ارتباط بین شب‌کاری و کمردرد در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی تبریز در سال 1392

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ارتباط بین شب‌کاری و کمردرد در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی تبریز در سال 1392"

رونوشت

1 مقاله پژوهشي ارتباط بين شبکاري و کمردرد در پرستاران بيمارستانه يا ا موزشي تبريز در سال ۱۳۹۲ ٥ ٤ *٣ ٢ ١ نادر ا قاخاني امين سهيلي ابراهيم علي افسري ممقاني ليلا عطايي معصومه پور ايران ٦ يوسف سليماني كيوي پيشزمينه و هدف: پرستاري از مشاغلي پرستاران ا نها تاریخ دریافت 1393/04/21 تاریخ پذیرش 1393/06/22 چکيده است که در ا ن فرد شاغل مجبور به انجام شيفته يا در گردش ازجمله نوبت شب است. نوبتهاي شبکاري در را در معرض اختلالات فيزيکي و رواني قرار ميدهد که يکي از اين مشکلات ميتواند کمردرد باشد که علاوه بر ايجاد ا سيب جسمي و گاه معلوليت به اين گروه مراقبين سلامت هزينههايي مثل ازکارافتادگي و بازنشستگي پيش از موعد را باعث شود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي است که دادهه يا و شدت کمردرد از ۳۸۰ پرستار در بيمارستانه يا يافتهها: نتايج مشخص نمود که ارتباطي بين وجود ا ن با استفاده از پرسشنامه دو قسمتي Oswestry و پرسشنامه مشخصات دموگرافيکي ا موزشي تبريز جمعا وري و براي تجزيهوتحليل دادهها از ا مار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نوبت شبکاري پرستاران و کمردرد وجود ندارد. هرچند شيوع کمردرد در پرستاران شبکار بالابود. بين مشخصات دموگرافيکي پرستاران و کمردرد بهاستثناي سن رابطهاي وجود نداشت بهگونهاي که با افزايش سن شيوع کمردرد بالا ميرفت. بحث و نتيجهگيري: اکثر پرستاران به دليل نوبته يا موضوع نياز به پژوهش بيشتري وجود دارد. انجام اقداماتي مانند تنظيم نوبته يا پرستاران با سن و سابقه بيشتر در بخشه يا موجود توصيه ميشود. کليدواژهها: شبکاري کمردرد پرستاران تبريز کاري شبانه در معرض انواع اختلالات جسمي ازجمله كمردرد قرار دارند که براي درک صحيحتر اين كاري با توجه به سن سابقه كاري و مداخلات مديريتي جهت استفاده از با باركاري كمتر در صورت امکان ميتواند در کاهش کمردرد مفيد باشد. همچنين انجام مرور سامانمند بر مطالعات دوره دوازدهم شماره هفتم پیدرپی 60 مهر 1393 ص ا درس مكاتبه: دانشکده پرستاري و مامايي دانشکده علوم پزشکي مراغه ايران تلفن: ۰۴۲۱-۲۲۷۵۵۵۱ مقدمه خواب يكي از مهمترين چرخهه يا پيچيده زيستشناختي (۱) و شبانهروزي و يك الگوي برخلاف کار يک عملکرد شبانه ميباشد. بدين ترتيب که بدن انسان در روز فعال است و در شب نياز به استراحت دارد تا امكان بهبودي و جايگزيني انرژي ا ن فراهم شود. ازاينرو کار كردن در شب برخلاف ساعت بيولوژيكي بدن ميتواند علاوه بر ايجاد اختلال در مواردي چون عملكرد خانوادگي و اجتماعي فرد سبب بروز مشكلات فيزيولوژيك متعددي ازجمله كاهش كيفيت و کميت خواب خستگي زياد اضطراب افسردگي عوارض قلبي عروقي اختلالات گوارشي افزايش خطر سقط خود به خودي در زنان وزن پاي ين نوزاد در هنگام تولد و تولد نوزاد نارس (۲) و همچنين سبب به وجود ا مدن مشكلات قلبي خستگيهاي عصبي عدم تمركز حواس رفتار نامناسب توهم ناسازگاري عاطفي و پرخاشگري گردد. علاوه بر اينها اختلال خواب در شغل پرستاري م ي تواند باعث ايجاد معضلاتي مانند خطاهاي حرفهاي (اشتباه در دارو دادن عدم توانايي در تصميمگيري در موارد حاد و بحراني عدم ارتباط مناسب با مددجويان ترك خدمت عدم رضايت شخصي کاهش ١ استاديار پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٢ دانشجوي کارشناسي ارشد ا موزش پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٣ کارشناس ارشد پرستاري مربي دانشکده پرستاري و مامايي دانشکده علوم پزشکي مراغه (نويسنده مسي ول) ٤ کارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز ٥ کارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز ٦ کارشناس ارشد تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي تبريز 515 دوره دوازدهم شماره هفتم پی در پی 60 مهر 1393

