو تواز سفید( انتخاب تنظیم مورد نظر هنگامی که ]Lo[ انتخاب می شود توازن سفیدی به اندازه 1- *MK 10 جابجا می شود و هنگامی که ]Hi[ انتخاب می شود به اندازه 1- MK 20 جابجا میگردد. 2 فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید. * 1- :MK واحدی برای نشان دادن کیفیت تبدیل رنگ در فیلرتهای دمای رنگ. )مقدار یکسان با واحد متداول )"Mired"

147 صفحه منایش داده شده برای حالت پخش تغییر منایش درحین پخش هربار که DISP را در دکمه کنرتل فشار می دهید صفحه مطابق زیر تغییر می کند. بدون اطالعات هیستوگرام منایش اطالعات لیست آیکن ها برای منایش هیستوگرام پخش )عملیات پیرشفته( منایش نشانه کارت حافظه )21 205( وضعیت مشاهده )149( شامره فایل - پوشه )179( نسبت ابعاد تصاویر ساکن )157( 10M 20M اندازه تصویر تصاویر ساکن )47( 17M 5.0M 4.2M 8.4M منایش نشانه کیفیت تصویر تصاویر ساکن )157( محافظت )152( )184( DPOF تنظیم DPOF هشدار باتری باقیامنده )23( کادربندی خودکار )119( باتری باقیامنده )23( 147

148 صفحه منایش داده شده برای حالت پخش منایش منایش M S A نشانه پربودن فایل داده ها )199(/ خطای فایل داده ها )199( هشدار گرم شدن بیش از حد )10( نشانه هیستوگرام* )79( حالت نوردهی )36( منایش نشانه بهبود رنج دینامیک )130(/ HDR خودکار/هشدار تصویر HDR خودکار )131( تاریخ ضبط 10:37AM شامره فایل/تعداد کل تصاویر 3/7 در وضعیت مشاهده * هنگامی که تصویر دارای بخش پر نور یا کم نور باشد آن بخش در منایش هیستوگرام چشمک می زند )هشدار حد روشنایی(. P رسعت شاتر )94( 1/125 دیافراگم )92( F3.5 )129( ISO حساسیت ISO200 جربان نوردهی )43( 0.3- جربان فالش )124( 0.3- حالت نورسنجی )123( فاصله کانونی 35mm جلوه خالق )134( جلوه تصویر )133( توازن سفیدی )خودکار پیش تنظیم دمای رنگ فیلرت رنگ سفارشی( )136( AWB 5500K A1 M1 148

149 استفاده از عملکردهای پخش چرخاندن تصویر 1 تصویری که می خواهید بچرخانید را منایش داده سپس دکمه را فشار دهید. دکمه 2 مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. تصویر خالف جهت عقربه ساعت می چرخد. اگر می خواهید چرخش دیگری انجام دهید مرحله 2 را تکرار کنید. هنگامی که تصویر را می چرخانید حتی اگر دوربین را خاموش منایید تصویر در موقعیت چرخانده شده پخش می شود. برای بازگشت به صفحه پخش عادی دکمه را دوباره فشار دهید. تذکرات منی توانید فیلم ها یا تصاویر 3D را بچرخانید. هنگامی که تصاویر چرخانده شده را در کامپیوتر کپی می کنید Home" "PlayMemories می تواند تصاویر چرخانده شده را بصورت صحیح منایش دهد. اما تصاویر ممکن است بسته به نرم افزار مورد استفاده چرخانده نشوند. انتخاب تصویر ساکن/فیلم واحد را برای تصویری که باید پخش شود انتخاب می کند. ]انتخاب تصویر ساکن/فیلم[ انتخاب تنظیم 149 دکمه 1 MENU مورد نظر تصاویر ساکن را با پوشه منایش می دهد. مشاهده پرونده )تصویر ساکن( فیلم ها )MP4( را با پوشه منایش می دهد. مشاهده پرونده )MP4( فیلم های AVCHD را منایش می دهد. مشاهده AVCHD پخش )عملیات پیرشفته(