2 نادر ا قاخاني امين سهيلي ابراهيم علي افسري ممقاني ليلا عطايي معصومه پور ايران يوسف سليماني كيوي عملكرد شناختي اختلال حافظه و کاهش ا مادگي و توجه افراد در هنگام انجاموظيفه و... ( و صدمات غيرحرفهاي (تصادفات رانندگي نياز به استفاده ب ي رويه از داروهاي خوابا ور امکان صدمات بدني هنگام خوابا لودگي و...) گردد (۳). کمردرد يکي از شايعترين مشکلات جوامع بشري محسوب ميشود که حدود ۸۰ درصد افراد در طول زندگي خود به ا ن مبتلا ميشوند (۴). اين مشکل بهعنوان يک بيماري مرتبط باکار از قديميترين و شايعترين مشکلات کارمندان به شمار م ي رود و ازنظر بهداشتکار نيز موردتوجه قرار دارد (۵). ازنظر شيوع كمردرد ناشي از كار پرستاران در ميان ساير مشاغل رتبه سوم را به خود اختصاص ميدهند( ۶ ). بهنحويکه شايعترين مشكلات سلامتي مرتبط باکار (۷) و از مهمترين ناراحتيهاي اسكلتي عضلاني (۸) در شغل پرستاري است که علت ا ن را م ي توان ماهيت مراقبت پرستاري ذکر کرد كه علاوه بر پراسترس بودن شامل خدماتي چون جابهجايي بيماران ايستادن طولاني حرکات چرخشي و خمشده مکرر ميباشد که علاوه بر عوامل فيزيکي عوامل رواني.(۹) اجتماعي نيز در شروع کمردرد ميتوانند مو ثر باشند همانگونه که ذکر شد شغل پرستاري بيش از هر شغل ديگري به نوبته يا ر يو مختلف کاري خصوصا شبکاري احتياج دارد (۱۰). اعلامشده در ژاپن تقريبا يکميليون نفر پرستار مشغول به کار هستند که ۷۵ درصد از ا نان در نوبت شبکار م ي کنند و در کشور ما نيز ۸۰ درصد شاغلين سيستم بهداشت و درمان را پرستاران تشکيل ميدهد (۱۱) که اکثر ا نها کار در نوبت شب را تجربه ميکنند که بالطبع عوارض و پيامدهاي ناخوشايندي را بر زندگي طبيعي ا نان به همراه خواهد داشت که بسياري از ا نها قابلکنترل نيستند (۱۰). شبکاري اثرات منفي فيزيکي رواني و اجتماعي ر يو زندگي فردي پرستاران دارد که درنهايت اين اثرات ميتواند خانواده ا نان را نيز تحت تا ثير ا نان را به مخاطره اندازد قرار داده و ساعت طولاني کار سلامت و امنيت (۱۲) و ا نها را مستعد تهديدهاي سلامتي در ابعاد مختلف کند (۱۱) و بهطورکلي بيخوابي ناشي از شبکاري باعث افت سلامت عمومي پرستاران نيز ميشود (۱۱) و پرستاراني كه از سلامت عمومي خوبي برخوردار نيستند قادر نخواهند بود تا مراقبته يا خوبي نظير حماي ت هاي فيزيكي و رواني از بيماران به عمل ا ورند كه اين امر خطر اشتباهات و بروز حوادث شغلي را بالا ميبرد كه درنهايت عواقب ا ن متوجه بيمار و پرستار ميشود (۱۰). پرستاران در نوبته يا کاري صبح عصر و شب بهصورت نامنظم فعاليت ميکنند و نسبت به ساير حرفهها بيشتر در معرض تنشه يا ر يو رواني قرار دارند (۱۳) و عوامل رواني بر درد عضلاني اسکلتي در نواحي مختلف بدن تا ثير دارد (۱۴) لازم به ذکر است که برخي از مطالعات ارتباط معنيداري بين کمردرد و عوامل رواني نشان دادهاند (۱۵) که تحقيق حاضر براي بررسي ارتباط بين نوبت شب و عوارض جسمي ا ن بر شيوع کمردرد در پرستاران انجام گرديد تا اينکه نظرات پرستاراني در اين موردبررسي شود و بر اساس نتايج حاصل مسي ولين با در نظر گرفتن تمهيداتي از بروز مشکل کمردرد در پرستاران شاغل در نوبت شب پيشگيري نمايند. مواد و روشها پژوهش از نوع توصيفي تحليلي بود که پرستاران رسمي پيماني قراردادي مراكز ا موزشي درماني شهرستان تبريز را موردبررسي قرار ميداد. جهت جمعا وري اطلاعات موردنياز اين پژوهش پرسشنامه به انضمام يک راهنماي تشريحي و اطلاعات مربوط به ويژگيه يا فردي در ابتداي پرسشنامه در اختيار نمونهها قرار داده شد که در اطلاعات مربوط به تعداد نوبتهاي شب که پرستاران بهطور متوسط در ماه کار ميکنند جمعا وري گرديد. پرسشنامه استاندارد Modified Oswestry Low Back Pain (۱۶) Questionnaire که از اعتبار و تکرارپذيري بالايي برخوردار بود (۱۷) براي جمعا وري دادهه يا مربوط به کمردرد استفاده گرديد که شامل اطلاعات رتبهبندي شده از نمره ۱ تا ۶ در مورد شدت درد اختلال در مراقبت شخصي زندگي اجتماعي راه رفتن نشستن ايستادن استراحت کردن نحوهي زندگي وضعيت تفريحات کار و اداره منزل م ي باشد. در کل تعداد ۴۵۰ سري پرسشنامه در اختيار پرستاران مراكز شهرستان تبريز قرار گرفت که از اين تعداد ۴۰۰ پرسشنامه به محققان برگشت داده شد و از اين تعداد نيز ۲۰ سري پرسشنامه به علت ناقص بودن کنار گذاشته شد و نهايتا ۳۸۰ سري پرسشنامه تکميلي برابر با درصد از پرسشنامهه يا ۸۴/۴۴ تحويلي در اختيار محقق قرار گرفت. درنهايت پرسشنامهها نمرهگذاري شد و سپس اطلاعات حاصل در جدولهايي جهت انجام ا زمونهاي ا ماري با نرمافزار SPSS تنظيم و اقدامات لازم اعمال گرديد. اطلاعات بهدستا مده توسط پرسشنامه با استفاده از نرمافزار SPSS(ver16) مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. ابتدا متوسط تعداد نوبته يا شب در بين نمونههاي موردپژوهش تعيين گرديد و سپس ارتباط ا ن با کمردرد با استفاده از ا زمون همبستگي اسپيرمن موردبررسي قرار گرفت. يافتهها ميانگين سني پرستاران شرکتکننده در پژوهش ± ۸/۶ ۳۲/۵ سال بود که از اين ميان ۶۵/۸ درصد مبتلا به کمر در بودند. اکثر 516 دوره دوازدهم شماره هفتم پی در پی 60 مهر 1393

3 ارتباط بين شبکاري و کمردرد در پرستاران بيمارستانهاي ا موزشي تبريز در سال ۱۳۹۲ پرستاران شرکتکننده در پژوهش زن (۳۲۴ نفر معادل ۸۵/۳ درصد) بوده و بقيه نمونهها (۵۶ نفر معادل ۱۴/۷ درصد) مرد بودند که ۶۳/۴ درصد نمونهها متا هل بوده و ۷۵/۳ درصد از نمونهها در مراكز با مراجعه بالاي بيمار اشتغال داشتند و ۳۹/۲ درصد از پرستاران در بخشهاي جراحي و ۲۳/۹ درصد در بخشهاي داخلي و ۳۶/۸ درصد در بخشه يا مراقبت ويژه مشغول به کار بودند. از ميان اين پرستاران ۸۳/۲ درصد بومي و ۱۶/۸ درصد غيربومي تبريز بودند. ميانگين سابقهي کار نمونهها ± ۶/۱۴ ۹/۰۶ سال بود که حداقل و حداکثر سابقه کاري ا نها ۳۰-۱ سال بود که اکثر ا نها زير ۱۰ سال (۶۸/۵ درصد) سابقهي کار داشتند و نوع اختلال به وجود نمودار (۱): تعداد و درصد نوبته يا نمونهها بهطور ميانگين تعداد ± ۴/۳۹ ۶/۱۸ نوبت شب در ماه داشتند. حدود ± ۳/۲۱ ۳/۸۴ سال سابقه کمردرد در ميان افراد مبتلا وجود داشت که حداقل يک سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه کمردرد را اظهار کرده بودند. در حدود ۸۷/۳ درصد از پرستاراني که کمردرد داشتند اظهار کردند که قبلا هيچ سابقه مشکل عضلاني و اسکلتي نداشتند. نتايج نشان داد که ۱۵ درصد (۵۷) نفر از ا نها نوبت شب نداشتند و ۲۴/۷ درصد (۹۴) از پرستاران ۸ بار در ماه نوبت شب داشتند که ازنظر تکرار تعداد نوبت در بين پرستاران شايع بود. محدوده نوبتهاي شب پرستاران در نمودار شماره يک ا مده است. بيانشده از سوي پرستاران (%1/36)137 (%7/59)227 (% 9/2)11 (%1/1) 4 0 تا 5 5 تا تا به بالا محدوده تعداد شیفت تعداد پرستاران نمودار (۲): ميانگين نمرات اختلالات به وجود ا مده به علت کمردرد 517 دوره دوازدهم شماره هفتم پی در پی 60 مهر 1393