150 منایش اسالید استفاده از عملکردهای پخش دکمه 1 MENU ]منایش اسالید[ ]ورود[ تصاویر ضبط شده را به ترتیب پخش می کند )منایش اسالید(. منایش اسالید پس از اینکه متام تصاویر پخش شدند بطور خودکار متوقف می شود. می توانید تصویر قبلی/بعدی را با استفاده از / در دکمه کنرتل مشاهده کنید. منی توانید منایش اسالید را مکث کنید. برای پایان در وسط منایش اسالید مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. برای تغییر فاصله زمانی بین تصاویر در منایش اسالید دکمه 1 MENU ]منایش اسالید[ ]فاصله زمانی[ انتخاب تعداد ثانیه های مورد نظر برای پخش بصورت مکرر ]منایش اسالید[ ]تکرار[ ]روشن[ دکمه 1 MENU برای پخش تصاویر 3D اگر دوربین را با استفاده از کابل HDMI )فروش جداگانه( به یک تلویزیون سازگار با تصاویر سه بعدی 3D وصل کنید می توانید تصاویر 3D را پخش کنید. به دفرتچه راهنامی ارائه شده همراه با تلویزیون نیز مراجعه فرمایید. دکمه 1 MENU ]3D تذکرات این دوربین منی تواند تصاویر 3D را ضبط کند. منایش پخش ]منایش اسالید[ ]نوع تصویر[ ]فقط منایش شام می توانید جهت گیری پخش تصاویر ضبط شده در جهت عمودی را تنظیم کنید. دکمه 2 MENU ]منایش پخش[ انتخاب تنظیم مورد نظر 150

151 پیامیش تصاویر پانورامایی استفاده از عملکردهای پخش یک تصویر پانورامایی را انتخاب کنید سپس مرکز دکمه کنرتل رافشار دهید. مرکز دکمه کنرتل را دوباره فشار دهید تا پخش را دچار مکث کنید. می توانید یک تصویر پانورامایی را در طول مکث با فشار دادن /// پیامیش کنید. پخش )عملیات پیرشفته( 151

152 محافظت از تصاویر )محافظت( می توانید تصاویر را در برابر پاک شدن اتفاقی محافظت کنید. 1 دکمه 1 MENU ]محافظت[ ]تصاویر چندگانه[ 2 تصویری که می خواهید محافظت منایید را با استفاده از / بر روی دکمه کنرتل انتخاب منوده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. یک عالمت در چک باکس قرار داده می شود. برای لغو یک انتخاب مرکز را مجددا فشار دهید. 3 برای محافظت از تصاویر دیگر مرحله 2 را تکرار کنید. شام می توانید متام تصاویر درون پوشه را با انتخاب نوار سمت چپ صفحه فهرست تصویر انتخاب کنید. 4 دکمه MENU را فشار دهید. 5 با استفاده از ]تایید[ را انتخاب کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. برای لغو محافظت از متام تصاویر ساکن یا فیلم ها شام می توانید محافظت از متام تصاویر یا فیلم ها را با هامن وضعیت مشاهده ای که اکنون منایش داده شده است لغو کنید. دکمه 1 MENU ]محافظت[ ]لغوهمه تصاویرساکن[ ]لغو همه فیلم ها) MP4 ([ یا ]لغو همه فایلهای مشاهده ]AVCHD 152