4 نادر ا قاخاني امين سهيلي ابراهيم علي افسري ممقاني ليلا عطايي معصومه پور ايران يوسف سليماني كيوي نمرات مربوط به پرسشنامه کمردرد از نمره ۶-۱ بود و در مورد اختلال به وجود ا مده در نحوهي زندگي و فعاليت افراد به دليل وجود کمردرد که برحسب پرسشنامه جمعا وري شده در جدول شماره ۱ ا ورده شده است. در همه موارد اختلال ايجاد شده در فعاليت افراد متوسط و کمتر از متوسط بوده است. جدول (۱): ميانگين و انحراف معيار نمرات در مورد اختلال به نوع اختلال به وجود ا مده شدت درد مراقبت از خود زندگي اجتماعي راه رفتن نشستن ايستادن استراحت نحوه زندگي تفريحات شغل و خانهداري وجود ا مده به علت کمردرد ميانگين ۲/۸۵ انحراف معيار ۱/۲۲ ۱/۳۷ ۱/۵۷ ۱/۴۰ ۱/۴۵ ۱/۴۹ ۱/۴۲ ۱/۴۲ ۱/۴۵ ۱/۵۱ ۲/۴۲ ۳/۲۴ ۲/۴۶ ۲/۶۸ ۳/۱۴ ۲/۶۱ ۲/۵۱ ۲/۵۱ ۲/۷۹ براي بررسي ارتباط نوبت شب و کمردرد با توجه به طبقهاي بودن سطح اندازهگيري متغيرهاي مورد مطالعه (کمردرد و نوبت شب) از ا زمون معنيداري ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد که نتايج مو يد ا ن ميباشد که ازلحاظ ا ماري در خصوص رابطه کمردرد ا زمودنيها با نوبت شب ارتباط معناداري وجود ندارد P=۰/۹۸).( همچنين با توجه به ا زمونه يا ا ماري انجام شده بهجز مقوله سن در ساير موارد از مشخصات فردي اعم از جنس وضعيت تا هل محل سکونت سابقه شغلي ارتباطي با کمردرد يافت نشد. در مورد ارتباط سن با کمردرد با توجه به طبقهاي بودن سطح اندازهگيري متغيرهاي مورد مطالعه (کمردرد و سن) از ا زمون معنيداري ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده و نتيجه گرفته شد که بين کمردرد با سن پرستاران رابطه معنيداري ازلحاظ ا ماري در سطح کمتر از ۰/۰۵ بهدستا مده است. بحث و نتيجهگيري شبکاري اثرات منفي فيزيکي رواني و اجتماعي ر يو زندگي فردي پرستاران دارد( ۱۲ ) و به دليل نوبتهاي کاري طولاني و خستگيه يا ناشي از ا ن هميشه مستعد تهديد سلامتي در ابعاد مختلف هستند( ۱۱ ) و بهطورکلي سلامت عمومي ا نها را تحت تا ثير قرار ميدهد( ۱۱ ). بهطوريکه پرستاراني كه در نوبت ثابت كار ميکنند در مقايسه با پرستاران شيفت در گردش از سلامت عم ومي مطلوبتري برخ وردار هس تند (۱۸). از سوي ديگر پرستاران در نوبته يا کاري صبح عصر و شب بهصورت نامنظم فعاليت ميکنند و نسبت به ساير حرفهها بيشتر در معرض تنشهاي رواني قرار دارند (۱۳) و عوامل رواني بر روي درد عضلاني اسکلتي در نواحي مختلف بدن تا ثير دارد( ۱۴ ) و نيز در مورد افرادي که شبکاري ميکنند درد عضلاني اسکلتي بيشتري را گزارش ميکنند (۱۹) و بيان م ي عودکننده با نشانهه يا دارند که کمردرد مزمن و اختلال رواني ارتباط دارد (۲۰). بررسيها نشان ميدهد که عوامل رواني نقش مهمي در تبديل کمردرد حاد به نوع مزمن و ناتوانيه يا مربوط به ا ن دارد (۲۱) و نيز در بررسي ديگري ارتباط معنيداري بين کمردرد و عوامل رواني در بين مردان بهدستا مده است (۱۵). ١ وازيليادو و همكاران در سال ۱۹۹۵ مطالعهاي با عنوان بررسي ميزان کمردرد ناشي از شغل در ۴۰۷ نفر از کارکنان پرستاري شاغل بيمارستانه يا كشور يونان و باهدف بررسي ميزان کمردرد پرستاران شهر ا تن انجام دادند كه در ا ن ۶۳ درصد نمونهها از وجود کمردرد مربوط به شغل در دو هفته گذشته و ٦٧% از وجود درد در طي ٦ ماه گذشته شاكي بودند. همچنين در اين مطالعه عوامل ويژه مربوط به ايجاد کمردرد شامل: جابجا كردن اشياء سنگين (۳۶ درصد) بلند كردن بيماران از روي ويلچر (۳۲ درصد) يا تخت (۲۹ درصد) كمك به بيمار در خارج شدن از تخت (۲۴ درصد) و خم شدن براي بلند كردن اشياء از زمين (۲۴ درصد) بود (۲۲). بررسي اريکسن نشان داد که علاوه بر عوامل مکانيکي عوامل رواني اجتماعي کار مانند شبکاري با افزايش شدت نشانههاي کمردرد و ترک کار به علت مربوطه در کمک بهيارها ارتباط وجود دارد( ۲۳ ) هرچند برخي بررسيها ارتباطي بين عوامل رواني و کمردرد نشان نداده ولي کمردرد را با سن مرتبط دانسته است (۲۴) که اين تحقيق با نتايج بررسي حاضر نيز همخواني دارد بهگونهاي که نتايج بررسي ما نيز نشان داد که با افزايش سن شيوع کمردرد بيشتر ميشود. و يل حجتي در بررسي خود نشان داد که با افزايش سن سابقه كار و تعداد نوبت شب ميزان اثرات و عوارض بيخوابي كمتر ميشود( ۱۱ ) که اين نتيجه بيانگر اين نيست که در سن بالا اختلال خواب در شب عوارضي ندارد بلکه به اين نکته اشاره دارد که به علت بالا رفتن تجربه در مقابله با استرسهاي وارده عوارض را کمتر از پرستاران با سنين کم نشان ميدهند. در حالت کلي ج يا انکاري وجود ندارد که با کاهش سلامت روان در پرستاران شبکار سلامت جسماني ا نان نيز کاهش پيدا 1 Vasiliadou 518 دوره دوازدهم شماره هفتم پی در پی 60 مهر 1393