153 حذف کردن تصاویر )حذف( می توانید تصاویر انتخاب شده یا متامی تصاویر را حذف کنید. هنگامی که تصویری را حذف می کنید منی توانید آن را بازیابی منایید. قبل از حذف کردن مطمنئ شوید که تصویر را منی خواهید. تذکرات تصاویر محافظت شده را منی توان حذف کرد. منایش پوشه دلخواه نوار سمت چپ صفحه را با دکمه کنرتل انتخاب کرده سپس پوشه دلخواه را با / انتخاب کنید. حذف )تصاویر چندگانه( 1 دکمه 1 MENU ]حذف[ ]تصاویر چندگانه[ 2 تصویری که می خواهید حذف منایید را با دکمه کنرتل انتخاب منوده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. یک عالمت در چک باکس قرار داده می شود. برای لغو یک انتخاب مرکز را مجددا فشار دهید. تعداد کل 3 برای حذف تصاویر دیگر مرحله 2 را تکرار کنید. شام می توانید متام تصاویر درون پوشه را با انتخاب نوار سمت چپ صفحه فهرست تصویر انتخاب کنید. 4 دکمه MENU را فشار دهید. 5 با استفاده از ]تایید[ را انتخاب کرده سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید. پخش )عملیات پیرشفته( 153

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟

چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود ؟ چگونه مي توان از حداکثر قابليت هاي يک دوربين استفاده نمود شما هم احتمالا از ا ن دسته عکاس هايي هستيد که هميشه تمايل داريد تا مقداري بيشتر هزينه کنيد و يک لنز يا دوربين مدل جديد تر را خريداري کنيد. و احتمالا

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک

راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از ک راهنمای دانلود و نصب نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس مجازی هنر تالوت به صورت گام به گام و تصویری : : توجه برای ورود به کالس مجازی می توان از کامپیوتر رومیزی لب تاب تب لت و مانند تصویر زیر یندوزی

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی

راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی راهنمای ضبط صفحه نمایش فرادرس فهرست مطالب نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه کار با نرم افزارCamtasia استانداردهای دسکتاپ سیستم ها در زمان ضبط ویدئوهای آموزشی 1 نحوه ضبط صفحه نمایش مقدمه در هنگام تهیه ویدئوهای

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

كليدها

كليدها راهنماي فارسي harman/kardon Aura Plus سیستم بلندگوي بیسیم تهيه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب آدرس : تهران چيذر ميدان ندا پالك 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م

یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده م یازده ترفند برای افزایش کارایی و عملکرد باتری لپتاپ امروزه لپتاپها جزو محصوالت پرکاربرد هستند و تقریبا تمامی قشر جامعه بخصوص دانشجویان از آن استفاده میکنند. طول عمر باتری لپتاپها و دوام آنها جزو مواردی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب راه اندازی دستگاه NVR شرکت Hikvision مناسب دستگاه های سری DS-7600NI-E1/E2 series

راهنمای نصب راه اندازی دستگاه NVR شرکت Hikvision مناسب دستگاه های سری DS-7600NI-E1/E2 series راهنمای نصب راه اندازی دستگاه NVR شرکت Hikvision مناسب دستگاه های سری DS-7600NI-E1/E2 series با تشکر از شما جهت خرید محصوالت Hikvision لطفا در صورت بروز هر گونه سوال و مشکل در مورد محصوالت ما با شرکت پارس

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISP-mkII(Ver3) CN107

راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISP-mkII(Ver3) CN107 راهنمای نصب و استفاده از پروگرمر AVRISPmkII(Ver3) CN107 فهرست بورد لیست چکیده:... 3 نصب درایور... 3 اجزای پروگرمر:... 4 بورد اصلی:... 4 کمکی) Socket :)Ziff... 5 پشتیبانی میکروها:... 6 تنظیمات در AVR Studio

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

حذف و غیر فعال‌سازی فلش در مرورگرهای وب

حذف و غیر فعال‌سازی فلش در مرورگرهای وب دیر یا زود باید با فلش خداحافظی کنید... حذف و غیر فعالسازی فلش در مرورگرهای وب افزونه فلش شرکت ادوبی مثل سیبل تیراندازی است. اخیرا خبری درز کرده که نشان میدهد یک باگ در فلش وجود دارد که به مهاجمان امکان

توضیحات بیشتر

چگونه در دستگاه موبایل خود می توانید برای خدمات مساعدت معاش ت درخواس دهید. اگر به شام امتیاز پولی مراقبتی اعطا گردیده است می توانید از خدمات الکرتونیک