5 ارتباط بين شبکاري و کمردرد در پرستاران بيمارستانهاي ا موزشي تبريز در سال ۱۳۹۲ ميکند( ۲۵ ) و ارتباط بين اين اختلال رواني به وجود ا مده به علت شبکاري و کمردرد و حتي تشديد نشانهه يا کمردرد و تبديل ا ن به نوع مزمن توسط برخي بررسيها نشان داده شد هرچند تعداد محدودي از بررسيها چنين ارتباطي را به دست نياورده بودند که در بررسي کنوني نيز ارتباط مستقيمي بين شبکاري و کمردرد مشاهده نشد ولي ارتباط معنيداري بين کمردرد و سن مشاهده گرديد که با نتايج حاصل از برخي بررسيها همخواني داشت (۲۴) که پيشنهاد ميشود بررسيه يا بيشتر براي تشريح دقيق ارتباط بين عوامل رواني و کمردرد انجام گيرد. ا نچه مسلم است حوادث و خطاهاي کاري و فرسودگي شغلي در پرستاران شبکار بيشتر از پرستاراني است که در نوبتهاي صبح و عصر کار ميکنند (۲۶) و ازا نجاييکه در بسياري از كتب علمي داشتن نوبته يا علمي هم اين مطلب را تاي يد م ي ثابت در طول ماه توصيه ميشود و مقالات کنند لذا يكي از مهمترين راهکارها تنظيم الگوهاي نوبتکاري ثابت براي پرستاران است كه لازم است در تنظيم نوبته يا نوبته يا خواب پرستاران كاري به سن سابقه كاري و تعداد كاري پرستاران توجه شود زيرا با بهبود کميت و كيفيت ميتوان انتظار داشت که شرايط مراقبتهاي References: بهعملا مده از بيماران ارتقاء يابد( ۱۰ ). 1. Williams S. Mental health psychiatric nursing. St. Louise: Philadelphia: Mosby; Khademian Z, Saadat F, Hasanshahi S. Relationship between Night Work and Nurses Anthropometric Indices. IJN 2012;25(76): Bagheri H, Shahabi Z, Ebrahimi H, Alaeenejad F. The association between quality of sleep and health-related quality of life in nurses. Hayat 2006;12(4): Phips W, et.al. Medical surgical nursing. 6 th Ed. New York: Mosby; Agilinejad A. Occupational diseases and occupational medicine. Tehran: Arjmand publisher; Yip YB. A study of work stress patient handling activities and the risk of low back pain among nurses in Hong Kong. J Adv Nurs 2001; 36(6): June KJ, Cho SH, Kyung JA, June C, Sung-Hyun C. Low back pain and work-related factors among nurses in intensive care units. J Clin Nurs 2011;20(3-4): Bolanle MS, Chidozie E, Mbada A, Adewale L, Ayodele A. Work-related musculoskeletal disorders among nurses in Ibadan,south-west nigeria: a cross-sectional survey. BMC Musculoskelet Disord 2010;11: Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Ahmad- Shirvani M, Nessami MB, Khalilian AR. Epidemiological survey of low back pain among nurses. J Babol Univ Med Sci 2005;7(26): Hojjati H, Tahery N, Sharifniyai S. Review of mental health and physical health in night working nurses in Golestan University of medical sciences in J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci 2010;8(3): Hojati H, Jalalmanesh S, Fesharaki M. Sleeplessness effect on the general health of hospitals nightshift nurses in Gorgan, Iran. J Gorgan Uni Med Sci 2009;11(3): Gabriel M. Effect of sleep deprivation in shift work on quality of nursing work and the way of exit. Tehran: Seminar sleep disorders; P Suzuki K, Ohida T, Kaneita Y, Yokoyama E, Miyake T, Harano S, et al. Mental health status, shift work, and occupational accidents among hospital nurses in Japan. J Occup Health 2004; 46(6): Lagerström M, Wenemark M, Hagberg M, WigaeusHjelm E. Occupational and individual factors related to musculoskeletal symptoms in five body regions among Swedish nursing personnel. Int Arch Occup Environ Health 1996; 68(1): دوره دوازدهم شماره هفتم پی در پی 60 مهر 1393