چگونه در دستگاه موبایل خود می توانید برای خدمات مساعدت معاش ت درخواس دهید. اگر به شام امتیاز پولی مراقبتی اعطا گردیده است می توانید از خدمات الکرتونیک چگونه در دستگاه موبایل خود می توانید برای خدمات مساعدت معاش ت درخواس دهید. اگر به شام امتیاز پولی مراقبتی اعطا گردیده است می توانید از خدمات الکرتونیک شهرداری الند استفاده منوده و دوباره درخواست دهید.

توضیحات بیشتر

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ راھنمای نصب و راه اندازی Splitter استفاده از Splitter باعث کاھش اختلال در ارتباط و جداسازی سیگنالھای صوتی و دیتا می شود. این دستگاه دارای سھ پورت بھ شرح ذیل

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده

راهنمای استفاده راهنمای استفاده در مورد این دستورالعمل از اینکه Boogie Board را انتخاب نموده اید ممنونیم. این دستورالعمل در مورد سخت افزار Boogie Board شما را راهنمایی می کند. نظرات شما در مورد بهبود این دستور العمل یا

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

کنگره جهانی موبایل: ال‌جی جی 6 معرفی شد + عکس

کنگره جهانی موبایل: ال‌جی جی 6 معرفی شد + عکس وضوح تصویر QHD+ دوربین دوگانه و باتری 3300 میلی آمپر ساعتی کنگره جهانی موبایل: الجی جی 6 معرفی شد + عکس شرکت الجی دقایقی پیش و در جریان کنفرانس اختصاصی خود در MWC 2017 از گوشی هوشمند الجی جی 6 (G6 (LG

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی -

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - صفحه 1 نصب افزونه به کمک داشبورد وردپرس - صفحه 1 نصب

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

GV-VR360

GV-VR360 GV-VR360 لنز چشم ماهی دوگانه و 063 درجه ی این دوربین قادر به نمایش پانوراما و به صورت همزمان با وقوع رخداد است. دارای تراشه اسنپ دراگون 056 پشتیبانی از ویدئوی زنده در یوتیوب پشتیبانی اپلیکیشنی دارای IR

توضیحات بیشتر

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و... 8 8 آموزش استفاده از نرم افزار... Khazama AVR Programmer 13 آموزش استفاده از نرم

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟ فیلمبرداری حرفهای از دستگاههای همراه چطور میتوانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم شما با کمک کامپیوتر خود میتوانید محتوایی که روی صفحهنمایش گوشی اندرویدی نشان داده میشود را ضبط کنید.

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود بر روی کامپیوتر شما باقی می گذارند از جمله کوکیها تصاویر

توضیحات بیشتر

چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساد

چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساد چگونه یک PDF جذاب شامل لینک و ویدئو بسازیم محتوای چند رسانه ای باعث توجه بیشترمخاطبان به محیط مجازی می شود. چند رسانه ای ها صفحات وب را از یک صفحه ساده حاوی متن و چند تصویر فراتر برده است. ویدئو و موسیقی

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران قطعات اندروید Fragments( )Android مدرس : مهندس افشین رفوآ آ

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران قطعات اندروید Fragments( )Android مدرس : مهندس افشین رفوآ آ بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران قطعات اندروید Fragments( )Android مدرس : مهندس افشین رفوآ قطعات اندروید Fragments( )Android یک قطعه )Fragment(

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

دفترچه راهنمای کاربر SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Farsi. 03/2019. Rev.1.0

دفترچه راهنمای کاربر SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS   Farsi. 03/2019. Rev.1.0 دفترچه راهنمای کاربر SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS www.samsung.com Farsi. 03/09. Rev..0 فهرست مطالب 88 پیامها 9 اينترنت 93 ایمیل 94 دوربين 7 گالری 3 شکلک AR Always On Display 3 34 صفحه کنار دستگاه

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي پيش از اين اشاره نموديم که لنز هاي کيت براي عکاسي از سوژه هاي مختلف مناسب هستند اما عکاسان حرفه اي اين لنز ها را براي عکاسي پرتره چندان مناسب نمي دانند.بسياري

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

Sony Mobile Communications AB

Sony Mobile Communications AB راهنمای کاربر Xperia Z Compact D0 محتویات شروع به کار... 6 نمای کلی... 6 آماده سازی... 7 راه اندازی دستگاه برای اولین بار... 8 چرا نیاز به حساب Google دارم... 9 شارژ کردن دستگاه... 0 یادگیری اصول... استفاده

توضیحات بیشتر

اسمارت‌فون‌های جدید اچ‌تی‌سی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس

اسمارت‌فون‌های جدید اچ‌تی‌سی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس اچتیسی یو اولترا و اچتیسی یو پلی اسمارتفونهای جدید اچتیسی با طراحی خاص معرفی شدند + عکس شرکت اچتیسی ساعتی پیش و در جریان کنفرانس اختصاصی خود از دو گوشی هوشمند جدید و بسیار جالب اچتیسی یو اولترا Ultra)

توضیحات بیشتر

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند

چگونه اطلاعات روی هارددیسک‌ها و حافظه‌های فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند در ویندوز مک و دیسکهای قابل بوت چگونه اطلاعات روی هارددیسکها و حافظههای فلش را پاک کنیم که قابل بازیابی نباشند وقتی میخواهید کامپیوترتان را بفروشید یا حافظه فلش USB را به کسی بسپارید بد نیست اگر روی درایوتان

توضیحات بیشتر

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده زیپ در محلی آپلود کرده و لینک فایل فشرده رو در سیستم

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مفاهیم پایه ای ویدیو 1 ویدئو )تعریف( ویدئو از تصاویری تشکیل شده است که با سرعت ثابتی پشت سرهم نشان داده میشوند. به این تصاویر فریم گفته میشود. 2 ویدیوی آنالوگ 3 ویدیوی آنالوگ ویدیو سیگنالی دوبعدی است که

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: داخلی تهيه كننده: مدیر پشتیبانی مشترکین تایيدكننده: معاون پشتیبانی مشترکین تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند : تاریخ تهيه اوليه : 1395/05/23 شماره SS-GL-06 ردیف شماره

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمائید جه

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت   دانلود نمائید جه راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت www.4786.ir دانلود نمائید جهت دانلود نرم افزار مراحل زیر را دنبال نمائید : 1 ابتدا

توضیحات بیشتر

آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو ا

آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو ا www.ketabfarsi.ir آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو است که با استفاده از آن می توانید هر فایلی را آپلود

توضیحات بیشتر

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10

معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP کلید های فشاری.10 معرفی واحدهای مختلف IOT Kit فهرست 13 2 3 14 13 1 4 6 5 7 7 8 8 13 14 10 9 9 12 11.2 کلید FLASH.4 مبدل USB به TTL.6 ماژول ESP8266 8. کلید های فشاری.10 کانکتور ADC 12. سنسور دمای دیجیتال DS18B20 14. پایه

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

MSSQL

MSSQL MSSQL 2005 http://www.rayvarz.com توجه : اين راهنما براي MSSQL 2005 Enterprise Edition تهيه شده است و نصب ساير Edition هاي MSSQL در برخي مراحل متفاوت خواهد بود. همچنين اين مستند اختصاصا براي استفاده كنندگان

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

راهنمای تنطیمات مودم )داخلی/ )Wi-Fi 1

راهنمای تنطیمات مودم )داخلی/ )Wi-Fi 1 راهنمای تنطیمات مودم )داخلی/ )Wi-Fi به نام خدا تنظیمات مودم تنظیمات مودم وایمکس در چند Mode امکان پذیر است این کار در دو Mode قابل اجنام است:. mode :Bridge الزم است کاربر برای هر بار استفاده از سرویس وایمکس

توضیحات بیشتر

راهنمای تنظیمات Outlook

راهنمای تنظیمات Outlook راهنمای تنظیمات LTE Dongle Router WAH3604 تاریخ تنظیم : اسفند 1396 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب محتویات جعبه مودم امکانات مودم آماده سازی مودم اتصال مودم به سیستم نصب درایور مودم ورود به کنسول مودم تنظیمات

توضیحات بیشتر

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد.