6 15. Schneider S, Schmitt H, Zoller S, Schiltenwolf M. Workplace stress, lifestyle and social factors as correlates of back pain: a representative study of the German working population. Int Arch Occup Environ Health 2005;78: Fritz JM, Irrgang JJ. A comparison of a modified Oswestry low back pain disability questionnaire and the Quebec back pain disability scale. Phys Ther 2001;81: Davidson M, Keating JL. A comparison of five low back pain disability questionnaires: reliability and responsiveness. Phys Ther 2002;82(1): Ghaljaei F, Naderifar M, Ghaljeh M. Comparison of general health status and sleep quality between nurses with fixed working shifts and nurses with rotating working shifts 2011;13 (1): Joksimovic L, Starke DVD, Knesebeck O, Siegrist J. Perceived work stress, overcommitment, and self-reported musculoskeletal pain: a cross-sectional investigation. Int J Behav Med 2002;9(2): Niedhammer I, Lert F, Marne MJ. Back pain and associated factors in French nurses. Int Arch Occup Environ Health 1994;66(5): Manek NJ, MacGregor AJ. Epidemiology of back disorders: prevalence, risk factors, and prognosis. Curr Opin Rheumatol 2005;17(2): Vasiliadou A, Karvountzis GG, Soumilas A, Roumeliotis D, Theodosopoulou E. Occupational low-back pain in nursing staff in a Greek hospital. J Adv Nurs 1995;21(1): Eriksen W, Bruusgaard D, Knardahl S. Work factors as predictors of intense or disabling low back pain; a prospective study of nurses aides. Occup Environ Med 2004;61: Jansen JP, Morgenstern H, Burdorf A. Doseresponse relations between occupational exposures to physical and psychosocial factors and the risk of low back pain. Occup Environ Med 2004; 61: Madide S. Effect of night shift schedules on nurses working in a private hospital in South Africa: Luleal University of Technology 2003; Salemy S. Basic nursing theory and practice. 1st ed. Tehran: Publishing Salemy; P دوره دوازدهم شماره هفتم پی در پی 60 مهر 1393

7 The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol 12(7), September, 2014 Original Article CORRELATION BETWEEN NIGHT SHIFT AND LOWBACK PAIN IN NURSES WHO WORK IN EDUCATIONAL HOSPITALS IN TABRIZ, IRAN Aghakhani N 1, Soheili A 2, Aliafsari E 3 *, Ataei L 4, Pouriran M 5, Soleimani kivi Y 6 Received:12 Jul, 2014; Accepted: 13 Sep, 2014 Abstract Background &Aims : Nursing belongs to some occupations that a person should work in night shift that encounter nurses with physical and mental disorders that low back pain can be one of them in which moreover than physical damage of this health caring group, cause have exess cost such as break down and early retired. Materials & Methods: The present research is a descriptive analysis in which the data were gathered by a two part Oswesty questionnaire and demographic characteristics of 380 nurses in Tabriz educational hospitals. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. Results: It was obvoiuse that there was no relation between night shift and low back pain (Sig=0.98), however prevalence of low back pain in these nursing staffs was high.there was no relationship between demographic characteristics and low back pain except concerning the age variable. The prevalence of low back pain increased by increasing of the age. Conclusion: Nurses in night shifts encounter with variety of physical disorders which needs more envistigation to understand their effects. Interventions such as working in fix shifts and regulating shifts with regard to age, and if possible, applying aged and experienced nurses in areas with less workload, can be helpful in reducing low back pain. Also, systematic review studies on relationship between night work nurses and low back pain are recommended. Key words: night shift, low back pain, nurses Tabriz, Iran Address: School of Nursing and Midwifery, Faculty of Medical Sciences Maragheh, Iran. Tel: (+98) Asistant professor, Nursing and Midwifery Faculty, Urmia University of Medical Sciences,Urmia,Iran 2 Candidate of MSc in Nursing Education, Nursing and Midwifery Faculty, Urmia University of Medical Sciences,Urmia, Iran 3 Master of Science in Nursing, Lecturer, School of Nursing and Midwifery, Faculty of Medical Sciences Maragheh 4 Nursing BSc, Tabriz University of Medical Sciences 5 Nursing BSc, Tabriz University of Medical Sciences 6 Master of Research, Tabriz University of Medical Sciences 521 دوره دوازدهم شماره هفتم پی در پی 60 مهر 1393

ارتباط کیفیت خواب و کیفیت زندگی پرستاران

ارتباط کیفیت خواب و کیفیت زندگی پرستاران مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره 12 شماره 4 زمستان 13-20 1385 ارتباط كيفيت خواب و كيفيت زندگي پرستاران * * ** * حسين باقري زهرا شهابي حسين ابراهيمي فاطمه علايينژاد نويسنده

توضیحات بیشتر

بررسی الگوی خواب در پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان در سال 1390