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. تاریخچه: ردیف نویسنده تاریخ شماره ویرایش توضیحات ۱.۰.۰ ۱ تحقیق

توضیحات بیشتر

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه خدمات حوزه معاونت دانشجویی بصورت خدمات الکترونیک و اینترنتی ارائه خواهد شد. چنانچه در حال حاضر ساکن خوابگاه هستید و یا متقاضی دریافت

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين دوربين هاي ميرورلس ( بدون آينه ) در سال 2019

معرفي بهترين دوربين هاي ميرورلس ( بدون آينه ) در سال 2019 معرفي بهترين دوربين هاي ميرورلس ) بدون ا ينه ( در سال 2019 دوربين هاي ميرولس ) بدون ا ينه ( همانند دوربين هايDSLR داراي ويژگي و قابليت تعويض لنز مي باشند اما با اين تفاوت که اين دوربين ها حجم بدنه بسيار

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ فعالیت های اندروید یک فعالیت نشان دهندهی یک صفحه نمایش همراه با یک

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید روشی بسیار ساده که تمام فضای دیسک USB را بهشما برمیگرداند با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید یکی از موضوعاتی که تقریبا همه کاربران با آن برخورد میکنند از دست رفتن مقداری

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - T940 سايت

Microsoft Word - T940  سايت راهنماي استفاده از تردميل مدل 940 T مشخصات تردميل 940 T 8 : وزن كيلو گرم 3 سانتيمتر 80 66 : ابعاد 30 سانتيمتر 43 سطح نوار براي دويدن : 6 كيلومتردر ساعت 0 درصد /5 اسب بخار : : : حداكثر سرعت حداكثر شيب توان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم 1WiFi )BM635, BM632, BM631a(

راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم 1WiFi )BM635, BM632, BM631a( راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم WiFi )BM65, BM6, BM6a( به نام خدا تنظیمات مودم تنظیمات مودم وایمکس در چند Mode امکان پذیر است این کار در دو Mode قابل اجنام است:. mode :Bridge الزم است کاربر برای هر

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد چگونگي تست وضعيت لوله كشي Modern Homes Fantasy 2 -تست

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات شود. توجه: Update کردن ورژن آنتیویروس و ارتقاء آن

توضیحات بیشتر

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران www.webile.ir راهنمای مطالعه درسی در دورههای سامانه www.webile.ir در مرورگر اینترنتی خود )ترجیحا Google Chrome یا )Firefox وارد نشانی )1 شوید.

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفوآ چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا در بخش قبل

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

ESET Secure Business

ESET Secure Business ESET SECURE BUSINESS ن ا ر ی ا ر د ESET ت لا و ص ح م ع ی ز و ت ی م س ر ه د ن ی ا م ن ه د ی ا ا ر و ر ا ف ت ک ر ش ۸۸۲۰۳۲۹۰ : ن ف ل ت ب ا گ س ت ر ش ر و ز ا ف ز و ن ک ا ر ب ر د ه ا ی ف ن آ و ر ی ا ط لا ع

توضیحات بیشتر

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه های ساختمانی این

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

C312214

C312214 زمان عملي نظري اهداف رفتاری:.2.3 در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که بتواند :. نیازمندیهای سیستم برای نصب نرمافزار SnagIt راتوضیح دهد نرم افزار SnagIt را نصب و اجرا کند نماهای مختلف نرم افزارSnagIt

توضیحات بیشتر