بررسی الگوی خواب در پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان در سال 1390 مقاله پژوهشی ١٣ بهمن ١٠٢١-١٠٣٢ ١٣٩٣ بررسی الگوي خواب در پرستاران بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی شهر 3 2 1 حسین انصاري مهدي نوروزي فاطمه رضایی دریافت مقاله: 93/3/27 چکیده زاهدان در سال 1390 ارسال مقاله

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیر‌درمانی بیمارستانهای شهر سنندج در سال 85

بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیر‌درمانی بیمارستانهای شهر سنندج در سال 85 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان/ دوره سيزدهم/ پاي يز ۳۵-۴۴ ۱۳۸۷/ بررسي وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با ا ن در ميان كاركنان درماني و دکتر غيردرماني بيمارستانهاي شهر سنندج در سال ۸۵ ۲ ۲ ۲ ۱ مدبر ا

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی تحت همودیالیز

بررسی تأثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهی و عملکرد بیماران کلیوی تحت همودیالیز مقاله پژوهشي بررسي تا ثير مراقبت در منزل بر ا گاهي و عملکرد بيماران کليوي تحت همودياليز ٣ شرق ليلا ا ليلو * ع يل ٢ شکيبي ع يل تاریخ دریافت: 90/05/25 تاریخ پذیرش: 90/06/29 پيش زمينه و هدف: هدف اين مطالعه

توضیحات بیشتر

Qazvin University of medical science School of Nursing & Midwifery Thesis submitted to achieve the Degree of M.Sc. Master of critical care nurse Deter

Qazvin University of medical science School of Nursing & Midwifery Thesis submitted to achieve the Degree of M.Sc. Master of critical care nurse Deter Qazvin University of medical science School of Nursing & Midwifery Thesis submitted to achieve the Degree of M.Sc. Master of critical care nurse Determining the relationship between patient safety culture

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards

The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards DOI:10.29252/ijn.32.117.69 Iran Journal of Nursing (IJN) Vol 32, No. 117, Apr 2019: 69-79 The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards Leila Esmaeilpour

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 8- Dr Seraji.doc

Microsoft Word - 8- Dr Seraji.doc دندانپزشكي شاغلين حرفهها ياي ارزيابي ارگونوميكي وضعيتهاي كاري بيرجند به روش (REBA) Rapid Entire Body Assessment شهرستان دكترجبراي يل نسل سراجي* - محمدحامد حسيني**- دكترسيدجمال الدين شاهطاهري*- دكترفريده

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

بررسی وضعیت سلامت کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی استان گلستان

بررسی وضعیت سلامت کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی استان گلستان Journal of Health and Care Vol. 8, No. 4, Winter 207, Pages 359-367 An Assessment of General Health of Operational Staff of Pre-Hospital Emergency In Golestan Province Moshtagh-Eshgh Z, Aghaeinejad A.A*

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ميزان ا گاهي نگرش و عملكرد دختران دانش ا موز دبيرستاني در مورد بهداشت دوران قاعدگي چكيده ١ ١ علي فرهادي ١- مربي عضو هيي ت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان يافته

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

ظ(ن به نام خدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاري و مامایی تقویم درسی کارشناسی ارشد پرستاري رشته روانپرستاري نیمسال اول ن

ظ(ن به نام خدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاري و مامایی تقویم درسی کارشناسی ارشد پرستاري رشته روانپرستاري نیمسال اول ن ظ(ن به نام خدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاري و مامایی تقویم درسی کارشناسی ارشد پرستاري رشته روانپرستاري نیمسال اول 96-97 نام درس :نظریه ها الگوهاي روانپرستاري و کاربرد آنها

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مجله سلا مت و مر ا قبت سال سيزدهم شماره 4- زمستان 1390 وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني چكيده نويسندگان: 4 3 2* 1 رويا صادقي مراد علي زارعي پور حسين اكبري

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط بین رضایت و فرسودگی شغلی پرستاران با رضایت بیماران در شهر شیراز در سال 1391

بررسی ارتباط بین رضایت و فرسودگی شغلی پرستاران با رضایت بیماران در شهر شیراز در سال 1391 مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره 20 شماره 30-42 1393 3 بررسي ارتباط بين رضايت و فرسودگي شغلي پرستاران با رضايت بيماران در شهر شيراز در سال 1391 * *** ** * حجت حبيبي عليرضا

توضیحات بیشتر

مدیریت ارتقاي سلامت دوره 1 شماره 4 پاییز 1391 بررسی رفتارهاي محیط کاري و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي آمو

مدیریت ارتقاي سلامت دوره 1 شماره 4 پاییز 1391 بررسی رفتارهاي محیط کاري و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي آمو بررسی رفتارهاي محیط کاري و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي آموزشی شهر گرگان 5 ۴ 3 1 سهیلا کلانتري * میترا حکمت افشار 2 لیلا جویباري اکرم ثناگو رسول محمدي 7-15

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره درس : پیشنیاز : محیط کارآموزی: بخش ارولوژی مقدمه را به طور این بخش در این واحد کاراموزی دانشجویان آموخته های خود را در زمینه

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10.Tavakolizadeh.462

Microsoft Word - 10.Tavakolizadeh.462 افق دانش فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ي 16 شماره ي 2 تابستان سال 1389 بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی چکیده 1388-89 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

توضیحات بیشتر

بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افق دانش فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ي شماره ي تابستان سال 389 بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی 388-89 دانشگاه علوم پزشکی گناباد چکیده جهانشیر

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه پرونده سلامت مدرسه مجموعه کاملی جهت ثبت کلیه فعالیت هاي بهداشتی و درمانی در مدارس می باشد و براي تمام مدارس ابتداي ی راهنماي ی متوسطه که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط بین شاخص‌های محیط کاری پرستاران و ابعاد فرسودگی شغلی آنان در بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی ارتباط بین شاخص‌های محیط کاری پرستاران و ابعاد فرسودگی شغلی آنان در بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسي ارتباط بين شاخصهاي محيط كاري پرستاران و ابعاد فرسودگي شغلي آنان در بيمارستانهاي عمومي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 5 4 3 2 1 محمد عرب عباس رحيمي ليلا والي رامين روانگرد علي اكبري ساري چكيده تاريخ

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده مجلهي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان دور يه ۲۱, شمارهي ۸۶, مرداد و شهريور ۱۳۹۲, صفحات ۱۰۵ تا ۱۱۲ تاثير کلاسه يا چکيده نويسندهي مسوول: زمينه و هدف: خودکارا مدي شامل ارزيا يب ا مادگي براي زايمان بر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard

Microsoft Word - roy jeld standard استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در سرپرستي تيمهاي مجازي و راه دور گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84// كد استاندارد : 0-23/84//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان

توضیحات بیشتر

Electronic Health Records: Personnel Readiness Assessment

Electronic Health Records: Personnel Readiness Assessment پرونده الكترونيك سلامت ارزيابي ا مادگي نيروي انساني چكيده 6 محمد جبراييلي 1 مريم احمدي 2 اباذر حاجوي 3 محمودرضا گوهري 4 مريم صدقي جهرمي 5 زهرا زارع فضل الهي مقدمه: براي ارتقاي كيفيت خدمات مراقبت سلامت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

Dimensions of Psychological Capital in the Nurses Employed in Psychiatric Hospitals and the Correlations with Demographical Variables

Dimensions of Psychological Capital in the Nurses Employed in Psychiatric Hospitals and the Correlations with Demographical Variables Iran Journal of Nursing (IJN) Vol 31, No. 116, Feb 2019: 40-48 DOI:10.29252/ijn.31.116.40 Dimensions of Psychological Capital in the Nurses Employed in Psychiatric Hospitals and the Correlations with Demographical

توضیحات بیشتر

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 «بسمه تعالی«آگهی بکارگیری نیرو قراردادی دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني

توضیحات بیشتر

«نامه به سردبیر» توسعه مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی، ضرورتی مغفول مانده

«نامه به سردبیر» توسعه مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی، ضرورتی مغفول مانده DOI:10.29252/ijn.31.115.1 نشريه پرستاري ايران )مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران( دوره 31 شماره 115 دي ماه 1-5 1397»نامه به سردبیر«توسعه مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی ضرورتی مغفول

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - \312\307\341\307\323\343\355)

(Microsoft Word - \312\307\341\307\323\343\355) 1391 ۰ .... 5. 1376........ 1378.... /.... (PHC).. ( ) 5 1370-1375... 1376. 1375........ 1380...,1382 ( )1376. 1384 /..... 3 2 1..... :1. . :2.. :3. :4. :5. : : (S1). 1.. 2,. : (S2).. : (S3). : 6.1.4.5.6,...

توضیحات بیشتر

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل سهمیه استخدامی شماره

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

بررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روش‌های REBA و ROSA در یک بیمارستان

بررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روش‌های REBA و ROSA در یک بیمارستان Health Research Journal, Volume, Issue, Spring 06 Original article Assessment of the Staff Working Posture Using REBA & Methods in a Military Hospital Firouz Valipour, Mohammad Seid Mohammadian, Elham

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx بسمه تعالي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نام درس : پرستاري سلامت جامعه (2) نيمسال دوم: 94-95 تعداد واحد: نظري 1.5 واحدنظري 1 واحد كارآموزي ) 26 ساعت نظري 51 ساعت كارآموزي) 22 زمان

توضیحات بیشتر

The role of Magnet hospitals in making the nursing practice environment attractive

The role of Magnet hospitals in making the nursing practice environment attractive و 8 مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره 23 شماره 4 زمستان 290-294 1396 نقش بيمارستانهاي مگنت در جذابيت محيط عملكرد پرستاري *** ** * مژگان ريواز عباس عبادي مرضيه مومننسب مقاله

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه Spiritual well being of elderly people resident in nursing home Jadidi A 1, Farahaninia M 2 *, Janmohammadi S 3, Haghani H 4 Abstract Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the most important

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر